Εφέτος (2001) συμπληρώνονται 150 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἀπέναντι στὸν Απόστολο Μακράκη (*)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφέτος (2001) συμπληρώνονται 150 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἀπέναντι στὸν Απόστολο Μακράκη (*)"

Transcript

1 Ἀφιέρωμα στὸν Ἀλέξανδρον Παπαδιαμάντην (ϛ ) Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἀπέναντι στὸν Απόστολο Μακράκη (*) 1 τοῦ κ. Μάριου Μπέγζου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Εφέτος (2001) συμπληρώνονται 150 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη ( ) καὶ 90 ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησή του (1911). Οἱ ἐπέτειοι χρησιμεύουν στὴν ἀνάμνηση ὄχι μόνο τοῦ παρελθόντος ἀλλὰ καὶ τοῦ μέλλοντος ὅλων μας, ἀφοῦ τὰ ἐρωτήματα παραμένουν, μολονότι οἱ ἀπαντήσεις ἀλλάζουν. Ο Σκιαθίτης διηγηματογράφος ἐνσαρκώνει μιὰ στάση ζωῆς ποὺ συνεχίζει νὰ εἶναι ἐπίκαιρη καὶ ζωτική. Τὴ σημασία τῆς προσφορᾶς του μποροῦμε νὰ τὴν ἀντιληφθοῦμε καλύτερα, ἂν τὸν συγκρίνουμε μὲ ἕναν ἄλλο ρηξικέλευθο χριστιανὸ διανοούμενο τῆς ἐποχῆς του, τὸν Σίφνιο λόγιο Ἀπόστολο Μακράκη ( ), ποὺ ἀντιπροσωπεύει μιὰν ἐντελῶς ἀλλιώτικη ἀντίληψη γιὰ τὴν ἐκκλησία καὶ τὸν νεοελληνισμό. Ἀνάμεσα στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη καὶ στὸν Ἀπόστολο Μακράκη ὑφίστανται πάρα πολλὲς διαφορές. Μιὰ πρώτη διαφοροποίηση μεταξὺ Παπαδιαμάντη καὶ Μακράκη ποὺ μὲ ἔμφαση ἐπισημαίνεται ἀπὸ τὸ Σκιαθίτη μας εἶναι ἡ ἀπόσταση ποὺ χωρίζει τὸ μακρακισμὸ ἀπὸ τὸ φιλοκαλικὸ κίνημα ἀναγέννησης τῆς Ορθοδοξίας στὸ 18ο-19ο αἰ. γνωστὸ μὲ τὴ μειωτικὴ ἐπωνυμία «Κολλυβάδες», ποὺ ἀναφάνηκε στὸ Αγιον Ορος μὲ ἡγήτορα τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη καὶ συνίστατο στὴν ἀναβίωση τῆς ὀρθόδοξης πατερικῆς παράδοσης μὲ ἐπίκεντρο τὴ μελέτη τῆς «Φιλοκαλίας» καὶ

2 ὁρατὸ ἀναγνωριστικὸ σημεῖο τὴ συχνὴ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὸ μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας. Οἱ ἀντίπαλοι τῆς φιλοκαλικῆς ἁγιορειτικῆς κίνησης κατα συκοφάντησαν τοὺς πρωτεργάτες αὐτῆς τῆς πρωτοβουλίας κάνοντας κατά χρηση τῆς συνήθειας νὰ τηρεῖται πιστὰ ἡ λατρευτικὴ παράδοση τῆς Ορθοδοξίας καὶ νὰ μὴ τελοῦνται μνημόσυνα τὴν Κυριακή, ἡμέρα ἀνάστασης, παρὰ μόνο τὸ Σάββατο, ἡμέρα μνήμης τῶν νεκρῶν καὶ προσφορᾶς κολλύβων στὸ ναό. Ετσι ἐπινοήθηκε τὸ περιπαικτικὸ παρωνύμιο «Κολλυβάδες» ἀπὸ τὴ δῆθεν νομιζόμενη τυπολατρικὴ προσ κόλληση στὰ «κόλλυβα», ἐνῶ στὴν πραγματικότητα πρόκειτο γιὰ ρωμαλέο ἐκκλησιαστικὸ κίνημα ἀνακαίνισης μὲ βάση τὴ «Φιλο καλία» τῶν νηπτικῶν πατέρων τῆς μυστικῆς θεολογίας τῆς Ορθοδοξίας. Κατάλοιπα τῶν καταδιωγμένων «Κολλυβάδων» βρῆκαν καταφύγιο στὴ Σκιάθο, ποὺ κατὰ μία εὔστοχη παρατήρηση τοῦ Τάκη Παπατσώνη 1 εἶναι ἡ σκιὰ τοῦ Αθωνα (Σκιάθος: Σκιὰ τοῦ Αθως: Σκι- Αθως). Ετσι ὁ Παπαδιαμάντης τρέφεται ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση στὴ φιλοκαλική της ἐκδοχὴ μὲ τὴν ὁποία κρίνει, συγκρίνει καὶ κατακρίνει τὸ μακρακισμό. Ἀπέναντι στὸν δυτικό, προτεσταντικὸ καὶ εὐσεβιστικὸ Μακράκη 2 ὀρθώνεται ὁ ἀνατολικός, ὀρθόδοξος καὶ φιλοκαλικὸς Παπαδιαμάντης. Ιδιαιτέρως ἀποκαλυπτικὸς εἶναι ὁ κοσμοκαλόγερός μας στὴ νεκρολογία τοῦ συντοπίτη του ἱερομονάχου πατρὸς Διονυσίου, τὸν ὁποῖο διαφοροποιεῖ ἀπὸ τὸν μακρακισμὸ καὶ τὸν τοποθετεῖ στὸν ἡσυχασμὸ τῶν φιλοκαλικῶν τῆς Ορθοδοξίας. Μάλιστα ὑπογραμμίζει ὁ ἅγιός μας γιὰ τοὺς Κολλυβά δες ὅτι «τὸ σκωπτικὸν ἐπίθετον ἀναξίως ἐδόθη αὐτοῖς ὑπὸ φθονερῶν τοῦ μοναστικοῦ βίου ἀπτήνων [μὴ δυναμένων νὰ πετάξωσιν, ὡς μὴ ἐχόντων πτερά]» 3 καὶ σημειώνει ἐπιπροσθέτως ὅτι «ἐκ τῶν Κολλυβάδων ἦσαν ἐκ τῶν παλαιῶν λογίων πατέρων ὁ Κορίνθου Μακάριος, ὁ Νοταρᾶς, ἅγιος τιμώμενος, Ἀθανάσιος ὁ Πάριος καὶ Νι κό δημος ὁ πολυγραφώτατος, ὁ Κύριλλος, ὁ Ηλίας, ὁ Ἀρσένιος καὶ ἄλλοι ἐνάρετοι πατέρες» 4. Σὲ ἄλλη συνάφεια δηλώνει ρητὰ ὅτι ὁ Μακράκης ἐπιχείρησε νὰ ἀπομιμηθεῖ τὰ «κολλυβάδικα» ἔθιμα γιὰ τὴν συχνὴ θεία μετάληψη, ἀλλὰ χωρὶς καμμιὰ ἐπιτυχία, διότι πρόκειτο γιὰ ξηρὸ τυπολατρικό, ἐπιδερμικὸ μιμητισμό: «ὁ ἐν λόγῳ διδάσκαλος Μακράκης, αὐ τὸς μᾶλ λον εἶχεν ἀκολουθήσει τινὰ τῶν παλαιῶν ἐθίμων μοναστικῆς τι νὸς 2

3 κοι νότητος, λίαν ἀρχαιοπρεποῦς, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνῆκον οἱ ἀσκηταὶ οὗτοι. Οὕτω συνέπεσαν ἐν μέρει εἰς τὰς δοξασίας» 5. Εξηγεῖ τὴν μακρακικὴ ἀποτυχία στὴν ἀπομίμηση τοῦ φιλοκαλικοῦ ἀνανεωτικοῦ κινήματος μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο: «Παρὰ τῶν Κολλυβάδων τούτων ἠθέλησε καὶ ὁ κ. Μακράκης νὰ μιμηθῇ τινὰ ἔθιμα, ὡς τὸ τῆς συχνῆς μεταλήψεως καὶ ἄλλα, καὶ ἀπέτυχεν, ὡς εἰκός. Διότι δὲν ἐδόθη εἰς κοσμικοὺς ἀνθρώπους νὰ μιμῶνται τὰ ἔθιμα τῶν ἀσκητικῶν ἐκείνων ἀνδρῶν, τῶν ἐν ἀμέμπτῳ πολιτείᾳ διαγόντων, οὐδ ἔξεστιν εἰς τοὺς ἐν τῇ τύρβῃ τοῦ κόσμου βιοῦντας νὰ παρῴδῶσι τὰ σεμνὰ καὶ ὑψηλὰ ἐκεῖνα πράγματα» 6. Γιὰ τὸν Σκιαθίτη διηγηματογράφο ὁ Σίφνιος λόγιος φέρεται σὰν προτεστάντης κι ὄχι ὡς ὀρθόδοξος. Παρόλα τὰ καλὰ ποὺ τοῦ ἀναγνωρίζει τόσο στὶς προθέσεις ὅσο καὶ στὸ ἦθος, ὡστόσο μὲ τρόπο ἀνυποχώρητο ὁ Παπαδιαμάντης μέμφεται τὸν Μακράκη γιὰ προτεσταντισμὸ 7 καὶ μάλιστα κατ ἐπανάληψη στὰ ἔργα του. Ο κοσμοκα λό γερος τῆς λογοτεχνίας μας ἀπορρίπτει τὸν μακρακι σμὸ μὲ τὴν ὀργίλη ἀποστροφή: «Τί καινοτομίαι, τί ξενισμοί, τί λεσχηνεῖαι [κενολογίαι, φλυαρίαι] εἶναι αὐτά; Προτεστάνται εἴμεθα ἡμεῖς ἐδῶ;» 8. Στὴν ἐπιστολογραφία του μάλιστα ὁ Παπαδιαμάντης γίνεται σαφέστερος καὶ δριμύτερος: «Η οὐσία τοῦ προτεσταντισμοῦ δὲν ἔγκειται τόσον ἐν τῇ μὴ τιμῇ τῶν εἰκόνων καὶ τῶν λειψάνων, ὅσον ἐν τῇ ἀπορρίψει τοῦ κύρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῶν Πατέρων καὶ τῆς παραδόσεως, ἐν τῇ ἀπολύτῳ ἐλευθερίᾳ τοῦ ἑρμηνεύειν ἕκαστον τὰς Γραφάς, ὅπως ἂν αὐτῷ ἀρέσκῃ. Τοῦτο δὲ ἀκριβῶς πράττει καὶ ὁ κ. Μακράκης, ὅστις περιέρχεται τὰς πόλεις καὶ τὰ χωρία ἑρμηνεύων κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ φαντασίαν τὰς Ιερὰς Γραφάς, ἄνευ κύρους, ἄνευ ἀδείας καὶ ἐγκρίσεως ἐκκλησιαστικῆς» 9. Η ἁπτὴ καὶ ὁρατὴ διαφοροποίηση τοῦ ὀρθοδόξου καὶ τοῦ προ τεσταντικοῦ στοιχείου ἐντοπίζεται στὴν ὁριοθέτηση τοῦ κοινωνικοῦ καὶ τοῦ ἀτομικοῦ παράγοντα. Ο προτεσταντισμὸς εἶναι ἕνας θρησκευτικὸς ἀτομικισμός, ὅπου τὸ ἄτομο ἔχει ἀπόλυτη προτεραιότητα, προηγεῖται ὁ ἰδιώτης πιστὸς καὶ ὅλος ὁ βίος ἐξατομικεύεται. Ἀντιθέτως στὴν Ορθοδοξία πρυτανεύουν τὸ κοινωνικό, τὸ κοινοτικὸ καὶ τὸ κοινοβιακὸ στοιχεῖο. Η ἐκκλησία κατανοεῖται ὡς σῶμα Χριστοῦ καὶ ὄχι ὡς σωματεῖο χριστιανῶν. Η καταστατικὴ πράξη τῆς ἐκκλησίας, ἡ θεία εὐχαριστία, λέγεται καὶ εἶναι «θεία κοινωνία», γι αὐτὸ ἤδη στὴν πρωτοχριστιανικὴ παράδοση διακηρυσσόταν ἡ πεποίθηση: 3

4 «unus christianus, nullus christianus», δηλαδὴ «ἕνας χριστιανὸς ἴσον κανένας χριστιανός». Τέτοια ἀκριβῶς ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ αὐτοσυνειδησία ἀντι τάσσει ὁ Παπαδιαμάντης στὸν Μακράκη, τὸν ὁποῖο ἔχει κατηγορήσει γιὰ προτεσταντικὴ κακοδοξία, καὶ ὁριοθετεῖ τὴν δική του ἐκκλησιαστικὴ ὀρθοδοξία μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο: «Εγὼ εἶμαι τέκνον γνήσιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐκπροσωπουμένης ὑπὸ τῶν ἐπισκόπων της. Εὰν δὲ τυχὸν πολλοὶ τούτων εἶναι ἁμαρτωλοί, ἁρμοδία νὰ κρίνη εἶναι μόνον ἡ Εκκλησία, καὶ μόνον τὸ ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἡμεῖς πρέπει νὰ ἐπικαλώμεθα. Τὸ κύρος καὶ τὴν ἑνότητα τῆς Εκκλησίας ἡμεῖς δὲν τὰ συγχέομεν μὲ τὰς ἁμαρτίας τῶν προσώπων, καθὼς οἱ παρασυνάγωγοι σεῖς» 10. Γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη ἡ ἐκκλησία εἶναι Σῶμα Χριστοῦ, ἐνῶ γιὰ τὸν Μακράκη αὐτὸ ποὺ προέχει καὶ μέλλει νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ἀνθρωπότητα, τὸν χριστιανισμὸ καὶ τὸν ἑλληνισμὸ μαζί, εἶναι ἕνα σωματεῖο χριστιανῶν, γι αὐτὸ ἄλλωστε ὁ ἴδιος διὰ βίου προέβαινε στὴν ἵδρυση πολλῶν καὶ ἀλλεπάλληλων σωματείων θρησκευτικοῦ ἢ πολιτικοῦ προσανατολισμοῦ 11. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὅμως ἡ ἐκκλησία διαφθείρεται: τὸ Σῶμα Χριστοῦ καταντᾶ σωματεῖο χριστιανῶν. Ετσι καταργεῖται ἡ ἐκκλη σια στικότητα καὶ ἀναφύεται ἡ παραεκκλησιαστικότητα. Η σχέση τῆς ἐκκλησίας μὲ τὴν παραεκκλησιαστικὴ θρησκευτικὴ ὀργάνωση εἶναι εὐθέως ἀνάλογη μὲ τὴν σχέση τοῦ κράτους καὶ τοῦ παρακράτους, τῆς παιδείας καὶ τῆς παραπαιδείας, τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς παραοικονομίας, τοῦ σώματος καὶ τοῦ σωματείου, τῆς ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἑτεροδοξίας, τοῦ φιλοκαλικοῦ ἡσυχασμοῦ καὶ τοῦ προτεσταντικοῦ εὐσεβισμοῦ, δηλαδὴ τῆς ἐκκλησιαστικότητας καὶ τῆς θρησκευτικότητας. Η συγκεκριμένη διαφορὰ ἐντοπίζεται στὴν προτεραιότητα: ποιός προηγεῖται; ὁ Χριστὸς ἢ ὁ χριστιανός, ἡ ἐκκλησία ἢ τὸ ἄτομο; τὸ σῶμα ἢ τὸ σωματεῖο; τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἢ τὸ σωματεῖο τῶν χρι στιανῶν; ἡ ἐκκλησιαστικότητα ἢ ἡ θρησκευτικότητα; Μὲ τὴν γλώσ σα τοῦ Παπα διαμάντη λοιπόν: «Ποῖος Μητροπολίτης, ποῖα Σύνοδος, δύναται ποτὲ ν ἀναγνωρίσῃ τὸν κ. Μακράκην ὡς ὀρθόδοξον, ἐὰν οὗτος δὲν προσέλθῃ ἁπλῶς καὶ καθαρῶς, ἐν ταπεινώσει, ἄνευ σοφισμάτων καὶ ἄνευ ὑστεροβουλίας, ἐὰν δὲν προσπέσῃ εἰς τὴν Εκκλησίαν νὰ εἴπῃ τὸ ἥμαρτον, ν ἀποπτύσῃ τὸ τρισύνθετον καὶ πᾶσαν ἄλλην 4

5 κακοδοξίαν, καὶ νὰ εἴπῃ ὅτι μετανοεῖ εἰλικρινῶς; Ως ἴσος πρὸς ἴσην τολμᾶ νὰ διαπραγματεύεται πρὸς τὴν Εκκλησίαν, ἢ ἔτι θρασύτερον, ὡς θεραπαινίδα θέλει νὰ τὴν μεταχειρισθῇ ὁ ἀγχίστροφος [εὐκίνητος, εὐ μετά βολος, ἄστατος] διαλεκτικός, ὁ πολύπλαγκτος [σφάλλων πολὺ] ἀγορητής, ἀξιῶν, ἵνα ἡ Εκκλησία αὐτή, καὶ ὄχι ὁ Μακράκης, ὁμολογήση ὅτι ἔσφαλε νὰ τὸν ἀποκηρύξῃ. Οἷον ἐξαίσιον πτῶμα! Οἷος κρημνός! Εν ὅμως λησμονεῖ ὁ πολύστροφος λογοκόπος, τὸ ὅτι οἱ Αρειοι καὶ οἱ Ἀπολλινάριοι καὶ οἱ Ωριγένεις ἦσαν πολὺ αὐτοῦ εὐφραδέστεροι καὶ λογιώτεροι καὶ ἐπιφανέστεροι... Ἀλλ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἄτακτος εἶναι ὁ κ. Μακράκης, ὅστις δὲν πείθεται εἰς τὴν Εκκλησίαν» 12. Μὲ τέτοια ἐκκλησιολογικὴ λογικὴ ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας ὁ Σκιαθίτης ἅγιος τοῦ αἰώνα μας γράφει γιὰ τὸν Σίφνιο «Σωκράτη τοῦ 19ου αἰώνα» τὰ ἑξῆς: «πᾶς χριστιανὸς ὀφείλει νὰ πειθαρχῇ εἰς τοὺς ὁρατοὺς ἀντιπροσώπους τῆς Εκκλησίας, εἴτε ἁμαρτωλοὶ εἶναι οὗτοι εἴτε ἅγιοι, καὶ νὰ μὴ πλησιάζῃ εἰς τὸν Μακράκην. Αλλως, θὰ ἦτον ἀναρχία καὶ τίποτε ἄλλο» 13. Σὲ ἄλλη πάλι συνάφεια διαδηλώνει τὶς ἀπόψεις του μὲ ἐμφαντικότερο τρόπο: «Τὸ βῆμα τῆς ἐκκλησίας δὲν εἶναι, ὅπως τὸ βῆμα τὸ δικανικόν, τὸ βῆμα τὸ πολιτικόν, ὅπου ὑπάρχουν ρήτορες καὶ ἀντιρρήτορες... Τὸ ἐκκλησιαστικὸν βῆμα -ὁ ἄμβων- εἶναι αὐστηρόν, ἀποκλειστικόν, αὐθεντικόν. Εἷς μόνος ὁμιλεῖ. Υποτίθεται, ὅτι λέγει, ὄχι δεδομένα, ἀλλὰ συμπεράσματα, παραδεδεγμένα, ἀναμφισβήτητα, δόγματα. Δὲν ἐπιτρέπονται ἐκεῖ αἱ αὐτοσχέδιοι ἀνοησίαι. Διὰ τοῦτο ὁ εἷς ἐκεῖνος πρέπει νὰ εἶναι χρισμένος ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν ὀφείλει νὰ εἶναι τὸ στόμα τῆς ἐκκλησίας, ἐπειδὴ συζήτησις δὲν ἐπιτρέπεται, οὔτε δευτερολογία, οὔτε δια κοπή. Ἀνάγκη ἄρα νὰ εἶναι κληρικός» 14. Τὸ φάντασμα τοῦ Μακράκη καὶ ἡ σκιὰ τοῦ Παπαδιαμάντη μέλλουν νὰ παραμένουν διαρκῶς μαζί μας σὲ κάθε τίμια ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας τοῦ γένους μας σὲ κάθε τύπο καὶ σὲ κάθε καιρό. Η ἐπιλογὴ ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου ἀποτελεῖ προσωπικὴ ἐπιλογὴ καθενός μας καὶ συλλογικὴ εὐθύνη ὅλων μας. 5

6 (*) Πηγή: 1. Τ. Παπατσώνης, Ασκηση στὸν Αθω, Ἀθήνα 1963 (1984), Λ. Μπράνγκ, Τὸ Μέλλον τοῦ Ελληνισμοῦ στὸν Ιδεολογικὸ Κόσμο τοῦ Ἀ. Μακράκη, Ἀθήνα 1997, 111: «Ο Μακράκης... ἀναδεικνύεται τελικὰ ἀντι-ἡσυχαστικός». 3. Ἀ. Παπαδιαμάντης, Απαντα (ἐπιμ.) Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, 5 τόμοι, Ἀθήνα , τόμ. Εʹ, σελ Πρβλ. τὸ σχολιασμὸ τοῦ Ζ. Λορεντζάτου, Μελέτες, Ἀθήνα 1994, τόμ. Αʹ, σελ Στὸ ἴδιο. 5. Παπαδιαμάντης, ὅ.π., Βʹ, Παπαδιαμάντης, ὅ.π., Εʹ, Εὔστοχα κάνει λόγο γιὰ τὸν «ὀρθόδοξο προτεσταντισμὸ» τοῦ Μακράκη ὁ π. Θεόκλητος Διονυσιάτης (στὸ Μπράνγκ, ὅ.π., 30 καὶ 28-30, ὅπου καταχώριση τῆς ἀντιμακρακικῆς τοποθέτησης τοῦ π. Φιλοθέου Ζερβάκου). 8. Παπαδιαμάντης, ὅ.π., Δʹ, Παπαδιαμάντης, ὅ.π., Εʹ, Παπαδιαμάντης, ὅ.π., Εʹ, 165. Πρβλ. παλαιότερη μελέτη μας: Μ. Μπέγζος, «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ Ἀπόστολος Μακράκης: Ἀειπλάνητος Διδάχος ἢ Κοσμοκαλόγερος»; Νέα Κοινωνιολογία, τχ. 27 ( Ανοιξη 1999), 32-42, ποὺ ἀφορμήθηκε ἀπὸ προφορικὴ ὑπόδειξη τοῦ ποιητῆ Δημήτρη Κοσμόπουλου γιὰ τὴν ἀντιστικτικὴ σχέση Παπαδιαμάντη-Μακράκη. 11. Πρβλ. Μπράνγκ, ὅ.π., 313 ἐπ., ἰδ. 327, ὅπου διασύνδεση τοῦ μακρακισμοῦ μὲ τὶς μετέπειτα παραεκκλησιαστικὲς ὀργανώσεις («Ἀδελφότητες Θεολόγων») στὴν ἑλλαδικὴ ἐκκλησία μὲ πρωτεργάτη τὸν ἀρχιμανδρίτη π. Εὐσέβιο Ματθόπουλο ( ), ἀρχικὰ ὀπαδὸ τοῦ Ἀπ. Μακράκη καὶ μετὰ (μετὰ τὴν ἀποσκίρτησή του ἀπὸ τὸν μακρακισμὸ) ἱδρυτὴ τῆς «Ζωῆς» (1907). Πρβλ. Χ. Γιανναρᾶς, Ορθο δοξία καὶ Δύση στὴ Νεώτερη Ελλάδα, Ἀθήνα 1992, 348, ἐπ., 359: «Η πρώτη ἐξωεκκλησιαστικὴ ὀργάνωση στὴν Ελλάδα ἱδρύεται τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1876 ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Μακράκη». Βλ. τὴν διδακτορικὴ διατριβὴ στὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μὲ ἐπιβλέποντα καθηγητὴ τὸν π. Θεόδωρο Ζήση) τοῦ Εμμ. Καραγεωργούδη, Χριστιανισμὸς καὶ Πολιτικὴ κατὰ τὸν Ἀπόστολο Μακράκη, Θεσσαλονίκη 1992, ἰδ. σελ. 105 ἐπ., ὅπου τεκμηριώνεται ἡ «μακρακικὴ» γενεαλόγηση τοῦ κινήματος «Χριστιανικὴ Δημοκρατία» καὶ τῶν ὀργανωσιακῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη. 12. Παπαδιαμάντη, ὅ.π., Εʹ, Παπαδιαμάντη, ὅ.π., Γʹ, Παπαδιαμάντης, ὅ.π., Δʹ,

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς (1922-2004) 10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) οἰκουμενιστικ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ὁρισµός. Ὁ ὅρος Λειτουργικὴ σχηµατίσθηκε ἀπὸ τὴν λέξη λειτουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεῖ τὰς Μοναζούσας εἰς Θέματα Πίστεως σιωπᾶν;*

Δεῖ τὰς Μοναζούσας εἰς Θέματα Πίστεως σιωπᾶν;* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ 3. Θ Ε Μ Α Τ Α στ) ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Γενικὴ Εἰσήγησις εἰς Ἐπιστημονικὴν Ἡμερίδα Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ροδόπης ( Κομοτηνὴ 22.3.2006 ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατὰ τὰ τελευταῖα 50 χρόνια, ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήµη προόδευσε ἁλµατωδῶς,

Διαβάστε περισσότερα