ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ Συνιστάται μη επαγγελματικό και μη κερδοσκοπικό Σωματείο των Παρασκευαστών και Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Προϊόντων, που χορηγούνται με άδεια της αρχής, χωρίς ιατρική συνταγή. Η επωνυμία του Σωματείου είναι «ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ», κατά σύντμηση Ε.Φ.Ε.Χ. Η αντίστοιχη αγγλική επωνυμία είναι «ASSOCIATION OF GREEK SELF MEDICATION INDUSTRY» (E.F.E.X.). Έδρα του είναι ο Δήμος Αμαρουσίου. Η σφραγίδα και το έμβλημά του καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΙ Σκοποί του Σωματείου είναι: α) Η προώθηση και προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της Ένωσης και του Κλάδου των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ., ενώπιον κάθε Αρχής, καθώς και η προσφυγή ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου για ακύρωση κάθε πράξης που προσβάλει τις σχέσεις και δραστηριότητες της Ενώσεως. β) Η ενθάρρυνση και διευκόλυνση της τακτικής επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ προσώπων, επιχειρήσεων και οργανώσεων, άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερομένων για τη βιομηχανία και την επιστημονική έρευνα επάνω στα φαρμακευτικά προϊόντα εκείνα, που με άδεια της αρχής χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή, (και κατά σύντμηση Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.), γνωστά με τις διεθνείς ονομασίες «Over The Counter Medicines» (O.T.C.), Proprietary Medicines Specialites Pharmaceutiques Grand Public, Arzneimittel, Farmaci di Automedicazione (Farmaci de Banco), καθώς και λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), πλην των υποχρεωτικά συνταγογραφούμενων φαρμάκων. γ) Η ενθάρρυνση και διευκόλυνση του διαλόγου των παραπάνω προσώπων, επιχειρήσεων και οργανώσεων με την Δημόσια Διοίκηση και τους λοιπούς αρμόδιους Δημόσιους φορείς για τα θέματα που σχετίζονται με τα παραπάνω φαρμακευτικά προϊόντα.

2 δ) Η πληροφόρηση του κοινού για τη σωστή χρήση των παραπάνω φαρμακευτικών προϊόντων. ε) Η συγκέντρωση και η τήρηση προς διάθεση των μελών του Σωματείου, τεκμηριώσεων γύρω από την ελληνική, κοινοτική και των χωρών της Ε.Ε. νομοθεσία, νομολογία και διοικητική πρακτική, που αφορά την βιομηχανία και την επιστημονική έρευνα στα φαρμακευτικά προϊόντα τα χορηγούμενα με άδεια της αρχής χωρίς ιατρική συνταγή, καθώς και προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ κατά τα ορισθέντα στην παράγραφο (β) του παρόντος άρθρου. στ) Η συμμετοχή του ως μέλους στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ευρείας Χρήσεως (ASSOCIATION EUROPEENNE DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES GRAND PUBLIC- ASSOCIATION OF THE EUROPEAN SELF MEDICATION INDUSTRY ), και η συνεργασία με αυτή σε θέματα που σχετίζονται με τα παραπάνω αντικείμενα. ζ) Το Σωματείο δύναται να καταστεί μέλος διεθνών επαγγελματικών οργανώσεων οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς παρόμοιους των δικών του με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ ΑΡΘΡΟ 3ο ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1. Μέλη: Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι, εφόσον δείχνουν έμπρακτο ενδιαφέρον για την επιδίωξη των σκοπών του, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχειρήσεις που εμπορεύονται ή/και παράγουν Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. προϊόντα, μη αποκλειουμένων και των ατομικών επιχειρήσεων υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένες στο οικείο τμήμα του ΕΒΕΑ της έδρας τους. Κατ εξαίρεση, η ιδιότητα επίτιμου μέλους ή άλλη διάκριση μπορεί να δοθεί και σε φυσικό πρόσωπο, και απονέμεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα τακτικά μέλη εκπροσωπούνται στο Σωματείο με το υπ αυτών υποδεικνυόμενο φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι επί ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ ο διαχειριστής των και επί ΑΕ ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή Διευθυντικό στέλεχος ειδικά εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί την ΑΕ στα όργανα και εν γένει τις συνεδριάσεις του Ε.Φ.Ε.Χ. και να την δεσμεύει άμεσα με την συμμετοχή του στις αποφάσεις. 2. Δικαιώματα: Τα μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο, έχουν δικαίωμα παραστάσεως συμμετοχής

3 και ψήφου στα όργανα αυτού, σύμφωνα δε με τους όρους του καταστατικού αυτού δικαιούνται να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές συζητήσεις του Σωματείου και να απολαμβάνουν τα ωφελήματα από την δράση του. 3. Υποχρεώσεις: Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την υποβοήθηση της πραγματοποιήσεως του σκοπού του Σωματείου, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών και να εκπληρώνουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτό. Επίσης, τα τακτικά μέλη υποχρεούνται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους να τηρούν και να σέβονται τόσο την κείμενη νομοθεσία όσο και τους δεοντολογικούς κανόνες. Τα μέλη και μετά την παραίτηση ή αποβολή τους εξακολουθούν να ευθύνονται για τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο που έχουν δημιουργηθεί κατά την διάρκεια του έτους παραίτησης ή διαγραφής τους. Η ετήσια συνδρομή οφείλεται ολόκληρη ανεξάρτητα από το χρόνο παραιτήσεως ή αποβολής κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους. ΑΡΘΡΟ 4ο ΜΕΛΗ-ΕΙΣΔΟΧΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ 1. Εισδοχή: Για την εισδοχή μέλους απαιτείται έγγραφη αίτησή του υποστηριζόμενη έγγραφα από δύο τακτικά μέλη και συνοδευόμενη με δήλωση του αιτούντος, ότι έλαβε γνώση του καταστατικού αυτού και ότι αποδέχεται αυτό ανεπιφύλακτα και οφείλει να καταβάλλει το ποσό της συνδρομής εισδοχής. Επί της αιτήσεως αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα μέλους του Σωματείου αποκτάται από της παραπάνω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Την εισδοχή ακολουθεί η εγγραφή στο μητρώο Μελών. Σε περίπτωση απόρριψης από το Διοικητικό Συμβούλιο αιτήσεως υποψηφίου μέλους, το τελευταίο δικαιούται να ζητήσει όπως το θέμα τεθεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και συγκαλείται προς τούτο και αποφαίνεται οριστικά επί της αιτήσεως εισδοχής νέου μέλους. 2. Διαγραφή: Διαγράφεται από το Σωματείο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε μέλος όταν: α) οριστικώς δεν πληροί τους όρους του άρθρ. 3 παρ. 1 του παρόντος,

4 β) παραβαίνει το καταστατικό ή τους εσωτερικούς κανονισμούς ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) ενεργεί αντίθετα προς το σκοπό και τα συμφέροντα του Σωματείου, δ) συμπεριφέρεται κατά τρόπο αντίθετο προς την ιδιότητα μέλους ή γενικώς ανάρμοστα, ε) καθυστερεί να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο περισσότερο από έξι (6) μήνες. Τα αποβαλλόμενα μέλη παύουν να έχουν την ιδιότητα του μέλους Σωματείου από της επομένης της λήψεως αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση και διαγράφονται από το μητρώο μελών. 3. Παραίτηση: Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από την ιδιότητά του αυτή με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα παραιτούμενα μέλη παύουν να αποτελούν μέλη του Σωματείου από την επόμενη της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ανακοινώθηκε η παραίτησή τους, οπότε και χωρεί διαγραφή από το Μητρώο Μελών. 4. Επανεισδοχή: Η επανεισδοχή, πλην των περιπτώσεων αποβολής για παράβαση των περιπτώσεων α, β, γ και δ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται πάντοτε είτε πρόκειται περί αποβληθέντος ή παραιτηθέντος μέλους, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 5. Επίτιμα μέλη: Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Δ.Σ. απονέμεται η ιδιότητα του επίτιμου μέλους σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και φαρμακευτικές επιχειρήσεις που διαδραμάτισαν ιδρυτικό ή ενεργό ρόλο στην ΕΦΕΧ αλλά με την εξέλιξη των εργασιών τους έπαυσαν να έχουν αντικείμενο σχετικό με τα Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. Τα επίτιμα μέλη δεν θα έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. ΑΡΘΡΟ 5ο ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όργανα Διοίκησης του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή (Ελεγκτές) και ο Γενικός Διευθυντής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

5 ΑΡΘΡΟ 6ο ΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Σύνθεση: Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται από τη Γενική Συνέλευση κατά τις διατάξεις του άρθρ. 11 του παρόντος, κάθε τρία (3) χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, τα οποία λαμβάνουν τη θέση των τακτικών, κατά τη σειρά εκλογής τους για την πλήρωση κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα επιλαχόντα μέλη αναδεικνύονται με κλήρο. Η θητεία όλων των μελών είναι τριετής. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται φυσικά πρόσωπα. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου εκλέγονται κατά την σειρά επιτυχίας τους οι πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι εκπρόσωποι των μελών του Σωματείου ή οι υποδειχθέντες από τα μέλη του Σωματείου. Φυσικά πρόσωπα, εκπρόσωποι ή υποδειχθέντες από τα μέλη, τα οποία (μέλη) δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Σωματείο δεν έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουν όμως δικαίωμα εκλέγειν στην Γενική Συνέλευση. Δεν μπορεί να εκλεγεί ή να υποδειχθεί εκπρόσωπος από νομικό πρόσωπο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν το νομικό αυτό πρόσωπο έχει πτωχεύσει, βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές προς το Σωματείο υποχρεώσεις. Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος του Σωματείου δεν μπορεί να εκπροσωπείται με περισσότερους από ένα εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, ο δε Γενικός Γραμματέας αναρτά τον πίνακα των υποψηφίων σε εμφανές σημείο των γραφείων του Σωματείου και αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή telefax σε όλα τα μέλη τρεις (3) ημέρες πριν τον κατάλογο των υποψηφίων. 2. Συγκρότηση: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή των μελών του και ορίζει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. 3. Έκπτωση: Εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου: α) ο εκπρόσωπος μέλους του Σωματείου το οποίο μέλος κατά τις διατάξεις του παρόντος διεγράφη ή παρητήθη, β) ο εκλεγείς -μέλος του

6 Διοικητικού Συμβουλίου- ως εκπρόσωπος μέλους του Σωματείου το οποίο μέλος έπαυσε πλέον να εκπροσωπεί ο εκλεγείς, γ) ο εκπρόσωπος του πτωχεύσαντος μέλους, και δ) ο εκπρόσωπος του μέλους το οποίο επί δύο τουλάχιστον έτη καθυστερεί την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του. 4. Αντικατάσταση/Πλήρωση κενών: Η εξ οιασδήποτε αιτίας κενουμένη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνεται από τους αναπληρωματικούς κατά σειρά επιτυχίας. Εάν υπάρξει αδυναμία πληρώσεως όλων των κενών θέσεων, τότε συγκαλείται από τα εναπομείναντα μέλη Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαιρετικά στην περίπτωση που υπάρξει αδυναμία πλήρωσης κενής θέσης και αφορά μόνο μία κενή θέση Συμβούλου, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει την λειτουργία του για το υπόλοιπο της θητείας του με μειωμένο αριθμό, σε κάθε περίπτωση όμως όχι κατώτερο των τεσσάρων (4) Συμβούλων. 5. Παραίτηση από αξίωμα: Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δύναται να παραιτηθεί ελεύθερα και σε οποιοδήποτε χρόνο από το αξίωμά του, με έγγραφη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο, παραμένοντας απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αντικατάσταση των ως άνω παραιτουμένων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να καθορισθεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αναλάβει το αξίωμα του παραιτηθέντος. ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Διοικεί το Σωματείο. β) Διαχειρίζεται την περιουσία του. γ) Καθορίζει το πρόγραμμα δράσεως αυτού. δ) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό. ε) Αποφασίζει την εισδοχή νέων μελών κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος και προτείνει προς την Γενική Συνέλευση την αποβολή και την τυχόν επανεισδοχή μελών. στ) Αποφασίζει για την πρόσληψη, τους όρους αμοιβής και εργασίας και την απόλυση του πάσης φύσεως προσωπικού του Σωματείου.

7 ζ) Αποφασίζει για την αποδοχή και αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, για την αγορά, εκποίηση και εκμίσθωση ακινήτων, για την παροχή εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, για την αγορά, εκποίηση και εκμίσθωση κινητών, για την σύναψη δανείων και την αγορά ή πώληση αξιογράφων. η) Προτείνει τους εσωτερικούς κανονισμούς του Σωματείου. θ) Προτείνει το ύψος της συνδρομής, εισδοχής και ετήσιας συνδρομής των μελών. ι) Αποφασίζει τη λήψη παντός μέτρου, πρόσφορου κατά την κρίση του για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. ια) Υποβάλλει στην Συνέλευση προς έγκριση τα παραπάνω θέματα αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο, στον Γενικό Γραμματέα, σε οποιονδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τις συσταθείσες από τα μέλη του επιτροπές. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις αυτού που λήφθηκαν σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρέστησαν ή παρά ταύτα διαφώνησαν, εφόσον η διαφωνία βεβαιούται από το πρακτικό της συνεδριάσεως. ΑΡΘΡΟ 8ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Συνεδριάσεις: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε δύο μήνες, με πρόσκληση του Προέδρου του, έκτακτα δε, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν δύο (2) τακτικά μέλη του. 2. Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος: Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων, διοικητικών αρχών και παντός τρίτου και μπορεί να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για το σκοπό αυτό και να τους ανακαλεί. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει θέματα προς ψηφοφορία. Τον Πρόεδρο ελλείποντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 3. Απαρτία: Για να υπάρχει απαρτία πρέπει να παρίστανται τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8 4. Αποφάσεις: Για την λήψη αποφάσεων απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Αν ο αριθμός των ψήφων που απαιτείται για τον σχηματισμό πλειοψηφίας δεν είναι ακέραιος, το κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική και σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται. Για τις περιπτώσεις εισδοχής, αποβολής και επανεισδοχής μελών απαιτείται προς λήψη αποφάσεως η πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Πρακτικά: Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Επίσημα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών εκδίδουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. 6. Γενικός Γραμματέας: Ο Γενικός Γραμματέας έχει την φροντίδα της τηρήσεως των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Ταμίας: Εισπράττει τις συνδρομές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις. Προβαίνει στην εντολή της πραγματοποιήσεως των δαπανών του Σωματείου εντός των ορίων του προϋπολογισμού και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Ανάθεση Εξουσιών: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με ομόφωνη γνώμη όλων των μελών του μπορούν να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα από τις αρμοδιότητες του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία. 9. Γενικός Διευθυντής: Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει και διορίζει τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά και ειδικότερα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. αποφασίζει και ρυθμίζει το ύψος της αμοιβής για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην Ένωση ο Γεν. Διευθυντής. Τα κύρια και βασικά καθήκοντα του Γενικού Διευθυντού είναι τα ακόλουθα, μη αποκλειομένων και άλλων τα οποία μπορεί να του ανατεθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. α) Ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικών σχέσεων με τις Κρατικές Αρχές, Ιατρικές/Επιστημονικές Εταιρείες, ειδικευμένους δημοσιογράφους,

9 Πανελλήνιους Συλλόγους Φαρμακοποιών, Φαρμακέμπορων, Καταναλωτών, ΣΦΕΕ και άλλων Ενώσεων σχετικών με το αντικείμενο της ΕΦΕΧ. β) Προώθηση σχέσεων και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Οργάνωση των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. γ) Διεκπεραίωση λειτουργικών εργασιών του Σωματείου, δ) Προετοιμασία δελτίων τύπου. ε) Μέριμνα για την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου. στ) Ενεργή συμμετοχή σε παγκόσμια/ πανευρωπαϊκά/ διεθνή και εθνικά συνέδρια ως συμμετέχων η/και ομιλητής. ζ) Παροχή συμβουλών και συνεργασία με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την προετοιμασία δηλώσεων/ομιλιών που γίνονται είτε από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από τον ίδιον. η) Υποδοχή και φιλοξενία ξένων επισκεπτών και σημαντικών παραγόντων μέσα στα πλαίσια που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία. θ) Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΡΘΡΟ 9ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 1. Η Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων μελών αυτής. 2. Κάθε νομικό πρόσωπο-μέλος με έγγραφό του προς το Σωματείο ευθύς μετά την εισδοχή του ως μέλους αυτού, ορίζει τον κατά την προηγούμενη παράγραφο εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή του, με τον οποίο αφενός μεν επικοινωνεί με το Σωματείο, αφετέρου δε εκπροσωπείται σε όλες τις μετ αυτού τις σχέσεις. 3. Κάθε νομικό πρόσωπο-μέλος του Σωματείου δύναται ελευθέρως καθ οιονδήποτε χρόνο να αντικαταστήσει τον παραπάνω εκπρόσωπό του. Η αντικατάσταση αυτή έχει ισχύ από την επόμενη της μέρας κατά την οποία το περί αυτής έγγραφο του νομικού προσώπου-μέλους περιέλθει στο Σωματείο. ΑΡΘΡΟ 10ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

10 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ αυτή σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου. Ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης : 1. Η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως πεπραγμένων, του ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής. 2. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 3. Κατά τις αρχαιρεσίες, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που αποτελείται από δύο άτομα. Οι έφοροι εποπτεύουν τις ψηφοφορίες, την διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων. 4. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 5. Η απόφαση επί προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εισδοχή νέων μελών του Σωματείου ή την αποβολή μελών ή την επανεισδοχή τους. 6. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών του Σωματείου. 7. Η παύση (ανάκληση) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 8. Η τροποποίηση του καταστατικού. 9. Η διάλυση του Σωματείου και η μετ αυτήν διάθεση της περιουσίας του. 10. Η απόφαση περί του ύψους της ετήσιας συνδρομής των μελών, και της συνδρομής εισδοχής, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 11ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 1. Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνο, έκτακτα δε όταν κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει έγγραφα από το Διοικητικό Συμβούλιο το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών του Σωματείου το οποίο θα πρέπει να αναφέρει απαραίτητα στο έγγραφό του τα προς συζήτηση θέματα. Η Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και εκτός των κεντρικών γραφείων του Σωματείου, όχι όμως και εκτός του Νομού της έδρας του.

11 2. Η Συνέλευση συνέρχεται πάντοτε με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που αποστέλλεται σε κάθε τακτικό μέλος προ δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών και περιέχει απαραιτήτως τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της συνεδριάσεως, και μνεία των ορισμών της παραγράφου 5 του παρόντος. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τακτική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να συγκαλέσει αυτή εντός του μηνός Μαρτίου, το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών του Σωματείου, τηρώντας απαραίτητα τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο αυτής της παραγράφου. Αν στην περίπτωση της από του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών του Σωματείου αιτούμενης εκτάκτου συγκλήσεως Συνελεύσεως, το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει αυτήν, εντός δέκα (10) ημερών, μπορούν να κάνουν αυτό οι αιτούντες, με έγγραφη προς τα υπόλοιπα τακτικά μέλη πρόσκλησή τους, τηρώντας απαραίτητα τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου. 3. Κάθε μέλος του Σωματείου εκπροσωπείται στην Συνέλευση από το υποδειχθέν κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Καταστατικού φυσικό πρόσωπο ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού από διευθυντικό στέλεχος του μέλους του Σωματείου με έγγραφη εξουσιοδότηση που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και κατατίθεται σ αυτόν πριν την έναρξη της συνεδριάσεως. Ο κατά τα ανωτέρω ορισθείς εκπρόσωπος έχει στη Συνέλευση όλα τα κατά το νόμο και το παρόν Καταστατικό δικαιώματα του εκπροσώπου ή όσα δια της παραπάνω έγγραφης εξουσιοδοτήσεως παρέχει σ αυτόν ο εκπροσωπούμενος. Κάθε μέλος της Συνελεύσεως μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι δύο κατ ανώτατο όριο μέλη. 4. Η ημερησία διάταξη της Συνελεύσεως καταρτίζεται υπό του Δ.Σ. Στην περίπτωση της κατ αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των τακτικών μελών του σωματείου συγκλήσεως εκτάκτου Συνελεύσεως (είτε υπό του Δ.Σ. είτε υπ αυτών τούτων των αιτούντων), η ημερησία διάταξη δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει θέματα άλλα πλην των αναφερομένων στο προς το Δ.Σ. (κατά τα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα) έγγραφο των αιτούντων. Η Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως. 5. Η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον τα νομίμως παριστάμενα ή εκπροσωπούμενα, ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη της, είναι περισσότερα των απόντων μελών της. Άλλως η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, στον αυτό τόπο

12 και χρόνο της αντιστοίχου μέρας της επόμενης εβδομάδος ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών, μη απαιτούμενης νέας προς αυτό πρόσκλησης. 6. Επίτιμα μέλη του Σωματείου δεν λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό των αναγκαίων ποσοστών τόσο ως προς την απαιτούμενη εκάστοτε απαρτία όσο και για την απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη αποφάσεων από την Συνέλευση. 7. Προκειμένης λήψεως αποφάσεως τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται απαραιτήτως, όπως παρίστανται ή εκπροσωπούνται εις την Συνέλευση τα 3/4 των μελών του Σωματείου. 8. Στην αρχή της συνεδριάσεως και μέχρι της εκλογής του Προεδρείου της Συνελεύσεως, χρέη Προέδρου αυτής εκτελεί ο Πρόεδρος του, ο οποίος και προβαίνει στην: 1) διαπίστωση της απαρτίας, προ παντός άλλου έργου, 2) εκλέγει το Προεδρείο της συγκείμενο από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να είναι μέλη του Προεδρείου της Συνελεύσεως. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. 9. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με ανάταση του χεριού. Διεξάγεται κατ εξαίρεση μυστική ψηφοφορία για: α) Εκλογή ή παύση μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών (Εξελεγκτικής Επιτροπής). β) Ζήτημα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Προσωπικά γενικώς ζητήματα 10. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων ταμειακώς εντάξει μελών. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, περί της παύσεως (ανάκλησης) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ελεγκτών, για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μελών. Επί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών εκλέγονται οι κατά σειρά αριθμού ψήφων πρώτοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα λύνεται με κλήρο.

13 Σε περίπτωση κατά την οποία ο προς σχηματισμό της πλειοψηφίας απαιτούμενος αριθμός ψήφων δεν είναι ακέραιος, το κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ όψη. 11. Για την περίπτωση τροποποιήσεως του Καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 της απαρτίας της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. 12. Για την περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου και διαθέσεως της περιουσίας του απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 της παραγράφου 7 του παρόντος. Αλλιώς η Συνέλευση συνέρχεται πάλι στον ίδιο τόπο και χρόνο της αντίστοιχης ημέρας της επομένης εβδομάδας, ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών οπότε αρκεί η πλειοψηφία των παρόντων. Το Σωματείο διαλύεται και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 105 του ΑΚ. 13. Αποφάσεις της Συνέλευσης, λαμβανόμενες κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή του Νόμου, είναι άκυρες και ανίσχυρες. Κάθε ένσταση κατά του κύρους της απόφασης της Συνέλευσης πρέπει να υποβάλλεται κατά την αυτή Συνεδρίαση της Συνέλευσης, η οποία και αποφαίνεται επ αυτής. Ένσταση κατά της τελευταίας αυτής απόφασης δεν επιτρέπεται. Οι έγκαιρα λαμβανόμενες αποφάσεις της Συνέλευσης δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλα τα μέλη του Σωματείου παρόντα, απόντα ή διαφωνούντα. 14. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνέλευσης καταχωρούνται σε βιβλίο, προς τούτο τηρούμενο, και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου της. Αντίγραφα και αποσπάσματα των ανωτέρω πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 12ο ΠΟΡΟΙ 1. Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί μεν πόροι είναι οι συνδρομές εισδοχής των μελών, οι ετήσιες συνδρομές αυτών και τα από την περιουσία του σωματείου έσοδα, έκτακτοι δε πόροι είναι οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις μελών ή άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, οργανισμών δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ιδρυμάτων ή και φυσικών προσώπων και κάθε μη τακτικό έσοδο από νόμιμη αιτία προερχόμενο. 2. Η εισφορά εισδοχής μέλους στο σωματείο και η για κάθε ημερολογιακό έτος συνδρομή των μελών ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

14 3. Το κόστος από τυχόν ανάληψη μελετών με ειδική σύμβαση ή προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στους σκοπούς του Σωματείου. 4. Η ετήσια συνδρομή προκαταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους και εν πάση περιπτώσει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους. ΑΡΘΡΟ 13ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 1. Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 2. Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους καταρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους. 3. Για τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου κάθε οικονομικό έτος και για την οικονομική του κατάσταση στην λήξη του οικονομικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει για έγκριση στην αμέσως επόμενη Συνέλευση το σχετικό ισολογισμό και διαχειριστικό απολογισμό. ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη τακτική ετήσια Συνέλευση εκλέγεται διμελής Ελεγκτική Επιτροπή, μετά ενός (1) αναπληρωματικού μέλους προεδρευομένη από τον πλειοψηφήσαντα ή σε περίπτωση ισοψηφίας από τον δια κλήρου αναδειχθέντα, έργο της οποίας είναι, ο εν γένει έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., της αλληλογραφίας και του αρχείου του Σωματείου. Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη τακτική ετήσια Συνέλευση έγγραφη έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου κατά το προηγούμενο έτος, χωρίς την οποία η Συνέλευση δεν αποφασίζει έγκυρα για τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό της Διοικήσεως. ΑΡΘΡΟ 15ο ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 1. Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση μη δυνατότητας εκπληρώσεως των σκοπών του. 2. Το Σωματείο διαλυόμενο, τίθεται σε εκκαθάριση και θεωρείται υφιστάμενο μόνο προς το σκοπό της εκκαθαρίσεως.

15 3. Μαζί με την απόφαση περί διαλύσεως η Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά πλειοψηφία προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας του σωματείου κατά το νόμο. 4. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως κάθε έγγραφο του σωματείου αναφέρει υποχρεωτικώς ότι τούτο τελεί υπό εκκαθάριση. 5. Μετά την πληρωμή των χρεών και την εκποίηση των κινητών και ακινήτων το απομένον ενεργητικό διατίθεται σύμφωνα με την περί διαλύσεως απόφαση της Συνέλευσης σε Σωματεία, Οργανισμούς ή Ενώσεις του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού ή για φιλανθρωπικούς σκοπούς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 16ο Η οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Σωματείου ρυθμίζεται με Εσωτερικούς Κανονισμούς που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Η Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Β. Σερέτης Ε.Καπελώνη Ο Πρόεδρος Γ.Σ. Η Γραμματέας Γ.Σ. Ιωάννης Παπουτσής Μπέτυ Νατσιούλη

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Υποστηρικτές του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ " και σε αγγλική μετάφραση: "The European Law Students' Association- Athens" "(Ε.L.S.Α. ΑΤΗΕΝS)" ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε. 6 7 9 4 9 / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. (όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της 30 ης Μαΐου 2013)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. (όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της 30 ης Μαΐου 2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 200 & ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 111 44 ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (όπως τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Στη Έμπωνα σήμερα, 15 Ιουνίου 2009, οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Φίλων Κυμισάλας»

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Η.Ε.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία έδρα σκοπός Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο 1. Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ~5 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ HLe 2 Στην Αθήνα σήμερα την 6 Ιουνίου 2012 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι: 1. Η Torroneo Tina Annett του Rolf, κάτοικος Αιγάλεω Νικηφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α! ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Το επιστημονικό και κοινωνικό Σωματείο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το έτος 1991 με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα