(II) 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού. Άρθρο. 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης. Άρθρο. 3 ο : Βασικές έννοιες. Άρθρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(II) 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού. Άρθρο. 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης. Άρθρο. 3 ο : Βασικές έννοιες. Άρθρο"

Transcript

1 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2 2 (Ι) Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης 3 ο : Βασικές έννοιες 4 ο : Υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα Υποχρεώσεις ιδιοκτητών 5 ο : Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων 6 ο : Αριθµός παροχών αποχέτευσης 7 ο : Αποχέτευση χαµηλών χώρων ή επιφανειών 8 ο : Αποχετευόµενα υγρά 9 ο : Έλεγχος εγκαταστάσεων Άρθρο 10 ο : Χορήγηση αδειών για σύνδεση Άρθρο 11 ο : απάνες και τέλη Άρθρο 12 ο : Κυρώσεις ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (II) Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2 ο : ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ο : ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 4 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5 ο : ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ 6 ο : ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

3 3 (IΙΙ) (ΙV)

4 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρέβεζας (.Ε.Υ.Α.Π) Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείµενο του Κανονισµού Σκοποί του παρόντος Κανονισµού είναι : Η προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και εργαζόµενων της.ε.υ.α Π. Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυµάτων και όµβριων για την καλή, ασφαλή και οικονοµική λειτουργία και συντήρηση του. Η ρύθµιση των σχέσεων.ε.υ.α Π. και πολίτη - χρήστη των υπηρεσιών της. Ο Κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους της εν γένει λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων οικιακής χρήσης και των όµβριων νερών της περιοχής αρµοδιότητας της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρέβεζας (.Ε.Υ.Α. Π). Οι επιπλέον προϋποθέσεις και όροι διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης αποβλήτων άλλων χρήσεων πλην οικιακών καθορίζονται στον "Ειδικό Κανονισµό λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης" που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού και προβλέπεται στις παρ. 1,2 του άρθρου 23 του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 2307/95 Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους χρησιµοποιούν (ή έχουν υποχρέωση να χρησιµοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης όµβριων και λυµάτων. Αφορά επίσης όλα τα επιµέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς κλπ). Α Ρ Θ Ρ Ο 2 ο Σύστηµα Αποχέτευσης Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και οµβρίων νερών ή οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετηµένα (ανοικτά ή καλυµµένα) ή µη ρέµατα και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και µεταφορά των ακαθάρτων και οµβρίων νερών µέχρι τους τελικούς αποδέκτες. Στο δίκτυο αποχέτευσης µπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους, εφ όσον αυτοί βρίσκονται εκτός των ιδιοκτησιών, ή και εντός των ιδιοκτησιών ακόµη, εφ όσον αυτό κριθεί σκόπιµο απ την.ε.υ.α.π Στους αγωγούς αυτούς η.ε.υ.α Π. έχει υποχρεώσεις και δικαιώµατα όµοια µε εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο.

5 5 Ως σύστηµα αποχέτευσης της πόλεως έχει επιλεγεί και διαµορφώνεται σταδιακά το χωριστικό σύστηµα, σύµφωνα πάντοτε µε τις υπάρχουσες εγκεκριµένες µελέτες. Έως την ολοκλήρωση του, το χωριστικό σύστηµα (οµβρίων ακαθάρτων) συνδυάζεται µε το προϋπάρχον παντορροϊκό σύστηµα. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ο Βασικές έννοιες "Λύµατα" καλούνται γενικά τα πάσης φύσεως «υγρά» προερχόµενα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και απορρίπτονται ως µη δυνάµενα να χρησιµοποιηθούν από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις. Τα λύµατα µπορεί να περιέχουν ένα ποσοστό αδιάλυτων στερεών. "Οικιακά λύµατα" καλούνται ειδικότερα τα υγρά απόβλητα τα προερχόµενα από τους χώρους εξυπηρέτησης κατοικιών ή του προσωπικού Ιδρυµάτων ή άλλων Επιχειρήσεων (µαγειρεία, πλυντήρια, λουτρά, αποχωρητήρια, κ.λ.π). "Βιοµηχανικά απόβλητα" καλούνται τα πάσης φύσεως υγρά απόβλητα τα προερχόµενα εκ της παραγωγικής διαδικασίας πάσης φύσεως, εκτός των οικιακών, εγκαταστάσεων (εξαιρούνται τα απόβλητα των χώρων εξυπηρέτησης του προσωπικού). «Όµβρια νερά» θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιµο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιµο των δρόµων και πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις. Χωριστικό σύστηµα : Είναι το σύστηµα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόµων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που µεταφέρει τα λύµατα και τα απόβλητα και το δίκτυο οµβρίων που µεταφέρει τα όµβρια νερά. Παντορροϊκό σύστηµα : είναι το σύστηµα συλλογής και παροχέτευσης των λυµάτων και οµβρίων νερών µε κοινό αγωγό. Νόµιµη σύνδεση ακινήτου : είναι η σύνδεση µέσω αγωγού και φρεατίου προσαρµογής, καθαρισµού µε το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει µετά από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της.ε.υ.α.π ή του ήµου στο παρελθόν. Παράνοµη σύνδεση ακινήτου: είναι ή σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της.ε.υ.απ. ή του ήµου στο παρελθόν. Φρεάτιο προσαρµογής : είναι το φρεάτιο στο πεζοδρόµιο η άλλη κατάλληλη κατά την κρίση της ΕΥΑΠ θέση στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου. Τέλος σύνδεσης µετά του δικτύου αποχέτευσης (εδαφ. γ παρ. Ι του άρθρου 10 του Ν. 1069/80). Πρόκειται για το χρηµατικό ποσό που χρεώνει η.ε.υ.απ. σε κάθε

6 6 ακίνητο για σύνδεση του µε το δίκτυο. σύνδεσης" καθορίζεται στο άρθρο 11. Ο τρόπος υπολογισµού του "τέλους απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης (εδάφ. δ παρ. 1 του άρθρου 10 Ν.1069/80). Πρόκειται για τη απάνη κατασκευής της εξωτερικής παροχής αποχέτευσης ακαθάρτων. Είναι το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής της παροχής. Η δαπάνη χρεώνεται από τη.ε.υ.α Π. σε κάθε ακίνητο όταν συνδέεται µε το δίκτυο. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1069/80 και η αξία της καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της.ε.υ.απ. νόµιµα εγκεκριµένη. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ο Υπόχρεα για σύνδεση ακινήτα Υποχρεώσεις ιδιοκτητών 1. Ο ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, ή συνοµέας ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή αρµοδιότητος της επιχείρησης, ο οποίος έλαβε άδεια κατασκευής οικοδοµής ως και κάθε νόµιµος εκπρόσωπος, καλούµενος από την Επιχείρηση υποχρεούται όπως ενός καθορισµένης προθεσµίας (όχι µικρότερη του ενός µήνα) δηλώσει εγγράφως τον τρόπο αποχέτευσης του ακινήτου του. Για την δήλωση ή µη δήλωση καθώς και για την διευκόλυνση του ελέγχου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρο 29 Ν.1069/ Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδοµή είτε για άλλη εγκατάσταση εντός σχεδίου η εκτός οικισµού συνδέεται υποχρεωτικά µε το δίκτυο αποχέτευσης η θέση και το βάθος σύνδεσης καθορίζεται από την ΕΥΑΠ.. 3. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωµένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όµβρια.τα βρόχινα νερά απαγορεύονται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων. Όπου οι τυχόν παροχές ακαθάρτων των ιδιοκτησιών παροχετεύουν και βρόχινα νερά, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να τα διαχωρίσουν και να αποχετεύουν τα βρόχινα µε οποιοδήποτε τρόπο στο ρείθρο της οδού και εφόσον τούτο δεν είναι τεχνικώς δυνατόν, ο τρόπος αποχετεύσεώς των θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την Τ.Υ. της ΕΥΑΠ, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφεροµένου. Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για τον διαχωρισµό των βρόχινων νερών, η.ε.υ.α.π έχει το δικαίωµα να διακόπτει την παροχή νερού η να προβαίνει σε άλλα µέτρα µε απόφαση του.σ. 4. Η αποχέτευση των οµβρίων νερών στους αγωγούς οµβρίων ή στους παντορροϊκούς, δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως όταν λιµνάζουν όµβρια νερά σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την αποµάκρυνσή τους. Σ αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζει η Τ.Υ. της.ε.υ.α Π Τα όµβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων - οικοδοµών οδηγούνται στο δίκτυο οµβρίων, κατά κανόνα εξωτερικά µέσω των σχαρών και ρείθρων. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται άδεια από την.ε.υ.α Π. για κατευθείαν σύνδεση µε τον υπόνοµο οµβρίων εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση του ακινήτου µε τον υπόνοµο ακαθάρτων.

7 7 5. Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων µε τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη µόνο σε ιδιωτικούς δρόµους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριµένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτούµενοι αγωγοί και οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται εντός των ιδιωτικών δρόµων από τους ιδιοκτήτες, ή και από την.ε.υ.α Π., µετά από συµφωνία µε το σύνολο των συνιδιοκτητών των ακινήτων οι οποίοι επιβαρύνονται µε την δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους. Σε περίπτωση όµως που ο ιδιωτικός δρόµος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση µε συµβολαιογραφική πράξη ο αγωγός κατασκευάζεται από τη ΕΥΑΠ και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταβάλλει µόνο την δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου του. 6. Αν µε την κατασκευή του χωριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αυτό, αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεµένα µ αυτούς, υποχρεωτικά θα συνδέονται από την Υπηρεσία µε το νέο χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης, µε τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους. Η επιβάρυνση των ιδιοκτητών των ακινήτων αυτών µε τις δαπάνες κατασκευής παροχής, κατασκευής φρεατίου και τέλους αποχέτευσης, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από το.σ. της.ε.υ.α Π. 7. Η συντήρηση για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου µέχρι το φρεάτιο προσαρµογής γίνεται µε ευθύνη των ιδιοκτητών και κάθε δαπάνη βαρύνει τους ίδιους. 8. Ο ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, ή συνοµέας ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή αρµοδιότητος της ΕΥΑΠ, πριν την έκδοση της οικοδοµικής άδειας για την κατασκευή οικοδοµής, ως και κάθε νόµιµος εκπρόσωπος, υποχρεούται να ζητήσει από την ΕΥΑΠ αφού προσκοµίσει τοπογραφικό διάγραµµα του ακινήτου, το βάθος και την θέση διέλευσης του αγωγού αποχέτευσης και η ΕΥΑΠ θα υποδείξει το σηµείο όπου θα καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο για γίνει η σύνδεση του ακινήτου (φρεάτιο προσαρµογής) µε τον αγωγό. Α Ρ Θ Ρ Ο 5 Ο Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων. 1. Παροχή αποχέτευσης ακινήτου είναι το τµήµα της εγκατάστασης αποχέτευσης, για όµβρια ή ακάθαρτα νερά, που περιλαµβάνει : α) Το φρεάτιο προσαρµογής στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου. β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριµένου δρόµου ( διακλάδωση ). γ) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού µε τον αγωγό του δικτύου που περνάει, µπροστά από το ακίνητο. Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης Η, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 1,20 µ., αν όµως το βάθος του αγωγού ή άλλοι κατασκευαστικοί λόγοι κατά την κρίση της.ε.υ.α Π. επιβάλλουν µικρότερο βάθος στο άκρο της παροχής, θα διασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση, π.χ. µε Εγκιβωτισµό του σωλήνα. Η παροχή αποχέτευσης του ακινήτου κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης. Το φρεάτιο προσαρµογής χρησιµεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξωτερικού δικτύου και κατασκευάζεται από τη.ε.υ.α Π. ( εκτός αν έχει ήδη

8 8 κατασκευασθεί απ τον ιδιοκτήτη και εγκριθεί απ την.ε.υ.α Π. ) στο πεζοδρόµιο στο καταλληλότερο κατά την κρίση της υπηρεσίας σηµείο έξω από την ρυµοτοµική γραµµή ακινήτου. Η δαπάνη κατασκευής του χρεώνεται στον ιδιοκτήτη. Όταν η διακλάδωση για την σύνδεση του ακινήτου γίνεται απ την.ε.υ.α Π. χωρίς την αίτηση του ιδιοκτήτη, αλλά για να προηγηθεί των έργων ασφαλτόστρωσης, το φρεάτιο προσαρµογής είναι δυνατό να µην κατασκευάζεται από την.ε.υ.α Π. Σ αυτή την περίπτωση η κατασκευή του θα γίνεται απ τον ιδιοκτήτη, όταν συνδεθεί το ακίνητο του και θα είναι προϋπόθεση για την σύνδεση αυτή. Για τις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, εφόσον γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο προσαρµογής είναι και το φρεάτιο ελέγχου και δειγµατοληψίας των αποβλήτων ( επεξεργασµένων ή µη ) από τη.ε.υ.α Π. και τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. Αν το φρεάτιο δεν µπορεί να κατασκευασθεί έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται µέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυµοτοµική γραµµή, σε θέση άµεσα επισκέψιµη και ελεύθερη που καθορίζεται από τη.ε.υ.α Π. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των ακαθάρτων και οµβρίων νερών κατασκευάζονται από τη.ε.υ.α Π. και η δαπάνη κατασκευής χρεώνεται στους κύριους των ακινήτων. Κανείς, εκτός από τη.ε.υ.α Π. δεν µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή, χωρίς γραπτή άδεια της αρµόδιας υπηρεσίας της.ε.υ.α.π Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών αποχέτευσης των ακινήτων, όπως και των αγωγών του δικτύου της πόλης, γίνονται από τη.ε.υ.α Π. Στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου η δαπάνη χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου. 2. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων µέχρι το φρεάτιο προσαρµογής και ελέγχου κατασκευάζεται µε φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά υπάρχουσες σχετικές διατάξεις (κανονισµός εσωτερικών υδραυλικών διακλαδώσεων κ.λπ.). η ΕΥΑΠ δεν επεµβαίνει στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων. Η θέση του φρεατίου καθορίζεται από τη.ε.υ.α Π. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης συνδέονται σε ενιαίο αγωγό µέσα στο ακίνητο και από κει οδηγούνται στο φρεάτιο καθαρισµού, προσαρµογής. Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξασφαλίζει το ακίνητό του, από τυχόν επιστροφή λυµάτων είτε λόγω απόφραξης του αγωγού, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τοποθετώντας ανάντι του φρεατίου επίσκεψης δικλείδα ασφάλισης ή άλλο σχετικό µηχανισµό. Η.Ε.Υ.Α.Π. ουδεµία ευθύνη φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζηµιάς λόγω απόφραξης για οποιαδήποτε αιτία είτε του κεντρικού αγωγού είτε της διακλάδωσης προς την ιδιοκτησία.. Επίσης όπου απαιτείται, κατά την κρίση της.ε.υ.α Π. και ανάλογα µε το είδος των λυµάτων, η κατασκευή λιποσυλλέκτη - µηχανοσίφωνα, αυτή θα γίνεται πριν το φρεάτιο καθαρισµού απ τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συµµορφώνεται στις υποδείξεις της.ε.υ.α Π., διακόπτεται η παροχή αποχέτευσης και η παροχή του νερού.

9 9 Α Ρ Θ Ρ Ο 6 Ο Αριθµός παροχών αποχέτευσης 1. Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας της.ε.υ.α Π. είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσοτέρων του ενός ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα µπορεί ακίνητο να συνδεθεί µε περισσότερες της µιας παροχές αποχέτευσης. 2. Αν σ ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύµατα και βιοµηχανικά λύµατα, τότε για κάθε είδους αποχετευοµένων υγρών κατασκευάζεται χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η.ε.υ.α Π. το κρίνει απαραίτητο, µπορεί να επιβάλλει την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου. 3. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόµους, στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού αυτού, η σύνδεση γίνεται µε τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο µε τη σύµφωνη όµως γνώµη της υπηρεσίας. Αν υπάρχει αγωγός του οριστικού δικτύου στον ένα απ τους δυο π.χ. δρόµους, το ακίνητο συνδέεται σ αυτόν, εφ όσον ο ιδιοκτήτης απαιτεί την άµεση σύνδεση του ακινήτου του. Α Ρ Θ Ρ Ο 7 Ο Αποχέτευση χαµηλών χώρων ή επιφανειών 1. Όταν τα εντός του ακινήτου στόµια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων βρίσκονται χαµηλότερα του ισογείου, η σύνδεση µε τον υπόνοµο επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ µετά από ειδική άδεια της.ε.υ.α Π. Η άδεια αυτή χορηγείται µόνο µετά από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου «ότι η σύνδεση γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του και ότι δεν θα έχει καµία απαίτηση για αποζηµίωση σε περίπτωση που θα προκληθούν ζηµιές στο ακίνητό του από πληµµύρες ή οποιοδήποτε άλλη αιτία, και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για ζηµιές που θα προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς επίσης και για την καταβολή των δαπανών που θα χρειασθούν για την αποκατάσταση των παραπάνω ζηµιών». 2. Όταν τα στόµια υποδοχής, που αναφέραµε παραπάνω βρίσκονται όχι µόνο χαµηλότερα του πεζοδροµίου αλλά και της στάθµης υπερύψωσης των υδάτων του υπονόµου, όπως αυτή καθορίζεται από τη ΕΥΑΠ, απαιτείται εκτός από την ανωτέρω άδεια η εσωτερική εγκατάσταση της αποχέτευσης να είναι εφοδιασµένη µε αυτόµατη δικλείδα ασφαλείας και µε υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιµες και να συντηρούνται µε δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραµένει ως ο µόνος υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους, η δε.ε.υ.α Π. διατηρεί το δικαίωµα πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί απαραίτητο. 3. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται και στις ήδη συνδεδεµένες µε οποιοδήποτε τρόπο µε το δίκτυο οικοδοµές πριν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν όσα

10 10 αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, εφόσον τους υποδειχθεί από την Τ.Υ. της.ε.υ.α.π 4. Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από την στάθµη υπερυψώσεως των υδάτων του υπονόµου. Σαν υψόµετρο αυτών λαµβάνεται η στάθµη του νερού στο σιφόνι της λεκάνης του αποχωρητηρίου. 5. Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαµηλά ώστε να µη µπορεί να γίνει η αποχέτευση των νερών προς τον υπόνοµο του δρόµου µε φυσική ροή, τότε η αποχέτευση γίνεται µε µηχανική ανύψωση των νερών µε ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Οι διαστάσεις της δεξαµενής από την οποία θα αντλούνται τα απόβλητα, είναι τέτοιες ώστε να πραγµατοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήµατα τέτοια που να µην υπερβαίνουν τις 3 ώρες. 6. Για οικόπεδα ή αυλές ή και τα τµήµατά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέµατα τα οποία έχουν ανώτατη στάθµη πληµµυρών ψηλότερη απ αυτά απαγορεύεται η αποχέτευση των οµβρίων απ ευθείας στο ρέµα. Α Ρ Θ Ρ Ο 8 Ο Αποχετευόµενα υγρά Στο αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά οι τα οικιακά λύµατα των ακινήτων. Απαγορεύεται ν αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόµων οι ουσίες που απαριθµούνται στον Πίνακα Ι, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση. Η διοχέτευση ρυθµίζεται από τον ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές φυσικοχηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. Τα προαναφερόµενα όρια ισχύουν για ηµερήσιες παροχές από 5 µ 3 και άνω. Σε περίπτωση µικρότερων ηµερήσιων παροχών και µετά από ειδική έγκριση της.ε.υ.απ. µπορούν να επιτραπούν τιµές διπλάσιες. Οι παραπάνω επιτρεπόµενες τιµές αφορούν συγκεντρώσεις σύνθετου δείγµατος. Σε κάθε περίπτωση όπου η σύνθεση των αποβλήτων διαφοροποιείται από την τυπική σύνθεση του αστικού λύµατος η ΕΥΑΠ µπορεί να καθορίζει όρια και προυποθέσεις για την αποδοχή τους, τα οποία ή δεν περιλαµβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ είτε είναι αυστηρότερα από εκείνα του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. Α Ρ Θ Ρ Ο 9 ο Έλεγχος εγκαταστάσεων 1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη.ε.υ.α Π. µε αυτοψία. Η.Ε.Υ.Α Π. προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις η χηµικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από τη κατηγορία ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συµπληρωµατική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.

11 11 2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ όλες τις οικοδοµές, που συνδέονται µε το δίκτυο αποχέτευσης. 3. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συµµορφώθηκε µε τις διατάξεις του κανονισµού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων της.ε.υ.α Π., είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευµένες ουσίες, η.ε.υ.α Π. του τάσσει προθεσµία για να τακτοποιήσει τις ανωµαλίες αυτές και να κάνει τις συµπληρωµατικές αναγκαίες εργασίες κατά την κρίση της.ε.υ.α Π. Αν δεν συµµορφωθεί, τότε η.ε.υ.α Π. κάνει τις απαιτούµενες εργασίες µε δικά της συνεργεία, για λογαριασµό του ιδιοκτήτη και τον χρεώνει µε τη σχετική δαπάνη. Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την πραγµατοποιηθείσα δαπάνη, η.ε.υ.α Π. προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού και σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την είσπραξή της. 4. Ζηµιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται µόνο από τη.ε.υ.α Π. Η δαπάνη της αποκατάστασης και των τυχόν βλαβών σε τρίτους χρεώνεται σ αυτόν που προξένησε τη ζηµιά. 5. Πριν από κάθε σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης η.ε.υ.α Π. έχει το δικαίωµα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση, που η εγκατάσταση είναι ελαττωµατική, η.ε.υ.α Π. δεν πραγµατοποιεί τη σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης µέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η µετατόπιση ή τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης της.ε.υ.α Π., ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται µε τη σχετική δαπάνη. 6. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετηµένους χείµαρρους ή ρέµατα ή αγωγούς γενικά οµβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούµενη άδεια της.ε.υ.α Π. Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισµού, από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται. 7. Μετά την σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, µε φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης µέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους, παλιούς υπονόµους κ.λπ., σύµφωνα µε τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις. 8. Σε παράνοµες συνδέσεις του ακινήτου επιβάλλεται πρόστιµο το οποίο καθορίζεται µε απόφαση του.σ της ΕΥΑΠ και διακοπή της παροχής του νερού µέχρι την καταβολή των δαπανών και τελών που προβλέπονται για την σύνδεση του ακινήτου. 9. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχοµένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης. Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο Χορήγηση αδειών για σύνδεση 1. Η σύνδεση κάθε ακινήτου, που βρίσκεται σε δρόµο µε κατασκευασµένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, µε το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη

12 12 προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο. Η αίτηση για υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε µε παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου. 2. Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδοµής µε το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του ακινήτου, σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που απαιτεί κατά περίπτωση η αρµόδια υπηρεσία της.ε.υ.α Π. Μαζί µε την αίτηση ο ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει α) την άδεια οικοδοµής του ακινήτου β) τοπογραφικό ή διάγραµµα κάλυψης γ) κατόψεις ορόφου ή ορόφων του ακινήτου. και κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο που θα του ζητηθεί κατά περίπτωση. Απαραίτητα, εκτός των άλλων ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη ήλωση για τον τρόπο αποχέτευσης των οµβρίων υδάτων του ακινήτου του. Για οικοδοµές µε χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαµέρισµα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο, προκειµένου να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωµα σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στη.ε.υ.α Π. θα είναι ο διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας. 3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκοµεία, κέντρα πυρηνικών ερευνών, γκαράζ, στάβλους κ.λπ. καθορίζονται µε ειδική απόφαση του.σ. της.ε.υ.α Π. Α Ρ Θ Ρ Ο 11 ο απάνες και τέλη Για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του, σύµφωνα µε τον Ν.1069/80 και τις τροποποιήσεις του (Ν.2307/95, Ν. 2839/2000) εκτός από τα ειδικά τέλη των άρθρων 11 και 12 του Ν. 1069/80 επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες : 1. απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1δ και άρθρο 15 Ν.1069/80) Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται από το.σ. της.ε.υ.α.π, σύµφωνα µε το άρθρο 15 Ν.1069/80 και από το ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση το ήµισυ του µέσου πλάτους του δρόµου. Η τιµή, ορίζεται µε απόφαση του.σ. της.ε.υ.α.π. Σε περίπτωση κατεδάφισης και ανέγερσης νέας οικοδοµής καταβάλλονται εξ αρχής η δαπάνη διακλάδωσης και τα τέλη σύνδεσης. 2. Τέλος χρήσης υπονόµων (άρθρο 10 παρ. 1στ και άρθρο 16 Ν.1069/80). α. Το τέλος αυτό εισπράττεται µέσω των λογ/σµών νερού και το ύψος του καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της.ε.υ.α Π. σύµφωνα µε τα άρθρα 25 & 26 του Ν. 1069/80. β. Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρµοδιότητας της.ε.υ.απ. σε περιφέρεια άλλου Ο.Τ.Α το.σ. της.ε.υ.α Π. καθορίζει τα σχετικά τέλη. γ. Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τη.ε.υ.α Π., και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, το τέλος χρήσης του υπονόµου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται µε απόφαση του.σ. της.ε.υ.α Π.

13 13 δ. Ιδιαίτερα επίσης τιµολόγια θα µπορούν να εφαρµόζονται µε απόφαση του.σ. και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα µε την ποσότητα των αποχετευοµένων απόβλητων (εκτίµηση της ποσότητας ή µέτρηση στην περίπτωση που χρησιµοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κ.λπ. ε. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που συνδέθηκαν αυθαίρετα µε οποιονδήποτε τρόπο µε το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να απαλλάσονται µε την καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις (καταβολή τελών σύνδεσης κ.λπ.) στ. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που για οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν µε τα υφιστάµενα δίκτυα αποχέτευσης. ζ. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόµου αρχίζει 1 µήνα µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής από τη.ε.υ.α Π. της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης. η Μελλοντικά µπορεί να εφαρµοστεί ειδικός κανονισµός για την αποχέτευση Βιοµηχανικών, Βιοτεχνιών κ.λπ. οπότε θα εφαρµόζονται τα τιµολόγια που θα προβλέπονται στον κανονισµό αυτό. 3. Τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1γ Ν.1069/80) α. Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ακαθάρτων υπολογίζεται µε βάση τη συνολική επιφάνεια του κτίσµατος και εκφράζεται ανά m2 επιφάνειας. Συνολική επιφάνεια ενός κτίσµατος ορίζουµε το άθροισµα των επιφανειών που συµµετέχουν στον υπολογισµό του συντελεστή δόµησης και επιφανειών χώρων που δεν συµµετέχουν στον υπολογισµό αυτό αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κύριας χρήσης, Ο υπολογισµός της τιµής καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της Επιχείρησης. β. Σε περίπτωση προσθήκης σε νόµιµα συνδεδεµένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης µόνο για τους χώρους αυτούς. γ. Σε περίπτωση κατεδάφισης παλαιού κτίσµατος και ανέγερσης νέου καταβάλλονται εξ αρχής τα τέλη σύνδεσης του νέου ακινήτου που αναφέρονται στην παρ. 3α του ανωτέρου άρθρου. 4. Λοιπά τέλη α) Τέλος επεξεργασίας βοθρολυµάτων. Αφορά την µεταφορά και εναπόθεση λυµάτων για επεξεργασία στο Βιολογικό Καθαρισµό. Το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. β) Η δαπάνη αντικατάστασης παλαιών παροχών εφ όσον κρίνει σκόπιµη την αντικατάστασή τους η ΕΥΑΠ, βαρύνει τον ιδιοκτήτη. 5. Λοιπές δαπάνες α) Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόµενη, από τον παρόντα Κανονισµό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. β) Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευµένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα παράβασης των όρων του παρόντος κανονισµού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά µετά το τέλος του ελέγχου. γ) Το.Σ. της.ε.υ.α Π. µπορεί µε απόφαση του να κανονίζει την καταβολή του τέλους σύνδεσης σε δόσεις και σε χρονικά όρια που εκείνο θα καθορίζει κατά περίπτωση.

14 14 δ) Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Επιχείρηση, όπως προκύπτουν απ την ισχύουσα Νοµοθεσία και τον παρόντα Κανονισµό, η.ε.υ.α Π. προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού, την κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη προβλεπόµενη νόµιµη ενέργεια µέχρι την εκπλήρωσή τους. ε) Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων µπορεί να ενσωµατώνονται στους λογαριασµούς της ύδρευσης για την ταυτόχρονη εξόφλησή τους. Α Ρ Θ Ρ Ο 12 ο Κυρώσεις Η παραβίαση του παρόντος κανονισµού επισύρει εκτός των άλλων την διακοπή υδροδότησης και τα αναφερόµενα στα άρθρα 27, 28, 29 Ν.1069/80.

15 15 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 Λύµατα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυµάτων και µόνον µε άδεια της.ε.υ.α Π. 2 Κάθε είδους στερεά απορρίµµατα που µπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίµµατα µαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άµµος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίµµατα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδοµησιµες ύλες όπως πλαστικά τεµάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και µέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων µέσων. εν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά µεγαλύτερα των 20 mm. 3 Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ ( ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά 4 Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι µικρότερο ή ίσο των 25 ο C και που µπορούν να κάνουν ζηµιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δηµιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης. 5 Αέρια και ατµοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών µε τους υπονόµους απαγορεύεται. 6 Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύµωσης κλπ. δηµιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυµιάσεις. 7 Ουσίες που µπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτηµάτων και µερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης. 8 Υγρά που µπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χηµικές κατακρηµνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις µέσα στους αγωγούς κλπ. 9 Υγρά µε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 40 βαθµών Κελσίου. 10 Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου 11 Υγρών που περιέχουν ουσιες που διογκώνονται σε επαφή µε το νερό 12 Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί Ελέγχου Ατοµικής Ενέργειας 13 Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά µη αποσυντιθέµενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες. 14 Υγρά και ουσίες που µπορούν µε οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων η το περιβάλλον

16 16 κατά την κρίση της.ε.υ.α.π 15 Φαρµακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες. 16 Υγρά το pη των οποίων δεν βρίσκεται µεταξύ των τιµών 6,0 και 9,5. 17 Ουσίες που µε οποιονδήποτε τρόπο υποβαθµίζουν την ποιότητα της λάσπης και της εκροής της ΜΕΛ για την επαναχρησιµοποίησή τους.

17 17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΟ mg/l Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF 10 Συνολικά στερεά δια εξάτµισης 1500 (Ολικά διαλυµένα στερεά-εξάτµιση στους 105 ο C) Στερεά αιωρούµενα 3500 BOD 500 C.O.D Αµµωνία (NH4+) 50 Ολικός φώσφορος (σαν Ρ) 20 Χλωριούχα άλατα (Cl-) 200 Φθοριούχα άλατα ως (F-) 10 ιαλυτά Θειούχα (S2-) 10 Θειώδη (SΟ 3 ) 1 Θειικά (SΟ 4 ) 750 Κυανιούχα (CN-) 0,5 Αρσενικό (As) 0,1 Βάριο (Ba) 20 Βόριο (B) 1 Αλουµίνιο (Al) 2 Μαγνήσιο (Mg) 50 Κάδµιο (Cd) 0,1 Χρώµιο (Cr +3 ) 2 Χρώµιο (Cr +6 ) 0 Σίδηρος (Fe) 20 Μαγγάνιο (Μη) 4 Υδράργυρος (Ηg) 0 Νικέλιο (Νi) 0,5 Μόλυβδος (Pb) 0,2 Χαλκός (Cu) 1 Άργυρος (Αg) 0,1

18 18 Σελήνιο (Se) 0,10 Ψευδάργυρος (Zn) 1 Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn. Λίπη και λάδια Ζωικά και φυτικά 40 Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόµενοι µε αιθέρα) 15 Φαινόλες 5 Μερκαπτάνες ως S 0,1 ιαλύτες οργανικοί αρωµατικοί ιθειούχος άνθρακας, χλωροφόρµιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο Χλωριωµένες οργανικές ενώσεις (εντοµοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές) Ελεύθερα χλώρια -5 Αλδεΰδες ,1

19 19 Ε Ι Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ Ι Α Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Μ Ο ΝΑ Ε Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν

20 20 ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός αυτός Κανονισµός περιλαµβάνει τους πρόσθετους (δηλαδή πέραν του Κανονισµού) όρους και προϋποθέσεις για την παροχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης ή διευθετηµένα υδατορεύµατα η ανοικτούς γενικά αγωγούς των αποβλήτων από: βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκοµεία, εργαστήρια (πάσης φύσεως: τροφίµων, αυτοκινήτων, ιατρείων κλπ), συνεργεία, πλυντήρια (κάθε κατηγορίας), εστιατόρια-ταβέρνες µονάδες εκταφής πάσης φύσεως έµβιων όντων στάβλους, σφαγεία, πρατήρια υγρών καυσίµων, εγκαταστάσεις εµπορίας-διακίνησης χηµικών και όποιες άλλες χρήσεις πλην οικιακών, γραφείων, και εµπορικών καταστηµάτων. ιευκρινίζεται ότι η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οικιακούς χώρους (νοµίµως ή παρανόµως) υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις, ευθύνες και ποινές που ορίζονται στον παρόντα ειδικό κανονισµό. Για την υπαγωγή ενός ακινήτου στον παρόντα Ειδικό Κανονισµό αρκεί οι παραπάνω χρήσεις να πραγµατοποιούνται και σε τµήµα µόνον του ακινήτου η να ασκούνται περιοδικά µόνον. ΑΡΘΡΟ 2 : ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Επεξεργασία λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων καλείται οιαδήποτε τεχνική επεξεργασία τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους, µε σκοπό την εξάλειψη ή τη µείωση των εκ της διαθέσεώς τους, δυσµενών συνθηκών Βιολογικώς απαιτούµενο Οξυγόνο ή Β.Α.Ο καλείται η ποσότητα του κατά την οξείδωση της οργανικής ύλης δια της δράσεως µικροοργανισµών καταναλισκόµενου οξυγόνου σε χρόνο σε χρόνο 5 ηµερών και σε θερµοκρασία 20 ο C εκπεφρασµένου σε mg/l όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους Χηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο ή Χ.Α.Ο ή COD καλείται η ποσότητα του υπό τις συνθήκες της Προτύπου Μεθόδου αναλύσεως καταναλισκόµενου οξυγόνου κατά την δι επιδράσεως ισχυρώς οξειδωτικού µέσου, χηµική (άνευ µεσολαβήσεως µικροοργανισµών) οξείδωση των εντός των αποβλήτων περιεχοµένων αναγωγικών ουσιών Χρώµα υγρού καλείται η εµφάνιση του υγρού µετά την εξ αυτού αφαίρεση των εν αιωρήσει στερεών όπως τούτο καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

21 Λίπη και Έλαια καλούνται οι ουσίες οι δυνάµενες να εξαχθούν εκ δειγµάτων δια πετρελαϊκού οξέος ή ετέρου εγκεκριµένου διαλυτικού όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους mg/l είναι τα χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο και ισούνται µε µέρη ανά εκατοµµύριο ph διαλύµατος καλείται ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθµος της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου και δείχνει το µέγεθος της οξύτητας ή αλκαλικότητας εκπεφρασµένης δια της κλίµακας ph από 0 έως 14. Μέσο της κλίµακας είναι τα 7,0 και αντιπροσωπεύει το ουδέτερο διάλυµα ενώ τιµές άνω του 7,0 δηλώνουν το µέγεθος αλκαλικότητας και τιµές κάτω του 7,0 το µέγεθος της οξύτητας Φαινολικές ενώσεις στο σύνολό τους καλούµενες φαινόλες, καλούνται τα υδροξυλισµένα παράγωγα του βενζολίου δυνάµενα να προσδιοριστούν µε τις Πρότυπες Μεθόδους Πρότυπος Μέθοδος καλείται η διαδικασία η περιγραφόµενη στην εκάστοτε τελευταία έκδοση των Προτύπων Μεθόδων εξετάσεως Ύδατος και Λυµάτων, του Οργανισµού ηµοσίας Υγείας των Η.Π.Α Στερεά εν αιωρήσει καλούνται οι επί του ύδατος των αποβλήτων ή σε αυτό ευρισκόµενες στερεές ουσίες οι οποίες δύνανται να αφαιρεθούν δια της διαλύσεως αυτού. ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 3.1 Όλες οι Επιχειρήσεις (υφιστάµενες και νέες ) που είναι εγκαταστηµένες µέσα στα όρια του ήµου Πρέβεζας υποχρεούνται να διαθέτουν τα υγρά απόβλητα τους στο δίκτυο της.ε.υ.α Π. Όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό θα διατίθενται στον υπάρχοντα κοινό αγωγό Όπου είναι χωριστικό στο δίκτυο των ακαθάρτων της περιοχής. Η εντός του δικτύου υπονόµων περιοχή αρµοδιότητας.ε.υ.απ παροχέτευση των µη οικιακών (βιοµηχανικών) αποβλήτων επιτρέπεται µόνο κατόπιν σχετικής άδειας χορηγούµενης υπό της.ε.υ.α Π. 3.2 Για την έκδοση της άδειας διαθέσεως των βιοµηχανικών αποβλήτων απαιτείται πέραν των προβλεποµένων στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ η υπό του υπευθύνου της Επιχείρησης υποβολή προς την.ε.υ.α Π. σχετικής µελέτης στην οποίαν θα φαίνεται η παροχή των αποβλήτων (µε τις χρονικές της διακυµάνσεις και τις αιχµές της), η παραγωγική διαδικασία και η σύνθεση των αποβλήτων και τα εν γένει χαρακτηριστικά τους (θερµοκρασία, διακυµάνσεις του ph, τοξικότητα, βαρέα µέταλλα, βιοδιασπασιµότητα κλπ) και εφόσον προβλέπεται τον τρόπο επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων. Για τις περιπτώσεις που υπάρχουν

22 22 Ευρωκωδικες, Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, Οδηγίες κλπ. που προβλέπουν όρια, τρόπο επεξεργασίας πριν την διάθεση των απόβλητων κλπ. πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται κατ ελάχιστον. (Ενδεικτικά αναφέρεται η pren 1825 για την κατακράτηση λιπών). Τα παραπάνω εκτός της υπογραφής των αρµοδίων για την σύνταξη της επιστηµόνων φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Κατ ελάχιστον τα πρατήρια υγρών καύσιµων και τα πλυντήρια-λιπαντήρα αυτοκινήτων θα διαθέτουν σύστηµα ελαιοσυλλέκτη-βορβοροσυλλέκτη (διατίθεται σχετικό υπόδειγµα ελάχιστων κατασκευαστικών απαιτήσεων) και όλα τα εστιατόρια-ταβέρνες και εργαστήρια τροφίµων ζαχαροπλαστικής θα διαθέτουν κεντρικό λιποσυλλέκτη. Αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση κεντρικού λιποσυλλέκτη (παλαιές κατασκευές) θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί µέρους εγκαταστάσεις πλύσης. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελµατικού τύπου και όχι απλός οικιακός σύφωνας. Τα παραπάνω, εκτός της υπογραφής των αρµοδίων για τη σύνταξη επιστηµόνων, φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η µελέτη θα περιλαµβάνει χηµικές αναλύσεις αντιπροσωπευτικές της επί 24ωρου βάσεως εκροής των αποβλήτων, χηµικοτεχνική έκθεση επί της προτεινόµενης επεξεργασίας των αποβλήτων ως και σχέδια, κλίµακας 1:50 τουλάχιστον κατόψεων και τοµών της εγκατάστασης επεξεργασίας. Επίσης θα υποβάλλεται σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα υπό κλίµακα 1:200 και κάθε άλλο στοιχείο που να διευκολύνει τον έλεγχο της µελέτης. Η.Ε.Υ.Α Π. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την υποβολή και άλλων κατά την κρίση της χρησίµων στοιχείων και πληροφοριών και να επιβάλλει την εκτέλεση προσθέτων έργων η την τροποποίηση, βελτίωση και συµπλήρωση των προβλεποµένων καθώς και προστατευτικών µέτρων για το δίκτυο, τον αποδέκτη και το περιβάλλον. 3.3 Οι επιχειρήσεις οφείλουν όπως εντός ενός (1) µηνός από της προσκλήσεώς των, υποβάλουν προς έλεγχο τα υπό της παρούσης προβλεπόµενα στοιχεία. 3.4 Για την εκτέλεση των χηµικών αναλύσεων θα ακολουθούνται οι εργαστηριακές µέθοδοι κατά προτίµηση αυτές που προβλέπονται στα STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER της Αµερικανικής Ενώσεως ηµοσίας Υγείας περιγραφόµενες Πρότυπες Μεθόδους. 3.5 Προκειµένου να συναφθεί η σχετική σύµβαση και να χορηγηθεί η άδεια διάθεσης αποβλήτων της Επιχείρησης στο δίκτυο της.ε.υ.α Π., η σύνθεση των αποβλήτων πρέπει να ευρίσκεται µέσα στα όρια που ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 3.6 Η τήρηση των παραπάνω ορίων και προϋποθέσεων για επιχειρήσεις που λειτουργούν θα βεβαιώνεται από ιδιωτικό χηµικό εργαστήριο (µε έγκριτη άδεια λειτουργίας) ή άλλο επίσηµο κρατικό η πανεπιστηµιακό εργαστήριο. Για επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόµα λειτουργήσει οι προβλεπόµενες

23 23 συγκεντρώσεις των παραπάνω στοιχείων και ενώσεων στα απόβλητα θα βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο σχεδιασµού χηµικό ή χηµικό µηχανικό. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός ιευθυντής ή ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να υπογράφουν για την εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων. 3.7 Τα καθαρά νερά (νερά συµπύκνωσης, ψύξης µηχανηµάτων κλπ) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο οµβρίων µετά από προηγούµενη άδεια της ΕΥΑΠ. 3.8 Μετά την από την.ε.υ.α Π. προκαταρκτική έγκριση της µελέτης διαθέσεως των βιοµηχανικών αποβλήτων οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να εφαρµόσουν τα στη µελέτη προβλεπόµενα εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών ή άλλης από την.ε.υ.απ. τασσοµένης αναλόγως προς το µέγεθος της υπόψη εγκαταστάσεως επεξεργασίας των βιοµηχανικών αποβλήτων. 3.9 Μετά την λήξη της ταχθείσης προθεσµίας η.ε.υ.α Π. θα προβαίνει στην διαδικασία ελέγχου της αποτελεσµατικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων δι' αυτοψιών και δειγµατοληψιών διενεργουµένων υπό αρµόδιου συνεργείου του. Η.Ε.Υ.ΑΠ. µπορεί να ζητήσει την τοποθέτηση αυτόµατου δειγµατολήπτη µε έξοδα της αποχετευόµενης επιχείρησης Η δαπάνη εκτελέσεως των ελέγχων θα βαρύνει τον ελεγχόµενο Κατά την υπό της.ε.υ.α Π. χορήγηση της άδειας αποχετεύσεως θα ορίζεται και το ποσό δια του οποίου θα επιβαρύνεται ετησίως εκάστη βιοµηχανία ή άλλη ρυπαίνουσα επιχείρηση, δια την σε Κεντρικό Σταθµό µικτό (οµού µετά των οικιακών λυµάτων) βιολογικό καθαρισµό των αποβλήτων των. Η τοιαύτη επιβάρυνση θα καθορίζεται υπό του.σ. της.ε.υ.α Π. αναλόγως προς το αποχετευόµενο φορτίο ρυπάνσεως εκπεφραζόµενο εις kg στερεών εν αιωρήσει BOD 5 και COD ανά 24ωρον και κατ' έτος Η κατά τα ανωτέρω χορηγούµενη άδεια αποχετεύσεως είναι ορισµένου χρόνου καθοριζόµενου υπό του.σ. της.ε.υ.α Π. και είναι πενταετής Προ της λήξης ταύτης η διεύθυνση της επιχείρησης οφείλει να υποβάλει στην.ε.υ.α Π. τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσµατικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων της ως και της πλήρους συµµορφώσεώς της προς τους όρους της παρούσης προκειµένου να λάβει την ανανέωση της άδειας αποχέτευσης. Σε αντίθετη περίπτωση αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ή µη αποτελεσµατική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων, η.ε.υ.α Π. δύναται να ανακαλεί την χορηγηθείσα άδεια Αν κριθεί απαραίτητο, η ΕΥΑΠ µπορεί να ζητήσει τον πλήρη ή µερικό αποχρωµατισµό των αποβλήτων µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη Απαγορεύεται η απευθείας διοχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων υγρών των στάβλων. Για την παροχέτευση τους απαιτείται προηγουµένως η απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κλπ µε την χρήση

24 24 βόθρων καθίζησης η άλλης εγκατάστασης η οποία εγκρίνεται από την.ε.υαπ. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δύναται να επιβληθούν κατά περίπτωση και αναλόγως οι προβλεπόµενες από τον Κανονισµό κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4.1 Κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί επίσηµο βιβλίο ελέγχου της ποιότητας των αποχετευµένων βιοµηχανικών αποβλήτων της το οποίο δέον όπως ενηµερώνεται καθηµερινώς και υπογράφεται υπό αρµόδιου Χηµικού Μηχανικού. 4.2 Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί την.ε.υ.α Π. για οποιαδήποτε µεταβολή στην παραγωγική της διαδικασία από την οποία ενδέχεται να επέλθει µεταβολή στην ποσότητα ή την ποιότητα των αποβλήτων. Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από µελέτη στην οποία να φαίνονται τα πρόσθετα µέτρα τα οποία ενδεχοµένως απαιτούνται για την τήρηση των ορίων εκποµπής. Η µελέτη αυτή πρέπει να έχει την έγκριση της.ε.υ.α Π. που απαντά έγγραφα καθορίζοντας ταυτόχρονα την εκτέλεση των σχετικών έργων. 4.3 Κάθε επιχείρηση υποχρεούται, όταν επιβάλλεται από την φύση ή την ποσότητα των αποβλήτων της, να εγκαταστήσει διατάξεις εξοµάλυνσης της ροής ώστε αυτή να κατανέµεται σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ή να γίνεται σε καθορισµένες ώρες της ηµέρας. ΑΡΘΡΟ 5 : ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ 5.1 Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη να τηρεί τα όρια και να πληρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τους παραπάνω όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της.ε.υ.α Π. 5.2 Τυχόν υπέρβαση θα επιφέρει την επιβολή προστίµου ή/και προσωρινή διακοπή της σύνδεσης, ενώ ο εντοπισµός τριών συνεχόµενων υπερβάσεων θα επιφέρει την αναστολή του συµβολαίου σύνδεσης. 5.3 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εισέλθουν στο νερό επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες σε συγκεντρώσεις και ποσότητες πέραν των προβλεποµένων η επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει άµεσα την ΕΥΑ Π και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για την αποµάκρυνσή τους. 5.4 Σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου ισχύουν τα αναφερόµενα σχετικώς στο άρθρο 17.4 του Κανονισµού Αποχέτευσης. ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 6.1 Σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να κατασκευάζονται µε δαπάνες του ιδιοκτήτη, ειδικά φρεάτια δειγµατοληψίας για την µέτρηση της παροχής και τον έλεγχο

25 25 των αποβλήτων. Αυτά πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής και να τυγχάνουν καταλλήλου συντηρήσεως, να βρίσκονται δε σε χώρους ευκόλως προσιτούς για καθαρισµό και επιθεώρηση. 6.2 Η κατασκευή και συντήρηση τούτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οποίου οι αποχετευόµενοι χώροι γειτνιάζουν προς τον αποχετευτικό αγωγό. Τα εκ των ανωτέρω χώρων προερχόµενα λύµατα διέρχονται εξ'ολοκλήρου δια των φρεατίων επισκέψεως. 6.3 Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει ελεύθερη προσπέλαση προς αυτό το σηµείο, οποιαδήποτε στιγµή, στο εντεταλµένο προσωπικό της.ε.υ.α Π. για την λήψη δειγµάτων και την µέτρηση της παροχής.

26 26 Μ Ε Λ Ε Τ Η Λ Ι Π Ο Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ Η ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ή ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ SUPERMARKET ΜΕ ΜΟΝΑ Α ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ ΜΟΝΑ Α ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΕΛΑΙΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑ Α ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΠΣ, ΓΑΡΙ ΑΚΙΑ κλπ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

27 27 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΝΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΛΙΠΩΝ g/l ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΙΠΩΝ ΣΥΝΕΧΩΣ λίτρα / εβδοµάδα ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ λίτρα / εβδοµάδα ΣΠΟΡΑ ΙΚΑ (ΑΤΥΧΗΜΑ) λίτρα / εβδοµάδα ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Αν χρησιµοποιούνται χηµικά, αυτο πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν σπανιότερα για να µην παραβλάπτεται η διαχωρισιµότητα των λαδιών και λιπών ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗ Q=M*VM*F/(t*3600) M VM F t µέση τιµή ζεστών γευµάτων ανά ηµέρα συντελεστής τύπου µονάδας συντελεστής σποραδικής φόρτισης µέσος ηµερήσιος χρόνος λειτουργίας (ώρες)

28 28 ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ VM F ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 50 8,5 ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΡΓΟΤΆΞΙΑ-ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΕΣ FAST FOOD) 5 20 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ) ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ Q=M*VM*F/(t*3600) M VM F t µέση τιµή της ποσότητας που επεξεργάζεται σε κιλά συντελεστής τύπου µονάδας συντελεστής σποραδικής φόρτισης µέσος ηµερήσιος χρόνος λειτουργίας (ώρες) ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VM F ΜΙΚΡΗ < 5 ΖΜ ΜΕΣΑΙΑ <10 ΖΜ 50 8,5 ΜΕΓΑΛΗ <40 ΖΜ ΖΜ (ζωική µονάδα) αντιστοιχεί σε 1 µεγάλο µοσχάρι, 2,5 χοιροµητέρες, 1,5 µοσχάρι µικρό (περίπου 250 kg) ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Fd Πυκνότητα λιπαρών ουσιών συντελεστής < 0,94 1 > ,5

29 29 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ft ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ oc συντελεστής < 60 1 > 60 1,3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ Fr ΧΡΗΣΗ συντελεστής ΟΧΙ 1 ΝΑΙ 1,3 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ - NS NS = Q * Fd * Ft * Fr ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ V1 = 0,04 * NS m 3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ m 3 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

30 30 Α1 = 0,25 * NS m 2 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ m 2 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ V2 = 0,24 * NS m 3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ m 3 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ V3 = 0,1 * NS m 3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ m 3 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ NS DN mm ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ mm

31 31 Ε Ν Ε Ι Κ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Μ. Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Γ Ρ ΩΝ Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφεί έχει σαν στόχο να περιγράψει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την κατασκευή µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων πρατηρίων καυσίµων και πλυντηρίων αυτοκινήτων που διαθέτουν τα λύµατα τους στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑ. Η προδιαγραφή αυτή είναι ενδεικτική όσον αφορά τις απαιτούµενες διατάξεις επεξεργασίας. Οποιαδήποτε άλλη διάταξη είναι αποδεκτή αρκεί να αποδεικνύεται ότι επιτυγχάνει ίδια ή καλύτερα αποτελέσµατα απο την περιγραφόµενη. Τεχνική Περιγραφή Γενικά Ο διαχωριστής λαδιού/νερού είναι σχεδιασµένος για να διαχωρίζει ελεύθερα διαλυτά ελαφριά υγρά (pren σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και DIN1999 σύµφωνα µε τα Γερµανικά πρότυπα) µε ειδικό βάρος < 0,950 (υποπροϊόντα πετρελαίου όπως η βενζίνη και άλλα ανόργανα υλικά).

32 32 Το σύστηµα δεν διαχωρίζει Μηχανικά ή χηµικά γαλακτωµένα λάδια, Φυτικά λάδια ή λίπη ζώων, Στερεά λίπη. Μέρη του Συστήµατος Βορβοροσυλλέκτης (Grit trap) Στον θάλαµο αυτό γίνεται αφαίρεση των στερεών που υπάρχουν στο υλικό προς επεξεργασία επιτυγχάνοντας έτσι ανεµπόδιστη λειτουργία του διαχωριστή. Ο βορβοροσυλλέκτης (Grit trap) είναι η πρώτη από τις δύο δεξαµενές που περιέχει το σύστηµα. Η ποδιά εισόδου εγγυάται µια άριστη χρήση του χρόνου παραµονής στο σύστηµα. Λειτουργεί ενάντια στον φαινόµενο που καλείται τύρβη Eddy-currents, προκαλώντας µέγιστο διαχωρισµό στερεών. Ο αµµοδιαχωριστής (Grit trap) επίσης εξισορροπεί τις επιπτώσεις λόγω των διακυµάνσεων θερµοκρασίας και της εισροής συγκεντρωµένου λαδιού ξεκινώντας τον διαχωρισµό ελαφριών υγρών. Ένας διάτρητος σωλήνας εξόδου 90 ο αποτρέπει τα στερεά από το να εισέλθουν στο σύστηµα. ιαχωρισµός Βαρύτητας για τα Ελαφρά Κλάσµατα Το νερό στη συνέχεια εισάγεται στον διαχωριστή βαρύτητας µέσω µιας βαλβίδας που ενεργοποιείται και αποµονώνεται µε πλωτήρα στην είσοδο. Το λάδι είναι πιο ελαφρύ από το νερό και έτσι επιπλέει στην επιφάνεια. Το σύστηµα µπορεί να διαχωρίσει ελαφριά υλικά ειδικού βάρους κάτω από 0.95.

33 33 Σύστηµα Ελέγχου Ποσότητας Λαδιού (Oil Spill Control) Η αυτόµατη βαλβίδα σταµατά τη ροή από τον βορβοροσυλλέκτη (grit trap) είτε όταν έχει επιτευχθεί η µέγιστη αποθηκευτική χωρητικότητα του λαδιού, είτε όταν το λάδι έχει υπερβεί ένα συγκεκριµένο επίπεδο υγρού. Στην κλειστή κατάσταση η βαλβίδα είναι ρυθµισµένη στα 0.5 bar της συνολικής δυναµικής πίεσης. Έτσι παρέχεται µέγιστη ασφάλεια του συστήµατος ενάντια σε κάθε µη αναµενόµενη εισροή πετρελαίου. Στοιχεία Συσσωµάτωσης (Coalescing Media) Τα υπολείµµατα λαδιού βρίσκονται κατά ένα µέρος σε µορφή µικρών σταγόνων µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να διαχωριστεί το λάδι µε την µέθοδο της βαρύτητας. Έτσι οι µικρές αυτές σταγόνες πρέπει να υποβοηθούνται ώστε να συσσωρεύονται και δηµιουργούν άλλες καινούργιες µεγαλύτερες σταγόνες που ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Το στοιχείο συσσωµάτωσης πρέπει να είναι φτιαγµένα από κατάλληλο ελαφρύ υλικό ώστε να είναι εύκολο να τον βγάλουµε για καθαρισµό και να τον επανατοποθετήσουµε. Η διάταξη εξόδου αποτελείται από ένα σωλήνα (διάταξη) εκκένωσης της οποίας το στόµιο εξόδου ευρίσκεται σε θέση κοντά στον πυθµένα ώστε να ευρίσκεται πάντα σε επαφή µε το νερό.

34 34 Συσκευές αυτόµατης ή χειροκίνητης εκκένωσης (Draw-off Device) ιαχωριστές χωρίς αυτό το σύστηµα συσσωρεύουν τα ελαφριά υγρά στην επιφάνεια του νερού µε αποτέλεσµα την αύξηση της γαλακτωµατοποίησης. Έτσι σταθερά γαλακτώµατα που δεν µπορούν να διαχωριστούν µε φυσική µέθοδο θα εξέρχονταν από τον διαχωριστή. Το σύστηµα αυτό µπορεί να αποτελείται από µια βαλβίδα που να ανοιγοκλείνει για να µαζεύεται το λάδι σε έναν ανεξάρτητο παραλήπτη. Το λάδι που συγκεντρώνεται είναι χωρίς νερό και µπορεί να αντληθεί µέσω ενός σωλήνα και να διατεθεί. Συντήρηση και Λειτουργία Γενικά Για µια ανεµπόδιστη λειτουργία του συστήµατος ο διαχωριστής πρέπει να συντηρείται περιοδικά. Όλα τα µέρη του πρέπει να επιθεωρούνται µηνιαία όπως επίσης και µετά από κάθε µη προγραµµατισµένη εργασία πάνω σε αυτά. Όλες οι ουσίες που έχουν διαχωριστεί (άµµος, υποπροϊόντα πετρελαίου κ.α) πρέπει να αντλούνται και να διατίθενται κατάλληλα. Εξαιτίας του κίνδυνου εκρήξεων απαγορεύεται το κάπνισµα και κάθε είδους φωτιάς οπουδήποτε κοντά στο σύστηµα και ειδικά όταν έχει ανοιχθεί το καπάκι. Πριν δουλέψουµε στο σύστηµα πρέπει να αφαιρεθεί το διαχωρισµένο λάδι και το σύστηµα πρέπει να αεριστεί. Προτείνεται να φοριέται συσκευή αναπνοής όταν κάποιος δουλεύει µέσα σε αυτό. Τα καπάκια πρόσβασης στο σύστηµα πρέπει να ταιριάζουν σωστά και να είναι προσβάσιµα, έτσι ώστε να µπορούν να σηκωθούν εύκολα όποτε αυτό χρειάζεται. Επίσης δεν πρέπει τα φορτία που δηλώθηκαν κατά την διάρκεια των τεστ να ξεπερνιούνται. Οι ουσίες που συλλέγονται όταν αδειάζει το σύστηµα δεν πρέπει να πετιούνται στους υπόνοµους ή σε άλλο µη εγκεκριµένο αποδέκτη. Πρέπει να συλλέγονται σε ειδικούς χώρους συλλογής και σηµεία ανακύκλωσης. Κάθε ζηµιά στο σύστηµα πρέπει να επιδιορθώνεται αµέσως. Απαγορεύεται να γίνονται κατασκευαστικές αλλαγές ή να γίνονται επεµβάσεις στην κατάσταση λειτουργίας του χωρίς την έγκριση της αρµόδιας Αρχής. Καθαρισµός Φίλτρου Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά. Εφόσον οι παύσεις συντήρησης εξαρτώνται από τις διάφορες συσκευές του συστήµατος, πρέπει να ελέγχεται το στοιχείο του φίλτρου κάθε εβδοµάδα για τους δυο πρώτους µήνες λειτουργίας του. Για να βγει το φίλτρο από την εξωτερική κατασκευή πρέπει να ελευθερωθεί η κλειδαριά που υπάρχει στο πάνω µέρος του φίλτρου και να σηκωθεί αυτό από το χερούλι του. Τότε το

35 35 φίλτρο µπορεί να καθαριστεί µε ένα λάστιχο κήπου. Στην συνέχεια πρέπει να διοχετεύσουµε νερό στον βορβοροσυλλέκτη. Τέλος πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση του φίλτρου στον ήλιο ή σε ακτίνες UV. Αφαίρεση Συσσωρευµένου Λαδιού Το συσσωρευµένο λάδι µπορεί να αφαιρεθεί χειροκίνητα όταν δε υπάρχει ροή στον διαχωριστή. Πρέπει να συνδεθεί η λαβή µε την επέκταση της χειροκίνητης βαλβίδας και να την στρέψουµε 90 µοίρες αριστερόστροφα για να ανοίξει. Πλένουµε το λάδι µέσα στον συλλέκτη λαδιού και κλείνουµε την βαλβίδα πριν το νερό µπορέσει να µπει στην δεξαµενή. Για να γίνει έλεγχος στα επίπεδα υγρού στον συλλέκτη λαδιού,πρέπει να αφαιρεθεί το καπάκι του συλλέκτη. Εάν είναι απαραίτητο πρέπει να αντληθεί το λάδι µέσω του σωλήνα του συλλέκτη. Συντήρηση Βαλβίδας Υπερχείλισης Και Φλοτέρ Η βαλβίδα υπερχείλισης στο εσωτερικό λειτουργεί σε δυο συνθήκες: Ανοιχτή βαλβίδα:ο µοχλός του φλοτέρ βρίσκεται σε οριζόντια θέση και το φλοτέρ επιπλέει στο νερό Κλειστή βαλβίδα: Ο µοχλός του φλοτέρ είναι προς τα κάτω και το φλοτέρ είναι βυθισµένο σε λάδι. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας η βαλβίδα είναι ανοιχτή και τα νερό εισέρχεται στον διαχωριστή βαρύτητας. Η αυτόµατη βαλβίδα σταµατά την ροή από τον αµµοδιαχωριστή είτε όταν υπάρχει υπέρβαση της µέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας σε λάδι είτε όταν ένα συγκεκριµένο επίπεδο της στάθµης λαδιού-νερού έχει ξεπεραστεί. Στη θέση αυτή η βαλβίδα «κλειδώνει». Για να επαναφέρουµε την βαλβίδα σε κατάσταση λειτουργίας µετά την υπερχείλιση πρέπει να αφαιρεθεί ο πείρος του φλοτέρ και να διαχωριστεί το φλοτέρ από τον µοχλό του. Σηκώνουµε και αδειάζουµε το φλοτέρ.