Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση κανονισµού λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 3/2004 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 40/2004 Στην Κοζάνη σήµερα 17/3/2004 ηµέρα Τετάρτη και ώρα µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα µέλος χωριστά, µε αποδεικτικό επίδοσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1069/80 Αρ. 4 παρ. 2. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα εννέα (9) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) µέλη ήτοι: Παρόντες Απόντες Φλώρος Μ. Πρόεδρος Βλατής Ι. Μέλος Τουµπουλίδου Π. Αντ/δρος Γρηγοριάδης Χ.» Μπούρτσου Α. Μέλος Νικολάου Ν.» Μποµπόναρη Ν.» Νικολαίδης Κ.» Χριστοδούλου Αστ.» Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: Εισηγούµενος το θέµα αυτό ο Γενικός ιευθυντής θέτει υπ όψη των µελών του.σ. ότι παρίσταται ανάγκη ψήφισης του Κανονισµού Λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης πόλης Κοζάνης και ηµοτικών ιαµερισµάτων ήµου Κοζάνης που εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία και καλεί το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ όψη : 1)Τον ως άνω Κανονισµό Λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης πόλης Κοζάνης και ηµοτικών ιαµερισµάτων ήµου Κοζάνης τον οποίο συζήτησε κατά άρθρο και στο σύνολό του, 2)Το γεγονός ότι µε την ψήφισή του καθορίζονται τα της λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως,ο τρόπος λειτουργίας του και επιλύονται προβλήµατα λειτουργίας του ικτύου, 3)Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µετά από διαλογική συζήτηση Οµόφωνα Αποφασίζει Ψηφίζει τον παρακάτω Κανονισµό Λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης πόλης Κοζάνης και ηµοτικών ιαµερισµάτων ήµου Κοζάνης κατά άρθρο και στο σύνολό του. Άρθρο 1 ο :Αντικείµενο του κανονισµού 1.1 Ο κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου υπονόµων των αποβλήτων οικιακής χρήσης, των βρόχινων, και των αποβλήτων από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκοµεία, εργαστήρια, συνεργεία, στάβλους, σφαγεία ή άλλες βλαπτικές χρήσεις.

2 Άρθρο 2 ο : Βασικές έννοιες 2.1 Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν παντορροικοί αγωγοί, αγωγοί ακαθάρτων και όµβριων, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και µεταφορά των ακάθαρτων και όµβριων νερών µέχρι τους τελικούς αποδέκτες. 2.2 Παντορροικό σύστηµα, είναι το σύστηµα συλλογής και παροχέτευσης λυµάτων και όµβριων νερών µε κοινό αγωγό. 2.3 Χωριστικό σύστηµα, είναι το σύστηµα που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόµων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που µεταφέρει τα λύµατα και τα απόβλητα και το δίκτυο όµβριων που µεταφέρει τα όµβρια νερά. 2.4 Ακάθαρτα νερά εννοούµε τα οικιακά λύµατα και τα βιοµηχανικά και τα βιοτεχνικά απόβλητα, τα λύµατα των νοσοκοµείων, εργαστηρίων και άλλων παρόµοιων δραστηριοτήτων. 2.5 Οικιακά λύµατα είναι οι επιβαρύνσεις ανθρώπινων απορριµµάτων όπως είναι τα υγρά της κουζίνας και του λουτρού και τα στερεά των αποχωρητηρίων (W.C.). 2.6 Βιοµηχανικά και βιοτεχνικά απόβλητα είναι τα ακάθαρτα, που προέρχονται από δραστηριότητες βιοτεχνιών και βιοµηχανιών, σε όλο τον κύκλο παραγωγής τους. 2.7 Όµβρια νερά θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιµο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιµο των δρόµων και πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις. 2.8 Νόµιµη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση µέσω φρεατίου καθαρισµού µε το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει µετά από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΥΑΚ ή του δήµου στο παρελθόν. 2.9 Παράνοµη σύνδεση του ακινήτου είναι η σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΥΑΚ ή του ήµου στο παρελθόν. Άρθρο 3 ο : Υποχρεώσεις - ακίνητα δίκτυα που συνδέονται υποχρεωτικά µε τα 3.1 Οποίος θα συνδεθεί µε τα δίκτυα αποχέτευσης της.ε.υ.α.k. συµπληρώνει έντυπη δήλωση που παρέχεται από την επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Με την δήλωση του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισµού αποχέτευσης και κάθε µελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόµου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο µέλλον το ιοικητικό Συµβούλιο.

3 3.2 Σε κάθε δρόµο που υπάρχει και λειτουργεί δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική η σύνδεση όλων των παρόδιων ακίνητων µε τον αγωγό αυτό. 3.3 Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για ακίνητα επί ιδιωτικών δρόµων, διόδων, στοών που συγκοινωνούν µε δρόµους στους οποίους υπάρχει υπόνοµος. 3.4 Εάν σε ένα δρόµο προβλέπεται η κατασκευή δύο κλάδων αγωγών (δευτερεύοντα δίκτυα) τότε τα παρόδια ακίνητα πρέπει να συνδέονται στον αγωγό που περνά από µπροστά τους και όχι απέναντι. 3.5 Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις προηγούµενες παραγράφους, η διάθεση των λυµάτων του ακινήτου γίνεται προσωρινά στο έδαφος µε σύστηµα σηπτικού ή στεγανής δεξαµενής, ή όπως ειδικότερα ορίζουν για κάθε περιοχή οι σχετικές Πολεοδοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 3.6 Τα νερά της βροχής, των αυλών και των στεγασµένων οικοδοµών συλλέγονται κατάλληλα και οδηγούνται σε δηµοτικό ή δηµόσιο αγωγό όµβριων ή ακαθάρτων ανάλογα αν υπάρχει χωριστικό ή παντορροικό δίκτυο ( άρθρα 18 και 26 παρ. 4.1 του κτιριοδοµικού κανονισµού) 3.7 Απαγορεύεται η ρίψη των ακαθάρτων νερών των ιδιόκτητών ανοικτών χώρων στο οδόστρωµα των δηµοτικών οδών. 3.8 Τα ισόγεια κτίσµατα (καταστήµατα κτλ) υποχρεούνται να αποχετεύουν τα νερά πλύσης του δαπέδου στο υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο και όχι στο οδόστρωµα των δηµοτικών οδών. 3.9 Στις περιοχές της πόλης Κοζάνης ή σε οικισµούς που υπάρχει χωριστικό δίκτυο, οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωµένοι να διαχωρίσουν τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα βρόχινα. Σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται η αποχέτευση βρόχινων νερών στον αγωγό ακαθάρτων. Αν οι ιδιοκτήτες δεν διαχωρίσουν τα εσωτερικά τους δίκτυα η ΕΥΑΚ τους ορίζει προθεσµία για να κάνουν το διαχωρισµό και αν δεν συµµορφωθούν, διακόπτει πρώτα την παροχή νερού και στη συνέχεια τη σύνδεση ακαθάρτων Για την αποχέτευση υπογείων εδαφικών νερών στο δίκτυο ακαθάρτων απαιτείται ειδική άδεια του.σ. της ΕΥΑΚ που καθορίζει τους ειδικότερους όρους σύνδεσης. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να παρεµποδίζεται η εισροή των υπερυψωµένων υδάτων του υπονόµου στο υπέδαφος

4 Άρθρο 4 ο : Εξωτερικές ιακλαδώσεις - Εσωτερικό ίκτυο Αποχέτευσης Ακινήτων 4.1 Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονοµάζεται το τµήµα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακάθαρτων νερών που περιλαµβάνει: α) τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριµένου δρόµου, και β) τη σύνδεση του αγωγού αυτού µε τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται µπροστά από το ακίνητο και κατά µήκος του δρόµου. 4.2 Η εξωτερική διακλάδωση από το δίκτυο αποχέτευσης µέχρι την οικοδοµική γραµµή, κατασκευάζεται από την Τ.Υ. της ΕΥΑΚ µε δαπάνες των ιδιοκτητών ακινήτων (αρθ. 15 Ν. 1069/80). 4.3 Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο από 1,2 µ. Αν το δίκτυο είναι αβαθές, επιτρέπεται η κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης σε βάθος µικρότερο από 1,2 µ αλλά τότε θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση. Η εξωτερική διακλάδωση πρέπει να κατασκευάζεται κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων διακλάδωσης. 4.4 Κανείς εκτός από την.ε.υ.α.κ. δεν επιτρέπεται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα της αποχέτευσης, έξω από την ρυµοτοµική γραµµή, χωρίς γραπτή άδεια της.ε.υ.α.κ. 4.5 Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου γίνονται από τη.ε.υ.α.κ. µε δικές της δαπάνες εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η σχετική δαπάνη. 4.6 Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων µέχρι την οικοδοµική γραµµή ( µαζί µε το φρεάτιο προσαρµογής) κατασκευάζεται µε φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύµφωνα µε τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. ιευκρινίζεται ότι : α) εν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί µεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης. β) Για τη σύνδεση ακινήτου µε το δίκτυο ακάθαρτων πρέπει να υπάρχει στο ακίνητο, ανάλογα µε την κρίση της υπηρεσίας, αυτόµατη βαλβίδα αντεπιστροφής. Η βαλβίδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται µε φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση µέσα στο φρεάτιο προσαρµογής, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της από τα αρµόδια όργανα της.ε.υ.α.κ.. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο µόνος υπεύθυνος για ζηµιές που µπορεί να γίνουν στο ακίνητο του ή σε τρίτους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της βαλβίδας αντεπιστροφής. 4.7 Σε περίπτωση παράβασης των όρων των προηγούµενων παραγράφων 4.4 και 4.5 η.ε.υ.α.κ. εκτός από τις τυχόν άλλες αξιώσεις της µπορεί να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού.

5 Άρθρο 5 ο : Αριθµός παροχών αποχέτευσης 5.1 Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόµους στους οποίους υπάρχει και λειτουργεί αγωγός αποχέτευσης, θα συνδέονται µε αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά την κρίση της.ε.υ.α.κ. Αν υπάρχει αγωγός του δικτύου στον ένα από τους δύο δρόµους, το ακίνητο συνδέεται µε αυτόν εφόσον ο ιδιοκτήτης απαιτεί την άµεση σύνδεση του ακινήτου του. 5.2 Γενικά κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από ΜΙΑ ΜΟΝΟ εξωτερική εγκατάσταση και κάθε εξωτερική εγκατάσταση αποχετεύει ΕΝΑ ΜΟΝΟ οικόπεδο. 5.3 Παρεκκλίσεις από τον παρακάτω κανόνα µπορούν να γίνουν στις εξής περιπτώσεις, µετά από την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της.ε.υ.α.κ.: α) Όταν πρόκειται για πολύ µεγάλα κτίρια, στο αυτό, οικόπεδο που είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και γενικά όταν είναι τεχνικά αδύνατη ή δυσχερής η αποχέτευση ενός οικοπέδου µε µια µόνο εξωτερική διακλάδωση. β) Για ανεξάρτητα κτίρια, που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο, αλλά µε τρόπο που να επιτρέπουν τη διαίρεση του οικοπέδου σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, που να πληρούν τους όρους του ΓΟΚ από άποψη αρτιότητας κ.τ.λ. και να υπάρχει δρόµος για το δίκτυο. γ) Για ακίνητα εξ αδιαιρέτου που κατά το χρόνο της σχετικής αίτησης έχουν διαιρεθεί ή τα κτίρια που βρίσκονται σε αυτά διαπιστώνεται ότι είναι λειτουργικά ανεξάρτητα. 5.4 Αν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα, άρτια και οικοδοµήσιµα κατά τον ΓΟΚ οικόπεδα, το καθένα πρέπει να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση, ανεξάρτητα των παρακειµένων του, έστω και αν τα νέα οικόπεδα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο κύριο. 5.5 Αν σε τµήµα γενικού κτιρίου της κατηγορίας Α του άρθρου 10 γίνεται χρήση κτιρίου της κατηγορίας Β του αυτού άρθρου τότε για κάθε είδος αποχετευµένων πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η ΕΥΑΚ κρίνει απαραίτητο, µπορεί να επιβάλλει την κατασκευή χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων. Άρθρο 6 ο : Αποχέτευση χαµηλών χώρων 6.1 Όταν τα εντός του ακινήτου στόµια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και όµβριων βρίσκονται χαµηλότερα του ισογείου, η σύνδεση µε το δίκτυο επιτρέπεται µόνο µετά από ειδική άδεια της ΕΥΑΚ. 6.2 Η άδεια αυτή χορηγείται µόνο µετά από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου «ότι δεν θα έχει καµία απαίτηση για αποζηµίωση σε περίπτωση που προκληθούν ζηµιές στο ακίνητό του από πληµµύρες ή από

6 οποιαδήποτε άλλη αιτία, και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για τις ζηµιές που θα προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς και επίσης για την καταβολή των δαπανών που θα χρειασθούν για την αποκατάσταση των ζηµιών. 6.3 Όταν τα στόµια υποδοχής, του προηγούµενου άρθρου ευρίσκονται όχι µόνο χαµηλότερα του πεζοδροµίου αλλά και της στάθµης υπερύψωσης των υδάτων του υπονόµου, όπως αυτή καθορίζεται από την ΕΥΑΚ, απαιτείται εκτός από την ανωτέρω άδεια η εσωτερική εγκατάσταση της αποχέτευσης να είναι εφοδιασµένη µε αυτόµατη δικλείδα ασφαλείας και µε υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα. Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιµες και να συντηρούνται µε δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους, η δε ΕΥΑΚ διατηρεί το δικαίωµα να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρεί απαραίτητο. 6.4 Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από τη στάθµη υπερύψωσης των υδάτων του υπονόµου. Σαν υψόµετρο αυτών λαµβάνεται η στάθµη του νερού στο σιφόνι της λεκάνης του αποχωρητηρίου. 6.5 Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι ενός ακινήτου βρίσκονται τόσο χαµηλά που να µην µπορούν να αποχετευτούν µε φυσική ροή στον αγωγό που περνάει στο δρόµο όπου έχει πρόσοψη το ακίνητο, τότε: α) Μπορεί να επιτραπεί ή αποχέτευση του ακίνητου µέσα από γειτονικό οικόπεδο κατά τους όρους του άρθρου 3.3 του παρόντος εφόσον έτσι εξασφαλίζεται φυσική ροή ή β) Προβλέπεται µηχανική ανύψωση των νερών που θα αποχετευτούν µε ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Οι διαστάσεις της δεξαµενής από την οποία θα αντλούνται τα απόβλητα, είναι τέτοιες ώστε να πραγµατοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήµατα τέτοια που να µην υπερβαίνουν τις τρεις (3) ώρες Άρθρο 7 ο : Σύσταση αποχετευµένων υγρών 7.1. Απαγορεύεται γενικά η αποχέτευση ή η µε άλλο τρόπο απόρριψη δια εγκαταστάσεων αποχέτευσης στο δίκτυο υπονόµων των εξής ουσιών: α) Ουσιών που προέρχονται από σηπτικούς ή απορροφητικούς βόθρους, αν δεν προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία τους έτσι που η ποιότητά τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα των οικιακών λυµάτων, αν δεν χορηγηθεί άδεια της.ε.υ.α.κ.. β) Κάθε είδους υλικών που µπορούν να φράξουν τους αγωγούς, όπως απορρίµµατα µαγειριών, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άµµος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίµµατα σφαγείων, δύσκολα βιοαποσυνθέσιµες ουσίες (πλαστικά τεµάχια, γυαλιά κ.τ.λ.) έστω και µέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων µέσων. γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ή άλλων ουσιών που µπορούν να κάνουν ζηµιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δηµιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.

7 δ) Αερίων και ατµών. Η απευθείας σύνδεση αεραγωγών µε τους υπονόµους απαγορεύεται. ε) Ουσιών που παράγουν δηλητηριώδη αέρια ή ασφυξιογόνα ή ουσιών που µπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.τ.λ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης. στ) Υγρών που µπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών, όπως αυτά που προκαλούν χηµικές κατακρηµνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις στους αγωγούς καθώς και χρωµατισµένα νερά αποχέτευσης. ζ) Ουσιών που λόγω σύνθεσης ή ζύµωσης προκαλούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυµιάσεις. η) Yγρών γενικά µε ουσίες που µπορεί να έχουν αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθαρισµού λυµάτων κατά την κρίση της.ε.υ.α.κ.. Ο καθορισµός κατά περίπτωση των ανωτάτων ορίων των ουσιών που προβλέπονται στις περιπτώσεις η) και στ) γίνεται από τη.ε.υ.α.κ.. θ) Νερών αποχέτευσης σε τόσο µεγάλη ποσότητα ώστε να επηρεάζεται η οµαλή λειτουργία του δικτύου. Η θερµοκρασία των αποβλήτων πρέπει να είναι µικρότερη των 45 C. Υγρών που γενικά δεν πληρούν τους όρους και προδιαγραφές που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης. εν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν κολλώδης ουσίες που διογκώνονται όταν έρχονται σε επαφή µε το νερό. εν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν στερεά ακατέργαστα που µπορεί να κρατήσει εσχάρα µε ανοίγµατα 1,5 εκ.. Το ph των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των τιµών 6,5 και 9. εν πρέπει τα απόβλητα να έχουν φυσικοχηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά µε τιµές µεγαλύτερες από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα Ι, εκτός αν η ηµερήσια παροχή είναι µικρότερη από 5 Μ 3 οπότε ύστερα από ειδική έγκριση µπορεί να επιτραπούν τιµές µέχρι το διπλάσιο. Οι τιµές του παραρτήµατος Ι ισχύουν για ηµερήσιες παροχές µέχρι 1000 Μ 3. Εάν η εκροή είναι µεγαλύτερη, τότε οι τιµές µειώνονται ανάλογα µε την παροχή αυτή, ώστε το µέγεθος ανά ηµέρα οποιασδήποτε ουσίας ρυπαίνει, να µην ξεπερνά την ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1000 Μ 3 την ηµέρα. Ως τιµές σύγκρισης µε αυτές του παραρτήµατος Ι νοούνται οι µέσες τιµές που αντιστοιχούν σε τρία δείγµατα. Τα δείγµατα πρέπει να παίρνονται την ίδια

8 ηµέρα και η κάθε δειγµατοληψία να έχει διαφορά 1 ώρα από την προηγούµενη. 7.2 Η αποχέτευση µέσα στο δίκτυο υπονόµων των οικιακών αποβλήτων, επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτά δεν περιέχουν ουσίες που µπορούν να βλάψουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθαρισµού λυµάτων, σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, είτε τις έχουν αποβάλλει µε µεθόδους προτεινόµενες από τον αιτούντα. Αν αργότερα προκύψει ότι τα εγκριθέντα µέτρα δεν επαρκούν, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωµένος να προβεί στην εκτέλεση των αναγκαίων τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων κατά την εντολή της.ε.υ.α.κ.. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης των επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων, η.ε.υ.α.κ. µπορεί να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιµο, καθοριζόµενο από το.σ. Η.Ε.Υ.Α.Κ. µπορεί επίσης να διακόψει τη σύνδεση χωρίς να περιµένει την εκτέλεση των επιβληθέντων τροποποιήσεων εφόσον διαπιστούται ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του δικτύου ή γενικά προβληµατικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυµάτων κ.τ.λ. ή σοβαρός λόγος για τη ηµόσια Υγεία ή το περιβάλλον. 7.3 Η αποχέτευση µέσα στο δίκτυο υπονόµων των βιοµηχανικών αποβλήτων και ακαθάρτων νερών των διαφόρων βιοµηχανιών, εργοστασίων, εργαστηρίων, γκαράζ, κ.τ.λ. επιτρέπεται µόνο κατόπιν ειδικής άδειας της.ε.υ.α.κ. και εφόσον τα παραπάνω νερά είτε δεν έχουν τις αναφερόµενες στις παραπάνω παραγράφους ιδιότητες είτε τις έχουν αποβάλει µε µεθόδους προτεινόµενες από τον αιτούντα. 7.4 Προκειµένου για αποχέτευση βιοµηχανικών ή άλλων νερών, η.ε.υ.α.κ. µπορεί να ζητήσει πλην της κατά τα παραπάνω επεξεργασίας τους και πλήρη αποχρωµατισµό τους µε ειδικές εγκαταστάσεις εφαρµοζόµενης αναλόγως της προηγούµενης παραγράφου. 7.5 Τα καθαρά νερά των εργοστασίων, βιοµηχανιών βιοτεχνιών (νερά συµπύκνωσης, ψύξης ανυψωτικών µηχανηµάτων κτλ) επιτρέπεται να αποχετευτούν στο δίκτυο µετά από ειδική άδεια της.ε.υ.α.κ Απαγορεύεται η απευθείας αποχέτευση στο δίκτυο υπονόµων των ακαθάρτων υγρών στάβλων. Επιβάλλεται η προηγούµενη απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κ.τ.λ. ώστε να συµµορφωθούν µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7.1 (µε βόθρους καθίζησης ή διατάξεις που εγκρίνονται από τη.ε.υ.α.κ.). 7.7 Στις περιπτώσεις που όσο και αν προβλεφθεί το αντίθετο εισέρχονται στο δίκτυο επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες όπως αυτές καθορίζονται στη παράγραφο 7.1 ο ιδιοκτήτης οφείλει να πάρει όλα τα µέτρα για την αποµάκρυνσή τους ειδοποιώντας άµεσα τη.ε.υ.α.κ.. Μέχρι την πλήρη ανάσχεση της εισροής των παραπάνω επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών στο δίκτυο η.ε.υ.α.κ. µπορεί να διακόψει τη σύνδεση.

9 7.8 Η.Ε.Υ.Α.Κ. µπορεί να µεταβάλει τα πρότυπα εκροής σε τιµές µεγαλύτερες ή µικρότερες ανάλογα µε την απόκριση των έργων που θα γίνουν στο συνδεόµενο ή την εγκατάσταση καθαρισµού ή την κατάσταση του αποδέκτη. 7.9 Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις µε τις οποίες έγινε η σύνδεση, επιβάλλεται πρόστιµο καθοριζόµενο από το.σ. της.ε.υ.α.κ. και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να συµµορφωθεί µέσα σε τασσόµενη προθεσµία µετά την πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή νερού του αποχετευµένου ακινήτου, φράσσεται η σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλεται πρόστιµο, καθοριζόµενο από το.σ. της.ε.υ.α.κ.. Άρθρο 8 ο : Απαγόρευση χρησιµοποίησης υγρών 8.1 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό υγρών από οπουδήποτε κι αν προέρχονται και ρέουν σε αγωγούς όµβριων ή ακαθάρτων χωρίς προηγούµενη άδεια της.ε.υ.α.κ. όταν βρίσκονται µέσα στα διοικητικά της όρια. Άρθρο 9 ο : Κατεδάφιση και αχρήστευση παλιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης 9.1 Μετά τη σύνδεση του ακινήτου µε υπόνοµο οι ιδιοκτήτες οφείλουν µετά τη σχετική πιστοποίηση της εκτέλεσης των έργων που κρίθηκαν αναγκαία από τη.ε.υ.α.κ. να αχρηστεύσουν και να κατεδαφίσουν βόθρους σηπτικούς, ακαθάρτων και αποχωρητηρίων, παλιούς υπονόµους και γενικά κάθε παλιά εγκατάσταση που υπάρχει στο ακίνητο τους µε δική τους φροντίδα και δαπάνη και µέσα σε προθεσµία οριζόµενη από τη.ε.υ.α.κ. η οποία στη συνέχεια ελέγχει. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης η.ε.υ.α.κ. διακόπτει την παροχή νερού, την σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιµο καθοριζόµενο από το.σ. της.ε.υ.α.κ Για να αχρηστευτούν τελείως οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να αδειάσουν τελείως και το περιεχόµενό τους να αποµακρυνθεί µε δαπάνη του ιδιοκτήτη. Απαγορεύεται η απόρριψη του περιεχοµένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης, επιβαλλόµενου προστίµου καθοριζόµενου από το.σ. της.ε.υ.α.κ.. Άρθρο 10 ο : Χορήγηση αδειών σύνδεσης 10.1 Πριν από κάθε ενέργεια προς λήψη της νόµιµης άδειας οικοδοµής, προκειµένου για ανέγερση νέων κτιρίων ή επέκταση υφισταµένων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να ζητήσουν από τη.ε.υ.α.κ. µε αίτησή τους πληροφορίες γύρω από το σύστηµα αποχέτευσης της περιοχής, καθώς και για το σηµείο συµβολής της στάθµης υπερύψωσης των νερών του υπονόµου, προκειµένου να ληφθούν υπόψη από το Μηχανικό που θα συντάξει την µελέτη ή την έκθεση.

10 Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση της.ε.υ.α.κ. αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό στοιχείο προς έγκριση της όλης µελέτης της οικοδοµής για την έκδοση της νόµιµης άδειας ανέγερσης, είτε πρόκειται για νέα οικοδοµή είτε για επέκταση, οριζοντίως ή κατακορύφως υφισταµένης. Για την χορήγηση από τη.ε.υ.α.κ. της άδειας σύνδεσης µε τα δίκτυα απαιτούνται: Α. Νέες υπό ανέγερση ή υπάρχουσες οικοδοµές των οποίων τα λύµατα δεν χρειάζονται καµία προεπεξεργασία πριν διοχετευτούν στο δίκτυο αποχέτευσης (κατοικίες, γραφεία, εκπαιδευτήρια κ.τ.λ.). -Μαζί µε τη χορήγηση της άδειας σύνδεσης πρέπει να υποβληθεί θεωρηµένη άδεια από την Πολεοδοµία -Τοπογραφικό διάγραµµα όπου εκτός των άλλων θα απεικονίζεται το οικοδοµικό τετράγωνο, η θέση του οικοπέδου και της οικοδοµής που θα συνδεθεί καθώς και η θέση του βόθρου που καταργείται. -Κάτοψη κατωτέρου ορόφου µε το φρεάτιο ελέγχου και τους οριζόντιους αποχετευτικούς αγωγούς. Τα παραπάνω σχέδια και διαγράµµατα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του Μηχανικού που τα συνέταξε και του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος απέναντι στη.ε.υ.α.κ. για ατελή ή εσφαλµένη εφαρµογή τους. -Πίνακα µε ονοµατεπώνυµα ιδιοκτητών και αριθµό υδροµέτρου καθενός ιδιοκτήτη. Η.Ε.Υ.Α.Κ. έχει το δικαίωµα να ζητήσει εκτός από τα παραπάνω κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί αναγκαία κατά την κρίση της και να επιβάλλει την εκτέλεση κάθε µεταρρύθµισης ή συµπλήρωσης της υφιστάµενης εσωτερικής εγκατάστασης που θα κριθεί αναγκαία τη σύνδεσή της οικοδοµής µε το δίκτυο, κοινοποιούσα για το τελευταίο αυτό εντολή της στο αρµόδιο Πολεοδοµικό γραφείο Για την εκτέλεση εργασιών που έχουν υποδειχθεί, δίδεται από τη.ε.υ.α.κ. ορισµένη προθεσµία, η οποία µόλις περάσει άπρακτη καθώς επίσης και αν δεν υποβληθεί έγκαιρα αίτηση σύνδεσης εκτός της επιβολής προστίµου η.ε.υ.α.κ. έχει το δικαίωµα να προβεί σε διακοπή νερού του προς αποχέτευση ακινήτου. Προκειµένου για πολυκατοικίες όπου οι ενδιαφερόµενοι είναι πολλοί συνιδιοκτήτες, η ανωτέρω αίτηση σύνδεσης, υποβάλλεται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας. Β. Για την χορήγηση από τη.ε.υ.α.κ. άδειας σύνδεσης σε κτίρια ή εγκαταστάσεις κάθε χρήσης των οποίων τα λύµατα πριν τη σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης χρήζουν κάποια προεπεξεργασία σύµφωνα µε το άρθρο 7 του διατάγµατος αυτού εκτός κατοικιών, γραφείων, καταστηµάτων, κ.λ.π. δηλαδή βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, σταθµοί αυτοκινήτων, στάβλοι κτλ. (1) Νέα κτίρια υπό ανέγερση: Όσοι θέλουν να οικοδοµήσουν οφείλουν να υποβάλουν προς τη.ε.υ.α.κ. εκτός των αναφεροµένων στην παράγραφο Α του άρθρου αυτού, σε τρία

11 αντίτυπα και συµπληρωµατική µελέτη των κατά το άρθρο 7 αυτού του κανονισµού προβλεποµένων ως αναγκαίων εγκαταστάσεων προς επιτυχή και ασφαλή λειτουργία και χρήση ακαθάρτων. Μέσα στη µελέτη θα είναι γραµµένα τα ποσοστά, η θερµοκρασία και η χηµική σύνθεση των νερών που αποχετεύονται, οι ελάχιστοι, µέγιστοι και µέσοι δείκτες του ph, η ηµερήσια παροχή και οι διακυµάνσεις της, η περιεκτικότητα σε βαρέα µέταλλα, οι τοξικές ουσίες κ.τ.λ.. Η.Ε.Υ.Α.Κ. έχει το δικαίωµα να ζητήσει κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία και στοιχείο ή την εκτέλεση επιπλέον έργων και την λήψη και άλλων προστατευτικών της καλής λειτουργίας του δικτύου µέτρων. Η ανωτέρω συµπληρωµατική µελέτη των εγκαταστάσεων πρέπει να φέρει εκτός της υπογραφής των αρµοδίων κατά περίπτωση επιστηµόνων και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο όποιος είναι υπεύθυνος, αν µετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν κακώς. Μόνο µετά από έλεγχο για καλή εκτέλεση των ανωτέρω εσωτερικών εγκαταστάσεων και τήρηση των όρων αυτού του κανονισµού αποχέτευσης είναι δυνατή η σύνδεση µε το δίκτυο υπονόµων. Σε κάθε ακίνητο της κατηγορίας αυτής πρέπει να κατασκευαστεί κατάλληλο φρεάτιο δειγµατοληψίας αποβλήτων, σύµφωνα µε εγκεκριµένο σχέδιο και να τοποθετηθεί µετρητής παροχής τούτων αν αυτό ζητηθεί. Το φρεάτιο δειγµατοληψίας και ο µετρητής παροχής τοποθετούνται µετά τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, σε θέση εύκολα επισκέψιµη. Β2. Υπάρχοντα κτίρια: Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των ακινήτων της κατηγορίας αυτής, µετά από ειδική πρόσκληση της.ε.υ.α.κ. και σε ειδική προθεσµία που τάσσεται από αυτή, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση σύνδεσης συνοδευόµενη εκτός από τα απαιτούµενα για τα υφιστάµενα κτίρια της περίπτωσης Α. του παρόντος άρθρου και από βεβαίωση από αρµόδιο επιστήµονα για την ποιότητα των προς αποχέτευση αποβλήτων καθώς και από τις υφιστάµενες ειδικές εγκαταστάσεις και µέτρα που έχουν ληφθεί. Μη υφιστάµενων ειδικών εγκαταστάσεων, υποβάλλεται πλήρης των απαιτούµενων, ανάλογη της αναφερόµενης για τα κτίρια της περίπτωσης Β1 του παρόντος άρθρου. Εκτός της υπογραφής του συντάξαντος τεχνικού, πρέπει ακόµη να φέρει την υπογραφή του ιδιοκτήτη ο οποίος είναι υπεύθυνος αν πράγµατι διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις για οποιονδήποτε λόγο λειτουργούν κακώς. Η.Ε.Υ.Α.Κ. µπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία θεωρεί χρήσιµο ή την κατασκευή ή λήψη επιπλέον έργων των υφισταµένων που θεωρεί αναγκαία Μέσα στην παραπάνω πρόσκληση θα ορίζεται από τη.ε.υ.α.κ. ορισµένη προθεσµία για την κατασκευή των απαιτούµενων κατά τα ανωτέρω έργων προς σύνδεση του ακινήτου. Μόνο µετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης αυτών, ή την τήρηση των υποδείξεων της.ε.υ.α.κ. και των όρων του παρόντος κανονισµού είναι δυνατή η εκτέλεση της σύµβασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία για την υποβολή της αίτησης σύνδεσης ή την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών η.ε.υ.α.k. δικαιούται να επιβάλλει πρόστιµο καθοριζόµενο από το.σ. και να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου.

12 10.2. Για τον χαρακτηρισµό ενός ακινήτου ως ανήκοντος στην κατηγορία Β µε τις συνεπαγόµενες υποχρεώσεις, αρκεί χρήση της κατηγορίας αυτής και σε τµήµα µόνο του ακινήτου, εκτός αν το τµήµα αυτό αποχετεύεται στο δίκτυο ακαθάρτων µε ξεχωριστή εγκατάσταση αποχέτευσης Ο ιδιοκτήτης ακινήτου που χαρακτηρίστηκε και συνδέθηκε ως ακίνητο έχων οικιακά λύµατα και το οποίο πρόκειται να γίνει χρήση του ως ακινήτου της κατηγορίας Β υποχρεούται πριν την έναρξη της νέας χρήσης να υποβάλλει την απαιτούµενη κατά την παράγραφο Β2 έκθεση ή µελέτη των απαιτούµενων ειδικών εγκαταστάσεων. Η.Ε.Υ.Α.Κ. µπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία κρίνει απαραίτητη ή την εκτέλεση επιπλέον έργων ή λήψη επιπλέον µέτρων. Μόνο µετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης των εργασιών, της τήρησης των υποδείξεων της.ε.υ.α.κ. και των όρων του παρόντος κανονισµού είναι επιτρεπτή η έναρξη της νέας χρήσης Σε περίπτωση παράλειψης των απαιτούµενων κατά την προηγούµενη παράγραφο ενεργειών, καθώς και ψευδούς δήλωσης ως προς τη χρήση του ακινήτου, η.ε.υ.α.κ. µπορεί να επιβάλλει πρόστιµο καθοριζόµενο από το.σ., να διακόψει τη σύνδεση νερού του ακινήτου ή και τη σύνδεση αποχέτευσης, µέχρι την ολοκλήρωση των κατά τα ανωτέρω απαιτούµενων εργασιών Κατά την κρίση της τεχνικής υπηρεσίας της.ε.υ.α.κ. είναι δυνατή, σε κάθε περίπτωση η διενέργεια αυτοψίας από τα συνεργεία της Επιχείρησης προς εξακρίβωση της ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών. Άρνηση του ιδιοκτήτη να επιτρέψει τη διενέργεια της αυτοψίας, ακόµη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, συνεπάγεται επιβολή προστίµου καθοριζόµενου από το.σ. και διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου. Άρθρο 11 ο : απάνες και τέλη 11.1 Σύµφωνα µε τον Ν. 1069/80 οι βασικές δαπάνες και εισφορές για τη σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης είναι οι παρακάτω: Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης Το τέλος χρήσης υπονόµων Η δαπάνη µετατόπισης αγωγών διακλάδωσης αποχέτευσης 11.2.α. Οι ιδιοκτήτες που τα ακίνητά τους συνδέονται µε το δίκτυο αποχέτευσης υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους σύνδεσης (αρθ. 10 παρ. 1γ Ν. 1069/80). Το τέλος σύνδεσης καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της ΕΥΑΚ και υπολογίζεται µε χρήση της συνολικής επιφάνειας του κτίσµατος. Συνολική επιφάνεια ενός κτίσµατος ορίζουµε το άθροισµα των επιφανειών που συµµετέχουν στον υπολογισµό του συντελεστή δόµησης και επιφανειών χώρων που δεν συµµετέχουν στον υπολογισµό αυτό αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κύριας χρήσης.

13 β. Σε περίπτωση προσθήκης σε νόµιµα συνδεδεµένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης µόνο για τους χώρους αυτούς Σε περίπτωση κατεδάφισης παλιού κτίσµατος και ανέγερσης νέου καταβάλλονται εξ αρχής τα τέλη σύνδεσης του νέου ακινήτου που αναφέρονται στο άρθρο 11.4 Η δαπάνη για κάθε επιβαλλόµενη από τον παρόντα κανονισµό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων και η ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Στην παραπάνω περιλαµβάνεται και ο αερισµός του φρεατίου ελέγχου Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευµένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισµού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά µετά το τέλος του ελέγχου Το δικαίωµα σύνδεσης ακινήτου της κατηγορίας της παρ. 10.Β καθορίζεται µε ειδική ανά περίπτωση απόφαση του.σ. της.ε.υ.α.κ Η κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων µετατόπιση αγωγών και διακλαδώσεων αποχέτευσης γίνεται από τη ΕΥΑΚ και τα έξοδα βαρύνουν τους ενδιαφερόµενους Οι δαπάνες των 10.2 και 11.7 καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης, 11.9 Για την αποχέτευση κάθε διακεκριµένης κατά χρήση ιδιοκτησίας και την σύνδεση αυτής ή του όλου ακινήτου στο οποίο βρίσκεται, µε το δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων, καταβάλλεται τέλος χρήσης υπονόµων που καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της.ε.υ.α.κ.. Το τέλος χρήσης υπονόµων υπολογίζεται επί των m 3 νερού που χρεώνεται στους λογαριασµούς ύδρευσης. Είναι δυνατόν σε περιπτώσεις ακινήτων που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανίες βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, κ.τ.λ. ακίνητα καθοριζόµενα από το.σ. σε κατηγορίες αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου, το τέλος χρήσης υπονόµου να καθορίζεται µε απόφαση του.σ. και να διαφέρει του τέλους χρήσης ακινήτων γενικής χρήσης (κατοικιών, καταστηµάτων κ.τ.λ.) Για τις περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από την.ε.υ.α.κ. και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, το τέλος χρήσης του υπονόµου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται µε απόφαση του.σ της.ε.υ.α.κ.. Άρθρο 12 ο :Αποχέτευση βοθρολυµάτων

14 12.1. Στις περιπτώσεις που κατά τον παρόντα κανονισµό επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων και δεξαµενών αποθήκευσης προς αποµάκρυνση είναι δυνατή η µεταφορά του περιεχοµένου τους µε βυτιοφόρα και η απόρριψη τους σε υποδεικνυόµενο από την.ε.υ.α.κ. µέρος των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού των λυµάτων, µετά από έλεγχο της σύσταση τους Το τέλος απόρριψης βοθρολυµάτων, ο τρόπος υπολογισµού του και ο τρόπος καταβολής του ορίζεται από το.σ της.ε.υ.α.κ. Άρθρο 13 ο : Ειδικά θέµατα Το.Σ. της.ε.υ.α.κ., προκειµένου να αποφασίσει για ειδικά θέµατα που απαιτούν ειδικές γνώσεις, µπορεί να αναθέσει την µελέτη ή να ζητήσει γνωµοδότηση από ειδικούς επί του θέµατος ή σε επιτροπή που θα συγκροτήσει. Άρθρο 14 ο : Προσκλήσεις, Επιδόσεις, Υπεύθυνοι Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευµένου ακινήτου (π.χ µισθωτής), ευθύνεται έναντι της.ε.υ.α.κ., για κάθε παράβαση του παρόντα κανονισµού ή οφειλή προς την.ε.υ.α.κ λόγω της αποχέτευσης από κοινού και εις ολόκληρων µε τον ιδιοκτήτη Οποιαδήποτε οφειλή προς την.ε.υ.α.κ. (πρόστιµα, τέλη, δαπάνες κ.τ.λ) µπορούν να χρεωθούν στον λογαριασµό ύδρευσης του ακινήτου Σε περίπτωση πολυκατοικιών και γενικά κτιρίων µε διακεκριµένες κατά χρήση ιδιοκτησίες (καταστήµατα, διαµερίσµατα κ.λ.π.), εφόσον διαπιστωθεί ότι η τυχόν παράβαση των όρων του παρόντος κανονισµού αφορά διακεκριµένη ιδιοκτησία ή ότι ο χαρακτηρισµός ενός κτιρίου ως της κατηγορίας Β του παρόντα κανονισµού οφείλεται στην ειδική χρήση διακεκριµένης ιδιοκτησίας, είναι δυνατό, κατά την κρίση της.ε.υ.α.κ, η χρέωση των αναλογούντων προστίµων δαπανών της.ε.υ.α.κ. για λογαριασµό του ιδιοκτήτη κ.τ.λ. να γίνει στον λογαριασµό ύδρευσης αυτής να διακοπεί δε η υδροδότηση της, χωρίς όµως στην τελευταία περίπτωση να απαγορεύεται και η διακοπή της σύνδεσης της αποχέτευσης, ολοκλήρου του κτιρίου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από την.ε.υ.α.κ Οι επιδόσεις ατοµικών προσκλήσεων, ειδοποιήσεων και γενικά εγγράφων της.ε.υ.α.κ. προς τρίτους γίνονται από υπάλληλο της.ε.υ.α.κ. επί αποδείξει ή δικαστικό επιµελητή, ή ταχυδροµικά. Αρκεί δε προς ειδοποίηση πρόσκληση κ.τ.λ όλων, η επίδοση προς τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του ακινήτου ή τον διαχειριστή ή έναν από τους συνιδιοκτήτες εν απαιτείται πρόσκληση ή ειδοποίηση προκείµενου να γίνει έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης και γενικά έλεγχος τήρησης των όρων του παρόντα κανονισµού.

15 14.6. Η.Ε.Υ.Α.Κ., σύµφωνα παρόντα Κανονισµό, δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν βλάβες από διακοπή της υδροδότησης ή αποχέτευσης ακινήτου, δεν απαιτείται δε προηγούµενη ειδοποίηση. Άρθρο 15 ο : Έλεγχος των εγκαταστάσεων Ο έλεγχος των εξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων, από το φρεάτιο έλεγχου µέχρι τον υπόνοµο της οδού ασκείται από τη.ε.υ.α.κ. µε αυτοψία ακόµη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, εκτελούµενων εν ανάγκη των απαιτούµενων εκσκαφών κατεδαφίσεων δειγµατοληψιών κ.τ.λ. Άρνηση να επιτραπεί η είσοδος των συνεργείων της.ε.υ.α.κ. στο ακίνητο συνεπάγεται την επιβολή προστίµου καθοριζόµενου από το.σ. της.ε.υ.α.κ Για κάθε σύνδεση είναι υποχρεωτική η κατασκευή φρεατίων ελέγχου (επιθεωρήσεως) απ όπου διέρχονται οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς και η κατασκευή αεραγωγού φ 2, από το φρεάτιο επισκέψεων µέχρι 2,50 µ πάνω από το δώµα Απαγορεύεται κάθε επέµβαση τρίτου εκτός της.ε.υ.α.κ. στο δίκτυο υπονόµων και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση. Ζηµιές που προκαλούνται στο δίκτυο και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση, επιδιορθώνονται µόνο από τη.ε.υ.ακ. σε βάρος αυτού που τις προξένησε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο (mgr/lt) 15 Imhoff Συνολικά στερεά δια εξάτµισης (Ολικά (mgr/lt) 1500 διαλυµένα στερεά (εξάτµιση στους 105 C) Στερεά αιωρούµενα (mgr/lt) 500 BOD 5 (mgr/lt) 500 COD (mgr/lt) 1000 Αµµωνία ελεύθερη 1 ιόν αµµωνίου σαν (mgr/lt) 50 Ν Φωσφορικά άλατα ως - PO 3-4 (mgr/lt) 10 Φθοριούχα ως F - (mgr/lt) 10 Xλωριούχα ως CL - (mgr/lt) 1500 Θειούχα ως Η 2 S (mgr/lt) 2 2- Θειώδη ως SO 3 (mgr/lt) Θειικά ως SO 4 (mgr/lt) 1000 Κυανιούχα ως CN - (mgr/lt) 3 Αρσενικά ως AS (mgr/lt) 0,5 Βάριο ως Ba (mgr/lt) 20 Κάδµιο ως CD (mgr/lt) 0,1 Χρώµιο III ως Cr (mgr/lt) 2 Χρώµιο VI ως Cr (mgr/lt) 0,5 Σίδηρος ως Fe (mgr/lt) 4 Μαγγάνιο ως Mn (mgr/lt) 4

16 Υδράργυρος ως (mgr/lt) 0,01 Νικέλιο ως Ni (mgr/lt) 4 Μόλυβδος ως Pb (mgr/lt) 0,2 Χαλκός ως Cu (mgr/lt) 0,1 Άργυρος ως Ag (mgr/lt) 0,1 Σελήνιο ως Se (mgr/lt) 0,1 Ψευδάργυρος ως Zn (mgr/lt) 1 Σύνολο τοξικών ουσιών Σ(CV/LV)<3 Όπου LV µέγιστο επιτρεπόµενο όριο. Ως τοξικές θεωρούνται οι ουσίες As, Cd, Cr, HS, Ni, Pb, Cu, Se, Zn. (mgr/lt) 50 Λίπη και λάδια Ζωικά και φυτικά Ορυκτά λάδια εκχυλιζόµενα µε αιθέρα (υδρογονάνθρακες) (mgr/lt) 20 Φαινόλαι ως CH 3 OH (mgr/lt) 1 Αλδεύδαι ως CH 3 CHO (mgr/lt) 4 Μερκαπτάνες ως S (mgr/lt) 0,1 ιαλύτες οργανικοί αρωµατικοί (mgr/lt) 1 ιχλωριούχος άνθρακας, χλωροφόρµιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλαίνιο, τρίχλωροαιθυλαίνιο (mgr/lt) 2 Ελεύθερο χλώριο (mgr/lt) 5 Οργανικές χλωριούχες ενώσεις (εντοµοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές) (mgr/lt) 0,1 Ενώσεις επιφανειακής δράσης περιεχόµενες στα απορρυπαντικά ως M.B.A.S (mgr/lt) 10 Η παρούσα απόφαση πήρε 40/2004 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΦΛΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥΜΠΟΥΛΙ ΟΥ Π. ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ Α. ΜΠΟΜΠΟΝΑΡΗ Ν. Ακριβές απόσπασµα Κοζάνη 2008 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΚ ΓΕΛΑ ΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κουντουριώτη 1-Λαύριο Τ.Κ. 19500, Τηλ. 22920 22109, Fax 22920 22413, e-mail:deyatil@in.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως της περιοχής αρµοδιότητας του

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Α 45ΒΧΩΡΣ-Υ99 Άρθρο 1 Αντικείµενο του Κανονισµού Αντικείµενο του Κανονισµού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΨ-Χ4Ρ Αριθμ. Απόφασης 72/2014 ΠΕΡΙ : Κανονισμός λειτουργίας και Καθορισμός Τελών, δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Άρθρο 1 º : Αντικείμενο του Κανονισμού. 2.Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α

ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α Σελ. Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του κανονισµού 3 Άρθρο 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτιι.iν μέσα dτα.διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου και οι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτιι.iν μέσα dτα.διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου και οι \. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός.αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συν:rήρήσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

(II) 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού. Άρθρο. 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης. Άρθρο. 3 ο : Βασικές έννοιες. Άρθρο

(II) 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού. Άρθρο. 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης. Άρθρο. 3 ο : Βασικές έννοιες. Άρθρο 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 (Ι) Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης 3 ο : Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3,

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθ. 4 Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας. Αριθµός απόφασης 2 2 / 2 0 1 2 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµολογίου, τελών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ.Σ. 144 ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985)

Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) ΑΠΟΦΑΣΗ: 96400/1985 Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους παρακάτω πεζόδροµους του ήµου Ορεστιάδας: - Πρόκου - Σοφίας Νικολάου (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Άγγελος Χρίστου Πολ. Μηχανικός, Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΑΛΑ πως ήταν η κατάσταση πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 02/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 03/ Στην Κοζάνη σήμερα 27/01/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 1 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναπροσαρμογή τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθμ. αποφ.: 296/ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 14 /2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΚ6-ΤΡΒ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.713/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΚ6-ΤΡΒ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.713/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.71/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης της προµήθειας «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Ο κανονισµός αυτός αφορά στην κατανοµή ανά ιδιοκτησία των δαπανών κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που περιλαµβάνουν περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Οικονοµικός Εύκολος στη συντήρηση Άοσµος και διακριτικός Σίγουρος στην απόδοση Πιστοποιηµένος Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος Βιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 122/2013 Θέμα 4 ο : Μείωση τέλους εκκένωσης βόθρων (Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1 - Ορισµός... 4 Άρθρο 2 - Παροχή πόσιµου νερού... 4 Άρθρο 3 - Αγωγοί... 4 Άρθρο 4 - Παροχές... 4 Άρθρο 5 Θέση παροχών... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ .../.../... Αριθ. πρωτ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... Nοµ/κή Αυτ/ση:......... ΤΜΗΜΑ:... Ταχ. ιευθ.:... Τ.Κ.:... Τηλέφωνο:... Φαξ :... Πληροφορίες :... ΠΡΟΣ :..... ΚΟΙΝ :......... ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ NIKOΣ ΤΑΒΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 32 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 28410 22457 FAX 28410 24381 info@tavlasatsalis.gr EIΣΑΓΩΓΗ Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2008, ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2008. 1. Γενικά στοιχεία αίτησης: Το έντυπο αυτοελέγχου κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο τρόπος υλοποίησης αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην χώρα μιας πιο συστηματικής καταγραφής και αποτύπωσης των ρυθμιζόμενων αυθαιρέτων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) 2. Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 8-7-93 Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 257/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Αρ.μελ 38/2013)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Αρ.μελ 38/2013) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Αρ.μελ 38/2013) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 25.092,00 ΤΕΥΧΟΣ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά τα χημικά που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα