ήµος Αρχανών Αστερουσίων /123

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ήµος Αρχανών Αστερουσίων www.dimos-archanon-asterousion.gr 2813-401159/123 kgialitaki@0470.syzefxis.gov.gr hmavrokosta@0470.syzefxis.gov."

Transcript

1 ήµος Αρχανών Αστερουσίων /123 1

2 Επιστολή ηµάρχου Αγα ητοί διευθυντές, δάσκαλοι, καθηγητές, Αγα ητοί γονείς και δηµότες, Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ εκ µέρους και όλου του ηµοτικού Συµβουλίου να έχουµε όλοι µας µια δηµιουργική και λούσια σε εµ ειρίες νέα σχολική χρονιά. Μια χρονιά ου ξεκινά µε ολλές αλλαγές, σε σχέση µε τα ροηγούµενα χρόνια, και ακόµα ερισσότερες δυσκολίες λόγω και της γενικότερης οικονοµικής συγκυρίας ου βιώνει η χώρα. Τολµώ να ω όµως, ότι η νέα αυτή σχολική χρονιά ξεκινά και µε ολλές ελ ίδες για φρέσκες, ρωτότυ ες και δηµιουργικές ιδέες και ροτάσεις. εν σας κρύβω ότι είναι για εµάς µια ρόκληση το ώς µέσα α ό µια τόσο δυσχερή χρονική συγκυρία, θα καταφέρουµε να αφήσουµε το στίγµα µας σε ε ί εδο δηµιουργικής εκ αίδευσης, υιοθετώντας υ ερβατικές λογικές ου δεν εξαρτώνται α οκλειστικά α ό τις οικονοµικές δυνατότητες, αλλά βασίζονται στη φαντασία όλων µας και στη διάθεσή µας για συνεργασία και ενεργή εφαρµογή εννοιών ό ως η αυνενέργεια, η αυτοργάνωση, η αλληλε ίδραση. Η συνένωση των τριών χωρικών ενοτήτων -Αρχανών, Ν. Καζαντζάκη και Αστερουσίων- σε ένα ήµο, είναι α ό µόνη της µια ρόκληση, ιδιαίτερα για τα αιδιά και τους νέους µας. Ένα ρώτο λοι όν ζητούµενο είναι να τους φέρουµε κοντά και να συµβάλλουµε ώστε να γνωρίσουν τη φύση και τον ολιτισµό της εριοχής µας. Είµαστε ευτυχείς ου έχουµε έναν τό ο µε δύο α ό τις σηµαντικότερες, α ό εριβαλλοντικής ά οψης, ροστατευόµενες εριοχές της Κρήτης, το Γιούχτα και τα Αστερούσια όρη, καθώς και δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους τεράστιας σηµασίας. Πρέ ει να είναι στόχος µας η γνωριµία -µέσα α ό ε ιτό ου ε ίσκεψη- των νέων µας µε όλα αυτά τα σηµεία ενδιαφέροντος του δήµου µας. Πρέ ει ε ίσης να φροντίσουµε ώστε οι µαθητές αλλά και οι δάσκαλοιεκ αιδευτικοί των τριών δηµοτικών ενοτήτων, να αλληλε ιδράσουν: είµαστε σίγουροι ότι ο ένας έχει ολλά να µάθει α ό τον άλλο και έτσι οι ιδιαιτερότητες της κάθε µίας α ό τις τρεις εριοχές µ ορούν να γίνουν ευκαιρία για µάθηση και ρόοδο. Ε ίσης, έχουµε ως ήµος ένα µοναδικό λεονέκτηµα, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκ αίδευσης του Νοµού να έχει την έδρα του στις Αρχάνες. Το Κ.Π.Ε., ό ως καλά γνωρίζετε, θα λειτουργήσει υ οστηρικτικά στη βιωµατική µάθηση και είναι χρέος µας και κυρίως, ευκαιρία, να το αξιο οιήσουµε. Και ασφαλώς δεν είναι µόνο το Κ.Π.Ε. Υ άρχουν ολλές δυνατότητες εντός του δήµου µας για εκ αιδευτικές εκδροµές και ρογράµµατα ου στηρίζονται στη βιωµατική µάθηση, είτε εντός των δοµών ολιτισµού του ήµου (.χ. Μουσείο Καζαντζάκη, Μουσικό Εργαστήρι «Λαβύρινθος», Λαογραφικά Μουσεία, Αρχαιολογική Συλλογή Αρχανών κ.α.) είτε χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη εριοχή µας, ό ως εκθετήρια οινο οιείων, φορείς ου ροάγουν τη το ική αράδοση, βιολογικές καλλιέργειες κ.α.. Αυτά και άλλα ολλά α οφασίσαµε ως ήµος να τα συγκεντρώσουµε και να σας τα αρουσιάσουµε σε ένα ενιαίο έντυ ο ου ελ ίζουµε ότι θα α οτελέσει εργαλείο για το σχεδιασµό α ό εσάς ρωτότυ ων και δελεαστικών εκ αιδευτικών ρογραµµάτων για τη χρονιά ου έρχεται. Έχουµε εµ ιστοσύνη στη φαντασία και δηµιουργικότητά σας, και σας διαβεβαιώνουµε ότι έχουµε την ρόθεση να σας στηρίξουµε ως δήµος όσο µ ορούµε και για ό,τι χρειαστείτε. Τέλος, θα θέλαµε να σας αροτρύνουµε να µας ενηµερώνετε για ε ιτυχηµένες δράσεις και ρωτοβουλίες σας, τις ο οίες, εφόσον µας στείλετε υλικό, θα µ ορούµε να αναρτούµε στην ιστοσελίδα µας και ίσως και να ε ιδιώκουµε τη δηµοσίευσή τους σε το ικά ΜΜΕ. Καλή αρχή! Με τιµή Ο ήµαρχος Ρούσσος Μ. Κυ ριωτάκης 2

3 ενότητα 1 δράσεις για τα σχολεία του δήµου 1. Κέντρο εριβαλλοντικής Εκ αίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αρχανών 2. Σχολικοί Κή οι 3. Εκ αιδευτικά Προγράµµατα (Ε.Π.) 3.1 Ε.Π. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκ αίδευσης Αρχανών 3.2 Ε.Π. του Μουσείου Ν. Καζαντζάκη, 3.3 Ε.Π. Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος 3.4 Ε.Π. Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 3.5 Ε.Π. Ενυδρείου Κρήτης 3.6 Ε.Π. του Σ ηλαιολογικού Οµίλου Κρήτης 3.7 Ε.Π. Οµάδας «Φτου και Βγαίνω» 3.8 Ε.Π. «Λογαριανές ηµιουργίες» ενότητα 2 καλλιτεχνικά & εκπαιδευτικά εργαστήρια 1. Θεατρικό Εργαστήρι 2. Εικαστικό Εργαστήρι 3. Σχολές Χορού 4. Μουσική σχολή 5. Χορωδίες 5.1 Μεικτή Χορωδία Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής 5.2 Μεικτή Χορωδία Αρχανών 6. Παλιά Αγορά Αρχανών 7. Φωτογραφικό Εργαστήριο 8. Σχολή ρα τικής ενότητα 3 κινηµατογράφος ενότητα 4 γνωριµία µε το ήµο: επισκέψεις-περιηγήσεις 1. ρόµοι του Κρασιού - ίκτυο Οινο οιών στο δήµο 2. Αρχαιολογική Συλλογή Αρχανών 3. Λαογραφικό Μουσείο Αρχανών 4. Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας 5. Πεζο ορίες στη φύση του δήµου ενότητα 5 αθλητισµός στο δήµο 1. Κλειστό Γυµναστήριο Αρχανών 2. Κλειστό Γυµναστήριο Μελεσών ενότητα 6 δοµές υποστήριξης γονέων 1. Κέντρα ηµιουργικής Α ασχόλησης (Κ..Α.Π.) στο δήµο µας 2. Συµβουλευτική Γονέων 3. Συµβουλευτική εφήβων ενότητα 7 χρήσιµα στοιχεία για επικοινωνία µε φορείς του δήµου 3

4 4

5 Κ.Π.Ε. Α ρ χ α ν ώ ν Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έχουµε την τύχη στο ήµο µας να λειτουργεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκ αίδευσης Αρχανών. Το Κέντρο, λειτουργώντας ε ί 9 χρόνια, έχει α οκτήσει τεράστια εµ ειρία σε θέµατα βιωµατικής εκ αίδευσης των µαθητών όλων των ηλικιών και έχει δηµιουργήσει ακέτα- ρογράµµατα µε οικίλα θεµατικά ενδιαφέροντα ου µ ορούν να αξιο οιήσουν όλα τα σχολεία του δήµου Πώς; Κατό ιν ε ικοινωνίας µε τους υ ευθύνους του Κ.Π.Ε. Αρχανών, ορίζετε συγκεκριµένη ηµέρα ε ίσκεψης και ε ιλέγετε το ή τα ρογράµµατα ου θέλετε να υλο οιήσουν οι µαθητές. Η ιδιαιτερότητα του Κ.Π.Ε. είναι ότι αρέχει τη δυνατότητα και για εκδροµές στη φύση ό ου τα αιδιά βιώνουν α ό κοντά όσα διδάσκονται. Ε ίσης, µ ορείτε να ροτείνετε στους υ ευθύνους του Κ.Π.Ε. δράσεις ου θα θέλατε να υλο οιήσετε και να «στήσετε» α ό κοινού ροσαρµοσµένα στια τις τάξεις σας ρογράµµατα εκ αιδευτικά εντός ή εκτός του Κ.Π.Ε.. ιαβατήριο Οικοτουρίστα Εκ αιδευτικό υλικό Εκ αίδευση για βιώσιµο τουρισµό Εναλλακτικές µορφές τουρισµού Θεωρητικό λαίσιο διδακτικές ροτάσεις Κλιµατικές αλλαγές και τουρισµός. Εκ αίδευση για την αειφόρο ανά τυξη. Α ό την θεωρία στην ράξη Εκ αιδευτικό Υλικό Προγραµµάτων του Κ.Π.Ε. Αρχανών Ενδεικτικά, τα σηµαντικότερα ρογράµµατα και υλικό ου έχει αράγει το Κ.Π.Ε. είναι τα αρακάτω: Το αµ έλι - βιολογική γεωργία Βιοσυσσώρρευση Ενέργεια Ρύ ανση Τουρισµός και εριβάλλον Πληροφορίες: Αρχάνες, Τ.Κ /index.php?lang=gr 5

6 Σχολικοί Κήποι Οι «Σχολικοί Κή οι» είναι ένα ρόγραµµα ου φιλοδοξεί να δηµιουργήσει µικρούς καλλιεργητές κη ευτικών, αρωµατικών και άλλων φυτών, οι ο οίοι θα αναλάβουν να φροντίζουν συστηµατικά το δικό τους κή ο στο χώρο του σχολείου. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στο ότι κάθε αιδί ή τάξη θα µ ορούσε να αναλάβει να ερι οιείται καθηµερινά ένα ή ερισσότερα φυτά ώστε να βιώσει το αίσθηµα της φροντίδας και της υ ευθυνότητας α έναντι σε κάτι ζωντανό. Θα δηµιουργηθεί έτσι µια σχέση αλληλεγγύης και ροσφοράς ανάµεσα στο αιδί και την φύση. Μέσα α ό αυτή τη δηµιουργική εκ αιδευτική διαδικασία, ου θα εριλαµβάνει βέβαια και άλλες αράλληλες δράσεις, ευελ ιστούµε ότι θα συµβάλουµε όχι µόνο στην εκµάθηση καλλιεργητικών ρακτικών αλλά κυρίως στην ευαισθητο οίηση των µικρών µαθητών για ευρύτερα εριβαλλοντικά θέµατα. Η υλο οίηση του Προγράµµατος αναµένεται να ξεκινήσει µε την νέα σχολική χρονιά, ωστόσο ήδη ο σχεδιασµός και η ροετοιµασία είναι σε λήρη εξέλιξη, µε ολύ ενθαρρυντικά µηνύµατα. Για αράδειγµα, µετά α ό ε ικοινωνία µας µε τους ιευθυντές όλων των σχολείων του ήµου(α ό Μάρτη έως Ιούνη 2011), 18 σχολεία δήλωσαν ότι συµφωνούν να συµµετέχουν στο ίκτυο Σχολικών Κή ων. Οι εργασίες για την δηµιουργία του ικτύου Σχολικών Κή ων θα ξεκινήσουν στα µέσα Οκτωβρίου µαζί µε τις ρώτες βροχές. Ντό ιοι σ όροι (όχι υβρίδια) θα διατεθούν α ό το ίκτυο του Πελίτι και α ό το Μ.Α.Ι.Χ., καθώς και α ό ντό ιους αραγωγούς, καλλιεργητές και ε ιχειρηµατίες. Ε ίσης υ άρχει η σκέψη για τη µύηση των µαθητών στη λογική της κοµ οστο οίησης. Η έναρξη του ρογράµµατος θα ραγµατο οιηθεί µε την µύηση των µαθητών µέσα α ό ένα Πρόγραµµα Ευαισθητο οίησης α ό την Παιδαγωγική Οµάδα «Φτου! Και βγαίνω...» ου θα αναλάβει να οργανώσει ο ήµος. Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Στο πλαίσιο µιας νέας αντίληψης για την εκπαιδευτική διαδικασία, τα προγράµµατα βιωµατικής µάθησης αποκτούν ολοένα και περισσότερο έδαφος. Έτσι πλέον, είτε εντός του σχολικού χώρου, είτε στο πλαίσιο µιας εκπαιδευτικής εκδροµής, έχετε τη δυνατότητα να επιδιώξετε δραστηριότητες τέτοιες που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών και των νέων µας, κινητοποιώντας τη σκέψη και κυρίως τη φαντασία τους. Έχοντας αυτά κατά νου, επιλέξαµε να σας θυµίσουµε δυνατότητες που έχετε και που ήδη γνωρίζετε, για κάτι το διαφορετικό και σε κάθε περίπτωση ποιοτικό. Η λίστα ασφαλώς δεν είναι εξαντλητική. Εµείς επιλέξαµε να δώσουµε προτεραιότητα στις δυνατότητες που µας παρέχονται εντός του δήµου µας. Έτσι, παρακάτω σας παραθέτουµε πληροφορίες όσο γίνεται πιο πρακτικές για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα: 1. του Μουσείου Ν. Καζαντζάκη, 2. του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος, 3. του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 4. του Ενυδρείου Κρήτης, 5. της παιδαγωγικής οµάδας «Φτου και Βγαίνω», 6. του κέντρου «Λογάρι» 7. του Σπηλαιολογικού Οµίλου Κρήτης για τα σπήλαια, 6

7 Εκ αιδευτικά ρογράµµατα Έχουµε την τύχη στο ήµο µας, στη Μυρτιά, να έχει έδρα ένα α ό τα σηµαντικότερα ροσω ικά Μουσεία της Ελλάδος, το Μουσείο Ν. Καζαντζάκη. Το Μουσείο, εκτός α ό τους ενήλικες, α ευθύνεται και σε αιδιά - µαθητές, µέσα α ό βιωµατικού τύ ου µάθηση ου γίνεται µε τα ειδικά σχεδιασµένα εκ αιδευτικά ρογράµµατα για ηλικίες α ό 5 έως 15 ετών. Στόχος είναι να α οκτήσουν τα αιδιά µια γενική εικόνα για το συγγραφέα και άνθρω ο Νίκο Καζαντζάκη, το φιλικό και οικογενειακό του εριβάλλον, τη δράση, το έργο και την ροσω ικότητά του. Ε ίσης, να δηµιουργήσουν θετική ροδιάθεση για τη λογοτεχνία, τη γλώσσα, το βιβλίο, ώστε να εκκολαφθούν οι µελλοντικοί φιλαναγνώστες. Τα εκ αιδευτικά ρογράµµατα δεν έχουν τη µορφή ξενάγησης, αλλά είναι ένα σύµ λεγµα ειδικά µελετηµένων εκ αιδευτικών δραστηριοτήτων µε συγκεκριµένο θέµα, ροσαρµοσµένο στις δυνατότητες και τις ανάγκες µιας συγκεκριµένης, κάθε φορά, ηλικιακής οµάδας. Πώς µ ορείτε να αξιο οιήσετε τα ρογράµµατα του Μουσείου; Α. αρακολουθώντας τα εκ αιδευτικά ρογράµµατα του Μουσείου Ε ικοινωνήστε µε τους υ ευθύνους του Μουσείου (δείτε αρακάτω τα στοιχεία ε ικοινωνίας) για να κλείσετε ραντεβού για την ε ίσκεψη του σχολείου σας στο χώρο του Μουσείου, ό ου τα αιδιά µ ορούν να αρακολουθήσουν ένα α ό τα ρογράµµατα ου αναφέρονται στον αρακάτω ίνακα. Σηµειώνεται ότι εκτός α ό το εκ αιδευτικό ρόγραµµα τα αιδιά αρακολουθούν ένα animated ντοκιµαντέρ ειδικά ροσαρµοσµένο για ηλικίες 8 13 ετών. Συνολική διάρκεια ρογράµµατος: 1.30 Κόστος: 3 ευρώ/ αιδί (δωρεάν η είσοδος για τους συνοδούς) Κατά τη διάρκεια ροβολής του αιδικού ντοκιµαντέρ, υ άρχει η δυνατότητα ροβολής της ταινίας ντοκιµαντέρ ενηλίκων για τους συνοδούς (κατό ιν σχετικού αιτήµατός τους). Νη ιαγωγείο, Α & Β ηµοτικού Γ, και Ε ηµοτικού ΣΤ ηµοτικού, Α και Β Γυµνασίου Η ταινία «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚ ΗΣ, ένας ανήσυχος ταξιδευτής» (διάρκειας 20 ) «Ο Καζαντζάκης και οι δικοί του άνθρω οι» Το ρόγραµµα στοχεύει σε µια ρώτη γνωριµία των αιδιών µε τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Τα αιδιά µέσα α ό τη ζωγραφική, την εξερεύνηση, το κουκλοθέατρο, το αιχνίδι, έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τον άνθρω ο Νίκο Καζαντζάκη και να συνδέσουν στοιχεία της ζωής και της ροσω ικότητάς του µε τις δικές τους εµ ειρίες. «Γυρίζοντας τη γη και τις θάλασσες» Βασικός στόχος του ρογράµµατος είναι τα αιδιά να αντιληφθούν τη θέση των ταξιδιών στη ζωή του Καζαντζάκη και την ε ίδραση ου άσκησαν αυτά στα λογοτεχνικά του κείµενα και στους στοχασµούς του. Μέσα α ό µια σειρά αιχνιδιών και ανακαλύψεων τα αιδιά ανα τύσσουν τη φαντασία και τη γλωσσική τους ικανότητα. «Αναφορά στον άνθρω ο» Το ρόγραµµα έχει σαν στόχο την ε αφή των αιδιών µε το συγγραφικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Εστιάζοντας σε τρία µυθιστορήµατα τα αιδιά εξοικειώνονται µε τους στοχασµούς και το λόγο του συγγραφέα, ανα τύσσοντας αράλληλα το δικό τους κριτικό λόγο. Οι δραστηριότητες του ρογράµµατος ροωθούν το διάλογο και τη συνεργασία µεταξύ των αιδιών, και τους ροσφέρουν κίνητρα για να ανακαλύψουν εραιτέρω το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Πρόκειται για ένα animated ντοκιµαντέρ και α ευθύνεται σε αιδιά ηλικίας 8 13 ετών. Ε ιλεγµένα ε εισόδια της ζωής του συγγραφέα ζωντανεύουν µε ροσεγµένο, αισθητικό τρό ο και δραµατο οιούνται µέσα α ό κείµενα και διαλόγους αντληµένους α ό διάφορα κείµενά του. Η ταινία ροβάλλεται στα αιδιά µαζί µε, ή ανεξάρτητα α ό τη συµµετοχή τους στα εκ αιδευτικά ρογράµµατα. Β. ξεναγούµενοι ως ε ισκέ τες στο Μουσείο Και σε αυτή την ερί τωση, ροτιµάται η ρο-συνεννόηση µε τους υ ευθύνους του Μουσείου, για να α οφευχθεί τυχόν συνωστισµός µε άλλες 7

8 οµάδες ε ισκε τών. Σε αυτή την ερί τωση, γίνεται ξενάγηση στο Μουσείο και αρακολούθηση των ταινιών (είτε για τους ενήλικες είτε για τα αιδιά). ιάρκεια ταινίας: 20 Συνοδοί (δάσκαλοι ή γονείς): δωρεάν είσοδος Εισιτήριο µαθητών: 1 ευρώ / άτοµο Γενικές ληροφορίες Στο χώρο του Μουσείου λειτουργεί ωλητήριο ειδών δώρων και αναµνηστικών. εν λειτουργεί κυλικείο, γι αυτό συνιστούµε τα αιδιά να είναι αυτόνοµα α ό ά οψη τροφής. Για την ερί τωση ου χρειάζεται ροµήθεια τροφίµων ή νερών, υ άρχει µικρό σου ερµάρκετ στην λατεία, και στο χωριό. Ι ΡΥΜΑ «ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ» Μυρτιά 70100, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: , , Fax: Υ εύθυνοι ε ικοινωνίας: Βαρβάρα Τσάκα & Αντώνης Λεβέντης Τα ρογράµµατα του γνωστού σε όλους µας Μουσικού εργαστηρίου ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ είναι σε φάση ε ανασχεδιασµού, ροκειµένου να διαµορφώσουν ένα υψηλότερο ε ί εδο υ ηρεσιών. Σύντοµα το Μ.Ε.Λ. θα είναι σε θέση να σας ροτείνει ενδιαφέροντα εκ αιδευτικά ρογράµµατα για τους µαθητές όλων των βαθµίδων εκ αίδευσης. Πληροφορίες Ελένη Αρβανίτη

9 Στο ανακαινισµένο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ραγµατο οιούνται ολύ ενδιαφέροντα εκ αιδευτικά ρογράµµατα για µαθητές όλων των βαθµίδων. Ό οιο σχολείο ενδιαφέρεται µ ορεί να ε ικοινωνήσει µε τους υ εύθυνους (βλ. αρακάτω τα στοιχεία ε ικοινωνίας) και να ενηµερωθεί για τον τρό ο µε τον ο οίο µ ορεί να οργανωθεί η εκ αιδευτική εκδροµή στο χώρο του Μουσείου. Τα ρογράµµατα ου µ ορεί να αρακολουθήσει για τη σχολική χρονιά είναι: «Το Γιγάντιο εινοθήριο» Προσχολική ηλικία και Α ηµοτικού «Αρκούδα και Φώκια εκ έµ ουν σήµα Προσχολική ηλικία και κινδύνου» Α ηµοτικού «Το αραµύθι του Ερευνότο ου» Προσχολική ηλικία και Α ηµοτικού «Εκ αιδευτικό µονο άτι - Η Φύση τάξη ηµοτικού είναι το σ ίτι µας» «Σκορ ιοί και Αράχνες. Ένας µαγικός Γ µέχρι και ΣΤ ηµοτικού κόσµος» «Η Πράσινη Μεσόγειος» Β µέχρι και ΣΤ ηµοτικού - Γυµνάσιο «Οι Αντιθέσεις της Μεσογείου - Νερά Β µέχρι και ΣΤ ηµοτικού - και Έρηµοι» Γυµνάσιο «Ερευνώ και ανακαλύ τω τη φύση» Β µέχρι και ΣΤ ηµοτικού «Τα φυτά α οκαλύ τουν την ιστορία Γ µέχρι και ΣΤ ηµοτικού - τους» Γυµνάσιο «Τα φυτά α οκαλύ τουν την ιστορία Λύκειο τους» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για την αρακολούθηση ενός (1) ρογράµµατος ιάρκεια: καθαρή διάρκεια ρογράµµατος: 55, συνολική διάρκεια: 1.30 Κόστος: 5 ευρώ/ αιδί: Συνοδοί: δωρεάν είσοδος Για την αρακολούθηση δυο (2) ρογραµµάτων ιάρκεια: καθαρή διάρκεια ρογράµµατος: 1.45, συνολική διάρκεια: 2.30 Κόστος: 7 ευρώ/ αιδί: Συνοδοί: δωρεάν είσοδος Για ελεύθερη εριήγηση στο Μουσείο ιάρκεια: ελεύθερη Κόστος: 3 ευρώ/άτοµο Για τα Τµήµατα ένταξης των σχολείων του ήµου: καλύτερες τιµές Πληροφορίες: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, Ηράκλειο Κρήτης ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Χειµερινό ωράριο ( ευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00 και Σάββατο και Κυριακή: 10:00-16:00) ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: κ. Χατζηνικολάκη Τηλ.: , // ΦΑΞ: Ιστότο ος: ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ) 9

10 Το Cretaquarium, ως τµήµα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., αναλαµβάνει να εκλαϊκεύσει και να ροσαρµόσει την ε ιστηµονική γνώση και την έρευνα για τον θαλάσσιο κόσµο µε έµφαση στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες. ιαθέτοντας τις υ οδοµές για τη διατήρηση ζωντανών θαλάσσιων ειδών ροσφέρει τη δυνατότητα στους µαθητές να τα µελετήσουν ζωντανά σε εργαστηριακές συνθήκες και µε τη χρήση στερεοσκο ίων-µικροσκο ίων αλλά και να κάνουν εξειδικευµένες αρατηρήσεις στα µεγάλα ενυδρεία. Ακόµα, το Cretaquarium ροσφέρει σε α οµακρυσµένα σχολεία τη δυνατότητα να αρακολουθήσουν εκ αιδευτική ξενάγηση µε τη χρήση web camera. Έτσι, σε συνεννόηση µε το αρµόδιο ροσω ικό του Ενυδρείου για τις τεχνικές λε τοµέρειες η ξενάγηση γίνεται ζωντανά και η ε ικοινωνία αλληλε ιδραστική. Ταυτόχρονα δε το Cretaquarium σχεδιάζει και υλο οιεί σειρά δραστηριοτήτων για τους εκ αιδευτικούς της ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ αίδευσης ιστεύοντας και ενισχύοντας την αµφίδροµη σχέση µεταξύ αυτού και της εκ αιδευτικής κοινότητας. Εκ αιδευτικά ρογράµµατα Το θαλάσσιο εριβάλλον και οι ζωντανοί οργανισµοί του, ανακαλύ τονται µέσα α ό µια σειρά εκ αιδευτικών ρογραµµάτων ου σχεδιάστηκαν για να υ οστηρίξουν και να εµ λουτίσουν τα αναλυτικά ρογράµµατα της ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ αίδευσης. Οι µαθητές όλων των βαθµίδων σε τµήµατα των ερί ου 20 ατόµων µαθαίνουν για τα ιο σηµαντικά φαινόµενα της φυσικής και της βιολογίας της θάλασσας µέσα α ό βιωµατικές ροσεγγίσεις και καινοτόµα µέσα διδασκαλίας. «Ποικιλότητα και ροσαρµογή» Για όλες τις ηλικίες ( ροσαρµόζεται ανάλογα) «Θαλασσινές ηµιουργίες (Φανταστικός βυθός) ζωγραφική και ηλο λαστική» Για µαθητές νη /γείου & δηµοτικού «Συγκριτική Εξέλιξη» Για µαθητές A' Γυµνασίου Ειδικά σχεδιασµένο για το αναλυτικό ρόγραµµα του µαθήµατος της Βιολογίας «Η Ιστορία του Πλανκτόν» Για αιδιά δηµοτικού Πρακτικές ληροφορίες: Α. Για τα Εκ αιδευτικά Προγράµµατα ιάρκεια: 1 ώρα η ξενάγηση στο χώρο των ενυδρείων και 1 ώρα εντός της τάξης Α ό ευτέρα έως Πέµ τη α ό 930 έως 1130 ή έως Μέγιστος αρ. αιδιών: έως 50 αιδιά Κόστος: 6 ευρώ/ αιδί (συνοδοί: Ελεύθερη είσοδος) Γονείς συνοδοί: 6 ευρώ (αντί για 8 ευρώ/άτοµο) Β. Για α λή εριήγηση 5 ευρώ / µαθητή µε συσκευές ξενάγησης οι εκ αιδευτικοί, χωρίζονται σε οµάδες και κάνουν ελεύθερη ξενάγηση. Στο χώρο λειτουργεί ωλητήριο και κυλικείο Ε ικοινωνία Ενυδρείο Cretaquarium Θαλασσόκοσµος, Πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών, Τ.Θ. 2214, Ηράκλειο (http://www.cretaquarium.gr) Για ληροφορίες ε ίσκεψης: Για κλείσιµο ραντεβού ε ίσκεψης:

11 Ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων σε συνεργασία µε την Παιδαγωγική Οµάδα «Φτου! Και βγαίνω...» τολµούν να ροτείνουν σε αιδιά και γονείς έναν άλλο τρό ο εκ αίδευσης έρα α ό το λαίσιο του σχολείου, µε βασικό ροσανατολισµό την ελευθεριακή εκ αίδευση, την ε αφή του αιδιού µε την φύση και τη βιολογική καλλιέργεια. Η οµάδα τρέχει -µε την αραγεµισµένη, µαγική βαλίτσα της και τα αυτοσχέδια αιχνίδια της για να δηµιουργήσει και να αίξει µε τα αιδιά. Οι δραστηριότητες της οµάδας βασίζονται κυρίως στο θεατρικό αιχνίδι και τους αυτοσχεδιασµούς, στο σωµατικό θέατρο, την έµ νευση µέσα α ό το εριβάλλον και τις κατασκευές. Συµ εριλαµβάνουν ένα σωρό δράσεις ου διεγείρουν τις αισθήσεις και την κίνηση, ανα τύσσουν τη φαντασία και κινητο οιούν τις ευαισθητο οιήσεις των αιδιών. Οµαδικά και αραδοσιακά αιχνίδια α ό όλο τον κόσµο, αφήγηση και χτίσιµο αραµυθιών, φωτογραφία και εικαστικά. Οι εκδροµές και τα αιχνίδια σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία και στην ύ αιθρο φέρνουν τα αιδιά σε ε αφή µε την αράδοση και την κουλτούρα, καλλιεργώντας την συνεργατικότητά τους. Α ό ζυµώµατα και ευφάνταστες µαγειρικές µέσα σε υ αίθριες, αυτοσχέδιες κουζίνες, µέχρι κυνήγι βοτάνων και θησαυρών στην φύση Εντός, και εκτός του χώρου του σχολείου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: /23 Μικρή οικονοµική συµµετοχή Το Λογάρι ως κέντρο ροβολής και ροώθησης Μεσογειακής δίαιτας, 10 χρόνια τώρα καλωσορίζει την κάθε ε οχή µε εδέσµατα ου ροσφέρει στους θαµώνες του. Τα εκ αιδευτικά του ρογράµµατα α ευθύνονται σε αιδιά όλων των ηλικιών και σκο ό έχουν την ε αφή τους µε τη φύση και την υγιεινή διατροφή, µέσα α ό ένα θεατρικό αιχνίδι. Εκ αιδευτικά ρογράµµατα Ο κύκλος του ψωµιού Τα αιδιά µ αίνουν ενεργά στο κύκλο του ψωµιού και συµµετέχουν σε όλες τις εργασίες µέχρι και το άλεσµα. Το ζύµωµα γίνετε αρουσία όλων των αιδιών και τα αιδιά φτιάχνουν το δικό τους ψωµί, µε αλεύρι ολικής αλέσεως. Κατό ιν τρώνε ζυµωτό ψωµί µε ελιές και το ρόγραµµα τελειώνει µε αραδοσιακό γάµο... Τα χόρτα της Κρητικής γης Α ό Οκτώβριο έως και Α ρίλιο τα αιδιά έχουν τη δυνατότητα να αρακολουθήσουν το ρόγραµµα αυτό, ό ου µε µια εριήγηση στους αγρούς Νη ιαγωγείο, δηµοτικό και γυµνάσιο Γυµνασίου, Λυκείου 11

12 αναφερόµαστε στα χόρτα της Κρητικής γης, σε κάθε ένα χωριστά και ερισυλλέγουµε εκείνα ου θα χρησιµο οιήσουµε σε λίγο µε την ε ιστροφή µας στο Λογάρι. Η ροετοιµασία των χόρτων, εµ εριέχει τον καθαρισµό, το λύσιµο, το κόψιµο των χόρτων για τη σαλάτα µας, η ο οία συνοδεύει, ελιές, ψωµί ζυµωτό και τηγανό ιτες, τις ο οίες φτιάχνουν τα αιδιά. Η υραµίδα της διατροφής Το ρόγραµµα α ευθύνεται σε αιδιά όλων των ηλικιών Μέσα α ό ένα θεατρικό αιχνίδι τα αιδιά στοιχειοθετούν την υραµίδα της Κρητικής διατροφής, µε φυσικά ροϊόντα ου τη δοµούν. Στη συνέχεια συµµετέχουν ενεργά στη ρο αρασκευή, ντάκου µε τοµάτα, φέτα, ελιές ή ενός οσ ριού, ό ου και α ολαµβάνουν Το µωσαϊκό της σοκολάτας ιάρκεια ρογραµµάτων: ώρες Νη ιαγωγείο, δηµοτικό και γυµνάσιο Νη ιαγωγείο, δηµοτικό και γυµνάσιο Κόστος: 5-6 ευρώ / αιδί ( εριλαµβάνεται και µικρό γεύµα α ό τι δηµιουργίες των αιδιών) Πληροφορίες: Κατερίνα Χαµηλάκη, Καταλαγάρι Ο Σ ηλαιολογικός Όµιλος Κρήτης (ΣΠ.Ο.Κ.) στο λαίσιο των ροσ αθειών του για γνωριµία των αιδιών µε τον κόσµο των σ ηλαίων, υλο οίησε 2 εκ αιδευτικά ρογράµµατα ου µ ορούν να υλο οιηθούν α ό τους ίδιους τους δασκάλους/καθηγητές είτε εντός των σ ηλαίων, είτε µέσα στην τάξη. Πρόκειται για τα: 1) «Ένας Υ όγειος κόσµος», το ο οίο µ ορεί να υλο οιηθεί εντός του φυσικού χώρου των σ ηλαίων (.χ. στο λαίσιο µιας εκ αιδευτικής εκδροµής). Σε αυτή την ερί τωση χρειάζεται η συνεργασία µε το Σ ηλαιολογικό Όµιλο Κρήτης ο ο οίος αρέχει κράνη και φακούς για τα αιδιά και τους συνοδούς τους. 2) «Εξερευνώντας τα σ ήλαια», το ο οίο µ ορεί να υλο οιηθεί εντός της τάξης. Στο λαίσιο του ίδιου ρογράµµατος δηµιουργήθηκε και µια εκ αιδευτική ταινία για αιδιά. Ο τίτλος της ταινίας είναι «Ο Αιµίλιος, η Σοφία και η σ ηλιά» και είναι εµ νευσµένο α ό το έργο του Jean-Jaques Rousseau «Αιµίλιος» µε το ο οίο έχει κοινό υ όβαθρο την α οτελεσµατικότητα της βιωµατικής µάθησης έναντι της στείρας µετάδοσης γνώσης. Η ταινία διαθέτει ρωτότυ ο σενάριο, ρωτότυ ο µουσική και οι ρωταγωνιστές είναι ερασιτέχνες σ ηλαιολόγοι, 12

13 και ντό ιοι α ό µια ορεινή εριοχή κοντά στο Ηράκλειο ό ου και έγιναν οι κινηµατογραφικές λήψεις. Και στις 2 ερι τώσεις, τα ρογράµµατα διαθέτουν 2 χωριστές µουσειοσκευές (µουσειοβαλίτσες) τις ο οίες ο Σύλλογος µ ορεί να διαθέσει δωρεάν σε ό οιον εκ αιδευτικό το ζητήσει. Οι µουσειοσκευές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να υλο οιούνται α ό τους δασκάλους, ακόµα κι αν δεν έχουν καµία ε αφή µε το χώρο των σ ηλαίων, διότι αρέχουν λήρεις και κατατο ιστικές οδηγίες εφαρµογής του ρογράµµατος (εγχειρίδιο του δασκάλου), καθώς και ό,τι υλικά θα χρειαστούν. Ηλικίες ου α ευθύνονται: Τα ρογράµµατα α ευθύνονται σε αιδιά ηλικίας α ό 7 έως 12-3 χρονών Κόστος: κανένα (εφόσον τα ρογράµµατα υλο οιήσει ο δάσκαλος). Εάν χρειαστεί η συνδροµή σ ηλαιολόγων, καλύ τεται α οζηµίωση για τη µεταφορά τους. ιαδικασία δανεισµού των µουσειοβαλιτσών: Ε ικοινωνείτε µε την Εύα Καµηλάκη στο ή µε τη Χρυσούλα Μαυρόκωστα στο και ζητάτε το δανεισµό της µουσειοσκευής για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Υ ογράφετε ένα α λό συµφωνητικό (χρησιδάνειο). 1ο πρόγραµµα: «Ένας Υπόγειος Κόσµος» 2ο πρόγραµµα: «Εξερευνώντας τα Σπήλαια» 13

14 Ο δήµος Αρχανών Αστερουσίων ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες δοµές πολιτισµού και αθλητισµού συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες που έχουν αγκαλιάσει οι δηµότες. Επιπλέον, έχοντας εξασφαλίσει χώρους και διαδικασίες λειτουργίας συνεργάζεται µε δοµές και άτοµα για να προσφέρονται περισσότερες υπηρεσίες προς τους δηµότες µε µικρή οικονοµική συνδροµή. Στη συνέχεια αποτυπώνονται οι δοµές και τα εργαστήρια που υλοποιούνται ή πρόκειται να ξεκινήσουν να λειτουργούν αυτή τη χρονιά. 14

15 Το θεατρικό αιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να ανα τυχθούν κινητικά, να γνωρίσουν βιωµατικά το χώρο στον ο οίο βρίσκονται και να τον χρησιµο οιήσουν για να δηµιουργήσουν διαφορετικά είδη εριβάλλοντος και διαφορετικές καταστάσεις. Μέσα α ό το θεατρικό αιχνίδι και την κατάλληλη καθοδήγηση α ό εµψυχωτές, µαθαίνουν να εµ ιστεύονται την οµάδα και ανακαλύ τουν τις ά ειρες δυνατότητες ου έχει το σώµα τους. Α οκτούν ε αφή µε τα µουσικά όργανα, το ρυθµό και τη µελωδία. Θεατρικό Εργαστήρι Η ε ιτυχηµένη ορεία των ροηγούµενων ετών κλείνει ένα κύκλο, αλλά ανοίγει ένα νέο, ιο α αιτητικό αλλά και ιο ελ ιδοφόρο. Μοναδική δυνατότητα ε ικοινωνίας και συναναστροφής, τα θεατρικά εργαστήρια θα µ ολιάσουν τους σ όρους της κοινής συνύ αρξης διαφορετικών ανθρώ ων σε µια κοινή καλλιτεχνική δηµιουργία. Η χειµερινή σεζόν ξεκινάει, το ίδιο και η ρόθεση συµµετοχής σας σε αυτό. Ανάλογα µε τις συµµετοχές, θα σχηµατιστούν εργαστήρια για Εφήβους και/ ή για Ενήλικες. Πληροφορίες: Πέτρος Μαυροµατίδης Ελεύθερη συµµετοχή Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων στις Αρχάνες Νέο κάλεσµα στο Θεατρικό Εργαστήριο στις Αρχάνες. Ενήλικες, έχοντας ανα τύξει την εκφραστική τους ικανότητα µέσα α ό τη δραµατο οίηση µ αίνουν σε διαφορετικούς ρόλους, εκφράζονται και δηλώνουν την ά οψή τους άνω σε κοινωνικά θέµατα, έννοιες και αξίες ου διέ ουν τη ζωή µας, ενώ αράλληλα α οκτούν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να σέβονται τα δικά τους συναισθήµατα, καθώς ε ίσης και τα συναισθήµατα των ανθρώ ων ου τα εριβάλλουν. Πληροφορίες: Αργυρώ Κωνσταντάκη, τηλ Ελεύθερη συµµετοχή Εργαστήρι ζωγραφικής στις Αγιές Παρασκιές Ο άνθρω ος νιώθει την ανάγκη να εκφραστεί ο τικά και να ει εκείνο ου αισθάνεται για τον κόσµο γύρω του. Πρόκειται για µια νευµατική, συναισθηµατική, όσο και ρακτική άσκηση ου βοηθάει στη εσωτερική ανά τυξη και την συνειδητο οίηση της ύ αρξης µας σε σχέση µε το γύρω κόσµο. Παρατηρούµε ως έφτει το φως σε κάθε αντικείµενο, ως µεταµορφώνεται το συναίσθηµα µας ανάλογα µε το χρώµα ου έχουµε α έναντι µας και ένα σωρό άλλα ράγµατα ου µας κάνουν να βλέ ουµε τον κόσµο και α ό µια άλλη ο τική γωνία. Τρίτη και Τετάρτη στις Αγιές Παρασκιές Ώρες 17:00-20:00 Πληροφορίες: Άννα Χιλετζάκη, τηλ Ελεύθερη συµµετοχή 15

16 Σύλλογος Φίλων Τέχνης Αρχανών Μαθήµατα Ζωγραφικής σε ρώτο φόντο και λήθος άλλων δραστηριοτήτων, ό ως αζάρια ανθρω ιάς και ενδιαφέρουσες εριηγήσεις σας εριµένουν αν α ευθυνθείτε στο Σύλλογο Φίλων Τέχνης στις Αρχάνες. 4 φορές τη βδοµάδα η Ελιάνα Ναούµ θα σας υ οδεχθεί σε ένα χώρο καλλιτεχνικής δηµιουργίας, εκεί ου ο χρόνος αίρνει άλλο νόηµα Χώρος: Αρχάνες Κόστος: 30 το µήνα Πληροφορίες: Τηλ Με βασικό άξονα την κίνηση, οι εκ αιδευτές θα ροσ αθήσουν να αγκαλιάσουν ένα ευρύτερο σύνολο ανθρώ ων, και να το φέρουν σε ε αφή µε την τέχνη του χορού. Μέσα α ό τη φιλοσοφία και τη δράση της ατόµων είναι να λειτουργήσουν ως ηγή έµ νευσης για όλο και ερισσότερους και διαφορετικούς δηµότες. Κρητικός Παραδοσιακός Χορός Νώντας Ερωτοκριτάκης Σύγχρονος και Παραδοσιακός Χορός Αντωνία Παντελάκη Κόστος: µικρή οικονοµική συνδροµή Σύγχρονος Χορός Ρενή Πα αδάκη Πλουµίδη Η αράδοση συναντά τη νέα γενιά και η µουσική α οκτά τη δική της υ όσταση. άσκαλοι µε µεράκι και όρεξη θα αναλάβουν την εντρύφηση σας στο χώρο της µουσική αιδείας είτε είστε αρχάριοι είτε ροχωρηµένοι. Χώρος: Κουνάβοι Κόστος: µικρή οικονοµική συνδροµή Πληροφορίες: Τηλ. Κάλλια Σ υριδάκη, Μιχάλης Τζορµ ατζάκης Τηλ , Μεικτή Χορωδία Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Μέσα α ό τη Χορωδία θα χτίσετε τις γέφυρες, για να εράσετε στον κόσµο της µουσικής Η χοράρχης Αργυρώ Ρέ α µυεί τους συµµετέχοντες στην εκµάθηση και εκτέλεση εκκλησιαστικών και αραδοσιακών συνθέσεων Εκεί ό ου η χρόνος γίνεται λέον µελωδία Πληροφορίες: Αργυρώ Ρέ α Μεικτή Χορωδία Αρχανών Η χορωδιακή µουσική γίνεται κτήµα γιατί µ αυτό τον τρό ο θα µάθει ο καθένας µας να αγα ά την τέχνη, τη µελωδία, την αρµονία των ήχων. Αυτό ασφαλώς θα έχει ε ίδραση στη ψυχή και τον χαρακτήρα του ατόµου, ιδιαίτερα των νέων κι αυτό γιατί στο οµαδικό τραγούδι, εκτός των άλλων, υ οτάσσεται η ατοµική ροβολή και γεννιέται στους τραγουδιστές χορωδούς- το αίσθηµα της συνεργασίας και ρο αντός της ειθαρχίας του ατόµου µέσα στο σύνολο. Πληροφορίες: Μαίρη Μαρκο ούλου 16

17 Η Παλαιά Αγορά είναι µια Αστική µη Κερδοσκο ική Εταιρία ου δραστηριο οιείται στις Αρχάνες. Προσφέρει σε αιδιά και ενήλικες σεµινάρια ό ως: Λαϊκής Τέχνης Ψηφιδωτού Κεραµικής Τέχνη α ό ανακυκλώσιµα υλικά Κοσµήµατος κ.α. Κόστος: Με µικρή οικονοµική συνδροµή θα µεταφερθείτε σε ένα κόσµο δηµιουργίας, συµµετοχικότητας και δηµιουργικής έκφρασης. Πληροφορίες: Ειρήνη Παρασχάκη: , Ελένη Καλοχριστιαννάκη: Ο δήµος σε συνεργασία µε τον Γιάννη Πλουµίδη σας οδηγεί µέσω του φωτογραφικού του φακού στον κόσµο της ψηφιακής εικόνας.. Κόστος: 10 / µήνα Πληροφορίες: Πλουµίδης Γιάννης τηλ Εργαστήρι Ψηφιδωτού Σε συνεργασία µε το ήµο και τη Παλιά Αγορά ρόκειται να λειτουργήσει Εργαστήρι Ψηφιδωτού Ελεύθερη συµµετοχή Πληροφορίες: Αννα Μαλλιωτάκη, Τηλ: Πληροφορίες: Ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων, σε συνεργασία µε την ε αγγελµατική σχολή µόδας και ρα τικής burda, διοργανώνει τµήµατα αρχαρίων τρίµηνης διάρκειας µε τη δυνατότητα α όκτησης δι λώµατος για τη ρα τική α σταδ ιου ου δίνει τη δυνατότητα να ράψετε φούστα, αντελόνι, ουκάµισο, φόρεµα, σακάκι. Οι γνώσεις ου αίρνουν οι α όφοιτοι τους δίνουν εφόδια να εργαστούν στη βιοτεχνία, να δουλέψουν φασόν. Κόστος: 400 ευρώ/τρίµηνο Παρέχεται ιστο οιηµένο δί λωµα. 17

18 18

19 Καθώς ο κινηµατογράφος α οτελεί αναµφίβολα ένα α ό τα ιο α οτελεσµατικά και χρήσιµα µέσα εκ αίδευσης όλων των ηλικιών, α οφασίσαµε να δηµιουργήσουµε µια «ταινιοθήκη» µε ταινίες ε ιλεγµένες για διαφορετικές ηλικίες (α ό αιδιά ηλικίας 4 έως και 19 ετών), µε κριτήριο τον εκ αιδευτικό τους χαρακτήρα. Τις ροτεινόµενες ταινίες θα τις βρείτε σε ξεχωριστό έντυ ο ου ε ισυνά τουµε µαζί µε το αρόν έντυ ο και στο ο οίο ε ιχειρήσαµε τη σύντοµη εριγραφή της κάθε ταινίας µε ειδική µνεία για το σε οια ηλικία α ευθύνεται. Για την ε ιλογή των ταινιών, λάβαµε υ όψη τις ροτάσεις αναγνωρισµένων φορέων ό ως το ΚΕΣΑΝ, το Υ ουργείο Παιδείας και ζητήσαµε τη γνώµη της Κινηµατογραφικής Οµάδας Αρχανών και του Νίκου Τσαγκαράκη, κριτικού κινηµατογράφου, τους ο οίους και ευχαριστούµε θερµά. Σηµειώνουµε ότι η λίστα των ροτεινόµενων ταινιών ασφαλώς δεν είναι εξαντλητική. Σκο ός µας είναι να την εµ λουτίζουµε ανανεώνουµε διαρκώς. Θα µας ήταν δε ιδιαίτερα χρήσιµο να εµ λουτίζουµε τη λίστα και µε δικές σας ροτάσεις για ταινίες ή ντοκιµαντέρ, ου είµαστε βέβαιοι ότι έχετε. Συνιστάται στους δασκάλους και καθηγητές η αρακολούθηση των ταινιών ριν α ό την ροβολή τους στο σχολείο, µε σκο ό την ε ιλογή της καταλληλότερης, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες ανάγκες της εκάστοτε τάξης. Πληροφορίες Για την α όκτηση της λίστας, δείτε στην ιστοσελίδα του ήµου (www.dimos-archanon-asterousion.gr). Για την α όκτηση της ταινίας, ε ικοινωνήστε µε το ΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /23 και 19

20 20

21 ρόµοι του Κρασιού Στη Κρήτη, ό ως και σε άλλες εριοχές της λεκάνης της Μεσογείου, η αµ ελουργική αράδοση είναι ιδιαίτερα λούσια. Το κρασί δεν είναι συνδεδεµένο µόνο µε τις διατροφικές συνήθειες του Έλληνα, αλλά και µε τη θρησκευτική και λαϊκή αράδοση και µε την ολιτιστική του κληρονοµιά. Για τη διατήρηση και την ανάδειξη αυτής της κληρονοµιάς ανα τύχθηκε µία ειδική µορφή Αγροτουρισµού, οι ρόµοι του Κρασιού, ου ροτείνει στον ε ισκέ τη να ακολουθήσει µία ροσεκτικά ε ιλεγµένη διαδροµή, η ο οία διασχίζει τα ιο γραφικά σηµεία µιας αµ ελουργικής ζώνης και να ε ισκεφτεί ε ιλεγµένες οινο αραγωγικές µονάδες, να δοκιµάσει τα το ικά κρασιά συνοδευµένα α ό αραδοσιακές γεύσεις της εριοχής και να εριηγηθεί σε αραδοσιακούς οικισµούς, αρχαιολογικούς χώρους, κ.ά. Πρόκειται για µια σχετικά νέα µορφή τουρισµού, α όλυτα εναρµονισµένη µε το φυσικό εριβάλλον και άριστα οργανωµένη, ου στοχεύει στην ουσιαστική γνωριµία µε τον κάθε τό ο, µέσα α ό την αράδοση της αµ ελουργίας και της οινο οιίας. Το «ίκτυο Οινο οιών Νοµού Ηρακλείου» α οτελείται α ό 16 οινο οιητικές µονάδες του Νοµού οι ο οίες έραν της αραγωγικής και εµ ορικής τους δραστηριότητας, αρακολουθούν, αρακινούν και εµ λέκονται στην ευρύτερη ανά τυξη του Νησιού. Το ίκτυο είναι ανοικτό σε κάθε ρόταση συνεργασίας, µεταξύ άλλων και µε τα σχολεία του δήµου µας τα ο οία είναι έτοιµο να υ οδεχτεί, ροσαρµόζοντας τους ε ισκέψιµους χώρους των οινο οιείων σε χώρους γνωριµίας των µαθητών µε την τέχνη της αµ ελουργίας, της οινο οίησης και γευσιγνωσίας. 1 ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ 2 Γ.Ε.Α. ΑΕ - ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 3 ΜΙΝΩΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 4 MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 5 Γ. ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΑΟΒΒΕΕ 6 Α7.Σ. ΑΡΧΑΝΩΝ 7 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 8 Μ. ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ 9 ΤΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΕ Καλονή, Πεζά Ηράκλειο Τηλ.: Site: Ε ισκεψιµότητα: ευτ.-σαβ. 09:00-17:00 Κυρ. & Αργίες µε ραντεβού... Αλάγνι, Ηράκλειο Τηλ.: Fax: Site: Ε ισκεψιµότητα: µε ραντεβού... Πεζά Πεδιάδος, Ηράκλειο Τηλ.: , Fax: Site: Ε ισκεψιµότητα: ευτ.-παρ. 09:00-16:00 Σαβ. 10:30-15:00... Κουνάβοι, Ηράκλειο Τηλ.: , Fax: Site: Ε ισκεψιµότητα: µε ραντεβού... Μελέσσες, Ηράκλειο Τηλ.: , Fax: Site: Ε ισκεψιµότητα: µε ραντεβού... Αρχάνες Ηρακλείου Τηλ.: , Fax: Ε ισκεψιµότητα: ευτ.-παρ. 09:00-15:00... Κουνάβοι, Ηράκλειο Τηλ.: , Site: Ε ισκεψιµότητα: Παρ. & Σαβ. 10:00-14:00 Κυρ.-Πεµ. µε ραντεβού... Χουδέτσι Πεδιάδος, Ηράκλειο Τηλ.: , Fax: Ε ισκεψιµότητα: µε ραντεβού... Κουνάβοι, Ηράκλειο Τηλ.: , Fax: Site: Ε ισκεψιµότητα: µε ραντεβού... Μεταξοχώρι Ηρακλείου Τηλ.: , Fax: Site: Ε ισκεψιµότητα: ευτ.-παρ. 09:00-16:00 Σαβ. & Κυρ. µε ραντεβού... 21

22 Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους: ΚΝΩΣΟΣ & ΑΡΧΑΝΕΣ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ Η Χαρά Σ ίτση, αρχαιολόγος και δηµότης µας, ροθυµο οιείται να οργανώσει α ό κοινού µε σχολεία του δήµου µας ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και του Γιούχτα-Αρχανών. Τα σχολεία, κυρίως τα γυµνάσια και λύκεια, έχετε τη δυνατότητα να ε ικοινωνήσετε α ευθείας µαζί της και να συµφωνήσετε για την/τις ηµέρα/ες ξενάγησης (τηλ. ε ικοινωνίας: / / Για την Κνωσό, η είσοδος είναι ελεύθερη για τους µαθητές όλων των ηλικιών. Για να εξασφαλίσουµε την ελεύθερη είσοδο και των δασκάλων / καθηγητών, χρειάζεται ειδική συνεννόηση (αίτηµα) ρος την Εφορία ΚΓ Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων (τηλ: ) το ο οίο είτε κάνετε α ευθείας εσείς, είτε ζητάτε α ό το δήµο να το κάνει. Κατό ιν συνεννόησης θα µ ορούµε να εξασφαλίζουµε και τα λεωφορεία του ήµου για τη µεταφορά των µαθητών. Αυτό ισχύει κατά ερί τωση (ανάλογα µε τη ζήτηση ου θα υ άρξει α ό τα σχολεία, µ ορεί να χρειαστεί µικρή συνδροµή α ό κάθε µαθητή για την κάλυψη της δα άνης του οδηγού). Λαογραφικό µουσείο Αρχανών Το Λαογραφικό Μουσείο Αρχανών ετοιµάζεται να σας υ οδεχτεί ξανά µετά τις 15 Οκτωβρίου µετά τις εργασίες ανακαίνισης. Κατά το αρελθόν έχουν λειτουργήσει µε ε ιτυχία Εκ αιδευτικά Προγράµµατα, τα ο οία θα διατεθούν εκ νέου και τη φετινή χρονιά: Ζυµώνοντας τη αράδοση Ανακύκλωση των Παλιών Η είσοδος και εριήγηση στο Μουσείο είναι ελεύθερη. Κόστος Εκ αιδευτικών Προγραµµάτων 2,5 / άτοµο Πληροφορίες: Αρχαιολογική συλλογή Αρχανών Στο Μουσείο των Αρχανών εκθέτονται κυρίως λίθινα και ήλινα αντικείµενα καθώς και ακριβή αντίγραφα ορισµένων α ό τα σηµαντικότερα αρχαιολογικά ευρήµατα της εριοχής Αρχανών- Γιούχτα ου αναµφίβολα είναι α ό τις σηµαντικότερες αρχαιολογικές εριοχές της Κρήτης. Τα ερισσότερα βέβαια ευρήµατα βρίσκονται στο αρχαιολογικό µουσείο Ηρακλείου, ωστόσο ο ε ιτυχηµένος τρό ος έκθεσης των ευρηµάτων και αντιγράφων, βοηθάει τον ε ισκέ τη να α οκτήσει µια καλή εικόνα της ζωής στην µινωική Κρήτη. Ώρες ε ίσκεψης: καθηµερινά εκτός Τρίτης Πληροφορίες

23 Πεζοπορίες στη φύση του δήµου Μ ορείτε να οργανώσετε κατα ληκτικές εζο ορίες σε διαµορφωµένα και ασφαλή µονο άτια του ήµου µας, ου αρέχουν στους µαθητές µια έξοχη ευκαιρία για ε αφή µε την ωραία φύση της εριοχής µας. Προτείνουµε τις αρακάτω: ιάσχιση του Κουναβιανού φαραγγιού ιάσχιση του Αστρακιανού φαραγγιού Εύκολες διαδροµές διάρκειας α ό 1.30 έως Και για τα δύο έχει εκδοθεί έντυ ο µε ληροφορίες για τον τρό ο ροσέγγισης και διάσχισης. ιατίθενται α ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Αγροτικής Ανά τυξης του ήµου στα Πεζά. Α αιτείται συνεννόηση ριν µε το ήµο για τη διερεύνηση της κατάστασης στην ο οία βρίσκονται τα φαράγγια (ανάλογα και µε την ε οχή της ε ίσκεψης). Ανάβαση στο Γιούχτα. Το µονο άτι φέρει καλή σήµανση και είναι διάρκειας 1 ώρας ερί ου. Ε ίσκεψη εζο ορία στο δασάκι της Κεφάλας στις Κάτω Αρχάνες. Το αλσύλλιο είναι ιδανικό για εριβαλλοντική εκ αίδευση. Πλησίον του υ άρχει και ο αρχαιολογικός χώρος του Φουρνίου. Για όλα τα αρα άνω συνιστούµε την ρο-συνεννόηση µε το Κέντρο εριβαλλοντικής Εκ αίδευσης Αρχανών το ο οίο έχει δηµιουργήσει ειδικά ρογράµµατα για τους αρα άνω χώρους. 23

24 24

25 Κλειστό Γυµναστήριο Μελεσών: «Γυµνάσιο» Το Κλειστό Γυµναστήριο βρίσκεται δί λα στο Γυµνάσιο-Λύκειο στο δηµοτικό διαµέρισµα Μελέσες. Ξεκίνησε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 2009 και µέχρι σήµερα έχει συγκεντρώσει ένα αρκετά µεγάλο αριθµό µελών. Στο γυµναστήριο α ασχολούνται 6 γυµναστές και 1 κο έλα στην γραµµατεία & διατροφή. Περιλαµβάνει: 1. ΑΙΘΟΥΣΑ FITNESS ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑ. 2. ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΧΡΟΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ-ΒΟΛΕΪ 4. ΑΠΟ ΥΤΗΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ. ραστηριότητες: 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (µυϊκή ενδυνάµωση κτλ) 2. ΟΜΑ ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (aerobic, step, pilates, fitball, tae bo, σουηδική γυµναστική, θερα ευτική γυµναστική κτλ) 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 4. ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (µ άσκετ, βόλεϊ, tae kwo do κτλ) 5. ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 6. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ (τουρνουά, εκδροµές κτλ) Συνδροµές: ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 20 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ (15 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 10 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 3ο) ΠΑΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 20 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες:: Κλειστό Γυµναστήριο Αρχανών Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ήµου συγκαταλέγονται οι ακόλουθες δοµές: Α. Ανοικτό γή εδο οδοσφαίρου στη θέση «Κάµ ος» ου εριλαµβάνει: Γή εδο οδοσφαίρου µε φυσικό χλοοτά ητα Βοηθητικό γή εδο οδοσφαίρου Ανοιχτό γή εδο καλαθοσφαίρισης Για την εξυ ηρέτηση των αθλητών υ άρχουν σύγχρονα α οδυτήρια, λήρως εξο λισµένα καθώς ε ίσης και κερκίδα 300 καθήµενων θεατών. Στους αρα άνω χώρους διεξάγονται αγώνες οδοσφαίρου όλων των κατηγοριών, Το ικών και Εθνικών Πρωταθληµάτων, ενώ α οτελεί και τη φυσική έδρα της οµάδας του ήµου, Α.Ο ΑΡΧΑΝΩΝ «Ο ΓΙΟΥΧΤΑΣ». Β. Κλειστό Γυµναστήριο όλων των αθληµάτων, στη θέση «Συνοικισµός» ου εριλαµβάνει: Αγωνιστικό χώρο για αγώνες µ άσκετ, βόλεϊ, χάντµ ολ, τένις και άλλων αθληµάτων σάλας Αίθουσα Γυµναστικής, εξο λισµένη µε όργανα τελευταίας τεχνολογίας για την δωρεάν άθληση των δηµοτών Κερκίδα 650 καθήµενων θεατών Στους αρα άνω χώρους διεξάγονται αγώνες των ρωταθληµάτων όλων των κατηγοριών, Το ικών και Εθνικών. Πληροφορίες:

26 26

27 Κ ΑΠ στο ήµο µας ΚΠΑΠ στα Πεζά Έναρξη του Κέντρου ηµιουργικής Α ασχόλησης Παίδων στα Πεζά α ό 1 Οκτωβρίου ηµιουργική α ασχόληση των αιδιών µέσα α ό την εικαστική τέχνη λαµβάνει χώρα τις α ογευµατινές ώρες α ό κατα ληκτικούς αιδαγωγούς και εµψυχωτές. Ώρες Λειτουργίας: 14:00-18:00 Πληροφορίες: Χιλετζάκη Άννα: συµβουλευτική γονέων Y ό διαβούλευση συµβουλευτική εφήβων Y ό διαβούλευση ΚΠΑΠ στις Αρχάνες ηµιουργική α ασχόληση αιδιών εξερευνώντας τις τέχνες του θεάτρου, των εικαστικών, αλλά και ταξιδεύοντας έχοντας σαν µέσο την αιδική λογοτεχνία ερνούν τον χρόνο τους δηµιουργικά µε χρήση σύγχρονων βιωµατικών µεθόδων µάθησης, ό ως τα διαθεµατικά φύλλα για το εριβάλλον κ.α. Ώρες Λειτουργίας: 16:00-20:00 Πληροφορίες: Καλοχριστιανάκη Ελένη:

28 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 28

29 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΛ. ΕΜΑΙΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΛ. ΕΜΑΙΛ 1. Σύλλογος φίλων τέχνης Νίκος Καλαθάκης Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Βασιλείου ρετάκης Μάνος Θεατρική οµάδα Κωσταντάκη Αργυρώ / r 2. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιών Παρασκιών Βλασάκη Ελένη Λέσχη Κινηµατογράφου Αρχανών Μ άµ ης Αδαµάκης e.com 3. Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγνίου Μαθιανάκης Γιώργος Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Βαθυ έτρου Αρχανών 5. Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Πατσίδων 6. Μορφωτικός Σύλλογος Αρχανών Μαρκοµανωλάκης Νίκος ( ) Μαυράκης ( ) Αντώνης Φανουράκης (αντι ρόεδρος είναι ο ήµος Τσιµ ινός) Πολιτιστικός Σύλλογος Αστριτσίου 5. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρµανωγείων 6. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαδίου 7. Πολιτιστικός Σύλλογος Αστρακών σε αδράνεια Χρονάκης Γιάννης Σταυρακάκης Μανόλης Σταυρακάκης Μιχάλης Κριτσωτάκης Μανόλης / Ανα τυξιακός και ολιτιστικός σύλλογος ΟΙ ΑΡΧΑΝΕΣ (Κάτω Αρχάνες) 8. Ιστορικός, Περιβαλλοντικός, Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχάνων, «Η Αναγέννηση» 9. ΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩ ΙΑ Στραταριδάκης Κώστας ( ) Καλοχριστιανάκη Αθηνά ( ) Κουκουνάκη Γεωργία ( ) Μαλλιαράκης Γιώργος ( ) 10. Χορωδία Αρχανών Κανδύλα Ολυµ ία ( ) Πολιτιστικός Σύλλογος αµανίων 9. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλονής 10. Πολιτιστικός Σύλλογος Καταλαγαρίου 11. Πολιτιστικός Σύλλογος Κουνάβων 12. Πολιτιστικός Σύλλογος Μελεσών ( ρόεδρος) 13. Πολιτιστικός Σύλλογος Μυρτιάς Αντωνακάκης Αντώνης Παντεχάκης Στέλιος- Φρόσω Πα αστεφανά κη Σταυρούλα Παντεχάκη Ντέ η οξαστάκης Φώτης Ατζιτζικάκης Γιάννης

30 14. Πολιτιστικός Σύλλογος Μεταξοχωρίου σε αδράνεια 15. Πολιτιστικός Σύλλογος Μελιδοχωρίου 16. Πολιτιστικός Σύλλογος Πεζών 17. Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλισίων Σαριδάκης Μανόλης Καράτζης Γιώργης Καλογερίδης Μανόλης Φανουράκη Ιωάννα Κοτσαρίδης Κωστής Πολιτιστικός Σύλλογος Προστασίας του Περιβάλλοντος «Οι Τρεις Εκκλησιές» 5. Θεατρική Οµάδα Πύργου 6. Πολιτιστικός Σύλλογος ΠΥΡΓΟΣ «Τα Αστερούσια» Συµεωνίδης Εµµ. Γιάννης Βελεγράκης, ρόεδρος Μανώλης Κα ετανάκης ( )- ρόεδρος // Καλογιαννάκης Ταχ. /νση: Πύργος. Αστερουσίων Τ.Κ Post Restant Πύργος // oo.gr / Πολιτιστικός Σύλλογος Χουδετσίου Μανιώρος Αντώνης Πολ. Σύλλ. Λιγορτύνου Πα αδάκη Μαρία Φωτεινού 43, Πα α έτρου Γαβαλά, Έβανς Κυ ριωτάκης Γιώργος Ρέ ας Κυριάκος (αντι ρόεδρος) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 8. Πολ. Σύλλ. Μεσοχωριού Στεφανάκης Μανώλης (αντι ρόεδρος) Πύργος / ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ιεύθυνση ΤΗΛ./ΕΜΑΙΛ 9. Πολ. Σύλλ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ Βεργάκης Χρήστος Μεσοχωριό Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΧΕΝΤΡΙΑ, Ε ωνυµία: «Άγιος Νικήτας» Πα αδάκης Γεώργιος Πα αδάκης Ιωάννης (αντι ρόεδρος) Σήφακα 10, Ατσαλένιο, Αχεντριάς ΠΑΡΑΝΥΜΦΟΙ «Νύµφες» Στειακάκη Φωτεινή Βαρδάκης Άγγελος (αντι ρόεδρος) Παράνυµφοι Παράνυµφοι Σύνδεσµος Ανά λασης Εθιάς Μαθιουδάκης Νίκος Πολ. Σύλλ. Πραιτωρίων Κατσα ρακάκης Άγγελος Πραιτώρια Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβίων Σταυρακάκης Ιωάννης Σ υριδάκης Ιωάννης (αντι ρόεδρος) αµασκηνού 2, Ηράκλειο Καλύβια Πα αδάκης Ιωάννης (αντι ρόεδρος) 12. Πολ. Σύλλ. Τεφελίου Χατζηγεωργίου Πάρης Πραιτώρια Αργοστολίου 5, Μεσσαµ ελιές Πολιτιστικός Σύλλογος Χάρακα «Άγιος Παύλος Λιδάκης Χάρακας

31 Παντελεήµονας» ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 14. Πολιτιστικός Σύλλογος Χαρακίου «Ο Κάτω Σήφης» Σουλτάτος Αντρέας ( ρόεδρος) Χαράκι α/α Το ικές/ ηµοτικές Κοινότητες Ονοµατε ώνυµο ροέδρου Τηλέφωνο Βρέντζος Γεώργιος (αντι ρόεδρος) 1 ηµοτική Κοινότητα Αρχανών ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου «Νεοχώρι» Κονσολάκης Γεώργιος Λύσσου 27, Θέρισσος Το ική Κοινότητα Κάτω Αρχανών ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ του ΙΩΑΝΝΗ Πολιτιστικός Σύλλογος «ωράκι» 17. Πολιτιστικός Σύλλογος Ροτάσι 18. Πολιτιστικός Σύλλογος Τσούτσουρα «Αγία Παρασκευή» 19. Πολιτιστικός Σύλλογος Πλακιώτισσας 20. Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρνιάς Πα αδάκης Κων/νος Ανδρουλάκης Νικήτας Νταγκουνάκης Ιωάννης Τσικνάκης Γεώργιος «Αντι ρόεδρος» Κουτεντάκης ηµήτριος Καλογιαννάκης Χαράλαµ ος ωράκι Άτλαντος 12, Ηράκλειο Σοκαρά Ασήµι Ρούσου Χούρδου 4 Ηράκλειο / Το ική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 4 Το ική Κοινότητα Αγίων Παρασκιών 5 Το ική Κοινότητα Αλαγνίου 6 Το ική Κοινότητα Αστρακών 7 Το ική Κοινότητα Αστριτσίου 8 Το ική Κοινότητα αµανίων ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΣΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΛΙΒΕΣΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΛΤΖΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΣΑΒΒΑ α/α Φορέας 1. Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη 2. Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος 3. Πολιτιστική Οµάδα Ε ί Σκηνής Υ εύθυνος ε ικοινωνίας Βαρβάρα Τσάκα / Αντώνης Λεβέντης Καλλιτεχνική ιεύθυνση: Ross Daly Γιαλιτάκη Κατερίνα ιεύθυνση /Τηλέφωνο Μυρτιά Τηλ.: , , Fax: // Fax: gr s-museum.gr music.gr politistiko_camp 9 Το ική Κοινότητα Καλλονής 10 Το ική Κοινότητα Καταλαγαρίου 11 Το ική Κοινότητα Κουνάβων 12 Το ική Κοινότητα Μελεσών 13 Το ική Κοινότητα Μεταξοχωρίου ΦΑΦΟΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΡΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

32 14 Το ική Κοινότητα Μυρτιάς 15 Το ική Κοινότητα Πεζών 16 Το ική Κοινότητα Χουδετσίου 17 Το ική Κοινότητα Αχεντριά 18 Το ική Κοινότητα Εθιάς 19 Το ική Κοινότητα Καλυβίων 20 Το ική Κοινότητα Λιγόρτυνου 21 Το ική Κοινότητα Μεσοχωρίου 22 Το ική Κοινότητα Παρανύµφων 23 Το ική Κοινότητα Πραιτωρίων 24 Το ική Κοινότητα Πύργου 25 Το ική Κοινότητα Τεφελίου 26 Το ική Κοινότητα Χάρακα 27 Το ική Κοινότητα Χαρακίου ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΗΘΩΜΑΪ ΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός τελών δικαιωµάτων και εισφορών ύδρευσης

ΘΕΜΑ : Καθορισµός τελών δικαιωµάτων και εισφορών ύδρευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 35/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :393/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισµός τελών δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών ευτέρα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ Υ οδοµές Προσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ρώτη µέρα του αιδιού στον αιδικό σταθµό ή το νη ιαγωγείο συνε άγεται συνήθως τον ρώτο α οχωρισµό του α ό τα ρόσω α φροντίδας και κυρίως τη µητέρα και συχνά σηµαδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 381 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ AΡΧΑΝΕΣ, 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ταινιοθήκες: Το µέλλον του αρελθόντος µας;»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ταινιοθήκες: Το µέλλον του αρελθόντος µας;» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 31/01/13 «Ταινιοθήκες: Το µέλλον του αρελθόντος µας;» Συζήτηση στρογγυλής τρα έζης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στο λαίσιο του αφιερώµατος στον Κώστα Γαβρά Στην κατάµεστη αίθουσα της

Διαβάστε περισσότερα

Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α

Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α Το «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων (2.0)», είναι ένα ροηγµένο δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά) εκ αιδευτικό λογισµικό ολυµέσων ου α ευθύνεται σε αιδιά ηλικίας Νη ιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών Πέµ τη 23 Ιουνίου 2011 Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Αρχανών Ρούβα- Γουβών: "Εκπαίδευση για την Αειφορία στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων"

Θέμα: Εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Αρχανών Ρούβα- Γουβών: Εκπαίδευση για την Αειφορία στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------------------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

"Χορεύω µε την Αντωνία" - Μουσικοχορευτιή δράση µε αλληλοδιδασκαλία, από το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης - Αντωνία Παντελάκη

Χορεύω µε την Αντωνία - Μουσικοχορευτιή δράση µε αλληλοδιδασκαλία, από το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης - Αντωνία Παντελάκη ΣΑΒΒΑΤΟ 22/9 16:30 Γνωριµία µε τους Εµψυχωτές, οµαδοποίηση Παιδιών ανα ηλικία Πού;; Ορµητήριο Κεντρική "Χορεύω µε την Αντωνία" - Μουσικοχορευτιή δράση µε αλληλοδιδασκαλία, από το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΝΕΣ, 26/10/ 2015. Αρ. Πρωτ.: 122. ΠΡΟΣ: Δ/νση Π/Θμιας και Δ/θμιας

AΡΧΑΝΕΣ, 26/10/ 2015. Αρ. Πρωτ.: 122. ΠΡΟΣ: Δ/νση Π/Θμιας και Δ/θμιας . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας Αρχάνες Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19/2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :284/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19/2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :284/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19/2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :284/2015 ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ - ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ - ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ - ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κ ΑΠ 7 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η), ΛΑΓΚΑ Α & ΚΟΜΝΗΝΩΝ, 56727 ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ. 2310 671 100 εσωτ. 166 & 2310 522 725 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 29-03-20132013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό (Π.Μ..), στο λαίσιο της υλο οίησης του Ευρω αϊκού Προγράµµατος Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Χώρα: Κύ ρος CY Τύ ος δείγµατος: είγµα νοικοκυριών µε µέθοδο ε ιλογής τα ιο ρόσφατα γενέθλια ΕΙΓΜΑ ΜΟΝΑ Α:ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ Ταυτότητα (αρ. σειράς) ε ιλεγµένου/ης ερωτώµενου/ης: ΕΠΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

«.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ.»

«.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ε ΡΑ: ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ-ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. Αν ένα ϖαιδί για κάϖοιους λόγους δε φέρει την υϖεύθυνη δήλωση, τότε αναγκαστικά την ηµέρα της εϖίσκεψης θα έρχεται στο Σχολείο και θα µένει µε

Σηµ. Αν ένα ϖαιδί για κάϖοιους λόγους δε φέρει την υϖεύθυνη δήλωση, τότε αναγκαστικά την ηµέρα της εϖίσκεψης θα έρχεται στο Σχολείο και θα µένει µε Λεόντειο Λύκειο Νέας Σµύρνης ηµοτικό «Άγ. ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης» Εκπαιδευτικές Πολιτιστικές προσεγγίσεις Οκτώβριος 2011 Αγαπητοί µας Γονείς Πρωταρχικός στόχος της Εκπαίδευσης είναι να καλλιεργήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών και οι υ π ηρεσίες του ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Είναι μια υπ ηρεσία του Πανεπ ιστημίου Κρήτης π ου π αρέχει ψυχολογική υπ οστήριξη και συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: { ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. «Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης. ηµιουργία µιας Περιφερειακής Ανα τυξιακής και Συµβουλευτικής Ενεργειακής Οµάδας» της Ευρω

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Westin Kids Club - Tennis Academy. Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία

Westin Kids Club - Tennis Academy. Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία Westin Kids Club - Tennis Academy Αθλητισμός-Υγεία-Xαρά-Δημιουργία Για ακόμη μια φορά το παιδικό Club του ξενοδοχείου The Westin Athens θα παραμείνει ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες περιμένοντας να

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ατοµική µάθηση και Νέα Τεχνολογία στη Βασική Εκπαίδευση

Ατοµική µάθηση και Νέα Τεχνολογία στη Βασική Εκπαίδευση Ατοµική µάθηση και Νέα Τεχνολογία στη Βασική Εκπαίδευση Επαγγελµατοποίηση στον Αλφαβητισµό και Βασική Εκπαίδευση Βασικό Module στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών TRAIN - Module 4 Teacher : Joëlle ARNODO Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2013

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2132050 018 pentelipress@melissia.gr www.penteli.gov.gr // www.stergiou-kapsalis.gr ANAKOΙΝΩΣΗ: 29/5/2013 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2013 O Δήμος Πεντέλης σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Για τη σχολική χρονια 2016-2017 Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ - ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ - ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ - ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κ ΑΠ 7 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η), ΛΑΓΚΑ Α & ΚΟΜΝΗΝΩΝ, 56727 ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ. 2310 671 100 εσωτ. 166 & 2310 522 725 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα