ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Άρθρο : Γενικά. Τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο αυτό θέτουν τις γενικές αρχές και επισηµαίνουν τις βασικές υποχρεώσεις στρατιωτικής αγωγής και συµπεριφοράς του προσωπικού του Π.Ν. Άρθρο : Η στρατιωτική αγωγή στο Π.Ν. 1. Η στρατιωτική αγωγή έχει σκοπό να προετοιµάσει τα άτοµα σωµατικά και ψυχικά για την εκπλήρωση του προορισµού τους. Ιδιαίτερα στο Π.Ν., µε την στρατιωτική αγωγή εννοούµε την σωµατική και ναυτική παιδεία και εξάσκηση διά των οποίων επιδιώκεται η δηµιουργία ατόµων ικανών να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και υποχρεώσεις που απαιτούν οι συνθήκες της ζωής, της δράσεως και της πειθαρχίας στις Ναυτικές υνάµεις και στις υποστηρίζουσες αυτές Ναυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες. 2. Η στρατιωτική αγωγή, προσαρµοσµένη ως ανωτέρω στην Ναυτική ζωή και πειθαρχία, αποκτάται από τους µεν µόνιµους Αξιωµατικούς και Υπαξιωµατικούς στις αντίστοιχες Σχολές του Π.Ν., από δε τους εθελοντές και στρατευµένους θητείας στα κέντρα εκπαιδεύσεως και στις αντίστοιχες Σχολές, σύµφωνα µε τους οικείους αυστηρούς οργανισµούς και κανονισµούς εκπαιδεύσεως, που αποδίδουν πρωταρχική σηµασία στην ως άνω έννοια της στρατιωτικής αγωγής στο Π.Ν. 3. Η στρατιωτική αγωγή, που διδάσκεται ως ανωτέρω στο προσωπικό του Π.Ν. στα αρχικά βήµατα της σταδιοδροµίας του, συνεχίζεται επί των Ναυτικών υνάµεων και λοιπών µονάδων του Π.Ν., ώστε αδιάκοπα να προετοιµάζεται διά την ανάληψη των υποχρεώσεων που αναφέρονται στα ακόλουθα άρθρα αυτού του Κεφαλαίου. Άρθρο : Υποχρεώσεις του Αξιωµατικού σχετικά µε τους νόµους, τις διατάξεις και τις διαταγές. Κάθε Αξιωµατικός στην υπηρεσία του Π.Ν. οφείλει να γνωρίζει, να υπακούει και, διά την αρµοδιότητα που του έχει ανατεθεί, να εφαρµόζει τους νόµους, τις διατάξεις και τις διαταγές που αφορούν στο Π.Ν. οφείλει να ασκεί τα καθήκοντα της θέσεώς του µε το µέγιστο των ικανοτήτων του και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, τις διαταγές και τον στρατιωτικό όρκο. Σε περίπτωση ελλείψεως οδηγιών οφείλει να ενεργεί σύµφωνα µε το ενιαίο πνεύµα, τα ήθη, έθιµα και την παράδοση του Π. Ν., δια να προστατεύσει το δηµόσιο συµφέρον.

2 Άρθρο : Η απαίτηση δια παραδειγµατική συµπεριφορά. Όλοι οι διοικούντες και γενικά κάθε ένας µε ανατεθειµένη εξουσία µέσα στο Π.Ν. υποχρεούνται: α. Να δίδουν οι ίδιοι το παράδειγµα στρατιωτικής αρετής, τιµής, πατριωτισµού και υπακοής. β. Να επαγρυπνούν δια την επίβλεψη της διαγωγής του προσωπικού που έχει τεθεί υπό τις διαταγές τους. γ. Να προλαµβάνουν και να καταστέλλουν κάθε διαλυτική και ανήθικη συνήθεια ή πράξη και να επαναφέρουν στο σωστό δρόµο όσους υποπίπτουν σε αυτές, σύµφωνα µε τους νόµους και τις ισχύουσες διατάξεις. δ. Να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα σύµφωνα µε τους νόµους, τις διατάξεις και τα ήθη και έθιµα του Π.Ν., δια να διαφυλάσσουν και αναπτύσσουν το ηθικό, την ψυχική ευεξία και την γενική προκοπή των Αξιωµατικών και πληρωµάτων υπο τις διαταγές τους. Άρθρο : Υποχρεώσεις όλων των υπηρετούντων. 1. Όλοι οι υπηρετούντες στο Π.Ν., διοικούντες και διοικούµενοι, οφείλουν να δίδουν το καλό παράδειγµα υπακοής, θάρρους, ευπρεπείας και προσηλώσεως στο καθήκον. Οφείλουν, µε το µέγιστο των ικανοτήτων τους και στα πλαίσια της αρµοδιότητός τους, να φροντίζουν δια την ευταξία και την πειθαρχία και γενικά δια την απόδοση των µονάδων στις οποίες υπηρετούν. 2. Κάθε άτοµο που υπηρετεί στο Π.Ν. οφείλει : α. Να τηρεί τις επιταγές του Συντάγµατος και τους Νόµους του Κράτους. β. Να τιµά την Σηµαία, τις Εθνικές παραδόσεις και να τηρεί τις παραδόσεις του Π.Ν. γ. Να αποφεύγει κάθε ενέργεια ή συµπεριφορά που είναι αντίθετη µε τα συµφέροντα και την Τιµή του Έθνους. δ. Να σέβεται τους θεσµούς, θρησκεία, ήθη και έθιµα του τόπου, στον οποίο ευρίσκεται. ε. Να εξασφαλίζει την προστασία του απορρήτου. 3. Στα πλαίσια της ευθύνης για την εκτέλεση των καθηκόντων του κάθε άτοµο που υπηρετεί στο Π.Ν. οφείλει :

3 α. Να παρέχει πρόθυµα την συνδροµή του για την εκπλήρωση της αποστολής της µονάδος του και, κατά παράδοση στο Π.Ν., να ενδιαφέρεται δια την ανάδειξή της. β. Να συµµετέχει ενεργώς στην διατήρηση και την ανύψωση της επιχειρησιακής ετοιµότητας της µονάδος του. γ. Να ενδιαφέρεται δια την επαγγελµατική του κατάρτιση. δ. Να εξασκείται δια να είναι αποδοτικός στην πράξη. ε. Να προετοιµάζεται σωµατικά και ψυχικά δια την εκπλήρωση του προορισµού του σε καιρό ειρήνης και σε καιρό πολέµου. Άρθρο : Επανόρθωση αδικίας - παράπονα. Οποιοσδήποτε υπηρετεί στο Π.Ν., εάν θεωρήσει τον εαυτό του αδικηθέντα από διαταγή ανωτέρου του ή προϊσταµένου του, οφείλει να συνεχίσει να συµπεριφέρεται µε τον ίδιο σεβασµό και υπακοή στον ανώτερό του και δύνάται να αναφέρει την θεωρουµένη αδικία µε τον τρόπο που καθορίζεται στο σχετικό κεφάλαιο 18. Άρθρο : Καθήκοντα κατά την µάχη Τα καθήκοντα του ιοικητού Ναυτικής υνάµεως, του Κυβερνήτου και κάθε µαχητού, αναπτύσσονται στο ιδιαίτερο για το θέµα ακροτελεύτιο 53ο Κεφάλαιο των ιατάξεων, το οποίο φέρει τον τίτλο "Πόλεµος - Μάχη". Άρθρο : Μεταχείριση αιχµαλώτων πολέµου Οι αιχµάλωτοι πολέµου δικαιούνται από το δίκαιο πολέµου ανθρωπιστικής µεταχειρίσεως. Σε περίπτωση συλλήψεως ή παραλαβής αιχµαλώτων πολέµου, ο ιοικών αξιωµατικός οφείλει να εξασφαλίσει ότι: Προστατεύονται από πράξεις βίας και από επιθέσεις και την περιέργεια του κοινού Η προσωπική τους περιουσία διαφυλάσσεται Τους επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουν προσωπικά τους αντικείµενα αναγκαία για την υγεία τους. ιατρέφονται µε τις κανονικές µερίδες φαγητού Φρουρούνται ικανοποιητικά και τους έχουν αφαιρεθεί όλα τα µέσα δι' απόδραση ή ανταρσία και ότι

4 Ακολουθούνται οι διατάξεις της συνθήκης της Γενεύης (1949) οι σχετικές µε την µεταχείριση αιχµαλώτων πολέµου. Άρθρο : Υποχρεώσεις του στρατιωτικού του Π.Ν. σε περίπτωση αιχµαλωσίας. 1. Καθήκον κάθε µαχητού είναι να αποφεύγει την αιχµαλωσία και να επιδιώκει µε κάθε τρόπο να επιστρέψει στην βάση του. 2. Εάν συλληφθεί αιχµάλωτος έχει καθήκον να ανθίσταται µε όλα τα µέσα. Οφείλει να κάνει κάθε προσπάθεια να αποδράσει και να βοηθήσει συναιχµαλώτους του να κάνουν το ίδιο. εν αποδέχεται απελευθέρωση επί λόγω τιµής ούτε δέχεται εύνοια από τον εχθρό. 3. Είναι πιστός στους συναιχµαλώτους του. εν δίδει πληροφορίες, ούτε συµµετέχει σε ενέργειες που θα µπορούσαν να τους βλάψουν. Εάν είναι ο αρχαιότερος των συναιχµαλώτων, αναλαµβάνει την ιοίκηση, εάν όχι, υπακούει τις νόµιµες διαταγές των προϊσταµένων συναιχµαλώτων του και τους στηρίζει µε κάθε τρόπο. 4. Εάν ερωτηθεί, δίδει µόνο το ονοµατεπώνυµό του, τον βαθµό, τον αριθµό µητρώου και την ηµεροµηνία γεννήσεως του. Με όλη την δύναµη αντιστάσεως και καρτερίας αποφεύγει να δώσει πληροφορίες στον εχθρό και να κάνει γραπτές ή προφορικές δηλώσεις που θα έβλαπταν την πατρίδα. 5. εν ξεχνά ότι είναι ένας Έλληνας µαχητής και ότι πρέπει να διατηρήσει το αίσθηµα Τιµής και Εθνικής αξιοπρέπειας, δια να ξεπεράσει τις δοκιµασίες της αιχµαλωσίας και να αντισταθεί στις πιέσεις του εχθρού. Άρθρο : Κανόνες στρατιωτικής συµπεριφοράς. Γενικά α. Το στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν., το οποίο έχει την τιµή να φέρει την Ναυτική στολή, επιβάλλεται να έχει άψογη εµφάνιση και συµπεριφορά σε κάθε περίπτωση µέσα και έξω από την Υπηρεσία. Η εµφάνιση και συµπεριφορά πρέπει πάντοτε να παρουσιάζουν εικόνα ατόµου πειθαρχικού, σοβαρού και ευπρεπούς. β. Στα άρθρα Ν 1411 έως Ν 1423 που ακολουθούν αναπτύσσονται: (1) Οι τύποι εκδηλώσεως σεβασµού που περιλαµβάνουν την απόδοση και ανταπόδοση του στρατιωτικού χαιρετισµού, τις προσαγορεύσεις και προσφωνήσεις και τους τρόπους παρουσιάσεως και αναφοράς µεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων.

5 (2) Τα θέµατα που αφορούν την παράσταση, την εµφάνιση και την στολή του προσωπικού του Π.Ν. Άρθρο : Στρατιωτικός χαιρετισµός στο Π.Ν. 1. Γενικά α. Ο "εν στολή" Αξιωµατικός, Ανθυπασπιστής, Υπαξιωµατικός ή Ναύτης, οποιοδήποτε και αν φέρει κάλυµµα, χαιρετά ή ανταποδίδει τον στρατιωτικό χαιρετισµό ως ακολούθως: Φέρει στο δεξιό µέρος του γείσου ή προς το δεξιό µέρος του καλύµµατος του τα άκρα των δακτύλων του δεξιού χεριού, ενωµένα ζωηρά αλλά όχι βεβιασµένα, µε την παλάµη προς τα κάτω, τον αγκώνα υψωµένο µέχρι τον ώµο και στρέφει ζωηρά το κεφάλι και το βλέµµα προς το χαιρετώµενο πρόσωπο. Το αριστερό χέρι φέρεται τεταµένο προς τα κάτω στο αριστερό πλευρό όπως στη στάση προσοχής. β. Ο κατώτερος ή νεώτερος χαιρετά πρώτος και ο ανώτερος ή αρχαιότερος ανταποδίδει. γ. Όταν διέρχεται ανώτερος ή αρχαιότερος ο χαιρετισµός αρχίζει προ της συναντήσεως και εξακολουθεί µέχρις ότου αντιπαρέλθει. δ. Κάθε ανώτερος ανταποδίδει τον προς αυτόν χαιρετισµό. Ο χαιρετισµός προς περισσότερους ανωτέρους, όταν ευρίσκονται στον ίδιο χώρο, ανταποδίδεται από τον αρχαιότερο. ε. Ο νεώτερος οποιουδήποτε βαθµού χαιρετά τον ανώτερο του όταν αυτός διέρχεται, απευθύνεται προς αυτόν ή όταν ο ανώτερος τον καλέσει. Ο ανώτερος ανταποδίδει τον χαιρετισµό. στ. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση απονοµής χαιρετισµού οι στρατιωτικοί όταν : (1) Εκτελούν χρέη τροχονόµου ή συνοδεύουν κρατουµένους. (2) Εκτελούν εργασία που δεν επιτρέπεται να διακοπεί. (3) Μεταφέρουν αντικείµενο το οποίο τους εµποδίζει να χαιρετήσουν. (4) Οδηγούν όχηµα. Οι επιβάτες απονέµουν τον χαιρετισµό. (5) Είναι καθισµένοι στις τραπεζαρίες την ώρα του φαγητού. ζ. Ο χαιρετισµός "εν στάσει" αποδίδεται πάντοτε σε στάση προσοχής. η. Σε κλειστούς χώρους οι βαθµοφόροι "εν στολή" και ασκεπείς χαιρετούν µε ελαφρά κλίση της κεφαλής.

6 θ. Ο εντεταγµένοι σε στρατιωτικό τµήµα χαιρετούν κατόπιν διαταγής. Ο τρόπος απονοµής τιµών και χαιρετισµού από στρατιωτικά τµήµατα, σκοπούς, φρουρές και πλωτά µέσα καθορίζεται στα αντίστοιχα περί τιµών και χαιρετισµών Κεφάλαια 22 και 23 των ιατάξεων. ι. Οι στρατιωτικοί του Π.Ν., απονέµουν χαιρετισµό στους ανωτέρους τους του Στρατού Ξηράς, της Πολεµικής Αεροπορίας και του Λιµενικού Σώµατος και όταν χαιρετώνται από κατώτερους τους αντιστοίχως ανταποδίδουν τον χαιρετισµό. ια. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου, χαιρετισµός απονέµεται και προς τους Αξιωµατικούς των Ε.. ξένων χωρών. 2. Χαιρετισµός στη Σηµαία. Οι ακόλουθοι τρόποι χαιρετισµού έχουν καθιερωθεί δια την εκδήλωση του οφειλοµένου σεβασµού στο Σύµβολο του Έθνους: α. Κάθε ανερχόµενος την κλίµακα Πολεµικού Πλοίου µε επηρµένη την Σηµαία, δι' επιβίβαση, ή κατερχόµενος, δι' αποβίβαση, λαµβάνει την στάση της προσοχής προς τη Σηµαία και χαιρετά στρατιωτικά στην κεφαλή της κλίµακος. Ο χαιρετισµός απονέµεται και από στρατιωτικούς µε πολιτική περιβολή και ιδιώτες δια της στάσεως της προσοχής προς την Σηµαία. β. Κατά την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας, οι στρατιωτικοί στρέφουν προς την Σηµαία και χαιρετούν. Αν η Σηµαία δεν φαίνεται, ακούγεται όµως το εµβατήριο της Σηµαίας ή το προβλεπόµενο σύριγµα, οι στρατιωτικοί, εφόσον ευρίσκονται σε ανοικτό χώρο, λαµβάνουν την στάση της προσοχής. γ. Σε περίπτωση παρατάξεως στρατιωτικών τµηµάτων µε την πολεµική Σηµαία ακίνητη, στρατιωτικός "εν στολή" διερχόµενος εµπρός από αυτήν, σταµατά όταν φθάσει στο ύψος της, στρέφει προς αυτήν και χαιρετά. Μετά τον χαιρετισµό στρέφει προς την κατεύθυνση που εβάδιζε και συνεχίζει την κίνησή του. δ. Σε περίπτωση συναντήσεως καθ' οδόν της Πολεµικής Σηµαίας που φέρεται από Στρατιωτικό τµήµα, ο στρατιωτικός χαιρετά όπως καθορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο 4α. ε. Οι ανωτέρω χαιρετισµοί της Σηµαίας απονέµονται και στις Σηµαίες ξένων κρατών. 3. Χαιρετισµός ένδον α. Επί των πλοίων και στις Ναυτικές υπηρεσίες ο στρατιωτικός χαιρετισµός απονέµεται κατά την πρώτη συνάντηση της ηµέρας. Οποιαδήποτε όµως ώρα της ηµέρας ο χαιρετισµός απονέµεται στον

7 Κυβερνήτη ή αρχαιότερους αυτού Αξιωµατικούς, στους Αξιωµατικούς που επισκέπτονται το πλοίο ή την υπηρεσία, στους Αξιωµατικούς που επιθεωρούν, όπως επίσης και στην περίπτωση κλήσεως απά ανώτερο ή αναφοράς κατωτέρου προς ανώτερο ή απευθύνσεως του τελευταίου προς κατώτερο. β. Κατά την είσοδο ανωτάτου Αξιωµατικού, ιοικητού οµάδος ή µοίρας πλοίων ή του Κυβερνήτου ή του ιοικητού της Ναυτικής Υπηρεσίας σε υποφράγµατα ή διαµερίσµατα πλοίου ή διαµερίσµατα Ναυτικής Υπηρεσίας, ο πρώτος που αντιλαµβάνεται τον εισερχόµενο δίδει το παράγγελµα "προσοχή", µε το οποίο όλοι λαµβάνουν την στάση της προσοχής. Ο αρχαιότερος Αξιωµατικός ή Υπαξιωµατικός χαιρετά στρατιωτικά. γ. Είσοδος σε κλειστό χώρο (ι) Κατά την προσέλευση δι' υπηρεσία σε ανώτερο, εντός γραφείου ή διαµερίσµατος, ο προσερχόµενος κτυπά την πόρτα και αναµένει την άδεια εισόδου. Κατά την είσοδο αποκαλύπτεται και τοποθετεί το πηλήκιο ή τον πηλίσκο (µε το εθνόσηµο ή την ταινία εµπρός) κάτω από την αριστερά µασχάλη, πλησιάζει, λαµβάνει την θέση της προσοχής και αναµένει διαταγές ή αναφέρει µε συντοµία και σαφήνεια. Μετά την συνεργασία ή απάντηση του ανωτέρου, ο αναφερόµενος ή καλούµενος, εάν είναι Αξιωµατικός, χαιρετά µε ελαφρά κλίση της κεφαλής και αποσύρεται, εάν δε είναι Υπαξιωµατικός ή Ναύτης, εκτελεί µετά βολή και αποσύρεται. (2) Εάν εισερχόµενος ως ανωτέρω, Αξιωµατικός φέρει ξίφος και πηλήκιο, τα κρατεί όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο πεζικών ασκήσεων. (3) Εάν είναι άοπλος ή φέρει παραγναθίδα, δεν αποκαλύπτεται αλλά λαµβάνει την στάση της προσοχής και χαιρετά στρατιωτικά. δ. Άτοµα απασχοληµένα σε εργασία ή σε αθλητική δραστηριότητα, χαιρετούν µόνο όταν ανώτερος απευθυνθεί προς αυτά. 4. Χαιρετισµός εκτός υπηρεσίας α. Στρατιωτικός του Π.Ν. "εν στολή", όταν συναντά στην ξηρά: (1) Την Σηµαία (2) Τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας (3) Τον Τίµιο Σταυρό σταµατά εγκαίρως, στρέφει το µέτωπο προς το µέρος που θα περάσουν, λαµβάνει την στάση της προσοχής και όταν φθάσουν σε απόσταση τεσσάρων βηµάτων από αυτόν στρέφει την κεφαλή και το βλέµµα προς το µέρος τους και χαιρετά µέχρις ότου διαβούν τέσσερα βήµατα από εµπρός του. Εάν είναι ακίνητος και τα ανωτέρω σύµβολα ή πρόσωπο διέρχονται εµπρός του, λαµβάνει την θέση της προσοχής και χαιρετά κατά τον ίδιο τρόπο. Εάν ο στρατιωτικός διαβαίνει εµπρός τους, στρέφει την κεφαλή προς αυτά, χαιρετά από απόσταση τεσσάρων

8 βηµάτων και εξακολουθεί τον χαιρετισµό δια τέσσερα βήµατα µετά την διέλευσή του. Εάν ο στρατιωτικός είναι όπισθεν των ανωτέρω δεν προσπερνά. β. Με τον ίδιο τρόπο της ανωτέρω παραγράφου 4α χαιρετούν οι Υπαξιωµατικοί και Ναύτες: (1) Τον Πρωθυπουργό (2) Τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης (3) Τον Αναπληρωτή ή Υφυπουργό Εθνικής Αµύνης (4) Πατριάρχη ή Αρχιεπίσκοπο (5) Τους "εν στολή" ανωτάτους Αξιωµατικούς του Π.Ν. και των λοιπών κλάδων των Ε.., ενώ οι Αξιωµατικοί χαιρετούν αυτούς όπως στην κατωτέρω παράγραφο (γ). γ. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. που βαδίζει και συναντά ανώτερο του, τον χαιρετά στρατιωτικά από απόσταση τεσσάρων βηµάτων και εξακολουθεί να βαδίζει διατηρώντας την στάση του χαιρετισµού µέχρι να προσπεράσει τον ανώτερο του. Όταν βαδίζει πίσω από αυτόν και είναι αναγκασµένος να τον προσπεράσει, χαιρετά όταν φθάσει στο ύψος του και διατηρεί την στάση του χαιρετισµού µέχρι να τον προσπεράσει. δ. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. απονέµει τον χαιρετισµό της προηγουµένης παραγράφου 4γ και προς Μητροπολίτη και Επίσκοπο που φέρουν το Αρχιερατικό εγκόλπιο. ε. Κάθε στρατιωτικός που ευρίσκεται "εν στάσει" χαιρετά τον διερχόµενο ανώτερο του. Εάν κάθεται, εγείρεται όταν πλησιάσει ο ανώτερος, λαµβάνει την στάση της προσοχής και χαιρετά. Εάν ο ανώτερος κάθεται, ανταποδίδει τον χαιρετισµό, αφού προηγουµένως εγερθεί. στ. Κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου ή του Εθνικού Ύµνου ξένου Κράτους, µεµονωµένοι στρατιωτικοί λαµβάνουν την στάση της προσοχής και χαιρετούν σε ανοικτό χώρο, ενώ σε κλειστό χώρο λαµβάνουν την στάση της προσοχής και αποκαλύπτονται. Άρθρο : Χαιρετισµός στρατιωτικών µέσα σε οχήµατα. 1. Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. "εν στολή"οι οποίοι οδηγούν αυτοκίνητα, δίκυκλα και ποδήλατα δεν χαιρετούν ούτε στρέφουν την κεφαλή τους όταν συναντήσουν ανώτερο τους. 2. Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. µέσα σε οχήµατα χαιρετούν ή ανταποδίδουν τον χαιρετισµό καθισµένοι.

9 3. Στρατιωτικοί, οδηγοί οχηµάτων ή επιβάτες, κατά την συνάντηση τους µε τα σύµβολα ή τα υψηλά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4α του άρθρου Ν 1411, εάν οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιτρέπουν, σταµατούν το όχηµα στο δεξιό του δρόµου, εξέρχονται από αυτό και χαιρετούν. Εάν η στάση είναι αδύνατη, το όχηµα ελαττώνει ταχύτητα και οι στρατιωτικοί, πλην του οδηγού, χαιρετούν καθισµένοι. Άρθρο : Χαιρετισµός µε πολιτική ενδυµασία. Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. µε πολιτική ενδυµασία αποδίδουν ή ανταποδίδουν τον χαιρετισµό µε κατάλληλη κίνηση και δικαιούνται χαιρετισµού από κάθε κατώτερο τους, εφόσον ο τελευταίος τους γνωρίζει. Άρθρο : Χαιρετισµός µε χειραψία. 1. Ο ανώτερος είναι εκείνος ο οποίος τείνει πρώτος το χέρι προς τον κατώτερο και ο τελευταίος ανταποκρίνεται στη περίπτωση αυτή. Εάν ο κατώτερος φορά γάντια αφαιρεί το δεξί γάντι διά την χειραψία εκτός εάν και ο ανώτερος φορά γάντια. 2. Στρατιωτικοί "εν γραµµή" ή επικεφαλής τµηµάτων ενεργούν ως ανωτέρω χωρίς να αφαιρούν τα γάντια τους. 3. Κατά τον χαιρετισµό µε χειραψία, οι στρατιωτικοί δεν υποκλίνονται, αν όµως είναι ασκεπείς κλίνουν ελαφρά την κεφαλή. Άρθρο : Μαθητές στρατιωτικών Σχολών. 1. Οι µαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Αξιωµατικών απονέµουν χαιρετισµό προς τους ανωτέρους τους µαθητές και προς όλους τους Αξιωµατικούς των Ενόπλων υνάµεων. Προς τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς δεν απονέµουν χαιρετισµό ούτε δικαιούνται χαιρετισµού από αυτούς. 2. Οι µαθητές των σχολών Υπαξιωµατικών απονέµουν χαιρετισµό προς τούς ανωτέρους τους µαθητές και προς όλους γενικά τους στρατιωτικούς, εκτός από τους κληρωτούς, από τους οποίους ούτε και αυτοί δικαιούνται χαιρετισµού. Άρθρο : Παρακολούθηση Τελετών. 1. Κατά τις θρησκευτικές τελετές ουδεµία τιµή απονέµεται εντός του Ναού. 2. Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. εντός του Ναού, παρακολουθούντες την θεία λειτουργία, δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση ή άλλη θρησκευτική τελετή, κρατούν το πηλήκιο, το ξίφος και τα γάντια (όταν φέρονται) ή τον πηλίσκο στην θέση του "αποκαλύφθητε" και λαµβάνουν την στάση της

10 προσοχής, οπωσδήποτε, κατά την διάρκεια : α. Της αναγνώσεως του Ιερού Ευαγγελίου. β. Της εξόδου του Ιερέως µε τα σύµβολα των Άχραντων Μυστηρίων. γ. Της εκφωνήσεως του Συµβόλου της Πίστεως και της Κυριακής Προσευχής. δ. Της Προσφοράς µε την αναφώνηση του Ιερέως "Τα Σα εκ των Σων". 3. Κατά την παρακολούθηση τελετής σε ανοικτό χώρο και διά το θρησκευτικό µέρος οι στρατιωτικοί του Π.Ν. ακολουθούν τα αναφερόµενα στην προηγουµένη παράγραφο, ενώ δια το υπόλοιπο µέρος της: α. Χαιρετούν, όπως απαιτείται, στην προσέλευση και αποχώρηση της Σηµαίας, στην προσέλευση και αποχώρηση της θρησκευτικής ποµπής, στην έπαρση και υποστολή της Σηµαίας και τυχόν διακριτικού Σήµατος ιοικήσεως ως και στην ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου. β. Λαµβάνουν την στάση της προσοχής οπωσδήποτε κατά την ανάκρουση της προσευχής από το τµήµα µουσικής, κατά την τήρηση του λεπτού σιγής, κατά το προσκλητήριο των νεκρών, και όταν δίδεται ο στρατιωτικός όρκος. Συµµορφώνονται κατά τα λοιπά µε τα παραγγέλµατα του Έχοντος το Γενικό Πρόσταγµα. Άρθρο : Η Στολή. 1. Οι διάφορες στολές του στρατιωτικού προσωπικού του Π.Ν., ανδρών και γυναικών, τα είδη, τα διακριτικά, τα εξαρτήµατα αυτών καθώς και ο τρόπος και οι περιπτώσεις που φέρονται, καθορίζονται λεπτοµερώς από τον Κανονισµό Στολών του Π.Ν. 2. Η στολή του στρατιωτικού του Π.Ν., δεν εκπροσωπεί µόνο το άτοµο το οποίο την φέρει. Εκπροσωπεί την µονάδα του, τον Στόλο, το Π.Ν. στο σύνολο του, συµβολίζει τις παραδόσεις του και φέρει στην µνήµη τους αγώνες εκείνων οι οποίοι µε όµοια στολή έγραψαν την ένδοξη ιστορία του. Αξίζει συνεπώς τον σεβασµό και την τιµή από εκείνους που εκάστοτε την φέρουν. 3. Η κανονικότης της στολής αποτελεί επίσης την ισχυρότερη ένδειξη πειθαρχίας αλλά και την εµφανέστερη ένδειξη σεβασµού του στρατιωτικού του Π.Ν. προς τον Ελληνικό λαό, ο οποίος έχει την δίκαια απαίτηση να βλέπει το στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. µε άψογη εµφάνιση και συµπεριφορά. 4. Η τήρηση της κανονικότητας της στολής αποτελεί συνεπώς ένα από τα βασικότερα θέµατα, που απαιτούν την προσοχή κάθε υπηρετούντος ή

11 υπηρετούσης στο Π.Ν. και την µέριµνα και αυστηρή επίβλεψη από όλα τα Κλιµάκια ιοικήσεως του Π.Ν. 5. Υπεύθυνος δια την µετάδοση του ανωτέρω πνεύµατος είναι κάθε προϊστάµενος, ο οποίος και οφείλει να επιβλέπει µε την πρέπουσα αυστηρότητα την απόκτηση των προβλεπόµενων στολών από το προσωπικό, την οµοιοµορφία των στολών, την κανονικότητα τους, και ιδιαίτερα να εξασφαλίζει την άριστη εµφάνιση της στολής εξόδου των υπηρετούντων υπό τις διαταγές του. 6. Ιδιαίτερα σηµεία προσοχής δια την εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου εµφανίσεως των στολών είναι τα ακόλουθα : α. Η συχνή επιθεώρηση ιµατισµού δια τον έλεγχο των στολών όπως καθορίζεται στο Κεφάλαιο 49 των ιατάξεων Ναυτικού. β. Η καθηµερινή επιθεώρηση του προσωπικού στα πλοία και Ναυτικές υπηρεσίες υπό του Υπάρχου ή Υποδιοικητού. γ. Η αυστηρή επιθεώρηση του εξερχοµένου σε άδεια προσωπικού. δ. Η συχνή διδασκαλία δια τον ορθό τρόπο που πρέπει να φέρεται η στολή και τα διακριτικά της. ε. Ο έλεγχος δια την εφαρµογή των διαταγών δια το είδος της στολής που εκάστοτε φέρεται εντός και εκτός υπηρεσίας. Άρθρο : Χρήση της στολής στην αλλοδαπή. 1. Η στολή στην αλλοδαπή φέρεται µόνο από το στρατιωτικό προσωπικό που επισήµως έχει τοποθετηθεί ή αποσταλεί σε ξένη χώρα, όπως: α. Από τους τοποθετηµένους στις Ελληνικές πρεσβείες και τα συµµαχικά στρατηγεία. β. Τους ευρισκοµένους σε επίσηµη αποστολή. γ. Τους εκπαιδευοµένους σε στρατιωτικές σχολές. δ. Τους Αξιωµατικούς και τα πληρώµατα των Ναυτικών υνάµεων που επισκέπτονται ξένες χώρες. 2. Τυχόν υπάρχουσες ειδικές οδηγίες δια την χρήση της στολής σε επίσηµες αποστολές στην αλλοδαπή, θα γνωρίζονται στους ενδιαφεροµένους από το ΓΕΝ. 3. Το ως άνω επισήµως τοποθετούµενο ή αποστελλόµενο στην αλλοδαπή προσωπικό, ως και ο ιοικητής Ναυτικής υνάµεως σε ξένη χώρα, συµµορφούνται και µε τα ήθη, έθιµα και οδηγίες των τοπικών αρχών δια

12 την χρήση της στολής. 4. Το στρατιωτικό προσωπικό που ευρίσκεται ή µεταβαίνει σε άδεια στην αλλοδαπή δεν επιτρέπεται να φέρει στολή. Εάν έχουν κληθεί σε επίσηµη ή ιδιωτική τελετή µε στολή, δύνανται να την φέρουν µόνο κατόπιν αδείας της υπηρεσίας. Άρθρο : Πολιτική ενδυµασία 1. Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. επιτρέπεται να φέρουν πολιτική ενδυµασία εκτός υπηρεσίας. 2. Οι Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές, µόνιµοι και εθελοντές Υπαξιωµατικοί δύνανται να φέρουν πολιτική ενδυµασία κατά την είσοδο και έξοδο από τις µονάδες τους. Τούτο δεν επιτρέπεται στους µαθητές των στρατιωτικών Σχολών του Π.Ν., οι οποίοι εισέρχονται και εξέρχονται µε στολή. 3. Οι στρατευµένοι θητείας Υπαξιωµατικοί και Ναύτες υπηρετούντες επί πλοίων εισέρχονται και εξέρχονται στα πλοία τους µε στολή. 4. Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ ρυθµίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται στο προσωπικό στρατευµένων θητείας να εισέρχεται και να εξέρχεται µε πολιτική ενδυµασία σε Ναυτικές Υπηρεσίες. Άρθρο 1420: Συµπληρωµατικές διατάξεις δια την εµφάνιση και συµπεριφορά εκτός υπηρεσίας. Η εµφάνιση και συµπεριφορά των στρατιωτικών του Π.Ν. εκτός υπηρεσίας, πρέπει να τιµά τους ίδιους ως άτοµα και το Π.Ν. Το γενικό αυτό καθήκον επιβάλλει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των ακολούθων βασικών υποχρεώσεων: α. Εµφανίσεως (1) Της κανονικότητος της στολής όπως καθορίζεται στο άρθρο Ν Η στολή πρέπει να είναι καθαρή, σιδερωµένη, τα υποδήµατα στιλβωµένα και τα πηλήκια και οι πηλίσκοι σε καλή κατάσταση. (2) Της κουράς. Η κόµη των ανδρών πρέπει να είναι κοσµία ώστε να µην προεξέχει από το πηλήκιο ή τον πηλίσκο. (3) Του ξυρίσµατος και της υγιεινής του σώµατος. (4) Του µέτρου και της ευπρέπειας στην εµφάνιση εκείνων στους οποίους έχει επιτραπεί να τρέφουν γενειάδα. Αυτή απαγορεύεται στους προπαιδευόµενους και τους µαθητές των στρατιωτικών Σχολών.

13 (5) Της εξαλείψεως διά διδασκαλίας και αυστηρού ελέγχου του φαινοµένου της κυκλοφορίας πληρωµάτων µε το πηλήκιο ή τον πηλίσκο ανά χείρας. (6) Της χρησιµοποιήσεως ευπρεπούς και αναλόγου µε τον τόπο πολιτικής ενδυµασίας από τους βαθµοφόρους του Π.Ν. β. Συµπεριφοράς (1) Του σεβασµού στους νόµους και της τηρήσεως των αστυνοµικών διατάξεων και ειδικά του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας. (2) Της συµπεριφοράς µε αξιοπρέπεια και ευγένεια προς τους πολίτες. Να αποφεύγονται οι προστριβές και οι προκλήσεις αλλά να µην γίνονται δεκτές προσβολές της στολής. (3) Του σεβασµού που οφείλουν οι κατώτεροι στους ανωτέρους και εκτός υπηρεσίας. Τούτο δεν πρέπει να συγχέεται µε την κολακεία η οποία είναι ελάττωµα. (4) Της αποδόσεως και ανταποδόσεως του χαιρετισµού όπως καθορίζεται στο άρθρο Ν (5) Της αποφυγής χρησιµοποιήσεως χυδαίων εκφράσεων και βλάσφηµης γλώσσας. (6) Της συµπεριφοράς των στρατιωτικών του Π.Ν. όταν χρησιµοποιούν τα αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς. Οι κατώτεροι όταν κάθονται σε αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς προσφέρουν την θέση τους στους ανωτέρους τους. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. µετακινούµενος µε αυτά, προσφέρει την θέση του σε πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια. Οι Ναύτες κάθονται µόνο όταν υπάρχουν κενές θέσεις. Άρθρο : Προσαγορεύσεις. 1. Κάθε κατώτερος απευθυνόµενος σε ανώτερο του, τον προσαγορεύει µε την λέξη "Κύριε", την οποία ακολουθεί ο τίτλος της θέσεως που κατέχει. 2. Οι ως άνω τίτλοι στο Π.Ν. είναι οι ακόλουθοι: α. ια τους επιβαίνοντες στα Πολεµικά Πλοία: Αρχηγός, ιοικητής, Κυβερνήτης, Ύπαρχος, ιευθυντής ιευθύνσεως, Αξιωµατικός Επιστασίας. β. ια τους υπηρετούντες στο ΓΕΝ : Αρχηγός, Υπαρχηγός, Κλαδάρχης, ιευθυντής ( ιευθύνσεως), Τµηµατάρχης Υπασπιστής, Γραµµατεύς. γ. ια τους υπηρετούντες στα άλλα Επιτελεία : Αρχηγός (µόνο στο επιτελείο Α.Σ.), ιοικτιτής, Αρχιεπιστολεύς Επιστολεύς, ιευθυντής (Κλάδου ή ιευθύνσεως), Τµηµατάρχης, Υπασπιστής, Γραµµατεύς.

14 δ. ια τους υπηρετούντες σε Ναυτικές Υπηρεσίες: ιοικητής, ιευθυντής, Υποδιοικητής, Υποδιευθυντής, Τµηµατάρχης. 3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις µη υπάρξεως τιτλού θέσεως ή άγνοιας αυτού από τον κατώτερο, της λέξεως "κύριε" έπεται ο βαθµός του ανωτέρου. 4. Οι Ανώτατοι Αξιωµατικοί από του βαθµού του Υποναυάρχου και άνω, όταν δεν προσαγορεύονται µε τον τίτλο τους, προσαγορεύονται µε την φράση "Κύριε Ναύαρχε". 5. Ανώτερος, απευθυνόµενος προς κατώτερο, προσαγορεύει αυτόν δια του βαθµού του προτάσσοντας την λέξη "Κύριε" αν είναι Αξιωµατικός, Ανθυπασπιστής ή Μόνιµος Υπαξιωµατικός, ή τον προσφωνεί µε τον τίτλο του ή τον βαθµό του. 6. Το προσωπικό στρατευµένων θητείας, Υπαξιωµατικοί και Ναύτες, προσφωνούνται µε το επώνυµό τους. 7. Οι Ελληνίδες που υπηρετούν στο Π.Ν. προσαγορεύονται όπως και το ανδρικό προσωπικό. Όπου, πριν από το βαθµό ή το επώνυµο, προβλέπεται η λέξη "Κύριε", χρησιµοποιείται η λέξη "Κυρία". 8. Οι ακόλουθες προσαγορεύσεις χρησιµοποιούνται από όλο το προσωπικό των Ε.. δια: α. Τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας : Κύριε Πρόεδρε β. Τον Πρωθυπουργό : Κύριε Πρωθυπουργέ γ. Τον Υ.Ε.Θ.Α. : Κύριε Υπουργέ δ. Τον ΥΦ.ΕΘ.Α. : Κύριε Υφυπουργέ ε. Τον ΑΓΕΕΘΑ και τους Αρχηγούς Κλάδων των Ε. : Κύριε Αρχηγέ Άρθρο : Προφορικές αναφορές 1. Όταν κατώτερος παρουσιάζεται δια να αναφέρει προφορικά σε ανώτερο του, τον πλησιάζει, λαµβάνει την θέση της προσοχής, χαιρετά και µετά τον χαιρετισµό προτάσσει την φράση "Ευπειθώς αναφέρω", αναφέρει τον βαθµό του, το επώνυµο και το όνοµά του και συνεχίζει την αναφορά του µιλώντας ζωηρά και µε σαφήνεια. 2. Κατώτερος όταν καλείται από τον ανώτερο του, έρχεται εµπρός του λαµβάνει την στάση της προσοχής, χαιρετά, λέγει " ιατάξετε" και αναµένει τις διαταγές του ανωτέρου. Μετά την απάντηση του, χαιρετά και αποχωρεί.

15 3. Ο τρόπος αναφοράς από ένοπλο στρατιωτικό καθορίζεται στο διο πεζικών ασκήσεων. 4. Όταν κατώτερος απευθύνεται, κατά την διάρκεια της εργασίας του, σε ανώτερο, λαµβάνει την στάση της προσοχής, εφ όσον οι συνθήκες εργασίας το επιτρέπουν. Άρθρο : Τρόπος κατά τον οποίο ανώτερος δέχεται τις αναφορές. 1. Η ακρόαση των τακτικών αναφορών, όπως η λαµβανοµένη από τον Ύπαρχο ή Υποδιοικητή, γίνεται τον καθορισµένο χρόνο και τόπο και µε την καθορισµένη στολή. Λεπτοµέρειες δια αυτήν δίδονται στο Κεφάλαιο 36 των ιατάξεων Π.Ν. 2. Ο προϊστάµενος δέχεται έκτακτες αναφορές ακροάσεως διά τις οποίες καθορίζει τον χρόνο και την στολή. Ο κατώτερος, ο οποίος εζήτησε την ακρόαση, οφείλει να αναφερθεί µε όλο τον σεβασµό που απαιτείται. Ο ανώτερος τον δέχεται σε ακρόαση µε όλη την επιβαλλοµένη προσοχή. 3. Η ακρόαση δι' αναφορά εµπιστευτικού περιεχοµένου ή παραπόνου γίνεται ιδιαιτέρως. 4. Ο τρόπος χειρισµού εγγράφων αναφορών καθορίζεται στο Κεφάλαιο 18 των ιατάξεων Π.Ν.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚ 20-1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ... 3 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο: 1101. Ο Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1. Το Πολεµικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των ιατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής υνάµεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν/Σ ΟΠΛΙΤΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν/Σ ΟΠΛΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν/Σ ΟΠΛΙΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000 ΤΥΠΟΓΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ -β- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1-1.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ 1. Όρκος 2. Προσευχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986) Τελευταία ενηµέρωση την : 22/1/2013 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986) Αξιολόγηση προσόντων και ατοµικά βιβλιάρια του αστυνοµικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2292 ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ EΠΩΝΥΜΟ: KOMHNOY ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972427022 Α.Μ.: 1340200300196 Ι ΡΥΜΑ Ε.Κ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: K.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα