Tελευταία επανάληψη..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tελευταία επανάληψη.."

Transcript

1 Tελευταία επανάληψη.. Προθέσεις: πάντα γράφω πρώτα τον τύπο του ρήματος που μου ζητούν και ύστερα προσθέτω την πρόθεση. Προσοχή! εἰμί ἐκ à ἐξ + φωνήεν ή δίφθογγο ἑκ-βάλλω à ἐξ-έβαλλον οι δισύλλαβες προθέσεις εκθλίβονται μπροστά από φωνήεν ή διφθ. παρα-μένω à παρ-έμενον τα ψιλά γράμματα (κ, π, τ) των προθέσεων μετατρέπονται σε δασέα (χ, φ, θ) πριν από δασυνόμενο φωνήεν ή διφθ. κατά-ὁρῶ à καθ-ορῶ δεν εκθλίβονται οι προθέσεις περί & πρό περι-βάλλω à περι-έβαλλον προσοχή στη σύνθεση των ρημάτων με τις προθέσεις ἐν & σύν ἐν, σύν + κ, γ, χ, ξ = γ (συν-καλῶ à συγ-καλῶ) + π, β, φ, ψ = μ (συν-πράττω à συμ-πράττω) + τ, δ, θ, ν =αμετάβλητο (συν-τίθημιà συν-τίθημι) + λ, μ = αφομοιώνεται (συν-λέγω à συλ λέγω) επίσης συν-ρέω à συρ-ρέω συν ζῶ à συ-ζῶ το ῥ στην αρχή λέξης διπλασιάζεται αν προηγείται βραχύ φωνήεν ἀπο-ῥίπτω à ἀπορρίπτω Οι μονοσύλλαβοι τύποι των ρημάτων περισπώνται (πλην χρή, φής/φῄς) οριστική ενεστώτα à το σύνθετο ρήμα ανεβάζει τον τόνο ἄπ-ειμι, ἄπ-ει προστακτική ενεστώτα à το σύνθετο ανεβάζει τον τόνο όπου έχει βραχύχρονη λήγουσα (ἄπ-ισθι, ἄπ-εστε) λύω, λύομαι Τα ρήματα έχουν: 2 φωνές (ενεργητική ω, -μι) & (μέση μαι) 4 διαθέσεις (ενεργητική-μέση-παθητική-ουδέτερη) Σε όλες τις εγκλίσεις τονίζω την προπαραλήγουσα εφόσον η λήγουσα είναι βραχύχρονη (κώλυε, κώλυσον) Τα δίχρονα στη λήγουσα των ρημάτων είναι βραχύχρονα (λύθητι, ἔλυσα) εξαίρεση: αρσενικό μτχ. αορίστου: λύσας, πείσας Τα βούλομαι, οἴομαι, ὄψομαι à έχουν μόνο τον τύπο με την κατάληξη ει στο β ενικό (βούλει, οἴει, ὄψει) ομόηχοι τύποι : κώλυσαι (γ ενικ. ευκτ. αορ. ΕΦ) κωλῦσαι (απαρ. αορ. ΕΦ) κώλυσαι (β ενικ. προστ. αορ. ΜΦ) Παρακείμενος/υπερσυντέλικος Μ. Φ. το γ πληθ. οριστικής πρκ. & υπερσ. σχηματίζεται à α. μονολεκτικά (-νται) όταν έχουμε φωνήεν + μαι λέλυ-μαι λέλυνται β. περιφραστικά (- μενοι εἰσί) όταν έχουμε σύμφωνο + -μαι όπως: αφωνόληκτα ρήματα: κ, γ, χ, ττ + -μαι = -γμαι (πράττ-ομαι à πέπραγμαι) π, β, φ, πτ + -μαι = -μμαι (γράφ-ομαι à γέγραμμαι) τ, δ, θ, ζ + -μαι= -σμαι (πείθ-ομαι à πέπεισμαι) ενρινόληκτα ρήματα: ν + -μαι = -μμαι (αἰσχύν-ομαι à ᾒσχυμμαι) -σμαι (φαίν-ομαι à πέφασμαι) υγρόληκτα ρήματα: λ, ρ + -μαι = -λμαι (ἀγγέλλ-ομαι à ἤγγελμαι) -ρμαι (φθείρ-ομαι à ἔφθαρμαι) Προσοχή: τα ενρινόληκτα και τα υγρόληκτα ρήματα έχουν το δίχρονο της παραλήγουσας: α. μακρό (ενεστώτα και παρατατικό) β. βραχύ (παρακείμενο) εξαίρεση: βάλλω, σφάλλω (το α της παραλήγουσας είναι βραχύ στον ενεστώτα)

2 Tελευταία επανάληψη.. Η ποσότητα του διχρόνου της παραλήγουσας των ρημάτων δηλῶ: το δίχρονο της παραλήγουσας είναι βραχύ: α. ζω (νομίζω) β. πτω (εξαίρεση: ῥίπτω, πίπτω à ῥῖπτε, πῖπτε) γ. ττω (εξαίρεση: πράττω, κηρύττω à πρᾶττε, κηρῦττον) Συνηρημένα ρήματα: Η συνηρημένη λήγουσα περισπάται Η συνηρημένη παραλήγουσα περισπάται μόνο όταν η λήγουσα είναι βραχύχρονη μακρό προ βραχέος περισπάται Τα σύνθετα συνηρημένα ρήματα τονίζονται όπου και όπως τα απλά με εξαίρεση το β ενικό προστακτικής των ρημάτων με μονοσύλλαβο θέμα ἀπό-δρα, ἀπό-πλει τιμῶ: τιμά-ω τιμ -ῶ Προσοχή: ζῶ ζῶ ζῳην τιμά-εις -ᾷς ζῇς ζῇς ζῳης ζῆ (μόνο ενικ. πρστ) τιμα-ει -ᾷ τιμά-ομεν -ῶμεν χρῶμαι χρῶμαι χρῳμην τιμά-ετε -ᾶτε χρῇ χρῇ χρῷο χρῶ τιμά-ουσι -ῶσι ποιῶ: -α à -η -ᾳ à -ῃ ποιέ-ω ποι -ῶ ε+ε>ει / ε+ο>ου / ε+μακρό>μακρό ποιέ-εις -εῖς ποιέ-ει -εῖ ποιέ-ομεν -οῦμεν Προσοχή: πλέω, πνέω, ῥέω, δέω à συναιρούνται μόνο ποιέ-ετε -εῖτε ε+ε> ει / ε+ει> ει ποιέ-ουσι -οῦσι πλέω πλέ-ω πλέ-οιμι πλεῖς πλέ-ῃς πλέ-οις πλεῖ Το ρήμα δέ-ομαι δεν συναιρείται στο β ενικό à δέ-ει & δέ-ῃ Σε οω λήγουν όσα ρήματα στα νέα ελληνικά λήγουν ώνω δηλό ω δηλ -ῶ δηλό εις -οῖς Προσοχή! δηλό ει -οῖ ο + οτιδήποτε έχει ι (ει, οι, ῃ) à οι δηλό ομεν -οῦμεν δηλό ετε -οῦτε δηλό ουσι -οῦσι Προσοχή σε κάποια συνηρημένα ρήματα σε -εω (στα νέα ελληνικά είναι σε αω) ζητέω-ῶ, βοηθέω-ῶ, μαρτυρέω-ῶ, πολεμέω-ῶ, χωρέω-ῶ Αόριστος: ο δύσκολος χρόνος λόγω αύξησης αόριστος α ἔλυ-σα λύ-σω λύ-σαιμι (λῦ-σον) λῦ-σαι λύ-σας, -σασα, -σαν ἐλυ-σάμην λύ-σωμαι λυ-σαίμην (λῡ-σαι) λύ-σασθαι λυ-σάμενος-, -μένη, -μενον (η συλλαβική αύξηση ἐ- αποβάλλεται μετά την οριστική) ἠγάπη-σα ἀγαπή-σω ἀγαπή-σαιμι (ἀγάπη-σον) ἀγαπῆ-σαι ἀγαπή-σας ἠγαπη-σάμην ἀγαπή-σωμαι ἀγαπη-σαίμην ἀγάπη-σαι ἀγαπή-σασθαι ἀγαπη-σάμενος (η χρονική αύξηση αλλάζει μετά την οριστική) άσιγμος αόριστος α άσιγμο αόριστο αλλά και συνηρημένο μέλλοντα έχουν τα υγρόληκτα & ενρινόληκτα ρήματα μέν-ω à μενῶ (σαν το ποιῶ) ἔμει-να (σαν το ἔλυσα αλλά με ν αντί σ) όλοι οι συνηρημένοι μελλ. κλίνονται όπως το ποιῶ (εξαίρεση: ἐξετάζω à ἐξετῶ, βιβάζω à βιβῶ σαν το τιμῶ ἐλαύνω à ἐλῶ

3 Tελευταία επανάληψη.. ἔμει-να μεί-νω μεί-ναιμι (μεῖ-νον) μεῖ-ναι μεί-νας, μεί-νασα, μεί-ναν ἐμει-νάμην μεί-νωμαι μει-ναίμην (μεῖ-ναι) μεί-νασθαι μει-νάμενος, -μένη, -μενον αόριστος β ἔβαλ-ον βάλ-ω βάλ-οιμι (βάλ-ε) βαλ-εῑν βαλ-ών, -οῦσα, -όν ἤγαγ-ον ἀγάγ-ω ἀγαγ-οιμι (ἄγαγ-ε) ἀγαγ-εῖν ἀγαγ-ών, -οῦσα, -όν ἐβαλ-όμην βάλ-ωμαι βαλ-οίμην (βαλ οῦ) βαλ-έσθαι βαλ-όμενος, -η, -ον ἠγαγ-όμην ἀγάγ-ωμαι ἀγαγ-οίμην (ἀγαγ-οῦ) ἀγαγ-έσθαι ἀγαγ-όμενος, -η, -ον Προσοχή! εἶπον εἴπ-ω εἴπ-οιμι (εἰπ-έ) εἰπ-εῖν εἰπ-ών, -οῦσα, -όν εἶδ-ον ἴδ-ω ἴδ-οιμι (ἰδ έ) ἰδ-εῖν ἰδ-ών, -οῦσα, -όν ἦλθ-ον ἔλθ-ω ἔλθ-οιμι (ἐλθ-έ) ἐλθ-εῖν ἐλθ-ών, -οῦσα, -όν ἔσχον σχῶ σχοίην (σχές) σχεῖν σχών, -οῦσα, -όν σχῇς σχοίης πρό-έσχον πρό-σχω πρό-σχοιμι (πρό-σχες). προσ-έσχον πρόσ-σχω πρόσ-σχοιμι (πρόσ-σχες) τονισμός προστακτικής κανονικά ἄντ-ειπε κάτ-ιδε ἄπ-ελθε (όπως κατά-λυε) Παθητικός Αόριστος α (με θ) ἐλύ-θην λυ-θῶ λυ-θείην λύ-θητι λυ-θῆναι λυ-θείς, -θεῖσα, -θέν Παθητικός Αόριστος β ἐγρά-φην γρα-φῶ γρα-φείην γρά-φηθι γρα-φῆναι γρα-φείς, -φεῖσα, -φέν

4 ΡΗΜΑΤΑ Β ΣΥΖΥΓΙΑΣ Συμφωνόληκτα -μι δείκνυμι [ὂμνυμι, ἀπόλλυμι] Το υ = βραχύ Εκτός από 8 τύπους α) 3 ενικά οριστικής ενεστώτα β) 3 ενικά οριστικής παρατατικού γ) β ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα: δείκνυ δ) δεικνῦσα (ΜΑΚΡΟ -υ) Φωνηεντόληκτα -μι ἳστημι πίμπλημι, πίμπρημι δύναμαι, ἐπίσταμαι ἳημι τίθημι κλίνονται όπως το κλίνονται όπως το δίδωμι ἳστημι (ενεστ-παρατατικό) ἳσταμαι με ανέβασμα (ἐμ-πίπλημι): προσοχή του τόνου στην φεύγει το μ υποτακτική + ευκτική ἐπίσταμαι ἐπί-στωμαι ἐπισταίμην - ἐπίσταιο (ἐπίστασο & ἐπίστω) ενώ ἳσταμαι ἱστῶμαι ἱσταίμην (ἳστασο) και σύνθετο: ἐφ-ίσταμαι ἐφ-ιστῶμαι ἐφ-ισταίμην (ἐφ-ίστασο) ἒστησα(α ) στήσω στήσαιμι στῆσον / στῆσαι ἳσταμαι ἱστῶμαι ἱσταίμην ἳστασο ἳστασθαι ἒστην(αόρ.β ) στῶ σταίην στῆθι στῆναι στάς στᾶσα στάν ἐστησάμην(α ) στήσωμαι στησαίμην στῆσαι ἐστάθην σταθῶ σταθείην στάθητι Οι αόριστοι έχουν ψιλή (ἀφ-ίστημι ἀπ-έστησον, καθ-ίσταμαι κατ-έστην) Προσοχή στον τύπο ἒστησαν αόριστος α (ἒστησα) όταν το ρήμα είναι μεταβατικό (τροπαῖον ἒστησαν) αόριστος β (ἒστην) όταν το ρήμα είναι αμετάβατο (οἱ πολέμιοι ἒστησαν=στάθηκαν) ἳημι ἱῶ ἱείην ἳει ἱέναι ἱείς ἧκα ὧ εἳην ἓς εἷναι εἳς εἷς ἑνός ἑνί ἓνα =αριθμητικό προσοχή ὦ εἴην εἰμί (με ψιλή όμως) ἳεμαι ἱῶμαι ἱείμην ἳεσο ἳεσθαι ἱέμενος εἳμην ὧμαι εἳμην οὗ ἓσθαι ἓμενος τίθημι τιθῶ τιθείην τίθει τιθέναι τιθείς ἒθηκα θῶ θείην θες θεῖναι θείς τίθεμαι τιθῶμαι τιθείμην τίθεσο τίθεσθαι τιθέμενος ἐθέμην θῶμαι θείμην θοῦ θέσθαι θέμενος δίδωμι διδῶ διδοίην δίδου διδόναι διδούς ἒδωκα δῶ δοίην δός δοῦναι δούς Μόνο η συνηρημένη λήγουσα περισπάται

5 δίδομαι διδῶμαι διδοίμην δίδοσο δίδοσθαι ἐδόμην δῶμαι δοίμην δοῦ δόσθαι ΑΥΞΗΣΗ Τα ρήματα βούλομαι έχουν διπλή αύξηση ἐβουλόμην & ἠβουλόμην δύναμαι ἐ- και ἠ- ἐβουλήθην & ἠβουλήθην μέλλω Προσοχή στην αύξηση των ρημάτων: ἀμφισβητῶ ἠμφεσβήτουν ἠμφεσβήτησα ἀμφισβητήσω ἀνέχομαι ἠν-ειχόμην ἠν-εσχόμην ἀνά-σχωμαι Τα ρήματα : ευ + σύμφωνο έχουν αύξηση + αναδιπλασιασμό σε ευ/ ηυ εὑρίσκω εὓρισκον εὗρον ηὓρισκον ηὗρον Προσοχή σελ.64 Αόριστος β : ἒβην, ἒγνων, ἑάλων/ἣλων, ἒβιων, ἒδραν, ἒφυν ἒβην βῶ βαίην (βῆθι) ἒγνων γνῶ γνοίην (γνῶθι) γνῷς ἑάλων/ἣλων ἁλῶ ἁλοίην - ἒδραν δρῶ δραίην (δρᾶθι) < από το διδράσκω (όχι ἒδρασα<δρῶ) ἒρχομαι ἲω ἲοιμι (ἲθι) ἰέναι ἰών (ἲτω) οἶδα εἰδῶ εἰδείην (ἲσθι) εἰδέναι εἰδώς-υῖα-ός (ἲστω) φημί φῶ φαίην (φάθι) φάναι φάσκων Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ αρσενικά -ας -ης θηλυκά -α -η συνηρημένα ἡ μνᾶ, ἡ γῆ (μόνο ενικό) (ο πληθυντικός και στα αρσενικά και στα θηλυκά θυμίζει καταλήξεις του άρθρου του θηλυκού) ΑΡΣΕΝΙΚΑ -ας πάντα μακρό -α στην κλητική = βραχύ -της / -αρχης μετρης πώλης τρίβης -ίτης το ι είναι ΜΑΚΡΟ (ὦ πολῖτα οἱ πολῖται) ΘΗΛΥΚΑ σε -α ἡ πολιτεί-α (=ΜΑΚΡΟ) ἡ θάλασσ-ᾰ (=ΒΡΑΧΥ) [-ης -ῃ] Εξαιρέσεις: α) ἡ ἀλήθειᾰ β) ἡ γαῖα, γραῖα, μαῖα, ἡ σφαῖρα Δίχρονο παραλήγουσας μακρό μᾶζα, αἰσχύνη, νίκη, λύπη

6 Β ΚΛΙΣΗ αρσενικά/θηλυκά -ος συνηρημένα πλοῦς αττικόκλιτα ὁ πρόνεως ουδέτερα -ον ἔκπλους ὁ νεώς νοῦς ἡ ἓως (τήν ἓω) -παντού ω (το ι υπογεγραμμένη) -η κλητική ίδια με την ονομαστική -τόνος όπου τον βλέπουμε στον τύπο που θα έχουμε (ο πληθυντικός και στα αρσενικά και στα θηλυκά θυμίζει καταλήξεις του άρθρου του αρσενικού) Δίχρονη παραλήγουσα ΜΑΚΡΟ: ὁ σῖτος - ὁ μῦθος - ὁ ἆθλος Τα συνηρημένα όπως τα απλά εκτός από ονομαστική αιτιατική - κλητική Προσοχή ὁ χοῦς (=χώμα) ὁ χοῦς (=μέτρο για υγρά) τοῦ χοῦ τοῦ χοός Γ ΚΛΙΣΗ - Τα δίχρονα της λήγουσας είναι βραχέα - Τα μονοσύλλαβα ουσιαστικά τονίζονται στη γενική + δοτική (ενικός + πληθυντικός) Στη λήγουσα εξαιρέσεις: τῶν παίδων - τῶν ὢτων - τῶν φώτων - Αιτιατική ενικού α αιτιατική πληθυντικού ας (τόν ἣρωα τούς ἣρωας τόν βασιλέα τούς βασιλέας) Κανόνας για όλα τα πτωτικά: Τονισμός λήγουσας: α) Ονομαστική Αιτιατική Κλητική ΟΞΕΙΑ (εκτός αν η λήγουσα είναι συνηρημένη) β) Γενική Δοτική ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ (εφόσον είναι μακρόχρονη) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: α) ὦ βασιλεῦ β) τούς ἰχθῦς, τάς ἰσχῦς γ) μονοσύλλαβοι τύποι με υ (ἡ δρῦς τήν δρῦν ὦ δρῦ τάς δρῦς) (ὁ βοῦς τόν βοῦν ὦ βοῦ τούς βοῦς) Τονισμός παραλήγουσας : υ περισπωμένη μόνο σε αυτή την περίπτωση Ουσιαστικά γ κλίσης που χρίζουν προσοχής: τῇ δυνάμει (ἡ πόλις) ἡ ἠχώ, πειθώ -οῦς -οῖ (-ώ -οῖ) ἡ αἰδώς -οῦς -οῖ (-ῶ -ως) ἡ πρᾶξις τό πρᾶγμα (δίχρονο ΜΑΚΡΟ) - ἡ ῥῖψις, ἡ δρᾶσις ἡ ποιότης (ὁ τάπης) - ὁ ἱδρώς -ῶτος - ἡ ἐσθής -ῆτος οξύτονα βαρύτονα (ως προς την κλητική) στα βαρύτονα είναι ίδια με το θέμα χωρίς τ,δ,θ αν υπάρχει ἡ ἐλπίς ἡ ἒρις, ἡ χάρις τήν ἐλπίδα τήν ἒριν, τήν χάριν ὦ ἐλπίς ὦ ἒρι, ὦ χάρι ὁ ἱμάς ὁ γίγας, ὁ γέρων τοῦ γέροντος

7 ὦ ἱμάς ὦ γίγαντ, ὦ γέροντ ὁ ἡγεμών ὁ γείτων, ὁ ῥήτωρ τοῦ ἡγεμόνος τοῦ γείτον-ος, τοῦ ῥήτωρος ὦ ἡγεμών ὦ γεῖτον, ὦ ῥῆτορ ὁ ἡγεμών όνος ὁ ἀγών -ῶνος αἰών -ῶνος χειμών - ῶνος χιτών -ῶνος (με ω όσα γράφονται και στα Νέα Ελληνικά με ω) Το ι / α μπροστά από ν = ΜΑΚΡΟ τό ἒαρ / ἦρ τοῦ ἒαρος / ἦρος ὁ ἀήρ τοῦ ἀέρος ὁ ἀστήρ τοῦ ἀστέρος τοῖς ἀστράσι ὁ σωτήρ τοῦ σωτήρος ὦ σῶτερ ΜΟΝΟ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΟ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ὁ πατήρ ὦ πάτερ τοῖς πατράσι ὁ ἀνήρ ὦ ἂνερ τοῖς ἀνδράσι ἡ μήτηρ ὦ μῆτερ ταῖς μητράσι ἡ θυγάτηρ ὦ θύγατερ ταῖς θυγατράσι Η κλητική ενικού τονίζεται όσο πιο ψηλά γίνεται με εξαίρεση ὦ γαστήρ = κοιλιά τό βέλος τῷ βέλει τά βέλη τό χρέος τά χρέα (πριν το ος προηγείται φωνήεν) τό κρέας τοῦ κρέως τῷ κρέᾳ τά κρέα τῶν κρεῶν τοῖς κρέασι τό γῆρας τοῦ γήρως τῷ γήρᾳ (ΜΟΝΟ ΕΝΙΚΟ) Ανώμαλα ουσιαστικά: ὁ σῖτος τά σίτα τό στάδιον τά στάδια ὁ πρεσβευτής οἱ πρέσβεις τό πῦρ πυρός τά πυρά-ῶν-οῖς ἡ γυνή, ὦ γύναι ὁ υἱός υἱοῦ υἱέος υἱῷ υἱεῖ υἱόν υἱέ υἱεῖς υἱέων ὁ κύων τοῦ κυνός=σκυλί ὦ κύον ὁ κίων τοῦ κίονος=κολόνα ὦ κῖον ἡ ναῦς τῆς νεώς τῃ νηί τήν ναῦν ὦ ναῦ τάς ναῦς τό οὖς τοῦ ὠτός τῶν ὢτων ἡ χείρ τῆς χειρός

8 ΕΠΙΘΕΤΑ Β ΚΛΙΣΗ Τριγενή ασυναίρετα συνηρημένα Αττικόκλιτα -ος η ον σοφός οῦς -ῆ -οῦν χρυσοῦς όχι κλητική πλέως πλέα πλέων (τά πλέα) -ος α ον δίκαιος οῦς -ᾶ -οῦν κεραμεοῦς τά ἀνώγεω = ουσιαστικό ΜΑΚΡΟ στα β κλίσης ΒΡΑΧΥ στα γ κλίσης (βαθεῖα) *Το θηλυκό τονίζεται στην ονομαστική, γενική, κλητική πληθυντικού όπου κι όπως το αρσενικό αἱ δίκαιοι τῶν δικαίων το ίδιο ισχύει : α) στις μετοχές μένη (αἱ γενόμεναι) β) στις αντωνυμίες που κλίνονται όπως τα επίθετα (αἱ ἡμέτεραι) ασυναίρετα (-ος ος ον) ὁ ἡ ἂγονος το ἂγονον ὁ ἡ βοηθός ὁ ἡ τιμωρός ὁ ἡ τύραννος ὁ ἡ βάρβαρος ὁ ἡ αἰφνίδιος (τα σύνθετα - πλην ἀνταξία, ἐναντία, παγκάλη, ἀποδεικτική) Γ ΚΛΙΣΗ Δικατάληκτα συνηρημένα (-ους-ους-ουν) (ὁ ἡ εὒνους τό εὒνουν οἱ εὖνοι τά εὒνοα) όχι κλητική αττικόκλιτα (-ως ως ων) ὁ ἡ ἀγήρως τό ἀγήρων ό,τι ισχύει για τα ουσιαστικά -παντού ω -κλητική=ονομαστική πληθυντικός ουδετέρου: τά ἳλεα, τά ἀγῆρα, τά ἀξιόχρεα - βαθεῖ-α το -α είναι βραχύ β κλίση = ΜΑΚΡΟ (δικαία) - η κλητική του αρσενικού είναι ίδια με την ονομαστική του ουδετέρου (ὦ ἀληθές=τό ἀληθές) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ὦ ἑκών ( τό ἑκόν) ὦ πᾶς ( τό πᾶν) ὦ εὒελπις ( τό εὒελπιν) ὁ ἡ εὐδαίμων τό εὒδαιμον -ων ονος (τα σύνθετα ανεβάζουν τον τόνο στην κλητική αρσενικού και θηλυκού και στο ουδέτερο) Βαρύτονα: ὁ ἡ συνήθης τό σύνηθες -ης ης ες (ανεβάζουν τον τόνο) με εξαίρεση : -ωδης, -ωλης, -ήρης (ὁ ἡ ποδήρης ὦ ποδῆρες δεν ανεβαίνει ο τόνος) Οξύτονα: ὁ ἡ ἀληθής τό ἀληθές (τόν ἀληθῆ)

9 Οξύτονα που πριν της κατάληξης προηγούνται ε, ι, υ: ὁ ἡ ἐνδεής τό ἐνδεές τά ἐνδεῆ /ᾶ πᾶς πᾶσα πᾶν οι μονοσύλλαβοι τύποι περισπώνται πάσης α πριν το σ είναι ΜΑΚΡΟ (πᾶσᾰν) ὁ ἡ εὒχαρις τό εὒχαρι τόν εὒχαριν ὦ εὒχαρι ὁ ἡ εὒελπις τό εὒελπι τόν εὒελπιν ὦ εὒελπις ὁ τάλας (=μέλας) ἡ τάλαινα τό τάλαν τῆς ταλαίνης ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ: πολύς πολλή πολύ ένα λ όταν ακολουθεί υ ὁ μέγας ἡ μεγάλη τό μέγα τόν μέγαν ὦ μέγα ὦ μέγα ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ α) οτερος με ο όταν προηγείται της κατάληξης ος του αρσενικού φύσει ή θέσει μακράς συλλαβής δίκαι-ος -οτερος ἒνδοξος -οτερος (θέσει μακρό το ο γιατί ακολουθεί το διπλό γράμμα ξ) θερμός -οτερος (θέσει μακρό το ε γιατί ακολουθούν δύο σύμφωνα) β) ωτερος με ω όταν προηγείται της κατάληξης -ος του αρσενικού βραχεία συλλαβή νέ-ος -ωτερος σοφ-ός -ώτερος γ) Δίχρονα i) ωτερος (επειδή τα δίχρονα είναι συνήθως ΒΡΑΧΕΑ) πλούσιος -ώτερος τίμιος -ώτερος ii) οτερος (τα δίχρονα που προηγούνται της κατάληξης -ος του αρσενικού είναι ΜΑΚΡΑ: α. σε επίθετα σύνθετα με β συνθετικό τις λέξεις : τιμή, λύπη, νίκη, θυμός, κῦρος, κίνδυνος π.χ.ἐντιμότερος - ἐγκυρότερος β. επίσης τα επίθετα: ἰσχυρός, ἀνιαρός, ἀνίατος, ψιλός

10 SOS Δες κλίση Μετοχής (σελίδα 143) Δες παραθετικά επιθέτων & επιρρημάτων (σελίδες ) ὁ ἡ βελτίων τό βέλτιον ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ εἷς μία ἓν (σαν το οὐδείς οὐδεμία οὐδέν αόριστη επιμεριστική αντωνυμία) ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê

ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 4 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ISBN 960-431-445-9 Copyright:. Πασχαλίδη, Eκδ σεις Zήτη, Aπρίλιος 1998, Θεσσαλονίκη H κατά οποιονδήποτε τρ πο και µέσο αναπαραγωγή, δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ.Α Αµελίδης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 1. Ουσιαστικά 3 2. Επίθετα 9 3. Παραθετικά 14 4. Αντωνυµίες

Διαβάστε περισσότερα

* Σημείωση. 1 Έκθλιψη

* Σημείωση. 1 Έκθλιψη ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πάθη φωνηέντων 1 Έκθλιψη Έκθλιψη λέγεται η αποβολή του τελικού βραχύχρονου φωνήεντος α, ε, ι, ο, της προηγούμενης λέξης μπροστά από το αρχικό φωνήεν ή δίφθογγο της επόμενης λέξης. Στη

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή) Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 12 Α θ ήνα κ α ι Ατλαντίδα Στο διάλογό του Τίμαιος ο Πλάτων (427 347 π.χ.) περιλαμβάνει μια ιστορία που υποτίθεται ότι τη διηγήθηκαν στο Σόλωνα κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο (590 π.χ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Αόριστος β (Ενεργητική Φωνή) ἔβαλον βάλω βάλοιμι ------- ἔβαλες βάλῃς βάλοις βάλε ἔβαλε βάλῃ βάλοι βαλέτω βαλών βαλεῖν βαλοῦσα ἐβάλομεν βάλωμεν βάλοιμεν ------- βαλόν ἐβάλετε βάλητε βάλοιτε βάλετε ἔβαλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. α ) Ὁρισμὸς καὶ παρεπόμενα τοῦ ῥήματος. Γενικά τινα περὶ τοῦ σχηματισμοῦ αὐτῶν

ΡΗΜΑΤΑ. α ) Ὁρισμὸς καὶ παρεπόμενα τοῦ ῥήματος. Γενικά τινα περὶ τοῦ σχηματισμοῦ αὐτῶν ΡΗΜΑΤΑ α ) Ὁρισμὸς καὶ παρεπόμενα τοῦ ῥήματος Γενικά τινα περὶ τοῦ σχηματισμοῦ αὐτῶν 169. Ρήματα λέγονται αἱ λέξεις, αἱ ὁποῖαι σημαίνουν ὅτι τὸ ὑποκείμενον ἐνεργεῖ ἢ πάσχει κατά τι ἢ εὑρίσκεται εἰς μίαν

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. 1. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σημάδι. Το μονοτονικό σύστημα

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. 1. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σημάδι. Το μονοτονικό σύστημα ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Το μονοτονικό σύστημα 1. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σημάδι. Θεωρούνται μονοσύλλαβοι και μένουν άτονοι οι συνιζημένοι τύποι, π.χ., μια, για, γεια, πια, ποιος, ποια, ποιο, νιος

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές μαγειρικής. N ı Ì Û È fiùè Tο τρίτο πρόσωπο δεν έχει ξεχωριστό τύπο και συμπληρώνεται από την υποτακτική: ας (να) παίξει, ας (να) παίξουν.

Συνταγές μαγειρικής. N ı Ì Û È fiùè Tο τρίτο πρόσωπο δεν έχει ξεχωριστό τύπο και συμπληρώνεται από την υποτακτική: ας (να) παίξει, ας (να) παίξουν. Συνταγές μαγειρικής 7 Προστακτική αορίστου Προστακτική αορίστου Προστακτική είναι η έγκλιση που χρησιμοποιούμε όταν προστάζουμε, όταν δίνουμε εντολές ή οδηγίες σε κάποιον ή ακόμα όταν θέλουμε να εκφράσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. Εἰσαγωγή 2. Περὶ Γραμμάτων 4. Μεταβολὴ γραμμάτων 6. - Ἐναλλαγὴ φωνηέντων. 6. - Μετάθεσις γραμμάτων 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. Εἰσαγωγή 2. Περὶ Γραμμάτων 4. Μεταβολὴ γραμμάτων 6. - Ἐναλλαγὴ φωνηέντων. 6. - Μετάθεσις γραμμάτων 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Σελ. Εἰσαγωγή 2 Περὶ Γραμμάτων 4 Μεταβολὴ γραμμάτων 6 - Ἐναλλαγὴ φωνηέντων. 6 - Μετάθεσις γραμμάτων - Προσθήκη καὶ ἀποβολὴ γραμμάτων. - Διαίρεσις, κρᾶσις καὶ συνίζησις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου.

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. ως αριθμητικό σύμβολο: π = 80, αλλά π = 80.000. πάγη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ παγίδα. παράγ. ἡ παγίς, -ίδος «παγίδα». [πάγ-ος

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 1. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τονισμό: ο ἀνηλικος, το πληθος, ἐχω, ο θειος, των ὡραιων, οι ναυται, οι οικοι, τοις κηποις, τας ωρας, τους ἀνθρωπους, το ῥευμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ. 1. Ὁρισμός. Γενικαὶ παρατηρήσεις

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ. 1. Ὁρισμός. Γενικαὶ παρατηρήσεις ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ 1. Ὁρισμός. Γενικαὶ παρατηρήσεις 105. Ἐπίθετα λέγονται αἱ λέξεις, αἱ ὁποῖαι σημαίνουν ποιότητα ἢ ἰδιότητα οὐσιαστικοῦ τινος: (ἄρτος) λευκός, (οἰκία) ὑψηλή, (ὅπλον) βαρύ. 106. Ἐκ τῶν ἐπιθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕ στις λόγ. φρ. άδεια/φόρος επιτηδεύματος. [παράγ. λ. ἐπιτηδεύω + παρ. επίθ. -μα]. ἐπιτηδεύω ΡΗΜΑ

ΝΕ στις λόγ. φρ. άδεια/φόρος επιτηδεύματος. [παράγ. λ. ἐπιτηδεύω + παρ. επίθ. -μα]. ἐπιτηδεύω ΡΗΜΑ ἐπιστήμη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 1. γνώση, εμπειρία, ικανότητα: ἐπιστήμη πρὸς τὸν πόλεμον. 2. επιστημονική γνώση: ἰατρική ἐπιστήμη. δόξα «υποκειμενική γνώμη». ΝΕ επιστήμη (με τη σημ. 2). [παράγ. λ. ἐπι-στη-

Διαβάστε περισσότερα

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη & Θεόδωρο Λιούλιο 1 Περιεχόµενα Φθόγγοι Γράµµατα Δίψηφα Φωνήεντα Δίψηφα Σύµφωνα Λέξεις Συλλαβές Προτάσεις Έκθλιψη και Αφαίρεση Διατήρηση του (ν) Συλλαβισµός

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιλόγιο. Ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (το άλογο, -ου) Κλίση:

Λεξιλόγιο. Ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (το άλογο, -ου) Κλίση: ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - «νανουρίσµατα» Τραγούδι 1 Θα κεντήσω Θα κεντήσω πάνω στ αλόγου σου τη σέλα µε διαµαντόπετρες σωρό του φεγγαριού το πήγαιν έλα στο πελαγίσιο το νερό. Αγόρι µου, αγόρι µου, αγόρι µου να σε χαρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Το Εγκόλπιο της ορθής γραφής. Το κείμενο του Δ. Ν. Μαρωνίτη, Το Εγκόλπιο της ορθής γραφής, δημοσιεύτηκε στον Ταχυδρόμο το 1998.

Το Εγκόλπιο της ορθής γραφής. Το κείμενο του Δ. Ν. Μαρωνίτη, Το Εγκόλπιο της ορθής γραφής, δημοσιεύτηκε στον Ταχυδρόμο το 1998. Το Εγκόλπιο της ορθής γραφής Το κείμενο του Δ. Ν. Μαρωνίτη, Το Εγκόλπιο της ορθής γραφής, δημοσιεύτηκε στον Ταχυδρόμο το 1998. Το παρόν κείμενο αντιγράφτηκε από την ιστοσελίδα http://www.translatum.gr/forum/index.php/topic,2892.0.html

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα