Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις"

Transcript

1 Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 Ν. 1739/87 : Ορισµοί 1. Υδατικοί πόροι, στους οποίους δεν περιλαµβάνεται το θαλάσσιο νερό, είναι: α) Επιφανειακά και υπόγεια νερά χωρίς διάκριση στην ποιότητα, την προέλευση ή τη δυνατή χρήση. β) Νερά φυσικών πηγών, χερσαίων και υποθαλάσσιων. γ) Θερµοµεταλλικά νερά, όπως ιαµατικά, µεταλλικά ή αεριούχα, ολιγοµεταλλικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και τα νερά για την εµφιάλωση ή άλλου τύπου συσκευασία µε σκοπό την εµπορία. 2. Ως προσδιορισµός των υδατικών πόρων είναι: α) Ποσοτικός: Ο υπολογισµός και καθορισµός των διαφόρων φυσικών µεγεθών των υδατικών πόρων, όπως παροχές, στάθµες, κλίσεις, όγκοι ισοζύγια. β) Ποιοτικός: Η διαπίστωση της φυσικοχηµικής και βιολογικής σύστασης των υδατικών πόρων και η σύγκρισή της µε τα πρότυπα ποιότητας, κατά χρήση, τα οποία ισχύουν κάθε φορά. γ) Τοπικός: Ο εντοπισµός στο χώρο των παραπάνω ποσοτικών µεγεθών και ποιοτικών παραµέτρων, σε σηµεία και διατοµές θέσεων που προσδιορίζονται από τα αρµόδια όργανα κατά το νόµο αυτόν. δ) Χρονικός: Ο προσδιορισµός των παραπάνω µεγεθών και παραµέτρων σε χρόνους που καθορίζονται από τα αρµόδια όργανα. 3. ιαχείριση υδατικών πόρων κατά το νόµο αυτόν νοείται το σύστηµα των µέτρων και δραστηριοτήτων, που είναι απαραίτητα για την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών σε νερό για κάθε χρήση, και κατά κύριο λόγο: α) Η διευθέτηση της φυσικής προσφοράς του νερού, σε σχέση µε τη ζήτησή του, σε περιοχές που υπάρχει έλλειψη ή προβλέπεται περιοδική ή οριστική εξάντλησή του. β) Η πρόνοια για την πρόληψη απωλειών νερού και για την κατά το δυνατό αξιοποίηση πλεονασµάτων που µπορεί να προκαλέσουν ζηµίες ή βλάβες εξαιτίας πληµµύρων ή άλλων αιτιών. γ) Η αντιµετώπιση των σηµερινών ή µελλοντικών ανοιγµάτων ανάµεσα στην προσφορά και στη ζήτηση του νερού. δ) Η αποφυγή ή εξοµάλυνση των συγκρούσεων ανάµεσα σε όµοιες ή ανταγωνιστικές χρήσεις. ε) Ο προσανατολισµός της ζήτησης στις χρήσεις νερού, στις οποίες αποβλέπουν τα προγράµµατα ανάπτυξης της χώρας. στ) Η διατήρηση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας νερού σε σχέση µε την κατά προορισµό χρήση του. ζ) Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων έρευνας, αξιοποίησης, χρήσης και προστασίας των υδατικών πόρων. 4. Υδατικά διαµερίσµατα είναι περιοχές οριοθετηµένες µεταξύ τους από υδροκρίτες ή νησιωτικές περιοχές, που περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα υδρογραφικά δίκτυα, µε υδρολογικές συνθήκες κατά το δυνατόν όµοιες. Ο ελληνικός χώρος διαιρείται στα εξής δεκατέσσερα υδατικά διαµερίσµατα: υτικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου, υτικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Θεσσαλίας, υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κρήτης και Νησιών Αιγαίου όπως ειδικότερα παρουσιάζονται στο χάρτη που συνοδεύει το νόµο

2 αυτόν. 5. Υδατικό ισοζύγιο είναι η απεικόνιση της δυναµικής ισορροπίας µεταξύ των εισροών και των εκροών νερού µιας ενιαίας υδατικής περιοχής στην ίδια χρονική περίοδο αφού ληφθεί υπόψη η εσωτερική διακύµανση των υδατικών αποθεµάτων. 6. Ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης είναι η συνεκτίµηση της εξέλιξης των διαθέσιµων υδατικών πόρων και των προοπτικών της ζήτησης για χρήση νερού σε συγκεκριµένο χώρο και χρόνο, µε σκοπό τον προγραµµατισµό της ανάπτυξης των υδατικών πόρων και τον προσανατολισµό των χρήσεων. 7. Αρχές αρµόδιες κατά κατηγορία χρήσης των υδατικών πόρων είναι: α) Το Υπουργείο Γεωργίας για την αγροτική χρήση (άρδευση, κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργεια, αγροτοβιοµηχανία). β) Το Υπουργείο Εσωτερικών για την ύδρευση εκτός από την ύδρευση Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που ανήκει και στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων. γ) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων για τη χρήση µε σκοπό την προστασία, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 11. δ) Το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τη βιοµηχανική και την ενεργειακή χρήση, ανεξάρτητα από την αρµοδιότητά του για τους φυσικούς πόρους. ε) Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη χρήση των υδάτων στις µεταφορές. στ) Το Υπουργείο Πολιτισµού για τις αθλητικές χρήσεις. ζ) Ο Εθνικός Οργανισµός Τουρισµού για ιαµατικές και χρήσεις αναψυχής. η) Η αρµοδιότητα για κάθε άλλη χρήση ασκείται από το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Με π.δ./γµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, µπορεί να µεταβιβαστεί η παραπάνω αρµοδιότητα σε άλλη αρχή. Στις παραπάνω αρχές περιλαµβάνονται όλες οι νοµαρχιακού και περιφερειακού επιπέδου υπηρεσίες τους. 8. Φορείς αρµόδιοι για την εκπόνηση και εκτέλεση προγραµµάτων έρευνας των υδατικών πόρων ή για τη συµµετοχή σ' αυτά είναι τα Υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθώς και η ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Φορείς εκτέλεσης προγραµµάτων έρευνας ή συµµετοχής είναι επίσης τα Α.Ε.Ι. και τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του Ν. 1514/1985. Με π.δ/γµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µπορεί να καθοριστούν και άλλοι φορείς, µε τις αρµοδιότητες της προηγούµενης παραγράφου. 'Αρθρο 2 Ν. 1739/87 : Γενικές ιατάξεις 1. Το νερό αποτελεί φυσικό αγαθό για την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και η διαχείρισή του ασκείται όπως ορίζει ο νόµος αυτός. 2. Τα προερχόµενα από τις γειτονικές χώρες νερά υπάγονται στις ρυθµίσεις αυτού του νόµου. 3. Τα π.δ./τα, που προβλέπονται από το νόµο αυτόν, µπορούν να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο.

3 'Αρθρο 3 Ν. 1739/87 : (Σηµείωση : Σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του πρώτου µέρους του παρόντος νόµου εκδίδεται η κατά την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1739/87 απόφαση σύστασης των αντίστοιχων περιφερειακών επιτροπών υδάτων (ΠΕΥ ). Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση µπορεί να συνιστώνται περισσότερες από µία ΠΕΥ και να ορίζεται η συµµετοχή του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος στις ΠΕΥ - από παρ. 23ε του άρθρου 18 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ-107 Α'). 1. Η διαχείριση των υδατικών πόρων, έως την απόδοσή τους για ορισµένες χρήσεις στην αντίστοιχη κατά κατηγορία χρήσης αρχή, ασκείται από το αρµόδιο για τους φυσικούς πόρους Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας έχει την αρµοδιότητα συντονισµού και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων έρευνας, αξιοποίησης, χρήσης και προστασίας των υδατικών πόρων. Επίσης, ελέγχει την άσκηση των δικαιωµάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αφορούν τις υδατικές σχέσεις στις περιπτώσεις που οι σχέσεις αυτές δεν ρυθµίζονται από το ίδιο. 2. Συνιστάται στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ιυπουργική Επιτροπή Υδάτων (.Ε.Υ.), η οποία αποτελεί όργανο γνωµοδοτικό, για τη διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Στην Επιτροπή µετέχουν ανά ένας εκπρόσωπος από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, εκπρόσωπος άλλου συναρµόδιου κατά περίπτωση υπουργείου και εκπρόσωπος του Ι.Γ.Μ.Ε. ως σύµβουλος χωρίς ψήφο. Επίσης δύναται να µετέχει, µετά πρόσκληση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και χωρίς ψήφο, εκπρόσωπος της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού ή άλλου οργανισµού, εφ' όσον θα διαµορφωθεί γνώµη για θέµα που εµπίπτει στο αντικείµενο της δραστηριότητάς τους. Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Στη.Ε.Υ. ο Υπουργός βιοµηχανίας, ή ο αρµόδιος κατά περίπτωση υπουργός παραπέµπει θέµατα σχετικά µε τους υδατικούς πόρους για επεξεργασία και εισήγηση. Οι αποφάσεις για τα θέµατα στα οποία έχει γνωµοδοτήσει η.ε.υ. εκδίδονται από τον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και υπογράφονται και από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων καθώς και από τον κατά περίπτωση αρµόδιο υπουργό. Αν πρόκειται για απόφαση που αφορά υδατικό διαµέρισµα ή τοπική περιοχή του, για να γνωµοδοτήσει η.ε.υ. ζητείται και λαµβάνεται υπόψη και εισήγηση της κατά την παρ. 4 αντίστοιχης περιφερειακής επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση η γνώµη ή η εισήγηση της.ε.υ. περιλαµβάνει και τις απόψεις της τυχόν µειοψηφίας. Με απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ορίζεται η λειτουργία της.ε.υ. η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 3. Η υφιστάµενη στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας διεύθυνση υδατικού δυναµικού και φυσικών πόρων έχει σχετικά µε τα θέµατα των υδατικών πόρων, τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και στη.ε.υ. την υδατική πολιτική της χώρας, β. καταρτίζει τα εθνικά προγράµµατα ανάπτυξης των υδατικών πόρων της χώρας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4. γ. εξειδικεύει τα εθνικά προγράµµατα ανάπτυξης των υδατικών πόρων και κατανέµει

4 τους υδατικούς πόρους κατά χρήση σε κάθε υδατικό διαµέρισµα, µε βάση τα αντίστοιχα υδατικά ισοζύγια. δ. ασχολείται µε θέµατα εθνικής κλίµακας και έχει την ευθύνη σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών για θέµατα που αφορούν διακρατικά νερά. ε. µεριµνά για τη σταδιακή οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. στ. παρακολουθεί τις περιφερειακές υπηρεσίες και συντονίζει, τις διαπεριφερειακές σχέσεις. ζ. εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση των αναγκαίων µελετών για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. η. τηρεί αρχείο στοιχείων και πληροφοριών υδρολογικού ενδιαφέροντος. Η έναρξη και οι διαδικασίες λειτουργίας του αρχείου καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. θ. παρέχει γραµµατειακή εξυπηρέτηση στη.ε.υ. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, συνιστώνται περιφερειακές Επιτροπές Υδάτων (Π.Ε.Υ.) για κάθε υδατικό διαµέρισµα, µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. γνωµοδοτούν προς τη.ε.υ. για το µεσοχρόνιο πρόγραµµα ανάπτυξης των υδατικών πόρων του διαµερίσµατος σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 4. β. γνωµοδοτούν προς τη.ε.υ. για τα υδατικά θέµατα του διαµερίσµατος, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου αυτού. γ. εγκρίνουν την εξειδίκευση του µεσοχρόνιου προγράµµατος του υδατικού διαµερίσµατος ανά λεκάνη απορροής, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 4. Κάθε Π.Ε.Υ. αποτελείται από τους γενικούς γραµµατείς των περιφερειών οι οποίες περιλαµβάνονται ολικά ή µερικά στο υδατικό διαµέρισµα, από το νοµάρχη και από έναν εκπρόσωπο του νοµαρχιακού συµβουλίου, της 'Ενωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών, της 'Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων κάθε νοµού που περιλαµβάνεται ολικά ή µερικά στο υδατικό διαµέρισµα, του αντίστοιχου περιφερειακού τµήµατος του Τ.Ε.Ε. καθώς και από τους προϊσταµένους των αντιστοίχων περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και εγγείων βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας. Οι παραπάνω εκπρόσωποι µαζί µε τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τα αρµόδια όργανά τους και οι Π.Ε.Υ. συγκροτούνται µε αντίστοιχη απόφαση ή αποφάσεις του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Με όµοια υπουργική απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Π.Ε.Υ. και οι προθεσµίες υποβολής εισήγησης ή γνώµης, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται από τον παρόντα νόµο. Με την ίδια απόφαση µπορεί να προβλέπεται διευρυµένη σύνθεση της Π.Ε.Υ. αν αυτό επιβάλλεται από την ιδιαιτερότητα του αντίστοιχου υδατικού διαµερίσµατος. 5. Με π.δ./τα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Ενέργειας και Τεχνολογίας, συνιστώνται περιφερειακές υπηρεσίες διαχείρισης υδατικών πόρων για κάθε υδατικό διαµέρισµα, οι οποίες ανήκουν οργανικά στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. εξειδικεύουν την εθνική υδατική πολιτική της χώρας, όπως αυτή καθορίζεται µε τις αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, στο υδατικό διαµέρισµα και ελέγχουν την εφαρµογή της. β. επεξεργάζονται τα στοιχεία και συντάσσουν τα υδατικά ισοζύγια του διαµερίσµατος κατά λεκάνη απορροής. γ. καταρτίζουν το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης νερού στο υδατικό διαµέρισµα.

5 δ. καταρτίζουν τα µεσοχρόνια προγράµµατα ανάπτυξης των υδατικών πόρων του διαµερίσµατος, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 4. ε. εξειδικεύουν τα εγκεκριµένα µεσοχρόνια προγράµµατα ανάπτυξης των υδατικών πόρων του διαµερίσµατος ανά λεκάνη απορροής ή άλλη υδατική περιοχή, καθορίζουν, µέσα στα πλαίσια και σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις των παραπάνω προγραµµάτων, τις προτεραιότητες χρήσης, κατανέµουν τους υδατικούς πόρους κατά χρήση και αποστέλλουν τα προγράµµατα αυτά στις γενικές γραµµατείες των περιφερειών και τις νοµαρχίες του διαµερίσµατος για εφαρµογή. στ. συντονίζουν και εποπτεύουν τις δραστηριότητες έρευνας, αξιοποίησης, χρήσης και προστασίας των υδατικών πόρων του διαµερίσµατος και ελέγχουν την άσκηση των δικαιωµάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αφορούν στις υδατικές σχέσεις στην περιοχή της ευθύνης τους. ζ. εκπονούν ή αναθέτουν την εκπόνηση των αναγκαίων µελετών για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. η. παρέχουν γραµµατειακή υποστήριξη στις Π.Ε.Υ. Με τα ίδια ή µε όµοια π.δ/τα καθορίζονται τα ακριβή όρια κάθε υδατικού διαµερίσµατος και η έδρα κάθε περιφερειακής υπηρεσίας. Επίσης, καθορίζονται οι κλάδοι του µόνιµου προσωπικού και ο αριθµός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου, καθώς και οι θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η κατανοµή τους σε ειδικότητες και τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πρόσληψή τους. Αν κριθεί απαραίτητο για την εύρυθµη λειτουργία µιας περιφερειακής υπηρεσίας, µπορεί να ιδρύεται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας παράρτηµά της µε έδρα που ορίζεται στην ίδια απόφαση. 6. Σε τρείς µήνες από την ηµεροµηνία σύστασης κάθε περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας εκδίδεται η κατά την παρ. 4 απόφαση σύστασης της αντίστοιχης Π.Ε.Υ. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση µπορεί να συνιστώνται περισσότερες από µία Π.Ε.Υ. 'Αρθρο 4 Ν. 1739/87 : ιαδικασία προγραµµατισµού 1. Το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είναι αρµόδιο για την κατάρτιση και την υποβολή για έγκριση των προγραµµάτων ανάπτυξης των υδατικών πόρων της χώρας. Στα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνονται τα έργα των φορέων του δηµόσιου τοµέα και των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191). Τα προγράµµατα αυτά διακρίνονται σε: α. µακροχρόνια εθνικά, που έχουν χρονική διάρκεια µεγαλύτερη από πέντε έτη, β. µεσοχρόνια εθνικά, που περιλαµβάνουν έργα εθνικής κλίµακας και σηµασίας και έχουν χρονική διάρκεια από δύο ως πέντε έτη. γ. µεσοχρόνια κατά υδατικό διαµέρισµα, που έχουν χρονική διάρκεια από δύο ως πέντε έτη, και δ. ειδικών σκοπών. 2. Η χρονική διάρκεια που καλύπτει κάθε µακροχρόνιο πρόγραµµα ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 3. Το µακροχρόνιο εθνικό πρόγραµµα ανάπτυξης των υδατικών πόρων καταρτίζεται από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας µε βάση προτάσεις των αρµόδιων κατά κατηγορία χρήσης αρχών και των φορέων έρευνας

6 που αναφέρονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 1, υποβάλλεται για γνωµοδότηση στη ιυπουργική Επιτροπή Υδάτων (.Ε.Υ.) και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 4. Τα µεσοχρόνια εθνικά και κατά υδατικό διαµέρισµα προγράµµατα καταρτίζονται συγχρόνως και εντάσσονται στα πλαίσια των µεσοχρόνιων προγραµµάτων κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης του Ν.1622/1986 (ΦΕΚ 92), µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 1 όσον αφορά τα όρια των περιφερειών. 5. Το µεσοχρόνιο εθνικό πρόγραµµα ανάπτυξης των υδατικών πόρων καταρτίζεται από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια του µακροχρόνιου, µε βάση προτάσεις των αρµόδιων κατά κατηγορία χρήσης αρχών και φορέων έρευνας, που αναφέρονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 1, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων και υποβάλλεται για γνωµοδότηση στη.ε.υ. Στη.Ε.Υ. επίσης υποβάλλεται γνωµοδότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Υδάτων (Π.ΕΥ..) σχετικά µε την πρόταση των περιφερειακών υπηρεσιών. Το πρόγραµµα εντάσσεται στο µεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα, το προβλεπόµενο από το άρθρο 72 του Ν. 1622/ Κάθε µεσοχρόνιο πρόγραµµα ανάπτυξης των υδατικών πόρων κατά υδατικό διαµέρισµα καταρτίζεται από την αντίστοιχη περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης υδατικών πόρων, στα πλαίσια της εξειδίκευσης του µεσοχρόνιου εθνικού προγράµµατος της παρ. 5 για το υδατικό διαµέρισµα, που γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, λαµβανοµένων υπόψη των αντίστοιχων µεσοχρόνιων περιφερειακών και νοµαρχιακών προγραµµάτων κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης του Ν. 1622/1986 και µέσα στα πλαίσια αυτών. Το πρόγραµµα αυτό υποβάλλεται για γνωµοδότηση στην Π.Ε.Υ. και εγκρίνεται από τους υπουργούς της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Τα εγκεκριµένα κατά υδατικό διαµέρισµα προγράµµατα εξειδικεύονται για κάθε λεκάνη απορροής ή άλλη υδατική περιοχή από τις περιφερειακές υπηρεσίες διαχείρισης υδατικών πόρων. Στη συνέχεια τα εξειδικευµένα προγράµµατα υποβάλλονται για έγκριση στην Π.Ε.Υ. Για την εξειδίκευση αυτή δεν απαιτείται έγκριση άλλης αρχής, εκτός αν γενικός γραµµατέας περιφέρειας ή νοµάρχης ή το 1/3 των µελών της Π.Ε.Υ. υποστηρίζουν µε γραπτή ένσταση ότι αυτό εξέρχεται από τα πλαίσια του εγκεκριµένου κατά υδατικό διαµέρισµα, προγράµµατος. Επί των ενστάσεων αποφασίζουν, ύστερα από εισήγηση της περιφερειακής υπηρεσίας και γνώµη της.ε.υ., οι υπουργοί της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 7. Τα µεσοχρόνια προγράµµατα των παρ. 5 και 6 του άρθρου αυτού περιλαµβάνουν ενδεικτικά στοιχεία για την ετήσια χρηµατοδότηση των έργων, µελετών και ερευνών που έχουν ενταχθεί σε αυτά. Η ένταξη των έργων, µελετών και ερευνών στον ετήσιο προϋπολογισµό δηµόσιων επενδύσεων γίνεται µε µέριµνα των αρµόδιων κατά κατηγορία χρήσης αρχών, των φορέων έρευνας, των περιφερειών και των νοµαρχιών, σύµφωνα µε το Ν. 1622/1986. Το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας παρακολουθεί σε ετήσια βάση την εφαρµογή των µεσοχρόνιων προγραµµάτων σε εθνικό επίπεδο και κατά υδατικό διαµέρισµα. 8. Τα ειδικά προγράµµατα είναι όσα δεν περιλαµβάνονται στα παραπάνω, όπως, ενδεικτικά, προγράµµατα µεταφοράς φερτών υλών, ιχνηθετήσεων. Αυτά υποβάλλονται στη.ε.υ. και εγκρίνονται από τους υπουργούς της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 9. Με π.δ/γµα, που εκδίδεται µε πρόταση των υπουργών της παρ. 3 του άρθρου αυτού,

7 ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν το περιεχόµενο των προγραµµάτων, τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων και υποβολής των προγραµµάτων για έγκριση, τη διαδικασία εκπόνησης των µεσοπρόθεσµων προγραµµάτων, εθνικών και κατά υδατικό διαµέρισµα, τον τρόπο εναρµόνισης της διαδικασίας αυτής µε την αντίστοιχη του δηµοκρατικού προγραµµατισµού, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 'Αρθρο 5 Ν. 1739/87 : 'Ερευνα για τους υδατικούς πόρους 1. Το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ως υπουργείο αρµόδιο για τους φυσικούς πόρους, συντονίζει τις δραστηριότητες για τον προσδιορισµό των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων στον ελληνικό χώρο σύµφωνα µε τα προγράµµατα του άρθρου 4 και σε συνεργασία µε τους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς, οι οποίοι αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 1, προωθεί τη σχετική έρευνα, µε σκοπό την ορθολογική ανάπτυξη αξιοποίηση, διάθεση, χρήση και προστασία τους. 2. Οι φορείς έρευνας των υδατικών πόρων, που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 1 του νόµου αυτού, συγκεντρώνουν σε συνεχή βάση και σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις παρατηρήσεις τους για τα σχετικά αντικείµενα έρευνας και δηµοσιεύουν τα αποτελέσµατα της έρευνας. Το είδος των στοιχείων της έρευνας, η συχνότητα παρατηρήσεων, η τήρησης της υποχρέωσης δηµοσιότητας και οι διοικητικές κυρώσεις ή άλλες συνέπειες της παράβασής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε π.δ./τα, που εκδίδονται µε κοινή πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών ύστερα από γνώµη της ιυπουργικής Επιτροπής Υδάτων. 3. Οι φορείς έρευνας που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 1 υποχρεούνται να κοινοποιούν τα πιο πάνω στοιχεία στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, το οποίο τηρεί αρχείο των στοιχείων αυτών. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει γνώση των στοιχείων αυτών. 4. Η δηµοσίευση στοιχείων για λεκάνες απορροής, που βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές ή για εκείνες που δεν ανήκουν εξ ολοκλήρου στον ελληνικό χώρο, υπόκειται στην κοινή έγκριση του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Βιοµηχανίας, 'Ερευνας και Τεχνολογίας. 'Αρθρο 6 Ν. 1739/87 : 1. Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωµα έρευνας για τον προσδιορισµό των υδατικών πόρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και των π.δ./των ή αποφάσεων που θα εκδοθούν σε εκτέλεσή του. 2. Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να διαθέτει στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας τα στοιχεία της έρευνας και τις σχετικές πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του. Με π.δ./γµα που εκδίδεται µε κοινή πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των συναρµόδιων Υπουργών ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης παροχής των πιο πάνω στοιχείων. 3. Τα στοιχεία των ερευνών του άρθρου 5 που έχουν ήδη ελεγχθεί και δηµοσιευτεί λαµβάνονται υπόψη υποχρεωτικά και αξιολογούνται κατά προτεραιότητα σε κάθε έρευνα ή µελέτη που γίνεται για λογαριασµό του ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής

8 αυτοδιοίκησης των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των οργανισµών εγγείων βελτιώσεων και των δηµοσίων επιχειρήσεων και στην οποία περιλαµβάνονται άµεσα ή έµµεσα θέµατα που συνδέονται µε τα παραπάνω στοιχεία. 'Αρθρο 7 Ν. 1739/87 : 'Εργα αξιοποίησης υδατικών πόρων 1. Η αξιοποίηση υδατικών πόρων, προγραµµατίζεται και πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. 2. Η εκτέλεση έργου αξιοποίησης επιτρέπεται εφ' όσον αυτό εντάσσεται ή εναρµονίζεται µε τα ισχύοντα προγράµµατα ανάπτυξης των υδατικών πόρων. 3. Οι κείµενες διατάξεις για τη µελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση των έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων του δηµόσιου τοµέα εξακολουθούν να ισχύουν εφ' όσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόµου αυτού. 4. Σε έργα πολλαπλής χρήσης που προγραµµατίζονται σε εθνικό επίπεδο και ανήκουν στην αρµοδιότητα πολλών φορέων, οι όροι διαχείρισης των υδατικών πόρων και ο τρόπος κατανοµής των δαπανών κατασκευής και λειτουργίας καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών ύστερα από γνωµοδότηση της ιυπουργικής Επιτροπής Υδάτων, η οποία λαµβάνει υπόψη και τις επί µέρους γνώµες των Π.Ε.Υ. των περιοχών όπου θα εκτελεστεί το έργο. Η διαδικασία και οι προθεσµίες υποβολής γνώµης της Π.Ε.Υ. ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Σε έργα πολλαπλής χρήσης, που προγραµµατίζονται σε εθνικό επίπεδο υδατικού διαµερίσµατος τα παραπάνω καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης υδατικών πόρων και γνωµοδότηση της περιφερειακής επιτροπής υδάτων, εάν ζητηθεί από τον Υπουργό Γεωργίας ή τον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 'Αρθρο 8 Ν. 1739/87 : 1. Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν περιλαµβάνονται στο δηµόσιο τοµέα και φυσικά πρόσωπα µπορούν να εκτελούν έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων για ίδια παραγωγική χρήση µέχρι να καλυφθούν οι πραγµατικές ανάγκες τους. Τα ίδια νοµικά και φυσικά πρόσωπα µπορούν να εκτελούν έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων, και για ανάγκες πέρα από τις δικές τους ή ανεξάρτητα απ' αυτές, εφ' όσον αποδεικνύεται ότι εξυπηρετούν την κοινή ωφέλεια, ύστερα από αίτηση και µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, στην οποία καθορίζονται η εξυπηρετούµενη κοινή ωφέλεια και οι όροι διαχείρισης του έργου. Σε κάθε περίπτωση τα έργα της παραγράφου αυτής δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση µε τα προγράµµατα της παρ. 2 του άρθρου Για την εκτέλεση κάθε έργου αξιοποίησης των υδατικών πόρων από τα παραπάνω φυσικά και νοµικά πρόσωπα απαιτείται άδεια από την αντίστοιχη κατά κατηγορία χρήσης αρχή. Η σχετική αίτηση συνοδεύεται από επαρκή στοιχεία µελέτης, στα οποία αναφέρεται η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων πριν και µετά την εκτέλεση του έργου και καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Η αρµόδια κατά κατηγορία χρήσης αρχή χορηγεί την άδεια, ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης υδατικών πόρων, εφ' όσον διαπιστώσει ότι η απαιτούµενη αξιοποίηση είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης εξαιρούνται από τις

9 διατάξεις του άρθρου αυτού και διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου εν απαιτείται υποβολή στοιχείων µελέτης για τα έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη αναγκών οι οποίες χαρακτηρίζονται περιορισµένες µε γνώµη του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου. Στην αίτηση για παροχή άδειας προς εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού πρέπει να αναφέρεται η διαθέσιµη και η αιτούµενη ποσότητα νερού για την κάλυψη των αναγκών του ενδιαφερόµενου. 4. Το περιεχόµενο της αίτησης, ο τύπος και τα στοιχεία της άδειας, η διαδικασία και οι προθεσµίες έκδοσης, οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται καθώς και τα είδη και τα µεγέθη των έργων, για τα οποία δεν απαιτείται υποβολή µελέτης, καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών. 'Αρθρο 9 Ν. 1739/87 : 1. Κάθε νοµικό και φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα χρήσης του νερού. Το δικαίωµα αυτό ασκείται ύστερα από άδεια που χορηγείται από την αρµόδια κατά κατηγορία χρήσης αρχή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού. Η άδεια πολλαπλής χρήσης νερού εκδίδεται, κατά περίπτωση, από την αρµόδια κεντρική ή αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Στην πολλαπλή χρήση δεν περιλαµβάνεται η ικανοποίηση ατοµικών ή οικογενειακών αναγκών, µε την επιφύλαξη της παρ. 4. Για την έκδοση της άδειας χρήσης νερού απαιτείται σχετική αίτηση των ενδιαφεροµένων, που περιλαµβάνει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Η άδεια καθορίζει την ποσότητα, τις προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης του νερού. Με π.δ./τα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του κατά χρήση αρµόδιου υπουργού, καθορίζεται το περιεχόµενο της αίτησης, ο τύπος και οι προθεσµίες έκδοσης των αδειών, τα µέτρα και η διαδικασία ελέγχου τήρησης των αδειών, οι επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης, καθώς και οι διαδικασίες και τα όργανα εκτέλεσης αυτών. Στην περ. της παρ. 2 του άρθρου 8 χορηγείται ενιαία άδεια χρήσης νερού και κατασκευής του αντίστοιχου έργου. Σε περίπτωση χρήσης νερού που λαµβάνεται από έργα διανοµής του την άδεια χρήσης ζητά και παίρνει συνολικά ο φορέας διανοµής. 2. Το δικαίωµα χρήσης νερού περιορίζεται στο ανώτατο όριο των πραγµατικών αναγκών του δικαιούχου, φυσικού ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου και οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης και το πλεονάζον υπόλοιπο διατηρείται σε εφεδρεία από την αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης υδατικών πόρων για την απόδοσή του σε άλλο πρόσωπο για την ίδια ή άλλη χρήση. Η απόδοσή του σε ίδια ή άλλη χρήση αποφασίζεται από τον αρµόδιο ή τους συναρµόδιους νοµάρχες ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου φορέα χρήσης και γνωµάτευση της αντίστοιχης περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης υδατικών πόρων. ιανοµαρχιακά ή µείζονος σηµασίας θέµατα µπορούν να παραπεµφθούν στη ιυπουργική Επιτροπή Υδάτων (.Ε.Υ.) από τον αρµόδιο ή τους συναρµόδιους νοµάρχες. Σε κάθε περίπτωση επιλαµβάνεται η.ε.υ. µε πρωτοβουλία οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου αν παρέλθουν άπρακτοι δύο µήνες από την κατάθεση της αίτησης. Η εκδιδόµενη κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 παρ. 2 εδ. 3, κοινή υπουργική απόφαση ισχύει και ως άδεια χρήσης. Στην περίπτωση αυτή για τα τυχόν υφιστάµενα έργα ή εγκαταστάσεις του δικαιούχου για τη χρήση νερού καταβάλλεται αποζηµίωση κατά το µέτρο που αυτά θίγονται από την απόδοση νερού σε άλλο χρήστη. Η αποζηµίωση αυτή καθορίζεται σύµφωνα µε τις

10 κείµενες διατάξεις και καταβάλλεται από τον επωφελούµενο. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής εκτελούνται από το νοµάρχη µε συνδροµή των κατά περίπτωση αρµόδιων αρχών και υπηρεσιών. 3. εν επιτρέπεται η έκδοση οποιασδήποτε άδειας για εγκατάσταση ή επέκταση µονάδων οι οποίες για τη λειτουργία τους έχουν ανάγκη χρήσης νερού, αν προηγουµένως δεν έχει χορηγηθεί σ' αυτές η άδεια που προβλέπει το άρθρο αυτό. 4. εν απαιτείται άδεια για χρήση νερού προς ικανοποίηση αποκλειστικά ατοµικών ή οικογενειακών αναγκών, µε τον απαράβατο όρο ότι η χρήση αυτή δεν επεκτείνεται οπωσδήποτε σε παραγωγικές δραστηριότητες για διάθεση ή εκµετάλλευση προϊόντων ή υπηρεσιών. 5. Το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ύστερα από επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, προσδιορίζει, κατά χρήση, τα κατώτατα και τα ανώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων και της κατάλληλης ποιότητας για ορθολογική χρήση νερού αφού ληφθούν υπόψη και οι τοπικές συνθήκες. Τα όρια αυτά εγκρίνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ύστερα από γνωµοδότηση της.ε.υ. Τα εγκεκριµένα όρια λαµβάνονται υπόψη από τις αρµόδιες κατά κατηγορία χρήσης αρχές για τον υπολογισµό των πραγµατικών αναγκών της παρ. 1 του άρθρου 8, καθώς και για την έκδοση της άδειας της παρ. 1 του άρθρου αυτού. 6. Η άδεια χρήσης ανακαλείται µε απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, ύστερα από πρόταση της αρµόδιας περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης υδατικών πόρων, εάν οι υδατικοί πόροι που αποδεσµεύονται θα αποδοθούν σε χρήσεις, που απαιτούν ανώτερη ποιότητα νερού, εφ' όσον έχουν εξασφαλιστεί για το δικαιούχο οι απαραίτητες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 ποσότητες νερού κατάλληλου για τις ανάγκες του, µε το ίδιο ή µικρότερο κόστος. "7. Η ύδρευση προηγείται από κάθε άλλη χρήση νερού. Το δικαίωµα χρήσης νερού για ύδρευση δεν µπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί. Αν οι ανάγκες του δικαιούχου για την ίδια ποιότητα και ποσότητα νερού ικανοποιούνται από έργα κοινής ωφελείας ή αν το περιεχόµενο και η άσκηση του δικαιώµατος επεκτείνονται πέραν από το αναγκαίο, το δικαίωµα αυτό καταργείται ή περιορίζεται αντίστοιχα µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας αρχής για την υδρευτική χρήση του νερού, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας διαχείρισης υδατικών πόρων και γνωµοδότηση της αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας δήµων και κοινοτήτων" (αντικ. της παρ. 7 από την παρ. 23α του άρθρου 18 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ-107 Α'). 8. Φορείς δηµόσιοι ή ιδιωτικοί, που διαχειρίζονται νερά κοινής ωφελείας οφείλουν να διατηρούν τις εγκαταστάσεις τους σε κατάσταση τέτοια ώστε να προλαµβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια και να επιδιορθώνουν αµέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού. Αρµόδιοι να εποπτεύουν και να ελέγχουν την εφαρµογή της διάταξης αυτής της παραγράφου είναι και ο νοµάρχης και η περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης υδατικών πόρων της περιοχής. Με π.δ./γµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής τους, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. "Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και των συναρµόδιων κατά περίπτωση υπουργών, καθορίζεται το ύψος της χρηµατικής ποινής και το είδος των κυρώσεων ανάλογα µε την παράβαση. Με την ίδια ή όµοια Κ.Υ.Α. καθορίζεται το ύψους του παραβόλου κατά την έκδοση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου, καθώς και ο τρόπος αναπροσαρµογής του παραπάνω επιβαλλόµενου παραβόλου"" (προσθ. του µέσα σε "" εδαφ. από την παρ. 23β του άρθρου 18 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ-107 Α').

11 "'Αρθρο 9α : Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών, ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής τους για τους παραβάτες των άρθρων 8,9 και 15 παρ. 3 του ν. 1739/87" (προσθ. του άρθρου 9α από την παρ. 23γ του άρθρου 18 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ-107 Α'). 'Αρθρο 10 Ν. 1739/87 : 1. Σε περίπτωση µείωσης της ποσότητας ή αλλοίωσης της ποιότητας ενός υδατικού πόρου, που οφείλονται σε φυσικά αίτια, µπορεί να γίνει ανακατανοµή των ποσοτήτων νερού που αναλογούν σε κάθε χρήση µε αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών προγραµµάτων. 2. Για λόγους εξοικονόµησης νερού, σε περιπτώσεις που µπορεί να εφαρµοστεί ανακύκλωση (επαναλαµβανόµενη χρήση) σε υφιστάµενες ή νέες δραστηριότητες, µπορεί να επιβληθούν περιορισµοί στις αναγκαίες κατά χρήση ποσότητες νερού. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι περιπτώσεις παροχής κινήτρων και κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής ορίζονται µε π.δ./γµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των συναρµόδιων κατά περίπτωση υπουργών, ύστερα από γνωµοδότηση της ιυπουργικής Επιτροπής Υδάτων (.Ε.Υ.). 3. Αν κατά τη διαδικασία προγραµµατισµού διαπιστωθεί ανάγκη µεταφοράς ύδατος από ένα υδατικό διαµέρισµα σε άλλο ή άλλα, η σχετική απόφαση εκδίδεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από γνωµοδότηση της η.ε.υ. Για τη γνωµοδότησή της η.ε.υ. λαµβάνει υπόψη της και µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της µεταφοράς αυτής και στα δύο διαµερίσµατα. Στην απόφαση αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες νερού που µεταφέρονται διαχρονικά και κατά χρήση, οι σχέσεις που θα διέπουν τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες διαχείρισης υδατικών πόρων και τα τυχόν αντισταθµιστικά οφέλη. 4. Η διαδικασία και οι µέθοδοι κοστολόγησης νερού σε υφιστάµενες και νέες χρήσεις, οι περιπτώσεις τιµολόγησής του, ο φορέας καθορισµού τιµής καθώς και ο φορέας είσπραξης ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου υπουργού ύστερα από γνωµοδότηση της.ε.υ. 'Αρθρο 11 Ν. 1739/87 : ιατήρηση και προστασία υδατικών πόρων 1. Η δέσµευση ορισµένης ποσότητας νερού µε σκοπό την προστασία και τη διατήρηση του υδατικού οικοσυστήµατος καθώς και την επίτευξη των ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις, λογίζεται ως χρήση και υπάγεται στις διατάξεις του νόµου αυτού. Οι περιφερειακές υπηρεσίες διαχείρισης υδατικών πόρων καθορίζουν, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες των Υπουργείων Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων τις ποσότητες νερού για την κάλυψη των αναγκών της χρήσης αυτής και µεριµνούν για την ένταξή τους στα προγράµµατα ανάπτυξης των υδατικών πόρων. 2. 'Οσοι χρησιµοποιούν υδατικούς πόρους έχουν υποχρέωση να εφαρµόζουν µέσα και

12 µεθόδους που εξασφαλίζουν την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων µέσα στα όρια που καθορίζονται αρµοδίως. 3. Το είδος, ο τρόπος και η διαδικασία καθορισµού των ορίων ασφαλείας των ποσοτικών µεγεθών των υδατικών πόρων, καθώς και οι συνέπειες παράβασης των προστατευτικών αυτών διατάξεων ορίζονται µε π.δ/γµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Τα παραπάνω αν αφορούν ποιοτικές παραµέτρους, ορίζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160). 4. Αν κριθεί αναγκαίο, για τη διατήρηση ή αποκατάσταση των επιφανειακών και υπογείων υδατικών πόρων σε ποσοτικά και ποιοτικά όρια που εξυπηρετούν το κοινό όφελος ή και τις προβλεπόµενες ανάγκες, να επιβληθούν περιορισµοί ή άλλα µέτρα στη χρήση τους, αυτοί επιβάλλονται από τους κατά περίπτωση αρµόδιους νοµάρχες, ύστερα από πρόταση των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων. "Μετά παρέλευση δύο µηνών από την υποβολή της πρότασης και εφ' όσον οι προτεινόµενοι περιορισµοί ή τα µέτρα δεν έχουν επιβληθεί, η πρόταση υποβάλλεται στη /νση Υδατικού υναµικού και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης, που εκδίδει κοινή σχετική απόφαση µε τον κατά περίπτωση συναρµόδιο υπουργό" (αντικ. του β' εδαφ. από την παρ. 23δ του άρθρου 18 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ-107 Α'). 5. Οι υδατικοί πόροι που προορίζονται για ύδρευση προστατεύονται από δραστηριότητες οι οποίες απειλούν την ποιότητά τους µε τη λήψη µέτρων ή την εκτέλεση έργων. Οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή από τον αρµόδιο νοµάρχη, εφ' όσον αφορά σε θέµα περιορισµένης κλίµακας και τοπικού χαρακτήρα µετά γνώµη της Π.Ε.Υ. 6. Σε περίπτωση που υδατικοί πόροι έχουν χαρακτηριστεί προστατευτέοι από ισχύουσες διατάξεις ή διεθνείς συµβάσεις, η κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού δέσµευση µπορεί να χαρακτηριστεί πρώτης προτεραιότητας µε κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και να εξαιρεθεί από την εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου Το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων, καθορίζει την ελάχιστη διατηρητέα παροχή σε ποταµούς και το ελάχιστο ύψος στάθµης σε λίµνες της χώρας µε σκοπό τη διατήρηση της οικολογικής τους ισορροπίας. Η ελάχιστη διατηρητέα παροχή ποταµών και το ελάχιστο ύψος στάθµης λιµνών δεν αποτελούν χρήση, δεν εντάσσονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, δε διαφοροποιούνται µέσω της διαδικασίας προγραµµατισµού των υδατικών πόρων και αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξής τους ως υδατικών συστηµάτων. Η εξαίρεση ή η προτεραιότητα ένταξης ποταµών και λιµνών στις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 'Αρθρο 12 Ν. 1739/87 : 1. Η διάθεση λυµάτων, βιοµηχανικών αποβλήτων και γενικά υποβαθµισµένων ποιοτικά νερών ή άλλων υλικών στους υδατικούς αποδέκτες γίνεται σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986. Για την απαγόρευση της διάθεσης των παραπάνω υλικών σε θέσεις και χρονικές περιόδους, που κρίνονται επιβλαβείς για το υδατικό οικοσύστηµα ή τις χρήσεις νερού, µπορούν να γίνουν ειδικές ρυθµίσεις οι οποίες ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος,

13 Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 2. Κατασκευές και εργασίες, που αλλοιώνουν την ποσοτική ή και ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων, υπόκεινται και στην έγκριση των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων. Οι περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση, η διαδικασία χορήγησης καθώς και οι συνέπειες παράβασης των διατάξεων της παραγράφου αυτής ορίζονται µε π.δ./γµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 3. Προκειµένου να προστατευθούν οι υδατικοί και εδαφικοί πόροι µιας λεκάνης απορροής και τα έργα αξιοποίησής τους, το Υπουργείο Γεωργίας ως αρµόδιος φορέας ορεινών υδρονοµικών έργων προγραµµατίζει έργα υδατοσυγκράτησης που εντάσσονται στα γενικότερα προγράµµατα ανάπτυξης υδατικών πόρων του άρθρου 4, στα οποία είναι δυνατό για την εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού, να περιλαµβάνονται και µέτρα διαχείρισης υδατικών πόρων. 'Αρθρο 13 Ν. 1739/87 : Γενικές ρυθµίσεις και µεταβατικές διατάξεις 1. ικαιώµατα χρήσης υδατικών πόρων, που στηρίζονται σε νόµο ή σε έθιµο διατηρούνται. Τα δικαιώµατα αυτά καταργούνται ή περιορίζονται αναλόγως εφ' όσον οι πραγµατικές ανάγκες του δικαιούχου εξυπηρετούνται από δηµόσια έργα σε λειτουργία. Το περίσσευµα νερού µετά την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών του δικαιούχου διατίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. 2. Επιτρέπεται η διάθεση νερού για την κάλυψη αναγκών που δεν εξυπηρετούνται από δηµόσια ή άλλα κοινωφελή έργα σε λειτουργία ύστερα από άδεια του αρµόδιου φορέα χρήσης. 'Αδεια δεν απαιτείται για πώληση νερού προς ικανοποίηση επιτόπιων αναγκών ύδρευσης και η δραστηριότητα αυτή υπόκειται µόνο στις υφιστάµενες υγειονοµικές, αγορανοµικές και άλλες σχετικές διατάξεις. 3. Η άσκηση οργανωµένης επιχείρησης µεταφοράς και πώλησης νερού µέσα ή και έξω από τη χώρα ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου, η οποία καθορίζει τους σχετικούς όρους. 4. Η µέριµνα για την ύδρευση περιοχών δήµων και κοινοτήτων ανήκει στον τοπική αυτοδιοίκηση. Αν αδυνατεί να εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση αυτή αναλαµβάνεται από την αντίστοιχη νοµαρχία ή το Υπουργείο Εσωτερικών ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Εργων κατά τις κείµενες διατάξεις. 'Αρθρο 14 Ν. 1739/87 : 1. Για την εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για κοινή ωφέλεια υπό τις προϋποθέσεις αυτού του νόµου, επιτρέπεται αναγκαστική απαλλοτρίωση εδαφών και κάθε είδους κτισµάτων και εγκαταστάσεων. Η απαλλοτρίωση µπορεί να κηρυχθεί κατεπείγουσα. 2. Για τον ίδιο σκοπό επιτρέπεται η σύσταση δουλειών κάθε είδους και οποιοσδήποτε περιορισµός ιδιοκτησίας ή των δικαιωµάτων χρήσης νερού, αφού καταβληθεί η νόµιµη αποζηµίωση. 3. Επιτρέπεται η απαλλοτρίωση υφισταµένων εγκαταστάσεων υδροληψίας και διανοµής υδατικών πόρων για την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών.

14 4. Για την πραγµατοποίηση ερευνών ή µελετών σχετικών µε τους υδατικούς πόρους από τους αρµόδιους φορείς έρευνας, χρήσης και διαχείρισης, οι ιδιοκτήτες ή νοµείς ή κάτοχοι ή χρήστες γαιών, οικοπέδων ή κάθε άλλου είδους εκτάσεων, υποχρεούνται να επιτρέπουν την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, τη διέλευση προσώπων και µεταφορικών µέσων, την προσωρινή εναπόθεση απολύτως αναγκαίων υλικών καθώς και άλλη αναπόφευκτη παρεπόµενη ενόχληση. Ο φορέας που πραγµατοποιεί την έρευνα ή µελέτη γνωστοποιεί εγγράφως, ενενήντα τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη πράξεων του προηγούµενου εδαφίου προς τον υπόχρεο ή αν είναι άγνωστος στον οικείο δήµο ή κοινότητα για παραπέρα γνωστοποίηση στον ενδιαφερόµενο τις σκοπούµενες ενέργειές του και τα στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση) που είναι αναγκαία για την άσκηση του κατά την παρ. 5 δικαιώµατός του. 5. Στους ιδιοκτήτες αυτούς καταβάλλεται νόµιµη αποζηµίωση για κάθε ζηµία, που προέρχεται από τις παραπάνω αιτίες. Η αποζηµίωση αυτή µπορεί να καθορίζεται και κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. 'Αρθρο 15 Ν. 1739/87 : 1. Σε ανταγωνιστικές χρήσεις νερού η απόφαση για την κατανοµή του νερού κατά χρήση λαµβάνεται από τον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και τους συναρµόδιους υπουργούς ύστερα από γνωµοδότηση της ιυπουργικής Επιτροπής Υδάτων και της αντίστοιχης Περιφερειακής Επιτροπής Υδάτων. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και γνώµη της ηµοσίας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (.Ε.Η.), καθορίζονται κατά περίπτωση οι ποσότητες νερού για αρδευτικούς σκοπούς που διατίθενται έναντι των υφιστάµενων, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, υδροηλεκτρικών έργων της ΕΗ καθώς και η αποζηµίωση που καταβάλλεται από το Υπουργείο Γεωργίας στη ΕΗ για την απώλεια σε ενέργεια από την αιτία αυτή. 3. Για ήδη υφιστάµενα δικαιώµατα και χρήσεις, µε π.δ./γµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ορίζονται η υποχρέωση υποβολής αίτησης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι προθεσµίες έκδοσης των αδειών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 9, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου τήρησης ή διαπίστωσης παράβασης της προαναφερόµενης διάταξης, οι επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις και τα όργανα εκτέλεσης αυτών. 4. Μέχρι την ίδρυση και λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων οι αρµοδιότητές τους ασκούνται από τη διεύθυνση υδατικού δυναµικού και φυσικών πόρων. (Με απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας µπορεί µεταβατικά και µέχρι την ίδρυση περιφερειακής υπηρεσίας ενός υδατικού διαµερίσµατος οι αρµοδιότητές της να ανατεθούν στην αντίστοιχη υπηρεσία γειτονικού διαµερίσµατος) (Καταργήθηκε το µέσα σε () β' εδαφ. από την παρ. 23 στ του άρθρου 18 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ-107 Α'). Με όµοια απόφαση µπορεί να ορίζεται η συµµετοχή του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος σε Π.Ε.Υ. 5. Εφ' όσον κατά τη δηµοσίευση αυτού του νόµου έχει κατασκευαστεί το 75% τουλάχιστον του συµβατικού αντικειµένου έργων, που κατά κύριο λόγο προορίζονται για κάλυψη υδρευτικών αναγκών ΟΤΑ, συνδέσµων κοινοτήτων ή δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης, ο νοµάρχης µπορεί µε απόφασή του να παραχωρεί τους αναγκαίους υδατικούς πόρους.

15 'Αρθρο 16 Ν. 1739/87 : 1. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του νόµου αυτού ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται ειδικά από το νόµο αυτόν καταργείται από την έναρξη της ισχύος του. εν καταργούνται οι αρµοδιότητες των ΟΤΑ, των συνδέσµων αυτών, των δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων εφ' όσον αφορούν εκτέλεση έργων και διαχείριση συστηµάτων ύδρευσης καθώς και αξιοποίησης και εκµετάλλευσης ιαµατικών πηγών όπως προσδιορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις: α) του άρθρου 23 παρ. 1 εδ. α' και 24 παρ. 1 εδ. στ' του π.δ. 76/1985 (ΦΕΚ Α' 27). β) του Ν. 1068/1980 (ΦΕΚ Α' 190). γ) του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α' 191). δ) περί συστάσεως και λειτουργίας του Οργανισµού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης. ε) του Ν. 890/1979 (ΦΕΚ Α' 80). 2. (Αντικαθίσταται η περ. α' στοιχ. Α' παρ. 1 άρθρου 2 Ν. 1468/1950). Οι ποσότητες νερού, που η ΕΗ κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των σκοπών της, προτείνονται από την ίδια για ένταξη στα προγράµµατα ανάπτυξης των υδατικών πόρων της χώρας. 3. 'Οπου, για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού ή για τη θέσπιση των ειδικότερων ρυθµίσεων, είναι αναγκαία η έκδοση π.δ/των ή υπουργικών αποφάσεων για την εξειδίκευση ορισµένων θεµάτων, η κατάργηση των κειµένων διατάξεων επέρχεται από την έναρξη ισχύος των κανονιστικών αυτών πράξεων. 'Αρθρο 17 Ν. 1739/87 : 1. Για κάθε διαφορά ουσίας, από την έκδοση οιασδήποτε διοικητικής πράξης, που προβλέπει ο νόµος αυτός, αρµόδια είναι τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. 2. Στην αρµοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές που δηµιουργούνται από παράνοµη στέρηση των δικαιωµάτων των ιδιωτών, φυσικών ή νοµικών προσώπων, για την κτήση, χρήση και ελεύθερη διάθεση των υδατικών πόρων του νόµου αυτού. 'Αρθρο 18 Ν. 1739/87 : (Αντικαθίσταται οι παρ. 3, 8 και η πρώτη φραστική περίοδος παρ. 13 άρθρο 2 Ν. 1733/1987). 'Αρθρο 19 Ν. 1739/87 : Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) κατατάσσεται σε προσωρινές θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφ' όσον συγκεντρώνει τις πιο κάτω προϋποθέσεις : α) Καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας. β) Συµπληρώνει µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού τουλάχιστον ένα έτος συνεχούς υπηρεσίας. Ως συνεχής υπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία που δεν διακόπηκε κάθε φορά περισσότερο από δέκα εργάσιµες ηµέρες. γ) 'Εχει τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται από το ανώτατο όριο ηλικίας.

16 δ) 'Εχει ηλικία µικρότερη του 60ου έτους. ε) Απασχολείται µε πλήρες ωράριο εργασίας. Οι παραπάνω προσωρινές θέσεις συνιστώνται αυτοδικαίως µε τη απόφαση κατάταξης κατά ειδικότητα και αριθµό ίσο µε τον αριθµό των υπαλλήλων που θα καταταγούν σ' αυτές. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως µόλις κενωθούν µε οποιοδήποτε τρόπο. Για όσο χρόνο υφίστανται οι πιο πάνω προσωποπαγείς θέσεις, δεν πληρούται ίσος αριθµός θέσεων µόνιµου προσωπικού που καθορίζεται µε απόφαση του εποπτεύοντος υπουργού. Η κατάταξη γίνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου σε θέσεις αντίστοιχες µε την ειδικότητα µε την οποία ο συµβασιούχος έχει προσληφθεί, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου, ότι ο συγκεκριµένος συµβασιούχος καλύπτει στην πραγµατικότητα πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας και συγκεντρώνει τις παραπάνω λοιπές προϋποθέσεις. 'Αρθρο 20 Ν. 1739/87 : Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων 1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1038/80, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, ορίζεται για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα, από ως ακολούθως : (Ακολουθεί πίνακας µε τα ποσά φόρου κατ' είδος προϊόντος). 2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παρ. Ια, Ιβ,Ιγ και Ιδ εισπράττεται για τα τελωνιζόµενα στην περιοχή ωδεκανήσου µειωµένος κατά δρχ. το χιλιόλιτρο. 3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 11 Οκτ 'Αρθρο 21 Ν. 1739/87 : Ο νόµος αυτός αρχίζει να ισχύει οκτώ µήνες από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός των διατάξεων που αφορούν τη σύσταση των προβλεπόµενων από το νόµο κεντρικών και περιφερειακών οργάνων και των παρ. 2 του άρθρου 15 και 2 του άρθρου 16 που ισχύουν από τη δηµοσίευσή του.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX Ελληνική ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.4568 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ταχ.. /νση : 10 ης Ιουνίου 28 Αριθ.Πρωτ. 2499 Τηλ:2267350105 FAX :22670-22063 ίστοµο 23.3.2012 E-mail. boura@distomo.gr ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου 1. Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο 7 ο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία

Νόµος 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία Νόµος 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». (ΦΕΚ Α 280/9.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου): 1.1 Γεωγραφικά στοιχεία Νομός:.... Δήμος..... Δημοτική Ενότητα:...... Τοπωνυμία χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παράγραφος 1 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 7243 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8. ΘΕΜΑ : «Περί τροποποιήσεως ορισµένων άρθρων του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.. 7/09»

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8. ΘΕΜΑ : «Περί τροποποιήσεως ορισµένων άρθρων του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.. 7/09» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Αθήνα 03 /09/2009 Αρ.Πρωτ.Α3-4192 Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1 η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Τμήμα Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα