ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ"

Transcript

1 Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Διάλεξε ποιορ/ποια είζαι ώζηε να διαλέξειρ μεηά ηο ζπίηι ζος «Όνομα: Κόρα, δαζκάλα ποσ αρτίζει ηην καριέρα ηης» Διάλεξε ηώπα ζπίηι ή διαμέπιζμα και γειηονιά «Ένα ζπίηι μακριά από ηη παλιά μοσ γειηονιά» Περ μαρ γιαηί διάλεξερ έηζι ηο νέο ζπίηι ζος «Γιαηί θέλω να γίνω μια πεηστημένη μαύρη γσναίκα» ΑΠΟ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖ CHICAGO HISTORICAL SOCIETY (1995) ΟΠΩ ΣΟ ΤΜΠΛΖΡΩΔ (ΚΑΗ ΜΑ ΠΑΡΔΓΩΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΟΤ) Ζ E.G., ΜΑΘΖΣΡΗΑ 3 Ζ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. ΔΠΗΚΑ ΠΣΟΛΗΔΘΡΑ ΚΑΗ ΣΗΥΟΤΡΓΗΚΔ ΠΟΛΔΟΠΑΓΗΓΔ

2 Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο «πόιεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο», ε πξνζέγγηζε κηαο αλζξσπνγεσγξαθίαο ηεο πνηεηηθήο πόιεο πξέπεη λα απνηειέζεη ζηνηρείν ζνβαξήο ζπδήηεζεο. Μία ηνπιάρηζηνλ πόιε, κηα ειιεληθή πόιε, ε Πξέβεδα, είρε, γηα πνιιέο δεθαεηίεο, σο κνλαδηθό ράξηε ζηε ραξηνζήθε ησλ λνεηηθώλ παξαζηάζεσλ όισλ ησλ Διιήλσλ ησλ πεξηζζόηεξν κνξθσκέλσλ έλα ζιηβεξό, απαηζηόδνμν θαη εηξσληθό πνίεκα, γξακκέλν από έλα κεγάιν έιιελα πνηεηή θαη ζπλδεδεκέλν κε ηε δσή ηνπ θαη ην ζάλαηό ηνπ. Δλλννύκε ηελ Πξέβεδα ηνπ Κώζηα Καξπσηάθε: Θάλαηνο είλαη νη θάξγεο πνύ ρηππηνύληαη ζηνύο καύξνπο ηνίρνπο θαη ζηα θεξακίδηα, ζάλαηνο νη γπλαίθεο πνύ αγαπηνύληαη θαζώο λα θαζαξίδνπλε θξεκκύδηα[ ]. Με ηηο ζπλερήζεηο ηνπ ζαλάηνπ (ηνπ), ν πνηεηήο ηεο Πξέβεδαο ππήξμε ν δεκηνπξγόο κηαο κνλαδηθήο ζε ζθιεξόηεηα κεηαθνξάο θαη κηαο ηδηάδνπζαο ζε αθξίβεηα εμίζσζεο ρσξνιεθηηθνύ ραξαθηήξα. Ζ Πξέβεδα ηνπ Κώζηα Καξπσηάθε απνηειεί ίζσο ππόδεηγκα κηαο γεσγξαθίαο ηνπ ζαλάηνπ, κηαο απαλζξσπνγεσγξαθίαο. Ξέλνο ζηελ πόιε, ν ζεκαληηθόο απηόο πνηεηήο, πξνζέγγηζε ακέζνδα (θαη όρη εζλνγξαθηθά) ηνλ ηόπν. (Δίλαη, αιήζεηα, ππνρξεσκέλνη νη εκπλεπζκέλνη πνηεηέο λα έρνπλ κέζνδν;). Ζ θύζε θαη ν ρώξνο, νη θάηνηθνη θαη νη ζεζκνί, νη κνξθέο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο κ έλα ιόγν ε πόιε κλεκνλεύνληαη, επηθξίλνληαη θαη γεινηνπνηνύληαη. Όκσο ε κεγάιε ηνπ παξαηεξεηηθόηεηα καο πξνζθέξεη ρξήζηκεο ηδενινγηθέο ζεάζεηο ηεο κηθξήο πόιεο (π.ρ. γηα ηηο νλνκαηνζεζίεο νδώλ ζηελ πόιε [ππνγξακκίδνπκε]): Θάλαηνο νη ιεξνί, αζήκαληνη δξόκνη κε ηα ιακπξά, κεγάια νλόκαηά ηνπο [ ]. Μαο πξνζθέξεη επίζεο πξσηόηππεο γεσπνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο, αθνύ καο επηζεκαίλεη πσο ε πόιε απηή όπσο πνιιέο άιιεο δελ είλαη παξά κηα πνιεκηθή ππξηηηδαπνζήθε [ππνγξακκίδνπκε]: Βάζηο, Φξνπξά, Δμεθνληαξρία Πξεβέδεο. Σήλ Κπξηαθή ζ' αθνύζνπκε ηελ κπάληα [ ]. Ωζηόζν, από ην πνίεκα απηό αλεδείρζε κηα αθξαία «γεσ-πνηεηηθή» πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Πξέβεδα/Πξέβεδα, σο αλαθνξά, ηνπσλύκην θαη ηόπν

3 αλζξώπσλ. Απηό πξνθύπηεη θαζαξά θαη από ηε ζπιινγή κηαο πεληεθνληάδαο πνηεκάησλ πνπ γξάθεθαλ γηα ηελ πόιε απηή, ή ην ζπλεζέζηεξν, ηε κλεκνλεύνπλ i. ΑΝΑΕΖΣΩΝΣΑ ΣΖΝ ΠΟΗΖΣΗΚΖ ΠΟΛΖ Αηώληα ζεκέιηα ηεο ειιεληθήο επηθήο πνίεζεο, ε Ιιηάδα θαη ε Οδύζζεηα, πξνβάιινπλ κε αδηακθηζβήηεην ηξόπν ηε ζρέζε ηεο έλλνηαο ηεο πόιεο κε ηελ πνηεηηθή δεκηνπξγία. Ζ Ηιηάδα αλαγγέιιεηαη κε ηνλ ηίηιν ηεο σο «πνίεκα γξακκέλν γηα ην Ίιην», ελώ ε Οδύζζεηα πξνηάζζεη άκεζα θαη πξνγξακκαηηθά ηελ έλλνηα ηεο πόιεο (πηνιίεζξνλ, άζηεα): Δίλαη γλσζηό πσο ε Ηιηάδα είλαη είλαη έλα παξάδεηζνο πνιενγξαθίαο. Ζ δεύηεξε ξαςσδία πνπ θαηαινγνγξαθεί ηα πινία πνπ εηνηκάδνληαη γηα ηελ εθζηξαηεία ηεο Σξνίαο θαη αλαθέξεηαη ζηα θαηά πόιε πιεξώκαηα καο δίλεη κηα κεγάιε επθαηξία λα αθνύζνπκε ηνπο ειιαδηθνύο νηθηζκνύο. Πνηνο ζα ηόιεγε πσο όιεο νη πόιεηο καο δηςνύζαλ γηα αίκα. Καη γηα ρξπζάθη βέβαηα: «Δθείλνη πνπ είραλ [ ] ηελ Πύξαζν κε ηα πνιιά ινπινύδηα, ην ηέκελνο ηεο Γήκεηξαο, θαη ηελ Ίησλα ηελ πξνβαηνκάλα θαη ηελ παξαζαιάζζηα Αληξώλα θαη ηελ Πηειεό κε ην παρύ ρνξηάξη, απηνί είραλ αξρεγό ηνλ πνιεκνραξή Πξσηεζίιαν» (Ηιηάδα, β ). Όρη κόλν επηθά αξηζηνπξγήκαηα αιιά θαη ραξηησκέλα ζηηρνπξγήκαηα ηεο παγθόζκηαο γξακκαηνινγίαο επηθεληξώλνληαη ζε πόιεηο, δσληαλεύνληαο έηζη ηζηνξίεο θαη ζξύινπο. Ο παξδαιόο ν απιεηήο ηνπ Υάκειλ γξακκέλνο ην 1855 από ηνλ Robert Browning αλαζπλζέηεη, ζε πεξίπνπ ηξηαθόζηνπο ζηίρνπο, ην πεξίεξγν «ρξνληθό» ηεο απαγσγήο 130 παηδηώλ από ην Χάκειλ ηεο Κάησ αμνλίαο πνπ αλάγεηαη ζην 13 ν ή 14 ν αηώλα ii. Αλαθέξεηαη, όπσο είλαη γλσζηό, ζε έλαλ απιεηή ν νπνίνο αλέιαβε λα θαζαξίζεη ηελ πόιε από ηα πνληίθηα θαη ην επέηπρε γεηεύνληαο ηα πνληίθηα κε ηνλ απιό ηνπ, αιιά δελ απνδεκηώζεθε κε ην πνζό πνπ είρε ζπκθσλεζεί. Δθείλνο γηα εθδίθεζε κάγεςε θαη παξέζπξε κε παξόκνην ηξόπν θαη ηα παηδηά ηεο πόιεο...

4 Σην Μπξνύλζβηθ βξίζθεηαη ηνπ Χάκειλ ε πόιε, Σηκά ζην Αλόβεξν πνπ ην γλωξίδνπλ όινη Ο πνηακόο ν Βέζεξ κεγάιν βάζνο έρεη Τε λόηηα άθξε απηήο ηεο πόιεο βξέρεη Τόπνο ωξαηόηεξνο νπδέπνηε επξέζε Αιιά, θαζώο άξρεηαη ην δηθό κνπ πνίεκα, Πάλε ζρεδόλ ρξόληα πεληαθόζηα, Να βιέπεηο ηνλ θόζκν λα ππνθέξεη ηόζα Από πνληίθηα, είλαη θξίκα. [...] Τόζνο θαηξόο επέξαζε απ'ην ζπκβάλ απηό Πνπ γίλεθε ζηνπ Ινύιε ηηο εηθνζηδπό Χίιηα ηξαθόζηα εβδνκήληα έμη. Καη γηα λα θαξθωζεί ζηε κλήκε ε ιέμε Δθεί όπνπ ηα πηηζηξίθηα είραλ ραζεί Τνλ δξόκν νλόκαζαλ : «νδό ηνπ Παξδαινύ Απιεηή» [...]- Πξηλ ή κεηά από ηνλ Browning, κπαιάληεο θαη Lieder, θσκηθά ζεαηξηθά έξγα θαη κπζηζηνξήκαηα αγάπεο, εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία θαη παηδηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, είραλ/έρνπλ βαζηζηεί ζην ζξύιν ηνπ Rattenfänger von Hameln ζηνλ νπνίνλ ε πόιε απηή έρεη αθηεξώζεη κνπζεία, νηθήκαηα, θαζώο θαη κηα νδό! Όιεο νη πόιεηο ηηκνύλ θαη ηνπο θαινύο ηνπο θαη ηνπο θαθνύο ηνπο... Γλσζηνί πνηεηέο ηηηινθόξεζαλ πνηήκαηά ηνπο δίλνληαο ην όλνκα ηεο πόιεο όπνπ γελλήζεθαλ, ηαμίδεςαλ ή έδεζαλ. Σν «Μεζνιόγγη» ηνπ Κσζηή Παιακά απνηειεί, ζρεηηθά, έλα απηνβηνγξαθηθό πνηεηηθό παξάδεηγκα iii. ηε λεζόζπαξηε ιίκλε πνπ ην κατζηξάιη από ζαιαζζηλή δπλακσκέλν αξκύξα ηαξάδεη πέξα ην θπθόζηξσην αθξνγηάιη, κ έξημ εθεί πεληάξθαλν παηδάθη ε Μνίξα. [...]

5 Δίλαη ελδηαθέξνλ λα επηζεκάλνπκε εδώ, όηη ζην πνίεκα απηό είλαη θαλεξή ε απνπζία νπνηνπδήπνηε εξσηθνύ ηόλνπ πνπ ελδερόκελα ζα αλέκελε ν αλαγλώζηεο, εθ κέξνπο ελόο εζληθνύ πνηεηή, πνπ ηξαγνπδάεη ην Μεζνιόγγη. Αληίζεηα, ην ζνλέην απηό, δηαθξίλεηαη κάιινλ γηα ην ιπξηζκό ηνπ θαη ηνλ πξνζσπηθό εζσηεξηθό ηόλν πνπ πξνθύπηεη από κηα θπζηνιαηξηθή δηάζεζε. Γελ πξόθεηηαη γηα ην «Μεζνιόγγη-εζληθό ζύκβνιν» πνπ αλήθεη ζε όινπο, αιιά γηα κηα γσληά ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ πνπ αλήθεη ζηνλ πνηεηή θαη κέζα από ηελ νπνία εθθξάδεηαη ε ίδηα ηνπ ε ςπρή. Δθείλν όκσο πνπ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα εδώ είλαη ε παληειήο έιιεηςε αλαθνξάο ζην Μεζνιόγγη σο αλζξώπηλε θαηαζθεπή, ζπγθξόηεζε αλζξώπσλ θαη πιεζπζκηαθό πεξηερόκελν. Σν Μεζνιόγγη είλαη βέβαηα ζην πνίεκα παξόλ θαη δσληαλό, θηεξνπγηζηό θαη παλαλζξώπηλν. Λείπεη όκσο ε πόιε, ην έδαθνο θαη νη θσλέο ηεο. Ο κόλνο άλζξσπνο πνπ ην θαηνηθεί είλαη ν πνηεηήο. Ο κόλνο αλζξώπηλνο ήρνο είλαη ν ύκλνο ηνπ. Ζ απνπζία παηξησηηθνύ (γεσπνιηηηθνύ) ραξαθηήξα θαζώο θαη ε απόιπηα πξνζσπηθή ζεώξεζε κηαο νιόθιεξεο πόιεο (πνπ εμηζώλεηαη κε ην όλνκά ηεο) είλαη αμηνζεκείσηα ζηνηρεία. Ο Νηίλνο Γεκόπνπινο δηεθδηθεί ηε κλήκε κηαο ηόζν παιηάο αιιά κηθξήο ειιεληθήο πόιεο πνπ είλαη ε Άξηα. Ζ Άξηα ησλ παηδηθώλ ηνπ ρξόλσλ. ύκθσλα κε ηνλ πνηεηή, νη ζεζκνί ηνπ θξάηνπο, κε ηνπο «θαθεληξερείο ρσξνηά[θηεο]» θαη ηνπο «εηδηθεπκέλνπο ραξηνγξάθνπο» ηνπ, ζα απάιεηςαλ ηελ πξνζθηιή πόιε, ηελ πόιε [η]νπ, από ηνλ ζύγρξνλνλ ράξηελ ηεο Διιάδνο. Ή κήπσο εξσηά ν πνηεηήο επζύλεηαη γη απηό ε ζαξσηηθή δξάζε ηνπ ρξόλνπ; Καη αλ ήηαλ θηαίρηεο ν «ρξεκαηηζκόο» θαη ε «αληηπαιόηεηα»; «Πνηνο έθιεςε ηελ πόιε [η]νπ»; Απνζπαζκαηα από ηε κηθξή ηνπηθή θαη όρη κόλν πνηεηηθή γεσπνιηηηθή ηνπ Γεκόπνπινπ: Ολόκαηα εκηηειή θαη ζξπκκαηηζκέλα ηα ππέξζπξα ησλ θαηαζηεκάησλ Σακπέιεο ρσξίο επηγξαθέο Ση αλαδεηώ;.. Λέμεηο παληνύ αθαηάιεπηνη, Βαξβαξηθαί. ηελ Πιαηεία, ζην Παιηό Ρνιότ, ζην Κηιθίο. Λέμεηο ηεο ζησπήο. Ολόκαηα γλσζηά, πξνζώπσλ αγλώζησλ... Πνηνλ ραηξεηάο παηέξα; Σν ξαββίλν, παηδί κνπ. Κη ν ξαββίλνο λα λαη θακκέλνο ζηνπο θνύξλνπο ηνπ Άνπζβηηο, από ην ζαξάληα ηέζζεξα. [Νηίλνπ Γεκόπνπινπ, Αλαδεηώληαο ηελ Άξηα] iv.

6 ε δηαθνξεηηθνύο ηόλνπο, ν ηαμηδεκέλνο Γηώξγνο Ρνύβαιεο επηζηξέθεη ζηελ παηξίδα ηνπ θαη κεηά ηελ πξνκεησπίδα-πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ «παηξηδν-γλωζία, -ιαγλεία, -πιεμία» πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζέηεη ην εξώηεκα: «Ση είλαη ε παηξίδα κνπ;» Οη απαληήζεηο ηνπ ζπλζέηνπλ, νύηε ιηγόηεξν νύηε πεξηζζόηεξν, έλαλ αλζξσπνγεσγξαθηθό άηιαληα. Σνλ άηιαληα Διιάδα. Αιιά ην ηξηζέιηδν απηό πνίεκα-εξώηεκα, γξακκέλν ζην Καξάθαο, ηειεηώλεη κε ηνλ πξαγκαηηθό νξηζκό ηεο παηξίδαο, γηα ηνλ αλαπιηώηε απηόλ πνηεηή: Δίλαη ην Ναύπιην, ην Ναύπιην, ην Ναύπιην ιε ηεο Διιάδαο ε νκνξθηά ζε κηα πόιε. [Γηώξγνπ Ρνύβαιε, Τη είλαη ε παηξίδα κνπ] v Αλάγεη δειαδή ν πνηεηήο ηελ θάπνηε παξεμεγεκέλε «παηξηδνθξνζύλε» ζε «πνιενθξνζύλε», αθνύ ν θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα ππεξαζπηζηεί απηό πνπ ζεσξεί [ ] ηελ σξαηόηεξε πόιε ηεο Διιάδνο Πνπ είλαη ε σξαηόηεξε πόιε ηνπ θόζκνπ. [Γηώξγνπ Ρνύβαιε, 500 εθαηνκκύξηα] vi Παξά ην ιπξηζκό θαη αο πνύκε ην ζρνιηθό παηξηδνθεληξηζκό, «ηνπνθεληξηθά» πνηήκαηα ζαλ απηά ηνπ Ρνύβαιε πξνβάιινπλ κε ήπην ύθνο (εμ νπ θαη ν επηιεγκέλνο ζρνιηθόο ηόλνο) ην θαηαπληγκέλν ηδεώδεο γηα κηα παηξίδα-πόιε πνπ αληηπαξαηίζεηαη ζηελ έλλνηα ηεο γεσπνιηηηθήο «παηξίδαο ησλ ζπλόξσλ». Όκσο νη πόιεηο πνπ έρνπλ ζάιαζζα θηλδπλεύνπλ. Σν Ναύπιην είλαη κηα από απηέο. Από ηηο πνιιέο ηεο παηξίδαο καο. Κηλδπλεύνπλ λα μεραζηνύλ από ηνλ επηζθέπηε πνπ αληηθξίδεη ζπγθηλεκέλνο ην πέιαγνο θαη ηνπο γπξίδεη ηελ πιάηε. Όπσο θαη απηέο γύξηζαλ ηελ πιάηε ζηελ ελδνρώξα ηνπο. ην θαθελείν ηεο αθξνζαιαζζηάο, ίζσο, ν Νίθνο Λεβέληεο, πνηεηηθόο πνιενγξάθνο vii, παξαηεξεί ηελ πόιε, πκλεί ηελ επζαιαζζία ηεο, κηιώληαο γηα εθείλε ηελ αέξηλε πλνή πνπ δελ είλαη ε πόιε. Ή κήπσο νη πνηεηέο μέξνπλ θαιύηεξα; ε έλα άιιν «Ναύπιην», ην Ναύπιην ηνπ πνηεηή απηνύ ζαιαζζνγξαθείηαη κόλν. Ή κήπσο πνιενγξαθείηαη; ζέιεζα ηε δσή κνπ ζηα όξηα κηαο ηαξαγκέλεο ζάιαζζαο ύςσζα ηε θσλή κνπ θαη ε θσλή άδεηαδε ζηνλ αέξα η αδηάθνξν πλεύκα ηνπ ζαλάηνπ [Νίθνπ Λεβέληε, Ναύπιην] viii Σίλνο ζαλάηνπ θη εδώ; Μηαο άιιεο Πξέβεδαο; Ζ κνίξα ηεο κηθξήο πόιεο;

7 ην Largo ηνπ Σίηνπ Παηξίθηνπ, αλαδεηθλύνληαη ζηγά-ζηγά νη ππθλέο εηθόλεο ησλ αλακλήζεσλ θαη ησλ εληππώζεσλ από ηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο. κηαο άιιεο επνρήο ή κηαο άιιεο ειηθίαο. Μηαο Αζήλαο Αζελησηώλ. Όρη ησλ «Α-ζε-λαί-σλ». Ούηε ησλ Διιήλσλ. Ούηε ησλ Ξέλσλ. αλ ζξαύζκαηα κσζατθνύ πνπ θαζαξίδεηαη πξνζεθηηθά από ην πηλέιν ηνπ αξραηνιόγνπ, κία-κία απνθαιύπηνληαη νη θνκκαηηαζκέλεο επηθάλεηεο κε ηηο αλζξώπηλεο ηζηνξίεο. Ζ Διέλε Αλησληάδε δηαβάδεη ηηο ζεκεηώζεηο ηεο από ηελ πινύζηα αλζξσπνγεσγξαθία πνπ πξνζθέξεη, ζαλ ηαηλία, ε πνηεηηθή γξαθή ix : «παηδηά πνπ παίδνπλ βόινπο ζηνπο δξόκνπο κε άζθαιην θαη ζθόλε, γεηηόληζζεο πνπ θάζνληαη έμσ ζε παιηέο θαξέθιεο ηεο θνπδίλαο, αλνηρηά παξάζπξα απ όπνπ αθνύγνληαη ξαδηόθσλα, νπξέο γηα ηα ακεξηθάληθα είδε θαη ηα γξακκαηόζεκα, καλάβηθα κε αζεηπιίλε, γθαδόδεο [ α]ιιά θαη κηζνηειεησκέλεο πνιπθαηνηθίεο, λνζνθνκεία κε αζζελνθόξα, θπιαθέο κε θινύβεο, ζηξαηηώηεο κε θακηόληα, [καδί κε] έλαλ θόζκν νιόθιεξν πνπ βγαίλεη από εξγνζηάζηα, γξαθεία, καγαδηά, θηλεκαηνγξάθνπο, ζπλαπιίεο, ζηξαηώλεο, ζρνιεία» Μηα αηειεύηεηε ιηηαλεία από αλζξσπηέο. Καξαβηέο πνπ μεθνξηώλνληαη ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο. Ο Νάλνο Βαιασξίηεο κεηαγξάθεη ζε πνίεκα όιε ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο «ρσξνζέηεζεο ηεο πόιεο» θαη κάιηζηα κέζα από ηελ αγσλία απηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ ίδξπζε ελόο απηννξγαλσκέλνπ νηθηζκνύ: Πσο ρηίδεηαη κηα πνιηηεία; Πξόβιεκα πνπ βαζαλίζηεθαλ πνιινί γηα λα ην ιύζνπλ. ηελ αξρή κνηάδεη απινύζηαην. Μηα ρνύθηα άλζξσπνη πνπ απνθαζίδνπλ έλα ηαμίδη, έλα θαξάβη κε δπλαηά θαηάξηηα θαη θνππηά, ςπρή βαζηά, βιέκκα γεξό θαη πνλεξηά. [...] Με ηη ζα ρηίζνπκε; [...] Πνύ ζα ρηίζνπκε; [...] Κνληά ζε πνηάκη; [...] [Νάλνπ Βαιασξίηε, Οη πνιηηείεο] x. Πνιύ ζπρλά ε αλαθνξά ηεο έλλνηαο ηεο πόιεο ή θαη απιώλ νλνκάησλ πόιεσλ θαη κάιηζηα γλσζηώλ κεηξνπόιεσλ ηνπ θόζκνπ πξνζθέξεη ζην πνηεηηθό θείκελν κηα αλακθηζβήηεηε δύλακε γηα αλάθιεζε εηθόλσλ θαη θαηαζηάζεσλ. Δίλαη έλα ζηνηρείν πνπ εξεζίδεη θαη πξνθαιεί ηδηαίηεξα ζπλαηζζήκαηα. Έηζη λνκίδνπκε ιεηηνπξγεί ην «Παξίζη» ζην πνίεκα «Θα πεζάλω έλα πέλζηκν» ηνπ Κώζηα Οπξάλε: Θα πεζάλσ έλα πέλζηκν ηνπ θζηλνπώξνπ δείιη ζε κηα θάκαξα μέλε, ζην πνιύβνπν Παξίζη Απνραηξεηηζηήξηα θαη θζηλνπσξηλή είλαη θαη ηνπ Πάκπιν Νεξνύδα ε πνηεηηθή ζρέζε κε ηελ πόιε απηή:

8 Αληίν, θζηλόπσξν ηνπ Παξηζηνύ, αληίν πνηάκηα, γεθύξηα αληίν, ςσκί ηξηδάην θαη επσδηαζηό, βαζύ θη αβξό θξαζί, θίινη πνπ κε αγαπήζαηε Η δηεύζπλζή κνπ είλαη αόξηζηε πόιε κνπ είλαη ε γεσγξαθία [Πάκπιν Νεξνύδα, Αληίν, Παξίζη] xi. πκπαηξηώηεο ηνπ Νεξνύδα ν Βηζέληε Οπηηόκπξν ( ) ζεσξεηηθόο ηνπ «θξεαζηνληζκνύ», πνπ πξεζβεύεη πσο ν πνηεηήο νθείιεη λα δεκηνπξγεί έλαλ άιινλ θόζκν δηαθνξεηηθό από ηνλ ππαξθηό, απνραηξεηά θαη απηόο ηελ πόιε απηή: Παξίζη [ ] Οη δξόκνη ζνπ όινη κε θαινύζαλ όηαλ έθεπγα Καη όιεο ηηο ζεκαίεο Κπκάηηδαλ νη απνραηξεηηζκνί [ ] Πεξλώληαο ξίρλσ ζην εθνπάλα Έλα κπνπθέην ινπινύδηα [Βηζέληε Οπηηόκπξν, Αληίν, Παξίζη] xii. Μηιήζακε γηα ην Παξίζη. Απέλαληη ζε πνιιέο κεγάιεο πόιεηο ηεο ηζηνξίαο αιιά θαη ηεο ζύγρξνλεο παγθόζκηαο θνηλσλίαο, ε ινγνηερλία θαη ε πνίεζε θάλεθαλ γελλαηόδσξεο. Σν Παξίζη απνηειεί έλα ηέηνην παξάδεηγκα. «Γελ ππάξρεη γεηηνληά, ζηνά, γέθπξα, παιηό αξρνληηθό, πνπ λα κελ έρεη εκπλεύζεη πνηεηέο, κπζηζηνξηνγξάθνπο ή ηζηνξηθνύο» ππνζηεξίδεη ε Christine Ausseur xiii. Αλάκεζα ζηνπο πνηεηέο πνπ θηινηέρλεζαλ «tableaux parisiens» μερσξίδεη, σο πνηεηήο ηεο πόιεο, ν Charles Baudelaire. Οη αλαιπηέο ηνπ Μπνληιέξ αλαδεηνύλ ζε πνηήκαηα, όπσο ην πεξίθεκν Les sept vieillards, εθηόο από ηηο «παξηζηλέο θαληαζηώζεηο», πεξηγξαθηθά, νπηηθά ή, αθόκα, θαη νζθξεηηθά/νζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηε κεγάιε απηή πνιηηεία xiv. Ο ίδηνο ν Έιηνη παξαπέκπεη, κε ηηο Σεκεηώζεηο γηα ηελ Έξεκε Χώξα, ζην πνίεκα απηό ηνπ Μπνληιέξ γηα λα δώζεη ην βάξνο πνπ απαηηείηαη θαη γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ δηθνύ ηνπ ζηίρνπ. Ζ άπιε Unreal City επηθαιείηαη ηελ πιεζηθή θαη αλζξσπηθή [f]ourmillante cité. Βαζύο θαη παζηαζκέλνο γλώζηεο ηνπ Παξηζηνύ ν Μπνληιέξ xv δηδάζθεη κε ηα πνηήκαηά ηνπ ηελ παξαηήξεζε ησλ αλζξώπσλ ηεο πόιεο. Μεο ησλ παιηώλ πξσηεπνπζώλ ηα δαηδαιώδε πιάηε, πνπ όια, σο θ ε θξίθε, κνηάδνπλ ζα καγεκέλα, παξακνλεύσ εγώ από κνηξαία θιίζε, θάηη παξάμελα ζαξάβαια, όληα ραξηησκέλα [...]

9 [αξι Μπνληιέξ, Οη γξηνύιεο] xvi Ζ αλαθνξά ηνπ Μπνληιέξ θέξλεη απξνζδόθεηα ζην λνπ ηελ ηαηλία Τν κίζνο (1995, Μαηηέ Καζνβίηο), πνπ, ζέηνληαο αλνηρηά ηα πξνβιήκαηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ μέλσλ, ηειεηώλεη δείρλνληαο έλα κεγάιν πνξηξέην ηνπ πνηεηή. Αιιά ε ηαηλία απηή, αθηεξσκέλε ζηνπο «αρώλεπηνπο» ησλ πξναζηίσλ ηεο γαιιηθήο πξσηεύνπζαο, «παξαιιειίδεηαη» κε 1) ην ξνθ, «ρωλεπηήξη ελζωκάηωζεο» xvii, θαη 2) ην ξαπ, «κνηξνιόγη ηωλ θαηαξακέλωλ» xviii, πνπ πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα θαηαλόεζε ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο ηεο πόιεο. Σα γεγνλόηα Οθησβξίνπ/Ννεκβξίνπ 2005, ζηε γαιιηθή πξσηεύνπζα θαη ζε άιιεο πόιεηο ηεο Γαιιίαο, μαλάθεξαλ ζηελ επηθάλεηα «ηα ηξαγνύδηα ηεο εμέγεξζεο» πνπ πκλνύλ ηελ «αζηηθή βία» θαη δσληάλεςαλ ηα ζελάξηα ηνπ «αζηηθνύ κίζνπο»: «Αξθεί λα δηαβάζεη θάπνηνο ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηώλ ξαπ πνπ αθνύλε νη λένη ζηε Γαιιία γηα λα θαηαιάβεη πόζνλ θαηξό ζηγόβξαδαλ νη εμεγέξζεηο κέζα ζηε κνπζηθή» xix. Πέξα από ηηο ζεκαληηθέο απηέο κνξθέο κεινπνίεζεο, ππνζηεξίδεηαη ζνβαξά πσο γεληθά έλα ηξαγνύδη «κε κεξηθέο λόηεο, [ ] κπνξεί λα θαζνξίζεη ηε κπζνινγία κηαο πόιεο, κηαο γεηηνληάο, κηαο δώλεο» xx. Ζ έλλνηα ηεο πόιεο θαζώο θαη νη αλαθνξέο νλνκάησλ πόιεσλ απνθηνύλ κηαλ απξνζδόθεηε αμία ζηελ Έξεκε Χώξα ηνπ T.S. Eliot xxi. Γηα ην ζεκέιην απηό έξγν ηεο κνληέξλαο πνίεζεο, αθόκα θαη ιεπηνκεξεηαθέο ηδηόηεηεο ηεο ρξήζεο πεδώλ θαη θεθαιαίσλ (City, city) πξνβιεκαηίδνπλ. [ 60] Unreal City, Under the brown fog of a winter dawn A crowd flowed over London Bridge, so many, I had not thought death had undone so many. [...] [259] O City city, I can sometimes hear Beside a public bar in Lower Thames Street [...] Ανύπαπστη Πολιτεία, Μέσα στην καστανή κατασνιά μιαρ σειμωνιάτικηρ αςγήρ Φύνοςνταν στο Γιουύπι τηρ Λόντπαρ ένα πλήθορ, τόσοι πολλοί. Δεν τό σα σκευτεί πωρ ο θάνατορ είσε ξεκάνει τόσοςρ πολλούρ Ω Πολιτεία πολιτεία, μποπώ κάποτε κι ακούω Πίσω από ένα μπαπ στο Λόοςεπ Ταίμρ Στπητ [...] xxii Πξόθεηηαη αιήζεηα εδώ γηα ην πεξίθεκν ρξεκαηννηθνλνκηθό θέληξν ηνπ Λνλδίλνπ, ην ίηπ, όπνπ εξγαδόηαλ ν πνηεηήο, ή γηα ηελ θάζε ππαξθηή πόιε ζηελ νπνία ε δωή μεθάλεη ηόζνπο πνιινύο; xxiii ηελ αξλεηηθή θξηηηθή πνπ δεκνζίεπζε ν Κνθόιεο xxiv γηα ηε κεηάθξαζε ηνπ πνηήκαηνο από ηνλ εθέξε xxv, ν θξηηηθόο απηόο βαζίδεη έλα ζεκείν ησλ επηθξίζεώλ ηνπ ζηηο αλαθνξέο ησλ πόιεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πνίεκα (Λνλδίλν, Μόλαρν, Γελεύε, Λνδάλε θαζώο θαη Καξρεδόλα θαη άιιεο). Τπνζηεξίδεη έηζη ππεξβνιηθά λνκίδνπκε xxvi όηη αθόκα θαη ην Waste Land ηνπ ηίηινπ ζα έπξεπε λα είρε απνδνζεί δηαθνξεηηθά, πην ζσζηά, αθνύ δελ πξόθεηηαη νύηε γηα (κηα) ρώξα, νύηε γηα έξεκε. Μήπσο ν κεηαθξαζηήο λνκπειίζηαο καο ζα έπξεπε λα είρε ιάβεη ππόςε ηνπ πσο ε πόιε είλαη εθείλε πνπ θάλεη ην αλύπαξθην ππαξθηό θαη ην έξεκν νηθνύκελν; Σα πνηήκαηα γηα ηηο πόιεηο σο ηόπνπο αλζξώπσλ ζπλζέηνπλ, όηαλ αλζνινγεζνύλ, κηαλ επηηνκή ηεξήο ρσξνγξαθίαο. Ο Γηάλλεο καξαγδήο αληρλεύεη κέζα από ηελ ειιεληθή πνίεζε αηώλσλ ηνπο άγηνπο ηόπνπο κηαο θσηεηλήο θαη ιακπεξήο ειιαδνζύλεο γηα λα ηξαγνπδήζεη κηα γεωγξαθία ηνπ κε νξαηνύ xxvii. Μαο πξνζθέξεη ινηπόλ έηζη έλαλ ειιεληθό άηιαληα πλεπκαηηθήο ηνπνγξαθίαο ζηνλ νπνίνλ ραξηνγξαθήκαηα ηνπ αόξαηνπ δσληαλεύνπλ κέζα από θιίκαθεο κπζηθνύ (αιιά όρη κύζνπ). Ολόκαηα ζεκεξηλώλ πόιεσλ θαη λεζηώλ ελαιιάζζνληαη κε ππνγξαθέο πνηεηώλ καο πνπ «δείρλνπλ ην δξόκν» ζπγθξνηώληαο έηζη έλα έξγν κε κεγάιε αμία.

10 Με ηε ζθξηγειή ηνπ πνιενγξαθία ν καξαγδήο έλα θνκκάηη παηξίδα θαη απηό αξλείηαη έκπξαθηα όηη «ε Διιάδα ζήκεξα δεη ζην θελό». Έζησ θαη αλ ν ίδηνο, σο ππεύζπλνο ζηνραζηήο, ππνζηεξίδεη θάηη ηέηνην xxviii. «ΥΑΜΔΝΔ ΠΟΛΔΗ» ΚΑΗ «ΚΩΥΔ ΜΗΚΡΔ» ΣΖ ΠΟΛΖ, ΠΟΤ ΞΑΝΑΒΡΗΚΔΗ Ζ ΠΟΗΖΖ Ζ πνίεζε πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζηνηρεία ελόξαζεο γηα κηα άιιε δηείζδπζε ζηηο πόιεηο ηνπ θόζκνπ. Ηδνύ, γηα παξάδεηγκα, νη ζηίρνη πνπ αθηεξώλνληαη ζε κηα πόιε ρακέλε, ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε: Μηα πόιε ρακέλε είλαη, πνπ ε εηθόλα ηεο έκεηλε κεο ηελ θαξδηά κνπ Κη είλαη ηόζν βαζηά ε πιεγή πνπ άθεζε ν απνρσξηζκόο. Γελ πξόθεηηαη σζηόζν εδώ γηα ην πνίεκα ελόο Κσλζηαληηλνππνιίηε-Έιιελα λνζηαιγνύ ρακέλσλ παηξίδσλ αιιά γηα ηνπο ζηίρνπο ελόο Σνύξθνπ πνηεηή. Δίλαη βέβαην όηη κε ηελ Kaybolan Sehir (Χακέλε Πόιε) xxix, ν Γηαρηά Κεκάι Μπεγηαηιέ, αληηπαξαζέηεη ζηε γεσπνιηηηθή ηεο πόιεο κηα γεσ-πνηεηηθή ηεο δσήο. Θα κπνξνύζακε, κάιηζηα, λα ζπκπιεξώζνπκε απηή ηελ εηθόλα κε έλα ζηίρν ηνπ Νεληίκ Γθηνπξζέι, θσλζηαληηλνππνιίηε ζπγγξαθέα γλσζηνύ ζην ειιεληθό θνηλό, επηθέξνληαο ζην ζηίρν πνπ παξαζέηνπκε κηα αζήκαληε νξζνγξαθηθή αιιαγή: Γπν πξάγκαηα ζβήλεη κόλν ν ζάλαηνο ην πξόζσπν ηεο κάλαο θαη ηεο [Π]όιεο καο xxx. Υάξε ζηε πνηεηηθή επαηζζεζία ζπλδπαζκέλε κε ηελ εηδηθή ππθλόηεηα ηεο (θ)σδηθήο γιώζζαο ηεο πνίεζεο θαη ηα παηγληώδε δηθαηώκαηά ηεο, καο επηηξέπεηαη λα γξάςνπκε θαη λα δηαβάζνπκε ηελ πόιε. Ή, θαιύηεξα, λα θαληαζηνύκε, όπσο ην πξνηείλεη ν Λεό Φεξέ (Léo Ferré), όιεο ηηο κηθξέο θώρεο (πνπ ζπκνύκαζηε από ηελ Πόιε ηνπ Αιεμαλδξηλνύ Καβάθε). Φαληάδνκαη ηηο κηθξέο θώρεο Πνπ πνηέ δελ αλαδεηά θαλείο... xxxi Όπσο καο εμεγεί απηόο ν γάιινο ηξνβαδνύξνο, απηόο «γηα εθεί ηξαβά, εθεί θαη βξίζθεηαη». Γειαδή, ππνζέηνπκε: ηα δξνκάθηα ηνπ ζπλνηθηζκνύ, πγξά θαη βξώκηθα, κα θαη ζηελά, Δθεί πνπ πξσηνκείλακε, ηη ζιίςε! ζε ζπίηηα ηόζν ζθνηεηλά. [Albert Mérat] xxxii Οη δηαζηάζεηο, νη ηόπνη, νη δξαζηεξηόηεηεο πεξηγξάθνληαη από ηελ πνηεηηθή γιώζζα άιινηε ειιεηπηηθά γηα λα καο βάιεη θαιύηεξα ζην παηγλίδη ηεο θαη άιινηε

11 πεξηζζόινγα, ζαλ ζηξηγθηά δαζθαιίζηηθε επαλάιεςε κνλόηνλνπ ήρνπ ζήκαληξνπ. Ολείξνπ ηόπνο ν ζπλνηθηζκόο [...] δηαινγήο ηξέλσλ ν ζπλνηθηζκόο [...] θπβηζκνύ εκπνξεπκάησλ ν ζπλνηθηζκόο [...] ρώξνο ζηάζκεπζεο ν ζπλνηθηζκόο [...] [Thierry Maricourt] xxxiii Ωζηόζν θάζε αλαθνξά ζηε πνίεζε ηεο πόιεο απνηειεί θαη κηα ππόξξεηε ππόκλεζε ζην πνίεκα Η πόιηο ηνπ Καβάθε: Δίπεο: «Θα πάγσ ζ άιιε γε, ζα πάγσ ζ άιιε ζάιαζζα Μηα πόιηο άιιε ζα βξεζεί θαιιίηεξε από απηή [...]. Καηλνύξηνπο ηόπνπο δελ ζα βξεηο, δελ ζάβξεηο άιιεο ζάιαζζεο. Η πόιηο ζα ζε αθνινπζεί. ηνπο δξόκνπο ζα γπξλάο ηνπο ίδηνπο [...]. Έηζη πνπ ηε δσή ζνπ ξήκαμεο εδώ ζηελ θώρε ηνύηε ηε κηθξή, ζ όιε ηελ γε ηε ράιαζεο. Σν πνίεκα απηό είλαη ην «πξώην ηεο πξώηεο δεκέλεο ζπιινγήο [ηνπ αιεμαλδξηλνύ πνηεηή] πνπ εθδόζεθε ην 1917» xxxiv γηα ην νπνίν ν Keeley, ππνζηεξίδεη όηη ε επηινγή ζηελ πξώηε ζέζε απνηειεί, θαηά θάπνην ηξόπν, πξννίκην όινπ ηνπ Καβαθηθνύ έξγνπ. αλ «ξπζκηζηηθό ζρέδην» γηα ηελ πνιενδνκία θαη ηελ «αξρηηεθηνληθή ηεο θαβαθηθήο θόιαζεο» xxxv πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ. Μνηάδεη ινηπόλ πσο ε πόιε, σο θαβαθηθή εηθόλα, ζηήλεηαη πξνγξακκαηηθά. Καη «δηαζέηεη ύπνπιεο δπλάκεηο, ηόζν ηζρπξέο, ώζηε λα κελ κπνξεί θαλείο λα ηεο μεθύγεη» xxxvi αθνύ, «σο δεζκσηήξην, δελ είλαη απζύπαξθηε [παξά] δαλείδεηαη λόεκα από εκάο» xxxvii. Καη ρξόλν από ην ρξόλν καο. Αθνύ «εθηόο από ηόπνο, ε πόιε είλαη (θπξίσο) ρξόλνο» xxxviii. Καη δελ θαίλεηαη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πόιε πνπ πεξηβάιιεη ην ππνθείκελν, αιιά κε ηηο επηινγέο ηνπ. Σηο εζηθέο, πνπ κεηαθξάδνληαη θαη ζε ρσξηθέο, σο πεξηζσξηαθνί ρώξνη, ζηελ «άθξε ηεο πόιεο». πλδένληαη δειαδή θύξηα κε ηελ εζσηεξηθή πόιε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Πνπ δελ είλαη άιιε από ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή, πνπ ξήκαμε «ζηελ θώρε ηε κηθξή», ην ρξόλν ηνπ, ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζηηγκέο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ρξνληθόηεηεο. Παξαζέζακε ζηελ αξρή απηνύ ηνπ ππνθεθαιαίνπ απόζπαζκα από αληίγξαθν εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο xxxix, όπσο ην ζπκπιήξσζε ε E. G., αθξηθαλνακεξηθαλίδα καζήηξηα ηεο 3εο γπκλάζηνπ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα Σε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο παξαθνινπζήζακε ζηε Chicago Historical Society, ην Μάην ηνπ 1995 όπνπ ε E. G. θαη νη άιιεο ζπκκαζήηξίεο ηεο, ζπκπιήξσζαλ αλάινγα εξσηεκαηνιόγηα. Ζ E. G. είρε έιζεη ζηε Gallery ηεο CHS κε ηελ ηάμε ηεο, ηνπο καύξνπο ζπκκαζεηέο ηεο θαη ηε καύξε δαζθάια ηεο, όπσο θαη από άιια ζρνιεία ηνπ ηθάγνπ είραλ έιζεη ιεπθέο ηάμεηο κε νιόιεπθνπο δαζθάινπο. Πνηνο αγλνεί όηη ε παηξίδα ηεο ακεξηθάληθεο αξρηηεθηνληθήο, ην ηθάγν, εθηόο από ηα αξρηηεθηνληθά πξόηππα πνπ εηζήγαγε, θαηέρεη θαη ηδηαίηεξεο επηδόζεηο ζηνλ θνηλσληθό δηαρσξηζκό; Σν εξώηεκα πνπ καο δεκηνπξγήζεθε ήηαλ θαηά πόζν δηαιέγνληαο ε κηθξή E. G. «έλα ζπίηη καθξηά από ηε παιηά [ηεο] γεηηνληά», ζα κπνξνύζε λα γίλεη «κηα πεηπρεκέλε καύξε γπλαίθα». Γελ ζα ηελ αθνινπζνύζε, ινηπόλ, ε ίδηα πάληα πόιηο; Μπνξεί αιήζεηα λα βξεζεί, γηα κηα καύξε θνπέια, κηα θαηλνύξηα ζπλνηθία; Μηα θαηλνύξηα γεηηνληά, κηα πόιηο άιιε θαιιίηεξε από απηή πνπ ε ακεξηθαληθή θνηλσλία επεθύιαμε γηα ηα άηνκα κε καύξν δέξκα; Πόζν ηαηξηάδεη ζηελ θνηλσλία απηή θαη ζε πνιιέο άιιεο (αλάκεζά ηνπο θαη ε ειιεληθή, θπζηθά) ε θαβαθηθή εηθόλα γηα ηελ πόιε πνπ δξα σο δεζκσηήξην αθνύ δαλείδεηαη λόεκα από εκάο ηνπο ίδηνπο πνπ ξεκάμακε ηελ δσή καο ζε απηή; Ή κήπσο δελ δαλείδεηαη λόεκα κόλν από καο αιιά δηαζέηεη άιιεο ύπνπιεο θαη ηζρπξέο δπλάκεηο; Πνπ αλαπηύζζνληαη κε άιινπο κεραληζκνύο, πέξα από απηνύο πνπ ππαηλίζζεηαη ν αλαγλσξηζκέλα ηόζν

12 δπλαηόο θαβαθηθόο ζηίρνο; ην θάησ-θάησ ζε ηη ζα έθηαηγε ε E. G., πνπ απιά ήηαλ κηα καύξε θνπέια, ώζηε ε πόιηο [λα ηελ] αθνινπζεί [θαη λα ηελ ππνρξεώλεη] ζηνπο δξόκνπο λα γπξλά ηνπο ίδηνπο; Αο ειπίζνπκε όηη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηελ παηξίδα ηεο E. ζα ηεο επηηξέςνπλ λα δήζεη όπσο επηζπκεί θαη λα κελ επαιεζεπζεί θαη ζηελ πεξίπησζή ηεο πόζν θαζνιηθόο είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ θαβαθηθνύ πνηήκαηνο, θαη όηη ε E. ράιαζε ηε δσή ηεο από ην ιόγν θαη κόλν όηη ην δέξκα ηεο είλαη καύξν... Η είδεζε έπεζε αλαπάληερα: κέζα ζηελ πόιε καο βξέζεθε θάπνηνο αλεμήγεηα λεθξόο σ θξίθε! ηακάηεζαλ απηνζηηγκεί ηα πάληα [...] ηξόκνο ζηα ηδηαίηεξά καο, θξίθε θαη ππνςία [...]... ΠΟΛΔΗ ΑΝΩΝΤΜΔ ΚΑΗ ΠΟΛΔΗ ΔΠΩΝΤΜΔ ΣΖ ΠΟΗΖΖ Ο κειεηεηήο ινηπόλ ηεο πόιεο, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη ζηελ πνίεζε θαη λα αλαζύξεη από απηή εθείλεο αθξηβώο ηηο «ύπνπιεο θαη ηζρπξέο δπλάκεηο» πνπ ππαηλίζζνληαη ή θαηαγγέιινπλ νη πνηεηέο ζέηνληαο σο θέληξν ηεο πξνζέγγηζήο ηνπο ηελ πόιε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο κάιινλ παξά ηνλ πνηεηή θαη ην έξγν ηνπ. Οη εθαηό αζελατθέο αθξνζηηρίδεο ηνπ Αληώλε Αλησληάδε είλαη όιεο αθηεξσκέλεο ζηελ ειιεληθή πξσηεύνπζα: ηζηνξηθέο, επαηλεηηθέο, λνζηαιγηθέο θαη επηθξηηηθέο xl. Αγξηειηά Θπγαηέξα Ήζνπλ Νύθε Αηηηθήο. Άζηπ Θεόθηηαρην Ηιηόινπζην Νεξατδέλην Αιάλζαζην. Αξγόηεξα Θάξζεη Ηξεκία Να Αλαπλεύζνπκε. Αηζάιεο Θύκα Ή Νεόπινπησλ Αδηαθνξία; Γνμαζηηθό αθνύγεηαη αληίζεηα έλα άιιν πνίεκα, μέλνπ πνηεηή, ηνπ Αξηνύξν Γθξαθ ( ), πνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα, από παηέξα Βαπαξό θαη κεηέξα Ηηαιίδα. Μάλα ζνθώλ θαη πνηεηώλ θαη εξώσλ εζηάζε [ ] Κη ήηαλε θνζκνμάθνπζηε ζηα ρξόληα εθείλα Κη αλίθεηε ζε ζάιαζζεο κε άπαηα βάζε Παηδηά ηεο εθαηνίθεζαλ καθξηλνύο ηόπνπο [ ] Σε ρώξα πνπ γελλήζεθα ηε ιέλε Αζήλα Τπεξζεηηθό είλαη θαη έλα άιιν αζελατθό πνίεκα μέλνπ πνηεηή, ηνπ Ενάν ληε Μπάξξνο, αθηεξσκέλν απηό ζηνλ Κώζηα Οπξάλε, πνπ ην κεηέθξαζε: Μνλαδηθή κνξθή, πνπ είζαη κόλν νπζία, Μνλαδηθό θπηό, πνπ είζαη κόλν άλζνο, Αγλόηεηα νκνξθόηεξε θη απ ηελ ίδηα ηελ αζσόηεηα, Γπκλόηεηα πνπ αρηηδηβνιάο από ζεκλόηεηα Αληίζεηα, νη ζηίρνη από έλα πνίεκα ηνπ Αληώλε Γσξηάδε αλαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε πόιε:

13 Δπηπρώο, ε είδεζε ησλ ηαηξνδηθαζηώλ καο αλαθνύθηζε [...] έλαο ζπλήζεο ζάλαηνο εμ αζηηίαο ήηαλ ηδνύ, ε γλσκάηεπζηο ην γξάθεη νινθάζαξα «εμ αζηηίαο» [...] Καη ηα ινηπά θαη ηα ινηπά... [Η κηθξή καο πόιε, Αληώλεο Γσξηάδεο] xli Σν πξνεγνύκελν πνίεκα ζπκίδεη θαη ηξαγνύδη ηνπ Bob Dylan. Σηηινθνξείηαη Άλζξωπνο ζην δξόκν (Man on the Street) θαη θάλεη ιόγν γηα ηνλ αλώλπκν πνπ βξίζθεηαη λεθξόο ζην δξόκν: Πώο πέζαλε λα πεη θαλείο, νύηε θαη πνπ ην μέξεη ην δξόκν ηνλ εβξήθαλε λεθξό ην κεζεκέξη Απηόο ήηαλ αζάιεπηνο θαηάρακα ζην δξόκν Κη νη άιινη πνπ πξνζπεξλνύζαλε ζεθώλαλε ηνλ ώκν Γελ ηνπ ιείπεη παξά ν ξπζκόο ηνπ δηθνύ καο δεκνηηθνύ γηα λα γίλεη ν Δπηηάθηνο ηεο ζύγρξνλεο πόιεο. Δίλαη θαλεξή εδώ ε θνηλσληθή πξνζήκαλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πνηεκάησλ απηώλ. Καη θπξίσο ην δήηεκα ηεο ζπλνιηθήο επζύλεο. Πξόθεηηαη ρσξίο ακθηβνιία γηα κηα πόιε, ηελ θάζε πόιε, αδηθεκέλσλ ζπκάησλ θαη θπξίαξρσλ αλεπζύλσλ. Ο Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο ραξηνγξαθεί κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία αλζξσπνγεσγξάθνπ ηε δηθή ηνπ επώλπκε θαη γλσζηή ζε όινπο καο πόιε. Σε Θεζζαινλίθε. ηε δηθή καο ρώξα, ηελ Διιάδα: ηελ νδό Αηγύπηνπ πξώηε πάξνδνο δεμηά Σώξα πςώλεηαη ην κέγαξν ηεο Σξάπεδαο πλαιιαγώλ Σνπξηζηηθά γξαθεία θαη πξαθηνξεία κεηαλαζηεύζεσο. Καη ηα παηδάθηα δελ κπνξνύλε πηα λα παίμνπλε από ηα ηόζα ηξνρνθόξα πνπ πεξλνύλε [...] πνπ θαη αλ ηαμηδέςσ ε Διιάδα κε πιεγώλεη, έιεγε θη ν Πνηεηήο Η Διιάδα κε ηα σξαία λεζηά, ηα σξαία γξαθεία, ηηο σξαίεο εθθιεζίεο Η Διιάο ησλ Διιήλσλ. [Θεζζαινλίθε, Μέξεο ηνπ 1969 κ.χ., Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο] xlii Όπσο αλαιύεη, θαη πνιύ ζσζηά, ν Γηαλλαθόπνπινο «[ε νδόο Αηγύπηνπ] δελ απνηειεί γηα ηνλ πνηεηή απιώο θαη κόλν έλα ρώξν θαζαξά πνιενδνκηθό θαη γεσγξαθηθό [.] Δίλαη θαη εμνρήλ ρώξνο θνηλσληθόο, όπνπ ζπλππάξρνπλ ην αηνκηθό θαη ην εζληθό». Όπσο θαη ζην πξνεγνύκελν πνίεκα, θαη κάιηζηα εδώ ζε ζπγθεθξηκέλε «εθζπγρξνληζκέλε» πνιενδνκηθή εθδνρή, «[ε]ηλαη ν ρώξνο όπνπ παίδεηαη ην έξγν ηεο λεόηεξεο Διιάδαο, κε

14 πξσηαγσληζηέο θάπνηνπο αλώλπκνπο θαη ηζρπξνύο, θαη θνκπάξζνπο ηνλ απιό θαη αθαλή ιαό» xliii. Δίλαη βέβαην όηη, ζην πνίεκα ηνπ Αλαγλσζηάθε, ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο πόιεο πξνβάιινπλ θπξίαξρα θαη ζθιεξά πάλσ ζην θαξηπνζηαιηθό ππόζηξσκα ηεο αθεινύο παηξηδνγλσζίαο θαη παηξηδεκπνξίαο πνπ ζπλζέηνπλ «ηα σξαία λεζηά» θαη νη θαιιηηερληθέο αθίζεο ηνπο. Καη κάιηζηα, νη έλλνηεο ηεο θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (ηξάπεδεο, γξαθεία ηαμηδίσλ) κέζα ζηελ πόιε, κε ην εηδηθό πεξηερόκελν πνπ παίξλνπλ απηά ιόγσ ηεο ρνπληηθήο επνρήο (1969) θαη ηε κεηαλαζηεπηηθή θπγή πνπ ηε ραξαθηήξηδε θαζώο θαη ε θαηάιεςε ηνπ δεκόζηνπ εζληθνύ ρώξνπ ηεο πόιεο από ηα ηξνρνθόξα, απνηεινύλ έλα πξόζθνξν πνιενγξαθηθό πιηθό γηα κηα αθόκα αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ηνπ ζεθεξηθνύ ζηίρνπ πνπ παξεκβάιιεηαη. Απηά πνπ, ζπζηεκαηηθά, ε εζληθή (θαη ζρνιηθή) γεσγξαθία θξύβεη, ν Αλαγλσζηάθεο, έλαο πνηεηήο καο, κάο βνεζά λα ηα δηαβάζνπκε κεγαιόθσλα. Γελ είλαη ιίγνη νη πνηεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από θαιιηεξγεκέλε θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη καο πξνζθέξνπλ ζσζηή αλζξσπνγεσγξαθία ηεο πόιεο. Ο Ακεξηθαλόο (ζνπεδηθήο θαηαγσγήο) Carl Sandburg ( ), πνπ «ηξαγνύδεζε» ην Chicago (δεκνζηεύζεθε ζην πεξηνδηθό Poetry ην 1914) δίλεη, θαηά ηε γλώκε πνιιώλ εηδηθώλ, ηελ πεκπηνπζία ηεο κεγαιύηεξεο πόιεο ηεο κεζνδπηηθήο Ακεξηθήο, «ηεο πόιεο κε ηνπο θαξδηνύο ώκνπο» xliv : [Πίλαθαο ηνπ Robert Dooley κε ηίηιν My Kind of Town (1982, 122x152cm 2 ] Χαζάπε ηνύ Κόζκνπ, Δξγαιεηνκάζηνξα θαη ζηηνθνπβαιεηή! Παίρηε ησλ Σξαίλσλ θαη ησλ Φνξηίσλ ηνπ Έζλνπο Χεηξηζηή, ηθάγν, νξκεηηθό, γεξνδεκέλν θαη βνπεξό, Πόιε κε ηνπο θαξδηνύο ώκνπο...[απόζπαζκα] xlv Όιεο νη αλαθνξέο γίλνληαη, κε ιίγεο ιέμεηο, θαηεπζείαλ ζηηο θύξηεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηθάγνπ (ζθαγεία, εκπόξην ζηηεξώλ, κεηαθνξέο) γηα ηηο νπνίεο έγηλε πνιύ γλσζηή ε πόιε απηή. Ζ πνηεηηθή αληηπαξάζεζε, ζηα πιαίζηα ελόο καζήκαηνο ηεο γεσγξαθίαο ηεο πόιεο, είλαη θαη παηδαγσγηθά ρξεζηκόηαηε όηαλ πξόθεηηαη γηα ην ηθάγν, κηα πόιε πνπ ην όλνκά ηεο ζπλδέεηαη ζπκβνιηθά κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ηεο δεθαεηίαο ην 30 xlvi κόλν, ελώ, γηα παξάδεηγκα, ιεζκνληνύληαη νη αγώλεο πνπ έιαβαλ ρώξα ζην έδαθόο ηεο xlvii.

15 Γελ είκαζηε καθξηά από ηελ Hobohemia xlviii. Ζ «Χνβνεκία» είλαη κηα νδόο αληξώλ West Madison Street, ε «κεγάιε αξηεξία» xlix κηα πόιε, ην «ηθάγν ησλ απόθιεξσλ» l όπνπ «έλα δνιάξην δηαξθεί πην πνιύ από όζν ζε νπνηαδήπνηε άιιε ακεξηθαληθή πόιε» li κηα ρώξα κε ην βαζηιηά ηεο ηνλ αλαγόξεπζαλ νη εθεκεξίδεο αιιά είλαη γλσζηόο από όινπο ηνπο δηαθηλνύκελνπο εξγάηεο lii. Με ιίγα ιόγηα έλαο θόζκνο: «ε πόιε ηεο απηαπάηεο θαη ησλ δηαςεπζκέλσλ ειπίδσλ» liii. Δθεί δνπλ νη άζηεγνη, νη άλεξγνη θαη θπξίσο νη «απαζρνιήζηκνη» ηνπ ηθάγνπ, είηε ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο είηε θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο από ηελ επνρηαθή απαζρόιεζε. Έλαο ιαόο: νη Hobos. O Nels Anderson έδεζε καδί ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα δύν εηώλ ( ), ζηα πιαίζηα ηεο επηηόπηαο έξεπλάο ηνπ. Έηζη ε Υνβνεκία απνηέιεζε αληηθείκελν πεξηγξαθήο από ηα κέζα θαη αηηία παξαγσγήο κηαο νλνκαζηήο έξεπλαο αζηηθήο εζλνγξαθίαο θαη ηαπηόρξνλα πξόηππν γηα έλα όξγαλν γεσγξαθηθήο παξαηήξεζεο ηεο πόιεο ηνπ πεξηζσξίνπ. Πξόθεηηαη ινηπόλ γηα ηε ζπιινγή πξσηόηππνπ θαη κάιηζηα ηδηόηππνπ πιηθνύ «αλζξσπνγεσγξαθίαο» ηεο πόιεο κε ηελ επξύηεξε αληίιεςή ηεο: «αλζξσπηθήο», «αλζξώπηλεο» αιιά θαη αλζξσπηζηηθήο. Σν πιηθό απηό αθνξά επίζεο ηε δηδαζθαιία ηεο γεσγξαθίαο θαηά ηνλ πην απιό ηξόπν: ππάξρνπλ εθεί πεξηγξαθέο ζαλ θαη απηέο πνπ ζπλεζίδνληαη ζε όια ηα βηβιία γεσγξαθίαο (« km [...] ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο εληόο ησλ νξίσλ ηεο πόιεο, ηζνθαξίδνπλ ην ζύλνιν ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ ηεο Διβεηίαο ή ηνπ Βειγίνπ...» ) liv κε ηε κόλε δηαθνξά πνπ εμεγείηαη αθόκα πσο «θαλέλαο δελ μέξεη απηά ηα ζηνηρεία θαιύηεξα από ηνλ hobo» lv, γηα ηνλ νπνίν ε αβέβαηα θαηάζηαζε ηεο απαζρόιεζεο ηνπ θαζηζηνύζε «ηελ επηινγή ηνπ επόκελνπ πξννξηζκνύ ηνπ πάληα έλα πξόβιεκα» lvi, όπσο ην δηαβάδνπκε θαη ζην παξαθάησ πνίεκα lvii. Σάιαξα δελ αθνύγνληαη πηα ηώξα ζην ηάηι πσο πνιινί ηα ήμεξαλ θάπνηε λα βξνληάλε Καη ζηελ Αηιάληα νιόγπξα θάζνληαη ηα παηδηά, Δλώ ζην Σέμαο ηίπνηα δελ έρνπλε λα θάλε. Μα θαη ην Λνύηβηι αλ ζα δεηο, Σα ίδηα πάληα είλαη λα πεηο.... ηαλ απηά αθνύγνληαη θη εδώ θπθινθνξνύλ, Γελ κνηάδεη πηα ηόζν θαθό, λα πεηο θαη ηνύην αθόκα: Γηα όπνπ λα ην βάιεηο θαη όπνπ θη αλ ζε θαινύλ Δδώ κείλε θαιύηεξα, ζε ηνύην δσ ην ρώκα. Ο Μπξερη καο θάλεη έλα κηθξό κάζεκα «παξαγσγήο θαη ρξήζεο ρώξνπ» κέζα από ηελ αξραία ηζηνξία. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, καο ζπκίδεη όηη πάληα, είηε πξόθεηηαη γηα πόιεηο κε επώλπκνπο ηδξπηέο είηε γηα (ηνπο ηόζνπο θαη ηόζνπο) αλώλπκνπο απηννξγαλσκέλνπο νηθηζκνύο εμαζιίσζεο, νη παξαγσγνί ηνπ νηθηζκέλνπ ρώξνπ πξνέξρνληαη από ηε ζησπειή γηα ηελ Ηζηνξία κάδα ησλ εξγαηώλ: Σηο Θήβεο πνηνο κε ηηο εθηά ηνπο πύιεο έρεη ρηίζεη; Μεο ζηα βηβιία δελ αλαθέξνληαη παξά βαζηιηάδσλ νλόκαηα κνλαρά. Οη βαζηιηάδεο είραλε ηηο πέηξεο θνπβαιήζεη; Σελ πόιε Βαβπιώλα πνπ ηόζν ζπρλά θαηαζηξεθόηαλ πνηνο ηελ έρηηδε θάζε θνξά; ηε ρξπζσκέλε πνιηηεία ηεο Λίκαο όπνπ δνύζαλ

16 νη νηθνδόκνη ηεο, ζε πνηα ζπίηη ηεο θαηνηθνύζαλ; [...] [Έλαο εξγάηεο αλαξωηηέηαη δηαβάδνληαο, Μπέξηνιη Μπξερη] lviii Ο Πέηξνο Μάξθαξεο, πξνζεγγίδνληαο ηνλ Μπξέρη, καο επηζεκαίλεη πσο ην λεαληθό πνηεηηθό ηνπ έξγν ραξαθηεξίδεηαη από κηα θηιηθή πξνζέγγηζε ηνπ κηθξόθνζκνπ ηεο γελέζιηαο παηξίδαο ηνπ, πνπ ήηαλ ην Άνπγθζκπνπξγθ.. Φέξλνκαη θηιηθά ζηνπο αλζξώπνπο. Φνξώ Καζώο ην ζπλεζίδνπλ έλα ζθιεξό θαπέιιν. Λέσ: είλαη δώα πνπ κπξίδνπλ ηειείσο ηδηόκνξθα Καη ιέσ θαη πάιη: δε βαξηέζαη, έρσ θη εγώ ηε ίδηα κπξσδηά. [Γηα ην θηωρό Μπ. Μπ., Απόζπαζκα] Όκσο ε εγθαηάζηαζε ηνπ Μπξερη ζην Βεξνιίλν, ζε κηα από ηηο κεηξνπόιεηο ησλ κεγάισλ «αγώλσλ ηεο επηβίσζεο», άλνημε γηα ηνλ πνηεηή, καο ιέγεη ν Μάξθαξεο, κηα λέα πνηεηηθή πξννπηηθή: ε π ό ι ε ό ρ η π η α ζ α κ η θ ξ ό θ ν ζ κ ν ο, κ α ζ α λ π ε δ ί ν κ ά ρ ε ο. Σέηνηα πεδία κάρεο θαη ηόζν δσληαλά έγηλαλ γηα πνιινύο πνηεηέο ηνπ θόζκνπ νη ηζπαληθέο πόιεηο ηελ πεξίνδν ην ζεκαληηθόηαην πνίεκα ηεο ηζπαληθήο γιώζζαο, ζηελ Ηιηόπεηξα, πνπ καο άθεζε ν Οθηάβην Παο θαη πνπ θξίλεηαη ηζάμην κε ηελ Έξεκε ρώξα ηνπ Σ.. Έιηνη, ν ηαμηδεκέλνο κεμηθάλνο πνηεηήο κάο δίλεη εηθόλεο από ηνλ ηζπαληθό εκθύιην πόιεκν. Μαδξίηε ζηα 1937, ζηνπ Αγγέινπ ηελ Πιαηεία νη γπλαίθεο θεληνύζαλ θαη κε ηα παηδηά ηνπο ηξαγνπδνύζαλ, ήρεζε ν ζπλαγεξκόο κεηά θη αθνπζηήθαλ νη θσλάξεο ζπίηηα πέζαλ ηνπ γνλάηνπ κεο ζε ζθόλεο θαη αληάξεο πύξγνη ζηέθαλε ηαπεηλσκέλνη θαη νη ηνίρνη ξαγηζκέλνη παλ απ όια κνπγθξεηό κεραλάξεο νπξιηαρηό [ ] [Ηιηόπεηξα, ηνπ Οθηάβην Παο] Πνιύ πην ζύληνκν, εμίζνπ νδπλεξό, είλαη θαη ην Μηιάλν ησλ βνκβαξδηζκώλ ηνπ 1943, ηνπ ηηαινύ λνκπειίζηα αιβαηόξε Κνπαζηκόλην: Σνπ θάθνπ ςάρλεηο κεο ζηνλ θνπξληαρηό, Φησρό κνπ ρέξη, ε πόιε είλαη λεθξή. Αθνύζηεθε ν ξόγρνο ηεο ν πζηεξλόο κεο ηνπ Ναβίιην ηελ θαξδηά έρεη πεζάλεη Αθήζηε ηνπο λεθξνύο θόθθηλνπο κειαληαζκέλνπο Μελ αγγίμηε ηνπο πξεζκέλνπο, ε πόιε έρεη πεζάλεη, ε πόιε είλαη λεθξή, [Μηιάλν, Αύγνπζηνο 1943 ηνπ αιβαηόξε Κνπαζηκόλην]

17 Καη ε κεηεπελαζηαηηθή ζνβηεηηθή Μόζρα θαη κάιηζηα ζην κπαιό ηνπ κεγάινπ ζηαζώηε ηεο Βιαδίκεξνπ Μαγηαθόθθπ ( ) ήηαλ πεδίν πνιέκνπ, επαλαζηαηηθνύ ππξεηνύ: Μέζα ζηε κεζ από ηηο ζθαίξεο θαη ησλ θαλνληώλ βξνληέο Μόζρα εζύ κηθξό λεζί καο πνύκαζηε πάλσ ηνπ νη δεισηέο. Νεζηηθνί δπζηπρηζκέλνη Με ην Λέληλ ζην θεθάιη θαη ζηα δάρηπια πηζηόιη. Σεο πξώηεο καο δεκνθξαηηάο ηεο αγξνηηάο ηεο εξγαηηάο είκαζη ππεξαζπηζηέο. [Μόζρα, ηνπ Βιαδίκεξνπ Μαγηαθόθθπ] - Γηαζθεπή ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: ΓΔΩ-ΠΟΗΖΣΗΚΔ lix ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΓΔΩΠΟΛΗΣΗΚΔ ΘΔΔΗ Δίλαη πεξηζζόηεξν από βέβαην όηη ε πνίεζε ησλ πόιεσλ πξνζθέξεη έλα ιεθηηθό θαη λνεηηθό πιηθό πνπ δελ πξέπεη λα κείλεη αλεθκεηάιιεπην, αζρνιίαζην θαη αλεπεμέξγαζην. Λεμηιόγηα, ζηίρνη θαη ζηξνθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πόιε ζπληζηνύλ ρξεζηκόηαηα δεδνκέλα. «Δπώλπκα» πνηήκαηα, πνπ είλαη αθηεξσκέλα ζε κεξηθέο πόιεηο, απνηεινύλ «θιέβεο» νξπθηνύ πνπ δελ πξέπεη λα εμνξπρζεί καθξηά από ηηο ζηνέο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο πόιεο. Δάλ γίλεη θάηη ηέηνην, ζα θαίλεηαη πσο αγλνείηαη ην πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ ιόγνπ, ινγνζεζίαο θαη ηδενινγηώλ πνπ έρνπλ παξαρζεί θαη ζπλερίδνπλ λα παξάγνληαη γηα ηελ πόιε. Πνηνο ηερλνθξάηεο ηεο πόιεο κπνξεί λα πεξηθξνλήζεη ηελ πνίεζε σο ηερλνινγία lx, όπσο ην ιέεη ν Μεξαθιήο; Καη πνηνο πνηεηήο επηηξέπεηαη λα αγλνήζεη ηε γεσπνιηηηθή νπζία σο πξαγκαηηθή γεσγξαθία πνπ απνγξάθεηαη ζηα πνηήκαηα σο πεπξαγκέλα ησλ θνηλσληώλ, όπσο καο δίδαμε ν Οπίιηακο lxi ;

18 i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii xxiii xxiv ηέιηνο Θ. Μαθξέδαο, Η Πξέβεδα ζηε λενειιεληθή πνίεζε, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πξέβεδαο, Πξέβεδα, Robert Browning, The Pied Piper of Hamelin, The Folio Society, Μαξηέηα Οηθνλνκνπνύινπ, «Ο παξδαιόο ν απιεηήο ηνπ Χάκειηλ» έκκεηξε κεηάθξαζε ζην πεξηνδηθό Τν Φαηλόκελν ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ, η. 4. Γηα ηε κεζνινγγίηηθε πνηεηηθή πνιενγξαθία ηνπ Παιακά ζα ρξεηάδνληαλ πνιιά λα εηπσζνύλ. Καη πνιιά πεξηζζόηεξα γηα ηε ζύλνιε «πνηεηηθή αλα-παξάζηαζε [απηήο ηεο πόιεο], ζηα γξαπηά ησλ αλζξώπσλ πνπ γελλήζεθαλ ή κεγάισζαλ εθεί». Βι. Παληειήο Μπνπθάιαο, «Σν Μεζνιόγγη θαη νη πνηεηέο ηνπ», Καζεκεξηλή/Δπηά Ηκέξεο, 27 Ννεκβξίνπ 2005, ζει Από ην πεξηνδηθό Πξόηαζε (Άξηα), από απηνγξαθν αληίγξαθν πνπ καο παξαρώξεζε ν πνηεηήο. Γηώξγνο Ρνύβαιεο, Δπηζηξνθή ζη Αλάπιη, Δθδόζεηο Γαβξηειίδεο, 2002, ζει Όπ. π., ζει Νίθνπ Λεβέληε, Άζηπδε, Πιαλόδηνλ, Νίθνπ Λεβέληε, Κνκηδή, Οη εθδόζεηο ησλ Φίισλ, Διέλε Αλησληάδε, «Πνύ θαηνηθνύλ ηα πνηήκαηα ηνπ Σίηνπ Παηξίθηνπ», Δηαηξεία πνπδώλ Νενειιεληθνύ Πνιηηηζκνύ θαη Γεληθήο Παηδείαο, Διιεληθόο αζηηθόο ρώξνο, Δπηζηεκνληθό ζπκπόζην 4-5 Απξηιίνπ 2003, Αζήλα, ζει Γεκήηξηνο θιαβελίηεο, Νάλνο Βαιαωξίηεο - Χξνλνιόγην, βηβιηνγξαθία, αλζνιόγην, Δθδόζεηο Νεθέιε, 2000, ζει. 290, 291. Ζ παξαγξάθεζε ζην παξάζεκα είλαη δηθή καο. Παγθόζκηα πνηεηηθή αλζνινγία, Ταμίδη ζελ πνίεζε, Δθδόζεηο Ναπηίινο, 1995, ζει Ζ παξαγξάθεζε ζην παξάζεκα είλαη δηθή καο. Παγθόζκηα πνηεηηθή αλζνινγία, Ταμίδη ζελ πνίεζε, Δθδόζεηο Ναπηίινο, 1995, ζει Ζ παξαγξάθεζε ζην παξάζεκα είλαη δηθή καο. Christine Ausseur, Guide littéraire des monuments de Paris, Hermé, 1992, ζει. 7. Frédéric de Scitivaux, Baudelaire, Les fleurs du mal, Larousse, 1999, ζει Σν πνίεκα απηό δελ πεξηέρεηαη ζηε γλσζηή κεηάθξαζε ηνπ Γ. εκεξηώηε. (Γ. εκεξηώηε, Μπωληιαίξ: Τα άλζε ηνπ θαθνύ, Δθδ.Χξπζή Γάθλε, (ρ.έ.έ., πεξίπνπ 1964). Μπεξλάξ Νηειβάηγ, «Πάζνο γηα ην Παξίζη», ζην Γηαβάδω, 2/2004, ζει Γ. εκεξηώηε, όπ. π., ζει Μπωληιαίξ: Τα άλζε ηνπ θαθνύ, Δθδ.Χξπζή Γάθλε, (ρ.έ.έ., πεξίπνπ 1964). Paul Moreira, «Le rock creuset pour une intégration», ζην Ignacio Ramonet et al., La ville partout..., όπ. π., ζει Rabah Mézouane, «Le rap, complainte des maudits», ζην Ignacio Ramonet et al., La ville partout..., όπ. π., ζει [Χσξίο ππνγξαθή], «Σα ηξαγνύδηα ηεο εμέγεξζεο», Τν Βήκα, ζει. 12. Frank Lanot, «La ville...» όπ. π., ζει T.S. Eliot, The Waste Land and other poems, Faber and Faber, 1999 (1925). Θ.. Διηνη, Η Δξεκε Χώξα [Μεηάθξαζε Γηώξγνπ Σεθέξε], Ηθαξνο, 2000 (1973). Alasdair D.F. Macrae [Notes:], T.S. Eliot, The Waste Land, York Press, 2001, ζει. 8, 17 θαη 29. Ξ.Α. Κνθόιεο, Ο κεηαθξαζηήο Σεθέξεο, Καζηαληώηε, 2001.

19 xxv xxvi xxvii xxviii xxix xxx xxxi xxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix xl xli xlii xliii xliv xlv xlvi xlvii xlviii xlix l li lii liii liv lv lvi lvii lviii lix lx lxi Θ.. Διηνη, Η Δξεκε Χώξα [Μεηάθξαζε Γηώξγνπ Σεθέξε], Ηθαξνο, 2000 (1973). Γελ είλαη ηνπ παξόληνο λα αζρνιεζνύκε κε ην δήηεκα, πνπ έρεη ήδε πξνζεγγηζηεί ηδηαίηεξα από ηνπο εηδηθνύο. Βι. Ν. Βαγελά, «Έλα θξηηηθό αίληγκα», Τν Βήκα, 24 Ννεκβξίνπ 2003, ζει. 91. Γηάλλεο καξαγδήο, Γεωγξαθία ηνπ κε νξαηνύ, Κέδξνο, Γηάλλεο καξαγδήο, όπ. π., ζει. 31. Farouk Bilici, «La ville adulée chez Yahya Kemal Beyatli», ζην Istanbul réelle, Istanbul rêvée, Institut Français d études Anatoliennes, 1998, ζει. 25. Νεληίκ Γθηνπξζέι, Αγαπεκέλε κνπ Ιζηακπνύι, Δμάληαο, 1990, ζει. 13. Γίδεηαη σο πεδό παξάζεκα. Claude Bartolone [Anthologie/Préface:], Les poètes et la ville, Le cherche midi éditeur, 2000, ζει. 52. Όπ. π., ζει Όπ. π., ζει Edmund Keeley, Cavafy s Alexandria, Princeton Univ. Press, Βι. «The Metaforic City», ζει. 15. Γεκήηξεο Φηιηππίδεο, «Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο θαβαθηθήο θόιαζεο», Βηβιηνζήθε/Διεπζεξνηππία, 259/6 Ηνπλίνπ 2002, ζει. 7, 8. Όπ. π., ζει. 7. Όπ. π., ζει. 7. Όπ. π., ζει. 7. Δδώ απνθηά κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία ε παξαηήξεζε ηνπ Καζζέηα: «Ζ πνίεζε είλαη κηα από ηηο γιώζζεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πεξηγξάςνπλ απηά πνπ αλήθνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ "απνιεζζέληνο ρξόλνπ"». Με ηελ άδεηά ηνπ ζα πξνζζέηακε πεδά: «Καη ηνπ πνιενδνκεζέληνο ρώξνπ». Βι. Καζζέηαο, ό.π., ζει. 77. Official Housing Game Lease, 24 Ματνπ Αληώλε Αλησληάδε, «Αζελάο Μήηξα:», Σύγρξνλα Θέκαηα, Πεξ. β / ρξόλνο 9 νο / Ηνύληνο 1986, ζει Αληώλεο Γσξηάδεο, «Ζ κηθξή καο πόιε», Δπηζεώξεζε Τέρλεο, 105/επηέκβξηνο 1963, ζει. 260, 261. Ζιία Γηαλλαθόπνπινπ, «Μαλώιε Αλαγλσζηάθε: Θεζζαινλίθε, Μέξεο ηνπ 1969 κ.χ.»,, Σύγρξνλε εθπαίδεπζε, 29/Ηνύι. - Αύγ. 1986, ζει Όπ. π., ζει. 55. Γηάινγνο, 1895, 3, ζει. 31. Carl Sandburg, Complete Poems, Harcourt, Brace and Co, 1950, ζει. 3. Να έλαο πξσηνζέιηδνο ηίηινο ειιεληθήο εθεκεξίδαο: «θελέο ηθάγνπ έδεζαλ νη αζζελείο», Τα Νέα, 22 Οθησβξίνπ 1996, ζει. 1. Ρίηζαξλη Ο. Μπόγηεξ Χέξκπεξλη Μ. Μόξε, Η άγλωζηε ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο ηωλ ΗΠΑ, ύγρξνλε Δπνρή, Γεδνκέλα θαη παξαζέκαηα από ην βηβιίν ηνπ Anderson, όπ. π. Nel Anderson, op.cit., pp Όπ. π., ζει. 42. Όπ. π., ζει. 48. Όπ. π., ζει Όπ. π., ζει Όπ. π., ζει. 48. Όπ. π., ζει. 48. Όπ. π., ζει Όπ. π., ζει Μπέξηνιη Μπξερη, «Σξία πνηήκαηα: Δλαο εξγάηεο αλαξωηηέηαη δηαβάδνληαο (θαη άιια)», Δπηζεώξεζε Τέρλεο, 83/Ννέκβξηνο 1961, ζει Ζ έλλνηα ηεο «γεσπνηεηηθήο» ζπλδέεηαη, ζε άιιν πεξηβάιινλ, κε ηελ «επαλάζηαζε» ζηελ πνηεηηθή γιώζζα ηεο πεξηόδνπ , πνπ νθείιεηαη ζηνπο πνιηηηθνπνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο ηνπ γαιιηθνύ πεξηνδηθνύ Tel Quel. Joan Brandt, Geopoetics, Stanford Un. Press, «Ζ ίδηα ε ιέμε δε[λ] ζήκαηλε αξρηθά ηίπνηε άιιν παξά ηελ θαηαζθεπαζηηθή ελέξγεηα ηνπ αλζξώπνπ», βι. Μ.Γ. Μεξαθιήο, «Πνίεζε θαη πεδνγξαθία», Διεύζεξε γεληά, η. 7/Ννέκβξεο 1976, ζει. 16. Βι Η ινγνηερληθή παξάδνζε ωο πεγή ηεο αζηηθήο γεωγξαθίαο

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Ναηαιία Μσιωλάθε Αιίλα Ορθαλού Άρηεκης Νηθοιοπούιοσ Γηώργος Ρσκελίδες Πξνζεγγίδσ ην νηθόπεδν ζθεπηόκελε κηα θαηνηθία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα