Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου ( ΕΥΑΧ) Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού Ο Κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους της εν γένει λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων οικιακής χρήσης και των οµβρίων νερών της περιοχής αρµοδιότητας της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου ( ΕΥΑΧ). Οι επιπλέον προϋποθέσεις και όροι διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης αποβλήτων άλλων χρήσεων πλην οικιακών καθορίζονται στον "Ειδικό Κανονισµό λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης" που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού και προβλέπεται στις παρ. 1,2 του Άρθρου 23 του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει κάθε φορά. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους χρησιµοποιούν (ή έχουν υποχρέωση να χρησιµοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης όµβριων και λυµάτων. Αφορά επίσης όλα τα επιµέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς κλπ). Άρθρο 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης Ως σύστηµα αποχέτευσης του ήµου Χερσονήσου έχει επιλεγεί και διαµορφώνεται το χωριστικό σύστηµα, σύµφωνα πάντοτε µε τις υπάρχουσες εγκεκριµένες µελέτες. Άρθρο 3 ο : Βασικές έννοιες "Λύµατα" καλούνται γενικά τα πάσης φύσεως «υγρά» προερχόµενα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και απορρίπτονται ως µη δυνάµενα να χρησιµοποιηθούν από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις. Τα λύµατα µπορεί να περιέχουν ένα ποσοστό αδιάλυτων στερεών. "Οικιακά λύµατα" καλούνται ειδικότερα τα υγρά απόβλητα τα προερχόµενα από τους χώρους εξυπηρέτησης κατοικιών ή του προσωπικού Ιδρυµάτων ή άλλων Επιχειρήσεων (µαγειρεία, πλυντήρια, λουτρά, αποχωρητήρια, κ.λ.π). Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 1

3 "Βιοµηχανικά απόβλητα" καλούνται τα πάσης φύσεως υγρά απόβλητα τα προερχόµενα εκ της παραγωγικής διαδικασίας πάσης φύσεως, εκτός των οικιακών, εγκαταστάσεων (εξαιρούνται τα απόβλητα των χώρων εξυπηρέτησης του προσωπικού). "Όµβρια νερά" θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιµο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιµο των δρόµων και πλατειών και τα νερά που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις. Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και οµβρίων νερών ή οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και µεταφορά των ακαθάρτων και οµβρίων νερών µέχρι τους τελικούς αποδέκτες. Στο δίκτυο αποχέτευσης µπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους, εφ όσον αυτοί βρίσκονται εκτός των ιδιοκτησιών, ή και εντός των ιδιοκτησιών ακόµη, εφ όσον αυτό κριθεί σκόπιµο απ την ΕΥΑΧ. Στους αγωγούς αυτούς η ΕΥΑΧ έχει υποχρεώσεις και δικαιώµατα όµοια µε εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο. "Χωριστικό σύστηµα" είναι το σύστηµα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόµων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που µεταφέρει τα λύµατα και τα απόβλητα και το δίκτυο οµβρίων που µεταφέρει τα όµβρια νερά. "Παντορροϊκό σύστηµα" είναι το σύστηµα συλλογής και παροχέτευσης των λυµάτων και οµβρίων νερών µε κοινό αγωγό. "Νόµιµη σύνδεση ακινήτου" είναι η σύνδεση µέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισµού µε το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει µετά από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΥΑΧ. "Παράνοµη σύνδεση ακινήτου" είναι ή σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΥΑΧ. "Τέλος σύνδεσης" µετά του δικτύου αποχέτευσης (εδαφ. γ παρ. Ι του Άρθρου 10 του Ν. 1069/80). Πρόκειται για το χρηµατικό ποσό που χρεώνει η ΕΥΑΧ σε κάθε ακίνητο για σύνδεση του µε το δίκτυο. Ο τρόπος υπολογισµού του "τέλους σύνδεσης" καθορίζεται στο Άρθρο 11. " απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης" προς τον αγωγό αποχέτευσης (εδάφ. δ παρ. 1 του Άρθρου 10 Ν.1069/80). Πρόκειται για τη απάνη κατασκευής της εξωτερικής παροχής αποχέτευσης ακαθάρτων. Είναι το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής της παροχής. Η δαπάνη χρεώνεται από τη ΕΥΑΧ σε κάθε ακίνητο όταν συνδέεται µε το δίκτυο. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 15 του Ν. 1069/80 και η αξία της καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της ΕΥΑΧ νόµιµα εγκεκριµένη. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 2

4 Άρθρο 4 ο : Υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα Υποχρεώσεις ιδιοκτητών 1. Ο ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, ή συνοµέας ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή αρµοδιότητας της επιχείρησης, καλούµενος από την Επιχείρηση υποχρεούται όπως εντός καθορισµένης προθεσµίας (όχι µικρότερη του ενός µήνα) δηλώσει εγγράφως τον τρόπο αποχέτευσης του ακινήτου του. Για την δήλωση ή µη δήλωση καθώς και για την διευκόλυνση του ελέγχου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Άρθρο 29 Ν.1069/ Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδοµή είτε για άλλη εγκατάσταση συνδέεται υποχρεωτικά µε το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόµο του σχεδίου πόλεως ή εντός οικισµού εφόσον στην περιοχή υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης. 3. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωµένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όµβρια. Τα βρόχινα νερά απαγορεύονται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων. Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για τον διαχωρισµό των βρόχινων νερών, η ΕΥΑΧ έχει το δικαίωµα να διακόψει την παροχή νερού και να επιβάλλει πρόστιµο το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΧ. Όπου οι τυχόν παροχές ακαθάρτων των ιδιοκτησιών παροχετεύουν και βρόχινα νερά, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να τα διαχωρίσουν και να αποχετεύουν τα βρόχινα µε οποιοδήποτε τρόπο στο ρείθρο του δρόµου µε καλυµµένο αγωγό κάτω από την στάθµη του πεζοδροµίου. 4. Η απευθείας σύνδεση και αποχέτευση των οµβρίων νερών ιδιοκτησιών στους αγωγούς οµβρίων ή υπόγεια σύνδεση σε σχάρα οµβρίων απαγορεύεται αυστηρά. Σε περίπτωση παράνοµης σύνδεσης της ιδιοκτησίας µε το δίκτυο οµβρίων ή παράβασης της όποιας απόφασης που έχει λάβει η ΕΥΑΧ, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διακόψει την παροχή νερού και να επιβάλλει πρόστιµο το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΧ. Τα όµβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων - οικοδοµών οδηγούνται στο δίκτυο οµβρίων, εξωτερικά µέσω των ρείθρων. 5. Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων µε τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη µόνο σε ιδιωτικούς δρόµους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριµένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτούµενοι αγωγοί και οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται εντός των ιδιωτικών δρόµων από τους ιδιοκτήτες, Σε Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 3

5 περίπτωση όµως που ο ιδιωτικός δρόµος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση µε συµβολαιογραφική πράξη ο αγωγός κατασκευάζεται από τη ΕΥΑΧ και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταβάλλει µόνο την δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου του. 6. Αν µε την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αυτό, αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεµένα µ αυτούς, υποχρεωτικά θα συνδέονται από την Υπηρεσία µε το νέο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, µε τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους. Η επιβάρυνση των ιδιοκτητών των ακινήτων αυτών µε τις δαπάνες κατασκευής παροχής, κατασκευής φρεατίου και τέλους αποχέτευσης, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση απ το.σ. της ΕΥΑΧ 7. Η συντήρηση για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου µέχρι το φρεάτιο προσαρµογής γίνεται µε ευθύνη των ιδιοκτητών και κάθε δαπάνη βαρύνει τους ίδιους. 8. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αποχετευτικού δικτύου, η διάθεση των λυµάτων του ακινήτου γίνεται προσωρινά σε στεγανές δεξαµενές ή βόθρους όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις (ΓΟΚ, κτιριοδοµικός κανονισµός και Υγειονοµικές διατάξεις). Άρθρο 5 o : Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων. 1. Παροχή αποχέτευσης ακινήτου είναι το τµήµα της εγκατάστασης αποχέτευσης για ακάθαρτα νερά που περιλαµβάνει : α) Το φρεάτιο προσαρµογής στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου. β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριµένου δρόµου (διακλάδωση). γ) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού µε τον αγωγό του δικτύου που περνάει, µπροστά από το ακίνητο. Η παροχή αποχέτευσης του ακινήτου κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης. Το φρεάτιο προσαρµογής χρησιµεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξωτερικού δικτύου και κατασκευάζεται από τη ΕΥΑΧ στο πεζοδρόµιο στο καταλληλότερο κατά την κρίση της υπηρεσίας σηµείο έξω από την ρυµοτοµική γραµµή ακινήτου. Το βάθος ροής του προς σύνδεση αγωγού ακαθάρτων της ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο του καθοριζόµενου από την ΕΥΑΧ βάθους του φρεατίου προσαρµογής, ώστε να είναι δυνατή η αποχέτευση των λυµάτων του ακινήτου µε φυσική ροή. Η δαπάνη κατασκευής του φρεατίου προσαρµογής χρεώνεται στον ιδιοκτήτη. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 4

6 Όταν η διακλάδωση για την σύνδεση του ακινήτου γίνεται απ την ΕΥΑΧ χωρίς την αίτηση του ιδιοκτήτη, αλλά για να προηγηθεί των έργων ασφαλτόστρωσης, το φρεάτιο προσαρµογής κατασκευάζεται από την ΕΥΑΧ όταν συνδεθεί το ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης οφείλει πριν οποιαδήποτε κατασκευή στο ακίνητο του, να ενηµερωθεί από την ΕΥΑΧ για την θέση και το βάθος της διακλάδωσης (αναµονής σύνδεσης) ώστε να προσαρµόσει το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης σε αυτό. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις σύνδεσης του ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΧ, η δαπάνη της διακλάδωσης (αναµονής) ανεξάρτητα εάν αυτή χρησιµοποιήθηκε ως αποδέκτης του ακινήτου βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Η διακλάδωση και το φρεάτιο προσαρµογής δύναται να κατασκευαστεί από την ΕΥΑΧ σε ακίνητο πριν των έργων ασφαλτόστρωσης, για µελλοντική σύνδεση του ακινήτου µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου. Σ αυτήν την περίπτωση η χρέωση της διακλάδωσης και της κατασκευής του φρεατίου βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Σε καµία περίπτωση η υποδοµή αυτή δεν διασφαλίζει την µελλοντική άδεια σύνδεσης του ακινήτου κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη, εφόσον η ΕΥΑΧ κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Για τις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, εφόσον γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο προσαρµογής είναι και το φρεάτιο ελέγχου και δειγµατοληψίας των αποβλήτων (επεξεργασµένων ή µη) από τη ΕΥΑΧ και τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. Αν το φρεάτιο δεν µπορεί να κατασκευασθεί έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται µέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυµοτοµική γραµµή, σε θέση άµεσα επισκέψιµη και ελεύθερη που καθορίζεται από τη ΕΥΑΧ Κανείς, εκτός από τη ΕΥΑΧ δεν µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή, χωρίς γραπτή άδεια της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΥΑΧ Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών αποχέτευσης των ακινήτων, όπως και των αγωγών του δικτύου της πόλης, γίνονται από τη ΕΥΑΧ Στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου η δαπάνη χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου, το ύψος της οποίας αποφασίζεται από το Σ της ΕΥΑΧ. 2. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων µέχρι το φρεάτιο προσαρµογής και ελέγχου κατασκευάζεται µε φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά υπάρχουσες σχετικές διατάξεις (κανονισµός εσωτερικών υδραυλικών διακλαδώσεων κ.λπ.). Η θέση και το βάθος του φρεατίου καθορίζονται από τη ΕΥΑΧ και την οριστική µελέτη των δικτύων. Η εµβάθυνση υφιστάµενων διακλαδώσεων (αναµονής) ή φρεατίων προσαρµογής προκειµένου να καταστεί εφικτή η αποχέτευση του ακινήτου µε φυσική ροή, πραγµατοποιείται µόνο από την ΕΥΑΧ µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, διασφαλίζεται η δυνατότητα συντήρησης του φρεατίου προσαρµογής και εφόσον δεν αποχετεύονται σε αυτό τµήµατα χαµηλών χώρων µε φυσική ροή Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 5

7 κατά τα αναφερόµενα του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισµού. Η δαπάνη για την εµβάθυνση του φρεατίου προσαρµογής βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης συνδέονται σε ενιαίο αγωγό µέσα στο ακίνητο και από κει οδηγούνται στο φρεάτιο καθαρισµού (πεζοδροµίου), στο φρεάτιο προσαρµογής, καθαρισµού και ελέγχου. Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξασφαλίζει το ακίνητό του, από τυχόν επιστροφή λυµάτων είτε λόγω απόφραξης του αγωγού, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τοποθετώντας ανάντι του φρεατίου επίσκεψης δικλείδα ασφάλισης ή άλλο σχετικό µηχανισµό. Η ΕΥΑΧ ουδεµία ευθύνη φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζηµιάς λόγω έµφραξης για οποιαδήποτε αιτία είτε του κεντρικού αγωγού είτε της διακλάδωσης προς την ιδιοκτησία. Επίσης όπου απαιτείται, κατά την κρίση της ΕΥΑΧ και ανάλογα µε το είδος των λυµάτων, η κατασκευή λιποσυλλέκτη - µηχανοσίφωνα, αυτή θα γίνεται πριν το φρεάτιο καθαρισµού απ τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συµµορφώνεται στις υποδείξεις της ΕΥΑΧ, διακόπτεται η παροχή αποχέτευσης και η παροχή του νερού. Η αµέλεια διευθέτησης των πάσης φύσεως εκκρεµοτήτων εντός της δοθείσας από την ΕΥΑΧ προθεσµίας προκειµένου η σύνδεση του ακινήτου µε το αποχετευτικό δίκτυο να καταστεί εφικτή και να δοθεί η σχετική άδεια σύνδεσης, δεν άρει την υποχρέωση του ιδιοκτήτη για σύνδεση του ακινήτου του µε αυτό και κατ επέκταση των κυρώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισµό. Άρθρο 6 o : Αριθµός παροχών αποχέτευσης Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΥΑΧ είναι δυνατή η σύνδεση περισσοτέρων του ενός ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα µπορεί ακίνητο να συνδεθεί µε περισσότερες της µιας παροχές αποχέτευσης. Τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να είναι : 1) Υφιστάµενα κτίρια που η διάταξη του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης δεν επιτρέπει την συγκέντρωση όλων των λυµάτων σε ένα συλλεκτήριο αγωγό. 2) Για συνοικισµό από µικρές οικίες που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. 3) Για πολύ µεγάλα κτίρια. 4) Για ανεξάρτητα κτίρια που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο, αλλά µε τρόπο που να επιτρέπουν την διαίρεση του οικοπέδου σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και να πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (Γ.Ο.Κ.) από άποψη αρτιότητας κ.λ.π. 5) Για ακίνητα εξ αδιαιρέτου που κατά τον χρόνο της σχετικής αίτησης σύνδεσης που έχουν διαιρεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. /τος 1024 της 10/15 Νοεµβρίου 1971 περί διηρηµένης ιδιοκτησίας επι οικοδοµηµάτων ανεγειροµένων επι ενιαίων οικοπέδων (ΦΕΚ 232/Α) ή που τα κτίρια που βρίσκονται σ αυτά διαπιστώνεται ότι είναι λειτουργικά ανεξάρτητα. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 6

8 6) Για ακίνητα που υπάρχουν οικιακά λύµατα και βιοµηχανικά λύµατα, τότε για κάθε είδους αποχετευοµένων υγρών κατασκευάζεται χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η ΕΥΑΧ το κρίνει απαραίτητο, µπορεί να επιβάλλει την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου. 7) Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόµους, στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου, σύµφωνα µε το Άρθρο 2 του κανονισµού αυτού, η σύνδεση γίνεται µε τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο µε τη σύµφωνη όµως γνώµη της υπηρεσίας. Αν υπάρχει αγωγός του οριστικού δικτύου στον ένα απ τους δυο π.χ. δρόµους, το ακίνητο συνδέεται σ αυτόν, εφ όσον ο ιδιοκτήτης απαιτεί την άµεση σύνδεση του ακινήτου του. 8) Για κάθε περίπτωση που θα κριθεί απαραίτητο από την Τ.Υ της ΕΥΑΧ Στην περίπτωση κατασκευής περισσότερων της µιας παροχής αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση ενός ακίνητο, η δαπάνη γι αυτές βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ στην περίπτωση αποχέτευσης διαφορετικών ακινήτων σε κοινή παροχή αποχέτευσης, η δαπάνη της παροχής κατανέµεται εξίσου στους ιδιοκτήτες των εξυπηρετούµενων ακινήτων. Άρθρο 7 o : Αποχέτευση χαµηλών χώρων ή επιφανειών 1. Όταν τα εντός του ακινήτου στόµια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και οµβρίων υδάτων βρίσκονται χαµηλότερα της προβλεπόµενης στάθµης του πεζοδροµίου ή της στάθµης υπερύψωσης των υδάτων του υπονόµου για τα ακάθαρτα ή του ρείθρου του πεζοδροµίου για τα όµβρια, η αποχέτευση θα γίνεται µε συλλογή και µηχανική ανύψωση (άντληση) των ακαθάρτων ή οµβρίων υδάτων στην απαιτούµενη στάθµη ροής του φρεατίου προσαρµογής για τα ακάθαρτα ή το ρείθρο του πεζοδροµίου για τα όµβρια. Οι διαστάσεις της δεξαµενής από την οποία θα αντλούνται τα απόβλητα θα είναι τέτοια ώστε να πραγµατοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήµατα τέτοια που να µην υπερβαίνουν τις 3 ώρες και η παροχή να µην υπερβαίνει την παροχετευτική ικανότητα τόσο του αγωγού της διακλάδωσης όσο και του αγωγού ακαθάρτων στο οποίο είναι συνδεδεµένο σύµφωνα µε τους κανόνες της υδραυλικής των υπονόµων. Η ροή του καταθλιπτικού αγωγού θα πρέπει να είναι η ίδια µε την ροή του φρεατίου προσαρµογής. Σε περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων καθώς και των υποδείξεων της Τεχνικής Υπηρεσίας µε βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε σύνδεσης, η ΕΥΑΧ έχει το δικαίωµα να µην δώσει άδεια σύνδεσης ή εάν έχε δοθεί να διακόψει την παροχή της αποχέτευσης έως την διεκπεραίωση των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από την ΕΥΑΧ. θα επιτρέπεται η σύνδεση χαµηλών χώρων στο δίκτυο ακαθάρτων, µόνο µετά από ειδική άδεια της ΕΥΑΧ. Η άδεια αυτή θα χορηγείται µόνο µετά από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου «ότι δεν έχει καµία απαίτηση για αποζηµίωση σε περίπτωση που θα προκληθούν ζηµιές στο ακίνητό του από πληµµύρες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, και ότι αυτός είναι Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 7

9 υπεύθυνος για ζηµιές που θα προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς επίσης και για την καταβολή των δαπανών που θα χρεωθούν για την αποκατάσταση των παραπάνω ζηµιών» Η εγκατάσταση και λειτουργία των παραπάνω διατάξεων θα πραγµατοποιείται µε ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ η ΕΥΑΧ δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµιές προκληθούν στην ιδιοκτησία από κακή µελέτη, λειτουργία ή συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων. Για την αποχέτευση τέτοιων χώρων εφαρµόζονται ότι προβλέπεται µε τον παρόντα κανονισµό για τις συνδέσεις ακινήτων µε το αποχετευτικό δίκτυο. 2. Η ανωτέρω παράγραφος 1 του παρόντος Άρθρου, εφαρµόζονται και στις ήδη συνδεδεµένες µε οποιοδήποτε τρόπο µε το δίκτυο οικοδοµές πριν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν όσα αναφέρονται παραπάνω, εφόσον τους υποδειχθεί από την Τ.Υ. της ΕΥΑΧ Άρθρο 8 o : Αποχετευόµενα υγρά Στο αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά τα οικιακά λύµατα των ακινήτων. Επιτρέπεται η εκκένωση κολυµβητικών δεξαµενών στο δίκτυο ακαθάρτων µετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ιδιοκτήτη και µε τις παρακάτω προϋποθέσεις : 1. Το ακίνητο να υδρεύεται αποκλειστικά από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΧ. Απαγορεύεται αυστηρά η εκκένωση κολυµβητικών δεξαµενών που έχουν πληρωθεί µε θαλασσινό νερό, νερό από πηγάδια ή άλλη πηγή. 2. Η κολυµβητική δεξαµενή να είναι νόµιµη. Η άδεια της κολυµβητικής δεξαµενής θα πρέπει να υποβληθεί στην ΕΥΑΧ. 3. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού της κολυµβητικής δεξαµενής να βρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται στο παρόντα Κανονισµό. Η ΕΥΑΧ έχει το δικαίωµα να λάβει δείγµα για να ελέγξει την ποιότητα του νερού της κολυµβητικής δεξαµενής προκειµένου να δώσει την σχετική άδεια εκκένωσης. Η δαπάνη για την διενέργεια των απαιτούµενων αναλύσεων σε διαπιστευµένο εργαστήριο βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 4. Η εκκένωση της κολυµβητικής δεξαµενής θα γίνεται σε καθορισµένη χρονική διάρκεια και µε παροχή η οποία θα ανταποκρίνεται στην παροχετευτική ικανότητα του δικτύου ακαθάρτων στο οποίο είναι συνδεµένο το ακίνητο. 5. Η εκκένωση της κολυµβητικής δεξαµενής πραγµατοποιείται σε ηµεροµηνία που καθορίζεται από την ΕΥΑΧ σε συνεννόηση µε τον ιδιοκτήτη προκειµένου να αποφευχθεί υπερφόρτιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων από την συντονισµένη εκκένωση κολυµβητικών Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 8

10 δεξαµενών ιδιαίτερα κατά την περίοδο έναρξης της τουριστικής περιόδου. Η εκκένωση κολυµβητικών δεξαµενών χωρίς την σχετική άδεια της ΕΥΑΧ έχει σαν αποτέλεσµα την επιβολή προστίµου, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΧ. Απαγορεύεται ν αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόµων οι ουσίες που απαριθµούνται στον Πίνακα Ι, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση. Η διοχέτευση ρυθµίζεται από τον ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Οι µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές φυσικοχηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. Τα προαναφερόµενα όρια ισχύουν για ηµερήσιες παροχές από 5 µ 3 και άνω. Σε περίπτωση µικρότερων ηµερήσιων παροχών και µετά από ειδική έγκριση της ΕΥΑΧ µπορούν να επιτραπούν τιµές διπλάσιες. Οι παραπάνω επιτρεπόµενες τιµές αφορούν συγκεντρώσεις σύνθετου δείγµατος. Άρθρο 9 ο : Έλεγχος εγκαταστάσεων 1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη ΕΥΑΧ µε αυτοψία. Η ΕΥΑΧ προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις η χηµικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από τη κατηγορία ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συµπληρωµατική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης. 2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ όλες τις οικοδοµές, που συνδέονται µε το δίκτυο αποχέτευσης. 3. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συµµορφώθηκε µε τις διατάξεις του κανονισµού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων της ΕΥΑΧ, είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευµένες ουσίες, η ΕΥΑΧ του τάσσει προθεσµία για να τακτοποιήσει τις ανωµαλίες αυτές και να κάνει τις συµπληρωµατικές αναγκαίες εργασίες κατά την κρίση της ΕΥΑΧ Αν δεν συµµορφωθεί, τότε η ΕΥΑΧ κάνει τις απαιτούµενες εργασίες µε δικά της συνεργεία, για λογαριασµό του ιδιοκτήτη και τον χρεώνει µε τη σχετική δαπάνη. Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την πραγµατοποιηθείσα δαπάνη, η ΕΥΑΧ προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού και σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την είσπραξή της. 4. Ζηµιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται µόνο από τη ΕΥΑΧ Η Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 9

11 δαπάνη της αποκατάστασης και των τυχόν βλαβών σε τρίτους χρεώνεται σ αυτόν που προξένησε τη ζηµιά. 5. Κατά περίπτωση, πριν από κάθε σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης η ΕΥΑΧ έχει το δικαίωµα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση, που η εγκατάσταση είναι ελαττωµατική, η ΕΥΑΧ δεν πραγµατοποιεί τη σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης µέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η µετατόπιση ή τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης της ΕΥΑΧ, ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται µε τη σχετική δαπάνη. 6. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετηµένους χείµαρρους ή ρέµατα ή αγωγούς γενικά οµβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούµενη άδεια της ΕΥΑΧ 7. Μετά την σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, µε φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης µέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους, παλιούς υπονόµους κ.λπ., σύµφωνα µε τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις, και σε προθεσµία που τάσσει η ΕΥΑΧ, η οποία στην συνέχεια κάνει τον σχετικό έλεγχο. Αν ο κύριος του ακινήτου αρνείται να εφαρµόσει την παραπάνω διάταξη, η ΕΥΑΧ µπορεί να διακόψει την παροχή νερού και την σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης ή και να επιβάλλει πρόστιµο καθοριζόµενο από το.σ της ΕΥΑΧ. Τα όργανα της ΕΥΑΧ έχουν δικαίωµα πρόσβασης και ελέγχου της αχρήστευσης των βόθρων. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση βόθρων ή µεσολάβησης τους στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του ακινήτου και η απόρριψη του περιεχοµένου τους σε αγωγό αποχέτευσης. Άρθρο 10 o : Χορήγηση αδειών για σύνδεση 1. Η σύνδεση κάθε ακινήτου, που βρίσκεται σε δρόµο µε κατασκευασµένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, µε το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο. Η αίτηση για υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε µε παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου. 2. Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδοµής µε το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά : α) Αίτηση αποχέτευσης (τυποποιηµένο έντυπο της ΕΥΑΧ). β) Υπεύθυνη ήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα δηλώνεται οτι : Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 10

12 β1. Τα στοιχεία της αίτησή του είναι αληθή. β2. Θα ενηµερώσει την ΕΥΑΧ για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο ακίνητό του. β3. Έλαβε γνώση του Κανονισµού Αποχέτευσης της ΕΥΑΧ τον οποίο αποδέχεται. β4. Τα νερά της βροχής δεν διοχετεύονται στην αποχέτευση ακαθάρτων. β5. Έχει καταργήσει τον βόθρο (εφόσον υπήρχε) β6. Ανάλογα µε το είδος των λυµάτων θα λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα που προβλέπει ο Κανονισµός και η κείµενη νοµοθεσία (τοποθέτηση λιποσυλλέκτη, βορβοσυλλέκτη κλπ). γ) Λογαριασµό ηλεκτροδότησης του ακινήτου ( ΕΗ). δ) Λογαριασµό υδροδότησης του ακινήτου ( ΕΥΑΧ). ε) Άδεια οικοδοµής και διάγραµµα κάλυψης, ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η έκταση του κτίσµατος. στ) Άδεια λειτουργίας (για επαγγελµατικές χρήσεις) Ελλείψη οικοδοµικής άδειας µπορεί να γίνει δεκτό άλλο έγγραφο, κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΕΥΑΧ. Για οικοδοµές µε χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαµέρισµα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτηµένος από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες για την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, προκειµένου να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωµα σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στη ΕΥΑΧ θα είναι ο διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας. 3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκοµεία, κέντρα πυρηνικών ερευνών, γκαράζ, στάβλους κ.λπ. καθορίζονται µε ειδική απόφαση του.σ. της ΕΥΑΧ Άρθρο 11 ο : απάνες και τέλη Για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του, σύµφωνα µε τον Ν.1069/80 και τις τροποποιήσεις του εκτός από τα ειδικά τέλη των άρθρων 11 και 12 του Ν. 1069/80 επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες : 1. απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης (Άρθρο 10 παρ. 1δ και Άρθρο 15 Ν.1069/80) Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 11

13 Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται από το.σ. της ΕΥΑΧ, σύµφωνα µε το Άρθρο 15 Ν.1069/80 και από το ιοικητικό Συµβούλιο µε βάση το ήµισυ του µέσου πλάτους του δρόµου. Η µέση τιµή ανά τρέχον µέτρο, η δαπάνη κατασκευής και σύνδεσης του φρεατίου προσαρµογής, ορίζεται µε απόφαση του.σ. της ΕΥΑΧ, το οποίο αποφασίζει και για τον τρόπο καταβολής του. Η σύνδεση του αγωγού αποχέτευσης του ακινήτου στο φρεάτιο προσαρµογής γίνεται µε ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Η απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 2. Τέλος χρήσης υπονόµων (Άρθρο 10 παρ. 1στ και Άρθρο 16 Ν.1069/80). α. Το τέλος αυτό εισπράττεται µέσω των λογ/σµών νερού και το ύψος του καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της ΕΥΑΧ σύµφωνα µε τα άρθρα 25 & 26 του Ν. 1069/80. β. Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρµοδιότητας της ΕΥΑΧ σε περιφέρεια άλλου Ο.Τ.Α. το.σ. της ΕΥΑΧ καθορίζει τα σχετικά τέλη. γ. Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τη ΕΥΑΧ ή οι ποσότητες που καταναλώνονται δεν είναι αντιπροσωπευτικές της ιδιοκτησίας που υδρεύεται καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, το τέλος χρήσης του υπονόµου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται µε απόφαση του.σ. της ΕΥΑΧ. δ. Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκοµεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύµατα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς Οργανισµούς και εφ όσον το ακίνητο χρησιµοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυµάτων αυτών, το.σ. µπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιµολόγια. ε. Ιδιαίτερα επίσης τιµολόγια θα µπορούν να εφαρµόζονται µε απόφαση του.σ. και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα µε την ποσότητα των αποχετευοµένων απόβλητων (εκτίµηση της ποσότητας ή µέτρηση στην περίπτωση που χρησιµοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο ή µε άλλο τρόπο που µπορεί να αποφασίσει το.σ. της ΕΥΑΧ στ. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και για ακίνητα που συνδέθηκαν αυθαίρετα µε οποιονδήποτε τρόπο µε το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να απαλλάσσονται µε την καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις (καταβολή τελών σύνδεσης κ.λπ.) ζ. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και για τα ακίνητα που για οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν µε τα υφιστάµενα δίκτυα αποχέτευσης. Το Σ της ΕΥΑΧ έχει το δικαίωµα να επιβάλλει διαφοροποιηµένα τέλη χρήσης υπονόµων για ακίνητα που ενώ έχουν την δυνατότητα σύνδεσης στην αποχέτευση δεν την έχουν πραγµατοποιήσει ακόµη. η. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόµου αρχίζει 1 µήνα µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής από τη ΕΥΑΧ της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης. θ. Μελλοντικά µπορεί να εφαρµοστεί ειδικός κανονισµός για την αποχέτευση Βιοµηχανικών, Βιοτεχνιών κ.λπ. οπότε θα εφαρµόζονται τα τιµολόγια που θα προβλέπονται στον κανονισµό αυτό. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 12

14 ι.. Το τέλος χρήσης υπονόµων βαρύνει τον χρήστη του ακινήτου, συνυπεύθυνος όµως είναι και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, όπως αυτό ισχύει και για τα τέλη ύδρευσης. ια. Ο λογαριασµός των τελών χρήσης υπονόµων είναι κοινός µε τον λογαριασµό ύδρευσης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης του λογαριασµού, η ΕΥΑΧ µπορεί να προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού και της παροχής αποχέτευσης χωρίς να φέρει καµιά ευθύνη για τυχόν ζηµιές που µπορεί να προκύψουν από τις διακοπές αυτές. Σε προγενέστερο χρόνο η ΕΥΑΧ ενηµερώνει τον καταναλωτή µε αναφορά στον λογαριασµό ή άλλο έντυπο, ή µε άλλο τρόπο. 3. Τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης (Άρθρο 10 παρ. 1γ Ν.1069/80) α. Το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ακαθάρτων υπολογίζεται µε βάση τη συνολική επιφάνεια του κτίσµατος και εκφράζεται ανά m2 επιφάνειας. Συνολική επιφάνεια ενός κτίσµατος ορίζουµε το άθροισµα των επιφανειών που συµµετέχουν στον υπολογισµό του συντελεστή δόµησης και επιφανειών χώρων που δεν συµµετέχουν στον υπολογισµό αυτό αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κύριας χρήσης. Για παλαιά κτίσµατα συνολική επιφάνεια νοείται το σύνολο της δοµηµένης επιφάνειας. Ο υπολογισµός της τιµής ανά τετραγωνικό µέτρο καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της Επιχείρησης, µε την οποία είναι δυνατή η καθιέρωση διαφορετικής τιµής ανά χρήση ακινήτου, για κύριους ή βοηθητικούς χώρους κ.λ.π. Για τον υπολογισµό της συνολικής επιφάνειας επί κτισµάτων µη διηρηµένων σε συνήθεις ορόφους (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήµατα) ο αριθµός των ορόφων υπολογίζεται βάση της ακόλουθης αντιστοιχίας υψών και ορόφων : α1) Μέχρι 5,20µ ύψους ένας όροφος α2) Από 5,21µ µέχρι 8,50µ δυο όροφοι α3) Από 8,51µ µέχρι 11,00µ τρεις όροφοι. α4) Από 11,01µ µέχρι 14,00µ τέσσερις όροφοι α5) Από 14,01µ και άνω πέντε όροφοι β. Σε περίπτωση προσθήκης σε νόµιµα συνδεδεµένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης µόνο για τους χώρους αυτούς. γ. Για ακίνητα νόµιµα συνδεδεµένα µε το δίκτυο αποχέτευσης οι κύριοι των ακινήτων αυτών δεν οφείλουν κανένα ποσό για τέλος ή δικαίωµα σύνδεσης, αν τα ακίνητα βρίσκονται στην ίδια µορφή από πλευράς προσόψεων και ορόφων όπως την εποχή που είχαν συνδεθεί. Αν δεν µπορεί να βεβαιωθεί ο αριθµός των ορόφων που είχε το ακίνητο, τότε λαµβάνεται υπόψη σαν ισόγειο και βεβαιώνεται πρόσθετο τέλος ή δικαίωµα σύνδεσης για τους παραπάνω ορόφους. δ. Σε περίπτωση κατεδάφισης παλαιού κτίσµατος και ανέγερσης νέου καταβάλλονται εξ αρχής τα τέλη σύνδεσης του νέου ακινήτου που αναφέρονται στην παρ. 3α του ανωτέρου Άρθρου. ε. Το τέλος σύνδεσης βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 13

15 4. Λοιπά τέλη α) Τέλος επεξεργασίας βοθρολυµάτων. Αφορά την µεταφορά και εναπόθεση λυµάτων για επεξεργασία στο Βιολογικό Καθαρισµό. Το τέλος αυτό δεν υφίσταται στην παρούσα φάσης καθώς στην Ε.Ε.Λ δεν προβλέπεται υποδοχή βοθρολυµάτων ενώ το τέλος για τέτοια µελλοντική εγκατάσταση θα καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. β) Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης. Αφορά την απόφραξη µε ειδικό µηχάνηµα της ΕΥΑΧ της διακλάδωσης της παροχής. Το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 5.Άλλες διατάξεις α) Η δαπάνη για κάθε επιβαλλόµενη από τον παρόντα Κανονισµό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων, και η ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. β) Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευµένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα παράβασης των όρων του παρόντος κανονισµού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά µετά το τέλος του ελέγχου. γ) Το.Σ. της ΕΥΑΧ µπορεί µε απόφαση του να κανονίζει την καταβολή του τέλους σύνδεσης σε δόσεις και σε χρονικά όρια που εκείνο θα καθορίζει κατά περίπτωση. δ) Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Επιχείρηση, όπως προκύπτουν απ την ισχύουσα Νοµοθεσία και τον παρόντα Κανονισµό, η ΕΥΑΧ προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού, την κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη προβλεπόµενη νόµιµη ενέργεια µέχρι την εκπλήρωσή τους. ε) Οι παραπάνω οικονοµικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων µπορεί να ενσωµατώνονται στους λογαριασµούς της ύδρευσης για την ταυτόχρονη εξόφλησή τους. Άρθρο 12 ο : Ειδικά Θέµατα Το.Σ της ΕΥΑΧ, προκειµένου να αποφασίσει για ειδικά θέµατα, που απαιτούν ειδικές γνώσεις, µπορεί να αναθέσει την µελέτη ή να ζητήσει γνωµοδότηση από ειδικούς επί του θέµατος ή σε Επιτροπή που θα συγκροτήσει. Άρθρο 13 ο : Προσκλήσεις, Επιδόσεις, Υπεύθυνοι Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 14

16 Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευόµενου ακινήτου (πχ µισθωτής) ευθύνεται έναντι της ΕΥΑΧ, για κάθε παράβαση του παρόντος Κανονισµού από κοινού και εις ολόκληρον µε τον ιδιοκτήτη. Κύριος υπόχρεος, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, για την καταβολή του τέλους χρήσης υπονόµων του ακινήτου είναι ο µε οποιαδήποτε σχέση καταναλωτής που χρησιµοποιεί το ακίνητο, είτε είναι κύριος, είτε µισθωτής, είτε χρήστης, είτε µε οποιαδήποτε άλλη σχέση κάτοχος ακινήτου που αποχετεύεται. Ο κύριος του ακινήτου ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε τον χρήστη- καταναλωτή του ακινήτου, και ως εκ τούτου οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου, να µην εγκαταλείπονται χρέη προς την ΕΥΑΧ. Η ΕΥΑΧ έχει το δικαίωµα να εισπράττει τις οφειλές αυτές από τον ιδιοκτήτη και η δυνατότητα της να µεταφέρει την απαίτηση της στο λογαριασµό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχει το δικαίωµα να αρνηθεί την πληρωµή µε τον ισχυρισµό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το δικαίωµα επιλογής για το σε ποιόν θα στραφεί για εκτέλεση προκειµένου να εισπράξει τις απαιτήσεις της ανήκει αποκλειστικά στην ΕΥΑΧ, η οποία µπορεί να στραφεί δικαστικά και κατά των δύο συνυπόχρεων (κύριος ακινήτου-καταναλωτής) και να εκδώσει δικαστική απόφαση και κατά των δύο. εν απαιτείται προγενέστερη πρόσκληση ή ειδοποίηση προκειµένου να γίνει έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης και γενικά έλεγχος τήρησης των όρων του παρόντα κανονισµού. Άρθρο 14ο: Κυρώσεις, έναρξη ισχύος κανοινισµού 1. Η παραβίαση του παρόντος κανονισµού επισύρει εκτός των άλλων την διακοπή υδροδότησης και τα αναφερόµενα στα άρθρα 27, 28, 29 Ν.1069/ Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΧ από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Χερσονήσου, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν. 1069/80, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 15

17 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1 Λύµατα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυµάτων και µόνον µε άδεια της ΕΥΑΧ 2 Κάθε είδους στερεά απορρίµµατα που µπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίµµατα µαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άµµος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίµµατα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδοµησιµες ύλες όπως πλαστικά τεµάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και µέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων µέσων. εν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά µεγαλύτερα των 20 mm. 3 Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ ( ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά 4 Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι µικρότερο ή ίσο των 25 ο C και που µπορούν να κάνουν ζηµιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δηµιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης. 5 Αέρια και ατµοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών µε τους υπονόµους απαγορεύεται. 6 Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύµωσης κλπ. δηµιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυµιάσεις. 7 Ουσίες που µπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτηµάτων και µερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης. 8 Υγρά που µπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χηµικές κατακρηµνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις µέσα στους αγωγούς κλπ. 9 Υγρά µε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 40 βαθµών Κελσίου. 10 Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου 11 Υγρών που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται σε επαφή µε το νερό 12 Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί Ελέγχου Ατοµικής Ενέργειας 13 Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά µη αποσυντιθέµενα βιολογικώς Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 16

18 κατά 80% σε 24 ώρες. 14 Υγρά και ουσίες που µπορούν µε οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ή το περιβάλλον κατά την κρίση της ΕΥΑΧ 15 Φαρµακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες. 16 Υγρά το pη των οποίων δεν βρίσκεται µεταξύ των τιµών 6,0 και 9,5. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 17

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΟ mg/l Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF 15 Συνολικά στερεά δια εξάτµισης 1500 (Ολικά διαλυµένα στερεά-εξάτµιση στους 105 ο C) Στερεά αιωρούµενα 500 BOD 500 C.O.D Αµµωνία (NH4+) 75 Φωσφορικά άλατα (PO 4 ) 30 Χλωριούχα άλατα (Cl-) 1000 Φθοριούχα άλατα ως (F-) 10 Θειούχα (Η 2 S) 150 Θειώδη (SΟ 3 ) 2 Θειικά (SΟ 4 ) 750 Κυανιούχα (CN-) 0,5 Αρσενικό (As) 0,1 Βάριο (Ba) 20 Βόριο (B) 1 Αλουµίνιο (Al) 15 Μαγνήσιο (Mg) 100 Κάδµιο (Cd) 0,1 Χρώµιο (Cr +3 ) 2,5 Χρώµιο (Cr +6 ) 0,25 Σίδηρος (Fe) 50 Μαγγάνιο (Μη) 4 Υδράργυρος (Ηg) 0,01 Νικέλιο (Νi) 0,5 Μόλυβδος (Pb) 0,2 Χαλκός (Cu) 2 Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 18

20 Άργυρος (Αg) 0,1 Σελήνιο (Se) 0,10 Ψευδάργυρος (Zn) 1 Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn. Λίπη και λάδια Ζωικά και φυτικά 50 Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόµενοι µε αιθέρα) 15 Φαινόλες 10 Μερκαπτάνες ως S 0,1 ιαλύτες οργανικοί αρωµατικοί ιθειούχος άνθρακας, χλωροφόρµιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο Χλωριωµένες οργανικές ενώσεις (εντοµοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές) Ελεύθερα χλώρια 5 Αλδεΰδες ,1 Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 19

21 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του παρόντος ειδικού κανονισµού Ο Ειδικός αυτός Κανονισµός περιλαµβάνει τους πρόσθετους (δηλαδή πέραν του Κανονισµού) όρους και προϋποθέσεις για την παροχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης ή διευθετηµένα υδατορεύµατα ή ανοικτούς γενικά αγωγούς των αποβλήτων από: βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία νοσοκοµεία, εργαστήρια (πάσης φύσεως: τροφίµων, αυτοκινήτων, ιατρείων κλπ), συνεργεία, πλυντήρια (κάθε κατηγορίας), καταστήµατα εστίασης µονάδες εκταφής πάσης φύσεως έµβιων όντων στάβλους, σφαγεία, πρατήρια υγρών καυσίµων, εγκαταστάσεις εµπορίας-διακίνησης χηµικών και όποιες άλλες χρήσεις πλην οικιακών, γραφείων, εµπορικών καταστηµάτων. ιευκρινίζεται ότι η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οικιακούς χώρους (νοµίµως ή παρανόµως) υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις, ευθύνες και ποινές που ορίζονται στον παρόντα ειδικό κανονισµό. Για την υπαγωγή ενός ακινήτου στον παρόντα Ειδικό Κανονισµό αρκεί οι παραπάνω χρήσεις να πραγµατοποιούνται και σε τµήµα µόνον του ακινήτου η να ασκούνται περιοδικά µόνον. Άρθρο 2 ο : Βασικοί Ορισµοί 2.1. Επεξεργασία λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων καλείται οιαδήποτε τεχνική επεξεργασία τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους, µε σκοπό την εξάλειψη ή τη µείωση των εκ της διαθέσεώς τους, δυσµενών συνθηκών Βιολογικώς απαιτούµενο Οξυγόνο ή Β.Α.Ο ή BOD καλείται η ποσότητα του κατά την οξείδωση της οργανικής ύλης δια της δράσεως µικροοργανισµών καταναλισκόµενου οξυγόνου σε χρόνο σε χρόνο 5 ηµερών και σε θερµοκρασία 20 ο C εκπεφρασµένου σε mg/l όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 20

22 2.3. Χηµικώς απαιτούµενο οξυγόνο ή Χ.Α.Ο ή COD καλείται η ποσότητα του υπό τις συνθήκες της Προτύπου Μεθόδου αναλύσεως καταναλισκόµενου οξυγόνου κατά την δι επιδράσεως ισχυρώς οξειδωτικού µέσου, χηµική (άνευ µεσολαβήσεως µικροοργανισµών) οξείδωση των εντός των αποβλήτων περιεχοµένων αναγωγικών ουσιών Χρώµα υγρού καλείται η εµφάνιση του υγρού µετά την εξ αυτού αφαίρεση των εν αιωρήσει στερεών όπως τούτο καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους Λίπη και Έλαια καλούνται οι ουσίες οι δυνάµενες να εξαχθούν εκ δειγµάτων δια πετρελαϊκού οξέος ή ετέρου εγκεκριµένου διαλυτικού όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους mg/l είναι τα χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο και ισούνται µε µέρη ανά εκατοµµύριο ph διαλύµατος καλείται ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθµος της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου και δείχνει το µέγεθος της οξύτητας ή αλκαλικότητας εκπεφρασµένης δια της κλίµακας ph από 0 έως 14. Μέσο της κλίµακας είναι τα 7,0 και αντιπροσωπεύει το ουδέτερο διάλυµα ενώ τιµές άνω του 7,0 δηλώνουν το µέγεθος αλκαλικότητας και τιµές κάτω του 7,0 το µέγεθος της οξύτητας Φαινολικές ενώσεις στο σύνολό τους καλούµενες φαινόλες, καλούνται τα υδροξυλισµένα παράγωγα του βενζολίου δυνάµενα να προσδιοριστούν µε τις Πρότυπες Μεθόδους Πρότυπος Μέθοδος καλείται η διαδικασία η περιγραφόµενη στην εκάστοτε τελευταία έκδοση των Προτύπων Μεθόδων εξετάσεως Ύδατος και Λυµάτων, του Οργανισµού ηµοσίας Υγείας των Η.Π.Α Στερεά εν αιωρήσει καλούνται οι επί του ύδατος των αποβλήτων ή σε αυτό ευρισκόµενες στερεές ουσίες οι οποίες δύνανται να αφαιρεθούν δια της διαλύσεως αυτού. Άρθρο 3 ο : Χορήγηση άδειας αποχετεύσεως 3.1 Όλες οι Επιχειρήσεις (υφιστάµενες και νέες) που είναι εγκαταστηµένες µέσα στα όρια του ήµου Χερσονήσου υποχρεούνται να διαθέτουν τα υγρά απόβλητα τους στο δίκτυο της ΕΥΑΧ Όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό θα διατίθενται στον υπάρχοντα κοινό αγωγό Όπου είναι χωριστικό στο δίκτυο των ακαθάρτων της περιοχής. Η εντός του δικτύου υπονόµων περιοχή αρµοδιότητας ΕΥΑΧ παροχέτευση των µη οικιακών (βιοµηχανικών) αποβλήτων επιτρέπεται µόνο κατόπιν σχετικής άδειας χορηγούµενης υπό της ΕΥΑΧ 3.2 Για την έκδοση της προσωρινής άδειας διαθέσεως των βιοµηχανικών αποβλήτων απαιτείται πέραν των προβλεποµένων δικαιολογητικών στον κανονισµό δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΑΧ επιπλέον τα Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 21

23 ακόλουθα : α) Μελέτη διάθεσης λυµάτων, θεωρηµένη από την αρµόδια υπηρεσία στην οποία θα φαίνονται η παροχή των αποβλήτων (µε τις χρονικές της διακυµάνσεις και τις αιχµές της), η παραγωγική διαδικασία και η σύνθεση των αποβλήτων και τα εν γένει χαρακτηριστικά τους (θερµοκρασία, διακυµάνσεις του ph, τοξικότητα, βαρέα µέταλλα, βιοδιασπασιµοτητα κλπ) και εφόσον προβλέπεται τον τρόπο επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων. Για τις περιπτώσεις που υπάρχουν Ευρωκωδικες, Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, Οδηγίες κλπ. που προβλέπουν όρια, τρόπο επεξεργασίας πριν την διάθεση των απόβλητων κλπ. πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται κατ ελάχιστον. (Ενδεικτικά αναφέρεται η pren 1825 για την κατακράτηση λιπών). β) Η άδεια διάθεσης λυµάτων από την αρµόδια υπηρεσία. γ) Σχέδια εγκεκριµένα από την αρµόδια υπηρεσία γ1. Κατόψεις εγκαταστάσεων (κλίµακα 1:50), γ2. Τοµές εγκαταστάσεων (κλίµατα 1:50) Η ισχύς της προσωρινής άδειας σύνδεσης έχει διάρκεια 6 µήνες ή άλλη τασσόµενης από την ΕΥΑΧ ισχύος ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος της βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας.. Για την έκδοση της οριστικής άδειας σύνδεσης ο ιδιοκτήτης επανέρχεται µε νέα αίτηση η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει : α) Αντίγραφο του επίσηµου βιβλίου των καθηµερινών µετρήσεων και καταγραφής συµβάντων υπογεγραµµένο από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης. β) Χηµικές αναλύσεις αντιπροσωπευτικές της επί 24ωρου βάσεως εκροής των αποβλήτων από ιδιωτικό διαπιστευµένο εργαστήριο ή κρατικό εργαστήριο. Η σύνθεση των αποβλήτων πρέπει να ευρίσκεται µέσα στα όρια που ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. Η ΕΥΑΧ έχει την δυνατότητα να ζητήσει αναλύσεις σε πρόσθετες παραµέτρους ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας και την παραγωγική διαδικασία της εγκατάστασης. Για την εκτέλεση των χηµικών αναλύσεων θα ακολουθούνται οι εργαστηριακές µέθοδοι κατά προτίµηση αυτές που προβλέπονται στα STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER της Αµερικανικής Ενώσεως ηµοσίας Υγείας περιγραφόµενες Πρότυπες Μεθόδους. Η δαπάνη των αναλύσεων βαρύνει τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Η ΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει τόσο κατά την φάση της προσωρινής όσο και στην φάση της οριστικής αδειοδότησης, την υποβολή και άλλων κατά την κρίση της χρησίµων στοιχείων και Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 22

24 πληροφοριών και να επιβάλλει την εκτέλεση προσθέτων έργων η την τροποποίηση, βελτίωση και συµπλήρωση των προβλεποµένων καθώς και προστατευτικών µέτρων για το δίκτυο, τον αποδέκτη και το περιβάλλον. Η ΕΥΑΧ µπορεί να ζητήσει την τοποθέτηση αυτόµατου δειγµατολήπτη µε έξοδα της αποχετευόµενης επιχείρησης. Η ΕΥΑΧ πριν την έκδοση της οριστικής άδειας σύνδεσης διενεργεί έλεγχο στην εγκατάσταση προκειµένου να ελέγξει την καλή λειτουργία της και την τήρηση των προβλεπόµενων προϋποθέσεων. Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων αδειοδότησης και του παρόντα Κανονισµού είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Η ΕΥΑΧ µετά την έκδοση της άδειας σύνδεσης έχει το δικαίωµα να κάνει ελέγχους και να ζητήσει την διενέργεια αναλύσεων της εκροής όποτε κρίνει απαραίτητο προκειµένου να διαπιστώνει την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Το κόστος των αναλύσεων θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Η µη ανταπόκριση του ιδιοκτήτη στους διενεργούµενους ελέγχους ή η µη συµµόρφωση ως προς της προϋποθέσεις για της οποίες έχει αδειοδοτηθεί, έχει ως συνέπεια µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΧ την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας σύνδεσης.. Κατ ελάχιστον τα πρατήρια υγρών καύσιµων και τα πλυντήριαλιπαντήρα αυτοκινήτων θα διαθέτουν σύστηµα ελαιοσυλλέκτηβορβοροσυλλέκτη (διατίθεται σχετικό υπόδειγµα ελάχιστων κατασκευαστικών απαιτήσεων) και όλα τα εστιατόρια-ταβέρνες και εργαστήρια τροφίµων ζαχαροπλαστικής θα διαθέτουν κεντρικό λιποσυλλέκτη. Αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση κεντρικού λιποσυλλέκτη (παλαιές κατασκευές) θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί µέρους εγκαταστάσεις πλύσης. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελµατικού τύπου και όχι απλός οικιακός σύφωνας. 3.7 Τα καθαρά νερά (νερά συµπύκνωσης, ψύξης µηχανηµάτων κλπ) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο οµβρίων µετά από προηγούµενη άδεια της ΕΥΑΧ Η κατά τα ανωτέρω χορηγούµενη άδεια αποχετεύσεως είναι ορισµένου χρόνου καθοριζόµενου υπό του.σ. της ΕΥΑΧ 3.14 Αν κριθεί απαραίτητο, η ΕΥΑΧ µπορεί να ζητήσει τον πλήρη ή µερικό αποχρωµατισµό των αποβλήτων µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη Απαγορεύεται η απευθείας διοχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 23

25 ακαθάρτων υγρών των στάβλων. Για την παροχέτευση τους απαιτείται προηγουµένως η απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κλπ µε την χρήση βόθρων καθίζησης η άλλης εγκατάστασης η οποία εγκρίνεται από την ΕΥΑΧ Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δύναται να επιβληθούν κατά περίπτωση και αναλόγως οι προβλεπόµενες από τον Κανονισµό κυρώσεις. Άρθρο 4 ο : Υποχρεώσεις επιχειρήσεων 4.1 Κάθε Επιχείρηση οφείλει να τηρεί επίσηµο βιβλίο ελέγχου της ποιότητας των αποχετευµένων βιοµηχανικών αποβλήτων της το οποίο δέον όπως ενηµερώνεται καθηµερινώς και υπογράφεται υπό αρµόδιου Χηµικού Μηχανικού. 4.2 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί την ΕΥΑΧ για οποιαδήποτε µεταβολή στην παραγωγική της διαδικασία από την οποία ενδέχεται να επέλθει µεταβολή στην ποσότητα ή την ποιότητα των αποβλήτων. Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από µελέτη στην οποία να φαίνονται τα πρόσθετα µέτρα τα οποία ενδεχοµένως απαιτούνται για την τήρηση των ορίων εκποµπής. Η µελέτη αυτή πρέπει να έχει την έγκριση της ΕΥΑΧ που απαντά έγγραφα καθορίζοντας ταυτόχρονα την εκτέλεση των σχετικών έργων. 4.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται, όταν επιβάλλεται από την φύση ή την ποσότητα των αποβλήτων της, να εγκαταστήσει διατάξεις εξοµάλυνσης της ροής ώστε αυτή να κατανέµεται σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ή να γίνεται σε καθορισµένες ώρες της ηµέρας. Άρθρο 5 ο : Υπέρβαση ορίων 5.1 Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη να τηρεί τα όρια και να πληρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τους παραπάνω όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΧ 5.2 Τυχόν υπέρβαση θα επιφέρει την επιβολή προστίµου ή/και προσωρινή διακοπή της σύνδεσης, ενώ ο εντοπισµός τριών συνεχόµενων υπερβάσεων θα επιφέρει την αναστολή του συµβολαίου σύνδεσης. 5.3 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εισέλθουν στο νερό επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες σε συγκεντρώσεις και ποσότητες πέραν των προβλεποµένων η επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει άµεσα την Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 24

26 ΕΥΑΧ και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για την αποµάκρυνσή τους. 5.4 Σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου ισχύουν τα αναφερόµενα σχετικώς στο Άρθρο 17.4 του Κανονισµού Αποχέτευσης. Άρθρο 6 ο : Φρεάτια ελέγχου 6.1 Σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να κατασκευάζονται µε δαπάνες του ιδιοκτήτη, ειδικά φρεάτια δειγµατοληψίας για την µέτρηση της παροχής και τον έλεγχο των αποβλήτων. Αυτά πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής και να τυγχάνουν καταλλήλου συντηρήσεως, να βρίσκονται δε σε χώρους ευκόλως προσιτούς για καθαρισµό και επιθεώρηση. 6.2 Η κατασκευή και συντήρηση τούτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οποίου οι αποχετευόµενοι χώροι γειτνιάζουν προς τον αποχετευτικό αγωγό. Τα εκ των ανωτέρω χώρων προερχόµενα λύµατα διέρχονται εξ'ολοκλήρου δια των φρεατίων επισκέψεως. 6.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει ελεύθερη προσπέλαση προς αυτό το σηµείο, οποιαδήποτε στιγµή, στο εντεταλµένο προσωπικό της ΕΥΑΧ για την λήψη δειγµάτων και την µέτρηση της παροχής. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 25

27 ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ή ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ SUPERMARKET ΜΕ ΜΟΝΑ Α ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ ΜΟΝΑ Α ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΕΛΑΙΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑ Α ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΠΣ, ΓΑΡΙ ΑΚΙΑ κλπ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΝΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 26

28 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΛΙΠΩΝ g/l ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΙΠΩΝ ΣΥΝΕΧΩΣ λίτρα/εβδοµαδα ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ λίτρα/εβδοµαδα ΣΠΟΡΑ ΙΚΑ (ΑΤΥΧΗΜΑ) λίτρα/εβδοµαδα ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Αν χρησιµοποιούνται χηµικα, αυτο πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν σπανιότερα για να µην παραβλάπτεται η διαχωρισιµότητα των λαδιών και λιπών ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗ Q=M*VM*F/(t*3600) M VM F t µέση τιµή ζεστών γευµάτων ανα ηµέρα συντελεστης τύπου µονάδας συνελεστής σποραδικής φόρτισης µέσος ηµερησιος χρόνος λειτουργίας (ώρες) ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ VM F ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 50 8,5 ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΡΓΟΤΆΞΙΑ-ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΕΣ FAST FOOD) 5 20 Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 27

29 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ) ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ Q=M*VM*F/(t*3600) M VM F t µέση τιµή της ποσότητας που επεξεργαζεται σε κιλά συντελεστης τύπου µονάδας συνελεστής σποραδικής φόρτισης µέσος ηµερησιος χρόνος λειτουργίας (ώρες) ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VM F ΜΙΚΡΗ < 5 ΖΜ ΜΕΣΑΙΑ <10 ΖΜ 50 8,5 ΜΕΓΑΛΗ <40 ΖΜ ΖΜ (ζωική µονάδα) αντιστοιχεί σε 1 µεγάλο µοσχάρι, 2,5 χοιροµητέρες, 1,5 µοσχαρι µικρό (περίπου 250 kg) ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Fd Πυκνότητα λιπαρών ουσιων συντελεστης < 0,94 1 > ,5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ft ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ oc συντελεστης < 60 1 > 60 1,3 Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 28

30 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ Fr ΧΡΗΣΗ συντελεστης ΟΧΙ 1 ΝΑΙ 1,3 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ - NS NS = Q * Fd * Ft * Fr ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ V1 = 0,04 * NS m 3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ m 3 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ Α1 = 0,25 * NS m 2 ΠΡΑΓΜΑΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ m 2 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ V2 = 0,24 * NS m 3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ m 3 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ V3 = 0,1 * NS m 3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ m 3 Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 29

31 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ NS DN mm ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ mm Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 30

32 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Μ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφεί έχει σαν στόχο να περιγράψει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την κατασκευή µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων πρατηρίων καυσίµων και πλυντηρίων αυτοκινήτων που διαθέτουν τα λύµατα τους στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΧ. Η προδιαγραφή αυτή είναι ενδεικτική όσον αφορά τις απαιτούµενες διατάξεις επεξεργασίας. Οποιαδήποτε άλλη διάταξη είναι αποδεκτή αρκεί να αποδεικνύεται ότι επιτυγχάνει ίδια ή καλύτερα αποτελέσµατα από την περιγραφόµενη. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 31

33 Τεχνική Περιγραφή Γενικά Ο διαχωριστής λαδιού/νερού είναι σχεδιασµένος για να διαχωρίζει ελεύθερα διαλυτά ελαφριά υγρά (pren σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και DIN1999 σύµφωνα µε τα Γερµανικά πρότυπα) µε ειδικό βάρος < 0,950 (υποπροϊόντα πετρελαίου όπως η βενζίνη και άλλα ανόργανα υλικά). Το σύστηµα δεν διαχωρίζει Μηχανικά ή χηµικά γαλακτωµένα λάδια, Φυτικά λάδια ή λίπη ζώων, Στερεά λίπη. Μέρη του Συστήµατος Βορβοροσυλλέκτης (Grit trap) Στον θάλαµο αυτό γίνεται αφαίρεση των στερεών που υπάρχουν στο υλικό προς επεξεργασία επιτυγχάνοντας έτσι ανεµπόδιστη λειτουργία του διαχωριστή. Ο βορβοροσυλλέκτης (Grit trap) είναι η πρώτη από τις δύο δεξαµενές που περιέχει το σύστηµα. Η ποδιά εισόδου εγγυάται µια άριστη χρήση του χρόνου παραµονής στο σύστηµα. Λειτουργεί ενάντια στον φαινόµενο που καλείται τύρβη Eddy-currents, προκαλώντας µέγιστο διαχωρισµό στερεών. Ο αµµοδιαχωριστής (Grit trap) επίσης εξισορροπεί τις επιπτώσεις λόγω των διακυµάνσεων θερµοκρασίας και της εισροής συγκεντρωµένου λαδιού ξεκινώντας τον διαχωρισµό ελαφριών υγρών. Ένας διάτρητος σωλήνας εξόδου 90 ο αποτρέπει τα στερεά από το να εισέλθουν στο σύστηµα. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 32

34 ιαχωρισµός Βαρύτητας για τα Ελαφρά Κλάσµατα Το νερό στη συνέχεια εισάγεται στον διαχωριστή βαρύτητας µέσω µιας βαλβίδας που ενεργοποιείται και αποµονώνεται µε πλωτήρα στην είσοδο. Το λάδι είναι πιο ελαφρύ από το νερό και έτσι επιπλέει στην επιφάνεια. Το σύστηµα µπορεί να διαχωρίσει ελαφριά υλικά ειδικού βάρους κάτω από Σύστηµα Ελέγχου Ποσότητας Λαδιού (Oil Spill Control) Η αυτόµατη βαλβίδα σταµατά τη ροή από τον βορβοροσυλλέκτη (grit trap) είτε όταν έχει επιτευχθεί η µέγιστη αποθηκευτική χωρητικότητα του λαδιού, είτε όταν το λάδι έχει υπερβεί ένα συγκεκριµένο επίπεδο υγρού. Στην κλειστή κατάσταση η βαλβίδα είναι ρυθµισµένη στα 0.5 bar της συνολικής δυναµικής πίεσης. Έτσι παρέχεται µέγιστη ασφάλεια του συστήµατος ενάντια σε κάθε µη αναµενόµενη εισροή πετρελαίου. Στοιχεία Συσσωµάτωσης (Coalescing Media) Τα υπολείµµατα λαδιού βρίσκονται κατά ένα µέρος σε µορφή µικρών σταγόνων µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να διαχωριστεί το λάδι µε την µέθοδο της βαρύτητας. Έτσι οι µικρές αυτές σταγόνες πρέπει να υποβοηθούνται ώστε να συσσωρεύονται και δηµιουργούν άλλες καινούργιες µεγαλύτερες σταγόνες που ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Το στοιχείο συσσωµάτωσης πρέπει να είναι φτιαγµένα από κατάλληλο ελαφρύ υλικό ώστε να είναι εύκολο να τον βγάλουµε για καθαρισµό και να τον επανατοποθετήσουµε. Η διάταξη εξόδου αποτελείται από ένα σωλήνα (διάταξη) εκκένωσης της οποίας το στόµιο εξόδου ευρίσκεται σε θέση κοντά στον πυθµένα ώστε να ευρίσκεται πάντα σε επαφή µε το νερό. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 33

35 Συσκευές αυτόµατης ή χειροκίνητης εκκένωσης (Draw-off Device) ιαχωριστές χωρίς αυτό το σύστηµα συσσωρεύουν τα ελαφριά υγρά στην επιφάνεια του νερού µε αποτέλεσµα την αύξηση της γαλακτωµατοποίησης. Έτσι σταθερά γαλακτώµατα που δεν µπορούν να διαχωριστούν µε φυσική µέθοδο θα εξέρχονταν από τον διαχωριστή. Το σύστηµα αυτό µπορεί να αποτελείται από µια βαλβίδα που να ανοιγοκλείνει για να µαζεύεται το λάδι σε έναν ανεξάρτητο παραλήπτη. Το λάδι που συγκεντρώνεται είναι χωρίς νερό και µπορεί να αντληθεί µέσω ενός σωλήνα και να διατεθεί. Συντήρηση και Λειτουργία Γενικά Για µια ανεµπόδιστη λειτουργία του συστήµατος ο διαχωριστής πρέπει να συντηρείται περιοδικά. Όλα τα µέρη του πρέπει να επιθεωρούνται µηνιαία όπως επίσης και µετά από κάθε µη προγραµµατισµένη εργασία πάνω σε αυτά. Όλες οι ουσίες που έχουν διαχωριστεί (άµµος, υποπροϊόντα πετρελαίου κ.α) πρέπει να αντλούνται και να διατίθενται κατάλληλα. Εξαιτίας του κίνδυνου εκρήξεων απαγορεύεται το κάπνισµα και κάθε είδους φωτιάς οπουδήποτε κοντά στο σύστηµα και ειδικά όταν έχει ανοιχθεί το καπάκι. Πριν δουλέψουµε στο σύστηµα πρέπει να αφαιρεθεί το διαχωρισµένο λάδι και το σύστηµα πρέπει να αεριστεί. Προτείνεται να φοριέται συσκευή αναπνοής όταν κάποιος δουλεύει µέσα σε αυτό. Τα καπάκια πρόσβασης στο σύστηµα πρέπει να ταιριάζουν σωστά και να είναι προσβάσιµα, έτσι ώστε να µπορούν να σηκωθούν εύκολα όποτε αυτό χρειάζεται. Επίσης δεν πρέπει τα φορτία που δηλώθηκαν κατά την διάρκεια των τεστ να ξεπερνιούνται. Οι ουσίες που συλλέγονται όταν αδειάζει το σύστηµα δεν πρέπει να πετιούνται στους υπόνοµους ή σε άλλο µη εγκεκριµένο αποδέκτη. Πρέπει να συλλέγονται σε ειδικούς χώρους συλλογής και σηµεία ανακύκλωσης. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 34

36 Κάθε ζηµιά στο σύστηµα πρέπει να επιδιορθώνεται αµέσως. Απαγορεύεται να γίνονται κατασκευαστικές αλλαγές ή να γίνονται επεµβάσεις στην κατάσταση λειτουργίας του χωρίς την έγκριση της αρµόδιας Αρχής. Καθαρισµός Φίλτρου Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά. Εφόσον οι παύσεις συντήρησης εξαρτώνται από τις διάφορες συσκευές του συστήµατος, πρέπει να ελέγχεται το στοιχείο του φίλτρου κάθε εβδοµάδα για τους δυο πρώτους µήνες λειτουργίας του. Για να βγει το φίλτρο από την εξωτερική κατασκευή πρέπει να ελευθερωθεί η κλειδαριά που υπάρχει στο πάνω µέρος του φίλτρου και να σηκωθεί αυτό από το χερούλι του. Τότε το φίλτρο µπορεί να καθαριστεί µε ένα λάστιχο κήπου. Στην συνέχεια πρέπει να διοχετεύσουµε νερό στον βορβοροσυλλέκτη. Τέλος πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση του φίλτρου στον ήλιο ή σε ακτίνες UV. Αφαίρεση Συσσωρευµένου Λαδιού Το συσσωρευµένο λάδι µπορεί να αφαιρεθεί χειροκίνητα όταν δε υπάρχει ροή στον διαχωριστή. Πρέπει να συνδεθεί η λαβή µε την επέκταση της χειροκίνητης βαλβίδας και να την στρέψουµε 90 µοίρες αριστερόστροφα για να ανοίξει. Πλένουµε το λάδι µέσα στον συλλέκτη λαδιού και κλείνουµε την βαλβίδα πριν το νερό µπορέσει να µπει στην δεξαµενή. Για να γίνει έλεγχος στα επίπεδα υγρού στον συλλέκτη λαδιού,πρέπει να αφαιρεθεί το καπάκι του συλλέκτη. Εάν είναι απαραίτητο πρέπει να αντληθεί το λάδι µέσω του σωλήνα του συλλέκτη. Συντήρηση Βαλβίδας Υπερχείλισης Και Φλοτέρ Η βαλβίδα υπερχείλισης στο εσωτερικό λειτουργεί σε δυο συνθήκες: Ανοιχτή βαλβίδα:ο µοχλός του φλοτέρ βρίσκεται σε οριζόντια θέση και το φλοτέρ επιπλέει στο νερό Κλειστή βαλβίδα: Ο µοχλός του φλοτέρ είναι προς τα κάτω και το φλοτέρ είναι βυθισµένο σε λάδι. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 35

37 Κατά την διάρκεια της λειτουργίας η βαλβίδα είναι ανοιχτή και τα νερό εισέρχεται στον διαχωριστή βαρύτητας. Η αυτόµατη βαλβίδα σταµατά την ροή από τον αµµοδιαχωριστή είτε όταν υπάρχει υπέρβαση της µέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας σε λάδι είτε όταν ένα συγκεκριµένο επίπεδο της στάθµης λαδιού-νερού έχει ξεπεραστεί. Στη θέση αυτή η βαλβίδα «κλειδώνει». Για να επαναφέρουµε την βαλβίδα σε κατάσταση λειτουργίας µετά την υπερχείλιση πρέπει να αφαιρεθεί ο πείρος του φλοτέρ και να διαχωριστεί το φλοτέρ από τον µοχλό του. Σηκώνουµε και αδειάζουµε το φλοτέρ. Αντλούµε το συσσωρευµένο λάδι και ξαναγεµίζουµε το σύστηµα µε φρέσκο νερό. Χρησιµοποιούµε τον πείρο του φλοτέρ για να ενώσουµε το φλοτέρ µε τον µοχλό του. Στη συνέχεια ελευθερώνουµε το φλοτέρ ήρεµα έτσι ώστε να µην βυθιστεί. Η βαλβίδα επανέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κάθε διαχωριστής υποβάλλεται σε κάποια τεστ και ρυθµίζεται έτσι ώστε να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές. Συσκευή Αυτόµατου Σταµατήµατος Το βάρος του πλωτήρα (Float) πρέπει να είναι διπλάσιο από τη δύναµη που απαιτείται για να κλείσει η βαλβίδα. Η κλειστή βαλβίδα να είναι στεγανοποιηµένη στα 0,5 bar. Ο πλωτήρας δοκιµάζεται για το κατάλληλο σφίξιµο και ρύθµιση. ιάταξη Εξόδου Ο δέκτης λαδιού και όλες οι ανταποκρινόµενες φλάντζες επιθεωρούνται για να είναι σφιγµένα. Πρέπει να έχουν γίνει σωστές ενώσεις Ελέγχεται ο µηχανισµός γρήγορου κλειδώµατος της ασφάλειας του φίλτρου. Μηχανισµός Αυτόµατης Αποµάκρυνσης Λαδιού Όλα τα µέρη πρέπει να µπορούν να αποσυναρµολογηθούν. Οι βαλβίδες εισόδου και εξόδου καθώς και η θήκη του µηχανισµού πρέπει αν είναι σταθερές. Κανονισµός ικτύου Αποχέτευσης.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου 36

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής Λαμίας, αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής Λαμίας, αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής Λαμίας, αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

(II) 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού. Άρθρο. 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης. Άρθρο. 3 ο : Βασικές έννοιες. Άρθρο

(II) 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού. Άρθρο. 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης. Άρθρο. 3 ο : Βασικές έννοιες. Άρθρο 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 (Ι) Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης 3 ο : Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως της περιοχής αρµοδιότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Α 45ΒΧΩΡΣ-Υ99 Άρθρο 1 Αντικείµενο του Κανονισµού Αντικείµενο του Κανονισµού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ά Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείµενο του Κανονισµού Σκοποί του παρόντος Κανονισµού είναι : Η προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:43/2007 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 4/2007 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 07-02-2007 Σήμερα την 7 η του μηνός Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κουντουριώτη 1-Λαύριο Τ.Κ. 19500, Τηλ. 22920 22109, Fax 22920 22413, e-mail:deyatil@in.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση κανονισµού λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 3/2004 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 40/2004 Στην Κοζάνη σήµερα 17/3/2004 ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009 1 Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού. 1. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά τον εγκεκριμένο με το π.δ. 6/1986 κανονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Αποχέτευσης

Κανονισμός Αποχέτευσης Κανονισμός Αποχέτευσης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ.01/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εμ. Παππά. (Αριθμ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ.01/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εμ. Παππά. (Αριθμ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ.01/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εμ. Παππά. (Αριθμ. Απόφασης 01/2014 ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης Δήμου Εμμ. Παππά.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΩ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟ 2 Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Άρθρο 1 º : Αντικείμενο του Κανονισμού. 2.Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτιι.iν μέσα dτα.διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου και οι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτιι.iν μέσα dτα.διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου και οι \. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός.αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συν:rήρήσης του

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: e- mail: http://

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: e- mail: http:// Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: e- mail: http:// Γιάν. Κρανιδιώτη, ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300 27540 29099, fax.: 27540 29199 dkranid@otenet.gr, www.deyaer.wordpress.com Κ ρ α ν ί δ ι,.... -.... -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΨ-Χ4Ρ Αριθμ. Απόφασης 72/2014 ΠΕΡΙ : Κανονισμός λειτουργίας και Καθορισμός Τελών, δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης. Άρθρο 2 Γενικοί Όροι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης. Άρθρο 2 Γενικοί Όροι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ύδρευσης Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών. Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α

ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α Σελ. Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του κανονισµού 3 Άρθρο 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11.05.2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 58/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ιανουάριος 2015 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2004 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2004 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2004 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 90/2004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Αποχέτευσης. Στο Κ. Νευροκόπι,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ p.play Ισοδύναµο πληθυσµού Μόνιµη κατοικία 6 κάτοικοι Σύστηµα Βιολογικός -P.PLAY 0 εξαµενή συλλογής 1000

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88)

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 26857/553/88 Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ.Σ. 144 ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι Θαλάσσια Περιοχή Ποταμός Αλιακμ. & λοιποί υδάτινοι αποδέκτες 1. PH σε στιγμιαία δειγ. 6,5-8,5 6-9

Παράμετροι Θαλάσσια Περιοχή Ποταμός Αλιακμ. & λοιποί υδάτινοι αποδέκτες 1. PH σε στιγμιαία δειγ. 6,5-8,5 6-9 ΑΠΟΦΑΣΗ: 5662/88 Τροποποίηση όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες: α) Θαλάσσια περιοχή Νομού Πιερίας, β) Αλιάκμονα ποταμό και καθορισμός των ανωτάτων επιτρεπτών

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http://

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http:// Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ταχ. δ/ση: τηλ.: fax.: e-mail: http:// ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300 27540 22945 27540 23391 dkranid@otenet.gr, deyaer.wordpress.com Κ ρ α ν ί δ ι,.... -.... - 2 0 1 Α ρ. Π ρ ω τ :..........

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν κατάστημα το οποίο θα μισθωθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του καταστήματος ταμείων είσπραξης και γραφείων εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 12/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 70007 Μάλια (28970) 32407 Fax (28970) 34005 e-mail: info@malia-deyam.gr Πληρ. Αρ. Πρωτ. Εξ. 2943 Ηµεροµηνία: 12/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/7-6-2013 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 220/2013 Περίληψη Έγκριση κανονισμών λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύουσα Νομοθεσία για την Επεξεργασία των Αποβλήτων των Ελαιοτριβείων

Ισχύουσα Νομοθεσία για την Επεξεργασία των Αποβλήτων των Ελαιοτριβείων Ισχύουσα Νομοθεσία για την Επεξεργασία των Αποβλήτων των Ελαιοτριβείων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων Α όβλητα & Λύµατα Υγρά α όβλητα: τα υγρά και οι λάσπες που ρέουν εύκολα και αποβάλλονται από κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µεταφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000,00 λέον Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.000,00 λέον Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 19 / 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0870/2004, του Χρήστου ασιούδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλονίκη 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή. Αποχέτευση. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

Υγιεινή. Αποχέτευση. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Υγιεινή Αποχέτευση Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών

Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τελική Διαμόρφωση Νοέμβριος 2012 Πρότυπα κανονισμών Για την Τεχνική Υπηρεσία Κατσουπάκης Αναστάσιος Κουρουμπλής Νικόλαος Παπαγιάννης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης

2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης 2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΙΑ Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα