ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ Άρθρο : ιακριτικά σηµεία Πολεµικού Πλοίου : 1. Τα διακριτικά σηµεία κάθε Πολεµικού Πλοίου είναι : α. Η Εθνική Σηµαία. β. Το Επίσηµο. γ. Ο Επισείων ή άλλο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως. 2. Το κυανούν χρώµα των Σηµαιών και διακριτικών πρέπει να έχει ανεξίτηλη απόχρωση όµοια µε εκείνη του υποδείγµατος της Εθνικής Σηµαίας που τηρείται στο ΓΕΝ. 3. Στις παρούσες ιατάξεις του Π.Ν. ως Πολεµικά Πλοία νοούνται όλα τα Ελληνικά Πολεµικά ή Βοηθητικά Πλοία ανήκουν στις Ναυτικές πολεµικές δυνάµεις της χώρας και είναι στελεχωµένα µε προσωπικό που υπάγεται στο ΓΕΝ. 4. Τα κυβερνώµενα από Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς του Π.Ν. Πολεµικά Πλοία δεν φέρουν Επισείοντα. Άρθρο : ιακριτικά Σηµεία Πολεµικών Πλοίων σε παροπλισµό. Τα τιθέµενα σε κατάσταση παροπλισµού πλοία στα οποία δεν τοποθετείται Αξιωµατικός του Π.Ν. ως Κυβερνήτης δεν επαίρουν την Σηµαία και τα λοιπά διακριτικά των Πολεµικών Πλοίων. Άρθρο : ιακριτικά σηµεία των βοηθητικών πλοίων και των επίτακτων εµπορικών πλοίων. 1. Όλα τα βοηθητικά πλοία του Π.Ν. τα στελεχωµένα µε πληρώµατα του Π.Ν. ή µε επίτακτο στρατιωτικό προσωπικό, φέρουν τα κανονικά διά τα Πολεµικά Πλοία διακριτικά σηµεία. Όσα εκ των ανωτέρω κυβερνώνται από Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωµατικούς ή επίτακτους εξοµοιουµένους προς αυτούς,

2 δεν φέρουν Επισείοντα. 2. Τα επίτακτα εµπορικά πλοία, εφόσον είναι στελεχωµένα µε πληρώµατα του Π.Ν. ή τουλάχιστον έχουν Κυβερνήτη Αξιωµατικό εγγεγραµµένο στα στελέχη του Π.Ν., δύνανται κατόπιν διαταγής του ΓΕΝ να φέρουν οµοίως τα καθορισµένα διά τα Πολεµικά Πλοία διακριτικά σηµεία. Άρθρο : Η Εθνική Σηµαία. 1. Η Εθνική Σηµαία της Ελλάδος είναι κυανόλευκος, σύγκειται από εννέα ίσου πλάτους οριζόντιες ταινίες, εκ των οποίων οι πέντε κυανές και οι τέσσαρες λευκές και ούτως ώστε η άνω και η κάτω ταινία να είναι κυανές οι δε άλλες εναλλάξ λευκές και κυανές. Εις την άνω προς τον ιστό γωνία υπάρχει λευκός ισοκέραιος Σταυρός εκτεινόµενος µέχρι των τεσσάρων πλευρών του περιέχοντος αυτόν κυανού τετραγώνου, το οποίο καταλαµβάνει εκ των άνω προς τα κάτω τρεις ταινίες κυανές και δύο λευκές. Το πλάτος των κεραιών του Σταυρού είναι ίσο προς το πλάτος των ταινιών. Η αναλογία του πλάτους προς το µήκος της Σηµαίας είναι δύο (2) προς τρία (3), το δε πλάτος της ταινίας είναι ίσο προς το ένατο του πλάτους της Σηµαίας. 2. Τα µεγέθη της Εθνικής Σηµαίας, τα καθοριζόµενα από τον αυτόν Νόµον που παρέχει τις λεπτοµέρειες της ως άνω παραγράφου 1, έχουν όπως στον κατωτέρω παρατιθέµενο πίνακα (διαστάσεις σε εκατοστόµετρα). ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 1ο 4β ο 3Ο ο 22 2θ7 ιθθ 110 :> 4ο 14 18θ 128 7Ο 5ο 1Ο 135 θο 5Ο βο 7 θ5 β3 35 7ο 5 ββ βο Ο 3. Τα Στυλίδα των πλοίων επί των οποίων επαίρεται η Εθνική Σηµαία και το Επίσηµο, καθώς και οι ιστοί της Σηµαίας των Ναυτικών Υπηρεσιών Ξηράς, φέρουν στην κορυφή τους σφαίρα λευκή και επί αυτής λευκό Σταυρό, σε αρµονική αναλογία προς το ύψος του στηλιδίου ή του ιστού.

3 Άρθρο : Πολεµική Σηµαία του Π.Ν. 1. Η Πολεµική Σηµαία του Π.Ν. είναι οµοία µε την Εθνική Σηµαία. Στα Πολεµικά Πλοία του Π.Ν. απονέµεται η Πολεµική Σηµαία η οποία, χρησιµοποιούµενη κατά την µάχη, είναι η Εθνική Σηµαία 5ου µεγέθους. 2. Ειδικώς στην ξηρά, η Πολεµική Σηµαία του Π.Ν. χρησιµοποιείται από την Σχολή Ναυτικών οκίµων και από το Ναυτικό Άγηµα. 3. Η Πολεµική Σηµαία της Σχολής Ναυτικών οκίµων και του Ναυτικού Αγήµατος είναι όµοιες µε την Εθνική Σηµαία 5ου µεγέθους. Ο τρόπος κατασκευής αµφοτέρων και των κοντών επί των οποίων φέρονται, έχουν προσδιορισθεί σε Προεδρικό ιάταγµα "Περί των Πολεµικών Σηµαιών" και αναφέρεται στο Παράρτηµα "Α", του παρόντος Κεφαλαίου, το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν. 4. Οι Πολεµικές Σηµαίες χρησιµοποιούνται : α. Κατά την µάχην. ιά τα Πολεµικά Πλοία Πολεµική Σηµαία διά την περίπτωση αυτή είναι η Εθνική Σηµαία 5ου µεγέθους. β. Οσάκις διαταχθεί σε ορκωµοσίες, παρελάσεις, επίσηµες υποδοχές ή άλλες τελετές. Στο Πολεµικό Ναυτικό χρησιµοποιείται, αναλόγως της περιπτώσεως, η Σηµαία του Ναυτικού Αγήµατος ή της Σχολής Ναυτικών οκίµων. 5. Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ καθορίζει τις ιοικήσεις στις οποίες τηρείται και φυλάσσεται Σηµαία Ναυτικού Αγήµατος διά χρησιµοποίηση στις περιπτώσεις συγκροτήσεώς του. 6. Κατά τις επίσηµες παρελάσεις, εφόσον οι ως άνω Σηµαίες της Σχολής Ναυτικών οκίµων και του Ναυτικού Αγήµατος έχουν τιµηθεί διά παρασήµων ή µεταλλίων, φέρουν αυτά ανηρτηµένα στον κοντό της Σηµαίας. Άρθρο : Επίσηµο των Πολεµικών Πλοίων. 1. Το Επίσηµο των Πολεµικών Πλοίων είναι όµοιο προς το κυανούν τετράγωνο µετά του λευκού Σταυρού που φέρει η Εθνική Σηµαία στην άνω εσωτερική γωνία της. Το πλάτος των κεραιών του Σταυρού είναι ίσο µε το 1/5 του όλου πλάτους του Επισήµου. 2. Τα µεγέθη του Επισήµου, ταυτίζονται προς τα µεγέθη του κυανού τετραγώνου των αντιστοίχου µεγέθους Σηµαιών και καταγράφονται στο Παράρτηµα "Β" του παρόντος Κεφαλαίου οµού µετά των µεγεθών της Εθνικής Σηµαίας και των λοιπών διακριτικών σηµάτων προσώπων και ιοικήσεων που επαίρονται κατά περίπτωση στα Πολεµικά Πλοία και Ναυτικές Υπηρεσίες. Το Παράρτηµα "Β" ενσωµατώνεται στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν.

4 3. Εν όρµω το Επίσηµο επαίρεται στο στηλίδιον του Επισήµου, στο ακρόπρωρο των Πολεµικών Πλοίων, επαίρεται δε και υποστέλλεται συγχρόνως µε την Σηµαία. Εν πλώ δεν επαίρεται, εκτός εάν το Πλοίο φέρει µικρό ή µεγάλο στολισµό, οπότε επαίρεται στην ίδια θέση. Της επάρσεως Επισήµου δύνανται να εξαιρούνται πλοία που έχουν ειδική κατασκευή µη επιτρέπουσα την επαρσή του. 4. Το Επίσηµο υποστέλλεται όταν αναρτώνται ιµατισµός ή άλλα αντικείµενα διά στέγνωση ή αερισµό στο πρόστεγο, επαίρεται δε πάλι µετά την αποµακρυνσή τους. Άρθρο : Επισείων Πολεµικών Πλοίων. 1. Ο Επισείων Πολεµικού Πλοίου, χρώµατος κυανού, έχει σχήµα ισοσκελούς τριγώνου επιµήκους και φέρει λευκό Σταυρό στη βάση του τριγώνου. Η αναλογία του κατά τη βάση πλάτους προς το όλο µήκος του Επισείοντος είναι 1 προς 20 ο δε λευκός Σταυρός αυτού, όρθιος και ισοκέραιος, απέχει των 3 πλευρών κατά το 1/5 του πλάτους της βάσεως. Το µήκος των κεραιών του Σταυρού είναι τα 3/5 του πλάτους του Επισείοντος, το δε πλάτος αυτών είναι το 1/5 της βάσεως. 2. Τα µεγέθη των επισειόντων µε λεπτοµέρειες διαστάσεων των ως άνω στοιχείων, καθορίζονται στο Παράρτηµα "Β" του παρόντος Κεφαλαίου που ενσωµατώνεται στο Κεφαλαίο 27 των ιατάξεων Π.Ν. 3. Ο Επισείων µένει συνεχώς, ηµέρα και νύκτα, επηρµένος διά διχήλου στο επίµηλο του (µεγάλου) ιστού των Πολεµικών Πλοίων, εφ' όσον επί του πλοίου τούτου δεν είναι επηρµένα : α. Η Σηµαία του Προέδρου της ηµοκρατίας. β. ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως Αξιωµατικού του Π.Ν. (πλην του ιακριτικού Σήµατος του Αρχαιοτέρου Κυβερνήτου). 4. Πλην των περιπτώσεων που αναγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο ο Επισείων ουδέποτε υποστέλλεται ή µετατοπίζεται. 5. Προς αποφυγήν εµπλοκής του µε κεραίες επί του ιστού, δύναται να επαίρεται βραχύτερος Επισείων από τα µεγέθη του πίνακος του Παραρτήµατος "Β" του παρόντος Κεφαλαίου που ενσωµατώνεται στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν.

5 Άρθρο : Έπαρση και Υποστολή Σηµαίας επί των Πολεµικών Πλοίων. 1. Η Εθνική Σηµαία επαίρεται επί των Πολεµικών Πλοίων ως ακολούθως: α. Εν όρµω : Στο πρυµναίο στηλίδιο. ιά πλοία ειδικής κατασκευής τα οποία στερούνται στηλιδίου ορίζεται ως θέση επάρσεως της Σηµαίας το κέρας του πρυµναίου ιστού ή του ιστού διά τα µονόστηλα. β. Εν πλώ : Στο κέρας του ιστού ή, στα δίστηλα πλοία, στο κέρας του πρυµναίου ιστού και εφ' όσον δεν είναι επηρµένος µικρός ή µεγάλος στολισµός. Όταν τα πλοία εν πλώ φέρουν µικρό ή µεγάλο στολισµό ή όταν ο αρχαιότερος ιοικητής κρίνει τούτο αναγκαίο, η Σηµαία επαίρεται και στο πρυµναίο στηλίδιο. γ. Κατά την προετοιµασία προς µάχη : Η Πολεµική Σηµαία επαίρεται στην συνήθη εν πλώ θέση της Σηµαίας. δ. Κατά την µάχη : Ο Κυβερνήτης φροντίζει ώστε να επαίρεται επί πλέον της Πολεµικής και δεύτερη Σηµαία σε εµφανή θέση χωρίς να βλάπτεται η ανάγνωση των ορατών σηµάτων. Σε δίστηλα πλοία η δεύτερη Σηµαία επαίρεται επί του άλλου ιστού. 2. Η Σηµαία επαίρεται εν όρµω την 0800 ώρα κάθε ηµέρας και υποστέλλεται µε την δύση του ηλίου ή την 2000 ώρα, όταν ο ήλιος δύει µετά την ώρα αυτή (Άρθρο Ν 2110). Την ηµέρα της Κυριακής του Πάσχα η Σηµαία επαίρεται µετά πλήρων τιµών την 0001 ώραν. Πολεµικά Πλοία του Π.Ν. ορµούντα σε λιµένα ξένου κράτους συµµορφώνονται µε τις κινήσεις και ώρες επάρσεως και υποστολής του αρχαιοτέρου Ναυτικού ιοικητού του ξένου λιµένος. 3. Όταν Πολεµικά Πλοία συµπλέουν και όταν συνορµούν σε λιµένα όπου δεν υπάρχει επί της ξηράς Ναυτική Αρχή ή, και αν υπάρχει, στερείται σηµατοφορικού σταθµού, τα πλοία ως προς την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας συµµορφώνονται µε τις κινήσεις του πλοίου του αρχαιοτέρου ιοικητού ή του αρχαιοτέρου Κυβερνήτου. Όταν Πολεµικά Πλοία συνορµούν σε λιµένα όπου εδρεύει Αρχηγείο επί της ξηράς ή άλλη Ναυτική ιοίκηση που διαθέτει σηµατοφορικό σταθµό, οι κινήσεις επάρσεως και υποστολής της Σηµαίας ρυθµίζονται υπ' αυτής δι' όλα τα συνορµούντα, ανεξαρτήτως εάν το πλοίον του αρχαιοτέρου ιοικητού ή Κυβερνήτου φέρει ιακριτικό Σήµα ανώτερο του επηρµένου στην ξηρά. 4. Εν πλώ, η Σηµαία υποστέλλεται το λυκόφως, όταν δεν υπάρχει αρκετό φως της ηµέρας ώστε να ειναι ορατή, επαίρεται δε το λυκαυγές µε την σβέση των πλοικών ή και προ της σβέσεως των πλοικών, όταν το πλοίο ευρίσκεται πλησίον ξηράς και ιδίως όταν διέρχεται πλησίον γνωστού φρουρίου, πυροβολείου, παρατηρητηρίου, φάρου ή σηµατοφορικού σταθµού,

6 υπάρχει δε αρκετό φως ώστε να είναι ορατή. 5. Όταν Πολεµικό Πλοίο απαίρει ή πλέει προς αγκυροβολία/ πρόσδεση Σηµαντήρα / παραβολή προ της 0800 ώρας ή µετά την υποστολή της Σηµαίας, επαίρει την Σηµαία στην εν πλω θέση, εάν υπάρχει αρκετό φως, ώστε αυτή να είναι ορατή. Μετά το πέρας των ως άνω κινήσεων υποστέλλει αυτήν. 6. Όταν στον αυτό όρµο πρόκειται να καταπλεύσει ή αποπλεύσει ξένο Π. Πλοίο προ της 0800 ώρας της επάρσεως ή µετά την υποστολή και εφ' όσον υπάρχει ικανός φωτισµός ώστε να διακρίνεται η Σηµαία, αυτή επαίρεται προσωρινά µέχρις ότου το ξένο Π. Πλοίο αγκυροβολήσει ή αποµακρυνθεί. Εάν εξ αυτού, το πρωί, η Σηµαία παραµένει επηρµένη και πλησιάζει η κανονική ώρα επάρσεως, η Σηµαία υποστέλλεται µε το παράγγελµα "Ώρα Σηµαίας" και επαίρεται την 0800 οπότε και αποδίδονται οι κανονικές τιµές προς την Σηµαία. 7. Η υποστολή της Σηµαίας από την εν όρµω θέση της (πρυµναίο στηλίδιο) και του Επισήµου (πρωραίο στηλίδιο) και η έπαρση της Σηµαίας στο κέρας του ιστού, (αλλαγή Σηµαιών) οπότε το πλοίο θεωρείται εν πλώ, γίνεται µε την ανάσπαση της άγκυρας ή µε την λύση του τελευταίου κάλου από τον σηµαντήρα, προβλήτα, δεξαµενή ή άλλο πλοίο εν όρµω, όπου το πλοίο ήταν προσδεµένο. 8. Η υποστολή της Σηµαίας από την θέση εν πλώ (κέρας του ιστού) και η έπαρση αυτής και του Επισήµου στο πρυµναίο και πρωραίο στηλίδιο αντιστοίχως, (αλλαγή Σηµαιών) οπότε το πλοίο θεωρείται εν όρµω, γίνεται µε την πόντιση της αγκύρας ή µε την πρόσδεση του πρώτου κάλου σε σηµαντήρα, προβλήτα, δεξαµενή ή πλευρά άλλου πλοίου εν όρµω. Άρθρο: Έπαρση και Υποστολή Σηµαίας σε Ναυτικές Υπηρεσίες Ξηράς. 1. Οι Υπηρεσίες ξηράς οι οποίες επαίρουν Σηµαία ορίζονται σε Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ, ώστε σε κάθε Ναυτική περιοχή να επαίρεται µια Σηµαία. 2. Στην περιοχή του Ναυστάθµου Σαλαµίνος επαίρονται δύο Σηµαίες, η µια στον σηµατοφορικό σταθµό του Ναυστάθµου όπου και το Σήµα ιοικήσεως αυτού και η άλλη στο Αρχηγείο Στόλου, το Σήµα ιοικήσεως του οποίου επαίρεται πάντοτε επί πλοίου του.

7 Άρθρο : Τρόπος επάρσεως και υποστολής της Σηµαίας. (Σχετικά άρθρα Ν 2108 Ν 2208). 1. Τα παραγγέλµατα διά την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας είναι : α. "Ώρα Σηµαίας". β. "Προς έπαρση Σηµαίας ή Υποστολή Σηµαίας Προσοχή". γ. "Αίρε ή Υπόστειλον". δ. "Εξακολουθήσατε". 2. Οι κινήσεις που λαµβάνουν χώρα έχουν ως εξής : α. Πέντε λεπτά προ της καθωρισµένης ώρας δια την έπαρση ή υποστολή της Σηµαίας, επαίρεται τελείως στο ακροκέραιο του Σηµατοφορικού Σταθµού ή από το πλοίο του Αρχηγού, αρχαιοτέρου ιοικητού ή Κυβερνήτου το καθοριζόµενον από το Σηµατολόγιο προειδοποιητικό σήµα και ο επί της γεφύρας ή στο Σηµατοφορικό Σταθµό σηµατωρός υπηρεσίας εκφωνεί από το µεγαφωνικό σύστηµα ανακοινώσεων το γενικό προειδοποιητικό παράγγελµα "ώρα Σηµαίας" δις. Τα συνορµούντα υποσηµαίνουν και εκτελούν όλα τα υπό του παρόντος άρθρου καθοριζόµενα. Με το παράγγελµα "Ώρα Σηµαίας" οι καθωρισµένοι εκ των προτέρων διά την έπαρση της Σηµαίας και του Επισήµου άνδρες µεταβαίνουν στις θέσεις τους και προετοιµάζουν την έπαρση ή υποστολή της Σηµαίας και του Επισήµου. Επίσης, οι άνδρες φρουράς και, εκεί όπου διατίθενται, η Μουσική και οι σαλπιγκτές, µεταβαίνουν στη θέση τους. β. εκαπέντε δευτερόλεπτα προ της καθωρισµένης ώρας διά την έπαρση ή υποστολή της Σηµαίας, ο σηµατωρός υπηρεσίας στη γέφυρα εκφωνεί από το µεγαφωνικό σύστηµα ανακοινώσεων το γενικό παράγγελµα "προς έπαρση Σηµαίας προσοχή" ή "προς υποστολή Σηµαίας προσοχή" και συγχρόνως οι συρικτές (ή σαλπιγκτές) συρίζουν (ή σαλπίζουν) το σύριγµα (ή σάλπισµα) της "Προσοχής". Με το παράγγελµα αυτό όλοι οι ευρισκόµενοι επί των καταστρωµάτων ως και κάθε πρόσωπο ευρισκόµενο εν όψει της Σηµαίας, στρέφουν µέτωπο προς αυτή, λαµβάνουν την στάση της προσοχής και τηρούν σιγή, χαιρετούν δε στρατιωτικώς εάν φέρουν πηλήκιον ή πηλίσκο και είναι εν όψει της Σηµαίας. γ. Την ακριβή ώρα επάρσεως ή υποστολής της Σηµαίας, ο σηµατωρός υπηρεσίας στη γέφυρα εκφωνεί από το µεγαφωνικό σύστηµα ανακοινώσεων το παράγγελµα "αίρε" ή "υπόστειλον", ενώ υποστέλλεται συγχρόνως το σχετικό προειδοποιητικό σήµα του σηµατολογίου.

8 Με το παράγγελµα αυτό η Σηµαία και το Επίσηµο αίρονται ή υποστέλλονται µε βραδύ ρυθµό, ενώ συγχρόνως αποδίδονται οι τιµές που καθορίζονται στο άρθρο Ν Ο ρυθµός επάρσεως ή υποστολής της Σηµαίας και του Επισήµου στα στηλίδια ρυθµίζεται, ώστε το πέρας της επάρσεως ή υποστολής τους να συµπίπτει µε το πέρας της ανακρούσεως από την Μουσική ή του (Σαλπιγκτές του Εµβατηρίου της Σηµαίας ή του αντιστοίχου ειδικού συρίγµατος του "αίρε/υπόστειλον" των συρικτών. δ. Οταν περατωθεί η έπαρση ή η υποστολή της Σηµαίας και οι αποδιδόµενες σε αυτήν τιµές του άρθρου Ν 2208, ο σηµατωρός εκφωνεί το παράγγελµα "εξακολουθήσατε" και οι συρικτές ή σαλπιγκτές το επαναλαµβάνουν διά του ειδικού συρίγµατος ή σαλπίσµατος. 3. Όταν, λόγω πένθους, διαταχθεί όπως η Σηµαία µείνει µεσίστιος και καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας, τότε : α. Κατά την έπαρση Σηµαίας, η Σηµαία και το Επίσηµο επαίρονται τελείως και αµέσως υποστέλλονται µεσιστίως. β. Κατά την υποστολή Σηµαίας και µε το παράγγελµα "προς υποστολή Σηµαίας Προσοχή" η Σηµαία και το Επίσηµο επαίρονται τελείως και υποστέλλονται κατόπιν κανονικά. 4. Τα αυτά ως άνω παραγγέλµατα τηρούνται και από τις Ναυτικές Υπηρεσίες που επαίρουν Σηµαία επί του ιστού. 5. Πλοία και Ναυτικές Υπηρεσίες που τυχόν δεν διαθέτουν µεγαφωνικό σύστηµα ανακοινώσεων, µεταδίδουν τα ως άνω καθοριζόµενα παραγγέλµατα διά φορητών µεγαφωνικών συστηµάτων ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, µεταδίδουν τα παραγγέλµατα διά ζώσης και τα καθιερωµένα συρίγµατα άνευ µεγαφώνου. Άρθρο 2111 : Έπαρση και Υποστολή Σηµαίας στα εφόλκια Πολεµικών Πλοίων και στα πλωτά µέσα. 1. Η Σηµαία στα εφόλκια Πολεµικών Πλοίων και πλωτά µέσα γενικώς επαίρεται στο στηλίδιο της πρύµνης, στις ακόλουθες περιπτώσεις : α. Στους Ελληνικούς λιµένες και όρµους : (1) Τις Κυριακές και τις καθοριζόµενες από τις εν ισχύει διαταγές του ΓΕΝ εορτές, σε όλα τα εφόλκια πλοίων και πλωτά µέσα ευρισκόµενα στην θάλασσα από της επάρσεως µέχρι της υποστολής της Σηµαίας. (2) Στα εφόλκια και πλωτά µέσα που φέρουν ιακριτικά Σήµατα

9 ιοικήσεως ή Επισείοντα ή επί των οποίων επιβαίνουν Αρχαί δι' επίσηµη επίσκεψη. (3) Κατά την εκτέλεση δροµολογίου προς και από ξένα Π.Πλοία ηµέρα και νύκτα. (4) Όταν τα πλοία ή οι Ν.Υπηρεσίες όπου ανήκουν φέρουν µικρό ή µεγάλο στολισµό. β. Σε ξένους λιµένες και όρµους : (1) Κατά τις ίδιες περιπτώσεις όπως και τους Ελληνικούς λιµένες και όρµους. (2) Σε κάθε εφόλκιο που αποµακρύνεται από το πλοίο από της επάρσεως µέχρι της υποστολής της Σηµαίας. 2. Κάθε εφόλκιο ή πλωτό µέσο που µεταφέρει λείψανο επαίρει την Σηµαία αυτού µεσίστιον. 3. Όταν επί του πλοίου ή στην Ναυτική Υπηρεσία η Σηµαία είναι µεσίστιος, τα εφόλκια και τα πλωτά µέσα αυτών, εάν πρέπει να φέρουν Σηµαίαν ως ανωτέρω, επαίρουν την Σηµαία τους µεσίστιον. 4. Οταν εφόλκια ιστιοπλοούν και πρέπει κατά τα ανωτέρω να φέρουν Σηµαία, αυτή επαίρεται στο ακροκέραιο της πρυµναίας κεραίας. Τα ιστιοπλοικά πλοία του Π.Ν. σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες ή όταν εκτελούν πλόες στην ανοικτή θάλασσα φέρουν την Σηµαία εν πλω και εν όρµω, σύµφωνα µε τις ιατάξεις του άρθρου Ν Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Αρχαιότερος ιοικητής δύναται κατά την κρίση του να διατάξει ό,τι αφορά στην έπαρση της Σηµαίας επί των εφολκίων. 6. Οι Σηµαίες που επαίρονται στα εφόλκια και πλωτά µέσα εν γένει είναι 6ου ή 7ου µεγέθους καθοριζόµενα διά διαταγής του Αρχηγού, ιοικητού Ν. υνάµεως ή του οικείου Ναυτικού Συγκροτήµατος (βλ. µεγέθη στο Παράρτηµα "Β" αυτού του Κεφαλαίου το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν.). Άρθρο : ιατάξεις που αφορούν την χρήση της Εθνικής Σηµαίας. Από τον σχετικό Νόµο που καθορίζει τα αφορώντα στην Εθνική Σηµαία και τον προς αυτή οφειλόµενο σεβασµό επισηµαίνονται τα ακόλουθα : α. Στην ηµεδαπή και σε περιπτώσεις που η Εθνική Σηµαία επαίρεται στον αυτό χώρο ή κτίρια µε Σηµαίες άλλων κρατών, οι Σηµαίες των άλλων κρατών πρέπει να είναι των ίδιων διαστάσεων και να επαίρονται επί άλλων

10 ιστών ή κοντών του αυτού ύψους και µήκους προς των της Εθνικής Σηµαίας. Στην περίπτωση αυτή η Εθνική Σηµαία τίθεται στο δεξιό των λοιπών Σηµαιών. β. Στην αλλοδαπή σε συµµαχικά Στρατηγεία ή κατά την εκτέλεση διεθνών αγώνων, συνεδρίων ή τελετών, οι διαστάσεις της Σηµαίας, το ύψος του ιστού και το µήκος του κοντού είναι τα αυτά µε τα του αντιστοίχου Κράτους. γ. Στην περίπτωση παρελάσεως στην ηµεδαπή : (1) Με άλλες Σηµαίες επί γραµµής µετώπου η Εθνική Σηµαία τίθεται στο δεξιό των άλλων Σηµαιών. (2) Με λάβαρα, τίθεται εµπρός και στο µέσον αυτών. δ. Σε περιπτώσεις : (1) Στολισµού προθήκης ή τοίχου αιθούσης µε εκτυλιγµένη την Σηµαία, τοποθετείται µε τον Σταυρό αριστερά διά τον αντικρύζοντα αυτήν. (2) Στολισµού αιθούσης διαλέξεων διά Σηµαίας επί κοντού, αυτή τοποθετείται στο δεξιό του οµιλητού. (3) Καλύψεως σωρού διά της Σηµαίας, ο Σταυρός τίθεται στην κεφαλή αυτής. ε. Η Εθνική Σηµαία : (1) εν ανακρεµάται επί εξωστών ή παραθύρων. (2) εν φέρει επ' αυτής τα ιακριτικά οργανώσεων, οργανισµών, συλλόγων, σχολών ή ιδρυµάτων ή οποιαδήποτε παράσταση. (3) εν χρησιµοποιείται διά να καλύψει προτοµές ή, αγάλµατα. Στην περίπτωση αυτή δύναται να χρησιµοποιηθεί ύφασµα µε τα Εθνικά χρώµατα. Η απαγόρευση αυτή ισχύει παροµοίως και δια την κάλυψη τραπεζών διαφόρων τελετών. (4) εν χρησιµοποιείται δι' οποιοδήποτε διαφηµιστικό ή εµπορικό σκοπό. (5) εν απορρίπτεται στα άχρηστα, αλλά σε αντικατάστασή της λόγω παλαιότητος καταστρέφεται κατά προτίµηση διά πυράς σε κατάλληλο χώρο.

11 Άρθρο : ιακριτικόν Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας. 1. Το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας αποτελείται από κυανό ύφασµα σχήµατος τετραγώνου το οποίο φέρει στο µέσον και στις δύο όψεις αυτού όρθιο, ισοκέραιο, αργυρό Σταυρό ο οποίος σχηµατίζει αιχµή στο µέσον του κάτω άκρου της καθέτου κεραίας αυτού. Τα εκατέρωθεν του Σταυρού τµήµατα φέρουν το αυτό µετά του υφάσµατος χρώµα, διαχωριζόµενα µε χρυσοκίτρινη ταινία η οποία περιβάλλεται εξ ολοκλήρου κυκλικά από δύο κλάδους δάφνης χρυσοκίτρινου χρώµατος, διασταυρωµένους κάτω από την αιχµή του κάτω άκρου της καθέτου κεραίας του Σταυρού. 2. Το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας κατασκευάζεται από κατάλληλο ύφασµα ανεξίτηλου χρώµατος, απαγορευοµένης της χρησιµοποιήσεως ιακριτικών Σηµάτων εφθαρµένων ή αποχρωµατισµένων. 3. Τα µεγέθη του ιακριτικού Σήµατος του Προέδρου της ηµοκρατίας είναι τέσσερα και οι αντίστοιχες διαστάσεις µήκους και πλάτους των κεραιών του Σταυρού, όπως έχουν καθορισθεί από σχετικό Προεδρικό ιάταγµα, εµφαίνονται στο Παράρτηµα "Β" του παρόντος Κεφαλαίου, το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν. 4. Το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας επαίρεται υπό των Πολεµικών Πλοίων, οσάκις επιβαίνει ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, επ' αυτών και υπό των Ν. Υπηρεσιών, οσάκις τις επισκέπτεται, ως ακολούθως : α. Υπό των Πολεµικών Πλοίων επαίρεται στο επίµηλο του (µεγάλου) ιστού. β. Υπό των Ναυτικών Υπηρεσιών που διαθέτουν ιστόν, στο επίµηλο του ιστού. Σε Ναυτικές Υπηρεσίες που δεν διαθέτουν ιστόν αλλά µόνον κοντό, το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας επαίρεται σε άλλο κοντό, τοποθετούµενο δι' αυτόν τον σκοπό πλησίον του κοντού της Εθνικής Σηµαίας. 5. Οταν επαίρεται το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας υποστέλλεται κάθε άλλο ιακριτικό Σήµα και Σήµα ιοικήσεως, ως και ο Επισείων των Πολεµικών Πλοίων. Επίσης υποστέλλεται και ο τυχόν επηρµένος µικρός ή µεγάλος Στολισµός. 6. Κατά την νύκτα, το επηρµένο ιακριτικό σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας φωτίζεται, εάν τούτο είναι δυνατόν, µε ισχυρό φανό. 7. Σε περίπτωση συγχρόνου παρουσίας επί Πολεµικού Πλοίου ή σε Ναυτική Υπηρεσία του Προέδρου της ηµοκρατίας και ξένου Αρχηγού Κράτους, πρέπει να υψώνονται αµφότερα τα ιακριτικά Σήµατα αυτών παραπλεύρως στον ίδιο ιστό.

12 Άρθρο : ιακριτικό Σήµα του Πρωθυπουργού. 1. Το ιακριτικό Σήµα του Πρωθυπουργού είναι παρόµοιο προς το Επίσηµο (Βλέπε όρθρο Ν 2107) µε την διαφορά ότι το άνω παρά τον ιστό τετράγωνο σύγκειται από επτά ίσου πλάτους ταινίες παράλληλες προς την διαγώνιο που ενώνει τα άκρα του Σταυρού. Η µεσαία ταινία είναι λευκή, οι δε υπόλοιπες κυανές λευκές εναλλάξ. 2. Τα µεγέθη του ιακριτικού Σήµατος του Πρωθυπουργού είναι τέσσερα (4) και εµφαίνονται στο Παράρτηµα "Β" αυτού του Κεφαλαίου, το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν. 3. ίστηλο πλοίο επί του οποίου επιβαίνει ο Πρωθυπουργός επαίρει στο επίµηλο του µεγάλου ιστού το ιακριτικό Σήµα αυτού, και το τυχόν υπάρχον σήµα ιοικήσεως παραµένει επηρµένο στον έτερο ιστό. Στα µονόστηλα πλοία, το ιακριτικό Σήµα τούτο επαίρεται στο επίµηλο του ιστού, παραπλεύρως τυχόν υπάρχοντος ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. Εάν το επίµηλο δεν υποδέχεται δύο σήµατα, το ιακριτικό Σήµα του Πρωθυπουργού επαίρεται σε τούτο και το ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως σε άλλη κατάλληλη θέση. Άρθρο : ιακριτικό Σήµα Υπουργού ή Αναπληρωτού ή Υφυπουργού Εθνικής Αµύνης. 1. Το ιακριτικό Σήµα του Υπουργού Εθνικής Αµύνης (το αυτό διά τον Αναπληρωτή ή Υφυπουργό Εθνικής Αµύνης) είναι παρόµοιο µε το Επίσηµο, µε την διαφορά ότι τα παρά τον ιστό τετράγωνα σύγκεινται από επτά ίσου πλάτους ταινίες έκαστο, τριών λευκών και τεσσάρων κυανών εναλλάξ, των κυανών αρχοµένων από την πλησιέστερη προς το κέντρο του Σταυρού γωνία των τετραγώνων. Η διεύθυνση (κλίση) των ταινιών είναι κάθετος προς την διαγώνιο του ιακριτικού Σήµατος που διέρχεται από το αντίστοιχο τετράγωνο. 2. Τα µεγέθη του ιακριτικού Σήµατος του Υπουργού Εθνικής Αµύνης είναι τέσσερα (4) και εµφαίνονται στο Παράρτηµα "Β" αυτού του Κεφαλαίου, το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν. 3. ίστηλο πλοίο επί του οποίου επιβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης (ή ο Αναπληρωτής ή Υφυπουργός Εθνικής Αµύνης) επαίρει στο επίµηλο του µεγάλου ιστού το ιακριτικό Σήµα αυτού και το τυχόν υπάρχον σήµα ιοικήσεως παραµένει επηρµένο στον έτερο ιστό. Στα µονόστηλα πλοία, αυτό το ιακριτικό Σήµα επαίρεται στο επίµηλο του ιστού, παραπλεύρως τυχόν υπάρχοντος ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. Εάν το επίµηλο δεν υποδέχεται δύο σήµατα, το ιακριτικό Σήµα του

13 Υπουργού Εθνικής Αµύνης επαίρεται σε τούτο και το ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως σε άλλη κατάλληλη θέση. Άρθρο : 2116 β. ιακριτικό Σήµα του Α/ΓΕΕΘΑ. 1. Το ιακριτικό Σήµα του Α/ΓΕΕΘΑ είναι τετράγωνο µε τρεις ίσου πλάτους οριζόντιες λωρίδες, χρώµατος εκ των άνω προς τα κάτω βαθέως κυανού, ερυθρού και ανοικτού κυανού (ΡΑΦ). Οι έγχρωµες οριζόντιες λωρίδες διαχωρίζονται από λευκή λωρίδα µεταξύ τους. Φέρει πέντε (5) λευκούς αστέρες σε σχήµα Σταυρού µε τον κεντρικό αστέρα στο κέντρο του ιακριτικού Σήµατος. 2. Τα µεγέθη του ιακριτικού Σήµατος του Α/ΓΕΕΘΑ, και τα διά το κάθε µέγεθος αντίστοιχο πλάτος των λωρίδων και των διαχωριστικών λευκών λωρίδων εµφαίνονται στο Παράρτηµα "Β" το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν. 3. ίστηλο πλοίο επί του οποίου επιβαίνει ο Α/ΓΕΕΘΑ επαίρει στο επίµηλο του µεγάλου ιστού το ιακριτικό Σήµα αυτού, και το τυχόν υπάρχον Σήµα ιοικήσεως παραµένει επηρµένο στον έτερο ιστό. Στα µονόστηλα πλοία, αυτό το ιακριτικό Σήµα επαίρεται στο επίµηλο του ιστού, παραπλεύρως τυχόν υπάρχοντος ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως. Εάν το επίµηλο δεν υποδέχεται δύο σήµατα, το ιακριτικό Σήµα του Α/ ΓΕΕΘΑ και το τυχόν υπάρχον ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως επαίρονται παραπλεύρως σε κατάλληλη θέση. Άρθρο : ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως. Γενικές περί αυτών διατάξεις. 1. Τα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως δεν δύναται να επαρθούν επί Πολεµικών Πλοίων, Υπηρεσιών ξηράς, εφολκίων ή οχηµάτων παρά µόνον από τους Αξιωµατικούς οι οποίοι τοποθετούνται στις ιοικήσεις βάσει των ισχυουσών ιατάξεων και όπως προβλέπεται από τις παρούσες ιατάξεις του Π.Ν. 2. Τα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως µένουν επηρµένα επί των πλοίων, των δε δικαιουµένων ιοικήσεων στην ξηρά σε κατάλληλο ιστό Ναυτικής περιοχής, καθ' όλο το διάστηµα της ιοικήσεως κατά την ηµέρα και την νύκτα, εκτός των περιπτώσεων µεταφοράς των, σύµφωνα µε την κατωτέρω παράγραφο Όλα τα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως επί πλοίων επαίρονται στο επίµηλο του (πρωραίου) ιστού. ( ιά περιπτώσεις συνυπάρξεως µετά άλλων ιακριτικών Σηµάτων βλ. άρθρα Ν 2114, Ν 2115 και Ν 2116). 4. Οταν επί Πολεµικού Πλοίου επαίρεται ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως

14 κάθε τυχόν επηρµένο κατώτερο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως ως και ο Επισείων του Πολεµικού Πλοίου, υποστέλλονται. 5. Πλην της περιπτώσεως της επάρσεως του ιακριτικού Σήµατος του Προέδρου της ηµοκρατίας, τα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως ουδέποτε υποστέλλονται ή µετατοπίζονται λόγω στολισµού ή χαιρετισµού. ( ιά περιπτώσεις συνυπάρξεως µετ' άλλων ιακριτικών Σηµάτων βλ. άρθρα Ν 2114, Ν 2115 και Ν 2116) 6. Ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης, µε πρόταση του Α/Γ- ΕΝ, δύναται να επιτρέψει σε Ανώτατο Αξιωµατικό ή Πλοίαρχο ιοικητή Οµάδος πλοίων, δικαιούµενο ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως επί πλοίου, να επαίρει το αυτό ιακριτικό σήµα και σε Υπηρεσία ξηράς που υπάγεται σε αυτόν. 7. Οι δικαιούµενοι ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως ανώτατοι Αξιωµατικοί και οι ανώτεροι Αξιωµατικοί ιοικητές Οµάδος ή Μοίρας Πλοίων επαίρουν το ιακριτικό Σήµα της ιοικήσεώς τους επί του διά διαταγής του ΓΕΝ καθορισθέντος πλοίου της Ναυτικής τους υνάµεως και µεταφέρουν τούτο πρόσκαιρα επί κάθε πλοίου της Ναυτικής τους υνάµεως, όταν επιβαίνουν επισήµως είτε δι' επίσκεψη ή δι' επιθεώρηση ή δι' εκτέλεση πλου. (βλ. άρθρο Ν 0411). Ταυτόχρονη επίδειξη ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως από περισσότερα του ενός Π.Πλοία ή Ν.Υπηρεσίες δεν επιτρέπεται. Άρθρο : Περιγραφή των ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως. Αρχή που διέπει το δικαίωµα προς χρήση τους. 1. Τα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως στο Πολεµικό Ναυτικό είναι τα ακόλουθα : α. Του Α/ΓΕΝ και Ναυάρχου. Είναι τετράγωνο, όµοιο µε το Επίσηµο των Πολεµικών Πλοίων. Φέρει τέσσερεις (4) λευκούς εξάκτινους αστέρες, από ένα στο κέντρο του κάθε κυανού περί τον λευκό Σταυρό τετραγώνου. β. Του Αντιναυάρχου. Είναι τετράγωνο, όµοιο µε το Επίσηµο των Πολεµικών Πλοίων. Φέρει τρεις (3) λευκούς εξάκτινους αστέρες από ένα στο κέντρο κάθε ενός των δύο εσωτερικών κυανών τετραγώνων και ένα στο κέντρο του επάνω εξωτερικού κυανού τετραγώνου. γ. Του Υποναυάρχου. Είναι τετράγωνο, όµοιο µε το Επίσηµο των Πολεµικών Πλοίων. Φέρει δύο λευκούς εξάκτινους αστέρες από ένα στο κέντρο κάθε ενός των δύο εσωτερικών κυανών τετραγώνων. δ. Του Αρχιπλοιάρχου. Είναι τετράγωνο, όµοιο µε το Επίσηµο των Πολεµικών Πλοίων. Φέρει ένα λευκό εξάκτινο αστέρα στο κέντρο του άνω εσωτερικού κυανού τετραγώνου. ε. Του Πλοιάρχου ιοικητού Οµάδος ή Μοίρας Πλοίων ή Ναυτικού ιοικητού. Είναι τετράγωνο, όµοιο µε το Επίσηµο των Πολεµικών Πλοίων,

15 ψαλιδωτό κατά την εξωτερικήν του πλευρά, µε βάθος κατά το 1/3 της πλευράς του τετραγώνου. στ. Του Αντιπλοιάρχου - Πλωτάρχου ιοικητού Μοίρας Πλοίων. Φέρει την διάταξη του Σταυρού του Επίσηµου Πολεµικών Πλοίων σε σχήµα ισοσκελούς τριγώνου. 2. Τα µεγέθη των ως άνω ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως είναι αντίστοιχα των µεγεθών των Επισήµων των Πολεµικών Πλοίων και καθορίζονται στο Παράρτηµα "Β" αυτού του Κεφαλαίου, το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν. 3. Η απεικόνιση των ως άνω ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως παρέχεται οµού µετά της απεικονίσεως της Εθνικής Σηµαίας και των λοιπών ιακριτικών Σηµάτων στο Παράρτηµα "Γ" αυτού του Κεφαλαίου, το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν. 4. Η αρχή που πρέπει να εφαρµόζεται από το ΓΕΝ διά τον καθορισµό του δικαιώµατος της χρησιµοποιήσεως των ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως είναι : α. Η διατήρηση του δικαιώµατος στις ιοικήσεις των Ναυτικών και αεροναυτικών υνάµεων από τις οποίες προήλθε η παράδοση της χρησιµοποιήσεώς τους. β. Ο κατόπιν συνεργασίας και µετά των άλλων κλάδων των Ε.. σε επίπεδο ΓΕΕΘΑ απαιτούµενος περιορισµός της χρήσεώς τους στις απολύτως δικαιολογηµένες και παρόµοιες διά τους τρεις Κλάδους των Ε.. άλλες περιπτώσεις ανάγκης υποδηλώσεως της ασκήσεως ιοικήσεως. 5. Επί τη βάσει των καθοριζοµένων στην προηγουµένη παράγραφο 4, ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως χρησιµοποιούν α. Ο Αρχηγός του ΓΕΝ. β. Ο Αρχηγός Στόλου και οι ιοικητές των µεγάλων ιοικήσεων ΜΝ και ΝΕ. γ. Ο Υπαρχηγός ΓΕΝ. δ. Οι Αντιναύαρχοι του Π. Ν. οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση, ανεξαρτήτως τοποθετήσεως. ε. Εκ των λοιπών ανωτάτων Αξιωµατικών του Π.Ν. : (1) Ο Γενικός Επιθεωρητής του Π.Ν. οσάκις επιβαίνει επί Πολεµικού Πλοίου ή επισκέπτεται Ν.Υπηρεσίες διά επιθεώρηση. (2) Ο Αρχιεπιστολεύς Στόλου, εφόσον επιβαίνει επισήµως επί πλοίου ή µετακινείται επί εφολκίων.

16 (3) Οι ιοικητές Οµάδος Πλοίων. (4) Οι ιοικητές των Ναυτικών Συγκροτηµάτων Ναυστάθµου Σαλαµίνος, Ναυστάθµου Κρήτης. (5) ο ιοικητής Σχολής Ναυτικών οκίµων. (6) Οι ιοικητές Ναυτικών ιοικήσεων. (7) Ο ιοικητής της ιοικήσεως Ελικοπτέρων. στ. Εκ των Πλοιάρχων και ανωτέρων εν γένει Αξιωµατικών : (1) Οι Πλοίαρχοι ιοικητές Οµάδων ή Μοιρών Πλοίων. (2) Οι Αντιπλοίαρχοι ή Πλωτάρχες ιοικητές Μοιρών Πολεµικών Πλοίων. ζ. Εφ' όσον στις ιοικήσεις των υποπαραγράφων 5ε (4)5ε (7) τοποθετείται Αξιωµατικός βαθµού πλοιάρχου, αυτός δικαιούται του αντίστοιχου ιακριτικού Σήµατος του βαθµού του. 6. ιαταγή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης δύναται επί τη βάσει της αρχής της ανωτέρω παραγράφου 4 να τροποποιήσει την ανωτέρω υποπαράγραφο 5ε διά µελλοντικές ανάγκες του Π.Ν. Άρθρο : ιακριτικό Σήµα του αρχαιοτέρου Κυβερνήτου. 1. Ως ιακριτικό Σήµα του αρχαιοτέρου Κυβερνήτου δύο ή περισσοτέρων συνορµούντων Ελληνικών Πολεµικών Πλοίων χρησιµοποιείται ο επισείων του Σηµατολογίου Ε-ΞΙΑ-ΣΤΒ, ο οποίος επηρµένος εν όρµω από Πολεµικό Πλοίο (ενός Κράτους) έχει την σηµασία : Στο πλοίο τούτο επιβαίνει ο αρχαιότερος των παρόντων Αξιωµατικών (αυτού του Κράτους). 2. Ο επισείων αυτός επαίρεται σε εµφανή θέση, εφόσον δεν υπάρχει επηρµένο εν όψει άλλο ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως. Υποστέλλεται εν όψει άλλου ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως εκτός αν ο αρχαιότερος Κυβερνήτης είναι αρχαιότερος και του συνορµούντος ιοικητού. 3. Η έπαρση του επισείοντος αυτού δεν επιβάλλει την υποστολή του Επισείοντος των Πολεµικών Πλοίων και ουδέποτε γίνεται επί εθολκίων ή οχηµάτων.

17 Άρθρο : ιακριτικά Σήµατα και ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως επί των εφολκίων και πλωτών µέσων. 1. Το εφόλκιο ή πλωτό µέσο επί του οποίου επιβαίνει επισήµως ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας φέρει στο στηλίδιο της πρώρης το ιακριτικό του Σήµα. 2. Το εφόλκιο ή πλωτό µέσο επί του οποίου επιβαίνει επισήµως ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης (ή ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αµύνης ή Υφυπουργός Εθνικής Αµύνης) φέρει στο στηλίδιο της πρώρης το αντίστοιχο ιακριτικό τους Σήµα. 3. Το εφόλκιο ή πλωτό µέσο επί του οποίου επιβαίνει επισήµως ο Α/ ΓΕΕΘΑ φέρει στο στηλίδιο της πρώρης το ιακριτικό του Σήµα. 4. Τα εφόλκια ή πλωτά µέσα επί των οποίων επιβαίνουν επισήµως ο Α/ ΓΕΝ ή οι Αξιωµατικοί του Π. Ν. οι οποίοι δικαιούνται ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως φέρουν στο στηλίδιο της πρώρης το αντίστοιχο ιακριτικό Σήµα της ιοικήσεώς τους. 5. Το εφόλκιο επί του οποίου επιβαίνει επισήµως Κυβερνήτης Πολεµικού Πλοίου ή όταν αυτός φέρει την στολή µετά ξίφους φέρει στο στηλίδιο της πρώρης τον Επισείοντα των Πολεµικών Πλοίων. Οµοίως φέρει τον Επισείοντα των Πολεµικών Πλοίων το εφόλκιο επί του οποίου επιβαίνει Αξιωµατικός µε στολή και ξίφος, αποστελλόµενος από τον αρχαιότερο ιοικητή ή αρχαιότερο Κυβερνήτη δι' εκτέλεση υπηρεσίας σε πλοίο του Π.Ν. ή ξένο πλοίο. 6. Τα ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως επαίρονται υποχρεωτικά επί των εφολκίων κατά τις τελετές και τις επίσηµες επισκέψεις, εφόσον επιβαίνουν οι δικαιούµενοι. 7. Όταν εφόλκια ή πλωτά µέσα φέρουν κατά τα ανωτέρω ιακριτικά Σήµατα ή ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως ή τον Επισείοντα Πολεµικών Πλοίων φέρουν και την Σηµαία. (βλ. άρθρο Ν2111). 8. Τα εφόλκια τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς από τον Αρχηγό του ΓΕΝ, τον Αρχηγό Στόλου και ανωτάτους Αξιωµατικούς φέρουν χρωµατισµένο στις παρειές τους το αντίστοιχο ιακριτικό τους Σήµα. Άρθρο : ιακριτικοί ίσκοι επί των εφολκίων. 1. Μεταλλικοί δίσκοι διαµέτρου 25 εκ., χρωµατισµένοι µε ειδικά σηµεία τοποθετούνται σε εµφανές σηµείο των εφολκίων των ανωτάτων Αξιωµατικών και εκ των ανωτέρων των Πλοιάρχων που δικαιούνται ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως ή του Επισείοντος των Πολεµικών Πλοίων διά να δηλώσουν την εν στολή ανεπίσηµη ή αντιθέτως την µε πολιτική περιβολή παρουσία τους στα εφόλκια και ως εξής

18 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 2. εν φέρεται δίσκος εφόσον στο πρωραίο στηλίδιο είναι επηρµένο το ιακριτικό Σήµα ιοικήσεως ή ο Επισείων των Πολεµικών Πλοίων του άρθρου Ν Οι ως άνω διακριτικοί δίσκοι δεικνύονται εν ηµέρα από της επάρσεως της Σηµαίας µέχρις της υποστολής της. Άρθρο : ιακριτικά Σήµατα και ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως επί οχηµάτων. 1. Το ιακριτικό Σήµα του Προέδρου της ηµοκρατίας επαίρεται επί του οχήµατος στο οποίο επιβαίνει κατά τις µετακινήσεις αυτού προς και εντός περιοχών ευθύνης του Π.Ν. 2. Τα ιακριτικά Σήµατα του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εθνικής Αµύνης (Αναπληρωτού ή Υφυπουργού) επαίρονται επί των οχηµάτων στα οποία επιβαίνουν κατά τις µετακινήσεις τους προς και εντός περιοχών ευθύνης του Π.Ν. 3. Το ιακριτικό Σήµα του Α/ΓΕΕΘΑ επαίρεται επί του οχήµατος στο οποίο επιβαίνει κατά τις µετακινήσεις του προς και εντός περιοχής ευθύνης του Π.Ν. Τα ιακριτικά Σήµαταο ιοικήσεως των δικαιουµένων ανωτάτων Αξιωµατικών του Π.Ν. επαίρονται στην καταλλήλως κατασκευασµένη εµπροσθία δεξιά θέση του οχήµατος στο οποίο επιβαίνουν σε περιπτώσεις ως ακολούθως : α. Επισήµου µετακινήσεως τους προς µονάδες του Π.Ν. ή αρχές τις οποίες επισκέπτονται ή τελετές στις οποίες συµµετέχουν. β. Οταν υπάρχει ανάγκη αναγνωρίσεώς τους κατά την προσέγγιση σε Υπηρεσίες ή εντός αυτών, αποφευγοµένης της επιδείξεως του σήµατος σε διαδροµές εκτός της περιοχής της έδρας τους. ιαταγή του ΓΕΝ δύναται να ρυθµίζει λεπτοµέρειες επί του θέµατος, σταθµίζουσα την ανάγκη οµοιοµορφίας µε τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων υνάµεων, όπου απαιτείται. 5. Τα µεγέθη των ιακριτικών Σηµάτων και ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως, που χρησιµοποιούνται ως ανωτέρω στα οχήµατα, είναι τα µικρότερα των εµφαινοµένων στο Παράρτηµα "Β" του παρόντος Κεφαλαίου,το ενσωµατωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν. 6. Ουδέποτε φέρεται επί οχήµατος ιακριτικό Σήµα ή ιακριτικό Σήµα

19 ιοικήσεως Στρατιωτικού όταν ο δικαιούµενος τούτου δεν επιβαίνει επ' αυτού ή επιβαίνει µε πολιτική περιβολή. Άρθρο : Πινακίδες ενδεικτικές βαθµού επί υπηρεσιακών οχηµάτων. 1. Πινακίδες µετ' αστέρων, ενδεικτικές του βαθµού, τοποθετούνται στα υπηρεσιακά οχήµατα όλων των ανωτάτων Αξιωµατικών του Π.Ν. 2. Οι πινακίδες τοποθετούνται σε κατάλληλη υποδοχή στο µέσον του εµπροσθίου και οπισθίου προφυλακτήρος, αποτελούν ένα µεταλλικό κυανό πλαίσιο διαστάσεων µήκους 30 εκ. και πλάτους 15 εκ. και επ' αυτού φέρουν επάργυρους µεταλλικούς αστέρες διαµέτρου 6 εκ., σταθερά προσαρµοσµένους στο πλαίσιο. Οι αστέρες είναι : α. Τέσσερις διά τον Α/ΓΕΝ. β. Τρεις διά τον βαθµό του Αντιναυάρχου. γ. ύο διά τον βαθµό του Υποναυάρχου. δ. Ένας διά τον βαθµό του Αρχιπλοιάρχου. 3. Ειδικής κατασκευής πινακίδες 5 αστέρων φέρονται από το υπηρεσιακό όχηµα του Α/ΓΕΕΘΑ. 5. Οι ανωτέρω πινακίδες αφαιρούνται και τοποθετούνται στην θέση τους τα αντίστοιχα πλαίσια τα φέροντα τον Υπηρεσιακό αριθµό του οχήµατος, όταν δεν επιβαίνει του οχήµατος ο Αξιωµατικός ή όταν επιβαίνει µε πολιτική περιβολή. Άρθρο : Εξοµοίωση βαθµού ή καθηκόντων δεν δίδει δικαίωµα χρήσεως ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως του Π.Ν. 1. Ουδέν από τα καθοριζόµενα από τις ιατάξεις του Π. Ν. ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως επαίρεται επί των Πολεµικών Πλοίων, εφολκίων ή οχηµάτων διά να δηλώσει την παρουσία Αξιωµατικού του Π. Ν. ή των άλλων Κλάδων των Ε.. ή ηµοσίου λειτουργού οι οποίοι κατέχουν όµοιο βαθµό ή εκτελούν καθήκοντα εξοµοιούµενα προς εκείνα των δικαιουµένων ιακριτικού Σήµατος ιοικήσεως του Π.Ν.

20 Άρθρο : ιατάξεις που αφορούν στην έπαρση επί Πολεµικών Πλοίων ιακριτικών Σηµάτων Αξιωµατικών των άλλων Κλάδων των Ε.. 1. Τα ιακριτικά Σήµατα των ανωτάτων Αξιωµατικών του Στρατού Ξηράς και της Πολεµικής Αεροπορίας καθορίζονται από τις οικείες τους ιατάξεις. 2. Τα καθοριζόµενα στο άρθρο Ν διά την έπαρση του ιακριτικού Σήµατος του Α/ΓΕΕΘΑ επί Πολεµικών Πλοίων ισχύουν και διά την έπαρση του ιακριτικού Σήµατος του Αρχιστρατήγου. 3. Το ιακριτικό Σήµα ανωτάτου Αξιωµατικού του Στρατού Ξηράς ή της Πολεµικής Αεροπορίας επαίρεται επί Πολεµικού Πλοίου στο αριστερό ακροκέραιο του (πρωραίου) ιστού, όταν το πλοίο τούτο διά διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αµύνης ή του ΓΕΝ έχει ορισθεί ως έδρα του Στρατηγείου του και ο δικαιούµενος Αξιωµατικός επέβη δι' ασκήσεις ή επιχειρήσεις. Το σχετικό ιακριτικό Σήµα πρέπει να παραδίδεται στο Π.Πλοίο από το Επιτελείο του. Στην περίπτωση αυτή ουδεµιά µεταβολή επέρχεται στην έπαρση των ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως του Π.Ν. Ο Επισείων Πολεµικού Πλοίου δεν υποστέλλεται. Άρθρο : ιακριτικά Σήµατα Αθλητικών Οµάδων Π.Ν. 1. ιακριτικά Σήµατα αθλητικών οµάδων καθορίζονται µόνο διά την Αθλητική Ένωση του Π.Ν. (ΑΕΝ), την Σχολή Ναυτικών οκίµων και την Σχολή Υπαξιωµατικών του Π.Ν. 2. Τα µεγέθη των σηµάτων αυτών καθορίζονται και διά τους τρεις αθλητικούς οµίλους της προηγουµένης παραγράφου σε εκατοστόµετρα, ως ακολούθως : 3. Τα ιακριτικά Σήµατα και των τριών ως άνω αθλητικών οµάδων είναι κυανά και φέρουν στο κέντρο οριζόντια κυµατοειδή λευκή λωρίδα. Εις το 1/3 της οριζοντίας από τη βάση αποστάσεως και επί των δύο πλευρών τοποθετείται το κέντρον του θυρεού. α. Της Σχολής Ναυτικών οκίµων δια τις αθλητικές οµάδες αυτής. β. Της Σχολής Υπαξιωµατικών δια τις αθλητικές οµάδες αυτής. γ. Του Π.Ν. δια τις αθλητικές οµάδες της Αθλητικής Ενώσεως του Π.Ν. (ΑΕΝ). 4. Τα ως άνω ιακριτικά Σήµατα απεικονίζεται στο Παράρτηµα "Γ" του παρόντος Κεφαλαίου, το ενσωµαταωµένο στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων του Π.Ν. 5. Εκ των µεγεθών της ως άνω παραγράφου, το 1ο επαίρεται επί του ιστού του Ναυτικού Οµίλου ή του τόπου διεξαγωγής των αγώνων, το δε 2ο

21 επί των σκαφών που λαµβάνουν µέρος σε αγώνες. 6. Κατάλληλες σµικρύνσεις (µινιατούρες) των ως άνω ιακριτικών Σηµάτων φέρονται στις αθλητικές στολές των αθλητών. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ Άρθρο : Ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου 21 δια τις Ν. Υπηρεσίες Ξηράς. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, πλην εκείνων που αφορούν αποκλειστικά τα πολεµικά πλοία, ισχύουν και διά τις Ναυτικές Υπηρεσίες Ξηράς, προσαρµοζόµενες και εφαρµοζόµενες αναλόγως των ειδικών συνθηκών. Άρθρο : Άψογη εµφάνιση Σηµαιών, Επισήµων, Επισειόντων, ιακριτικών Σηµάτων και ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως. Σηµαίες, Επίσηµα, Επισείοντες, ιακριτικά Σήµατα, ιακριτικά Σήµατα ιοικήσεως επαιρόµενα ή δεικνυόµενα όπως προβλέπεται από τις ιατάξεις Π.Ν. πρέπει να τηρούνται ευπρεπισµένα, καθαρά ελεύθερα από εµπλοκές και κατ' άψογο τρόπο στη θέση επάρσεως ή επιδείξεώς τους. Άρθρο : Χρησιµοποίηση µεγεθών, φόρτοι Σηµαιών, Σηµάτων, σύνθεση στολισµών. Η αναφεροµένη στο άρθρο 2109 Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ καθορίζει, µεταξύ των άλλων, τα µεγέθη των εκάστοτε χρησιµοποιουµένων Σηµαιών, ιακριτικών Σηµάτων και Σηµάτων ιοικήσεως, τους φόρτους όλων αυτών διά τα Π. Πλοία και Ν. Υπηρεσίες ως και τις λεπτοµέρειες συνθέσεως του στολισµού των Π. Πλοίων. Άρθρο : Παραρτήµατα και Πίνακες του παρόντος Κεφαλαίου 21. Τα ακόλουθα Παραρτήµατα που αναφέρονται σε άρθρα του Κεφαλαίου τούτου έχουν ενσωµατωθεί στο Κεφάλαιο 27 των ιατάξεων Π.Ν. που έχει τίτλο "Παραρτήµατα και Υποδείγµατα" :

22 α. Παράρτηµα "Α" : Κατασκευαστικά στοιχεία διά την Πολεµική Σηµαία και τον κοντόν αυτής. β. Παράρτηµα "Β" : Μεγέθη Σηµαιών και ιακριτικών Σηµάτων. γ. Παράρτηµα "Γ" : Απεικόνιση Σηµαιών, ιακριτικών Σηµάτων και ιακριτικών Σηµάτων ιοικήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2501. Μεγάλο και µικρό πένθος. Λαµβανόµενα µέτρα. 1. Τα ακόλουθα µέτρα λαµβάνονται από τα Π.Πλοία και τις Ν.Υπηρεσίες, όπου αυτά είναι δυνατόν να εκτελεσθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Άρθρο : 2301. Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου Γενικές διατάξεις. 1. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα αυτού του Κεφαλαίου αποδίδεται ή ανταποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2201. Γενικές διατάξεις. 1. Στα καθοριζόµενα περί τιµών στις ιατάξεις του Π.Ν. το ρήµα "αποδίδω" χρησιµοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόµενες ενέργειες από τον πρώτον απονέµοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ Άρθρο 0401: Κλιµάκωση της ιοικήσεως στο Π.Ν. 1. Μετά τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης και τον Αναπληρωτή Υπουργό ή/ και Υφυπουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο : 2401. Εκτέλεση επισκέψεων εντός 24 ωρών από του κατάπλου. 1. Οι πρώτες επισκέψεις εκτελούνται εντός 24 ωρών από τον κατάπλου, εάν δεν εκτελεσθούν αµέσως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 3. Μετάλλια Ευδοκίμου Υπηρεσίας τεμάχια 160 4. Μετάλλια Αξίας και Τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0701: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται κυρίως στον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3417, 7.7.2000 750 Κ.Δ.Π. 191/2000 Αριθμός 191 Οι περί Αιαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2000 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 7113.4 / 01 /11. ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής

Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 7113.4 / 01 /11. ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑ - ΚΕ.Π.Λ.Σ. Γ.Ε.Μ.Ε.Μ. Α (Γρ. Εθιµοτυπίας) Ταχ. /νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. ΣΗΜΑΙΑ Αρ. 155 Ποινικού Κώδικα Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας ξένου κράτους, που τελεί σε ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Άρθρο : 1401. Γενικά. Τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο αυτό θέτουν τις γενικές αρχές και επισηµαίνουν τις βασικές υποχρεώσεις στρατιωτικής αγωγής και συµπεριφοράς του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Οι ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της ISAF (RRS) 2009-2012. 1.2 Ο Ειδικός Κανονισµός Ασφάλειας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Techno 293 ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ 2011

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Techno 293 ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ 2011 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Techno 293 ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ 2011 7 8 9 Οκτωβρίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LASER STD, RDL & 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Ι.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΟΡΜΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LASER STD, RDL & 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Ι.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΟΡΜΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LASER STD, RDL & 4,7 27 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Ι.Ο.Π. ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΟΡΜΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.1 Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις προμήθειας Εθνικών Σημαιών από πλεκτό ύφασμα στημονιού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J24 Β ΦΑΣΗ 26 28 / 10 /2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία,η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2011 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

2o ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2011 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 2o ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2011 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Ο αγώνας διέπεται από τους Κανονισµούς Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2010 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

1 ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2010 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1 ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣΙΑ 2010 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Ο αγώνας διέπεται από τους Κανονισµούς Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPTIMIST 2014 27, 28 & 29 IOYNIOY 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Ε.Ι.Ο. - ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισµοί: α) Κανονισµοί Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΗΣ J/24. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7-8 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΚΛΑΣΗΣ J/24. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7-8 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7-8 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία,η Ελληνική Κλάση J24

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πλου Κύπελλο Ομίλων Θέμη Μαγουλά Platu 25 2012

Οδηγίες Πλου Κύπελλο Ομίλων Θέμη Μαγουλά Platu 25 2012 Οδηγίες Πλου Κύπελλο Ομίλων Θέμη Μαγουλά Platu 25 2012 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Θα ισχύσουν οι παρακάτω κανονισμοί: a) Κανονισμοί Αγώνων Ιστιοπλοΐας (ISAF RRS) 2009-2012 b) Οι κανονισμοί της κλάσεως c) Η Προκήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πλού BARBAROSSA CUP Ιουλίου 2017

Οδηγίες Πλού BARBAROSSA CUP Ιουλίου 2017 Οδηγίες Πλού BARBAROSSA CUP 2017 19-23 Ιουλίου 2017 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα εκκίνησης για τις διαδρομές του αγώνα «BARBAROSSA CUP 2017» είναι: Διαδρομή 1: 19/07/2017 16:00 (Inshore 10 ν.μ. ) Διαδρομή 2: 22/07/2017

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πλού ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ 2017

Οδηγίες Πλού ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ 2017 Οδηγίες Πλού ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ 2017 3-5 Ιουνίου 2017 1. ΩΡΑ Οι επίσημες ώρες εκκίνησης για κάθε διαδρομή, για τον αγώνα «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ 2017», θα είναι: Διαδρομή 1 (Μυτιλήνη-Μόλυβος): 09:00 Διαδρομή 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥΛΗ 2013 για σκάφη Finn, LASER,LASER RADIAL,LASER 4,7 470, 420, Dragon 16-17/2/2013 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩΝ 2011 για σκάφη Optimist. Διασυλλογικός αγώνας. 10 και 11 Δεκεμβρίου του 2011 ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΟΡΜΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩΝ 2011 για σκάφη Optimist. Διασυλλογικός αγώνας. 10 και 11 Δεκεμβρίου του 2011 ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΟΡΜΟΣ Διασυλλογικός αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩΝ 2011 για σκάφη Optimist 10 και 11 Δεκεμβρίου του 2011 ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΟΡΜΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους

Διαβάστε περισσότερα

12. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Η γραµµή τερµατισµού θα είναι µεταξύ ιστών που φέρουν πορτοκαλί σηµαίες στα σηµεία του τερµατισµού.

12. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Η γραµµή τερµατισµού θα είναι µεταξύ ιστών που φέρουν πορτοκαλί σηµαίες στα σηµεία του τερµατισµού. Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Optimist 07-11 Μαΐου 2013 Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία - Ναυτικός Όµιλος Κατερίνης Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας - ήµος Κατερίνης ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ν.Ο.Θ. 2012

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ν.Ο.Θ. 2012 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ν.Ο.Θ. 2012 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Ισχύουν οι κανονισµοί που αναφέρονται στην προκήρυξη του Πρωταθλήµατος ΝΟΘ 2012. Οι αγώνες ανήκουν στην κατηγορία 5. 2. ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 2.1 Σκάφη που

Διαβάστε περισσότερα

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 4Η ΡΕΓΚΑΤΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΡΟΥ OPTIMIST,LASER, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ DIVISION 2 KAI OPEN, CATAMARAN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8.1 Σύµβολα βελών 8.1.1 Τύποι βελών (1) Τα σύµβολα των βελών χρησιµοποιούνται µε αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας και στις κατευθύνσεις. Συνδέουν τον προορισµό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α. Σούλη Ν. Χατζηνικολάου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α. Σούλη Ν. Χατζηνικολάου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α. Σούλη Ν. Χατζηνικολάου 2013 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πειραιώς και ο Ναυταθλητικός Όµιλος Ειρήνης-Φιλίας συνδιοργανώνουν και προκηρύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0801: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρονται στον Αρχηγό Στόλου και τους ιοικητές

Διαβάστε περισσότερα

Εκδηλώσεις του Συλλόγου

Εκδηλώσεις του Συλλόγου Εκδηλώσεις του Συλλόγου Η εκδήλωση, αφιέρωµα στην Ελληνική Ναυτική Ιστορία η οποία φιλοξενήθηκε σε χώρο του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου, Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η δηµιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ

ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ ΠΡΟΣ : ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ ΓΕΣ/ΕΓΑ - ΓΕΝ/ΕΓΑ ΓΕΑ/ΕΓΑ - ΑΟΟΑ/ Σ ΠΡΟΣ: Ως οι υπογράφοντες Μέλη του ΑΟΟΑ ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ ΘΕΜΑ : Οργάνωση και Λειτουργία ΑΟΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩΝ 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 8 9 Δεκεµβρίου 2012 Optimist Laser RDL Laser

ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩΝ 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 8 9 Δεκεµβρίου 2012 Optimist Laser RDL Laser ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩΝ 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 8 9 Δεκεµβρίου 2012 Optimist Laser RDL Laser 4.7 420 470 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Πίνακες Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ «Ε», «ΣΤ», «Ζ» Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΚΟΙΝ: ΣΓ ΥΕΘΑ-ΣΓ ΥΦΕΘΑ ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΜΑΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΜΑΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΜΑΤΑΣ 2016 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Όµιλος Σπετσών διοργανώνει υπό την αιγίδα της Ε.Ι.Ο. τον αγώνα «ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΜΑΤΑΣ 2016» στις 3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016. 2. KΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

5 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ . ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 3ος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, 2010, ΡΕΘΥΜΝΟ - ΧΑΝΙΑ 21 Μαρτίου, 2010 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1974/2006 (παράρτημα VI) για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

4 ΠΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΥ

4 ΠΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΥ . ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» ΧΑΝΙΑ - ΘΟΔΩΡΟΥ - ΧΑΝΙΑ 20 Νοεμβρίου, 2010 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας Νήσων Αιγαίου 2014 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας Νήσων Αιγαίου 2014 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανοικτής Θάλασσας 11-12 Ιουλίου 2014 Μυτιλήνη & 18-19-20 Ιουλίου 2014 Χίος Οδηγίες Πλου ΜΕΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2) ΘΕΜΑ: Σύνθεση με σκάλα, τούβλο, δοχείο. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:

Διαβάστε περισσότερα

1. 0900 2. 1000 1974) 3. 1030 1030-1200 -«- 5. 0900 6. 1000

1. 0900 2. 1000 1974) 3. 1030 1030-1200 -«- 5. 0900 6. 1000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ 2010 Α/Α ΧΡΟΝΟΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΧΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΠΕΛΕΝ ΡΙ 1. 0900 2. 1000 3. 1030 οξολογία Επιµνηµόσυνη έηση υπέρ του αφανούς Ναύτη και απωλεσθέντος Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Laser Rdl Ανδρών/Εφήβων Ε.Ι.Ο. Ν.Ο.Β.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ- ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Laser Rdl Ανδρών/Εφήβων Ε.Ι.Ο. Ν.Ο.Β.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ- ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Laser Rdl Ανδρών/Εφήβων Ε.Ι.Ο. Ν.Ο.Β.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ- ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Σύνθεση με τέσσερα (4) αντικείμενα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Σύνθεση με τέσσερα (4) αντικείμενα AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΑ: Σύνθεση με τέσσερα (4)

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ . ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 15 Μαΐου, 2011 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 της προκήρυξης του αγώνα.

Διαβάστε περισσότερα

5 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

5 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ . ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1ος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, 2010, ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ 20 Μαρτίου, 2010 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2017» 10 &11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 OPTIMIST LASER STD LASER RADIAL LASER 4,7

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2017» 10 &11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 OPTIMIST LASER STD LASER RADIAL LASER 4,7 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2017» 10 &11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 OPTIMIST LASER STD LASER RADIAL LASER 4,7 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΣΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλ. 2741088474 & 6944523634 & 6943484237 Ο Ναυτικός Όμιλος Άσσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ AΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΜΑ: Σύνθεση αποτελούµενη από ένα στοιχείο Alpha Block, χαρτοκιβώτιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ORC - CLUB

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ORC - CLUB ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ORC - CLUB 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Το Πρωτάθλημα διέπεται από τους κανονισμούς όπως αυτοί ορίζονται από τους Διεθνείς Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων Αν δεν έχεις τον Acrobat Reader κάνε click στο εικονίδιο και στο παράθυρο που θα ανοίξει διάλεξε "Ανοιγμα" Επικοινωνία Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Ο Προσκοπισµός είναι Εθελοντική, µη πολιτική, Παιδαγωγική Κίνηση που προσφέρει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Γύρος Παξών Λάκκα Οδηγίες Πλου

Γύρος Παξών Λάκκα Οδηγίες Πλου Γύρος Παξών 2017 Λάκκα 2017 Οδηγίες Πλου ΓΥΡΟΣ ΠΑΞΩΝ 2017 ΛΑΚΚΑ 2017 27 Μαΐου 2017 Οδηγίες Πλου 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Θα ισχύσουν οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2017-2020. 1.2 Επίσης θα ισχύουν οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών Laser 4.7 Ν.Ο.Ε.Φ / 2 / 2016 Ν.Α.Σ / 3 / 2016

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών Laser 4.7 Ν.Ο.Ε.Φ / 2 / 2016 Ν.Α.Σ / 3 / 2016 Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών Laser 4.7 Ν.Ο.Ε.Φ 27-28 / 2 / 2016 Ν.Α.Σ 26-27 / 3 / 2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας.

Διαβάστε περισσότερα

2 Β Βάσεις παραλληλογράµµου Βαρύκεντρο Γ Γεωµετρική κατασκευή Γεωµετρικός τόπος (ς) Γωνία Οι απέναντι πλευρές του. Κέντρο βάρους τριγώνου, δηλ. το σηµ

2 Β Βάσεις παραλληλογράµµου Βαρύκεντρο Γ Γεωµετρική κατασκευή Γεωµετρικός τόπος (ς) Γωνία Οι απέναντι πλευρές του. Κέντρο βάρους τριγώνου, δηλ. το σηµ 1 ΛΕΞΙΚΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Α Ακτίνιο Ακτίνα κύκλου Ακτίνα σφαίρας Άκρα ευθύγραµµου τµήµατος Αµβλεία γωνία Αµβλυγώνιο Ανάλογα ευθύγραµµα τµήµατα Αντιδιαµετρικό σηµείο Αντικείµενες ηµιευθείες Άξονας συµµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST LASER 4.7 & ΔΙΑΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ ΧΙΟΣ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΑΝΔΡΕΑ ΖΗΡΩ Οδηγίες Πλου

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΑΝΔΡΕΑ ΖΗΡΩ Οδηγίες Πλου ΑΝΔΡΕΑ ΖΗΡΩ 2016 Οδηγίες Πλου ΑΝΔΡΕΑ ΖΗΡΩ 2016 23-25 Σεπτεμβρίου 2016 Οδηγίες Πλου 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Θα ισχύσουν οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2013-2016. 1.2 Επίσης θα ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» SHORT OFFSHORE ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» SHORT OFFSHORE ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑΣ «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» SHORT OFFSHORE ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω Κανονισμούς,

Διαβάστε περισσότερα

10ο Κύπελλο Κ. Παπαγιάννης ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

10ο Κύπελλο Κ. Παπαγιάννης ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αιγαίου (Πόρτο Ράφτη) ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. 19003 ΑΥΛΑΚΙ--ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ ΚΙΝ.ΤΗΛ.- 6943480074 Mail address : ioaigaiouprafti@gmail.com 10ο Κύπελλο 2015 - Κ. Παπαγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΠΑΡΓΑ Δ. ΤΑΓΙΑΣ Οδηγίες Πλου

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΠΑΡΓΑ Δ. ΤΑΓΙΑΣ Οδηγίες Πλου ΠΑΡΓΑ Δ. ΤΑΓΙΑΣ 2017 Οδηγίες Πλου ΠΑΡΓΑ Δ. ΤΑΓΙΑΣ 2017 6 Μαΐου 2017 Οδηγίες Πλου 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Θα ισχύσουν οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2017-2020. 1.2 Επίσης θα ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΩΝΑΣ Ο CREWS CHALLENGE CUP

ΧΕΙΜΩΝΑΣ Ο CREWS CHALLENGE CUP ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1-2 1 Ο CREWS CHALLENGE CUP 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας προκηρύσσει το ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1-2 - 1 ο Crews Challenge Cup 2014 για σκάφη ανοικτής θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ Η οποία έγινε στα γραφεία της ΕΑΑΝ στις 22 Ιανουαρίου 2015 υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχου ε.α. Θ. Γερούκη Π.Ν., Βάση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικού αγώνα «ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» για σκάφη τύπου Laser 11 & 12 Φεβρουαρίου 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Διασυλλογικού αγώνα «ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» για σκάφη τύπου Laser 11 & 12 Φεβρουαρίου 2017 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟ Γ.Γ.Α & Ε.Ι.Ο Ακτή Δηλαβέρη 2 185 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλέφωνο : 210 4222782 Fax : 210 4222783 E-mail : noef@otenet.gr web site : www.noef.gr ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ηµοσθένης Κ. Αλεξόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΝΑΛΥΤΙΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΙΟΥ ΣΚΙΙ Η διαφήµιση ενός χορηγού στον χώρο του αθλητισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Γραφεία Πώλησης Εκδόσεων) Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ΤΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ Τηλ: (+30) 210 6551772 (+30) 210

Διαβάστε περισσότερα

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΣΑΓΙΑΔΑ Οδηγίες Πλου

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας ΣΑΓΙΑΔΑ Οδηγίες Πλου ΣΑΓΙΑΔΑ 2016 Οδηγίες Πλου ΣΑΓΙΑΔΑ 2016 8 Οκτωβρίου 2016 Οδηγίες Πλου 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1 Θα ισχύσουν οι Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) 2013-2016. 1.2 Επίσης θα ισχύουν οι παρακάτω κανονισμοί: IMS Rule 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTIMIST- LASER 4,7& LASER RDL «ΦΑΝΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ» ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛ0Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8-9/3/2014 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 6 ο Κύπελλο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» OPTIMIST LASER 4,7 - TECHNO 293 2 3 Απριλίου2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι ιστιοδρομίες του αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 1 6 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Οι Τούρκοι αµφισβητούν τα δικαιώµατά µας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Του Χρήστου Μηνάγια Από 3 έως 5 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις πραγµατοποίησαν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 1 Του Χρήστου Μηνάγια Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 04 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στο άρθρο του συντάκτη του παρόντος, µε τίτλο «Εκβιασµοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Corfu Cup 2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μαρίνας Γουβιών διοργανώνει το Corfu Cup 2016.

Corfu Cup 2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μαρίνας Γουβιών διοργανώνει το Corfu Cup 2016. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μαρίνας Γουβιών διοργανώνει το Corfu Cup 2016. 2 Κανονισμοί 2.1 Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή Oδηγοί - Eγχειρίδια 5. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή 169 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ. (ΦΕΚ 1488/ Αριθμ.52749) επίσημες εορτές και

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ. (ΦΕΚ 1488/ Αριθμ.52749) επίσημες εορτές και ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΦΕΚ 1488/2006 - Αριθμ.52749) Αριθμ. 52749 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ. Γενικές αρχές και έννοιες

ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ. Γενικές αρχές και έννοιες ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ Γενικές αρχές και έννοιες Στο σύστημα προβολής κατά Monge δεν μας δίνεται η δυνατότητα ν αντιληφθούμε άμεσα τα αντικείμενα του χώρου, παρά μόνο αφού συνδυάσουμε τις δύο προβολές του αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 4ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2013 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Κύπελλο Χριστουγέννων Βάρκιζας 2015

Κύπελλο Χριστουγέννων Βάρκιζας 2015 Κύπελλο Χριστουγέννων Βάρκιζας 2015 (Διασυλλογικός Αγώνας Optimist & Winter Games κατ. T293 -RS:X FREERIDE) 28 29 Δεκεμβρίου 2015 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Π Λ Ο Υ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει: o Των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα