ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως"

Transcript

1 Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις. Γʹ. Θεολογικὴ Ἀνάλυσις. Δʹ. Συμπεράσματα. Εʹ. Δείγματα βυζαντινῆς Ἀναστάσεως. Ϛʹ. Δείγματα δυτικῆς Ἀναστάσεως. 26η Σεπτεμβρίου Ἁγίου Ιωάννου τοῦ Θεολόγου

2 Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία 1. ΕΧΕΙ γραφῆ πολὺ χαρακτηριστικά, ὅτι «Κάθε Ορθόδοξη Εἰκόνα ἐκφράζει μιὰν ἀλήθεια ποὺ εἶναι ταυτόχρονα κοινὸ βίωμα τῆς Μιᾶς καὶ Καθολικῆς Εκκλησίας. Δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ ἀτομικὲς ἐμπνεύσεις» ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ «Ρῶσος Κόντογλου», ὁ Λεωνίδας Οὐσπένσκυ, «δὲν μποροῦμε νὰ θεωροῦμε κάθε εἰκόνα, ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι παλαιὰ καὶ ὡραία, σὰν ἀλάθητη αὐθεντία καὶ μάλιστα πολὺ περισσότερο ἂν αὐτὴ ἔχει γίνει σὲ περίοδο παρακμῆς ὅπως ἡ ἰδική μας. Μιὰ τέτοια εἰκόνα μπορεῖ νὰ συμφωνεῖ μὲ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας ἢ ὄχι, μπορεῖ νὰ παραπλανᾶ ἀντὶ νὰ διδάσκει. Δηλαδὴ ἡ διδασκαλία τῆς Εκκλησίας μπορεῖ νὰ ἀλλοιώνεται ἀπὸ τὴν εἰκόνα τὸ ἴδιο ὅπως καὶ μὲ τὸν λόγο [γραπτὸ ἢ προφορικό]. Γι αὐτὸ καὶ ἡ Εκκλησία πάλευε πάντοτε, ὄχι γιὰ τὴν καλλιτεχνικὴ ποιότητα τῆς τέχνης, ἀλλὰ γιὰ τὴν αὐθεντικότητά της, ὄχι γιὰ τὴν ὡραιότητά της, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀλήθειά της» Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ Εἰκών, ὡς εἰκαστικὴ θεολογία, ἀποτελεῖ μίαν κωδικοποιημένην γλῶσσαν, ἡ ὁποία ὅσον ἀφορᾶ ἰδίως τὰ παλαιοδιαθηκικὰ καὶ νεοδιαθηκικὰ γεγονότα δὲν περιορίζει τὸ νόημα τῶν γεγονότων εἰς τὸν ἱστορικὸν τόπον αὐτῶν ἢ τὴν χρονικὴν στιγμήν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐκδηλώνονται, ἀλλ ὑπερβαίνει αὐτά, προκειμένου νὰ μᾶς διδάξῃ μίαν δογματικὴν ἀλήθειαν, τὸ πραγματικὸν νόημα αὐτῶν. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 2

3 Τοιουτοτρόπως, ὅσον ἀφορᾶ λ.χ. τὴν ἀρχιτεκτονικήν, τὸ οἰκοδόμημα (ἢ τὸ τοπίον) εἰς μίαν ἱερὰν Εἰκόνα (τὸ σπήλαιον εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, ὡς καὶ εἰς τὴν Ἀνάστασιν), δηλώνει μὲν τὸν τόπον, ἀλλ ὅμως «δὲν περικλείει ποτὲ τὴν σκηνή χρησιμεύει ὡς σκηνικὸ μὲ τρόπο, ὥστε τὸ γεγονὸς διαδραματίζεται ὄχι μέσα σ αὐτό, ἀλλὰ μπροστά του» ΑΠΟ τὴν περίοδον τῆς θεολογικῆς παρακμῆς εἰς τὰς περιοχὰς τῆς Ορθοδόξου Ἀνατολῆς (τέλη ΙϚʹ αἰ. - ἀρχαὶ ΙΖʹ αἰ.), παρατηρεῖται μία σταδιακὴ ἀπώλεια κατανοήσεως τῆς εἰκονογραφικῆς γλώσσης καὶ ταυτόχρονα ἕνας βαθὺς ἐπηρεασμὸς ἀπὸ τὰ δυτικὰ πρότυπα σκέψεως καὶ τέχνης. Αμεσος συνέπεια τῆς ἀπωλείας αὐτῆς ἦτο ἡ ἐπικράτησις τῆς (ἐνίοτε ἀκράτου) φαντασίας καὶ ἡ προσπάθεια προσκολλήσεως εἰς τὸν ἱστορικὸν τόπον ἢ τὴν χρονικὴν στιγμὴν τῶν διαδραματιζομένων γεγονότων, τὰ ὁποῖα παρουσιάζονται πλέον μὲ τρόπον ἐντελῶς φυσιοκρατικὸν (καὶ βεβαίως εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν οἰκοδομημάτων/τοῦ τοπίου), ἀπογυμνωμένα ἐντελῶς ἀπὸ τὸ βαθύτερον θεολογικὸν εἶναι των, τὸ ἁγιογραφικὸν νόημα αὐτῶν. 5. ΑΙ ὑποσημειώσεις/σχόλια τοῦ Οσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου εἰς τὸ Ιερὸν Πηδάλιον 4, αἱ ὁποῖαι ἀναφέρονται εἰς τὰς ἱερὰς Εἰκόνας, ἀντιπροσωπεύουν «ἕνα τυπικὸ παράδειγμα αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης», ὅπως παρατηρεῖ ὁ Λεωνίδας Οὐσπένσκυ: «ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἅγιος Νικόδημος ἀντιλαμβάνεται τὴν ἐκκλησιαστικὴ τέχνη εἶναι ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸν δυτικὸ ὀρθολογισμό» «ἀπὸ τοὺς ἕξι λόγους προσκύνησης τῶν εἰκόνων ποὺ μᾶς δίνει, ἀπουσιάζει κάθε ἔννοια θεολογίας καὶ κυρίως τὸ οὐσιαστικώτερο: ἡ μαρτυρία τῆς ἐνανθρωπήσεως» «τὸ γενικὸ κλίμα τῶν σημειώσεων τοῦ ἁγίου Νικοδήμου καὶ τῆς ἐποχῆς του, προδίδει τὴν ἀντικατάσταση τῆς ὀρθόδοξης παραδοσιακῆς εἰκαστικῆς γλώσσας ἀπὸ τὴν γλώσσα τῆς καθαρὰ ρωμαιοκαθολικῆς Εκκλησίας» 5. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 3

4 1. Πρβλ. Σπύρου Μαρίνη, Πρόλογος στὸ ἔργο τοῦ Λεωνίδα Οὐσπένσκυ, Η Θεολογία τῆς Εἰκόνας στὴν Ορθόδοξη Εκκλησία, τ. Αʹ, σελ. 7, ἐκδόσεις «Ἁρμός», Ἀθήνα Λεωνίδα Οὐσπένσκυ, αὐτόθι, σελ , Εἰσαγωγή. 3. Λεωνίδα Οὐσπενσκυ, αὐτόθι, σελ Ιερὸν Πηδάλιον, Προλεγόμενα εἰς τὴν Ζʹ Ἁγίαν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, σελ , ἔκδοσις ζʹ, «Ἀστήρ», Ἀθῆναι Λεωνίδα Οὐσπένσκυ, ἔνθ ἀνωτ., τ. Βʹ, σελ , Ἀθήνα Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις *** 1. ΕΙΣ τὰ ἱστορικὰ ὅρια αὐτῆς τῆς ἐξελίξεως, κατὰ τὴν ὁποίαν ὡς εἴπομεν ἀπωλέσθη ἡ ὀρθόδοξος εἰκονογραφικὴ γλῶσσα, ἐπεκράτησε σταδιακὰ ὁ λατινικὸς τύπος εἰς τὰς παραστάσεις τῆς Ἀναστάσεως. Ο τύπος αὐτὸς δημιουργεῖται κατὰ τὸν ΙΑʹ αἰ. εἰς τὴν Δύσιν καὶ καθίσταται γνωστὸς διὰ τοῦ Τζιόττο (Giotto di Bontone, ), ἂν καὶ ἡ ποικιλία τῶν παραλλαγῶν του, ἰδιαιτέρως κατὰ τοὺς ΙϚ ʹ-ΙΖ ʹ αἰ., εἶναι ἀρκετὰ μεγάλη: «Ο Κύριος, κρατῶν τὴν σημαίαν τῆς νίκης, ἐκτινάσσεται, δι ἅλματος ζωηροῦ, ἐκ λαρνακοειδοῦς τάφου, οὗτινος τὴν καλυπτήριον πλάκα αἴρει ἄγγελος, προφανῶς διὰ νὰ ἐξέλθῃ οὗτος, κατὰ γῆς δὲ ἱστορεῖται ἡ κουστωδία» «ὁ Δυτικὸς τύπος τοῦ ἐκ τοῦ τάφου ἐκπηδῶντος Χριστοῦ ἐπεβλήθη κατὰ τὴν τουρκοκρατίαν (ἰδίᾳ ἀπὸ τοῦ ΙΖʹ αἰῶνος 1 ), ἐξ ἐπιδράσεως τῆς Δύσεως καὶ εἰς τὴν ὀρθόδοξον εἰκονογραφίαν, σχεδὸν ὡς ἐπικρατοῦσα εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως, ἐνῷ κατ οὐσίαν εἶναι τύπος ὄχι μόνον ἀντιπαραδοσιακός, ἀλλὰ καὶ ἀντορθόδοξος» ΕΙΣ τὴν διάδοσιν τῆς δυτικῆς εἰκονογραφίας καὶ τὸν ἄμεσον ἐπηρεασμὸν τῶν ὀρθοδόξων ζωγράφων, ἐντεῦθεν τοῦ ΙϚ ʹ αἰ., συνέβαλλον εἰς μεγάλον βαθμὸν τὰ δυτικὰ χαρακτικά 3, τὰ ὁποῖα κατέστησαν πηγὴ δανεισμοῦ νέων εἰκονογραφικῶν συνθέσεων. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 4

5 «Η δυτικὴ εἰκονογραφικὰ καὶ τεχνοτροπικὰ ἀπεικόνιση τῆς Ἀναστάσεως ἦταν θέμα ἰδιαίτερα ἀγαπητὸ γιὰ τοὺς κρῆτες ἁγιογράφους τοῦ 17ου αἰ. καὶ γιὰ τοὺς ζωγράφους τῆς λεγομένης Επτανησιακῆς Σχολῆς, τοῦ 17ου καὶ 18ου αἰ. Πιστεύω ὅτι ἡ μεγάλη προτίμηση γιὰ τὴν δυτικότροπη ἀπόδοση τῆς Ἀναστάσεως ὀφείλεται, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ στὴν ἐπίδραση τῶν προσκυνητῶν τῶν Ἁγίων Τόπων, γιατὶ πάνω ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ Παναγίου Τάφου βρισκόταν παρόμοια (δυτικότροπη) εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, πού, ἀντιγραφόμενη στὰ διάφορα ἐνθύμια τῶν προσκυνητῶν, ἔγινε ὑπόδειγμα γιὰ πολλοὺς ζωγράφους» ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ, κατὰ τὸν λεγόμενον βυζαντινὸν εἰκονογραφικὸν τύπον, ἡ Ἀνάστασις ἤδη καὶ πρὸ τοῦ Ηʹ αἰ. εἰκονίζεται κυρίως μὲ τὴν Εἰς Αδου Κάθοδον τοῦ Σωτῆρος. «Ο εἰκονογραφικὸς οὗτος τύπος παριστᾷ τὸν Κύριον ἐν τῷ ἅδῃ, ἐντὸς ἀκτινοβολούσης δόξης, πατοῦντα τὰς συντριβείσας πύλας αὐτοῦ, φέροντα εἰς τὴν ἀριστερὰν τὸν Σταυρὸν τῆς Ἀναστάσεως διὰ δὲ τῆς δεξιᾶς ἐγείροντα ἐκ σαρκοφάγου τὸν Ἀδάμ, σύμβολον τοῦ ἀνθρωπίνου γένους» Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ βυζαντινὸς τύπος κατέστη λίαν προσφιλὴς καὶ οὐδέποτε ἠμφεσβητήθη, μᾶλλον δὲ καὶ περιεβλήθη μὲ κῦρος ἐκκλησιαστικόν, πατερικῶς καὶ συνοδικῶς, πράξει τε καὶ θεωρίᾳ. α. «Στὴν βυζαντινὴ τέχνη, ἡ σύνθεση τῆς Εἰς Αδου Καθόδου ἀποκρυσταλλώνεται κατὰ τὸν 10 ο -11 ο αἰ., ἐνῶ κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν Παλαιολόγων ἐμπλουτίζεται μὲ νέες λεπτομέρειες. Τὴν ἴδια ἐποχὴ ἐμφανίζεται μία σταθερὴ σύνθεση μὲ πολλὲς παραλλαγές» 6. β. Λαμπραὶ παραστάσεις τῆς Εἰς Αδου Καθόδου, αἱ ὁποῖαι μαρτυροῦν τὴν ὁμοιογενῆ καὶ ὁμοιόμορφον Παράδοσιν τῆς Ορθοδοξίας εἰς τὸ προκείμενον θέμα, εἶναι ἡ τῆς Μονῆς τοῦ Δαφνίου, τῆς Μονῆς τοῦ Οσίου Λουκᾶ, αἱ τῶν ψηφιδωτῶν καὶ τοιχογραφιῶν τῶν παλαιολογίων χρόνων (λ.χ. Ἁγίων Ἀπο- Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 5

6 στόλων Θεσσαλονίκης, Μονῆς τῆς Χώρας Κωνσταντινουπόλεως), τῶν Μονῶν καὶ πολλῶν φορητῶν Εἰκόνων. γ. Σημειωτέον δέ, ὅτι «τὸ σύνολο τῆς Παράδοσης, στὰ χειρόγραφα, τὶς τοιχογραφίες καὶ τὶς φορητὲς εἰκόνες φέρει τὴν ἐπιγραφὴ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. Σπάνια εἶναι ἡ ἐπιγραφὴ Η Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἢ ἡ Εἰς Αδου Κάθοδος» ΕΙΝΑΙ λίαν χαρακτηριστικόν, ὅτι ὁ Αγιος Ιωάννης ὁ Δαμασκηνὸς (περ ) γνωρίζει μόνον μίαν ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, τὴν ὁποίαν θεωρεῖ σύμφωνον κατὰ πάντα πρὸς τὴν μέχρις αὐτοῦ Εκκλησιαστικὴν Παράδοσιν καὶ τὴν ὁποίαν περιγράφει: «Οὕτως γὰρ παρελάβομεν Αὐτὴν [τὴν Ἁγίαν τοῦ Θεοῦ Εκκλησίαν] ἐκ τῶν Ἁγίων Πατέρων κεκοσμημένην, καθὼς καὶ αἱ θεῖαι Γραφαὶ διδάσκουν ἡμᾶς τὴν ἔνσαρκον Οἰκονομίαν τοῦ Χριστοῦ, τὸν Εὐαγγελισμὸν τοῦ Γαβριὴλ πρὸς τὴν Παρθένον καὶ τὰ ἑξῆς τὴν Γέννησιν, καὶ τὰ ἑξῆς... καὶ ὁμοίως καὶ τὴν Σταύρωσιν,... καὶ τὰ ἑξῆς τὴν Ἀνάστασιν, τοῦ κόσμου τὴν χαράν πῶς ὁ Χριστὸς πατεῖ τὸν ἅδην καὶ ἐγείρει τὸν Ἀδάμ» 8. Εν συνεχείᾳ, ὁ Αγιος γίνεται ἀναλυτικώτερος: «Ορᾶ αὐτὸς ὁ ἄπιστος [ἐκ τῶν ἐθνῶν ἐρχόμενος καὶ λέγων σοι: δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου, ἵνα πιστεύσω κἀγὼ ] καὶ λέγει: Τίς ἐστιν οὗτος ὁ σταυρούμενος; τίς ἐστιν οὗτος ὁ ἀνιστάμενος καὶ καταπατῶν τὴν κεφαλὴν τοῦ γηραιοῦ τούτου; Οὐχί, [ἄνθρωπε] ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτὸν διδάσκεις, λέγων: Οὗτος ὁ ἐσταυρωμένος, Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὃς διὰ τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου, ἐσταυρώθη; Οὗτος ὁ ἀνιστάμενος, αὐτὸς ὑπάρχει ὁ συνεγείρων τὸν προπάτορα τοῦ κόσμου Ἀδάμ, ὃς πέπτωκε διὰ τῆς παρακοῆς, καὶ συμπατεῖ τὸν ᾅδην τὸν κατέχοντα τοσούτους χρόνους τὸν δεδεμένον δεσμοῖς καὶ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 6

7 μοχλοῖς ἀλύτοις ἐν τοῖς καταχθονίοις; Καὶ οὕτω πως φέρεις αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ ἐπίγνωσιν» ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ νὰ τονισθῇ ἰδιαιτέρως, ὅτι εἰς τὸ Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας γίνεται ἀναφορὰ εἰς τὴν ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, ὁμοία πρὸς ἐκείνην τοῦ Ιεροῦ Δαμασκηνοῦ: «Εν γὰρ ταῖς εἰκόσιν ὁρῶμεν τὰ ὑπὲρ ἡμῶν τοῦ Δεσπότου Πάθη, τὸν Σταυρόν, τὸν Τάφον, τὸν Αδην νεκρούμενον καὶ σκυλευόμενον» 10. Ἀξιοπρόσεκτον, ὅτι δὲν προστίθεται: «τὴν Ἀνάστασιν καὶ τὴν ἔξοδον ἐκ τοῦ Τάφου», διότι ὡς παράστασις τῆς Ἀναστάσεως ἐθεωρεῖτο ἀνέκαθεν ἀπὸ τὴν Ιερὰν Παράδοσιν τὸ «πατεῖν τὸν ᾅδην καὶ ἐγείρειν τὸν Ἀδάμ» Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ μας ἀξιόπιστος Θεολογία, ἔχουσα ὑπ ὄψιν αὐτῆς τὴν ὅλην σχετικὴν προβληματολογίαν, μᾶς βεβαιώνει, ὅτι «Η Εκκλησία καθόρισε νὰ θεωρῆται ὡς πραγματικὴ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἡ Κάθοδός Του στὸν Αδη. Η χαρακτηριστικότερη εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ θεωρεῖται ἡ Κάθοδός Του στὸν Αδη. Βέβαια, ὑπάρχουν καὶ εἰκόνες τῆς Ἀναστάσεως ποὺ περιγράφουν τὴν ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στὶς Μυροφόρες καὶ τοὺς Μαθητάς, ἀλλὰ ἡ κατ ἐξοχὴν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἡ συντριβὴ τοῦ θανάτου, ποὺ ἔγινε μὲ τὴν Κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στὸν Αδη, ὅταν ἡ ψυχὴ μαζὶ μὲ τὴν θεότητα κατῆλθε στὸν Αδη καὶ ἐλευθέρωσε τὶς ψυχὲς τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ποὺ τὸν περίμεναν ὡς Λυτρωτή» Τὸ παλαιότερον παράδειγμα τοιαύτης εἰκόνος Δυτικοῦ τύπου εἶναι τοῦ Ηλία (Λέο) Μόσκου ( 1682 Ζάκυνθος), τοῦ 1657 (εἰς τὸ Βυζαντινὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν). 2. Κωνσταντίνου Καλοκύρη, Η Ζωγραφικὴ τῆς Ορθοδοξίας..., σελ καὶ 142, ἐκδόσεις «Π. Πουρναρᾶς», Θεσσαλονίκη Χαρακτικὴ (gravure, γκραβούρα) ἡ τέχνη τῆς ἐγχαράξεως σχεδίων ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας διαφόρων σκληρῶν καὶ ἀνθεκτικῶν ὑλικῶν, πρὸς ἀναπαραγωγὴν εἰς πολλὰ ἀντίτυπα (λιθογραφία, ξυλογραφία, χαλκογραφία κ.ἄ.). Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 7

8 Εἰς τὴν Δύσιν, ἤδη ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα, ἡ χαρακτικὴ ἐγνώρισε σημαντικὴν ἀνάπτυξιν, ἀρχικῶς μὲ τὴν ξυλόγλυπτον εἰκονογραφίαν. 4. J. Piatnitsky, εἰς τὸ ἔργον: Εἰκόνες τῆς Κρητικῆς Τέχνης..., σελ. 357, Ηράκλειον Κωνσταντίνου Καλοκύρη, ἔνθ ἀνωτ., σελ J. Piatnitsky, ἔνθ ἀνωτ., σελ Ιωάννου-Χαριλάου Βράνου Μοναχοῦ, Θεωρία Ἁγιογραφίας, σελ. 223, ἐκδόσεις «Π. Πουρναρᾶς», Θεσσαλονίκη Ι. Δαμασκηνοῦ, PG, τ. 95, στλ. 313D-316A. 9. Ι. Δαμασκηνοῦ, PG, τ. 95, στλ. 325D. 10. Τριώδιον, Κυριακὴ τῆς Ορθοδοξίας, σελ. 156α, ἐκδόσεις «Φῶς», Ἀθῆναι Ι. Δαμασκηνοῦ, PG, τ. 95, στλ. 316A καὶ στλ. 325D. 12. Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, Οἱ Δεσποτικὲς Εορτές, σελ. 262 καὶ 263, Πελαγία Λεβαδείας Γʹ. Θεολογικὴ Ἀνάλυσις *** 1. Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ θεολογία θεωρεῖ τὸν λατινικὸν/δυτικὸν τύπον εἰς τὴν παράστασιν τῆς Ἀναστάσεως, «ὡς ἀνιστόρητον, ἁπλῶς ἐντυπωσιακόν, ἀλλὰ καὶ οὐσιαστικῶς ἀντορθόδοξον» 1. τὴν δὲ υἱοθέτησιν αὐτοῦ χαρακτηρίζει ὡς «παραχώρησιν εἰς βάρος τῆς ὀρθοδόξου λατρευτικῆς Παραδόσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς διδασκαλίας τῆς Ορθοδοξίας», ἡ ὁποία «οὐδόλως εἶναι ἐπιτρεπτή», ἐφ ὅσον ὁδηγεῖ «εἰς τὸν καλλιτεχνικὸν συγκρητισμόν» Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως εἶναι μία Δογματική Εἰκών, δηλαδὴ ἐκφράζει μίαν δογματικὴν ἀλήθειαν, τὸ πραγματικὸν νόημα τοῦ Γεγονότος, ὑπερβαίνουσα τὸν ἱστορικὸν τόπον καὶ τὴν χρονικὴν στιγμήν : «Η ποιότητα τῆς θεολογικῆς παράδοσης ἀντανακλᾶται μέσα στὴν εἰκόνα τῆς Ἀνάστασης, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ μιὰ καθαρὰ μυστικὴ ἀνάγνωση τοῦ γεγονότος» Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ αὐτὴ ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως προβάλλει, μὲ ἐξαιρετικὴν πράγματι ἔμφασιν, ὄχι ἕνα ἀτομικὸν Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 8

9 ἱστορικὸν γεγονὸς (τὴν σωματικὴν Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος), οὔτε μίαν ἱστορικὴν στιγμὴν (τὴν ἔξοδον τοῦ Σωτῆρος ἐκ τοῦ Τάφου) ἀλλά, τὸ δόγμα τῆς Καταργήσεως τοῦ Αδου-Θανάτου καὶ τῆς Ἀναστάσεως τῆς Ἀνθρωπότητος. α. «Η Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ταυτόχρονα καὶ Ἀνάσταση τῆς ἀνθρωπότητας» «ἡ Ἀνάσταση δὲν εἶναι μόνο Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ», ἀλλ ἕνα μεγαλειῶδες συμπαντικὸν γεγονός, ἕνα «παγκόσμιο γεγονός» 4 «ὁ Χριστὸς δὲν ἐξέρχεται ἀπὸ τὸν τάφο, ἀλλ ἐκ νεκρῶν, βγαίνοντας ἀπὸ τὸν ἐξουθενωμένο ἅδη σὰν ἀπὸ νυφικὸ ἀνάκτορο» 5. Οὕτως ἢ ἄλλως, «ὁ Χριστὸς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸν τάφο, ἀφοῦ κατεβαίνοντας στὸν Αδη, ξανα-ανεβαίνει πρὸς τὸν Πατέρα ἀκολουθούμενος ἀπὸ ἀπελευθερωμένους σκλάβους» 6 ὁ Χριστὸς δὲν ἀνεστήθη μόνος, ἀλλὰ μὲ τὴν Ἀνθρωπότητα. β. Η Ἀνάστασις, κατὰ μὲν τὸν δυτικὸν τύπον, «ἀπεικονίζει μιὰ ἱστορικὴ στιγμή», δηλαδὴ κατ οὐσίαν «ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἔξοδο τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν τάφο» 7, κατὰ δὲ τὸν ὀρθόδοξον τύπον, «ἀποκαλύπτει, δηλαδὴ καθιστᾶ ὀφθαλμοφανῆ τὴν νίκην τοῦ Σταυροῦ» «ἡ εἰς Αδου Κάθοδος εἶναι ἤδη ἀνάστασις» «τὸ μέγα τριήμερον τοῦ θανάτου (triduum mortis) εἶναι αἱ μυστικαὶ ἡμέραι, κατὰ τὰς ὁποίας συντελεῖται ἡ ἀνάστασις» 8. γ. «Ιδιαίτερος τόπος ὡς Αδης δὲν ὑπάρχει αὐτὸς εἶναι σύμβολο» 9, διὰ τοῦ ὁποίου ὑπεμφαίνεται τὸ κράτος τοῦ θανάτου καὶ τοῦ διαβόλου, ἑπομένως δὲ ἡ ἔλλειψις κοινωνίας μετὰ τοῦ Θεοῦ. «Στὴν Ορθόδοξη Παράδοση ὁ Αδης δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἰδιαίτερος τόπος, ἀλλὰ ἡ κυριαρχία τοῦ θανάτου καὶ τοῦ διαβόλου. Οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ βρίσκονται στὴν ἐξουσία τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου, λέμε ὅτι βρίσκονται στὸν Αδη» 10. «Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια πρέπει νὰ θεωροῦμε τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας γιὰ τὴν Κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στὸν Αδη, ὅτι, δηλαδή, ὁ Χριστὸς μπῆκε Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 9

10 στὴν ἐξουσία τοῦ θανάτου, δέχθηκε νὰ πεθάνη, ὁπότε μὲ τὴν δύναμη τῆς θεότητός Του νίκησε τὸν θάνατο, τὸν κατέστησε ἐντελῶς ἀνίσχυρο καὶ ἀδύναμο, καὶ ἔδωσε τὴν δυνατότητα σὲ κάθε ἄνθρωπο, μὲ τὴν δική Του δύναμη καὶ ἐξουσία, νὰ ἀποφεύγη τὴν κυριαρχία, τὴν ἐξουσία καὶ τὴν δύναμη τοῦ θανάτου καὶ τοῦ διαβόλου» Η ΑΓΙΑ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, ὡς Μυστήριον, ἦτο ἀθέατος καὶ ἔξω ἀπὸ τοὺς νόμους καὶ τὰς διαδικασίας τῶν ἄλλων ἀναστάσεων, ἐφ ὅσον διὰ τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἐν τῇ Ἀναστάσει δὲν ἔχομεν μίαν ἁπλῆν ἀναβίωσιν τοῦ Δεσποτικοῦ Σώματος καὶ τὴν ἔξοδόν Του ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς λ.χ. τοὺ Ἁγίου Λαζάρου (θαῦμα ἀντιληπτὸν εἰς ὅλους καὶ ἐπάνοδος τοῦ σώματος εἰς τὴν φθοράν), ἀλλὰ τὴν διέλευσίν Του, ὡς «ὁμοθέου» πλέον καὶ ἐν ἀφάτῳ μυστηρίῳ, εἰς τὴν ἄκτιστον πραγματικότητα, δηλαδὴ ἔχομεν μίαν ὀντολογικὴν μεταβολήν : «Κύριε ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου ὑπὸ τῶν παρανόμων, προῆλθες ἐκ τοῦ μνήματος, καθὼς ἐτέχθης ἐκ τῆς Θεοτόκου οὐκ ἔγνωσαν πῶς ἐσαρκώθης, οἱ ἀσώματοί σου Αγγελοι οὐκ ἤσθοντο πότε ἀνέστης, οἱ φυλάσσοντές σε στρατιῶται ἀμφότερα γὰρ ἐσφράγισται τοῖς ἐρευνῶσι, πεφανέρωται δὲ τὰ θαύματα, τοῖς προσκυνοῦσιν, ἐν πίστει τὸ Μυστήριον, ὃ ἀνυμνοῦσιν ἀπόδος ἡμῖν ἀγαλλίασιν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος» 12. Εφ ὅσον ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἦτο νίκη καὶ κατάργησις τοῦ θανάτου, «συνιστοῦσε μιὰ ὀντολογικὴ μεταβολὴ καὶ στὸ ἑξῆς τὸ πνευματικὸ σῶμα δόξας μποροῦσε νὰ ξαναεμφανίζεται σ αὐτὸ τὸν κόσμο χωρὶς νὰ εἶναι συνδεδεμένο μὲ τοὺς νόμους του» Ο ΟΣΙΟΣ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἑρμηνεύων τὴν «προδιατύπωσιν» καὶ «ὑποζωγράφησιν» τοῦ σωτηρίου Πάθους καὶ τῆς «ὑπερκοσμίου Ἀναστάσεως» τοῦ Κυρίου μας, λέγει τὰ ἑξῆς πολὺ χαρακτηριστικά: «Διὰ τί δὲ ὑπερκόσμιον ὠνόμασε ὁ [ Αγιος Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 10

11 Κοσμᾶς] Μελωδὸς τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ; Διότι αὐτὴ εἶναι ἀνωτέρα ἀπὸ κάθε κατάληψιν καὶ γνῶσιν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἀνθρώπων, ἵνα μὴ λέγω καὶ τῶν Ἀγγέλων καθότι ὑπερβαίνει ὅλους ὁμοῦ τοὺς ὅρους καὶ νόμους τῆς φύσεως, καὶ μόνης τῆς τοῦ Θεοῦ παντοδυναμίας εἶναι ἔργον καὶ ἀποτέλεσμα» 14. Τὴν Πατερικὴ αὐτὴν ἄποψιν ὑπομνηματίζει μὲ σαφήνειαν ὁ Λεωνίδας Οὐσπένσκυ, ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων γράφει σχετικῶς: «Η ἀνικανότητα τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος νὰ εἰσχωρήσει σ αὐτὸ τὸ γεγονός, καί, κατὰ συνέπεια, ἡ ἀδυναμία νὰ τὸ παραστήσει κανείς, εἶναι ἀκριβῶς ὁ λόγος τῆς ἀπουσίας, μέσα στὴν ὀρθόδοξη εἰκονογραφία τῆς Παραδόσεως, τῆς ἴδιας ἀκριβῶς στιγμῆς τῆς Ἀναστάσεως» ΕΦ ΟΣΟΝ λοιπὸν ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας ἀναμφισβητήτως εἶναι «ὑπερκόσμιος», ὡς «ἀνωτέρα ἀπὸ κάθε κατάληψιν καὶ γνῶσιν», εἶναι δυνατὸν νὰ χαρακτηρίσωμεν ἐπίσης ὡς «ὑπερκόσμιον» καὶ τὴν συν-ανάστασιν, δηλαδὴ τὴν «καθολικὴν λύτρωσιν» τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη μὲν διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος μας, ἀλλ ὅμως δὲν εἶναι δυνατόν, ὡς γεγονὸς συμπαντικόν, παγκόσμιον καὶ ὑπερκόσμιον, νὰ περιορισθῇ καὶ ἀπαθανατισθῇ φωτογραφικῶς εἰς μίαν συγκεκριμένην χρονικὴν στιγμήν. Ως λίαν εὐστόχως γράφει ὁ Καθηγητὴς κ. Κ. Καλοκύρης, ἐπειδὴ «ὁ Ορθόδοξος [Ἁγιογραφικὸς] τύπος» τῆς Ἀναστάσεως ἐκφράζει ταυτοχρόνως τὰ δύο αὐτὰ «ὑπερκόσμια» γεγονότα, «δὲν ἀποτελεῖ, ὡς ὁ λατινικὸς (ἔξοδος ἐκ τοῦ τάφου) τὴν ἐπὶ τοῦ ὁρατοῦ μόνον κόσμου ἐκδήλωσιν αὐτῆς ταύτης τῆς χρονικῆς στιγμῆς τοῦ γεγονότος τῆς ἐκ τοῦ μνήματος ἐγέρσεως» «διὰ τὴν ἐπὶ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου ἐκδήλωσιν αὐτοῦ τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως, ἤτοι τὴν ἐπὶ τὸ ἐμπειρικώτερον ἀπεικόνισιν αὐτοῦ, ἡ ὀρθόδοξος ἁγιογραφία ἔχει τὸν τύπον τῶν Μυροφόρων παρὰ τῷ Τάφῳ, ἐφ οὗ κάθηται ὁ ἐξαστράπτων Αγγελος ( Ο Λίθος)» 16. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 11

12 7. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ, ὅτι ὁ λεγόμενος βυζαντινὸς τύπος ὡς ἡ ἀκραιφνῶς ὀρθόδοξος δογματικὴ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως, ἔφερε ἀνέκαθεν τὴν ἐπιγραφήν: «Η Ἀνάστασις» καὶ ὄχι: «Η εἰς Αδου Κάθοδος», προκειμένου νὰ παρασταθῇ συμβολικῶς τὸ διπλοῦν «ὑπερκόσμιον» γεγονὸς καὶ νὰ αἰσθητοποιηθῇ τὸ ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον: «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος». Εν προκειμένῳ, ἔχομεν ταύτισιν Εἰκόνος, Υμνογραφίας καὶ Θεολογίας. 1. Κωνσταντίνου Καλοκύρη, ἔνθ ἀνωτ., σελ Πρβλ. Κωνσταντίνου Καλοκύρη, αὐτόθι. 3. Michel Quenot, Η Ἀνάσταση καὶ ἡ Εἰκόνα, σελ. 94, ἐκδόσεις «Τέρτιος», Κατερίνη Ιωάννου-Χαριλάου Βράνου Μοναχοῦ, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 216 καὶ Παύλου Εὐδοκίμωφ, Η Τέχνη τῆς Εἰκόνας Θεολογία τῆς Ωραιότητος, σελ. 242, ἐκδόσεις «Π. Πουρναρᾶς», Θεσσαλονίκη Michel Quenot, ἔνθ ἀνωτ., σελ Ιωάννου-Χαριλάου Βράνου Μοναχοῦ, ἔνθ ἀνωτ., σελ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Φλωρόφσκυ, «Ο Σταυρικὸς Θάνατος», εἰς τὸ ἔργον: Ἀνατομία Προβλημάτων τῆς Πίστεως, σελ. 79, 80 καὶ 81, ἐκδόσεις «Β. Ρηγοπούλου», Θεσσαλονίκη Νίκου Α. Ματσούκα, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία, τ. Βʹ, σελ. 552, ἐκδόσεις «Π. Πουρναρᾶς», Θεσσαλονίκη Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, ἔνθ ἀνωτ., σελ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, αὐτόθι. 12. Παρακλητική, Ηχος πλ. αʹ, Κυριακὴ πρωΐ, Αἶνοι. 13. Παύλου Εὐδοκίμωφ, ἔνθ ἀνωτ., σελ Οσίου Νικοδήμου, Εορτοδρόμιον, σελ. 32, ἐν Βενετίᾳ 1836 (βλ. καὶ σελ. 427 καὶ 430) : «Νοτίου θηρὸς ἐν σπλάγχνοις, παλάμας Ιωνᾶς, σταυροειδῶς διεκπετάσας, τὸ σωτήριον Πάθος, προδιετύπου σαφῶς. Οθεν τριήμερος ἐκδύς, τὴν ὑπερκόσμιον Ἀνάστασιν ὑπεζωγράφησε, τοῦ σαρκὶ προσπαγέντος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ τριημέρῳ ἐγέρσει τὸν κόσμον φωτίσαντος». (Κανὼν τῆς Υψώσεως τοῦ Σταυροῦ, Ωδὴ Ϛʹ, Εἱρμὸς) 15. Λεωνίδα Οὐσπένσκυ, Η Εἰκόνα στὸ φῶς τῆς Ορθοδόξου Ερμηνείας, σελ. 138, Ἀθῆναι Κωνσταντίνου Καλοκύρη, ἔνθ ἀνωτ., σελ Βλ. ἐπίσης Λεωνίδα Οὐσπένσκυ, ἔνθ ἀνωτ., σελ , διὰ τὴν Εἰκόνα τῆς ἤδη ἐκπληρωθείσης Ἀναστάσεως συμφώνως πρὸς τὰς εὐαγγελικὰς διηγήσεις. *** Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 12

13 Δʹ. Συμπεράσματα 1. Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΣ τῶν ἀνωτέρω οὐσιωδῶν θεολογικῶν ἀληθειῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι κωδικοποιημέναι εἰς τὸν λεγόμενον βυζαντινὸν τύπον τῆς Ἀναστάσεως, ἀπαντᾶ εὐθέως εἰς τὸ ψευδο-δίλημμα: «Πῶς εἰκονίζεται στὴν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως ὁ Χριστός; μὲ σῶμα ἀναστημένο ἢ χωρὶς τὸ σῶμα;» 1. Εφ ὅσον εἰς τὴν ἱερὰν Εἰκόνα δὲν παριστάνεται ἁπλῶς καὶ μόνον ἡ Εἰς Αδου Κάθοδος τῆς τεθεωμένης ψυχῆς τοῦ Σωτῆρος (γεγονὸς ἐν τῇ πραγματικότητι ἀνεικόνιστον ), ἀλλὰ παριστάνεται τὸ δόγμα τῆς Καταργήσεως τοῦ Θανάτου- Αδου καὶ τῆς Ἀναστάσεως τῆς Ἀνθρωπότητος, τότε ἡ ἀπάντησις εἶναι ἡ ἑξῆς: Εἰκονίζεται ὁ Χριστὸς μετὰ τοῦ ἀναστημένου Σώματός Του, κρατοῦντος μάλιστα τὸν Σταυρὸν καὶ φέροντος τὰ σύμβολα τῆς νίκης διὰ τοῦ Πάθους Αὐτοῦ, ἤτοι τοὺς τύπους τῶν ἢλων εἰς χεῖρας καὶ πόδας, χωρὶς ὅμως νὰ περικλείεται (νὰ εὑρίσκεται ἐντὸς) εἰς τὸν Αδην-Θάνατον, ὁ ὁποῖος (ὡς σκηνικὸν ) εὑρίσκεται ὑποκάτω ἢ ὄπισθεν Αὐτοῦ, πρὸς δήλωσιν τῆς ὑπερβάσεως, κατανικήσεως καὶ καταργήσεώς του. 2. ΕΝΩΠΙΟΝ μας ἔχομεν τὸ Μυστήριον τοῦ Θανάτου καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας, τῆς νίκης τοῦ Θανάτου καὶ τῆς σκυλεύσεως τοῦ Αδου: «Αν καὶ ἡ ἁγία Αὐτοῦ ψυχὴ ἐχωρίσθη ἐν τῷ τριημέρῳ θανάτῳ ἀπὸ τοῦ σώματος, καὶ αὐτὴ μὲν ἐκατέβη εἰς τὸν Αδην, τὸ δὲ σῶμα ἐτέθη ἐν τῷ Τάφῳ, ὅμως πάλιν μία ἦτον ἡ ὑπόστασις τῆς Θεότητος Αὐτοῦ ἀχώριστος καὶ ἀπὸ τὴν ψυχὴν καὶ ἀπὸ τὸ σῶμα ὅθεν μὲ τὸ σῶμα παροῦσα ἐν τῷ Τάφῳ, ἐσπάραξε τὸν θάνατον μὲ τὴν ψυχὴν δὲ παροῦσα ἐν τῷ Αδῃ, ἐσκύλευσε τοῦτον, καὶ ἠλευθέρωσε τὰς ἐν τῷ Αδῃ ψυχάς» 2. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 13

14 т Ο Ορθόδοξος τύπος τῆς Ἀναστάσεως, μὲ τρόπον βαθύτατα θεολογικόν, κατορθώνει νὰ μᾶς μυήσῃ εἰς τὸ «ὑπερκόσμιον» διπλοῦν αὐτὸ Μυστήριον, ἐνῶ ὁ Δυτικὸς τύπος ἀδυνατεῖ νὰ μᾶς μυσταγωγήσῃ, ὡς στερούμενος ἱστορικῆς ἀκριβείας καὶ θεολογίας. 3. ΥΠΟ τὸ πρῖσμα αὐτό, εἶναι δυνατὴ πλέον ἡ ἀξιολόγησις τῶν ἀπόψεων τοῦ Οσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου 3, ὁ ὁποῖος ἐξέθεσε μὲν μίαν ἄποψιν, χωρὶς ὅμως νὰ δογματίσῃ, ἀλλὰ θέτων αὐτὴν εἰς τὴν κρίσιν τῆς Εκκλησίας, διότι ὅπως καὶ ὁ ἴδιος λέγει «ἔσχατος κριτὴς ἐν τῇ Εκκλησίᾳ» εἶναι ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἡ ὁποία ἐπέχει «πρόσωπον» τῆς Εκκλησίας 4. «Ημῖν οὐ μέλει τί εἶπον, ἢ τί ἐφρόνησαν μερικοὶ Πατέρες. Ἀλλὰ τί λέγει ἡ Γραφή, καὶ αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι, καὶ ἡ κοινὴ τῶν Πατέρων δόξα. Οὐ γὰρ δόγμα συνιστᾶ ἡ γνώμη τινῶν ἐν τῇ Εκκλησίᾳ» «ἡ γνώμη μιᾶς πολυανθρώπου καὶ Οἰκουμενικῆς Συνόδου προτιμᾶται περισσότερον ἀπὸ τῆς γνώμης τοῦ ἑνός» Ιωάννου-Χαριλάου Βράνου Μοναχοῦ, ἔνθ ἀνωτ., σελ Οσίου Νικοδήμου, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 397 (βλ. καὶ σελ. 388) : «Ἀνῃρέθης, ἀλλ οὐ διῃρέθης, Λόγε, ἧς μετέσχες σαρκός εἰ γὰρ καὶ λελυταί Σου ὁ ναὸς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ Πάθους, ἀλλὰ καὶ οὕτω μία ἦν ὑπόστασις τῆς Θεότητος καὶ τῆς σαρκός Σου ἐν ἀμφοτέροις γὰρ εἷς ὑπάρχεις Υἱός, Λόγος τοῦ Θεοῦ, Θεὸς καὶ ἄνθρωπος». (Κανὼν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, Ωδὴ Ϛʹ, Τροπάριον αʹ) 3. Ιερὸν Πηδάλιον, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 321, ὑποσημ. 4. Ιερὸν Πηδάλιον, σελ. 120, ὑποσημ. 5. Ιερὸν Πηδάλιον, σελ. 7, ὑποσημ. 2 καὶ σελ. 320, ὑποσημ. Ч Τῷ δὲ Θεῷ δόξα καὶ εὐχαριστία! Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 14

15

16

17

18

19

20

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της *

Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Ορθόδοξη Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸ νόημά της * Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στεφάνου Ἀβραμίδη Η «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ» ἢ καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως * «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί...»

Η Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως * «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί...» Επὶ τοῖς ἱεροῖς Γενεθλίοις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ Η Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως * «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί...» 1 Νίκου Ζία, Αρχαιολόγου ** Η Γέννηση τοῦ Χριστοῦ γιορτάζεται ἀπὸ τὴν Αγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία σελ. 1 σελ. 1 4 = λέυκή Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία * * * Αριθ. 1 Ιανουάριος 2000 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ;

Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ; Ἐφθάσαμεν εἰς τὸ κατάντημα νὰ ζητοῦμεν καὶ δεύτερον γάμον τῶν κληρικῶν! Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ; Αἱ προειδοποιήσεις τοῦ ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς ὅτι, ἐὰν

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Λόγος Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει τῶν Αγίων Τριῶν Νέων Ιεραρχῶν Ο Μέγας Φώτιος καὶ ἡ Η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος Πατερικὴ Συνοδικότης καὶ Παπισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου*

Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου* Ὀρθοδοξία «Τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» καὶ Αἵρεσις Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου* Πρεσβυτέρου Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΤΟΜΟΣ ΙΓ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ Ὁ μοναχισμὸς ὑπῆρχε πάντοτε ὁ σθεναρὸς πρόμαχος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ συχνὰ ὅμως οἱ μοναχοὶ ἐδιώχθηκαν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα*

Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα* «Η οὐσία τῆς Ορθοδόξου Ποιμαντικῆς ποὺ συνδέεται μὲ τὴν Ησυχαστικὴ Παράδοση τῆς Εκκλησίας» Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα* «Επομένως, οἱ Ποιμένες τῆς Εκκλησίας δὲν πρέπει νὰ ὁμιλοῦν μόνον γιὰ τὸν Ἀντίχριστο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Γιατί ὁ Θεὸς Εγινε Ανθρωπος; Τὸ Απροϋπόθετον τῆς Θείας Ενανθρωπήσεως Τὸ Απροϋπόθετο τῆς Θείας Ενανθρωπήσεως * Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Ιεροθέου Βλάχου, Διευθυντῆ Νεότητος Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (νῦν Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ τῶν Σωτηριολογικῶν Αἱρέσεων τοῦ ἐπ. Κηρύκου Κοντογιάννη

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ τῶν Σωτηριολογικῶν Αἱρέσεων τοῦ ἐπ. Κηρύκου Κοντογιάννη ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ τῶν Σωτηριολογικῶν Αἱρέσεων τοῦ ἐπ. Κηρύκου Κοντογιάννη Ὁ ἐπ. Κήρυκος λέγει στοὺς ὀπαδούς του ὅτι ὄσοι τὸν ἀντιδροῦν στὸ θέμα τῆς Θείας Μεταλήψεως διδάσκουν δήθεν ὅτι οἱ πιστοὶ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Δὲν ὑπάρχει «ἀπάνθρωπο σχῖσμα», ἀλλὰ ἔνστασις κατὰ τῆς ἀπανθρώπου αἱρέσεως Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ϛ Κριτικὴ ἀναφορὰ σὲ τρία ἄρθρα τοῦ γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου «Εἰ δέ που

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

De natura composita. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ αμασκηνοῦ περὶ συνθέτου φύσεως κατὰ ἀκεφάλων.

De natura composita. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ αμασκηνοῦ περὶ συνθέτου φύσεως κατὰ ἀκεφάλων. De natura composita Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ αμασκηνοῦ περὶ συνθέτου φύσεως κατὰ ἀκεφάλων. 1 Μία φύσις σύνθετος ἐκ διαφόρων φύσεων γίνεται, ὅταν ἑνουμένων φύσεων ἕτερόν τι παρὰ τὰς ἑνωθείσας φύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 Ποικιλία τέρπουσα ἡ μελοποιία στὴν Ἀνθολογία Στιχηραρίου τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 ὑπὸ Κωνσταντίνου Τερζοπούλου Ἀμφιθέατρο Νέου Κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ Επὶ τῇ 55ῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος: Ηρωϊκὸς τῆς Πίστεως Ομολογητὴς καὶ τῶν σεπτῶν

Διαβάστε περισσότερα

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ Ηχος δ, ἑωθινὸν Β. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ' 1 Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερὰ Εἰκών. (α Δοκίµιο)

Ἡ Ἱερὰ Εἰκών. (α Δοκίµιο) Ἡ Ἱερὰ Εἰκών. (α Δοκίµιο) 2 Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Απόπειρα γιὰ µία νέα προσέγγισι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αʹ. Τρεῖς θεµελιώδεις προϋποθέσεις...σελ. 4 1. Δηµιουργικὴ συνέχεια...σελ. 4 2. Χριστοκεντρικὴ Δηµιουργία...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης*

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* 7 Βʹ. Α ἱ Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα.

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα. Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία. Αρχικά η λέξη «εὐαγγέλιον» σήμαινε την α- μοιβή που δινόταν σ' έναν που έφερνε καλές ειδήσεις. Αργότερα η λέξη κατέληξε να σημαίνει αυτές τις ίδιες τις ειδήσεις Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ κάποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι θὰ πρέπει νὰ ξέρει

ΟΤΑΝ κάποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι θὰ πρέπει νὰ ξέρει Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα* Σχέση ἀνάμεσα στὴν Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πάσχα ΟΤΑΝ κάποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι θὰ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Εφραὶμ τοῦ Σύρου * Η χριστιανικὴ ἀσκητικὴ εἶναι ἀγώνας ὄχι κατά, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος. Γι

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ad Graecos ex communibus notionibus

Ad Graecos ex communibus notionibus Ad Graecos ex communibus notionibus ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ Πῶς τρία πρόσωπα λέγοντες ἐν τῇ θεότητι οὔ φαμεν τρεῖς θεούς πρὸς τοὺς Ἕλληνας ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν Εἰ τὸ θεὸς ὄνομα προσώπου δηλωτικὸν

Διαβάστε περισσότερα