ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α ΕΤΟΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ Ιωάννινα. ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Α ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α Β ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α ΕΤΟΣ 2015 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ III. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ IV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ V. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2 VI. \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια << ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ >> για την εκτέλεση εργασιών καθαριότητας των δομών του ΟΚ.ΠΑ.ΠΑ.. Η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού θα καλύψει τις ανάγκες όλων από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την λήψη της. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 23% και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΟΚ.ΠΑ.Π.Α. με στοιχεία 1. ΚΑ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 2. ΚΑ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ Η προμήθεια θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΚΠΑΠΑ του οικονομικού έτους Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανα ομαδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την ομάδα Α στο σύνολο των ειδών και για την ομάδα Β για κάθε είδος ξεχωριστά. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΤΕ 22 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΟΠ.ΑΥΤ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚ ΥΠΗΡ.

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 1. Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά, να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) 2. Ο προμηθευτής οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώνει τη χώρα προέλευσης καθώς και τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερόμενων ειδών καθώς και τη υποβολή πιστοποιητικών ποιότητας, του κατασκευαστή, Ποιοτικής διαχείρισης επιχειρήσεων ISO 9001 (Σύστημα Διασφάλισης ποιότητας ) 3. Ο παραγωγός του προϊόντος να έχει άδεια λειτουργίας εργοστασίου από το Υπουργείο Βιομηχανίας και άδεια ειδικής λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών και λοιπών προϊόντων από τη Περιφέρεια, οι άδειες να προσκομισθούν στην προσφορά ( όπου μπορούν να υπάρξουν) 4. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για την δυνατότητα παροχής των προϊόντων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 5. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από τα τεχνικά φυλλάδια τους (prospectus) στα οποία να αναφέρονται υποχρεωτικά η σύνθεση, οι ιδιότητες, η συσκευασία,οι οδηγίες χρήσης, οι διαλύσεις δοσολογίες κλπ

4 6. Τα προϊόντα όπως τα απορρυπαντικά, καθαριστικά και τα απολυμαντικά να συνοδεύονται από το επίσημο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (MATERIAL SAFETY DATA SHEET M.S.D.S) 7. Τα προϊόντα να διαλύονται ή να αναμιγνύονται εύκολα με το νερό, να είναι εύκολα στη χρήση, να είναι βιοδιασπώμενα συσκευασμένα σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 370/86, να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης. (αφορά απορρυπαντικά, καθαριστικά,απολυμαντικά ) 8. Στις συσκευασίες των σακουλών για τρόφιμα να αναφέρεται η σήμανση << μη τοξικό>> και << καταλληλο για τρόφιμα>> 9. Ο προμηθευτής να καταθέσει βεβαίωση, ότι είναι κατάλληλο για την χρήση που προσφέρεται και ότι δεν θα προκαλέσει ζημιές ή φθορές κατά την χρήση του. 10. Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 11. Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των δομών. 12. Να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των ανθρώπων. 13. Όλες οι παραπάνω δηλώσεις,πιστοποιητικά και δικαιολογητικά για τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος αλλά και τα όσα αναφέρονται στους ειδικούς όρους, να προσκομισθούν και να αποδεικνύονται στην τεχνική προσφορά. Α ΟΜΑΔΑ: Κ.Α

5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2 ΚΙΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ειδικό αλάτι 99,9% καθαρό σε κόκκους που διαλύονται εύκολα, να μην περιέχει κατάλοιπα όπως σίδηρο & ανθρακικά άλατα που θα καταστρέψουν την συσκευή αποσκλήρυνσης (σε συσ 2 κλ ) 2 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ) 900 gr Σε σκόνη με ενζυμα που να αποτελεί μίγμα τασιενεργών συστατικών,αλκαλικών αλάτων,λευκαντικών παραγόντων, τα οποία θα ενεργοποιούνται ακόμη και σε μέτριες θερμοκρασίες. Να περιέχει ανιοντικά τασιενεργα 5-15%, μη ιονικά τασιενεργά,φωσφορικά άλατα, πρωτεολυτικά ένζυμα για την απομάκρυνση ρύπων πρωτεϊνικής φύσης και λευκαντικούς παράγοντες με βάση το οξυγόνο. 900 gr 3 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 55 ΜΕΖΟΥΡΕΣ Σκόνη πλυντηρίου, που να διαλύεται εύκολα & πλήρως, να εξασφαλίζει καθαριότητα & λάμψη στα ρούχα, να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο & φωσφορικά.να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων, να πλένει αποτελεσματικά και στους 30 βαθμούς. Η συσκευασία να έχει οδηγίες 4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) 4 lt Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min16 %,να περιέχει μη ιονικά min 2%, NAOH min 8 %, Να έχει ph υδάτικού διαλύματος 1%,ειδική σύνθεση για να βοηθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσαι,λίπη,αίμα, καφές αυγό κτλ. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας.να διατίθεται σε συσκευασία των 4 lt. 5 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 5 lt Απορρυπαντικό για όλους τους τύπους των επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων με αλκαλικό PH, να περιέχει υποχλωριώδες νάτριο και ενεργές ουσίες που διαλύουν λίπη και πρωτεΐνες κατάλληλο για κάθε βαθμό σκληρότητας νερού. (σε συσκ 5 λτ)

6 6 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ Η' ΚΑΨΟΥΛΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ 40) Ταμπλέτες που να περιέχουν αλάτι & λαμπρυντικό,να περιέχουν χλώριο ή το ενεργό οξυγόνο, ένζυμα που να αφαιρούν όλα τα υπολείμματα τροφών (λίπη, πρωτεΐνες, γάλα, αυγά κ.α) να προσδίδει στα σκεύη λάμψη με ευχάριστο άρωμα, για οποιαδήποτε σκληρότητα νερού, κατάλληλο για καθαρισμό υάλινων μπουκαλιών, πορσελάνης, ανοξείδωτο ατσάλι,πλαστικό κα, να διαλύεται εύκολα σε 40 βαθμούς,χαμηλού αφρισμού. 7 ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ & ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (συσκ 4 lt) Στεγνωτικό λαμπρυντικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, με όξινη σύνθεση που να εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων, να είναι κατάλληλο για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια, για κάθε βαθμό σκληρότητας νερού, να μην αφήνει στίγματα,κηλίδες και θαμπάδες πάνω στα σκευη.να περιέχει ενεργα επιφανειοδραστικ α (μη ιονικά ) min 7% 8 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt 9 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 200 Μ 10 ΛΑΔΟΚΟΛΛΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ(συσκ 50m) 11 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100Μ Υποαλλεργικό δερματολογικά ελεγμένο, χωρίς χρωστικές και ειδικά σχεδιασμένο για να σέβεται την φυσική ισορροπία του ευαίσθητου δέρματος.να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον. Να προσφέρει απαλότητα στα φρεσκοπλυμένα ρούχα, ενώ το άρωμά του vα είναι απαλό και διακριτικό.(σε συσκ. των 2lt) Ιδανική για τη συντήρηση των τροφίμων μέσα &έξω από το ψυγείο.να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα και εφαρμόζει σε όλα τα σκεύη, να είναι κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. ακόμη και σε 100% αμιγές λίπος, να είναι κατάλληλη για χρήση στην κατάψυξη σε θερμοκρασία εως -30 ο. (συσκ 200μ.) Λαδόκολλα, χαρτί ψησίματος, να διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες να είναι κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. (συσκ 50m* 38 cm) Κλασικό αλουμινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσματικά τα τρόφιμα από φως και τις οσμές. από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής & ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μην τσακίζει & σκίζεται 2 πλευρές ματ & γυαλιστερή σε ρολό 100* 30cm 12 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (400 gr) Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βαμβακερή 400γρ με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά & όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα

7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΙΦΤΗΣ(ΠΡΕΣΑ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΥΒΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (ΤΥΠΟΥ vettex )ΓΙΓΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ Πρέσα για καρότσι καθαρισμού, άριστης ποιότητας. Να εφαρμόζει στον επαγγελματικό κουβά που υπάρχει Σφουγγαρίστρες κορυφαίας ποιότητας κατασκευής & αντοχής. Βιδωτός κάλυκας (χονδρό σπείρωμα).. Βάρος 300 γραμμάρια (+- 5%).. Χοντρό νήμα, με 4 κλώνους ανά κορδόνι. Να μην αφήνει χνούδια κατά την χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότατα Σύνθεση: 50% βαμβάκι 50% πολυεστέρας. Πλαστικός κουβάς ανταλλακτικός για επαγγελματικό καρότσι 16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ME ΚΟΝΤΑΡΙ & ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ (400gr) Επαγγελματική σφουγγαρίστρα που έχει μεγίστη απόδοση βάρους 400γρ, νημάτινη. Πολύ μεγάλης απορροφητικότητας & καλή κατακράτηση υγρών,εξαιρετικά ανθεκτική ιδανική για μεγάλους επαγγελματικούς χώρους 17 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (16 lt) ΤEM Κουβάς σφουγγαρίσματος16lt με αποσπώμενο στίφτη 18 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙ) TEM Αποτελείται από την πλαστική βάση & τις 4 περιστρεφόμενες ρόδες. Στο καρότσι περιλαμβάνεται & 2 πλαστικούς κουβάδες 25 λίτρων καθαρού-ακάθαρτου διαλύματος μεταλλική πρέσα & ανταλλακτικά σφουγγαρίστρας με χρωμιωμένο σκελετό ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 1,30 m (για σκούπα /σφουγγαρίστρα ) ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 1,30 m Κοντάρι inox. Υψος 130cm,ανθεκτικό για να αντέχει και σε επαγγελματικές εργασίες. Σκούπα με μαλακές πλαστικές ίνες, ενισχυμένες με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών.κοντάρι μεταλλικό επιχρωμιωμένο 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΓΑΛΕΣ Ξύλινη σκούπα χόρτου με κοντάρι.διαστάσεις 85 cm το κοντάρι και 35 cm η σκούπα. 22 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ (ΤΥΠΟΥ vettex ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 1,30 m Σφουγγαρίστρα βιδωτή τύπου vettex με κοντάρι, από βισκόζη,πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα αλκααλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την. χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα 23 ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 60CM 100% βαμβακερό νήμα που απορροφά την σκόνη και τα χνούδια,ανοξείδωτα σύρματα, που δεν σκουριάζουν,κατάλληλη επαγγελματική χρήση 24 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Πλαστικό με εργονομικό βραχίονα με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του,μεγάλης αντοχής

8 25 ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΡΙΠΛΗ Απλώστρα ρούχων, από αλουμίνιο, με 2 πτερύγια, 20m, διάσταση: 105(175 με ανοιχτά πτερύγια)x55x92 cm. 26 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 750ML Παχύρευστο υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο (με απολυμαντικό παράγοντα υποχλωριώδες νατριο 4,5 γρ στα 100 γρ ) (τυπου χλωρίνης ) σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 750 ml το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5 %,κατιονικά τασιενεργά λιγότερα από 5%.. Δερματολογικά ελεγμένο. Η Συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για την αραίωση &χρήση καθώς & οδηγίες προφυλάξης και αρ άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος Κατάλληλο για χρήση σε χώρους τροφίμων, κουζίνες,. Εξαιρετική καθαριστική και απολυμαντική δράση σε αραίωση 0,5% Εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. Συσκευασία: 750 ml 27 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 2 LT Παχύρευστο υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο (με απολυμαντικό παράγοντα υποχλωριώδες νατριο 4,5 γρ στα 100 γρ ) (τυπου χλωρίνης ) σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 750 ml το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5 %,κατιονικά τασιενεργά λιγότερα από 5%.. Δερματολογικά ελεγμένο. Η Συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για την αραίωση &χρήση καθώς & οδηγίες προφυλάξης και αρ άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος Κατάλληλο για χρήση σε χώρους τροφίμων, κουζίνες,. Εξαιρετική καθαριστική και απολυμαντική δράση σε αραίωση 0,5% Εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. Συσκευασία: 500 ml Συσκευασία: 2lt

9 28 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15%.Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό,ανοξείδωτο, φορμάικες,πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα,τοίχους κλπ..να μην χρειάζεται ξέβγαλμα.διαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.(συσκ του 1lt ) 29 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 Γάντια μιας χρήσης λατεξ για την αντιμετώπιση χημικών ουσιών & μικροοργανισμών διάφορα μεγέθη συσκ 100 ζεύγη ανά κουτί. Να φέρει σήμανση CE. 30 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ) Γάντια υψηλής ανθεκτικότητας που προσφέρουν υψηλή αποδοτικότητα, είναι άνετα χάρη στον ανατομικό σχεδιασμό τους ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλη ευλυγισία. Κατασκευασμένα από 100% φυσικό καουτσούκ Εξαιρετικό κόστος χρήσης. Μέχρι και 5 φορές πιο ανθεκτικά σε λιπαρές τροφές, έλαια και απορρυπαντικά λόγω της εξαιρετικής χλωρίωσης. Έως και 40% πιο πυκνά από τα συμβατικά της αγοράς. Να φέρει σήμανση CE 31 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (400 gr) ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 300ml ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ( ΤΥΠΟΥ CIF ή ισοδύναμου ) σε συσκ. 500 ml. Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά, που αποφράσσει από διάφορα υπολείμματα τους νεροχύτες. νιπτήρες κλπ και απομακρύνει τη δυσοσμία. Με αναγραφόμενες οδηγίες (συσκ 400 gr) Nα είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, σε εύχρηστη συσκευασία η οποία να πλήρη τις προδιαγραφές της ΕΕ.Απαραίτητη η αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας.εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της Ελλάδας. Απορρυπαντικό καθαρισμού σε κρέμα, φιλικό προς το περιβάλλον για σκληρές επιφάνειες όπως πλακάκια κ.α, είδη υγιεινής. Απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης. λίπη. Να ξεπλένεται εύκολα και να μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες.σε συσκευασία 500γρ.

10 34 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 300ml με αντλία l 35 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt 36 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 500 ml 37 ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ( συσκ 750ml) Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα ουδέτερο ph περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικα και βιοδιασπώμενα, απαλό άρωμα (Συσκ 300ml με αντλία σε πλαστική συσκευασία ) Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα ουδέτερο ph περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικα και βιοδιασπώμενα, απαλό άρωμα (, Συσκ 4 lt σε πλαστική συσκευασία) 93 ο αλκοολικών βαθμών,μπλε για γενική χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ Υγρό απορρυπαντικό αλκαλικό κατάλληλο για το χειρωνακτικό καθαρισµό επίµονων λιπαρών ρύπων από επιφάνειες κουζίνας, όπως δάπεδα, απορροφητήρες και φούσκες. Να είναι ασφαλές για χρήση σε επιφάνειες αλουμινίου. 38 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΑΚ Μωρομάντηλα τεμ υποαλλεργικά με απαλή ενυδατική βρεφική λοσιόν με 97% αγνό νερό, ώστε να είναι ήπια και απαλά, και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλο το σώμα, ακόμα και γύρω από τα μάτια. Κλινικά αποδεδειγμένα απαλά. Χωρίς σαπούνι - χωρίς οινόπνευμα. 39 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ (500 ml) Αφρόλουτρο κατάλληλο για παιδιά,να καταθέτει βεβαίωση ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 123/2009 και καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν, να είναι υποαλλεργικο PH με αγνά συστατικά και ήπια δράση 40 ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΚΙΛΩΝ (ΠΑΚ. 50) πάνες κλ με μοναδική φιλική προστασία προς το δέρμα, υποαλλεργικές 41 ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-18 ΚΙΛΩΝ (ΠΑΚ. 50) πάνες 9-18 κλ με μοναδική φιλική προστασία προς το δέρμα. υποαλλεργικές 42 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ( ΤΥΠΟΥ WETTEX Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) NO 3 ΔΙΑΣΤ. 26* 31,5 Ανθεκτικό και πολύ απορροφητικό πανί με επένδυση από latex και μικροπόρους στην επιφάνεια του που αφαιρεί και τους επίμονους λεκέδες χωρίς να αφήνει σημάδια. Υψηλή απορροφητικότητα και εξαιρετική αποδέσμευση της βρωμιάς. Ανθεκτικό και υγιεινό, πλένεται πάνω από 1000 φορές. Χρωματική κωδικοποίηση για την αποφυγή επιμόλυνσης( σύμφωνα με το σύστημα HACCP) Διάσταση: 26 εκ. Χ 31,5 εκ. (Νο 3)

11 43 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΚ ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ 45 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚ. 100 Πλαστικό πιάτο μιας χρήσης κατάλληλο για τρόφιμα μη τοξικά Πιγκαλ για wc με λαβή από πλαστικό & με βάση στήριξης όπου τοποθετείται το βουρτσάκι Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης, λευκά ή διάφανα από (πολυεστέρα ) PET, μη τοξικά, κατάλληλο για τρόφιμα και σε ποικιλία μεγεθών. 46 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80Χ100 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ 10- ΚΙΛΟ Σάκοι μαύροι, σκληροί μεγάλης αντοχής ενδεικτικές διαστάσεις 80*100 ενδεικτικού χρώματος μαύρου, σκληροί, μεγάλης αντοχής, πάχους mic. 47 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 0,90Χ1,20 ΡΟΛΟ 10 ΚΙΛΟ Σάκοι μαύροι, σκληροί μεγάλης αντοχής ενδεικτικές διαστάσεις 0.90*1,20 ενδεικτικού χρώματος μαύρου, σκληροί, μεγάλης αντοχής, πάχους mic. 48 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50 Χ 50 ΧΟΝΔΡΕΣ ΡΟΛΟ 20,Διαστάσεων 50*50σε ρολό 20 τεμ,με αστεροειδή ραφή και πάχος 8 mic 49 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑΣ ΔΙΑΦ. ΤΥΠΩΝ (ΠΑΚΕΤΑ 5 ) Χάρτινες σακούλες φίλτρου με 2 στρώσεις,με εξαιρετική απόδοση φλιταρίσματος & αντοχή σε τάσεις 50 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΥΠΟΥ POLY BAG) Νο 2 (50) (ΔΙΑΣΤ.24*35) Να αναφέρουν τη σήμανση << μη τοξικό >> και << καταλληλο για τρόφιμα>> 51 ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΓΙΓΑΣ 50Χ1,40 Σιδερόπανο, με τριπλή μεταλλική επίστρωση, διάσταση: 1,40x50 cm. 52 ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ Ανοξείδωτα συρμάτινα σφουγγαράκια εξαιρετικής αντοχής,σε σπειροειδή μορφή που δεν αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους βάρους 50 γρ περίπου,συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα 53 ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ Ψιλό ανοξείδωτα συρμάτινα σφουγγαράκια εξαιρετικής αντοχής 110 γρ ΝΟ 70,.

12 54 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ Απομακρύνει εύκολα λίπη και βρωμιά,δεν αναπτύσσει εύκολα μικρόβια. Ανθεκτικό σε καθαριστικά και απολυμαντικά. Κατάλληλο σχεδόν για όλες τις επιφάνειες. Διάσταση: 15 χ 7 εκ. 55 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) 500 ml Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου VIAKAL 'η ισοδύναμο ) συσκ 500 ml.να διαλύει αμέσως τα άλατα και τα υπολείμματα σαπουνιού. 56 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΟ Υγρό Σαμπουάν Χαλιών και Μοκετών μεσαίου αφρισμού, με ευχάριστο άρωμα. 57 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500 ml (Με πιστόλι ψεκασμού) Με σύστημα ψεκασμού. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5 %.Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη )min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό & να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα &το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας.να διατίθεται σε συσκευασία 500ml 58 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (1000 gr) 59 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ ΕΩΣ 130 gr - 60 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (100Τεμ) 61 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 70 (28 Χ 28) Χαρτί κουζίνας σε ρολό των 1000 γρ σε χαρτί λευκό. Λευκασμένο χημικό πολτό 100% (με απόκλιση +/- 10% )Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα Χαρτί ρολό υγείας μη ανακυκλωμένο από καθαρή χαρτομάζα, δίφυλλα γκοφρέ Α ποιότητας, απαλά και απορροφητικά. Σε πλαστική συσκευασία ( Βάρος ρολού 130gr) Χαρτομάντιλα 100% καθαρός πολτός, δίφυλλα, απαλά, απορροφητικά, ανθεκτικά. Από λευκασμένο πρωτογενή Χημικό πολτό 100% (διαστ. 28*28)

13 62 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΚΕΤΟ 200 Είναι απαλό χαρτί μιας χρήσης, δεν αφήνει χνούδι, ούτε θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια κατά την χρήση του.απορροφητικές από 100% λευκασμένο χημικό πολτό Σε συσκευασία των 200 τεμ τοποθετούνται σε χαρτοθήκη wc. τύπου ζικ -ζακ 63 ΦΙΑΛΕΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 450 ML τύπου ελ Γκρεκο 64 ΣΠΙΡΤΑ ΚΟΥΤI Σπίρτα ξύλινα με χάρτινο κουτί(250τεμ ανα κουτί) 65 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕΓΆΛΟΙ Αναπτήρας με πέτρα Μπαταρία αλκαλική ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ (ΠΑΚ 4 66 ) 67 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ (1000 ΑΝΑ ΣΥΣΚ) Καλαμάκια σπαστά(ντυμένα σε πλαστική συσκευασία κάθε ένα ξεχωριστά (.συσκ 1000 τεμ ) B ΟΜΑΔΑ: Κ.Α ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ (70 28 Χ 28 ) 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΣΚ (110 gr) Από λευκασμένο πρωτογενή Χημικό πολτό 100% (διαστ. 28*28) Χαρτί κουζίνας σε ρολό των 250 γρ σε χαρτί λευκό. Λευκασμένο χημικό πολτό 100% (με απόκλιση +/- 10% )Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚ εως 10ΡΟΛΩΝ ( ΕΩΣ 130 ΓΡ ) Χαρτί ρολό υγείας μη ανακυκλωμένο από καθαρή χαρτομάζα, δίφυλλα γκοφρέ Α ποιότητας, απαλά και απορροφητικά Σε πλαστική συσκευασία.( Βάρος ρολού 130gr) 4 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 100 ML Οδοντόκρεμα η οποία συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία για τη στοματική υγιεινή. Απαλή & ασφαλή για τον σμάλτο των δοντιών. 5 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 300 ml (με αντλία) Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα ουδέτερο ph περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα, απαλό άρωμα (Συσκ 300 ml με αντλία σε πλαστική συσκευασία )

14 6 ΣΑΠΟΥΝΙ (100gr) Αγνό λευκό σαπούνι,στερεό σε πλάκα για το πλύσιμο χεριών με ουδέτερο ph,περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά &βιοδιασπώμενα.δερματολογικά ελεγμένο (συσκ 100 γρ) 7 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 400 ML Αφρόλουτρο,Να καταθέτει βεβαίωση ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 123/2009 και καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν, να έχει υποαλλεργικο PH. 8 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 400ML Σαμπουάν,Να καταθέτει βεβαίωση ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό 123/2009 και καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν, να έχει υποαλλεργικο PH. 9 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) 500 ml Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min16 %,να περιέχει μη ιονικά min 2%, NAOH min 8 %, Να έχει ph υδάτικού διαλύματος 1%,ειδική σύνθεση για να βοηθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσαι,λίπη,αίμα, καφές αυγό κτλ. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας.να διατίθεται σε συσκευασία των 500 ml. 10 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ) (420 gr) Σε σκόνη με ενζυμα που να αποτελεί μίγμα τασιενεργών συστατικών,αλκαλικών αλάτων,λευκαντικών παραγόντων, τα οποία θα ενεργοποιούνται ακόμη και σε μέτριες θερμοκρασίες. Να περιέχει ανιοντικά τασιενεργα 5-15%, μη ιονικά τασιενεργά,φωσφορικά άλατα,πρωτεολυτικά ένζυμα για την απομάκρυνση ρύπων πρωτεϊνικής φύσης και λευκαντικούς παράγοντες με βάση το οξυγόνο. συσκευασία : 420 γρ) 11 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 30 ΜΕΖΟΥΡΕΣ Σκόνη πλυντηρίου, που να διαλύεται εύκολα & πλήρως, να εξασφαλίζει καθαριότητα & λάμψη στα ρούχα, να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο & φωσφορικά.να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων, να πλένει αποτελεσματικά και στους 30 βαθμούς. Να είναι σε χάρτινη συσκευασία όπου θα έχει οδηγίες

15 12 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 10 Μ 13 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΠΑΝΕΣ (ΤΥΠΟΥ SLIPAD) 20 TEM 15 ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-18 ΚΙΛΩΝ (ΠΑΚ. 50) 16 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ Super market κιλού ΚΙΛΟ Κλασικό αλουμινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσματικά τα τρόφιμα από φως και τις οσμές. από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής & ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μην τσακίζει & σκίζεται 2 πλευρές ματ & γυαλιστερή σε ρολό 10 m Υποαλλεργικές φιλικές προς το δέρμα. με μεγάλη απορροφητικότητα Υποαλλεργικές φιλικές προς το δέρμα. με μεγάλη απορροφητικότητα.(τυπου slipad ή ισοδύναμου ) Πάνες 9-18 κλ με μοναδική φιλική προστασία προς το δέρμα. υποαλλεργικές Πλαστικές σακούλες αντοχής για μεταφορά πραγμάτων 17 ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΙΑ Ανθεκτικά για την μεταφορά διαφόρων πραγμάτων (3 φύλλο 440 γρ )

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ III. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες καθαριότητας των δομών του ΝΠΔΔ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται ΟΜΑΔΑ Α: Κ.Α και ΟΜΑΔΑ Β : Κ.Α Οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. οικονομικού έτους 2015 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν : 1. Η με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών << Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.>>(ΦΕΚ Β ) 2. Ο Ν. 3463/2006 << Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων >> (ΦΕΚ 114/Α / ), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στη διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού.

17 ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα συμβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος είναι : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία : Α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της Διακήρυξης, της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών και Γενικών Προδιαγραφών της Παρούσας μελέτης. Β) Η προσφερόμενη τιμή Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών, όσον αφορά την ομάδα Α. Για την Ομάδα Β οι προσφορές μπορούν να δοθούν και κατά είδος. Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τον τρόπο και στο χρόνο που θα ορίζει η Διακήρυξη τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των δομών. Τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι δομές του ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΣΗ Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί από το διαγωνισμό υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, καταθέτοντας εγγύηση καλής εκτελέσεως της προμήθειας 5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

18 ΑΡΘΡΟ 7 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους νόμους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη κ.λ.π. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 8 ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Ο προμηθευτής οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώνει τη χώρα προέλευσης καθώς και τα εργοστάσια κατασκευής τους των προσφερομένων ειδών καθώς και την υποβολή πιστοποιητικών ποιότητας ( ISO 9001, ) του κατασκευαστή, εφόσον υπάρχουν Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΟΥΒΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΤΕ 22 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΟΠ.ΑΥΤ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚ ΥΠΗΡ.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Α ΟΜΑΔΑ: Κ.Α ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ IV. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2 ΚΙΛΑ 15 2, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΚΟΝΗ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ) 900 gr 30 2, ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 55 ΜΕΖΟΥΡΕΣ 60 15, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) 4 lt 50 2,20 110

20 5 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 5 lt 30 10, ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ Η' ΚΑΨΟΥΛΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ 40) 25 12, ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ & ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (συσκ 4 lt) 35 6, ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 2 lt 40 2, ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 200 Μ. 25 3,50 87,5 10 ΛΑΔΟΚΟΛΛΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ(συσκ 50 m) 40 5, ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100Μ 20 5, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ (400 gr) 10 3, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΙΦΤΗΣ(ΠΡΕΣΑ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΥΒΑ 10 40, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ((ΤΥΠΟΥ vettex ) ΓΙΓΑΣ 10 1,50 15

21 15 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ 10 15, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 400ΓΡ ME ΚΟΝΤΑΡΙ & ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ 20 6, ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (16 ΛΙΤΡΩΝ) 10 3, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙ) 10 70, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 1,30 M (για σκούπα /σφουγγαρίστρα ) ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 1,30 M 20 0,63 12,6 20 2, ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΓΑΛΕΣ 10 3, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ( ΤΥΠΟΥ vettex ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 1,30 M 25 1,93 48,25 23 ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 60CM 10 10, ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20 0, ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΡΙΠΛΗ 10 15, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 750 ML 50 2,20 110

22 27 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 2 LT 50 4, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1lt 50 0,75 37,5 29 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ) 100 1, ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400 gr ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 300ml ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ( ΤΥΠΟΥ CIF ή ισοδύναμου)σε συσκ. 500 ml. 10 3, , ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 300ml με αντλία 50 1, ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt 20 3, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 500 ml 80 1, ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ (συσκ 750ml) 40 4, ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΑΚ ,30 390

23 39 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ (500 ml) 90 6, ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΚΙΛΩΝ (ΠΑΚ. ΕΩΣ 50) ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 9-18 ΚΙΛΩΝ (ΠΑΚ. ΕΩΣ 50) , , ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ( ΤΥΠΟΥ WETTEX Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) NO 3 ΔΙΑΣΤ. 26* 31,5 50 0, ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΚ ,24 111,6 44 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ 5 1,50 7,5 45 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚ , ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80Χ100 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 10 ) ΚΙΛΟ 200 1, ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 0,90 Χ 1,20 ΡΟΛΟ 10 ΚΙΛΟ 200 1, ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ( 50 Χ 50 ΧΟΝΔΡΕΣ 20 ) 90 0, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑΣ ΔΙΑΦ. ΤΥΠΩΝ (ΠΑΚΕΤΑ 5 ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΥΠΟΥ POLY BAG) Νο 2 (50) (ΔΙΑΣΤ.24*35) 30 12, , ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΓΙΓΑΣ( 50Χ1,40 ) 10 3, ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ 70 0,80 56

24 53 ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ 71 1,20 85,2 54 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 550 0, ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) 500 ml 80 1, ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ( 4 lt ) 20 11, ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 ml ) Mε πιστολι ψεκασμού 100 1, ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( 1000 gr) 400 1, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ 130 ΓΡ ) , ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (100Τεμ) 200 1, ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ( Χ 28) 150 0,45 67,5 62 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΚΕΤΟ (200 ) 80 0, ΦΙΑΛΕΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 450 ML 45 5, ΣΠΙΡΤΑ ΚΟΥΤI TEM 50 0,07 3, ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕΓΆΛΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ (ΠΑΚ 4 ) TEM 20 0, , ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ( 1000 TEM) 50 2, ΣΥΝΟΛΟ ,15 ΦΠΑ 23% 6.535,71 ΦΠΑ 13 % 5,46 ΣΥΝΟΛΟ 34999,33

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. 37/345 Αλεξανδρουπολη 12 /5/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Η Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1492 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ παντοπωλείου» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής :

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής : Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε32. νέα είδη καθαριότητας και κουζίνας. Νέα είδη προσωπικής υγιεινής

Ανακαλύψτε32. νέα είδη καθαριότητας και κουζίνας. Νέα είδη προσωπικής υγιεινής Ανακαλύψτε32 Στόχος μας να καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Γι αυτό, συνεχώς διευρύνουμε την γκάμα των λύσεων καθαριότητας και κουζίνας. Ανακαλύψτε στο νέο κατάλογο τα 32 νέα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα