ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Άρθρο : Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου Γενικές διατάξεις. 1. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα αυτού του Κεφαλαίου αποδίδεται ή ανταποδίδεται από Ν.Υπηρεσίες και Π.Πλοία που καθορίζονται µε ιαταγή του ΓΕΝ Πλοία µη καθοριζόµενα ως εκτελούντα τον χαιρετισµό αυτό, δεν τον εκτελούν, εκτός εαν διαταχθούν από τον αρχαιότερο παρόντα Αξιωµατικό σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλεται από εθιµοτυπικούς λόγους µεταξύ Κρατών. 2. Ουδείς χαιρετισµός υπερβαίνει τον αριθµό των 21 βολών πυροβόλου, εκτός εάν ειδικώς διαταχθεί από τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης ή τον Αρχηγό του ΓΕΝ. 3. Μεταξύ Ελληνικών Π.Πλοίων και των Ελληνικών Φρουρίων ή Πυροβολείων δεν ανταλλάσσονται βολές χαιρετισµού. 4. Ο χαιρετισµός διά βολών Πυροβόλου δεν εκτελείται : α. Προ της επάρσεως και µετά την υποστολή της Σηµαίας (πλην του µεσονυκτίου του Μ.Σαββάτου όπως στο άρθρο Ν 2108). Σε ξένα ύδατα ακολουθούνται οι συνήθειες της ξένης χώρας. β. Εάν θα προέκυπταν δυσχέρειες σχετικά µε την θέση της Ναυτικής υνάµεως ή των Π.Πλοίων. γ. Όταν τοπικοί Κανονισµοί το απαγορεύουν. δ. Όταν, στην περίπτωση που θα έπρεπε να ανταποδοθεί, δεν είναι εφικτή η ανταποδοσή του. 5. Εάν υπάρξει ανάγκη αποδόσεως/ανταποδόσεως του χαιρετισµού διά βολών πυροβόλου κατά την ηµέρα της Κυριακής, λαµβάνεται µέριµνα διά να µη εκτελεσθεί κατά την ώρα που τελείται η θεία λειτουργία επί των Π.Πλοίων. Η αναβολή αυτή της αποδόσεως ή ανταποδόσεως χαιρετισµού εξηγείται προς τα ξένα Π. Πλοία ή αρχές. 6. Εάν το τιµώµενο πρόσωπο δικαιούται αυτόν τον χαιρετισµό µε περισσότερες της µιας ιδιότητες, αποδίδεται ο χαιρετισµός µόνο διά την ιδιότητα εκείνη που χαιρετάται µε τον µεγαλύτερο αριθµό βολών. 7. Εκτός των καθοριζοµένων στις ιατάξεις Π.Ν. περιπτώσεων, ουδέποτε βάλλονται βολές πυροβόλου προς χαιρετισµό, ειµή µόνο εκτάκτως δι' εορτασµό µεγάλου Εθνικού γεγονότος ή νίκης των Ελληνικών όπλων και τότε κατόπιν ειδικής διαταγής.

2 8. Ο κανονικός χρονικός ρυθµός βολής από βολή διά όλους τους χαιρετισµούς είναι πέντε (5) δευτερόλεπτα. 9. Όταν πλοίο εκτελεί χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου, παρατάσσεται Φρουρά και όλοι οι επί των καταστρωµάτων του βάλλοντος και των πλησίον αυτού Π.Πλοίων λαµβάνουν τη στάση της προσοχής και οι Αξιωµατικοί χαιρετούν. 10. Ουδείς χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου αποδίδεται προς Αξιωµατικούς κατωτέρους του βαθµού του Πλοιάρχου. 11. Μόνον ο αρχαιότερος ιοικητής επιτρέπει τον χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου. Εκτός των βολών χαιρετισµού οι οποίες αποδίδονται προς τιµήν του ίδιου (άρθρο Ν 2213), ουδέν Π.Πλοίο δύναται να αποδώσει ή ανταποδώσει τον χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου σε οποιαδήποτε περίπτωση χωρίς την άδεια του αρχαιοτέρου ιοικητού. 12. Ουδεµία Ελληνική αρχή χαιρετάται παρουσία ανωτέρας ή αρχαιοτέρας : α. Ουδεµία αρχή του Π.Ν. ή του Στρατού ή της Π.Αεροποριας χαιρετάται παρουσία ανωτέρας ή αρχαιοτέρας αρχής αντιστοίχως. Τούτο ισχύει και διά τους διά βολών πυροβόλου χαιρετισµούς είτε είναι προσωπικοί είτε προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως. β. Εξαίρεση του ανωτέρω αποτελούν οι περιπτώσεις : (1) Του χαιρετισµού προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως παραλαµβάνοντος/παραδίδοντος Αρχηγού ή ιοικητού ως άνω άρθρο Ν 2213, ο οποίος δύναται να αποδοθεί παρουσία ανωτέρας αρχής. (2) Του προσωπικού χαιρετισµού προς ξένο επίσηµο κατά την επίσηµη επίσκεψη αυτού επί Π.Πλοίου σε διάφορο χρόνο της επισκέψεως αρχαιοτέρου του, το οποίο όµως δεν φέρει το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας ή του Αρχηγού του Κράτους στο οποίο ανήκει ο ξένος επίσηµος. 13. Τα Ελληνικά ιακριτικά Σήµατα δεν υποστέλλονται λόγω στολισµού ή χαιρετισµού προς ξένη αρχή α. Ο Επισείων Π.Πλοίων ή το Ελληνικό ιακριτικό Σήµα ή το Ελληνικό ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως δεν υποστέλλονται λόγω στολισµού ή χαιρετισµού προς ξένη αρχή. β. Όταν γίνεται χαιρετισµός ή επαίρεται στολισµός προς τιµήν ξένης χώρας, η Σηµαία της χώρας αυτής και τα ιακριτικά Σήµατα επαίρονται όπως καθορίζεται στο άρθρο Ν 2311 και Ν 2304 παρ.2 αντιστοίχως.

3 Άρθρο : Εορτασµός των Ελληνικών και ξένων εορτών. 1. Στο εσωτερικό κατά τον εορτασµό Εθνικών ή θρησκευτικών εορτών σύµφωνα προς το άρθρο Ν 2304, ο αρχαιότερος ιοικητής συνεννοείται προηγουµένως µε τις αρµόδιες στην ξηρά αρχές δι' όσα αφορούν τον εορτασµό και ιδιαίτερα διά την συµµετοχή αγηµάτων της Ναυτικής υνάµεως. Εφ' όσον κρίνει τούτο σκόπιµο, πληροφορεί διά τον εορτασµό τους αρχαιοτέρους παρόντες Αξιωµατικούς τυχόν συνορµούντων ξένων Π.Πλοίων. 2. Στο εσωτερικό ή το εξωτερικό κατά τις Εθνικές εορτές των φίλων προς την Ελλάδα υνάµεων και µετά προηγουµένη περί των εορτών ειδοποιήση τους, τα Ελληνικά Π.Πλοια συµµετέχουν στις εορτές χαιρετώντα και στολιζόµενα σύµφωνα µε τις οδηγίες του αρχαιοτέρου Έλληνα παρόντος Αξιωµατικού. 3. Στο εξωτερικό, κατά τον εορτασµό Ελληνικών Εθνικών εορτών, ο αρχαιότερος Έλληνας ιοικητής ή Κυβερνήτης συνεννοείται προηγουµένως µετά της Ελληνικής ιπλωµατικής ή Προξενικής αρχής, ώστε να κοινοποιηθεί προς τις τοπικές αρχές η πρόθεση του διά τον εορτασµό αυτό. Ειδοποιεί επίσης απ' ευθείας τον αρχαιότερο ιοικητή των Π.Πλοίων της χώρας στην οποία ελλιµενίζεται και, αν το κρίνει σκόπιµο, τους αρχαιοτέρους παρόντες Αξιωµατικούς των Ναυτικών υνάµεων των συνορµούντων ξένων Π. Πλοίων. 4. Σε κάθε περίπτωση, εν όρµω στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, ο αρχαιότερος ιοικητής ή Κυβερνήτης συµµορφώνεται κατά το δυνατόν, ως προς τις τελετές αυτές, µε τις συνήθειες της χώρας στην οποία ευρίσκεται ή του τόπου στον οποίο λαµβάνει χώρα ο εορτασµός. 5. Εάν Ελληνικά Π.Πλοία πρόκειται να ευρίσκονται εν πλώ και να συµπλέουν µε ξένα Π.Πλοία κατά Εθνική εορτή, ο αρχαιότερος Έλληνας παρών Αξιωµατικός εν πλω ειδοποιεί εγκαίρως διά σήµατος τον Τακτικό ιοικητή, κοινοποιών προς τον αρχαιότερο παρόντα Αξιωµατικό εν πλώ εκάστου ξένου Κράτους τις προθέσεις του περί του εορτασµού της Εθνικής εορτής. 6. Όταν οι ξένοι αρχαιότεροι ιοικητές ή Κυβερνήτες συµµετέχουν στις Ελληνικές εορτές, ο αρχαιότερος Έλληνας παρών Αξιωµατικός εκφράζει τις ευχαριστίες του διά σήµατος ή όταν είναι εν όρµω αποστέλλει Αξιωµατικό προς τούτο.

4 Άρθρο : Συµµετοχή σε Εθνικό Πένθος. 1. Όταν στο εξωτερικό η Σηµαία των Ελληνικών Π.Πλοίων πρόκειται να επαρθεί µεσιστιως λόγω Εθνικού πένθους στην Ελλάδα, ο αρχαιότερος ιοικητής ή αρχαιότερος παρών Αξιωµατικός, ενεργεί προς τις ελληνικές ιπλωµατικές ή Προξενικές αρχές και τους αρχαιοτέρους ιοικητές των ξένων Ναυτικών υνάµεων όπως στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 προηγουµένου άρθρου Ν Οταν ειδοποιηθεί περί τούτου επισήµως, ο Έλληνας αρχαιότερος ιοικητής συµµετέχει σε Εθνικό πένθος της χώρας στην οποία ευρίσκεται. Σε ό,τι αφορά τούτο συµµορφώνεται µε τις συνήθειες του τόπου στον οποίο ευρίσκεται. 3. Εάν ξένο Π.Πλοίο σε Ελληνικό λιµένα ειδοποιήσει επισήµως τον αρχαιότερο ιοικητή των συνορµούντων µετ' αυτού Ελληνικών Π.Πλοίων περί Εθνικού πένθους και υψώσεως µεσιστίως της Σηµαίας του, ο αρχαιότερος ιοικητής συµµετέχει σε αυτό µόνο κατά την ηµέρα της κηδείας του τιµωµένου νεκρού, εκτός αν εκδοθούν ειδικές διαταγές προς τούτο. Άρθρο : Εορτές - Στολισµός - Φωτοστολισµός. 1. Μεγάλος και µικρός στολισµός. α. Ο µεγάλος στολισµός επαίρεται από τα Π.Πλοία : (1) Την 1η Ιανουαρίου, πρώτη του έτους. (2) Την 6η Ιανουαρίου, εορτή των Θεοφανείων. (3) Την 25η Μαρτίου, επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας. (4) Την Αγία Ηµέρα του Πάσχα, από του µεσονυκτίου του Μεγάλου Σαββάτου. (5) Την 15η Αυγούστου της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, ηµέρα εορτασµού των Ενόπλων υνάµεων. (6) Την 28η Οκτωβρίου, επέτειο κηρύξεως του Ελληνοιταλικού πολέµου (Επέτειος του ΟΧΙ). (7) Την 3η εκεµβρίου, επέτειο των ναυµαχιών της Ελλης. (8) Την 6ην εκεµβρίου, εορτή του Αγίου Νικολάου, προστάτου των Ναυτικών.

5 (9) Εν όψει του ιακριτικού Σήµατος του Προέδρου της ηµοκρατίας επισήµως επισκεπτοµένου Π. Πλοία. (10) Οταν Αρχηγός ξένου Κράτους επισκέπτεται επισήµως Π.Πλοία. (11) Στις περιπτώσεις ξένων εορτασµών παρουσία ξένων Π.Πλοίων ή εντός των χωρικών υδάτων της ενδιαφεροµένης χώρας (ως άρθρον Ν 2302). (12) Σε τοπικές Ελληνικές εορτές κατόπιν διαταγής του αρχαιοτέρου ιοικητού ή Κυβερνήτου µεµονωµένου Π. Πλοίου. β. Ο στολισµός επαίρεται κατόπιν διαταγής του αρχαιοτέρου ιοικητού ή στο µόνιµο αγκυροβόλιο κατόπιν διαταγής του ιοικητού του Ναυστάθµου ή της Βάσεως, από την ώρα επάρσεως µέχρι την ώρα υποστολής της Σηµαίας, κατά τις ως άνω ωρισµένες ηµέρες εορτασµού. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις των εδαφίων 1 α (9), 1 α (10), 1 α (11) και 1 α (12) της προηγουµένης υποπαραγράφου 1 α, η ώρα επάρσεως του στολισµού ως και ο χρόνος κατά τον οποίο θα παραµείνει, καθορίζεται αναλόγως σε κάθε περίπτωση από τον Αρχαιότερο ιοικητή. γ. Κατά τον µικρό στολισµό επαίρονται µόνο το Επίσηµο και η Σηµαία. Το µεν Επίσηµο στο στηλίδιο του Επισήµου, η δε Σηµαία στο πρυµναίο στηλίδιο της Σηµαίας ως και στο επίµηλο όλων των ιστών (βλ. άρθρο Ν 2304 παρ.2). δ. Ο µικρός στολισµός επαίρεται κατά τις ηµέρες και περιπτώσεις της ως άνω υποπαραγράφου 1α όταν τα Π.Πλοία ευρίσκονται εν πλώ ή πλησίον αγκυροβολίου ή και εν άρµω κατά επικρατούσα κακοκαιρία. Εξαίρεση γίνεται κατά τις επίσηµες υποδοχές εν πλώ οπότε, καιρού επιτρέποντος, επαίρεται ο µεγάλος στολισµός, σύµφωνα µε τις διαταγές του αρχαιοτέρου ιοικητού. ε. Ο µεγάλος ή µικρός στολισµός που γίνεται από Π. Πλοίο προς τιµήν του Προέδρου της ηµοκρατίας εν όψει του ιακριτικού του Σήµατος, υποστέλλεται από το Πλοίο στο οποίο επιβαίνει ευθύς µετά την επιβιβασή του σ' αυτό, µε εξαίρεση την περίπτωση της κατωτέρω υποπαραγράφου 1 στ. στ. Το Π.Πλοίο επί του οποίου είναι επηρµένο το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας στολίζεται προς τιµήν Ελληνικής ή ξένης εορτής ή κατά την επίσηµη επίσκεψη αρχηγού ξένου Κράτους. 2. Σηµαίες και ιακριτικά Σήµατα κατά τον στολισµό. α. Κατά τον µεγάλο ή µικρό στολισµό δι' Εθνικό εορτασµό. (1) ιά τον εορτασµό ή απόδοση τιµών µε Εθνικό χαρακτήρα, η Σηµαία πέραν του πρυµναίου στηλιδίου επαίρεται στο επίµηλο και των δύο ιστών στα δίστηλα πλοία, εκτός εάν το στολιζόµενο δίστηλο πλοίο έχει επηρµένο ιακριτικό Σήµα ή/και ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως, οπότε η Σηµαία επαίρεται στον ελεύθερο τούτων ιστό.

6 (2) ιά την ίδια περίπτωση, στα µονόστηλα Πλοία η Σηµαία επαίρεται στο επίµηλο του ιστού παραπλεύρως τυχόν υπάρχοντος ιακριτικού Σήµατος ή ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. β. Κατά τον µεγάλο ή µικρό στολισµό δι' εορτασµό ξένης εορτής ή προς τιµήν ξένου Αρχηγού Κράτους. (1) Στα δίστηλα Πλοία η τιµωµένη ξένη Σηµαία επαίρεται σε µια µόνο θέση στον υψηλότερο εκ των δύο ιστών, στην περίπτωση δε υπάρξεως πέραν του ενός ιακριτικών Σηµάτων ή/ και ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως, αυτή δύναται να επαρθεί παραπλεύρως ενός αυτών, ιδιαιτέρως δε στο πλοίο στο οποίο επιβαίνει το ξένο Υψηλό πρόσωπο, κατά προτίµηση παραπλεύρως του τυχόν επαιροµένου ιακριτικού Σήµατος αυτού. (2) Στα µονόστηλα Πλοία η τιµωµένη Σηµαία επαίρεται στο επίµηλο του ιστού παραπλεύρως και δεξιά της Ελληνικής Σηµαίας ή τυχόν ιακριτικού Σήµατος. Άλλα τυχόν ιακριτικά Σήµατα ή ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως επαίρονται στην κατάλληλη θέση ή ελλείψει αυτής, στις κεραίες σηµάνσεως διά σηµείων. (3) Όταν το στολιζόµενο διά ξένο εορτασµό Π.Πλοίο, είναι το Π.Πλοίο που φέρει το ιακριτικό του Προέδρου της ηµοκρατίας, τούτο παραµένει επηρµένο στην θέση του και στα µονόστηλα πλοία η τιµωµένη Σηµαία επαίρεται παραπλεύρως και αριστερά αυτού ή εν αδυναµία σε άλλη κατάλληλη θέση. (4) Στην περίπτωση που οι τιµώµενες ξένες Σηµαίες είναι περισσότερες της µιας και απαιτηθεί να επαρθούν στον αυτό ιστό, αυτές επαίρονται στο ίδιο ύψος και αριστερά της Ελληνικής Σηµαίας κατ' αλφαβητική σειρά των ονοµάτων των κρατών στην Αγγλική γλώσσα. Εάν η περίπτωση αυτή συµβαίνει σε λιµένα ξένης χώρας, τότε η Σηµαία αυτής της χώρας επαίρεται δεξιότερα όλων των άλλων και αµέσως αριστερά της Ελληνικής. Εάν κατά την περίπτωση αυτή εκτελεσθεί χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς χαιρετισµόν µιας ξένης Σηµαίας ή του ιακριτικού Σήµατος επισήµου προσώπου µιας από τις χώρες αυτές, η Σηµαία της χώρας αυτής θα δεικνύεται µόνη της κατά την διάρκεια του χαιρετισµού. γ. Σε µικρά Π.Πλοία και Π.Πλοία µε ιστό και υπερκατασκευές που δεν επιτρέπουν την έπαρση Σηµαιών και ιακριτικών Σηµάτων κατά τους καθοριζοµένους τρόπους, η έπαρση αυτών προσαρµόζεται αναλόγως και χρησιµοποιούνται οι κεραίες σηµάνσεως διά σηµείων. 3. Φωτοστολισµός. α. Κατά τον εορτασµό των Ελληνικών εορτών της παραγράφου 1 εκτελείται φωτοστολισµός των ευρισκοµένων στο µόνιµο αγκυροβόλιο Π.Πλοίων κατόπιν διαταγής του ιοικητού του Ναυστάθµου ή της Ν.Βάσεως και µεταξύ των καθοριζοµένων από αυτούς ωρών. Ο αρχαιότερος ιοικητής

7 Π.Πλοίων ή ο Κυβερνήτης µεµονωµένου Π.Πλοίου, ευρισκόµενοι σε άλλους λιµένες εσωτερικού ή εξωτερικού, δύνανται, στις ίδιες περιπτώσεις και όταν οι γενικές συνθήκες ετοιµότητος και ασφαλείας το επιτρέπουν, να διατάξουν εκτέλεση φωτοστολισµού. β. Κατά την διάρκεια της αφής του φωτοστολισµού τηρείται πλήρης κάλυψη φώτων. Άρθρο : Βολές χαιρετισµού κατά τις εορτές. 1. Από τα Φρούρια ή Πυροβολεία που καθορίζονται στην αναφεροµένη στο άρθρο Ν 2301 Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ βάλλονται 21 βολές χαιρετισµού κατά τις ακόλουθες εορτές της παραγράφου 1 του προηγουµένου άρθρου Ν 2304 : α. Τη µεσηµβρία των εορτών των εδαφίων 1 α (1 ), 1 α (3), 1α (6), 1α (7), 1α (8). β. Κατά την κατάδυση του Τιµίου Σταυρού στην εορτή του εδαφίου 1 α (2). γ. Το µεσονύκτιο του Μεγάλου Σαββάτου διά την περίπτωση του εδαφίου 1α (4). 2. Τα ανωτέρω δύνανται να εφαρµοσθούν από κατάλληλο Πλοίο, κατά την κρίση του αρχαιοτέρου ιοικητού σε περίπτωση συνορµούντων Πλοίων σε λιµένα εσωτερικού άλλο πλην του µονίµου αγκυροβολίου τους. 3. Στις λοιπές περιπτώσεις υποπαραγράφου 1 α του άρθρου Ν 2304 οι βολές χαιρετισµού βάλλονται σύµφωνα µε τις ιαταγές του αρχαιοτέρου ιοικητού. Άρθρο : Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. 1. Όταν ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας φθάσει σε λιµένα όπου υπάρχει πυροβολείο χαιρετισµού, αποδίδεται από το πυροβολείο χαιρετισµός διά 21 βολών πυροβόλου. Εφ' όσον δεν υπάρχει πυροβολείο χαιρετισµού, ο χαιρετισµός αποδίδεται από προκαθορισµένο Π.Πλοίο. 2. Ο µεγάλος στολισµός επαίρεται και ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου αρχίζει µόλις φανεί το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας ή όταν το εφόλκιο ή πλωτό µέσο φθάσει στο εκ των προτέρων καθωρισµένο σηµείο ή όταν, κατά οδική µετακίνηση αυτού, το όχηµα που τον φέρει φθάσει σε προκαθωρισµένο σηµείο. 3. Εάν ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας πρόκειται να επιβεί επί Π.Πλοίου,

8 τότε ο στολισµός επαίρεται από όλα τα εν όψει Πλοία σύµφωνα µε την ως άνω παράγραφο 2 και ο χαιρετισµός διά πυροβόλων βάλλεται από το Π. Πλοίο στο οποίο θα επιβεί, πριν από την άφιξη του εφολκίου στην κλίµακα του Πλοίου. Κατά οδική άφιξη αυτού η έναρξη του χαιρετισµού διά πυροβόλων γίνεται σύµφωνα προς τις διαταγές που θα εκδοθούν. Με την επιβίβαση του επί του Π.Πλοίου υψώνεται το ιακριτικό του Σήµα, ενώ συγχρόνως υποστέλλεται ο στολισµός από το Πλοίο αυτό. 4. Όταν το Π.Πλοίο που φέρει τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας είναι εν πλω µε επηρµένο το ιακριτικό του Σήµα, κάθε Π.Πλοίο που συναντά ή αντιπαρέρχεται τούτο, θα αποδώσει τις τιµές του άρθρου Ν 2211 παράγραφος 2, και µόνο εφ' όσον έχει προηγουµένως διαταχθεί θα αποδώσει και τις τιµές διά βολών πυροβόλου. 5. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας, εκτός αν άλλως διαταχθεί, αποδίδεται και κατά την αναχώρησή του από το Π.Πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκε ή από πυροβολείο ή άλλο καθωρισµένο Π.Πλοίο εκ των συνορµούντων. 6. Ουδείς από τους ανωτέρω χαιρετισµούς ανταποδίδεται. 7. Το Π.Πλοίο το οποίο έχει επηρµένο το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας δεν αποδίδει ή ανταποδίδει χαιρετισµούς, ειµή µόνο προς ξένο Κράτος. Όσον αφορά τον χαιρετισµό Αρχηγών ξένων Κρατών συµµορφώνεται προς τις διαταγές που θα ληφθούν. 8. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ως άνω κινήσεις του Προέδρου της ηµοκρατίας έχουν ορισθεί ως ανεπίσηµες, ιαταγή του ΓΕΝ καθορίζει τις τιµές που θα αποδοθούν (Βλ. άρθρο Ν 2211 παρ.6). Άρθρο : Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς Αρχηγούς ξένων Κρατών. 1. Ο προς τους Αρχηγούς ξένων Κρατών χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου περιλαµβάνει 21 βολές. 2. Ο χαιρετισµός αποδίδεται κατά τις ίδιες περιπτώσεις και τρόπον που αναφέρονται διά τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας στο προηγούµενο άρθρο Ν Κατά τον χαιρετισµό από το Π.Πλοίο στο οποίο πρόκειται να επιβεί ο τιµώµενος, επαίρεται η ξένη Εθνική Σηµαία και το τυχόν υπάρχον ιακριτικό Σήµα αυτού. Λεπτοµέρειες διά την έπαρση Σηµαιών και ιακριτικών Σηµάτων κατά τον χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου αναφέρονται στο άρθρο Ν Παρουσία του ιακριτικού Σήµατος Αρχηγού Κράτους ουδεµία άλλη αρχή του Κράτους αυτού χαιρετάται από τα Ελληνικά Π. Πλοία.

9 5. Ο αυτός χαιρετισµός διά 21 βολών πυροβόλου αποδίδεται και προς τα επίσηµα µέλη των ασκούντων εξουσία βασιλικών οίκων ξένων Κρατών κατά την επίσηµη επισκεψή τους επι Π.Πλοίων. 6. Χαιρετισµός σε περίπτωση παρουσίας περισσοτέρων του ενός Αρχηγού Κρατών. α. Όταν Ελληνικό Π.Πλοίο εισέρχεται σε λιµένα ή συναντά ή αντιπαρέρχεται Πλοίο που έχει επηρµένα ιακριτικά Σήµατα Αρχηγών Κρατών και κατόπιν των ληφθεισών περί τούτου διαταγών, χαιρετά διά 21 βολών κάθε ένα από τα ιακριτικά Σήµατα κατά σειρά : (1) Τον Αρχηγό του Κράτους στο οποίο ανήκει ο λιµένας. (2) Τον Πρόεδρο της Ελληνικής ηµοκρατίας. (Εάν επιβαίνει) (3) Τους Αρχηγούς των άλλων Κρατών κατ' αλφαβητική σειρά των Κρατών στην Αγγλική γλώσσα. (4) Τα τυχόν µέλη ασκούντων την εξουσία βασιλικών οίκων των άλλων Κρατών κατά την σειρά της προηγουµένης υποπαραγράφου 6α (3). β. Στην περίπτωση αυτή µόνο ένας χαιρετισµός βάλλεται διά το ιακριτικό Σήµα του ίδιου Κράτους, ανεξαρτήτως του αριθµού των ιακριτικών Σηµάτων του αυτού Κράτους. Άρθρο : Προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου. 1. Γενικές ιατάξεις. α. Προσωπικοί χαιρετισµοί καλούνται εκείνοι που γίνονται προς τιµήν του επισήµως επισκεπτοµένου ένα Π.Πλοίο Αξιωµατικού ή επισήµου κατά την αναχώρησή του από αυτό. β. Οι ως άνω προσωπικοί χαιρετισµοί κατά τα διεθνή έθιµα, ουδέποτε ανταποδίδονται κατά την εκτέλεση τους ούτε προς τα Ελληνικά ούτε προς τα ξένα Π.Πλοία. γ. Σύµφωνα µε την προηγουµένη υποπαράγραφο β, τα Ελληνικά Π.Πλοία δεν ανταποδίδουν προσωπικό χαιρετισµό αποδιδόµενο από ξένο Π.Πλοίο προς τιµήν Έλληνος Αξιωµατικού ή επισήµου, ούτε αναµένεται ανταπόδοση σύµφωνα µε τα διεθνή έθιµα. Στην περίπτωση όµως κατά την οποία διαπιστωθεί ότι ο χαιρετισµός από Ελληνικό Π.Πλοίο προς ξένο Αξιωµατικό ή επίσηµο ανταποδίδεται κατά την εκτέλεση του, τότε θα πρόκειται περι εξαιρετικής λεπτότητος η οποία επιβάλλει και την αντίστοιχη άµεση ανταπόδοση κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε χαιρετισµού αποδιδοµένου προς Έλληνα Αξιωµατικό ή επίσηµο κατά τις ίδιες περιπτώσεις. δ. Οι προσωπικοί χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου αποδίδονται µόνο

10 υπό ενός Π.Πλοίου της αυτής Ναυτικής υνάµεως προς το αυτό πρόσωπο και δεν επαναλαµβάνονται κατά τυχόν δεύτερη επίσκεψη του ιδιου προσώπου στο διάστηµα της παραµονής της ίδιας Ναυτικής υνάµεως στον ίδιο όρµο. Εξαίρεση γίνεται διά τους χαιρετισµούς προς αρχηγούς ξένων Κρατών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικά. ε. Οι προσωπικοί χαιρετισµοί δεν αποδίδονται εφ' όσον οι τοπικοί κανονισµοί το απαγορεύουν. (βλ. άρθρο Ν 2301 παρ.4) 2. Προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης. α. Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης, οσάκις επισκέπτονται επισήµως Π.Πλοίο στο εσωτερικό ή εξωτερικό, χαιρετώνται κατά την αναχωρησή τους εκ του Π.Πλοίου διά 19 βολών. β. Ο χαιρετισµός αποδίδεται από το Π.Πλοίο το οποίο επισκέπτονται ή από το Π. Πλοίο του αρχαιοτέρου ιοικητού και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 δ αυτού του άρθρου. γ. Εάν τυχόν το Π.Πλοίο επί του οποίου είναι επηρµένο το ιακριτικό Σήµα του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης χαιρετισθεί υπό ξένου Π.Πλοίου, τότε ο χαιρετισµός θα ανταποδοθεί αµέσως βολή προς βολή (βλ. άρθρο Ν 2309 παρ.1 β). δ. Τα Ελληνικά Π.Πλοία αποδίδουν χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου προς το ιακριτικό Σήµα του Πρωθυπουργό ή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης µόνο όταν συναντήσουν στο εξωτερικό το φέρον το ιακριτικό τους Σήµα Π.Πλοίο. Ο χαιρετισµός αυτός από Ελληνικά Π.Πλοία δεν ανταποδίδεται (βλ. άρθρο Ν 2309 παρ.1β). ε. Οι αυτοί ως άνω χαιρετισµοί αποδίδονται προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως κατά την απουσίαν του Πρωθυπουργού και στον Υφυπουργό/ Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αµύνης κατά την απουσία του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. στ. Ο προς τον Πρόεδρο της Βουλής χαιρετισµός είναι προσωπικός χαιρετισµός, µη προβλεποµένου ιακριτικού Σήµατος διά τούτον. 3. Προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς τις λοιπές Ελληνικές Αρχές. α. Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί µέλη της Ελληνικής Κυβερνήσεως όταν επισκέπτονται επισήµως Π.Πλοίο χαιρετώνται κατά την αναχωρησή τους εκ του Π.Πλοίου διά 19 βολών µόνο στο εξωτερικό. Ο χαιρετισµός αποδίδεται από ένα µόνο Π.Πλοίο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 δ αυτού του άρθρου διά το αυτό πρόσωπο. β. Οι Εκκλησιαστικές αρχές όταν επισκέπτονται επισήµως Π. Πλοίο στο

11 εξωτερικό χαιρετώνται κατά την αναχώρησή τους δια βολών : Πατριάρχες : 19 Πρόεδροι Ιεράς Συνόδου : 15 Μητροπολίτες : 13 Ο χαιρετισµός αποδίδεται από ένα µόνο Π. Πλοίο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1δ αυτού του άρθρου. γ. Οι Γενικοί Γραµµατείς Περιφερειών, Νοµάρχες όταν επισκέπτονται επισήµως Π.Πλοίο στο εξωτερικό χαιρετώνται κατά την αναχωρησή τους εκ του Π.Πλοίου αντιστοίχως διά 17 και 15 βολών. Ο χαιρετισµός αυτός αποδίδεται από ένα µόνο Π.Πλοίο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1δ αυτού του άρθρου. δ. Οι διπλωµατικοί και προξενικοί υπάλληλοι χαιρετώνται διά των αναγραφοµένων κατωτέρω βολών πυροβόλου κατά την αναχώρησή τους από το Π.Πλοίο το οποίο επισκέπτονται επισήµως στο εξωτερικό και εντός των ορίων της χώρας στην οποία είναι διαπιστευµένοι : Πρεσβευτής : 17 Επιτετραµµένος : 13 (διά κανονικών διαπιστευτηρίων) Γενικός Πρόξενος : 11 Πρόξενος : 7 Υποπρόξενος : 5 Ο χαιρετισµός αποδίδεται µόνο από ένα Πλοίο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα καθοριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 δ αυτού του άρθρου. Ειδικώς διά τις ιπλωµατικές αρχές (Πρεσβευτή, Επιτετραµµένο) ο χαιρετισµός δύναται να αποδοθεί από το Π.Πλοίο από το οποίο αποβιβάζονται επισήµως στην ξένη χώρα στην οποία είναι διαπιστευµένοι ή στο οποίο επιβιβάζονται επισήµως διά να επανέλθουν στην Ελλάδα. ε. Οι Έλληνες Αξιωµατικοί του Π.Ν., του Στρατού και της Π.Αεροπορίας,επισκεπτόµενοι επισήµως Π.Πλοίο χαιρετώνται κατά την αναχωρησή τους διά βολών πυροβόλου που αντιστοιχούν στην εξοµοίωση του βαθµού τους,µόνο στο εξωτερικό ως κατωτέρω : Ναύαρχος, Α/ΓΕΕΘΑ : 19 Αντιναύαρχος Α/ΓΕΝ : 17

12 Αντιναύαρχος : 15 Υποναύαρχος : 13 Αρχιπλοίαρχος και : 11 Πλοίαρχος ιοικητής Οµάδος/Μοιρών Πλοίων Ο χαιρετισµός αυτός αποδίδεται από ένα µόνο Π.Πλοιο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα καθοριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 δ αυτού του άρθρου. στ. Ουδείς προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου εκτελείται από Π.Πλοιο ή Ν. Υπηρεσία στο εσωτερικό κατά τις επίσηµες επισκέψεις ή άλλες περιπτώσεις προς τιµήν Ελλήνων Αξιωµατικών του Π.Ν. του Στρατού ή της Αεροπορίας ή άλλων Ελληνικών αρχών, πλην του Προέδρου της ηµοκρατίας (άρθρο Ν 2306) και των αναφεροµένων στην ως άνω παράγραφο 2 αυτού του άρθρου. 4. Προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς ξένους επισήµους και Αξιωµατικούς. α. Όταν ξένος επίσηµος άλλος από Αρχηγό Κράτους ή ανώτατος Αξιωµατικός ή αρχή ξένου Κράτους οµόλογη ή αντιστοίχως εξοµοιουµένη προς τις Ελληνικές αρχές τις δικαιούµενες αυτού του χαιρετισµού, επισκέπτονται επισήµως Ελληνικό Π.Πλοιο χαιρετώνται κατά την αναχώρησή τους από το Π. Πλοιο διά του αριθµού βολών διά του οποίου χαιρετώνται από τα Π.Πλοία του Κράτους και οποιος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 19. β. Εάν ο αριθµός των βολών χαιρετισµού των ανωτέρω στο Κράτος στο οποίο ανήκουν είναι µικρότερος του προβλεποµένου από τις ιατάξεις Π.Ν. διά τον Ελληνα οµόλογο ή οµοιοβάθµο τους, τότε χαιρετώνται διά του αριθµού των βολών που καθορίζονται δια τους Έλληνες οµολόγους ή οµοιοβάθµους τους. γ. Οι προσωπικοί αυτοί χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου προς ξένους επισήµους και Αξιωµατικούς εκτελούνται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό σύµφωνα µε τις διαταγές που θα ληφθούν και στο εξωτερικό κατ' εφαρµογή της αρχής της αµοιβαιότητος κατά τις περιπτώσεις ανταλλαγών επισήµων επισκέψεων. Άρθρο : Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως. 1. Γενικές ιατάξεις. α. Οι χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου προς τα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως δεν θεωρούνται προσωπικοί χαιρετισµοί.

13 β. Οι χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου προς τα ιακριτικά Σήµατα/ Σήµατα ιοικήσεως µεταξύ Ελληνικών Π.Πλοιων ουδέποτε ανταποδίδονται. Αυτοί ανταποδίδονται όµως βολή προς βολή, όταν γίνονται προς ιακριτικά Σήµατα/ ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως µεταξύ Ελληνικών και ξένων Π.Πλοίων. γ. Τα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως του Π. Ν των ανωτάτων Αξιωµατικών, Αρχηγών ή δικαιουµένων ιοικητών και των Πλοιάρχων ιοικητών Οµάδων/Μοιρών Πλοίων χαιρετώνται διά βολών πυροβόλου από τα Ελληνικά Π.Πλοία : (1) Μόνο κατά την ανάληψη των καθηκόντων της Αρχηγίας ή ιοικήσεώς τους και την παράδοση των αυτών καθηκόντων όπως καθορίζεται στο άρθρο Ν (2) Κατά την ανταλλαγή του χαιρετισµού αυτού προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως µεταξύ Ελληνικών και ξένων Π. Πλοίων όπως προβλέπεται από τις σχετικές για τους χαιρετισµούς αυτούς διατάξεις της κατωτέρω παραγράφου 2. δ. Οι χαιρετισµοί αυτοί δεν αποδίδονται εν όρµω εφ' όσον οι τοπικοί κανονισµοί το απαγορεύουν (βλ. άρθρο Ν 2301 παρ.4). ε. Όπου είναι πρακτικώς εφικτό προειδοποιείται ο Αξιωµατικός ή επίσηµος του οποίου πρόκειται να χαιρετηθεί το ιακριτικό Σήµα/Σήµα ιοικήσεως, και γνωστοποιείται η ώρα του χαιρετισµού. 2. Χαιρετισµός προς ξένα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως. α. Σε περιπτώσεις που έχουν εκ των προτέρων καθορισθεί διά διαταγών, όταν ένα ή περισσότερα Ελληνικά Π.Πλοία συναντήσουν εν πλώ ξένο Π.Πλοίο το οποίο έχει επηρµένο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως ανωτάτου Αξιωµατικού ή Πλοιάρχου ιοικητού ανωτέρου κατά βαθµό ή αρχαιότητα του Ελληνος αρχαιοτέρου ιοικητού, αυτός χαιρετά τον ξένο ανώτατο ή Πλοίαρχο ιοικητή, διά του κανονικού αριθµού βολών της υποπαραγράφου 3ε του άρθρου Ν Εάν η συνάντηση γίνει εν όρµω, ο χαιρετισµός εκτελείται µετά την απόδοση και ανταπόδοση των Εθνικών χαιρετισµών προς την Σηµαία. β. Εάν κατά την ίδια περίπτωση προκαθορισµένης από διαταγές συναντήσεως και ανταλλαγής βολών χαιρετισµού προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως, ισόβαθµοι Αξιωµατικοί συναντηθούν εν πλώ και η σχετική αρχαιότης τους είναι άγνωστη ή αµφίβολη, τότε πρέπει να χαιρετηθούν αµοιβαίως όσο το δυνατόν ταχύτερα. γ. Εάν Στολίσκοι ή Μοίρες πολλών Κρατών ορµούν στον αυτό όρµο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τότε προς περιορισµό του αριθµού των χαιρετισµών που θα απαιτούσε η κατά γράµµα εφαρµογή της ανωτέρω υποπαραγράφου 2α, ισχύουν τα ακόλουθα, µετά από συµφωνία των

14 αρχαιοτέρων παρόντων ιοικητών εκάστου αντιπροσωπευόµενου Κράτους : (1) Ο αρχαιότερος ιοικητής ή Κυβερνήτης µεµονωµένου Ελληνικού Π.Πλοίου, καταπλέων σε όρµο όπου συνορµούν Ναυτικές υνάµεις διαφόρων Κρατών θα χαιρετήσει µόνο τον έχοντα το ανώτερο ή αρχαιότερο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως όλων των συνορµούντων ξένον ιοικητή. Εάν όµως ευρίσκεται ήδη εν όρµω Ελληνικό Π.Πλοίο φέρον ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως ανώτερο του καταπλέοντος ιοικητού ή Κυβερνήτου, τότε ο τελευταίος αυτός θα χαιρετήσει µόνο το Σήµα τούτο υπό την προϋπόθεση της κατωτέρω υποπαραγράφου 2δ. (2) Εάν το καταπλέον Πλοίο φέρει ιακρτικό Σήµα ιοικήσεως ανώτερο ή αρχαιότερο όλων των λοιπών συνορµούντων Π.Πλοίων, τότε το ιακριτικό τούτο Σήµα θα χαιρετηθεί από κάθε ένα των αρχαιοτέρων παρόντων ιοικητών των διαφόρων Ναυτικών υνάµεων, υπό την προϋπόθεση της κατωτέρω υποπαραγράφου 2δ. (3) Ο ανώτατος Αξιωµατικός ή Πλοίαρχος ιοικητής που επαίρει διά πρώτη φορά νέο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως ειτε διά την ανάληψη Αρχηγίας/ ιοικήσεως, είτε κατόπιν προαγωγής, θεωρείται ως καταπλέων στον όρµο και εποµένως θα αποδώσει χαιρετισµό ή θα χαιρετηθεί ανάλογα µε την περίπτωση σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια 2γ (1 ) και 2γ (2) της παρούσης παραγράφου. Αυτός προηγουµένως πρέπει να ειδοποιήσει διά την πρόθεσή του τον ιοικητή του οποίου το ιακρτικό Σήµα πρόκειται να χαιρετήσει. δ. Όλοι οι στην παρούσα παράγραφο 2 χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως δεν επαναλαµβάνονται κατά το διάστηµα της ασκήσεως της αυτής ιοικήσεως από τα αυτά πρόσωπα. Εάν προκύψει αµφιβολία διά το θέµα αυτό, ο χαιρετισµός πρέπει να εκτελεσθεί. Άρθρο : Χαιρετισµός ξένης Χώρας. 1. Ο Κυβερνήτης Ελληνικού Π.Πλοίου ή ο αρχαιότερος ιοικητής Ελληνικής Ναυτικής υνάµεως καταπλέων δι' επίσηµη επίσκεψη σε λιµένα ξένης χώρας στον οποίο υπάρχει πυροβολείο ή Π.Πλοιο της χώρας αυτής, χαιρετά την Εθνική Σηµαία της Χώρας, διά 21 βολών πυροβόλου, αφού εκ των προτέρων έχει βεβαιωθεί ότι ο χαιρετισµός αυτός θα ανταποδοθεί αµέσως βολή προς βολή. 2. Ο χαιρετισµός αυτός δεν εκτελείται όταν το Π.Πλοίο διαπλέει χωρικά ύδατα ξένης χώρας χωρίς πρόθεση αγκυροβολίας σε αυτά, ακόµη και όταν διέρχεται προ πυροβολείου χαιρετισµού, εκτός εάν ειδικοί λόγοι συντρέχουν προς τούτο. 3. Σε περίπτωση επανάπλου του Ελληνικού Π.Πλοίου στον λιµένα µετά από βραχύ χρονικό διάστηµα απουσίας του από αυτόν, ο χαιρετισµός, κατόπιν και σχετικής προηγουµένης συνεννοήσεως µε τις τοπικές αρχές, δεν επαναλαµβάνεται.

15 4. Εάν, δι' οποιαδήποτε αιτία, Ελληνικό Π.Πλοίο δεν δύναται να αποδώσει αναµενόµενο από αυτό χαιρετισµόν, ο Κυβερνήτης του οφείλει να εξηγήσει αµέσως στις τοπικές αρχές τους λόγους διά τους οποίους αδυνατεί να τον εκτελέσει. 5. Όταν, κατά την διάρκεια παραµονής Ελληνικού Π.Πλοίου σε λιµένα ξένης χώρας όπου δεν έγινε ο χαιρετισµός προς αυτήν λόγω µη υπάρξεως πυροβολείου χαιρετισµού ή καταλλήλου Π.Πλοίου αυτής, καταπλεύσει στον λιµένα κατάλληλο Π.Πλοίο της χώρας, τότε η Εθνική Σηµαία της ξένης χώρας θα χαιρετηθεί διά των κανονικών βολών πυροβόλου µόνον κατόπιν αµοιβαίας συνεννοήσεως µεταξύ των δύο αρχαιοτέρων ιοικητών. 6. Εάν Ελληνικό Π.Πλοίο φθάνει σε λιµένα ξένου Κράτους στο πυροβολείο χαιρετισµού του οποίου είναι επηρµένο το ιακρτικό Σήµα του Αρχηγού του Κράτους (ή τυχόν µέλους βασιλεύοντος οίκου αυτού), χαιρετάται πρώτα η Εθνική Σηµαία του Κράτους και έπεται ο χαιρετισµός του ως άνω ιακριτικού Σήµατος, εκτός εάν από το Κράτος αυτό τηρείται η αντίστροφη σειρά. Ο προς το ως άνω ιακριτικό Σήµα χαιρετισµός πάντως δεν ανταποδίδεται. 7. Ο χαιρετισµός προς την Ελληνική Σηµαία από ένα ξένο Π. Πλοίο που φθάνει σε Ελληνικό λιµένα ανταποδίδεται από τον αρχαιότερο παρόντα ιοικητή ή Κυβερνήτη ή µεµονωµένο Ελληνικό Π.Πλοιο, εφ' όσον στον λιµένα αυτόν δεν υπάρχει πυροβολείο χαιρετισµού του Π.Ν. ή των άλλων Κλάδων των Ενόπλων υνάµεων. Άρθρο : Σηµαίες και ιακριτικά Σήµατα / ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως κατά τους χαιρετισµούς διά βολών πυροβόλου. 1. Ξένες αρχές. Κατά την ανταλλαγή χαιρετισµών µετά ξένων Π.Πλοίων, φρουρίων ή πυροβολείων χαιρετισµού ή κατά τον χαιρετισµό προς ξένα ιακριτικά Σήµατα/ ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως ή κατά τους προσωπικούς χαιρετισµούς προς τιµήν ξένων, τηρούνται υπό των Ελληνικών Π.Πλοίων οι ακόλουθες οδηγίες όσον αφορά την έπαρση Σηµαιών : α. Χαιρετισµός Αρχηγού Η Σηµαία του Κράτους αυτού ξένου Κράτους από επαίρεται κατά το διάστηµα έτερο Π.Πλοίο εκείνου του χαιρετισµού επί του του οποίου επιβαίνει. µεγάλου ιστού σε δίστηλα Πλοία ή του ιστού σε µονόστηλα Πλοία, εν ανάγκη παραπλεύρως της Εθνικής Σηµαίας ή τυχόν ήδη επηρµένου ιακριτικού Σήµατος/ ιακριτικού Σήµατος ιοιηκήσεως.

16 β. Χαιρετισµός Αρχηγού: Οπως στην ανωτέρω ξένου Κράτους από το υποπαράγραφο 1α µε την Π.Πλοίο στο οποίο προσθήκη ότι επαίρεται και επιβαίνει. το τυχόν υπάρχον ιακριτικόν Σήµα του τιµωµένου, εάν δυνατόν παραπλεύρως της ξένης Σηµαίας ή σε άλλη κατάλληλη θέση. γ. Χαιρετισµός προς ξένη: Όπως στην ανωτέρω Σηµαία κατά τον κατάπλου υποπαράγραφο 1 α. σε ξένο λιµένα. δ. Χαιρετισµός προς ξένα: Η Σηµαία του ξένου Κράτους ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως επαίρεται κατά το διάστηµα κατά την συνάντηση χαιρετισµού ή µετά ξένου ανωτάτου αντιχαιρετισµού στον πρωραίο Αξιωµατικού ή κατά ιστό στα δίστηλα ή στον την ανταπόδοση του µοναδικό ιστό στα χαιρετισµού προς ξένο µονόστηλα, εν ανάγκη Ανώτατο Αξιωµατικό ή ξένο παραπλεύρως της Εθνικής Π. Πλοίο. Σηµαίας ή τυχόν ήδη επηρµένου ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. ε. Χαιρετισµός κατά Η Σηµαία του Κράτους του επισκέψεις ξένων αρχών τιµωµένου επαίρεται κατά το ή ξένων προσώπων διάστηµα του προσωπικού δικαιουµένων βολών χαιρετισµού επί του χαιρετισµού. πρωραίου ιστού στα δίστηλα ή του ιστού στα µονόστηλα εν ανάγκη παραπλεύρως της Εθνικής Σηµαίας ή τυχόν ήδη επηρµένου ιακριτικού Σήµατος/ ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. 2. Ελληνικές αρχές. Κατά τον χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου προς Ελληνικές αρχές οι οποίες τον δικαιούνται, εάν µεν έχουν ίδιο ιακριτικό Σήµα, τούτο επαίρεται όπως ορίζεται στα αντίστοιχα περί των ιακριτικών Σηµάτων άρθρα του Κεφαλαίου 22 των ιατάξεων Π.Ν. Εάν δεν έχουν ιακριτικό Σήµα, επαίρεται η Εθνική Σηµαία επί του πρωραίου ιστού σε δίστηλα ή του ιστού σε µονόστηλα Π.Πλοία, εν ανάγκη παραπλεύρως

17 τυχόν ήδη επηρµένου επί του ιστού ιακριτικού Σήµατος/ ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. Άρθρο : Ανταποδιδόµενοι και µη ανταποδιδόµενοι χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου. 1. Από τις Ελληνικές αρχές. Τα ακόλουθα ισχύουν διά την ανταπόδοση χαιρετισµών διά βολών πυροβόλου που εκτελούνται προς τιµήν ελληνικών αρχών : α. Χαιρετισµοί προς τον: Ουδέποτε ανταποδίδονται. Πρόεδρο της ηµοκρατίας β. Χαιρετισµοί προς την: Όλοι οι αποδιδόµενοι Σηµαία από ξένα Π. χαιρετισµοί διά βολών Πλοια πυροβόλου από ξένα Π.Πλοία προς Ελληνικά Π.Πλοία ή φρούρια ανταποδίδονται βολή προς βολή. Εάν δεν υπάρχει φρούριο ή πυροβολείο χαιρετισµού προς ανταπόδοση, ο αρχαιότερος ανταποδίδει (Άρθρο Ν 2310 παρ.7). γ. Χαιρετισµοί προς Έλληνες Ουδείς προσωπικός Αξιωµατικούς ή Ελληνικές, χαιρετισµός αποδιδόµενος αρχές προς τιµήν Έλληνος Αξιωµατικού ή Ελληνικής αρχής δίδεται, µε εξαίρεση την περίανταποδίδεται, µε εξαίρεση 1γ του άρθρου Ν 2:3Οθ. την περίπτωση της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου Ν Αντιθέτως ανταποδίδεται ο χαιρετισµός προς τα ιακριτικά Σήµατα του Προέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργού Εθνικής Αµύνης και ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως, όπως αναφέρεται στο άρθρο Ν Από τις ξένες αρχές : Στην περίπτωση χαιρετισµού διά βολών πυροβόλου υπό Ελληνικών Π.Πλοίων, φρουρίων ή πυροβολείων χαιρετισµού

18 προς τιµήν ξένων αρχηγών Κρατών ή άλλων αρχών ισχύουν οι ακόλουθοι γενικώς παραδεδεγµένοι κανόνες µεταξύ των Πολεµικών Ναυτικών των Κρατών: Μη ανταποδιδόµενοι χαιρετισµοί : (1) Οι προς τιµήν ξένων Αρχηγών Κρατών (ή µελών ασκούντων την εξουσία βασιλικών οίκων), είτε κατά την άφιξη ή αναχώρηση εις/από λιµένα είτε κατά την επίσκεψη αυτών σε Ελληνικά Π.Πλοία. (2) Οι προσωπικοί χαιρετισµοί προς τιµήν ξένων Αξιωµατικών ή επισήµων κατά την επίσηµη επίσκεψη τους επί Ελληνικών Π.Πλοίων, µε εξαίρεση την περίπτωση της υποπαραγρφάφου 1γ,του άρθρου Ν (3) Οι χαιρετισµοί προς τιµήν Εθνικών ή άλλων εορτασµών. β. Ανταποδιδόµενοι χαιρετισµοί : (1) Οι προς ξένη Εθνική Σηµαία µε τον κατάπλου Ελληνικού Π.Πλοίου σε ξένο λιµένα. (2) Οι προς τιµήν ξένων ιακριτικών Σηµάτων και ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως Ανωτάτων Αξιωµατικών, ή Πλοιάρχων ιοικητών Οµάδων Πλοίων του Ναυτικού κατά τις εν πλώ ή εν όρµω συναντήσεις τους, όπως, αναφέρεται στο άρθρο Ν Οι Αξιωµατικοί του Π.Ν. αναµένουν από τις ξένες αρχές την τήρηση αυστηρής αµοιβαιότητος σε ό,τι αφορά την απόδοση και ανταπόδοση των χαιρετισµών διά βολών πυροβόλου. Άρθρο : Αναγνωρισµένες Κυβερνήσεις. Βολές χαιρετισµού προς Αρχηγούς ξένων Κρατών, Σηµαίες, και λοιπές αρχές αποδίδονται µόνο στην περίπτωση που είναι Κράτους επισήµως αναγνωρισµένοι από την Ελληνική Κυβέρνηση. Άρθρο : Ενδεικτικός πίνακας απονεµόµενων Τιµών / Χαιρετισµών. 1. Ενδεικτικός πίνακας απονεµοµένων τιµών/χαιρετισµών σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κεφαλαίων 22 και 23 των ιατάξεων Π.Ν. παρέχεται στο Παράρτηµα "Α" αυτού του Κεφαλαίου, το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν. 2. Ο πίναξ χρησιµοποιείται ενδεικτικώς. ιά κάθε περίπτωση όµως απονοµής τιµών πρέπει να εφαρµόζονται οι λεπτοµέρειες που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα των ιατάξεων Π.Ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2201. Γενικές διατάξεις. 1. Στα καθοριζόµενα περί τιµών στις ιατάξεις του Π.Ν. το ρήµα "αποδίδω" χρησιµοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόµενες ενέργειες από τον πρώτον απονέµοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ Άρθρο : 2101. ιακριτικά σηµεία Πολεµικού Πλοίου : 1. Τα διακριτικά σηµεία κάθε Πολεµικού Πλοίου είναι : α. Η Εθνική Σηµαία. β. Το Επίσηµο. γ. Ο Επισείων ή άλλο ιακριτικό Σήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Άρθρο : 1401. Γενικά. Τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο αυτό θέτουν τις γενικές αρχές και επισηµαίνουν τις βασικές υποχρεώσεις στρατιωτικής αγωγής και συµπεριφοράς του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο: 1101. Ο Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1. Το Πολεµικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των ιατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής υνάµεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5429 βάλλονται είκοσι ένας (21) τιμητικοί κανονιοβολισμοί {ανά πέντε δευτερόλεπτα (5 )}: (1) Κατά την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, όταν προβλέπεται ή διαταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002 Π.Δ. 130/10.4.84 (ΦΕΚ 42 Α ) : Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη : α) Τα αρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών Ν.2743/99

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών Ν.2743/99 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών Ν.2743/99 Εν Πειραιεί σήμερον την 26 ΜΑΙΟΥ 2011 μεταξύ αφενός του εν Πειραιεί εδρεύοντος ανεγνωρισμένου Σωματείου υπό την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ -1- ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Η αποστολή του Στρατού είναι, να εξασφαλίζει την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ/200. Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού. Προσωπικού των Ε

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ/200. Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού. Προσωπικού των Ε ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ/200 Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : α. Τα άρθρα 42 και 108 του Ν 721/70 Περί Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚ 20-1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ... 3 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004 ΕL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες 27 Φεβρουαρίου 2004 C(2004) 577 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Της 27 Φεβρουαρίου 2004 Σχετικά µε τροποποίηση της απόφασης C(2002) 1559 της 30 Απριλίου 2002 όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...2

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, νηολογημένο ή όχι, αποτελεί ναυάγιο, αν παύσει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...3

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 ΦΕΚ Α' 219/1996 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2439 Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Διαβάστε περισσότερα