ήµος Αρχανών Αστερουσίων /123

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ήµος Αρχανών Αστερουσίων www.dimos-archanon-asterousion.gr 2813-401159/123 kgialitaki@0470.syzefxis.gov.gr hmavrokosta@0470.syzefxis.gov."

Transcript

1 ήµος Αρχανών Αστερουσίων /123 1

2 Επιστολή ηµάρχου Αγα ητοί διευθυντές, δάσκαλοι, καθηγητές, Αγα ητοί γονείς και δηµότες, Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ εκ µέρους και όλου του ηµοτικού Συµβουλίου να έχουµε όλοι µας µια δηµιουργική και λούσια σε εµ ειρίες νέα σχολική χρονιά. Μια χρονιά ου ξεκινά µε ολλές αλλαγές, σε σχέση µε τα ροηγούµενα χρόνια, και ακόµα ερισσότερες δυσκολίες λόγω και της γενικότερης οικονοµικής συγκυρίας ου βιώνει η χώρα. Τολµώ να ω όµως, ότι η νέα αυτή σχολική χρονιά ξεκινά και µε ολλές ελ ίδες για φρέσκες, ρωτότυ ες και δηµιουργικές ιδέες και ροτάσεις. εν σας κρύβω ότι είναι για εµάς µια ρόκληση το ώς µέσα α ό µια τόσο δυσχερή χρονική συγκυρία, θα καταφέρουµε να αφήσουµε το στίγµα µας σε ε ί εδο δηµιουργικής εκ αίδευσης, υιοθετώντας υ ερβατικές λογικές ου δεν εξαρτώνται α οκλειστικά α ό τις οικονοµικές δυνατότητες, αλλά βασίζονται στη φαντασία όλων µας και στη διάθεσή µας για συνεργασία και ενεργή εφαρµογή εννοιών ό ως η αυνενέργεια, η αυτοργάνωση, η αλληλε ίδραση. Η συνένωση των τριών χωρικών ενοτήτων -Αρχανών, Ν. Καζαντζάκη και Αστερουσίων- σε ένα ήµο, είναι α ό µόνη της µια ρόκληση, ιδιαίτερα για τα αιδιά και τους νέους µας. Ένα ρώτο λοι όν ζητούµενο είναι να τους φέρουµε κοντά και να συµβάλλουµε ώστε να γνωρίσουν τη φύση και τον ολιτισµό της εριοχής µας. Είµαστε ευτυχείς ου έχουµε έναν τό ο µε δύο α ό τις σηµαντικότερες, α ό εριβαλλοντικής ά οψης, ροστατευόµενες εριοχές της Κρήτης, το Γιούχτα και τα Αστερούσια όρη, καθώς και δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους τεράστιας σηµασίας. Πρέ ει να είναι στόχος µας η γνωριµία -µέσα α ό ε ιτό ου ε ίσκεψη- των νέων µας µε όλα αυτά τα σηµεία ενδιαφέροντος του δήµου µας. Πρέ ει ε ίσης να φροντίσουµε ώστε οι µαθητές αλλά και οι δάσκαλοιεκ αιδευτικοί των τριών δηµοτικών ενοτήτων, να αλληλε ιδράσουν: είµαστε σίγουροι ότι ο ένας έχει ολλά να µάθει α ό τον άλλο και έτσι οι ιδιαιτερότητες της κάθε µίας α ό τις τρεις εριοχές µ ορούν να γίνουν ευκαιρία για µάθηση και ρόοδο. Ε ίσης, έχουµε ως ήµος ένα µοναδικό λεονέκτηµα, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκ αίδευσης του Νοµού να έχει την έδρα του στις Αρχάνες. Το Κ.Π.Ε., ό ως καλά γνωρίζετε, θα λειτουργήσει υ οστηρικτικά στη βιωµατική µάθηση και είναι χρέος µας και κυρίως, ευκαιρία, να το αξιο οιήσουµε. Και ασφαλώς δεν είναι µόνο το Κ.Π.Ε. Υ άρχουν ολλές δυνατότητες εντός του δήµου µας για εκ αιδευτικές εκδροµές και ρογράµµατα ου στηρίζονται στη βιωµατική µάθηση, είτε εντός των δοµών ολιτισµού του ήµου (.χ. Μουσείο Καζαντζάκη, Μουσικό Εργαστήρι «Λαβύρινθος», Λαογραφικά Μουσεία, Αρχαιολογική Συλλογή Αρχανών κ.α.) είτε χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη εριοχή µας, ό ως εκθετήρια οινο οιείων, φορείς ου ροάγουν τη το ική αράδοση, βιολογικές καλλιέργειες κ.α.. Αυτά και άλλα ολλά α οφασίσαµε ως ήµος να τα συγκεντρώσουµε και να σας τα αρουσιάσουµε σε ένα ενιαίο έντυ ο ου ελ ίζουµε ότι θα α οτελέσει εργαλείο για το σχεδιασµό α ό εσάς ρωτότυ ων και δελεαστικών εκ αιδευτικών ρογραµµάτων για τη χρονιά ου έρχεται. Έχουµε εµ ιστοσύνη στη φαντασία και δηµιουργικότητά σας, και σας διαβεβαιώνουµε ότι έχουµε την ρόθεση να σας στηρίξουµε ως δήµος όσο µ ορούµε και για ό,τι χρειαστείτε. Τέλος, θα θέλαµε να σας αροτρύνουµε να µας ενηµερώνετε για ε ιτυχηµένες δράσεις και ρωτοβουλίες σας, τις ο οίες, εφόσον µας στείλετε υλικό, θα µ ορούµε να αναρτούµε στην ιστοσελίδα µας και ίσως και να ε ιδιώκουµε τη δηµοσίευσή τους σε το ικά ΜΜΕ. Καλή αρχή! Με τιµή Ο ήµαρχος Ρούσσος Μ. Κυ ριωτάκης 2

3 ενότητα 1 δράσεις για τα σχολεία του δήµου 1. Κέντρο εριβαλλοντικής Εκ αίδευσης (Κ.Π.Ε.) Αρχανών 2. Σχολικοί Κή οι 3. Εκ αιδευτικά Προγράµµατα (Ε.Π.) 3.1 Ε.Π. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκ αίδευσης Αρχανών 3.2 Ε.Π. του Μουσείου Ν. Καζαντζάκη, 3.3 Ε.Π. Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος 3.4 Ε.Π. Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 3.5 Ε.Π. Ενυδρείου Κρήτης 3.6 Ε.Π. του Σ ηλαιολογικού Οµίλου Κρήτης 3.7 Ε.Π. Οµάδας «Φτου και Βγαίνω» 3.8 Ε.Π. «Λογαριανές ηµιουργίες» ενότητα 2 καλλιτεχνικά & εκπαιδευτικά εργαστήρια 1. Θεατρικό Εργαστήρι 2. Εικαστικό Εργαστήρι 3. Σχολές Χορού 4. Μουσική σχολή 5. Χορωδίες 5.1 Μεικτή Χορωδία Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής 5.2 Μεικτή Χορωδία Αρχανών 6. Παλιά Αγορά Αρχανών 7. Φωτογραφικό Εργαστήριο 8. Σχολή ρα τικής ενότητα 3 κινηµατογράφος ενότητα 4 γνωριµία µε το ήµο: επισκέψεις-περιηγήσεις 1. ρόµοι του Κρασιού - ίκτυο Οινο οιών στο δήµο 2. Αρχαιολογική Συλλογή Αρχανών 3. Λαογραφικό Μουσείο Αρχανών 4. Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας 5. Πεζο ορίες στη φύση του δήµου ενότητα 5 αθλητισµός στο δήµο 1. Κλειστό Γυµναστήριο Αρχανών 2. Κλειστό Γυµναστήριο Μελεσών ενότητα 6 δοµές υποστήριξης γονέων 1. Κέντρα ηµιουργικής Α ασχόλησης (Κ..Α.Π.) στο δήµο µας 2. Συµβουλευτική Γονέων 3. Συµβουλευτική εφήβων ενότητα 7 χρήσιµα στοιχεία για επικοινωνία µε φορείς του δήµου 3

4 4

5 Κ.Π.Ε. Α ρ χ α ν ώ ν Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έχουµε την τύχη στο ήµο µας να λειτουργεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκ αίδευσης Αρχανών. Το Κέντρο, λειτουργώντας ε ί 9 χρόνια, έχει α οκτήσει τεράστια εµ ειρία σε θέµατα βιωµατικής εκ αίδευσης των µαθητών όλων των ηλικιών και έχει δηµιουργήσει ακέτα- ρογράµµατα µε οικίλα θεµατικά ενδιαφέροντα ου µ ορούν να αξιο οιήσουν όλα τα σχολεία του δήµου Πώς; Κατό ιν ε ικοινωνίας µε τους υ ευθύνους του Κ.Π.Ε. Αρχανών, ορίζετε συγκεκριµένη ηµέρα ε ίσκεψης και ε ιλέγετε το ή τα ρογράµµατα ου θέλετε να υλο οιήσουν οι µαθητές. Η ιδιαιτερότητα του Κ.Π.Ε. είναι ότι αρέχει τη δυνατότητα και για εκδροµές στη φύση ό ου τα αιδιά βιώνουν α ό κοντά όσα διδάσκονται. Ε ίσης, µ ορείτε να ροτείνετε στους υ ευθύνους του Κ.Π.Ε. δράσεις ου θα θέλατε να υλο οιήσετε και να «στήσετε» α ό κοινού ροσαρµοσµένα στια τις τάξεις σας ρογράµµατα εκ αιδευτικά εντός ή εκτός του Κ.Π.Ε.. ιαβατήριο Οικοτουρίστα Εκ αιδευτικό υλικό Εκ αίδευση για βιώσιµο τουρισµό Εναλλακτικές µορφές τουρισµού Θεωρητικό λαίσιο διδακτικές ροτάσεις Κλιµατικές αλλαγές και τουρισµός. Εκ αίδευση για την αειφόρο ανά τυξη. Α ό την θεωρία στην ράξη Εκ αιδευτικό Υλικό Προγραµµάτων του Κ.Π.Ε. Αρχανών Ενδεικτικά, τα σηµαντικότερα ρογράµµατα και υλικό ου έχει αράγει το Κ.Π.Ε. είναι τα αρακάτω: Το αµ έλι - βιολογική γεωργία Βιοσυσσώρρευση Ενέργεια Ρύ ανση Τουρισµός και εριβάλλον Πληροφορίες: Αρχάνες, Τ.Κ /index.php?lang=gr 5

6 Σχολικοί Κήποι Οι «Σχολικοί Κή οι» είναι ένα ρόγραµµα ου φιλοδοξεί να δηµιουργήσει µικρούς καλλιεργητές κη ευτικών, αρωµατικών και άλλων φυτών, οι ο οίοι θα αναλάβουν να φροντίζουν συστηµατικά το δικό τους κή ο στο χώρο του σχολείου. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στο ότι κάθε αιδί ή τάξη θα µ ορούσε να αναλάβει να ερι οιείται καθηµερινά ένα ή ερισσότερα φυτά ώστε να βιώσει το αίσθηµα της φροντίδας και της υ ευθυνότητας α έναντι σε κάτι ζωντανό. Θα δηµιουργηθεί έτσι µια σχέση αλληλεγγύης και ροσφοράς ανάµεσα στο αιδί και την φύση. Μέσα α ό αυτή τη δηµιουργική εκ αιδευτική διαδικασία, ου θα εριλαµβάνει βέβαια και άλλες αράλληλες δράσεις, ευελ ιστούµε ότι θα συµβάλουµε όχι µόνο στην εκµάθηση καλλιεργητικών ρακτικών αλλά κυρίως στην ευαισθητο οίηση των µικρών µαθητών για ευρύτερα εριβαλλοντικά θέµατα. Η υλο οίηση του Προγράµµατος αναµένεται να ξεκινήσει µε την νέα σχολική χρονιά, ωστόσο ήδη ο σχεδιασµός και η ροετοιµασία είναι σε λήρη εξέλιξη, µε ολύ ενθαρρυντικά µηνύµατα. Για αράδειγµα, µετά α ό ε ικοινωνία µας µε τους ιευθυντές όλων των σχολείων του ήµου(α ό Μάρτη έως Ιούνη 2011), 18 σχολεία δήλωσαν ότι συµφωνούν να συµµετέχουν στο ίκτυο Σχολικών Κή ων. Οι εργασίες για την δηµιουργία του ικτύου Σχολικών Κή ων θα ξεκινήσουν στα µέσα Οκτωβρίου µαζί µε τις ρώτες βροχές. Ντό ιοι σ όροι (όχι υβρίδια) θα διατεθούν α ό το ίκτυο του Πελίτι και α ό το Μ.Α.Ι.Χ., καθώς και α ό ντό ιους αραγωγούς, καλλιεργητές και ε ιχειρηµατίες. Ε ίσης υ άρχει η σκέψη για τη µύηση των µαθητών στη λογική της κοµ οστο οίησης. Η έναρξη του ρογράµµατος θα ραγµατο οιηθεί µε την µύηση των µαθητών µέσα α ό ένα Πρόγραµµα Ευαισθητο οίησης α ό την Παιδαγωγική Οµάδα «Φτου! Και βγαίνω...» ου θα αναλάβει να οργανώσει ο ήµος. Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Στο πλαίσιο µιας νέας αντίληψης για την εκπαιδευτική διαδικασία, τα προγράµµατα βιωµατικής µάθησης αποκτούν ολοένα και περισσότερο έδαφος. Έτσι πλέον, είτε εντός του σχολικού χώρου, είτε στο πλαίσιο µιας εκπαιδευτικής εκδροµής, έχετε τη δυνατότητα να επιδιώξετε δραστηριότητες τέτοιες που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών και των νέων µας, κινητοποιώντας τη σκέψη και κυρίως τη φαντασία τους. Έχοντας αυτά κατά νου, επιλέξαµε να σας θυµίσουµε δυνατότητες που έχετε και που ήδη γνωρίζετε, για κάτι το διαφορετικό και σε κάθε περίπτωση ποιοτικό. Η λίστα ασφαλώς δεν είναι εξαντλητική. Εµείς επιλέξαµε να δώσουµε προτεραιότητα στις δυνατότητες που µας παρέχονται εντός του δήµου µας. Έτσι, παρακάτω σας παραθέτουµε πληροφορίες όσο γίνεται πιο πρακτικές για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα: 1. του Μουσείου Ν. Καζαντζάκη, 2. του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος, 3. του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 4. του Ενυδρείου Κρήτης, 5. της παιδαγωγικής οµάδας «Φτου και Βγαίνω», 6. του κέντρου «Λογάρι» 7. του Σπηλαιολογικού Οµίλου Κρήτης για τα σπήλαια, 6

7 Εκ αιδευτικά ρογράµµατα Έχουµε την τύχη στο ήµο µας, στη Μυρτιά, να έχει έδρα ένα α ό τα σηµαντικότερα ροσω ικά Μουσεία της Ελλάδος, το Μουσείο Ν. Καζαντζάκη. Το Μουσείο, εκτός α ό τους ενήλικες, α ευθύνεται και σε αιδιά - µαθητές, µέσα α ό βιωµατικού τύ ου µάθηση ου γίνεται µε τα ειδικά σχεδιασµένα εκ αιδευτικά ρογράµµατα για ηλικίες α ό 5 έως 15 ετών. Στόχος είναι να α οκτήσουν τα αιδιά µια γενική εικόνα για το συγγραφέα και άνθρω ο Νίκο Καζαντζάκη, το φιλικό και οικογενειακό του εριβάλλον, τη δράση, το έργο και την ροσω ικότητά του. Ε ίσης, να δηµιουργήσουν θετική ροδιάθεση για τη λογοτεχνία, τη γλώσσα, το βιβλίο, ώστε να εκκολαφθούν οι µελλοντικοί φιλαναγνώστες. Τα εκ αιδευτικά ρογράµµατα δεν έχουν τη µορφή ξενάγησης, αλλά είναι ένα σύµ λεγµα ειδικά µελετηµένων εκ αιδευτικών δραστηριοτήτων µε συγκεκριµένο θέµα, ροσαρµοσµένο στις δυνατότητες και τις ανάγκες µιας συγκεκριµένης, κάθε φορά, ηλικιακής οµάδας. Πώς µ ορείτε να αξιο οιήσετε τα ρογράµµατα του Μουσείου; Α. αρακολουθώντας τα εκ αιδευτικά ρογράµµατα του Μουσείου Ε ικοινωνήστε µε τους υ ευθύνους του Μουσείου (δείτε αρακάτω τα στοιχεία ε ικοινωνίας) για να κλείσετε ραντεβού για την ε ίσκεψη του σχολείου σας στο χώρο του Μουσείου, ό ου τα αιδιά µ ορούν να αρακολουθήσουν ένα α ό τα ρογράµµατα ου αναφέρονται στον αρακάτω ίνακα. Σηµειώνεται ότι εκτός α ό το εκ αιδευτικό ρόγραµµα τα αιδιά αρακολουθούν ένα animated ντοκιµαντέρ ειδικά ροσαρµοσµένο για ηλικίες 8 13 ετών. Συνολική διάρκεια ρογράµµατος: 1.30 Κόστος: 3 ευρώ/ αιδί (δωρεάν η είσοδος για τους συνοδούς) Κατά τη διάρκεια ροβολής του αιδικού ντοκιµαντέρ, υ άρχει η δυνατότητα ροβολής της ταινίας ντοκιµαντέρ ενηλίκων για τους συνοδούς (κατό ιν σχετικού αιτήµατός τους). Νη ιαγωγείο, Α & Β ηµοτικού Γ, και Ε ηµοτικού ΣΤ ηµοτικού, Α και Β Γυµνασίου Η ταινία «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚ ΗΣ, ένας ανήσυχος ταξιδευτής» (διάρκειας 20 ) «Ο Καζαντζάκης και οι δικοί του άνθρω οι» Το ρόγραµµα στοχεύει σε µια ρώτη γνωριµία των αιδιών µε τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Τα αιδιά µέσα α ό τη ζωγραφική, την εξερεύνηση, το κουκλοθέατρο, το αιχνίδι, έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τον άνθρω ο Νίκο Καζαντζάκη και να συνδέσουν στοιχεία της ζωής και της ροσω ικότητάς του µε τις δικές τους εµ ειρίες. «Γυρίζοντας τη γη και τις θάλασσες» Βασικός στόχος του ρογράµµατος είναι τα αιδιά να αντιληφθούν τη θέση των ταξιδιών στη ζωή του Καζαντζάκη και την ε ίδραση ου άσκησαν αυτά στα λογοτεχνικά του κείµενα και στους στοχασµούς του. Μέσα α ό µια σειρά αιχνιδιών και ανακαλύψεων τα αιδιά ανα τύσσουν τη φαντασία και τη γλωσσική τους ικανότητα. «Αναφορά στον άνθρω ο» Το ρόγραµµα έχει σαν στόχο την ε αφή των αιδιών µε το συγγραφικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Εστιάζοντας σε τρία µυθιστορήµατα τα αιδιά εξοικειώνονται µε τους στοχασµούς και το λόγο του συγγραφέα, ανα τύσσοντας αράλληλα το δικό τους κριτικό λόγο. Οι δραστηριότητες του ρογράµµατος ροωθούν το διάλογο και τη συνεργασία µεταξύ των αιδιών, και τους ροσφέρουν κίνητρα για να ανακαλύψουν εραιτέρω το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Πρόκειται για ένα animated ντοκιµαντέρ και α ευθύνεται σε αιδιά ηλικίας 8 13 ετών. Ε ιλεγµένα ε εισόδια της ζωής του συγγραφέα ζωντανεύουν µε ροσεγµένο, αισθητικό τρό ο και δραµατο οιούνται µέσα α ό κείµενα και διαλόγους αντληµένους α ό διάφορα κείµενά του. Η ταινία ροβάλλεται στα αιδιά µαζί µε, ή ανεξάρτητα α ό τη συµµετοχή τους στα εκ αιδευτικά ρογράµµατα. Β. ξεναγούµενοι ως ε ισκέ τες στο Μουσείο Και σε αυτή την ερί τωση, ροτιµάται η ρο-συνεννόηση µε τους υ ευθύνους του Μουσείου, για να α οφευχθεί τυχόν συνωστισµός µε άλλες 7

8 οµάδες ε ισκε τών. Σε αυτή την ερί τωση, γίνεται ξενάγηση στο Μουσείο και αρακολούθηση των ταινιών (είτε για τους ενήλικες είτε για τα αιδιά). ιάρκεια ταινίας: 20 Συνοδοί (δάσκαλοι ή γονείς): δωρεάν είσοδος Εισιτήριο µαθητών: 1 ευρώ / άτοµο Γενικές ληροφορίες Στο χώρο του Μουσείου λειτουργεί ωλητήριο ειδών δώρων και αναµνηστικών. εν λειτουργεί κυλικείο, γι αυτό συνιστούµε τα αιδιά να είναι αυτόνοµα α ό ά οψη τροφής. Για την ερί τωση ου χρειάζεται ροµήθεια τροφίµων ή νερών, υ άρχει µικρό σου ερµάρκετ στην λατεία, και στο χωριό. Ι ΡΥΜΑ «ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ» Μυρτιά 70100, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: , , Fax: Υ εύθυνοι ε ικοινωνίας: Βαρβάρα Τσάκα & Αντώνης Λεβέντης Τα ρογράµµατα του γνωστού σε όλους µας Μουσικού εργαστηρίου ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ είναι σε φάση ε ανασχεδιασµού, ροκειµένου να διαµορφώσουν ένα υψηλότερο ε ί εδο υ ηρεσιών. Σύντοµα το Μ.Ε.Λ. θα είναι σε θέση να σας ροτείνει ενδιαφέροντα εκ αιδευτικά ρογράµµατα για τους µαθητές όλων των βαθµίδων εκ αίδευσης. Πληροφορίες Ελένη Αρβανίτη

9 Στο ανακαινισµένο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης ραγµατο οιούνται ολύ ενδιαφέροντα εκ αιδευτικά ρογράµµατα για µαθητές όλων των βαθµίδων. Ό οιο σχολείο ενδιαφέρεται µ ορεί να ε ικοινωνήσει µε τους υ εύθυνους (βλ. αρακάτω τα στοιχεία ε ικοινωνίας) και να ενηµερωθεί για τον τρό ο µε τον ο οίο µ ορεί να οργανωθεί η εκ αιδευτική εκδροµή στο χώρο του Μουσείου. Τα ρογράµµατα ου µ ορεί να αρακολουθήσει για τη σχολική χρονιά είναι: «Το Γιγάντιο εινοθήριο» Προσχολική ηλικία και Α ηµοτικού «Αρκούδα και Φώκια εκ έµ ουν σήµα Προσχολική ηλικία και κινδύνου» Α ηµοτικού «Το αραµύθι του Ερευνότο ου» Προσχολική ηλικία και Α ηµοτικού «Εκ αιδευτικό µονο άτι - Η Φύση τάξη ηµοτικού είναι το σ ίτι µας» «Σκορ ιοί και Αράχνες. Ένας µαγικός Γ µέχρι και ΣΤ ηµοτικού κόσµος» «Η Πράσινη Μεσόγειος» Β µέχρι και ΣΤ ηµοτικού - Γυµνάσιο «Οι Αντιθέσεις της Μεσογείου - Νερά Β µέχρι και ΣΤ ηµοτικού - και Έρηµοι» Γυµνάσιο «Ερευνώ και ανακαλύ τω τη φύση» Β µέχρι και ΣΤ ηµοτικού «Τα φυτά α οκαλύ τουν την ιστορία Γ µέχρι και ΣΤ ηµοτικού - τους» Γυµνάσιο «Τα φυτά α οκαλύ τουν την ιστορία Λύκειο τους» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για την αρακολούθηση ενός (1) ρογράµµατος ιάρκεια: καθαρή διάρκεια ρογράµµατος: 55, συνολική διάρκεια: 1.30 Κόστος: 5 ευρώ/ αιδί: Συνοδοί: δωρεάν είσοδος Για την αρακολούθηση δυο (2) ρογραµµάτων ιάρκεια: καθαρή διάρκεια ρογράµµατος: 1.45, συνολική διάρκεια: 2.30 Κόστος: 7 ευρώ/ αιδί: Συνοδοί: δωρεάν είσοδος Για ελεύθερη εριήγηση στο Μουσείο ιάρκεια: ελεύθερη Κόστος: 3 ευρώ/άτοµο Για τα Τµήµατα ένταξης των σχολείων του ήµου: καλύτερες τιµές Πληροφορίες: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, Ηράκλειο Κρήτης ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Χειµερινό ωράριο ( ευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00 και Σάββατο και Κυριακή: 10:00-16:00) ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: κ. Χατζηνικολάκη Τηλ.: , // ΦΑΞ: Ιστότο ος: ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ) 9

10 Το Cretaquarium, ως τµήµα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., αναλαµβάνει να εκλαϊκεύσει και να ροσαρµόσει την ε ιστηµονική γνώση και την έρευνα για τον θαλάσσιο κόσµο µε έµφαση στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες. ιαθέτοντας τις υ οδοµές για τη διατήρηση ζωντανών θαλάσσιων ειδών ροσφέρει τη δυνατότητα στους µαθητές να τα µελετήσουν ζωντανά σε εργαστηριακές συνθήκες και µε τη χρήση στερεοσκο ίων-µικροσκο ίων αλλά και να κάνουν εξειδικευµένες αρατηρήσεις στα µεγάλα ενυδρεία. Ακόµα, το Cretaquarium ροσφέρει σε α οµακρυσµένα σχολεία τη δυνατότητα να αρακολουθήσουν εκ αιδευτική ξενάγηση µε τη χρήση web camera. Έτσι, σε συνεννόηση µε το αρµόδιο ροσω ικό του Ενυδρείου για τις τεχνικές λε τοµέρειες η ξενάγηση γίνεται ζωντανά και η ε ικοινωνία αλληλε ιδραστική. Ταυτόχρονα δε το Cretaquarium σχεδιάζει και υλο οιεί σειρά δραστηριοτήτων για τους εκ αιδευτικούς της ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ αίδευσης ιστεύοντας και ενισχύοντας την αµφίδροµη σχέση µεταξύ αυτού και της εκ αιδευτικής κοινότητας. Εκ αιδευτικά ρογράµµατα Το θαλάσσιο εριβάλλον και οι ζωντανοί οργανισµοί του, ανακαλύ τονται µέσα α ό µια σειρά εκ αιδευτικών ρογραµµάτων ου σχεδιάστηκαν για να υ οστηρίξουν και να εµ λουτίσουν τα αναλυτικά ρογράµµατα της ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ αίδευσης. Οι µαθητές όλων των βαθµίδων σε τµήµατα των ερί ου 20 ατόµων µαθαίνουν για τα ιο σηµαντικά φαινόµενα της φυσικής και της βιολογίας της θάλασσας µέσα α ό βιωµατικές ροσεγγίσεις και καινοτόµα µέσα διδασκαλίας. «Ποικιλότητα και ροσαρµογή» Για όλες τις ηλικίες ( ροσαρµόζεται ανάλογα) «Θαλασσινές ηµιουργίες (Φανταστικός βυθός) ζωγραφική και ηλο λαστική» Για µαθητές νη /γείου & δηµοτικού «Συγκριτική Εξέλιξη» Για µαθητές A' Γυµνασίου Ειδικά σχεδιασµένο για το αναλυτικό ρόγραµµα του µαθήµατος της Βιολογίας «Η Ιστορία του Πλανκτόν» Για αιδιά δηµοτικού Πρακτικές ληροφορίες: Α. Για τα Εκ αιδευτικά Προγράµµατα ιάρκεια: 1 ώρα η ξενάγηση στο χώρο των ενυδρείων και 1 ώρα εντός της τάξης Α ό ευτέρα έως Πέµ τη α ό 930 έως 1130 ή έως Μέγιστος αρ. αιδιών: έως 50 αιδιά Κόστος: 6 ευρώ/ αιδί (συνοδοί: Ελεύθερη είσοδος) Γονείς συνοδοί: 6 ευρώ (αντί για 8 ευρώ/άτοµο) Β. Για α λή εριήγηση 5 ευρώ / µαθητή µε συσκευές ξενάγησης οι εκ αιδευτικοί, χωρίζονται σε οµάδες και κάνουν ελεύθερη ξενάγηση. Στο χώρο λειτουργεί ωλητήριο και κυλικείο Ε ικοινωνία Ενυδρείο Cretaquarium Θαλασσόκοσµος, Πρώην Αµερικάνικη Βάση Γουρνών, Τ.Θ. 2214, Ηράκλειο (http://www.cretaquarium.gr) Για ληροφορίες ε ίσκεψης: Για κλείσιµο ραντεβού ε ίσκεψης:

11 Ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων σε συνεργασία µε την Παιδαγωγική Οµάδα «Φτου! Και βγαίνω...» τολµούν να ροτείνουν σε αιδιά και γονείς έναν άλλο τρό ο εκ αίδευσης έρα α ό το λαίσιο του σχολείου, µε βασικό ροσανατολισµό την ελευθεριακή εκ αίδευση, την ε αφή του αιδιού µε την φύση και τη βιολογική καλλιέργεια. Η οµάδα τρέχει -µε την αραγεµισµένη, µαγική βαλίτσα της και τα αυτοσχέδια αιχνίδια της για να δηµιουργήσει και να αίξει µε τα αιδιά. Οι δραστηριότητες της οµάδας βασίζονται κυρίως στο θεατρικό αιχνίδι και τους αυτοσχεδιασµούς, στο σωµατικό θέατρο, την έµ νευση µέσα α ό το εριβάλλον και τις κατασκευές. Συµ εριλαµβάνουν ένα σωρό δράσεις ου διεγείρουν τις αισθήσεις και την κίνηση, ανα τύσσουν τη φαντασία και κινητο οιούν τις ευαισθητο οιήσεις των αιδιών. Οµαδικά και αραδοσιακά αιχνίδια α ό όλο τον κόσµο, αφήγηση και χτίσιµο αραµυθιών, φωτογραφία και εικαστικά. Οι εκδροµές και τα αιχνίδια σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία και στην ύ αιθρο φέρνουν τα αιδιά σε ε αφή µε την αράδοση και την κουλτούρα, καλλιεργώντας την συνεργατικότητά τους. Α ό ζυµώµατα και ευφάνταστες µαγειρικές µέσα σε υ αίθριες, αυτοσχέδιες κουζίνες, µέχρι κυνήγι βοτάνων και θησαυρών στην φύση Εντός, και εκτός του χώρου του σχολείου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: /23 Μικρή οικονοµική συµµετοχή Το Λογάρι ως κέντρο ροβολής και ροώθησης Μεσογειακής δίαιτας, 10 χρόνια τώρα καλωσορίζει την κάθε ε οχή µε εδέσµατα ου ροσφέρει στους θαµώνες του. Τα εκ αιδευτικά του ρογράµµατα α ευθύνονται σε αιδιά όλων των ηλικιών και σκο ό έχουν την ε αφή τους µε τη φύση και την υγιεινή διατροφή, µέσα α ό ένα θεατρικό αιχνίδι. Εκ αιδευτικά ρογράµµατα Ο κύκλος του ψωµιού Τα αιδιά µ αίνουν ενεργά στο κύκλο του ψωµιού και συµµετέχουν σε όλες τις εργασίες µέχρι και το άλεσµα. Το ζύµωµα γίνετε αρουσία όλων των αιδιών και τα αιδιά φτιάχνουν το δικό τους ψωµί, µε αλεύρι ολικής αλέσεως. Κατό ιν τρώνε ζυµωτό ψωµί µε ελιές και το ρόγραµµα τελειώνει µε αραδοσιακό γάµο... Τα χόρτα της Κρητικής γης Α ό Οκτώβριο έως και Α ρίλιο τα αιδιά έχουν τη δυνατότητα να αρακολουθήσουν το ρόγραµµα αυτό, ό ου µε µια εριήγηση στους αγρούς Νη ιαγωγείο, δηµοτικό και γυµνάσιο Γυµνασίου, Λυκείου 11

12 αναφερόµαστε στα χόρτα της Κρητικής γης, σε κάθε ένα χωριστά και ερισυλλέγουµε εκείνα ου θα χρησιµο οιήσουµε σε λίγο µε την ε ιστροφή µας στο Λογάρι. Η ροετοιµασία των χόρτων, εµ εριέχει τον καθαρισµό, το λύσιµο, το κόψιµο των χόρτων για τη σαλάτα µας, η ο οία συνοδεύει, ελιές, ψωµί ζυµωτό και τηγανό ιτες, τις ο οίες φτιάχνουν τα αιδιά. Η υραµίδα της διατροφής Το ρόγραµµα α ευθύνεται σε αιδιά όλων των ηλικιών Μέσα α ό ένα θεατρικό αιχνίδι τα αιδιά στοιχειοθετούν την υραµίδα της Κρητικής διατροφής, µε φυσικά ροϊόντα ου τη δοµούν. Στη συνέχεια συµµετέχουν ενεργά στη ρο αρασκευή, ντάκου µε τοµάτα, φέτα, ελιές ή ενός οσ ριού, ό ου και α ολαµβάνουν Το µωσαϊκό της σοκολάτας ιάρκεια ρογραµµάτων: ώρες Νη ιαγωγείο, δηµοτικό και γυµνάσιο Νη ιαγωγείο, δηµοτικό και γυµνάσιο Κόστος: 5-6 ευρώ / αιδί ( εριλαµβάνεται και µικρό γεύµα α ό τι δηµιουργίες των αιδιών) Πληροφορίες: Κατερίνα Χαµηλάκη, Καταλαγάρι Ο Σ ηλαιολογικός Όµιλος Κρήτης (ΣΠ.Ο.Κ.) στο λαίσιο των ροσ αθειών του για γνωριµία των αιδιών µε τον κόσµο των σ ηλαίων, υλο οίησε 2 εκ αιδευτικά ρογράµµατα ου µ ορούν να υλο οιηθούν α ό τους ίδιους τους δασκάλους/καθηγητές είτε εντός των σ ηλαίων, είτε µέσα στην τάξη. Πρόκειται για τα: 1) «Ένας Υ όγειος κόσµος», το ο οίο µ ορεί να υλο οιηθεί εντός του φυσικού χώρου των σ ηλαίων (.χ. στο λαίσιο µιας εκ αιδευτικής εκδροµής). Σε αυτή την ερί τωση χρειάζεται η συνεργασία µε το Σ ηλαιολογικό Όµιλο Κρήτης ο ο οίος αρέχει κράνη και φακούς για τα αιδιά και τους συνοδούς τους. 2) «Εξερευνώντας τα σ ήλαια», το ο οίο µ ορεί να υλο οιηθεί εντός της τάξης. Στο λαίσιο του ίδιου ρογράµµατος δηµιουργήθηκε και µια εκ αιδευτική ταινία για αιδιά. Ο τίτλος της ταινίας είναι «Ο Αιµίλιος, η Σοφία και η σ ηλιά» και είναι εµ νευσµένο α ό το έργο του Jean-Jaques Rousseau «Αιµίλιος» µε το ο οίο έχει κοινό υ όβαθρο την α οτελεσµατικότητα της βιωµατικής µάθησης έναντι της στείρας µετάδοσης γνώσης. Η ταινία διαθέτει ρωτότυ ο σενάριο, ρωτότυ ο µουσική και οι ρωταγωνιστές είναι ερασιτέχνες σ ηλαιολόγοι, 12

13 και ντό ιοι α ό µια ορεινή εριοχή κοντά στο Ηράκλειο ό ου και έγιναν οι κινηµατογραφικές λήψεις. Και στις 2 ερι τώσεις, τα ρογράµµατα διαθέτουν 2 χωριστές µουσειοσκευές (µουσειοβαλίτσες) τις ο οίες ο Σύλλογος µ ορεί να διαθέσει δωρεάν σε ό οιον εκ αιδευτικό το ζητήσει. Οι µουσειοσκευές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να υλο οιούνται α ό τους δασκάλους, ακόµα κι αν δεν έχουν καµία ε αφή µε το χώρο των σ ηλαίων, διότι αρέχουν λήρεις και κατατο ιστικές οδηγίες εφαρµογής του ρογράµµατος (εγχειρίδιο του δασκάλου), καθώς και ό,τι υλικά θα χρειαστούν. Ηλικίες ου α ευθύνονται: Τα ρογράµµατα α ευθύνονται σε αιδιά ηλικίας α ό 7 έως 12-3 χρονών Κόστος: κανένα (εφόσον τα ρογράµµατα υλο οιήσει ο δάσκαλος). Εάν χρειαστεί η συνδροµή σ ηλαιολόγων, καλύ τεται α οζηµίωση για τη µεταφορά τους. ιαδικασία δανεισµού των µουσειοβαλιτσών: Ε ικοινωνείτε µε την Εύα Καµηλάκη στο ή µε τη Χρυσούλα Μαυρόκωστα στο και ζητάτε το δανεισµό της µουσειοσκευής για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Υ ογράφετε ένα α λό συµφωνητικό (χρησιδάνειο). 1ο πρόγραµµα: «Ένας Υπόγειος Κόσµος» 2ο πρόγραµµα: «Εξερευνώντας τα Σπήλαια» 13

14 Ο δήµος Αρχανών Αστερουσίων ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες δοµές πολιτισµού και αθλητισµού συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες που έχουν αγκαλιάσει οι δηµότες. Επιπλέον, έχοντας εξασφαλίσει χώρους και διαδικασίες λειτουργίας συνεργάζεται µε δοµές και άτοµα για να προσφέρονται περισσότερες υπηρεσίες προς τους δηµότες µε µικρή οικονοµική συνδροµή. Στη συνέχεια αποτυπώνονται οι δοµές και τα εργαστήρια που υλοποιούνται ή πρόκειται να ξεκινήσουν να λειτουργούν αυτή τη χρονιά. 14

15 Το θεατρικό αιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να ανα τυχθούν κινητικά, να γνωρίσουν βιωµατικά το χώρο στον ο οίο βρίσκονται και να τον χρησιµο οιήσουν για να δηµιουργήσουν διαφορετικά είδη εριβάλλοντος και διαφορετικές καταστάσεις. Μέσα α ό το θεατρικό αιχνίδι και την κατάλληλη καθοδήγηση α ό εµψυχωτές, µαθαίνουν να εµ ιστεύονται την οµάδα και ανακαλύ τουν τις ά ειρες δυνατότητες ου έχει το σώµα τους. Α οκτούν ε αφή µε τα µουσικά όργανα, το ρυθµό και τη µελωδία. Θεατρικό Εργαστήρι Η ε ιτυχηµένη ορεία των ροηγούµενων ετών κλείνει ένα κύκλο, αλλά ανοίγει ένα νέο, ιο α αιτητικό αλλά και ιο ελ ιδοφόρο. Μοναδική δυνατότητα ε ικοινωνίας και συναναστροφής, τα θεατρικά εργαστήρια θα µ ολιάσουν τους σ όρους της κοινής συνύ αρξης διαφορετικών ανθρώ ων σε µια κοινή καλλιτεχνική δηµιουργία. Η χειµερινή σεζόν ξεκινάει, το ίδιο και η ρόθεση συµµετοχής σας σε αυτό. Ανάλογα µε τις συµµετοχές, θα σχηµατιστούν εργαστήρια για Εφήβους και/ ή για Ενήλικες. Πληροφορίες: Πέτρος Μαυροµατίδης Ελεύθερη συµµετοχή Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων στις Αρχάνες Νέο κάλεσµα στο Θεατρικό Εργαστήριο στις Αρχάνες. Ενήλικες, έχοντας ανα τύξει την εκφραστική τους ικανότητα µέσα α ό τη δραµατο οίηση µ αίνουν σε διαφορετικούς ρόλους, εκφράζονται και δηλώνουν την ά οψή τους άνω σε κοινωνικά θέµατα, έννοιες και αξίες ου διέ ουν τη ζωή µας, ενώ αράλληλα α οκτούν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να σέβονται τα δικά τους συναισθήµατα, καθώς ε ίσης και τα συναισθήµατα των ανθρώ ων ου τα εριβάλλουν. Πληροφορίες: Αργυρώ Κωνσταντάκη, τηλ Ελεύθερη συµµετοχή Εργαστήρι ζωγραφικής στις Αγιές Παρασκιές Ο άνθρω ος νιώθει την ανάγκη να εκφραστεί ο τικά και να ει εκείνο ου αισθάνεται για τον κόσµο γύρω του. Πρόκειται για µια νευµατική, συναισθηµατική, όσο και ρακτική άσκηση ου βοηθάει στη εσωτερική ανά τυξη και την συνειδητο οίηση της ύ αρξης µας σε σχέση µε το γύρω κόσµο. Παρατηρούµε ως έφτει το φως σε κάθε αντικείµενο, ως µεταµορφώνεται το συναίσθηµα µας ανάλογα µε το χρώµα ου έχουµε α έναντι µας και ένα σωρό άλλα ράγµατα ου µας κάνουν να βλέ ουµε τον κόσµο και α ό µια άλλη ο τική γωνία. Τρίτη και Τετάρτη στις Αγιές Παρασκιές Ώρες 17:00-20:00 Πληροφορίες: Άννα Χιλετζάκη, τηλ Ελεύθερη συµµετοχή 15

16 Σύλλογος Φίλων Τέχνης Αρχανών Μαθήµατα Ζωγραφικής σε ρώτο φόντο και λήθος άλλων δραστηριοτήτων, ό ως αζάρια ανθρω ιάς και ενδιαφέρουσες εριηγήσεις σας εριµένουν αν α ευθυνθείτε στο Σύλλογο Φίλων Τέχνης στις Αρχάνες. 4 φορές τη βδοµάδα η Ελιάνα Ναούµ θα σας υ οδεχθεί σε ένα χώρο καλλιτεχνικής δηµιουργίας, εκεί ου ο χρόνος αίρνει άλλο νόηµα Χώρος: Αρχάνες Κόστος: 30 το µήνα Πληροφορίες: Τηλ Με βασικό άξονα την κίνηση, οι εκ αιδευτές θα ροσ αθήσουν να αγκαλιάσουν ένα ευρύτερο σύνολο ανθρώ ων, και να το φέρουν σε ε αφή µε την τέχνη του χορού. Μέσα α ό τη φιλοσοφία και τη δράση της ατόµων είναι να λειτουργήσουν ως ηγή έµ νευσης για όλο και ερισσότερους και διαφορετικούς δηµότες. Κρητικός Παραδοσιακός Χορός Νώντας Ερωτοκριτάκης Σύγχρονος και Παραδοσιακός Χορός Αντωνία Παντελάκη Κόστος: µικρή οικονοµική συνδροµή Σύγχρονος Χορός Ρενή Πα αδάκη Πλουµίδη Η αράδοση συναντά τη νέα γενιά και η µουσική α οκτά τη δική της υ όσταση. άσκαλοι µε µεράκι και όρεξη θα αναλάβουν την εντρύφηση σας στο χώρο της µουσική αιδείας είτε είστε αρχάριοι είτε ροχωρηµένοι. Χώρος: Κουνάβοι Κόστος: µικρή οικονοµική συνδροµή Πληροφορίες: Τηλ. Κάλλια Σ υριδάκη, Μιχάλης Τζορµ ατζάκης Τηλ , Μεικτή Χορωδία Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Μέσα α ό τη Χορωδία θα χτίσετε τις γέφυρες, για να εράσετε στον κόσµο της µουσικής Η χοράρχης Αργυρώ Ρέ α µυεί τους συµµετέχοντες στην εκµάθηση και εκτέλεση εκκλησιαστικών και αραδοσιακών συνθέσεων Εκεί ό ου η χρόνος γίνεται λέον µελωδία Πληροφορίες: Αργυρώ Ρέ α Μεικτή Χορωδία Αρχανών Η χορωδιακή µουσική γίνεται κτήµα γιατί µ αυτό τον τρό ο θα µάθει ο καθένας µας να αγα ά την τέχνη, τη µελωδία, την αρµονία των ήχων. Αυτό ασφαλώς θα έχει ε ίδραση στη ψυχή και τον χαρακτήρα του ατόµου, ιδιαίτερα των νέων κι αυτό γιατί στο οµαδικό τραγούδι, εκτός των άλλων, υ οτάσσεται η ατοµική ροβολή και γεννιέται στους τραγουδιστές χορωδούς- το αίσθηµα της συνεργασίας και ρο αντός της ειθαρχίας του ατόµου µέσα στο σύνολο. Πληροφορίες: Μαίρη Μαρκο ούλου 16

17 Η Παλαιά Αγορά είναι µια Αστική µη Κερδοσκο ική Εταιρία ου δραστηριο οιείται στις Αρχάνες. Προσφέρει σε αιδιά και ενήλικες σεµινάρια ό ως: Λαϊκής Τέχνης Ψηφιδωτού Κεραµικής Τέχνη α ό ανακυκλώσιµα υλικά Κοσµήµατος κ.α. Κόστος: Με µικρή οικονοµική συνδροµή θα µεταφερθείτε σε ένα κόσµο δηµιουργίας, συµµετοχικότητας και δηµιουργικής έκφρασης. Πληροφορίες: Ειρήνη Παρασχάκη: , Ελένη Καλοχριστιαννάκη: Ο δήµος σε συνεργασία µε τον Γιάννη Πλουµίδη σας οδηγεί µέσω του φωτογραφικού του φακού στον κόσµο της ψηφιακής εικόνας.. Κόστος: 10 / µήνα Πληροφορίες: Πλουµίδης Γιάννης τηλ Εργαστήρι Ψηφιδωτού Σε συνεργασία µε το ήµο και τη Παλιά Αγορά ρόκειται να λειτουργήσει Εργαστήρι Ψηφιδωτού Ελεύθερη συµµετοχή Πληροφορίες: Αννα Μαλλιωτάκη, Τηλ: Πληροφορίες: Ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων, σε συνεργασία µε την ε αγγελµατική σχολή µόδας και ρα τικής burda, διοργανώνει τµήµατα αρχαρίων τρίµηνης διάρκειας µε τη δυνατότητα α όκτησης δι λώµατος για τη ρα τική α σταδ ιου ου δίνει τη δυνατότητα να ράψετε φούστα, αντελόνι, ουκάµισο, φόρεµα, σακάκι. Οι γνώσεις ου αίρνουν οι α όφοιτοι τους δίνουν εφόδια να εργαστούν στη βιοτεχνία, να δουλέψουν φασόν. Κόστος: 400 ευρώ/τρίµηνο Παρέχεται ιστο οιηµένο δί λωµα. 17

18 18

19 Καθώς ο κινηµατογράφος α οτελεί αναµφίβολα ένα α ό τα ιο α οτελεσµατικά και χρήσιµα µέσα εκ αίδευσης όλων των ηλικιών, α οφασίσαµε να δηµιουργήσουµε µια «ταινιοθήκη» µε ταινίες ε ιλεγµένες για διαφορετικές ηλικίες (α ό αιδιά ηλικίας 4 έως και 19 ετών), µε κριτήριο τον εκ αιδευτικό τους χαρακτήρα. Τις ροτεινόµενες ταινίες θα τις βρείτε σε ξεχωριστό έντυ ο ου ε ισυνά τουµε µαζί µε το αρόν έντυ ο και στο ο οίο ε ιχειρήσαµε τη σύντοµη εριγραφή της κάθε ταινίας µε ειδική µνεία για το σε οια ηλικία α ευθύνεται. Για την ε ιλογή των ταινιών, λάβαµε υ όψη τις ροτάσεις αναγνωρισµένων φορέων ό ως το ΚΕΣΑΝ, το Υ ουργείο Παιδείας και ζητήσαµε τη γνώµη της Κινηµατογραφικής Οµάδας Αρχανών και του Νίκου Τσαγκαράκη, κριτικού κινηµατογράφου, τους ο οίους και ευχαριστούµε θερµά. Σηµειώνουµε ότι η λίστα των ροτεινόµενων ταινιών ασφαλώς δεν είναι εξαντλητική. Σκο ός µας είναι να την εµ λουτίζουµε ανανεώνουµε διαρκώς. Θα µας ήταν δε ιδιαίτερα χρήσιµο να εµ λουτίζουµε τη λίστα και µε δικές σας ροτάσεις για ταινίες ή ντοκιµαντέρ, ου είµαστε βέβαιοι ότι έχετε. Συνιστάται στους δασκάλους και καθηγητές η αρακολούθηση των ταινιών ριν α ό την ροβολή τους στο σχολείο, µε σκο ό την ε ιλογή της καταλληλότερης, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες ανάγκες της εκάστοτε τάξης. Πληροφορίες Για την α όκτηση της λίστας, δείτε στην ιστοσελίδα του ήµου (www.dimos-archanon-asterousion.gr). Για την α όκτηση της ταινίας, ε ικοινωνήστε µε το ΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /23 και 19

20 20

21 ρόµοι του Κρασιού Στη Κρήτη, ό ως και σε άλλες εριοχές της λεκάνης της Μεσογείου, η αµ ελουργική αράδοση είναι ιδιαίτερα λούσια. Το κρασί δεν είναι συνδεδεµένο µόνο µε τις διατροφικές συνήθειες του Έλληνα, αλλά και µε τη θρησκευτική και λαϊκή αράδοση και µε την ολιτιστική του κληρονοµιά. Για τη διατήρηση και την ανάδειξη αυτής της κληρονοµιάς ανα τύχθηκε µία ειδική µορφή Αγροτουρισµού, οι ρόµοι του Κρασιού, ου ροτείνει στον ε ισκέ τη να ακολουθήσει µία ροσεκτικά ε ιλεγµένη διαδροµή, η ο οία διασχίζει τα ιο γραφικά σηµεία µιας αµ ελουργικής ζώνης και να ε ισκεφτεί ε ιλεγµένες οινο αραγωγικές µονάδες, να δοκιµάσει τα το ικά κρασιά συνοδευµένα α ό αραδοσιακές γεύσεις της εριοχής και να εριηγηθεί σε αραδοσιακούς οικισµούς, αρχαιολογικούς χώρους, κ.ά. Πρόκειται για µια σχετικά νέα µορφή τουρισµού, α όλυτα εναρµονισµένη µε το φυσικό εριβάλλον και άριστα οργανωµένη, ου στοχεύει στην ουσιαστική γνωριµία µε τον κάθε τό ο, µέσα α ό την αράδοση της αµ ελουργίας και της οινο οιίας. Το «ίκτυο Οινο οιών Νοµού Ηρακλείου» α οτελείται α ό 16 οινο οιητικές µονάδες του Νοµού οι ο οίες έραν της αραγωγικής και εµ ορικής τους δραστηριότητας, αρακολουθούν, αρακινούν και εµ λέκονται στην ευρύτερη ανά τυξη του Νησιού. Το ίκτυο είναι ανοικτό σε κάθε ρόταση συνεργασίας, µεταξύ άλλων και µε τα σχολεία του δήµου µας τα ο οία είναι έτοιµο να υ οδεχτεί, ροσαρµόζοντας τους ε ισκέψιµους χώρους των οινο οιείων σε χώρους γνωριµίας των µαθητών µε την τέχνη της αµ ελουργίας, της οινο οίησης και γευσιγνωσίας. 1 ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ 2 Γ.Ε.Α. ΑΕ - ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 3 ΜΙΝΩΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ 4 MEDITERRA ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 5 Γ. ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΑΟΒΒΕΕ 6 Α7.Σ. ΑΡΧΑΝΩΝ 7 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 8 Μ. ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ 9 ΤΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΕ Καλονή, Πεζά Ηράκλειο Τηλ.: Site: Ε ισκεψιµότητα: ευτ.-σαβ. 09:00-17:00 Κυρ. & Αργίες µε ραντεβού... Αλάγνι, Ηράκλειο Τηλ.: Fax: Site: Ε ισκεψιµότητα: µε ραντεβού... Πεζά Πεδιάδος, Ηράκλειο Τηλ.: , Fax: Site: Ε ισκεψιµότητα: ευτ.-παρ. 09:00-16:00 Σαβ. 10:30-15:00... Κουνάβοι, Ηράκλειο Τηλ.: , Fax: Site: Ε ισκεψιµότητα: µε ραντεβού... Μελέσσες, Ηράκλειο Τηλ.: , Fax: Site: Ε ισκεψιµότητα: µε ραντεβού... Αρχάνες Ηρακλείου Τηλ.: , Fax: Ε ισκεψιµότητα: ευτ.-παρ. 09:00-15:00... Κουνάβοι, Ηράκλειο Τηλ.: , Site: Ε ισκεψιµότητα: Παρ. & Σαβ. 10:00-14:00 Κυρ.-Πεµ. µε ραντεβού... Χουδέτσι Πεδιάδος, Ηράκλειο Τηλ.: , Fax: Ε ισκεψιµότητα: µε ραντεβού... Κουνάβοι, Ηράκλειο Τηλ.: , Fax: Site: Ε ισκεψιµότητα: µε ραντεβού... Μεταξοχώρι Ηρακλείου Τηλ.: , Fax: Site: Ε ισκεψιµότητα: ευτ.-παρ. 09:00-16:00 Σαβ. & Κυρ. µε ραντεβού... 21

22 Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους: ΚΝΩΣΟΣ & ΑΡΧΑΝΕΣ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ Η Χαρά Σ ίτση, αρχαιολόγος και δηµότης µας, ροθυµο οιείται να οργανώσει α ό κοινού µε σχολεία του δήµου µας ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και του Γιούχτα-Αρχανών. Τα σχολεία, κυρίως τα γυµνάσια και λύκεια, έχετε τη δυνατότητα να ε ικοινωνήσετε α ευθείας µαζί της και να συµφωνήσετε για την/τις ηµέρα/ες ξενάγησης (τηλ. ε ικοινωνίας: / / Για την Κνωσό, η είσοδος είναι ελεύθερη για τους µαθητές όλων των ηλικιών. Για να εξασφαλίσουµε την ελεύθερη είσοδο και των δασκάλων / καθηγητών, χρειάζεται ειδική συνεννόηση (αίτηµα) ρος την Εφορία ΚΓ Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων (τηλ: ) το ο οίο είτε κάνετε α ευθείας εσείς, είτε ζητάτε α ό το δήµο να το κάνει. Κατό ιν συνεννόησης θα µ ορούµε να εξασφαλίζουµε και τα λεωφορεία του ήµου για τη µεταφορά των µαθητών. Αυτό ισχύει κατά ερί τωση (ανάλογα µε τη ζήτηση ου θα υ άρξει α ό τα σχολεία, µ ορεί να χρειαστεί µικρή συνδροµή α ό κάθε µαθητή για την κάλυψη της δα άνης του οδηγού). Λαογραφικό µουσείο Αρχανών Το Λαογραφικό Μουσείο Αρχανών ετοιµάζεται να σας υ οδεχτεί ξανά µετά τις 15 Οκτωβρίου µετά τις εργασίες ανακαίνισης. Κατά το αρελθόν έχουν λειτουργήσει µε ε ιτυχία Εκ αιδευτικά Προγράµµατα, τα ο οία θα διατεθούν εκ νέου και τη φετινή χρονιά: Ζυµώνοντας τη αράδοση Ανακύκλωση των Παλιών Η είσοδος και εριήγηση στο Μουσείο είναι ελεύθερη. Κόστος Εκ αιδευτικών Προγραµµάτων 2,5 / άτοµο Πληροφορίες: Αρχαιολογική συλλογή Αρχανών Στο Μουσείο των Αρχανών εκθέτονται κυρίως λίθινα και ήλινα αντικείµενα καθώς και ακριβή αντίγραφα ορισµένων α ό τα σηµαντικότερα αρχαιολογικά ευρήµατα της εριοχής Αρχανών- Γιούχτα ου αναµφίβολα είναι α ό τις σηµαντικότερες αρχαιολογικές εριοχές της Κρήτης. Τα ερισσότερα βέβαια ευρήµατα βρίσκονται στο αρχαιολογικό µουσείο Ηρακλείου, ωστόσο ο ε ιτυχηµένος τρό ος έκθεσης των ευρηµάτων και αντιγράφων, βοηθάει τον ε ισκέ τη να α οκτήσει µια καλή εικόνα της ζωής στην µινωική Κρήτη. Ώρες ε ίσκεψης: καθηµερινά εκτός Τρίτης Πληροφορίες

23 Πεζοπορίες στη φύση του δήµου Μ ορείτε να οργανώσετε κατα ληκτικές εζο ορίες σε διαµορφωµένα και ασφαλή µονο άτια του ήµου µας, ου αρέχουν στους µαθητές µια έξοχη ευκαιρία για ε αφή µε την ωραία φύση της εριοχής µας. Προτείνουµε τις αρακάτω: ιάσχιση του Κουναβιανού φαραγγιού ιάσχιση του Αστρακιανού φαραγγιού Εύκολες διαδροµές διάρκειας α ό 1.30 έως Και για τα δύο έχει εκδοθεί έντυ ο µε ληροφορίες για τον τρό ο ροσέγγισης και διάσχισης. ιατίθενται α ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Αγροτικής Ανά τυξης του ήµου στα Πεζά. Α αιτείται συνεννόηση ριν µε το ήµο για τη διερεύνηση της κατάστασης στην ο οία βρίσκονται τα φαράγγια (ανάλογα και µε την ε οχή της ε ίσκεψης). Ανάβαση στο Γιούχτα. Το µονο άτι φέρει καλή σήµανση και είναι διάρκειας 1 ώρας ερί ου. Ε ίσκεψη εζο ορία στο δασάκι της Κεφάλας στις Κάτω Αρχάνες. Το αλσύλλιο είναι ιδανικό για εριβαλλοντική εκ αίδευση. Πλησίον του υ άρχει και ο αρχαιολογικός χώρος του Φουρνίου. Για όλα τα αρα άνω συνιστούµε την ρο-συνεννόηση µε το Κέντρο εριβαλλοντικής Εκ αίδευσης Αρχανών το ο οίο έχει δηµιουργήσει ειδικά ρογράµµατα για τους αρα άνω χώρους. 23

24 24

25 Κλειστό Γυµναστήριο Μελεσών: «Γυµνάσιο» Το Κλειστό Γυµναστήριο βρίσκεται δί λα στο Γυµνάσιο-Λύκειο στο δηµοτικό διαµέρισµα Μελέσες. Ξεκίνησε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 2009 και µέχρι σήµερα έχει συγκεντρώσει ένα αρκετά µεγάλο αριθµό µελών. Στο γυµναστήριο α ασχολούνται 6 γυµναστές και 1 κο έλα στην γραµµατεία & διατροφή. Περιλαµβάνει: 1. ΑΙΘΟΥΣΑ FITNESS ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕΡΑ. 2. ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΧΡΟΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ-ΒΟΛΕΪ 4. ΑΠΟ ΥΤΗΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ. ραστηριότητες: 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (µυϊκή ενδυνάµωση κτλ) 2. ΟΜΑ ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (aerobic, step, pilates, fitball, tae bo, σουηδική γυµναστική, θερα ευτική γυµναστική κτλ) 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 4. ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (µ άσκετ, βόλεϊ, tae kwo do κτλ) 5. ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 6. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ (τουρνουά, εκδροµές κτλ) Συνδροµές: ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 20 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ (15 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 10 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 3ο) ΠΑΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 20 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες:: Κλειστό Γυµναστήριο Αρχανών Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ήµου συγκαταλέγονται οι ακόλουθες δοµές: Α. Ανοικτό γή εδο οδοσφαίρου στη θέση «Κάµ ος» ου εριλαµβάνει: Γή εδο οδοσφαίρου µε φυσικό χλοοτά ητα Βοηθητικό γή εδο οδοσφαίρου Ανοιχτό γή εδο καλαθοσφαίρισης Για την εξυ ηρέτηση των αθλητών υ άρχουν σύγχρονα α οδυτήρια, λήρως εξο λισµένα καθώς ε ίσης και κερκίδα 300 καθήµενων θεατών. Στους αρα άνω χώρους διεξάγονται αγώνες οδοσφαίρου όλων των κατηγοριών, Το ικών και Εθνικών Πρωταθληµάτων, ενώ α οτελεί και τη φυσική έδρα της οµάδας του ήµου, Α.Ο ΑΡΧΑΝΩΝ «Ο ΓΙΟΥΧΤΑΣ». Β. Κλειστό Γυµναστήριο όλων των αθληµάτων, στη θέση «Συνοικισµός» ου εριλαµβάνει: Αγωνιστικό χώρο για αγώνες µ άσκετ, βόλεϊ, χάντµ ολ, τένις και άλλων αθληµάτων σάλας Αίθουσα Γυµναστικής, εξο λισµένη µε όργανα τελευταίας τεχνολογίας για την δωρεάν άθληση των δηµοτών Κερκίδα 650 καθήµενων θεατών Στους αρα άνω χώρους διεξάγονται αγώνες των ρωταθληµάτων όλων των κατηγοριών, Το ικών και Εθνικών. Πληροφορίες:

26 26

27 Κ ΑΠ στο ήµο µας ΚΠΑΠ στα Πεζά Έναρξη του Κέντρου ηµιουργικής Α ασχόλησης Παίδων στα Πεζά α ό 1 Οκτωβρίου ηµιουργική α ασχόληση των αιδιών µέσα α ό την εικαστική τέχνη λαµβάνει χώρα τις α ογευµατινές ώρες α ό κατα ληκτικούς αιδαγωγούς και εµψυχωτές. Ώρες Λειτουργίας: 14:00-18:00 Πληροφορίες: Χιλετζάκη Άννα: συµβουλευτική γονέων Y ό διαβούλευση συµβουλευτική εφήβων Y ό διαβούλευση ΚΠΑΠ στις Αρχάνες ηµιουργική α ασχόληση αιδιών εξερευνώντας τις τέχνες του θεάτρου, των εικαστικών, αλλά και ταξιδεύοντας έχοντας σαν µέσο την αιδική λογοτεχνία ερνούν τον χρόνο τους δηµιουργικά µε χρήση σύγχρονων βιωµατικών µεθόδων µάθησης, ό ως τα διαθεµατικά φύλλα για το εριβάλλον κ.α. Ώρες Λειτουργίας: 16:00-20:00 Πληροφορίες: Καλοχριστιανάκη Ελένη:

28 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 28

29 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΛ. ΕΜΑΙΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΛ. ΕΜΑΙΛ 1. Σύλλογος φίλων τέχνης Νίκος Καλαθάκης Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Βασιλείου ρετάκης Μάνος Θεατρική οµάδα Κωσταντάκη Αργυρώ / r 2. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιών Παρασκιών Βλασάκη Ελένη Λέσχη Κινηµατογράφου Αρχανών Μ άµ ης Αδαµάκης e.com 3. Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγνίου Μαθιανάκης Γιώργος Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Βαθυ έτρου Αρχανών 5. Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Πατσίδων 6. Μορφωτικός Σύλλογος Αρχανών Μαρκοµανωλάκης Νίκος ( ) Μαυράκης ( ) Αντώνης Φανουράκης (αντι ρόεδρος είναι ο ήµος Τσιµ ινός) Πολιτιστικός Σύλλογος Αστριτσίου 5. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρµανωγείων 6. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαδίου 7. Πολιτιστικός Σύλλογος Αστρακών σε αδράνεια Χρονάκης Γιάννης Σταυρακάκης Μανόλης Σταυρακάκης Μιχάλης Κριτσωτάκης Μανόλης / Ανα τυξιακός και ολιτιστικός σύλλογος ΟΙ ΑΡΧΑΝΕΣ (Κάτω Αρχάνες) 8. Ιστορικός, Περιβαλλοντικός, Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχάνων, «Η Αναγέννηση» 9. ΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩ ΙΑ Στραταριδάκης Κώστας ( ) Καλοχριστιανάκη Αθηνά ( ) Κουκουνάκη Γεωργία ( ) Μαλλιαράκης Γιώργος ( ) 10. Χορωδία Αρχανών Κανδύλα Ολυµ ία ( ) Πολιτιστικός Σύλλογος αµανίων 9. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλονής 10. Πολιτιστικός Σύλλογος Καταλαγαρίου 11. Πολιτιστικός Σύλλογος Κουνάβων 12. Πολιτιστικός Σύλλογος Μελεσών ( ρόεδρος) 13. Πολιτιστικός Σύλλογος Μυρτιάς Αντωνακάκης Αντώνης Παντεχάκης Στέλιος- Φρόσω Πα αστεφανά κη Σταυρούλα Παντεχάκη Ντέ η οξαστάκης Φώτης Ατζιτζικάκης Γιάννης

30 14. Πολιτιστικός Σύλλογος Μεταξοχωρίου σε αδράνεια 15. Πολιτιστικός Σύλλογος Μελιδοχωρίου 16. Πολιτιστικός Σύλλογος Πεζών 17. Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλισίων Σαριδάκης Μανόλης Καράτζης Γιώργης Καλογερίδης Μανόλης Φανουράκη Ιωάννα Κοτσαρίδης Κωστής Πολιτιστικός Σύλλογος Προστασίας του Περιβάλλοντος «Οι Τρεις Εκκλησιές» 5. Θεατρική Οµάδα Πύργου 6. Πολιτιστικός Σύλλογος ΠΥΡΓΟΣ «Τα Αστερούσια» Συµεωνίδης Εµµ. Γιάννης Βελεγράκης, ρόεδρος Μανώλης Κα ετανάκης ( )- ρόεδρος // Καλογιαννάκης Ταχ. /νση: Πύργος. Αστερουσίων Τ.Κ Post Restant Πύργος // oo.gr / Πολιτιστικός Σύλλογος Χουδετσίου Μανιώρος Αντώνης Πολ. Σύλλ. Λιγορτύνου Πα αδάκη Μαρία Φωτεινού 43, Πα α έτρου Γαβαλά, Έβανς Κυ ριωτάκης Γιώργος Ρέ ας Κυριάκος (αντι ρόεδρος) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 8. Πολ. Σύλλ. Μεσοχωριού Στεφανάκης Μανώλης (αντι ρόεδρος) Πύργος / ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ιεύθυνση ΤΗΛ./ΕΜΑΙΛ 9. Πολ. Σύλλ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ Βεργάκης Χρήστος Μεσοχωριό Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΧΕΝΤΡΙΑ, Ε ωνυµία: «Άγιος Νικήτας» Πα αδάκης Γεώργιος Πα αδάκης Ιωάννης (αντι ρόεδρος) Σήφακα 10, Ατσαλένιο, Αχεντριάς ΠΑΡΑΝΥΜΦΟΙ «Νύµφες» Στειακάκη Φωτεινή Βαρδάκης Άγγελος (αντι ρόεδρος) Παράνυµφοι Παράνυµφοι Σύνδεσµος Ανά λασης Εθιάς Μαθιουδάκης Νίκος Πολ. Σύλλ. Πραιτωρίων Κατσα ρακάκης Άγγελος Πραιτώρια Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβίων Σταυρακάκης Ιωάννης Σ υριδάκης Ιωάννης (αντι ρόεδρος) αµασκηνού 2, Ηράκλειο Καλύβια Πα αδάκης Ιωάννης (αντι ρόεδρος) 12. Πολ. Σύλλ. Τεφελίου Χατζηγεωργίου Πάρης Πραιτώρια Αργοστολίου 5, Μεσσαµ ελιές Πολιτιστικός Σύλλογος Χάρακα «Άγιος Παύλος Λιδάκης Χάρακας

31 Παντελεήµονας» ΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 14. Πολιτιστικός Σύλλογος Χαρακίου «Ο Κάτω Σήφης» Σουλτάτος Αντρέας ( ρόεδρος) Χαράκι α/α Το ικές/ ηµοτικές Κοινότητες Ονοµατε ώνυµο ροέδρου Τηλέφωνο Βρέντζος Γεώργιος (αντι ρόεδρος) 1 ηµοτική Κοινότητα Αρχανών ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου «Νεοχώρι» Κονσολάκης Γεώργιος Λύσσου 27, Θέρισσος Το ική Κοινότητα Κάτω Αρχανών ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ του ΙΩΑΝΝΗ Πολιτιστικός Σύλλογος «ωράκι» 17. Πολιτιστικός Σύλλογος Ροτάσι 18. Πολιτιστικός Σύλλογος Τσούτσουρα «Αγία Παρασκευή» 19. Πολιτιστικός Σύλλογος Πλακιώτισσας 20. Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρνιάς Πα αδάκης Κων/νος Ανδρουλάκης Νικήτας Νταγκουνάκης Ιωάννης Τσικνάκης Γεώργιος «Αντι ρόεδρος» Κουτεντάκης ηµήτριος Καλογιαννάκης Χαράλαµ ος ωράκι Άτλαντος 12, Ηράκλειο Σοκαρά Ασήµι Ρούσου Χούρδου 4 Ηράκλειο / Το ική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 4 Το ική Κοινότητα Αγίων Παρασκιών 5 Το ική Κοινότητα Αλαγνίου 6 Το ική Κοινότητα Αστρακών 7 Το ική Κοινότητα Αστριτσίου 8 Το ική Κοινότητα αµανίων ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΣΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΛΙΒΕΣΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΛΤΖΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΣΑΒΒΑ α/α Φορέας 1. Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη 2. Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος 3. Πολιτιστική Οµάδα Ε ί Σκηνής Υ εύθυνος ε ικοινωνίας Βαρβάρα Τσάκα / Αντώνης Λεβέντης Καλλιτεχνική ιεύθυνση: Ross Daly Γιαλιτάκη Κατερίνα ιεύθυνση /Τηλέφωνο Μυρτιά Τηλ.: , , Fax: // Fax: gr s-museum.gr music.gr politistiko_camp 9 Το ική Κοινότητα Καλλονής 10 Το ική Κοινότητα Καταλαγαρίου 11 Το ική Κοινότητα Κουνάβων 12 Το ική Κοινότητα Μελεσών 13 Το ική Κοινότητα Μεταξοχωρίου ΦΑΦΟΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΡΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

32 14 Το ική Κοινότητα Μυρτιάς 15 Το ική Κοινότητα Πεζών 16 Το ική Κοινότητα Χουδετσίου 17 Το ική Κοινότητα Αχεντριά 18 Το ική Κοινότητα Εθιάς 19 Το ική Κοινότητα Καλυβίων 20 Το ική Κοινότητα Λιγόρτυνου 21 Το ική Κοινότητα Μεσοχωρίου 22 Το ική Κοινότητα Παρανύµφων 23 Το ική Κοινότητα Πραιτωρίων 24 Το ική Κοινότητα Πύργου 25 Το ική Κοινότητα Τεφελίου 26 Το ική Κοινότητα Χάρακα 27 Το ική Κοινότητα Χαρακίου ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΗΘΩΜΑΪ ΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Μαρούσι, 28-07- 2010 Αριθ. Πρωτ. 93038/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.rodafinos.cjb.net

www.rodafinos.cjb.net ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Είµαι ε εισµένος ότι η ανάγνωση των α οσ ασµάτων ου εριέχονται στο αρόν e-book ενδέχεται να αλλάξει, αν όχι τις συνθήκες στη ζωή σας, τον τρό ο ου σκέφτεστε - ρος το

Διαβάστε περισσότερα

τόµος 8 (2), 18 28 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011

τόµος 8 (2), 18 28 ηµοσιεύτηκε: εκέµβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Released: εκέµβριος 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (2), 18-28 Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Αθλητισµού ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής τόµος 8 (2), 18 28

Διαβάστε περισσότερα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.22 Aντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. προβολής. τουριστικής ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Οδηγός. προβολής. τουριστικής ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Οδηγός τουριστικής προβολής ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2 «Να γυρίζεις τη γης, να βλέπεις - να βλέπεις και να μην χορταίνεις - καινούργια χώματα και θάλασσες κι ανθρώπους κι ιδέες, και να τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 433 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-09-2008 Σήµερα τηv 1/09/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ÛÂÏ MEPO O IO EK OTHΣ: 10.00 13.00 & 17.00 20.00 I IOKTHΣIA: e-mail:demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy www.agiosathanasios.org.

ÛÂÏ MEPO O IO EK OTHΣ: 10.00 13.00 & 17.00 20.00 I IOKTHΣIA: e-mail:demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy www.agiosathanasios.org. ο άγιος αθανάσιος ενηµερωτική εφηµερίδα ήµου Αγίου Αθανασίου Τεύχος 10 / Νοέµβριος 2008 Καλό Χειµώνα ÛÂÏ 2 Αντί χαιρετισµού: Aναθεώρηση Τοπικών Σχεδίων Ώρα για ενεργότερη συµµετοχή και δικαιότερες αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία. Θέρµης µε το Πανεπιστήµιο

Συνεργασία. Θέρµης µε το Πανεπιστήµιο Ζηµιές σε Κ. Σχολάρι, Καρδία και Τρίλοφο από τις κατολισθήσεις Κατολισθήσεις σε οικισµούς του δήµου Θέρµης προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειµώνα σε συνδυασµό µε άλλες προϋπάρχουσες αιτίες,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Ωδείο. Είναι ο πολιτισμός απάντηση στην κρίση; Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Οικολογικό Πάρκο. Ο θησαυρός της μαθησιακής διαφορετικότητας

Δημοτικό Ωδείο. Είναι ο πολιτισμός απάντηση στην κρίση; Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Οικολογικό Πάρκο. Ο θησαυρός της μαθησιακής διαφορετικότητας Τεύχος 5 Είναι ο πολιτισμός απάντηση στην κρίση; Δημοτικό Ωδείο Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Οικολογικό Πάρκο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ο θησαυρός της μαθησιακής διαφορετικότητας editorial

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 1 2 Κεφάλαιο 1ο: Α ό την Αγροτική Οικονοµία στην Αστικο οίηση Μέρος Γ Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα Ενότητα 1. Το αγροτικό ζήτηµα Σχεδιάγραµµα Μέχρι 19 ο αι. Βιοµηχανική ε ανάσταση: Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι της Μελέτης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

2008 (Project) ., , . . . 2-10/9/2008. .

2008 (Project)   ., ,       .          .     .     2-10/9/2008.          . Οκτώβριος 2008 Το Σχέδιο Εργασίας (Project) αποτελεί τον πυρήνα της ιαθεµατικότητας. Οι µαθητές, µεταξύ άλλων, εξοικειώνονται µε τις διαδικασίες της επιστηµονικής µεθοδολογίας της έρευνας και µε τη διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

1Ô π À ƒπ ª À π ø π ƒø µ ªπ π À

1Ô π À ƒπ ª À π ø π ƒø µ ªπ π À 1Ô π À ƒπ ª À π ø π ƒø µ ªπ π À Àapplefi ÙËÓ ÈÁ ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ıóèî È Â Î È ÚËÛÎÂ Ì ÙˆÓ ÌÂ ı Ì : «π À ª π π π ª À π ƒø µ ªπ π À. ª π π µπøª π ƒ π π ã ø π ã ª π À Ã π À» 15 ˆ 17 appleúèï Ô 2005 1 1Ô π

Διαβάστε περισσότερα