ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA"

Transcript

1 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο

2 EN 14785: 2006 Ζ ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα εζσηεξηθή νηθηαθή ρξήζε κε θπζηθά pellet μχινπ Διάρηζηε απόζηαζε αζθαιείαο από εύθιεθηα πιηθά : min 200 mm Δθπνκπέο CO ζηα πξντόληα ηεο θαύζεο : νλνκαζηηθή ηζρχο 0,021% εθιπφκελε ηζρχο 0,015% Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο : 2,0 bar Θεξκνθξαζία εμόδνπ θαπζαεξίσλ : 250 ν C Ολνκαζηηθή ηζρύο ιεηηνπξγίαο : 15,75 kw γηα ζέξκαλζε 13,25 kw γηα παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ Απόδνζε : νλνκαζηηθή ηζρχο 85,0 % εθιπφκελε ηζρχο 90,8 % Σύπνο θαπζίκνπ : pellet μχινπ Ολνκαζηηθή ειεθηξηθή ηζρύο : 300 W Ολνκαζηηθή ηάζε : 230 V Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα : 50 Hz 2

3 Αγαπεηέ πειάηε, Επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα από ηα πξνϊόληα καο, ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο καο εκπεηξίαο θαη ηεο ζπλερνύο έξεπλαο γηα έλα αλώηεξν πξνϊόλ πνπ λα παξέρεη αζθάιεηα, αμηνπηζηία θαη απόδνζε. Σε απηό ην εγρεηξίδην ζα βξείηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ πην αζθαιή θαη απνδνηηθή ρξήζε ηνπ πξνϊόληνο ζαο. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Απηφ ην εγρεηξίδην έρεη ζπληαρζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη απνηειεί ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο. ε πεξίπησζε πψιεζεο ή κεηαβίβαζεο, πάληα δηαζθαιίδεηε φηη δίλεηαη θαη απηφ ην εγρεηξίδην, αθνχ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη εδψ απεπζχλνληαη ζηνλ ηδηνθηήηε θαη ζε φινπο φζνπο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζπκβάιινληαη ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε ρξήζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη ηηο ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην εγρεηξίδην πξηλ πξνβείηε ζε εγθαηάζηαζε, ρξήζε ή ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο. Ζ εθαξκνγή ησλ ελδείμεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην εγρεηξίδην εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, θαη ζα δηαζθαιίζεη ρακειά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ απνδέρεηαη θακία επζχλε γηα ηξαπκαηηζκνχο ή δεκίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ κε εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην, γηα ηξνπνπνηήζεηο ζην πξντφλ ή ρξήζε αληαιιαθηηθψλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο, εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. Ζ εγθαηάζηαζε, ε ειεθηξηθή ζχλδεζε, ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο, ε ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπέο είλαη εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη απνθιεηζηηθά απφ εηδηθεπκέλνπο, πηζηνπνηεκέλνπο ηερληθνχο, πνπ δηαζέηνπλ επαξθή γλψζε ηνπ πξντφληνο. Σν πξντφλ δελ πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη θνληά ζε μχιηλνπο ηνίρνπο ή θνληά ζε εχθιεθηα πιηθά. Γηα ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηνπ θεθαιαίνπ Απνζηάζεηο αζθαιείαο. Γηαζθαιίζηε φηη ε επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία εγθαζίζηαηαη ην πξντφλ είλαη ηειείσο επίπεδε. Όηαλ κεηαθηλείηε ηα κεηαιιηθά κέξε πξνηείλεηαη ε ρξήζε γαληηψλ γηα απνθπγή απνηχπσζεο ζεκαδηψλ, ηα νπνία είλαη δχζθνια λα θχγνπλ θαηά ηνλ αξρηθφ θαζαξηζκφ. Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ζεξκάζηξαο πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν άηνκα. πλδέζηε ηελ ζεξκάζηξα ζην δίθηπν κφλν εθφζνλ έρεηε θάλεη ζσζηή ζχλδεζε ηεο θαπλνδφρνπ. Ζ πξίδα ηνπ ειεθηξηθνχ θαισδίνπ πξέπεη λα παξακέλεη πξνζβάζηκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Υξεζηκνπνηείηε ζηελ ζεξκάζηξα pellet κφλν θαλνληθά pellets απφ μχιν (βιέπε θεθάιαην ΚΑΤΗΜΑ ). Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε πγξά θαχζηκα ζηε ζεξκάζηξα pellet γηα ηελ έλαπζε ηεο θαχζεο. Γηαζθαιίζηε φηη ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκφο ζην ρψξν φπνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ αλσκαιίεο ζηε ιεηηνπξγία, ε ηξνθνδνζία θαπζίκνπ ζα δηαθνπεί. Μελ θάλεηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο εάλ είλαη ραιαζκέλν ή έρεη θάπνηα βιάβε. Σν ζπζζσξεπκέλν άθαπζην pellet ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη πξηλ ηελ έλαπζε ηεο θαχζεο. Ζ ρξήζε ηεο ζεξκάζηξαο pellet κπνξεί λα πξνθαιέζεη πςειή ζέξκαλζε ζηηο επηθάλεηεο, ηα ρεξνχιηα, ηελ θακηλάδα θαη ην γπαιί. Μελ αγγίδεηε ηηο επηθάλεηεο απηέο ρσξίο θαηάιιειε πξνζηαζία. Δμαηηίαο ηεο ζέξκαλζεο ηνπ γπαιηνχ, δηαζθαιίζηε φηη θαλέλαο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο δελ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο. Πιεξνθνξήζηε ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηηο πξνθπιάμεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θαη γηα πηζαλνχο θηλδχλνπο. ε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ζαο. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ πνπ δελ είλαη ππξίκαρα πάλσ ζηε ζπζθεπή ή εληφο ηεο πξνδηαγεγξακκέλεο απφζηαζεο αζθαιείαο. Απαγνξεχεηαη ην άλνηγκα ηεο πφξηαο θαηά ηε ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο αλ ην ηδάκη είλαη ζπαζκέλν. Γηα ηνπο φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη εμαηξέζεηο ειέγμηε ην πηζηνπνηεηηθφ εγγχεζεο πάλσ ζην πξντφλ. Γηα λα αθνινπζήζεη κία πνιηηηθή ζπλερνχο εμέιημεο θαη αλαλέσζεο ηνπ πξντφληνο, ν θαηαζθεπαζηήο ελδέρεηαη λα θάλεη ηξνπνπνηήζεηο πνπ θξίλεη απαξαίηεηεο, ρσξίο λα πξνεγεζεί εηδνπνίεζε. 3

4 1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ 1.1 Καπνοδόσορ ή αγωγόρ εξαεπιζμού Κάζε ζπζθεπή πξέπεη λα έρεη έλαλ θάζεην αγσγφ, πνπ νλνκάδεηαη αγσγφο εμαεξηζκνχ, ψζηε λα απάγνληαη εμσηεξηθά ηα θαπζαέξηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ θαχζε, κέζσ θπζηθνχ ειθπζκνχ. Ο αγσγφο εμαεξηζκνχ πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα: Γελ πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε άιιεο θακηλάδεο απφ ηδάθηα, ζεξκάζηξεο, ζφκπεο θ.ι.π. (εηθφλα 1) Πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε κία ηθαλνπνηεηηθή απφζηαζε απφ θαχζηκα ή εχθιεθηα πιηθά, θπζηθά ή κέζσ θαηάιιειεο κφλσζεο. Ζ εζσηεξηθή δηαηνκή πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλε, θαηά πξνηίκεζε θπθιηθή: ηεηξαγσληθέο ή νξζνγσληαθέο δηαηνκέο ζα πξέπεη λα έρνπλ θακπχιεο γσλίεο, κε θακππιφηεηα φρη ιηγφηεξν απφ 20 mm θαη κέγηζην ιφγν πιεπξψλ 1:5. Σα ηνηρψκαηα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ιεία θαη ρσξίο αλσκαιίεο. Οη θακπχιεο πξέπεη λα είλαη θαλνληθέο θαη ρσξίο αζπλέρεηεο. Ζ παξέθθιηζε απφ ηνλ άμνλα δελ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 45 ν.(εηθφλα 2) Κάζε ζπζθεπή πξέπεη λα έρεη δηθφ ηεο αγσγφ εμαεξηζκνχ δηαηνκήο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζηνκίνπ εμαγσγήο θαπζαεξίσλ ηεο ζεξκάζηξαο, θαη χςνο φρη κηθξφηεξν απφ ην ελδεηθλπφκελν. (βιέπε πίλαθα 2) Γελ πξέπεη πνηέ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ζεξκάζηξεο, κία ζεξκάζηξα θαη έλα ηδάθη, θ.η.ι. ζην ίδην δσκάηην, αθνχ ν ειθπζκφο ησλ θαπζαεξίσλ ηεο κίαο ζπζθεπήο κπνξεί λα επηδξά ζηνλ ειθπζκφ ηεο άιιεο. Απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία είηε ζηαζεξψλ είηε θηλεηψλ αλνηγκάησλ ζηνλ αγσγφ γηα ηε ζχλδεζε ζπζθεπψλ δηαθνξεηηθψλ απφ απηέο γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθε. Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε άιισλ αγσγψλ ή ζσιελψζεσλ κέζα απφ ηνλ αγσγφ εμαεξηζκνχ, αθφκα θη αλ απηφο είλαη ππεξκεγέζεο. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αγσγνί κε παξάιιειεο εμφδνπο ζπζηήλεηαη ην ζηφκην ηνπ ελφο λα είλαη ςειφηεξα απφ ηνπ άιινπ. (εηθφλα 3) Δηθφλα 1 Δηθφλα 2 4

5 1.2 Καμινάδα ην πέξαο ηνπ θαπλαγσγνχ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κία ζπζθεπή, πνπ νλνκάδεηαη θακηλάδα, θαη βνεζάεη ηελ απαγσγή ζηελ αηκφζθαηξα ησλ θαπζαεξίσλ. Ζ θακηλάδα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα: Να έρεη εζσηεξηθή δηαηνκή ίδηα κε απηήλ ηνπ αγσγνχ εμαεξηζκνχ. Να έρεη εμσηεξηθή δηαηνκή ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα απφ απηή ηνπ αγσγνχ εμαεξηζκνχ. Μία θακηλάδα πνπ βγαίλεη απφ ηε ζθεπή ή είλαη ηνπνζεηεκέλε εμσηεξηθά πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε ηνχβια, θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα κνλψλεηαη θαιά. Πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα κελ επηηξέπεη λα κπαίλνπλ βξνρή, ρηφλη θαη εμσηεξηθά ζψκαηα κέζα ζηνλ αγσγφ, θαη έηζη ψζηε ν αέξαο νπνηαζδήπνηε θαηεχζπλζεο λα κελ επηδξά ζηελ απαγσγή ησλ θαπλαεξίσλ (αληηαλεκηθή θακηλάδα). Ζ θακηλάδα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα θαπζαέξηα λα απάγνληαη απνηειεζκαηηθά θαη λα δηαρένληαη ζηνλ αέξα νκνηφκνξθα έμσ απφ ηελ πεξηνρή απαγσγήο. Απηή ε πεξηνρή έρεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηελ γσλία θιίζεο ηεο ζηέγεο. Γη απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςηλ ηα ζρέδηα ζηηο εηθφλεο 4 θαη 5. Ζ θακηλάδα πξέπεη λα είλαη αληηαλεκηθνχ ηχπνπ θαη ςειφηεξε απφ ηελ θνξπθή ηεο ζθεπήο. (εηθφλεο 4 θαη 5) Κάζε άιιν θηίξην πνπ είλαη ςειφηεξν απφ ηελ θακηλάδα δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. (εηθφλα 4) Δηθφλα 3 Δηθφλα 4 Δηθφλα 5 5

6 Κιίζε ζηέγεο α [ ν ] Οξηδφληην πιάηνο ηεο πεξηνρήο απαγσγήο απφ ηνλ άμνλα ηεο ζηέγεο Α [m] Διάρηζην χςνο ηεο εμφδνπ απφ ηε ζηέγε Ζmin=Z+0,50 m Ύςνο ηεο πεξηνρήο απαγσγήο Ε [m] 15 1,85 1,00 0, ,50 1,30 0, ,30 2,00 1, ,20 2,50 2, Εξωηεπική ειζαγωγή αέπα Ζ ζεξκάζηξα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηνλ απαξαίηεην αέξα γηα ηε ζσζηή νινθιήξσζε ηεο θαχζεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαπζαεξίσλ. Γηαζθαιίζηε φηη ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκφο ζην δσκάηην ζην νπνίν έρεη γίλεη ε εγθαηάζηαζε, θαη αλ είλαη απαξαίηεην, εγθαηαζηήζηε έλαλ αγσγφ εμσηεξηθήο εηζαγσγήο αέξα κε κηα ειάρηζηε πξνηεηλφκελε δηαηνκή 100 cm 2. O αγσγφο απηφο πξέπεη λα επηθνηλσλεί απεπζείαο κε ην δσκάηην πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε ζεξκάζηξα, ηνπνζεηεκέλνο έηζη ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ψζηε λα είλαη πξνζηαηεπκέλνο κε κία κφληκε κε παξακνξθψζηκε γξίιηα ή άιιε θαηάιιειε πξνζηαζία πνπ ζα δηαζθαιίδεη πσο δε ζα κεησζεί ε δηαηνκή ηνπ αγσγνχ. Ζ ξνή ηνπ αέξα κπνξεί λα επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλα δηπιαλφ δσκάηην, αξθεί ε ξνή λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ειεχζεξα κέζα απφ κφληκα αλνίγκαηα πνπ επηθνηλσλνχλ κε ην εμσηεξηθφ. Σν δηπιαλφ δσκάηην ζε απηφ ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλε ε ζεξκάζηξα δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ππνπίεζε ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο αληηξνήο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ παξνπζία άιισλ ζπζθεπψλ αλαξξφθεζεο αέξα. ην δηπιαλφ δσκάηην ην κφληκν άλνηγκα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Σν δηπιαλφ δσκάηην δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ γθαξάδ, απνζήθε θαπζίκσλ, ή γηα άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηθιείεη θίλδπλν ππξθαγηάο. 1.4 Σύνδεζη με ηον αγωγό εξαεπιζμού (βιέπε παξάγξαθν 4.5) 1.5 Αποθςγή πςπκαγιάρ Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ρξήζε ηεο ζεξκάζηξαο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη κε ηνπο εθάζηνηε θαλφλεο αζθαιείαο. ΠΡΟΟΥΖ: Όηαλ κία θαπλνδφρνο πεξλάεη δηακέζνπ ελφο ηνίρνπ ή ελφο ηαβαληνχ, είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη εγθαηάζηαζεο (πξνζηαζία, ζεξκηθή κφλσζε, απφζηαζε απφ επαίζζεηα πιηθά θ.η.ι.) Ο ζσιήλαο ηνπ αγσγνχ δελ πξέπεη πνηέ λα πεξλάεη απφ εχθιεθηεο επηθάλεηεο. Πνηέ κε ζπλδέεηε απηή ηε ζπζθεπή ζε έλαλ αγσγφ πνπ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιιε ζπζθεπή. Δπίζεο ζπζηήλεηαη λα έρεηε φια ηα εχθιεθηα ή επαίζζεηα είδε, φπσο δνθάξηα, μχιηλα έπηπια, θνπξηίλεο, εχθιεθηα πγξά θ.η.ι., έμσ απφ ηελ πεξηνρή αθηηλνβνιίαο ηεο ζπζθεπήο, θαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ηνπιάρηζηνλ 1 m καθξηά. ε πεξίπησζε πνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ππάξρνπλ θαιχκκαηα εχθιεθησλ ή επαίζζεησλ πιηθψλ, ζα πξέπεη λα είλαη απφ άθαπζηα θαη κνλσηηθά πιηθά. Αλ ην δάπεδν είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εχθιεθην πιηθφ, ηφηε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί έλα άθαπζην πιηθφ ζηε βάζε ηεο ζπζθεπήο πνπ λα εμέρεη ηνπιάρηζηνλ 15 cm απφ ηα πιάγηα θαη 30 cm απφ εκπξφο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 6

7 2.1 Φαπακηηπιζηικά 2 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Καχζηκν: Φπζηθά pellet μχινπ Γηάκεηξνο: απφ 6 έσο 6,5 mm Μήθνο: κηθξφηεξν απφ 30 mm Πεξηεθηηθφηεηα πγξαζίαο: απφ 6% έσο 8% 2.2 Τεσνικά δεδομένα Ωξηαία θαηαλάισζε (min/max) 1,3-3,8 kg/h Θεξκηθή ηζρχο (max) 15,75 kw Ηζρχο ζέξκαλζεο λεξνχ 13,25 kw Ηζρχο ζέξκαλζεο ρψξνπ 2,50 kw Βαζκφο απφδνζεο 88% Διθπζκφο αγσγνχ θαπζαεξίσλ Pa Υσξεηηθφηεηα δνρείνπ θαπζίκνπ 35 kg Ζιεθηξηθή ζχλδεζε 230 V / 50 Hz Μέγηζηε σθέιηκε ηζρχο 300 W Καηαλαιηζθφκελε ηζρχο απφ ην ζχζηεκα (min/max) 50 / 150 W Γηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ θαπζαεξίσλ 80 mm Διάρηζηε δηαηνκή αγσγνχ γηα εμσηεξηθή εηζαγσγή αέξα 100 cm 2 Πεξηεθηηθφηεηα λεξνχ 18 lt Πίεζε ιεηηνπξγίαο 2,0 bar Καζαξφ βάξνο 199 kg Μηθηφ βάξνο 199 kg Γηαζηάζεηο ζπζθεπαζίαο (ΜxΠxY) 61x71x140 cm 2.3 Διαζηάζειρ 7

8 2.4 Δεδομένα αναγνώπιζηρ ηος πποϊόνηορ Ζ ηνπνζεηεκέλε ζηε ζπζθεπή πηλαθίδα αλαγλψξηζεο δείρλεη ηα ζηνηρεία θαη ηελ απφδνζε ηεο ζπζθεπήο. Ζ αθαίξεζε ή απνπζία ηεο πηλαθίδαο αλαγλψξηζεο θάλεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο ηδηαίηεξα δχζθνιε, ιφγσ αδπλακίαο αλαγλψξηζεο ηνπ πξντφληνο. ε πεξίπησζε πνπ δεκησζεί, δεηήζηε αληίγξαθν απφ ηνλ θέληξν service ηεο εηαηξίαο. 06 Μνληέιν TINA IDRO no xxxx Ολνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχο παξαγσγή ζεξκφηεηαο παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ Δθιπφκελε ζεξκηθή ηζρχο παξαγσγή ζεξκφηεηαο παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ Ηζρχο ζηε ζράξα θαχζεο Μεηξνχκελν CO (γηα 13% νμπγφλν) νμπγφλν : 15,75 kw : 2,50 kw : 13,25 kw : 6,0 kw : 1,5 kw : 4,5 kw : 18,5 kw νλνκαζηηθφ : 0,021% παξαγφκελν : 0,015% EN 14785: 2006 Απφδνζε Διάρηζηε απφζηαζε απφ νλνκαζηηθή : 85,00 % εχθιεθηα πιηθά πξαγκαηηθή : 90,8 % Μέγηζηε πίεζε ζην δίθηπν λεξνχ : 2,0 bar R= 200 mm Ολνκαζηηθή ειεθηξηθή ηζρχο : 350 W L= 200 mm Ολνκαζηηθή ηάζε : 230 V B= 200 mm Ολνκαζηηθή ηζρχο : 50 Hz Γηαβάζηε θαη θπιάμηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο Υξεζηκνπνηείηε κφλν ηα ζπζηελφκελα θαχζηκα Απηή ε ζπζθεπή δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε θνηλνρξεζία θαπλνδφρνπ άιιεο ζπζθεπήο Απηή ε ζπζθεπή είλαη θαηάιιειε γηα δηαθνπηφκελε θαχζε 8

9 2.5 Ηλεκηπικό διάγπαμμα 9

10 3 ΚΑΤΙΜΟ 3.1 Γενικέρ οδηγίερ Απηή ε ζεξκάζηξα pellet έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα θαίεη pellet απφ μχιν κφλν. Τν pellet μύινπ είλαη έλα θαύζηκν πνπ θαηαζθεπάδεηαη από ζπκπίεζε θαηαινίπωλ επεμεξγαζίαο ηνπ μύινπ. Τν ηππηθό ηνπο ζρήκα είλαη θπιηλδξηθό. Χάξε ζηε ιηγλίλε, έλα θπζηθό ζπζηαηηθό πνπ απειεπζεξώλεηαη θαηά ηε ζπκπίεζε ηνπ μύινπ, ην pellet γίλεηαη ζπκπαγέο θαη ζηεξεό, ρωξίο λα ρξεηάδνληαη πξόζζεηεο ζπλδεηηθέο νπζίεο. Πνιιά είδε pellet είλαη δηαζέζηκα ζηελ αγνξά, ελώ ε πνηόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πνηθίιινπλ, αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ην είδνο ηνπ μύινπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Αθνχ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πνηφηεηα ηνπ pellet επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απηνλνκία, ηελ απφδνζε θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζεξκάζηξαο, ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν πςειήο πνηφηεηαο pellet (high quality) πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην OM7135. H THERMOSTAHL έρεη ειέγμεη θαη ζρεδηάζεη ηηο ζεξκάζηξεο ηεο ψζηε λα δηαζθαιίζεη θαιή απφδνζε θαη ηέιεηα ιεηηνπξγία κε pellet πνπ έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: πζηαηηθά: Ξχιν Μήθνο: Μέρξη 30 mm Γηάκεηξνο: 6-6,5 mm Καηψηεξε ζεξκνγφλνο δχλακε: 4,8 kwh/kg Τγξαζία: Μέρξη 8% Πεξηεθηηθφηεηα ηέθξαο: 0,34% Με ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα: ΑΠΟΦΤΓΔΣΔ ηε ρξήζε pellet κε δηαζηάζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. ΑΠΟΦΤΓΔΣΔ ηε ρξήζε ρακειήο πνηφηεηαο pellet πνπ πεξηέρνπλ ζπλδεηηθά πιηθά, ή άιια ρεκηθά. ΑΠΟΦΤΓΔΣΔ ηε ρξήζε πγξψλ pellet. Ζ ρξήζε κε θαηάιιεισλ pellet έρεη ζαλ απνηέιεζκα: - Σν βνχισκα ηεο ζράξαο θαη ησλ αγσγψλ - Αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ - Μεησκέλε απφδνζε - Γελ εγγπάηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζεξκάζηξαο - εκαληηθά πην βξφκηθν ηδάκη - Μεγαιχηεξε πνζφηεηα άθαπζηνπ θαη ζηάρηεο Ζ πγξαζία ζηα pellet απμάλεη ηνλ φγθν ησλ θπιίλδξσλ θαη έρεη σο απνηέιεζκα: - πξνβιήκαηα ζην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο - θαθή θαχζε Σα pellet πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγλφ, ζθεπαδφκελν κέξνο. Ζ ρξήζε πςειήο πνηφηεηαο pellet αιιά δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο, ίζσο επηβάιεη ηελ αιιαγή νξηζκέλσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο ζεξκάζηξαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, επηθνηλσλήζηε κε ην πιεζηέζηεξν θέληξν service. Η ρξήζε ρακειήο πνηόηεηαο pellet ή pellet πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ελδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή νδεγεί όρη κόλν ζε βιάβε ζηε ζεξκάζηξα θαη ζηελ απόδνζή ηεο, αιιά κπνξεί λα θαηαζηήζεη άθπξε ηελ εγγύεζε θαη ηελ επζύλε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 10

11 4 Δγθαηάζηαζε 4.1 Γενικέρ οδηγίερ Ζ ζπζθεπή πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε δάπεδν πνπ κπνξεί λα αληέμεη ην θνξηίν ηεο. Αλ ην θηίξην δελ πιεξεί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα (π.ρ. Πιάθα γηα εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ). Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ζεξκάζηξαο ζε θξεβαηνθάκαξεο, ζε δσκάηηα κε κπάλην ή ληνπδηέξα, θαη ζε δσκάηην κε άιιε ζπζθεπή ζέξκαλζεο πνπ δηαζέηεη δηθφ ηεο εμαεξηζκφ (ηδάθη, ζφκπα, θ.η.ι.). Ζ ζεξκάζηξα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε ρψξν πνπ δηαζέηεη γείσζε, φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Ζ εηζαγσγή εμσηεξηθνχ αέξα πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1.3 θαη 4.4. ΠΡΟΟΥΖ: Βεβαησζείηε πσο ε πξίδα ηεο ζπζθεπήο είλαη πξνζβάζηκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 4.2 Ελάσιζηερ αποζηάζειρ αζθαλείαρ Οη αθφινπζεο εηθφλεο δείρλνπλ ηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηνχλ Δγθαηάζηαζε ζε γσλία (mm) 11

12 4.2.2 Δγθαηάζηαζε ζε ηνίρν (mm) Πεξηνρή αθηηλνβνιίαο (mm) 12

13 4.2.4 Πεξηνρή αζθαιείαο δεζηνύ αέξα (mm) Απόζηαζε από εύθιεθηε νξνθή θαη ςεπδνξνθή (mm) 13

14 4.2.6 Απόζηαζε ηνπ αγσγνύ εμαεξηζκνύ από εύθιεθηα κέξε (mm) 4.3 Πποζηαζία ηος δαπέδος ε πεξίπησζε πνπ ην δάπεδν είλαη απφ εχθιεθην ή επαίζζεην πιηθφ, είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί θαηάιιειε πξνζηαζία. (π.ρ. βάζε απφ ιακαξίλα, κάξκαξν, ηνχβια) Οπνηνδήπνηε πιηθφ επηιεγεί, ζα πξέπεη ε βάζε λα εμέρεη ηνπιάρηζηνλ 300 mm απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο, θαη ηνπιάρηζηνλ 150 mm απφ ην ηηο πιατλέο πιεπξέο. Θα πξέπεη επίζεο λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ην βάξνο ηεο ζεξκάζηξαο θαη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 2 mm πάρνο. (εηθφλεο 6 θαη 7) Δηθφλα 6 Δηθφλα 7 14

15 4.4 Ελάσιζηερ αποζηάζειρ για ηην ηοποθέηηζη ηηρ ειζαγωγήρ αέπα Ζ εηζαγσγή αέξα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ηνπιάρηζηνλ ζην: 1,5 m Κάησ απφ Πφξηεο, παξάζπξα, αγσγνχο, 1,5 m Οξηδφληηα καθξηά απφ θ.η.ι. 0,3 m Πάλσ απφ 1,5 m Μαθξηά απφ Δμαγσγέο θαπλνχ Δηθφλα 8 15

16 4.5 Καπνοδόσορ Γεληθέο νδεγίεο ΠΡΟΟΥΗ: Η ζεξκάζηξα pellet δελ είλαη ζαλ κία θνηλή ζόκπα. Ο ειθπζκόο ησλ θαπζαεξίσλ είλαη εμαλαγθαζκέλνο κέζσ ελόο θπζεηήξα πνπ δηαηεξεί ηνλ θινγνζάιακν ζε ππνπίεζε θαη ηνλ αγσγό ζε κηθξή πίεζε. Γη απηό είλαη ζεκαληηθό λα δηαζθαιίζεηε όηη ε εγθαηάζηαζε ηεο ζεξκάζηξαο έρεη γίλεη ζσζηά, ηόζν γηα ιόγνπο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο, όζν θαη αζθάιεηαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ πξέπεη λα γίλεηαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζε απηφ ην εγρεηξίδην. Ρπζκίζηε ηνλ αγσγφ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη εχθνια ηαθηηθφο θαζαξηζκφο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη απνζπλαξκνιφγεζε. Ο αγσγφο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλνπνηεκέλνο κε ζηιηθφλε, πνπ δηαηεξεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληνρήο θαη ειαζηηθφηεηαο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πξέπεη λα ζηεξεσζεί κε αζθαιηδφκελεο βίδεο 03,9 mm. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θιείζηξσλ ή βαιβίδσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ ζε κέξε πνπ γίλεηαη απαγσγή θαπζαεξίσλ ή αηκψλ απφ άιιεο ζπζθεπέο (π.ρ. ιέβεηαο) Αγσγνί θαη κέγηζηα επηηξεπόκελα κήθε Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε θαπλνδφρνπ απφ ειάζκαηα αλνμείδσηνπ ράιπβα (AISI 316 ειάρηζην πάρνο 0,5 mm) ή πνξζειάλε (ειάρηζην πάρνο 0,5 mm), κε νλνκαζηηθή δηάκεηξν 80 ή 100 mm. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε θαη εχθακπηεο θακηλάδαο, αλ αληαπνθξίλεηαη ζηα φξηα πνπ ηζρχνπλ. Σα θνιάξα ζχλδεζεο αξζεληθνχ-ζειπθνχ πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην κήθνο 50 mm. Ζ δηάκεηξνο ησλ αγσγψλ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ ζεξκάζηξα έρεη ζρεδηαζηεί γηα θαπλνδφρν δηαηνκήο 80 mm, αιιά φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ε πξνηείλεηαη ε ρξήζε θαπλνδφρνπ δηπινχ ηνηρψκαηνο 100 mm ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο. Δίδνο εγθαηάζηαζεο Με θαπλνδφρν Με θαπλνδφρν δηπινχ ηνηρψκαηνο 80 mm 100 mm Διάρηζην κήθνο 1,5 m 2 m Μέγηζην κήθνο (κε 3 θακπχιεο 90 ν ) 4,5 m 8 m Γηα εγθαηαζηάζεηο ζε πςφκεηξν >1200 m - Τπνρξεσηηθφ Μέγηζηνο αξηζκφο θακππιψλ 3 4 Οξηδφληηα ηκήκαηα κε 5% ειάρηζηε θιίζε 2 m 2 m ΗΜΔΙΩΗ: Ζ απψιεηα πίεζεο ιφγσ θακπχιεο 90 ν κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο απψιεηεο θαηά κήθνο 1 m ηνπ αγσγνχ. Σν ηαπ θαζαξηζκνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί θη απηφ σο θακπχιε 90 ν. Δηθφλα 9 Δηθφλα 10 16

17 4.5.3 Σξύπεο γηα ηε δηέιεπζε ηεο θαπλνδόρνπ από ηνίρν ή ηαβάλη: πξνηεηλόκελεο κνλώζεηο θαη δηάκεηξνη Αθνχ γίλεη ε ηνπνζέηεζε ηεο ζεξκάζηξαο (βιέπε παξάγξαθν 4.1), είλαη απαξαίηεην λα γίλεη κηα ηξχπα γηα ηε δηέιεπζε ηεο θαπλνδφρνπ. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο εγθαηάζηαζεο (ζπλεπψο θαη απφ ηε δηάκεηξν ηεο θαπλνδφρνπ, βιέπε 4.5.2) θαη απφ ην είδνο ηνπ ηνίρνπ ή ηνπ ηαβαληνχ απφ ην νπνίν πξέπεη λα πεξάζεη ε θαπλνδφρνο (βιέπε πίλαθα). Ζ κφλσζε πξέπεη λα γίλεη απφ θάπνην αιθαιηθφ πιηθφ (πεηξνβάκβαθαο, θεξακηθή ίλα) κε ππθλφηεηα κεγαιχηεξε απφ 80 kg/m 3. Πάρνο κφλσζεο [mm] Γηάκεηξνο θαπλνδφρνπ [mm] Γηάκεηξνο ηεο ηξχπαο δηέιεπζεο [mm] Ξχιηλνο ηνίρνο, ή εχθιεθηνο, ή κε εχθιεθηα κέξε Σζηκεληέληνο ηνίρνο ή ηαβάλη Σνχβιηλνο ηνίρνο ή ηαβάλη Υξήζε παξαδνζηαθήο θακηλάδαο Αλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κία πξνυπάξρνπζα θακηλάδα, ζπζηήλεηαη λα ειεγρηεί απφ επαγγεικαηία θαπλνδνρνθαζαξηζηή, ψζηε λα βεβαησζείηε φηη είλαη ηειείσο αζθαιήο, αθνχ ηα θαπζαέξηα, θαζψο έρνπλ κηα κηθξή ππεξπίεζε, κπνξεί λα δηαθχγνπλ απφ ηπρφλ ξσγκέο θαη λα δηαθχγνπλ ζε άιια δσκάηηα ή ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ. Αλ θαηά ηελ επηζεψξεζε θξηζεί φηη ε θαπλνδφρνο δελ απνιχησο ζηεγαλή, πξέπεη λα ζηεγαλνπνηεζεί εθ λένπ. Αλ ε ππάξρνπζα θζκηλάδα είλαη κεγάιε, ζπζηήλεηαη ε ρξήζε αγσγνχ δηακέηξνπ κέρξη 150 mm. Δπίζεο ζπζηήλεηαη λα κνλψζεηε ηελ θαπλνδφρν (εηθφλεο 11 θαη 12). Οη εηθφλεο 11 θαη 12 δείρλνπλ ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ππάξρνπζα θαπλνδφρν. Δηθφλα 11 Δηθφλα 12 17

18 4.6 Φπήζη εξωηεπικήρ καπνοδόσος Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εμσηεξηθή θαπλνδφρν κφλν αλ πιεξεί ηα παξαθάησ θξηηήξηα: Πξέπεη λα είλαη κνλσκέλε, δηπινχ ηνηρψκαηνο, απφ αλνμείδσην ράιπβα, ηνπνζεηεκέλν ζηνλ ηνίρν ηνπ θηηξίνπ (εηθφλα 13). Πξέπεη λα ππάξρεη άλνηγκα επηζεψξεζεο ζηε βάζε ηεο θαπλνδφρνπ, γηα πεξηνδηθφ έιεγρν θαη ζπληήξεζε. Πξέπεη λα δηαζέηεη αληηαλεκηθφ θαπέιν θακηλάδαο, θαη λα ηεξείηαη ε απφζηαζε d απφ ηελ θνξπθή ηεο ζθεπήο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.2. Ζ εηθφλα 13 δείρλεη ηε ιχζε πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί αλ επηζπκείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εμσηεξηθή θαπλνδφρν. Δηθφλα 13 18

19 5.1 Γενικέρ οδηγίερ 5 πλαξκνιόγεζε Γηα λα απνθχγεηε αηπρήκαηα θαη πξφθιεζε δεκηψλ ζην πξντφλ, αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο. Απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δχν άηνκα γηα ην μεπαθεηάξηζκα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο. Ζ ζεξκάζηξα πξέπεη λα θηλεζεί κφλν κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα ηε ζέζε ηνπ πξντφληνο απφ ηα εηθνλνγξαθήκαηα θαη ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζρνηλί ή αιπζίδα, ζα πξέπεη απηφ λα είλαη ηθαλνπνηεηηθήο αληνρήο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Όηαλ κεηαθηλείηε ηε ζπζθεπή, θάληε ην αξγά θαη ζπλερφκελα, απνθεχγνληαο απφηνκεο θηλήζεηο. Μελ θξαηάηε ζε κεγάιε θιίζε ηε ζπζθεπαζία, ψζηε λα απνθχγεηε ην αλαπνδνγχξηζκα. Πνηέ κελ ζηέθεζηε ζηελ αθηίλα ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ θφξησζεο/μεθφξησζεο (θιαξθ, γεξαλφο, θ.η.ι.) 5.2 Αποζςζκεςαζία Αθαηξέζηε πξνζεθηηθά ην πξντφλ απφ ηε ζπζθεπαζία ηνπ κε πξνζνρή, ρσξίο λα πξνθαιέζεηε θάπνηα δεκηά ή γξαηδνπληά. Αθαηξέζηε απφ ηε ζπζθεπαζία ηα κηθξά ηεκάρηα, θαζψο θαη ηα θνκκάηηα απφ θειηδφι ή ραξηφλη πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζπζθεπήο. Μελ αθήλεηε θνκκάηηα απφ ηε ζπζθεπαζία, φπσο πιαζηηθέο ζαθνχιεο, θνκκάηηα θειηδφι, θ.η.ι. θνληά ζε παηδηά. ΠΡΟΟΥΖ: Καηά ην μεπαθεηάξηζκα, ηε ζπλαξκνιφγεζε, θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζεξκάζηξαο, πξνζέμηε λα κελ αθαηξέζεηε ηελ ππξίκαρε θνιιεηηθή ηαηλία απφ αινπκίλην πνπ ελψλεη ηα θαιψδηα κε ην πίζσ κέξνο ηεο δεμακελήο pellet. 5.3 Ηλεκηπική ζύνδεζη Ζ ζεξκάζηξα παξαδίδεηαη κε ην δηθφ ηεο θαιψδην ηξνθνδνζίαο, ην νπνίν πξέπεη λα ζπλδεζεί ζε πξίδα 230 V/50 Hz. Ζ ζχλδεζε ηεο πξίδαο ζην πίζσ κέξνο ηεο ζεξκάζηξαο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 14. Ζ απνξνθνχκελε ηζρχο δίλεηαη ζην θεθάιαην Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δεδνκέλα. χκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ε ζεξκάζηξα πξέπεη λα δηαζέηεη γείσζε θαη δηαθνξηθφ δηαθφπηε. Βεβαησζείηε πσο ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο, αθνχ ηνπνζεηεζεί ζηελ νξηζηηθή ζέζε ηνπ, δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ζεξκά κέξε. ΠΡΟΟΥΗ: Βεβαησζείηε πσο ε πξίδα είλαη πξνζβάζηκε αθόκα θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζεξκάζηξαο. 19 Δηθφλα 14

20 5.4 Σύνδεζη ζηο δίκηςο νεπού ΠΡΟΟΥΗ: Γηα ηε ζύλδεζε ηεο πξνζαγσγήο θαη ηεο επηζηξνθήο, θαη ηεο εθθέλσζεο είλαη απαξαίηεην λα εηνηκάζεηε εύθακπηνπο ζσιήλεο κε κήθνο ηνπιάρηζηνλ 70 cm, ώζηε λα θάλεηε επθνιόηεξε ηελ κεηαθίλεζε ηεο ζεξκάζηξαο θαηά ηε ζπληήξεζε. 5.5 Υδπαςλικό διάγπαμμα ηηρ θεπμάζηπαρ 1 -Κπθινθνξεηήο 2 -Μεηξεηήο ππνπίεζεο 3 -ηφκην εμαγσγήο θαπζαεξίσλ 4 -Απηφκαην εμαεξηζηηθφ 5 -Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο 6 -Βνιβφο ζεξκνζηαηηθήο βαιβίδαο 85 ν C 7 -Αηζζεηήξαο πίεζεο λεξνχ 8 -Κιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο 9 -Βαιβίδα αζθαιείαο 3 bar 10 -πλδέζεηο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο 11 -Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ 12 -Κνπκπί επαλεθθίλεζεο ζεξκνζηάηε αζθαιείαο Α Β -Πξνζαγσγή -Δπηζηξνθή 20

21 5.5.1 Τδξαπιηθό δηάγξακκα κόλν ζέξκαλζεο Τδξαπιηθό δηάγξακκα άκεζεο παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο 21

22 5.5.3 Δγθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ ζεξκνζηάηε Ζ εξγαζία απηή πξέπεη λα γίλεηαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. ΖΜΔΗΩΖ: Ζ ζεξκάζηξα pellet κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί κε νπνηνδήπνηε ηχπν ζεξκνζηάηε. Αλαηξέμηε ζην ειεθηξηθφ δηάγξακκα γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ζεξκνζηάηε ζηελ ειεθηξηθή πιαθέηα. 6 ΥΡΗΗ Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη όινη νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί, ζύκθσλα κε ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο δηαηάμεηο. Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζπζθεπή γηα θαύζε ζθνππηδηώλ ή νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε δηαθνξεηηθή από ηελ πξνβιεπόκελε. Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε άιιν θαύζηκν εθηόο από pellet. Η ζπζθεπή, θαζώο θαη όια ηα εμαξηήκαηά ηεο, θηάλεη ζε πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο, γη απηό λα ηε ρεηξίδεζηε κε πξνζνρή ώζηε λα απνθύγεηε λα θαείηε. Πνηέ κελ θάλεηε απζαίξεηεο κεηαηξνπέο ζηελ ζπζθεπή. Να ρξεζηκνπνηείηε κόλν απζεληηθά αληαιιαθηηθά, πνπ πξνηείλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή, 6.1 Γενικά Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζεξκάζηξα ζαλ καγεηξηθή ζπζθεπή. Βεβαησζείηε φηη ην δσκάηην ζην νπνίν έρεη εγθαηαζηαζεί ε ζεξκάζηξα έρεη επαξθή θπθινθνξία αέξα. (βιέπε παξάγξαθν 1.3 Δηζαγσγή εμσηεξηθνχ αέξα ) Βεβαησζείηε φηη φιεο νη ελψζεηο ηνπ αγσγνχ θαπζαεξίσλ είλαη ζηεγαλά ζθξαγηζκέλεο κε ζηιηθφλε πνπ αληέρεη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (250 o C). Να ειέγρεηε πεξηνδηθά ην ζχζηεκα ηεο θαπλνδφρνπ γηα αθαζαξζίεο θαη άιια ηπρφλ πξνβιήκαηα. ΠΡΟΟΥΖ: Να θπιάζζεηε εχθιεθηα αληηθείκελα καθξηά απφ ηε ζεξκάζηξα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο (ηνπιάρηζηνλ 100 cm απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά). ΠΡΟΟΥΖ: Ζ εζηία θαχζεο θαη ην δνρείν ζηάρηεο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα θιεηζηά, εθηφο θαηά ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο, ην γέκηζκα θαπζίκνπ, θαη ηνλ θαζαξηζκφ, ψζηε λα απνθεπρζεί δηαξξνή θαπλνχ, Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε άιιν θαχζηκν εθηφο απφ pellet. ΠΡΟΟΥΖ: Απαγνξεχεηαη απζηεξά λα αθαηξέζεηε ηελ ζράξα αζθαιείαο απφ ηε δεμακελή θαπζίκνπ. ΠΡΟΟΥΖ: Όηαλ γεκίδεηε ηελ δεμακελή κε pellet, θαζψο ε ζπζθεπή είλαη ζε ιεηηνπξγία, πξνζέμηε κελ αθνπκπήζεη ν ζάθνο ζε θάπνηα θαπηή επηθάλεηα. Πξηλ ηελ έλαπζε ηεο θαχζεο ζηε ζεξκάζηξα αθαηξέζηε φζε πνζφηεηα άθαπζηνπ πηζαλφλ έρεη κείλεη. 6.2 Πίνακαρ ελέγσος Ζ ζεξκάζηξα δηαζέηεη ςεθηαθφ πίλαθα ειέγρνπ απφ ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηελ επεμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε πιήθηξνπ. Σα πιήθηξα έρνπλ αξηζκεζεί γηα επθνιία. 22

23 Πιήθηξν 4 - ON/OFF -Άλνηγκα θαη θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο ρεηξνθίλεηα -Έμνδνο απφ ηε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνχ -Έμνδνο απφ θαηάζηαζε κπινθαξίζκαηνο ή ζπλαγεξκνχ Πιήθηξν 5 Μείσζε ηζρχνο Πιήθηξν 6 Αχμεζε ηζρχνο Πιήθηξν 3 Δπηινγή ξχζκηζεο Πιήθηξν 1 Ρχζκηζε παξακέηξσλ (αχμεζε) Πιήθηξν 2 Ρχζκηζε παξακέηξσλ (κείσζε) -Μείσζε ηζρχνο ιεηηνπξγίαο -Αχμεζε ηζρχνο ιεηηνπξγίαο -Μεηάβαζε απφ ηε ιεηηνπξγία θφξησζεο θαπζίκνπ (load wood) ή ηε ιεηηνπξγία θαχζεο (fire-on) ζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο -Μεηάβαζε ζηε ιεηηνπξγία ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ -Μεηάβαζε ζηε ιεηηνπξγία ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ -Μεηάβαζε ζηε ξχζκηζε ψξαο θαη ρξνλνκεηξεηή -Μεηάβαζε ζηε ξχζκηζε ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ -Αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε ιεηηνπξγία ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο -Αχμεζε ηεο επηιεγφκελεο παξακέηξνπ ζηε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο -Έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο -Μείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε ιεηηνπξγία ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο -Μείσζε ηεο επηιεγφκελεο παξακέηξνπ ζηε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο -Έλδεημε ηεο πίεζεο ηνπ λεξνχ ζην θχθισκα θαη ηεο ψξαο ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο Ζ ζεκαζία ησλ ελδείμεσλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ είλαη νη εμήο: Υξνλνδηαθφπηεο Λεηηνπξγία θνριία Λήςε ζήκαηνο Θεξκνζηάηεο ρψξνπ Λεηηνπξγία θπθινθνξεηή Ρχζκηζε ζεξκνθξαζίαο Σν ζήκα αλάβεη φηαλ ελεξγνπνηεζεί ν ρξνλνδηαθφπηεο. Απηφ ζπκβαίλεη αλ ε παξάκεηξνο UT1 δελ είλαη ζην OFF Σν ζήκα αλάβεη ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δνπιεχεη ν θνριίαο πξφσζεο pellet Σν ζήκα αλάβεη φηαλ ε ζεξκάζηξα ιακβάλεη ζήκα απφ ην ηειερεηξηζηήξην Σν ζήκα αλάβεη φηαλ έρεη ζπλδεζεί ζηε ζπζθεπή θαη ιεηηνπξγεί εμσηεξηθφο ζεξκνζηάηεο ρψξνπ Σν ζήκα αλάβεη φηαλ ν θπθινθνξεηήο ιεηηνπξγεί (κφλν ζηελ έθδνζε IDRO) Όζν αθνξά ηηο δχν ελδείμεηο ηεζζάξσλ ραξαθηήξσλ ζηελ νζφλε: Δπάλσ έλδεημε Καηά ηε θάζε έλαπζεο, δείρλεη (καδί κε ηελ θάησ έλδεημε) ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, δείρλεη ην ξπζκηδφκελν επίπεδν ηζρχνο θαη ηε ζεξκνθξαζία ρψξνπ. Καηά ηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, δείρλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο εθάζηνηε παξακέηξνπ. Καηά ηελ θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ, δείρλεη (καδί κε ηελ θάησ έλδεημε) ηελ πεξηγξαθή ηνπ εθάζηνηε ζπλαγεξκνχ. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, πηέζηε ην πιήθηξν 1 γηα λα δείηε ηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ ηνπ θπζεηήξα. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, πηέζηε ην πιήθηξν 2 γηα λα δείηε ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ ζην θχθισκα. Ζ έλδεημε ζα δείμεη OFF φηαλ ε ζεξκάζηξα είλαη θιεηζηή. 23

24 Κάησ έλδεημε Καηά ηε θάζε έλαπζεο, δείρλεη (καδί κε ηελ πάλσ έλδεημε) ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, δείρλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ. Καηά ηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, δείρλεη ηελ εθάζηνηε ξπζκηδφκελε παξάκεηξν. Καηά ηελ θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ, δείρλεη (καδί κε ηελ επάλσ έλδεημε) ηελ πεξηγξαθή ηνπ εθάζηνηε ζπλαγεξκνχ. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, πηέζηε ην πιήθηξν 2 γηα λα δείηε ηελ ηξέρνπζα ψξα. Ζ έλδεημε ζα δείμεη ηελ ηξέρνπζα ψξα φηαλ ε ζεξκάζηξα είλαη θιεηζηή. 6.3 Ππώηη έναςζη Πξηλ αλάςεηε ηε ζεξκάζηξα βεβαησζείηε φηη φια ηα απνζπφκελα κέξε ηεο βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο. Βεβαησζείηε φηη φιεο νη ειεθηξηθεο θαη πδξπιηθέο ζπλδέζεηο έρνπλ γίλεη ζσζηά. Διέγμηε επίζεο αλ ην ζχζηεκα δηαζέηεη δνρείν δηαζηνιήο πνπ εγγπάηαη κέγηζηε αζθάιεηα. Ζ δηαζηνιή ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη 6% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ λεξνχ ηεο εγθαηάζηαζεο. Κάζε βιάβε ζην ζχζηεκα ή ζηε ζπζθεπή πνπ ζα πξνθιεζεί απφ κε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ, δε ζα ζεσξείηαη πσο θαιχπηεηαη απφ ηελ εγγχεζε. Ζ ζπλδεζε ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο ζηε ζπζθεπή δελ εγγπάηαη επαξθή πξνζηαζία απφ ζεξκηθέο δηαζηνιέο ηνπ λεξνχ πνπ πεξηέρεηαη ζην ζχζηεκα. Γεκίζηε ην ζχζηεκα κέρξη ηελ ηάπα πιήξσζεο C. Καηά ηε θάζε αλεθνδηαζκνχ ζπζηήλεηαη λα κελ ππεξβείηε ηελ πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο: κέγηζηε πίεζε 1 bar. Ζ πίεζε κπνξεί λα αλαγλσζηεί θαπεπζείαλ απφ ην καλφκεηξν (7). Ζ πιήξσζε λεξνχ πξέπεη λα γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε εθθέλσζε ηνπ αέξα. Πξηλ ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ηε ζπζθεπή, ζπξψμηε ηε ζράξα ψζηε λα αθνπκπήζεη ζην πίζσ ηνίρσκα ηνπ θινγνζάιακνπ. Όηαλ αλάβεηε γηα πξψηε θνξά ηε ζπζθεπή ή κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήλεηαη λα κελ ξπζκίζεηε θαηεπζείαλ ηε ζπζθεπή ζε κέγηζηε ηζρχ. Καηά ηηο πξψηεο κέξεο ιεηηνπξγίαο ζπζηήλεηαη λα αθήζεηε ηε ζπζθεπή λα ιεηηνπξγεί ζε κεζαία ηζρχ, ψζηε φια ηα πιηθά θαη ηα κεραληθά κέξε λα ξπζκηζηνχλ ζσζηά. Δλδέρεηαη θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο λα ππάξρεη θάπνηα κπξσδηά, ιφγσ εμάηκηζεο ρξψκαηνο ή γξάζζνπ. Απιά αλνίμηε ηα παξάζπξα θαη κελ ζηέθεζηε ζηνλ ρψξν γηα πνιχ, αθνχ νη αηκνί απηνί κπνξεί λα είλαη επηβιαβείο γηα αλζξψπνπο θαη δψα. Όηαλ ε δεμακελή γεκίδεηαη γηα πξψηε θνξά, ρξεηάδεηαη ιίγνο ρξφλνο γηα λα γεκίζεη ν θνριίαο ηξνθνδνζίαο. ε απηφ ην δηάζηεκα ην pellet δελ ηξνθνδνηείηαη κέζα ζην θινγνζάιακν. 6.4 Κανονική έναςζη και λειηοςπγία Πξηλ αλάςεηε ηε ζεξκάζηξα θάληε ηα εμήο: - Βεβαησζείηε πσο ε πόξηα ηεο ζεξκάζηξαο είλαη θαιά θιεηζκέλε. - Βεβαησζείηε πσο ε δεμακελή θαπζίκνπ είλαη γεκάηε κε pellet ή πεξηέρεη αξθεηή πνζόηεηα γηα ηελ επηζπκεηή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο. Όηαλ ε ζεξκάζηξα είλαη ζπλδεδεκέλε ζην ξεχκα, αιιά δελ ιεηηνπξγεί, ζηελ νζφλε δείρλεη ηελ ηξέρνπζα ψξα θαη ηελ έλδεημε OFF Δθθίλεζε ιεηηνπξγίαο Γηα λα ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ηε ζπζθεπή απιά θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν εθθίλεζεο (4) γηα 2 δεπηεξφιεπηα. Πξώηε θάζε Πξνεηνηκαζία Ζ νζφλε ζα δείρλεη fun Acc. ε απηή ηε θάζε, πνπ δηαξθεί ιίγα δεπηεξφιεπηα, ε δηάηαμε έλαπζεο θαχζεο ζα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί, καδί κε ηελ εμαλαγθαζκέλε ξνή αέξα ζην θινγνζάιακν, ελεξγνπνηψληαο ηνλ θπζεηήξα ειθπζκνχ θαπζαεξίσλ. 24

25 Γεύηεξε θάζε Έλαπζε θαύζεο Μεηά απφ 90 δεπηεξφιεπηα ε νζφλε ζα δείμεη load wood. ε απηή ηε δεχηεξε θάζε ελεξγνπνηείηαη ν θνριίαο ηξνθνδνζίαο (ην ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ θνριία αλάβεη ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα) θαη αξρίδεη λα γεκίδεη ε ζράξα ηεο εζηίαο θαχζεο, ελψ παξάιιεια ε ζπζθεπή έλαπζεο θαχζεο θαη ν θπζεηήξαο ειθπζκνχ θαπζαεξίσλ παξακέλνπλ ζε ιεηηνπξγία. Ζ δεχηεξε θάζε ηειεηψλεη κφιηο ε ζεξκάζηξα αληηιεθζεί ηελ έλαξμε θαχζεο. Αλ ε ζεξκάζηξα δελ εληνπίζεη θαχζε κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα μεθηλήζεη λέα θάζε έλαπζεο θαχζεο. Δάλ ζην ηέινο θαη ηνπ δεχηεξνπ θχινπ δελ ελνπηζηεί θαχζε, ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε ζπλαγεξκνχ κε θάπζεο ( Alarm no fire ) θαη ε ζεξκάζηξα ζα θιείζεη απηφκαηα. Σξίηε θάζε ηαζεξνπνίεζε Μφιηο εληνπηζηεί θαχζε, μεθηλά ε ηξίηε θάζε θαη ε νζφλε ζα εκθαλίζεη ηελ έλδεημε fire on. Διαηηψλεηαη ε ηξνθνδνζία pellet θαη απμάλεηαη ε ιεηηνπξγηα ηνπ θπζεηήξα ειθπζκνχ θαπζαεξίσλ γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί ε θιφγα θαη λα θαεί ε πεξίζζεηα pellet πνπ ζπζζσξεχηεθε θαηά ηε θάζε έλαπζεο ηεο θαχζεο. Απηή ε θάζε δηαξθεί πεξίπνπ 5 ιεπηά. ε απηφ ην δηάζηεκα ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ ζα απμεζεί. Μφιηο ε θάζε ζηαζεξνπνίεζεο νινθιεξσζεί, ( fire on ) ε ζεξκάζηξα ζα μεθηλήζεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο. Καηά ηε θάζε έλαπζεο θαχζεο ( load wood ),θαζψο θαη ζηε θάζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ( fire on ), κπνξείηε λα αιιάμεηε ρεηξνθίλεηα ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία απιά θξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν (6) γηα πεξίπνπ 2 δεπηεξφιεπηα Απνηπρία έλαπζεο θαύζεο Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, αλ ε ζεξκάζηξα δελ εληνπίζεη θαχζε ή αχμεζε ηεο θιφγαο (εληνπίδεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ), ζα μεθηλήζεη κηα λέα θάζε έλαπζεο θαχζεο. Αλ θαη πάιη δελ εληνπηζηεί θαχζε, ζα εκθαληζηεί κήλπκα απνηπρίαο θαχζεο. Ζ νζφλε ζα εκθαλίζεη ηελ έλδεημε ζπλαγεξκνχ Alarm no fire θαη ζα ερεί έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ήρνο ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα ησλ 5 δεπηεξνιέπησλ. Γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν ON/OFF (4) πεξίπνπ 2 δεπηεξφιεπηα. Ο ήρνο ζπλαγεξκνχ ζα ζηακαηήζεη θαη ε ζεξκάζηξα ζα θιείζεη. Πξηλ μεθηλήζεηε έλα λέν θχθιν ζα πξέπεη λα ειέγμηε ηα αίηηα ηνπ ζπλαγεξκνχ, ζπγθεθξηκέλα: Βεβαησζείηε πσο ε δεμακελή pellet δελ είλαη άδεηα Βεβαησζείηε πσο ε ζράξα είλαη ζηε ζσζηή ζέζε ηεο Αθαηξέζηε ηελ πνζφηεηα άθαπζηνπ pellet απφ ηε ζράξα γηα Αλ ε ζεξκάζηξα απνηχρεη ηελ έλαπζε θαχζεο πάιη, κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αλεπαξθή ζπληήξεζε ή θαθή πνηφηεηα pellet Καλνληθή ιεηηνπξγία Μφιηο νινθιεξσζεί ε θάζε θαχζεο, ε ζεξκάζηξα ζα μεθηλήζεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο. ε απηή ηε θάζε ε θάησ έλδεημε ζηελ νζφλε δείρλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ, ελψ ε πάλσ έλδεημε δείρλεη ηελ ηξέρνπζα ηζρχ ιεηηνπξγίαο (αλαβνζβήλνπζα έλδεημε) θαη ηελ ζεξκνθξαζία ρψξνπ. Καηά ηελ θάζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο κπνξείηε λα: Ρπζκίζεηε ηελ ηζρχ ηεο ζεξκάζηξαο ζε έλα απφ ηα 9 δηαζέζηκα επίπεδα παηψληαο ηα πιήθηξα 5 θαη 6. Ρπζκίζεηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ιέβεηα απφ 30 ν C εψο 80 ν C. Παηήζηε ην πιήθηξν 3 κία θνξά θαη θαηφπηλ ξπζκίζηε ηε ζεξκνθξαζία ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα 1 θαη 2. Ρπζκίζηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ρψξνπ απφ 7 ν C εψο 40 ν C. Παηήζηε ην πιήθηξν 3 δχν θνξέο θαηφπηλ ξπζκίζηε ηε ζεξκνθξαζία ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα 1 θαη 2. Ρπζκίζηε ηηο παξακέηξνπο ηνπ ρξνλνκεηξεηή (βιέπε θεθάιαην 5.6) Διέγμηε ηε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ. Κξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν 1. Διέγμηε ηε πίεζε ηνπ λεξνχ ζην ζχζηεκα. Κξαηήζηε παεκέλν ην πιήθηξν 2. Καηά ηε θάζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ελεξγνπνηείηαη ν πεξηνδηθφο θαζαξηζκφο ηεο ζράξαο, πνπ ζεκαίλεη φηη γίλεηαη απηφκαηνο θαζαξηζκφο ηεο ζράξαο γηα 60 πεξίπνπ δεπηεξφιεπηα θάζε θνξά, ζε θαλνληθά δηαζήκαηα. ε απηή ηε θάζε ε ιεηηνπξγία ηνπ θπζεηήξα είλαη ε κέγηζηε, ελψ ε ηξνθνδνζία 25

26 pellet ε ειάρηζηε. Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ επηθαζίζεσλ ζηάρηεο απφ ηε ζράξα, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ θαλνληθή θπθινθνξία αέξα θαχζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο θαζαξηζκνχ ηεο ζράξαο εκθαλίδεηαη ε έλδεημε pull fire Πξνζαξκνγή αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ Ζ ζεξκάζηξα δηαζέηεη έλαλ εζσηεξηθφ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο, πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ηζρχνο ηεο αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία λεξνχ. Γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία, παηήζηε ην πιήθηξν 3. Αλ ην παηήζεηε κία θνξά, ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε set H2O ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο, ελψ ε ηηκή ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ζα αλαβνζβήλεη ζην θάησ κέξνο. Γηα λα αιιάμεηε ηελ ηηκή απηή, παηήζηε ηα πιήθηξα 1 θαη 2 κέρξη λα θηάζεηε ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία (απφ 30 ν C εψο 80 ν C). Κξαηήζηε γηα ιίγν παηεκέλν ην πιήθηξν 4 γηα λα εμέιζεηε ή πεξηκέλεηε κεξηθά δεπηεξφιεπηα γηα ηελ απηφκαηε κεηάβαζε ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Καηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο, αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ επηιεγκέλε ηηκή, ε ζεξκάζηξα ιεηηνπξγεί ζηελ επηιεγκέλε ηζρχ. Μφιηο ε ζεξκνθξαζία πιεζηάζεη ηελ επηιεγκέλε ηηκή (ε δηαθνξά γίλεη κηθξφηεξε απφ 3 ν C), ε ηζρχο ηεο ζεξκάζηξαο ζα κεησζεί ζηαδηαθά. ην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο θαίλεηαη ε ηξέρνπζα ηζρχο ιεηηνπξγίαο ηεο ζεξκάζηξαο. Μφιηο πέζεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ πέζεη ε ηζρχο ζα απμεζεί πάιη εψο λα μαλαθηάζεη ζηελ αξρηθή επηιεγκέλε ηηκή. Αλ, παξά ηελ κείσζε ηεο ηζρχνο ιεηηνπξγίαο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζπλερίζεη λα αλεβαίλεη, θαη απμεζεί πάλσ απφ 5 ν C απφ ηελ επηιεγκέλε ηηκή, ε ζεξκάζηξα ζηακαηάεη απηφκαηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, αιιά παξακέλεη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (stand-by). Απηφ ζπκβαίλεη κεηά ηελ πάξνδν 20 ιεπηψλ πνπ ε ζεξκάζηξα παξακέλεη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε stop fire. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ μαλαπέζεη θάησ απφ ηελ επηιεγκέλε ηηκή θαη ε δηαδηθαζία ηεξκαηηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο έρεη νινθιεξσζεί, (ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ θάησ απφ ηνπο 100 ν C), ε ζεξκάζηξα μεθηλά εθ λένπ ηε δηαδηθαζία εθθίλεζεο απηφκαηα Πξνζαξκνγή αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ρώξνπ Ζ ζεξκάζηξα δηαζέηεη έλαλ εζσηεξηθφ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο, κε ηνλ νπνίν κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε ηελ ηζρχ ιεηηνπξγίαο ηεο ζεξκάζηξαο αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ρψξνπ. Γηα ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα βεβαησζείηε φηη ν ζεξκνζηάηεο βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ζεξκάζηξαο, θάησ απφ ηε ζχξα ηξνθνδνζίαο (εηθφλα 14) θαη ζε απφζηαζε απφ ηνλ αγσγφ θαπζαεξίσλ, θαη δελ είλαη ζε επαθή κε μέλα αληηθείκελα ή ηνλ ηνίρν. Παηήζηε δχν θνξέο ην πιήθηξν 3 γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία ρψξνπ. ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε set Aria, ελψ ζην πάλσ κέξνο θαίλεηαη ε ηηκή ηεο ξπζκηδφκελεο ζεξκνθξαζίαο. Γηα λα αιιάμεηε ηελ ηηκή απηή ρξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα 1 θαη 2 κέρξη λα θηάζεηε ζηελ επηζπκεηή ηηκή (απφ 7 ν C εψο 40 ν C). Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ θηάζεη ζηελ επηζπκεηή ηηκή, ζα αλάςεη ην ζήκα ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο, ε ζεξκάζηξα ζα κεηψζεη ηελ ηζρχ ιεηηνπξγίαο ζην ειάρηζην, θαη ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε mod. Απηή ε θάζε πξνζαξκνγήο ζα ζηακαηήζεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ πέζεη θάησ απφ ηελ επηιεγκέλε ηηκή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζήκα ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα ζβήζεη, ε ζεξκάζηξα ζα επαλέιζεη ζηελ ηζρχ ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη ξπζκηζηεί απφ ηνλ ρξήζηε, θαη ζα εμαθαληζηεί απφ ηελ νζφλε ε έλδεημε mod θαη ζα εκθαληζηεί μαλά ε ηηκή ηεο επηιεγκέλεο ηηκήο ηζρχνο ιεηηνπξγίαο Δμσηεξηθόο ζεξκνζηάηεο Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζεξκάζηξαο κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ νπνηνλδήπνηε εμσηεξηθφ ζεξκνζηάηε ζπλδεδεκέλν ζηελ ειεθηξηθή πιαθέηα (βιέπε ειεθηξηθφ δηάγξακκα). Υξεζηκνπνηήζηε θαιψδην 2x0,5 mm 2 γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ζεξκνζηάηε. Απηή ε εξγαζία πξέπεη λα εθηειεζηεί απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ρπζκίζηε ηε ζεξκνθξαζία ρψξνπ ζηελ ειάρηζηε ηηκή (7 o C). ε απηφ ην ζεκείν ε ζεξκάζηξα ειέγρεηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ζεξκνζηάηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ιεηηνπξγίαο, φπνηε ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ είλαη θάησ απφ ηελ επηιεγκέλε ηηκή, ην ζήκα ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο ζα παξακέλεη ζβεζηφ, θαη ε ζεξκάζηξα ζα ιεηηνπξγεί ζηελ επηιεγκέλε ηζρχ ιεηηνπξγίαο. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ θηάζεη ηελ επηιεγκέλε ηηκή, ην ζήκα ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα αλάςεη, ε ζεξκάζηξα ζα κεηαβεί ζηελ ειάρηζηε ηζρχ ιεηηνπξγίαο, θαη ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε mod. Απηή θάζε πξνζαξκνγήο ζα ηεξκαηηζηεί φηαλ ε ζεξκνθξαζία ρψξνπ πέζεη θάησ απφ ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζήκα ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα ζβήζεη, ε ζεξκάζηξα ζα επαλέιζεη ζηελ επηιεγκέλε ηζρχ ιεηηνπξγίαο, θαη ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί μαλά ε επηιγκέλε ηζρχο ιεηηνπξγίαο. 26

27 6.4.8 Κιείζηκν ζπζθεπήο Γηα λα θιείζεηε ηε ζπζθεπή απιά θξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί 4 γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα. Μφιηο ιεθζεί ην ζήκα γηα θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο, ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε off, ελψ ν θπζεηήξαο ειθπζκνχ θαπζαεξίσλ ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ζε κέγηζηε ηζρχ γηα πεξίπνπ 10 ιεπηά κέρξη λα ςπρζεί ε ζεξκάζηξα. Ο θπζεηήξαο ζεξκνχ αέξα ζα παξακείλεη επίζεο ζε ιεηηνπξγία κέρξη λα ςπρζεί ε ζεξκάζηξα. ΠΡΟΟΥΗ: Πνηέ κελ απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή από ην ξεύκα ζε απηή ηε θάζε, θαζώο απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζην ζύζηεκα θαη λα πξνθαιέζεη πξβιήκαηα ζε κειινληηθέο δηαδηθαζίεο έλαπζεο Γηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο ε πεξίπησζε ζχληνκεο δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδφηεζεο, ε ζεξκάζηξα απηφκαηα ζα επαλεθθηλήζεη, θάλνληαο ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: Θα ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ηεο ζράξαο θαχζεο Θα ιεηηνπξγήζεη ν θπζεηήξαο ζε κέγηζηε ηαρχηεηα ψζηε λα απνηξέςεη ηελ αχμεζε ζεξκνθξαζίαο ηεο ζεξκάζηξαο Ζ ζεξκάζηξα ζα θάλεη απηφκαηα επαλεθθίλεζε (αθνινπζψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηε θάζε έλαπζεο θαχζεο). 6.5 Τηλεσειπιζμόρ Ο πίλαθαο ειέγρνπ ηεο ζεξκάζηξαο έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα ειέγρνληαη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κέζσ ηειερεηξηζκνχ. Σν ηειερεηξηζηήξην ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο Α23 12V. -Λεηηνπξγία ON/OFF: Όηαλ ηα δχν πιήθηξα κε ηα θφθθηλα βέιε 1 θαη 6 παηεζνχλ ηαπηφρξνλα, αλνίγεη θαη θιείλεη ε ζπζθεπή. -Ρύζκηζε ηζρύνο: Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, παηήζηε ηα πιήθηξα 5 θαη 6 κε ην ζήκα ηεο θιφγαο γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ηζρχ ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. -Ρύζκηζε ζεξκνθξαζίαο: Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, παηήζηε ην πιήθηξν 2 (ην κπιε βέινο κε ην ζήκα ηνπ ζεξκφκεηξνπ) θαη θαηφπηλ ξπζκίζηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ρψξνπ κε ηα πιεθηξα 1 θαη 2 (7 o C εψο 40 o C). -Ρύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ: Καηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, παηήζηε ην πιήθηξν 1 (ην θφθθηλν βέινο κε ην ζήκα ηνπ ζεξκφκεηξνπ) θαη θαηφπηλ ξπζκίζηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία λεξνχ κε ηα πιεθηξα 1 θαη 2 (30 o C εψο 80 o C). 27

28 6.6 Φπονοδιακόπηηρ Ο ρξνλνδηαθφπηεο επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πξνγξακκαηίζεη ηε ζεξκάζηξα ψζηε λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη απηφκαηα, ρσξίο ηελ ρεηξνθίλεηε παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. Δίλαη δπλαηφλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ κέρξη θαη 2 δηαθνξεηηθνί ρξνληθνί θχθινη ζε 2 δηαθνξεηηθέο νκάδεο Πεξηγξαθή ησλ κελπκάησλ θαη επεμήγεζή ηνπο Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, εκθαλίδνληαη ζηελ πάλσ έλδεημε θάπνηα κελχκαηα, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: Κσδηθφο ut01 Λεηηνπξγία Ρχζκηζε ηεο ηξέρνπζαο εκέξαο ηεο εβδνκάδαο ή απελεξγνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαθφπηε (off, day1,, day7) ut02 Ρχζκηζε ηεο ηξέρνπζαο ψξαο ( ) ut03 Ρχζκηζε ησλ ιεπηψλ ( ) ut04 Ρχζκηζε ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ. Μφλν γηα εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ(00...p5) ut05 Ρχζκηζε ψξαο έλαξμεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ (00: :50 ζε δηαζηήκαηα ησλ 10 ) ut06 Ρχζκηζε ψξαο ιήμεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ (00: :50 ζε δηαζηήκαηα ησλ 10 ) ut07 Δπηινγή ησλ εκεξψλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ (on/off γηα ηηο κέξεο 1 έσο 7) ut08 Ρχζκηζε ψξαο έλαξμεο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ (00: :50 ζε δηαζηήκαηα ησλ 10 ) ut09 Ρχζκηζε ψξαο ιήμεο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ (00: :50 ζε δηαζηήκαηα ησλ 10 ) ut10 Δπηινγή ησλ εκεξψλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ (on/off γηα ηηο κέξεο 1 έσο 7) Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ρξνλνδηαθόπηε ΠΡΟΟΥΗ: ΠΡΙΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΔΣΔ ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟΓΙΑΚΟΠΣΗ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΡΤΘΜΙΔΣΔ ΣΗΝ ΣΡΔΥΟΤΑ ΜΔΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΛΔΠΣΑ, όπωο θαηά ηελ αγνξά ελόο θαηλνύξηνπ ξνινγηνύ. Απηή ε εξγαζία είλαη απαξαίηεηε μόνο ηην ππώηη θοπά ενεπγοποίηζηρ. Γηα λα κεηαβείηε ζην κελνχ ξχζκηζεο ηεο ψξαο, απιά αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΗΜΔΙΩΗ: ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, πηέδνληαο ην πιήθηξν 4 ON/OFF κπνξείηε λα αθπξώζηε νπνηαδήπνηε ιαλζαζκέλε ηηκή έρεηε εηζάγεη. Πεγαίλεηε πίζσ ζην κελνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη αθνινπζείηε ηελ ζεηξά από ηελ αξρή πηέδνληαο ην πιήθηξν SET κέρξη λα θηάζεηε ζηελ παξάκεηξν πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε. ΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΡΟΛΟΓΙΟΤ (ηξέρνπζαο κέξαο θαη ώξαο) ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΗΜΔΡΑ ΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ Πηέζηε ην πιήθηξν SET (3) δχν θνξέο. ηελ επάλσ έλδεημε ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα ut01 ελψ ζηελ θάησ ζα εκθαληζηεί off ή έλα απφ ηα κελχκαηα day1, day2,,day7. Υξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα 1 θαη 2 επηιέμηε ηελ ηξέρνπζα κέξα ηεο εβδνκάδαο, ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη ε πξψηε κέξα day1 αλαθέξεηαη ζηε Γεπηέξα θαη ε έβδνκε day7 ζηελ Κπξηαθή. Δπηιέμηε off αλ δελ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ρξνλνδηαθφπηε. ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΩΡΑ Μφιηο ξπζκηζηεί ε ηξέρνπζα κέξα, πηέζηε ην πιήθηξν SET (3) μαλά γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ηξέρνπζα ψξα. ηελ επάλσ έλδεημε ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα ut02 ελψ ζηελ θάησ ζα εκθαληζηεί ε πξνο ξχζκηζε ψξα. Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα 1 θαη 2 γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ηξέρνπζα ψξα (απφ 00 έσο 23). ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΛΔΠΣΩΝ Μφιηο ξπζκηζηεί ε ψξα, πηέζηε ην πιήθηξν SET (3) μαλά γηα λα ξπζκίζεηε ηα ιεπηά. ηελ επάλσ έλδεημε ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα ut03 ελψ ζηελ θάησ ζα εκθαληζηνχλ ηα πξνο ξχζκηζε ιεπηά. Υξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα 1 θαη 2 γηα λα ξπζκίζεηε ηα ιεπηά (απφ 00 έσο 59). 28

29 ΔΞΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΡΟΛΟΓΙΟΤ Πηέζηε ην πιήθηξν SET (3) αθφκα κηα θνξά γηα λα επηθπξψζεηε ηελ ξχζκηζε ησλ ιεπηψλ. Μεηά πηέζηε ην πιήθηξν ON/OFF (4) γηα λα βγείηε απφ ην κελνχ πξνγξακκαηηζκνχ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΚΤΚΛΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΓΙΑΚΟΠΣΗ Ζ ζεξκάζηξα έρεη 4 πξνγξακκαηηδφκελνπο θχθινπο εξγαζίαο. Γηα θάζε έλαλ κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: - Ώξα έλαξμεο παξάκεηξνο ut05 1 νο θχθινο παξάκεηξνο ut08 2 νο θχθινο - Ώξα ιήμεο παξάκεηξνο ut06 1 νο θχθινο παξάκεηξνο ut09 2 νο θχθινο - Μέξεο ηεο εβδνκάδαο πνπ ηζρχεη ν θχθινο παξάκεηξνο ut07 1 νο θχθινο παξάκεηξνο ut10 2 νο θχθινο Παξάδεηγκα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ 1 νπ θύθινπ: Πξόζβαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκό Γηα λα κεηαβείηε ζην κελνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 1 νπ θχθινπ πηέζηε ην πιήθηξν SET (3) κέρξη λα εκθαληζηεί ζηελ πάλσ έλδεημε ην κήλπκα ut05. Ρύζκηζε ηεο ώξαο έλαξμεο Ζ παξάκεηξνο ut05 αληηπξνζσπεχεη ηελ ψξα έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ θχθινπ θαη ε ηηκή ηεο θαίλεηαη ζηελ θάησ έλδεημε. Μπνξεί λα κεηαβιεζεί απφ 00:00 έσο 23:50 ζε δηαζηήκαηα ησλ 10. Γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ, ρξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα 1-γηα αχμεζε θαη 2-γηα κείσζε, κέρξη λα θηάζεηε ζηελ επηζπκεηή ηηκή. Πηέζηε ην πιήθηξν SET (3) γηα επηβεβαίσζε. ηελ πάλσ έλδεημε ζα εκθαληζηεί ηψξα ην κήλπκα ut06. Ρύζκηζε ηεο ώξαο ιήμεο Ζ παξάκεηξνο ut06 αληηπξνζσπεχεη ηελ ψξα ηεξκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ θχθινπ θαη ε ηηκή ηεο θαίλεηαη ζηελ θάησ έλδεημε. Μπνξεί λα κεηαβιεζεί απφ 00:00 έσο 23:50 ζε δηαζηήκαηα ησλ 10. Γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ, ρξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα 1 θαη 2 φπσο θαη παξαπάλσ. Πηέζηε ην πιήθηξν SET (3) γηα επηβεβαίσζε. ηελ πάλσ έλδεημε ζα εκθαληζηεί ηψξα ην κήλπκα ut07. Δπηινγή ησλ εκεξώλ ηεο εβδνκάδαο πνπ ηζρύεη ν θύθινο Ζ παξάκεηξνο ut07 αληηπξνζσπεχεη ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο πνπ ηζρχεη ν 1 νο θχθινο. Ζ θάησ έλδεημε δείρλεη γηα θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο ηελ θαηάζηαζε ON (on1,on2,,on7) ή OFF (off1,off2,,off7). Γηα λα δείηε ηελ θαηάζηαζε ησλ δηάθνξσλ εκεξψλ πηέζηε ην πιήθηξν 1. Γηα λα δείηε λα ν θχθινο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο (on) ή φρη (off), πηέζηε ην πιήθηξν 2. Απηή ε εξγαζία πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο. Σέινο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ θύθισλ εξγαζίαο Γηα λα ηεξκαηίζεηε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, πηέζηε ην πιήθηξν ON/OFF (4), ή ην πιήθηξν SET (3) εάλ επηζπκείηε λα κεηαβείηε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ επφκελνπ θχθινπ. 29

30 6.7 Διαηάξειρ αζθαλείαρ ΠΡΟΟΥΗ: Αλ θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζεξκάζηξαο ή ηνπ αγσγνχ θαπζαεξίσλ έρεη δηαξξνή θαπλνχ, ακέζσο θιείζηε ηε ζπζθεπή θαη εμαεξίζηε ην δσκάηην. Μφιηο ε ζεξκάζηξα ςπρζεί, αλαδεηήζηε ηα αίηηα ηεο δηαξξνήο θαη δεηήζηε βνήζεηα απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ αλ είλαη απαξαίηεην. Ζ ζεξκάζηξα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο πνπ κεζνιαβνχλ φπνηε είλαη απαξαίηεην, ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζθεπή κε αζθάιεηα. ΠΡΟΟΥΗ: Οη δηαηάμεηο αζθαιείαο απηέο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξφιεςε νπνηνηδήπνηε θηλδχλνπ πξνο αλζξψπνπο, δψα ή αληηθείκελα. Ζ αιινίσζε ή ηξνπνπνίεζή ηνπο απφ αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε ιεηηνπξγία ηνπο Αηζζεηήξαο ππνπίεζεο ησλ θαπζαεξίσλ Απηφο ν αηζζεηήξαο ζπλδέεηαη κε ηνλ αγσγφ απαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ. Διέγρεη ηελ ππνπίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αγσγνχ, δηαζθαιίδνληαο φηη ε ζεξκάζηξα ιεηηνπξγεί κε απφιπηε αζθάιεηα. Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο Αλ έρνπλ αιινησζεί νη ζσζηέο ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ αγσγνχ (θαθή εγθαηάζηαζε, εκπφδηα ζηε ξνή, αλεπαξθήο ζπληήξεζε, δπζρεξείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, φπσο ζπλερήο άλεκνο, θ.η.ι.) ν αηζζεηήξαο δηαθφπηεη ηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ θνριία, ζηακαηψληαο ηελ ηξνθνδνζία pellet ζηε ζράξα θαχζεο, θαη ζέηνληαο ηε ζεξκάζηξα ζε θαηάζηαζε απελεξγνπνίεζεο. ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε AL 8 Manca depress. Θα μεθηλήζεη ν ήρνο ζπλαγεξκνχ κεηά απφ 60 δεπηεξφιεπηα. Ση λα θάλεηε - Απελεξγνπνηήζηε ηε ζεξκάζηξα παηψληαο ην πιήθηξν 4 γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. (ν ζπλαγεξκφο ζα θιείζεη) - Πεξηκέλεηε κέρξη ην pellet πνπ έρεη απνκείλεη ζηε ζράξα λα νινθιεξψζεη ηελ θαχζε. - Πεξηκέλεηε κέρξη ε ζεξκάζηξα λα ςπρζεί, θαη θαηφπηλ εληνπίζηε θαη επηδηνξζψζηε ηα αίηηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπλαγεξκνχ. Αθνχ θαζαξίζεηε ηε ζράξα, επαλεθθηλήζηε ηε ζπζθεπή πηέδνληαο ην πιήθηξν 4 ΟΝ/ΟFF Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο δηάηαμεο θαη δεμακελήο pellet Ζ ζπζθεπή δηαζέηεη έλαλ εκβαπηηδφκελν ζεξκνζηάηε, πνπ δηαζθαιίδεη πσο ε ζεξκάζηξα, ε δεμακελή pellet, θαη ε ζπλνιηθή δηάηαμε, δελ ζα ππεξβνχλ έλα ζεξκνθξαζηαθφ φξην. Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο Αλ ε ζεξκνθξαζία ηεο δεμακελήο pellet ππεξβεί ην φξην ησλ 85 o C, ν ζεξκνζηάηεο ζα δηαθφςεη ηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ θνριία ηξνθνδνζίαο, ζηακαηψληαο ηελ ηξνθνδνζία pellet ζηε ζράξα θαχζεο, θαη ζέηνληαο ηε ζεξκάζηξα ζε θαηάζηαζε απελεξγνπνίεζεο. ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε AL 7 Sicurez termica. Θα μεθηλήζεη ν ήρνο ζπλαγεξκνχ κεηά απφ 60 δεπηεξφιεπηα. Ση λα θάλεηε - Απελεξγνπνηήζηε ηε ζεξκάζηξα παηψληαο ην πιήθηξν 4 γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. - Ο ζπλαγεξκφο ζα ζηακαηήζεη. - Πεξηκέλεηε κέρξη ην pellet πνπ έρεη απνκείλεη ζηε ζράξα λα νινθιεξψζεη ηελ θαχζε. - Δληνπίζηε θαη επηδηνξζψζηε ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηνλ ζπλαγεξκφ. - Αθνχ θαζαξίζεηε ηε ζράξα, επαλεθθηλήζηε ηε ζπζθεπή πηέδνληαο ην πιήθηξν 4 ΟΝ/ΟFF. 30

31 6.7.3 Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ Ο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ ζπλδέεηαη απεπζείαο ζηελ ειεθηξηθή πιαθέηα, ειέγρνληαο ζπλερψο ηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία, ψζηε ε ζεξκάζηξα λα ιεηηνπξγεί κε απφιπηε αζθάιεηα. Πσο ιεηηνπξγεί Αλ ε ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ ππεξβεί κία πξνθαζνξηζκέλε νξηαθή ηηκή, ε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ζα ηξνπνπνηεζεί. ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε mod fumi. Αλ παξά ηελ ηξνπνπνίεζε, ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ ζπλερίζεη λα αλεβαίλεη θαη ππεξβεί θαη κία δεχηεξε νξηαθή ηηκή, ε ζπζθεπή ζα κεηαβεί ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ. Θα δηαθνπεί ε ηξνθνδνζία pellet θαη ν ειθπζκφο ησλ θαπζαεξίσλ ηίζεηαη ζε κέγηζηε ηζρχ. ηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε AL 3 temp fumi. Θα μεθηλήζεη ν ήρνο ζπλαγεξκνχ κεηά απφ 60 δεπηεξφιεπηα. Ση λα θάλεηε - Απελεξγνπνηήζηε ηε ζεξκάζηξα παηψληαο ην πιήθηξν 4 γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. - Ο ζπλαγεξκφο ζα ζηακαηήζεη. - Πεξηκέλεηε κέρξη ην pellet πνπ έρεη απνκείλεη ζηε ζράξα λα νινθιεξψζεη ηελ θαχζε. - Δληνπίζηε θαη επηδηνξζψζηε ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηνλ ζπλαγεξκφ. - Αθνχ θαζαξίζεηε ηε ζράξα, επαλεθθηλήζηε ηε ζπζθεπή πηέδνληαο ην πιήθηξν 4 ΟΝ/ΟFF. Απνηπρία ιεηηνπξγίαο ηνπ αηζζεηήξα Ζ ζεξκάζηξα ζπλερψο ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ. Αλ ν αηζζεηήξαο απνζπαζηεί πξνζσξηλά θαη/ή ηπραία απφ ηε ζέζε ηνπ, ή δελ είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλνο ζηελ ειεθηξηθή πιαθέηα, ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε AL 2 sonda fumi καδί κε ήρν ζπλαγεξκνχ. Ση λα θάλεηε - Απελεξγνπνηήζηε ηε ζεξκάζηξα παηψληαο ην πιήθηξν 4 γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. - Ο ζπλαγεξκφο ζα ζηακαηήζεη. - Πεξηκέλεηε κέρξη ην pellet πνπ έρεη απνκείλεη ζηε ζράξα λα νινθιεξψζεη ηελ θαχζε. - Δληνπίζηε θαη επηδηνξζψζηε ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηνλ ζπλαγεξκφ. - Αθνχ θαζαξίζεηε ηε ζράξα, επαλεθθηλήζηε ηε ζπζθεπή πηέδνληαο ην πιήθηξν 4 ΟΝ/ΟFF. 6.8 Πόπηα Η πόξηα πξέπεη λα παξακέλεη θιεηζηή θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. Πξέπεη λα αλνίγεη κόλν όηαλ ε ζεξκάζηξα είλαη θιεηζηή θαη θξύα, γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνύ. 6.9 Καθαπιζμόρ ηηρ ζηάσηηρ Σν δνρείν ηεο ζηάρηεο πξέπεη λα αδεηάδεηαη ηαθηηθά, ψζηε λα απνηξαπνχλ αλσκαιίεο ζηελ θαχζε απφ ππεξρείιηζε ηεο ζηάρηεο κέρξη ηε βάζε ηεο ζράξαο θαχζεο. Οη ζηάρηεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε κεηαιιηθφ δνρείν κε θαπάθη πνπ θιείλεη θαιά. Σν δνρείν απηφ πξέπεη λα θπιάζζεηαη πάλσ ζε άθαπζηε επηθάλεηα θαη καθξηά απφ εχθιεθηα πιηθά, κέρξη λα είλαη εληειψο αθίλδπλε απφ ζπίζεο. ΠΡΟΟΥΗ: Οη ζηάρηεο ζα ζπλερίζνπλ λα εκθαλίδνπλ ζπίζεο γηα αξθεηό δηάζηεκα! 31

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ecomax 800, model P1 Υεηξηζηήξην Λέβεηα Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΘΓΟΖ: 1.3 ΣΚΖΚΑ B ΠΗΛΑΘΑ ΔΙΔΓΥΟΤ ΣΚΖΚΑ A

ecomax 800, model P1 Υεηξηζηήξην Λέβεηα Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΘΓΟΖ: 1.3 ΣΚΖΚΑ B ΠΗΛΑΘΑ ΔΙΔΓΥΟΤ ΣΚΖΚΑ A Υεηξηζηήξην Λέβεηα ecomax 800, model P1 Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ * δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο κε επηπιένλ ηκήκα επέθηαζεο *** ν ζεξκνζηάηεο ecoster200 δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ζηάληαξ εμνπιηζκφ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ.

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 12 Σ.Μ» ΠΟΤΓΑΣΗ ΚΟΝΣΟΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Σερληθφ εγρεηξίδην Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Ασηό ηο εγτειρίδιο πρέπει να διαηίθεηαι ζηοσς τρήζηες ηλιακών θερμοζιθώνων μεηά ηην εγκαηάζηαζη ηοσ ζσζηήμαηος ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 GR Omega 100 Omega 200 Omega 300 Οη θσηνγξαθίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή αλαινγία κεγέζνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

EurotestXA MI 3105 Οδηγίες χρήσεως ζκδοςη 5.2, HW 5; Κωδ. 20 751 833

EurotestXA MI 3105 Οδηγίες χρήσεως ζκδοςη 5.2, HW 5; Κωδ. 20 751 833 EurotestXA MI 3105 Οδηγίες χρήσεως ζκδοςη 5.2, HW 5; Κωδ. 20 751 833 Απόδοςη ςτα Ελληνικά Μετάφραςη: Σαλευρής Αντώνιος Διπλ. Ηλεκτρονικόσ Μηχανικόσ BSc Πτυχ. Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. Πτυχ. Μηχανικόσ

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Υξήζεο. Windows & Macintosh V1.0

Δγρεηξίδην Υξήζεο. Windows & Macintosh V1.0 Δγρεηξίδην Υξήζεο Windows & Macintosh V1.0 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 2 ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 3 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 3 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 4 Φξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition MeacoMist Deluxe Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών October 2013 edition Παπακαλούμε διαβάζηε αςηό ηο εγσειπίδιο οδηγιών ππιν σπηζιμοποιήζεηε ηη ζςζκεςή και κπαηήζηε ηο αζθαλέρ για μελλονηική σπήζη.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θπιάμηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών Νίθνο Παπαζηακαηίνπ ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών ΔΚΦΔ Οκφλνηαο, 2002 2002 Νίθνο Παπαζηακαηίνπ, ΔΚΦΔ Οκφλνηαο 1 ΥΟΛΗΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 1) θφπηκν είλαη λα εθηππσζεί ην νιφθιεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα