ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA"

Transcript

1 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο

2 EN 14785: 2006 Ζ ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα εζσηεξηθή νηθηαθή ρξήζε κε θπζηθά pellet μχινπ Διάρηζηε απόζηαζε αζθαιείαο από εύθιεθηα πιηθά : min 200 mm Δθπνκπέο CO ζηα πξντόληα ηεο θαύζεο : νλνκαζηηθή ηζρχο 0,021% εθιπφκελε ηζρχο 0,015% Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 2,0 bar Θεξκνθξαζία εμόδνπ θαπζαεξίσλ : 250 ν C Ολνκαζηηθή ηζρύο ιεηηνπξγίαο : 15,75 kw γηα ζέξκαλζε 13,25 kw γηα παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ Απόδνζε : νλνκαζηηθή ηζρχο 85,0 % εθιπφκελε ηζρχο 90,8 % Σύπνο θαπζίκνπ : pellet μχινπ Ολνκαζηηθή ειεθηξηθή ηζρύο : 300 W Ολνκαζηηθή ηάζε : 230 V Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα : 50 Hz 2

3 Αγαπεηέ πειάηε, Επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα από ηα πξνϊόληα καο, ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο καο εκπεηξίαο θαη ηεο ζπλερνύο έξεπλαο γηα έλα αλώηεξν πξνϊόλ πνπ λα παξέρεη αζθάιεηα, αμηνπηζηία θαη απόδνζε. Σε απηό ην εγρεηξίδην ζα βξείηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ πην αζθαιή θαη απνδνηηθή ρξήζε ηνπ πξνϊόληνο ζαο. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Απηφ ην εγρεηξίδην έρεη ζπληαρζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη απνηειεί ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο. ε πεξίπησζε πψιεζεο ή κεηαβίβαζεο, πάληα δηαζθαιίδεηε φηη δίλεηαη θαη απηφ ην εγρεηξίδην, αθνχ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη εδψ απεπζχλνληαη ζηνλ ηδηνθηήηε θαη ζε φινπο φζνπο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζπκβάιινληαη ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε ρξήζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη ηηο ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην εγρεηξίδην πξηλ πξνβείηε ζε εγθαηάζηαζε, ρξήζε ή ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο. Ζ εθαξκνγή ησλ ελδείμεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην εγρεηξίδην εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, θαη ζα δηαζθαιίζεη ρακειά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ απνδέρεηαη θακία επζχλε γηα ηξαπκαηηζκνχο ή δεκίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ κε εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην, γηα ηξνπνπνηήζεηο ζην πξντφλ ή ρξήζε αληαιιαθηηθψλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο, εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. Ζ εγθαηάζηαζε, ε ειεθηξηθή ζχλδεζε, ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο, ε ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπέο είλαη εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη απνθιεηζηηθά απφ εηδηθεπκέλνπο, πηζηνπνηεκέλνπο ηερληθνχο, πνπ δηαζέηνπλ επαξθή γλψζε ηνπ πξντφληνο. Σν πξντφλ δελ πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη θνληά ζε μχιηλνπο ηνίρνπο ή θνληά ζε εχθιεθηα πιηθά. Γηα ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηνπ θεθαιαίνπ Απνζηάζεηο αζθαιείαο. Γηαζθαιίζηε φηη ε επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία εγθαζίζηαηαη ην πξντφλ είλαη ηειείσο επίπεδε. Όηαλ κεηαθηλείηε ηα κεηαιιηθά κέξε πξνηείλεηαη ε ρξήζε γαληηψλ γηα απνθπγή απνηχπσζεο ζεκαδηψλ, ηα νπνία είλαη δχζθνια λα θχγνπλ θαηά ηνλ αξρηθφ θαζαξηζκφ. Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ζεξκάζηξαο πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν άηνκα. πλδέζηε ηελ ζεξκάζηξα ζην δίθηπν κφλν εθφζνλ έρεηε θάλεη ζσζηή ζχλδεζε ηεο θαπλνδφρνπ. Ζ πξίδα ηνπ ειεθηξηθνχ θαισδίνπ πξέπεη λα παξακέλεη πξνζβάζηκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Υξεζηκνπνηείηε ζηελ ζεξκάζηξα pellet κφλν θαλνληθά pellets απφ μχιν (βιέπε θεθάιαην ΚΑΤΗΜΑ ). Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε πγξά θαχζηκα ζηε ζεξκάζηξα pellet γηα ηελ έλαπζε ηεο θαχζεο. Γηαζθαιίζηε φηη ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκφο ζην ρψξν φπνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ αλσκαιίεο ζηε ιεηηνπξγία, ε ηξνθνδνζία θαπζίκνπ ζα δηαθνπεί. Μελ θάλεηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο εάλ είλαη ραιαζκέλν ή έρεη θάπνηα βιάβε. Σν ζπζζσξεπκέλν άθαπζην pellet ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη πξηλ ηελ έλαπζε ηεο θαχζεο. Ζ ρξήζε ηεο ζεξκάζηξαο pellet κπνξεί λα πξνθαιέζεη πςειή ζέξκαλζε ζηηο επηθάλεηεο, ηα ρεξνχιηα, ηελ θακηλάδα θαη ην γπαιί. Μελ αγγίδεηε ηηο επηθάλεηεο απηέο ρσξίο θαηάιιειε πξνζηαζία. Δμαηηίαο ηεο ζέξκαλζεο ηνπ γπαιηνχ, δηαζθαιίζηε φηη θαλέλαο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο δελ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο. Πιεξνθνξήζηε ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηηο πξνθπιάμεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θαη γηα πηζαλνχο θηλδχλνπο. ε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ζαο. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ πνπ δελ είλαη ππξίκαρα πάλσ ζηε ζπζθεπή ή εληφο ηεο πξνδηαγεγξακκέλεο απφζηαζεο αζθαιείαο. Απαγνξεχεηαη ην άλνηγκα ηεο πφξηαο θαηά ηε ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο αλ ην ηδάκη είλαη ζπαζκέλν. Γηα ηνπο φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη εμαηξέζεηο ειέγμηε ην πηζηνπνηεηηθφ εγγχεζεο πάλσ ζην πξντφλ. Γηα λα αθνινπζήζεη κία πνιηηηθή ζπλερνχο εμέιημεο θαη αλαλέσζεο ηνπ πξντφληνο, ν θαηαζθεπαζηήο ελδέρεηαη λα θάλεη ηξνπνπνηήζεηο πνπ θξίλεη απαξαίηεηεο, ρσξίο λα πξνεγεζεί εηδνπνίεζε. 3

4 1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ 1.1 Καπνοδόσορ ή αγωγόρ εξαεπιζμού Κάζε ζπζθεπή πξέπεη λα έρεη έλαλ θάζεην αγσγφ, πνπ νλνκάδεηαη αγσγφο εμαεξηζκνχ, ψζηε λα απάγνληαη εμσηεξηθά ηα θαπζαέξηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ θαχζε, κέζσ θπζηθνχ ειθπζκνχ. Ο αγσγφο εμαεξηζκνχ πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα: Γελ πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε άιιεο θακηλάδεο απφ ηδάθηα, ζεξκάζηξεο, ζφκπεο θ.ι.π. (εηθφλα 1) Πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε κία ηθαλνπνηεηηθή απφζηαζε απφ θαχζηκα ή εχθιεθηα πιηθά, θπζηθά ή κέζσ θαηάιιειεο κφλσζεο. Ζ εζσηεξηθή δηαηνκή πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλε, θαηά πξνηίκεζε θπθιηθή: ηεηξαγσληθέο ή νξζνγσληαθέο δηαηνκέο ζα πξέπεη λα έρνπλ θακπχιεο γσλίεο, κε θακππιφηεηα φρη ιηγφηεξν απφ 20 mm θαη κέγηζην ιφγν πιεπξψλ 1:5. Σα ηνηρψκαηα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ιεία θαη ρσξίο αλσκαιίεο. Οη θακπχιεο πξέπεη λα είλαη θαλνληθέο θαη ρσξίο αζπλέρεηεο. Ζ παξέθθιηζε απφ ηνλ άμνλα δελ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 45 ν.(εηθφλα 2) Κάζε ζπζθεπή πξέπεη λα έρεη δηθφ ηεο αγσγφ εμαεξηζκνχ δηαηνκήο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζηνκίνπ εμαγσγήο θαπζαεξίσλ ηεο ζεξκάζηξαο, θαη χςνο φρη κηθξφηεξν απφ ην ελδεηθλπφκελν. (βιέπε πίλαθα 2) Γελ πξέπεη πνηέ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ζεξκάζηξεο, κία ζεξκάζηξα θαη έλα ηδάθη, θ.η.ι. ζην ίδην δσκάηην, αθνχ ν ειθπζκφο ησλ θαπζαεξίσλ ηεο κίαο ζπζθεπήο κπνξεί λα επηδξά ζηνλ ειθπζκφ ηεο άιιεο. Απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία είηε ζηαζεξψλ είηε θηλεηψλ αλνηγκάησλ ζηνλ αγσγφ γηα ηε ζχλδεζε ζπζθεπψλ δηαθνξεηηθψλ απφ απηέο γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθε. Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε άιισλ αγσγψλ ή ζσιελψζεσλ κέζα απφ ηνλ αγσγφ εμαεξηζκνχ, αθφκα θη αλ απηφο είλαη ππεξκεγέζεο. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αγσγνί κε παξάιιειεο εμφδνπο ζπζηήλεηαη ην ζηφκην ηνπ ελφο λα είλαη ςειφηεξα απφ ηνπ άιινπ. (εηθφλα 3) Δηθφλα 1 Δηθφλα 2 4

5 1.2 Καμινάδα ην πέξαο ηνπ θαπλαγσγνχ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κία ζπζθεπή, πνπ νλνκάδεηαη θακηλάδα, θαη βνεζάεη ηελ απαγσγή ζηελ αηκφζθαηξα ησλ θαπζαεξίσλ. Ζ θακηλάδα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα: Να έρεη εζσηεξηθή δηαηνκή ίδηα κε απηήλ ηνπ αγσγνχ εμαεξηζκνχ. Να έρεη εμσηεξηθή δηαηνκή ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα απφ απηή ηνπ αγσγνχ εμαεξηζκνχ. Μία θακηλάδα πνπ βγαίλεη απφ ηε ζθεπή ή είλαη ηνπνζεηεκέλε εμσηεξηθά πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε ηνχβια, θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα κνλψλεηαη θαιά. Πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα κελ επηηξέπεη λα κπαίλνπλ βξνρή, ρηφλη θαη εμσηεξηθά ζψκαηα κέζα ζηνλ αγσγφ, θαη έηζη ψζηε ν αέξαο νπνηαζδήπνηε θαηεχζπλζεο λα κελ επηδξά ζηελ απαγσγή ησλ θαπλαεξίσλ (αληηαλεκηθή θακηλάδα). Ζ θακηλάδα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα θαπζαέξηα λα απάγνληαη απνηειεζκαηηθά θαη λα δηαρένληαη ζηνλ αέξα νκνηφκνξθα έμσ απφ ηελ πεξηνρή απαγσγήο. Απηή ε πεξηνρή έρεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηελ γσλία θιίζεο ηεο ζηέγεο. Γη απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςηλ ηα ζρέδηα ζηηο εηθφλεο 4 θαη 5. Ζ θακηλάδα πξέπεη λα είλαη αληηαλεκηθνχ ηχπνπ θαη ςειφηεξε απφ ηελ θνξπθή ηεο ζθεπήο. (εηθφλεο 4 θαη 5) Κάζε άιιν θηίξην πνπ είλαη ςειφηεξν απφ ηελ θακηλάδα δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. (εηθφλα 4) Δηθφλα 3 Δηθφλα 4 Δηθφλα 5 5

6 Κιίζε ζηέγεο α [ ν ] Οξηδφληην πιάηνο ηεο πεξηνρήο απαγσγήο απφ ηνλ άμνλα ηεο ζηέγεο Α [m] Διάρηζην χςνο ηεο εμφδνπ απφ ηε ζηέγε Ζmin=Z+0,50 m Ύςνο ηεο πεξηνρήο απαγσγήο Ε [m] 15 1,85 1,00 0, ,50 1,30 0, ,30 2,00 1, ,20 2,50 2, Εξωηεπική ειζαγωγή αέπα Ζ ζεξκάζηξα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηνλ απαξαίηεην αέξα γηα ηε ζσζηή νινθιήξσζε ηεο θαχζεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαπζαεξίσλ. Γηαζθαιίζηε φηη ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκφο ζην δσκάηην ζην νπνίν έρεη γίλεη ε εγθαηάζηαζε, θαη αλ είλαη απαξαίηεην, εγθαηαζηήζηε έλαλ αγσγφ εμσηεξηθήο εηζαγσγήο αέξα κε κηα ειάρηζηε πξνηεηλφκελε δηαηνκή 100 cm 2. O αγσγφο απηφο πξέπεη λα επηθνηλσλεί απεπζείαο κε ην δσκάηην πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε ζεξκάζηξα, ηνπνζεηεκέλνο έηζη ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ψζηε λα είλαη πξνζηαηεπκέλνο κε κία κφληκε κε παξακνξθψζηκε γξίιηα ή άιιε θαηάιιειε πξνζηαζία πνπ ζα δηαζθαιίδεη πσο δε ζα κεησζεί ε δηαηνκή ηνπ αγσγνχ. Ζ ξνή ηνπ αέξα κπνξεί λα επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλα δηπιαλφ δσκάηην, αξθεί ε ξνή λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ειεχζεξα κέζα απφ κφληκα αλνίγκαηα πνπ επηθνηλσλνχλ κε ην εμσηεξηθφ. Σν δηπιαλφ δσκάηην ζε απηφ ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλε ε ζεξκάζηξα δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ππνπίεζε ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο αληηξνήο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ παξνπζία άιισλ ζπζθεπψλ αλαξξφθεζεο αέξα. ην δηπιαλφ δσκάηην ην κφληκν άλνηγκα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Σν δηπιαλφ δσκάηην δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ γθαξάδ, απνζήθε θαπζίκσλ, ή γηα άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηθιείεη θίλδπλν ππξθαγηάο. 1.4 Σύνδεζη με ηον αγωγό εξαεπιζμού (βιέπε παξάγξαθν 4.5) 1.5 Αποθςγή πςπκαγιάρ Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ρξήζε ηεο ζεξκάζηξαο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη κε ηνπο εθάζηνηε θαλφλεο αζθαιείαο. ΠΡΟΟΥΖ: Όηαλ κία θαπλνδφρνο πεξλάεη δηακέζνπ ελφο ηνίρνπ ή ελφο ηαβαληνχ, είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη εγθαηάζηαζεο (πξνζηαζία, ζεξκηθή κφλσζε, απφζηαζε απφ επαίζζεηα πιηθά θ.η.ι.) Ο ζσιήλαο ηνπ αγσγνχ δελ πξέπεη πνηέ λα πεξλάεη απφ εχθιεθηεο επηθάλεηεο. Πνηέ κε ζπλδέεηε απηή ηε ζπζθεπή ζε έλαλ αγσγφ πνπ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιιε ζπζθεπή. Δπίζεο ζπζηήλεηαη λα έρεηε φια ηα εχθιεθηα ή επαίζζεηα είδε, φπσο δνθάξηα, μχιηλα έπηπια, θνπξηίλεο, εχθιεθηα πγξά θ.η.ι., έμσ απφ ηελ πεξηνρή αθηηλνβνιίαο ηεο ζπζθεπήο, θαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ 1 m καθξηά. ε πεξίπησζε πνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ππάξρνπλ θαιχκκαηα εχθιεθησλ ή επαίζζεησλ πιηθψλ, ζα πξέπεη λα είλαη απφ άθαπζηα θαη κνλσηηθά πιηθά. Αλ ην δάπεδν είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εχθιεθην πιηθφ, ηφηε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί έλα άθαπζην πιηθφ ζηε βάζε ηεο ζπζθεπήο πνπ λα εμέρεη ηνπιάρηζηνλ 15 cm απφ ηα πιάγηα θαη 30 cm απφ εκπξφο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 6

7 2.1 Φαπακηηπιζηικά 2 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Καχζηκν: Φπζηθά pellet μχινπ Γηάκεηξνο: απφ 6 έσο 6,5 mm Μήθνο: κηθξφηεξν απφ 30 mm Πεξηεθηηθφηεηα πγξαζίαο: απφ 6% έσο 8% 2.2 Τεσνικά δεδομένα Ωξηαία θαηαλάισζε (min/max) 1,3-3,8 kg/h Θεξκηθή ηζρχο (max) 15,75 kw Ηζρχο ζέξκαλζεο λεξνχ 13,25 kw Ηζρχο ζέξκαλζεο ρψξνπ 2,50 kw Βαζκφο απφδνζεο 88% Διθπζκφο αγσγνχ θαπζαεξίσλ Pa Υσξεηηθφηεηα δνρείνπ θαπζίκνπ 35 kg Ζιεθηξηθή ζχλδεζε 230 V / 50 Hz Μέγηζηε σθέιηκε ηζρχο 300 W Καηαλαιηζθφκελε ηζρχο απφ ην ζχζηεκα (min/max) 50 / 150 W Γηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ θαπζαεξίσλ 80 mm Διάρηζηε δηαηνκή αγσγνχ γηα εμσηεξηθή εηζαγσγή αέξα 100 cm 2 Πεξηεθηηθφηεηα λεξνχ 18 lt Πίεζε ιεηηνπξγίαο 2,0 bar Καζαξφ βάξνο 199 kg Μηθηφ βάξνο 199 kg Γηαζηάζεηο ζπζθεπαζίαο (ΜxΠxY) 61x71x140 cm 2.3 Διαζηάζειρ 7

8 2.4 Δεδομένα αναγνώπιζηρ ηος πποϊόνηορ Ζ ηνπνζεηεκέλε ζηε ζπζθεπή πηλαθίδα αλαγλψξηζεο δείρλεη ηα ζηνηρεία θαη ηελ απφδνζε ηεο ζπζθεπήο. Ζ αθαίξεζε ή απνπζία ηεο πηλαθίδαο αλαγλψξηζεο θάλεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο ηδηαίηεξα δχζθνιε, ιφγσ αδπλακίαο αλαγλψξηζεο ηνπ πξντφληνο. ε πεξίπησζε πνπ δεκησζεί, δεηήζηε αληίγξαθν απφ ηνλ θέληξν service ηεο εηαηξίαο. 06 Μνληέιν TINA IDRO no xxxx Ολνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχο παξαγσγή ζεξκφηεηαο παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ Δθιπφκελε ζεξκηθή ηζρχο παξαγσγή ζεξκφηεηαο παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ Ηζρχο ζηε ζράξα θαχζεο Μεηξνχκελν CO (γηα 13% νμπγφλν) νμπγφλν : 15,75 kw : 2,50 kw : 13,25 kw : 6,0 kw : 1,5 kw : 4,5 kw : 18,5 kw νλνκαζηηθφ : 0,021% παξαγφκελν : 0,015% EN 14785: 2006 Απφδνζε Διάρηζηε απφζηαζε απφ νλνκαζηηθή : 85,00 % εχθιεθηα πιηθά πξαγκαηηθή : 90,8 % Μέγηζηε πίεζε ζην δίθηπν λεξνχ : 2,0 bar R= 200 mm Ολνκαζηηθή ειεθηξηθή ηζρχο : 350 W L= 200 mm Ολνκαζηηθή ηάζε : 230 V B= 200 mm Ολνκαζηηθή ηζρχο : 50 Hz Γηαβάζηε θαη θπιάμηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο Υξεζηκνπνηείηε κφλν ηα ζπζηελφκελα θαχζηκα Απηή ε ζπζθεπή δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε θνηλνρξεζία θαπλνδφρνπ άιιεο ζπζθεπήο Απηή ε ζπζθεπή είλαη θαηάιιειε γηα δηαθνπηφκελε θαχζε 8

9 2.5 Ηλεκηπικό διάγπαμμα 9

10 3 ΚΑΤΙΜΟ 3.1 Γενικέρ οδηγίερ Απηή ε ζεξκάζηξα pellet έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα θαίεη pellet απφ μχιν κφλν. Τν pellet μύινπ είλαη έλα θαύζηκν πνπ θαηαζθεπάδεηαη από ζπκπίεζε θαηαινίπωλ επεμεξγαζίαο ηνπ μύινπ. Τν ηππηθό ηνπο ζρήκα είλαη θπιηλδξηθό. Χάξε ζηε ιηγλίλε, έλα θπζηθό ζπζηαηηθό πνπ απειεπζεξώλεηαη θαηά ηε ζπκπίεζε ηνπ μύινπ, ην pellet γίλεηαη ζπκπαγέο θαη ζηεξεό, ρωξίο λα ρξεηάδνληαη πξόζζεηεο ζπλδεηηθέο νπζίεο. Πνιιά είδε pellet είλαη δηαζέζηκα ζηελ αγνξά, ελώ ε πνηόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνηθίιινπλ, αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ην είδνο ηνπ μύινπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Αθνχ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πνηφηεηα ηνπ pellet επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απηνλνκία, ηελ απφδνζε θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζεξκάζηξαο, ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν πςειήο πνηφηεηαο pellet (high quality) πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην OM7135. H THERMOSTAHL έρεη ειέγμεη θαη ζρεδηάζεη ηηο ζεξκάζηξεο ηεο ψζηε λα δηαζθαιίζεη θαιή απφδνζε θαη ηέιεηα ιεηηνπξγία κε pellet πνπ έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: πζηαηηθά: Ξχιν Μήθνο: Μέρξη 30 mm Γηάκεηξνο: 6-6,5 mm Καηψηεξε ζεξκνγφλνο δχλακε: 4,8 kwh/kg Τγξαζία: Μέρξη 8% Πεξηεθηηθφηεηα ηέθξαο: 0,34% Με ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα: ΑΠΟΦΤΓΔΣΔ ηε ρξήζε pellet κε δηαζηάζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. ΑΠΟΦΤΓΔΣΔ ηε ρξήζε ρακειήο πνηφηεηαο pellet πνπ πεξηέρνπλ ζπλδεηηθά πιηθά, ή άιια ρεκηθά. ΑΠΟΦΤΓΔΣΔ ηε ρξήζε πγξψλ pellet. Ζ ρξήζε κε θαηάιιεισλ pellet έρεη ζαλ απνηέιεζκα: - Σν βνχισκα ηεο ζράξαο θαη ησλ αγσγψλ - Αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ - Μεησκέλε απφδνζε - Γελ εγγπάηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζεξκάζηξαο - εκαληηθά πην βξφκηθν ηδάκη - Μεγαιχηεξε πνζφηεηα άθαπζηνπ θαη ζηάρηεο Ζ πγξαζία ζηα pellet απμάλεη ηνλ φγθν ησλ θπιίλδξσλ θαη έρεη σο απνηέιεζκα: - πξνβιήκαηα ζην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο - θαθή θαχζε Σα pellet πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγλφ, ζθεπαδφκελν κέξνο. Ζ ρξήζε πςειήο πνηφηεηαο pellet αιιά δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο, ίζσο επηβάιεη ηελ αιιαγή νξηζκέλσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο ζεξκάζηξαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, επηθνηλσλήζηε κε ην πιεζηέζηεξν θέληξν service. Η ρξήζε ρακειήο πνηόηεηαο pellet ή pellet πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ελδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή νδεγεί όρη κόλν ζε βιάβε ζηε ζεξκάζηξα θαη ζηελ απόδνζή ηεο, αιιά κπνξεί λα θαηαζηήζεη άθπξε ηελ εγγύεζε θαη ηελ επζύλε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 10

11 4 Δγθαηάζηαζε 4.1 Γενικέρ οδηγίερ Ζ ζπζθεπή πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε δάπεδν πνπ κπνξεί λα αληέμεη ην θνξηίν ηεο. Αλ ην θηίξην δελ πιεξεί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα (π.ρ. Πιάθα γηα εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ). Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ζεξκάζηξαο ζε θξεβαηνθάκαξεο, ζε δσκάηηα κε κπάλην ή ληνπδηέξα, θαη ζε δσκάηην κε άιιε ζπζθεπή ζέξκαλζεο πνπ δηαζέηεη δηθφ ηεο εμαεξηζκφ (ηδάθη, ζφκπα, θ.η.ι.). Ζ ζεξκάζηξα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε ρψξν πνπ δηαζέηεη γείσζε, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Ζ εηζαγσγή εμσηεξηθνχ αέξα πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1.3 θαη 4.4. ΠΡΟΟΥΖ: Βεβαησζείηε πσο ε πξίδα ηεο ζπζθεπήο είλαη πξνζβάζηκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 4.2 Ελάσιζηερ αποζηάζειρ αζθαλείαρ Οη αθφινπζεο εηθφλεο δείρλνπλ ηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηνχλ Δγθαηάζηαζε ζε γσλία (mm) 11

12 4.2.2 Δγθαηάζηαζε ζε ηνίρν (mm) Πεξηνρή αθηηλνβνιίαο (mm) 12

13 4.2.4 Πεξηνρή αζθαιείαο δεζηνύ αέξα (mm) Απόζηαζε από εύθιεθηε νξνθή θαη ςεπδνξνθή (mm) 13

14 4.2.6 Απόζηαζε ηνπ αγσγνύ εμαεξηζκνύ από εύθιεθηα κέξε (mm) 4.3 Πποζηαζία ηος δαπέδος ε πεξίπησζε πνπ ην δάπεδν είλαη απφ εχθιεθην ή επαίζζεην πιηθφ, είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί θαηάιιειε πξνζηαζία. (π.ρ. βάζε απφ ιακαξίλα, κάξκαξν, ηνχβια) Οπνηνδήπνηε πιηθφ επηιεγεί, ζα πξέπεη ε βάζε λα εμέρεη ηνπιάρηζηνλ 300 mm απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο, θαη ηνπιάρηζηνλ 150 mm απφ ην ηηο πιατλέο πιεπξέο. Θα πξέπεη επίζεο λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ην βάξνο ηεο ζεξκάζηξαο θαη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 2 mm πάρνο. (εηθφλεο 6 θαη 7) Δηθφλα 6 Δηθφλα 7 14

15 4.4 Ελάσιζηερ αποζηάζειρ για ηην ηοποθέηηζη ηηρ ειζαγωγήρ αέπα Ζ εηζαγσγή αέξα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ηνπιάρηζηνλ ζην: 1,5 m Κάησ απφ Πφξηεο, παξάζπξα, αγσγνχο, 1,5 m Οξηδφληηα καθξηά απφ θ.η.ι. 0,3 m Πάλσ απφ 1,5 m Μαθξηά απφ Δμαγσγέο θαπλνχ Δηθφλα 8 15

16 4.5 Καπνοδόσορ Γεληθέο νδεγίεο ΠΡΟΟΥΗ: Η ζεξκάζηξα pellet δελ είλαη ζαλ κία θνηλή ζόκπα. Ο ειθπζκόο ησλ θαπζαεξίσλ είλαη εμαλαγθαζκέλνο κέζσ ελόο θπζεηήξα πνπ δηαηεξεί ηνλ θινγνζάιακν ζε ππνπίεζε θαη ηνλ αγσγό ζε κηθξή πίεζε. Γη απηό είλαη ζεκαληηθό λα δηαζθαιίζεηε όηη ε εγθαηάζηαζε ηεο ζεξκάζηξαο έρεη γίλεη ζσζηά, ηόζν γηα ιόγνπο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο, όζν θαη αζθάιεηαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ πξέπεη λα γίλεηαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζε απηφ ην εγρεηξίδην. Ρπζκίζηε ηνλ αγσγφ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη εχθνια ηαθηηθφο θαζαξηζκφο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη απνζπλαξκνιφγεζε. Ο αγσγφο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλνπνηεκέλνο κε ζηιηθφλε, πνπ δηαηεξεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληνρήο θαη ειαζηηθφηεηαο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πξέπεη λα ζηεξεσζεί κε αζθαιηδφκελεο βίδεο 03,9 mm. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θιείζηξσλ ή βαιβίδσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ ζε κέξε πνπ γίλεηαη απαγσγή θαπζαεξίσλ ή αηκψλ απφ άιιεο ζπζθεπέο (π.ρ. ιέβεηαο) Αγσγνί θαη κέγηζηα επηηξεπόκελα κήθε Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε θαπλνδφρνπ απφ ειάζκαηα αλνμείδσηνπ ράιπβα (AISI 316 ειάρηζην πάρνο 0,5 mm) ή πνξζειάλε (ειάρηζην πάρνο 0,5 mm), κε νλνκαζηηθή δηάκεηξν 80 ή 100 mm. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε θαη εχθακπηεο θακηλάδαο, αλ αληαπνθξίλεηαη ζηα φξηα πνπ ηζρχνπλ. Σα θνιάξα ζχλδεζεο αξζεληθνχ-ζειπθνχ πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην κήθνο 50 mm. Ζ δηάκεηξνο ησλ αγσγψλ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ ζεξκάζηξα έρεη ζρεδηαζηεί γηα θαπλνδφρν δηαηνκήο 80 mm, αιιά φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ε πξνηείλεηαη ε ρξήζε θαπλνδφρνπ δηπινχ ηνηρψκαηνο 100 mm ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο. Δίδνο εγθαηάζηαζεο Με θαπλνδφρν Με θαπλνδφρν δηπινχ ηνηρψκαηνο 80 mm 100 mm Διάρηζην κήθνο 1,5 m 2 m Μέγηζην κήθνο (κε 3 θακπχιεο 90 ν ) 4,5 m 8 m Γηα εγθαηαζηάζεηο ζε πςφκεηξν >1200 m - Τπνρξεσηηθφ Μέγηζηνο αξηζκφο θακππιψλ 3 4 Οξηδφληηα ηκήκαηα κε 5% ειάρηζηε θιίζε 2 m 2 m ΗΜΔΙΩΗ: Ζ απψιεηα πίεζεο ιφγσ θακπχιεο 90 ν κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο απψιεηεο θαηά κήθνο 1 m ηνπ αγσγνχ. Σν ηαπ θαζαξηζκνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί θη απηφ σο θακπχιε 90 ν. Δηθφλα 9 Δηθφλα 10 16

17 4.5.3 Σξύπεο γηα ηε δηέιεπζε ηεο θαπλνδόρνπ από ηνίρν ή ηαβάλη: πξνηεηλόκελεο κνλώζεηο θαη δηάκεηξνη Αθνχ γίλεη ε ηνπνζέηεζε ηεο ζεξκάζηξαο (βιέπε παξάγξαθν 4.1), είλαη απαξαίηεην λα γίλεη κηα ηξχπα γηα ηε δηέιεπζε ηεο θαπλνδφρνπ. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο εγθαηάζηαζεο (ζπλεπψο θαη απφ ηε δηάκεηξν ηεο θαπλνδφρνπ, βιέπε 4.5.2) θαη απφ ην είδνο ηνπ ηνίρνπ ή ηνπ ηαβαληνχ απφ ην νπνίν πξέπεη λα πεξάζεη ε θαπλνδφρνο (βιέπε πίλαθα). Ζ κφλσζε πξέπεη λα γίλεη απφ θάπνην αιθαιηθφ πιηθφ (πεηξνβάκβαθαο, θεξακηθή ίλα) κε ππθλφηεηα κεγαιχηεξε απφ 80 kg/m 3. Πάρνο κφλσζεο [mm] Γηάκεηξνο θαπλνδφρνπ [mm] Γηάκεηξνο ηεο ηξχπαο δηέιεπζεο [mm] Ξχιηλνο ηνίρνο, ή εχθιεθηνο, ή κε εχθιεθηα κέξε Σζηκεληέληνο ηνίρνο ή ηαβάλη Σνχβιηλνο ηνίρνο ή ηαβάλη Υξήζε παξαδνζηαθήο θακηλάδαο Αλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κία πξνυπάξρνπζα θακηλάδα, ζπζηήλεηαη λα ειεγρηεί απφ επαγγεικαηία θαπλνδνρνθαζαξηζηή, ψζηε λα βεβαησζείηε φηη είλαη ηειείσο αζθαιήο, αθνχ ηα θαπζαέξηα, θαζψο έρνπλ κηα κηθξή ππεξπίεζε, κπνξεί λα δηαθχγνπλ απφ ηπρφλ ξσγκέο θαη λα δηαθχγνπλ ζε άιια δσκάηηα ή ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ. Αλ θαηά ηελ επηζεψξεζε θξηζεί φηη ε θαπλνδφρνο δελ απνιχησο ζηεγαλή, πξέπεη λα ζηεγαλνπνηεζεί εθ λένπ. Αλ ε ππάξρνπζα θζκηλάδα είλαη κεγάιε, ζπζηήλεηαη ε ρξήζε αγσγνχ δηακέηξνπ κέρξη 150 mm. Δπίζεο ζπζηήλεηαη λα κνλψζεηε ηελ θαπλνδφρν (εηθφλεο 11 θαη 12). Οη εηθφλεο 11 θαη 12 δείρλνπλ ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ππάξρνπζα θαπλνδφρν. Δηθφλα 11 Δηθφλα 12 17

18 4.6 Φπήζη εξωηεπικήρ καπνοδόσος Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εμσηεξηθή θαπλνδφρν κφλν αλ πιεξεί ηα παξαθάησ θξηηήξηα: Πξέπεη λα είλαη κνλσκέλε, δηπινχ ηνηρψκαηνο, απφ αλνμείδσην ράιπβα, ηνπνζεηεκέλν ζηνλ ηνίρν ηνπ θηηξίνπ (εηθφλα 13). Πξέπεη λα ππάξρεη άλνηγκα επηζεψξεζεο ζηε βάζε ηεο θαπλνδφρνπ, γηα πεξηνδηθφ έιεγρν θαη ζπληήξεζε. Πξέπεη λα δηαζέηεη αληηαλεκηθφ θαπέιν θακηλάδαο, θαη λα ηεξείηαη ε απφζηαζε d απφ ηελ θνξπθή ηεο ζθεπήο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.2. Ζ εηθφλα 13 δείρλεη ηε ιχζε πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί αλ επηζπκείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εμσηεξηθή θαπλνδφρν. Δηθφλα 13 18

19 5.1 Γενικέρ οδηγίερ 5 πλαξκνιόγεζε Γηα λα απνθχγεηε αηπρήκαηα θαη πξφθιεζε δεκηψλ ζην πξντφλ, αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο. Απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δχν άηνκα γηα ην μεπαθεηάξηζκα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο. Ζ ζεξκάζηξα πξέπεη λα θηλεζεί κφλν κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα ηε ζέζε ηνπ πξντφληνο απφ ηα εηθνλνγξαθήκαηα θαη ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζρνηλί ή αιπζίδα, ζα πξέπεη απηφ λα είλαη ηθαλνπνηεηηθήο αληνρήο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Όηαλ κεηαθηλείηε ηε ζπζθεπή, θάληε ην αξγά θαη ζπλερφκελα, απνθεχγνληαο απφηνκεο θηλήζεηο. Μελ θξαηάηε ζε κεγάιε θιίζε ηε ζπζθεπαζία, ψζηε λα απνθχγεηε ην αλαπνδνγχξηζκα. Πνηέ κελ ζηέθεζηε ζηελ αθηίλα ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ θφξησζεο/μεθφξησζεο (θιαξθ, γεξαλφο, θ.η.ι.) 5.2 Αποζςζκεςαζία Αθαηξέζηε πξνζεθηηθά ην πξντφλ απφ ηε ζπζθεπαζία ηνπ κε πξνζνρή, ρσξίο λα πξνθαιέζεηε θάπνηα δεκηά ή γξαηδνπληά. Αθαηξέζηε απφ ηε ζπζθεπαζία ηα κηθξά ηεκάρηα, θαζψο θαη ηα θνκκάηηα απφ θειηδφι ή ραξηφλη πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζπζθεπήο. Μελ αθήλεηε θνκκάηηα απφ ηε ζπζθεπαζία, φπσο πιαζηηθέο ζαθνχιεο, θνκκάηηα θειηδφι, θ.η.ι. θνληά ζε παηδηά. ΠΡΟΟΥΖ: Καηά ην μεπαθεηάξηζκα, ηε ζπλαξκνιφγεζε, θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζεξκάζηξαο, πξνζέμηε λα κελ αθαηξέζεηε ηελ ππξίκαρε θνιιεηηθή ηαηλία απφ αινπκίλην πνπ ελψλεη ηα θαιψδηα κε ην πίζσ κέξνο ηεο δεμακελήο pellet. 5.3 Ηλεκηπική ζύνδεζη Ζ ζεξκάζηξα παξαδίδεηαη κε ην δηθφ ηεο θαιψδην ηξνθνδνζίαο, ην νπνίν πξέπεη λα ζπλδεζεί ζε πξίδα 230 V/50 Hz. Ζ ζχλδεζε ηεο πξίδαο ζην πίζσ κέξνο ηεο ζεξκάζηξαο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 14. Ζ απνξνθνχκελε ηζρχο δίλεηαη ζην θεθάιαην Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δεδνκέλα. χκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ε ζεξκάζηξα πξέπεη λα δηαζέηεη γείσζε θαη δηαθνξηθφ δηαθφπηε. Βεβαησζείηε πσο ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο, αθνχ ηνπνζεηεζεί ζηελ νξηζηηθή ζέζε ηνπ, δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ζεξκά κέξε. ΠΡΟΟΥΗ: Βεβαησζείηε πσο ε πξίδα είλαη πξνζβάζηκε αθόκα θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζεξκάζηξαο. 19 Δηθφλα 14

20 5.4 Σύνδεζη ζηο δίκηςο νεπού ΠΡΟΟΥΗ: Γηα ηε ζύλδεζε ηεο πξνζαγσγήο θαη ηεο επηζηξνθήο, θαη ηεο εθθέλσζεο είλαη απαξαίηεην λα εηνηκάζεηε εύθακπηνπο ζσιήλεο κε κήθνο ηνπιάρηζηνλ 70 cm, ώζηε λα θάλεηε επθνιόηεξε ηελ κεηαθίλεζε ηεο ζεξκάζηξαο θαηά ηε ζπληήξεζε. 5.5 Υδπαςλικό διάγπαμμα ηηρ θεπμάζηπαρ 1 -Κπθινθνξεηήο 2 -Μεηξεηήο ππνπίεζεο 3 -ηφκην εμαγσγήο θαπζαεξίσλ 4 -Απηφκαην εμαεξηζηηθφ 5 -Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο 6 -Βνιβφο ζεξκνζηαηηθήο βαιβίδαο 85 ν C 7 -Αηζζεηήξαο πίεζεο λεξνχ 8 -Κιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο 9 -Βαιβίδα αζθαιείαο 3 bar 10 -πλδέζεηο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο 11 -Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ 12 -Κνπκπί επαλεθθίλεζεο ζεξκνζηάηε αζθαιείαο Α Β -Πξνζαγσγή -Δπηζηξνθή 20

21 5.5.1 Τδξαπιηθό δηάγξακκα κόλν ζέξκαλζεο Τδξαπιηθό δηάγξακκα άκεζεο παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο 21

22 5.5.3 Δγθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ ζεξκνζηάηε Ζ εξγαζία απηή πξέπεη λα γίλεηαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. ΖΜΔΗΩΖ: Ζ ζεξκάζηξα pellet κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί κε νπνηνδήπνηε ηχπν ζεξκνζηάηε. Αλαηξέμηε ζην ειεθηξηθφ δηάγξακκα γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ζεξκνζηάηε ζηελ ειεθηξηθή πιαθέηα. 6 ΥΡΗΗ Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη όινη νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί, ζύκθσλα κε ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο δηαηάμεηο. Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζπζθεπή γηα θαύζε ζθνππηδηώλ ή νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε δηαθνξεηηθή από ηελ πξνβιεπόκελε. Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε άιιν θαύζηκν εθηόο από pellet. Η ζπζθεπή, θαζώο θαη όια ηα εμαξηήκαηά ηεο, θηάλεη ζε πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο, γη απηό λα ηε ρεηξίδεζηε κε πξνζνρή ώζηε λα απνθύγεηε λα θαείηε. Πνηέ κελ θάλεηε απζαίξεηεο κεηαηξνπέο ζηελ ζπζθεπή. Να ρξεζηκνπνηείηε κόλν απζεληηθά αληαιιαθηηθά, πνπ πξνηείλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή, 6.1 Γενικά Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζεξκάζηξα ζαλ καγεηξηθή ζπζθεπή. Βεβαησζείηε φηη ην δσκάηην ζην νπνίν έρεη εγθαηαζηαζεί ε ζεξκάζηξα έρεη επαξθή θπθινθνξία αέξα. (βιέπε παξάγξαθν 1.3 Δηζαγσγή εμσηεξηθνχ αέξα ) Βεβαησζείηε φηη φιεο νη ελψζεηο ηνπ αγσγνχ θαπζαεξίσλ είλαη ζηεγαλά ζθξαγηζκέλεο κε ζηιηθφλε πνπ αληέρεη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (250 o C). Να ειέγρεηε πεξηνδηθά ην ζχζηεκα ηεο θαπλνδφρνπ γηα αθαζαξζίεο θαη άιια ηπρφλ πξνβιήκαηα. ΠΡΟΟΥΖ: Να θπιάζζεηε εχθιεθηα αληηθείκελα καθξηά απφ ηε ζεξκάζηξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο (ηνπιάρηζηνλ 100 cm απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά). ΠΡΟΟΥΖ: Ζ εζηία θαχζεο θαη ην δνρείν ζηάρηεο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα θιεηζηά, εθηφο θαηά ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο, ην γέκηζκα θαπζίκνπ, θαη ηνλ θαζαξηζκφ, ψζηε λα απνθεπρζεί δηαξξνή θαπλνχ, Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε άιιν θαχζηκν εθηφο απφ pellet. ΠΡΟΟΥΖ: Απαγνξεχεηαη απζηεξά λα αθαηξέζεηε ηελ ζράξα αζθαιείαο απφ ηε δεμακελή θαπζίκνπ. ΠΡΟΟΥΖ: Όηαλ γεκίδεηε ηελ δεμακελή κε pellet, θαζψο ε ζπζθεπή είλαη ζε ιεηηνπξγία, πξνζέμηε κελ αθνπκπήζεη ν ζάθνο ζε θάπνηα θαπηή επηθάλεηα. Πξηλ ηελ έλαπζε ηεο θαχζεο ζηε ζεξκάζηξα αθαηξέζηε φζε πνζφηεηα άθαπζηνπ πηζαλφλ έρεη κείλεη. 6.2 Πίνακαρ ελέγσος Ζ ζεξκάζηξα δηαζέηεη ςεθηαθφ πίλαθα ειέγρνπ απφ ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηελ επεμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε πιήθηξνπ. Σα πιήθηξα έρνπλ αξηζκεζεί γηα επθνιία. 22

23 Πιήθηξν 4 - ON/OFF -Άλνηγκα θαη θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο ρεηξνθίλεηα -Έμνδνο απφ ηε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνχ -Έμνδνο απφ θαηάζηαζε κπινθαξίζκαηνο ή ζπλαγεξκνχ Πιήθηξν 5 Μείσζε ηζρχνο Πιήθηξν 6 Αχμεζε ηζρχνο Πιήθηξν 3 Δπηινγή ξχζκηζεο Πιήθηξν 1 Ρχζκηζε παξακέηξσλ (αχμεζε) Πιήθηξν 2 Ρχζκηζε παξακέηξσλ (κείσζε) -Μείσζε ηζρχνο ιεηηνπξγίαο -Αχμεζε ηζρχνο ιεηηνπξγίαο -Μεηάβαζε απφ ηε ιεηηνπξγία θφξησζεο θαπζίκνπ (load wood) ή ηε ιεηηνπξγία θαχζεο (fire-on) ζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο -Μεηάβαζε ζηε ιεηηνπξγία ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ -Μεηάβαζε ζηε ιεηηνπξγία ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ -Μεηάβαζε ζηε ξχζκηζε ψξαο θαη ρξνλνκεηξεηή -Μεηάβαζε ζηε ξχζκηζε ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ -Αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε ιεηηνπξγία ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο -Αχμεζε ηεο επηιεγφκελεο παξακέηξνπ ζηε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο -Έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο -Μείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε ιεηηνπξγία ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο -Μείσζε ηεο επηιεγφκελεο παξακέηξνπ ζηε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο -Έλδεημε ηεο πίεζεο ηνπ λεξνχ ζην θχθισκα θαη ηεο ψξαο ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο Ζ ζεκαζία ησλ ελδείμεσλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ είλαη νη εμήο: Υξνλνδηαθφπηεο Λεηηνπξγία θνριία Λήςε ζήκαηνο Θεξκνζηάηεο ρψξνπ Λεηηνπξγία θπθινθνξεηή Ρχζκηζε ζεξκνθξαζίαο Σν ζήκα αλάβεη φηαλ ελεξγνπνηεζεί ν ρξνλνδηαθφπηεο. Απηφ ζπκβαίλεη αλ ε παξάκεηξνο UT1 δελ είλαη ζην OFF Σν ζήκα αλάβεη ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δνπιεχεη ν θνριίαο πξφσζεο pellet Σν ζήκα αλάβεη φηαλ ε ζεξκάζηξα ιακβάλεη ζήκα απφ ην ηειερεηξηζηήξην Σν ζήκα αλάβεη φηαλ έρεη ζπλδεζεί ζηε ζπζθεπή θαη ιεηηνπξγεί εμσηεξηθφο ζεξκνζηάηεο ρψξνπ Σν ζήκα αλάβεη φηαλ ν θπθινθνξεηήο ιεηηνπξγεί (κφλν ζηελ έθδνζε IDRO) Όζν αθνξά ηηο δχν ελδείμεηο ηεζζάξσλ ραξαθηήξσλ ζηελ νζφλε: Δπάλσ έλδεημε Καηά ηε θάζε έλαπζεο, δείρλεη (καδί κε ηελ θάησ έλδεημε) ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, δείρλεη ην ξπζκηδφκελν επίπεδν ηζρχνο θαη ηε ζεξκνθξαζία ρψξνπ. Καηά ηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, δείρλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο εθάζηνηε παξακέηξνπ. Καηά ηελ θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ, δείρλεη (καδί κε ηελ θάησ έλδεημε) ηελ πεξηγξαθή ηνπ εθάζηνηε ζπλαγεξκνχ. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, πηέζηε ην πιήθηξν 1 γηα λα δείηε ηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ ηνπ θπζεηήξα. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, πηέζηε ην πιήθηξν 2 γηα λα δείηε ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ ζην θχθισκα. Ζ έλδεημε ζα δείμεη OFF φηαλ ε ζεξκάζηξα είλαη θιεηζηή. 23

24 Κάησ έλδεημε Καηά ηε θάζε έλαπζεο, δείρλεη (καδί κε ηελ πάλσ έλδεημε) ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, δείρλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ. Καηά ηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, δείρλεη ηελ εθάζηνηε ξπζκηδφκελε παξάκεηξν. Καηά ηελ θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ, δείρλεη (καδί κε ηελ επάλσ έλδεημε) ηελ πεξηγξαθή ηνπ εθάζηνηε ζπλαγεξκνχ. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, πηέζηε ην πιήθηξν 2 γηα λα δείηε ηελ ηξέρνπζα ψξα. Ζ έλδεημε ζα δείμεη ηελ ηξέρνπζα ψξα φηαλ ε ζεξκάζηξα είλαη θιεηζηή. 6.3 Ππώηη έναςζη Πξηλ αλάςεηε ηε ζεξκάζηξα βεβαησζείηε φηη φια ηα απνζπφκελα κέξε ηεο βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο. Βεβαησζείηε φηη φιεο νη ειεθηξηθεο θαη πδξπιηθέο ζπλδέζεηο έρνπλ γίλεη ζσζηά. Διέγμηε επίζεο αλ ην ζχζηεκα δηαζέηεη δνρείν δηαζηνιήο πνπ εγγπάηαη κέγηζηε αζθάιεηα. Ζ δηαζηνιή ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη 6% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ λεξνχ ηεο εγθαηάζηαζεο. Κάζε βιάβε ζην ζχζηεκα ή ζηε ζπζθεπή πνπ ζα πξνθιεζεί απφ κε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, δε ζα ζεσξείηαη πσο θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε. Ζ ζπλδεζε ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο ζηε ζπζθεπή δελ εγγπάηαη επαξθή πξνζηαζία απφ ζεξκηθέο δηαζηνιέο ηνπ λεξνχ πνπ πεξηέρεηαη ζην ζχζηεκα. Γεκίζηε ην ζχζηεκα κέρξη ηελ ηάπα πιήξσζεο C. Καηά ηε θάζε αλεθνδηαζκνχ ζπζηήλεηαη λα κελ ππεξβείηε ηελ πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο: κέγηζηε πίεζε 1 bar. Ζ πίεζε κπνξεί λα αλαγλσζηεί θαπεπζείαλ απφ ην καλφκεηξν (7). Ζ πιήξσζε λεξνχ πξέπεη λα γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε εθθέλσζε ηνπ αέξα. Πξηλ ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ηε ζπζθεπή, ζπξψμηε ηε ζράξα ψζηε λα αθνπκπήζεη ζην πίζσ ηνίρσκα ηνπ θινγνζάιακνπ. Όηαλ αλάβεηε γηα πξψηε θνξά ηε ζπζθεπή ή κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήλεηαη λα κελ ξπζκίζεηε θαηεπζείαλ ηε ζπζθεπή ζε κέγηζηε ηζρχ. Καηά ηηο πξψηεο κέξεο ιεηηνπξγίαο ζπζηήλεηαη λα αθήζεηε ηε ζπζθεπή λα ιεηηνπξγεί ζε κεζαία ηζρχ, ψζηε φια ηα πιηθά θαη ηα κεραληθά κέξε λα ξπζκηζηνχλ ζσζηά. Δλδέρεηαη θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο λα ππάξρεη θάπνηα κπξσδηά, ιφγσ εμάηκηζεο ρξψκαηνο ή γξάζζνπ. Απιά αλνίμηε ηα παξάζπξα θαη κελ ζηέθεζηε ζηνλ ρψξν γηα πνιχ, αθνχ νη αηκνί απηνί κπνξεί λα είλαη επηβιαβείο γηα αλζξψπνπο θαη δψα. Όηαλ ε δεμακελή γεκίδεηαη γηα πξψηε θνξά, ρξεηάδεηαη ιίγνο ρξφλνο γηα λα γεκίζεη ν θνριίαο ηξνθνδνζίαο. ε απηφ ην δηάζηεκα ην pellet δελ ηξνθνδνηείηαη κέζα ζην θινγνζάιακν. 6.4 Κανονική έναςζη και λειηοςπγία Πξηλ αλάςεηε ηε ζεξκάζηξα θάληε ηα εμήο: - Βεβαησζείηε πσο ε πόξηα ηεο ζεξκάζηξαο είλαη θαιά θιεηζκέλε. - Βεβαησζείηε πσο ε δεμακελή θαπζίκνπ είλαη γεκάηε κε pellet ή πεξηέρεη αξθεηή πνζόηεηα γηα ηελ επηζπκεηή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο. Όηαλ ε ζεξκάζηξα είλαη ζπλδεδεκέλε ζην ξεχκα, αιιά δελ ιεηηνπξγεί, ζηελ νζφλε δείρλεη ηελ ηξέρνπζα ψξα θαη ηελ έλδεημε OFF Δθθίλεζε ιεηηνπξγίαο Γηα λα ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ηε ζπζθεπή απιά θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν εθθίλεζεο (4) γηα 2 δεπηεξφιεπηα. Πξώηε θάζε Πξνεηνηκαζία Ζ νζφλε ζα δείρλεη fun Acc. ε απηή ηε θάζε, πνπ δηαξθεί ιίγα δεπηεξφιεπηα, ε δηάηαμε έλαπζεο θαχζεο ζα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί, καδί κε ηελ εμαλαγθαζκέλε ξνή αέξα ζην θινγνζάιακν, ελεξγνπνηψληαο ηνλ θπζεηήξα ειθπζκνχ θαπζαεξίσλ. 24

25 Γεύηεξε θάζε Έλαπζε θαύζεο Μεηά απφ 90 δεπηεξφιεπηα ε νζφλε ζα δείμεη load wood. ε απηή ηε δεχηεξε θάζε ελεξγνπνηείηαη ν θνριίαο ηξνθνδνζίαο (ην ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ θνριία αλάβεη ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα) θαη αξρίδεη λα γεκίδεη ε ζράξα ηεο εζηίαο θαχζεο, ελψ παξάιιεια ε ζπζθεπή έλαπζεο θαχζεο θαη ν θπζεηήξαο ειθπζκνχ θαπζαεξίσλ παξακέλνπλ ζε ιεηηνπξγία. Ζ δεχηεξε θάζε ηειεηψλεη κφιηο ε ζεξκάζηξα αληηιεθζεί ηελ έλαξμε θαχζεο. Αλ ε ζεξκάζηξα δελ εληνπίζεη θαχζε κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα μεθηλήζεη λέα θάζε έλαπζεο θαχζεο. Δάλ ζην ηέινο θαη ηνπ δεχηεξνπ θχινπ δελ ελνπηζηεί θαχζε, ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε ζπλαγεξκνχ κε θάπζεο ( Alarm no fire ) θαη ε ζεξκάζηξα ζα θιείζεη απηφκαηα. Σξίηε θάζε ηαζεξνπνίεζε Μφιηο εληνπηζηεί θαχζε, μεθηλά ε ηξίηε θάζε θαη ε νζφλε ζα εκθαλίζεη ηελ έλδεημε fire on. Διαηηψλεηαη ε ηξνθνδνζία pellet θαη απμάλεηαη ε ιεηηνπξγηα ηνπ θπζεηήξα ειθπζκνχ θαπζαεξίσλ γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί ε θιφγα θαη λα θαεί ε πεξίζζεηα pellet πνπ ζπζζσξεχηεθε θαηά ηε θάζε έλαπζεο ηεο θαχζεο. Απηή ε θάζε δηαξθεί πεξίπνπ 5 ιεπηά. ε απηφ ην δηάζηεκα ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ ζα απμεζεί. Μφιηο ε θάζε ζηαζεξνπνίεζεο νινθιεξσζεί, ( fire on ) ε ζεξκάζηξα ζα μεθηλήζεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο. Καηά ηε θάζε έλαπζεο θαχζεο ( load wood ),θαζψο θαη ζηε θάζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ( fire on ), κπνξείηε λα αιιάμεηε ρεηξνθίλεηα ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία απιά θξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν (6) γηα πεξίπνπ 2 δεπηεξφιεπηα Απνηπρία έλαπζεο θαύζεο Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, αλ ε ζεξκάζηξα δελ εληνπίζεη θαχζε ή αχμεζε ηεο θιφγαο (εληνπίδεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ), ζα μεθηλήζεη κηα λέα θάζε έλαπζεο θαχζεο. Αλ θαη πάιη δελ εληνπηζηεί θαχζε, ζα εκθαληζηεί κήλπκα απνηπρίαο θαχζεο. Ζ νζφλε ζα εκθαλίζεη ηελ έλδεημε ζπλαγεξκνχ Alarm no fire θαη ζα ερεί έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ήρνο ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα ησλ 5 δεπηεξνιέπησλ. Γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν ON/OFF (4) πεξίπνπ 2 δεπηεξφιεπηα. Ο ήρνο ζπλαγεξκνχ ζα ζηακαηήζεη θαη ε ζεξκάζηξα ζα θιείζεη. Πξηλ μεθηλήζεηε έλα λέν θχθιν ζα πξέπεη λα ειέγμηε ηα αίηηα ηνπ ζπλαγεξκνχ, ζπγθεθξηκέλα: Βεβαησζείηε πσο ε δεμακελή pellet δελ είλαη άδεηα Βεβαησζείηε πσο ε ζράξα είλαη ζηε ζσζηή ζέζε ηεο Αθαηξέζηε ηελ πνζφηεηα άθαπζηνπ pellet απφ ηε ζράξα γηα Αλ ε ζεξκάζηξα απνηχρεη ηελ έλαπζε θαχζεο πάιη, κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αλεπαξθή ζπληήξεζε ή θαθή πνηφηεηα pellet Καλνληθή ιεηηνπξγία Μφιηο νινθιεξσζεί ε θάζε θαχζεο, ε ζεξκάζηξα ζα μεθηλήζεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο. ε απηή ηε θάζε ε θάησ έλδεημε ζηελ νζφλε δείρλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ, ελψ ε πάλσ έλδεημε δείρλεη ηελ ηξέρνπζα ηζρχ ιεηηνπξγίαο (αλαβνζβήλνπζα έλδεημε) θαη ηελ ζεξκνθξαζία ρψξνπ. Καηά ηελ θάζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο κπνξείηε λα: Ρπζκίζεηε ηελ ηζρχ ηεο ζεξκάζηξαο ζε έλα απφ ηα 9 δηαζέζηκα επίπεδα παηψληαο ηα πιήθηξα 5 θαη 6. Ρπζκίζεηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ιέβεηα απφ 30 ν C εψο 80 ν C. Παηήζηε ην πιήθηξν 3 κία θνξά θαη θαηφπηλ ξπζκίζηε ηε ζεξκνθξαζία ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα 1 θαη 2. Ρπζκίζηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ρψξνπ απφ 7 ν C εψο 40 ν C. Παηήζηε ην πιήθηξν 3 δχν θνξέο θαηφπηλ ξπζκίζηε ηε ζεξκνθξαζία ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα 1 θαη 2. Ρπζκίζηε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ρξνλνκεηξεηή (βιέπε θεθάιαην 5.6) Διέγμηε ηε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ. Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν 1. Διέγμηε ηε πίεζε ηνπ λεξνχ ζην ζχζηεκα. Κξαηήζηε παεκέλν ην πιήθηξν 2. Καηά ηε θάζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ελεξγνπνηείηαη ν πεξηνδηθφο θαζαξηζκφο ηεο ζράξαο, πνπ ζεκαίλεη φηη γίλεηαη απηφκαηνο θαζαξηζκφο ηεο ζράξαο γηα 60 πεξίπνπ δεπηεξφιεπηα θάζε θνξά, ζε θαλνληθά δηαζήκαηα. ε απηή ηε θάζε ε ιεηηνπξγία ηνπ θπζεηήξα είλαη ε κέγηζηε, ελψ ε ηξνθνδνζία 25

26 pellet ε ειάρηζηε. Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ επηθαζίζεσλ ζηάρηεο απφ ηε ζράξα, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ θαλνληθή θπθινθνξία αέξα θαχζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο θαζαξηζκνχ ηεο ζράξαο εκθαλίδεηαη ε έλδεημε pull fire Πξνζαξκνγή αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ Ζ ζεξκάζηξα δηαζέηεη έλαλ εζσηεξηθφ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο, πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ηζρχνο ηεο αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία λεξνχ. Γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία, παηήζηε ην πιήθηξν 3. Αλ ην παηήζεηε κία θνξά, ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε set H2O ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο, ελψ ε ηηκή ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ζα αλαβνζβήλεη ζην θάησ κέξνο. Γηα λα αιιάμεηε ηελ ηηκή απηή, παηήζηε ηα πιήθηξα 1 θαη 2 κέρξη λα θηάζεηε ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία (απφ 30 ν C εψο 80 ν C). Κξαηήζηε γηα ιίγν παηεκέλν ην πιήθηξν 4 γηα λα εμέιζεηε ή πεξηκέλεηε κεξηθά δεπηεξφιεπηα γηα ηελ απηφκαηε κεηάβαζε ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ επηιεγκέλε ηηκή, ε ζεξκάζηξα ιεηηνπξγεί ζηελ επηιεγκέλε ηζρχ. Μφιηο ε ζεξκνθξαζία πιεζηάζεη ηελ επηιεγκέλε ηηκή (ε δηαθνξά γίλεη κηθξφηεξε απφ 3 ν C), ε ηζρχο ηεο ζεξκάζηξαο ζα κεησζεί ζηαδηαθά. ην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο θαίλεηαη ε ηξέρνπζα ηζρχο ιεηηνπξγίαο ηεο ζεξκάζηξαο. Μφιηο πέζεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ πέζεη ε ηζρχο ζα απμεζεί πάιη εψο λα μαλαθηάζεη ζηελ αξρηθή επηιεγκέλε ηηκή. Αλ, παξά ηελ κείσζε ηεο ηζρχνο ιεηηνπξγίαο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζπλερίζεη λα αλεβαίλεη, θαη απμεζεί πάλσ απφ 5 ν C απφ ηελ επηιεγκέλε ηηκή, ε ζεξκάζηξα ζηακαηάεη απηφκαηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, αιιά παξακέλεη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (stand-by). Απηφ ζπκβαίλεη κεηά ηελ πάξνδν 20 ιεπηψλ πνπ ε ζεξκάζηξα παξακέλεη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε stop fire. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ μαλαπέζεη θάησ απφ ηελ επηιεγκέλε ηηκή θαη ε δηαδηθαζία ηεξκαηηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο έρεη νινθιεξσζεί, (ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ θάησ απφ ηνπο 100 ν C), ε ζεξκάζηξα μεθηλά εθ λένπ ηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο απηφκαηα Πξνζαξκνγή αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ρώξνπ Ζ ζεξκάζηξα δηαζέηεη έλαλ εζσηεξηθφ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο, κε ηνλ νπνίν κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε ηελ ηζρχ ιεηηνπξγίαο ηεο ζεξκάζηξαο αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ρψξνπ. Γηα ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα βεβαησζείηε φηη ν ζεξκνζηάηεο βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ζεξκάζηξαο, θάησ απφ ηε ζχξα ηξνθνδνζίαο (εηθφλα 14) θαη ζε απφζηαζε απφ ηνλ αγσγφ θαπζαεξίσλ, θαη δελ είλαη ζε επαθή κε μέλα αληηθείκελα ή ηνλ ηνίρν. Παηήζηε δχν θνξέο ην πιήθηξν 3 γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία ρψξνπ. ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε set Aria, ελψ ζην πάλσ κέξνο θαίλεηαη ε ηηκή ηεο ξπζκηδφκελεο ζεξκνθξαζίαο. Γηα λα αιιάμεηε ηελ ηηκή απηή ρξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα 1 θαη 2 κέρξη λα θηάζεηε ζηελ επηζπκεηή ηηκή (απφ 7 ν C εψο 40 ν C). Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ θηάζεη ζηελ επηζπκεηή ηηκή, ζα αλάςεη ην ζήκα ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο, ε ζεξκάζηξα ζα κεηψζεη ηελ ηζρχ ιεηηνπξγίαο ζην ειάρηζην, θαη ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε mod. Απηή ε θάζε πξνζαξκνγήο ζα ζηακαηήζεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ πέζεη θάησ απφ ηελ επηιεγκέλε ηηκή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζήκα ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα ζβήζεη, ε ζεξκάζηξα ζα επαλέιζεη ζηελ ηζρχ ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη ξπζκηζηεί απφ ηνλ ρξήζηε, θαη ζα εμαθαληζηεί απφ ηελ νζφλε ε έλδεημε mod θαη ζα εκθαληζηεί μαλά ε ηηκή ηεο επηιεγκέλεο ηηκήο ηζρχνο ιεηηνπξγίαο Δμσηεξηθόο ζεξκνζηάηεο Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζεξκάζηξαο κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ νπνηνλδήπνηε εμσηεξηθφ ζεξκνζηάηε ζπλδεδεκέλν ζηελ ειεθηξηθή πιαθέηα (βιέπε ειεθηξηθφ δηάγξακκα). Υξεζηκνπνηήζηε θαιψδην 2x0,5 mm 2 γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ζεξκνζηάηε. Απηή ε εξγαζία πξέπεη λα εθηειεζηεί απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ρπζκίζηε ηε ζεξκνθξαζία ρψξνπ ζηελ ειάρηζηε ηηκή (7 o C). ε απηφ ην ζεκείν ε ζεξκάζηξα ειέγρεηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ζεξκνζηάηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ιεηηνπξγίαο, φπνηε ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ είλαη θάησ απφ ηελ επηιεγκέλε ηηκή, ην ζήκα ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο ζα παξακέλεη ζβεζηφ, θαη ε ζεξκάζηξα ζα ιεηηνπξγεί ζηελ επηιεγκέλε ηζρχ ιεηηνπξγίαο. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ θηάζεη ηελ επηιεγκέλε ηηκή, ην ζήκα ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα αλάςεη, ε ζεξκάζηξα ζα κεηαβεί ζηελ ειάρηζηε ηζρχ ιεηηνπξγίαο, θαη ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε mod. Απηή θάζε πξνζαξκνγήο ζα ηεξκαηηζηεί φηαλ ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ πέζεη θάησ απφ ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζήκα ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα ζβήζεη, ε ζεξκάζηξα ζα επαλέιζεη ζηελ επηιεγκέλε ηζρχ ιεηηνπξγίαο, θαη ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί μαλά ε επηιγκέλε ηζρχο ιεηηνπξγίαο. 26

27 6.4.8 Κιείζηκν ζπζθεπήο Γηα λα θιείζεηε ηε ζπζθεπή απιά θξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί 4 γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα. Μφιηο ιεθζεί ην ζήκα γηα θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο, ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε off, ελψ ν θπζεηήξαο ειθπζκνχ θαπζαεξίσλ ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ζε κέγηζηε ηζρχ γηα πεξίπνπ 10 ιεπηά κέρξη λα ςπρζεί ε ζεξκάζηξα. Ο θπζεηήξαο ζεξκνχ αέξα ζα παξακείλεη επίζεο ζε ιεηηνπξγία κέρξη λα ςπρζεί ε ζεξκάζηξα. ΠΡΟΟΥΗ: Πνηέ κελ απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή από ην ξεύκα ζε απηή ηε θάζε, θαζώο απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζην ζύζηεκα θαη λα πξνθαιέζεη πξβιήκαηα ζε κειινληηθέο δηαδηθαζίεο έλαπζεο Γηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο ε πεξίπησζε ζχληνκεο δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδφηεζεο, ε ζεξκάζηξα απηφκαηα ζα επαλεθθηλήζεη, θάλνληαο ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: Θα ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ηεο ζράξαο θαχζεο Θα ιεηηνπξγήζεη ν θπζεηήξαο ζε κέγηζηε ηαρχηεηα ψζηε λα απνηξέςεη ηελ αχμεζε ζεξκνθξαζίαο ηεο ζεξκάζηξαο Ζ ζεξκάζηξα ζα θάλεη απηφκαηα επαλεθθίλεζε (αθνινπζψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηε θάζε έλαπζεο θαχζεο). 6.5 Τηλεσειπιζμόρ Ο πίλαθαο ειέγρνπ ηεο ζεξκάζηξαο έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα ειέγρνληαη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κέζσ ηειερεηξηζκνχ. Σν ηειερεηξηζηήξην ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο Α23 12V. -Λεηηνπξγία ON/OFF: Όηαλ ηα δχν πιήθηξα κε ηα θφθθηλα βέιε 1 θαη 6 παηεζνχλ ηαπηφρξνλα, αλνίγεη θαη θιείλεη ε ζπζθεπή. -Ρύζκηζε ηζρύνο: Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, παηήζηε ηα πιήθηξα 5 θαη 6 κε ην ζήκα ηεο θιφγαο γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ηζρχ ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. -Ρύζκηζε ζεξκνθξαζίαο: Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, παηήζηε ην πιήθηξν 2 (ην κπιε βέινο κε ην ζήκα ηνπ ζεξκφκεηξνπ) θαη θαηφπηλ ξπζκίζηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ρψξνπ κε ηα πιεθηξα 1 θαη 2 (7 o C εψο 40 o C). -Ρύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ: Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, παηήζηε ην πιήθηξν 1 (ην θφθθηλν βέινο κε ην ζήκα ηνπ ζεξκφκεηξνπ) θαη θαηφπηλ ξπζκίζηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία λεξνχ κε ηα πιεθηξα 1 θαη 2 (30 o C εψο 80 o C). 27

28 6.6 Φπονοδιακόπηηρ Ο ρξνλνδηαθφπηεο επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πξνγξακκαηίζεη ηε ζεξκάζηξα ψζηε λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη απηφκαηα, ρσξίο ηελ ρεηξνθίλεηε παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. Δίλαη δπλαηφλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ κέρξη θαη 2 δηαθνξεηηθνί ρξνληθνί θχθινη ζε 2 δηαθνξεηηθέο νκάδεο Πεξηγξαθή ησλ κελπκάησλ θαη επεμήγεζή ηνπο Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, εκθαλίδνληαη ζηελ πάλσ έλδεημε θάπνηα κελχκαηα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: Κσδηθφο ut01 Λεηηνπξγία Ρχζκηζε ηεο ηξέρνπζαο εκέξαο ηεο εβδνκάδαο ή απελεξγνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαθφπηε (off, day1,, day7) ut02 Ρχζκηζε ηεο ηξέρνπζαο ψξαο ( ) ut03 Ρχζκηζε ησλ ιεπηψλ ( ) ut04 Ρχζκηζε ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ. Μφλν γηα εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ(00...p5) ut05 Ρχζκηζε ψξαο έλαξμεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ (00: :50 ζε δηαζηήκαηα ησλ 10 ) ut06 Ρχζκηζε ψξαο ιήμεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ (00: :50 ζε δηαζηήκαηα ησλ 10 ) ut07 Δπηινγή ησλ εκεξψλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ (on/off γηα ηηο κέξεο 1 έσο 7) ut08 Ρχζκηζε ψξαο έλαξμεο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ (00: :50 ζε δηαζηήκαηα ησλ 10 ) ut09 Ρχζκηζε ψξαο ιήμεο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ (00: :50 ζε δηαζηήκαηα ησλ 10 ) ut10 Δπηινγή ησλ εκεξψλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ (on/off γηα ηηο κέξεο 1 έσο 7) Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ρξνλνδηαθόπηε ΠΡΟΟΥΗ: ΠΡΙΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΔΣΔ ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟΓΙΑΚΟΠΣΗ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΡΤΘΜΙΔΣΔ ΣΗΝ ΣΡΔΥΟΤΑ ΜΔΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΛΔΠΣΑ, όπωο θαηά ηελ αγνξά ελόο θαηλνύξηνπ ξνινγηνύ. Απηή ε εξγαζία είλαη απαξαίηεηε μόνο ηην ππώηη θοπά ενεπγοποίηζηρ. Γηα λα κεηαβείηε ζην κελνχ ξχζκηζεο ηεο ψξαο, απιά αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΗΜΔΙΩΗ: ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, πηέδνληαο ην πιήθηξν 4 ON/OFF κπνξείηε λα αθπξώζηε νπνηαδήπνηε ιαλζαζκέλε ηηκή έρεηε εηζάγεη. Πεγαίλεηε πίζσ ζην κελνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη αθνινπζείηε ηελ ζεηξά από ηελ αξρή πηέδνληαο ην πιήθηξν SET κέρξη λα θηάζεηε ζηελ παξάκεηξν πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε. ΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΡΟΛΟΓΙΟΤ (ηξέρνπζαο κέξαο θαη ώξαο) ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΗΜΔΡΑ ΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ Πηέζηε ην πιήθηξν SET (3) δχν θνξέο. ηελ επάλσ έλδεημε ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα ut01 ελψ ζηελ θάησ ζα εκθαληζηεί off ή έλα απφ ηα κελχκαηα day1, day2,,day7. Υξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα 1 θαη 2 επηιέμηε ηελ ηξέρνπζα κέξα ηεο εβδνκάδαο, ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη ε πξψηε κέξα day1 αλαθέξεηαη ζηε Γεπηέξα θαη ε έβδνκε day7 ζηελ Κπξηαθή. Δπηιέμηε off αλ δελ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ρξνλνδηαθφπηε. ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΩΡΑ Μφιηο ξπζκηζηεί ε ηξέρνπζα κέξα, πηέζηε ην πιήθηξν SET (3) μαλά γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ηξέρνπζα ψξα. ηελ επάλσ έλδεημε ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα ut02 ελψ ζηελ θάησ ζα εκθαληζηεί ε πξνο ξχζκηζε ψξα. Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα 1 θαη 2 γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ηξέρνπζα ψξα (απφ 00 έσο 23). ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΛΔΠΣΩΝ Μφιηο ξπζκηζηεί ε ψξα, πηέζηε ην πιήθηξν SET (3) μαλά γηα λα ξπζκίζεηε ηα ιεπηά. ηελ επάλσ έλδεημε ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα ut03 ελψ ζηελ θάησ ζα εκθαληζηνχλ ηα πξνο ξχζκηζε ιεπηά. Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα 1 θαη 2 γηα λα ξπζκίζεηε ηα ιεπηά (απφ 00 έσο 59). 28

29 ΔΞΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΡΟΛΟΓΙΟΤ Πηέζηε ην πιήθηξν SET (3) αθφκα κηα θνξά γηα λα επηθπξψζεηε ηελ ξχζκηζε ησλ ιεπηψλ. Μεηά πηέζηε ην πιήθηξν ON/OFF (4) γηα λα βγείηε απφ ην κελνχ πξνγξακκαηηζκνχ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΚΤΚΛΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΓΙΑΚΟΠΣΗ Ζ ζεξκάζηξα έρεη 4 πξνγξακκαηηδφκελνπο θχθινπο εξγαζίαο. Γηα θάζε έλαλ κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: - Ώξα έλαξμεο παξάκεηξνο ut05 1 νο θχθινο παξάκεηξνο ut08 2 νο θχθινο - Ώξα ιήμεο παξάκεηξνο ut06 1 νο θχθινο παξάκεηξνο ut09 2 νο θχθινο - Μέξεο ηεο εβδνκάδαο πνπ ηζρχεη ν θχθινο παξάκεηξνο ut07 1 νο θχθινο παξάκεηξνο ut10 2 νο θχθινο Παξάδεηγκα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ 1 νπ θύθινπ: Πξόζβαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό Γηα λα κεηαβείηε ζην κελνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 1 νπ θχθινπ πηέζηε ην πιήθηξν SET (3) κέρξη λα εκθαληζηεί ζηελ πάλσ έλδεημε ην κήλπκα ut05. Ρύζκηζε ηεο ώξαο έλαξμεο Ζ παξάκεηξνο ut05 αληηπξνζσπεχεη ηελ ψξα έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ θχθινπ θαη ε ηηκή ηεο θαίλεηαη ζηελ θάησ έλδεημε. Μπνξεί λα κεηαβιεζεί απφ 00:00 έσο 23:50 ζε δηαζηήκαηα ησλ 10. Γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ, ρξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα 1-γηα αχμεζε θαη 2-γηα κείσζε, κέρξη λα θηάζεηε ζηελ επηζπκεηή ηηκή. Πηέζηε ην πιήθηξν SET (3) γηα επηβεβαίσζε. ηελ πάλσ έλδεημε ζα εκθαληζηεί ηψξα ην κήλπκα ut06. Ρύζκηζε ηεο ώξαο ιήμεο Ζ παξάκεηξνο ut06 αληηπξνζσπεχεη ηελ ψξα ηεξκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ θχθινπ θαη ε ηηκή ηεο θαίλεηαη ζηελ θάησ έλδεημε. Μπνξεί λα κεηαβιεζεί απφ 00:00 έσο 23:50 ζε δηαζηήκαηα ησλ 10. Γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ, ρξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα 1 θαη 2 φπσο θαη παξαπάλσ. Πηέζηε ην πιήθηξν SET (3) γηα επηβεβαίσζε. ηελ πάλσ έλδεημε ζα εκθαληζηεί ηψξα ην κήλπκα ut07. Δπηινγή ησλ εκεξώλ ηεο εβδνκάδαο πνπ ηζρύεη ν θύθινο Ζ παξάκεηξνο ut07 αληηπξνζσπεχεη ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο πνπ ηζρχεη ν 1 νο θχθινο. Ζ θάησ έλδεημε δείρλεη γηα θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο ηελ θαηάζηαζε ON (on1,on2,,on7) ή OFF (off1,off2,,off7). Γηα λα δείηε ηελ θαηάζηαζε ησλ δηάθνξσλ εκεξψλ πηέζηε ην πιήθηξν 1. Γηα λα δείηε λα ν θχθινο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο (on) ή φρη (off), πηέζηε ην πιήθηξν 2. Απηή ε εξγαζία πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο. Σέινο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ θύθισλ εξγαζίαο Γηα λα ηεξκαηίζεηε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, πηέζηε ην πιήθηξν ON/OFF (4), ή ην πιήθηξν SET (3) εάλ επηζπκείηε λα κεηαβείηε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ επφκελνπ θχθινπ. 29

30 6.7 Διαηάξειρ αζθαλείαρ ΠΡΟΟΥΗ: Αλ θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζεξκάζηξαο ή ηνπ αγσγνχ θαπζαεξίσλ έρεη δηαξξνή θαπλνχ, ακέζσο θιείζηε ηε ζπζθεπή θαη εμαεξίζηε ην δσκάηην. Μφιηο ε ζεξκάζηξα ςπρζεί, αλαδεηήζηε ηα αίηηα ηεο δηαξξνήο θαη δεηήζηε βνήζεηα απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ αλ είλαη απαξαίηεην. Ζ ζεξκάζηξα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο πνπ κεζνιαβνχλ φπνηε είλαη απαξαίηεην, ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζθεπή κε αζθάιεηα. ΠΡΟΟΥΗ: Οη δηαηάμεηο αζθαιείαο απηέο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξφιεςε νπνηνηδήπνηε θηλδχλνπ πξνο αλζξψπνπο, δψα ή αληηθείκελα. Ζ αιινίσζε ή ηξνπνπνίεζή ηνπο απφ αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε ιεηηνπξγία ηνπο Αηζζεηήξαο ππνπίεζεο ησλ θαπζαεξίσλ Απηφο ν αηζζεηήξαο ζπλδέεηαη κε ηνλ αγσγφ απαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ. Διέγρεη ηελ ππνπίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αγσγνχ, δηαζθαιίδνληαο φηη ε ζεξκάζηξα ιεηηνπξγεί κε απφιπηε αζθάιεηα. Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο Αλ έρνπλ αιινησζεί νη ζσζηέο ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ αγσγνχ (θαθή εγθαηάζηαζε, εκπφδηα ζηε ξνή, αλεπαξθήο ζπληήξεζε, δπζρεξείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, φπσο ζπλερήο άλεκνο, θ.η.ι.) ν αηζζεηήξαο δηαθφπηεη ηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ θνριία, ζηακαηψληαο ηελ ηξνθνδνζία pellet ζηε ζράξα θαχζεο, θαη ζέηνληαο ηε ζεξκάζηξα ζε θαηάζηαζε απελεξγνπνίεζεο. ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε AL 8 Manca depress. Θα μεθηλήζεη ν ήρνο ζπλαγεξκνχ κεηά απφ 60 δεπηεξφιεπηα. Ση λα θάλεηε - Απελεξγνπνηήζηε ηε ζεξκάζηξα παηψληαο ην πιήθηξν 4 γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. (ν ζπλαγεξκφο ζα θιείζεη) - Πεξηκέλεηε κέρξη ην pellet πνπ έρεη απνκείλεη ζηε ζράξα λα νινθιεξψζεη ηελ θαχζε. - Πεξηκέλεηε κέρξη ε ζεξκάζηξα λα ςπρζεί, θαη θαηφπηλ εληνπίζηε θαη επηδηνξζψζηε ηα αίηηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπλαγεξκνχ. Αθνχ θαζαξίζεηε ηε ζράξα, επαλεθθηλήζηε ηε ζπζθεπή πηέδνληαο ην πιήθηξν 4 ΟΝ/ΟFF Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο δηάηαμεο θαη δεμακελήο pellet Ζ ζπζθεπή δηαζέηεη έλαλ εκβαπηηδφκελν ζεξκνζηάηε, πνπ δηαζθαιίδεη πσο ε ζεξκάζηξα, ε δεμακελή pellet, θαη ε ζπλνιηθή δηάηαμε, δελ ζα ππεξβνχλ έλα ζεξκνθξαζηαθφ φξην. Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο Αλ ε ζεξκνθξαζία ηεο δεμακελήο pellet ππεξβεί ην φξην ησλ 85 o C, ν ζεξκνζηάηεο ζα δηαθφςεη ηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ θνριία ηξνθνδνζίαο, ζηακαηψληαο ηελ ηξνθνδνζία pellet ζηε ζράξα θαχζεο, θαη ζέηνληαο ηε ζεξκάζηξα ζε θαηάζηαζε απελεξγνπνίεζεο. ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε AL 7 Sicurez termica. Θα μεθηλήζεη ν ήρνο ζπλαγεξκνχ κεηά απφ 60 δεπηεξφιεπηα. Ση λα θάλεηε - Απελεξγνπνηήζηε ηε ζεξκάζηξα παηψληαο ην πιήθηξν 4 γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. - Ο ζπλαγεξκφο ζα ζηακαηήζεη. - Πεξηκέλεηε κέρξη ην pellet πνπ έρεη απνκείλεη ζηε ζράξα λα νινθιεξψζεη ηελ θαχζε. - Δληνπίζηε θαη επηδηνξζψζηε ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηνλ ζπλαγεξκφ. - Αθνχ θαζαξίζεηε ηε ζράξα, επαλεθθηλήζηε ηε ζπζθεπή πηέδνληαο ην πιήθηξν 4 ΟΝ/ΟFF. 30

31 6.7.3 Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ Ο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ ζπλδέεηαη απεπζείαο ζηελ ειεθηξηθή πιαθέηα, ειέγρνληαο ζπλερψο ηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία, ψζηε ε ζεξκάζηξα λα ιεηηνπξγεί κε απφιπηε αζθάιεηα. Πσο ιεηηνπξγεί Αλ ε ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ ππεξβεί κία πξνθαζνξηζκέλε νξηαθή ηηκή, ε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ζα ηξνπνπνηεζεί. ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε mod fumi. Αλ παξά ηελ ηξνπνπνίεζε, ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ ζπλερίζεη λα αλεβαίλεη θαη ππεξβεί θαη κία δεχηεξε νξηαθή ηηκή, ε ζπζθεπή ζα κεηαβεί ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ. Θα δηαθνπεί ε ηξνθνδνζία pellet θαη ν ειθπζκφο ησλ θαπζαεξίσλ ηίζεηαη ζε κέγηζηε ηζρχ. ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε AL 3 temp fumi. Θα μεθηλήζεη ν ήρνο ζπλαγεξκνχ κεηά απφ 60 δεπηεξφιεπηα. Ση λα θάλεηε - Απελεξγνπνηήζηε ηε ζεξκάζηξα παηψληαο ην πιήθηξν 4 γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. - Ο ζπλαγεξκφο ζα ζηακαηήζεη. - Πεξηκέλεηε κέρξη ην pellet πνπ έρεη απνκείλεη ζηε ζράξα λα νινθιεξψζεη ηελ θαχζε. - Δληνπίζηε θαη επηδηνξζψζηε ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηνλ ζπλαγεξκφ. - Αθνχ θαζαξίζεηε ηε ζράξα, επαλεθθηλήζηε ηε ζπζθεπή πηέδνληαο ην πιήθηξν 4 ΟΝ/ΟFF. Απνηπρία ιεηηνπξγίαο ηνπ αηζζεηήξα Ζ ζεξκάζηξα ζπλερψο ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ. Αλ ν αηζζεηήξαο απνζπαζηεί πξνζσξηλά θαη/ή ηπραία απφ ηε ζέζε ηνπ, ή δελ είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλνο ζηελ ειεθηξηθή πιαθέηα, ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε AL 2 sonda fumi καδί κε ήρν ζπλαγεξκνχ. Ση λα θάλεηε - Απελεξγνπνηήζηε ηε ζεξκάζηξα παηψληαο ην πιήθηξν 4 γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. - Ο ζπλαγεξκφο ζα ζηακαηήζεη. - Πεξηκέλεηε κέρξη ην pellet πνπ έρεη απνκείλεη ζηε ζράξα λα νινθιεξψζεη ηελ θαχζε. - Δληνπίζηε θαη επηδηνξζψζηε ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηνλ ζπλαγεξκφ. - Αθνχ θαζαξίζεηε ηε ζράξα, επαλεθθηλήζηε ηε ζπζθεπή πηέδνληαο ην πιήθηξν 4 ΟΝ/ΟFF. 6.8 Πόπηα Η πόξηα πξέπεη λα παξακέλεη θιεηζηή θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. Πξέπεη λα αλνίγεη κόλν όηαλ ε ζεξκάζηξα είλαη θιεηζηή θαη θξύα, γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνύ. 6.9 Καθαπιζμόρ ηηρ ζηάσηηρ Σν δνρείν ηεο ζηάρηεο πξέπεη λα αδεηάδεηαη ηαθηηθά, ψζηε λα απνηξαπνχλ αλσκαιίεο ζηελ θαχζε απφ ππεξρείιηζε ηεο ζηάρηεο κέρξη ηε βάζε ηεο ζράξαο θαχζεο. Οη ζηάρηεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε κεηαιιηθφ δνρείν κε θαπάθη πνπ θιείλεη θαιά. Σν δνρείν απηφ πξέπεη λα θπιάζζεηαη πάλσ ζε άθαπζηε επηθάλεηα θαη καθξηά απφ εχθιεθηα πιηθά, κέρξη λα είλαη εληειψο αθίλδπλε απφ ζπίζεο. ΠΡΟΟΥΗ: Οη ζηάρηεο ζα ζπλερίζνπλ λα εκθαλίδνπλ ζπίζεο γηα αξθεηό δηάζηεκα! 31

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο μύινπ. Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβεηαο μύινπ. Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβεηαο μύινπ Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Πεξηερφκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET

ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET BIOPEL 50 & 75 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ - Παξαθαιώ δηαβάζηε όιεο ηηο νδεγίεο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε απηήο ηεο ζπζθεπήο. Αλ δελ αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο απηέο, κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο βηνκάδαο-μύινπ. Bioplex HL / Biomix ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβεηαο βηνκάδαο-μύινπ. Bioplex HL / Biomix ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβεηαο βηνκάδαο-μύινπ Bioplex HL / Biomix ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Πεξηερφκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ Δγθαηάζηαζε Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ζην θάησ κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. βηδώζηε κία βίδα ζηνλ ηνίρν θαη θξεκάζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή από ηελ νπή ζε ζρήκα θιεηδαξόηξππαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα