Πρόγραμμα Η/Υ K Νεκρό Σημείο Ανάλυση Νεκρού Σημείου - Δαπάνες Σε Euro Διαγώνιος Εξοδα-Πωλησεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Η/Υ K Νεκρό Σημείο Ανάλυση Νεκρού Σημείου - Δαπάνες Σε Euro Διαγώνιος Εξοδα-Πωλησεις"

Transcript

1 Specisoft Πρόγραμμα Η/Υ K Νεκρό Σημείο Ανάλυση Νεκρού Σημείου - Δαπάνες Σε Euro Διαγώνιος Εξοδα-Πωλησεις,.93.6, , ,88 Πωλήσεις Κανονισμός 1257 της Ευρωπαϊκής Ενωσης Κατάρτιση μελετών βάσει του κανονισμού 1257 της Ευρωπαϊκής Ενωσης Specisoft A.E. Αρτέμιδος 3, Μαρούσι, τηλ , fax Internet site:

2 Λογισμικό K1257 Αναλυτικό Έντυπο Πρόγραμμα Κ1257 Πρόγραμμα κατάρτισης μελετών κανονισμού 1257 της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το πρόγραμμα Κ1257, εκτελεί μελέτες με βάση τον κανονισμό 1257 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ένταξη Αγροτικών επενδύσεων στον ανωτέρω κανονισμό. Το πρόγραμμα ζητά μόνο πρωτογενή στοιχεία, εκτελεί όλους τους απαιτούμενους υπολογισμούς και παράγει όλο το υπόδειγμα. Υπολογίζει και εκτυπώνει : 1. Ολους τους απαιτούμενους πίνακες του κανονισμού βάσει του υποδείγματος 2. Γραφικά όλων των μεγεθών Τρέχει σε περιβάλλον WINDOWS και επικοινωνεί με προγράμματα οργάνωσης γραφείου (WORD, EXCEL κ.α.) 2 Specisoft

3 Λογισμικό K1257 Αναλυτικό Έντυπο ΠΙΝΑΚΑΣ Α9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (Υφιστάμενης Μονάδας) (Σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έτος Έτος Έτος -3ο -2ο -1ο 1. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έξοδα Εγκατάστασης 239., 59., 1.8., Μείον: αποσβέσεις 19., 195., 225., Αναπόσβεστη αξία εξόδων εγκατάστασης(1) 9., 395., , 2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ α. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Γήπεδα,, 166., Κτίρια-Τεχνικά έργα , , , Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις,, , Έπιπλα και σκεύη,, 797., Μεταφορικά μέσα,, , Προκαταβολές παγίων,, 2.82., Λοιπά Σύνολο Ακινητοποιήσεων , , , Μείον : Αποσβέσεις 2.83., ,.92., Αναπόσβεστη αξία ενσώματων ακινητοποιήσεων(α) 8.9., , 1.7., β. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Συμμετοχές (σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις) 28., 591., , Συμμετοχές σε κοινοπραξίες,,, Απαιτήσεις από μετόχους,,, Λοιπές απαιτήσεις 9., 6., 63., Σύνολο συμμετοχών & μακροπρόθεσμων απαιτήσεων(β) 37., 597., , γ. Ασώματες Ακινητοποιήσεις Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης,,, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, φήμης κ.λ.π.,,, Μείον: Αποσβέσεις,,, Αναπόσβεστη αξία ασώματων ακινητοποιήσεων (γ),,, ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (2=α+β+γ) , 8.59., , 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ δ. Αποθέματα Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά,, 36., Ημιέτοιμα προϊόντα,,, Έτοιμα προϊόντα,, 815., Εμπορεύματα 1.88., 2.6., 2., Προκαταβολές για αγορά υλών και υλικών,, 2.56., Λοιπά Σύνολο αποθεμάτων (δ) 1.88., 2.6., 3.75., ε. Απαιτήσεις Πελάτες 2.37., 3.51., , Πελάτες επισφαλείς,,, Απαιτήσεις από συγγενείς εταιρείες,,, Απαιτήσεις κατά κοινοπραξιών συμμετοχής,,, Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο,, 1., Γραμμάτια προεξοφληθέντα Γραμμάτια σε Τράπεζες,, 2., Γραμμάτια σε καθυστέρηση,, 16., Γραμμάτια συγγενών εταιρειών Χρεωστικοί λογ/σμοί προμηθευτών Χρεωστικοί λογ/σμοί εταίρων ή μετόχων,,, 3 Specisoft

4 Λογισμικό K1257 Αναλυτικό Έντυπο ΠΙΝΑΚΑΣ Α9 (συνέχεια) ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (Υφιστάμενης Μονάδας) (Σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έτος Έτος Έτος -3ο -2ο -1ο Χρεώγραφα,,., Λοιποί χρεωστικοί λογ/σμοί,, 1., Σύνολο απαιτήσεων (ε) 2.37., 3.51., 3.9., στ. Διαθέσιμα Ταμείο 18., 19.,, Τράπεζες (καταθέσεις όψεως) 31., 6., 72., Σύνολο Διαθεσίμων (στ) 9., 65., 72., ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.97., , 6.97., (3=δ+ε+στ). ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ () 19., 22., 21., ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2+3+) , 1.3., , 5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών,,, ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο καταβεβλημένο 3.63., 3.62.,.12., Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,, 5.97., Διαφορές αναπροσαρμογής 26.,, 1., Αποθεματικά 975., , 2.57., Επιχορήγηση Δημοσίου.25., 3.85., , Αποτέλεσματα εις νέο 1., 26.,, ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (1) 8.67., 8.76., , 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ a. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Τραπεζών , 97., , Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις,,, Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (α) , 97., , β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τράπεζες 1.23., , 2.33., Δόσεις Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Προμηθευτές 388., 73., , Προκαταβολές έργων,, 5., Γραμματια πληρωτέα: - Εσωτερικού,, 389., Επιταγές πληρωτέες 15., 35., 161., Οφειλές προς το Δημόσιο,, 26., Οφειλές προς ασφαλιστικούς Οργανισμούς 123., 5., 7., Μερίσματα πληρωτέα 16.,, 62., Πιστωτικοί λογ/σμοί μετόχων και εταιριών Λοιποί πιστωτικοί λογ/σμοί 33., 233., 55., Υποχρεώσεις προς συγγενείς επιχειρήσεις,,, Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (β) 2.3.,.618., 5.29., ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (2=α+β).3., , 6.26., 3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ (3),,,. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (), 6.,, ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (1+2+3+) , 1.3., , 5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράματων ασφαλειών,,, Specisoft

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (Σε Ευρώ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ Στοιχεία κόστους σε σημερινές τιμές ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (συνολικό κόστος δαπανών) % στο % στο % στο 1ο 2ο 3ο ο Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ Α.1 Αγορά Οικοπέδου,,,,,,,,,, Α.2 Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου 239.,,,, 239.,, 191., 8.,,, Α.3 Κτιριακές Εγκαταστάσεις. Α.3.1- Παραγωγικής Διαδικασίας ,,,, ,, , 379.,,,. Α.3.2- Αποθήκευσης 673.,,,, 673.,, 538., 135.,,,. Α.3.3- Φύλαξης,,,,,,,,,, Α. Εγκαταστάσεις & Μηχανολογικός Εξοπλισμός. Α..1- Μεταποίησεις & Συσκευασίας 1.86.,,,, 1.86.,, 1.77., 369.,,,. Α..2- Κατάψυξης - ψύξης 685.,,,, 685.,, 58., 137.,,,. Α..3- Λοιπές Εγκαταστάσεις 836.,,,, 836.,, 669., 167.,,, Α.5 Κόστος μεταφοράς & Μετεγκατάστασης Εξοπλισμού ή Εγκαταστάσεων,,,,,,,,,, Α.6 Μεταφορικά μέσα. Α.6.1- Εσωτερικής Μεταφοράς 17.,,,, 17.,, 86., 21.,,,. Α.6.2- Εξωτερικής Μεταφοράς ,,,, ,, 1.56., 26.,,, Α.7 Εξοπλισμός Γραφείων ή Χώρων Προσωπικού 7.,,,, 7.,, 56., 1.,,, Α.8 Εξοπλισμός Υπηρεσιών,,,,,,,,,, Α.9 Εξοπλισμός Συγκομιδής,,,,,,,,,, Α.1 Λοιπός Εξοπλισμός 655.,,,, 655.,, 525., 13.,,, Α.11 Ειδικές Εγκαταστάσεις,,,,,,,,,, 5 Specisoft

6 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Α) ,,,, ,, , 1.66.,,, ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (Σε Ευρώ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ Στοιχεία κόστους σε σημερινές τιμές ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (συνολικό κόστος δαπανών) % στο % στο % στο 1ο 2ο 3ο ο Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ Επενδυτική δαπάνη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος (ακολουθεί ανάλυση)* (Β) Β1. Οικοδομικές Εργασίες Β2. Μηχανολογικές Εργασίες Μηχανολογικές Εργασίες.,., 352., 88., Β3. Λοιπές Εργασίες Επενδυτική δαπάνη που συμβάλει στη βελτίωση και παρακολούθηση υγειονομικών συνθηκών (ακολουθεί ανάλυση)* (Γ) Γενικά Έξοδα (Αμοιβές συμβούλων μελέτηςυλοποίησης σχεδίου, Μηχανικών, Αγορά Τεχνολογίας κλπ (Δ) ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 263., 263., 21., 53., Απρόβλεπτα (μέχρι 1% της επιλέξιμης δαπάνης) (Ε) Απρόβλεπτα 175., 175., 1., 35., ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 9.23.,,,, 9.23.,, , 1.8.,,, * εκτός αυτών που αναφέρονται στις άλλες κατηγορίες 6 Specisoft

7 ΠΙΝΑΚΑΣ B3 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (5o Έτος) A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* Συνολικές Συνολικές Συνολικές Εποχ. θέσεις κατά Αρρένες Θήλεις Μον. Θέσεις Αρρένες Θήλεις Θέσεις κατηγορία 1. Διοικητικό Προσωπικό Ηλικίας < 3 ετών Ηλικίας > 3 & < ετών Ηλικίας άνω των ετών Τεχνικό Προσωπικό Ηλικίας < 3 ετών Ηλικίας > 3 & < ετών Ηλικίας άνω των ετών Βοηθητικό Προσωπικό Ηλικίας < 3 ετών Ηλικίας > 3 & < ετών Ηλικίας άνω των ετών ΣΥΝΟΛΟ * Ισοδύναμα ανθρωποέτη δωδεκάμηνης διάρκειας 7 Specisoft

8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ B ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Ευρώ) Ευρώ Ποσοστό (%) α. Ίδια συμμετοχή , 25, β. Ξένα Κεφάλαια (δανεισμός) , 3,3 γ. Επιχορήγηση K ,,7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 9.23., Ευρώ Ποσοστό (%) α. Ίδια συμμετοχή , 25, β. Ξένα Κεφάλαια (δανεισμός) , 3,3 γ. Επιχορήγηση K ,,7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 9.23., 1, 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ B5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ (Σε Ευρώ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μοναδ Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Ε Σ Τιμή Αγοράς / (Πρώτες Υλες) Μετρ Μονάδα(1o έτος) Από το Νομό Εγκατάστασης ή από αποστάσεις μικρότερες των 5 χιλ. Γάλα αγελαδινό Τόνος 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 36, Γάλα πρόβειο Τόνος 2.931, 6.875, 8.29, 8.722, 9.325, 9.325, 9.325, 9.325, 9.325, 9.325, 716, Γάλα γίδινο Τόνος.9,.797, 5.727, 6.85, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 31, 'Α ΥΛΗ Τόνος 1.662, , , , , , , , , ,, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ B6 Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α Μονάδα Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Ε Σ Μέτρησης Γάλα φρέσκο Τόνος 8.79, 8.79, 8.79, 8.79, 8.79, 8.79, 8.79, 8.79, 8.79, 8.79, Γάλα Σοκολατούχο Τόνος 1.352, 1.352, 1.352, 1.352, 1.352, 1.352, 1.352, 1.352, 1.352, 1.352, Ξυνόγαλο Τόνος 1.816, 1.816, 1.816, 1.816, 1.816, 1.816, 1.816, 1.816, 1.816, 1.816, Γιαούρτη Τόνος 1.118, 1.118, 1.118, 1.118, 1.118, 1.118, 1.118, 1.118, 1.118, 1.118, Τυριά Τόνος 1.769, 2.918, 3.8, 3.72, 3.92, 3.92, 3.92, 3.92, 3.92, 3.92, Προβιοτικά Τόνος 528, 528, 528, 528, 528, 528, 528, 528, 528, 528, Εμπορεύματα Τόνος , 59., , , , , , , , , pr , 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, 13.27, pr , 6.875, 8.29, 8.722, 9.325, 9.325, 9.325, 9.325, 9.325, 9.325, pr3.9,.797, 5.727, 6.85, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 1 Specisoft

11 ΠΙΝΑΚΑΣ B7 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σε Ευρώ) ΤΙΜΗ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ/ 1ο 2ο 3ο ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 1ο ΜΟΝΑΔΑ Πωλήσεις Προϊόντων α.πωλήσεις Προς το Εσωτερικό Γάλα φρέσκο 78, , , , , , , , , , , Γάλα Σοκολατούχο 1.9, , , , , , , , , , , Ξυνόγαλο 67, , , , , , , , , , , Γιαούρτη 1.63, , , , , , , , , , , Τυριά 3.86, 6.2.3, , , , , , , , , , Προβιοτικά 1.73, 913., 913., 913., 913., 913., 913., 913., 913., 913., 913., Εμπορεύματα 1, , 59., , , , , , , , , Σύνολο , , , , , , , , , , β.πωλήσεις προς το Εξωτερικό Τυριά.,., 1.1., 1.5., 1.76., 2.2., 2.2., 2.2., 2.2., 2.2., 2.2., Σύνολο., 1.1., 1.5., 1.76., 2.2., 2.2., 2.2., 2.2., 2.2., 2.2., Σύνολο Πωλήσεων Προϊόντων , , , , , , , , , , Γενικό Σύνολο Κύκλου , , , , , , , , , , ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 2,29,6 5,93 6,55 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 5,6 11 Specisoft

12 ΠΙΝΑΚΑΣ B8 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ (ποσά σε Ευρώ) 1o 2o 3o o 5o 6o 7o 8o 9o 1o Πρώτες γεωργικές ύλες (Α) , , , , , , , , , , Λοιπές πρώτες ύλες Βοηθητικές ύλες 7.63, , , , 67.1, 67.1, 67.1, 67.1, 67.1, 67.1, Υλικά συσκευασίας , , , , , , , , , , Είδη συσκευασίας Αμοιβές προσωπικού παραγωγής με το σύνολο των επιβαρύνσεών τους 1.8., 1.22., 1.., 1.88., 1.88., 1.88., 1.88., 1.88., 1.88., 1.88., Επεξεργασίες ΦΑΣΟΝ 191., 259., 289., 31., 312., 312., 312., 312., 312., 312., Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων παραγωγής 97., 132., 17., 153., 158., 158., 158., 158., 158., 158., Ηλεκτρική ενέργεια παραγωγής,,,,,,,,,, Καύσιμα παραγωγής (Πετρέλαιο, Φωταέριο,Μαζούτ κλπ),,,,,,,,,, Λοιπές παροχές τρίτων παραγωγής Έξοδα συντήρησης και επισκευών παραγωγής 76., 1., 116., 121., 125., 125., 125., 125., 125., 125., Ανταλλακτικά παγίων παραγωγής Λοιπά αναλώσιμα παραγωγής Λοιπές δαπάνες παραγωγής , 1.6., 1.76., , , , , , , , Αποσβέσεις παγίων παραγωγής , , , , , , , , , ,7 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Β) ,1 Μεταβολές αποθεμάτων πλην εμπορευμάτων (+ ή -) , , , , , , , , ,1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Γ) ,1 Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων , , , , , , , , ,1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , , , , , , , , , ,1 ΠΟΣΟΣΤΟ Α ΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 62,8 66,38 66,98 66,87 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 (Α:Β) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 66,9 12 Specisoft

13 ΠΙΝΑΚΑΣ B9 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Υφιστάμενης Μονάδας) (Σε Ευρώ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος 1ο 2ο 3ο ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 1ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (πωλήσεις) , , , , , , , , , , Μείον: Κόστος πωληθέντων , , , , , , , , , ,1 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ , , , , , , , , , ,86 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 965., , , , 1.28., 1.28., 1.28., 1.28., 1.28., 1.28., ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , ,86 Μείον: Έξοδα διόικητικής λειτουργίας 862., 97., 1.38., 1.7., , , , , , ,. Έξοδα λειτουργίας - διαθέσεως 1.19., 1.5., , 1.88., 1.95., 1.95., 1.95., 1.95., 1.95., 1.95.,. Έξοδα ερευνών ανάπτυξης,,,,,,,,,, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , , , , , , , , , ,86 Πλέον: Έσοδα συμμετοχών,,,,,,,,,,. Έσοδα χρεογράφων,,,,,,,,,,. Πιστωτικοί τόκοι 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 2., Μείον: Λοιπές δαπάνες,,,,,,,,,, Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα και κέρδη 3., 323., 335., 339., 3., 3., 3., 3., 3., 3., Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζημιές 85., 92., 95., 97., 98., 98., 98., 98., 98., 98., ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ,ΦΟΡΩΝ & , , , , , , , , , ,86 ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Μείον: Χρεωστικοί τόκοι , , , , , , , , , ,57 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ , , , , , , , , , ,29 Μείον: Αποσβέσεις(χωρίς τις ενσωμ. στο κόστος παραγ.),,,,,,,,,, ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ , , , , , , , , , ,29 Πλέον/Μείον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων,,,,,,,,,, Μείον: Φόρος εισοδήματος , , , , , , , , , ,6 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ , , , , , , , , , ,69 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Τακτικό και λοιπά αποθεματικά , , , , , , , , , ,38 Αμοιβές & ποσοστά μελών Δ.Σ.,,,,,,,,,, Μερίσματα πληρωτέα , , , , , , , , , ,31 Υπόλοιπο κερδών εις νέο,,,,,,,,,, 13 Specisoft

14 ΠΙΝΑΚΑΣ B1 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ σε Ευρώ ΕΤΗ 1ο 2ο 3ο ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 1ο Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έξοδα Εγκατάστασης 2.1., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., Μείον Αποσβέσεις , , , , , , , , , ,69 Αναπόσβεστη αξία εξόδων εγκατάστασης(1) , , , , , , , , , ,25 2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ α. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Γήπεδα 166., 166., 166., 166., 166., 166., 166., 166., 166., 166., Κτίρια-Τεχνικά έργα.381.,.93.,.93.,.93.,.93.,.93.,.93.,.93.,.93.,.93., Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις , , , , , , , , , , Έπιπλα και σκεύη 853., 867., 867., 867., 867., 867., 867., 867., 867., 867., Μεταφορικά μέσα 3.93., , , , , , , , , , Προκαταβολές παγίων 2.82., 2.82., 2.82., 2.82., 2.82., 2.82., 2.82., 2.82., 2.82., 2.82., Λοιπά 1.17., 1.27., 1.27., 1.27., 1.27., 1.27., 1.27., 1.27., 1.27., 1.27., Σύνολο Ακινητοποιήσεων 22.5., , , , , , , , , , Μείον : Αποσβέσεις , , , , , , , , , , Αναπόσβεστη αξία ενσώματων , , , , , , , , , , ακινητοποιήσεων(α) β. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις(β) , , , , , , , , , , γ. Ασώματες Ακινητοποιήσεις,,,,,,,,,, Μείον : Αποσβέσεις,,,,,,,,,, Αναπόσβεστη αξία ασώματων,,,,,,,,,, ακινητοποιήσεων(γ) ΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (2=α+β+γ) , , , , , , , , , , 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ δ. Αποθέματα (δ) , , , , , , , , , ,5 ε. Απαιτήσεις (ε) , , , , , , , , , , στ. Διαθέσιμα (στ) 63.71,8 77.2, , , , , , , , ,78 1 Specisoft

15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(3=δ+ε+στ) , , , , , , , , , ,. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ.() 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2+3+) , , , , , , , , , , 5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών,,,,,,,,,, ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο καταβεβλημένο , , , , , , , , , , Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 5.97., 5.97., 5.97., 5.97., 5.97., 5.97., 5.97., 5.97., 5.97., 5.97., Διαφορές αναπροσαρμογής 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., Αποθεματικά.96.87, , , , , , , , , , Επιχορήγηση Δημοσίου , , , , , , , , , , Αποτέλεσματα εις νέο,,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(1) , , , , , , , , , , 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ α. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Τραπεζών , , , , , , , , , ,86 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις,,,,,,,,,, Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων(α) , , , , , , , , , ,86 β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τράπεζες.75.32, , , , , , , , ,, Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,,,,,,,,, Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων(β) , , , , , , , , ,, ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(2=α+β) , , , , , , , , , ,86 3. ΠΡΟΒΛ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ(3),,,,,,,,,,. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤ(),,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (1+2+3+) , , , , , , , , , , 5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών,,,,,,,,,, 15 Specisoft

16 ΠΙΝΑΚΑΣ B11 ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Σε Ευρώ) Δεσμεύσεις γιά Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ημέρες ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δεσμευ 1o 2o 3o o 5o 6o 7o 8o 9o 1o (1) Αποθέματα 158, , , , , , , , , , ,55 (2) Απαιτήσεις 1, , , , , , , , , , ,85 (3) Αναγκαία Διαθέσιμα, 63.71,8 77.2, , , , , , , , ,78 ("- Μείον") Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο , , , , , , , , , ,18 Πιστώσεις Προμήθειας πρώτων 65, , , , , , , , , , ,66 κ.λ.π. Υλών - Αναγκαίο Κεφάλαιο Κίνησης , , , , , , , , , ,52 16 Specisoft

17 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ (Σε Ευρώ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ B12 1ο 2ο 3ο ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 1ο Α. ΠΗΓΕΣ 1. Κέρδη Πρό Αποσβέσεων , , , , , , , , , ,3 2. Εισφορά μετοχικού...κεφαλαίου , 6.,,,,,,,,, 3. Μακροπρόθεσμα...Επενδυτικά Δάνεια , ,,,,,,,,,. Πιστώσεις Προμηθευτ....Παγίων,,,,,,,,,, 5. Ενισχύσεις Δημοσίου , 78.88,,,,,,,,, 6. Πώληση Παγίων,,,,,,,,,, 7. Λοιπές Πηγές,,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ Α , , , , , , , , , ,3 Β. ΧΡΗΣΕΙΣ 1. Δαπάνες Επένδυσης , 1.8.,,,,,,,,, 2. Δαπάνες Προλειτουργ.,,,,,,,,,, 3. Τόκοι Κατασκ.Περιόδου,,,,,,,,,,. Συνήθεις Ετήσ.Επένδ. 5., 7., 1.., 1.2., 1.5., 1.5., 1.5., 1.5., 1.5., 1.5., 5. Χρεωλύσια υφισταμέν....μακροπρόθεσμων Δανείων 526., 159., 9., 1., 115., 115., 115., 115., 115., 115., 6. Χρεωλύσια Νέων...Επενδυτικών Δανείων,, , , , , , , , ,2 7. Εξυπηρέτηση Πιστώσ....Προμηθευτών,,,,,,,,,, 8. Φόροι Εισοδήματος , , , , , , , , , ,6 9. Μερίσματα , , , , , , , , , ,31 1. Λοιπές Εκροές,,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ Β , , , , , , , , , ,93 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ( Α - Β ) , , , , , , , , , ,9 17 Specisoft

18 ΠΙΝΑΚΑΣ B13 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Σε Ευρώ) ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ (Cash Flow) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1o έτος 2o έτος 3o έτος o έτος 5o έτος 6o έτος 7o έτος 8o έτος 9o έτος 1o έτος Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1. Αποτέλεσμα προ Φόρων και Αποσβέσεων , , , , , , , , , ,3 2. Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης , , , , ,7,,,,,. (Αύξηση)/Μείωση Απαιτήσεων , , , 26.8, ,9,,,,,. (Αύξηση)/Μείωση Αποθεμάτων 6.788, , , ,3 2.23,7,,,,,. Αύξηση/(Μείωση) Υποχρεώσεων , , , , ,5,,,,, 3. Δαπάνες Επένδυσης , 1.8.,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ (Α)=(1+2-3) , , , , , , , , , ,3 Β. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Αποτέλεσμα προ Φόρων και Αποσβέσεων , , , , , , , , , ,58 5. Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης , , , , ,1,,,,,. (Αύξηση)/Μείωση Απαιτήσεων 39.2, 2.728,.65,76.65,76.65,76,,,,,. (Αύξηση)/Μείωση Αποθεμάτων , , ,2.7.93,2.7.93,2,,,,,. Αύξηση/(Μείωση) Υποχρεώσεων , , , , ,86,,,,, ΣΥΝΟΛΟ (Β)=(+5).8.68, , , , , , , , , ,58 Γ. Υπολλειματική Αξία της Επένδυσης , Δ. Καθαρές Χρηματοροές (Α-Β+Γ) , , , , , , , , , ,5 ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ (discount rate), % ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (Κ.Π.Α.) ,57 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 13,98 (Ε.Σ.Α.) 18 Specisoft

19

20 ΠΙΝΑΚΑΣ B1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Πίνακας Υφιστάμενης Απασχόλησης Α2 Συνολικές Θέσεις Απασχόλησης 18 Πίνακας Κύκλου Εργασιών Α6 Μέσος Όρος εξαγωγών τριετίας (% στο κόστος των Πωλήσεων),35 Πίνακας Κόστους Πωληθέντων Α7 Μέσος Όρος Ά Υλών τριετίας (% στο κόστος Πωληθέντων) 67,2 Πίνακας Αριθμοδεικτών Υφιστάμενης Μονάδας Α1 Μ.Ο. Περιθωρίου Μικτού Κέρδους, Μ.Ο. Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους, Μ.Ο. Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων, Μ.Ο. Κυκλοφοριακής Ρευστότητας, Μ.Ο. Ανάπτυξης Εργασιών, Πίνακας Προβλεπόμενης Απασχόλησης Β3 Συνολικές Θέσεις Απασχόλησης 9 Πίνακας Προβλεπόμενου Κύκλου Εργασιών Β7 Μέσος Όρος εξαγωγών πενταετίας(% στο σύνολο των Πωλήσεων) 5,6 Πίνακας Προβλεπόμενου Κόστους Πωληθέντων Β8 Μέσος Όρος Ά Υλών πενταετίας (% στο κόστος Πωληθέντων) 66 Πίνακας Προβλεπόμενων Χρηματοροών της Επένδυσης Β13 Καθαρή Παρούσα Αξία (Κ.Π.Α.) Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (Ε.Σ.Α) 13,98 2

21 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙOY Ετος Αρχικοί Τόκοι Σύνολο Χρεωλυσ. Χρεωλυσ. Σύνολο Σύνολο Λειτ Τόκοι Χαρ.Περ. Τόκων Δανείου Τόκων Χρεωλυσ. Υποχρεω = =+5 7=3+6 1, , ,7,,, ,7 2, , ,7,,, , ,7, , ,1, , , ,1, , ,, , , ,86, 66.8, ,, , , Κεφάλαιο : , Επιτόκιο : 6, Διάρκεια : 5 Περίοδος Χάριτος : 2 Χωρίς κεφαλαιοποίηση τόκων κατασκευαστικής περιόδου 21

22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (Ευρώ) ΕΤΟΣ Σταθερές Δαπάνες (Σ) , , , , ,86 Μεταβλητές Δαπάνες (Μ) , , , , ,85 Πωλήσεις (Π) , , , , , Νεκρό Σημείο = (Σ) / (Π - Μ) 21,31 21,72 23,1 22, 21,21 Ανάλυση Ευαισθησίας Μ1 = (Π - Σ) / Μ % 27,25 22,15 19,76 19,3 19,66 Μ2 = (Σ + Μ) / Π % 2,2 17,27 15,72 15,8 15,73 22

23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΞΥΠ. ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΕΥΡΩ) ΕΤΟΣ Αποσβέσεις,,,,, Τόκοι Δανείων Επένδυσης , , , ,5 66.8,86 Αποτελέσματα Χρήσης , , , , ,29 Σύνολο (Α).7.692, , , , ,15 Τοκοχρεωλύσιο (Β) , , , , ,88 Δείκτης Εξυπ. Δανείων (Α / Β) 21,9 22,62 3,62 3,63 3,76 ΠΕPΙΟΔΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α. Ιδίων Κεφαλαίων :1 Ετη [Ιδια/Μ.Ο. (Αποσβ.+Αποτελέσματα Χρήσης)] Β. Ιδίων + Επιχορήγηση :1 Ετη [(Ιδια+Επιχορ)/Μ.Ο. (Αποσβ+Αποτ.Χρήσης)] Γ. Συνόλου Επένδυσης : Ετη [Επένδυση/Μ.Ο.(Αποσβ+Αποτ.Χρήσης+Τόκοι)] 23

24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Παλαιά στοιχεία από ισολογισμό (-1έτος) (Σε Ευρώ) ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έξοδα Εγκατάστασης -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις έτους 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3. Συνολικές Αποσβέσεις 225., 255., 285., 315., 35., 375., 5., 35., 65., 95., 525.,. Αναπόσβεστη Αξία , 1.59., , 1.89., 1.59., 1.29., , , , 1.39., , ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ενσώματες -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος Ακινητοποιήσεις 1. Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις έτους 775., 775., 775., 775., 775., 775., 775., 775., 775., 775., 775., 3. Συνολικές Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ασώματες -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος Ακινητοποιήσεις 1. Αξία Κτήσεως,,,,,,,,,,, 2. Αποσβέσεις έτους,,,,,,,,,,, 3. Συνολικές Αποσβέσεις,,,,,,,,,,,. Αναπόσβεστη Αξία,,,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΑ Συνολικά -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις έτους 85., 85., 85., 85., 85., 85., 85., 85., 85., 85., 85., 3. Συνολικές Αποσβέσεις.317., , , , , 8.32., 9.17., , , , ,. Αναπόσβεστη Αξία , , 9.59., 8.25., 7.9., 6.6., , 5.3.,.229., 2 Specisoft

25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(ανα έτος)(κοστοσ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) (Σε Ευρώ) ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., 21., 2. Αποσβέσεις έτους 7.71,8 7.71,8 7.71,8 7.71,8 7.71,8 7.71,8 7.71,8 7.71,8 7.71,8 7.71,8 3. Συνολικές Αποσβέσεις 7.71,8 1.93, , , ,.83, , , 67.26, ,. Αναπόσβεστη Αξία , , , , , , , , , , 2ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 53., 53., 53., 53., 53., 53., 53., 53., 53., 2. Αποσβέσεις έτους 1.885, , , , , , , , ,7 3. Συνολικές Αποσβέσεις 1.885, , , , , , 13.2, , ,66. Αναπόσβεστη Αξία 51.11, , , , 3.571, , , , ,3 3ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως,,,,,,,, 2. Αποσβέσεις έτους,,,,,,,, 3. Συνολικές Αποσβέσεις,,,,,,,,. Αναπόσβεστη Αξία,,,,,,,, ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως,,,,,,, 2. Αποσβέσεις έτους,,,,,,, 3. Συνολικές Αποσβέσεις,,,,,,,. Αναπόσβεστη Αξία,,,,,,, ΣΥΝΟΛΑ Συνολικά -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 21., 263., 263., 263., 263., 263., 263., 263., 263., 263., 2. Αποσβέσεις έτους 7.71, , , , , , , , , ,5 3. Συνολικές Αποσβέσεις 7.71, , , ,2.91, , , 72.97, , ,66. Αναπόσβεστη Αξία , , , , , 28.7, , , , ,3 25 Specisoft

26 26 Specisoft

27 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις(ανα έτος)(κοστοσ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) (Σε Ευρώ) Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως , , , , , , , , , , 2. Αποσβέσεις έτους , , , , , , , , , ,7 3. Συνολικές Αποσβέσεις , , , , , , , , , ,. Αναπόσβεστη Αξία , , , , , , , , , ,6 2ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 2.87., 2.87., 2.87., 2.87., 2.87., 2.87., 2.87., 2.87., 2.87., 2. Αποσβέσεις έτους , , , , , , , , ,6 3. Συνολικές Αποσβέσεις , , , , , , , , ,1. Αναπόσβεστη Αξία , , , , , , , , ,9 3ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 1.., 1.., 1.., 1.., 1.., 1.., 1.., 1.., 2. Αποσβέσεις έτους 7., 7., 7., 7., 7., 7., 7., 7., 3. Συνολικές Αποσβέσεις 7., 1., 21., 28., 35., 2., 9., 56.,. Αναπόσβεστη Αξία 93., 86., 79., 72., 65., 58., 51.,., ο έτος -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 1.2., 1.2., 1.2., 1.2., 1.2., 1.2., 1.2., 2. Αποσβέσεις έτους 8., 8., 8., 8., 8., 8., 8., 3. Συνολικές Αποσβέσεις 8., 168., 252., 336., 2., 5., 588.,. Αναπόσβεστη Αξία , 1.32., 98., 86., 78., 696., 612., ΣΥΝΟΛΑ Συνολικά -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως , 11.3., 13.3., 15.7., 15.7., 15.7., 15.7., 15.7., 15.7., 15.7., 2. Αποσβέσεις έτους ,7 2.85, , , , , , , , ,2 3. Συνολικές Αποσβέσεις , , , , , , , , , ,5. Αναπόσβεστη Αξία , , , , , , , , , ,5 ΣΗΜ. : Στις Ένσώματες Ακινητοποιήσεις Προστίθενται και οι Συνήθεις Ετήσιες Επενδύσεις 27 Specisoft

28 28 Specisoft

29 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΑ (Σε Ευρώ) ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έξοδα Εγκατάστασης -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως 1.8., 2.1., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2.67., 2. Αποσβέσεις έτους 3., 37.71, , , , , , , , , ,5 3. Συνολικές Αποσβέσεις 225., , , , , , , , , , ,66. Αναπόσβεστη Αξία , , , , , , , , , , , ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως , , , , , , , , , , , 2. Αποσβέσεις έτους 775., , , , , , , , , , ,2 3. Συνολικές Αποσβέσεις.92., , , , , , , , , , ,. Αναπόσβεστη Αξία 1.7., , , , , , , , , , , ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ασώματες -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος Ακινητοποιήσεις 1. Αξία Κτήσεως,,,,,,,,,,, 2. Αποσβέσεις έτους,,,,,,,,,,, 3. Συνολικές Αποσβέσεις,,,,,,,,,,,. Αναπόσβεστη Αξία,,,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ -1ο έτος 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος 1. Αξία Κτήσεως , , , , , , , , , , , 2. Αποσβέσεις έτους 85., , , , , , , , , , ,7 3. Συνολικές Αποσβέσεις.317., , , , , , , , , , ,. Αναπόσβεστη Αξία , 19..2, , , , , , , , , , 29 Specisoft

30 ΠΗΓΕΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ σε Ευρώ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α. ΠΗΓΕΣ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος Από Αύξηση Στοιχείων Ενεργητικού 1. Έξοδα Εγκατάστασης,,,,,,,,,, 2. Αποσβέσεις 37.71, , , , , , , , , ,56 3. Γήπεδα,,,,,,,,,,. Κτίρια-Τεχνικά έργα,,,,,,,,,, 5. Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις,,,,,,,,,, 6. Έπιπλα και σκεύη,,,,,,,,,, 7. Μεταφορικά μέσα,,,,,,,,,, 8. Προκαταβολές παγίων,,,,,,,,,, 9. Λοιπά,,,,,,,,,, 1. Αποσβέσεις , , , , , , , , , , 11. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις,,,,,,,,,, 12. Ασώματες Ακινητοποιήσεις,,,,,,,,,, 13. Αποσβέσεις,,,,,,,,,, 1. Αποθέματα,,,,,,,,,, 15. Απαιτήσεις,,,,,,,,,, 16. Διαθέσιμα 8.285,2,,,,,,,,, 17. Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργητικού,,,,,,,,,, 18. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Από Μείωση Στοιχείων Παθητικού 19. Κεφάλαιο καταβεβλημένο , 6.,,,,,,,,, 2. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,,,,,,,,,, 21. Διαφορές αναπροσαρμογής,,,,,,,,,, 22. Αποθεματικά , , , , , , , , , , 23. Επιχορήγηση Δημοσίου , 78.88,,,,,,,,, 2. Αποτέλεσματα εις νέο,,,,,,,,,, 25. Δάνεια Τραπεζών , 72.12,,,,,,,,, 26. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις,,,,,,,,,, 27. Τράπεζες , , ,5, 29.76,5,,,,, 28. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις,,,,,,,,,, 29. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα,,,,,,,,,, 3. Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού,,,,,,,,,, 31. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών,,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ A , , , , , , , , , ,56 3 Specisoft

31 ΠΗΓΕΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ σε Ευρώ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Β. ΧΡΗΣΕΙΣ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 1ο έτος Για Αύξηση Στοιχείων Ενεργητικού 1. Έξοδα Εγκατάστασης 21., 53.,,,,,,,,, 2. Αποσβέσεις,,,,,,,,,, 3. Γήπεδα,,,,,,,,,,. Κτίρια-Τεχνικά έργα 2.2., 562.,,,,,,,,, 5. Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις 3.19., , 1.., 1.2., 1.5., 1.5., 1.5., 1.5., 1.5., 1.5., 6. Έπιπλα και σκεύη 56., 1.,,,,,,,,, 7. Μεταφορικά μέσα 1.12., 285.,,,,,,,,, 8. Προκαταβολές παγίων,,,,,,,,,, 9. Λοιπά 1.17., 253.,,,,,,,,, 1. Αποσβέσεις,,,,,,,,,, 11. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις,,,,,,,,,, 12. Ασώματες Ακινητοποιήσεις,,,,,,,,,, 13. Αποσβέσεις,,,,,,,,,, 1. Αποθέματα 6.788, , , , 2.23,5,,,,, 15. Απαιτήσεις , , , 26.8, ,5,,,,, 16. Διαθέσιμα, , ,2.3,8 2.18,82,,,,.39, 17. Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργητικού,,,,,,,,,, 18. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών,,,,,,,,,, Για Μείωση Στοιχείων Ενεργητικού 19. Κεφάλαιο καταβεβλημένο,,,,,,,,,, 2. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,,,,,,,,,, 21. Διαφορές αναπροσαρμογής,,,,,,,,,, 22. Αποθεματικά,,,,,,,,,, 23. Επιχορήγηση Δημοσίου,,,,,,,,,, 2. Αποτέλεσματα εις νέο,,,,,,,,,, 25. Δάνεια Τραπεζών,, , , ,2,,,,, 26. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις,,,,,,,,,, 27. Τράπεζες,,, 37.97,, , , , , , 28. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , , ,,,,,,,, 29. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα,,,,,,,,,, 3. Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού,,,,,,,,,, 31. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών,,,,,,,,,, ΣΥΝΟΛΟ Β , , , , , , , , , , 31 Specisoft

32

33 Κόστος Επένδυσης Χρηματοδότηση σε Εuro Ιδια Συμμετοχή Ιδια Συμμετοχή Δάνεια Επιχορήγηση Ν.261 Leasing Ιδια Συμμετοχή Πηγές Χρηματοδότησης.. Ύλες Παραγωγής Κόστος Υλικών Συσκευασίας Σε Euro - Ύλη : Γάλα αγελαδινό Γάλα αγελαδινό Γάλα πρόβειο Γάλα γίδινο o Ετος 2o Ετος 3o Ετος o Ετος 5o Ετος Ετη 33 Specisoft

34 Κεφάλαιο Κίνησης Αναγκαίο Κεφάλαιο Κίνησης Σε Εuro ,69 1o Ετος ,122 2o Ετος ,62 3o Ετος ,88 o Ετος ,52 5o Ετος 1o Ετος 2o Ετος 3o Ετος o Ετος 5o Ετος Ετη Λειτουργίας Παραγωγή - Κόστος Παραγωγής Κόστος Παραγωγής Προϊόντων Στο Σύνολο Των Ετών Σε Εuro Γάλα φρέσκο Ξυνόγαλο Γιαούρτη Τυριά Προβιοτικά Προϊόντα 1o Ετος 2o Ετος 3o Ετος o Ετος 5o Ετος 3 Specisoft

35 2.. Πωλήσεις Εσωτ. Πωλήσεις Εξωτ. Λοιπά Εσοδα o Ετος 2o Ετος 3o Ετος o Ετος 5o Ετος Ετη Αποτελέσματα Χρήσης Καθαρό Αποτέλεσμα Σε Εuro ,63 1o Ετος ,559 2o Ετος ,136 3o Ετος ,597 o Ετος ,687 5o Ετος 1o Ετος 2o Ετος 3o Ετος o Ετος 5o Ετος Ετη Λειτουργίας 35 Specisoft

36 Ροές Κεφαλαίων Προβλεπόμενες Ταμειακές Ροές Επένδυσης Σε Εuro Δαπάνες Επένδυσης Δαπάνες Κεφ.Κίνησης Λειτουργ.Κόστος Εσοδα Πωλήσεων κλπ o Ετος o Ετος 2o Ετος o Ετος Περίοδος Σχεδιασμού & Ετη Λειτουργίας Νεκρό Σημείο Ανάλυση Νεκρού Σημείου - Δαπάνες Σε Euro Διαγώνιος Εξοδα-Πωλησεις,.93.6, , ,88 Πωλήσεις 36 Specisoft

37 Η Εταιρία Specisoft A.E. Η εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων. Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός - Business Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα. Τα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς και μέσω INTERNET. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών. Οι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κ.α. Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία έχει πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Σημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α. τα οποία εξοπλίζουν τα εργαστήρια τους με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους. Η Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που απεικονίζει στο λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της γνώσης μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης. Specisoft Α.Ε. Αρτέμιδος 3, Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλ: , Φαξ: SITE: 37 Specisoft

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ F O R C. Χρονολογικές Σειρές. Προβλέψεις Οικονομικών Μεγεθών Υπολογισμός προβλέψεων χρονοσειρών με διάφορες μεθόδους

Πρόγραμμα Η/Υ F O R C. Χρονολογικές Σειρές. Προβλέψεις Οικονομικών Μεγεθών Υπολογισμός προβλέψεων χρονοσειρών με διάφορες μεθόδους Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ F O R C 1800 Χρονολογικές Σειρές 1600 1400 K1 K2 Προβλέψεις 1200 1000 800 600 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Περίοδοι Προβλέψεις Οικονομικών Μεγεθών Υπολογισμός προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = 21.053.036.373,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = 22.613.527.622,83 Tυπική Απόκλιση = 2.857.506.545,62 11 10 9 Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft wwwspecisoftgr Πρόγραμμα Η/Υ C F A Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft AE Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ 210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: info@specisoftgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Specisoft www.specisoft.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης & Η χρησιμότητά του Περιεχόμενα Γενικά Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Ο Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου Το Νεκρό Σημείο ως δείκτης παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α Α. Η Επιχείρηση (γενικά) Β. Εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης 1. Κατάρτιση και παρακολούθηση κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV))

Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV)) Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299 7.500.000.000 7.000.000.000 6.500.000.000 6.000.000.000 5.500.000.000 5.000.000.000 4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ BPLAN ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα Η/Υ BPLAN ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ BPLAN 36.000 34.000 32.000 30.000 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΑ Ν ΦΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 2.8. 2.6. 2.4. 2.2. 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. -2. -4. NPV & IRR Κα μπύλη Του NPV σε Ευρώ 2.836.739,42, 1.27.252,61,5

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

"ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051

ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε. ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΑΡ.ΜΑΕ /1ΑΤ/Β/06/0051 "ΥΓΕΙΑΣΗ Α.Ε." ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 006733701000 - ΑΡ.ΜΑΕ. 60049/1ΑΤ/Β/06/0051 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Χρήσεως 2016 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 2000 ΧΡΗΣΗ Διαφορές "01-00" ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ 00

ΧΡΗΣΗ 2000 ΧΡΗΣΗ Διαφορές 01-00 ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ 00 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ : Δίδεται ο κάτωθι Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης & Διάθεσης Κερδών της εταιρείας "Κ" ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "Κ" ΑΕ (σε Χιλ. Ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2016 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως 1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως 2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων 3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14-31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16290/57/Β/87/007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» n ' n % ISjiil ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 17/09/2015 TMHMA: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Αριθ.Πρωτ.: 3629 Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40 Τ.Κ.: 66100 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΑΙΑ Τηλέφωνο:2521022750

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 13115/03/Β/86/61(03) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000263101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-46η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως εργαλείο λήψης αποφάσεων. «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος, αν δεν ξέρεις που πας»

Αρθρο: Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως εργαλείο λήψης αποφάσεων. «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος, αν δεν ξέρεις που πας» Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως εργαλείο λήψης αποφάσεων «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος, αν δεν ξέρεις που πας» Που με άλλο διάβασμα σημαίνει : «Εάν ξέρεις που θέλεις να πάς,

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67041/51/Β/08/10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00

Αναπόσβεστ η. Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙ. ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 VILLA IOULIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ 2/12/201 3 ΕΩΣ 31/12/2014 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης Ποσά προηγούµενης Ποσά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,01 7. Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Τακτικό αποθεματικό , ,01 7. Ακινητ. υπό εκτέλεση και προκαταβολές ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 67101/61/B/08/19 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ΕΥΡΩ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ,01 2.Δάνεια Τραπεζών ,26

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ,01 2.Δάνεια Τραπεζών ,26 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/12) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11383/70/Β/86/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2011 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα ιδρύσεως & 7.332,67 5.866,16 1.466,51 7.332,67

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ομονοίας 50α Τ.Κ.: 65302 Τηλέφωνο: 2510223325 Fax: 2510835946 E-mail: register@kcci.gr Καβάλα, 17/02/2017 Αριθ.Πρωτ.: 572050

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος/Ζημία

Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος/Ζημία Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κύκλος Εργασιών 3.616.794 3.400.084 Κόστος Πωλήσεων -2.189.052-2.152.111 Μικτό Κέρδος/Ζημία 1.427.742 1.247.973 Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 43.534 69.485 Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

, ,59. ΙV. Διαθέσιμα. 1.Ταμείο 4.085, ,23 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας , , ,

, ,59. ΙV. Διαθέσιμα. 1.Ταμείο 4.085, ,23 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας , , , LACOMAR A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε 47882/04/Β/00/12(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 124193399000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 [ ΔΙΑΧ. 1/1-31/12/2014 ] ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσης 2014 Ποσά προηγ, χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήση 2014 Χρήση 2013 Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θεσσαλονίκη, 31-07-2017 ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κύριοι μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV.

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV. ΧΗΤΑΣ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 33411/43/Β/95/002 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016919149000

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα