ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΙΩΕΙ. χεδίαςθ Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΙΩΕΙ. χεδίαςθ Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ)"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΙΩΕΙ χεδίαςθ Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ)

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογοσ Διαγράμματα Ροισ Δεδομζνων 2. φμβολα Λογικϊν Διαγραμμάτων Μθ ζγκυρεσ Ροζσ Δεδομζνων Λογικά Λάκθ ςτα Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ) Παραδείγματα Ροϊν Δεδομζνων Μζροσ Αϋ - Αςκιςεισ 3. Ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ γζννθςθσ Απουςίεσ μακθτϊν Λογιςτιριο φςτθμα Ειςαγωγισ Ηλεκτρονικϊν Ειδϊν Βακμολογία μακθτϊν Βιβλιάριο κατακζςεων Τπεραγορά Γυμναςτιριο Ακλθτικό ωματείο Ειςαγωγικζσ 2003 Ηλεκτρονικι κράτθςθ ειςιτθρίων Ειςαγωγικζσ 2004 Σράπεηα αίματοσ Ειςαγωγικζσ 200 Κτθματομεςιτικό γραφείο Ειςαγωγικζσ 2006 Σροχαία

3 3.4. Ειςαγωγικζσ 2006 Βϋςειρά Κινθτά τθλζφωνα Ειςαγωγικζσ 2007 Τποψιφιοι για πρόςλθψθ Ειςαγωγικζσ 2007 Βϋςειρά Κλίνεσ νοςοκομείου Ειςαγωγικζσ 2008 Ηλεκτρονικι κράτθςθ ενοικίαςθσ αυτοκινιτου Ειςαγωγικζσ 2008 Βϋςειρά Αςφαλιςτικι εταιρεία Ειςαγωγικζσ 2009-Σαχυδρομείο Ειςαγωγικζσ 2009 Β ςειρά-γκαράη Επιδιόρκωςθσ αυτοκινιτων Μζροσ Βϋ- Προτεινόμενεσ Λφςεισ για τισ πιο πάνω αςκιςεισ 4. Ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ γζννθςθσ Απουςίεσ μακθτϊν Λογιςτιριο φςτθμα Ειςαγωγισ Ηλεκτρονικϊν Ειδϊν Βακμολογία μακθτϊν Βιβλιάριο κατακζςεων Τπεραγορά Γυμναςτιριο Ακλθτικό ωματείο Ειςαγωγικζσ 2003 Ηλεκτρονικι κράτθςθ ειςιτθρίων Ειςαγωγικζσ 2004 Σράπεηα αίματοσ Ειςαγωγικζσ 200 Κτθματομεςιτικό γραφείο Ειςαγωγικζσ 2006 Σροχαία Ειςαγωγικζσ 2006 Βϋςειρά Κινθτά τθλζφωνα

4 4.. Ειςαγωγικζσ 2007 Τποψιφιοι για πρόςλθψθ Ειςαγωγικζσ 2007 Βϋςειρά Κλίνεσ νοςοκομείου Ειςαγωγικζσ 2008 Ηλεκτρονικι κράτθςθ ενοικίαςθσ αυτοκινιτου Ειςαγωγικζσ 2008 Βϋςειρά Αςφαλιςτικι εταιρεία Ειςαγωγικζσ 2009 Σαχυδρομείο Ειςαγωγικζσ 2009 Β ςειρά-γκαράη Επιδιόρκωςθσ αυτοκινιτων... 2 Βιβλιογραφία

5 πλάδειθνη, Οη ζεκεηώζεηο απηέο έρνπλ γξαθηεί γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ρεδηαζκό Γηαγξακκάησλ Ρνήο Γεδνκέλσλ ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο Γ Λπθείνπ θαηεύζπλζεο. Οη ζεκεηώζεηο απηέο απνηεινύληαη από ηξία κέξε. Σν πξώην κέξνο πεξηέρεη βαζηθέο έλλνηεο ρξήζηκεο γηα ηελ ζρεδίαζε ησλ Γηαγξακκάησλ Ρνήο Γεδνκέλσλ. Σν δεύηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ζελάξηα θαη ζην ηξίην κέξνο πξνηεηλόκελεο ιύζεηο ησλ ζελαξίσλ. Σα πεξηζζόηεξα από ηα ζελάξηα έρνπλ βαζηζηεί ζε ζέκαηα από δνθίκηα πξνεγνύκελσλ Παγθύπξησλ Δμεηάζεσλ ( ) θαη ηα ππόινηπα ζελάξηα βαζίζηεθαλ ζε εηζεγήζεηο ζπλαδέιθσλ. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο έρνπλ γίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζην ιεθηηθό θαη ζηηο πξνηεηλόκελεο ιύζεηο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε πινπνίεζε ηνπο σο ύζηεκα ρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Relational Data Base System). Απηά ηα ζελάξηα ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ βάζε γηα κηθξέο εξγαζίεο.

6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΡΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΔΡΔ) Ειςαγωγι Σα Διαγράμματα Ροισ Δεδομζνων - ΔΡΔ (Data Flow Diagrams - DFDs) αναπαριςτοφν ζνα ςφςτθμα λογιςμικοφ με βάςθ τα δεδομζνα που παράγονται ι διακινοφνται ς αυτό. Αποτελοφν μια λογικι αναπαράςταςθ του ςυςτιματοσ, χωρίσ να περιζχουν πλθροφορίεσ για το υλικό, το λογιςμικό ι τα αρχεία που το αποτελοφν. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, τα ΔΡΔ είναι κατάλλθλα για τθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και από μθ ειδικοφσ. ε κάκε ΔΡΔ αναπαρίςταται θ πορεία (ροι) που ακολουκεί κάκε τμιμα δεδομζνων από το ςθμείο δθμιουργίασ του, ζωσ το ςθμείο εξόδου από το ςφςτθμα. ε αυτό δίδεται ςχθματικά θ ροι των δεδομζνων μζςα ςε ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα και τισ επεξεργαςίεσ που γίνονται πάνω ςε αυτά. Είναι μζκοδοσ μοντελοποίθςθσ διαδικαςιϊν και χρθςιμοποιεί λογικά μοντζλα τα οποία μασ φανερϊνουν τι κάνει το ςφςτθμα (όχι όμωσ πωσ). Η χριςθ του προςφζρει αρκετά λεπτομερι καταγραφι των προδιαγραφϊν, ϊςτε να γίνονται εφκολα κατανοθτζσ και από τον πελάτθ. φμβολα ΔΡΔ 6

7 Εξωτερικόσ πράκτορασ ι Εξωτερικι οντότθτα Οη εξωηεπικοί ππάκηοπερ θαζνξίδνπλ ηα ζύλνξα ηνπ ζπζηήκαηνο. Μπνξνύλ λα είλαη πξόζωπα, κνλάδεο ηνπ νξγαληζκνύ, θάπνην άιιν ζύζηεκα ή άιινη νξγαληζκνί νη νπνίνη αιιειεπηδξνύλ κε ην ζύζηεκά καο αληαιιάζζνληαο δεδνκέλα είηε γηα είζνδν είηε γηα έμνδν είηε θαη ηα δύν. Διαδικαςία Οη διαδικαζίερ είλαη δηάθνξεο επεμεξγαζίεο νη νπνίεο δέρνληαη θάπνηα δεδνκέλα ωο είζνδν θαη παξάγνπλ άιια δεδνκέλα ωο έμνδν. Κάζε δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα βέινο εηζεξρόκελεο ξνήο δεδνκέλωλ, επεηδή κηα δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα παξάγεη πιεξνθνξίεο ρωξίο είζνδν. Επίζεο πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ θαη έλα βέινο εμεξρόκελεο ξνήο δεδνκέλωλ, επεηδή κηα δηαδηθαζία ε νπνία δελ παξάγεη θαζόινπ πιεξνθνξίεο είλαη άρξεζηε. Οη δύν γξακκέο είλαη πξναηξεηηθέο. Τν πάλω κέξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην όλνκα ηεο δηαδηθαζίαο, ην κεζαίν γηα κηα απιή πεξηγξαθή, θαη ην θάηω κέξνο γηα λα αλαθέξνπκε ηε ζέζε/ζεηξά πνπ γίλεηαη ε δηαδηθαζία. Αποκθκευτικι Μονάδα Δεδομζνων Οη αποθηκεςηικέρ μονάδερ είλαη ρώξνη όπνπ θπιάγνληαη επί κόληκεο βάζεωο δεδνκέλα. Πεξηγξάθνπλ πξάγκαηα γηα ηα νπνία ε επηρείξεζε ζέιεη λα δηαθπιάμεη δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, όπωο πξόζωπα, ηνπνζεζίεο, αληηθείκελα, γεγνλόηα θαη έλλνηεο. Σπλήζωο πινπνηνύληαη ωο αξρεία ή βάζεηο δεδνκέλωλ. Ροι δεδομζνων (data flow) Οη ποέρ δεδομένων αλαπαξηζηάλνπλ εηζόδνπο θαη εμόδνπο δεδνκέλωλ από θαη πξνο κηα δηαδηθαζία. Οη ξνέο δεδνκέλωλ πξνέξρνληαη από εμωηεξηθνύο πξάθηνξεο νη νπνίνη κπνξνύλ λα είλαη κέζα ζηελ επηρείξεζε ή εθηόο απ απηή. τθ ροι πρζπει να αναγράφονται τα δεδομζνα που εμπλζκονται 7

8 Μθ Ζγκυρεσ Ροζσ Δεδομζνων Λάκοσ ωςτό 8

9 Λογικά Λάκθ ςτα Διαγραμμάτων Ροισ Δεδομζνων (ΔΡΔ) Λάκοσ Μαφρθ Σρφπα Μαύρη Τρύπα (Γηαδηθαζία κε ΜΟΝΟ ξνή/ξνέο ειζόδοσ) Θαφμα Θαύμα (Διαδικαςία με ΜΟΝΟ ροι/ροζσ εξόδου) ωςτό Η διαδικαςία ΠΡΕΠΕΙ να ζχει τουλάχιςτο μία ροι ειςόδου ΚΑΙ μία ροι εξόδου Γκρίηεσ Σρφπεσ Σα δεδομζνα που ειςζρχονται ςε μια διαδικαςία κα πρζπει με τθν επεξεργαςία που γίνεται ςε αυτά, να μποροφν να παράγουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ. Είναι από τα πιο δφςκολα λάκθ, ωσ προσ τθν ανίχνευςθ τουσ. 9

10 Παράδειγμα Λακϊν ςτο ΔΡΔ Σηε ζρνιή ρνξνύ «ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ» ιεηηνπξγεί ζύζηεκα ινγηζκηθνύ ζην νπνίν είλαη θαηαρωξεκέλα ηα ζηνηρεία ηωλ δηαθόξωλ ηάμεωλ, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο. Τν αξρείν ηάμεωλ πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό ηάμεο, ην όλνκα ηνπ ρνξνδηδαζθάινπ θαη ηνλ αξηζκό δηαζέζηκωλ ζέζεωλ. Όηαλ έλαο λένο καζεηήο ελδηαθέξεηαη λα εγγξαθεί ζηε ζρνιή, δίλεη ηε κέξα θαη ώξα πνπ ζέιεη λα παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα. Τν ζύζηεκα ειέγρεη ην αξρείν ηάμεωλ θαη αλ ππάξρεη δηαζέζηκε ζέζε ηελ επηζπκεηή κέξα θαη ώξα, πιεξνθνξεί ην καζεηή κε ηνλ αξηζκό ηεο ηάμεο. Αθνινύζωο ν καζεηήο δίλεη ηα πξνζωπηθά ηνπ ζηνηρεία (αξηζκό ηαπηόηεηαο, όλνκα, ηειέθωλν, δηεύζπλζε) θαη καδί κε ηνλ αξηζκό ηεο ηάμεο, θαηαγξάθνληαη ζην αξρείν καζεηώλ. Σηε ζπλέρεηα εηνηκάδεηαη θαηάινγνο καζεηώλ γηα θάζε ηάμε πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό ηεο ηάμεο, ην όλνκα ηνπ ρνξνδηδαζθάινπ θαη ηα νλόκαηα ηωλ καζεηώλ. Ο θαηάινγνο απηόο δίλεηαη ζην ρνξνδηδάζθαιν. Να αλαθέξεηε ηα ιάζε πνπ ππάξρνπλ ζην δηάγξακκα θαη λα ηα δηθαηνινγήζεηε. Μαζεηήο 3 Αξηζκόο ηάμεο,δηαζέζηκεο ζέζεηο, όλνκα Ηκέξα, ώξα ρνξνδηδαζθάινπ Έιεγρνο Αξρείν Σάμεσλ 2 δηαζέζηκσλ 4 ζέζεσλ Αξηζκόο ηάμεο κε δηαζέζηκεο ζέζεηο 6 7 Καηαρώξηζε ζηνηρείσλ καζεηή Αξ. Σαπηόηεηαο Μαζεηή, Όλνκα, ηειέθσλν, Γηεύζπλζε, Αξ. Σάμεο 8 9 Αξρείν Μαζεηώλ Υνξνδηθάζθαινο 3 Καηάινγνο καζεηώλ 2 Γεκηνπξγία θαηαιόγνπ καζεηώλ αλά ηάμε θαη ρνξνδηδάζθαιν Όλνκα Μαζεηή, Αξ. Σάμεο 0 Σα ιάζε ζην πην πάλσ Λνγηθό Γηάγξακκα είλαη: i. Η ξνή κε ηνλ αξηζκό 6 δεν είναι έγκσρη δηόηη ζπλδέεη απεπζείαο απνζεθεπηηθό ρώξν κε εμσηεξηθή νληόηεηα. ii. Η δηαδηθαζία 3 δελ έρεη ξνή πνπ λα εμέξρεηαη από απηή. Άξα απνηειεί Μαύρη Τρύπα. iii. Απνπζηάδεη ε ξνή πνπ ζπλδέεη ηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν (Αξρείν Σάμεσλ) κε ηελ δηαδηθαζία (Γεκηνύξγεζε Καηάινγν Μαζεηώλ αλά Σάμε θαη ρνξνδηδάζθαιν) γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ νλόκαηνο ηνπ ρνξνδηδαζθάινπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηαιόγνπ. Άξα δελ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ νη δεηνύκελεο πιεξνθνξίεο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη Γκρίζα Τρύπα. iv. Η δηαδηθαζία 7 - είλαη θαύμα: έρεη κόλν ξνέο εμόδνπ αιιά θαζόινπ ξνέο εηζόδνπ. 0

11 Παραδείγματα ροών δεδομζνων που κατευθφνονται προσ τα αρχεία Καταχϊρθςθ προςωπικϊν ςτοιχείων πελάτθ ςτο αρχείο πελατϊν Ενθμζρωςθ αρχείου βακμϊν με τουσ βακμοφσ του τριμινου Προςκικθ ςτο αρχείο παραγγελιϊν μια νζα παραγγελία Αποκικευςθ ςτο αρχείο ακινιτων, τα ςτοιχεία ενόσ ακινιτου Σροποποίθςθ του αρικμοφ τθλεφϊνου ενόσ πελάτθ Αλλαγι διεφκυνςθσ του μακθτι Διαγραφι από το αρχείο DVD τα DVD που βρίςκονται ςτο αρχείο περιςςότερο από χρόνια Παραδείγματα ροών δεδομζνων που κατευθφνονται ςτη Διαδικαςία

12 Ανάκτθςθ προςωπικϊν ςτοιχείων μακθτι Ζλεγχοσ διακζςιμων κζςεων ςε μια τάξθ χοροφ Αναηιτθςθ ενόσ βιβλίου για να εντοπιςτεί θ κζςθ που βρίςκεται Δθμιουργία κατάςταςθσ αρίςτων μακθτϊν Ετοιμαςία λίςτασ παραγγελίασ Εκτφπωςθ καταλόγου με όλα τα ροφχα του καταςτιματοσ Παραδείγματα ροών δεδομζνων που κατευθφνονται από την διαδικαςία ςε οντότητα Ετοιμαςία/Εκτφπωςθ καταλόγου με τθλζφωνα και διευκφνςεισ των πελατϊν (τθ ροι κα γράφει κατάλογοσ) Ζκδοςθ Απόδειξθσ και παράδοςθ ςτο πελάτθ (ςτθ ροι κα γράφει απόδειξθ) Δθμιουργία αναφοράσ των άριςτων μακθτϊν και παράδοςθ ςτθ διεφκυνςθ (τθ ροι κα γράφει αναφορά) Δθμιουργία κωδικοφ και ενθμζρωςθ πελάτθ (ςτθ ροι κα γράφει κωδικόσ) Δθμιουργία ερωτιματοσ (query) με τον αρικμό των ςτάςιμων μακθτϊν και παράδοςθ ςτο Τπουργείο Παιδείασ Δθμιουργία καταλόγου προαχκζντων υπαλλιλων και αποςτολι ςτα ΜΜΕ. 2

13 Αϋ ΜΕΡΟ Αςκιςεισ Άςκθςθ : Ζκδοςθ Πιςτοποιθτικοφ Γζννθςθσ φμφωνα με τθν Κυπριακι Νομοκεςία, όλα τα νεογζννθτα παιδιά πρζπει να εγγραφοφν ςτο Αρχείο Πλθκυςμοφ τθσ Κφπρου. Για αυτό το ςκοπό οι γονείσ των νεογζννθτων παιδιϊν ςυμπλθρϊνουν μια αίτθςθ με τα ςτοιχεία του παιδιοφ τουσ (όνομα, επίκετο, θμερομθνία γζννθςθσ, τόποσ γζννθςθσ όνομα μθτζρασ και πατζρα). Σα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ καταχωροφνται ςτο αρχείο πλθκυςμοφ, μαηί με τον αρικμό πιςτοποιθτικοφ γζννθςθσ που δθμιουργείται αυτόματα από το ςφςτθμα. Σαυτόχρονα τυπϊνεται το πιςτοποιθτικό γζννθςθσ το οποίο δίνεται ςτουσ γονείσ. Αρχείο Πλθκυςμοφ Αρικμόσ πιςτοποιθτικοφ γεννιςεωσ Όνομα Επίκετο Ημερομθνία Γζννθςθσ Σόποσ γζννθςθσ Όνομα μθτζρασ Όνομα πατζρα 3

14 Άςκθςθ 2 : Απουςίεσ Μακθτϊν το ςφςτθμα απουςιϊν υπάρχει ιδθ δθμιουργθμζνο το αρχείο μακθτϊν το οποίο περιζχει τα ςτοιχεία του μακθτι (αρικμόσ μθτρϊου, όνομα, επίκετο, τμιμα, διεφκυνςθ και όνομα κθδεμόνα). Κακθμερινά οι κακθγθτζσ παραδίδουν τα απουςιολόγια για να καταχωρθκοφν οι απουςίεσ των μακθτϊν. Αφοφ γίνει πρϊτα ζλεγχοσ του ονόματοσ, του επικζτου και του τμιματοσ του μακθτι με βάςθ τον αρικμό μθτρϊου, τότε καταχωροφνται οι απουςίεσ ςτο αρχείο απουςιϊν (αρικμόσ μθτρϊου μακθτι, θμερομθνία απουςίασ, περίοδοσ απουςίασ). Οι απουςίεσ χωρίηονται ςε δφο είδθ, δικαιολογθμζνεσ και αδικαιολόγθτεσ. Όταν καταχωρείται μια απουςία, τότε το είδοσ τθσ κεωρείται αυτόματα από το ςφςτθμα αδικαιολόγθτθ μζχρι να δικαιολογθκεί. το τζλοσ κάκε εβδομάδασ, δθμιουργείται μία κατάςταςθ θ οποία περιζχει τον αρικμό μθτρϊου, όνομα, επίκετο, τμιμα, θμερομθνία απουςίασ και περίοδοσ απουςίασ του κάκε μακθτι. Η κατάςταςθ παραδίδεται ςτον υπεφκυνο του κάκε τμιματοσ. Αφοφ ο υπεφκυνοσ δικαιολογιςει τισ απουςίεσ (είδοσ απουςίασ), για όςεσ ζχει δικαιολογθτικά, δίνει πίςω τθν κατάςταςθ για τθν ενθμζρωςθ των δικαιολογθμζνων απουςιϊν ςτο αρχείο απουςιϊν. Κάκε μινα δθμιουργοφνται επιςτολζσ οι οποίεσ περιζχουν το όνομα, το επίκετο, το τμιμα και τον αρικμό απουςιϊν του κάκε μακθτι, το όνομα και θ διεφκυνςθ του κθδεμόνα και ταχυδρομοφνται ςτουσ κθδεμόνεσ. Αρχείο μακθτϊν Αρικμόσ μθτρϊου Όνομα Επίκετο Σμιμα Αρχείο απουςιϊν Αρικμόσ μθτρϊου Ημερομθνία απουςία Περίοδοσ απουςίασ είδοσ απουςίασ Διεφκυνςθ Όνομα κθδεμόνα θμείωςθ: Να κεωρθκεί ότι το πεδίο είδοσ απουςίασ παίρνει δφο τιμζσ (δικαιολογθμζνθ, αδικαιολόγθτθ) 4

15 Άςκθςθ 3 : Μιςκοδοςία το λογιςτιριο μιασ εταιρείασ ο λογιςτισ καταχωρεί τα προςωπικά ςτοιχεία των υπαλλιλων ςτο αρχείο υπαλλιλων (αρικμόσ ταυτότθτασ, ονοματεπϊνυμο, ωριαίοσ μιςκόσ και κζςθ υπαλλιλου). το τζλοσ κάκε μινα, ο προϊςτάμενοσ του κάκε υπαλλιλου δίνει ςτο λογιςτιριο τον αρικμό ταυτότθτασ, τισ ϊρεσ και τον μινα για τον οποίο εργάςτθκε ο κάκε υπάλλθλοσ. Αφοφ γίνει ζλεγχοσ των ςτοιχείων του υπαλλιλου, ονοματεπϊνυμο, με βάςθ τθν ταυτότθτα του, γίνεται καταχϊρθςθ ςτο αρχείο μιςκοδοςίασ. τθ ςυνζχεια, υπολογίηεται το ποςό πλθρωμισ (ϊρεσ * ωριαίοσ μιςκόσ) και ενθμερϊνεται το αρχείο μιςκοδοςίασ με το ποςό πλθρωμισ του κάκε υπαλλιλου. Ακολοφκωσ, με βάςθ τον αρικμό ταυτότθτασ του υπαλλιλου, εκτυπϊνεται επιταγι για κάκε υπάλλθλο, θ οποία περιλαμβάνει το ονοματεπϊνυμο και το ποςό πλθρωμισ και τθν τρζχουςα θμερομθνία του ςυςτιματοσ. Μετά τθν πλθρωμι των υπαλλιλων δθμιουργείται ςυνοπτικι αναφορά θ οποία περιλαμβάνει αρικμό ταυτότθτασ, ονοματεπϊνυμο, ποςό πλθρωμισ και παραδίδεται ςτον διευκυντι λογιςτθρίου. Αρχείο υπαλλιλων Αρικμόσ Σαυτότθτασ ονοματεπϊνυμο Θζςθ Ωριαίοσ μιςκόσ Αρχείο Μιςκοδοςίασ Αρικμόσ Σαυτότθτασ Ώρεσ εργαςίασ Μινασ Ποςό πλθρωμισ

16 Άςκθςθ 4: Ειςαγωγι Ηλεκτρονικϊν Ειδϊν Ζνασ ειςαγωγζασ προμθκεφεται θλεκτρικά είδθ από διάφορουσ προμθκευτζσ. Διατθρεί για αυτό το ςκοπό αρχείο αποκεματικοφ, το οποίο περιλαμβάνει τον κωδικό, το είδοσ, τθν περιγραφι και τθ διακζςιμθ ποςότθτα του προϊόντοσ, κακϊσ και τον κωδικό του προμθκευτι. Διατθρεί επίςθσ αρχείο προμθκευτϊν, το οποίο περιλαμβάνει τον κωδικό, το ονοματεπϊνυμο, τθ διεφκυνςθ, το τθλζφωνο, το φαξ, τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ και το υπόλοιπο λογαριαςμοφ του προμθκευτι. το τζλοσ κάκε εργάςιμθσ θμζρασ, γίνεται αυτόματοσ ζλεγχοσ ςτο αρχείο αποκεματικοφ, με βάςθ τον κωδικό του κάκε προϊόντοσ, αν θ διακζςιμθ ποςότθτα για το κάκε προϊόν είναι μικρότερθ από. ε τζτοια περίπτωςθ τυπϊνεται αυτόματα παραγγελία ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία του προμθκευτι (κωδικόσ προμθκευτι, το ονοματεπϊνυμο, τθ διεφκυνςθ, το τθλζφωνο, το φαξ, τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ), ο κωδικόσ του προϊόντοσ, είδοσ, θ περιγραφι και θ ποςότθτα παραγγελίασ θ οποία είναι πάντα 0 για κάκε προϊόν. Η παραγγελία αυτι αποςτζλλεται ςτον προμθκευτι ςτθν θλεκτρονικι του διεφκυνςθ ι ςτο φαξ αν δεν υπάρχει θλεκτρονικι διεφκυνςθ. Ο προμθκευτισ ςτζλνει τα θλεκτρικά είδθ μαηί με το τιμολόγιο ςτο οποίο αναγράφεται ο κωδικόσ του προϊόντοσ, ο κωδικόσ του προμθκευτι, θ ποςότθτα και θ τιμι. Αυτόματα με τον κωδικό κάκε προϊόντοσ ενθμερϊνεται το αρχείο αποκεματικοφ και αυξάνεται θ ποςότθτα και αναπροςαρμόηεται θ τιμι. Επίςθσ, πιςτϊνεται το ολικό ποςό του τιμολογίου ςτο υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του προμθκευτι. το τζλοσ κάκε μινα παραδίδεται ςτον ιδιοκτιτθ τθσ εταιρείασ ζνασ κατάλογοσ με τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν των προμθκευτϊν. Αρχείο Αποκεματικοφ Κωδικό προϊόντοσ Είδοσ προϊόντοσ περιγραφι Διακζςιμθ ποςότθτα Κωδικόσ προμθκευτι Σιμι Αρχείο Προμθκευτϊν Κωδικόσ προμθκευτι Ονοματεπϊνυμο Διεφκυνςθ Σθλζφωνο Φαξ Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ Τπόλοιπο λογαριαςμοφ προμθκευτι 6

17 Άςκθςθ : Βακμολογίεσ Μακθτϊν ε ζνα ςχολείο, κατά τθ διάρκεια των εγγραφϊν, ο κθδεμόνασ ςυμπλθρϊνει ειδικό ζντυπο με τα προςωπικά ςτοιχεία του μακθτι, τα οποία καταχωροφνται ςτο αρχείο Μακθτϊν, μαηί με τον αρικμό μθτρϊου που δθμιουργείται αυτόματα από το ςφςτθμα για τον κάκε μακθτι (όνομα, επίκετο, διεφκυνςθ). Μετά το τζλοσ των εγγραφϊν, ο προγραμματιςτισ του ςχολείου κατανζμει τουσ μακθτζσ ςε τμιματα με βάςθ τον αρικμό μθτρϊου και ενθμερϊνεται το αρχείο των μακθτϊν με το τμιμα που ανικει ο κάκε μακθτισ. το τζλοσ κάκε τριμινου, οι κακθγθτζσ παραδίδουν ςτθ γραμματεία κατάςταςθ με τον αρικμό μθτρϊου, το όνομα και επίκετο του μακθτι, κωδικό μακιματοσ, βακμό και τρίμθνο για τον κάκε μακθτι. Αφοφ προθγθκεί ζλεγχοσ των ςτοιχείων του μακθτι (αρικμόσ μθτρϊου μακθτι, όνομα, επίκετο και τμιμα),ο αρικμόσ μθτρϊου, ο κωδικόσ μακιματοσ, ο βακμόσ και το τρίμθνο καταχωροφνται ςτο αρχείο βακμϊν. Αργότερα ετοιμάηεται και παραδίδεται ςτο μακθτι δελτίο προόδου με τθ βακμολογία του, το οποίο περιζχει τον αρικμόσ μθτρϊου, όνομα, επίκετο, τμιμα του μακθτι, κωδικό μακιματοσ, τρίμθνο και βακμό. Επίςθσ, το δελτίο προόδου περιλαμβάνει και το μζςο όρο όλων των μακθμάτων, ο οποίοσ υπολογίηεται από το ςφςτθμα. το τζλοσ κάκε τριμινου, μετά που κα παραδοκοφν οι βακμοί ςτουσ μακθτζσ, ετοιμάηεται κατάλογοσ με τουσ μακθτζσ που ζχουν βακμό μικρότερο του 0, και παραδίδεται ςτθν διεφκυνςθ. Ο κατάλογοσ αυτόσ περιζχει το τμιμα, το όνομα, το επίκετο, το τρίμθνο, τον κωδικό του μακιματοσ, και το βακμό. Αρχείο Μακθτϊν Αρικμόσ μθτρϊου Όνομα Επίκετο Τκήκα Αρχείο Βακμϊν Αρικμόσ μθτρϊου Κωδικόσ μακιματοσ Σρίμθνο Βακμόσ Διεφκυνςθ 7

18 Άςκθςθ 6: Βιβλιάριο κατακζςεων Όταν κάποιοσ πολίτθσ κζλει να ανοίξει λογαριαςμό κατακζςεων, δίνει τα προςωπικά του ςτοιχεία (όνομα, επίκετο, ταυτότθτα, διεφκυνςθ, τθλζφωνο ) και το αρχικό ποςό κατάκεςθσ. Σα προςωπικά του ςτοιχεία καταχωροφνται ςτο αρχείο πελατϊν. Σαυτόχρονα, δθμιουργείται ζνασ αρικμόσ λογαριαςμοφ και μαηί με τον αρικμό ταυτότθτασ και το ποςό κατάκεςθσ ενθμερϊνεται το αρχείο κατακζςεων. Σο ςφςτθμα τυπϊνει ζνα βιβλιάριο κατακζςεων με τον αρικμό ταυτότθτασ του πελάτθ, τον αρικμό λογαριαςμοφ, όνομα, επίκετο και το ποςό κατάκεςθσ, το οποίο δίνεται ςτον πελάτθ. Όταν ο πελάτθσ κελιςει να κάνει κατάκεςθ ι ανάλθψθ από το λογαριαςμό του, παρουςιάηει το βιβλιάριο κατακζςεων του και το ποςό ανάλθψθσ ι κατάκεςθσ. Σο ςφςτθμα ελζγχει τα ςτοιχεία του πελάτθ και παρουςιάηει ςτθν οκόνθ το όνομα, το επίκετο του και το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ του. Ακολοφκωσ ενθμερϊνεται ο λογαριαςμόσ του πελάτθ με το ποςό ανάλθψθσ ι κατάκεςθσ και τυπϊνει μια απόδειξθ με τον αρικμό λογαριαςμοφ, όνομα, επίκετο, θμερομθνία και ποςό ανάλθψθσ ι κατάκεςθσ θ οποία δίνεται ςτον πελάτθ. Σαυτόχρονα, ενθμερϊνεται το βιβλιάριο κατακζςεων με το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ και δίνεται πίςω ςτον πελάτθ. Αρχείο πελατϊν Σαυτότθτα Όνομα Επίκετο Διεφκυνςθ Σθλζφωνο Αρχείο κατακζςεων Αρικμόσ λογαριαςμοφ Ποςό ανάλθψθσ Ποςό κατάκεςθσ Τπόλοιπο ποςό Αρικμόσ πελάτθ 8

19 Άςκθςθ 7 : Τπεραγορά Μια υπεραγορά ζχει μθχανογραφιςει το ςφςτθμα των πελατϊν και των βακμϊν, που τουσ παρζχει ανάλογα με τισ αγορζσ τουσ. Όταν ζνασ πελάτθσ κζλει να γίνει μζλοσ, δίνει τα προςωπικά του ςτοιχεία (όνομα, επίκετο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο) ςτον υπεφκυνο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για να καταχωρθκοφν ςτο αρχείο πελατϊν. Κάκε φορά που γίνεται μια νζα καταχϊρθςθ, το ςφςτθμα αυτόματα δθμιουργεί ζνα μοναδικό κωδικό για το νζο πελάτθ, ο οποίοσ καταχωρείται και αυτόσ μαηί με τα ςτοιχεία του πελάτθ ςτο αρχείο πελατϊν. Σαυτόχρονα, ενθμερϊνεται και το αρχείο βακμϊν το οποίο περιζχει τον κωδικό και τουσ βακμοφσ του πελάτθ. Συπϊνεται μια κάρτα με τον κωδικό, το όνομα και το επίκετο του πελάτθ και δίνεται ς αυτόν για να τθν προςκομίηει όταν ζρχεται ςτθν υπεραγορά για νζεσ αγορζσ. Ερχόμενοσ για αγορζσ, ο πελάτθσ παρουςιάηει τθν κάρτα του και ο υπάλλθλοσ ςτο ταμείο ειςάγει τον κωδικό και ανακτϊνται από το ςφςτθμα το όνομα και το επίκετο του πελάτθ για ζλεγχο του κατόχου. Σαυτόχρονα ειςάγεται κα το ποςό αγορϊν του πελάτθ(ςε ευρϊ) και αν τα ςτοιχεία είναι ορκά, τότε ενθμερϊνεται το αρχείο βακμϊν (για κάκε 0 ευρϊ αναλογεί ζνασ βακμόσ). το τζλοσ του κάκε μινα, τυπϊνεται ζνασ κατάλογοσ με τα προςωπικά ςτοιχεία, τον κωδικό και τουσ βακμοφσ όλων των πελατϊν και παραδίδεται ςτον υπεφκυνο του λογιςτθρίου. Όταν ζνασ πελάτθσ κελιςει να ανταλλάξει τουσ βακμοφσ του με δϊρα, που παρζχει θ υπεραγορά ι με λεφτά, τότε παρουςιάηει τθν κάρτα του και ο υπάλλθλοσ με βάςθ τον κωδικό του πελάτθ ανακτά τα ςτοιχεία του πελάτθ και τουσ βακμοφσ του (διακζςιμουσ) και αμζςωσ μετά ενθμερϊνεται το αρχείο βακμϊν (υπόλοιπο βακμϊν). Αρχείο πελατϊν Κωδικόσ Όνομα Αρχείο βακμϊν Κωδικόσ πελάτθ Βακμοί Επίκετο Διεφκυνςθ Σθλζφωνο 9

20 Άςκθςθ 8 : Σο γυμναςτιριο «Η ΔΤΝΑΜΗ» Σο γυμναςτιριο θ «Η ΔΤΝΑΜΗ», πρόκειται να μθχανογραφθκεί. Κατά τθν φάςθ τθσ Εξακρίβωςθσ Αναγκϊν και του Κακοριςμοφ Απαιτιςεων ζχουν εξακριβωκεί τα πιο κάτω χαρακτθριςτικά τα οποία πρζπει να διακζτει το Πλθροφοριακό φςτθμα: Όταν ζνασ πελάτθσ προςζλκει για πρϊτθ φορά ςτο γυμναςτιριο, κα πρζπει να δϊςει τα προςωπικά του ςτοιχεία (Ονοματεπϊνυμο, φφλο, διεφκυνςθ, Σθλζφωνο και Ημερομθνία Γεννιςεωσ), τα οποία μαηί με ζνα κωδικό που κα δθμιουργθκεί αυτόματα από το ςφςτθμα, κα καταχωρθκοφν ςτο αρχείο πελατϊν. Αφοφ καταχωρθκοφν τα ςτοιχεία αυτά, κα εκδίδεται ατομικι κάρτα μζλουσ, θ οποία κα δίδεται ςτο πελάτθ και θ οποία κα του εξαςφαλίηει τθν είςοδο του ςτο γυμναςτιριο. τθ ςυνζχεια ο πελάτθσ κα εξεταςκεί από τον ακλθτίατρο του γυμναςτθρίου, ο οποίοσ κα δϊςει τα αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ μαηί με ζνα πρόγραμμα αςκιςεων που πρζπει να ακολουκεί ο πελάτθσ για να καταχωρθκοφν ςτο αρχείο ακλουμζνων του ςυςτιματοσ (κωδικόσ πελάτθ, αποτελζςματα εξζταςθσ και αςκιςεισ). Σθν επόμενθ φορά που ο πελάτθσ κα παρουςιαςτεί ςτο γυμναςτιριο, παρουςιάηει τθν κάρτα μζλουσ που περιλαμβάνει τον κωδικό του και ηθτά να ετοιμαςτεί το ατομικό του πρόγραμμα, με τα προςωπικά του ςτοιχεία και τισ αςκιςεισ του. Αυτό κα δθμιουργθκεί από το ςφςτθμα και κα δοκεί τόςο ςτον πελάτθ, όςο και ςτον γυμναςτι του. αρχείο πελατϊν Ονοματεπϊνυμο Φφλο Διεφκυνςθ αρχείο ακλουμζνων Κωδικόσ πελάτθ Αποτελζςματα εξετάςεων Αςκιςεισ Σθλζφωνο Ημερομθνία γζννθςθσ Κωδικόσ Πελάτθ 20

21 Άςκθςθ 9 : Ακλθτικό ωματείο Σο πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ των μελϊν ενόσ ακλθτικοφ ςωματείου λειτουργεί ωσ εξισ: Ζνασ φίλοσ του ςωματείου εγγράφεται ωσ μζλοσ, δίνοντασ τα προςωπικά του ςτοιχεία (αρικμόσ ταυτότθτασ, ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο), τα οποία καταχωροφνται ςτο αρχείο μελϊν μαηί με τον κωδικό του μζλουσ που δθμιουργείται αυτόματα από το ςφςτθμα. Σθν ίδια ςτιγμι εκτυπϊνεται θ κάρτα μζλουσ που περιζχει όλα τα πιο πάνω ςτοιχεία και δίνεται ςτο νζο μζλοσ. Κάκε μζλοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να πλθρϊςει ζνα ςτακερό ποςό ωσ ετιςια ςυνδρομι. Σο κάκε μζλοσ προςζρχεται ςτο ταμείο του ςωματείου, παρουςιάηει τθν κάρτα μζλουσ και πλθρϊνει το ποςό τθσ ςυνδρομισ. Ο κωδικόσ του μζλουσ, το ποςό και θ θμερομθνία πλθρωμισ καταχωροφνται ςτο αρχείο ςυνδρομϊν και εκδίδεται απόδειξθ θ οποία παραδίδεται ςτο μζλοσ. θμειϊνεται ότι, για όςα μζλθ δεν ζχουν πλθρϊςει τθ ςυνδρομι τουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ εγγραφι ςτο αρχείο ςυνδρομϊν. το τζλοσ κάκε χρόνου ελζγχεται το αρχείο μελϊν και το αρχείο ςυνδρομϊν και δθμιουργείται κατάλογοσ με τα ςτοιχεία όςων δεν πλιρωςαν τθ ςυνδρομι τουσ. Ο κατάλογοσ αυτόσ περιλαμβάνει το ονοματεπϊνυμο, τθ διεφκυνςθ και το τθλζφωνο των μελϊν αυτϊν και παραδίδεται ςτον ταμία του ςωματείου. Αρχείο μελϊν Κωδικόσ μζλουσ Αρ. ταυτότθτασ ονοματεπϊνυμο αρχείο ςυνδρομϊν Κωδικόσ μζλουσ Ποςό ςυνδρομισ Ημερομθνία πλθρωμισ διεφκυνςθ τθλζφωνο 2

22 Άςκθςθ 0 : Ειςαγωγικζσ 2003 Ηλεκτρονικι Κράτθςθ Ειςιτθρίων Μια αεροπορικι εταιρεία προςφζρει τθν δυνατότθτα θλεκτρονικισ κράτθςθσ ειςιτθρίων μζςω ιςτοςελίδασ που διακζτει ςτο διαδίκτυο. Η ιςτοςελίδα είναι ςυνδεμζνθ με το αρχείο πτιςεων που είναι αποκθκευμζνα τα ςτοιχεία των πτιςεων (αεροδρόμιο αναχϊρθςθσ, αεροδρόμιο προοριςμοφ, θμερ. αναχϊρθςθσ, θμερ. επιςτροφισ, αρικμόσ διακζςιμων κζςεων, ϊρεσ αναχϊρθςθσ και άφιξθσ, κωδικόσ πτιςθσ και κόςτοσ). Μζςω τθσ ιςτοςελίδασ αυτισ, ζνασ υποψιφιοσ πελάτθσ μπορεί να αναηθτιςει για διακζςιμεσ πτιςεισ, ειςάγοντασ μζςω μιασ φόρμασ οκόνθσ, τα ςτοιχεία τθσ πτιςθσ που τον ενδιαφζρει (αεροδρόμιο αναχϊρθςθσ, αεροδρόμιο προοριςμοφ, θμερ. αναχϊρθςθσ, θμερ. επιςτροφισ και αρικμόσ επιβατϊν). Σα ςτοιχεία τθσ πτιςθσ που καταχωρικθκαν από τον πελάτθ, ελζγχονται με τα ςτοιχεία των διακζςιμων πτιςεων που είναι αποκθκευμζνα ςτο αρχείο πτιςεων και δθμιουργείται λίςτα διακζςιμων πτιςεων με τισ αντίςτοιχεσ ϊρεσ αναχϊρθςθσ και άφιξθσ, το κόςτοσ τθσ πτιςθσ όπωσ και τον κωδικό πτιςθσ, θ οποία παρουςιάηεται ςτο πελάτθ. Αμζςωσ μετά ο πελάτθσ μπορεί να προβεί ςε κράτθςθ κζςθσ επιλζγοντασ μια ςυγκεκριμζνθ πτιςθ από τθν λίςτα διακζςιμων πτιςεων και ειςάγοντασ ςε μια άλλθ φόρμα οκόνθσ τα προςωπικά του ςτοιχεία (ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, αρ. διαβατθρίου) όπωσ και τον αρικμό πιςτωτικισ κάρτασ. Με τθν διεκπεραίωςθ τθσ κράτθςθσ, ο κωδικόσ τθσ πτιςθσ, αρικμόσ κζςεων, τα προςωπικά ςτοιχεία του πελάτθ, όπωσ και τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν οικονομικι διευκζτθςθ τθσ κράτθςθσ αποκθκεφονται ςτο αρχείο κρατιςεων. Επίςθσ καταχωρείται και ζνασ μοναδικόσ αρικμόσ (κωδικόσ κράτθςθσ), ο οποίοσ δθμιουργείται αυτόματα από το ςφςτθμα. Σαυτόχρονα ενθμερϊνεται το αρχείο πτιςεων με το νζο αρικμό διακζςιμων κζςεων. τθ ςυνζχεια δίνεται θ δυνατότθτα ςτον πελάτθ εκτφπωςθσ μιασ αναφοράσ με όλα τα ςτοιχεία τθσ κράτθςθσ που διεκπεραιϊκθκε προθγουμζνωσ (ςτοιχεία πτιςθσ, προςωπικά ςτοιχεία, αρικμόσ πιςτωτικισ κάρτασ αλλά και του κωδικοφ κράτθςθσ). Αρχείο πτιςεων Κωδικόσ πτιςθσ Αεροδρόμιο αναχϊρθςθσ Αεροδρόμιο προοριςμοφ Ημερομθνία αναχϊρθςθσ Ημερομθνία επιςτροφισ Αρικμόσ διακζςιμων κζςεων Ώρα αναχϊρθςθσ Ώρα άφιξθσ Κόςτοσ Αρχείο κρατιςεων Κωδικόσ πτιςθσ Κωδικόσ κράτθςθσ Ονοματεπϊνυμο Διεφκυνςθ Αρικμόσ διαβατθρίου Αρικμόσ πιςτωτικισ κάρτασ Αρικμόσ κζςεων 22

23 Άςκθςθ : Ειςαγωγικζσ 2004 Σράπεηα Αίματοσ Η Σράπεηα Αίματοσ ενόσ νοςοκομείου πρόκειται να μθχανογραφθκεί. Κατά τθν ανάλυςθ καταγράφθκε θ ακόλουκθ λειτουργία θ οποία και κα εκτελείται από ςφςτθμα λογιςμικοφ: Όταν ζνασ αιμοδότθσ προςζλκει για αιμοδοςία για πρϊτθ φορά, δίνει όλα τα ςτοιχεία του (ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, θλικία, φφλο, και ομάδα αίματοσ) τα οποία μαηί με τον κωδικό αιμοδότθ, που δθμιουργείται αυτόματα από το ςφςτθμα, καταχωροφνται ςτο αρχείο αιμοδοτϊν. Ακολοφκωσ δθμιουργείται και τυπϊνεται κάρτα αιμοδότθ, θ οποία περιλαμβάνει τον κωδικό, ονοματεπϊνυμο και τθν ομάδα αίματοσ και δίνεται ςτον αιμοδότθ. Όταν ο αιμοδότθσ προςζλκει για αιμοδοςία, παρουςιάηει τθν κάρτα αιμοδότθ. Από τθν κάρτα του αιμοδότθ χρθςιμοποιείται ο κωδικόσ του, για να ανακτθκεί από το αρχείο αιμοδοςιϊν θ τελευταία θμερομθνία αιμοδοςίασ του ςυγκεκριμζνου αιμοδότθ. Σο ςφςτθμα ελζγχει το χρονικό διάςτθμα που ζχει παρζλκει από τθν προθγοφμενθ φορά που ζδωςε αίμα (Η ςφγκριςθ γίνεται μεταξφ τθσ θμερομθνίασ τελευταίασ αιμοδοςίασ και τθσ τρζχουςασ θμερομθνίασ του ςυςτιματοσ). Αν το διάςτθμα αυτό δεν είναι μεγαλφτερο των τεςςάρων μθνϊν τότε το ςφςτθμα ενθμερϊνει τον υπεφκυνο αιμοδοςίασ, με κατάλλθλο μινυμα, ότι θ αιμοδοςία δεν είναι επιτρεπτι. τθν περίπτωςθ που θ αιμοδοςία είναι επιτρεπτι, τότε θ αιμοδοςία πραγματοποιείται και τα ςτοιχεία τθσ καταγράφονται ςτο αρχείο αιμοδοςιϊν (θμερομθνία αιμοδοςίασ και κωδικόσ αιμοδότθ). Σαυτόχρονα εκδίδεται πιςτοποιθτικό, που περιλαμβάνει κωδικό αιμοδότθ, ονοματεπϊνυμο και τθν τρζχουςα θμερομθνία αιμοδοςίασ και παραδίδεται ςτον αιμοδότθ. Κατά διαςτιματα, ο διευκυντισ τθσ Σράπεηασ Αίματοσ ηθτά να του παραδίνεται κατάλογοσ με όλα τα ςτοιχεία των αιμοδοτϊν, οι οποίοι ζχουν δϊςει αίμα πάνω από 0 φορζσ. Αρχείο αιμοδοτϊν Κωδικόσ αιμοδότθ Ονοματεπϊνυμο Διεφκυνςθ Σθλζφωνο Ηλικία Φφλο Ομάδα Αίματοσ ΟμΟ Αρχείο αιμοδοςιϊν Κωδικόσ αιμοδότθ Ημερομθνία αιμοδοςίασ 23

24 Άςκθςθ 2 : Ειςαγωγικζσ 200 Κτθματομεςιτικό Γραφείο Κάποιο κτθματομεςιτικό γραφείο πρόκειται να μθχανογραφθκεί. Σο γραφείο κζλει να διατθρεί θλεκτρονικό αρχείο ακινιτων. Κάκε φορά που το γραφείο κα αναλαμβάνει τθν πϊλθςθ ενόσ ακινιτου, αυτό κα καταγράφεται ςτο αρχείο ακινιτων. Ο πωλθτισ (ιδιοκτιτθσ ακινιτου) κα δίνει τα ςτοιχεία του ακινιτου: κωδικό ακινιτου, είδοσ ακινιτου (οικόπεδο, διαμζριςμα, οικία), μζγεκοσ ςε τετραγωνικά μζτρα, περιοχι ςτθν οποία βρίςκεται και τιμι πϊλθςθσ. Σο πιο κάτω Διάγραμμα Ροισ Δεδομζνων περιγράφει τθ λειτουργία αυτι. 3 Πσιεηήο ηνηρεία αθηλήηνπ (θσδηθόο, είδνο, ηεηξαγσληθά, πεξηνρή, ηηκή πώιεζεο 2 Αθηλήηνπ ζην αξρείν ηνηρεία αθηλήηνπ 4 Αξρείν αθηλήησλ Επιπρόςκετα, το ςφςτθμα πρζπει να περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: Κάποιοσ υποψιφιοσ αγοραςτισ δίνει πλθροφορίεσ για το ακίνθτο, που κζλει να αγοράςει (είδοσ ακινιτου, τετραγωνικά μζτρα, περιοχι και μζγιςτθ τιμι, που προτίκεται να πλθρϊςει). Εφόςον υπάρχουν εγγραφζσ ακινιτων που πλθροφν τα κριτιρια του πελάτθ, αυτζσ ανακτϊνται από το αρχείο ακινιτων και δθμιουργείται κατάλογοσ με τα ςτοιχεία τουσ (κωδικόσ ακινιτου, είδοσ ακινιτου, τετραγωνικά μζτρα, περιοχι και τιμι ), ο οποίοσ και παραδίνεται ςτον αγοραςτι. τθν περίπτωςθ που ο αγοραςτισ βρει κάτι που τον ενδιαφζρει, τότε δίνει τον κωδικό ακινιτου, το ονοματεπϊνυμο του, το τθλζφωνο του και τθν τελικι τιμι αγοράσ που ςυμφωνικθκε. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ μαηί με τα υπόλοιπα ςτοιχεία του ακινιτου (είδοσ ακινιτου, τετραγωνικά μζτρα και περιοχι), καταχωροφνται ςτο αρχείο πωλιςεων. Ακολοφκωσ, το ακίνθτο διαγράφεται από το αρχείο ακινιτων με βάςθ τον κωδικό του. Αρχείο πωλιςεων Ονοματεπϊνυμο Σθλζφωνο Κωδικόσ ακινιτου Είδοσ Σετραγωνικά Περιοχι Τελική Τιμή πώληςησ Αρχείο ακινήτων Κωδικόσ ακινήτου Είδοσ Τετραγωνικά Περιοχή Τιμή πώληςησ 24

25 Άςκθςθ 3 : Ειςαγωγικζσ 2006 Σροχαία Κάποια χϊρα κζλει να εφαρμόςει ςφςτθμα καταγραφισ τροχαίων παραβάςεων με κάμερεσ ςτα φϊτα τροχαίασ. Μζροσ του ςυςτιματοσ περιλαμβάνει τα εξισ: Μετά από κάκε φωτογράφθςθ παράβαςθσ, καταχωροφνται ςτο αρχείο καταγγελιϊν, μζςω φόρμασ οκόνθσ, ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του μθχανοκίνθτου, ο τόποσ, θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ παράβαςθσ, θ φωτογραφία, το προβλεπόμενο πρόςτιμο, είδοσ παράβαςθσ και οι βακμοί ποινισ κακϊσ και ο αρικμόσ καταγγελίασ, ο οποίοσ δθμιουργείται αυτόματα από το ςφςτθμα. Ακολοφκωσ, με βάςθ τον αρικμό κυκλοφορίασ, γίνεται αναηιτθςθ των προςωπικϊν ςτοιχείων του ιδιοκτιτθ του μθχανοκίνθτου (0νοματεπϊνυμο, αρ. ταυτότθτασ, διεφκυνςθ) από το αρχείο μθχανοκινιτων. τθ ςυνζχεια δθμιουργείται και τυπϊνεται ζντυπο ςτο οποίο καταγράφονται ο αρικμόσ τθσ καταγγελίασ, θ θμερομθνία, θ ϊρα, τα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ, το είδοσ τθσ παράβαςθσ, το πρόςτιμο και οι βακμοί ποινισ. Σο ζντυπο αυτό αποςτζλλεται ςτον ιδιοκτιτθ. Όταν ο ιδιοκτιτθσ παραλάβει το ζντυπο παράβαςθσ, προςζρχεται ςτο τμιμα για πλθρωμι του προςτίμου και αναφζρει τον αρικμό καταγγελίασ. Με βάςθ τον αρικμό αυτό, αναηθτοφνται από το αρχείο καταγγελιϊν τα υπόλοιπα ςτοιχεία τθσ παράβαςθσ. Ο ιδιοκτιτθσ πλθρϊνει το πρόςτιμο και εκδίδεται θ απόδειξθ πλθρωμισ τθν οποία παραλαμβάνει. Η παράβαςθ διαγράφεται από το αρχείο καταγγελιϊν και τα ςτοιχεία τθσ παράβαςθσ (αρικμό ταυτότθτασ, θμερομθνία παράβαςθσ, είδοσ παράβαςθσ, πρόςτιμο, βακμοί ποινισ) καταγράφονται ςτο αρχείο ποινϊν. Αρχείο μθχανοκινιτων Αρχείο καταγγελιϊν Αρχείο ποινϊν Ονοματεπϊνυμο ιδιοκτιτθ Αρικμόσ καταγγελίασ Ημερομθνία παράβαςθσ Αρικμόσ ταυτότ. ιδιοκτιτθ Αρικμόσ κυκλοφορίασ Είδοσ παράβαςθσ Διεφκυνςθ ιδιοκτιτθ Σόποσ παράβαςθσ Πρόςτιμο Αρικμόσ κυκλοφορίασ Ημερομθνία παράβαςθσ Βακμοί Ώρα παράβαςθσ Αρικμόσ ταυτότθτασ ιδιοκτιτθ Φωτογραφία αυτοκινιτου Προβλεπόμενο πρόςτιμο Βακμοί ποινισ Είδοσ παράβαςθσ 2

26 Άςκθςθ 4 : Ειςαγωγικζσ 2006 Βϋ ςειρά Κινθτά Σθλζφωνα Κάποιοσ ζμπορασ ειςάγει κινθτά τθλζφωνα από διάφορουσ προμθκευτζσ και τα διακζτει ςε καταςτιματα ςε όλθ τθν Κφπρο για πϊλθςθ. Διατθρεί ζνα αρχείο προμθκευτϊν το οποίο περιλαμβάνει τον κωδικό του προμθκευτι, το όνομα, τθ διεφκυνςθ, το τθλζφωνο, το φαξ και τθν θλεκτρονικι του διεφκυνςθ. Σο πιο κάτω ΔΡΔ περιγράφει τθ λειτουργία αυτι. Πξνκεζεπηήο ηνηρεία πξνκεζεπηή (Κσδηθόο, όλνκα, ηειέθσλν, δηεύζπλζε, θαμ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε) 2 3 ζηνηρείσλ πξνκεζεπηή ηνηρεία πξνκεζεπηή 4 Αξρείν πξνκεζεπηώλ Επιπρόςκετα, το ςφςτθμα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: Ο ζμπορασ διατθρεί αρχείο αποκεματικοφ με τον κωδικό του μοντζλου, τον κωδικό του προμθκευτι, τθν ποςότθτα αποκεματικοφ και τθν τιμι. Μετά από ςχετικι ζρευνα, ο ζμπορασ αποφαςίηει ποια μοντζλα τθλεφϊνων κα παραγγείλει. Ο ζμπορασ δίνει για κάκε μοντζλο τθλεφϊνου τον κωδικό του μοντζλου μαηί με τθν ποςότθτα παραγγελίασ και το ςφςτθμα δθμιουργεί αυτόματα τον κωδικό παραγγελίασ, εντοπίηει τθν τιμι και όλα τα ςτοιχεία του προμθκευτι και δθμιουργεί τθν παραγγελία που αποςτζλλεται ςτο προμθκευτι. Σαυτόχρονα γίνεται και θ ενθμζρωςθ του αρχείου παραγγελιϊν με τον κωδικό παραγγελίασ, ποςότθτα παραγγελίασ, τθν θμερομθνία ςυςτιματοσ, και τον κωδικό προμθκευτι. Όταν ο προμθκευτισ ετοιμάςει τθν παραγγελία, τθν παραδίδει μαηί με το ςχετικό τιμολόγιο. Με βάςθ τον κωδικό παραγγελίασ, ανακτϊνται τα ςτοιχεία τθσ παραγγελίασ και ενθμερϊνεται το αρχείο αποκεματικοφ (κωδικόσ μοντζλου και ποςότθτα) για να αυξθκεί θ διακζςιμθ ποςότθτα. τθ ςυνζχεια εκδίδεται επιταγι θ οποία περιλαμβάνει το όνομα του προμθκευτι και το ςυνολικό κόςτοσ παραγγελίασ, θ οποία αποςτζλλεται ταχυδρομικϊσ ςτον προμθκευτι. θμείωςθ: Η παραγγελία ςυμπεριλαμβάνει τον κωδικό παραγγελίασ, τθν ποςότθτα, τθν τιμι και το ςυνολικό κόςτοσ το οποίο υπολογίηεται πολλαπλαςιάηοντασ τθν τιμι ανά μονάδα επί τθν ποςότθτα. Δεν χρειάηεται να ενθμερϊνεται το αρχείο παραγγελιϊν με το ςυνολικό κόςτοσ. Αρχείο προμθκευτϊν Αρχείο αποκεματικοφ Αρχείο παραγγελιϊν Κωδικόσ προμθκευτι Κωδικόσ μοντζλου Κωδικόσ παραγγελίασ Όνομα Κωδικόσ προμθκευτι Ποςότθτα παραγγελίασ Σθλζφωνο Ποςότθτα αποκεματικοφ Κωδικόσ προμθκευτι Διεφκυνςθ Σιμι Ημερομθνία Φαξ Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ 26

27 Άςκθςθ : Ειςαγωγικζσ 2007 Τποψιφιοι για πρόςλθψθ Για τισ προςλιψεισ υπαλλιλων ςε ζνα μεγάλο οργανιςμό χρθςιμοποιείται αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα και ακολουκείται θ πιο κάτω διαδικαςία: Οι υποψιφιοι για πρόςλθψθ προςζρχονται για εγγραφι και δίνουν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία (ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο), τα οποία καταχωροφνται ςτο αρχείο υποψθφίων. Μαηί με τα ςτοιχεία αυτά καταχωρείται και ζνασ μοναδικόσ αρικμόσ (κωδικόσ εγγραφισ), ο οποίοσ δθμιουργείται αυτόματα από το ςφςτθμα. Αμζςωσ μετά παραδίδεται ςτον υποψιφιο θ βεβαίωςθ εγγραφισ του που περιλαμβάνει όλα του τα ςτοιχεία. ε μεταγενζςτερο ςτάδιο οι υποψιφιοι παρακάκονται ςε γραπτζσ εξετάςεισ. Αφοφ τελειϊςουν οι εξετάςεισ και τα γραπτά διορκωκοφν, οι διορκωτζσ παραδίδουν κατάςταςθ θ οποία περιλαμβάνει τον κωδικό εγγραφισ και τον βακμό κάκε υποψθφίου τα οποία καταχωροφνται ςτο αρχείο αποτελεςμάτων. Μετά από μια εβδομάδα και με βάςθ τα αποτελζςματα των εξετάςεων, δθμιουργείται μια λίςτα που παραδίδεται ςτα Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ (ΜΜΕ) για δθμοςίευςθ. Για ςκοποφσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων των υποψθφίων, θ λίςτα αυτι περιλαμβάνει μόνο τουσ κωδικοφσ τουσ και τουσ βακμοφσ που πιραν ςτθν εξζταςθ. Μια άλλθ λίςτα που περιλαμβάνει τα προςωπικά ςτοιχεία και τουσ βακμοφσ όλων των υποψθφίων δθμιουργείται από το ςφςτθμα και παραδίδεται ςτθ διεφκυνςθ του οργανιςμοφ. Αρχείο υποψθφίων Κωδικόσ εγγραφισ Ονοματεπϊνυμο Αρχείο αποτελεςμάτων Κωδικόσ εγγραφισ Βακμόσ Διεφκυνςθ Σθλζφωνο 27

28 Άςκθςθ 6 : Ειςαγωγικζσ 2007 Βϋ ςειρά Κλίνεσ νοςοκομείου ε ζνα ιδιωτικό νοςοκομείο υπάρχουν γιατροί διαφόρων ειδικοτιτων και ζνασ αρικμόσ κλινϊν για τουσ αςκενείσ. Σο νοςοκομείο διακζτει μονόκλινα δωμάτια. Κάκε κλίνθ φζρει ζνα κωδικό αρικμό. Σο νοςοκομείο διατθρεί αρχείο κλινϊν το οποίο περιλαμβάνει τον κωδικό τθσ κλίνθσ και ζνα λογικό πεδίο (Yes/No) το οποίο δθλϊνει αν θ κλίνθ είναι διακζςιμθ ι όχι κακϊσ και ζνα αρχείο ειςαχκζντων αςκενϊν. Ο κάκε ζνασ γιατρόσ, μετά τθν εξζταςθ του αςκενι και πριν αποφαςίςει πότε κα τον ειςαγάγει ςτο νοςοκομείο, ελζγχει το αρχείο κλινϊν για διακζςιμεσ κλίνεσ. Αν δεν υπάρχει διακζςιμθ κλίνθ, επιςτρζφεται το ανάλογο μινυμα ςτο γιατρό ο οποίοσ επαναπρογραμματίηει τθν ειςαγωγι για άλλθ θμερομθνία. Αν υπάρχει διακζςιμθ κλίνθ, ο γιατρόσ ειςάγει τα ςτοιχεία του αςκενι (ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, είδοσ πάκθςθσ, κωδικόσ γιατροφ, φαρμακευτικι αγωγι) και μαηί με τθν θμερομθνία ειςαγωγισ και τον κωδικό κλίνθσ ενθμερϊνεται το αρχείο ειςαχκζντων αςκενϊν. Σαυτόχρονα ςθμειϊνεται θ αντίςτοιχθ κλίνθ ςτο αρχείο κλινϊν ωσ μθ διακζςιμθ. Κακθμερινά ο κάκε γιατρόσ παραλαμβάνει κατάλογο με τουσ αςκενείσ του που αναφζρει το ονοματεπϊνυμο, τον κωδικό κλίνθσ, τθν πάκθςθ, τα φάρμακα που του χορθγοφνται και τθν θμερομθνία ειςαγωγισ. Αρχείο κλινϊν Κωδικόσ κλίνθσ Διακζςιμθ κλίνθ (Y/N) Αρχείο ειςαχκζντων αςκενϊν Ονοματεπϊνυμο Διεφκυνςθ Σθλζφωνο Είδοσ πάκθςθσ Όνομα γιατροφ Κωδικόσ κλίνθσ Φάρμακα Ημερομθνία ειςαγωγισ 28

29 Άςκθςθ 7 : Ειςαγωγικζσ 2008 Ηλεκτρονικι κράτθςθ ενοικίαςθσ αυτοκινιτου Η εταιρεία «AA auto» ενοικιάηει αυτοκίνθτα δφο τφπων (4Χ4 και ςαλοφν), ςε θμεριςια βάςθ, ςε τουρίςτεσ που ζρχονται ςτθ Κφπρο με διαφιμιςθ ςτο Διαδίκτυο. Σα αυτοκίνθτα παραλαμβάνονται μετά το μεςθμζρι τθσ θμζρασ παραλαβισ από τα γραφεία τθσ εταιρείασ ςτο αεροδρόμιο Λάρνακασ και παραδίνονται πριν από το μεςθμζρι τθσ θμζρασ παράδοςθσ ςτον ίδιο χϊρο. Διατθρεί για το ςκοπό αυτό αρχείο αυτοκινιτων, το οποίο περιλαμβάνει ςτοιχεία των αυτοκινιτων (αρ. εγγραφισ, τφποσ οχιματοσ, μάρκα, μοντζλο, κυβικά, τιμι ενοικίαςθσ, φωτογραφία) και αρχείο κρατιςεων (αρ. εγγραφισ, θμερομθνία παραλαβισ, θμερομθνία παράδοςθσ, αρ. διαβατθρίου και αρ. πιςτωτικισ κάρτασ του πελάτθ). Ο πελάτθσ καταχωρεί τθν θμερομθνία παραλαβισ και παράδοςθσ και τφπο αυτοκινιτου και γίνεται αναηιτθςθ από το αρχείο κρατιςεων αυτοκινιτων ςτο διαδίκτυο. Αμζςωσ μετά δθμιουργείται κατάλογοσ των διακζςιμων αυτοκινιτων που περιλαμβάνει τον αρ. εγγραφισ, μάρκα, μοντζλο, κυβικά, φωτογραφία και τιμι ενοικίαςθσ. Αν ο πελάτθσ το επικυμεί μπορεί αμζςωσ να κάνει τθν κράτθςθ του αυτοκινιτου επιλζγοντασ τον αρ. εγγραφισ αυτοκινιτου και δίνοντασ επιπλζον τον αρικμό διαβατθρίου και πιςτωτικισ κάρτασ του. Σα ςτοιχεία καταχωροφνται ςτο αρχείο κρατιςεων και τυπϊνεται απόδειξθ θ οποία παίρνει ο πελάτθσ. το τζλοσ τθσ κάκε μζρασ τυπϊνεται για τθν διεφκυνςθ τθσ εταιρείασ κατάλογοσ με τα αυτοκίνθτα που πρζπει να παραδοκοφν ςε πελάτεσ αλλά και αυτά που κα επιςτραφοφν. Αρχείο αυτοκινιτων Αρ. εγγραφισ Σφποσ Μάρκα Μοντζλο Κυβικά Αρχείο κρατιςεων Αρ. εγγραφισ Ημερ. Παραλαβισ Ημερ. παράδοςθσ Αρ. πιςτωτικισ κάρτασ Αρ. διαβατθρίου Σιμι ενοικίαςθσ Φωτογραφία 29

30 Άςκθςθ 8 : Ειςαγωγικζσ 2008 Βϋ ςειρά Αςφαλιςτικι Εταιρεία Όταν ζνα άτομο ενδιαφζρεται να γίνει πελάτθσ ςε μια αςφαλιςτικι εταιρεία, δίνει ςτον αςφαλιςτι το όνομα του, τθν ταυτότθτα, τθν θλικία, το τθλζφωνο, τθ διεφκυνςθ, τα οποία καταχωροφνται ςτο αρχείο πελατϊν. Όταν ο πελάτθσ κζλει να αςφαλίςει το αυτοκίνθτο του, δίνει τον αρικμό ταυτότθτασ του, τα ςτοιχεία του αυτοκίνθτου (αρ. εγγραφισ, μάρκα, μοντζλο, κυβικά), τθν θμερομθνία ζναρξθσ και τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ επικυμθτισ αςφάλειασ, και μαηί με ζνα αρικμό αςφάλειασ που δθμιουργείται αυτόματα από το ςφςτθμα, καταχωροφνται ςτο αρχείο αςφαλειϊν. Αμζςωσ μετά δθμιουργείται ζνα προςωρινό αςφάλιςτρο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ αςφάλειασ με τα ςτοιχεία του πελάτθ, το οποίο δίνεται ςτον πελάτθ. Μετά από λίγεσ μζρεσ, με βάςθ τον αρικμό αςφάλειασ, ο αςφαλιςτισ ενθμερϊνει το αρχείο αςφαλειϊν με το ποςό που κα ςτοιχίςει θ αςφάλεια και ετοιμάηει το αςφαλιςτικό ςυμβόλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του πελάτθ και τθσ αςφάλειασ. Ο αςφαλιςτισ καλεί τον πελάτθ ςτο γραφείο του για να πλθρϊςει και να παραλάβει το ςυμβόλαιο του. Κάκε τζλοσ του μινα ετοιμάηεται κατάλογοσ, που περιλαμβάνει το όνομα, τθ διεφκυνςθ των πελατϊν, τθν θμερομθνία λιξθσ και το ποςό των αςφαλειϊν, για όλεσ τισ αςφάλειεσ που λιγουν τον επόμενο μινα και παραδίδεται ςτον αςφαλιςτι. Αρχείο πελατϊν Όνομα πελάτθ Σαυτότθτα πελάτθ Ηλικία πελάτθ Σθλζφωνο πελάτθ Διεφκυνςθ πελάτθ Αρχείο αςφαλειϊν Αρικμόσ αςφάλειασ Σαυτότθτα πελάτθ Ημερομθνία ζναρξθσ αςφάλειασ Ημερομθνία λιξθσ αςφάλειασ Αρ. Εγγραφισ μθχανοκινιτου Μάρκα μθχανοκινιτου Μοντζλο μθχανοκινιτου Κυβικά μθχανοκινιτου Ποςό αςφάλειασ 30

31 Άςκθςθ 9 : Ειςαγωγικζσ Σαχυδρομείο Σο ταχυδροµείο µιασ πόλθσ χρθςιµοποιεί αυτοµατοποιθµζνο ςφςτθµα διανοµισ αςφαλιςµζνων αντικειµζνων (επιςτολϊν και πακζτων) που λειτουργεί ωσ εξισ: Κάκε φορά που φκάνουν αςφαλιςµζνα αντικείµενα ςτο ταχυδροµείο, οι υπάλλθλοι του ταχυδροµείου καταχωροφν τα ςτοιχεία των αςφαλιςµζνων αντικειµζνων ςτο αρχείο αντικειµζνων. Σο αρχείο αυτό περιζχει τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτο αντικείµενο (ονοµατεπϊνυµο και διεφκυνςθ αποςτολζα, ονοµατεπϊνυµο και διεφκυνςθ παραλιπτθ), τθν θµεροµθνία καταχϊρθςθσ του αντικειµζνου ςτο αρχείο και ζνα µοναδικό αρικµό αντικειµζνου, ο οποίοσ δθµιουργείται αυτόµατα από το ςφςτθµα. Αµζςωσ µετά, εκτυπϊνεται µια ειδοποίθςθ παραλαβισ ςτθν οποία αναγράφονται όλα τα πιο πάνω ςτοιχεία και ταχυδροµείται ςτον παραλιπτθ. ε µεταγενζςτερο ςτάδιο, ο παραλιπτθσ προςζρχεται ςτο ταχυδροµείο και παρουςιάηει τθν ειδοποίθςθ παραλαβισ και τθν ταυτότθτα του, για να παραλάβει το αςφαλιςµζνο αντικείµενο. Σο αντικείµενο εντοπίηεται από το αρχείο αντικειµζνων χρθςιµοποιϊντασ το µοναδικό αρικµό αντικειµζνου που αναγράφεται ςτθν ειδοποίθςθ παραλαβισ. Ο αρικµόσ τθσ ταυτότθτασ του παραλιπτθ, ο αρικµόσ του αντικειµζνου και θ θµεροµθνία παράδοςθσ καταχωροφνται ςτο αρχείο παραδοκζντων αντικειµζνων και παραδίδεται το αντικείµενο ςτον παραλιπτθ. Αµζςωσ µετά, το ςυγκεκριµζνο αντικείµενο διαγράφεται από το αρχείο αντικειµζνων. το τζλοσ κάκε µζρασ, δθµιουργείται κατάλογοσ που περιλαµβάνει τα ςτοιχεία των αντικειµζνων που παραµζνουν ςτο ταχυδροµείο για περιςςότερο από ζνα µινα. Ο κατάλογοσ αυτόσ παραδίδεται ςτθ διεφκυνςθ του ταχυδροµείου. Να ςχεδιάςετε το διάγραµµα ροισ δεδοµζνων (ΔΡΔ) για τθ λειτουργία που περιγράφεται πιο πάνω. Αρχείο Αντικειμζνων Αρ. Αντικειμζνου Διεφκυνςθ Αποςτολζα Ονοματεπϊνυμο Παραλιπτθ Αρχείο Παραδοκζντων Αντικειμζνων Αρ. Αντικειμζνου Αρ. ταυτότθτασ παραλιπτθ Ημερομθνία Παράδοςθσ Διεφκυνςθ Παραλιπτθ Ημερομθνία Καταχϊρθςθσ Ονοματεπϊνυμο Αποςτολζα 3

32 Άςκθςθ 20 : Ειςαγωγικζσ 2009 Β ςειρά Σο αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα ενόσ γκαράη επιδιόρκωςθσ αυτοκινιτων, ςτο οποίο εργάηονται αρκετοί μθχανικοί, λειτουργεί ωσ εξισ: Όταν ζρκει ζνα αυτοκίνθτο για επιδιόρκωςθ, ο ιδιοκτιτθσ του αυτοκινιτου δίνει ςτο τμιμα υποδοχισ του ςυνεργείου τον αρικμό εγγραφισ του αυτοκινιτου, το ονοματεπϊνυμό του και το πικανό πρόβλθμα που ζχει το αυτοκίνθτο για να καταχωρθκοφν ςτο αρχείο «οχιματα προσ επιδιόρκωςθ». Επίςθσ, για ςκοποφσ προτεραιότθτασ επιδιόρκωςθσ, δθμιουργοφνται αυτόματα από το ςφςτθμα και καταχωροφνται ςτο ίδιο αρχείο θ θμερομθνία και ϊρα που παραλιφκθκε το αυτοκίνθτο από το γκαράη. Ακολοφκωσ, εκτυπϊνεται μια βεβαίωςθ παραλαβισ του οχιματοσ από το γκαράη, θ οποία και δίνεται ςτον ιδιοκτιτθ (θ βεβαίωςθ περιλαμβάνει το ονοματεπϊνυμο του ιδιοκτιτθ, τον αρικμό εγγραφισ του αυτοκινιτου, τθν θμερομθνία και ϊρα που παραλιφκθκε το αυτοκίνθτο). Μόλισ ζνα αυτοκίνθτο επιδιορκωκεί, ο μθχανικόσ που το επιδιόρκωςε δίνει για να καταχωρθκοφν ςτο αρχείο «επιδιορκωμζνα» τον αρικμό εγγραφισ του αυτοκινιτου, το είδοσ επιδιόρκωςθσ, κόςτοσ τθσ κάκε επιδιόρκωςθσ και τον αρικμό τθσ επαγγελματικισ του ταυτότθτασ. Σαυτόχρονα, το ςφςτθμα υπολογίηει και το ςυνολικό κόςτοσ επιδιόρκωςθσ και το καταχωρεί και αυτό ςτο αρχείο «επιδιορκωμζνα». Αμζςωσ μετά το ςυγκεκριμζνο αυτοκίνθτο αφαιρείται από το αρχείο «οχιματα προσ επιδιόρκωςθ». Όταν ο ιδιοκτιτθσ επιςτρζψει για να παραλάβει το αυτοκίνθτο του παρουςιάηει τθ βεβαίωςθ που του δόκθκε όταν άφθςε το αυτοκίνθτο ςτο γκαράη. Σο αυτοκίνθτο εντοπίηεται από το αρχείο «επιδιορκωμζνα» και τυπϊνεται μια αναφορά επιδιόρκωςθσ που περιλαμβάνει τον αρικμό εγγραφισ του αυτοκινιτου, όλεσ τισ λεπτομζρειεσ επιδιόρκωςθσ, το ςυνολικό κόςτοσ επιδιόρκωςθσ και τον αρικμό τθσ επαγγελματικισ ταυτότθτασ του μθχανικοφ που το επιδιόρκωςε, θ οποία δίδεται ςτον πελάτθ. Ακολοφκωσ, ο πελάτθσ πλθρϊνει το ποςό που αναγράφεται ςτθν αναφορά επιδιόρκωςθσ και ενθμερϊνεται το αρχείο «επιδιορκωμζνα» ότι θ επιδιόρκωςθ πλθρϊκθκε (π.χ. πεδίο πλθρϊκθκε = ναι ). τθ ςυνζχεια εκτυπϊνεται θ απόδειξθ πλθρωμισ για τον πελάτθ. Αρχείο Οχιματα προσ επιδιόρκωςθ Αρ. Εγγραφισ αυτοκινιτου Ονοματεπϊνυμο Πελάτθ Πρόβλθμα Ημερομθνία Ώρα Αρχείο Επιδιορκωμζνα Αρ. Εγγραφισ αυτοκινιτου Είδοσ επιδιόρκωςθσ Κόςτοσ επιδιόρκωςθσ Αρ. επαγγελματικισ ταυτότθτασ υνολικό κόςτοσ 32

33 Β ΜΕΡΟ Άςκθςθ : Ζκδοςθ Πιςτοποιθτικοφ Γζννθςθσ Προτεινόμενεσ Λφςεισ Αςκιςεων Γνλείο ηνηρεία Παηδηνύ(όλνκα, επίζεην, όλνκα κεηέξαο, όλνκα παηέξα θαη εκεξ. Γέλλεζεο) 3 ηνηρεία παηδηνύ & αξ. πηζηνπνηεηηθνύ ηνηρείσλ παηδηνύ 2 & Γεκηνπξγία Αξ. πηζηνπνηεηηθνύ 4 Αξρείν πιεζπζκνύ Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο Δθηύπσζε πηζηνπνηεηηθνύ γέλλεζεο ηνηρεία παηδηνύ & αξ. πηζηνπνηεηηθνύ 33

34 Άςκθςθ 2 : Απουςίεσ Μακθτϊν Καζεγεηήο Τπεύζπλνο ηκήκαηνο 2 Αξηζκόο κεηξώνπ καζεηή, εκεξνκελ.απνπζίαο, πεξίνδνο απνπζίαο 2 Καηάζηαζε απνπζηώλ 3 Έιεγρνο ζηνηρείσλ καζεηή θαη θαηαρώξεζε απνπζηώλ ηνπ 0 Γεκηνπξγία θαηάζηαζεο απνπζηώλ Αξηζκ. Μεηξώνπ, όλνκα, επίζεην θαη ηκήκα καζεηή 4 Αξηζκόο κεηξώνπ, εκεξνκελ. Απνπζίαο θαη πεξίνδνο απνπζίαο 6 Αξηζκ. Μεηξώνπ, όλνκα, επίζεην, ηκήκα 8 Αξηζκόο κεηξώνπ, εκεξνκ. Απνπζίαο θα ηπεξίνδνο απνπζίαο Αξρείν καζεηώλ Αξρείν απνπζηώλ Αξρείν καζεηώλ Αξρείν απνπζηώλ 4 Αξηζκ. Μεηξώνπ, εκεξνκ. Απνπζίαο, πεξίνδνο απνπζίαο θαη είδνο απνπζίαο δηθαηνινγεκέλεο απνπζίαο 3 Αξηζκ. Μεηξώνπ, εκεξνκ. Απνπζίαο, είδνο απνπζίαο 8 Αξηζκόο κεηξώνπ, αξηζκόοαπνπζηώλ Κεδεκόλεο 20 επηζηνιέο 9 Γεκηνπξγία επηζηνιώλ 6 Όλνκα,επίζεην,ηκήκα, δηεύζπλζε, θεδεκόλαο Αξρείν καζεηώλ 7 34

35 Άςκθςθ 3 : Λογιςτιριο Τπάιιεινο Πξντζηάκελνο 6 ηνηρεία ππαιι (Αξηζκ. Σαπηόη, νλνκαηεπώλπκν, ζέζε, σξηαίνο κηζζόο) Αξηζκ. Σαπηόηεηαο, ώξεο εξγαζίαο, κήλαο 2 ηνηρείσλ 4 Τπαιιήινπ Έιεγρνο ζηνηρείσλ ππαιιήινπ θαη θαηαρώξεζε σξώλ εξγαζίαο ηνηρεία Τπαιιήινπ Αξηζκ. Σαπηόηεηαο, νλνκαηεπώλπκν Αξηζκ. Σαπηόηεηαο, ώξεο εξγαζίαο, κήλαο 0 Αξρείν ππαιιήισλ 8 Αξρείν κηζζνδνζίαο 2 Αξηζκ. Σαπηόηεηαο, ώξεο εξγαζίαο, κήλαο Αξρείν ππαιιήισλ 4 Ωξηαίνο κηζζόο 3 Τπνινγηζκόο κηζζώλ Αξηζκ. Σαπηόη, κήλαο, κηζζόο, εκεξνκελ Τπάιιεινο επηηαγή Δθηύπσζε επηηαγώλ κηζζνδνζίαο Αξηζκ. ηαπηόη νλνκαηεπώλπκν 7 πνζό 8 Αξρείν ππαιιήισλ Αξρείν κηζζνδνζίαο 2 Γηεπζπληήο ινγηζηεξίνπ 2 πλνπηηθή θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο Γεκηνπξγία θαηάζηαζεο κηζζνδνζίαο Αξηζκ. Σαπηόη, πνζό Αξηζκ. Σαπηόη, νλνκαηεπώλπκν Αξρείν ππαιιήισλ 22 3

36 Άςκθςθ 4: φςτθμα Ειςαγωγισ Ηλεκτρονικϊν Ειδϊν Ιδηνθηήηεο Κσδηθόοπξντόληνο 2 3 Έιεγρνο πνζόηεηαο γηα θάζε πξντόλ Κσδηθόοπξντόληνο, πνζόηεηα 4 Αξρείν Απνζεκαηηθνύ 6 Κσδηθόοπξντόληνο, πνζόηεηα 0 είδνο, πεξηγξαθή Πξνκεζεπηήο 2 παξαγγειία Δηνηκαζία/ Δθηύπσζε παξαγγειίαο Κσδηθόο πξνκεζεπηή, νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 7 8 Αξρείν Πξνκεζεπηώλ 9 (Σηκνιόγην) Κσδηθόο πξντόληνο, θσδηθόο πξνκεζεπηή, πνζόηεηα, ηηκή 3 4 Δλεκέξσζε αξρείνπ απνζεκαηηθνύ Κσδηθόο πξντόληνο, πνζόηεηα παξαγγειίαο Αξρείν Απνζεκαηηθνύ 6 Κσδηθόο πξνκεζεπηή, ηηκή 7 Πίζησζε ινγαξηαζκνύ πξνκεζεπηή Κσδηθόο πξνκεζεπηή, ηηκή 8 8 Αξρείν Πξνκεζεπηώλ Ιδηνθηήηεο θαηάινγνο 2 20 Δηνηκαζία θαηαιόγνπ κε ππόινηπα ινγαξηαζκώλ Κσδηθόο πξνκεζεπηή, νλνκαηεπώλπκν πξνκεζεπηή, ππόινηπα ινγαξηαζκώλ 9 36

37 Άςκθςθ : Βακμολογίεσ Μακθτϊν 3 Κεδεκόλαο ηνηρεία καζεηή(όλνκα, επίζεην, δηεύζπλζε) 2 ηνηρείσλ Μαζεηή & Γεκηνπξγία αξηζκνύ κεηξώνπ Αξηζκόο κεηξώνπ & ηνηρεία καζεηή 4 Αξρείν καζεηώλ 8 Πξνγξακκα ηηζηήο 6 Αξ. κεηξώνπ, ηκήκα 7 καζεηώλ ζε ηκήκα Αξ. κεηξώνπ, ηκήκα 9 Καζεγεηήο 0 Αξ. κεηξώνπ Μαζεηή, Κσδηθόο καζήκαηνο,βαζκόο θαη ηξίκελν 3 Έιεγρνο Πξνζσπηθώλ ηνηρείσλ Μαζεηή & Βαζκώλ Αξ.κεηξώνπ, όλνκα, επίζεην, ηκήκα 2 Αξ.κεηξώνπ, θσδ. Μαζήκαηνο, βαζκόο, ηξίκελν 4 Αξρείν καζεηώλ Αξρείν βαζκώλ Μαζεηήο Γειηίν Πξνόδνπ 9 8 Τπνινγηζκόο κέζνπ όξνπ, εηνηκαζία/ εθηύπσζε Γειηίσλ Πξνόδνπ Αξ.κεηξώνπ, βαζκόο, ηξίκελν, θσδ. καζήκαηνο 6 Αξ.κεηξώνπ, όλνκα, επίζεην, ηκήκα 7 Αξρείν καζεηώλ Γηεύζπλζε 24 Καηάινγνο καζεηώλ Δηνηκαζία θαηαιόγνπ καζεηώλ κε βαζκό θάησ από ηε βάζε Αξ. κεηξώνπ, όλνκα, επίζεην, ηκήκα Αξ. κεηξώνπ, θσδ. Μαζήκαηνο, ηξίκελν, βαζκόο 2 20 Αξρείν βαζκώλ 37

38 Άςκθςθ 6 : Βιβλιάριο κατακζςεων πειάηεο Πξνζ. ζηνηρεία πειάηε (όλνκα, επίζεην,αξ. ηαπηόηεηαο δηεύζπλζε, ηειέθσλν) θαη αξρηθό πνζό 2 3 ζηνηρείσλ πειάηε θαη απηόκαηε δεκηνπξγία αξ. ινγαξηαζκνύ Πξνζ. ζηνηρεία πειάηε 4 Αξ. ινγαξηαζκνύ, αξ. ηαπηόηεηαο θαη πνζό θαηάζεζεο 6 Αξρείν πειαηώλ 7 Αξρείν θαηαζέζεσλ 8 αξ. ηαπηόηεηαο, όλνκα, επίζεην, πνζό θαηάζεζεο θαη αξ. ινγαξηαζκνύ 9 Βηβιηάξην θαηαζέζεσλ 0 εθηύπσζε βηβιηαξίνπ θαηαζέζεσλ πειάηεο (Βηβιηάξην θαηαζέζεσλ) Αξ. ινγαξηαζκνύ, πνζό αλάιεςεο ή πνζό θαηάζεζεο 2 Έιεγρνο ζηνηρείσλ πειάηε θαη ελεκέξσζε ινγναξηαζκνύ Αξ. ηαπηόηεηαο, όλνκα, επίζεην 4 Πνζό αλάιεςεο ή πνζό θαηάζεζεο Τπόινηπν πνζό 3 Αξρείν πειαηώλ 7 Αξρείν θαηαζέζεσλ απόδεημε 6 Αξ. ινγαξηαζκνύ, όλνκα, επίζεην πνζό αλάιεςεο ή θαηάζεζεο θαη ππόινηπν πνζό 8 9 Βηβιηάξην θαηαζέζεσλ 20 εθηύπσζε απόδεημεο θαη ελεκέξσζε/ εθηύπσζε βηβιηαξίνπ θαηαζέζεσλ Τπόινηπν πνζό 7 38

39 Άςκθςθ 7 : Τπεραγορά Πειάηεο ηνηρεία πειάηε ( όλνκα, επίζεην ηειέθσλν, δηεύζπλζε) 2 3 ζηνηρείσλ πειάηε, απηόκαηε δεκηνπξγία θσδηθνύ θαη ελεκέξσζε αξρείνπ βαζκώλ ηνηρεία πειάηε θαη θσδηθόο 4 θσδηθόο 6 7 Αξρείν πειαηώλ Αξρείν βαζκώλ 8 Όλνκα, επίζεην, θσδηθόο 9 Κάξηα πειάηε 0 Δθηύπσζε θάξηαο πειάηε Πειάηεο Κσδηθόο, Πνζόλ αγνξώλ 2 Αλάθηεζε ζηνηρείσλ πειάηε, ππνινγηζκόο βαζκώλ θαη ελεκέξσζε αξρείνπ βαζκώλ Κσδηθόο, Όλνκα, επίζεην 3 θσδηθόο θαη βαζκνί 4 7 Αξρείν πειαηώλ Αξρείν βαζκώλ Τπεύζπλνο ινγηζηεξίνπ 9 ηνηρεία πειάηε, θσδηθόο θαη βαζκνί 8 7 Γεκηνπξγία θαηαιόγνπ πειαηώλ κε ηνπο βαζκνύο ηνπο ηνηρεία πειάηε θαη θσδηθόο βαζκνί 7 Αξρείν πειαηώλ Αξρείν βαζκώλ Πειάηεο Κσδηθόο Κάξηαο, βαζκνί πξνο αληαιιαγή 2 6 Σειέθσλν, όλνκα, επίζεην 22 Αξρείν πειαηώλ 20 Καηάζηαζε βαζκώλ 24 Αληαιιαγή βαζκώλ θαη ελεκέξσζε αξρείνπ βαζκώλ Γηαζέζηκνη βαζκνί 23 Τπόινηπνη βαζκνί 7 Αξρείν βαζκώλ 2 39

40 Άςκθςθ 8 : Σο γυμναςτιριο «Η ΔΤΝΑΜΗ» πειάηεο Πξνζσπ.ζηνηρεία (νλνκαηεπ., θύιν, δηεύζ., ηειέθ., εκ.γέλλεζ) 3 πειάηε θαη απηόκαηε δεκηνπξγία θσδηθνύ 2 4 Πξνζσπ. ζηνηρεία θαη θσδηθόο Αξρείν πειαηώλ Κάξηα κέινπο Γεκηνπξγία θαη εθηύπσζε αηνκ. Κάξηαο κέινπο Πξνζσπ. ηνηρεία θαη θσδηθόο Αζιεηίαηξνο 9 Κσδηθόο πειάηε, απνηει. εμεηάζ. θαη αζθήζεηο απνηει.εμέηαζ θαη αζθήζεηο Κσδηθόο πειάηε, απνηει. εμεηάζ. θαη αζθήζεηο Αξρείν αζινπκέλσλ αζθήζεηο πειάηεο θσδηθόο 4 Αηνκηθό πξόγξακκα Δηνηκαζία αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο 6 Πξνζσπ. ζηνηρεία 7 Αξρείν πειαηώλ 8 Γπκλαζηήο 20 Αηνκηθό πξόγξακκα 9 40

41 Άςκθςθ 9 : Ακλθτικό ωματείο Μέινο Αξ. ηαπηόηεηαο, νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, ηειέθσλν 2 3 Καηαρώξηζε λένπ κέινπο θαη απηόκαηε δεκηνπξγία θσδηθνύ κέινπο Αξ. ηαπηόηεηαο, νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, θσδηθόο κέινπο 4 Αξρείν Μειώλ 6 Αξ. ηαπηόηεηαο, νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, θσδηθόο κέινπο 7 Κάξηα κέινπο 8 Γεκηνπξγία θάξηαο κέινπο Κσδηθόο κέινπο, πνζό ζπλδξνκήο 7 απόδεημε ζην αξρείν ζπλδξνκώλ θαη έθδνζε απόδεημεο Κσδηθόο κέινπο, πνζό ζπλδξνκήο, εκεξνκελία πιεξσκήο 0 9 Αξρείν πλδξνκώλ 2 Σακίαο 6 θαηάινγνο 4 Γεκηνπξγία θαηαιόγνπ Κσδηθόο κέινπο 3 Κσδηθόο κέινπο, νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, ηειέθσλν 8 Αξρείν Μειώλ 4

42 Άςκθςθ 0 : Ειςαγωγικζσ 2003 Ηλεκτρονικι Κράτθςθ Ειςιτθρίων πειάηεο Σηοιτεία πηήζης (αεξνδξ. αλαρώξηζεο,,αεξνδξ πξννξηζκνύ.,εκεξ. αλαρώξηζεο, εκεξ. Δπηζηξνθήο.,αξ.επηβαηώλ) 2 3 Αλαδήηεζε δηαζέζηκσλ πηήζεσλ ηνηρεία δηαζέζηκσλ πηήζεσλ, θόζηνο, θσδηθόο πηήζεο 4 Αξρείν πηήζεσλ 6 ηνηρεία πηήζεο Λίζηα δηαζέζηκσλ πηήζεσλ 7 8 Γεκηνπξγία ιίζηαο δηαζέζηκσλ πηήζεσλ 8 ηνηρεία πηήζεο Πξνζσπηθά ζηνηρεία πειάηε (νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, αξ. δηαβαηεξίνπ, αξηζκόο πηζησηηθήο θάξηαο) 9 0 Κξάηεζε ζέζεο θαη απηόκαηε δεκηνπξγία θσδηθνύ θξάηεζεο Κσδηθόο πηήζεο, θσδηθόο θξάηεζεο, πξνζσπηθά ζηνηρεία πειάηε, αξ. πηζησηηθήο θάξηαο 2 Αξρείν θξαηήζεσλ 3 ηνηρεία θξάηεζεο 4 Αξηζκόο δηαζέζηκσλ ζέζεσλ Δλεκέξσζε αξρείνπ πηήζεσλ Αξρείν πηήζεσλ 6 ηνηρεία θξάηεζεο 7 Πειάηεο αλαθνξά 8 Γεκηνπξγία αλαθνξάο 42

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015 Xpress Ιωάννινα Μάιοσ 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ «Αποκθκευτικοί χώροι» - Διάκριςθ αποκεμάτων Διακζςιμα = το ςφνολο των εμπορευμάτων, που υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι ςτα ράφια ι ςτα ςυρτάρια του φαρμακείου Εκκρεμότθτεσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Α..Ι.. 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 7.1. ΤΠΟ ΕΙΓΜΑΣΑ ΑΙΣΗ Η ΜΕΛΟΤ 7.1.1. Τπόδειγμα 1: Πληροφορίεσ υποψηφίου ςχολείου Ημερομθνία: Πνομα Σχολείου: Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ Σχολείου:

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε:

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: ΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΗ Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: Όταν το if που χρθςιμοποιοφμε παρζχει μόνο μία εναλλακτικι διαδρομι εκτζλεςθ, ο τφποσ δομισ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα