Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W"

Transcript

1 Ασ αναλυςουμε μερικεσ εννοιεσ που προκαλουν ςυγχυςθ ςε μερικουσ από εμασ ι δεν είναι τοςο ςαφεισ. Για λογουσ ευκολιασ ςτθν αναλυςθ των εννοιων κανουμε τθν παραδοχθ ότι ενα Δικτυο μπορει να φιλοξενθςει 254 υπολογιςτεσ.αυτθ θ λεπτομερεια ιςωσ φανει αςθμαντθ ςτθν αρχθ,αλλα κα καταλαβετε τθ χρθςιμοτθτα τθσ ςτθν πορεια. Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W όπου τα X, Y, Z είναι αρικμοί που παίρνουν τιμζσ από 0 ζωσ 255 και το W είναι αρικμοσ που παιρνει τιμεσ από 1 εωσ 254. Παραδειγμα : Aυτθ κα μπορουςε να είναι θ ΙP διευκυνςθ ενόσ Η/Τ ςε ζνα δικτυο. Μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W όπου τα X, Y, Z είναι αρικμοί που παίρνουν τιμζσ από 0 ζωσ 255 και ο W είναι αρικμόσ που παιρνει τθν τιμι 0.

2 Παραδειγμα : Aυτθ κα μπορουςε να είναι μια ΙP διευκυνςθ Δικτφου Μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W όπου τα X, Y, Z είναι αρικμοί που παίρνουν τιμζσ από 0 ζωσ 255 και ο W είναι αρικμόσ που παιρνει τθν τιμι 255. Παραδειγμα : Aυτθ κα μπορουςε να είναι θ ΙP διευκυνςθ Εκπομπισ ςε Δικτυο. Η Μαςκα Δικτφου χρθςιμοποιειται για να μασ προςδιοριςει ποιο πεδιο μιασ ΙP διευκυνςθσ προςδιοριηει το δικτυο μασ και διαχωριηει ποιο πεδιο τθσ ΙP διευκυνςθσ μπορει να χρθςιμοποιθκει για τουσ Hosts που βριςκονται ςε αυτό το δικτυο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εςτω ζνα δίκτυο με ΙP διευκυνςθ το οποιο μπορει να φιλοξενθςει 254 Η/Τ ι αλλιϊσ 254 Hosts.

3 Συχαιεσ Ip Διεκυνςεισ Η/Των που ανθκουν ςτο παραπανω δικτυο: IP H/Y 1: IP H/Y 2: IP H/Y 3: Παρατθρουμε ότι κάκε Η/Τ που ανικει ςε αυτό το δικτυο κα διαφερει απο ζναν αλλο μονο ςτο πεδιο με τα χρωματιςμενα νουμερα.υνεπωσ αυτό το πεδιο προςδιοριηει Hosts ενϊ τα αλλα πεδια είναι κοινα για ολουσ τουσ Hosts του δικτυου και προςδιοριηουν το δικτυο. Αρα θ Μαςκα του Δικτφου είναι : /24 ι αλλιωσ Σο παραπανω ςυμπεραςμα προεκυψε επειδθ κάκε αρικμόσ που παιρνει τιμεσ από 0 εωσ 255 ςτο δεκαδικο ςυςτθμα αναπαραςταται με 8 δυαδικα ψθφια ςτο δυαδικο ςυςτθμα. Αρα για να προςδιοριςουμε το πεδιο τθσ διευκυνςθσ που αφορα το δικτυο και να το διαχωριςουμε απ το πεδιο των Hosts κελουμε 3 δεκαδικουσ αρικμουσ ι αλλιωσ 3X8=24 δυαδικα ψθφια! Aν μετρθςεισ τουσ Αςςουσ κα ςου βγουν 24!

4 Σι είναι το Subnetting και ςε τι χρθςιμευει? Α)Σο subnetting είναι μια διαδικαςια κατά τθν οποια ζνα δικτυο χωριηεται ςε υποδικτυα. Β)Χρθςιμευει ϊςτε να αποφευχκει θ ςπαταλθ ip διευκυνςεων ςε περιπτωςθ που οι διακεςιμεσ ip διευκυνςεισ είναι υπερβολικα περιςςοτερεσ από τουσ hosts που εχουμε ςε ζνα δικτυο. Πωσ υλοποιειται το Subnetting? Θα προςπακθςουμε να κατανοθςουμε πωσ υλοποιειται το Subnetting αλλα και να προςδιοριςουμε τθν εννοια Subnet Mask ι αλλιωσ μαςκα υποδικτφου μεςα από ζνα παραδειγμα:

5 Δεδομενα: Εςτω και παλι το δικτυο με IP και Μαςκα Δικτφου /24 ι αλλιωσ Ζθτοφμενα: Eςτω ότι κελω να χωριςω το παραπανω δικτυο ςε 8 ιςα υποδικτυα: ΑΝΑΛΤΗ: Πωσ ια βρω Α) ποςουσ υπολογιςτεσ μπορω να εχω ςε κάιε υποδικτυο, Β)ποια ια είναι η IP διευιυνςη του καιε υποδικτφου και Γ)ποια ια είναι η διευιυνςη εκπομπθσ του κάιε υποδικτφου?? Παμε να ςκεφτουμε λογικα:εχω 24 bit για αναπαραςταςθ τθσ μαςκασ Δικτυου και 8 bits για τθν αναπαραςταςθ των διευκυνςεων των hosts,τθσ διευκυνςθσ δικτυου και τθσ διευκυνςθσ εκπομπισ.

6 ME 8 bit αναπαραςτω τουσ αρικμουσ από το 0 εωσ 255 αρα 256 αρικμουσ. 256 αρικμουσ /8 ομαδεσ= 32 αρικμουσ θ κάκε ομαδα Αρα το κάκε υποδικτυο εχει 32 διευκυνςεισ απ τισ οποιεσ, μια κα αναπαραςτιςει τθν διευκυνςθ του κακε υποδικτυου,μια κα αναπαραςτθςει τθ διευκυνςθ εκπομπθσ του κάκε υποδικτυου και οι άλλεσ 30 κα αναπαραςτουν τουσ hosts του κάκε υποδικτυου. Για τθν αναπαραςταςθ των διευκφνςεων 30 υπολογιςτων ςτο κάκε δικτυο χρειαηομαςτε 5 bit. Αρα από τα 8 bit που ειχα πριν για hosts, τωρα χρειαηομαι 5 και τα υπολοιπα 8-5=3 bit χρθςιμοποιουνται για τον προςδιοριςμο τθσ διευκυνςθσ του κάκε υποδικτφου. Οποτε ευκολα προκυπτει ότι Η μάςκα υποδικτφου κα είναι /27 Γιατι 27=(24+3)!!! Αν μετρθςεισ τουσ Αςςουσ κα ςου βγουν 27!!!

7 Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #0: Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου # ,2,3,4,5 30 Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #0: Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #1:: Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου # ,34.62 Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #1: Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #2: Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου # ,66,67 94 Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #2: Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #3: Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου # , Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #3:

8 Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #4: Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου # , Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #4: Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #5: Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου # , Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #5: Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #6: Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου # , Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #6: Διευκυνςθ ΙP Τποδίκτυου #7: Διευκυνςθ ΙP των Ηοsts του Τποδίκτυου # Διευκυνςθ ΙP Εκπομπισ Τποδίκτυου #7:

9 Αποςτολι δεδομζνων από ζναν Η/Τ Α ςε ζναν Η/Τ Β Περιπτωςη 1 Ο Α και ο Β βριςκονται ςτο ιδιο υποδικτυο. Ο Α εχει μια ΑRP λιςτα ςτθν οποία αποκυκεφει αντιςτοιχιεσ ΙP Addresses-MAC Addresses. Ελεγχει αν ςε αυτι τθ λιςτα υπαρχει θ αντιςτοιχiα ΙP Address-MAC Address που αφορα τον B. Τποπεριπτωςθ 1 Α τθν ΑRP λιςτα του Α υπαρχει θ αντιςτοιχiα ΙP Address-MAC Address που αφορα τον B: Αρχιηει θ επικοινωνια μεταξυ του Α και του Β και ο Α ςτελνει το πρωτο πακετο δεδομζνων ςτον Β. Τποπεριπτωςθ 1Β τθν ΑRP λιςτα του Α δεν υπαρχει θ αντιςτοιχiα ΙP Address-MAC Address που αφορα τον B: Ο Α εκπζμπει ςτο υποδικτυο μια ΑRP αιτθςθ που περιεχει τθν ΙP Address του Β και εχει τθν εξθσ μορφθ: IP Address Aποςτολεα «IP Address Η/Τ Α» MAC Address Aποςτολεα «MAC Address Η/Τ Α» ΙP Address Παραλθπτθ «IP Address Η/Τ Α» ΜAC Address Παραλθπτθ ΚΕΝΟ ΠΕΔΙΟ H παραπανω αιτθςθ ςτελνεται ςε ολουσ τουσ Η/Τ του υποδικτυου αλλα απανταται μονο απ τον Η/Τ Β.Σο απαντθτικο μθνυμα του Β εχει τθν εξθσ μορφθ: IP Address Aποςτολεα «IP Address Η/Τ B» MAC Address Aποςτολεα «MAC Address Η/Τ B» ΙP Address Παραλθπτθ «IP Address Η/Τ Α» ΜAC Address Παραλθπτθ «MAC Address Η/Τ Α» τθ ςυνεχεια επιτυγχανεται θ επικοινωνία μεταξυ των Α και Β και οι πλθροφοριεσ των πρωτων 2 πεδιων του παραπανω μθνυματοσ αποκθκευονται ςτθν ARP λιςτα του Η/Τ Α.

10 Περιπτωςη 2 Ο Α και ο Β βριςκονται ςε διαφορετικο υποδικτυο. Ο Α ςτελνει ςε ολο το υποδικτυο μια ΑRP αιτθςθ με τθν εξθσ μορφθ: IP Address Aποςτολεα «IP Address Η/Τ Α» MAC Address Aποςτολεα «MAC Address Η/Τ Α» ΙP Address Παραλθπτθ «IP Address Η/Τ Α» ΜAC Address Παραλθπτθ ΚΕΝΟ ΠΕΔΙΟ H αιτθςθ αυτι φτανει ςτον δρομολογθτθ,ο οποιοσ γνωριηει ότι ο Β βριςκεται ςε διαφορετικο υποδικτυο με τον Α και με τθ ςειρα του ςτελνει ζνα απαντθτικο μθνυμα ςτον Α που εχει τθν εξθσ μορφθ: IP Address Aποςτολεα «IP Address Η/Τ B» MAC Address Aποςτολεα «MAC Address ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΙP Address Παραλθπτθ «IP Address Η/Τ Α» ΜAC Address Παραλθπτθ «ΜΑC Address Η/Τ Α» Mη ςασ παραξενευει η αντίφαςη ότι ςτο πεδιο IP Address Aποςτολεα περιεχεται το IP Address του Η/Υ Β και ςτο πεδιο MAC Address Aποςτολεα περιεχεται το MAC Address ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ.Ο δρομογολογητησ διαμορφωνει με αυτό τον τροπο τα πεδια ςτο μηνυμα του ώςτε ο Α να ςτειλει ςε αυτον ςτη ςυνεχεια τα δεδομενα που προοριζονται για τον Β.!!!! Ετςι γινεται λοιπον!ο Α,που «εχει πιαςτει κορόιδο» απ τον δρομολογητη ςτελνει το πακετο που προοριζεται για τον Β ςτον δρομολογητη,καιωσ το πακετο εχει τα ακολουια ςτοιχεια: IP Address Aποςτολεα «IP Address Α» MAC Address Aποςτολεα «MAC Address Α» ΙP Address Παραλθπτθ «IP Address Η/Τ Β»!!! ΜAC Address Παραλθπτθ MAC Address ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ!!» Εχει δηλαδη ωσ ΜΑC Address Παραληπτη,το ΜAC Address του δρομολογητη.αφου φταςει το πακετο ςτον δρομολογητη,αυτοσ γνωριζει «το βρωμικο παιχνιδι που επαιξε ςτον Α»,αφου ο τελικοσ παραληπτησ πρεπει να είναι ο Β.Ο ςκοποσ αγιαζει τα μεςα όμωσ.ευιυσ αμεςωσ ο Δρομολογητησ ια μπει ςτη διαδικαςια να αποςτειλει το πακετο ςτον Β.

11 τθν ΑRP λιςτα του δρομολογθτθ όμωσ,δεν είναι αποκθκευμενθ θ αντιςτοιχιςθ IP Address- MAC Address που αφορα τον Β.Γι αυτό το λογο ο δρομολογθτθσ ςτελνει ςτο υποδικτυο που βριςκεται ο Β μια ΑRP αιτθςθ που εχει τθν εξισ μορφι: IP Address Aποςτολεα «IP Address ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ» MAC Address Aποςτολεα «MAC Address ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΙP Address Παραλθπτθ «IP Address Η/Τ Β» ΜAC Address Παραλθπτθ ΚΕΝΟ ΠΕΔΙΟ Η παραπανω αιτθςθ ςτελνεται ςε ολουσ τουσ Η/Τ που βριςκονται ςτο υποδικτυο που ανθκει ο Β,αλλα απανταται μονο από τον Β αφου ςτθν αιτθςθ περιεχεται το ΙP Address του. Ο Β ςτελνει ζνα απαντθτικο μθνυμα ςτον Δρομολογθτθ που εχει τθν εξθσ μορφθ: IP Address Aποςτολεα «IP Address Η/Τ Β» MAC Address Aποςτολεα «MAC Address Η/Τ Β» ΙP Address Παραλθπτθ «IP Address ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΜAC Address Παραλθπτθ «MAC Αddress ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ» Όταν λαβει το μθνυμα ο δρομολογθτθσ,εχει πλεον ςτθν ARP λιςτα του και τισ 2 αντιςτοιχθςεισ IP Address-MAC Address,δθλαδθ και αυτθ που αφορα τον Α,αλλα και αυτι που αφορα τον Β!υνεπωσ από αυτό το ςθμειο και μετα είναι εφικτθ θ επικοινωνια αναμεςα ςτον Α και τον Β μεςω του Δρομολογθτθ! Ελπιηω να βοθκθςα.

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13: Επικοινωνία

Κεφάλαιο 13: Επικοινωνία Κεφάλαιο 13: Επικοινωνία... Σε αυτό το κεφάλαιο: 13.1 Εντολές «μετάδωσε» και «όταν λάβω» 13.2 Εντολή «μετάδωσε και περίμενε» 13.3 Παραδείγματα... «Το πρώτο μισό της ζωής μας ψάχνουμε κυρίως να βρούμε ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 24-6-2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 24-6-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 24-6-2015 Κοινή συνέντευξη Τύπου της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 Στη διδασκαλία συνήθως τα παιδιά αρχικά διδάσκονται τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ 1 1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΜΚ ΕΚΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΕ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πολλαπλάσια του α : Είναι οι αριθµοί που προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουµε τον α µε όλους τους φυσικούς. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.15: Παιχνίδια. 15.1 Super Pong. [15_π01.sb]

Κεφ.15: Παιχνίδια. 15.1 Super Pong. [15_π01.sb] Κεφ.15: Παιχνίδια... Σε αυτό το κεφάλαιο: 15.1 Super Pong 15.1 Ναρκοπέδιο! 15.3 Σκοποβολή 15.4 Ο καρχαρίας 15.5 Παραλλαγή Pacman 15.6 Καροτοκυνηγός... 15.1 Super Pong [15_π01.sb] Στο παιχνίδι Super Pong

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Mr. KING: Καλημέρα. Καταρχήν, τους χαιρετισμούς μου από την κοινοπολιτεία της Βιρτζίνια και τον κυβερνήτη μας, τον Tim Kaine. Τα συγχαρητήριά μου στο

Mr. KING: Καλημέρα. Καταρχήν, τους χαιρετισμούς μου από την κοινοπολιτεία της Βιρτζίνια και τον κυβερνήτη μας, τον Tim Kaine. Τα συγχαρητήριά μου στο Mr. KING: Καλημέρα. Καταρχήν, τους χαιρετισμούς μου από την κοινοπολιτεία της Βιρτζίνια και τον κυβερνήτη μας, τον Tim Kaine. Τα συγχαρητήριά μου στο οργανωτικό προσωπικό σας, ιδιαίτερα στην κυρία Κόλλια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI Τί είναι το MIDI; Το MIDI (Musical Instrument Digital Interface) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ 2 ή περισσοτέρων ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων. Μέσω του πρωτοκόλλου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Ο έλεγχος

Κεφάλαιο 11: Ο έλεγχος Κεφάλαιο 11: Ο έλεγχος... Σε αυτό το κεφάλαιο: 11.1 Εισαγωγή στον έλεγχο 11.2 Οι εντολές ελέγχου Η εντολή "Εάν..." Η εντολή "Εάν..." και οι τελεστές συνθηκών Η εντολή "Εάν...Αλλιώς.." 11.3 Παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Πολυτεχνείο Κρήτης Αυτόνομοι Πράκτορες 2012-2013 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει του ιστορικού των αναμετρήσεων Δουγιάκης Λάζαρος 13 Πρόβλεψη αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα