ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως"

Transcript

1 Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις. Γʹ. Θεολογικὴ Ἀνάλυσις. Δʹ. Συμπεράσματα. Εʹ. Δείγματα βυζαντινῆς Ἀναστάσεως. Ϛʹ. Δείγματα δυτικῆς Ἀναστάσεως. 26η Σεπτεμβρίου Ἁγίου Ιωάννου τοῦ Θεολόγου

2 Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία 1. ΕΧΕΙ γραφῆ πολὺ χαρακτηριστικά, ὅτι «Κάθε Ορθόδοξη Εἰκόνα ἐκφράζει μιὰν ἀλήθεια ποὺ εἶναι ταυτόχρονα κοινὸ βίωμα τῆς Μιᾶς καὶ Καθολικῆς Εκκλησίας. Δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ ἀτομικὲς ἐμπνεύσεις» ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ «Ρῶσος Κόντογλου», ὁ Λεωνίδας Οὐσπένσκυ, «δὲν μποροῦμε νὰ θεωροῦμε κάθε εἰκόνα, ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι παλαιὰ καὶ ὡραία, σὰν ἀλάθητη αὐθεντία καὶ μάλιστα πολὺ περισσότερο ἂν αὐτὴ ἔχει γίνει σὲ περίοδο παρακμῆς ὅπως ἡ ἰδική μας. Μιὰ τέτοια εἰκόνα μπορεῖ νὰ συμφωνεῖ μὲ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας ἢ ὄχι, μπορεῖ νὰ παραπλανᾶ ἀντὶ νὰ διδάσκει. Δηλαδὴ ἡ διδασκαλία τῆς Εκκλησίας μπορεῖ νὰ ἀλλοιώνεται ἀπὸ τὴν εἰκόνα τὸ ἴδιο ὅπως καὶ μὲ τὸν λόγο [γραπτὸ ἢ προφορικό]. Γι αὐτὸ καὶ ἡ Εκκλησία πάλευε πάντοτε, ὄχι γιὰ τὴν καλλιτεχνικὴ ποιότητα τῆς τέχνης, ἀλλὰ γιὰ τὴν αὐθεντικότητά της, ὄχι γιὰ τὴν ὡραιότητά της, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀλήθειά της» Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ Εἰκών, ὡς εἰκαστικὴ θεολογία, ἀποτελεῖ μίαν κωδικοποιημένην γλῶσσαν, ἡ ὁποία ὅσον ἀφορᾶ ἰδίως τὰ παλαιοδιαθηκικὰ καὶ νεοδιαθηκικὰ γεγονότα δὲν περιορίζει τὸ νόημα τῶν γεγονότων εἰς τὸν ἱστορικὸν τόπον αὐτῶν ἢ τὴν χρονικὴν στιγμήν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐκδηλώνονται, ἀλλ ὑπερβαίνει αὐτά, προκειμένου νὰ μᾶς διδάξῃ μίαν δογματικὴν ἀλήθειαν, τὸ πραγματικὸν νόημα αὐτῶν. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 2

3 Τοιουτοτρόπως, ὅσον ἀφορᾶ λ.χ. τὴν ἀρχιτεκτονικήν, τὸ οἰκοδόμημα (ἢ τὸ τοπίον) εἰς μίαν ἱερὰν Εἰκόνα (τὸ σπήλαιον εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, ὡς καὶ εἰς τὴν Ἀνάστασιν), δηλώνει μὲν τὸν τόπον, ἀλλ ὅμως «δὲν περικλείει ποτὲ τὴν σκηνή χρησιμεύει ὡς σκηνικὸ μὲ τρόπο, ὥστε τὸ γεγονὸς διαδραματίζεται ὄχι μέσα σ αὐτό, ἀλλὰ μπροστά του» ΑΠΟ τὴν περίοδον τῆς θεολογικῆς παρακμῆς εἰς τὰς περιοχὰς τῆς Ορθοδόξου Ἀνατολῆς (τέλη ΙϚʹ αἰ. - ἀρχαὶ ΙΖʹ αἰ.), παρατηρεῖται μία σταδιακὴ ἀπώλεια κατανοήσεως τῆς εἰκονογραφικῆς γλώσσης καὶ ταυτόχρονα ἕνας βαθὺς ἐπηρεασμὸς ἀπὸ τὰ δυτικὰ πρότυπα σκέψεως καὶ τέχνης. Αμεσος συνέπεια τῆς ἀπωλείας αὐτῆς ἦτο ἡ ἐπικράτησις τῆς (ἐνίοτε ἀκράτου) φαντασίας καὶ ἡ προσπάθεια προσκολλήσεως εἰς τὸν ἱστορικὸν τόπον ἢ τὴν χρονικὴν στιγμὴν τῶν διαδραματιζομένων γεγονότων, τὰ ὁποῖα παρουσιάζονται πλέον μὲ τρόπον ἐντελῶς φυσιοκρατικὸν (καὶ βεβαίως εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῶν οἰκοδομημάτων/τοῦ τοπίου), ἀπογυμνωμένα ἐντελῶς ἀπὸ τὸ βαθύτερον θεολογικὸν εἶναι των, τὸ ἁγιογραφικὸν νόημα αὐτῶν. 5. ΑΙ ὑποσημειώσεις/σχόλια τοῦ Οσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου εἰς τὸ Ιερὸν Πηδάλιον 4, αἱ ὁποῖαι ἀναφέρονται εἰς τὰς ἱερὰς Εἰκόνας, ἀντιπροσωπεύουν «ἕνα τυπικὸ παράδειγμα αὐτῆς τῆς ἐξέλιξης», ὅπως παρατηρεῖ ὁ Λεωνίδας Οὐσπένσκυ: «ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἅγιος Νικόδημος ἀντιλαμβάνεται τὴν ἐκκλησιαστικὴ τέχνη εἶναι ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸν δυτικὸ ὀρθολογισμό» «ἀπὸ τοὺς ἕξι λόγους προσκύνησης τῶν εἰκόνων ποὺ μᾶς δίνει, ἀπουσιάζει κάθε ἔννοια θεολογίας καὶ κυρίως τὸ οὐσιαστικώτερο: ἡ μαρτυρία τῆς ἐνανθρωπήσεως» «τὸ γενικὸ κλίμα τῶν σημειώσεων τοῦ ἁγίου Νικοδήμου καὶ τῆς ἐποχῆς του, προδίδει τὴν ἀντικατάσταση τῆς ὀρθόδοξης παραδοσιακῆς εἰκαστικῆς γλώσσας ἀπὸ τὴν γλώσσα τῆς καθαρὰ ρωμαιοκαθολικῆς Εκκλησίας» 5. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 3

4 1. Πρβλ. Σπύρου Μαρίνη, Πρόλογος στὸ ἔργο τοῦ Λεωνίδα Οὐσπένσκυ, Η Θεολογία τῆς Εἰκόνας στὴν Ορθόδοξη Εκκλησία, τ. Αʹ, σελ. 7, ἐκδόσεις «Ἁρμός», Ἀθήνα Λεωνίδα Οὐσπένσκυ, αὐτόθι, σελ , Εἰσαγωγή. 3. Λεωνίδα Οὐσπενσκυ, αὐτόθι, σελ Ιερὸν Πηδάλιον, Προλεγόμενα εἰς τὴν Ζʹ Ἁγίαν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, σελ , ἔκδοσις ζʹ, «Ἀστήρ», Ἀθῆναι Λεωνίδα Οὐσπένσκυ, ἔνθ ἀνωτ., τ. Βʹ, σελ , Ἀθήνα Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις *** 1. ΕΙΣ τὰ ἱστορικὰ ὅρια αὐτῆς τῆς ἐξελίξεως, κατὰ τὴν ὁποίαν ὡς εἴπομεν ἀπωλέσθη ἡ ὀρθόδοξος εἰκονογραφικὴ γλῶσσα, ἐπεκράτησε σταδιακὰ ὁ λατινικὸς τύπος εἰς τὰς παραστάσεις τῆς Ἀναστάσεως. Ο τύπος αὐτὸς δημιουργεῖται κατὰ τὸν ΙΑʹ αἰ. εἰς τὴν Δύσιν καὶ καθίσταται γνωστὸς διὰ τοῦ Τζιόττο (Giotto di Bontone, ), ἂν καὶ ἡ ποικιλία τῶν παραλλαγῶν του, ἰδιαιτέρως κατὰ τοὺς ΙϚ ʹ-ΙΖ ʹ αἰ., εἶναι ἀρκετὰ μεγάλη: «Ο Κύριος, κρατῶν τὴν σημαίαν τῆς νίκης, ἐκτινάσσεται, δι ἅλματος ζωηροῦ, ἐκ λαρνακοειδοῦς τάφου, οὗτινος τὴν καλυπτήριον πλάκα αἴρει ἄγγελος, προφανῶς διὰ νὰ ἐξέλθῃ οὗτος, κατὰ γῆς δὲ ἱστορεῖται ἡ κουστωδία» «ὁ Δυτικὸς τύπος τοῦ ἐκ τοῦ τάφου ἐκπηδῶντος Χριστοῦ ἐπεβλήθη κατὰ τὴν τουρκοκρατίαν (ἰδίᾳ ἀπὸ τοῦ ΙΖʹ αἰῶνος 1 ), ἐξ ἐπιδράσεως τῆς Δύσεως καὶ εἰς τὴν ὀρθόδοξον εἰκονογραφίαν, σχεδὸν ὡς ἐπικρατοῦσα εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως, ἐνῷ κατ οὐσίαν εἶναι τύπος ὄχι μόνον ἀντιπαραδοσιακός, ἀλλὰ καὶ ἀντορθόδοξος» ΕΙΣ τὴν διάδοσιν τῆς δυτικῆς εἰκονογραφίας καὶ τὸν ἄμεσον ἐπηρεασμὸν τῶν ὀρθοδόξων ζωγράφων, ἐντεῦθεν τοῦ ΙϚ ʹ αἰ., συνέβαλλον εἰς μεγάλον βαθμὸν τὰ δυτικὰ χαρακτικά 3, τὰ ὁποῖα κατέστησαν πηγὴ δανεισμοῦ νέων εἰκονογραφικῶν συνθέσεων. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 4

5 «Η δυτικὴ εἰκονογραφικὰ καὶ τεχνοτροπικὰ ἀπεικόνιση τῆς Ἀναστάσεως ἦταν θέμα ἰδιαίτερα ἀγαπητὸ γιὰ τοὺς κρῆτες ἁγιογράφους τοῦ 17ου αἰ. καὶ γιὰ τοὺς ζωγράφους τῆς λεγομένης Επτανησιακῆς Σχολῆς, τοῦ 17ου καὶ 18ου αἰ. Πιστεύω ὅτι ἡ μεγάλη προτίμηση γιὰ τὴν δυτικότροπη ἀπόδοση τῆς Ἀναστάσεως ὀφείλεται, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ στὴν ἐπίδραση τῶν προσκυνητῶν τῶν Ἁγίων Τόπων, γιατὶ πάνω ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ Παναγίου Τάφου βρισκόταν παρόμοια (δυτικότροπη) εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, πού, ἀντιγραφόμενη στὰ διάφορα ἐνθύμια τῶν προσκυνητῶν, ἔγινε ὑπόδειγμα γιὰ πολλοὺς ζωγράφους» ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ, κατὰ τὸν λεγόμενον βυζαντινὸν εἰκονογραφικὸν τύπον, ἡ Ἀνάστασις ἤδη καὶ πρὸ τοῦ Ηʹ αἰ. εἰκονίζεται κυρίως μὲ τὴν Εἰς Αδου Κάθοδον τοῦ Σωτῆρος. «Ο εἰκονογραφικὸς οὗτος τύπος παριστᾷ τὸν Κύριον ἐν τῷ ἅδῃ, ἐντὸς ἀκτινοβολούσης δόξης, πατοῦντα τὰς συντριβείσας πύλας αὐτοῦ, φέροντα εἰς τὴν ἀριστερὰν τὸν Σταυρὸν τῆς Ἀναστάσεως διὰ δὲ τῆς δεξιᾶς ἐγείροντα ἐκ σαρκοφάγου τὸν Ἀδάμ, σύμβολον τοῦ ἀνθρωπίνου γένους» Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ βυζαντινὸς τύπος κατέστη λίαν προσφιλὴς καὶ οὐδέποτε ἠμφεσβητήθη, μᾶλλον δὲ καὶ περιεβλήθη μὲ κῦρος ἐκκλησιαστικόν, πατερικῶς καὶ συνοδικῶς, πράξει τε καὶ θεωρίᾳ. α. «Στὴν βυζαντινὴ τέχνη, ἡ σύνθεση τῆς Εἰς Αδου Καθόδου ἀποκρυσταλλώνεται κατὰ τὸν 10 ο -11 ο αἰ., ἐνῶ κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν Παλαιολόγων ἐμπλουτίζεται μὲ νέες λεπτομέρειες. Τὴν ἴδια ἐποχὴ ἐμφανίζεται μία σταθερὴ σύνθεση μὲ πολλὲς παραλλαγές» 6. β. Λαμπραὶ παραστάσεις τῆς Εἰς Αδου Καθόδου, αἱ ὁποῖαι μαρτυροῦν τὴν ὁμοιογενῆ καὶ ὁμοιόμορφον Παράδοσιν τῆς Ορθοδοξίας εἰς τὸ προκείμενον θέμα, εἶναι ἡ τῆς Μονῆς τοῦ Δαφνίου, τῆς Μονῆς τοῦ Οσίου Λουκᾶ, αἱ τῶν ψηφιδωτῶν καὶ τοιχογραφιῶν τῶν παλαιολογίων χρόνων (λ.χ. Ἁγίων Ἀπο- Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 5

6 στόλων Θεσσαλονίκης, Μονῆς τῆς Χώρας Κωνσταντινουπόλεως), τῶν Μονῶν καὶ πολλῶν φορητῶν Εἰκόνων. γ. Σημειωτέον δέ, ὅτι «τὸ σύνολο τῆς Παράδοσης, στὰ χειρόγραφα, τὶς τοιχογραφίες καὶ τὶς φορητὲς εἰκόνες φέρει τὴν ἐπιγραφὴ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. Σπάνια εἶναι ἡ ἐπιγραφὴ Η Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἢ ἡ Εἰς Αδου Κάθοδος» ΕΙΝΑΙ λίαν χαρακτηριστικόν, ὅτι ὁ Αγιος Ιωάννης ὁ Δαμασκηνὸς (περ ) γνωρίζει μόνον μίαν ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, τὴν ὁποίαν θεωρεῖ σύμφωνον κατὰ πάντα πρὸς τὴν μέχρις αὐτοῦ Εκκλησιαστικὴν Παράδοσιν καὶ τὴν ὁποίαν περιγράφει: «Οὕτως γὰρ παρελάβομεν Αὐτὴν [τὴν Ἁγίαν τοῦ Θεοῦ Εκκλησίαν] ἐκ τῶν Ἁγίων Πατέρων κεκοσμημένην, καθὼς καὶ αἱ θεῖαι Γραφαὶ διδάσκουν ἡμᾶς τὴν ἔνσαρκον Οἰκονομίαν τοῦ Χριστοῦ, τὸν Εὐαγγελισμὸν τοῦ Γαβριὴλ πρὸς τὴν Παρθένον καὶ τὰ ἑξῆς τὴν Γέννησιν, καὶ τὰ ἑξῆς... καὶ ὁμοίως καὶ τὴν Σταύρωσιν,... καὶ τὰ ἑξῆς τὴν Ἀνάστασιν, τοῦ κόσμου τὴν χαράν πῶς ὁ Χριστὸς πατεῖ τὸν ἅδην καὶ ἐγείρει τὸν Ἀδάμ» 8. Εν συνεχείᾳ, ὁ Αγιος γίνεται ἀναλυτικώτερος: «Ορᾶ αὐτὸς ὁ ἄπιστος [ἐκ τῶν ἐθνῶν ἐρχόμενος καὶ λέγων σοι: δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου, ἵνα πιστεύσω κἀγὼ ] καὶ λέγει: Τίς ἐστιν οὗτος ὁ σταυρούμενος; τίς ἐστιν οὗτος ὁ ἀνιστάμενος καὶ καταπατῶν τὴν κεφαλὴν τοῦ γηραιοῦ τούτου; Οὐχί, [ἄνθρωπε] ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτὸν διδάσκεις, λέγων: Οὗτος ὁ ἐσταυρωμένος, Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὃς διὰ τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου, ἐσταυρώθη; Οὗτος ὁ ἀνιστάμενος, αὐτὸς ὑπάρχει ὁ συνεγείρων τὸν προπάτορα τοῦ κόσμου Ἀδάμ, ὃς πέπτωκε διὰ τῆς παρακοῆς, καὶ συμπατεῖ τὸν ᾅδην τὸν κατέχοντα τοσούτους χρόνους τὸν δεδεμένον δεσμοῖς καὶ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 6

7 μοχλοῖς ἀλύτοις ἐν τοῖς καταχθονίοις; Καὶ οὕτω πως φέρεις αὐτὸν εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ ἐπίγνωσιν» ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ νὰ τονισθῇ ἰδιαιτέρως, ὅτι εἰς τὸ Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας γίνεται ἀναφορὰ εἰς τὴν ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, ὁμοία πρὸς ἐκείνην τοῦ Ιεροῦ Δαμασκηνοῦ: «Εν γὰρ ταῖς εἰκόσιν ὁρῶμεν τὰ ὑπὲρ ἡμῶν τοῦ Δεσπότου Πάθη, τὸν Σταυρόν, τὸν Τάφον, τὸν Αδην νεκρούμενον καὶ σκυλευόμενον» 10. Ἀξιοπρόσεκτον, ὅτι δὲν προστίθεται: «τὴν Ἀνάστασιν καὶ τὴν ἔξοδον ἐκ τοῦ Τάφου», διότι ὡς παράστασις τῆς Ἀναστάσεως ἐθεωρεῖτο ἀνέκαθεν ἀπὸ τὴν Ιερὰν Παράδοσιν τὸ «πατεῖν τὸν ᾅδην καὶ ἐγείρειν τὸν Ἀδάμ» Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ μας ἀξιόπιστος Θεολογία, ἔχουσα ὑπ ὄψιν αὐτῆς τὴν ὅλην σχετικὴν προβληματολογίαν, μᾶς βεβαιώνει, ὅτι «Η Εκκλησία καθόρισε νὰ θεωρῆται ὡς πραγματικὴ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἡ Κάθοδός Του στὸν Αδη. Η χαρακτηριστικότερη εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ θεωρεῖται ἡ Κάθοδός Του στὸν Αδη. Βέβαια, ὑπάρχουν καὶ εἰκόνες τῆς Ἀναστάσεως ποὺ περιγράφουν τὴν ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στὶς Μυροφόρες καὶ τοὺς Μαθητάς, ἀλλὰ ἡ κατ ἐξοχὴν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἡ συντριβὴ τοῦ θανάτου, ποὺ ἔγινε μὲ τὴν Κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στὸν Αδη, ὅταν ἡ ψυχὴ μαζὶ μὲ τὴν θεότητα κατῆλθε στὸν Αδη καὶ ἐλευθέρωσε τὶς ψυχὲς τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ποὺ τὸν περίμεναν ὡς Λυτρωτή» Τὸ παλαιότερον παράδειγμα τοιαύτης εἰκόνος Δυτικοῦ τύπου εἶναι τοῦ Ηλία (Λέο) Μόσκου ( 1682 Ζάκυνθος), τοῦ 1657 (εἰς τὸ Βυζαντινὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν). 2. Κωνσταντίνου Καλοκύρη, Η Ζωγραφικὴ τῆς Ορθοδοξίας..., σελ καὶ 142, ἐκδόσεις «Π. Πουρναρᾶς», Θεσσαλονίκη Χαρακτικὴ (gravure, γκραβούρα) ἡ τέχνη τῆς ἐγχαράξεως σχεδίων ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας διαφόρων σκληρῶν καὶ ἀνθεκτικῶν ὑλικῶν, πρὸς ἀναπαραγωγὴν εἰς πολλὰ ἀντίτυπα (λιθογραφία, ξυλογραφία, χαλκογραφία κ.ἄ.). Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 7

8 Εἰς τὴν Δύσιν, ἤδη ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα, ἡ χαρακτικὴ ἐγνώρισε σημαντικὴν ἀνάπτυξιν, ἀρχικῶς μὲ τὴν ξυλόγλυπτον εἰκονογραφίαν. 4. J. Piatnitsky, εἰς τὸ ἔργον: Εἰκόνες τῆς Κρητικῆς Τέχνης..., σελ. 357, Ηράκλειον Κωνσταντίνου Καλοκύρη, ἔνθ ἀνωτ., σελ J. Piatnitsky, ἔνθ ἀνωτ., σελ Ιωάννου-Χαριλάου Βράνου Μοναχοῦ, Θεωρία Ἁγιογραφίας, σελ. 223, ἐκδόσεις «Π. Πουρναρᾶς», Θεσσαλονίκη Ι. Δαμασκηνοῦ, PG, τ. 95, στλ. 313D-316A. 9. Ι. Δαμασκηνοῦ, PG, τ. 95, στλ. 325D. 10. Τριώδιον, Κυριακὴ τῆς Ορθοδοξίας, σελ. 156α, ἐκδόσεις «Φῶς», Ἀθῆναι Ι. Δαμασκηνοῦ, PG, τ. 95, στλ. 316A καὶ στλ. 325D. 12. Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, Οἱ Δεσποτικὲς Εορτές, σελ. 262 καὶ 263, Πελαγία Λεβαδείας Γʹ. Θεολογικὴ Ἀνάλυσις *** 1. Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ θεολογία θεωρεῖ τὸν λατινικὸν/δυτικὸν τύπον εἰς τὴν παράστασιν τῆς Ἀναστάσεως, «ὡς ἀνιστόρητον, ἁπλῶς ἐντυπωσιακόν, ἀλλὰ καὶ οὐσιαστικῶς ἀντορθόδοξον» 1. τὴν δὲ υἱοθέτησιν αὐτοῦ χαρακτηρίζει ὡς «παραχώρησιν εἰς βάρος τῆς ὀρθοδόξου λατρευτικῆς Παραδόσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς διδασκαλίας τῆς Ορθοδοξίας», ἡ ὁποία «οὐδόλως εἶναι ἐπιτρεπτή», ἐφ ὅσον ὁδηγεῖ «εἰς τὸν καλλιτεχνικὸν συγκρητισμόν» Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως εἶναι μία Δογματική Εἰκών, δηλαδὴ ἐκφράζει μίαν δογματικὴν ἀλήθειαν, τὸ πραγματικὸν νόημα τοῦ Γεγονότος, ὑπερβαίνουσα τὸν ἱστορικὸν τόπον καὶ τὴν χρονικὴν στιγμήν : «Η ποιότητα τῆς θεολογικῆς παράδοσης ἀντανακλᾶται μέσα στὴν εἰκόνα τῆς Ἀνάστασης, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ μιὰ καθαρὰ μυστικὴ ἀνάγνωση τοῦ γεγονότος» Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ αὐτὴ ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως προβάλλει, μὲ ἐξαιρετικὴν πράγματι ἔμφασιν, ὄχι ἕνα ἀτομικὸν Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 8

9 ἱστορικὸν γεγονὸς (τὴν σωματικὴν Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος), οὔτε μίαν ἱστορικὴν στιγμὴν (τὴν ἔξοδον τοῦ Σωτῆρος ἐκ τοῦ Τάφου) ἀλλά, τὸ δόγμα τῆς Καταργήσεως τοῦ Αδου-Θανάτου καὶ τῆς Ἀναστάσεως τῆς Ἀνθρωπότητος. α. «Η Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ταυτόχρονα καὶ Ἀνάσταση τῆς ἀνθρωπότητας» «ἡ Ἀνάσταση δὲν εἶναι μόνο Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ», ἀλλ ἕνα μεγαλειῶδες συμπαντικὸν γεγονός, ἕνα «παγκόσμιο γεγονός» 4 «ὁ Χριστὸς δὲν ἐξέρχεται ἀπὸ τὸν τάφο, ἀλλ ἐκ νεκρῶν, βγαίνοντας ἀπὸ τὸν ἐξουθενωμένο ἅδη σὰν ἀπὸ νυφικὸ ἀνάκτορο» 5. Οὕτως ἢ ἄλλως, «ὁ Χριστὸς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸν τάφο, ἀφοῦ κατεβαίνοντας στὸν Αδη, ξανα-ανεβαίνει πρὸς τὸν Πατέρα ἀκολουθούμενος ἀπὸ ἀπελευθερωμένους σκλάβους» 6 ὁ Χριστὸς δὲν ἀνεστήθη μόνος, ἀλλὰ μὲ τὴν Ἀνθρωπότητα. β. Η Ἀνάστασις, κατὰ μὲν τὸν δυτικὸν τύπον, «ἀπεικονίζει μιὰ ἱστορικὴ στιγμή», δηλαδὴ κατ οὐσίαν «ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἔξοδο τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν τάφο» 7, κατὰ δὲ τὸν ὀρθόδοξον τύπον, «ἀποκαλύπτει, δηλαδὴ καθιστᾶ ὀφθαλμοφανῆ τὴν νίκην τοῦ Σταυροῦ» «ἡ εἰς Αδου Κάθοδος εἶναι ἤδη ἀνάστασις» «τὸ μέγα τριήμερον τοῦ θανάτου (triduum mortis) εἶναι αἱ μυστικαὶ ἡμέραι, κατὰ τὰς ὁποίας συντελεῖται ἡ ἀνάστασις» 8. γ. «Ιδιαίτερος τόπος ὡς Αδης δὲν ὑπάρχει αὐτὸς εἶναι σύμβολο» 9, διὰ τοῦ ὁποίου ὑπεμφαίνεται τὸ κράτος τοῦ θανάτου καὶ τοῦ διαβόλου, ἑπομένως δὲ ἡ ἔλλειψις κοινωνίας μετὰ τοῦ Θεοῦ. «Στὴν Ορθόδοξη Παράδοση ὁ Αδης δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἰδιαίτερος τόπος, ἀλλὰ ἡ κυριαρχία τοῦ θανάτου καὶ τοῦ διαβόλου. Οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ βρίσκονται στὴν ἐξουσία τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου, λέμε ὅτι βρίσκονται στὸν Αδη» 10. «Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια πρέπει νὰ θεωροῦμε τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας γιὰ τὴν Κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στὸν Αδη, ὅτι, δηλαδή, ὁ Χριστὸς μπῆκε Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 9

10 στὴν ἐξουσία τοῦ θανάτου, δέχθηκε νὰ πεθάνη, ὁπότε μὲ τὴν δύναμη τῆς θεότητός Του νίκησε τὸν θάνατο, τὸν κατέστησε ἐντελῶς ἀνίσχυρο καὶ ἀδύναμο, καὶ ἔδωσε τὴν δυνατότητα σὲ κάθε ἄνθρωπο, μὲ τὴν δική Του δύναμη καὶ ἐξουσία, νὰ ἀποφεύγη τὴν κυριαρχία, τὴν ἐξουσία καὶ τὴν δύναμη τοῦ θανάτου καὶ τοῦ διαβόλου» Η ΑΓΙΑ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, ὡς Μυστήριον, ἦτο ἀθέατος καὶ ἔξω ἀπὸ τοὺς νόμους καὶ τὰς διαδικασίας τῶν ἄλλων ἀναστάσεων, ἐφ ὅσον διὰ τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἐν τῇ Ἀναστάσει δὲν ἔχομεν μίαν ἁπλῆν ἀναβίωσιν τοῦ Δεσποτικοῦ Σώματος καὶ τὴν ἔξοδόν Του ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς λ.χ. τοὺ Ἁγίου Λαζάρου (θαῦμα ἀντιληπτὸν εἰς ὅλους καὶ ἐπάνοδος τοῦ σώματος εἰς τὴν φθοράν), ἀλλὰ τὴν διέλευσίν Του, ὡς «ὁμοθέου» πλέον καὶ ἐν ἀφάτῳ μυστηρίῳ, εἰς τὴν ἄκτιστον πραγματικότητα, δηλαδὴ ἔχομεν μίαν ὀντολογικὴν μεταβολήν : «Κύριε ἐσφραγισμένου τοῦ τάφου ὑπὸ τῶν παρανόμων, προῆλθες ἐκ τοῦ μνήματος, καθὼς ἐτέχθης ἐκ τῆς Θεοτόκου οὐκ ἔγνωσαν πῶς ἐσαρκώθης, οἱ ἀσώματοί σου Αγγελοι οὐκ ἤσθοντο πότε ἀνέστης, οἱ φυλάσσοντές σε στρατιῶται ἀμφότερα γὰρ ἐσφράγισται τοῖς ἐρευνῶσι, πεφανέρωται δὲ τὰ θαύματα, τοῖς προσκυνοῦσιν, ἐν πίστει τὸ Μυστήριον, ὃ ἀνυμνοῦσιν ἀπόδος ἡμῖν ἀγαλλίασιν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος» 12. Εφ ὅσον ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ ἦτο νίκη καὶ κατάργησις τοῦ θανάτου, «συνιστοῦσε μιὰ ὀντολογικὴ μεταβολὴ καὶ στὸ ἑξῆς τὸ πνευματικὸ σῶμα δόξας μποροῦσε νὰ ξαναεμφανίζεται σ αὐτὸ τὸν κόσμο χωρὶς νὰ εἶναι συνδεδεμένο μὲ τοὺς νόμους του» Ο ΟΣΙΟΣ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἑρμηνεύων τὴν «προδιατύπωσιν» καὶ «ὑποζωγράφησιν» τοῦ σωτηρίου Πάθους καὶ τῆς «ὑπερκοσμίου Ἀναστάσεως» τοῦ Κυρίου μας, λέγει τὰ ἑξῆς πολὺ χαρακτηριστικά: «Διὰ τί δὲ ὑπερκόσμιον ὠνόμασε ὁ [ Αγιος Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 10

11 Κοσμᾶς] Μελωδὸς τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ; Διότι αὐτὴ εἶναι ἀνωτέρα ἀπὸ κάθε κατάληψιν καὶ γνῶσιν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἀνθρώπων, ἵνα μὴ λέγω καὶ τῶν Ἀγγέλων καθότι ὑπερβαίνει ὅλους ὁμοῦ τοὺς ὅρους καὶ νόμους τῆς φύσεως, καὶ μόνης τῆς τοῦ Θεοῦ παντοδυναμίας εἶναι ἔργον καὶ ἀποτέλεσμα» 14. Τὴν Πατερικὴ αὐτὴν ἄποψιν ὑπομνηματίζει μὲ σαφήνειαν ὁ Λεωνίδας Οὐσπένσκυ, ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων γράφει σχετικῶς: «Η ἀνικανότητα τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος νὰ εἰσχωρήσει σ αὐτὸ τὸ γεγονός, καί, κατὰ συνέπεια, ἡ ἀδυναμία νὰ τὸ παραστήσει κανείς, εἶναι ἀκριβῶς ὁ λόγος τῆς ἀπουσίας, μέσα στὴν ὀρθόδοξη εἰκονογραφία τῆς Παραδόσεως, τῆς ἴδιας ἀκριβῶς στιγμῆς τῆς Ἀναστάσεως» ΕΦ ΟΣΟΝ λοιπὸν ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας ἀναμφισβητήτως εἶναι «ὑπερκόσμιος», ὡς «ἀνωτέρα ἀπὸ κάθε κατάληψιν καὶ γνῶσιν», εἶναι δυνατὸν νὰ χαρακτηρίσωμεν ἐπίσης ὡς «ὑπερκόσμιον» καὶ τὴν συν-ανάστασιν, δηλαδὴ τὴν «καθολικὴν λύτρωσιν» τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη μὲν διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος μας, ἀλλ ὅμως δὲν εἶναι δυνατόν, ὡς γεγονὸς συμπαντικόν, παγκόσμιον καὶ ὑπερκόσμιον, νὰ περιορισθῇ καὶ ἀπαθανατισθῇ φωτογραφικῶς εἰς μίαν συγκεκριμένην χρονικὴν στιγμήν. Ως λίαν εὐστόχως γράφει ὁ Καθηγητὴς κ. Κ. Καλοκύρης, ἐπειδὴ «ὁ Ορθόδοξος [Ἁγιογραφικὸς] τύπος» τῆς Ἀναστάσεως ἐκφράζει ταυτοχρόνως τὰ δύο αὐτὰ «ὑπερκόσμια» γεγονότα, «δὲν ἀποτελεῖ, ὡς ὁ λατινικὸς (ἔξοδος ἐκ τοῦ τάφου) τὴν ἐπὶ τοῦ ὁρατοῦ μόνον κόσμου ἐκδήλωσιν αὐτῆς ταύτης τῆς χρονικῆς στιγμῆς τοῦ γεγονότος τῆς ἐκ τοῦ μνήματος ἐγέρσεως» «διὰ τὴν ἐπὶ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου ἐκδήλωσιν αὐτοῦ τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως, ἤτοι τὴν ἐπὶ τὸ ἐμπειρικώτερον ἀπεικόνισιν αὐτοῦ, ἡ ὀρθόδοξος ἁγιογραφία ἔχει τὸν τύπον τῶν Μυροφόρων παρὰ τῷ Τάφῳ, ἐφ οὗ κάθηται ὁ ἐξαστράπτων Αγγελος ( Ο Λίθος)» 16. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 11

12 7. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ, ὅτι ὁ λεγόμενος βυζαντινὸς τύπος ὡς ἡ ἀκραιφνῶς ὀρθόδοξος δογματικὴ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως, ἔφερε ἀνέκαθεν τὴν ἐπιγραφήν: «Η Ἀνάστασις» καὶ ὄχι: «Η εἰς Αδου Κάθοδος», προκειμένου νὰ παρασταθῇ συμβολικῶς τὸ διπλοῦν «ὑπερκόσμιον» γεγονὸς καὶ νὰ αἰσθητοποιηθῇ τὸ ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον: «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος». Εν προκειμένῳ, ἔχομεν ταύτισιν Εἰκόνος, Υμνογραφίας καὶ Θεολογίας. 1. Κωνσταντίνου Καλοκύρη, ἔνθ ἀνωτ., σελ Πρβλ. Κωνσταντίνου Καλοκύρη, αὐτόθι. 3. Michel Quenot, Η Ἀνάσταση καὶ ἡ Εἰκόνα, σελ. 94, ἐκδόσεις «Τέρτιος», Κατερίνη Ιωάννου-Χαριλάου Βράνου Μοναχοῦ, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 216 καὶ Παύλου Εὐδοκίμωφ, Η Τέχνη τῆς Εἰκόνας Θεολογία τῆς Ωραιότητος, σελ. 242, ἐκδόσεις «Π. Πουρναρᾶς», Θεσσαλονίκη Michel Quenot, ἔνθ ἀνωτ., σελ Ιωάννου-Χαριλάου Βράνου Μοναχοῦ, ἔνθ ἀνωτ., σελ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Φλωρόφσκυ, «Ο Σταυρικὸς Θάνατος», εἰς τὸ ἔργον: Ἀνατομία Προβλημάτων τῆς Πίστεως, σελ. 79, 80 καὶ 81, ἐκδόσεις «Β. Ρηγοπούλου», Θεσσαλονίκη Νίκου Α. Ματσούκα, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία, τ. Βʹ, σελ. 552, ἐκδόσεις «Π. Πουρναρᾶς», Θεσσαλονίκη Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, ἔνθ ἀνωτ., σελ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου, αὐτόθι. 12. Παρακλητική, Ηχος πλ. αʹ, Κυριακὴ πρωΐ, Αἶνοι. 13. Παύλου Εὐδοκίμωφ, ἔνθ ἀνωτ., σελ Οσίου Νικοδήμου, Εορτοδρόμιον, σελ. 32, ἐν Βενετίᾳ 1836 (βλ. καὶ σελ. 427 καὶ 430) : «Νοτίου θηρὸς ἐν σπλάγχνοις, παλάμας Ιωνᾶς, σταυροειδῶς διεκπετάσας, τὸ σωτήριον Πάθος, προδιετύπου σαφῶς. Οθεν τριήμερος ἐκδύς, τὴν ὑπερκόσμιον Ἀνάστασιν ὑπεζωγράφησε, τοῦ σαρκὶ προσπαγέντος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ τριημέρῳ ἐγέρσει τὸν κόσμον φωτίσαντος». (Κανὼν τῆς Υψώσεως τοῦ Σταυροῦ, Ωδὴ Ϛʹ, Εἱρμὸς) 15. Λεωνίδα Οὐσπένσκυ, Η Εἰκόνα στὸ φῶς τῆς Ορθοδόξου Ερμηνείας, σελ. 138, Ἀθῆναι Κωνσταντίνου Καλοκύρη, ἔνθ ἀνωτ., σελ Βλ. ἐπίσης Λεωνίδα Οὐσπένσκυ, ἔνθ ἀνωτ., σελ , διὰ τὴν Εἰκόνα τῆς ἤδη ἐκπληρωθείσης Ἀναστάσεως συμφώνως πρὸς τὰς εὐαγγελικὰς διηγήσεις. *** Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 12

13 Δʹ. Συμπεράσματα 1. Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΙΣ τῶν ἀνωτέρω οὐσιωδῶν θεολογικῶν ἀληθειῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι κωδικοποιημέναι εἰς τὸν λεγόμενον βυζαντινὸν τύπον τῆς Ἀναστάσεως, ἀπαντᾶ εὐθέως εἰς τὸ ψευδο-δίλημμα: «Πῶς εἰκονίζεται στὴν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως ὁ Χριστός; μὲ σῶμα ἀναστημένο ἢ χωρὶς τὸ σῶμα;» 1. Εφ ὅσον εἰς τὴν ἱερὰν Εἰκόνα δὲν παριστάνεται ἁπλῶς καὶ μόνον ἡ Εἰς Αδου Κάθοδος τῆς τεθεωμένης ψυχῆς τοῦ Σωτῆρος (γεγονὸς ἐν τῇ πραγματικότητι ἀνεικόνιστον ), ἀλλὰ παριστάνεται τὸ δόγμα τῆς Καταργήσεως τοῦ Θανάτου- Αδου καὶ τῆς Ἀναστάσεως τῆς Ἀνθρωπότητος, τότε ἡ ἀπάντησις εἶναι ἡ ἑξῆς: Εἰκονίζεται ὁ Χριστὸς μετὰ τοῦ ἀναστημένου Σώματός Του, κρατοῦντος μάλιστα τὸν Σταυρὸν καὶ φέροντος τὰ σύμβολα τῆς νίκης διὰ τοῦ Πάθους Αὐτοῦ, ἤτοι τοὺς τύπους τῶν ἢλων εἰς χεῖρας καὶ πόδας, χωρὶς ὅμως νὰ περικλείεται (νὰ εὑρίσκεται ἐντὸς) εἰς τὸν Αδην-Θάνατον, ὁ ὁποῖος (ὡς σκηνικὸν ) εὑρίσκεται ὑποκάτω ἢ ὄπισθεν Αὐτοῦ, πρὸς δήλωσιν τῆς ὑπερβάσεως, κατανικήσεως καὶ καταργήσεώς του. 2. ΕΝΩΠΙΟΝ μας ἔχομεν τὸ Μυστήριον τοῦ Θανάτου καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας, τῆς νίκης τοῦ Θανάτου καὶ τῆς σκυλεύσεως τοῦ Αδου: «Αν καὶ ἡ ἁγία Αὐτοῦ ψυχὴ ἐχωρίσθη ἐν τῷ τριημέρῳ θανάτῳ ἀπὸ τοῦ σώματος, καὶ αὐτὴ μὲν ἐκατέβη εἰς τὸν Αδην, τὸ δὲ σῶμα ἐτέθη ἐν τῷ Τάφῳ, ὅμως πάλιν μία ἦτον ἡ ὑπόστασις τῆς Θεότητος Αὐτοῦ ἀχώριστος καὶ ἀπὸ τὴν ψυχὴν καὶ ἀπὸ τὸ σῶμα ὅθεν μὲ τὸ σῶμα παροῦσα ἐν τῷ Τάφῳ, ἐσπάραξε τὸν θάνατον μὲ τὴν ψυχὴν δὲ παροῦσα ἐν τῷ Αδῃ, ἐσκύλευσε τοῦτον, καὶ ἠλευθέρωσε τὰς ἐν τῷ Αδῃ ψυχάς» 2. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 13

14 т Ο Ορθόδοξος τύπος τῆς Ἀναστάσεως, μὲ τρόπον βαθύτατα θεολογικόν, κατορθώνει νὰ μᾶς μυήσῃ εἰς τὸ «ὑπερκόσμιον» διπλοῦν αὐτὸ Μυστήριον, ἐνῶ ὁ Δυτικὸς τύπος ἀδυνατεῖ νὰ μᾶς μυσταγωγήσῃ, ὡς στερούμενος ἱστορικῆς ἀκριβείας καὶ θεολογίας. 3. ΥΠΟ τὸ πρῖσμα αὐτό, εἶναι δυνατὴ πλέον ἡ ἀξιολόγησις τῶν ἀπόψεων τοῦ Οσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου 3, ὁ ὁποῖος ἐξέθεσε μὲν μίαν ἄποψιν, χωρὶς ὅμως νὰ δογματίσῃ, ἀλλὰ θέτων αὐτὴν εἰς τὴν κρίσιν τῆς Εκκλησίας, διότι ὅπως καὶ ὁ ἴδιος λέγει «ἔσχατος κριτὴς ἐν τῇ Εκκλησίᾳ» εἶναι ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἡ ὁποία ἐπέχει «πρόσωπον» τῆς Εκκλησίας 4. «Ημῖν οὐ μέλει τί εἶπον, ἢ τί ἐφρόνησαν μερικοὶ Πατέρες. Ἀλλὰ τί λέγει ἡ Γραφή, καὶ αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι, καὶ ἡ κοινὴ τῶν Πατέρων δόξα. Οὐ γὰρ δόγμα συνιστᾶ ἡ γνώμη τινῶν ἐν τῇ Εκκλησίᾳ» «ἡ γνώμη μιᾶς πολυανθρώπου καὶ Οἰκουμενικῆς Συνόδου προτιμᾶται περισσότερον ἀπὸ τῆς γνώμης τοῦ ἑνός» Ιωάννου-Χαριλάου Βράνου Μοναχοῦ, ἔνθ ἀνωτ., σελ Οσίου Νικοδήμου, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 397 (βλ. καὶ σελ. 388) : «Ἀνῃρέθης, ἀλλ οὐ διῃρέθης, Λόγε, ἧς μετέσχες σαρκός εἰ γὰρ καὶ λελυταί Σου ὁ ναὸς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ Πάθους, ἀλλὰ καὶ οὕτω μία ἦν ὑπόστασις τῆς Θεότητος καὶ τῆς σαρκός Σου ἐν ἀμφοτέροις γὰρ εἷς ὑπάρχεις Υἱός, Λόγος τοῦ Θεοῦ, Θεὸς καὶ ἄνθρωπος». (Κανὼν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, Ωδὴ Ϛʹ, Τροπάριον αʹ) 3. Ιερὸν Πηδάλιον, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 321, ὑποσημ. 4. Ιερὸν Πηδάλιον, σελ. 120, ὑποσημ. 5. Ιερὸν Πηδάλιον, σελ. 7, ὑποσημ. 2 καὶ σελ. 320, ὑποσημ. Ч Τῷ δὲ Θεῷ δόξα καὶ εὐχαριστία! Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Αναστάσεως / σελ. 14

15

16

17

18

19

20

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,...

20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,... 20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: ΔΔόόξξαα ττῇῇ ἁἁγγί ίίᾳᾳ,,, κκααὶ ὶὶ ὁὁμμοοοουυσσί ίίῳ,,, κκααὶ ὶὶ ζζωοοπποοι ιιῷ,,, κκααὶ ὶὶ ἀἀδδι ιιααι ιιρρέέττῳ ΤΤρρι ιιάάδδι ππάάννττοοττεε,,,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 Δ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικὴ στιγμή, μέσα πάντως στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 16ου αἰώνα, ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Β 1 καλεῖ τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 24 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ «Τῶν ἁγίων 318 πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς συνόδου (325 μ.χ.)». Συμεὼν ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει ( 590). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν ι. Τυπ. Πεντ. 41 42. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 18η Οκτωβρίου Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Τρύφ. Ζαφείρη ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΚΔΕΙΔΑ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΚΟΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1973 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ἐφετεινή

Διαβάστε περισσότερα

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

«\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ, K ÚÈÔÓ âî appleëááó \IÛÚ Ï» (æ ÏÌ. Zã 17)

«\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ, K ÚÈÔÓ âî appleëááó \IÛÚ Ï» (æ ÏÌ. Zã 17) «INA ANTE EN ø I, KA ø Y, ATEP, EN EMOI KA ø EN OI, INA KAI AYTOI EN HMIN EN ø IN» (( IøAN. IZã21)) O O H apple Ó Á È Ù Ú È Û Ô Ù Ú È Û apple Ô Û Ù Ù Ô Û ı Â Ô Û I X E Y A E Y A E I T H O ENAN Pø H A ANAPXO

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Γ. Τζανάκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο

Ν.Γ. Τζανάκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο Διαιρετότητα σὲ ἀκέραιες περιοχές Ν.Γ. Τζανάκης Τμῆμα Μαθηματικῶν Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο Εαρινὸ ἑξάμηνο 2015 Σ αὐτὲς τὶς σημειώσεις, το D συμβολίζει πάντα ἀκέραια περιοχή. 1 Τα βασικα Ορισμός.

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων

Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων Η ἐσφαλμένη χρήση τῶν ὅρων «φύση» καὶ «πρόσωπο» ὡς αἰτία αἱρετικῶν ἀποκλίσεων Η κριτικὴ τοῦ Boethius 1 στὸ Νεστόριο καὶ στὸν Εὐτύχιο* Ιωάννου Πλεξίδα, Δρ. Θ. ἐννοιολογικὴ ἀποσαφήνιση τῶν ὅρων «φύση» καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. β' Ὁ Εἱρμὸς

ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. β' Ὁ Εἱρμὸς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεός, δόξα σοι. Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010)

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010) Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη, Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1963 1972). Τὸ Ἀρχεῖο Χειρογράφων Συλλογῶν Πρωτογενοῦς Ὕλης καὶ τὸ Σπουδαστήριο Λαογραφίας (κατάθεση ψυχῇς), (Georgios K. Spyridakis (1963 1972). The

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Γ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ, Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΠΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΦΕΛΛΗ Ν. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥ. ΦΩΤΙΑΔΟΥ - ΗΛ. ΜΗΝΙΑΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1967

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς μέχρι τῆς Ε Κυριακῆς τῶν νηστειῶν). Διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν περιέχουσα ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ

ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ ε ω ρ γ ι ο υ Β ι ο λ α κ η ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΑΜΗΝ. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ, K ÚÈÔÓ âî appleëááó \IÛÚ Ï» (æ ÏÌ. Zã 17)

«\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ, K ÚÈÔÓ âî appleëááó \IÛÚ Ï» (æ ÏÌ. Zã 17) «INA ANTE EN ø I, KA ø Y, ATEP, EN EMOI KA ø EN OI, INA KAI AYTOI EN HMIN EN ø IN» (( IøAN. IZã21)) O O H apple Ó Á È Ù Ú È Û Ô Ù Ú È Û apple Ô Û Ù Ù Ô Û ı Â Ô Û I X E Y A E Y A E I T H O ENAN Pø H A ANAPXO

Διαβάστε περισσότερα