Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων"

Transcript

1

2 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010

3 3 Έρευνα Ικανο οίησης Χρηστών : Εφαρµογή στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανε ιστηµίου Ιωαννίνων Η ικανο οίηση των ληροφοριακών αναγκών της Εκ αιδευτικής και Ερευνητικής Κοινότητας ου εξυ ηρετεί α οτελεί το ε ίκεντρο του ενδιαφέροντος και βασικό σκο ό ύ αρξης και α οστολής µιας Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης. Για τη µέτρηση του βαθµού Ικανο οίησης των χρηστών α ό τις Υ ηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανε ιστηµίου Ιωαννίνων και ως εφαρµογή των µεθοδολογιών ου ανέ τυξε η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.), ου στεγάζεται στους χώρους της, ραγµατο οιήθηκε ηλεκτρονική έρευνα. Η έρευνα υλο οιήθηκε µε τη συµ λήρωση ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου ( και αναλύθηκε σχετικά. Στην αρούσα έκδοση αρουσιάζονται τόσο η µεθοδολογία όσο και οι ρακτικές ανάλυσής της µε τρό ο ου α οτυ ώνει τις α όψεις των χρηστών για τη Βιβλιοθήκη και µετρά το βαθµό ικανο οίησής τους. Έρευνες αυτής της µορφής, καινοτόµες για τον ελληνικό χώρο, α οτελούν διεθνώς ολύτιµα εργαλεία οργάνωσης και αροχής υ ηρεσιών Βιβλιοθηκών. Ευχαριστώ τις ληροφορικούς ήµητρα Τσάµη και Ειρήνη Μ ράχου για τη δηµιουργία της Ηλεκτρονικής Βάσης εδοµένων και την εξαγωγή των δεδοµένων, το ρ. Βασίλη Πολυχρονό ουλο για την ανάλυση των στοιχείων, την ε ιµέλεια και σύνταξη της έκθεσης, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή συµ ληρώνοντας το ερωτηµατολόγιο στην ιστοσελίδα της Μ.Ο.Π.Α.Β. ρ. Γιώργος Κ. Ζάχος ιευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανε ιστηµίου Ιωαννίνων

4 4 Το Ερωτηµατολόγιο Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανε ιστηµίου Ιωαννίνων ανέθεσε στη Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών να διεξάγει Έρευνα Ικανο οίησης των χρηστών της ως µέρος της αξιολόγησής της. Για το λόγο αυτό η Μ.Ο.Π.Α.Β. συνέταξε ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις ου αφορούν τις υ ηρεσίες, το υλικό, το ροσω ικό και τους χώρους της Βιβλιοθήκης. Το ερωτηµατολόγιο σε ηλεκτρονική µορφή συνδέθηκε µε τη Βάση εδοµένων στην ιστοσελίδα της Μ.Ο.Π.Α.Β. Η Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανο οίησης Χρηστών ου εφαρµόστηκε ιλοτικά στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανε ιστηµίου Ιωαννίνων άνοιξε το δρόµο για τη διεξαγωγή αρόµοιων ερευνών σε όλες τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Η Μ.Ο.Π.Α.Β., έχοντας την τεχνογνωσία και την υλικοτεχνική υ οδοµή, µ ορεί να διοργανώνει ανάλογες έρευνες και για τις υ όλοι ες Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες συµβάλλοντας στη διερεύνηση της ικανο οίησης των χρηστών τους και κατά συνέ εια στη συνακόλουθη λήψη α οφάσεων ροκειµένου για τη βελτίωση των υ ηρεσιών τους. Η Βάση εδοµένων της Μ.Ο.Π.Α.Β. και η δυνατότητα ηλεκτρονικής συµ λήρωσης του ερωτηµατολογίου α ό τους χρήστες : α. διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας, εφόσον ο χρήστης δεν έρχεται σε ε αφή µε αυτόν ου διεξάγει την έρευνα και δεν ε ηρεάζεται α ό αυτόν β. ε ιταχύνει τη συµ λήρωση και τη συλλογή των δεδοµένων, καθότι α αιτούνται ελάχιστα λε τά της ώρας για να α αντήσει ο χρήστης ε ιλέγοντας µε ένα κλικ την α άντηση ου ε ιθυµεί γ. διευκολύνει και ε ιταχύνει την ε εξεργασία των δεδοµένων, καθώς αυτά εξάγονται αµέσως και κατανεµηµένα ανά ερώτηση α ό τη Βάση εδοµένων Στην έρευνα συµµετείχαν φοιτητές τόσο των Θετικών, όσο και των Θεωρητικών ε ιστηµών, ου ροέρχονταν α ό όλα τα έτη φοίτησης, µέλη ΕΠ α ό τις ερισσότερες Σχολές, ιοικητικοί Υ άλληλοι, αλλά και χρήστες ου δεν ανήκουν σε καµιά α ό τις αρα άνω κατηγορίες.

5 5 Το Ερωτηµατολόγιο συµ ληρώθηκε α ό συνολικά 300 χρήστες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανε ιστηµίου Ιωαννίνων και α οτελείται α ό 25 ερωτήσεις, οι ο οίες χωρίζονται σε έντε ενότητες : Α. Αρχικά εριλαµβάνει στοιχεία για τους χρήστες, ό ως την Ιδιότητά τους και τη Σχολή στην ο οία ανήκουν. Β. Στη συνέχεια µέσα α ό ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο εξετάζεται ο βαθµός χρήσης της βιβλιοθήκης και των υ ηρεσιών της. Τα ερωτήµατα ου τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα : 1. «Πόσο συχνά χρησιµο οιείτε τη Βιβλιοθήκη ως χώρο ανάγνωσης;» 2. «Πόσο συχνά χρησιµο οιείτε τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο (OPAC);» 3. «Πόσο συχνά χρησιµο οιείτε τις Ηλεκτρονικές Πηγές της Βιβλιοθήκης;» Γ. Ακολούθως ε ιχειρήθηκε να εξεταστεί η ικανο οίηση των χρηστών α ό τις υ ηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Α άντησαν στα ακόλουθα ερωτήµατα : 1. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό την ε άρκεια της Βιβλιοθήκης σε Βιβλία;» 2. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό την ε άρκεια της Βιβλιοθήκης σε Περιοδικά;» 3. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό την ευκολία Εύρεσης των Βιβλίων στα ράφια;» 4. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό το Ηλεκτρονικό Υλικό της Βιβλιοθήκης;» 5. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό την ευκολία Χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταλόγου;» 6. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό τους Όρους ανεισµού;» 7. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό την Α οτελεσµατικότητα της υ ηρεσίας ανεισµού;» 8. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό το Περιβάλλον της Βιβλιοθήκης (Χώροι, Αναγνωστήρια);» 9. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό τον Εξο λισµό της Βιβλιοθήκης σε τερµατικά, φωτοτυ ικά, εκτυ ωτές;»

6 6 10. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό το Ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;» 11. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό τα Σεµινάρια Χρηστών της Βιβλιοθήκης;» 12. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό το Κυλικείο της Βιβλιοθήκης;» 13. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό την Ταχύτητα και την Α οτελεσµατικότητα του Προσω ικού της Βιβλιοθήκης;» 14. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό την ευγένεια του Προσω ικού της Βιβλιοθήκης;» 15. «Πόσο ικανο οιηµένοι είστε α ό την ταχύτητα Ε ανατο οθέτησης των βιβλίων στα ράφια;». Ακολούθως, ε ιχειρήθηκε να εξεταστεί η συµβολή της Βιβλιοθήκης στη µελέτη και την έρευνα των χρηστών. Τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήµατα : 1. «Σε οιο βαθµό συµβάλει η Βιβλιοθήκη στη µελέτη σας;» 2. «Σε οιο βαθµό συµβάλει η Βιβλιοθήκη στην έρευνά σας;» Ε. Τέλος, οι χρήστες κλήθηκαν να ε ιλέξουν µεταξύ των τοµέων της Βιβλιοθήκης ου ίστευαν ότι χρειάζονταν βελτίωση. Παράλληλα, τους δόθηκε η ευκαιρία να σχολιάσουν ο,τιδή οτε άλλο αφορά στη Βιβλιοθήκη και τις λειτουργίες της σε ειδικό λαίσιο ου το οθετήθηκε στο τέλος του Ερωτηµατολογίου. Για τις α αντήσεις των χρηστών χρησιµο οιήθηκε µια εξαβάθµια κλίµακα στην ο οία οι χρήστες µ ορούσαν να ε ιλέξουν µεταξύ των ακόλουθων α αντήσεων : Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Καµία Α άντηση Εξετάζοντας αναλυτικά το κάθε ερώτηµα δια ιστώνονται τα ακόλουθα συµ εράσµατα αναφορικά µε την ικανο οίηση των χρηστών α ό τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανε ιστηµίου Ιωαννίνων:

7 7 Α. Ιδιότητα των Χρηστών 1. Χρήστες ανά Κατηγορία Η ρώτη οµάδα ερωτήσεων αφορά στα χαρακτηριστικά των χρηστών. Οι χρήστες κλήθηκαν να δηλώσουν την ιδιότητά τους µεταξύ των ε ιλογών : Προ τυχιακός φοιτητής, Μετα τυχιακός φοιτητής, Μέλος ΕΠ, ιοικητικό ροσω ικό και Άλλο. Σύµφωνα µε τις α αντήσεις ου αντλήθηκαν α ό τη Βάση εδοµένων της Μ.Ο.Π.Α.Β. το ερωτηµατολόγιο συµ λήρωσαν 128 ρο τυχιακοί φοιτητές, 68 µετα τυχιακοί, 56 µέλη ΕΠ, 30 διοικητικοί υ άλληλοι και 18 χρήστες ου ανήκουν στην κατηγορία «Άλλο». Συνακόλουθα, το 42,7% των χρηστών ου α άντησαν ήταν Προ τυχιακοί φοιτητές, το 22,7% Μετα τυχιακοί, το 18,6% Μέλη ΕΠ, ενώ το 10% και 6% ανήκουν στο ιοικητικό ροσω ικό και την κατηγορία Άλλο. Τα δεδοµένα α οτυ ώνονται στον Πίνακα 1α, αλλά και στο Γράφηµα 1α : ΠΙΝΑΚΑΣ 1α : ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ Ποσοστό ε ί τοις % ΦΟΙΤΗΤΕΣ 42,7 % ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 22,7 % ΜΕΛΗ ΕΠ 18,6 % ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 10 % ΆΛΛΟ 6% ΣΥΝΟΛΟ 100

8 8 ΓΡΑΦΗΜΑ 1α: ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΤΏΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Ποσοστό χρηστών ανά κατηγορία Ποσοστό ε ί τοις % ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ Κατηγορία χρηστών

9 2. Χρήστες ανά Ε ιστηµονική Κατεύθυνση Η δεύτερη ερώτηση αφορά στην Ε ιστήµη στην ο οία ανήκουν οι Προ τυχιακοί φοιτητές, οι Μετα τυχιακοί και τα Μέλη ΕΠ. Σύµφωνα µε τις α αντήσεις ου αντλήθηκαν α ό τη Βάση εδοµένων της Μ.Ο.Π.Α.Β. ο αριθµός των φοιτητών ου ανήκουν στις Θετικές και τις Θεωρητικές ε ιστήµες ήταν ισοµερώς κατανεµηµένος (α ό 50%). Α ό τους µετα τυχιακούς φοιτητές το 47,1% έχει Θεωρητική και το 52,9% Θετική Κατεύθυνση. Τέλος, µόλις το 37% των Μελών ΕΠ ου συµµετείχαν στην έρευνα ανήκει στις Σχολές Θεωρητικών Ε ιστηµών, ενώ το υ όλοι ο 63% στις Θετικές. Τα στοιχεία αυτά εµφανίζονται στον Πίνακα 1β και στο Γράφηµα 1β: ΠΙΝΑΚΑΣ 1β : Ποσοστό χρηστών ανά Ε ιστηµονική Κατεύθυνση ΧΡΗΣΤΕΣ Θεωρητικές Ε ιστήµες Θετικές Ε ιστήµες ΦΟΙΤΗΤΕΣ 50 % 50 % ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 47,1 % 52,9 % ΜΕΛΗ ΕΠ 37 % 63 %

10 10 ΓΡΑΦΗΜΑ 1β: Ποσοστό χρηστών ανά Ε ιστηµονική Κατεύθυνση Ποσοστό χρηστών ανά Ε ιστηµονική Κατεύθυνση Ποσοστό ε ί τοις % Θεωρητικές Ε ιστήµες Θετικές Ε ιστήµες 0 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ Κατηγορίες Χρηστών

11 Β. Βαθµός Χρήσης της Βιβλιοθήκης 1. Χρήση της Βιβλιοθήκης ως Χώρου Ανάγνωσης Αναφορικά µε το βαθµό χρήσης της Βιβλιοθήκης οι χρήστες ερωτήθηκαν αρχικά για τη χρήση της ως χώρου ανάγνωσης. Οι φοιτητές δήλωσαν ότι χρησιµο οιούν τη Βιβλιοθήκη ως χώρο ανάγνωσης «άρα ολύ» σε οσοστό 28,1%. Η α άντηση µε το µεγαλύτερο οσοστό ήταν το «αρκετά» µε 29,7%, ενώ το «λίγο» ε έλεξε το 20,3%. Τα µικρότερα οσοστά έλαβαν οι α αντήσεις «ολύ» (14,1%) και «καθόλου» (7,8%). Παρα λήσια είναι τα δεδοµένα ου αφορούν στους µετα τυχιακούς φοιτητές. Εδώ το οσοστό ου ε έλεξε «άρα ολύ» φτάνει το 32,4% και ακολουθούν οι ε ιλογές «λίγο» (26,5%), «αρκετά» (17,6%), «καθόλου» (14,7%) και «ολύ» (8,8%). Ενδιαφέρον αρουσιάζει η συµ εριφορά των µελών ΕΠ. Ποσοστό 32,1% χρησιµο οιεί «αρκετά» το χώρο της Βιβλιοθήκης ως χώρο ανάγνωσης. Ωστόσο, υ άρχει ανάλογο οσοστό ου δεν τη χρησιµο οιεί «καθόλου». Το 25% ε έλεξε το «λίγο», ενώ τα οσοστά του «ολύ» και «άρα ολύ» είναι τα χαµηλότερα (3,6% και 7,2% αντίστοιχα). Τα δεδοµένα αυτά θα ρέ ει να συνεξεταστούν µε τις ερωτήσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών ηγών και το δανεισµό ροκειµένου να διαφανεί µή ως τα µέλη ΕΠ ροτιµούν να δανείζονται και να διαβάζουν το υλικό της Βιβλιοθήκης εκτός του χώρου της. Ανάλογα είναι τα οσοστά ου εµφανίζονται στις κατηγορίες ιοικητικοί Υ άλληλοι και Άλλοι. Ο Πίνακας 2 α οτυ ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : Πίνακας 2 : Χρήση της Βιβλιοθήκης ως χώρου ανάγνωσης ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 7,8 20,3 29,7 14,1 28,1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 14,7 26,5 17,6 8,8 32,4 ΜΕΛΗ ΕΠ 32, ,1 3,6 7,2 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ,6 6,7 6,7 ΆΛΛΟ 33,3 55,6 11,1 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 16,7 26,7 26 9,3 21,3

12 12 Στον αρα άνω ίνακα α οτυ ώνεται και ο µέσος όρος των α αντήσεων ανά κατηγορία α άντησης. Συγκεκριµένα, το 16,7% των χρηστών δε χρησιµο οιεί τη Βιβλιοθήκη «καθόλου» ως χώρο ανάγνωσης, το 26,7% τη χρησιµο οιεί «λίγο», το 26% «αρκετά», ενώ οι κατηγορίες «ολύ» και «άρα ολύ» εµφανίζουν οσοστά 9,3% και 21,3% αντίστοιχα. Άρα, γίνεται φανερό ότι ένα σηµαντικό οσοστό ερισσότερο α ό 55% - των χρηστών της βιβλιοθήκης χρησιµο οιεί α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» τα αναγνωστήρια. Το Γράφηµα 2 α οτυ ώνει τα στοιχεία αναλυτικά :

13 ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Χρήση Βιβλιοθήκης ως χώρου ανάγνωσης Χρήση Βιβλιοθήκης ως χώρου ανάγνωσης Ποσοστό ε ί τοις % ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ 0 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ Βαθµός Χρήσης ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

14 2. Συχνότητα δανεισµού Βιβλίων Η τέταρτη ερώτηση του ερωτηµατολογίου αφορά στη συχνότητα δανεισµού βιβλίων α ό τους χρήστες. Η α άντηση των φοιτητών µε το µεγαλύτερο οσοστό ήταν το «λίγο» µε 32,8%, ενώ το «αρκετά» ε έλεξε το 23,4% και το «ολύ» το 18,8%. Τα µικρότερα οσοστά έλαβαν οι α αντήσεις «άρα ολύ» (9,4%) και «καθόλου» (15,6%). Λίγο διαφορετικά είναι τα δεδοµένα ου αφορούν στους µετα τυχιακούς φοιτητές. Εδώ το οσοστό ου ε έλεξε «άρα ολύ» φτάνει το 29,4% και ακολουθούν οι ε ιλογές «αρκετά» (26,5%), «λίγο» (23,5%), «ολύ» (17,7%). «Καθόλου»δήλωσε µόνο το 2,9%. Ενδιαφέρον αρουσιάζει η συµ εριφορά των µελών ΕΠ. Ποσοστό 53,6% δανείζεται «αρκετά» βιβλία, ενώ οι υ όλοι ες κατηγορίες εµφανίζονται ισορρο ηµένες. Έτσι, το 14,3% ε έλεξε το «ολύ», αλλά και το «λίγο», 10,7% το «άρα ολύ» και 7,1% το «καθόλου». Συνε ώς, τα µέλη ΕΠ δανείζονται βιβλία σε συνολικό οσοστό 92,9% γεγονός ου σε συνάρτηση µε την ερώτηση για τη χρήση της Βιβλιοθήκης ως χώρου ανάγνωσης φανερώνει ότι ροτιµούν να δανείζονται και να διαβάζουν το υλικό της Βιβλιοθήκης εκτός του χώρου της. Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι δανείζονται βιβλία α ό «λίγο» έως «αρκετά» σε συνολικό οσοστό 79,9%, ενώ η κατηγορία «Άλλοι» α ό»καθόλου» έως «λίγο» συνολικά 77,8%. Τα δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ίνακα 3: Πίνακας 3 : Συχνότητα δανεισµού Βιβλίων ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 15,6 32,8 23,4 18,8 9,4 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 2,9 23,5 26,5 17,7 29,4 ΜΕΛΗ ΕΠ 7,1 14,3 53,6 14,3 10,7 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 6,7 33,3 46,6 6,7 6,7 ΆΛΛΟ 33,3 44,5 11,1 0 11,1 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 11, ,3 15,3 14 Συνε ώς, α ό τον αρα άνω ίνακα γίνεται φανερό ότι το 88,6% των χρηστών δανείζεται βιβλία α ό τη Βιβλιοθήκη και συνολικά άνω α ό το 60% των χρηστών δηλώνει ότι κάνει χρήση της υ ηρεσίας αυτής α ό

15 «αρκετά» έως «άρα ολύ». Τα στοιχεία α οτυ ώνονται σχεδιαγραµµατικά ως εξής : 15

16 ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΑΝΕΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ποσοστό δανεισµών ανά κατηγορία Ποσοστό ε ί τοις % ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ 10 0 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY Βαθµός ανεισµών

17 3. Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου Η ερώτηση 5 του ερωτηµατολογίου αφορά στη χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου. Το 29,7% των φοιτητών ε έλεξε «αρκετά», το 23,4% «λίγο» και το 20,3% «ολύ». Τα µικρότερα οσοστά έλαβαν οι α αντήσεις «άρα ολύ» (11%) και «καθόλου» (15,6%), οσοστό αρκετά υψηλό ου φανερώνει ότι ενδεχοµένως αρκετοί φοιτητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταλόγου. Αρκετά διαφορετικά είναι τα δεδοµένα ου αφορούν στους µετα τυχιακούς φοιτητές. Εδώ το οσοστό ου ε έλεξε «άρα ολύ» φτάνει το 41,2% και ακολουθούν οι ε ιλογές «ολύ» και «αρκετά» (α ό 26,5%). Κανείς δεν ε έλεξε το «λίγο», ενώ το «καθόλου»δήλωσε µόνο το 5,8%. Ακόµη µεγαλύτερη χρήση του καταλόγου ραγµατο οιούν τα µέλη ΕΠ. Ποσοστό 35,7% τον χρησιµο οιεί «άρα ολύ», 28,6% ε έλεξαν τόσο το «ολύ» όσο και το «αρκετά», ενώ µόλις το 7,1% το «λίγο». Κανείς δε δήλωσε «καθόλου». Συνε ώς, τα µέλη ΕΠ φαίνονται ερισσότερο εξοικειωµένα µε τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταλόγου. Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι κάνουν χρήση του Καταλόγου α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» σε συνολικό οσοστό 79,8%, ενώ η κατηγορία «Άλλοι» α ό «καθόλου» έως «λίγο» συνολικά 77,8%. Ο ίνακας 3 α οτυ ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : Πίνακας 4 : Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 15,6 23,4 29,7 20,3 11 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 5,8 0 26,5 26,5 41,2 ΜΕΛΗ ΕΠ 0 7,1 28,6 28,6 35,7 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 20,2 26,6 26,6 26,6 ΆΛΛΟ 22,2 11,1 44,5 11,1 11,1 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 9, ,3 23,3 24 Ε οµένως, α ό τον αρα άνω ίνακα γίνεται φανερό ότι το 76,6% των χρηστών χρησιµο οιεί τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ». Τα στοιχεία α οτυ ώνονται σχεδιαγραµµατικά ως εξής :

18 ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου Ποσοστό ε ί τοις % ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY Βαθµός Χρήσης ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ

19 4. Χρήση Ηλεκτρονικών Πηγών Αναφορικά µε τη χρήση των Ηλεκτρονικών Πηγών α ό τους φοιτητές το µεγαλύτερο οσοστό ήταν το «αρκετά» µε 29,7%, ενώ το «λίγο» ε έλεξε το 20,3% και το «ολύ» το 17,2%. Αρκετά υψηλό είναι το οσοστό της ε ιλογής «καθόλου», εφόσον το 21,8% των φοιτητών δήλωσε ως δε χρησιµο οιεί τις Ηλεκτρονικές Πηγές. Το µικρότερο οσοστό έλαβε η α άντηση «άρα ολύ» (11%). Αρκετά διαφορετικά είναι τα δεδοµένα ου αφορούν στους µετα τυχιακούς φοιτητές. Εδώ το οσοστό ου ε έλεξε «άρα ολύ» φτάνει το 35,3% και ακολουθούν οι ε ιλογές «ολύ» και «αρκετά» (20,6%), ενώ το «λίγο» δήλωσε το 17,7% και το «καθόλου» µόνο το 5,8%. Ακόµη µεγαλύτερη χρήση των Ηλεκτρονικών Πηγών ραγµατο οιούν τα µέλη ΕΠ. Ποσοστό 42,8% τις χρησιµο οιεί «άρα ολύ», 17,9% ε έλεξαν τόσο το «ολύ» όσο και το «αρκετά» και 14,3% το «λίγο». Μόλις 7,1% δήλωσε «καθόλου». Συνε ώς, τα µέλη ΕΠ φαίνονται ερισσότερο εξοικειωµένα και µε τις Ηλεκτρονικές Πηγές. Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι κάνουν χρήση του Καταλόγου α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» σε συνολικό οσοστό 89%, ενώ στην κατηγορία «Άλλοι» οι α αντήσεις οικίλουν. Ωστόσο, οι ερισσότεροι δηλώνουν ως χρησιµο οιούν τις Ηλεκτρονικές Πηγές α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» σε οσοστό 77,8%. Τα δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ίνακα 5 : Πίνακας 5 : Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 21,8 20,3 29,7 17,2 11 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 5,8 17,7 20,6 20,6 35,3 ΜΕΛΗ ΕΠ 7,1 14,3 17,9 17,9 42,8 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 20,2 33,3 13,2 33,3 ΆΛΛΟ 11,1 11,1 33,4 22,2 22,2 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 12, ,3 Α ό τον αρα άνω ίνακα γίνεται φανερό ότι το 69,3% των χρηστών χρησιµο οιεί τις Ηλεκτρονικές Πηγές α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ». Εντούτοις, αρκετά υψηλό είναι το οσοστό των φοιτητών ου δεν τις

20 20 χρησιµο οιεί και ως εκ τούτου ε ηρεάζουν το οσοστό των χρηστών ου δεν κάνουν χρήση τους (12,7%). Τα στοιχεία α οτυ ώνονται σχεδιαγραµµατικά ως εξής :

21 ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Χρήση Ηλεκτρονικών Πηγών Ποσοστό ε ί τοις % ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY Βαθµός Χρήσης ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ

22 Γ. Ικανο οίηση Χρηστών α ό τις Υ ηρεσίες της Βιβλιοθήκης 5. Ε άρκεια Βιβλιοθήκης σε Βιβλία Αναφορικά µε το Υλικό της Βιβλιοθήκης οι χρήστες ρωτήθηκαν για την ε άρκειά της σε Βιβλία. Οι φοιτητές δήλωσαν σε οσοστό 37,5% «αρκετά» ευχαριστηµένοι, ενώ «ολύ» και «άρα ολύ» ε έλεξαν αντίστοιχα το 18,8% και το 21,8% δηµιουργώντας ένα συνολικό οσοστό ικανο οίησης της τάξης του 78,1%. «Λίγο» δήλωσε το 14,1% και «καθόλου» το 7,8%. Πιο αυστηροί φαίνονται οι µετα τυχιακοί φοιτητές. Η λειοψηφία δηλώνει «αρκετά» (38,2%) και «ολύ» ευχαριστηµένη (20,6%). «Πάρα ολύ» ε έλεξε µόνο το 5,8%. Αρκετά σηµαντικό οσοστό ε έλεξε το «λίγο» (23,6%) και το «καθόλου» (11,8%). Καλύτερες είναι οι εκτιµήσεις των µελών ΕΠ για την ε άρκεια σε βιβλία. Ποσοστό 57,1% είναι «αρκετά» ευχαριστηµένο, το 14,3% «αρκετά», ενώ «άρα ολύ» δήλωσε το 7,1%. Το 17,9% ε έλεξε το «λίγο» και µόλις το 3,6% δήλωσε «καθόλου». Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν ευχαριστηµένοι σε συνολικό οσοστό 93,3% και 100% αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανείς δεν ε έλεξε «καθόλου» και µόνο ένα 6,7% «λίγο». Ο ίνακας 6 α οτυ ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : Πίνακας 6 : Ε άρκεια Βιβλιοθήκης σε Βιβλία ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 7,8 14,1 37,5 18,8 21,8 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 11,8 23,6 38,2 20,6 5,8 ΜΕΛΗ ΕΠ 3,6 17,9 57,1 14,3 7,1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,7 26,6 46,6 20,1 ΆΛΛΟ ,6 33,4 11 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 6,7 15,3 41, ,7 Συνακόλουθα, α ό τον αρα άνω ίνακα γίνεται φανερό ότι το 78% των χρηστών ιστεύει ότι η Βιβλιοθήκη ροσφέρει ε αρκή βιβλία για τις σ ουδές και τις έρευνές τους. Τα δεδοµένα αυτά α οτυ ώνονται στο Γράφηµα 6 ως εξής :

23 ΓΡΑΦΗΜΑ 6: ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Ε άρκεια σε Βιβλία Ποσοστό ε ί τοις % ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ 0 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης ΠΑΡΑ ΠΟΛY

24 6. Ε άρκεια Βιβλιοθήκης σε Περιοδικά Αναφορικά µε το Υλικό της Βιβλιοθήκης οι χρήστες ρωτήθηκαν και για την ε άρκειά της σε Περιοδικά. Οι φοιτητές δήλωσαν σε οσοστό 34,4% «αρκετά» ευχαριστηµένοι, ενώ «ολύ» και «άρα ολύ» ε έλεξαν αντίστοιχα το 20,3% και το 18,8% δηµιουργώντας ένα συνολικό οσοστό ικανο οίησης της τάξης του 73,5%. «Λίγο» δήλωσε το 14,1% και «καθόλου» το 12,4%. Ισορρο ηµένες εµφανίζονται οι εκτιµήσεις των µετα τυχιακών φοιτητών. Τα µεγαλύτερα οσοστά συγκεντρώνουν οι ε ιλογές «αρκετά» (35,3%) και «λίγο» (32,4%). «Πολύ» ευχαριστηµένο είναι το 14,7%, ενώ α ό 8,8% έλαβαν οι ε ιλογές «άρα ολύ» και «καθόλου». Ανάλογες είναι οι εκτιµήσεις και των µελών ΕΠ. Ποσοστό 39,3% είναι «αρκετά» ευχαριστηµένο, το 14,7% «ολύ», ενώ «άρα ολύ» δήλωσε το 10,7%. Το 25% ε έλεξε το «λίγο» και το 10,7% το «καθόλου». Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι σε συνολικό οσοστό 93,4% και 89,9% αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανείς δεν ε έλεξε «καθόλου» και µόνο ένα 6,6% «λίγο». Τα δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ίνακα 7 : Πίνακας 7 : Ε άρκεια Βιβλιοθήκης σε Περιοδικά ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 12,4 14,1 34,4 20,3 18,8 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 8,8 32,4 35,3 14,7 8,8 ΜΕΛΗ ΕΠ 10, ,3 14,3 10,7 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6, ,2 20,2 ΆΛΛΟ 0 11,1 66,7 11,1 11,1 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 12,4 14,1 34,4 20,3 18,8 Συνε ώς, α ό τον αρα άνω ίνακα γίνεται φανερό ότι το 73,5% των χρηστών ιστεύει ότι η Βιβλιοθήκη ροσφέρει ε αρκή εριοδικά για τις σ ουδές και τις έρευνές τους. Τα δεδοµένα αυτά α οτυ ώνονται στο Γράφηµα 7 ως εξής :

25 ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Ε άρκεια Βιβλιοθήκης σε Περιοδικά Ε άρκεια σε Περιοδικά Ποσοστό ε ί τοις % ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ 0 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης ΠΑΡΑ ΠΟΛY

26 7. Ευκολία εύρεσης βιβλίων στα ράφια Η ερώτηση 9 του ερωτηµατολογίου αφορά στην ικανο οίηση των χρηστών α ό την ευκολία εύρεσης των βιβλίων στα ράφια. Οι φοιτητές δήλωσαν σε οσοστό 32,7% «αρκετά» ευχαριστηµένοι, ενώ «ολύ» και «άρα ολύ» ε έλεξαν αντίστοιχα το 25% και το 14,1%. Συνε ώς το συνολικό οσοστό ικανο οίησης φτάνει το 71,8%. «Λίγο» και «καθόλου» ε έλεξε το 14,1%. Αρκετά θετικές εµφανίζονται οι εκτιµήσεις των µετα τυχιακών φοιτητών. Τα µεγαλύτερα οσοστά συγκεντρώνουν οι ε ιλογές «αρκετά» (35,3%) και «ολύ» (29,5%). «Πάρα ολύ» ευχαριστηµένο είναι το 14,7%, ενώ 14,7% δήλωσε «καθόλου» και 5,8% «λίγο». Θετικές είναι οι εκτιµήσεις και των µελών ΕΠ. Ποσοστό 32,1% είναι «ολύ» ευχαριστηµένο και α ό 25% «αρκετά» και «άρα ολύ». Το 7,2% ε έλεξε το «λίγο» και το 10,7% δήλωσε «καθόλου». Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι σε συνολικό οσοστό 100%. Κανείς δεν ε έλεξε «καθόλου» ή «λίγο». Ο ίνακας 8 αρουσιάζει αναλυτικά τα δεδοµένα ανά κατηγορία : Πίνακας 8 : Ευκολία εύρεσης βιβλίων στα ράφια ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 14,1 14,1 32, ,1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 14,7 5,8 35,3 29,5 14,7 ΜΕΛΗ ΕΠ 10,7 7, ,1 25 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ,7 20,1 33,2 ΆΛΛΟ ,7 22,2 11,1 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 11,3 8,7 35,3 26,7 18 Ε οµένως, α ό τον αρα άνω ίνακα γίνεται φανερό ότι το 80% των χρηστών ιστεύει ότι είναι εύκολη η αναζήτηση βιβλίων στα ράφια της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά α οτυ ώνονται στο Γράφηµα 8 ως εξής :

27 27 ΓΡΑΦΗΜΑ 8: Ευκολία εύρεσης βιβλίων στα ράφια Ευκολία εύρεσης βιβλίων στα ράφια Ποσοστό ε ί τοις % ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ 0 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης ΠΑΡΑ ΠΟΛY

28 8. Ηλεκτρονικό υλικό της Βιβλιοθήκης Η ερώτηση 10 εξετάζει την ικανο οίηση των χρηστών α ό το Ηλεκτρονικό Υλικό της Βιβλιοθήκης, ό ως είναι οι Βάσεις εδοµένων και οι Ηλεκτρονικές Πηγές. Οι φοιτητές δήλωσαν σε οσοστό 34,3% «αρκετά» ευχαριστηµένοι, ενώ «ολύ» και «άρα ολύ» ε έλεξαν αντίστοιχα το 26,5% και το 11%. «Λίγο» και «καθόλου» ε έλεξαν αντίστοιχα α ό 14,1%. Οι µετα τυχιακοί φοιτητές α άντησαν ερισσότερο «αρκετά» (35,3%), «λίγο» (23,6%) και «ολύ» (20,6%). «Πάρα ολύ» ευχαριστηµένο δήλωσε το 17,7%, ενώ µόλις το 2,8% «καθόλου». Θετικές ήταν οι εκτιµήσεις των µελών ΕΠ για την ευκολία εύρεσης των βιβλίων στα ράφια. Ποσοστό 35,7% αρουσιάζεται «αρκετά» ευχαριστηµένο, 25% «ολύ» και 17,8 «άρα ολύ». Το 14,3% ε έλεξε το «λίγο» και το 7,2% δήλωσε «καθόλου». Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι σε συνολικό οσοστό 93,4% και 89,9% αντίστοιχα. Κανείς δεν ε έλεξε «καθόλου» και µόλις 6,6% και 11,1 το «λίγο». Τα δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ίνακα 9 : Πίνακας 9 : Ηλεκτρονικό υλικό της Βιβλιοθήκης ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 14,1 14,1 34,3 26,5 11 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 2,8 23,6 35,3 20,6 17,7 ΜΕΛΗ ΕΠ 7,2 14,3 35, ,8 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,6 40,1 20,1 33,2 ΆΛΛΟ 0 11,1 33,4 11,1 44,4 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 8 15,3 35,4 23,3 18 Συµ ερασµατικά, στον αρα άνω ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο οίηση της τάξης του 77,7% σχετικά µε το Ηλεκτρονικό Υλικό της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά α οτυ ώνονται στο Γράφηµα 8 ως εξής :

29 29 ΓΡΑΦΗΜΑ 9: Ηλεκτρονικό υλικό της Βιβλιοθήκης Ηλεκτρονικό Υλικό Βιβλιοθήκης Ποσοστό ε ί τοις % ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ

30 9. Ευκολία Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταλόγου Η ε όµενη ερώτηση αφορά στην ικανο οίηση των χρηστών α ό την ευκολία χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές εµφανίζονται σε οσοστό 39,2% «αρκετά» ευχαριστηµένοι, ενώ «ολύ» και «άρα ολύ» ε έλεξαν αντίστοιχα το 26,5% και το 12,4% δηµιουργώντας ένα συνολικό οσοστό ικανο οίησης της τάξης του 78,2%. Οι µετα τυχιακοί φοιτητές αρουσιάζονται «αρκετά» (35,3%), «ολύ» (23,6%) και «άρα ολύ» (20,6%) ευχαριστηµένοι. «Λίγο» ευχαριστηµένο δήλωσε το 17,7%, ενώ µόλις το 2,8% «καθόλου». Πολύ θετικές είναι οι εκτιµήσεις των µελών ΕΠ. Ποσοστό 35,7% είναι «αρκετά» ευχαριστηµένο, 32,1% «άρα ολύ» και 25% «ολύ» δηµιουργώντας ένα συνολικό οσοστό ικανο οίησης 92,8%. Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι σε συνολικό οσοστό 100%. Κανείς δεν ε έλεξε «καθόλου» ή το «λίγο». Ο ίνακας 10 α οτυ ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : Πίνακας 10 : Ευκολία Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταλόγου ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 9,4 12,4 39,2 26,6 12,4 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 2,8 17,7 35,3 23,6 20,6 ΜΕΛΗ ΕΠ 0 7,2 35, ,1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ,7 40,1 33,2 ΆΛΛΟ ,4 33,3 33,3 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 4,7 10, ,3 21,3 Συνακόλουθα, στον αρα άνω ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο οίηση της τάξης του 84,6% σχετικά µε την ευκολία χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά α οτυ ώνονται στο Γράφηµα 10 ως εξής :

31 31 ΓΡΑΦΗΜΑ 10: Ευκολία Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταλόγου Ευκολία Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταλόγου Ποσοστό ε ί τοις % ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ

32 10. Όροι ανεισµού Η ερώτηση 12 εξετάζει την ικανο οίηση των χρηστών α ό τους όρους δανεισµού της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές είναι κατά 39,2% «αρκετά» ευχαριστηµένοι, ενώ «ολύ» και «άρα ολύ» ε έλεξαν αντίστοιχα το 23,3% και το 14,1% δηµιουργώντας ένα συνολικό οσοστό ικανο οίησης της τάξης του 76,6%. Οι µετα τυχιακοί φοιτητές αρουσιάζονται «ολύ» «αρκετά», και «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 35,3%, 20,6% και 14,7% αντίστοιχα. «Λίγο» ευχαριστηµένο δήλωσε το 23,6%, ενώ µόλις το 5,8% «καθόλου». Μοιρασµένες είναι οι εκτιµήσεις των µελών ΕΠ. Ποσοστό 28,6% είναι «ολύ» ευχαριστηµένο και 25% «αρκετά» και «άρα ολύ» δηµιουργώντας ένα συνολικό οσοστό ικανο οίησης 70,6%. Εντούτοις, οσοστό 10,7% ε έλεξε και τις α αντήσεις «λίγο» και ««καθόλου»», γεγονός ου ιθανόν σχετίζεται µε την ε ιθυµία τους για µεγαλύτερη διάρκεια δανεισµού του υλικού της Βιβλιοθήκης. Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι δηλώνουν α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 93,5%, ενώ η κατηγορία «Άλλοι» σε οσοστό 88,9%. Τα δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ίνακα 11 : Πίνακας 11 : Όροι ανεισµού ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 12, ,2 23,3 14,1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 5,8 23,6 20,6 35,3 14,7 ΜΕΛΗ ΕΠ 10,7 10, ,6 25 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,5 26,7 26,7 40,1 ΆΛΛΟ 11,1 0 11,1 33,4 44,4 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 9,3 12,7 29, ,7 Ε οµένως, στον αρα άνω ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο οίηση της τάξης του 88% σχετικά µε τους όρους δανεισµού της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά α οτυ ώνονται στο Γράφηµα 11 ως εξής :

33 33 ΓΡΑΦΗΜΑ 11: Όροι ανεισµού Όροι ανεισµού Ποσοστό ε ί τοις % ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ

34 11. Α οτελεσµατικότητα Υ ηρεσίας ανεισµού Η ε όµενη ερώτηση αφορά στην ικανο οίηση των χρηστών α ό την Α οτελεσµατικότητα της Υ ηρεσίας ανεισµού της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές είναι κατά 34,3% «αρκετά» ευχαριστηµένοι, ενώ «ολύ» και «άρα ολύ» ε έλεξαν αντίστοιχα το 26,6% και το 15,6% δηµιουργώντας ένα συνολικό οσοστό ικανο οίησης της τάξης του 76,5%. Οι µετα τυχιακοί φοιτητές ε έλεξαν ερισσότερο τις α αντήσεις «ολύ» (38,2%) και «άρα ολύ» (20,6%). «Αρκετά» ευχαριστηµένο δήλωσε το 17,7%, ίδιο οσοστό ε έλεξε και την α άντηση «λίγο», ενώ µόλις το 5,8% «καθόλου». Πολύ θετική είναι η εκτίµηση των µελών ΕΠ. Ποσοστό 39,2% είναι «ολύ» ευχαριστηµένο και 25% «αρκετά» και «άρα ολύ» δηµιουργώντας ένα συνολικό οσοστό ικανο οίησης της τάξης του 89,2%. Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι δηλώνουν α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 79,9%, ενώ η κατηγορία «Άλλοι» σε οσοστό 100%. Ο ίνακας 12 αρουσιάζει αναλυτικά τα δεδοµένα : Πίνακας 12 : Α οτελεσµατικότητα Υ ηρεσίας ανεισµού ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 4,7 18,8 34,3 26,6 15,6 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 5,8 17,7 17,7 38,2 20,6 ΜΕΛΗ ΕΠ 3,6 7, ,2 25 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 20,1 13,3 46,5 20,1 ΆΛΛΟ ,4 22,2 44,4 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 4 15,3 26,7 33,3 20,7 Άρα, στον αρα άνω ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο οίηση της τάξης του 81,7% σχετικά µε την Α οτελεσµατικότητα της Υ ηρεσίας ανεισµού της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά α οτυ ώνονται στο Γράφηµα 12 ως εξής :

35 35 ΓΡΑΦΗΜΑ 12: Α οτελεσµατικότητα Υ ηρεσίας ανεισµού Α οτελεσµατικότητα Υ ηρεσίας ανεισµού Ποσοστό ε ί τοις % ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ

36 12. Περιβάλλον της Βιβλιοθήκης Η ερώτηση 14 αφορά στην ικανο οίηση των χρηστών α ό το εριβάλλον της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές αρουσιάζονται κατά 32,8% «αρκετά» ευχαριστηµένοι, ενώ «ολύ» και «άρα ολύ» ε έλεξαν αντίστοιχα το 25% και το 31,2% δηµιουργώντας ένα συνολικό οσοστό ικανο οίησης 89%. Οι µετα τυχιακοί φοιτητές ε έλεξαν ερισσότερο τις α αντήσεις «αρκετά» (41,2%), «ολύ» και «άρα ολύ» (26,6%). Ελάχιστοι ε έλεξαν το «λίγο» ή το»καθόλου». Εξαιρετικά θετική είναι η εκτίµηση των µελών ΕΠ. Ποσοστό 42,8% είναι «άρα ολύ» ευχαριστηµένο και 28,6% «αρκετά» και «ολύ» δηµιουργώντας συνολικό οσοστό ικανο οίησης 100%. Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι δηλώνουν α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 93,5%, ενώ η κατηγορία «Άλλοι» σε οσοστό 100%. Τα δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ίνακα 13: Πίνακας 13 : Περιβάλλον της Βιβλιοθήκης ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1,6 9,4 32, ,2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 2,8 2,8 41,2 26,6 26,6 ΜΕΛΗ ΕΠ ,6 28,6 42,8 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,5 20,1 33,3 40,1 ΆΛΛΟ ,2 22,2 55,6 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1,3 5, ,7 34,7 Συνακόλουθα, στον αρα άνω ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο οίηση της τάξης του 94,4% σχετικά µε την ικανο οίηση α ό το εριβάλλον της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά α οτυ ώνονται στο Γράφηµα 13 ως εξής :

37 37 ΓΡΑΦΗΜΑ 13: Περιβάλλον της Βιβλιοθήκης Περιβάλλον Βιβλιοθήκης Ποσοστό ε ί τοις % ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ 0 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης

38 13. Εξο λισµός Βιβλιοθήκης Η ε όµενη ερώτηση εξετάζει την ικανο οίηση των χρηστών α ό τον Εξο λισµό της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές είναι κατά 34,4% «λίγο» ευχαριστηµένοι, ενώ «αρκετά», «ολύ» και «άρα ολύ» ε έλεξε ίδιο οσοστό (20,3%) δηµιουργώντας ένα συνολικό οσοστό ικανο οίησης της τάξης του 60,9%. Λιγότερο ευχαριστηµένοι εµφανίζονται οι µετα τυχιακοί φοιτητές, εφόσον ε έλεξαν ερισσότερο τις α αντήσεις «λίγο» (26,6%), «αρκετά» και»καθόλου» (α ό 23,5%). «Πολύ» και «άρα ολύ» ευχαριστηµένο δήλωσε το 14,7% και το 11,7% αντίστοιχα. Θετική είναι η εκτίµηση των µελών ΕΠ. Ποσοστό 32,1% είναι «άρα ολύ» ευχαριστηµένο, 25% «αρκετά» και 21,4% «ολύ» δηµιουργώντας ένα συνολικό οσοστό ικανο οίησης 78,5%. Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι δηλώνουν α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 87,7%, ενώ η κατηγορία «Άλλοι» σε οσοστό 78,8%. Ο ίνακας 14 α οτυ ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : Πίνακας 14 : Εξο λισµός Βιβλιοθήκης ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 4,7 34,4 20,3 20,3 20,3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 23,5 26,6 23,5 14,7 11,7 ΜΕΛΗ ΕΠ 3,6 17, ,1 21,4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 13,3 26,5 40,1 20,1 ΆΛΛΟ 0 22,2 22,2 22,2 33,4 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 8 26,7 22,7 23,3 19,3 Ε οµένως, στον αρα άνω ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο οίηση της τάξης του 65,3% σχετικά µε την ικανο οίηση α ό τον Εξο λισµό της Βιβλιοθήκης σηµατοδοτώντας την ανάγκη για µεγαλύτερη ενίσχυσή του. Τα δεδοµένα αυτά α οτυ ώνονται στο Γράφηµα 14 ως εξής :

39 39 ΓΡΑΦΗΜΑ 14: Εξο λισµός Βιβλιοθήκης Εξο λισµός Βιβλιοθήκης Ποσοστό ε ί τοις % ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ

40 14. Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Η ερώτηση 16 του ερωτηµατολογίου αφορά στην ικανο οίηση των χρηστών α ό το Ωράριο Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές είναι κατά 28,1% «αρκετά» ευχαριστηµένοι, 25% «λίγο», 20,3% «ολύ» και 18,8% «άρα ολύ». Αρκετά ευχαριστηµένοι εµφανίζονται οι µετα τυχιακοί φοιτητές, ου ε έλεξαν ερισσότερο τις α αντήσεις «αρκετά» (29,4%), «ολύ» (26,4%), ενώ οσοστό 17,7% ε έλεξε το «άρα ολύ» και το «λίγο». Α όλυτα θετική είναι η εκτίµηση των µελών ΕΠ. Ποσοστό 39,3% είναι «ολύ» ευχαριστηµένο, 32,1% «ολύ» και 28,6% «αρκετά» δηµιουργώντας ένα συνολικό οσοστό ικανο οίησης 100%. Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 100%. Ο ίνακας 15 α οτυ ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : Πίνακας 15 : Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 7, ,1 20,3 18,8 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 8,8 17,7 29,4 26,4 17,7 ΜΕΛΗ ΕΠ ,6 39,3 32,1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ,6 26,6 46,8 ΆΛΛΟ ,3 33,3 33,4 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 5,3 14,6 28,7 26,7 24,7 Συνε ώς, στον αρα άνω ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο οίηση της τάξης του 81,1% σχετικά µε το Ωράριο Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά α οτυ ώνονται στο Γράφηµα 15 ως εξής :

41 41 ΓΡΑΦΗΜΑ 15: Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Ποσοστό ε ί τοις % ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ

42 15. Σεµινάρια Χρηστών Βιβλιοθήκης Η ε όµενη ερώτηση αφορά στην ικανο οίηση των χρηστών α ό τα Σεµινάρια Χρηστών της Βιβλιοθήκης. Τα υψηλά οσοστά της α άντησης «καµία α άντηση» σε όλες τις κατηγορίες χρηστών φανερώνουν ότι οι ερισσότεροι δεν τα έχουν αρακολουθήσει. Συγκεκριµένα οι φοιτητές, αρά τις ηµέρες Βιβλιοθήκης ου διοργανώνονται κάθε χρόνο ε έλεξαν το «καµία α άντηση» σε οσοστό 50%. Οι υ όλοι οι δηλώνουν «αρκετά» κατά 15,6%, «ολύ» κατά 14,1% και «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 9,4%. Υψηλά οσοστά του «καµία α άντηση» εντο ίζονται και στους µετα τυχιακούς φοιτητές (32,4%). Α ό 17,7% ε ελέγησαν οι α αντήσεις «λίγο» και «αρκετά», ενώ α ό 11,7% το «ολύ» και το «άρα ολύ». Παρα λήσια είναι τα δεδοµένα και για τα µέλη ΕΠ. Ποσοστό 35,7% δεν τα έχει αρακολουθήσει και ε έλεξε το «καµία α άντηση», 21,4% δηλώνει «αρκετά» ικανο οιηµένο, 17,8% «άρα ολύ», αλλά και «λίγο» ικανο οιηµένο και 11,7 είναι «ολύ» ευχαριστηµένο. Πολύ υψηλά οσοστά (46,8% και 44,4%) της α άντησης «καµία α άντηση» εµφανίζονται και τους ιοικητικούς Υ αλλήλους και τους «Άλλους», οι ο οίοι, ωστόσο, δεν ε έλεξαν τις κατηγορίες «καθόλου» και «λίγο». Συνακόλουθα, όσοι αρακολούθησαν τα σεµινάρια έµειναν α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι. Τα δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ίνακα 16 : Πίνακας 16 : Σεµινάρια Χρηστών Βιβλιοθήκης ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 50 3,1 7,8 15,6 14,1 9,4 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 32,4 8,8 17,7 17,7 11,7 11,7 ΜΕΛΗ ΕΠ 35,7 7,2 7,2 21,4 10,7 17,8 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 46, , ,1 ΆΛΛΟ 44, ,4 11,1 11,1 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 42,7 4,7 8,7 18,7 12,6 12,6 Άρα, στον αρα άνω ίνακα εµφανίζεται ολύ υψηλό το οσοστό της κατηγορίας «καµία α άντηση», γεγονός ου φανερώνει ότι µεγάλο τµήµα

43 43 των χρηστών δεν αρακολουθεί τα σεµινάρια µε α οτέλεσµα να µην µ ορεί να εκφέρει γνώµη γι αυτά. Τα δεδοµένα αυτά α οτυ ώνονται στο Γράφηµα 16 ως εξής :

44 44 ΓΡΑΦΗΜΑ 16: Σεµινάρια Χρηστών Βιβλιοθήκης Σεµινάρια Βιβλιοθήκης Ποσοστό ε ί τοις % Ε ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ

45 16. Ταχύτητα και α οτελεσµατικότητα Προσω ικού Η ε όµενη ερώτηση αφορά στην ικανο οίηση των χρηστών α ό την ταχύτητα και την α οτελεσµατικότητα του Προσω ικού της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές είναι κατά 32,8% «άρα ολύ» και «αρκετά» ευχαριστηµένοι, 23,3% «ολύ» δηµιουργώντας ένα οσοστό γενικής ικανο οίησης «λίγο» κάτω α ό το 90%. Αρκετά (41,2%), «ολύ» (23,5%) και «άρα ολύ» (26,6%) ευχαριστηµένοι εµφανίζονται οι µετα τυχιακοί σε συνολικό οσοστό 91,3%. Πολύ θετική είναι η εκτίµηση των µελών ΕΠ. Ποσοστό 42,8% είναι «άρα ολύ» ευχαριστηµένο, 28,6% «ολύ» και «αρκετά» ικανο οιηµένο δηµιουργώντας ένα συνολικό οσοστό ικανο οίησης 100%. Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 93,5% και 100% αντίστοιχα. Τα δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ίνακα 17: Πίνακας 17 : Ταχύτητα και α οτελεσµατικότητα Προσω ικού ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1,6 9,5 32,8 23,3 32,8 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 5,8 2,9 41,2 23,5 26,6 ΜΕΛΗ ΕΠ ,6 28,6 42,8 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,5 20,1 33,3 40,1 ΆΛΛΟ ,2 22,2 55,6 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2 5, ,7 Συνακόλουθα, στον αρα άνω ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο οίηση της τάξης του 92,7% σχετικά µε την ταχύτητα και την α οτελεσµατικότητα του Προσω ικού της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά εµφανίζονται στο Γράφηµα 17 ως εξής :

46 46 ΓΡΑΦΗΜΑ 17: Ταχύτητα και α οτελεσµατικότητα Προσω ικού Ταχύτητα και α οτελεσµατικότητα Προσω ικού Ποσοστό ε ί τοις % ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ 0 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης ΠΑΡΑ ΠΟΛY

47 17. Ευγένεια Προσω ικού Η ερώτηση 20 αφορά στην ικανο οίηση των χρηστών α ό την ευγένεια του Προσω ικού της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές είναι κατά 35,9% «άρα ολύ» και κατά 29,8 «αρκετά» ευχαριστηµένοι. Το 23,4% δήλωσε «ολύ» ευχαριστηµένο και µόλις το 10,9% «λίγο». Οι µετα τυχιακοί δήλωσαν «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι σε οσοστό 32,3%, ενώ «αρκετά» και «ολύ» ικανο οιηµένοι κατά 26,6% και 20,6% αντίστοιχα. Πολύ θετική είναι η εκτίµηση των µελών ΕΠ. Ποσοστό 67,8% είναι «άρα ολύ» ευχαριστηµένο, 14,3% «ολύ» και 7,2% «αρκετά». Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 87,8% και 88,9% αντίστοιχα. Ο ίνακας 18 α οτυ ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : Πίνακας 18 : Ευγένεια Προσω ικού ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 0 10,9 29,8 23,4 35,9 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 5,8 14,7 26,6 20,6 32,3 ΜΕΛΗ ΕΠ 0 10,7 7,2 14,3 67,8 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 13,3 20,1 26,6 40 ΆΛΛΟ 0 11,1 11,1 33,3 44,5 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1, , Ε οµένως, στον αρα άνω ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο οίηση της τάξης του 87,7% σχετικά µε την ευγένεια του Προσω ικού της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά εµφανίζονται στο Γράφηµα 19 ως εξής :

48 48 ΓΡΑΦΗΜΑ 18: Ευγένεια Προσω ικού Ευγένεια Προσω ικού Ποσοστό ε ί τοις % ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ 0 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης ΠΑΡΑ ΠΟΛY

49 18. Ταχύτητα ε ανατο οθέτησης βιβλίων στα ράφια Η ε όµενη ερώτηση αφορά στην ικανο οίηση των χρηστών α ό την ταχύτητα ε ανατο οθέτησης βιβλίων στα ράφια της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές δήλωσαν κατά 32,8% «αρκετά», κατά 26,6% «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι και κατά 23,4 «αρκετά» ευχαριστηµένοι. Οι µετα τυχιακοί εµφανίζονται «αρκετά» ευχαριστηµένοι σε οσοστό 41,2%, ενώ «ολύ» και «άρα ολύ» κατά 20,6% και 11,7% αντίστοιχα. Ιδιαίτερα θετική είναι η εκτίµηση των µελών ΕΠ. Ποσοστό 39,3% δήλωσε «αρκετά» ευχαριστηµένο, 32,1% «ολύ» και 28,6% «άρα ολύ». Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 93,5% και 100% αντίστοιχα. Τα δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ίνακα 19 : Πίνακας 19 : Ταχύτητα ε ανατο οθέτησης βιβλίων στα ράφια ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1,6 15,6 32,8 23,4 26,6 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 14,7 11,8 41,2 20,6 11,7 ΜΕΛΗ ΕΠ ,3 32,1 28,6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,5 33,3 33,3 26,9 ΆΛΛΟ ,2 44,4 33,4 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ,3 26,7 24 Συνακόλουθα, στον αρα άνω ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο οίηση της τάξης του 86% σχετικά µε την ταχύτητα ε ανατο οθέτησης των βιβλίων στα ράφια της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά εµφανίζονται στο Γράφηµα 20 ως εξής :

50 50 ΓΡΑΦΗΜΑ 19: Ταχύτητα ε ανατο οθέτησης βιβλίων στα ράφια Ταχύτητα ε ανατο οθέτησης βιβλίων στα ράφια Ποσοστό ε ί τοις % ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ

51 19. Χώρος εκτόνωσης αναγνωστών Η ερώτηση 18 αφορά στην ικανο οίηση των χρηστών α ό το χώρο εκτόνωσης αναγνωστών (Κυλικείο) της Βιβλιοθήκης. Τα υψηλότερα οσοστά έλαβαν οι α αντήσεις «αρκετά», «ολύ» και «άρα ολύ» µε 28,1%, 21,9% και 18,7% αντίστοιχα. 18,7% δήλωσαν και το «λίγο». Το 6,3% του «καµία α άντηση» φανερώνει ως ορισµένοι φοιτητές δεν έχουν ε ισκεφτεί ακόµη το χώρο του κυλικείου. Υψηλότερα οσοστά του «καµία α άντηση» εντο ίζονται και στους µετα τυχιακούς φοιτητές (11,7%). Αρκετοί ε έλεξαν τις α αντήσεις «αρκετά» (29,4%), «ολύ» (20,7%) και «άρα ολύ» µε 17,7%, ενώ το 11,7% και 8,8% δήλωσαν «λίγο» και «καθόλου» αντίστοιχα. Σαφώς υψηλότερα είναι τα οσοστά του «καµία α άντηση» για τα µέλη ΕΠ. Ποσοστό 42,9% δεν εκφέρει ά οψη για το κυλικείο, 17,8% εµφανίζεται «αρκετά» ή και «άρα ολύ» ικανο οιηµένο, 10,7% «καθόλου», 7,2% «λίγο» και 3,6% «ολύ». Υψηλά (46,8% και 44,4%) είναι τα οσοστά του «καµία α άντηση» και στους ιοικητικούς Υ αλλήλους και τους «Άλλους», οι ο οίοι, ωστόσο, δεν ε έλεξαν τις κατηγορίες «καθόλου» και «λίγο». Συνακόλουθα, όσοι χρησιµο οιούν το κυλικείο έµειναν α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένοι. Ο ίνακας 20 α οτυ ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : Πίνακας 20 : Χώρος εκτόνωσης αναγνωστών Ε ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 6,3 6,3 18,7 28,1 21,9 18,7 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 11,7 8,8 11,7 29,4 20,7 17,7 ΜΕΛΗ ΕΠ 42,9 10,7 7,2 17,8 3,6 17,8 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ 55, ,1 22,2 11,1 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 18,7 6, , Συνακόλουθα, στον αρα άνω ίνακα το οσοστό ικανο οίησης φτάνει στο 74,6%, ενώ σηµαντικό είναι το 18,7% όσων δεν εκφέρουν γνώµη για το κυλικείο, ιθανότατα ε ειδή δεν το έχουν ε ισκεφθεί. Τα δεδοµένα αυτά α οτυ ώνονται στο Γράφηµα 20 ως εξής :

52 ΓΡΑΦΗΜΑ 20: Χώρος εκτόνωσης αναγνωστών Χώρος Εκτόνωσης Αναγνωστών Ποσοστό ε ί τοις % ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ 0 Ε ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY Βαθµός Ικανο οίησης

53 . Συµβολή της Βιβλιοθήκης 1. Συµβολή Βιβλιοθήκης στη µελέτη Η ερώτηση 22 αφορά στο βαθµό ου συµβάλλει η βιβλιοθήκη στη µελέτη των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές δήλωσαν κατά 39,1% «αρκετά», κατά 21,9% «ολύ» και κατά 21,9% «ολύ». Οι µετα τυχιακοί θεωρούν ότι η Βιβλιοθήκη συµβάλλει στη µελέτη τους «αρκετά» κατά 38,2%, «άρα ολύ» κατά 20,6% και «ολύ» σε οσοστό 17,7%,. Ιδιαίτερα θετική είναι η εκτίµηση των µελών ΕΠ. Ποσοστό 35,7% ε έλεξε «άρα ολύ» και α ό 25% «αρκετά» και «ολύ». Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν ότι η Βιβλιοθήκη συµβάλλει στη µελέτη τους α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» κατά 100% και 88,9% αντίστοιχα. Ο ίνακας 21 α οτυ ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : Πίνακας 21 : Συµβολή Βιβλιοθήκης στη µελέτη ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 3,1 15,6 39,1 21,9 20,3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 8,8 14,7 38,2 17,7 20,6 ΜΕΛΗ ΕΠ 3,6 10, ,7 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ,6 26,7 26,7 ΆΛΛΟ 0 11,1 22,2 33,3 33,4 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 4 12, ,7 24,6 Συνακόλουθα, στον αρα άνω ίνακα α οτυ ώνεται η ά οψη ότι η Βιβλιοθήκη συµβάλλει σηµαντικά στη µελέτη των χρηστών σε οσοστό 83,3%. Τα δεδοµένα αυτά εµφανίζονται στο Γράφηµα 21 ως εξής :

54 54 ΓΡΑΦΗΜΑ 21: Συµβολή Βιβλιοθήκης στη µελέτη Συµβολή στη µελέτη Ποσοστό ε ί τοις % ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY Βαθµός Συµβολής ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ

55 2. Συµβολή Βιβλιοθήκης στην έρευνα Η ερώτηση 23 αφορά στο βαθµό ου συµβάλλει η βιβλιοθήκη στην έρευνα των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές δήλωσαν κατά 39,1% «αρκετά», 28,1% «ολύ» και 20,3% «ολύ». Οι µετα τυχιακοί θεωρούν ότι η Βιβλιοθήκη συµβάλλει στη µελέτη τους «αρκετά» κατά 35,3%, «άρα ολύ» και «ολύ» κατά 23,5% και µόλις 11,9% «λίγο». Ιδιαίτερα θετική είναι η εκτίµηση των µελών ΕΠ. Ποσοστό 46,4% ε έλεξε «άρα ολύ», 25% «ολύ» και 14,3% «ολύ». Οι ιοικητικοί Υ άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν ότι η Βιβλιοθήκη συµβάλλει στην έρευνά τους α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» κατά 93,5% και 88,9% αντίστοιχα. Ο ίνακας 22 α οτυ ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : Πίνακας 22 : Συµβολή Βιβλιοθήκης στην έρευνα ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1,6 10,9 39,1 28,1 20,3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 5,8 11,9 35,3 23,5 23,5 ΜΕΛΗ ΕΠ 3,6 10,7 14, ,4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,5 33,4 13,4 46,7 ΆΛΛΟ 0 11,1 22,2 44,5 22,2 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2,7 10, ,6 Συνε ώς, στον αρα άνω ίνακα α οτυ ώνεται η ά οψη ότι η Βιβλιοθήκη συµβάλλει σηµαντικά στην έρευνα των χρηστών σε οσοστό 86,6%. Τα δεδοµένα αυτά εµφανίζονται στο Γράφηµα 21 ως εξής :

56 56 ΓΡΑΦΗΜΑ 22: Συµβολή Βιβλιοθήκης στην έρευνα Συµβολή στην Έρευνα Ποσοστό ε ί τοις % ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY Βαθµός Συµβολής ΠΑΡΑ ΠΟΛY ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ

57 57 Ε. Τοµείς Βελτίωσης και Σχόλια 1. Τοµείς της Βιβλιοθήκης ου ε ιδέχονται µεγαλύτερη Βελτίωση Οι χρήστες κλήθηκαν να εντο ίσουν τους τοµείς στους ο οίους η Βιβλιοθήκη χρειάζεται µεγαλύτερη βελτίωση. Οι φοιτητές θεώρησαν ότι µεγαλύτερη βελτίωση α αιτείται στον εξο λισµό και τις συλλογές βιβλίων και εριοδικών. Ε ίσης, ό ως όλες οι κατηγορίες, ζήτησαν διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Ανάλογες είναι οι αρατηρήσεις των µετα τυχιακών φοιτητών και των µελών ΕΠ, αλλά µε ακόµη υψηλότερα οσοστά. Οι ιοικητικοί εντο ίζουν τη µεγαλύτερη ανε άρκεια στα εριοδικά και η κατηγορία «Άλλοι» εξίσου στους τοµείς ου ροαναφέρθηκαν. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα : Πίνακας 23 : Τοµείς βελτίωσης της Βιβλιοθήκης ΤΟΜΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ ΒΙΒΛΙΑ 37,5 58,8 46, ,4 ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 28,1 70, ,4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 40,6 41, ,4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 17,2 32,4 35,7 26,7 33,4 ΚΤΙΡΙΟ 10,9 11,8 7,1 6,5 0 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 37,5 35, ,7 33,4 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 15,6 17,7 7,1 6,5 0 Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 7,8 5,8 7,1 6,5 0 Τα αρα άνω δεδοµένα α οτυ ώνονται σχεδιαγραµµατικά στο Γράφηµα 23 :

58 58 ΓΡΑΦΗΜΑ 23: Τοµείς βελτίωσης της Βιβλιοθήκης Τοµείς Βελτίωσης της Βιβλιοθήκης Ποσοστό ε ί τοις % ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ 10 0 ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΩΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε ΓΝΩΡΙΖΩ Τοµείς

59 59 2. Σχόλια Χρηστών Αναφορικά µε τα σχόλια των χρηστών τα ερισσότερα αφορούν στη βελτίωση των συλλογών, τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, την ανανέωση του εξο λισµού (.χ. νέα τερµατικά). Ορισµένοι χρήστες ζήτησαν την εξειδίκευση των υ αλλήλων της βιβλιοθήκης κατά τοµείς ή ε ιστήµες, άλλοι να υ άρχει µεγαλύτερη ησυχία στους χώρους ανάγνωσης και ορισµένοι να ε ιστρέφονται τα βιβλία ου δανείζονται τα µέλη ΕΠ εγκαίρως και να ε ιβάλλονται οινές για µεγάλες καθυστερήσεις. Τέλος, ε ισηµάνθηκε η ανάγκη να καταγράφονται στο σύστηµα ταχύτερα τα νέα βιβλία, ώστε να είναι νωρίτερα διαθέσιµα για τους χρήστες, και να ε ιταχυνθεί η διαδικασία ε ανατο οθέτησης των βιβλίων στα ράφια.

60 60 Συµ εράσµατα Η Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανο οίησης Χρηστών ου εφαρµόστηκε ιλοτικά στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανε ιστηµίου Ιωαννίνων α έδωσε χρήσιµα συµ εράσµατα για τις υ ηρεσίες της. Ένα σηµαντικό οσοστό ερισσότερο α ό το 55% - των χρηστών της βιβλιοθήκης χρησιµο οιεί α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» τα αναγνωστήρια. Το 88,6% του συνόλου δανείζεται βιβλία α ό τη Βιβλιοθήκη και συνολικά άνω α ό το 60% των χρηστών δηλώνει ότι κάνει χρήση της υ ηρεσίας αυτής α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ». Το 76,6% των χρηστών χρησιµο οιεί τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ». Εντούτοις, το 23,4% και το 15,6% των φοιτητών ε έλεξαν «λίγο» ή «καθόλου» δηµιουργώντας ένα οσοστό ελάχιστης χρήσης της τάξης του 39% ου φανερώνει ότι αρκετοί φοιτητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταλόγου. Ανάλογα είναι τα στοιχεία για τη χρήση των Ηλεκτρονικών Πηγών, ό ου το 69,3% των χρηστών ε έλεξε τις α αντήσεις «αρκετά» έως «άρα ολύ». Ωστόσο, αρκετά υψηλό είναι το οσοστό των φοιτητών ου δεν έχει εξοικειωθεί µαζί τους, καθότι το 20,3% δήλωσε το «λίγο» και το 21,8% το «καθόλου», φτάνοντας το οσοστό ελάχιστης χρήσης στο 42,1%. Αναφορικά µε την ικανο οίηση των χρηστών α ό την ε άρκεια της Βιβλιοθήκης σε Βιβλία και Περιοδικά, οι ερισσότεροι χρήστες εµφανίζονται αρκετά ικανο οιηµένοι σηµειώνοντας, ωστόσο, την ανάγκη µεγαλύτερης βελτίωσης, ιδίως στον τοµέα των εριοδικών. Το 80% των χρηστών ιστεύει ότι είναι εύκολη η αναζήτηση βιβλίων στα ράφια της Βιβλιοθήκης, ενώ εµφανίζεται µια γενική ικανο οίηση της τάξης του 77,7% σχετικά µε το Ηλεκτρονικό της Υλικό. Το 84,6% θεωρεί εύκολη τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταλόγου. Ευχαριστηµένοι είναι οι ερισσότεροι χρήστες και α ό τους Όρους ανεισµού της Βιβλιοθήκης, αν και το 22% ε ιθυµεί βελτίωσή τους. Τα στατιστικά εµφανίζουν µια γενική ικανο οίηση της τάξης του 81,7% σχετικά µε την Α οτελεσµατικότητα της Υ ηρεσίας ανεισµού της Βιβλιοθήκης, ενώ το οσοστό αυτό φτάνει το 94,4% σχετικά µε την ικανο οίηση α ό το εριβάλλον της. Το 34,7% θεωρεί ότι ο εξο λισµός της Βιβλιοθήκης ρέ ει να

61 61 βελτιωθεί σηµαντικά, ενώ η γενική ικανο οίηση για το Ωράριο Λειτουργίας είναι 81,1%. Το ολύ υψηλό οσοστό της κατηγορίας «καµία α άντηση» για τα σεµινάρια της Βιβλιοθήκης φανερώνει ότι µεγάλο τµήµα των χρηστών δεν τα αρακολουθεί και δεν µ ορεί να εκφέρει γνώµη γι αυτά. Συνακόλουθα, είναι αναγκαία η µεγαλύτερη δυνατή ροώθησή τους, ροκειµένου για την ταχύτερη και α οτελεσµατικότερη εξοικείωση των χρηστών µε τις υ ηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Ωστόσο, η συντρι τική λειοψηφία των χρηστών ου έχουν αρακολουθήσει τα σεµινάρια δηλώνει α ό «αρκετά» έως «άρα ολύ» ευχαριστηµένη. Αναφορικά µε την ταχύτητα και την α οτελεσµατικότητα του Προσω ικού εµφανίζεται µια γενική ικανο οίηση της τάξης του 92,7%, ενώ το οσοστό αυτό φτάνει στο 87,7% σχετικά µε την ευγένειά του. Παράλληλα, το 86% των χρηστών δηλώνει ικανο οιηµένο µε την ταχύτητα ε ανατο οθέτησης των βιβλίων στα ράφια. Το 18,7% των χρηστών ε έλεξε «καµία α άντηση» για το Χώρο εκτόνωσης αναγνωστών της Βιβλιοθήκης ιθανότατα ε ειδή δεν το έχουν ε ισκεφθεί. Εντούτοις, το οσοστό ικανο οίησης φτάνει στο 74,6% για τους αναγνώστες ου το έχουν ε ισκεφτεί. Σχετικά µε τη συµβολή της Βιβλιοθήκης στη µελέτη και την έρευνα των χρηστών το 83,3% θεωρεί ότι συµβάλλει σηµαντικά στη µελέτη του και το 86,6% στην έρευνά του. Τέλος, οι χρήστες εντό ισαν τον εξο λισµό, τις συλλογές βιβλίων και εριοδικών, καθώς και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ως τους τοµείς ου χρειάζονται µεγαλύτερη βελτίωση.

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Iονίου Πανεπιστηµίου Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και ιασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΠΑΕΣ-ΕΣΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών

Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε α ό 15 Μαρτίου έως 11

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Ολοκληρώθηκε ρόσφατα η ετήσια Έρευνα Κοινωνικής ικτύωσης 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών

Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε α ό 15 Μαρτίου έως 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης Η ηλεκτρονική λατφόρµα διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 µε βασικό στόχο τη δηµοσιο οίηση και το σχολιασµό κάθε ροτεινόµενης νοµοθετικής ράξης αλλά και άλλων κανονιστικών ράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Πρωτοετών φοιτητών Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο14.03.2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. ρωτ: 52869 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών ευτέρα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ Υ οδοµές Προσω

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8 3 Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 29/2/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 19542 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών

Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Η έρευνα ραγµατο οιήθηκε α ό την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο ιοικητικής Ε ιστήµης του Πανε ιστηµίου Αθηνών Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε α ό Μαρτίου έως 11 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Αντώνιος Αθανάσογλου Εκτελεστικός Αντι ρόεδρος ηµήτριος Σαραµαντής Γενικός ιευθυντής Μάιος 2009 1 Σύντοµο Ιστορικό 2001 - Ίδρυση της Τρά εζας. 2002 - Έναρξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51 185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. 213 207 9100 Πειραιάς, 02/6/2016

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ Σελίδα 1 από 5 Ρόδος 27-3-2016 Αρ. ρωτ. 8 Προς : Τηλ. : 2241360550 : 2241360631 Fax : 2241044421 Email : sypnaped@gmail.com Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Κοινο οίηση : 1) Γραφείο Περιφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 Πρόλογος Ως ρόλογο ας αρουσιάσουµε ένα συνηθισµένο σενάριο, µία καθηµερινή ιστορία ου συµβαίνει σε µία ε ιχείρηση. Ένας ελάτης καλεί το τηλεφωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Λ.Ε.Α.. Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.. ΕΛΛΑ ΟΣ Στέλλα Κοτσιφάκη, ταµίας Λ.Ε.Α.. Χανίων

Εισήγηση Λ.Ε.Α.. Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.. ΕΛΛΑ ΟΣ Στέλλα Κοτσιφάκη, ταµίας Λ.Ε.Α.. Χανίων ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ε.ΛΕΑ.Ε ΒΕΡΟΙΑΣ 13-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Εισήγηση Λ.Ε.Α.. Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.. ΕΛΛΑ ΟΣ Στέλλα Κοτσιφάκη, ταµίας Λ.Ε.Α.. Χανίων ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ/Α Α ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α: http://www.uoc.gr ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ.Ο.Υ. - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Πληροφορίες : Φ. Μαµαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 63 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νοµός Κορινθίας βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Πελο οννήσου έχοντας ένα µικρό τµήµα βόρεια α ό τον Ισθµό, ουσιαστικά στην εδαφική ε ικράτεια της

Ο Νοµός Κορινθίας βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Πελο οννήσου έχοντας ένα µικρό τµήµα βόρεια α ό τον Ισθµό, ουσιαστικά στην εδαφική ε ικράτεια της Ο Νοµός Κορινθίας βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Πελο οννήσου έχοντας ένα µικρό τµήµα βόρεια α ό τον Ισθµό, ουσιαστικά στην εδαφική ε ικράτεια της Στερεάς Ελλάδας, το ο οίο φτάνει έως την εριοχή των Μεγάρων,

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62

Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Χ. Παππά Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62 Πρόσκληση για την Υ οβολή Προτάσεων µε αντικείµενο τη Σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου µε έναν (1) «Εµ ειρογνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων ΥΑ 109088 οικ./12.12.2011 (ΦΕΚ Β 2824/14.12.2011) ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων δια ίστευσης διαµεσολαβητών Θέσ ιση Κώδικα εοντολογίας δια ιστευµένων διαµεσολαβητών και Καθορισµός κυρώσεων για αραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Συµβατικά συστήµατα: µεγάλη εριοχή κάλυψης υψηλή εκ εµ όµενη ισχύ αρεµβολές αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων 2010

Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων 2010 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων Σύνταξη : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11 3 Πρόλογος Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από µέγεθος και τύπο, διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ρωτ.: 14317/08/2.6 Ειδικοί Ε ιστήµονες: Αικατερίνη Φλιάτουρα Αγγελίνα Σαλαµαλίκη Ηµεροµηνία:

Αρ. ρωτ.: 14317/08/2.6 Ειδικοί Ε ιστήµονες: Αικατερίνη Φλιάτουρα Αγγελίνα Σαλαµαλίκη Ηµεροµηνία: Προς: ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Πατησίων 147 112 51 Αθήνα Αρ. ρωτ.: 14317/08/2.6 Ειδικοί Ε ιστήµονες: Αικατερίνη Φλιάτουρα 210 72 89 784 Αγγελίνα Σαλαµαλίκη 210 72 89 629 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Επιµέλεια Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 3 Α ογραφή Προσω ικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του ιστο οιηµένου εντύ ου των διαδικασιών α ό τις αδειοδοτούσες αρχές»

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του ιστο οιηµένου εντύ ου των διαδικασιών α ό τις αδειοδοτούσες αρχές» Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 16318 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα