ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Άρθρο : Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου Γενικές διατάξεις. 1. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα αυτού του Κεφαλαίου αποδίδεται ή ανταποδίδεται από Ν.Υπηρεσίες και Π.Πλοία που καθορίζονται µε ιαταγή του ΓΕΝ Πλοία µη καθοριζόµενα ως εκτελούντα τον χαιρετισµό αυτό, δεν τον εκτελούν, εκτός εαν διαταχθούν από τον αρχαιότερο παρόντα Αξιωµατικό σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλεται από εθιµοτυπικούς λόγους µεταξύ Κρατών. 2. Ουδείς χαιρετισµός υπερβαίνει τον αριθµό των 21 βολών πυροβόλου, εκτός εάν ειδικώς διαταχθεί από τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης ή τον Αρχηγό του ΓΕΝ. 3. Μεταξύ Ελληνικών Π.Πλοίων και των Ελληνικών Φρουρίων ή Πυροβολείων δεν ανταλλάσσονται βολές χαιρετισµού. 4. Ο χαιρετισµός διά βολών Πυροβόλου δεν εκτελείται : α. Προ της επάρσεως και µετά την υποστολή της Σηµαίας (πλην του µεσονυκτίου του Μ.Σαββάτου όπως στο άρθρο Ν 2108). Σε ξένα ύδατα ακολουθούνται οι συνήθειες της ξένης χώρας. β. Εάν θα προέκυπταν δυσχέρειες σχετικά µε την θέση της Ναυτικής υνάµεως ή των Π.Πλοίων. γ. Όταν τοπικοί Κανονισµοί το απαγορεύουν. δ. Όταν, στην περίπτωση που θα έπρεπε να ανταποδοθεί, δεν είναι εφικτή η ανταποδοσή του. 5. Εάν υπάρξει ανάγκη αποδόσεως/ανταποδόσεως του χαιρετισµού διά βολών πυροβόλου κατά την ηµέρα της Κυριακής, λαµβάνεται µέριµνα διά να µη εκτελεσθεί κατά την ώρα που τελείται η θεία λειτουργία επί των Π.Πλοίων. Η αναβολή αυτή της αποδόσεως ή ανταποδόσεως χαιρετισµού εξηγείται προς τα ξένα Π. Πλοία ή αρχές. 6. Εάν το τιµώµενο πρόσωπο δικαιούται αυτόν τον χαιρετισµό µε περισσότερες της µιας ιδιότητες, αποδίδεται ο χαιρετισµός µόνο διά την ιδιότητα εκείνη που χαιρετάται µε τον µεγαλύτερο αριθµό βολών. 7. Εκτός των καθοριζοµένων στις ιατάξεις Π.Ν. περιπτώσεων, ουδέποτε βάλλονται βολές πυροβόλου προς χαιρετισµό, ειµή µόνο εκτάκτως δι' εορτασµό µεγάλου Εθνικού γεγονότος ή νίκης των Ελληνικών όπλων και τότε κατόπιν ειδικής διαταγής.

2 8. Ο κανονικός χρονικός ρυθµός βολής από βολή διά όλους τους χαιρετισµούς είναι πέντε (5) δευτερόλεπτα. 9. Όταν πλοίο εκτελεί χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου, παρατάσσεται Φρουρά και όλοι οι επί των καταστρωµάτων του βάλλοντος και των πλησίον αυτού Π.Πλοίων λαµβάνουν τη στάση της προσοχής και οι Αξιωµατικοί χαιρετούν. 10. Ουδείς χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου αποδίδεται προς Αξιωµατικούς κατωτέρους του βαθµού του Πλοιάρχου. 11. Μόνον ο αρχαιότερος ιοικητής επιτρέπει τον χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου. Εκτός των βολών χαιρετισµού οι οποίες αποδίδονται προς τιµήν του ίδιου (άρθρο Ν 2213), ουδέν Π.Πλοίο δύναται να αποδώσει ή ανταποδώσει τον χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου σε οποιαδήποτε περίπτωση χωρίς την άδεια του αρχαιοτέρου ιοικητού. 12. Ουδεµία Ελληνική αρχή χαιρετάται παρουσία ανωτέρας ή αρχαιοτέρας : α. Ουδεµία αρχή του Π.Ν. ή του Στρατού ή της Π.Αεροποριας χαιρετάται παρουσία ανωτέρας ή αρχαιοτέρας αρχής αντιστοίχως. Τούτο ισχύει και διά τους διά βολών πυροβόλου χαιρετισµούς είτε είναι προσωπικοί είτε προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως. β. Εξαίρεση του ανωτέρω αποτελούν οι περιπτώσεις : (1) Του χαιρετισµού προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως παραλαµβάνοντος/παραδίδοντος Αρχηγού ή ιοικητού ως άνω άρθρο Ν 2213, ο οποίος δύναται να αποδοθεί παρουσία ανωτέρας αρχής. (2) Του προσωπικού χαιρετισµού προς ξένο επίσηµο κατά την επίσηµη επίσκεψη αυτού επί Π.Πλοίου σε διάφορο χρόνο της επισκέψεως αρχαιοτέρου του, το οποίο όµως δεν φέρει το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας ή του Αρχηγού του Κράτους στο οποίο ανήκει ο ξένος επίσηµος. 13. Τα Ελληνικά ιακριτικά Σήµατα δεν υποστέλλονται λόγω στολισµού ή χαιρετισµού προς ξένη αρχή α. Ο Επισείων Π.Πλοίων ή το Ελληνικό ιακριτικό Σήµα ή το Ελληνικό ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως δεν υποστέλλονται λόγω στολισµού ή χαιρετισµού προς ξένη αρχή. β. Όταν γίνεται χαιρετισµός ή επαίρεται στολισµός προς τιµήν ξένης χώρας, η Σηµαία της χώρας αυτής και τα ιακριτικά Σήµατα επαίρονται όπως καθορίζεται στο άρθρο Ν 2311 και Ν 2304 παρ.2 αντιστοίχως.

3 Άρθρο : Εορτασµός των Ελληνικών και ξένων εορτών. 1. Στο εσωτερικό κατά τον εορτασµό Εθνικών ή θρησκευτικών εορτών σύµφωνα προς το άρθρο Ν 2304, ο αρχαιότερος ιοικητής συνεννοείται προηγουµένως µε τις αρµόδιες στην ξηρά αρχές δι' όσα αφορούν τον εορτασµό και ιδιαίτερα διά την συµµετοχή αγηµάτων της Ναυτικής υνάµεως. Εφ' όσον κρίνει τούτο σκόπιµο, πληροφορεί διά τον εορτασµό τους αρχαιοτέρους παρόντες Αξιωµατικούς τυχόν συνορµούντων ξένων Π.Πλοίων. 2. Στο εσωτερικό ή το εξωτερικό κατά τις Εθνικές εορτές των φίλων προς την Ελλάδα υνάµεων και µετά προηγουµένη περί των εορτών ειδοποιήση τους, τα Ελληνικά Π.Πλοια συµµετέχουν στις εορτές χαιρετώντα και στολιζόµενα σύµφωνα µε τις οδηγίες του αρχαιοτέρου Έλληνα παρόντος Αξιωµατικού. 3. Στο εξωτερικό, κατά τον εορτασµό Ελληνικών Εθνικών εορτών, ο αρχαιότερος Έλληνας ιοικητής ή Κυβερνήτης συνεννοείται προηγουµένως µετά της Ελληνικής ιπλωµατικής ή Προξενικής αρχής, ώστε να κοινοποιηθεί προς τις τοπικές αρχές η πρόθεση του διά τον εορτασµό αυτό. Ειδοποιεί επίσης απ' ευθείας τον αρχαιότερο ιοικητή των Π.Πλοίων της χώρας στην οποία ελλιµενίζεται και, αν το κρίνει σκόπιµο, τους αρχαιοτέρους παρόντες Αξιωµατικούς των Ναυτικών υνάµεων των συνορµούντων ξένων Π. Πλοίων. 4. Σε κάθε περίπτωση, εν όρµω στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, ο αρχαιότερος ιοικητής ή Κυβερνήτης συµµορφώνεται κατά το δυνατόν, ως προς τις τελετές αυτές, µε τις συνήθειες της χώρας στην οποία ευρίσκεται ή του τόπου στον οποίο λαµβάνει χώρα ο εορτασµός. 5. Εάν Ελληνικά Π.Πλοία πρόκειται να ευρίσκονται εν πλώ και να συµπλέουν µε ξένα Π.Πλοία κατά Εθνική εορτή, ο αρχαιότερος Έλληνας παρών Αξιωµατικός εν πλω ειδοποιεί εγκαίρως διά σήµατος τον Τακτικό ιοικητή, κοινοποιών προς τον αρχαιότερο παρόντα Αξιωµατικό εν πλώ εκάστου ξένου Κράτους τις προθέσεις του περί του εορτασµού της Εθνικής εορτής. 6. Όταν οι ξένοι αρχαιότεροι ιοικητές ή Κυβερνήτες συµµετέχουν στις Ελληνικές εορτές, ο αρχαιότερος Έλληνας παρών Αξιωµατικός εκφράζει τις ευχαριστίες του διά σήµατος ή όταν είναι εν όρµω αποστέλλει Αξιωµατικό προς τούτο.

4 Άρθρο : Συµµετοχή σε Εθνικό Πένθος. 1. Όταν στο εξωτερικό η Σηµαία των Ελληνικών Π.Πλοίων πρόκειται να επαρθεί µεσιστιως λόγω Εθνικού πένθους στην Ελλάδα, ο αρχαιότερος ιοικητής ή αρχαιότερος παρών Αξιωµατικός, ενεργεί προς τις ελληνικές ιπλωµατικές ή Προξενικές αρχές και τους αρχαιοτέρους ιοικητές των ξένων Ναυτικών υνάµεων όπως στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 προηγουµένου άρθρου Ν Οταν ειδοποιηθεί περί τούτου επισήµως, ο Έλληνας αρχαιότερος ιοικητής συµµετέχει σε Εθνικό πένθος της χώρας στην οποία ευρίσκεται. Σε ό,τι αφορά τούτο συµµορφώνεται µε τις συνήθειες του τόπου στον οποίο ευρίσκεται. 3. Εάν ξένο Π.Πλοίο σε Ελληνικό λιµένα ειδοποιήσει επισήµως τον αρχαιότερο ιοικητή των συνορµούντων µετ' αυτού Ελληνικών Π.Πλοίων περί Εθνικού πένθους και υψώσεως µεσιστίως της Σηµαίας του, ο αρχαιότερος ιοικητής συµµετέχει σε αυτό µόνο κατά την ηµέρα της κηδείας του τιµωµένου νεκρού, εκτός αν εκδοθούν ειδικές διαταγές προς τούτο. Άρθρο : Εορτές - Στολισµός - Φωτοστολισµός. 1. Μεγάλος και µικρός στολισµός. α. Ο µεγάλος στολισµός επαίρεται από τα Π.Πλοία : (1) Την 1η Ιανουαρίου, πρώτη του έτους. (2) Την 6η Ιανουαρίου, εορτή των Θεοφανείων. (3) Την 25η Μαρτίου, επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας. (4) Την Αγία Ηµέρα του Πάσχα, από του µεσονυκτίου του Μεγάλου Σαββάτου. (5) Την 15η Αυγούστου της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, ηµέρα εορτασµού των Ενόπλων υνάµεων. (6) Την 28η Οκτωβρίου, επέτειο κηρύξεως του Ελληνοιταλικού πολέµου (Επέτειος του ΟΧΙ). (7) Την 3η εκεµβρίου, επέτειο των ναυµαχιών της Ελλης. (8) Την 6ην εκεµβρίου, εορτή του Αγίου Νικολάου, προστάτου των Ναυτικών.

5 (9) Εν όψει του ιακριτικού Σήµατος του Προέδρου της ηµοκρατίας επισήµως επισκεπτοµένου Π. Πλοία. (10) Οταν Αρχηγός ξένου Κράτους επισκέπτεται επισήµως Π.Πλοία. (11) Στις περιπτώσεις ξένων εορτασµών παρουσία ξένων Π.Πλοίων ή εντός των χωρικών υδάτων της ενδιαφεροµένης χώρας (ως άρθρον Ν 2302). (12) Σε τοπικές Ελληνικές εορτές κατόπιν διαταγής του αρχαιοτέρου ιοικητού ή Κυβερνήτου µεµονωµένου Π. Πλοίου. β. Ο στολισµός επαίρεται κατόπιν διαταγής του αρχαιοτέρου ιοικητού ή στο µόνιµο αγκυροβόλιο κατόπιν διαταγής του ιοικητού του Ναυστάθµου ή της Βάσεως, από την ώρα επάρσεως µέχρι την ώρα υποστολής της Σηµαίας, κατά τις ως άνω ωρισµένες ηµέρες εορτασµού. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις των εδαφίων 1 α (9), 1 α (10), 1 α (11) και 1 α (12) της προηγουµένης υποπαραγράφου 1 α, η ώρα επάρσεως του στολισµού ως και ο χρόνος κατά τον οποίο θα παραµείνει, καθορίζεται αναλόγως σε κάθε περίπτωση από τον Αρχαιότερο ιοικητή. γ. Κατά τον µικρό στολισµό επαίρονται µόνο το Επίσηµο και η Σηµαία. Το µεν Επίσηµο στο στηλίδιο του Επισήµου, η δε Σηµαία στο πρυµναίο στηλίδιο της Σηµαίας ως και στο επίµηλο όλων των ιστών (βλ. άρθρο Ν 2304 παρ.2). δ. Ο µικρός στολισµός επαίρεται κατά τις ηµέρες και περιπτώσεις της ως άνω υποπαραγράφου 1α όταν τα Π.Πλοία ευρίσκονται εν πλώ ή πλησίον αγκυροβολίου ή και εν άρµω κατά επικρατούσα κακοκαιρία. Εξαίρεση γίνεται κατά τις επίσηµες υποδοχές εν πλώ οπότε, καιρού επιτρέποντος, επαίρεται ο µεγάλος στολισµός, σύµφωνα µε τις διαταγές του αρχαιοτέρου ιοικητού. ε. Ο µεγάλος ή µικρός στολισµός που γίνεται από Π. Πλοίο προς τιµήν του Προέδρου της ηµοκρατίας εν όψει του ιακριτικού του Σήµατος, υποστέλλεται από το Πλοίο στο οποίο επιβαίνει ευθύς µετά την επιβιβασή του σ' αυτό, µε εξαίρεση την περίπτωση της κατωτέρω υποπαραγράφου 1 στ. στ. Το Π.Πλοίο επί του οποίου είναι επηρµένο το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας στολίζεται προς τιµήν Ελληνικής ή ξένης εορτής ή κατά την επίσηµη επίσκεψη αρχηγού ξένου Κράτους. 2. Σηµαίες και ιακριτικά Σήµατα κατά τον στολισµό. α. Κατά τον µεγάλο ή µικρό στολισµό δι' Εθνικό εορτασµό. (1) ιά τον εορτασµό ή απόδοση τιµών µε Εθνικό χαρακτήρα, η Σηµαία πέραν του πρυµναίου στηλιδίου επαίρεται στο επίµηλο και των δύο ιστών στα δίστηλα πλοία, εκτός εάν το στολιζόµενο δίστηλο πλοίο έχει επηρµένο ιακριτικό Σήµα ή/και ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως, οπότε η Σηµαία επαίρεται στον ελεύθερο τούτων ιστό.

6 (2) ιά την ίδια περίπτωση, στα µονόστηλα Πλοία η Σηµαία επαίρεται στο επίµηλο του ιστού παραπλεύρως τυχόν υπάρχοντος ιακριτικού Σήµατος ή ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. β. Κατά τον µεγάλο ή µικρό στολισµό δι' εορτασµό ξένης εορτής ή προς τιµήν ξένου Αρχηγού Κράτους. (1) Στα δίστηλα Πλοία η τιµωµένη ξένη Σηµαία επαίρεται σε µια µόνο θέση στον υψηλότερο εκ των δύο ιστών, στην περίπτωση δε υπάρξεως πέραν του ενός ιακριτικών Σηµάτων ή/ και ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως, αυτή δύναται να επαρθεί παραπλεύρως ενός αυτών, ιδιαιτέρως δε στο πλοίο στο οποίο επιβαίνει το ξένο Υψηλό πρόσωπο, κατά προτίµηση παραπλεύρως του τυχόν επαιροµένου ιακριτικού Σήµατος αυτού. (2) Στα µονόστηλα Πλοία η τιµωµένη Σηµαία επαίρεται στο επίµηλο του ιστού παραπλεύρως και δεξιά της Ελληνικής Σηµαίας ή τυχόν ιακριτικού Σήµατος. Άλλα τυχόν ιακριτικά Σήµατα ή ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως επαίρονται στην κατάλληλη θέση ή ελλείψει αυτής, στις κεραίες σηµάνσεως διά σηµείων. (3) Όταν το στολιζόµενο διά ξένο εορτασµό Π.Πλοίο, είναι το Π.Πλοίο που φέρει το ιακριτικό του Προέδρου της ηµοκρατίας, τούτο παραµένει επηρµένο στην θέση του και στα µονόστηλα πλοία η τιµωµένη Σηµαία επαίρεται παραπλεύρως και αριστερά αυτού ή εν αδυναµία σε άλλη κατάλληλη θέση. (4) Στην περίπτωση που οι τιµώµενες ξένες Σηµαίες είναι περισσότερες της µιας και απαιτηθεί να επαρθούν στον αυτό ιστό, αυτές επαίρονται στο ίδιο ύψος και αριστερά της Ελληνικής Σηµαίας κατ' αλφαβητική σειρά των ονοµάτων των κρατών στην Αγγλική γλώσσα. Εάν η περίπτωση αυτή συµβαίνει σε λιµένα ξένης χώρας, τότε η Σηµαία αυτής της χώρας επαίρεται δεξιότερα όλων των άλλων και αµέσως αριστερά της Ελληνικής. Εάν κατά την περίπτωση αυτή εκτελεσθεί χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς χαιρετισµόν µιας ξένης Σηµαίας ή του ιακριτικού Σήµατος επισήµου προσώπου µιας από τις χώρες αυτές, η Σηµαία της χώρας αυτής θα δεικνύεται µόνη της κατά την διάρκεια του χαιρετισµού. γ. Σε µικρά Π.Πλοία και Π.Πλοία µε ιστό και υπερκατασκευές που δεν επιτρέπουν την έπαρση Σηµαιών και ιακριτικών Σηµάτων κατά τους καθοριζοµένους τρόπους, η έπαρση αυτών προσαρµόζεται αναλόγως και χρησιµοποιούνται οι κεραίες σηµάνσεως διά σηµείων. 3. Φωτοστολισµός. α. Κατά τον εορτασµό των Ελληνικών εορτών της παραγράφου 1 εκτελείται φωτοστολισµός των ευρισκοµένων στο µόνιµο αγκυροβόλιο Π.Πλοίων κατόπιν διαταγής του ιοικητού του Ναυστάθµου ή της Ν.Βάσεως και µεταξύ των καθοριζοµένων από αυτούς ωρών. Ο αρχαιότερος ιοικητής

7 Π.Πλοίων ή ο Κυβερνήτης µεµονωµένου Π.Πλοίου, ευρισκόµενοι σε άλλους λιµένες εσωτερικού ή εξωτερικού, δύνανται, στις ίδιες περιπτώσεις και όταν οι γενικές συνθήκες ετοιµότητος και ασφαλείας το επιτρέπουν, να διατάξουν εκτέλεση φωτοστολισµού. β. Κατά την διάρκεια της αφής του φωτοστολισµού τηρείται πλήρης κάλυψη φώτων. Άρθρο : Βολές χαιρετισµού κατά τις εορτές. 1. Από τα Φρούρια ή Πυροβολεία που καθορίζονται στην αναφεροµένη στο άρθρο Ν 2301 Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ βάλλονται 21 βολές χαιρετισµού κατά τις ακόλουθες εορτές της παραγράφου 1 του προηγουµένου άρθρου Ν 2304 : α. Τη µεσηµβρία των εορτών των εδαφίων 1 α (1 ), 1 α (3), 1α (6), 1α (7), 1α (8). β. Κατά την κατάδυση του Τιµίου Σταυρού στην εορτή του εδαφίου 1 α (2). γ. Το µεσονύκτιο του Μεγάλου Σαββάτου διά την περίπτωση του εδαφίου 1α (4). 2. Τα ανωτέρω δύνανται να εφαρµοσθούν από κατάλληλο Πλοίο, κατά την κρίση του αρχαιοτέρου ιοικητού σε περίπτωση συνορµούντων Πλοίων σε λιµένα εσωτερικού άλλο πλην του µονίµου αγκυροβολίου τους. 3. Στις λοιπές περιπτώσεις υποπαραγράφου 1 α του άρθρου Ν 2304 οι βολές χαιρετισµού βάλλονται σύµφωνα µε τις ιαταγές του αρχαιοτέρου ιοικητού. Άρθρο : Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. 1. Όταν ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας φθάσει σε λιµένα όπου υπάρχει πυροβολείο χαιρετισµού, αποδίδεται από το πυροβολείο χαιρετισµός διά 21 βολών πυροβόλου. Εφ' όσον δεν υπάρχει πυροβολείο χαιρετισµού, ο χαιρετισµός αποδίδεται από προκαθορισµένο Π.Πλοίο. 2. Ο µεγάλος στολισµός επαίρεται και ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου αρχίζει µόλις φανεί το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας ή όταν το εφόλκιο ή πλωτό µέσο φθάσει στο εκ των προτέρων καθωρισµένο σηµείο ή όταν, κατά οδική µετακίνηση αυτού, το όχηµα που τον φέρει φθάσει σε προκαθωρισµένο σηµείο. 3. Εάν ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας πρόκειται να επιβεί επί Π.Πλοίου,

8 τότε ο στολισµός επαίρεται από όλα τα εν όψει Πλοία σύµφωνα µε την ως άνω παράγραφο 2 και ο χαιρετισµός διά πυροβόλων βάλλεται από το Π. Πλοίο στο οποίο θα επιβεί, πριν από την άφιξη του εφολκίου στην κλίµακα του Πλοίου. Κατά οδική άφιξη αυτού η έναρξη του χαιρετισµού διά πυροβόλων γίνεται σύµφωνα προς τις διαταγές που θα εκδοθούν. Με την επιβίβαση του επί του Π.Πλοίου υψώνεται το ιακριτικό του Σήµα, ενώ συγχρόνως υποστέλλεται ο στολισµός από το Πλοίο αυτό. 4. Όταν το Π.Πλοίο που φέρει τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας είναι εν πλω µε επηρµένο το ιακριτικό του Σήµα, κάθε Π.Πλοίο που συναντά ή αντιπαρέρχεται τούτο, θα αποδώσει τις τιµές του άρθρου Ν 2211 παράγραφος 2, και µόνο εφ' όσον έχει προηγουµένως διαταχθεί θα αποδώσει και τις τιµές διά βολών πυροβόλου. 5. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας, εκτός αν άλλως διαταχθεί, αποδίδεται και κατά την αναχώρησή του από το Π.Πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκε ή από πυροβολείο ή άλλο καθωρισµένο Π.Πλοίο εκ των συνορµούντων. 6. Ουδείς από τους ανωτέρω χαιρετισµούς ανταποδίδεται. 7. Το Π.Πλοίο το οποίο έχει επηρµένο το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας δεν αποδίδει ή ανταποδίδει χαιρετισµούς, ειµή µόνο προς ξένο Κράτος. Όσον αφορά τον χαιρετισµό Αρχηγών ξένων Κρατών συµµορφώνεται προς τις διαταγές που θα ληφθούν. 8. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ως άνω κινήσεις του Προέδρου της ηµοκρατίας έχουν ορισθεί ως ανεπίσηµες, ιαταγή του ΓΕΝ καθορίζει τις τιµές που θα αποδοθούν (Βλ. άρθρο Ν 2211 παρ.6). Άρθρο : Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς Αρχηγούς ξένων Κρατών. 1. Ο προς τους Αρχηγούς ξένων Κρατών χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου περιλαµβάνει 21 βολές. 2. Ο χαιρετισµός αποδίδεται κατά τις ίδιες περιπτώσεις και τρόπον που αναφέρονται διά τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας στο προηγούµενο άρθρο Ν Κατά τον χαιρετισµό από το Π.Πλοίο στο οποίο πρόκειται να επιβεί ο τιµώµενος, επαίρεται η ξένη Εθνική Σηµαία και το τυχόν υπάρχον ιακριτικό Σήµα αυτού. Λεπτοµέρειες διά την έπαρση Σηµαιών και ιακριτικών Σηµάτων κατά τον χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου αναφέρονται στο άρθρο Ν Παρουσία του ιακριτικού Σήµατος Αρχηγού Κράτους ουδεµία άλλη αρχή του Κράτους αυτού χαιρετάται από τα Ελληνικά Π. Πλοία.

9 5. Ο αυτός χαιρετισµός διά 21 βολών πυροβόλου αποδίδεται και προς τα επίσηµα µέλη των ασκούντων εξουσία βασιλικών οίκων ξένων Κρατών κατά την επίσηµη επισκεψή τους επι Π.Πλοίων. 6. Χαιρετισµός σε περίπτωση παρουσίας περισσοτέρων του ενός Αρχηγού Κρατών. α. Όταν Ελληνικό Π.Πλοίο εισέρχεται σε λιµένα ή συναντά ή αντιπαρέρχεται Πλοίο που έχει επηρµένα ιακριτικά Σήµατα Αρχηγών Κρατών και κατόπιν των ληφθεισών περί τούτου διαταγών, χαιρετά διά 21 βολών κάθε ένα από τα ιακριτικά Σήµατα κατά σειρά : (1) Τον Αρχηγό του Κράτους στο οποίο ανήκει ο λιµένας. (2) Τον Πρόεδρο της Ελληνικής ηµοκρατίας. (Εάν επιβαίνει) (3) Τους Αρχηγούς των άλλων Κρατών κατ' αλφαβητική σειρά των Κρατών στην Αγγλική γλώσσα. (4) Τα τυχόν µέλη ασκούντων την εξουσία βασιλικών οίκων των άλλων Κρατών κατά την σειρά της προηγουµένης υποπαραγράφου 6α (3). β. Στην περίπτωση αυτή µόνο ένας χαιρετισµός βάλλεται διά το ιακριτικό Σήµα του ίδιου Κράτους, ανεξαρτήτως του αριθµού των ιακριτικών Σηµάτων του αυτού Κράτους. Άρθρο : Προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου. 1. Γενικές ιατάξεις. α. Προσωπικοί χαιρετισµοί καλούνται εκείνοι που γίνονται προς τιµήν του επισήµως επισκεπτοµένου ένα Π.Πλοίο Αξιωµατικού ή επισήµου κατά την αναχώρησή του από αυτό. β. Οι ως άνω προσωπικοί χαιρετισµοί κατά τα διεθνή έθιµα, ουδέποτε ανταποδίδονται κατά την εκτέλεση τους ούτε προς τα Ελληνικά ούτε προς τα ξένα Π.Πλοία. γ. Σύµφωνα µε την προηγουµένη υποπαράγραφο β, τα Ελληνικά Π.Πλοία δεν ανταποδίδουν προσωπικό χαιρετισµό αποδιδόµενο από ξένο Π.Πλοίο προς τιµήν Έλληνος Αξιωµατικού ή επισήµου, ούτε αναµένεται ανταπόδοση σύµφωνα µε τα διεθνή έθιµα. Στην περίπτωση όµως κατά την οποία διαπιστωθεί ότι ο χαιρετισµός από Ελληνικό Π.Πλοίο προς ξένο Αξιωµατικό ή επίσηµο ανταποδίδεται κατά την εκτέλεση του, τότε θα πρόκειται περι εξαιρετικής λεπτότητος η οποία επιβάλλει και την αντίστοιχη άµεση ανταπόδοση κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε χαιρετισµού αποδιδοµένου προς Έλληνα Αξιωµατικό ή επίσηµο κατά τις ίδιες περιπτώσεις. δ. Οι προσωπικοί χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου αποδίδονται µόνο

10 υπό ενός Π.Πλοίου της αυτής Ναυτικής υνάµεως προς το αυτό πρόσωπο και δεν επαναλαµβάνονται κατά τυχόν δεύτερη επίσκεψη του ιδιου προσώπου στο διάστηµα της παραµονής της ίδιας Ναυτικής υνάµεως στον ίδιο όρµο. Εξαίρεση γίνεται διά τους χαιρετισµούς προς αρχηγούς ξένων Κρατών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικά. ε. Οι προσωπικοί χαιρετισµοί δεν αποδίδονται εφ' όσον οι τοπικοί κανονισµοί το απαγορεύουν. (βλ. άρθρο Ν 2301 παρ.4) 2. Προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης. α. Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης, οσάκις επισκέπτονται επισήµως Π.Πλοίο στο εσωτερικό ή εξωτερικό, χαιρετώνται κατά την αναχωρησή τους εκ του Π.Πλοίου διά 19 βολών. β. Ο χαιρετισµός αποδίδεται από το Π.Πλοίο το οποίο επισκέπτονται ή από το Π. Πλοίο του αρχαιοτέρου ιοικητού και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 δ αυτού του άρθρου. γ. Εάν τυχόν το Π.Πλοίο επί του οποίου είναι επηρµένο το ιακριτικό Σήµα του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης χαιρετισθεί υπό ξένου Π.Πλοίου, τότε ο χαιρετισµός θα ανταποδοθεί αµέσως βολή προς βολή (βλ. άρθρο Ν 2309 παρ.1 β). δ. Τα Ελληνικά Π.Πλοία αποδίδουν χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου προς το ιακριτικό Σήµα του Πρωθυπουργό ή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης µόνο όταν συναντήσουν στο εξωτερικό το φέρον το ιακριτικό τους Σήµα Π.Πλοίο. Ο χαιρετισµός αυτός από Ελληνικά Π.Πλοία δεν ανταποδίδεται (βλ. άρθρο Ν 2309 παρ.1β). ε. Οι αυτοί ως άνω χαιρετισµοί αποδίδονται προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως κατά την απουσίαν του Πρωθυπουργού και στον Υφυπουργό/ Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αµύνης κατά την απουσία του Υπουργού Εθνικής Αµύνης. στ. Ο προς τον Πρόεδρο της Βουλής χαιρετισµός είναι προσωπικός χαιρετισµός, µη προβλεποµένου ιακριτικού Σήµατος διά τούτον. 3. Προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς τις λοιπές Ελληνικές Αρχές. α. Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί µέλη της Ελληνικής Κυβερνήσεως όταν επισκέπτονται επισήµως Π.Πλοίο χαιρετώνται κατά την αναχωρησή τους εκ του Π.Πλοίου διά 19 βολών µόνο στο εξωτερικό. Ο χαιρετισµός αποδίδεται από ένα µόνο Π.Πλοίο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 δ αυτού του άρθρου διά το αυτό πρόσωπο. β. Οι Εκκλησιαστικές αρχές όταν επισκέπτονται επισήµως Π. Πλοίο στο

11 εξωτερικό χαιρετώνται κατά την αναχώρησή τους δια βολών : Πατριάρχες : 19 Πρόεδροι Ιεράς Συνόδου : 15 Μητροπολίτες : 13 Ο χαιρετισµός αποδίδεται από ένα µόνο Π. Πλοίο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1δ αυτού του άρθρου. γ. Οι Γενικοί Γραµµατείς Περιφερειών, Νοµάρχες όταν επισκέπτονται επισήµως Π.Πλοίο στο εξωτερικό χαιρετώνται κατά την αναχωρησή τους εκ του Π.Πλοίου αντιστοίχως διά 17 και 15 βολών. Ο χαιρετισµός αυτός αποδίδεται από ένα µόνο Π.Πλοίο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο 1δ αυτού του άρθρου. δ. Οι διπλωµατικοί και προξενικοί υπάλληλοι χαιρετώνται διά των αναγραφοµένων κατωτέρω βολών πυροβόλου κατά την αναχώρησή τους από το Π.Πλοίο το οποίο επισκέπτονται επισήµως στο εξωτερικό και εντός των ορίων της χώρας στην οποία είναι διαπιστευµένοι : Πρεσβευτής : 17 Επιτετραµµένος : 13 (διά κανονικών διαπιστευτηρίων) Γενικός Πρόξενος : 11 Πρόξενος : 7 Υποπρόξενος : 5 Ο χαιρετισµός αποδίδεται µόνο από ένα Πλοίο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα καθοριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 δ αυτού του άρθρου. Ειδικώς διά τις ιπλωµατικές αρχές (Πρεσβευτή, Επιτετραµµένο) ο χαιρετισµός δύναται να αποδοθεί από το Π.Πλοίο από το οποίο αποβιβάζονται επισήµως στην ξένη χώρα στην οποία είναι διαπιστευµένοι ή στο οποίο επιβιβάζονται επισήµως διά να επανέλθουν στην Ελλάδα. ε. Οι Έλληνες Αξιωµατικοί του Π.Ν., του Στρατού και της Π.Αεροπορίας,επισκεπτόµενοι επισήµως Π.Πλοίο χαιρετώνται κατά την αναχωρησή τους διά βολών πυροβόλου που αντιστοιχούν στην εξοµοίωση του βαθµού τους,µόνο στο εξωτερικό ως κατωτέρω : Ναύαρχος, Α/ΓΕΕΘΑ : 19 Αντιναύαρχος Α/ΓΕΝ : 17

12 Αντιναύαρχος : 15 Υποναύαρχος : 13 Αρχιπλοίαρχος και : 11 Πλοίαρχος ιοικητής Οµάδος/Μοιρών Πλοίων Ο χαιρετισµός αυτός αποδίδεται από ένα µόνο Π.Πλοιο και δεν επαναλαµβάνεται, κατά τα καθοριζόµενα στην υποπαράγραφο 1 δ αυτού του άρθρου. στ. Ουδείς προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου εκτελείται από Π.Πλοιο ή Ν. Υπηρεσία στο εσωτερικό κατά τις επίσηµες επισκέψεις ή άλλες περιπτώσεις προς τιµήν Ελλήνων Αξιωµατικών του Π.Ν. του Στρατού ή της Αεροπορίας ή άλλων Ελληνικών αρχών, πλην του Προέδρου της ηµοκρατίας (άρθρο Ν 2306) και των αναφεροµένων στην ως άνω παράγραφο 2 αυτού του άρθρου. 4. Προσωπικός χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς ξένους επισήµους και Αξιωµατικούς. α. Όταν ξένος επίσηµος άλλος από Αρχηγό Κράτους ή ανώτατος Αξιωµατικός ή αρχή ξένου Κράτους οµόλογη ή αντιστοίχως εξοµοιουµένη προς τις Ελληνικές αρχές τις δικαιούµενες αυτού του χαιρετισµού, επισκέπτονται επισήµως Ελληνικό Π.Πλοιο χαιρετώνται κατά την αναχώρησή τους από το Π. Πλοιο διά του αριθµού βολών διά του οποίου χαιρετώνται από τα Π.Πλοία του Κράτους και οποιος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 19. β. Εάν ο αριθµός των βολών χαιρετισµού των ανωτέρω στο Κράτος στο οποίο ανήκουν είναι µικρότερος του προβλεποµένου από τις ιατάξεις Π.Ν. διά τον Ελληνα οµόλογο ή οµοιοβάθµο τους, τότε χαιρετώνται διά του αριθµού των βολών που καθορίζονται δια τους Έλληνες οµολόγους ή οµοιοβάθµους τους. γ. Οι προσωπικοί αυτοί χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου προς ξένους επισήµους και Αξιωµατικούς εκτελούνται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό σύµφωνα µε τις διαταγές που θα ληφθούν και στο εξωτερικό κατ' εφαρµογή της αρχής της αµοιβαιότητος κατά τις περιπτώσεις ανταλλαγών επισήµων επισκέψεων. Άρθρο : Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως. 1. Γενικές ιατάξεις. α. Οι χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου προς τα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως δεν θεωρούνται προσωπικοί χαιρετισµοί.

13 β. Οι χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου προς τα ιακριτικά Σήµατα/ Σήµατα ιοικήσεως µεταξύ Ελληνικών Π.Πλοιων ουδέποτε ανταποδίδονται. Αυτοί ανταποδίδονται όµως βολή προς βολή, όταν γίνονται προς ιακριτικά Σήµατα/ ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως µεταξύ Ελληνικών και ξένων Π.Πλοίων. γ. Τα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως του Π. Ν των ανωτάτων Αξιωµατικών, Αρχηγών ή δικαιουµένων ιοικητών και των Πλοιάρχων ιοικητών Οµάδων/Μοιρών Πλοίων χαιρετώνται διά βολών πυροβόλου από τα Ελληνικά Π.Πλοία : (1) Μόνο κατά την ανάληψη των καθηκόντων της Αρχηγίας ή ιοικήσεώς τους και την παράδοση των αυτών καθηκόντων όπως καθορίζεται στο άρθρο Ν (2) Κατά την ανταλλαγή του χαιρετισµού αυτού προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως µεταξύ Ελληνικών και ξένων Π. Πλοίων όπως προβλέπεται από τις σχετικές για τους χαιρετισµούς αυτούς διατάξεις της κατωτέρω παραγράφου 2. δ. Οι χαιρετισµοί αυτοί δεν αποδίδονται εν όρµω εφ' όσον οι τοπικοί κανονισµοί το απαγορεύουν (βλ. άρθρο Ν 2301 παρ.4). ε. Όπου είναι πρακτικώς εφικτό προειδοποιείται ο Αξιωµατικός ή επίσηµος του οποίου πρόκειται να χαιρετηθεί το ιακριτικό Σήµα/Σήµα ιοικήσεως, και γνωστοποιείται η ώρα του χαιρετισµού. 2. Χαιρετισµός προς ξένα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως. α. Σε περιπτώσεις που έχουν εκ των προτέρων καθορισθεί διά διαταγών, όταν ένα ή περισσότερα Ελληνικά Π.Πλοία συναντήσουν εν πλώ ξένο Π.Πλοίο το οποίο έχει επηρµένο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως ανωτάτου Αξιωµατικού ή Πλοιάρχου ιοικητού ανωτέρου κατά βαθµό ή αρχαιότητα του Ελληνος αρχαιοτέρου ιοικητού, αυτός χαιρετά τον ξένο ανώτατο ή Πλοίαρχο ιοικητή, διά του κανονικού αριθµού βολών της υποπαραγράφου 3ε του άρθρου Ν Εάν η συνάντηση γίνει εν όρµω, ο χαιρετισµός εκτελείται µετά την απόδοση και ανταπόδοση των Εθνικών χαιρετισµών προς την Σηµαία. β. Εάν κατά την ίδια περίπτωση προκαθορισµένης από διαταγές συναντήσεως και ανταλλαγής βολών χαιρετισµού προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως, ισόβαθµοι Αξιωµατικοί συναντηθούν εν πλώ και η σχετική αρχαιότης τους είναι άγνωστη ή αµφίβολη, τότε πρέπει να χαιρετηθούν αµοιβαίως όσο το δυνατόν ταχύτερα. γ. Εάν Στολίσκοι ή Μοίρες πολλών Κρατών ορµούν στον αυτό όρµο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τότε προς περιορισµό του αριθµού των χαιρετισµών που θα απαιτούσε η κατά γράµµα εφαρµογή της ανωτέρω υποπαραγράφου 2α, ισχύουν τα ακόλουθα, µετά από συµφωνία των

14 αρχαιοτέρων παρόντων ιοικητών εκάστου αντιπροσωπευόµενου Κράτους : (1) Ο αρχαιότερος ιοικητής ή Κυβερνήτης µεµονωµένου Ελληνικού Π.Πλοίου, καταπλέων σε όρµο όπου συνορµούν Ναυτικές υνάµεις διαφόρων Κρατών θα χαιρετήσει µόνο τον έχοντα το ανώτερο ή αρχαιότερο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως όλων των συνορµούντων ξένον ιοικητή. Εάν όµως ευρίσκεται ήδη εν όρµω Ελληνικό Π.Πλοίο φέρον ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως ανώτερο του καταπλέοντος ιοικητού ή Κυβερνήτου, τότε ο τελευταίος αυτός θα χαιρετήσει µόνο το Σήµα τούτο υπό την προϋπόθεση της κατωτέρω υποπαραγράφου 2δ. (2) Εάν το καταπλέον Πλοίο φέρει ιακρτικό Σήµα ιοικήσεως ανώτερο ή αρχαιότερο όλων των λοιπών συνορµούντων Π.Πλοίων, τότε το ιακριτικό τούτο Σήµα θα χαιρετηθεί από κάθε ένα των αρχαιοτέρων παρόντων ιοικητών των διαφόρων Ναυτικών υνάµεων, υπό την προϋπόθεση της κατωτέρω υποπαραγράφου 2δ. (3) Ο ανώτατος Αξιωµατικός ή Πλοίαρχος ιοικητής που επαίρει διά πρώτη φορά νέο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως ειτε διά την ανάληψη Αρχηγίας/ ιοικήσεως, είτε κατόπιν προαγωγής, θεωρείται ως καταπλέων στον όρµο και εποµένως θα αποδώσει χαιρετισµό ή θα χαιρετηθεί ανάλογα µε την περίπτωση σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια 2γ (1 ) και 2γ (2) της παρούσης παραγράφου. Αυτός προηγουµένως πρέπει να ειδοποιήσει διά την πρόθεσή του τον ιοικητή του οποίου το ιακρτικό Σήµα πρόκειται να χαιρετήσει. δ. Όλοι οι στην παρούσα παράγραφο 2 χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου προς ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως δεν επαναλαµβάνονται κατά το διάστηµα της ασκήσεως της αυτής ιοικήσεως από τα αυτά πρόσωπα. Εάν προκύψει αµφιβολία διά το θέµα αυτό, ο χαιρετισµός πρέπει να εκτελεσθεί. Άρθρο : Χαιρετισµός ξένης Χώρας. 1. Ο Κυβερνήτης Ελληνικού Π.Πλοίου ή ο αρχαιότερος ιοικητής Ελληνικής Ναυτικής υνάµεως καταπλέων δι' επίσηµη επίσκεψη σε λιµένα ξένης χώρας στον οποίο υπάρχει πυροβολείο ή Π.Πλοιο της χώρας αυτής, χαιρετά την Εθνική Σηµαία της Χώρας, διά 21 βολών πυροβόλου, αφού εκ των προτέρων έχει βεβαιωθεί ότι ο χαιρετισµός αυτός θα ανταποδοθεί αµέσως βολή προς βολή. 2. Ο χαιρετισµός αυτός δεν εκτελείται όταν το Π.Πλοίο διαπλέει χωρικά ύδατα ξένης χώρας χωρίς πρόθεση αγκυροβολίας σε αυτά, ακόµη και όταν διέρχεται προ πυροβολείου χαιρετισµού, εκτός εάν ειδικοί λόγοι συντρέχουν προς τούτο. 3. Σε περίπτωση επανάπλου του Ελληνικού Π.Πλοίου στον λιµένα µετά από βραχύ χρονικό διάστηµα απουσίας του από αυτόν, ο χαιρετισµός, κατόπιν και σχετικής προηγουµένης συνεννοήσεως µε τις τοπικές αρχές, δεν επαναλαµβάνεται.

15 4. Εάν, δι' οποιαδήποτε αιτία, Ελληνικό Π.Πλοίο δεν δύναται να αποδώσει αναµενόµενο από αυτό χαιρετισµόν, ο Κυβερνήτης του οφείλει να εξηγήσει αµέσως στις τοπικές αρχές τους λόγους διά τους οποίους αδυνατεί να τον εκτελέσει. 5. Όταν, κατά την διάρκεια παραµονής Ελληνικού Π.Πλοίου σε λιµένα ξένης χώρας όπου δεν έγινε ο χαιρετισµός προς αυτήν λόγω µη υπάρξεως πυροβολείου χαιρετισµού ή καταλλήλου Π.Πλοίου αυτής, καταπλεύσει στον λιµένα κατάλληλο Π.Πλοίο της χώρας, τότε η Εθνική Σηµαία της ξένης χώρας θα χαιρετηθεί διά των κανονικών βολών πυροβόλου µόνον κατόπιν αµοιβαίας συνεννοήσεως µεταξύ των δύο αρχαιοτέρων ιοικητών. 6. Εάν Ελληνικό Π.Πλοίο φθάνει σε λιµένα ξένου Κράτους στο πυροβολείο χαιρετισµού του οποίου είναι επηρµένο το ιακρτικό Σήµα του Αρχηγού του Κράτους (ή τυχόν µέλους βασιλεύοντος οίκου αυτού), χαιρετάται πρώτα η Εθνική Σηµαία του Κράτους και έπεται ο χαιρετισµός του ως άνω ιακριτικού Σήµατος, εκτός εάν από το Κράτος αυτό τηρείται η αντίστροφη σειρά. Ο προς το ως άνω ιακριτικό Σήµα χαιρετισµός πάντως δεν ανταποδίδεται. 7. Ο χαιρετισµός προς την Ελληνική Σηµαία από ένα ξένο Π. Πλοίο που φθάνει σε Ελληνικό λιµένα ανταποδίδεται από τον αρχαιότερο παρόντα ιοικητή ή Κυβερνήτη ή µεµονωµένο Ελληνικό Π.Πλοιο, εφ' όσον στον λιµένα αυτόν δεν υπάρχει πυροβολείο χαιρετισµού του Π.Ν. ή των άλλων Κλάδων των Ενόπλων υνάµεων. Άρθρο : Σηµαίες και ιακριτικά Σήµατα / ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως κατά τους χαιρετισµούς διά βολών πυροβόλου. 1. Ξένες αρχές. Κατά την ανταλλαγή χαιρετισµών µετά ξένων Π.Πλοίων, φρουρίων ή πυροβολείων χαιρετισµού ή κατά τον χαιρετισµό προς ξένα ιακριτικά Σήµατα/ ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως ή κατά τους προσωπικούς χαιρετισµούς προς τιµήν ξένων, τηρούνται υπό των Ελληνικών Π.Πλοίων οι ακόλουθες οδηγίες όσον αφορά την έπαρση Σηµαιών : α. Χαιρετισµός Αρχηγού Η Σηµαία του Κράτους αυτού ξένου Κράτους από επαίρεται κατά το διάστηµα έτερο Π.Πλοίο εκείνου του χαιρετισµού επί του του οποίου επιβαίνει. µεγάλου ιστού σε δίστηλα Πλοία ή του ιστού σε µονόστηλα Πλοία, εν ανάγκη παραπλεύρως της Εθνικής Σηµαίας ή τυχόν ήδη επηρµένου ιακριτικού Σήµατος/ ιακριτικού Σήµατος ιοιηκήσεως.

16 β. Χαιρετισµός Αρχηγού: Οπως στην ανωτέρω ξένου Κράτους από το υποπαράγραφο 1α µε την Π.Πλοίο στο οποίο προσθήκη ότι επαίρεται και επιβαίνει. το τυχόν υπάρχον ιακριτικόν Σήµα του τιµωµένου, εάν δυνατόν παραπλεύρως της ξένης Σηµαίας ή σε άλλη κατάλληλη θέση. γ. Χαιρετισµός προς ξένη: Όπως στην ανωτέρω Σηµαία κατά τον κατάπλου υποπαράγραφο 1 α. σε ξένο λιµένα. δ. Χαιρετισµός προς ξένα: Η Σηµαία του ξένου Κράτους ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως επαίρεται κατά το διάστηµα κατά την συνάντηση χαιρετισµού ή µετά ξένου ανωτάτου αντιχαιρετισµού στον πρωραίο Αξιωµατικού ή κατά ιστό στα δίστηλα ή στον την ανταπόδοση του µοναδικό ιστό στα χαιρετισµού προς ξένο µονόστηλα, εν ανάγκη Ανώτατο Αξιωµατικό ή ξένο παραπλεύρως της Εθνικής Π. Πλοίο. Σηµαίας ή τυχόν ήδη επηρµένου ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. ε. Χαιρετισµός κατά Η Σηµαία του Κράτους του επισκέψεις ξένων αρχών τιµωµένου επαίρεται κατά το ή ξένων προσώπων διάστηµα του προσωπικού δικαιουµένων βολών χαιρετισµού επί του χαιρετισµού. πρωραίου ιστού στα δίστηλα ή του ιστού στα µονόστηλα εν ανάγκη παραπλεύρως της Εθνικής Σηµαίας ή τυχόν ήδη επηρµένου ιακριτικού Σήµατος/ ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. 2. Ελληνικές αρχές. Κατά τον χαιρετισµό διά βολών πυροβόλου προς Ελληνικές αρχές οι οποίες τον δικαιούνται, εάν µεν έχουν ίδιο ιακριτικό Σήµα, τούτο επαίρεται όπως ορίζεται στα αντίστοιχα περί των ιακριτικών Σηµάτων άρθρα του Κεφαλαίου 22 των ιατάξεων Π.Ν. Εάν δεν έχουν ιακριτικό Σήµα, επαίρεται η Εθνική Σηµαία επί του πρωραίου ιστού σε δίστηλα ή του ιστού σε µονόστηλα Π.Πλοία, εν ανάγκη παραπλεύρως

17 τυχόν ήδη επηρµένου επί του ιστού ιακριτικού Σήµατος/ ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. Άρθρο : Ανταποδιδόµενοι και µη ανταποδιδόµενοι χαιρετισµοί διά βολών πυροβόλου. 1. Από τις Ελληνικές αρχές. Τα ακόλουθα ισχύουν διά την ανταπόδοση χαιρετισµών διά βολών πυροβόλου που εκτελούνται προς τιµήν ελληνικών αρχών : α. Χαιρετισµοί προς τον: Ουδέποτε ανταποδίδονται. Πρόεδρο της ηµοκρατίας β. Χαιρετισµοί προς την: Όλοι οι αποδιδόµενοι Σηµαία από ξένα Π. χαιρετισµοί διά βολών Πλοια πυροβόλου από ξένα Π.Πλοία προς Ελληνικά Π.Πλοία ή φρούρια ανταποδίδονται βολή προς βολή. Εάν δεν υπάρχει φρούριο ή πυροβολείο χαιρετισµού προς ανταπόδοση, ο αρχαιότερος ανταποδίδει (Άρθρο Ν 2310 παρ.7). γ. Χαιρετισµοί προς Έλληνες Ουδείς προσωπικός Αξιωµατικούς ή Ελληνικές, χαιρετισµός αποδιδόµενος αρχές προς τιµήν Έλληνος Αξιωµατικού ή Ελληνικής αρχής δίδεται, µε εξαίρεση την περίανταποδίδεται, µε εξαίρεση 1γ του άρθρου Ν 2:3Οθ. την περίπτωση της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου Ν Αντιθέτως ανταποδίδεται ο χαιρετισµός προς τα ιακριτικά Σήµατα του Προέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργού Εθνικής Αµύνης και ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως, όπως αναφέρεται στο άρθρο Ν Από τις ξένες αρχές : Στην περίπτωση χαιρετισµού διά βολών πυροβόλου υπό Ελληνικών Π.Πλοίων, φρουρίων ή πυροβολείων χαιρετισµού

18 προς τιµήν ξένων αρχηγών Κρατών ή άλλων αρχών ισχύουν οι ακόλουθοι γενικώς παραδεδεγµένοι κανόνες µεταξύ των Πολεµικών Ναυτικών των Κρατών: Μη ανταποδιδόµενοι χαιρετισµοί : (1) Οι προς τιµήν ξένων Αρχηγών Κρατών (ή µελών ασκούντων την εξουσία βασιλικών οίκων), είτε κατά την άφιξη ή αναχώρηση εις/από λιµένα είτε κατά την επίσκεψη αυτών σε Ελληνικά Π.Πλοία. (2) Οι προσωπικοί χαιρετισµοί προς τιµήν ξένων Αξιωµατικών ή επισήµων κατά την επίσηµη επίσκεψη τους επί Ελληνικών Π.Πλοίων, µε εξαίρεση την περίπτωση της υποπαραγρφάφου 1γ,του άρθρου Ν (3) Οι χαιρετισµοί προς τιµήν Εθνικών ή άλλων εορτασµών. β. Ανταποδιδόµενοι χαιρετισµοί : (1) Οι προς ξένη Εθνική Σηµαία µε τον κατάπλου Ελληνικού Π.Πλοίου σε ξένο λιµένα. (2) Οι προς τιµήν ξένων ιακριτικών Σηµάτων και ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως Ανωτάτων Αξιωµατικών, ή Πλοιάρχων ιοικητών Οµάδων Πλοίων του Ναυτικού κατά τις εν πλώ ή εν όρµω συναντήσεις τους, όπως, αναφέρεται στο άρθρο Ν Οι Αξιωµατικοί του Π.Ν. αναµένουν από τις ξένες αρχές την τήρηση αυστηρής αµοιβαιότητος σε ό,τι αφορά την απόδοση και ανταπόδοση των χαιρετισµών διά βολών πυροβόλου. Άρθρο : Αναγνωρισµένες Κυβερνήσεις. Βολές χαιρετισµού προς Αρχηγούς ξένων Κρατών, Σηµαίες, και λοιπές αρχές αποδίδονται µόνο στην περίπτωση που είναι Κράτους επισήµως αναγνωρισµένοι από την Ελληνική Κυβέρνηση. Άρθρο : Ενδεικτικός πίνακας απονεµόµενων Τιµών / Χαιρετισµών. 1. Ενδεικτικός πίνακας απονεµοµένων τιµών/χαιρετισµών σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κεφαλαίων 22 και 23 των ιατάξεων Π.Ν. παρέχεται στο Παράρτηµα "Α" αυτού του Κεφαλαίου, το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν. 2. Ο πίναξ χρησιµοποιείται ενδεικτικώς. ιά κάθε περίπτωση όµως απονοµής τιµών πρέπει να εφαρµόζονται οι λεπτοµέρειες που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα των ιατάξεων Π.Ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2201. Γενικές διατάξεις. 1. Στα καθοριζόµενα περί τιµών στις ιατάξεις του Π.Ν. το ρήµα "αποδίδω" χρησιµοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόµενες ενέργειες από τον πρώτον απονέµοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ Άρθρο : 2101. ιακριτικά σηµεία Πολεµικού Πλοίου : 1. Τα διακριτικά σηµεία κάθε Πολεµικού Πλοίου είναι : α. Η Εθνική Σηµαία. β. Το Επίσηµο. γ. Ο Επισείων ή άλλο ιακριτικό Σήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 1.Το δικαίωμα των μισθωτών για μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται (τουλάχιστον) μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης (αναπαύσεως). Κατά κανόνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Άρθρο : 1401. Γενικά. Τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο αυτό θέτουν τις γενικές αρχές και επισηµαίνουν τις βασικές υποχρεώσεις στρατιωτικής αγωγής και συµπεριφοράς του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. ΣΗΜΑΙΑ Αρ. 155 Ποινικού Κώδικα Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας ξένου κράτους, που τελεί σε ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία,η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο: 1101. Ο Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1. Το Πολεµικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των ιατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής υνάµεως,

Διαβάστε περισσότερα

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012 Αρ.4339, 15.6.2012 77(Ι)/2012 O περί Προστασίας Κυπριακών Πλοίων από Πράξεις Πειρατείας και άλλες Παράνομες Πράξεις Νόμος ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερμηνεία 3 Αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στην 1 η Ενότητα ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε βασικές αλλά σημαντικές πληροφορίες για την επιχειρηματική και την κοινωνική ζωή στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 7113.4 / 01 /11. ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής

Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 7113.4 / 01 /11. ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑ - ΚΕ.Π.Λ.Σ. Γ.Ε.Μ.Ε.Μ. Α (Γρ. Εθιµοτυπίας) Ταχ. /νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.». (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ----------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 60(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών «Θ» «ΙΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΟΙΝ.: ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ-ΕΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44 ΘΕΜΑ 1 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Α.Α.Ν. (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ) ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος προκηρύσσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΑ/ΣΝΔ ΤΗΣ 29-ΜΑΡΤΙΟΥ-2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑ/ΣΝΔ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΑ/ΣΝΔ ΤΗΣ 29-ΜΑΡΤΙΟΥ-2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑ/ΣΝΔ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΑ/ΣΝΔ ΤΗΣ 29-ΜΑΡΤΙΟΥ-2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑ/ΣΝΔ, ΕΤΟΥΣ 2013 Κύριοι συνάδελφοι, μέλη του ΣΑ/ΣΝΔ, Εκ μέρους του Δ.Σ. σας καλωσορίζω στη σημερινή Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

3176/13-12-13, ) &, & 1

3176/13-12-13, ) &, &  1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Φ. 429.1/ 47 /354987 (ΦΕΚ 3176/13-12-13,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ : - Του Σωματείου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", του οποίου η έδρα είναι στο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ North Aegean Crossing 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον αγώνα «North Aegean Crossing 2015». 2 Κανονισμοί 2.1 Οι αγώνες διεξάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 317/92 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Α.Ν. 1998/1939 «Περί σηµάτων όπως τροποποιήθηκε µεταγενεστέρως, σε συµµόρφωση προς την Πρώτη οδηγία του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1998, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Σ Τ Ρ Ι Κ Α Κ Ε Ι Α 2 0 1 2 6-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Π Α Σ Τ Ρ Ι Κ Α Κ Ε Ι Α 2 0 1 2 6-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Π Α Σ Τ Ρ Ι Κ Α Κ Ε Ι Α 2 0 1 2 6-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Π Λ Ο Υ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς διοργανώνουν υπό την αιγίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδ. : 10181 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ Η ενηµέρωσή σας, για της υποχρεώσεις τους γραφείου αθλητισµού του ΣΞ και τα καθήκοντα απορρέουν από αυτό. 2 ΠΑΓΙΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα Πελάτη / Εταιρείας «Πολιτικώς Εκτεθειµένα Πρόσωπα»

Ιδιότητα Πελάτη / Εταιρείας «Πολιτικώς Εκτεθειµένα Πρόσωπα» Ιδιότητα Πελάτη / Εταιρείας «Πολιτικώς Εκτεθειµένα Πρόσωπα» Τα φυσικά πρόσωπα στα οποία: Α. έχει ή είχε ανατεθεί σηµαντικό δηµόσιο λειτούργηµα σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, Β. οι άµεσοι στενοί συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα.

Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. ΟΡΙΣΜΟΙ Ένας όρος που χρησιµοποιείται όπως δηλώνεται κατωτέρω, είναι τυπωµένος µε πλάγια γράµµατα, ή σε προοίµια, µε έντονα πλάγια γράµµατα. Εγκατάλειψη: Μία ιστιοδροµία που µία επιτροπή αγώνων ή µία επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ ΧΙΟΣ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Εµπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 1. Με τις διατάξεις του Ν.Δ. 634/70 και Ν.Δ. 1245/72, όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το Β.Δ. 306/73,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 ΦΕΚ Α' 219/1996 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2439 Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας Νήσων Αιγαίου 2014 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας Νήσων Αιγαίου 2014 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος Οδηγίες Πλου ΜΕΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/3/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ».

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». Σχετ. Εγκ.: 7/93, 74/96, 16/97. Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή το αρθρ. 18 του Ν. 2972/01 που δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα