ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Α 45ΒΧΩΡΣ-Υ99 Άρθρο 1 Αντικείµενο του Κανονισµού Αντικείµενο του Κανονισµού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων και των όµβριων νερών της περιοχής αρµοδιότητας της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρµης (.Ε.Υ.Α.Θ) Άρθρο 2 Σύστηµα Αποχέτευσης Ως σύστηµα αποχέτευσης του ήµου Θέρµης ορίζεται το χωριστικό σύστηµα. Άρθρο 3 Βασικές έννοιες 1. Χωριστικό σύστηµα είναι το σύστηµα, που λειτουργεί µε ανεξάρτητους αγωγούς για τα ακάθαρτα και τα όµβρια (βρόχινα) νερά. 2. Μικτό ή παντορροϊκό σύστηµα είναι το σύστηµα, που λειτουργεί µε κοινό αγωγό αποχέτευσης για τα ακάθαρτα και τα βρόχινα νερά. 3. ίκτυο αποχέτευσης ή υπόνοµος θεωρούνται όλοι οι αγωγοί ακαθάρτων και όµβριων νερών, οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετηµένα (ανοικτά ή καλυµµένα) ρέµατα και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και µεταφορά των ακαθάρτων και όµβριων νερών µέχρι τους τελικούς αποδέκτες, και έχει κατασκευαστεί από τη ΕΥΑΘ ή το ήµο Θέρµης, σύµφωνα µε τις σχετικές εγκεκριµένες µελέτες. Στο δίκτυο αποχέτευσης µπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευαστούν από τρίτους (όπως στρατιωτικές µονάδες, εργατικές κατοικίες κ.λπ.). Στους αγωγούς αυτούς η ΕΥΑΘ αποκτά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που έχει στο υπόλοιπο δίκτυό της. 4. ίκτυο ακαθάρτων είναι οι υπόγειοι αγωγοί που µεταφέρουν τα λύµατα και τα απόβλητα. 5. ίκτυο όµβριων είναι οι υπόγειοι αγωγοί που µεταφέρουν τα όµβρια (βρόχινα) νερά. 6. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, είναι η µονάδα στην οποία καταλήγει το δίκτυο αποχέτευσης για την επεξεργασία των λυµάτων και των βιοµηχανικών αποβλήτων, πριν την απόρριψή τους στον αποδέκτη (π.χ.ανθεµούντας ποταµός). 7. Λύµατα είναι το σύνολο των υγρών και των µεταφεροµένων µε αυτά στερεών, που αποβάλλονται από τους χώρους όλων των δραστηριοτήτων µιας περιοχής µε φορέα το νερό και συγκεντρώνονται στο δίκτυο ακαθάρτων. 8. Οικιακά λύµατα είναι τα υγρά και τα µεταφερόµενα µε αυτά στερεά, που αποβάλλονται από κτίρια ή οικόπεδα που χρησιµοποιούνται ως χώροι κοινωνικής δραστηριότητας του ανθρώπου π.χ. χώροι κατοικίας, ενδιαίτησης, ψυχαγωγίας κ.λπ. 9. Απόβλητα είναι τα υγρά και τα µεταφερόµενα µε αυτά στερεά, που αποβάλλονται από χώρους παραγωγικών κυρίως δραστηριοτήτων του ανθρώπου π.χ. από βιοµηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους και από χώρους ειδικών δραστηριοτήτων, όπως Νοσοκοµεία, Ιατρεία, Εργαστήρια, Συνεργεία, Σφαγεία κ.λπ. Τα απόβλητα, ανάλογα µε την προέλευσή τους, ταξινοµούνται σε Βιοµηχανικά, Νοσοκοµειακά, Εργαστηριακά και άλλα. 10. Όµβρια νερά είναι τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιµο των χιονιών, τους κήπους, το πλύσιµο των δρόµων και των πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα, που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις. 11. Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης κτιρίων και οικοπέδων είναι το σύνολο των εγκατεστηµένων στοιχείων (σωλήνων, ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων, υποδοχέων, συσκευών κ.λπ.) που συµβάλλουν λειτουργικά στην παραλαβή και αποχέτευση του χρησιµοποιούµενου νερού και των µεταφεροµένων µ' αυτό στερεών, που αποβάλλονται από

2 ανθρώπινες δραστηριότητες και απορρέουν µέσα σε κτίρια και οικόπεδα. 12. Νόµιµη σύνδεση του ακινήτου θεωρείται η σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει µετά από γραπτή άδεια της ΕΥΑΘ ή του ήµου Θέρµης στο παρελθόν. 13. Παράνοµη σύνδεση του ακινήτου είναι η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας αποχέτευσης έξω από τον µηχανοσίφωνα στον οποίο καταλήγουν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου, χωρίς γραπτή άδεια της ΕΥΑΘ, καθώς και η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας µε σκοπό τη λαθραία αποχέτευση των ακαθάρτων ή όµβριων νερών στο δίκτυο αποχέτευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΟΡΟΙ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Άρθρο 4 Σύνδεση ακινήτων 1. Η σύνδεση των ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωµένοι να συνδέουν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης του κτίσµατός τους µε τον υπόνοµο που διέρχεται από το δρόµο, στον οποίο έχει πρόσβαση το κτίριο. Η σύνδεση κάθε ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική παροχή νερού στο ακίνητο. Η αίτηση για οριστική υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε µε αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου µε την προφανή προϋπόθεση ότι υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης. 2. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόµους από τους οποίους διέρχεται υπόνοµος, η σύνδεση γίνεται κατά την κρίση της ΕΥΑΘ, µε τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο. 3. Η σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που δεν έχουν πρόσοψη σε δηµοτικό δρόµο ("τυφλά" ακίνητα). 4. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να γίνεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την περάτωση της κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης. 5. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ µπορεί να εγκρίνει την προσωρινή αναβολή της σύνδεσης. Προσωρινή αναβολή επιτρέπεται και για λόγους οικονοµικούς ή άλλους. Σ' όλες τις περιπτώσεις απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόµενου, που πρέπει να αναφέρει τους πραγµατικούς λόγους και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Άρθρο 5 Αποχέτευση ακαθάρτων νερών Εξωτερική διακλάδωση - Φρεάτιο ελέγχου 1. Η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών των ακινήτων γίνεται µόνο στο δίκτυο αποχέτευσης. Απαγορεύεται ρητά και συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων η αποχέτευσή τους στο δίκτυο οµβρίων. 2. Η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται µετά την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης των ακινήτων και του φρεατίου ελέγχου. 3. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου είναι το τµήµα του δικτύου αποχέτευσης που µεσολαβεί για τη σύνδεση των ακινήτων µε τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης και περιλαµβάνει: α) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριµένου δρόµου. β) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού µε τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται µπροστά από το ακίνητο και κατά µήκος του δρόµου. Η εξωτερική διακλάδωση του ακινήτου πρέπει να κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από το δίκτυο ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης. Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 1,20µ. Αν υπάρχουν τεχνικά προβλήµατα, επιτρέπεται η κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης σε µικρότερο βάθος από 1,20µ., µε τρόπο, όµως, που να διασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση π.χ. µε εγκιβωτισµό του σωλήνα.

3 4. Φρεάτιο ελέγχου ή πεζοδροµίου, είναι το φρεάτιο στο οποίο καταλήγουν οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων. Το φρεάτιο ελέγχου ή πεζοδροµίου χρησιµεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται από τη ΕΥΑΘ έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου, στο πεζοδρόµιο και στο καταλληλότερο κατά την κρίση της σηµείο. Αν το φρεάτιο δεν µπορεί να κατασκευαστεί έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται µέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυµοτοµική γραµµή, σε θέση άµεσα επισκέψιµη και ελεύθερη, που καθορίζεται από τη ΕΥΑΘ. Όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή του φρεατίου ελέγχου ούτε µέσα στο ακίνητο, τότε κατ' εξαίρεση, κατασκευάζεται στο δρόµο. Για τις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, το φρεάτιο ελέγχου ή πεζοδροµίου χρησιµοποιείται από τη ΕΥΑΘ και τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες για τον έλεγχο και τη δειγµατοληψία των αποβλήτων (επεξεργασµένων ή µη). 5. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των δικτύων ακαθάρτων και όµβριων και τα φρεάτια ελέγχου κατασκευάζονται από τη ΕΥΑΘ. Μια εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων και ένα φρεάτιο(παροχή) εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα οικόπεδο. Κατά την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας της.ε.υ.α.θ είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσοτέρων του ενός ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα µπορεί ακίνητο να συνδεθεί µε περισσότερες της µιας παροχές αποχέτευσης. Σε περίπτωση που, παρά τη δυνατότητα σύνδεσης, ο ιδιοκτήτης ακινήτου ζητά µε γραπτή αίτησή του την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, πέραν αυτών που περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, βαρύνεται µε τη δαπάνη κατασκευής των επιπλέον αυτών εργασιών. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών γίνεται κατά την κρίση της ΕΥΑΘ. 6. Αν σ' ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύµατα και βιοµηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για κάθε είδους αποχετευοµένων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η ΕΥΑΘ το κρίνει απαραίτητο, µπορεί να επιβάλει την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου. 7. Κανείς, εκτός από τη ΕΥΑΘ, δεν µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή, χωρίς γραπτή άδεια της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΥΑΘ. Η συντήρηση και επισκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων, του φρεατίου ελέγχου, καθώς και του κεντρικού αγωγού του δικτύου αποχέτευσης, γίνονται από τη.ε.υ.α.θ. και µε δικές της δαπάνες. Άρθρο 6 Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης ακινήτων 1. Η Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης των ακινήτων (κτιρίων και οικοπέδων) κατασκευάζεται µε φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις (τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ για αποχέτευση κτιρίων και οικοπέδων κ.α.) και τις υποδείξεις των οργάνων της Τεχνικής Υπηρεσίας της.ε.υ.α.θ. 2. Προϋπόθεση για τη σύνδεση ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης αποτελεί η τοποθέτηση αυτόµατης δικλείδας ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται µε τη φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση µέσα στο ακίνητο, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός της από τα αρµόδια όργανα της ΕΥΑΘ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο µόνος υπεύθυνος για τις ενδεχόµενες ζηµιές που προκαλούνται στο ακίνητό του, σε τρίτους ή και στο ίδιο το δίκτυο από πληµµελή ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας. 3. Για να γίνει η σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να αχρηστευθούν οι στεγανοί ή απορροφητικοί βόθροι και να κατασκευαστούν τα εσωτερικά φρεάτια του µηχανοσίφωνα και λιποσυλλέκτη. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται µε το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου και πριν από τη δικλείδα ασφαλείας να οδηγούνται στη γενική παγίδα µε το στόµιο καθαρισµού (λιποσυλλέκτης - µηχανοσίφωνας). 4. Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, ανεξάρτητα αν κατεδαφιστούν, πρέπει να κενωθούν τελείως και το περιεχόµενό τους να αποµακρυνθεί. Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να

4 πληρωθούν µε καθαρά, κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχοµένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης. Άρθρο 7 Αποχέτευση χαµηλών χώρων ή επιφανειών 1. Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαµηλά που καθίσταται αδύνατη η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών προς τον υπόνοµο του δρόµου µε φυσική ροή, γίνεται µε τη φροντίδα του ιδιοκτήτη µηχανική ανύψωση των νερών, µε την κατασκευή ειδικής δεξαµενής από την οποία θα αντλούνται τα λύµατα. Οι διαστάσεις της πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να πραγµατοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήµατα τέτοια που να µην υπερβαίνουν, ανάλογα µε τον όγκο του κτιρίου, τις 2 ή 3 ώρες. 2.Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από την στάθµη υπερυψώσεως των υδάτων του υπονόµου. Σαν υψόµετρο αυτών λαµβάνεται η στάθµη του νερού στο σιφόνι της λεκάνης του αποχωρητηρίου 3. Για οικόπεδα ή αυλές ή και τµήµατά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέµατα τα οποία έχουν ανώτατη στάθµη πληµµύρων ψηλότερη απ' αυτά, απαγορεύεται η αποχέτευση των όµβριων νερών απ' ευθείας στο ρέµα. Άρθρο 8 Αποχέτευση βοθρολυµάτων 1. Σε περίπτωση που δεν διέρχεται µπροστά από το ακίνητο δίκτυο αποχέτευσης και για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η αποχέτευση των λυµάτων σε αγωγό, τότε επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου για τη συγκέντρωση των λυµάτων του ακινήτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 2. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων, η αποχέτευση των βοθρολυµάτων γίνεται µε τη µεταφορά τους µε βυτιοφόρα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού και την απόρριψή τους σε ειδική θέση που καθορίζεται από τη ΕΥΑΘ. Πριν την απόρριψη θα γίνεται δειγµατοληψία για να πραγµατοποιηθεί έλεγχος της σύστασης του περιεχοµένου του βυτιοφόρου στο Αναλυτικό Εργαστήριο της ΕΥΑΘ. Άρθρο 9 Αποχέτευση όµβριων νερών 1. Τα όµβρια νερά από το εσωτερικό των κτιρίων και οικοπέδων διοχετεύονται στο ρείθρο του πεζοδροµίου και οδηγούνται στο δίκτυο όµβριων επιφανειακά. Απαγορεύεται ρητά και συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, η παροχέτευση των οµβρίων υδάτων της οικοδοµής στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. 2. Σε ειδικές περιπτώσεις, µπορεί, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ, να επιτραπεί ή και να επιβληθεί η σύνδεση των όµβριων νερών του ακινήτου µε το δίκτυο οµβρίων ή την κοίτη φυσικών ή τεχνικών ρεµάτων µε κατάλληλη κατασκευή. Με την ίδια απόφαση τάσσονται οι όροι κατασκευής και σύνδεσης. Με τον παραπάνω τρόπο είναι δυνατή η αποχέτευση και των καθαρών νερών που προέρχονται από την αποστράγγιση του υπεδάφους. 3. Σε περίπτωση σύνδεσης των ακινήτων µε το δίκτυο όµβριων µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ να επιβληθεί στους ιδιοκτήτες τέλος σύνδεσης, του οποίου το ύψος και ο τρόπος καταβολής, θα καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. Άρθρο 10 Άλλες υποχρεώσεις ιδιοκτητών 1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, εκτός από τις γενικές υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από άλλες διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τους όρους του άρθρου αυτού, τις σχετικές αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ και τις υποδείξεις των αρµοδίων της οργάνων που έχουν σχέση µε το αντικείµενο, καθώς

5 επίσης και να επιτρέπουν σ' αυτά να εισέρχονται στα ακίνητά τους για τον έλεγχο των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσής τους, τη διενέργεια αυτοψίας και κάθε άλλης απαραίτητης πράξης. Άρνηση του ιδιοκτήτη, του νοµέα ή κατόχου του ακινήτου και του διαχειριστή να επιτρέψει στα αρµόδια όργανα της ΕΥΑΘ την είσοδο µέσα στο ακίνητό του και τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων. 2. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωµένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όµβρια. Αν πραγµατοποιήθηκε η σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να γίνει ο παραπάνω διαχωρισµός, η ΕΥΑΘ θέτει προθεσµία για την πραγµατοποίησή του, µετά την πάροδο της οποίας έχει το δικαίωµα να επιβάλλει κυρώσεις. 3. Μετά τη σύνδεση των ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωµένοι να κατεδαφίσουν και αχρηστεύσουν, µε φροντίδα και δαπάνη τους, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων και όµβριων νερών, παλιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς τους αγωγούς που καταργήθηκαν κ.λπ., µέσα σε προθεσµία ενός έτους (1 έτος) ενώ η ΕΥΑΘ στη συνέχεια οφείλει να πραγµατοποιήσει τον σχετικό έλεγχο. Αν ο κύριος του ακινήτου δεν συµµορφωθεί µέσα στην τασσόµενη προθεσµία και τα βοθρολύµατα καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης, η ΕΥΑΘ µπορεί να επιβάλλει κυρώσεις. 4. Στην περίπτωση που καταργούνται υποχρεωτικά οι παλιοί αγωγοί και βόθροι, τα ακίνητα που ήταν συνδεδεµένα µε αυτούς, πρέπει να συνδεθούν µε το δίκτυο αποχέτευσης µε τον τρόπο που ορίζεται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισµού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Άρθρο 11 ιαδικασία σύνδεσης µε το δίκτυο 1. Η σύνδεση κάθε ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο, εφόσον διέρχεται το δίκτυο αποχέτευσης από τον δρόµο που βρίσκεται το ακίνητο. Κατ' εξαίρεση για την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι υποχρεωτική η σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης. 2. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης γίνεται ύστερα από γραπτή άδεια της ΕΥΑΘ, που χορηγείται µετά από έντυπη αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου. 3. Μαζί µε την άδεια σύνδεσης, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να λάβει από την Τεχνική Υπηρεσία της ΕΥΑΘ τις έντυπες προδιαγραφές, µε βάση τις οποίες πρέπει να κατασκευαστούν τα εσωτερικά φρεάτια της υπό σύνδεση οικοδοµής, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισµό. 4. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και σε περίπτωση πολυώροφων οικοδοµών µε χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες, υποβάλλεται από τον εργολάβο ή το διαχειριστή ή από ένα συγκύριο και συνοδεύεται από θεωρηµένη άδεια οικοδοµής. 5. Η ΕΥΑΘ έχει το δικαίωµα, όταν κρίνεται απαραίτητο, να ζητήσει επιπλέον και τα ακόλουθα έγγραφα: α) Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 στο οποίο θα απεικονίζεται το οικοδοµικό τετράγωνο, η θέση του οικοπέδου και της οικοδοµής και η θέση του βόθρου που αχρηστεύεται β) ιάγραµµα των ορόφων της οικοδοµής, στο οποίο να απεικονίζεται η εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης αυτής (σωληνώσεις, εσωτερικά φρεάτια, δικλείδα ασφαλείας κ.λ.π.) και η υψοµετρική διαφορά του πεζοδροµίου µε το υπόγειο και το ισόγειο της οικοδοµής. γ) Κάτοψη επιπέδου σύνδεσης µε το φρεάτιο ελέγχου και τους οριζόντιους αποχετευτικούς αγωγούς. δ) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, πίνακα των ιδιοκτητών του ακινήτου και τον αριθµό υδροµετρητή του καθενός, απόφαση της γενικής τους συνέλευσης ή κοινή εξουσιοδότηση του διαχειριστή ή συγκυρίου για υποβολή της αίτησης σύνδεσης.

6 ε) Κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο ή πληροφορία που θεωρείται απαραίτητο για τη σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης. Τα παραπάνω σχέδια πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από τον Μηχανικό που τα συνέταξε και τον αιτούντα, ο οποίος είναι υπεύθυνος απέναντι στη ΕΥΑΘ για ατελή και εσφαλµένη εφαρµογή τους. 6. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκοµεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κέντρα πυρηνικών ερευνών, πρατήρια βενζίνης, γκαράζ, στάβλους κ.λ.π. καθορίζονται µε ειδική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τιµές των παραµέτρων των υγρών αποβλήτων τους είναι όµοιες µε εκείνες των αστικών λυµάτων. Άρθρο 12 Έλεγχος εγκαταστάσεων 1. Πριν τη σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης η ΕΥΑΘ προβαίνει σε έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης του υπό σύνδεση ακινήτου, για να διαπιστώσει τη σύµφωνη µε τους όρους του Κανονισµού αυτού και τις προδιαγραφές της ΕΥΑΘ κατασκευή της. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση είναι ελαττωµατική, η ΕΥΑΘ δεν επιτρέπει τη σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης µέχρι την επισκευή, τροποποίηση ή συµπλήρωση των ελλείψεων. Για το σκοπό αυτό η ΕΥΑΘ τάσσει προθεσµία µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας µπορεί να επιβάλει κυρώσεις. 2. Η ΕΥΑΘ έχει πάντοτε το δικαίωµα να προβαίνει στον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης του δικτύου αποχέτευσης των ακινήτων είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από καταγγελίες δηµοτών. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συµµορφώθηκε µε τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων της ΕΥΑΘ, είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευµένα υγρά και απόβλητα, η ΕΥΑΘ υποδεικνύει µε γραπτή εντολή της τις απαιτούµενες ενέργειες και τάσσει σ' αυτόν προθεσµία για τη διενέργειά τους. Μετά την άπρακτη πάροδο της τασσόµενης προθεσµίας η ΕΥΑΘ µπορεί να επιβάλλει κυρώσεις. Αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί, παρά την επιβολή των κυρώσεων, τότε η ΕΥΑΘ προβαίνει στις απαιτούµενες εργασίες µε δικά της συνεργεία για λογαριασµό του ιδιοκτήτη και χρεώνει τη σχετική δαπάνη στο λογαριασµό κατανάλωσης νερού. Η µη εξόφληση του λογαριασµού αυτού συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού. 3. Η ΕΥΑΘ έχει το δικαίωµα να προβαίνει, όποτε κριθεί απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χηµικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου κάθε αναγκαία συµπληρωµατική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης, τάσσοντας προθεσµία, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας επιβάλλεται πρόστιµο. 4. Σε περίπτωση, που οι κύριοι των ακινήτων δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις των άρθρων 6 και 10 του Κανονισµού αυτού, και τα ελαττώµατα στην εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου τους, χαρακτηρισθούν µε απόφαση του ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΕΥΑΘ ως επικίνδυνα για το δίκτυο αποχέτευσης, ή για το κοινό, διακόπτεται η παροχή νερού και η σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης. Άρθρο 13 απάνες και τέλη Για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του, σύµφωνα µε τον Ν.1069/80 και τις τροποποιήσεις του (Ν.2307/95, Ν. 2839/2000) εκτός από τα ειδικά τέλη του Ν. 1069/80 επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες : 1. απάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1δ και άρθρο 15 Ν.1069/80) 2. Τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1γ Ν.1069/80) 3. Τέλος χρήσης υπονόµων (άρθρο 10 παρ. 1στ και άρθρο 16 Ν.1069/80).

7 α. Το τέλος αυτό εισπράττεται µέσω των λογ/σµών νερού και το ύψος του καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της.ε.υ.α.θ. σύµφωνα µε τα άρθρα 25 & 26 του Ν. 1069/80. β. Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρµοδιότητας της.ε.υ.α. σε περιφέρεια άλλου Ο.Τ.Α το.σ. της.ε.υ.α. καθορίζει τα σχετικά τέλη. γ. Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τη.ε.υ.α., και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, το τέλος χρήσης του υπονόµου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται µε απόφαση του.σ. της.ε.υ.α. δ. Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκοµεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύµατα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς Οργανισµούς και εφ όσον το ακίνητο χρησιµοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυµάτων αυτών, το.σ. µπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιµολόγια. ε. Ιδιαίτερα επίσης τιµολόγια θα µπορούν να εφαρµόζονται µε απόφαση του.σ. και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα µε την ποσότητα των αποχετευµένων απόβλητων (εκτίµηση της ποσότητας ή µέτρηση στην περίπτωση που χρησιµοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κ.λπ. στ. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που συνδέθηκαν αυθαίρετα µε οποιονδήποτε τρόπο µε το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να απαλλάσσονται µε την καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις (καταβολή τελών σύνδεσης κ.λπ.) ζ. Το τέλος χρήσεως υπονόµου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που για οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν µε τα υφιστάµενα δίκτυα αποχέτευσης. η. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόµου αρχίζει ένα(1) µήνα µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής από τη.ε.υ.α. της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης. θ Μελλοντικά µπορεί να εφαρµοστεί ειδικός κανονισµός για την αποχέτευση Βιοµηχανικών, Βιοτεχνιών κ.λπ. οπότε θα εφαρµόζονται τα τιµολόγια που θα προβλέπονται στον κανονισµό αυτό. 4.Τέλος αποχέτευσης Το παρόν τέλος επιβάλλεται στις.ε. του ήµου όπου υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο και εισπράττεται κατά την οριστική υδροδότηση του ακινήτου. Άρθρο 14 Κόστος σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης 1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν µε το δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να καταβάλουν στη ΕΥΑΘ το τέλος ή δικαίωµα σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης, όπως αυτό καθορίζεται και υπολογίζεται στις επόµενες παραγράφους. 2. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ, που εγκρίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού του τέλους ή δικαιώµατος σύνδεσης, που αποτελεί τη δαπάνη σύνδεσης των ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης. Για την έκδοση της απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ λαµβάνονται υπόψη η πρόσοψη του οικοπέδου και στοιχεία της οικοδοµής, όπως το εµβαδόν, ο συνολικός όγκος και ο αριθµός των ορόφων. 3. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ, καθορίζεται χωριστά ο τρόπος υπολογισµού του δικαιώµατος σύνδεσης στις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια, νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις λουτρών, πρατήρια καυσίµων, ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύµατα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. 4. Το κόστος σύνδεσης µε το δίκτυο υπονόµων αφορά σε ολόκληρο το οικόπεδο και καταβάλλεται εφάπαξ ή µε δόσεις, που καθορίζονται µε απόφαση από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ και υπολογίζεται µε βάση τις τιµές που ισχύουν κατά τα χρόνο έκδοσης του σχετικού λογαριασµού. εν επιτρέπεται η µεµονωµένη καταβολή του δικαιώµατος σύνδεσης που αναλογεί σε µία ή περισσότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες του ιδίου ακινήτου και η ΕΥΑΘ δεν αναγνωρίζει τυχόν καταθέσεις που γίνονται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων για την αιτία αυτή. 5. Ο κάθε λογαριασµός για το κόστος σύνδεσης εκδίδεται σύµφωνα µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παραπάνω σχετική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ και µε βάση τα στοιχεία της οικοδοµής, όπως αυτά προκύπτουν από την άδεια οικοδοµής και τους τίτλους ιδιοκτησίας που προσκοµίζονται, καθώς και την αυτοψία που διενεργείται από

8 αρµόδιο υπάλληλο της ΕΥΑΘ. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των στοιχείων, υπερισχύει η αυτοψία του υπαλλήλου της ΕΥΑΘ, εκτός αν ο αιτών προσκοµίσει νέα στοιχεία, τα οποία εξετάζονται από τον ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσία της ΕΥΑΘ, στον οποίο ανήκει και η τελική κρίση. 6. Για τον υπολογισµό του κόστους σύνδεσης ακινήτων στα οποία έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει ακόµα εφαρµοστεί η ρυµοτοµία στο έδαφος, λαµβάνονται υπόψη οι προσόψεις του οικοπέδου, όπως διαµορφώνονται µετά τη ρυµοτόµηση. 7. Οι κάθετες ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε κοινό οικόπεδο µπορούν, κατά την κρίση της ΕΥΑΘ, να συνδέονται µε το δίκτυο αποχέτευσης χωριστά η κάθε µία. 8. Σε περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος ή κατ' επέκταση σε νόµιµα συνδεδεµένη οικοδοµή, καταβάλλεται συµπληρωµατικό τέλος σύνδεσης, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές που ισχύουν κατά το χρόνο που δηλώνεται η προσθήκη από τον κύριο του ακινήτου, ή κατά τον χρόνο που διαπιστώνεται από τη ΕΥΑΘ. 10. Στις νέες οικοδοµές που ανεγείρονται στη θέση των παλαιών, που ήταν νόµιµα συνδεµένες µε το δίκτυο υπονόµων, ή στις περιπτώσεις προσθηκών καθ' ύψος ή κατ' επέκταση, το κόστος σύνδεσης υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία της νέας οικοδοµής και τις ισχύουσες τιµές και αφαιρούνται στα στοιχεία της παλιάς οικοδοµής, που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την αρχική σύνδεση της. 11. Η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων κατά προτεραιότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή προκαταβάλλεται µέρος των τελών σύνδεσης και µε ιδιαίτερη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος της ολοσχερούς εξόφλησης της δαπάνης. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται και η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στην εκτέλεση του έργου, αν το ποσό του τέλους σύνδεσης δεν καλύπτει την δαπάνη κατασκευής του έργου. 12. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ αντιµετωπίζονται οι ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το άρθρο αυτό. 13.Το κόστος σύνδεσης που αντιστοιχεί σε κάθε οικόπεδο υπολογίζεται αθροιστικά από τους παρακάτω µαθηµατικούς τύπους: ικαίωµα σύνδεσης=1/6*κ1*(α+β/2+γ/4+ /4+ +Ν/4)*Π όπου Κ1= σταθερά που ορίζεται από την τιµολογιακή πολιτική της ΕΥΑΘ Α= η µεγαλύτερη πλευρά του οικοπέδου που βλέπει σε δρόµο (σε µέτρα) Β= η αµέσως επόµενη σε µέγεθος πλευρά του οικοπέδου µετά την Α που βλέπει σε δρόµο (σε µέτρα) Γ,,..,Ν= η αµέσως επόµενες σε µέγεθος πλευρές του οικοπέδου που βλέπουν σε δρόµο (σε µέτρα) Ιδιωτική διακλάδωση=1/2*l*κ2 όπου L= πλάτος δρόµου(απόσταση µεταξύ των ρυµοτοµικών γραµµών) όπου πρόκειται να συνδεθεί το οικόπεδο(σε µέτρα) Κ2= σταθερά που ορίζεται από την τιµολογιακή πολιτική της ΕΥΑΘ Άρθρο 15 Τέλος χρήσεως υπονόµου Το τέλος αυτό εισπράττεται µέσω των λογ/σµών νερού και το ύψος του καθορίζεται µε απόφαση του.σ. της.ε.υ.α.θ. σύµφωνα µε τα άρθρα 25 & 26 του Ν. 1069/80. Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρµοδιότητας της.ε.υ.α.θ σε περιφέρεια άλλου Ο.Τ.Α το.σ. της.ε.υ.α.θ καθορίζει τα σχετικά τέλη. 1.Το τέλος χρήσεως υπονόµου αποτελεί ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)για τα ακίνητα που έχουν συνδεθεί µε το δίκτυο αποχέτευσης σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που τους παρέχει η ΕΥΑΘ. β) Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε δρόµο από τον οποίο διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης και δεν έχουν συνδεθεί µε το δίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.2 του Ν.1069/80, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Η επιβολή του τέλους στην περίπτωση αυτή αρχίζει από την κατασκευή

9 της εξωτερικής διακλάδωσης και την άπρακτη πάροδο της προβλεπόµενης από την παρ.4 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισµού τασσόµενης προθεσµίας των τριάντα ηµερών. 2.Το τέλος χρήσεως υπονόµου υπολογίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ στην αξία του καταναλισκόµενου νερού του υπόχρεου ακινήτου και εισπράττεται µε τους λογαριασµούς κατανάλωσης νερού. Υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους χρήσεως υπονόµου είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και οι τρίτοι που χρησιµοποιούν µε οποιοδήποτε τρόπο τα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι συνοφειλέτες σε ολόκληρο µε τους τρίτους που χρησιµοποιούν τα ακίνητά τους. 3.Στις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια, νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις λουτρών, πρατήρια καυσίµων, ιερούς ναούς, στρατόπεδα, κοινωφελή ιδρύµατα κ.λπ. µπορεί να επιβάλλεται, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ τέλος χρήσεως υπονόµου, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα µε το ρυπαντικό και το υδραυλικό τους φορτίο. 4.Στην περίπτωση που η ΕΥΑΘ προβεί στην κατασκευή δικτύου ακαθάρτων τα οποία θα προέρχονται αποκλειστικά από κουζίνες, νιπτήρες, λουτρά (grey waters), έτσι ώστε να πραγµατοποιείται διαχωρισµός των υγρών αποβλήτων ανάλογα µε το ρυπαντικό φορτίο τους στην πηγή προέλευσής τους, τότε το τέλος χρήσης υπονόµου θα καθορισθεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ. Τα υγρά απόβλητα αυτής της κατηγορίας θα υφίστανται µόνο προεπεξεργασία πριν από την τελική διάθεσή τους και δεν θα οδηγούνται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων. Άρθρο 16 Λοιπά τέλη και δαπάνες α) Τέλος επεξεργασίας βοθρολυµάτων. Αφορά την µεταφορά και εναπόθεση λυµάτων για επεξεργασία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων. Το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. β) Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης. Αφορά την απόφραξη µε ειδικό µηχάνηµα της.ε.υ.α. της διακλάδωσης της παροχής. Το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 5. Λοιπές δαπάνες α) Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόµενη, από τον παρόντα Κανονισµό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. β) Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευµένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα παράβασης των όρων του παρόντος κανονισµού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά µετά το τέλος του ελέγχου. γ) Το.Σ. της.ε.υ.α. µπορεί µε απόφαση του να κανονίζει την καταβολή του τέλους σύνδεσης σε δόσεις και σε χρονικά όρια που εκείνο θα καθορίζει κατά περίπτωση. δ) Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Επιχείρηση, όπως προκύπτουν απ την ισχύουσα Νοµοθεσία και τον παρόντα Κανονισµό, η.ε.υ.α. προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού, την κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη προβλεπόµενη νόµιµη ενέργεια µέχρι την εκπλήρωσή τους. ε) Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων µπορεί να ενσωµατώνονται στους λογαριασµούς της ύδρευσης για την ταυτόχρονη εξόφλησή τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ' ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Άρθρο 17 Νερά που αποχετεύονται στο δίκτυο

10 1. Στον αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά τα οικιακά λύµατα και τα νερά που πληρούν τις προϋποθέσεις για την αποχέτευσή τους στον υπόνοµο. 2. Τα απόβλητα και τα ακάθαρτα νερά των βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργοστασίων, εργαστηρίων, νοσοκοµείων, εκπαιδευτηρίων, πρατηρίων βενζίνης, στάβλων και άλλων ειδικών εγκαταστάσεων αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων µόνο µετά από ειδική άδεια της ΕΥΑΘ, που χορηγείται από το ιοικητικό της Συµβούλιο, έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τιµές των παραµέτρων των υγρών αποβλήτων τους είναι όµοιες µε εκείνες των αστικών λυµάτων, εφόσον ο ενδιαφερόµενος: α) Υποβάλει στη ΕΥΑΘ αίτηση συνοδευόµενη από µελέτη προκαταρκτικής επεξεργασίας, από την οποία να προκύπτει ότι τα λύµατα καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του παρόντος Κανονισµού. β) Καταβάλει το παράβολο, που προβλέπεται κάθε φορά από την ισχύουσα σχετική Υπουργική Απόφαση. 3. Τα καθαρά νερά (νερά συµπύκνωσης, ψύξης, ανυψωτικών µηχανηµάτων κ.λπ.) των βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργοστασίων, εργαστηρίων, κ.λ.π. και εφόσον πληρούνται οι όροι περί διάθεσης υγρών αποβλήτων σε δίκτυο οµβρίων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, αποχετεύονται στο δίκτυο όµβριων µετά από ειδική άδεια της ΕΥΑΘ, έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας µε την απαραίτητη προυποθεση ότι οι τιµές των παραµέτρων των υγρών αποβλήτων του είναι όµοιες µε εκείνες των αστικών λυµάτων και εκδίδεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου συνοδευόµενη από µελέτη των υπό σύνδεση εγκαταστάσεων. 4. Τα υπόγεια εδαφικά νερά αποχετεύονται στο δίκτυο όµβριων µετά από ειδική άδεια της ΕΥΑΘ, που εκδίδεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, που συνοδεύεται από µελέτη, από την οποία να προκύπτει ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις είναι κατασκευασµένες µε τρόπο που να παρεµποδίζεται η εισροή των υπερυψωµένων νερών του υπονόµου µέσα στο υπέδαφος. 5. Σε περίπτωση, που, σε όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις, διαπιστωθεί µετά τη χορήγηση της άδειας, ότι τα µέτρα που λήφθηκαν είναι ανεπαρκή, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωµένος να προβεί αµέσως στις αναγκαίες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που προτείνονται από τη ΕΥΑΘ. Η άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση του ιδιοκτήτη για την εκτέλεση των απαιτουµένων εργασιών συνεπάγεται την άρση της άδειας και την επιβολή προστίµου. Η ΕΥΑΘ µπορεί να προβεί στην άµεση διακοπή της παροχής νερού, όταν, εξαιτίας της παραπάνω συµπεριφοράς του ιδιοκτήτη ή της ανεπάρκειας των µέτρων, προκαλείται άµεσος κίνδυνος για τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, τη δηµόσια υγεία ή το περιβάλλον. Άρθρο 18 Υγρά και απόβλητα, των οποίων απαγορεύεται η διάθεση στο δίκτυο Απαγορεύεται ν αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόµων οι ουσίες που απαριθµούνται στον Πίνακα Ι, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση. Η διοχέτευση ρυθµίζεται από τον ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.Οι µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές φυσικοχηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. 1. Απαγορεύεται να αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο αποχέτευσης τα παρακάτω, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση: α) Λύµατα που προέρχονται από κάθε είδους βόθρους, οι οποίοι καταργούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισµό. β) Ουσίες κάθε φύσης, που µπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί, όπως απορρίµµατα µαγειρείου, σκουπίδια, προϊόντα κατεδάφισης, άµµος, στάχτη, κοπριά από ζώα, απορρίµµατα σφαγείων. γ) Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες, που µπορούν να προκαλέσουν ζηµιά στο αποχετευτικό δίκτυο ή να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζοµένων σ' αυτό. δ) Αέρια και ατµοί. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση των αεραγωγών µε τους υπονόµους. ε) Νερά αποχέτευσης επιβλαβή για τα υλικά δόµησης των υπονόµων, όπως εκείνα που περιέχουν ανθρακασβέστιο, διθειούχο άνθρακα, τριχλωροαιθυλένιο διοξείδιο του θείου, ραδιενεργά κατάλοιπα κ.λπ.

11 στ) Νερά αποχέτευσης, που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης, όπως νερά που προκαλούν καταπτώσεις, χηµικές κατακρηµνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις µέσα στους αγωγούς, καθώς και χρωµατισµένα νερά αποχέτευσης σε µεγάλη ποσότητα. ζ) Νερά αποχέτευσης που αναδίδουν ισχυρές ή ενοχλητικές αναθυµιάσεις, όπως οσµές αποσύνθεσης κ.λπ. ή νερά που αποβάλλουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια. η) Νερά αποχέτευσης σε τόση µεγάλη ποσότητα, ώστε να επηρεάζεται η οµαλή λειτουργία του δικτύου. θ)απαγορεύεται η απευθείας διάθεση αποβλήτων που προέρχονται από καταστροφείς τροφίµων (σκουπιδοφάγους) στο δίκτυο αποχέτευσης. 2. Αν παρά τις προβλέψεις, εισέρχονται στο δίκτυο αποχέτευσης επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωµένος να προβεί στη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την έγκαιρη αποµάκρυνσή τους και να ειδοποιήσει αµέσως τη ΕΥΑΘ, η οποία έχει το δικαίωµα να διακόψει τη σύνδεση µε το δίκτυο µέχρι την ανάσχεση των επικίνδυνων ουσιών. Η αµέλεια ή αδιαφορία του ιδιοκτήτη συνεπάγεται την επιβολή προστίµου. Άρθρο 19 Προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο προκειµένου να προβεί στη διοχέτευση υγρών αποβλήτων (βιοµηχανικών, νοσοκοµειακών, εργαστηριακών κ.λπ.) στο αποχετευτικό δίκτυο, ή στη µεταφορά τους στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων, θα πρέπει προηγουµένως να υποβάλλει τα λύµατα αυτά σε προκαταρκτική επεξεργασία, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: α) Να προστατεύεται η υγεία του προσωπικού που εργάζεται στο δίκτυο αποχέτευσης και στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων. β) Να εξασφαλίζεται ότι δεν προκαλείται ζηµία στο δίκτυο αποχέτευσης, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και στο συναφή εξοπλισµό. γ) Να εξασφαλίζεται ότι δεν εµποδίζεται η λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων και η επεξεργασία της ιλύος. δ) Τα προεπεξεργασµένα υγρά απόβλητα πρέπει να έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά µε αυτά των οικιακών λυµάτων. Άρθρο 20 Βλάβες στο δίκτυο αποχέτευσης 1. Σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα διαπιστώσουν ή προκαλέσουν βλάβη στις εξωτερικές διακλαδώσεις των ακινήτων, στα φρεάτια ελέγχου πεζοδροµίου και γενικά στο δίκτυο αποχέτευσης, υποχρεούνται να καλέσουν άµεσα τη ΕΥΑΘ για την αποκατάστασή της. 2. Η αποκατάσταση των βλαβών στο σύστηµα αποχέτευσης γίνεται µόνο από τα συνεργεία της ΕΥΑΘ και απαγορεύεται ρητά στους τρίτους η οποιαδήποτε επέµβαση στο δίκτυο. 3. Σε περίπτωση, που η βλάβη προκλήθηκε από υπαιτιότητα τρίτου, χρεώνεται σ' αυτόν η δαπάνη αποκατάστασής της. Αν ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλει τη δαπάνη, η είσπραξή της µπορεί να γίνεται µε το λογαριασµό κατανάλωσης νερού, του οποίου η µη εξόφληση συνεπάγεται τη διακοπή του νερού στο υδροδοτούµενο ακίνητο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 21 Κυρώσεις 1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων ή προστίµου και σε κάθε περίπτωση σοβαρής ή επανειληµµένης παράβασης των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού και µη συµµόρφωσης µε τις σχετικές αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και τις γραπτές υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων της ιεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της, η ΕΥΑΘ έχει το δικαίωµα να επιβάλλει σωρευτικά ή διαζευκτικά τις ακόλουθες κυρώσεις:

12 Α. Εφάπαξ πρόστιµο ίσο µε την αξία 400 κυβικών καταναλισκόµενου νερού σε όσους έχουν συνδέσει παράνοµα το ακίνητό τους µε το δίκτυο αποχέτευσης, χωρίς την άδεια της ΕΥΑΘ και χωρίς να καταβάλουν τη δαπάνη σύνδεσης, καθώς και σε όσους αποχετεύουν παράνοµα τα ακάθαρτα νερά στο δίκτυο οµβρίων. Β. Πρόστιµο, που υπολογίζεται στην αξία του καταναλισκόµενου νερού κατά τα ποσοστά που ακολουθούν και διαρκεί για όσο χρόνο διατηρείται η παράβαση, επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Κατά ποσοστό 150% του καταναλισκόµενου νερού, σε όσους διοχετεύουν στο δίκτυο αποχέτευσης υγρά και απόβλητα των οποίων απαγορεύεται η διάθεση στο δίκτυο. β) Κατά ποσοστό 130% του καταναλισκόµενου νερού: αα) σε όσους, µετά την επιβολή του εφάπαξ προστίµου της περίπτωση Α', εξακολουθούν να διατηρούν την παράνοµη σύνδεση του ακινήτου τους µε το δίκτυο ακαθάρτων, ββ) σε όσους, µετά την επιβολή του εφάπαξ προστίµου της περίπτωση Α', εξακολουθούν να διατηρούν την παράνοµη σύνδεση του ακινήτου τους µε το δίκτυο όµβριων και γγ) σε όσους παροχετεύουν όµβρια ύδατα στο δίκτυο ακαθάρτων. γ) Κατά ποσοστό 120% του καταναλισκόµενου νερού, σε όσους αρνούνται αδικαιολόγητα να προβούν στη σύνδεση του ακινήτου τους µε το δίκτυο αποχέτευσης και η διατήρηση του παράνοµου βόθρου εγκυµονεί κινδύνους για τη δηµόσια υγεία και το δίκτυο αποχέτευσης. δ) Κατά ποσοστό 110% του καταναλισκόµενου νερού, σε όσους αρνούνται αδικαιολόγητα να προβούν στην κατασκευή των εσωτερικών φρεατίων του ακινήτου τους ή την βελτίωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης. ε) Κατά ποσοστό 100% του καταναλισκόµενου νερού, σε όσους, εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από κάθε άλλη διάταξη του παρόντος Κανονισµού ή δεν συµµορφώνονται µε τις σχετικές αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και τις γραπτές υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων της ιεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρµόδια όργανα της ΕΥΑΘ και η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε τους λογαριασµούς κατανάλωσης νερού µέχρι την εξάλειψη του λόγου επιβολής του. Στ) Αξία καταναλισκόµενου νερού για τον υπολογισµό των παραπάνω προστίµων θεωρείται ο µέσος όρος κατανάλωσης των δύο προηγούµενων της διαπίστωσης της παράβασης τετραµήνων. Γ. ιακοπή της παροχής του νερού. Αν παρά την επιβολή του προστίµου ο υπαίτιος εξακολουθεί να παραβιάζει τους όρους του παρόντος κανονισµού ή αρνείται να καταβάλει το εφάπαξ πρόστιµο, η ΕΥΑΘ έχει το δικαίωµα να προβεί στη διακοπή του νερού στο επίµαχο ακίνητό του. Η διακοπή γίνεται µετά από γραπτή ειδοποίηση του ενδιαφερόµενου και την πάροδο της προθεσµίας που ενδεχόµενα έχει ταχθεί. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου εγκυµονείται άµεσος κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και την ασφάλεια του δικτύου αποχέτευσης, η διακοπή γίνεται χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. 3. Η επιβολή προστίµου στην αξία του νερού και η διακοπή της παροχής του νερού στο ακίνητο του υπαίτιου δικαιολογείται από το γεγονός ότι η χρήση του πόσιµου νερού είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη δηµιουργία των οικιακών λυµάτων και αποβλήτων. 4. Πέραν από τις παραπάνω διοικητικές κυρώσεις, οι παραβάτες του κανονισµού αυτού διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/80, του Ποινικού Κώδικα και της ΕΙΒ/221/1965 Υγειονοµικής διάταξης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 22 Υπεύθυνοι απέναντι στη ΕΥΑΘ Υπεύθυνοι απέναντι στη ΕΥΑΘ για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισµό αυτό είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, αλλά και όσοι ασκούν πάνω σ' αυτό άλλα εµπράγµατα δικαιώµατα. 1. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υπεύθυνοι απέναντι στη ΕΥΑΘ είναι όλοι οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή άλλο ορισθέντα εκπρόσωπό τους. 2. Σε περίπτωση σύνδεσης νεόδµητης οικοδοµής µε το δίκτυο αποχέτευσης υπεύθυνος απέναντι στη ΕΥΑΘ είναι εκείνος που υπέβαλε την αίτηση (εργολάβος, διαχειριστής ή εκπρόσωπος της πολυκατοικίας) καθώς και ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου.

13 Άρθρο 23 Προσκλήσεις - Επιδόσεις 1. Ατοµικές προσκλήσεις ή ειδοποιήσεις προς υπόχρεους ακινήτων που συνεπάγονται ευθύνες ή δαπάνες γι' αυτούς, γίνονται µε απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο της αρµόδιας υπηρεσίας ή µε συστηµένη επιστολή ή µε δικαστικό επιµελητή. 2. εν χρειάζεται πρόσκληση ή ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου, αν πρόκειται για έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης ή της τήρησης των όρων του κανονισµού αυτού. Ο έλεγχος σε εσωτερικούς χώρους γίνεται κάθε φορά µε επίδειξη από τα εντεταλµένα όργανα σχετικής εξουσιοδότησης της ΕΥΑΘ. Άρθρο 24 Ποιότητα υλικών 1. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης, καθώς επίσης και για τους σωλήνες, σιφώνες και τα ειδικά τεµάχια των εξωτερικών διακλαδώσεων, πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές, που καθορίζονται κάθε φορά κατά περίπτωση και χρησιµοποιούνται, εφόσον προηγηθεί δοκιµή στα διαπιστευµένα εργαστήρια και χορηγηθεί σχετική βεβαίωση για την εκπλήρωση των παραπάνω προδιαγραφών. 2. Ο έλεγχος για τους χυτούς από σκυρόδεµα αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης, γίνεται όπως ορίζει ο σχετικός κανονισµός και οι σχετικές εγκεκριµένες προδιαγραφές σκυροδέµατος. 3. Η εκλογή του κατάλληλου υλικού, αγωγού ή εσωτερικής επένδυσης αγωγών αποχέτευσης, γίνεται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου στο οποίο θα χρησιµοποιηθεί. Άρθρο 25 Τελικές ιατάξεις -Έναρξη ισχύος 1. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισµό ρυθµίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1069/ ιατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ που αφορούν σε θέµατα σχετικά µε την αποχέτευση, εφ' όσον στον παρόντα κανονισµό δεν υπάρχει πρόβλεψη επί των θεµάτων που αυτές επιλαµβάνονται και ρυθµίζουν. 3. Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού, αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ από το ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν. 1069/80, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. Μετά την έγκρισή του και την έναρξη της ισχύος του καταργείται ο προηγούµενος Κανονισµός και κάθε αντίθετη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΘ.»

14 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1 Λύµατα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυµάτων και µόνον µε άδεια της.ε.υ.α. 2 Κάθε είδους στερεά απορρίµµατα που µπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίµµατα µαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άµµος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίµµατα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδοµησιµες ύλες όπως πλαστικά τεµάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και µέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων µέσων. εν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά µεγαλύτερα των 20 mm. 3 Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ ( ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά 4 Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι µικρότερο ή ίσο των 25 ο C και που µπορούν να κάνουν ζηµιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δηµιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης. 5 Αέρια και ατµοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών µε τους υπονόµους απαγορεύεται. 6 Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύµωσης κλπ. δηµιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυµιάσεις. 7 Ουσίες που µπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτηµάτων και µερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης. 8 Υγρά που µπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χηµικές κατακρηµνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις µέσα στους αγωγούς κλπ. 9 Υγρά µε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 40 βαθµών Κελσίου. 10 Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου 11 Υγρών που περιέχουν ουσιες που διογκώνονται σε επαφή µε το νερό 12 Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί Ελέγχου Ατοµικής Ενέργειας 13 Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά µη αποσυντιθέµενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες. 14 Υγρά και ουσίες που µπορούν µε οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της.ε.υ.α. 15 Φαρµακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες. 16 Υγρά το pη των οποίων δεν βρίσκεται µεταξύ των τιµών 6,0 και 9,5.

15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α Α 45ΒΧΩΡΣ-Υ99 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF 15 Συνολικά στερεά δια εξάτµισης (Ολικά διαλυµένα στερεά-εξάτµιση στους 105 ο C) ΟΡΙΟ mg/l 1500 Στερεά αιωρούµενα 500 BOD 500 C.O.D Αµµωνία (NH4+) 75 Φωσφορικά άλατα (PO 4 ) 30 Χλωριούχα άλατα (Cl-) 1000 Φθοριούχα άλατα ως (F-) 10 Θειούχα (Η 2 S) 150 Θειώδη (SΟ 3 ) 2 Θειικά (SΟ 4 ) 750 Κυανιούχα (CN-) 0,5 Αρσενικό (As) 0,1 Βάριο (Ba) 20 Βόριο (B) 1 Αλουµίνιο (Al) 15 Μαγνήσιο (Mg) 100 Κάδµιο (Cd) 0,1 Χρώµιο (Cr +3 ) 2,5 Χρώµιο (Cr +6 ) 0,25 Σίδηρος (Fe) 50 Μαγγάνιο (Μη) 4 Υδράργυρος (Ηg) 0,01 Νικέλιο (Νi) 0,5 Μόλυβδος (Pb) 0,2 Χαλκός (Cu) 2 Άργυρος (Αg) 0,1 Σελήνιο (Se) 0,10 Ψευδάργυρος (Zn) 1 Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn. 3

16 Λίπη και λάδια Ζωικά και φυτικά 50 Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόµενοι µε αιθέρα) 15 Φαινόλες 10 Μερκαπτάνες ως S 0,1 ιαλύτες οργανικοί αρωµατικοί ιθειούχος άνθρακας, χλωροφόρµιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο Χλωριωµένες οργανικές ενώσεις (εντοµοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές) 0,1 Ελεύθερα χλώρια 5 Αλδεΰδες 50 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.Άρθρο 1 º : Αντικείμενο του Κανονισμού. 2.Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κουντουριώτη 1-Λαύριο Τ.Κ. 19500, Τηλ. 22920 22109, Fax 22920 22413, e-mail:deyatil@in.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο κανονισµός αυτός περιλαµβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως της περιοχής αρµοδιότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση κανονισµού λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 3/2004 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 40/2004 Στην Κοζάνη σήµερα 17/3/2004 ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

(II) 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού. Άρθρο. 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης. Άρθρο. 3 ο : Βασικές έννοιες. Άρθρο

(II) 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού. Άρθρο. 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης. Άρθρο. 3 ο : Βασικές έννοιες. Άρθρο 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 (Ι) Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του Κανονισµού 2 ο : Σύστηµα Αποχέτευσης 3 ο : Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτιι.iν μέσα dτα.διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου και οι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. αποχέτευσης των ακαθάρτων υδάτιι.iν μέσα dτα.διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου και οι \. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού 1. Ο κανονισμός.αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας και συν:rήρήσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α

ΠAPAPTHMA A ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E Ρ I E X O M E N Α Σελ. Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο του κανονισµού 3 Άρθρο 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΨ-Χ4Ρ Αριθμ. Απόφασης 72/2014 ΠΕΡΙ : Κανονισμός λειτουργίας και Καθορισμός Τελών, δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ.Σ. 144 ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ p.play Ισοδύναµο πληθυσµού Μόνιµη κατοικία 6 κάτοικοι Σύστηµα Βιολογικός -P.PLAY 0 εξαµενή συλλογής 1000

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η

1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η 1 ΚΑΝΟΝΙ Ο Λ Ι ΟΥ ΙΑ ΔΙΚ ΥΩΝΥΔ Υ Η [Πληκτρολογήστε κείμενο] ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3,

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθ. 4 Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας. Αριθµός απόφασης 2 2 / 2 0 1 2 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµολογίου, τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1 - Ορισµός... 4 Άρθρο 2 - Παροχή πόσιµου νερού... 4 Άρθρο 3 - Αγωγοί... 4 Άρθρο 4 - Παροχές... 4 Άρθρο 5 Θέση παροχών... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Άγγελος Χρίστου Πολ. Μηχανικός, Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΑΛΑ πως ήταν η κατάσταση πριν

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 23/4/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 4354 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νομικό πλαίσιο Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Παροχή νερού 1.2 Παροχή ακατέργαστου νερού 1.3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κωνσταντίνος Σιούφτας, Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 19.10.2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985)

Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) ΑΠΟΦΑΣΗ: 96400/1985 Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 573/Β/24.9.1985) Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 846 6 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ16γ/010/178/Γ Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέ τευσης (Κ.Λ.Δ.Α) της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Άρθρο 1. Γενικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Οι µικροοργανισµοί της φύσης

Οι µικροοργανισµοί της φύσης Οι µικροοργανισµοί της φύσης στην υπηρεσία του ανθρώπου Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Τα προβλήµατα στα οποία δίνει αξιόπιστη λύση η Agrologistics είναι: υσοσµία: 1. από κάδους απορριµµάτων 2. από

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 22/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 257/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 27 / 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συντήρηση-επισκευές, καθαρισµός ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεξαµενών και διάθεση αποβλήτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Οικονοµικός Εύκολος στη συντήρηση Άοσµος και διακριτικός Σίγουρος στην απόδοση Πιστοποιηµένος Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος Βιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Ταστοιχεία αυτά για τα δίκτυα που είναι κατασκευασµένα από χαλκοσωλήναή γαλβανισµένο σίδηρο είναι :

ΓΕΝΙΚΑ. Ταστοιχεία αυτά για τα δίκτυα που είναι κατασκευασµένα από χαλκοσωλήναή γαλβανισµένο σίδηρο είναι : ΓΕΝΙΚΑ Τονερό που παραµένει µέσα στις σωληνώσεις των υδραυλικών δικτύων των σπιτιών ή στα ψυκτικά µηχανήµατα, διαβρώνει τα υλικά κατασκευής ή κόλλησης και παραλαµβάνει ορισµένα τοξικά στοιχεία για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα