ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Άρθρο : Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου Γενικές διατάξεις. 1. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα αυτού του Κεφαλαίου αποδίδεται ή ανταποδίδεται από Ν.Υπηρεσίες και Π.Πλοία που καθορίζονται µε ιαταγή του ΓΕΝ Πλοία µη καθοριζόµενα ως εκτελούντα τον χαιρετισµό αυτό, δεν τον εκτελούν, εκτός εαν διαταχθούν από τον αρχαιότερο παρόντα Αξιωµατικό σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλεται από εθιµοτυπικούς λόγους µεταξύ Κρατών. 2. Ουδείς χαιρετισµός υπερβαίνει τον αριθµό των 21 βολών πυροβόλου, εκτός εάν ειδικώς διαταχθεί από τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης ή τον Αρχηγό του ΓΕΝ. 3. Μεταξύ Ελληνικών Π.Πλοίων και των Ελληνικών Φρουρίων ή Πυροβολείων δεν ανταλλάσσονται βολές χαιρετισµού. 4. Ο χαιρετισµός διά βολών Πυροβόλου δεν εκτελείται : α. Προ της επάρσεως και µετά την υποστολή της Σηµαίας (πλην του µεσονυκτίου του Μ.Σαββάτου όπως στο άρθρο Ν 2108). Σε ξένα ύδατα ακολουθούνται οι συνήθειες της ξένης χώρας. β. Εάν θα προέκυπταν δυσχέρειες σχετικά µε την θέση της Ναυτικής υνάµεως ή των Π.Πλοίων. γ. Όταν τοπικοί Κανονισµοί το απαγορεύουν. δ. Όταν, στην περίπτωση που θα έπρεπε να ανταποδοθεί, δεν είναι εφικτή η ανταποδοσή του. 5. Εάν υπάρξει ανάγκη αποδόσεως/ανταποδόσεως του χαιρετισµού διά βολών πυροβόλου κατά την ηµέρα της Κυριακής, λαµβάνεται µέριµνα διά να µη εκτελεσθεί κατά την ώρα που τελείται η θεία λειτουργία επί των Π.Πλοίων. Η αναβολή αυτή της αποδόσεως ή ανταποδόσεως χαιρετισµού εξηγείται προς τα ξένα Π. Πλοία ή αρχές. 6. Εάν το τιµώµενο πρόσωπο δικαιούται αυτόν τον χαιρετισµό µε περισσότερες της µιας ιδιότητες, αποδίδεται ο χαιρετισµός µόνο διά την ιδιότητα εκείνη που χαιρετάται µε τον µεγαλύτερο αριθµό βολών. 7. Εκτός των καθοριζοµένων στις ιατάξεις Π.Ν. περιπτώσεων, ουδέποτε βάλλονται βολές πυροβόλου προς χαιρετισµό, ειµή µόνο εκτάκτως δι' εορτασµό µεγάλου Εθνικού γεγονότος ή νίκης των Ελληνικών όπλων και τότε κατόπιν ειδικής διαταγής.

2 8. Ο κανονικός χρονικός ρυθµός βολής από βολή διά όλους τους χαιρετισµούς είναι πέντε (5) δευτερόλεπτα. 9. Όταν πλοίο εκτελεί χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου, παρατάσσεται Φρουρά και όλοι οι επί των καταστρωµάτων του βάλλοντος και των πλησίον αυτού Π.Πλοίων λαµβάνουν τη στάση της προσοχής και οι Αξιωµατικοί χαιρετούν. 10. Ουδείς χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου αποδίδεται προς Αξιωµατικούς κατωτέρους του βαθµού του Πλοιάρχου. 11. Μόνον ο αρχαιότερος ιοικητής επιτρέπει τον χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου. Εκτός των βολών χαιρετισµού οι οποίες αποδίδονται προς τιµήν του ίδιου (άρθρο Ν 2213), ουδέν Π.Πλοίο δύναται να αποδώσει ή ανταποδώσει τον χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου σε οποιαδήποτε περίπτωση χωρίς την άδεια του αρχαιοτέρου ιοικητού. 12. Ουδεµία Ελληνική αρχή χαιρετάται παρουσία ανωτέρας ή αρχαιοτέρας : α. Ουδεµία αρχή του Π.Ν. ή του Στρατού ή της Π.Αεροποριας χαιρετάται παρουσία ανωτέρας ή αρχαιοτέρας αρχής αντιστοίχως. Τούτο ισχύει και διά τους διά βολών πυροβόλου χαιρετισµούς είτε είναι προσωπικοί είτε προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως. β. Εξαίρεση του ανωτέρω αποτελούν οι περιπτώσεις : (1) Του χαιρετισµού προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως παραλαµβάνοντος/παραδίδοντος Αρχηγού ή ιοικητού ως άνω άρθρο Ν 2213, ο οποίος δύναται να αποδοθεί παρουσία ανωτέρας αρχής. (2) Του προσωπικού χαιρετισµού προς ξένο επίσηµο κατά την επίσηµη επίσκεψη αυτού επί Π.Πλοίου σε διάφορο χρόνο της επισκέψεως αρχαιοτέρου του, το οποίο όµως δεν φέρει το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας ή του Αρχηγού του Κράτους στο οποίο ανήκει ο ξένος επίσηµος. 13. Τα Ελληνικά ιακριτικά Σήµατα δεν υποστέλλονται λόγω στολισµού ή χαιρετισµού προς ξένη αρχή α. Ο Επισείων Π.Πλοίων ή το Ελληνικό ιακριτικό Σήµα ή το Ελληνικό ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως δεν υποστέλλονται λόγω στολισµού ή χαιρετισµού προς ξένη αρχή. β. Όταν γίνεται χαιρετισµός ή επαίρεται στολισµός προς τιµήν ξένης χώρας, η Σηµαία της χώρας αυτής και τα ιακριτικά Σήµατα επαίρονται όπως καθορίζεται στο άρθρο Ν 2311 και Ν 2304 παρ.2 αντιστοίχως.

3 Άρθρο : Εορτασµός των Ελληνικών και ξένων εορτών. 1. Στο εσωτερικό κατά τον εορτασµό Εθνικών ή θρησκευτικών εορτών σύµφωνα προς το άρθρο Ν 2304, ο αρχαιότερος ιοικητής συνεννοείται προηγουµένως µε τις αρµόδιες στην ξηρά αρχές δι' όσα αφορούν τον εορτασµό και ιδιαίτερα διά την συµµετοχή αγηµάτων της Ναυτικής υνάµεως. Εφ' όσον κρίνει τούτο σκόπιµο, πληροφορεί διά τον εορτασµό τους αρχαιοτέρους παρόντες Αξιωµατικούς τυχόν συνορµούντων ξένων Π.Πλοίων. 2. Στο εσωτερικό ή το εξωτερικό κατά τις Εθνικές εορτές των φίλων προς την Ελλάδα υνάµεων και µετά προηγουµένη περί των εορτών ειδοποιήση τους, τα Ελληνικά Π.Πλοια συµµετέχουν στις εορτές χαιρετώντα και στολιζόµενα σύµφωνα µε τις οδηγίες του αρχαιοτέρου Έλληνα παρόντος Αξιωµατικού. 3. Στο εξωτερικό, κατά τον εορτασµό Ελληνικών Εθνικών εορτών, ο αρχαιότερος Έλληνας ιοικητής ή Κυβερνήτης συνεννοείται προηγουµένως µετά της Ελληνικής ιπλωµατικής ή Προξενικής αρχής, ώστε να κοινοποιηθεί προς τις τοπικές αρχές η πρόθεση του διά τον εορτασµό αυτό. Ειδοποιεί επίσης απ' ευθείας τον αρχαιότερο ιοικητή των Π.Πλοίων της χώρας στην οποία ελλιµενίζεται και, αν το κρίνει σκόπιµο, τους αρχαιοτέρους παρόντες Αξιωµατικούς των Ναυτικών υνάµεων των συνορµούντων ξένων Π. Πλοίων. 4. Σε κάθε περίπτωση, εν όρµω στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, ο αρχαιότερος ιοικητής ή Κυβερνήτης συµµορφώνεται κατά το δυνατόν, ως προς τις τελετές αυτές, µε τις συνήθειες της χώρας στην οποία ευρίσκεται ή του τόπου στον οποίο λαµβάνει χώρα ο εορτασµός. 5. Εάν Ελληνικά Π.Πλοία πρόκειται να ευρίσκονται εν πλώ και να συµπλέουν µε ξένα Π.Πλοία κατά Εθνική εορτή, ο αρχαιότερος Έλληνας παρών Αξιωµατικός εν πλω ειδοποιεί εγκαίρως διά σήµατος τον Τακτικό ιοικητή, κοινοποιών προς τον αρχαιότερο παρόντα Αξιωµατικό εν πλώ εκάστου ξένου Κράτους τις προθέσεις του περί του εορτασµού της Εθνικής εορτής. 6. Όταν οι ξένοι αρχαιότεροι ιοικητές ή Κυβερνήτες συµµετέχουν στις Ελληνικές εορτές, ο αρχαιότερος Έλληνας παρών Αξιωµατικός εκφράζει τις ευχαριστίες του διά σήµατος ή όταν είναι εν όρµω αποστέλλει Αξιωµατικό προς τούτο.

4 Άρθρο : Συµµετοχή σε Εθνικό Πένθος. 1. Όταν στο εξωτερικό η Σηµαία των Ελληνικών Π.Πλοίων πρόκειται να επαρθεί µεσιστιως λόγω Εθνικού πένθους στην Ελλάδα, ο αρχαιότερος ιοικητής ή αρχαιότερος παρών Αξιωµατικός, ενεργεί προς τις ελληνικές ιπλωµατικές ή Προξενικές αρχές και τους αρχαιοτέρους ιοικητές των ξένων Ναυτικών υνάµεων όπως στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 προηγουµένου άρθρου Ν Οταν ειδοποιηθεί περί τούτου επισήµως, ο Έλληνας αρχαιότερος ιοικητής συµµετέχει σε Εθνικό πένθος της χώρας στην οποία ευρίσκεται. Σε ό,τι αφορά τούτο συµµορφώνεται µε τις συνήθειες του τόπου στον οποίο ευρίσκεται. 3. Εάν ξένο Π.Πλοίο σε Ελληνικό λιµένα ειδοποιήσει επισήµως τον αρχαιότερο ιοικητή των συνορµούντων µετ' αυτού Ελληνικών Π.Πλοίων περί Εθνικού πένθους και υψώσεως µεσιστίως της Σηµαίας του, ο αρχαιότερος ιοικητής συµµετέχει σε αυτό µόνο κατά την ηµέρα της κηδείας του τιµωµένου νεκρού, εκτός αν εκδοθούν ειδικές διαταγές προς τούτο. Άρθρο : Εορτές - Στολισµός - Φωτοστολισµός. 1. Μεγάλος και µικρός στολισµός. α. Ο µεγάλος στολισµός επαίρεται από τα Π.Πλοία : (1) Την 1η Ιανουαρίου, πρώτη του έτους. (2) Την 6η Ιανουαρίου, εορτή των Θεοφανείων. (3) Την 25η Μαρτίου, επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας. (4) Την Αγία Ηµέρα του Πάσχα, από του µεσονυκτίου του Μεγάλου Σαββάτου. (5) Την 15η Αυγούστου της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, ηµέρα εορτασµού των Ενόπλων υνάµεων. (6) Την 28η Οκτωβρίου, επέτειο κηρύξεως του Ελληνοιταλικού πολέµου (Επέτειος του ΟΧΙ). (7) Την 3η εκεµβρίου, επέτειο των ναυµαχιών της Ελλης. (8) Την 6ην εκεµβρίου, εορτή του Αγίου Νικολάου, προστάτου των Ναυτικών.

5 (9) Εν όψει του ιακριτικού Σήµατος του Προέδρου της ηµοκρατίας επισήµως επισκεπτοµένου Π. Πλοία. (10) Οταν Αρχηγός ξένου Κράτους επισκέπτεται επισήµως Π.Πλοία. (11) Στις περιπτώσεις ξένων εορτασµών παρουσία ξένων Π.Πλοίων ή εντός των χωρικών υδάτων της ενδιαφεροµένης χώρας (ως άρθρον Ν 2302). (12) Σε τοπικές Ελληνικές εορτές κατόπιν διαταγής του αρχαιοτέρου ιοικητού ή Κυβερνήτου µεµονωµένου Π. Πλοίου. β. Ο στολισµός επαίρεται κατόπιν διαταγής του αρχαιοτέρου ιοικητού ή στο µόνιµο αγκυροβόλιο κατόπιν διαταγής του ιοικητού του Ναυστάθµου ή της Βάσεως, από την ώρα επάρσεως µέχρι την ώρα υποστολής της Σηµαίας, κατά τις ως άνω ωρισµένες ηµέρες εορτασµού. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις των εδαφίων 1 α (9), 1 α (10), 1 α (11) και 1 α (12) της προηγουµένης υποπαραγράφου 1 α, η ώρα επάρσεως του στολισµού ως και ο χρόνος κατά τον οποίο θα παραµείνει, καθορίζεται αναλόγως σε κάθε περίπτωση από τον Αρχαιότερο ιοικητή. γ. Κατά τον µικρό στολισµό επαίρονται µόνο το Επίσηµο και η Σηµαία. Το µεν Επίσηµο στο στηλίδιο του Επισήµου, η δε Σηµαία στο πρυµναίο στηλίδιο της Σηµαίας ως και στο επίµηλο όλων των ιστών (βλ. άρθρο Ν 2304 παρ.2). δ. Ο µικρός στολισµός επαίρεται κατά τις ηµέρες και περιπτώσεις της ως άνω υποπαραγράφου 1α όταν τα Π.Πλοία ευρίσκονται εν πλώ ή πλησίον αγκυροβολίου ή και εν άρµω κατά επικρατούσα κακοκαιρία. Εξαίρεση γίνεται κατά τις επίσηµες υποδοχές εν πλώ οπότε, καιρού επιτρέποντος, επαίρεται ο µεγάλος στολισµός, σύµφωνα µε τις διαταγές του αρχαιοτέρου ιοικητού. ε. Ο µεγάλος ή µικρός στολισµός που γίνεται από Π. Πλοίο προς τιµήν του Προέδρου της ηµοκρατίας εν όψει του ιακριτικού του Σήµατος, υποστέλλεται από το Πλοίο στο οποίο επιβαίνει ευθύς µετά την επιβιβασή του σ' αυτό, µε εξαίρεση την περίπτωση της κατωτέρω υποπαραγράφου 1 στ. στ. Το Π.Πλοίο επί του οποίου είναι επηρµένο το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας στολίζεται προς τιµήν Ελληνικής ή ξένης εορτής ή κατά την επίσηµη επίσκεψη αρχηγού ξένου Κράτους. 2. Σηµαίες και ιακριτικά Σήµατα κατά τον στολισµό. α. Κατά τον µεγάλο ή µικρό στολισµό δι' Εθνικό εορτασµό. (1) ιά τον εορτασµό ή απόδοση τιµών µε Εθνικό χαρακτήρα, η Σηµαία πέραν του πρυµναίου στηλιδίου επαίρεται στο επίµηλο και των δύο ιστών στα δίστηλα πλοία, εκτός εάν το στολιζόµενο δίστηλο πλοίο έχει επηρµένο ιακριτικό Σήµα ή/και ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως, οπότε η Σηµαία επαίρεται στον ελεύθερο τούτων ιστό.

6 (2) ιά την ίδια περίπτωση, στα µονόστηλα Πλοία η Σηµαία επαίρεται στο επίµηλο του ιστού παραπλεύρως τυχόν υπάρχοντος ιακριτικού Σήµατος ή ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. β. Κατά τον µεγάλο ή µικρό στολισµό δι' εορτασµό ξένης εορτής ή προς τιµήν ξένου Αρχηγού Κράτους. (1) Στα δίστηλα Πλοία η τιµωµένη ξένη Σηµαία επαίρεται σε µια µόνο θέση στον υψηλότερο εκ των δύο ιστών, στην περίπτωση δε υπάρξεως πέραν του ενός ιακριτικών Σηµάτων ή/ και ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως, αυτή δύναται να επαρθεί παραπλεύρως ενός αυτών, ιδιαιτέρως δε στο πλοίο στο οποίο επιβαίνει το ξένο Υψηλό πρόσωπο, κατά προτίµηση παραπλεύρως του τυχόν επαιροµένου ιακριτικού Σήµατος αυτού. (2) Στα µονόστηλα Πλοία η τιµωµένη Σηµαία επαίρεται στο επίµηλο του ιστού παραπλεύρως και δεξιά της Ελληνικής Σηµαίας ή τυχόν ιακριτικού Σήµατος. Άλλα τυχόν ιακριτικά Σήµατα ή ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως επαίρονται στην κατάλληλη θέση ή ελλείψει αυτής, στις κεραίες σηµάνσεως διά σηµείων. (3) Όταν το στολιζόµενο διά ξένο εορτασµό Π.Πλοίο, είναι το Π.Πλοίο που φέρει το ιακριτικό του Προέδρου της ηµοκρατίας, τούτο παραµένει επηρµένο στην θέση του και στα µονόστηλα πλοία η τιµωµένη Σηµαία επαίρεται παραπλεύρως και αριστερά αυτού ή εν αδυναµία σε άλλη κατάλληλη θέση. (4) Στην περίπτωση που οι τιµώµενες ξένες Σηµαίες είναι περισσότερες της µιας και απαιτηθεί να επαρθούν στον αυτό ιστό, αυτές επαίρονται στο ίδιο ύψος και αριστερά της Ελληνικής Σηµαίας κατ' αλφαβητική σειρά των ονοµάτων των κρατών στην Αγγλική γλώσσα. Εάν η περίπτωση αυτή συµβαίνει σε λιµένα ξένης χώρας, τότε η Σηµαία αυτής της χώρας επαίρεται δεξιότερα όλων των άλλων και αµέσως αριστερά της Ελληνικής. Εάν κατά την περίπτωση αυτή εκτελεσθεί χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς χαιρετισµόν µιας ξένης Σηµαίας ή του ιακριτικού Σήµατος επισήµου προσώπου µιας από τις χώρες αυτές, η Σηµαία της χώρας αυτής θα δεικνύεται µόνη της κατά την διάρκεια του χαιρετισµού. γ. Σε µικρά Π.Πλοία και Π.Πλοία µε ιστό και υπερκατασκευές που δεν επιτρέπουν την έπαρση Σηµαιών και ιακριτικών Σηµάτων κατά τους καθοριζοµένους τρόπους, η έπαρση αυτών προσαρµόζεται αναλόγως και χρησιµοποιούνται οι κεραίες σηµάνσεως διά σηµείων. 3. Φωτοστολισµός. α. Κατά τον εορτασµό των Ελληνικών εορτών της παραγράφου 1 εκτελείται φωτοστολισµός των ευρισκοµένων στο µόνιµο αγκυροβόλιο Π.Πλοίων κατόπιν διαταγής του ιοικητού του Ναυστάθµου ή της Ν.Βάσεως και µεταξύ των καθοριζοµένων από αυτούς ωρών. Ο αρχαιότερος ιοικητής

7 Π.Πλοίων ή ο Κυβερνήτης µεµονωµένου Π.Πλοίου, ευρισκόµενοι σε άλλους λιµένες εσωτερικού ή εξωτερικού, δύνανται, στις ίδιες περιπτώσεις και όταν οι γενικές συνθήκες ετοιµότητος και ασφαλείας το επιτρέπουν, να διατάξουν εκτέλεση φωτοστολισµού. β. Κατά την διάρκεια της αφής του φωτοστολισµού τηρείται πλήρης κάλυψη φώτων. Άρθρο : Βολές χαιρετισµού κατά τις εορτές. 1. Από τα Φρούρια ή Πυροβολεία που καθορίζονται στην αναφεροµένη στο άρθρο Ν 2301 Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ βάλλονται 21 βολές χαιρετισµού κατά τις ακόλουθες εορτές της παραγράφου 1 του προηγουµένου άρθρου Ν 2304 : α. Τη µεσηµβρία των εορτών των εδαφίων 1 α (1 ), 1 α (3), 1α (6), 1α (7), 1α (8). β. Κατά την κατάδυση του Τιµίου Σταυρού στην εορτή του εδαφίου 1 α (2). γ. Το µεσονύκτιο του Μεγάλου Σαββάτου διά την περίπτωση του εδαφίου 1α (4). 2. Τα ανωτέρω δύνανται να εφαρµοσθούν από κατάλληλο Πλοίο, κατά την κρίση του αρχαιοτέρου ιοικητού σε περίπτωση συνορµούντων Πλοίων σε λιµένα εσωτερικού άλλο πλην του µονίµου αγκυροβολίου τους. 3. Στις λοιπές περιπτώσεις υποπαραγράφου 1 α του άρθρου Ν 2304 οι βολές χαιρετισµού βάλλονται σύµφωνα µε τις ιαταγές του αρχαιοτέρου ιοικητού. Άρθρο : Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. 1. Όταν ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας φθάσει σε λιµένα όπου υπάρχει πυροβολείο χαιρετισµού, αποδίδεται από το πυροβολείο χαιρετισµός διά 21 βολών πυροβόλου. Εφ' όσον δεν υπάρχει πυροβολείο χαιρετισµού, ο χαιρετισµός αποδίδεται από προκαθορισµένο Π.Πλοίο. 2. Ο µεγάλος στολισµός επαίρεται και ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου αρχίζει µόλις φανεί το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας ή όταν το εφόλκιο ή πλωτό µέσο φθάσει στο εκ των προτέρων καθωρισµένο σηµείο ή όταν, κατά οδική µετακίνηση αυτού, το όχηµα που τον φέρει φθάσει σε προκαθωρισµένο σηµείο. 3. Εάν ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας πρόκειται να επιβεί επί Π.Πλοίου,

8 τότε ο στολισµός επαίρεται από όλα τα εν όψει Πλοία σύµφωνα µε την ως άνω παράγραφο 2 και ο χαιρετισµός διά πυροβόλων βάλλεται από το Π. Πλοίο στο οποίο θα επιβεί, πριν από την άφιξη του εφολκίου στην κλίµακα του Πλοίου. Κατά οδική άφιξη αυτού η έναρξη του χαιρετισµού διά πυροβόλων γίνεται σύµφωνα προς τις διαταγές που θα εκδοθούν. Με την επιβίβαση του επί του Π.Πλοίου υψώνεται το ιακριτικό του Σήµα, ενώ συγχρόνως υποστέλλεται ο στολισµός από το Πλοίο αυτό. 4. Όταν το Π.Πλοίο που φέρει τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας είναι εν πλω µε επηρµένο το ιακριτικό του Σήµα, κάθε Π.Πλοίο που συναντά ή αντιπαρέρχεται τούτο, θα αποδώσει τις τιµές του άρθρου Ν 2211 παράγραφος 2, και µόνο εφ' όσον έχει προηγουµένως διαταχθεί θα αποδώσει και τις τιµές διά βολών πυροβόλου. 5. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας, εκτός αν άλλως διαταχθεί, αποδίδεται και κατά την αναχώρησή του από το Π.Πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκε ή από πυροβολείο ή άλλο καθωρισµένο Π.Πλοίο εκ των συνορµούντων. 6. Ουδείς από τους ανωτέρω χαιρετισµούς ανταποδίδεται. 7. Το Π.Πλοίο το οποίο έχει επηρµένο το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας δεν αποδίδει ή ανταποδίδει χαιρετισµούς, ειµή µόνο προς ξένο Κράτος. Όσον αφορά τον χαιρετισµό Αρχηγών ξένων Κρατών συµµορφώνεται προς τις διαταγές που θα ληφθούν. 8. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ως άνω κινήσεις του Προέδρου της ηµοκρατίας έχουν ορισθεί ως ανεπίσηµες, ιαταγή του ΓΕΝ καθορίζει τις τιµές που θα αποδοθούν (Βλ. άρθρο Ν 2211 παρ.6). Άρθρο : Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς Αρχηγούς ξένων Κρατών. 1. Ο προς τους Αρχηγούς ξένων Κρατών χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου περιλαµβάνει 21 βολές. 2. Ο χαιρετισµός αποδίδεται κατά τις ίδιες περιπτώσεις και τρόπον που αναφέρονται διά τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας στο προηγούµενο άρθρο Ν Κατά τον χαιρετισµό από το Π.Πλοίο στο οποίο πρόκειται να επιβεί ο τιµώµενος, επαίρεται η ξένη Εθνική Σηµαία και το τυχόν υπάρχον ιακριτικό Σήµα αυτού. Λεπτοµέρειες διά την έπαρση Σηµαιών και ιακριτικών Σηµάτων κατά τον χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου αναφέρονται στο άρθρο Ν Παρουσία του ιακριτικού Σήµατος Αρχηγού Κράτους ουδεµία άλλη αρχή του Κράτους αυτού χαιρετάται από τα Ελληνικά Π. Πλοία.

9 5. Ο αυτός χαιρετισµός διά 21 βολών πυροβόλου αποδίδεται και προς τα επίσηµα µέλη των ασκούντων εξουσία βασιλικών οίκων ξένων Κρατών κατά την επίσηµη επισκεψή τους επι Π.Πλοίων. 6. Χαιρετισµός σε περίπτωση παρουσίας περισσοτέρων του ενός Αρχηγού Κρατών. α. Όταν Ελληνικό Π.Πλοίο εισέρχεται σε λιµένα ή συναντά ή αντιπαρέρχεται Πλοίο που έχει επηρµένα ιακριτικά Σήµατα Αρχηγών Κρατών και κατόπιν των ληφθεισών περί τούτου διαταγών, χαιρετά διά 21 βολών κάθε ένα από τα ιακριτικά Σήµατα κατά σειρά : (1) Τον Αρχηγό του Κράτους στο οποίο ανήκει ο λιµένας. (2) Τον Πρόεδρο της Ελληνικής ηµοκρατίας. (Εάν επιβαίνει) (3) Τους Αρχηγούς των άλλων Κρατών κατ' αλφαβητική σειρά των Κρατών στην Αγγλική γλώσσα. (4) Τα τυχόν µέλη ασκούντων την εξουσία βασιλικών οίκων των άλλων Κρατών κατά την σειρά της προηγουµένης υποπαραγράφου 6α (3). β. Στην περίπτωση αυτή µόνο ένας χαιρετισµός βάλλεται διά το ιακριτικό Σήµα του ίδιου Κράτους, ανεξαρτήτως του αριθµού των ιακριτικών Σηµάτων του αυτού Κράτους. Άρθρο : Προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου. 1. Γενικές ιατάξεις. α. Προσωπικοί χαιρετισµοί καλούνται εκείνοι που γίνονται προς τιµήν του επισήµως επισκεπτοµένου ένα Π.Πλοίο Αξιωµατικού ή επισήµου κατά την αναχώρησή του από αυτό. β. Οι ως άνω προσωπικοί χαιρετισµοί κατά τα διεθνή έθιµα, ουδέποτε ανταποδίδονται κατά την εκτέλεση τους ούτε προς τα Ελληνικά ούτε προς τα ξένα Π.Πλοία. γ. Σύµφωνα µε την προηγουµένη υποπαράγραφο β, τα Ελληνικά Π.Πλοία δεν ανταποδίδουν προσωπικό χαιρετισµό αποδιδόµενο από ξένο Π.Πλοίο προς τιµήν Έλληνος Αξιωµατικού ή επισήµου, ούτε αναµένεται ανταπόδοση σύµφωνα µε τα διεθνή έθιµα. Στην περίπτωση όµως κατά την οποία διαπιστωθεί ότι ο χαιρετισµός από Ελληνικό Π.Πλοίο προς ξένο Αξιωµατικό ή επίσηµο ανταποδίδεται κατά την εκτέλεση του, τότε θα πρόκειται περι εξαιρετικής λεπτότητος η οποία επιβάλλει και την αντίστοιχη άµεση ανταπόδοση κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε χαιρετισµού αποδιδοµένου προς Έλληνα Αξιωµατικό ή επίσηµο κατά τις ίδιες περιπτώσεις. δ. Οι προσωπικοί χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου αποδίδονται µόνο

10 υπό ενός Π.Πλοίου της αυτής Ναυτικής υνάµεως προς το αυτό πρόσωπο και δεν επαναλαµβάνονται κατά τυχόν δεύτερη επίσκεψη του ιδιου προσώπου στο διάστηµα της παραµονής της ίδιας Ναυτικής υνάµεως στον ίδιο όρµο. Εξαίρεση γίνεται διά τους χαιρετισµούς προς αρχηγούς ξένων Κρατών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικά. ε. Οι προσωπικοί χαιρετισµοί δεν αποδίδονται εφ' όσον οι τοπικοί κανονισµοί το απαγορεύουν. (βλ. άρθρο Ν 2301 παρ.4) 2. Προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης. α. Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης, οσάκις επισκέπτονται επισήµως Π.Πλοίο στο εσωτερικό ή εξωτερικό, χαιρετώνται κατά την αναχωρησή τους εκ του Π.Πλοίου διά 19 βολών. β. Ο χαιρετισµός αποδίδεται από το Π.Πλοίο το οποίο επισκέπτονται ή από το Π. Πλοίο του αρχαιοτέρου ιοικητού και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 δ αυτού του άρθρου. γ. Εάν τυχόν το Π.Πλοίο επί του οποίου είναι επηρµένο το ιακριτικό Σήµα του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης χαιρετισθεί υπό ξένου Π.Πλοίου, τότε ο χαιρετισµός θα ανταποδοθεί αµέσως βολή προς βολή (βλ. άρθρο Ν 2309 παρ.1 β). δ. Τα Ελληνικά Π.Πλοία αποδίδουν χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου προς το ιακριτικό Σήµα του Πρωθυπουργό ή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης µόνο όταν συναντήσουν στο εξωτερικό το φέρον το ιακριτικό τους Σήµα Π.Πλοίο. Ο χαιρετισµός αυτός από Ελληνικά Π.Πλοία δεν ανταποδίδεται (βλ. άρθρο Ν 2309 παρ.1β). ε. Οι αυτοί ως άνω χαιρετισµοί αποδίδονται προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως κατά την απουσίαν του Πρωθυπουργού και στον Υφυπουργό/ Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αµύνης κατά την απουσία του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. στ. Ο προς τον Πρόεδρο της Βουλής χαιρετισµός είναι προσωπικός χαιρετισµός, µη προβλεποµένου ιακριτικού Σήµατος διά τούτον. 3. Προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς τις λοιπές Ελληνικές Αρχές. α. Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί µέλη της Ελληνικής Κυβερνήσεως όταν επισκέπτονται επισήµως Π.Πλοίο χαιρετώνται κατά την αναχωρησή τους εκ του Π.Πλοίου διά 19 βολών µόνο στο εξωτερικό. Ο χαιρετισµός αποδίδεται από ένα µόνο Π.Πλοίο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 δ αυτού του άρθρου διά το αυτό πρόσωπο. β. Οι Εκκλησιαστικές αρχές όταν επισκέπτονται επισήµως Π. Πλοίο στο

11 εξωτερικό χαιρετώνται κατά την αναχώρησή τους δια βολών : Πατριάρχες : 19 Πρόεδροι Ιεράς Συνόδου : 15 Μητροπολίτες : 13 Ο χαιρετισµός αποδίδεται από ένα µόνο Π. Πλοίο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1δ αυτού του άρθρου. γ. Οι Γενικοί Γραµµατείς Περιφερειών, Νοµάρχες όταν επισκέπτονται επισήµως Π.Πλοίο στο εξωτερικό χαιρετώνται κατά την αναχωρησή τους εκ του Π.Πλοίου αντιστοίχως διά 17 και 15 βολών. Ο χαιρετισµός αυτός αποδίδεται από ένα µόνο Π.Πλοίο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1δ αυτού του άρθρου. δ. Οι διπλωµατικοί και προξενικοί υπάλληλοι χαιρετώνται διά των αναγραφοµένων κατωτέρω βολών πυροβόλου κατά την αναχώρησή τους από το Π.Πλοίο το οποίο επισκέπτονται επισήµως στο εξωτερικό και εντός των ορίων της χώρας στην οποία είναι διαπιστευµένοι : Πρεσβευτής : 17 Επιτετραµµένος : 13 (διά κανονικών διαπιστευτηρίων) Γενικός Πρόξενος : 11 Πρόξενος : 7 Υποπρόξενος : 5 Ο χαιρετισµός αποδίδεται µόνο από ένα Πλοίο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα καθοριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 δ αυτού του άρθρου. Ειδικώς διά τις ιπλωµατικές αρχές (Πρεσβευτή, Επιτετραµµένο) ο χαιρετισµός δύναται να αποδοθεί από το Π.Πλοίο από το οποίο αποβιβάζονται επισήµως στην ξένη χώρα στην οποία είναι διαπιστευµένοι ή στο οποίο επιβιβάζονται επισήµως διά να επανέλθουν στην Ελλάδα. ε. Οι Έλληνες Αξιωµατικοί του Π.Ν., του Στρατού και της Π.Αεροπορίας,επισκεπτόµενοι επισήµως Π.Πλοίο χαιρετώνται κατά την αναχωρησή τους διά βολών πυροβόλου που αντιστοιχούν στην εξοµοίωση του βαθµού τους,µόνο στο εξωτερικό ως κατωτέρω : Ναύαρχος, Α/ΓΕΕΘΑ : 19 Αντιναύαρχος Α/ΓΕΝ : 17

12 Αντιναύαρχος : 15 Υποναύαρχος : 13 Αρχιπλοίαρχος και : 11 Πλοίαρχος ιοικητής Οµάδος/Μοιρών Πλοίων Ο χαιρετισµός αυτός αποδίδεται από ένα µόνο Π.Πλοιο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα καθοριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 δ αυτού του άρθρου. στ. Ουδείς προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου εκτελείται από Π.Πλοιο ή Ν. Υπηρεσία στο εσωτερικό κατά τις επίσηµες επισκέψεις ή άλλες περιπτώσεις προς τιµήν Ελλήνων Αξιωµατικών του Π.Ν. του Στρατού ή της Αεροπορίας ή άλλων Ελληνικών αρχών, πλην του Προέδρου της ηµοκρατίας (άρθρο Ν 2306) και των αναφεροµένων στην ως άνω παράγραφο 2 αυτού του άρθρου. 4. Προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς ξένους επισήµους και Αξιωµατικούς. α. Όταν ξένος επίσηµος άλλος από Αρχηγό Κράτους ή ανώτατος Αξιωµατικός ή αρχή ξένου Κράτους οµόλογη ή αντιστοίχως εξοµοιουµένη προς τις Ελληνικές αρχές τις δικαιούµενες αυτού του χαιρετισµού, επισκέπτονται επισήµως Ελληνικό Π.Πλοιο χαιρετώνται κατά την αναχώρησή τους από το Π. Πλοιο διά του αριθµού βολών διά του οποίου χαιρετώνται από τα Π.Πλοία του Κράτους και οποιος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 19. β. Εάν ο αριθµός των βολών χαιρετισµού των ανωτέρω στο Κράτος στο οποίο ανήκουν είναι µικρότερος του προβλεποµένου από τις ιατάξεις Π.Ν. διά τον Ελληνα οµόλογο ή οµοιοβάθµο τους, τότε χαιρετώνται διά του αριθµού των βολών που καθορίζονται δια τους Έλληνες οµολόγους ή οµοιοβάθµους τους. γ. Οι προσωπικοί αυτοί χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου προς ξένους επισήµους και Αξιωµατικούς εκτελούνται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό σύµφωνα µε τις διαταγές που θα ληφθούν και στο εξωτερικό κατ' εφαρµογή της αρχής της αµοιβαιότητος κατά τις περιπτώσεις ανταλλαγών επισήµων επισκέψεων. Άρθρο : Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως. 1. Γενικές ιατάξεις. α. Οι χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου προς τα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως δεν θεωρούνται προσωπικοί χαιρετισµοί.

13 β. Οι χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου προς τα ιακριτικά Σήµατα/ Σήµατα ιοικήσεως µεταξύ Ελληνικών Π.Πλοιων ουδέποτε ανταποδίδονται. Αυτοί ανταποδίδονται όµως βολή προς βολή, όταν γίνονται προς ιακριτικά Σήµατα/ ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως µεταξύ Ελληνικών και ξένων Π.Πλοίων. γ. Τα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως του Π. Ν των ανωτάτων Αξιωµατικών, Αρχηγών ή δικαιουµένων ιοικητών και των Πλοιάρχων ιοικητών Οµάδων/Μοιρών Πλοίων χαιρετώνται διά βολών πυροβόλου από τα Ελληνικά Π.Πλοία : (1) Μόνο κατά την ανάληψη των καθηκόντων της Αρχηγίας ή ιοικήσεώς τους και την παράδοση των αυτών καθηκόντων όπως καθορίζεται στο άρθρο Ν (2) Κατά την ανταλλαγή του χαιρετισµού αυτού προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως µεταξύ Ελληνικών και ξένων Π. Πλοίων όπως προβλέπεται από τις σχετικές για τους χαιρετισµούς αυτούς διατάξεις της κατωτέρω παραγράφου 2. δ. Οι χαιρετισµοί αυτοί δεν αποδίδονται εν όρµω εφ' όσον οι τοπικοί κανονισµοί το απαγορεύουν (βλ. άρθρο Ν 2301 παρ.4). ε. Όπου είναι πρακτικώς εφικτό προειδοποιείται ο Αξιωµατικός ή επίσηµος του οποίου πρόκειται να χαιρετηθεί το ιακριτικό Σήµα/Σήµα ιοικήσεως, και γνωστοποιείται η ώρα του χαιρετισµού. 2. Χαιρετισµός προς ξένα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως. α. Σε περιπτώσεις που έχουν εκ των προτέρων καθορισθεί διά διαταγών, όταν ένα ή περισσότερα Ελληνικά Π.Πλοία συναντήσουν εν πλώ ξένο Π.Πλοίο το οποίο έχει επηρµένο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως ανωτάτου Αξιωµατικού ή Πλοιάρχου ιοικητού ανωτέρου κατά βαθµό ή αρχαιότητα του Ελληνος αρχαιοτέρου ιοικητού, αυτός χαιρετά τον ξένο ανώτατο ή Πλοίαρχο ιοικητή, διά του κανονικού αριθµού βολών της υποπαραγράφου 3ε του άρθρου Ν Εάν η συνάντηση γίνει εν όρµω, ο χαιρετισµός εκτελείται µετά την απόδοση και ανταπόδοση των Εθνικών χαιρετισµών προς την Σηµαία. β. Εάν κατά την ίδια περίπτωση προκαθορισµένης από διαταγές συναντήσεως και ανταλλαγής βολών χαιρετισµού προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως, ισόβαθµοι Αξιωµατικοί συναντηθούν εν πλώ και η σχετική αρχαιότης τους είναι άγνωστη ή αµφίβολη, τότε πρέπει να χαιρετηθούν αµοιβαίως όσο το δυνατόν ταχύτερα. γ. Εάν Στολίσκοι ή Μοίρες πολλών Κρατών ορµούν στον αυτό όρµο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τότε προς περιορισµό του αριθµού των χαιρετισµών που θα απαιτούσε η κατά γράµµα εφαρµογή της ανωτέρω υποπαραγράφου 2α, ισχύουν τα ακόλουθα, µετά από συµφωνία των

14 αρχαιοτέρων παρόντων ιοικητών εκάστου αντιπροσωπευόµενου Κράτους : (1) Ο αρχαιότερος ιοικητής ή Κυβερνήτης µεµονωµένου Ελληνικού Π.Πλοίου, καταπλέων σε όρµο όπου συνορµούν Ναυτικές υνάµεις διαφόρων Κρατών θα χαιρετήσει µόνο τον έχοντα το ανώτερο ή αρχαιότερο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως όλων των συνορµούντων ξένον ιοικητή. Εάν όµως ευρίσκεται ήδη εν όρµω Ελληνικό Π.Πλοίο φέρον ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως ανώτερο του καταπλέοντος ιοικητού ή Κυβερνήτου, τότε ο τελευταίος αυτός θα χαιρετήσει µόνο το Σήµα τούτο υπό την προϋπόθεση της κατωτέρω υποπαραγράφου 2δ. (2) Εάν το καταπλέον Πλοίο φέρει ιακρτικό Σήµα ιοικήσεως ανώτερο ή αρχαιότερο όλων των λοιπών συνορµούντων Π.Πλοίων, τότε το ιακριτικό τούτο Σήµα θα χαιρετηθεί από κάθε ένα των αρχαιοτέρων παρόντων ιοικητών των διαφόρων Ναυτικών υνάµεων, υπό την προϋπόθεση της κατωτέρω υποπαραγράφου 2δ. (3) Ο ανώτατος Αξιωµατικός ή Πλοίαρχος ιοικητής που επαίρει διά πρώτη φορά νέο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως ειτε διά την ανάληψη Αρχηγίας/ ιοικήσεως, είτε κατόπιν προαγωγής, θεωρείται ως καταπλέων στον όρµο και εποµένως θα αποδώσει χαιρετισµό ή θα χαιρετηθεί ανάλογα µε την περίπτωση σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια 2γ (1 ) και 2γ (2) της παρούσης παραγράφου. Αυτός προηγουµένως πρέπει να ειδοποιήσει διά την πρόθεσή του τον ιοικητή του οποίου το ιακρτικό Σήµα πρόκειται να χαιρετήσει. δ. Όλοι οι στην παρούσα παράγραφο 2 χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως δεν επαναλαµβάνονται κατά το διάστηµα της ασκήσεως της αυτής ιοικήσεως από τα αυτά πρόσωπα. Εάν προκύψει αµφιβολία διά το θέµα αυτό, ο χαιρετισµός πρέπει να εκτελεσθεί. Άρθρο : Χαιρετισµός ξένης Χώρας. 1. Ο Κυβερνήτης Ελληνικού Π.Πλοίου ή ο αρχαιότερος ιοικητής Ελληνικής Ναυτικής υνάµεως καταπλέων δι' επίσηµη επίσκεψη σε λιµένα ξένης χώρας στον οποίο υπάρχει πυροβολείο ή Π.Πλοιο της χώρας αυτής, χαιρετά την Εθνική Σηµαία της Χώρας, διά 21 βολών πυροβόλου, αφού εκ των προτέρων έχει βεβαιωθεί ότι ο χαιρετισµός αυτός θα ανταποδοθεί αµέσως βολή προς βολή. 2. Ο χαιρετισµός αυτός δεν εκτελείται όταν το Π.Πλοίο διαπλέει χωρικά ύδατα ξένης χώρας χωρίς πρόθεση αγκυροβολίας σε αυτά, ακόµη και όταν διέρχεται προ πυροβολείου χαιρετισµού, εκτός εάν ειδικοί λόγοι συντρέχουν προς τούτο. 3. Σε περίπτωση επανάπλου του Ελληνικού Π.Πλοίου στον λιµένα µετά από βραχύ χρονικό διάστηµα απουσίας του από αυτόν, ο χαιρετισµός, κατόπιν και σχετικής προηγουµένης συνεννοήσεως µε τις τοπικές αρχές, δεν επαναλαµβάνεται.

15 4. Εάν, δι' οποιαδήποτε αιτία, Ελληνικό Π.Πλοίο δεν δύναται να αποδώσει αναµενόµενο από αυτό χαιρετισµόν, ο Κυβερνήτης του οφείλει να εξηγήσει αµέσως στις τοπικές αρχές τους λόγους διά τους οποίους αδυνατεί να τον εκτελέσει. 5. Όταν, κατά την διάρκεια παραµονής Ελληνικού Π.Πλοίου σε λιµένα ξένης χώρας όπου δεν έγινε ο χαιρετισµός προς αυτήν λόγω µη υπάρξεως πυροβολείου χαιρετισµού ή καταλλήλου Π.Πλοίου αυτής, καταπλεύσει στον λιµένα κατάλληλο Π.Πλοίο της χώρας, τότε η Εθνική Σηµαία της ξένης χώρας θα χαιρετηθεί διά των κανονικών βολών πυροβόλου µόνον κατόπιν αµοιβαίας συνεννοήσεως µεταξύ των δύο αρχαιοτέρων ιοικητών. 6. Εάν Ελληνικό Π.Πλοίο φθάνει σε λιµένα ξένου Κράτους στο πυροβολείο χαιρετισµού του οποίου είναι επηρµένο το ιακρτικό Σήµα του Αρχηγού του Κράτους (ή τυχόν µέλους βασιλεύοντος οίκου αυτού), χαιρετάται πρώτα η Εθνική Σηµαία του Κράτους και έπεται ο χαιρετισµός του ως άνω ιακριτικού Σήµατος, εκτός εάν από το Κράτος αυτό τηρείται η αντίστροφη σειρά. Ο προς το ως άνω ιακριτικό Σήµα χαιρετισµός πάντως δεν ανταποδίδεται. 7. Ο χαιρετισµός προς την Ελληνική Σηµαία από ένα ξένο Π. Πλοίο που φθάνει σε Ελληνικό λιµένα ανταποδίδεται από τον αρχαιότερο παρόντα ιοικητή ή Κυβερνήτη ή µεµονωµένο Ελληνικό Π.Πλοιο, εφ' όσον στον λιµένα αυτόν δεν υπάρχει πυροβολείο χαιρετισµού του Π.Ν. ή των άλλων Κλάδων των Ενόπλων υνάµεων. Άρθρο : Σηµαίες και ιακριτικά Σήµατα / ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως κατά τους χαιρετισµούς διά βολών πυροβόλου. 1. Ξένες αρχές. Κατά την ανταλλαγή χαιρετισµών µετά ξένων Π.Πλοίων, φρουρίων ή πυροβολείων χαιρετισµού ή κατά τον χαιρετισµό προς ξένα ιακριτικά Σήµατα/ ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως ή κατά τους προσωπικούς χαιρετισµούς προς τιµήν ξένων, τηρούνται υπό των Ελληνικών Π.Πλοίων οι ακόλουθες οδηγίες όσον αφορά την έπαρση Σηµαιών : α. Χαιρετισµός Αρχηγού Η Σηµαία του Κράτους αυτού ξένου Κράτους από επαίρεται κατά το διάστηµα έτερο Π.Πλοίο εκείνου του χαιρετισµού επί του του οποίου επιβαίνει. µεγάλου ιστού σε δίστηλα Πλοία ή του ιστού σε µονόστηλα Πλοία, εν ανάγκη παραπλεύρως της Εθνικής Σηµαίας ή τυχόν ήδη επηρµένου ιακριτικού Σήµατος/ ιακριτικού Σήµατος ιοιηκήσεως.

16 β. Χαιρετισµός Αρχηγού: Οπως στην ανωτέρω ξένου Κράτους από το υποπαράγραφο 1α µε την Π.Πλοίο στο οποίο προσθήκη ότι επαίρεται και επιβαίνει. το τυχόν υπάρχον ιακριτικόν Σήµα του τιµωµένου, εάν δυνατόν παραπλεύρως της ξένης Σηµαίας ή σε άλλη κατάλληλη θέση. γ. Χαιρετισµός προς ξένη: Όπως στην ανωτέρω Σηµαία κατά τον κατάπλου υποπαράγραφο 1 α. σε ξένο λιµένα. δ. Χαιρετισµός προς ξένα: Η Σηµαία του ξένου Κράτους ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως επαίρεται κατά το διάστηµα κατά την συνάντηση χαιρετισµού ή µετά ξένου ανωτάτου αντιχαιρετισµού στον πρωραίο Αξιωµατικού ή κατά ιστό στα δίστηλα ή στον την ανταπόδοση του µοναδικό ιστό στα χαιρετισµού προς ξένο µονόστηλα, εν ανάγκη Ανώτατο Αξιωµατικό ή ξένο παραπλεύρως της Εθνικής Π. Πλοίο. Σηµαίας ή τυχόν ήδη επηρµένου ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. ε. Χαιρετισµός κατά Η Σηµαία του Κράτους του επισκέψεις ξένων αρχών τιµωµένου επαίρεται κατά το ή ξένων προσώπων διάστηµα του προσωπικού δικαιουµένων βολών χαιρετισµού επί του χαιρετισµού. πρωραίου ιστού στα δίστηλα ή του ιστού στα µονόστηλα εν ανάγκη παραπλεύρως της Εθνικής Σηµαίας ή τυχόν ήδη επηρµένου ιακριτικού Σήµατος/ ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. 2. Ελληνικές αρχές. Κατά τον χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου προς Ελληνικές αρχές οι οποίες τον δικαιούνται, εάν µεν έχουν ίδιο ιακριτικό Σήµα, τούτο επαίρεται όπως ορίζεται στα αντίστοιχα περί των ιακριτικών Σηµάτων άρθρα του Κεφαλαίου 22 των ιατάξεων Π.Ν. Εάν δεν έχουν ιακριτικό Σήµα, επαίρεται η Εθνική Σηµαία επί του πρωραίου ιστού σε δίστηλα ή του ιστού σε µονόστηλα Π.Πλοία, εν ανάγκη παραπλεύρως

17 τυχόν ήδη επηρµένου επί του ιστού ιακριτικού Σήµατος/ ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. Άρθρο : Ανταποδιδόµενοι και µη ανταποδιδόµενοι χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου. 1. Από τις Ελληνικές αρχές. Τα ακόλουθα ισχύουν διά την ανταπόδοση χαιρετισµών διά βολών πυροβόλου που εκτελούνται προς τιµήν ελληνικών αρχών : α. Χαιρετισµοί προς τον: Ουδέποτε ανταποδίδονται. Πρόεδρο της ηµοκρατίας β. Χαιρετισµοί προς την: Όλοι οι αποδιδόµενοι Σηµαία από ξένα Π. χαιρετισµοί διά βολών Πλοια πυροβόλου από ξένα Π.Πλοία προς Ελληνικά Π.Πλοία ή φρούρια ανταποδίδονται βολή προς βολή. Εάν δεν υπάρχει φρούριο ή πυροβολείο χαιρετισµού προς ανταπόδοση, ο αρχαιότερος ανταποδίδει (Άρθρο Ν 2310 παρ.7). γ. Χαιρετισµοί προς Έλληνες Ουδείς προσωπικός Αξιωµατικούς ή Ελληνικές, χαιρετισµός αποδιδόµενος αρχές προς τιµήν Έλληνος Αξιωµατικού ή Ελληνικής αρχής δίδεται, µε εξαίρεση την περίανταποδίδεται, µε εξαίρεση 1γ του άρθρου Ν 2:3Οθ. την περίπτωση της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου Ν Αντιθέτως ανταποδίδεται ο χαιρετισµός προς τα ιακριτικά Σήµατα του Προέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργού Εθνικής Αµύνης και ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως, όπως αναφέρεται στο άρθρο Ν Από τις ξένες αρχές : Στην περίπτωση χαιρετισµού διά βολών πυροβόλου υπό Ελληνικών Π.Πλοίων, φρουρίων ή πυροβολείων χαιρετισµού

18 προς τιµήν ξένων αρχηγών Κρατών ή άλλων αρχών ισχύουν οι ακόλουθοι γενικώς παραδεδεγµένοι κανόνες µεταξύ των Πολεµικών Ναυτικών των Κρατών: Μη ανταποδιδόµενοι χαιρετισµοί : (1) Οι προς τιµήν ξένων Αρχηγών Κρατών (ή µελών ασκούντων την εξουσία βασιλικών οίκων), είτε κατά την άφιξη ή αναχώρηση εις/από λιµένα είτε κατά την επίσκεψη αυτών σε Ελληνικά Π.Πλοία. (2) Οι προσωπικοί χαιρετισµοί προς τιµήν ξένων Αξιωµατικών ή επισήµων κατά την επίσηµη επίσκεψη τους επί Ελληνικών Π.Πλοίων, µε εξαίρεση την περίπτωση της υποπαραγρφάφου 1γ,του άρθρου Ν (3) Οι χαιρετισµοί προς τιµήν Εθνικών ή άλλων εορτασµών. β. Ανταποδιδόµενοι χαιρετισµοί : (1) Οι προς ξένη Εθνική Σηµαία µε τον κατάπλου Ελληνικού Π.Πλοίου σε ξένο λιµένα. (2) Οι προς τιµήν ξένων ιακριτικών Σηµάτων και ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως Ανωτάτων Αξιωµατικών, ή Πλοιάρχων ιοικητών Οµάδων Πλοίων του Ναυτικού κατά τις εν πλώ ή εν όρµω συναντήσεις τους, όπως, αναφέρεται στο άρθρο Ν Οι Αξιωµατικοί του Π.Ν. αναµένουν από τις ξένες αρχές την τήρηση αυστηρής αµοιβαιότητος σε ό,τι αφορά την απόδοση και ανταπόδοση των χαιρετισµών διά βολών πυροβόλου. Άρθρο : Αναγνωρισµένες Κυβερνήσεις. Βολές χαιρετισµού προς Αρχηγούς ξένων Κρατών, Σηµαίες, και λοιπές αρχές αποδίδονται µόνο στην περίπτωση που είναι Κράτους επισήµως αναγνωρισµένοι από την Ελληνική Κυβέρνηση. Άρθρο : Ενδεικτικός πίνακας απονεµόµενων Τιµών / Χαιρετισµών. 1. Ενδεικτικός πίνακας απονεµοµένων τιµών/χαιρετισµών σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κεφαλαίων 22 και 23 των ιατάξεων Π.Ν. παρέχεται στο Παράρτηµα "Α" αυτού του Κεφαλαίου, το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν. 2. Ο πίναξ χρησιµοποιείται ενδεικτικώς. ιά κάθε περίπτωση όµως απονοµής τιµών πρέπει να εφαρµόζονται οι λεπτοµέρειες που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα των ιατάξεων Π.Ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο : 2401. Εκτέλεση επισκέψεων εντός 24 ωρών από του κατάπλου. 1. Οι πρώτες επισκέψεις εκτελούνται εντός 24 ωρών από τον κατάπλου, εάν δεν εκτελεσθούν αµέσως.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2501. Μεγάλο και µικρό πένθος. Λαµβανόµενα µέτρα. 1. Τα ακόλουθα µέτρα λαµβάνονται από τα Π.Πλοία και τις Ν.Υπηρεσίες, όπου αυτά είναι δυνατόν να εκτελεσθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2201. Γενικές διατάξεις. 1. Στα καθοριζόµενα περί τιµών στις ιατάξεις του Π.Ν. το ρήµα "αποδίδω" χρησιµοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόµενες ενέργειες από τον πρώτον απονέµοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ Άρθρο : 2101. ιακριτικά σηµεία Πολεµικού Πλοίου : 1. Τα διακριτικά σηµεία κάθε Πολεµικού Πλοίου είναι : α. Η Εθνική Σηµαία. β. Το Επίσηµο. γ. Ο Επισείων ή άλλο ιακριτικό Σήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ Άρθρο 0401: Κλιµάκωση της ιοικήσεως στο Π.Ν. 1. Μετά τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης και τον Αναπληρωτή Υπουργό ή/ και Υφυπουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0701: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται κυρίως στον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0801: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρονται στον Αρχηγό Στόλου και τους ιοικητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 1.Το δικαίωμα των μισθωτών για μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται (τουλάχιστον) μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης (αναπαύσεως). Κατά κανόνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η SOLAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ- 2 ΚΑΙ Ο ISPS ΚΩΔΙΚΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού.

Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Ο Η Γ Ι Ε Σ Γ Ε Φ Υ Ρ Α Σ Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ - αναλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Άρθρο : 1401. Γενικά. Τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο αυτό θέτουν τις γενικές αρχές και επισηµαίνουν τις βασικές υποχρεώσεις στρατιωτικής αγωγής και συµπεριφοράς του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Οι ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της ISAF (RRS) 2009-2012. 1.2 Ο Ειδικός Κανονισµός Ασφάλειας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Πίνακες Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ «Ε», «ΣΤ», «Ζ» Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΚΟΙΝ: ΣΓ ΥΕΘΑ-ΣΓ ΥΦΕΘΑ ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/239/339968

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. ΣΗΜΑΙΑ Αρ. 155 Ποινικού Κώδικα Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας ξένου κράτους, που τελεί σε ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία,η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 27, 28 & 29 IOYNIOY 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Ε.Ι.Ο. - ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισµοί: α) Κανονισµοί Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ

ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ ΠΡΟΣ : ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ ΓΕΣ/ΕΓΑ - ΓΕΝ/ΕΓΑ ΓΕΑ/ΕΓΑ - ΑΟΟΑ/ Σ ΠΡΟΣ: Ως οι υπογράφοντες Μέλη του ΑΟΟΑ ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ ΘΕΜΑ : Οργάνωση και Λειτουργία ΑΟΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΛ/ΘΑΝ ΝΒΝΕ Άρθρο 7 ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΛ/ΘΑΝ ΝΒΝΕ Άρθρο 7 ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΛ/ΘΑΝ ΝΒΝΕ 2009 Άρθρο 7 ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 1. Παραθερισµό στο ΘΑΝ δικαιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες και τα µέλη των οικογενειών τους: α. Οι εν ενεργεία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Θωρακισμένου Καταδρομικού Γεώργιος Αβέρωφ Του Έφεδρου Ανθυποπλοιάρχου (Ο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΝ

Ιστορία του Θωρακισμένου Καταδρομικού Γεώργιος Αβέρωφ Του Έφεδρου Ανθυποπλοιάρχου (Ο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΝ Ιστορία του Θωρακισμένου Καταδρομικού Γεώργιος Αβέρωφ Του Έφεδρου Ανθυποπλοιάρχου (Ο) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΝ Το θωρακισμένο καταδρομικό Αβέρωφ, έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού ως μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ Η οποία έγινε στα γραφεία της ΕΑΑΝ στις 22 Ιανουαρίου 2015 υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχου ε.α. Θ. Γερούκη Π.Ν., Βάση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στην κεντρική εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο απονεμήθηκε σε επτά αστυνομικούς μετάλλιο «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στην κεντρική εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο απονεμήθηκε σε επτά αστυνομικούς μετάλλιο «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας» 20-10-2016:Παρουσία στον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου και την κεντρική εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, του Γενικού Γραμματέα κ. Φιλιππάκου. Αθήνα, 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ «ΦΑΝΟΙ» 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ «ΦΑΝΟΙ» 2013 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ «ΦΑΝΟΙ» 2013 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης (Ν.Ο.Θ.). 2. ΓΡΑΦΕΙΑ Ν.Ο.Θ., Θεµ. Σοφούλη 112, 551 31 Θεσσαλονίκη 2310-414.521, Fax 2310-417.369,

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) + Μέγεθος Γραµµάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4058/2012: Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις (566208) Αρθρο :0 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 538/1989 (Φ.Ε.Κ. Α-224/ )

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 538/1989 (Φ.Ε.Κ. Α-224/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 538/1989 (Φ.Ε.Κ. Α-224/ 6.10.1989) "Υποχρεώσεις και δικαιώµατα του αστυνοµικού προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης". (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ( Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρχική ψήφιση: Δεκέμβριος 2004 Πρώτη Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2005 Δεύτερη αναθεώρηση: Ιανουάριος 2016 Με τον

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 73(Ι) του 2004 94(Ι) του 2005 28(Ι) του 2006. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Αριθµός 2540 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (στο εξής αναφερόµενοι ως "οι Κανονισµοί") (Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών «Θ» «ΙΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΟΙΝ.: ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ-ΕΓ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, 7.7.2000 750 Κ.Δ.Π. 191/2000 Αριθμός 191 Οι περί Αιαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2000 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21801 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στην 1 η Ενότητα ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε βασικές αλλά σημαντικές πληροφορίες για την επιχειρηματική και την κοινωνική ζωή στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» SHORT OFFSHORE ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» SHORT OFFSHORE ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑΣ «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» SHORT OFFSHORE ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω Κανονισμούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ

ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ. 949-950. Υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγµάτων κατά τη διάταξη του άρθρου 147 του Ν.2287/95 (Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα). (Σε ποιου την κυριότητα ανήκουν υπεξαιρεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ ) 1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3686 /2008 (ΦΕΚ Α - 158/1-8-2008) Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις του :Ν.3938/2011, N.4033/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ημερομηνία καταχώρησης: 14/7/2014 Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ Αντιναύαρχος ε.α. Γρ. Μεζεβίρης Π.Ν. 1957 238 2,93 Περιγραφή: Το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 4/16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 4/16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.:210-4581321 Φ.604.4/8/0772 Σ. 571 Πειραιάς,12 Μαΐου 2016 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο: 1101. Ο Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1. Το Πολεµικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των ιατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής υνάµεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 65 / 13 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.700,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.241,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΑΑΑ ΣΣΕ/1975 ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΑΑΑ ΣΣΕ/1975 ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΑΑΑ ΣΣΕ/1975 ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2016 1. Την 4 η Ιουνίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου, για το έτος 2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιοµηχανία Χαλκού και Αλουµινίου ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 12 η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00µ., πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ. Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό 12/2016.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ. Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό 12/2016. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό 12/2016. Στον Πειραιά σήμερα την 03 Αυγούστου 2016 και στις εγκαταστάσεις της Υ. Φάρων αφενός το Ελληνικό Δημοσίο/ Υπουργείο Εθνικής Αμύνης/ ΓΕΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ----------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 60(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων Αν δεν έχεις τον Acrobat Reader κάνε click στο εικονίδιο και στο παράθυρο που θα ανοίξει διάλεξε "Ανοιγμα" Επικοινωνία Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΝ 21 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1918

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΝ 21 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1918 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΝ 21 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1918 Άρθρο του Marek Pruszewicz (BBC World Service, 20 Nov 2014) [Ελεύθερη μετάφραση Υποναυάρχου Μ. Μάστρακα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣ: 1. Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα