ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ"

Transcript

1 Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Διάλεξε ποιορ/ποια είζαι ώζηε να διαλέξειρ μεηά ηο ζπίηι ζος «Όνομα: Κόρα, δαζκάλα ποσ αρτίζει ηην καριέρα ηης» Διάλεξε ηώπα ζπίηι ή διαμέπιζμα και γειηονιά «Ένα ζπίηι μακριά από ηη παλιά μοσ γειηονιά» Περ μαρ γιαηί διάλεξερ έηζι ηο νέο ζπίηι ζος «Γιαηί θέλω να γίνω μια πεηστημένη μαύρη γσναίκα» ΑΠΟ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖ CHICAGO HISTORICAL SOCIETY (1995) ΟΠΩ ΣΟ ΤΜΠΛΖΡΩΔ (ΚΑΗ ΜΑ ΠΑΡΔΓΩΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΟΤ) Ζ E.G., ΜΑΘΖΣΡΗΑ 3 Ζ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. ΔΠΗΚΑ ΠΣΟΛΗΔΘΡΑ ΚΑΗ ΣΗΥΟΤΡΓΗΚΔ ΠΟΛΔΟΠΑΓΗΓΔ

2 Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο «πόιεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο», ε πξνζέγγηζε κηαο αλζξσπνγεσγξαθίαο ηεο πνηεηηθήο πόιεο πξέπεη λα απνηειέζεη ζηνηρείν ζνβαξήο ζπδήηεζεο. Μία ηνπιάρηζηνλ πόιε, κηα ειιεληθή πόιε, ε Πξέβεδα, είρε, γηα πνιιέο δεθαεηίεο, σο κνλαδηθό ράξηε ζηε ραξηνζήθε ησλ λνεηηθώλ παξαζηάζεσλ όισλ ησλ Διιήλσλ ησλ πεξηζζόηεξν κνξθσκέλσλ έλα ζιηβεξό, απαηζηόδνμν θαη εηξσληθό πνίεκα, γξακκέλν από έλα κεγάιν έιιελα πνηεηή θαη ζπλδεδεκέλν κε ηε δσή ηνπ θαη ην ζάλαηό ηνπ. Δλλννύκε ηελ Πξέβεδα ηνπ Κώζηα Καξπσηάθε: Θάλαηνο είλαη νη θάξγεο πνύ ρηππηνύληαη ζηνύο καύξνπο ηνίρνπο θαη ζηα θεξακίδηα, ζάλαηνο νη γπλαίθεο πνύ αγαπηνύληαη θαζώο λα θαζαξίδνπλε θξεκκύδηα[ ]. Με ηηο ζπλερήζεηο ηνπ ζαλάηνπ (ηνπ), ν πνηεηήο ηεο Πξέβεδαο ππήξμε ν δεκηνπξγόο κηαο κνλαδηθήο ζε ζθιεξόηεηα κεηαθνξάο θαη κηαο ηδηάδνπζαο ζε αθξίβεηα εμίζσζεο ρσξνιεθηηθνύ ραξαθηήξα. Ζ Πξέβεδα ηνπ Κώζηα Καξπσηάθε απνηειεί ίζσο ππόδεηγκα κηαο γεσγξαθίαο ηνπ ζαλάηνπ, κηαο απαλζξσπνγεσγξαθίαο. Ξέλνο ζηελ πόιε, ν ζεκαληηθόο απηόο πνηεηήο, πξνζέγγηζε ακέζνδα (θαη όρη εζλνγξαθηθά) ηνλ ηόπν. (Δίλαη, αιήζεηα, ππνρξεσκέλνη νη εκπλεπζκέλνη πνηεηέο λα έρνπλ κέζνδν;). Ζ θύζε θαη ν ρώξνο, νη θάηνηθνη θαη νη ζεζκνί, νη κνξθέο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο κ έλα ιόγν ε πόιε κλεκνλεύνληαη, επηθξίλνληαη θαη γεινηνπνηνύληαη. Όκσο ε κεγάιε ηνπ παξαηεξεηηθόηεηα καο πξνζθέξεη ρξήζηκεο ηδενινγηθέο ζεάζεηο ηεο κηθξήο πόιεο (π.ρ. γηα ηηο νλνκαηνζεζίεο νδώλ ζηελ πόιε [ππνγξακκίδνπκε]): Θάλαηνο νη ιεξνί, αζήκαληνη δξόκνη κε ηα ιακπξά, κεγάια νλόκαηά ηνπο [ ]. Μαο πξνζθέξεη επίζεο πξσηόηππεο γεσπνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο, αθνύ καο επηζεκαίλεη πσο ε πόιε απηή όπσο πνιιέο άιιεο δελ είλαη παξά κηα πνιεκηθή ππξηηηδαπνζήθε [ππνγξακκίδνπκε]: Βάζηο, Φξνπξά, Δμεθνληαξρία Πξεβέδεο. Σήλ Κπξηαθή ζ' αθνύζνπκε ηελ κπάληα [ ]. Ωζηόζν, από ην πνίεκα απηό αλεδείρζε κηα αθξαία «γεσ-πνηεηηθή» πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Πξέβεδα/Πξέβεδα, σο αλαθνξά, ηνπσλύκην θαη ηόπν

3 αλζξώπσλ. Απηό πξνθύπηεη θαζαξά θαη από ηε ζπιινγή κηαο πεληεθνληάδαο πνηεκάησλ πνπ γξάθεθαλ γηα ηελ πόιε απηή, ή ην ζπλεζέζηεξν, ηε κλεκνλεύνπλ i. ΑΝΑΕΖΣΩΝΣΑ ΣΖΝ ΠΟΗΖΣΗΚΖ ΠΟΛΖ Αηώληα ζεκέιηα ηεο ειιεληθήο επηθήο πνίεζεο, ε Ιιηάδα θαη ε Οδύζζεηα, πξνβάιινπλ κε αδηακθηζβήηεην ηξόπν ηε ζρέζε ηεο έλλνηαο ηεο πόιεο κε ηελ πνηεηηθή δεκηνπξγία. Ζ Ηιηάδα αλαγγέιιεηαη κε ηνλ ηίηιν ηεο σο «πνίεκα γξακκέλν γηα ην Ίιην», ελώ ε Οδύζζεηα πξνηάζζεη άκεζα θαη πξνγξακκαηηθά ηελ έλλνηα ηεο πόιεο (πηνιίεζξνλ, άζηεα): Δίλαη γλσζηό πσο ε Ηιηάδα είλαη είλαη έλα παξάδεηζνο πνιενγξαθίαο. Ζ δεύηεξε ξαςσδία πνπ θαηαινγνγξαθεί ηα πινία πνπ εηνηκάδνληαη γηα ηελ εθζηξαηεία ηεο Σξνίαο θαη αλαθέξεηαη ζηα θαηά πόιε πιεξώκαηα καο δίλεη κηα κεγάιε επθαηξία λα αθνύζνπκε ηνπο ειιαδηθνύο νηθηζκνύο. Πνηνο ζα ηόιεγε πσο όιεο νη πόιεηο καο δηςνύζαλ γηα αίκα. Καη γηα ρξπζάθη βέβαηα: «Δθείλνη πνπ είραλ [ ] ηελ Πύξαζν κε ηα πνιιά ινπινύδηα, ην ηέκελνο ηεο Γήκεηξαο, θαη ηελ Ίησλα ηελ πξνβαηνκάλα θαη ηελ παξαζαιάζζηα Αληξώλα θαη ηελ Πηειεό κε ην παρύ ρνξηάξη, απηνί είραλ αξρεγό ηνλ πνιεκνραξή Πξσηεζίιαν» (Ηιηάδα, β ). Όρη κόλν επηθά αξηζηνπξγήκαηα αιιά θαη ραξηησκέλα ζηηρνπξγήκαηα ηεο παγθόζκηαο γξακκαηνινγίαο επηθεληξώλνληαη ζε πόιεηο, δσληαλεύνληαο έηζη ηζηνξίεο θαη ζξύινπο. Ο παξδαιόο ν απιεηήο ηνπ Υάκειλ γξακκέλνο ην 1855 από ηνλ Robert Browning αλαζπλζέηεη, ζε πεξίπνπ ηξηαθόζηνπο ζηίρνπο, ην πεξίεξγν «ρξνληθό» ηεο απαγσγήο 130 παηδηώλ από ην Χάκειλ ηεο Κάησ αμνλίαο πνπ αλάγεηαη ζην 13 ν ή 14 ν αηώλα ii. Αλαθέξεηαη, όπσο είλαη γλσζηό, ζε έλαλ απιεηή ν νπνίνο αλέιαβε λα θαζαξίζεη ηελ πόιε από ηα πνληίθηα θαη ην επέηπρε γεηεύνληαο ηα πνληίθηα κε ηνλ απιό ηνπ, αιιά δελ απνδεκηώζεθε κε ην πνζό πνπ είρε ζπκθσλεζεί. Δθείλνο γηα εθδίθεζε κάγεςε θαη παξέζπξε κε παξόκνην ηξόπν θαη ηα παηδηά ηεο πόιεο...

4 Σην Μπξνύλζβηθ βξίζθεηαη ηνπ Χάκειλ ε πόιε, Σηκά ζην Αλόβεξν πνπ ην γλωξίδνπλ όινη Ο πνηακόο ν Βέζεξ κεγάιν βάζνο έρεη Τε λόηηα άθξε απηήο ηεο πόιεο βξέρεη Τόπνο ωξαηόηεξνο νπδέπνηε επξέζε Αιιά, θαζώο άξρεηαη ην δηθό κνπ πνίεκα, Πάλε ζρεδόλ ρξόληα πεληαθόζηα, Να βιέπεηο ηνλ θόζκν λα ππνθέξεη ηόζα Από πνληίθηα, είλαη θξίκα. [...] Τόζνο θαηξόο επέξαζε απ'ην ζπκβάλ απηό Πνπ γίλεθε ζηνπ Ινύιε ηηο εηθνζηδπό Χίιηα ηξαθόζηα εβδνκήληα έμη. Καη γηα λα θαξθωζεί ζηε κλήκε ε ιέμε Δθεί όπνπ ηα πηηζηξίθηα είραλ ραζεί Τνλ δξόκν νλόκαζαλ : «νδό ηνπ Παξδαινύ Απιεηή» [...]- Πξηλ ή κεηά από ηνλ Browning, κπαιάληεο θαη Lieder, θσκηθά ζεαηξηθά έξγα θαη κπζηζηνξήκαηα αγάπεο, εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία θαη παηδηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, είραλ/έρνπλ βαζηζηεί ζην ζξύιν ηνπ Rattenfänger von Hameln ζηνλ νπνίνλ ε πόιε απηή έρεη αθηεξώζεη κνπζεία, νηθήκαηα, θαζώο θαη κηα νδό! Όιεο νη πόιεηο ηηκνύλ θαη ηνπο θαινύο ηνπο θαη ηνπο θαθνύο ηνπο... Γλσζηνί πνηεηέο ηηηινθόξεζαλ πνηήκαηά ηνπο δίλνληαο ην όλνκα ηεο πόιεο όπνπ γελλήζεθαλ, ηαμίδεςαλ ή έδεζαλ. Σν «Μεζνιόγγη» ηνπ Κσζηή Παιακά απνηειεί, ζρεηηθά, έλα απηνβηνγξαθηθό πνηεηηθό παξάδεηγκα iii. ηε λεζόζπαξηε ιίκλε πνπ ην κατζηξάιη από ζαιαζζηλή δπλακσκέλν αξκύξα ηαξάδεη πέξα ην θπθόζηξσην αθξνγηάιη, κ έξημ εθεί πεληάξθαλν παηδάθη ε Μνίξα. [...]

5 Δίλαη ελδηαθέξνλ λα επηζεκάλνπκε εδώ, όηη ζην πνίεκα απηό είλαη θαλεξή ε απνπζία νπνηνπδήπνηε εξσηθνύ ηόλνπ πνπ ελδερόκελα ζα αλέκελε ν αλαγλώζηεο, εθ κέξνπο ελόο εζληθνύ πνηεηή, πνπ ηξαγνπδάεη ην Μεζνιόγγη. Αληίζεηα, ην ζνλέην απηό, δηαθξίλεηαη κάιινλ γηα ην ιπξηζκό ηνπ θαη ηνλ πξνζσπηθό εζσηεξηθό ηόλν πνπ πξνθύπηεη από κηα θπζηνιαηξηθή δηάζεζε. Γελ πξόθεηηαη γηα ην «Μεζνιόγγη-εζληθό ζύκβνιν» πνπ αλήθεη ζε όινπο, αιιά γηα κηα γσληά ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ πνπ αλήθεη ζηνλ πνηεηή θαη κέζα από ηελ νπνία εθθξάδεηαη ε ίδηα ηνπ ε ςπρή. Δθείλν όκσο πνπ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα εδώ είλαη ε παληειήο έιιεηςε αλαθνξάο ζην Μεζνιόγγη σο αλζξώπηλε θαηαζθεπή, ζπγθξόηεζε αλζξώπσλ θαη πιεζπζκηαθό πεξηερόκελν. Σν Μεζνιόγγη είλαη βέβαηα ζην πνίεκα παξόλ θαη δσληαλό, θηεξνπγηζηό θαη παλαλζξώπηλν. Λείπεη όκσο ε πόιε, ην έδαθνο θαη νη θσλέο ηεο. Ο κόλνο άλζξσπνο πνπ ην θαηνηθεί είλαη ν πνηεηήο. Ο κόλνο αλζξώπηλνο ήρνο είλαη ν ύκλνο ηνπ. Ζ απνπζία παηξησηηθνύ (γεσπνιηηηθνύ) ραξαθηήξα θαζώο θαη ε απόιπηα πξνζσπηθή ζεώξεζε κηαο νιόθιεξεο πόιεο (πνπ εμηζώλεηαη κε ην όλνκά ηεο) είλαη αμηνζεκείσηα ζηνηρεία. Ο Νηίλνο Γεκόπνπινο δηεθδηθεί ηε κλήκε κηαο ηόζν παιηάο αιιά κηθξήο ειιεληθήο πόιεο πνπ είλαη ε Άξηα. Ζ Άξηα ησλ παηδηθώλ ηνπ ρξόλσλ. ύκθσλα κε ηνλ πνηεηή, νη ζεζκνί ηνπ θξάηνπο, κε ηνπο «θαθεληξερείο ρσξνηά[θηεο]» θαη ηνπο «εηδηθεπκέλνπο ραξηνγξάθνπο» ηνπ, ζα απάιεηςαλ ηελ πξνζθηιή πόιε, ηελ πόιε [η]νπ, από ηνλ ζύγρξνλνλ ράξηελ ηεο Διιάδνο. Ή κήπσο εξσηά ν πνηεηήο επζύλεηαη γη απηό ε ζαξσηηθή δξάζε ηνπ ρξόλνπ; Καη αλ ήηαλ θηαίρηεο ν «ρξεκαηηζκόο» θαη ε «αληηπαιόηεηα»; «Πνηνο έθιεςε ηελ πόιε [η]νπ»; Απνζπαζκαηα από ηε κηθξή ηνπηθή θαη όρη κόλν πνηεηηθή γεσπνιηηηθή ηνπ Γεκόπνπινπ: Ολόκαηα εκηηειή θαη ζξπκκαηηζκέλα ηα ππέξζπξα ησλ θαηαζηεκάησλ Σακπέιεο ρσξίο επηγξαθέο Ση αλαδεηώ;.. Λέμεηο παληνύ αθαηάιεπηνη, Βαξβαξηθαί. ηελ Πιαηεία, ζην Παιηό Ρνιότ, ζην Κηιθίο. Λέμεηο ηεο ζησπήο. Ολόκαηα γλσζηά, πξνζώπσλ αγλώζησλ... Πνηνλ ραηξεηάο παηέξα; Σν ξαββίλν, παηδί κνπ. Κη ν ξαββίλνο λα λαη θακκέλνο ζηνπο θνύξλνπο ηνπ Άνπζβηηο, από ην ζαξάληα ηέζζεξα. [Νηίλνπ Γεκόπνπινπ, Αλαδεηώληαο ηελ Άξηα] iv.

6 ε δηαθνξεηηθνύο ηόλνπο, ν ηαμηδεκέλνο Γηώξγνο Ρνύβαιεο επηζηξέθεη ζηελ παηξίδα ηνπ θαη κεηά ηελ πξνκεησπίδα-πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ «παηξηδν-γλωζία, -ιαγλεία, -πιεμία» πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ζέηεη ην εξώηεκα: «Ση είλαη ε παηξίδα κνπ;» Οη απαληήζεηο ηνπ ζπλζέηνπλ, νύηε ιηγόηεξν νύηε πεξηζζόηεξν, έλαλ αλζξσπνγεσγξαθηθό άηιαληα. Σνλ άηιαληα Διιάδα. Αιιά ην ηξηζέιηδν απηό πνίεκα-εξώηεκα, γξακκέλν ζην Καξάθαο, ηειεηώλεη κε ηνλ πξαγκαηηθό νξηζκό ηεο παηξίδαο, γηα ηνλ αλαπιηώηε απηόλ πνηεηή: Δίλαη ην Ναύπιην, ην Ναύπιην, ην Ναύπιην ιε ηεο Διιάδαο ε νκνξθηά ζε κηα πόιε. [Γηώξγνπ Ρνύβαιε, Τη είλαη ε παηξίδα κνπ] v Αλάγεη δειαδή ν πνηεηήο ηελ θάπνηε παξεμεγεκέλε «παηξηδνθξνζύλε» ζε «πνιενθξνζύλε», αθνύ ν θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα ππεξαζπηζηεί απηό πνπ ζεσξεί [ ] ηελ σξαηόηεξε πόιε ηεο Διιάδνο Πνπ είλαη ε σξαηόηεξε πόιε ηνπ θόζκνπ. [Γηώξγνπ Ρνύβαιε, 500 εθαηνκκύξηα] vi Παξά ην ιπξηζκό θαη αο πνύκε ην ζρνιηθό παηξηδνθεληξηζκό, «ηνπνθεληξηθά» πνηήκαηα ζαλ απηά ηνπ Ρνύβαιε πξνβάιινπλ κε ήπην ύθνο (εμ νπ θαη ν επηιεγκέλνο ζρνιηθόο ηόλνο) ην θαηαπληγκέλν ηδεώδεο γηα κηα παηξίδα-πόιε πνπ αληηπαξαηίζεηαη ζηελ έλλνηα ηεο γεσπνιηηηθήο «παηξίδαο ησλ ζπλόξσλ». Όκσο νη πόιεηο πνπ έρνπλ ζάιαζζα θηλδπλεύνπλ. Σν Ναύπιην είλαη κηα από απηέο. Από ηηο πνιιέο ηεο παηξίδαο καο. Κηλδπλεύνπλ λα μεραζηνύλ από ηνλ επηζθέπηε πνπ αληηθξίδεη ζπγθηλεκέλνο ην πέιαγνο θαη ηνπο γπξίδεη ηελ πιάηε. Όπσο θαη απηέο γύξηζαλ ηελ πιάηε ζηελ ελδνρώξα ηνπο. ην θαθελείν ηεο αθξνζαιαζζηάο, ίζσο, ν Νίθνο Λεβέληεο, πνηεηηθόο πνιενγξάθνο vii, παξαηεξεί ηελ πόιε, πκλεί ηελ επζαιαζζία ηεο, κηιώληαο γηα εθείλε ηελ αέξηλε πλνή πνπ δελ είλαη ε πόιε. Ή κήπσο νη πνηεηέο μέξνπλ θαιύηεξα; ε έλα άιιν «Ναύπιην», ην Ναύπιην ηνπ πνηεηή απηνύ ζαιαζζνγξαθείηαη κόλν. Ή κήπσο πνιενγξαθείηαη; ζέιεζα ηε δσή κνπ ζηα όξηα κηαο ηαξαγκέλεο ζάιαζζαο ύςσζα ηε θσλή κνπ θαη ε θσλή άδεηαδε ζηνλ αέξα η αδηάθνξν πλεύκα ηνπ ζαλάηνπ [Νίθνπ Λεβέληε, Ναύπιην] viii Σίλνο ζαλάηνπ θη εδώ; Μηαο άιιεο Πξέβεδαο; Ζ κνίξα ηεο κηθξήο πόιεο;

7 ην Largo ηνπ Σίηνπ Παηξίθηνπ, αλαδεηθλύνληαη ζηγά-ζηγά νη ππθλέο εηθόλεο ησλ αλακλήζεσλ θαη ησλ εληππώζεσλ από ηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο. κηαο άιιεο επνρήο ή κηαο άιιεο ειηθίαο. Μηαο Αζήλαο Αζελησηώλ. Όρη ησλ «Α-ζε-λαί-σλ». Ούηε ησλ Διιήλσλ. Ούηε ησλ Ξέλσλ. αλ ζξαύζκαηα κσζατθνύ πνπ θαζαξίδεηαη πξνζεθηηθά από ην πηλέιν ηνπ αξραηνιόγνπ, κία-κία απνθαιύπηνληαη νη θνκκαηηαζκέλεο επηθάλεηεο κε ηηο αλζξώπηλεο ηζηνξίεο. Ζ Διέλε Αλησληάδε δηαβάδεη ηηο ζεκεηώζεηο ηεο από ηελ πινύζηα αλζξσπνγεσγξαθία πνπ πξνζθέξεη, ζαλ ηαηλία, ε πνηεηηθή γξαθή ix : «παηδηά πνπ παίδνπλ βόινπο ζηνπο δξόκνπο κε άζθαιην θαη ζθόλε, γεηηόληζζεο πνπ θάζνληαη έμσ ζε παιηέο θαξέθιεο ηεο θνπδίλαο, αλνηρηά παξάζπξα απ όπνπ αθνύγνληαη ξαδηόθσλα, νπξέο γηα ηα ακεξηθάληθα είδε θαη ηα γξακκαηόζεκα, καλάβηθα κε αζεηπιίλε, γθαδόδεο [ α]ιιά θαη κηζνηειεησκέλεο πνιπθαηνηθίεο, λνζνθνκεία κε αζζελνθόξα, θπιαθέο κε θινύβεο, ζηξαηηώηεο κε θακηόληα, [καδί κε] έλαλ θόζκν νιόθιεξν πνπ βγαίλεη από εξγνζηάζηα, γξαθεία, καγαδηά, θηλεκαηνγξάθνπο, ζπλαπιίεο, ζηξαηώλεο, ζρνιεία» Μηα αηειεύηεηε ιηηαλεία από αλζξσπηέο. Καξαβηέο πνπ μεθνξηώλνληαη ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο. Ο Νάλνο Βαιασξίηεο κεηαγξάθεη ζε πνίεκα όιε ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο «ρσξνζέηεζεο ηεο πόιεο» θαη κάιηζηα κέζα από ηελ αγσλία απηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ ίδξπζε ελόο απηννξγαλσκέλνπ νηθηζκνύ: Πσο ρηίδεηαη κηα πνιηηεία; Πξόβιεκα πνπ βαζαλίζηεθαλ πνιινί γηα λα ην ιύζνπλ. ηελ αξρή κνηάδεη απινύζηαην. Μηα ρνύθηα άλζξσπνη πνπ απνθαζίδνπλ έλα ηαμίδη, έλα θαξάβη κε δπλαηά θαηάξηηα θαη θνππηά, ςπρή βαζηά, βιέκκα γεξό θαη πνλεξηά. [...] Με ηη ζα ρηίζνπκε; [...] Πνύ ζα ρηίζνπκε; [...] Κνληά ζε πνηάκη; [...] [Νάλνπ Βαιασξίηε, Οη πνιηηείεο] x. Πνιύ ζπρλά ε αλαθνξά ηεο έλλνηαο ηεο πόιεο ή θαη απιώλ νλνκάησλ πόιεσλ θαη κάιηζηα γλσζηώλ κεηξνπόιεσλ ηνπ θόζκνπ πξνζθέξεη ζην πνηεηηθό θείκελν κηα αλακθηζβήηεηε δύλακε γηα αλάθιεζε εηθόλσλ θαη θαηαζηάζεσλ. Δίλαη έλα ζηνηρείν πνπ εξεζίδεη θαη πξνθαιεί ηδηαίηεξα ζπλαηζζήκαηα. Έηζη λνκίδνπκε ιεηηνπξγεί ην «Παξίζη» ζην πνίεκα «Θα πεζάλω έλα πέλζηκν» ηνπ Κώζηα Οπξάλε: Θα πεζάλσ έλα πέλζηκν ηνπ θζηλνπώξνπ δείιη ζε κηα θάκαξα μέλε, ζην πνιύβνπν Παξίζη Απνραηξεηηζηήξηα θαη θζηλνπσξηλή είλαη θαη ηνπ Πάκπιν Νεξνύδα ε πνηεηηθή ζρέζε κε ηελ πόιε απηή:

8 Αληίν, θζηλόπσξν ηνπ Παξηζηνύ, αληίν πνηάκηα, γεθύξηα αληίν, ςσκί ηξηδάην θαη επσδηαζηό, βαζύ θη αβξό θξαζί, θίινη πνπ κε αγαπήζαηε Η δηεύζπλζή κνπ είλαη αόξηζηε πόιε κνπ είλαη ε γεσγξαθία [Πάκπιν Νεξνύδα, Αληίν, Παξίζη] xi. πκπαηξηώηεο ηνπ Νεξνύδα ν Βηζέληε Οπηηόκπξν ( ) ζεσξεηηθόο ηνπ «θξεαζηνληζκνύ», πνπ πξεζβεύεη πσο ν πνηεηήο νθείιεη λα δεκηνπξγεί έλαλ άιινλ θόζκν δηαθνξεηηθό από ηνλ ππαξθηό, απνραηξεηά θαη απηόο ηελ πόιε απηή: Παξίζη [ ] Οη δξόκνη ζνπ όινη κε θαινύζαλ όηαλ έθεπγα Καη όιεο ηηο ζεκαίεο Κπκάηηδαλ νη απνραηξεηηζκνί [ ] Πεξλώληαο ξίρλσ ζην εθνπάλα Έλα κπνπθέην ινπινύδηα [Βηζέληε Οπηηόκπξν, Αληίν, Παξίζη] xii. Μηιήζακε γηα ην Παξίζη. Απέλαληη ζε πνιιέο κεγάιεο πόιεηο ηεο ηζηνξίαο αιιά θαη ηεο ζύγρξνλεο παγθόζκηαο θνηλσλίαο, ε ινγνηερλία θαη ε πνίεζε θάλεθαλ γελλαηόδσξεο. Σν Παξίζη απνηειεί έλα ηέηνην παξάδεηγκα. «Γελ ππάξρεη γεηηνληά, ζηνά, γέθπξα, παιηό αξρνληηθό, πνπ λα κελ έρεη εκπλεύζεη πνηεηέο, κπζηζηνξηνγξάθνπο ή ηζηνξηθνύο» ππνζηεξίδεη ε Christine Ausseur xiii. Αλάκεζα ζηνπο πνηεηέο πνπ θηινηέρλεζαλ «tableaux parisiens» μερσξίδεη, σο πνηεηήο ηεο πόιεο, ν Charles Baudelaire. Οη αλαιπηέο ηνπ Μπνληιέξ αλαδεηνύλ ζε πνηήκαηα, όπσο ην πεξίθεκν Les sept vieillards, εθηόο από ηηο «παξηζηλέο θαληαζηώζεηο», πεξηγξαθηθά, νπηηθά ή, αθόκα, θαη νζθξεηηθά/νζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηε κεγάιε απηή πνιηηεία xiv. Ο ίδηνο ν Έιηνη παξαπέκπεη, κε ηηο Σεκεηώζεηο γηα ηελ Έξεκε Χώξα, ζην πνίεκα απηό ηνπ Μπνληιέξ γηα λα δώζεη ην βάξνο πνπ απαηηείηαη θαη γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ δηθνύ ηνπ ζηίρνπ. Ζ άπιε Unreal City επηθαιείηαη ηελ πιεζηθή θαη αλζξσπηθή [f]ourmillante cité. Βαζύο θαη παζηαζκέλνο γλώζηεο ηνπ Παξηζηνύ ν Μπνληιέξ xv δηδάζθεη κε ηα πνηήκαηά ηνπ ηελ παξαηήξεζε ησλ αλζξώπσλ ηεο πόιεο. Μεο ησλ παιηώλ πξσηεπνπζώλ ηα δαηδαιώδε πιάηε, πνπ όια, σο θ ε θξίθε, κνηάδνπλ ζα καγεκέλα, παξακνλεύσ εγώ από κνηξαία θιίζε, θάηη παξάμελα ζαξάβαια, όληα ραξηησκέλα [...]

9 [αξι Μπνληιέξ, Οη γξηνύιεο] xvi Ζ αλαθνξά ηνπ Μπνληιέξ θέξλεη απξνζδόθεηα ζην λνπ ηελ ηαηλία Τν κίζνο (1995, Μαηηέ Καζνβίηο), πνπ, ζέηνληαο αλνηρηά ηα πξνβιήκαηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ μέλσλ, ηειεηώλεη δείρλνληαο έλα κεγάιν πνξηξέην ηνπ πνηεηή. Αιιά ε ηαηλία απηή, αθηεξσκέλε ζηνπο «αρώλεπηνπο» ησλ πξναζηίσλ ηεο γαιιηθήο πξσηεύνπζαο, «παξαιιειίδεηαη» κε 1) ην ξνθ, «ρωλεπηήξη ελζωκάηωζεο» xvii, θαη 2) ην ξαπ, «κνηξνιόγη ηωλ θαηαξακέλωλ» xviii, πνπ πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα θαηαλόεζε ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο ηεο πόιεο. Σα γεγνλόηα Οθησβξίνπ/Ννεκβξίνπ 2005, ζηε γαιιηθή πξσηεύνπζα θαη ζε άιιεο πόιεηο ηεο Γαιιίαο, μαλάθεξαλ ζηελ επηθάλεηα «ηα ηξαγνύδηα ηεο εμέγεξζεο» πνπ πκλνύλ ηελ «αζηηθή βία» θαη δσληάλεςαλ ηα ζελάξηα ηνπ «αζηηθνύ κίζνπο»: «Αξθεί λα δηαβάζεη θάπνηνο ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηώλ ξαπ πνπ αθνύλε νη λένη ζηε Γαιιία γηα λα θαηαιάβεη πόζνλ θαηξό ζηγόβξαδαλ νη εμεγέξζεηο κέζα ζηε κνπζηθή» xix. Πέξα από ηηο ζεκαληηθέο απηέο κνξθέο κεινπνίεζεο, ππνζηεξίδεηαη ζνβαξά πσο γεληθά έλα ηξαγνύδη «κε κεξηθέο λόηεο, [ ] κπνξεί λα θαζνξίζεη ηε κπζνινγία κηαο πόιεο, κηαο γεηηνληάο, κηαο δώλεο» xx. Ζ έλλνηα ηεο πόιεο θαζώο θαη νη αλαθνξέο νλνκάησλ πόιεσλ απνθηνύλ κηαλ απξνζδόθεηε αμία ζηελ Έξεκε Χώξα ηνπ T.S. Eliot xxi. Γηα ην ζεκέιην απηό έξγν ηεο κνληέξλαο πνίεζεο, αθόκα θαη ιεπηνκεξεηαθέο ηδηόηεηεο ηεο ρξήζεο πεδώλ θαη θεθαιαίσλ (City, city) πξνβιεκαηίδνπλ. [ 60] Unreal City, Under the brown fog of a winter dawn A crowd flowed over London Bridge, so many, I had not thought death had undone so many. [...] [259] O City city, I can sometimes hear Beside a public bar in Lower Thames Street [...] Ανύπαπστη Πολιτεία, Μέσα στην καστανή κατασνιά μιαρ σειμωνιάτικηρ αςγήρ Φύνοςνταν στο Γιουύπι τηρ Λόντπαρ ένα πλήθορ, τόσοι πολλοί. Δεν τό σα σκευτεί πωρ ο θάνατορ είσε ξεκάνει τόσοςρ πολλούρ Ω Πολιτεία πολιτεία, μποπώ κάποτε κι ακούω Πίσω από ένα μπαπ στο Λόοςεπ Ταίμρ Στπητ [...] xxii Πξόθεηηαη αιήζεηα εδώ γηα ην πεξίθεκν ρξεκαηννηθνλνκηθό θέληξν ηνπ Λνλδίλνπ, ην ίηπ, όπνπ εξγαδόηαλ ν πνηεηήο, ή γηα ηελ θάζε ππαξθηή πόιε ζηελ νπνία ε δωή μεθάλεη ηόζνπο πνιινύο; xxiii ηελ αξλεηηθή θξηηηθή πνπ δεκνζίεπζε ν Κνθόιεο xxiv γηα ηε κεηάθξαζε ηνπ πνηήκαηνο από ηνλ εθέξε xxv, ν θξηηηθόο απηόο βαζίδεη έλα ζεκείν ησλ επηθξίζεώλ ηνπ ζηηο αλαθνξέο ησλ πόιεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πνίεκα (Λνλδίλν, Μόλαρν, Γελεύε, Λνδάλε θαζώο θαη Καξρεδόλα θαη άιιεο). Τπνζηεξίδεη έηζη ππεξβνιηθά λνκίδνπκε xxvi όηη αθόκα θαη ην Waste Land ηνπ ηίηινπ ζα έπξεπε λα είρε απνδνζεί δηαθνξεηηθά, πην ζσζηά, αθνύ δελ πξόθεηηαη νύηε γηα (κηα) ρώξα, νύηε γηα έξεκε. Μήπσο ν κεηαθξαζηήο λνκπειίζηαο καο ζα έπξεπε λα είρε ιάβεη ππόςε ηνπ πσο ε πόιε είλαη εθείλε πνπ θάλεη ην αλύπαξθην ππαξθηό θαη ην έξεκν νηθνύκελν; Σα πνηήκαηα γηα ηηο πόιεηο σο ηόπνπο αλζξώπσλ ζπλζέηνπλ, όηαλ αλζνινγεζνύλ, κηαλ επηηνκή ηεξήο ρσξνγξαθίαο. Ο Γηάλλεο καξαγδήο αληρλεύεη κέζα από ηελ ειιεληθή πνίεζε αηώλσλ ηνπο άγηνπο ηόπνπο κηαο θσηεηλήο θαη ιακπεξήο ειιαδνζύλεο γηα λα ηξαγνπδήζεη κηα γεωγξαθία ηνπ κε νξαηνύ xxvii. Μαο πξνζθέξεη ινηπόλ έηζη έλαλ ειιεληθό άηιαληα πλεπκαηηθήο ηνπνγξαθίαο ζηνλ νπνίνλ ραξηνγξαθήκαηα ηνπ αόξαηνπ δσληαλεύνπλ κέζα από θιίκαθεο κπζηθνύ (αιιά όρη κύζνπ). Ολόκαηα ζεκεξηλώλ πόιεσλ θαη λεζηώλ ελαιιάζζνληαη κε ππνγξαθέο πνηεηώλ καο πνπ «δείρλνπλ ην δξόκν» ζπγθξνηώληαο έηζη έλα έξγν κε κεγάιε αμία.

10 Με ηε ζθξηγειή ηνπ πνιενγξαθία ν καξαγδήο έλα θνκκάηη παηξίδα θαη απηό αξλείηαη έκπξαθηα όηη «ε Διιάδα ζήκεξα δεη ζην θελό». Έζησ θαη αλ ν ίδηνο, σο ππεύζπλνο ζηνραζηήο, ππνζηεξίδεη θάηη ηέηνην xxviii. «ΥΑΜΔΝΔ ΠΟΛΔΗ» ΚΑΗ «ΚΩΥΔ ΜΗΚΡΔ» ΣΖ ΠΟΛΖ, ΠΟΤ ΞΑΝΑΒΡΗΚΔΗ Ζ ΠΟΗΖΖ Ζ πνίεζε πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζηνηρεία ελόξαζεο γηα κηα άιιε δηείζδπζε ζηηο πόιεηο ηνπ θόζκνπ. Ηδνύ, γηα παξάδεηγκα, νη ζηίρνη πνπ αθηεξώλνληαη ζε κηα πόιε ρακέλε, ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε: Μηα πόιε ρακέλε είλαη, πνπ ε εηθόλα ηεο έκεηλε κεο ηελ θαξδηά κνπ Κη είλαη ηόζν βαζηά ε πιεγή πνπ άθεζε ν απνρσξηζκόο. Γελ πξόθεηηαη σζηόζν εδώ γηα ην πνίεκα ελόο Κσλζηαληηλνππνιίηε-Έιιελα λνζηαιγνύ ρακέλσλ παηξίδσλ αιιά γηα ηνπο ζηίρνπο ελόο Σνύξθνπ πνηεηή. Δίλαη βέβαην όηη κε ηελ Kaybolan Sehir (Χακέλε Πόιε) xxix, ν Γηαρηά Κεκάι Μπεγηαηιέ, αληηπαξαζέηεη ζηε γεσπνιηηηθή ηεο πόιεο κηα γεσ-πνηεηηθή ηεο δσήο. Θα κπνξνύζακε, κάιηζηα, λα ζπκπιεξώζνπκε απηή ηελ εηθόλα κε έλα ζηίρν ηνπ Νεληίκ Γθηνπξζέι, θσλζηαληηλνππνιίηε ζπγγξαθέα γλσζηνύ ζην ειιεληθό θνηλό, επηθέξνληαο ζην ζηίρν πνπ παξαζέηνπκε κηα αζήκαληε νξζνγξαθηθή αιιαγή: Γπν πξάγκαηα ζβήλεη κόλν ν ζάλαηνο ην πξόζσπν ηεο κάλαο θαη ηεο [Π]όιεο καο xxx. Υάξε ζηε πνηεηηθή επαηζζεζία ζπλδπαζκέλε κε ηελ εηδηθή ππθλόηεηα ηεο (θ)σδηθήο γιώζζαο ηεο πνίεζεο θαη ηα παηγληώδε δηθαηώκαηά ηεο, καο επηηξέπεηαη λα γξάςνπκε θαη λα δηαβάζνπκε ηελ πόιε. Ή, θαιύηεξα, λα θαληαζηνύκε, όπσο ην πξνηείλεη ν Λεό Φεξέ (Léo Ferré), όιεο ηηο κηθξέο θώρεο (πνπ ζπκνύκαζηε από ηελ Πόιε ηνπ Αιεμαλδξηλνύ Καβάθε). Φαληάδνκαη ηηο κηθξέο θώρεο Πνπ πνηέ δελ αλαδεηά θαλείο... xxxi Όπσο καο εμεγεί απηόο ν γάιινο ηξνβαδνύξνο, απηόο «γηα εθεί ηξαβά, εθεί θαη βξίζθεηαη». Γειαδή, ππνζέηνπκε: ηα δξνκάθηα ηνπ ζπλνηθηζκνύ, πγξά θαη βξώκηθα, κα θαη ζηελά, Δθεί πνπ πξσηνκείλακε, ηη ζιίςε! ζε ζπίηηα ηόζν ζθνηεηλά. [Albert Mérat] xxxii Οη δηαζηάζεηο, νη ηόπνη, νη δξαζηεξηόηεηεο πεξηγξάθνληαη από ηελ πνηεηηθή γιώζζα άιινηε ειιεηπηηθά γηα λα καο βάιεη θαιύηεξα ζην παηγλίδη ηεο θαη άιινηε

11 πεξηζζόινγα, ζαλ ζηξηγθηά δαζθαιίζηηθε επαλάιεςε κνλόηνλνπ ήρνπ ζήκαληξνπ. Ολείξνπ ηόπνο ν ζπλνηθηζκόο [...] δηαινγήο ηξέλσλ ν ζπλνηθηζκόο [...] θπβηζκνύ εκπνξεπκάησλ ν ζπλνηθηζκόο [...] ρώξνο ζηάζκεπζεο ν ζπλνηθηζκόο [...] [Thierry Maricourt] xxxiii Ωζηόζν θάζε αλαθνξά ζηε πνίεζε ηεο πόιεο απνηειεί θαη κηα ππόξξεηε ππόκλεζε ζην πνίεκα Η πόιηο ηνπ Καβάθε: Δίπεο: «Θα πάγσ ζ άιιε γε, ζα πάγσ ζ άιιε ζάιαζζα Μηα πόιηο άιιε ζα βξεζεί θαιιίηεξε από απηή [...]. Καηλνύξηνπο ηόπνπο δελ ζα βξεηο, δελ ζάβξεηο άιιεο ζάιαζζεο. Η πόιηο ζα ζε αθνινπζεί. ηνπο δξόκνπο ζα γπξλάο ηνπο ίδηνπο [...]. Έηζη πνπ ηε δσή ζνπ ξήκαμεο εδώ ζηελ θώρε ηνύηε ηε κηθξή, ζ όιε ηελ γε ηε ράιαζεο. Σν πνίεκα απηό είλαη ην «πξώην ηεο πξώηεο δεκέλεο ζπιινγήο [ηνπ αιεμαλδξηλνύ πνηεηή] πνπ εθδόζεθε ην 1917» xxxiv γηα ην νπνίν ν Keeley, ππνζηεξίδεη όηη ε επηινγή ζηελ πξώηε ζέζε απνηειεί, θαηά θάπνην ηξόπν, πξννίκην όινπ ηνπ Καβαθηθνύ έξγνπ. αλ «ξπζκηζηηθό ζρέδην» γηα ηελ πνιενδνκία θαη ηελ «αξρηηεθηνληθή ηεο θαβαθηθήο θόιαζεο» xxxv πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ. Μνηάδεη ινηπόλ πσο ε πόιε, σο θαβαθηθή εηθόλα, ζηήλεηαη πξνγξακκαηηθά. Καη «δηαζέηεη ύπνπιεο δπλάκεηο, ηόζν ηζρπξέο, ώζηε λα κελ κπνξεί θαλείο λα ηεο μεθύγεη» xxxvi αθνύ, «σο δεζκσηήξην, δελ είλαη απζύπαξθηε [παξά] δαλείδεηαη λόεκα από εκάο» xxxvii. Καη ρξόλν από ην ρξόλν καο. Αθνύ «εθηόο από ηόπνο, ε πόιε είλαη (θπξίσο) ρξόλνο» xxxviii. Καη δελ θαίλεηαη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πόιε πνπ πεξηβάιιεη ην ππνθείκελν, αιιά κε ηηο επηινγέο ηνπ. Σηο εζηθέο, πνπ κεηαθξάδνληαη θαη ζε ρσξηθέο, σο πεξηζσξηαθνί ρώξνη, ζηελ «άθξε ηεο πόιεο». πλδένληαη δειαδή θύξηα κε ηελ εζσηεξηθή πόιε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Πνπ δελ είλαη άιιε από ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή, πνπ ξήκαμε «ζηελ θώρε ηε κηθξή», ην ρξόλν ηνπ, ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζηηγκέο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ρξνληθόηεηεο. Παξαζέζακε ζηελ αξρή απηνύ ηνπ ππνθεθαιαίνπ απόζπαζκα από αληίγξαθν εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο xxxix, όπσο ην ζπκπιήξσζε ε E. G., αθξηθαλνακεξηθαλίδα καζήηξηα ηεο 3εο γπκλάζηνπ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα Σε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο παξαθνινπζήζακε ζηε Chicago Historical Society, ην Μάην ηνπ 1995 όπνπ ε E. G. θαη νη άιιεο ζπκκαζήηξίεο ηεο, ζπκπιήξσζαλ αλάινγα εξσηεκαηνιόγηα. Ζ E. G. είρε έιζεη ζηε Gallery ηεο CHS κε ηελ ηάμε ηεο, ηνπο καύξνπο ζπκκαζεηέο ηεο θαη ηε καύξε δαζθάια ηεο, όπσο θαη από άιια ζρνιεία ηνπ ηθάγνπ είραλ έιζεη ιεπθέο ηάμεηο κε νιόιεπθνπο δαζθάινπο. Πνηνο αγλνεί όηη ε παηξίδα ηεο ακεξηθάληθεο αξρηηεθηνληθήο, ην ηθάγν, εθηόο από ηα αξρηηεθηνληθά πξόηππα πνπ εηζήγαγε, θαηέρεη θαη ηδηαίηεξεο επηδόζεηο ζηνλ θνηλσληθό δηαρσξηζκό; Σν εξώηεκα πνπ καο δεκηνπξγήζεθε ήηαλ θαηά πόζν δηαιέγνληαο ε κηθξή E. G. «έλα ζπίηη καθξηά από ηε παιηά [ηεο] γεηηνληά», ζα κπνξνύζε λα γίλεη «κηα πεηπρεκέλε καύξε γπλαίθα». Γελ ζα ηελ αθνινπζνύζε, ινηπόλ, ε ίδηα πάληα πόιηο; Μπνξεί αιήζεηα λα βξεζεί, γηα κηα καύξε θνπέια, κηα θαηλνύξηα ζπλνηθία; Μηα θαηλνύξηα γεηηνληά, κηα πόιηο άιιε θαιιίηεξε από απηή πνπ ε ακεξηθαληθή θνηλσλία επεθύιαμε γηα ηα άηνκα κε καύξν δέξκα; Πόζν ηαηξηάδεη ζηελ θνηλσλία απηή θαη ζε πνιιέο άιιεο (αλάκεζά ηνπο θαη ε ειιεληθή, θπζηθά) ε θαβαθηθή εηθόλα γηα ηελ πόιε πνπ δξα σο δεζκσηήξην αθνύ δαλείδεηαη λόεκα από εκάο ηνπο ίδηνπο πνπ ξεκάμακε ηελ δσή καο ζε απηή; Ή κήπσο δελ δαλείδεηαη λόεκα κόλν από καο αιιά δηαζέηεη άιιεο ύπνπιεο θαη ηζρπξέο δπλάκεηο; Πνπ αλαπηύζζνληαη κε άιινπο κεραληζκνύο, πέξα από απηνύο πνπ ππαηλίζζεηαη ν αλαγλσξηζκέλα ηόζν

12 δπλαηόο θαβαθηθόο ζηίρνο; ην θάησ-θάησ ζε ηη ζα έθηαηγε ε E. G., πνπ απιά ήηαλ κηα καύξε θνπέια, ώζηε ε πόιηο [λα ηελ] αθνινπζεί [θαη λα ηελ ππνρξεώλεη] ζηνπο δξόκνπο λα γπξλά ηνπο ίδηνπο; Αο ειπίζνπκε όηη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηελ παηξίδα ηεο E. ζα ηεο επηηξέςνπλ λα δήζεη όπσο επηζπκεί θαη λα κελ επαιεζεπζεί θαη ζηελ πεξίπησζή ηεο πόζν θαζνιηθόο είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ θαβαθηθνύ πνηήκαηνο, θαη όηη ε E. ράιαζε ηε δσή ηεο από ην ιόγν θαη κόλν όηη ην δέξκα ηεο είλαη καύξν... Η είδεζε έπεζε αλαπάληερα: κέζα ζηελ πόιε καο βξέζεθε θάπνηνο αλεμήγεηα λεθξόο σ θξίθε! ηακάηεζαλ απηνζηηγκεί ηα πάληα [...] ηξόκνο ζηα ηδηαίηεξά καο, θξίθε θαη ππνςία [...]... ΠΟΛΔΗ ΑΝΩΝΤΜΔ ΚΑΗ ΠΟΛΔΗ ΔΠΩΝΤΜΔ ΣΖ ΠΟΗΖΖ Ο κειεηεηήο ινηπόλ ηεο πόιεο, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη ζηελ πνίεζε θαη λα αλαζύξεη από απηή εθείλεο αθξηβώο ηηο «ύπνπιεο θαη ηζρπξέο δπλάκεηο» πνπ ππαηλίζζνληαη ή θαηαγγέιινπλ νη πνηεηέο ζέηνληαο σο θέληξν ηεο πξνζέγγηζήο ηνπο ηελ πόιε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο κάιινλ παξά ηνλ πνηεηή θαη ην έξγν ηνπ. Οη εθαηό αζελατθέο αθξνζηηρίδεο ηνπ Αληώλε Αλησληάδε είλαη όιεο αθηεξσκέλεο ζηελ ειιεληθή πξσηεύνπζα: ηζηνξηθέο, επαηλεηηθέο, λνζηαιγηθέο θαη επηθξηηηθέο xl. Αγξηειηά Θπγαηέξα Ήζνπλ Νύθε Αηηηθήο. Άζηπ Θεόθηηαρην Ηιηόινπζην Νεξατδέλην Αιάλζαζην. Αξγόηεξα Θάξζεη Ηξεκία Να Αλαπλεύζνπκε. Αηζάιεο Θύκα Ή Νεόπινπησλ Αδηαθνξία; Γνμαζηηθό αθνύγεηαη αληίζεηα έλα άιιν πνίεκα, μέλνπ πνηεηή, ηνπ Αξηνύξν Γθξαθ ( ), πνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα, από παηέξα Βαπαξό θαη κεηέξα Ηηαιίδα. Μάλα ζνθώλ θαη πνηεηώλ θαη εξώσλ εζηάζε [ ] Κη ήηαλε θνζκνμάθνπζηε ζηα ρξόληα εθείλα Κη αλίθεηε ζε ζάιαζζεο κε άπαηα βάζε Παηδηά ηεο εθαηνίθεζαλ καθξηλνύο ηόπνπο [ ] Σε ρώξα πνπ γελλήζεθα ηε ιέλε Αζήλα Τπεξζεηηθό είλαη θαη έλα άιιν αζελατθό πνίεκα μέλνπ πνηεηή, ηνπ Ενάν ληε Μπάξξνο, αθηεξσκέλν απηό ζηνλ Κώζηα Οπξάλε, πνπ ην κεηέθξαζε: Μνλαδηθή κνξθή, πνπ είζαη κόλν νπζία, Μνλαδηθό θπηό, πνπ είζαη κόλν άλζνο, Αγλόηεηα νκνξθόηεξε θη απ ηελ ίδηα ηελ αζσόηεηα, Γπκλόηεηα πνπ αρηηδηβνιάο από ζεκλόηεηα Αληίζεηα, νη ζηίρνη από έλα πνίεκα ηνπ Αληώλε Γσξηάδε αλαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε πόιε:

13 Δπηπρώο, ε είδεζε ησλ ηαηξνδηθαζηώλ καο αλαθνύθηζε [...] έλαο ζπλήζεο ζάλαηνο εμ αζηηίαο ήηαλ ηδνύ, ε γλσκάηεπζηο ην γξάθεη νινθάζαξα «εμ αζηηίαο» [...] Καη ηα ινηπά θαη ηα ινηπά... [Η κηθξή καο πόιε, Αληώλεο Γσξηάδεο] xli Σν πξνεγνύκελν πνίεκα ζπκίδεη θαη ηξαγνύδη ηνπ Bob Dylan. Σηηινθνξείηαη Άλζξωπνο ζην δξόκν (Man on the Street) θαη θάλεη ιόγν γηα ηνλ αλώλπκν πνπ βξίζθεηαη λεθξόο ζην δξόκν: Πώο πέζαλε λα πεη θαλείο, νύηε θαη πνπ ην μέξεη ην δξόκν ηνλ εβξήθαλε λεθξό ην κεζεκέξη Απηόο ήηαλ αζάιεπηνο θαηάρακα ζην δξόκν Κη νη άιινη πνπ πξνζπεξλνύζαλε ζεθώλαλε ηνλ ώκν Γελ ηνπ ιείπεη παξά ν ξπζκόο ηνπ δηθνύ καο δεκνηηθνύ γηα λα γίλεη ν Δπηηάθηνο ηεο ζύγρξνλεο πόιεο. Δίλαη θαλεξή εδώ ε θνηλσληθή πξνζήκαλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πνηεκάησλ απηώλ. Καη θπξίσο ην δήηεκα ηεο ζπλνιηθήο επζύλεο. Πξόθεηηαη ρσξίο ακθηβνιία γηα κηα πόιε, ηελ θάζε πόιε, αδηθεκέλσλ ζπκάησλ θαη θπξίαξρσλ αλεπζύλσλ. Ο Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο ραξηνγξαθεί κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία αλζξσπνγεσγξάθνπ ηε δηθή ηνπ επώλπκε θαη γλσζηή ζε όινπο καο πόιε. Σε Θεζζαινλίθε. ηε δηθή καο ρώξα, ηελ Διιάδα: ηελ νδό Αηγύπηνπ πξώηε πάξνδνο δεμηά Σώξα πςώλεηαη ην κέγαξν ηεο Σξάπεδαο πλαιιαγώλ Σνπξηζηηθά γξαθεία θαη πξαθηνξεία κεηαλαζηεύζεσο. Καη ηα παηδάθηα δελ κπνξνύλε πηα λα παίμνπλε από ηα ηόζα ηξνρνθόξα πνπ πεξλνύλε [...] πνπ θαη αλ ηαμηδέςσ ε Διιάδα κε πιεγώλεη, έιεγε θη ν Πνηεηήο Η Διιάδα κε ηα σξαία λεζηά, ηα σξαία γξαθεία, ηηο σξαίεο εθθιεζίεο Η Διιάο ησλ Διιήλσλ. [Θεζζαινλίθε, Μέξεο ηνπ 1969 κ.χ., Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο] xlii Όπσο αλαιύεη, θαη πνιύ ζσζηά, ν Γηαλλαθόπνπινο «[ε νδόο Αηγύπηνπ] δελ απνηειεί γηα ηνλ πνηεηή απιώο θαη κόλν έλα ρώξν θαζαξά πνιενδνκηθό θαη γεσγξαθηθό [.] Δίλαη θαη εμνρήλ ρώξνο θνηλσληθόο, όπνπ ζπλππάξρνπλ ην αηνκηθό θαη ην εζληθό». Όπσο θαη ζην πξνεγνύκελν πνίεκα, θαη κάιηζηα εδώ ζε ζπγθεθξηκέλε «εθζπγρξνληζκέλε» πνιενδνκηθή εθδνρή, «[ε]ηλαη ν ρώξνο όπνπ παίδεηαη ην έξγν ηεο λεόηεξεο Διιάδαο, κε

14 πξσηαγσληζηέο θάπνηνπο αλώλπκνπο θαη ηζρπξνύο, θαη θνκπάξζνπο ηνλ απιό θαη αθαλή ιαό» xliii. Δίλαη βέβαην όηη, ζην πνίεκα ηνπ Αλαγλσζηάθε, ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο πόιεο πξνβάιινπλ θπξίαξρα θαη ζθιεξά πάλσ ζην θαξηπνζηαιηθό ππόζηξσκα ηεο αθεινύο παηξηδνγλσζίαο θαη παηξηδεκπνξίαο πνπ ζπλζέηνπλ «ηα σξαία λεζηά» θαη νη θαιιηηερληθέο αθίζεο ηνπο. Καη κάιηζηα, νη έλλνηεο ηεο θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (ηξάπεδεο, γξαθεία ηαμηδίσλ) κέζα ζηελ πόιε, κε ην εηδηθό πεξηερόκελν πνπ παίξλνπλ απηά ιόγσ ηεο ρνπληηθήο επνρήο (1969) θαη ηε κεηαλαζηεπηηθή θπγή πνπ ηε ραξαθηήξηδε θαζώο θαη ε θαηάιεςε ηνπ δεκόζηνπ εζληθνύ ρώξνπ ηεο πόιεο από ηα ηξνρνθόξα, απνηεινύλ έλα πξόζθνξν πνιενγξαθηθό πιηθό γηα κηα αθόκα αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ηνπ ζεθεξηθνύ ζηίρνπ πνπ παξεκβάιιεηαη. Απηά πνπ, ζπζηεκαηηθά, ε εζληθή (θαη ζρνιηθή) γεσγξαθία θξύβεη, ν Αλαγλσζηάθεο, έλαο πνηεηήο καο, κάο βνεζά λα ηα δηαβάζνπκε κεγαιόθσλα. Γελ είλαη ιίγνη νη πνηεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από θαιιηεξγεκέλε θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη καο πξνζθέξνπλ ζσζηή αλζξσπνγεσγξαθία ηεο πόιεο. Ο Ακεξηθαλόο (ζνπεδηθήο θαηαγσγήο) Carl Sandburg ( ), πνπ «ηξαγνύδεζε» ην Chicago (δεκνζηεύζεθε ζην πεξηνδηθό Poetry ην 1914) δίλεη, θαηά ηε γλώκε πνιιώλ εηδηθώλ, ηελ πεκπηνπζία ηεο κεγαιύηεξεο πόιεο ηεο κεζνδπηηθήο Ακεξηθήο, «ηεο πόιεο κε ηνπο θαξδηνύο ώκνπο» xliv : [Πίλαθαο ηνπ Robert Dooley κε ηίηιν My Kind of Town (1982, 122x152cm 2 ] Χαζάπε ηνύ Κόζκνπ, Δξγαιεηνκάζηνξα θαη ζηηνθνπβαιεηή! Παίρηε ησλ Σξαίλσλ θαη ησλ Φνξηίσλ ηνπ Έζλνπο Χεηξηζηή, ηθάγν, νξκεηηθό, γεξνδεκέλν θαη βνπεξό, Πόιε κε ηνπο θαξδηνύο ώκνπο...[απόζπαζκα] xlv Όιεο νη αλαθνξέο γίλνληαη, κε ιίγεο ιέμεηο, θαηεπζείαλ ζηηο θύξηεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηθάγνπ (ζθαγεία, εκπόξην ζηηεξώλ, κεηαθνξέο) γηα ηηο νπνίεο έγηλε πνιύ γλσζηή ε πόιε απηή. Ζ πνηεηηθή αληηπαξάζεζε, ζηα πιαίζηα ελόο καζήκαηνο ηεο γεσγξαθίαο ηεο πόιεο, είλαη θαη παηδαγσγηθά ρξεζηκόηαηε όηαλ πξόθεηηαη γηα ην ηθάγν, κηα πόιε πνπ ην όλνκά ηεο ζπλδέεηαη ζπκβνιηθά κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ηεο δεθαεηίαο ην 30 xlvi κόλν, ελώ, γηα παξάδεηγκα, ιεζκνληνύληαη νη αγώλεο πνπ έιαβαλ ρώξα ζην έδαθόο ηεο xlvii.

15 Γελ είκαζηε καθξηά από ηελ Hobohemia xlviii. Ζ «Χνβνεκία» είλαη κηα νδόο αληξώλ West Madison Street, ε «κεγάιε αξηεξία» xlix κηα πόιε, ην «ηθάγν ησλ απόθιεξσλ» l όπνπ «έλα δνιάξην δηαξθεί πην πνιύ από όζν ζε νπνηαδήπνηε άιιε ακεξηθαληθή πόιε» li κηα ρώξα κε ην βαζηιηά ηεο ηνλ αλαγόξεπζαλ νη εθεκεξίδεο αιιά είλαη γλσζηόο από όινπο ηνπο δηαθηλνύκελνπο εξγάηεο lii. Με ιίγα ιόγηα έλαο θόζκνο: «ε πόιε ηεο απηαπάηεο θαη ησλ δηαςεπζκέλσλ ειπίδσλ» liii. Δθεί δνπλ νη άζηεγνη, νη άλεξγνη θαη θπξίσο νη «απαζρνιήζηκνη» ηνπ ηθάγνπ, είηε ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο είηε θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο από ηελ επνρηαθή απαζρόιεζε. Έλαο ιαόο: νη Hobos. O Nels Anderson έδεζε καδί ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα δύν εηώλ ( ), ζηα πιαίζηα ηεο επηηόπηαο έξεπλάο ηνπ. Έηζη ε Υνβνεκία απνηέιεζε αληηθείκελν πεξηγξαθήο από ηα κέζα θαη αηηία παξαγσγήο κηαο νλνκαζηήο έξεπλαο αζηηθήο εζλνγξαθίαο θαη ηαπηόρξνλα πξόηππν γηα έλα όξγαλν γεσγξαθηθήο παξαηήξεζεο ηεο πόιεο ηνπ πεξηζσξίνπ. Πξόθεηηαη ινηπόλ γηα ηε ζπιινγή πξσηόηππνπ θαη κάιηζηα ηδηόηππνπ πιηθνύ «αλζξσπνγεσγξαθίαο» ηεο πόιεο κε ηελ επξύηεξε αληίιεςή ηεο: «αλζξσπηθήο», «αλζξώπηλεο» αιιά θαη αλζξσπηζηηθήο. Σν πιηθό απηό αθνξά επίζεο ηε δηδαζθαιία ηεο γεσγξαθίαο θαηά ηνλ πην απιό ηξόπν: ππάξρνπλ εθεί πεξηγξαθέο ζαλ θαη απηέο πνπ ζπλεζίδνληαη ζε όια ηα βηβιία γεσγξαθίαο (« km [...] ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο εληόο ησλ νξίσλ ηεο πόιεο, ηζνθαξίδνπλ ην ζύλνιν ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ ηεο Διβεηίαο ή ηνπ Βειγίνπ...» ) liv κε ηε κόλε δηαθνξά πνπ εμεγείηαη αθόκα πσο «θαλέλαο δελ μέξεη απηά ηα ζηνηρεία θαιύηεξα από ηνλ hobo» lv, γηα ηνλ νπνίν ε αβέβαηα θαηάζηαζε ηεο απαζρόιεζεο ηνπ θαζηζηνύζε «ηελ επηινγή ηνπ επόκελνπ πξννξηζκνύ ηνπ πάληα έλα πξόβιεκα» lvi, όπσο ην δηαβάδνπκε θαη ζην παξαθάησ πνίεκα lvii. Σάιαξα δελ αθνύγνληαη πηα ηώξα ζην ηάηι πσο πνιινί ηα ήμεξαλ θάπνηε λα βξνληάλε Καη ζηελ Αηιάληα νιόγπξα θάζνληαη ηα παηδηά, Δλώ ζην Σέμαο ηίπνηα δελ έρνπλε λα θάλε. Μα θαη ην Λνύηβηι αλ ζα δεηο, Σα ίδηα πάληα είλαη λα πεηο.... ηαλ απηά αθνύγνληαη θη εδώ θπθινθνξνύλ, Γελ κνηάδεη πηα ηόζν θαθό, λα πεηο θαη ηνύην αθόκα: Γηα όπνπ λα ην βάιεηο θαη όπνπ θη αλ ζε θαινύλ Δδώ κείλε θαιύηεξα, ζε ηνύην δσ ην ρώκα. Ο Μπξερη καο θάλεη έλα κηθξό κάζεκα «παξαγσγήο θαη ρξήζεο ρώξνπ» κέζα από ηελ αξραία ηζηνξία. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, καο ζπκίδεη όηη πάληα, είηε πξόθεηηαη γηα πόιεηο κε επώλπκνπο ηδξπηέο είηε γηα (ηνπο ηόζνπο θαη ηόζνπο) αλώλπκνπο απηννξγαλσκέλνπο νηθηζκνύο εμαζιίσζεο, νη παξαγσγνί ηνπ νηθηζκέλνπ ρώξνπ πξνέξρνληαη από ηε ζησπειή γηα ηελ Ηζηνξία κάδα ησλ εξγαηώλ: Σηο Θήβεο πνηνο κε ηηο εθηά ηνπο πύιεο έρεη ρηίζεη; Μεο ζηα βηβιία δελ αλαθέξνληαη παξά βαζηιηάδσλ νλόκαηα κνλαρά. Οη βαζηιηάδεο είραλε ηηο πέηξεο θνπβαιήζεη; Σελ πόιε Βαβπιώλα πνπ ηόζν ζπρλά θαηαζηξεθόηαλ πνηνο ηελ έρηηδε θάζε θνξά; ηε ρξπζσκέλε πνιηηεία ηεο Λίκαο όπνπ δνύζαλ

16 νη νηθνδόκνη ηεο, ζε πνηα ζπίηη ηεο θαηνηθνύζαλ; [...] [Έλαο εξγάηεο αλαξωηηέηαη δηαβάδνληαο, Μπέξηνιη Μπξερη] lviii Ο Πέηξνο Μάξθαξεο, πξνζεγγίδνληαο ηνλ Μπξέρη, καο επηζεκαίλεη πσο ην λεαληθό πνηεηηθό ηνπ έξγν ραξαθηεξίδεηαη από κηα θηιηθή πξνζέγγηζε ηνπ κηθξόθνζκνπ ηεο γελέζιηαο παηξίδαο ηνπ, πνπ ήηαλ ην Άνπγθζκπνπξγθ.. Φέξλνκαη θηιηθά ζηνπο αλζξώπνπο. Φνξώ Καζώο ην ζπλεζίδνπλ έλα ζθιεξό θαπέιιν. Λέσ: είλαη δώα πνπ κπξίδνπλ ηειείσο ηδηόκνξθα Καη ιέσ θαη πάιη: δε βαξηέζαη, έρσ θη εγώ ηε ίδηα κπξσδηά. [Γηα ην θηωρό Μπ. Μπ., Απόζπαζκα] Όκσο ε εγθαηάζηαζε ηνπ Μπξερη ζην Βεξνιίλν, ζε κηα από ηηο κεηξνπόιεηο ησλ κεγάισλ «αγώλσλ ηεο επηβίσζεο», άλνημε γηα ηνλ πνηεηή, καο ιέγεη ν Μάξθαξεο, κηα λέα πνηεηηθή πξννπηηθή: ε π ό ι ε ό ρ η π η α ζ α κ η θ ξ ό θ ν ζ κ ν ο, κ α ζ α λ π ε δ ί ν κ ά ρ ε ο. Σέηνηα πεδία κάρεο θαη ηόζν δσληαλά έγηλαλ γηα πνιινύο πνηεηέο ηνπ θόζκνπ νη ηζπαληθέο πόιεηο ηελ πεξίνδν ην ζεκαληηθόηαην πνίεκα ηεο ηζπαληθήο γιώζζαο, ζηελ Ηιηόπεηξα, πνπ καο άθεζε ν Οθηάβην Παο θαη πνπ θξίλεηαη ηζάμην κε ηελ Έξεκε ρώξα ηνπ Σ.. Έιηνη, ν ηαμηδεκέλνο κεμηθάλνο πνηεηήο κάο δίλεη εηθόλεο από ηνλ ηζπαληθό εκθύιην πόιεκν. Μαδξίηε ζηα 1937, ζηνπ Αγγέινπ ηελ Πιαηεία νη γπλαίθεο θεληνύζαλ θαη κε ηα παηδηά ηνπο ηξαγνπδνύζαλ, ήρεζε ν ζπλαγεξκόο κεηά θη αθνπζηήθαλ νη θσλάξεο ζπίηηα πέζαλ ηνπ γνλάηνπ κεο ζε ζθόλεο θαη αληάξεο πύξγνη ζηέθαλε ηαπεηλσκέλνη θαη νη ηνίρνη ξαγηζκέλνη παλ απ όια κνπγθξεηό κεραλάξεο νπξιηαρηό [ ] [Ηιηόπεηξα, ηνπ Οθηάβην Παο] Πνιύ πην ζύληνκν, εμίζνπ νδπλεξό, είλαη θαη ην Μηιάλν ησλ βνκβαξδηζκώλ ηνπ 1943, ηνπ ηηαινύ λνκπειίζηα αιβαηόξε Κνπαζηκόλην: Σνπ θάθνπ ςάρλεηο κεο ζηνλ θνπξληαρηό, Φησρό κνπ ρέξη, ε πόιε είλαη λεθξή. Αθνύζηεθε ν ξόγρνο ηεο ν πζηεξλόο κεο ηνπ Ναβίιην ηελ θαξδηά έρεη πεζάλεη Αθήζηε ηνπο λεθξνύο θόθθηλνπο κειαληαζκέλνπο Μελ αγγίμηε ηνπο πξεζκέλνπο, ε πόιε έρεη πεζάλεη, ε πόιε είλαη λεθξή, [Μηιάλν, Αύγνπζηνο 1943 ηνπ αιβαηόξε Κνπαζηκόλην]

17 Καη ε κεηεπελαζηαηηθή ζνβηεηηθή Μόζρα θαη κάιηζηα ζην κπαιό ηνπ κεγάινπ ζηαζώηε ηεο Βιαδίκεξνπ Μαγηαθόθθπ ( ) ήηαλ πεδίν πνιέκνπ, επαλαζηαηηθνύ ππξεηνύ: Μέζα ζηε κεζ από ηηο ζθαίξεο θαη ησλ θαλνληώλ βξνληέο Μόζρα εζύ κηθξό λεζί καο πνύκαζηε πάλσ ηνπ νη δεισηέο. Νεζηηθνί δπζηπρηζκέλνη Με ην Λέληλ ζην θεθάιη θαη ζηα δάρηπια πηζηόιη. Σεο πξώηεο καο δεκνθξαηηάο ηεο αγξνηηάο ηεο εξγαηηάο είκαζη ππεξαζπηζηέο. [Μόζρα, ηνπ Βιαδίκεξνπ Μαγηαθόθθπ] - Γηαζθεπή ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: ΓΔΩ-ΠΟΗΖΣΗΚΔ lix ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΓΔΩΠΟΛΗΣΗΚΔ ΘΔΔΗ Δίλαη πεξηζζόηεξν από βέβαην όηη ε πνίεζε ησλ πόιεσλ πξνζθέξεη έλα ιεθηηθό θαη λνεηηθό πιηθό πνπ δελ πξέπεη λα κείλεη αλεθκεηάιιεπην, αζρνιίαζην θαη αλεπεμέξγαζην. Λεμηιόγηα, ζηίρνη θαη ζηξνθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πόιε ζπληζηνύλ ρξεζηκόηαηα δεδνκέλα. «Δπώλπκα» πνηήκαηα, πνπ είλαη αθηεξσκέλα ζε κεξηθέο πόιεηο, απνηεινύλ «θιέβεο» νξπθηνύ πνπ δελ πξέπεη λα εμνξπρζεί καθξηά από ηηο ζηνέο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο πόιεο. Δάλ γίλεη θάηη ηέηνην, ζα θαίλεηαη πσο αγλνείηαη ην πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ ιόγνπ, ινγνζεζίαο θαη ηδενινγηώλ πνπ έρνπλ παξαρζεί θαη ζπλερίδνπλ λα παξάγνληαη γηα ηελ πόιε. Πνηνο ηερλνθξάηεο ηεο πόιεο κπνξεί λα πεξηθξνλήζεη ηελ πνίεζε σο ηερλνινγία lx, όπσο ην ιέεη ν Μεξαθιήο; Καη πνηνο πνηεηήο επηηξέπεηαη λα αγλνήζεη ηε γεσπνιηηηθή νπζία σο πξαγκαηηθή γεσγξαθία πνπ απνγξάθεηαη ζηα πνηήκαηα σο πεπξαγκέλα ησλ θνηλσληώλ, όπσο καο δίδαμε ν Οπίιηακο lxi ;

18 i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii xxiii xxiv ηέιηνο Θ. Μαθξέδαο, Η Πξέβεδα ζηε λενειιεληθή πνίεζε, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πξέβεδαο, Πξέβεδα, Robert Browning, The Pied Piper of Hamelin, The Folio Society, Μαξηέηα Οηθνλνκνπνύινπ, «Ο παξδαιόο ν απιεηήο ηνπ Χάκειηλ» έκκεηξε κεηάθξαζε ζην πεξηνδηθό Τν Φαηλόκελν ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ, η. 4. Γηα ηε κεζνινγγίηηθε πνηεηηθή πνιενγξαθία ηνπ Παιακά ζα ρξεηάδνληαλ πνιιά λα εηπσζνύλ. Καη πνιιά πεξηζζόηεξα γηα ηε ζύλνιε «πνηεηηθή αλα-παξάζηαζε [απηήο ηεο πόιεο], ζηα γξαπηά ησλ αλζξώπσλ πνπ γελλήζεθαλ ή κεγάισζαλ εθεί». Βι. Παληειήο Μπνπθάιαο, «Σν Μεζνιόγγη θαη νη πνηεηέο ηνπ», Καζεκεξηλή/Δπηά Ηκέξεο, 27 Ννεκβξίνπ 2005, ζει Από ην πεξηνδηθό Πξόηαζε (Άξηα), από απηνγξαθν αληίγξαθν πνπ καο παξαρώξεζε ν πνηεηήο. Γηώξγνο Ρνύβαιεο, Δπηζηξνθή ζη Αλάπιη, Δθδόζεηο Γαβξηειίδεο, 2002, ζει Όπ. π., ζει Νίθνπ Λεβέληε, Άζηπδε, Πιαλόδηνλ, Νίθνπ Λεβέληε, Κνκηδή, Οη εθδόζεηο ησλ Φίισλ, Διέλε Αλησληάδε, «Πνύ θαηνηθνύλ ηα πνηήκαηα ηνπ Σίηνπ Παηξίθηνπ», Δηαηξεία πνπδώλ Νενειιεληθνύ Πνιηηηζκνύ θαη Γεληθήο Παηδείαο, Διιεληθόο αζηηθόο ρώξνο, Δπηζηεκνληθό ζπκπόζην 4-5 Απξηιίνπ 2003, Αζήλα, ζει Γεκήηξηνο θιαβελίηεο, Νάλνο Βαιαωξίηεο - Χξνλνιόγην, βηβιηνγξαθία, αλζνιόγην, Δθδόζεηο Νεθέιε, 2000, ζει. 290, 291. Ζ παξαγξάθεζε ζην παξάζεκα είλαη δηθή καο. Παγθόζκηα πνηεηηθή αλζνινγία, Ταμίδη ζελ πνίεζε, Δθδόζεηο Ναπηίινο, 1995, ζει Ζ παξαγξάθεζε ζην παξάζεκα είλαη δηθή καο. Παγθόζκηα πνηεηηθή αλζνινγία, Ταμίδη ζελ πνίεζε, Δθδόζεηο Ναπηίινο, 1995, ζει Ζ παξαγξάθεζε ζην παξάζεκα είλαη δηθή καο. Christine Ausseur, Guide littéraire des monuments de Paris, Hermé, 1992, ζει. 7. Frédéric de Scitivaux, Baudelaire, Les fleurs du mal, Larousse, 1999, ζει Σν πνίεκα απηό δελ πεξηέρεηαη ζηε γλσζηή κεηάθξαζε ηνπ Γ. εκεξηώηε. (Γ. εκεξηώηε, Μπωληιαίξ: Τα άλζε ηνπ θαθνύ, Δθδ.Χξπζή Γάθλε, (ρ.έ.έ., πεξίπνπ 1964). Μπεξλάξ Νηειβάηγ, «Πάζνο γηα ην Παξίζη», ζην Γηαβάδω, 2/2004, ζει Γ. εκεξηώηε, όπ. π., ζει Μπωληιαίξ: Τα άλζε ηνπ θαθνύ, Δθδ.Χξπζή Γάθλε, (ρ.έ.έ., πεξίπνπ 1964). Paul Moreira, «Le rock creuset pour une intégration», ζην Ignacio Ramonet et al., La ville partout..., όπ. π., ζει Rabah Mézouane, «Le rap, complainte des maudits», ζην Ignacio Ramonet et al., La ville partout..., όπ. π., ζει [Χσξίο ππνγξαθή], «Σα ηξαγνύδηα ηεο εμέγεξζεο», Τν Βήκα, ζει. 12. Frank Lanot, «La ville...» όπ. π., ζει T.S. Eliot, The Waste Land and other poems, Faber and Faber, 1999 (1925). Θ.. Διηνη, Η Δξεκε Χώξα [Μεηάθξαζε Γηώξγνπ Σεθέξε], Ηθαξνο, 2000 (1973). Alasdair D.F. Macrae [Notes:], T.S. Eliot, The Waste Land, York Press, 2001, ζει. 8, 17 θαη 29. Ξ.Α. Κνθόιεο, Ο κεηαθξαζηήο Σεθέξεο, Καζηαληώηε, 2001.

19 xxv xxvi xxvii xxviii xxix xxx xxxi xxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix xl xli xlii xliii xliv xlv xlvi xlvii xlviii xlix l li lii liii liv lv lvi lvii lviii lix lx lxi Θ.. Διηνη, Η Δξεκε Χώξα [Μεηάθξαζε Γηώξγνπ Σεθέξε], Ηθαξνο, 2000 (1973). Γελ είλαη ηνπ παξόληνο λα αζρνιεζνύκε κε ην δήηεκα, πνπ έρεη ήδε πξνζεγγηζηεί ηδηαίηεξα από ηνπο εηδηθνύο. Βι. Ν. Βαγελά, «Έλα θξηηηθό αίληγκα», Τν Βήκα, 24 Ννεκβξίνπ 2003, ζει. 91. Γηάλλεο καξαγδήο, Γεωγξαθία ηνπ κε νξαηνύ, Κέδξνο, Γηάλλεο καξαγδήο, όπ. π., ζει. 31. Farouk Bilici, «La ville adulée chez Yahya Kemal Beyatli», ζην Istanbul réelle, Istanbul rêvée, Institut Français d études Anatoliennes, 1998, ζει. 25. Νεληίκ Γθηνπξζέι, Αγαπεκέλε κνπ Ιζηακπνύι, Δμάληαο, 1990, ζει. 13. Γίδεηαη σο πεδό παξάζεκα. Claude Bartolone [Anthologie/Préface:], Les poètes et la ville, Le cherche midi éditeur, 2000, ζει. 52. Όπ. π., ζει Όπ. π., ζει Edmund Keeley, Cavafy s Alexandria, Princeton Univ. Press, Βι. «The Metaforic City», ζει. 15. Γεκήηξεο Φηιηππίδεο, «Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο θαβαθηθήο θόιαζεο», Βηβιηνζήθε/Διεπζεξνηππία, 259/6 Ηνπλίνπ 2002, ζει. 7, 8. Όπ. π., ζει. 7. Όπ. π., ζει. 7. Όπ. π., ζει. 7. Δδώ απνθηά κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία ε παξαηήξεζε ηνπ Καζζέηα: «Ζ πνίεζε είλαη κηα από ηηο γιώζζεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πεξηγξάςνπλ απηά πνπ αλήθνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ "απνιεζζέληνο ρξόλνπ"». Με ηελ άδεηά ηνπ ζα πξνζζέηακε πεδά: «Καη ηνπ πνιενδνκεζέληνο ρώξνπ». Βι. Καζζέηαο, ό.π., ζει. 77. Official Housing Game Lease, 24 Ματνπ Αληώλε Αλησληάδε, «Αζελάο Μήηξα:», Σύγρξνλα Θέκαηα, Πεξ. β / ρξόλνο 9 νο / Ηνύληνο 1986, ζει Αληώλεο Γσξηάδεο, «Ζ κηθξή καο πόιε», Δπηζεώξεζε Τέρλεο, 105/επηέκβξηνο 1963, ζει. 260, 261. Ζιία Γηαλλαθόπνπινπ, «Μαλώιε Αλαγλσζηάθε: Θεζζαινλίθε, Μέξεο ηνπ 1969 κ.χ.»,, Σύγρξνλε εθπαίδεπζε, 29/Ηνύι. - Αύγ. 1986, ζει Όπ. π., ζει. 55. Γηάινγνο, 1895, 3, ζει. 31. Carl Sandburg, Complete Poems, Harcourt, Brace and Co, 1950, ζει. 3. Να έλαο πξσηνζέιηδνο ηίηινο ειιεληθήο εθεκεξίδαο: «θελέο ηθάγνπ έδεζαλ νη αζζελείο», Τα Νέα, 22 Οθησβξίνπ 1996, ζει. 1. Ρίηζαξλη Ο. Μπόγηεξ Χέξκπεξλη Μ. Μόξε, Η άγλωζηε ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο ηωλ ΗΠΑ, ύγρξνλε Δπνρή, Γεδνκέλα θαη παξαζέκαηα από ην βηβιίν ηνπ Anderson, όπ. π. Nel Anderson, op.cit., pp Όπ. π., ζει. 42. Όπ. π., ζει. 48. Όπ. π., ζει Όπ. π., ζει Όπ. π., ζει. 48. Όπ. π., ζει. 48. Όπ. π., ζει Όπ. π., ζει Μπέξηνιη Μπξερη, «Σξία πνηήκαηα: Δλαο εξγάηεο αλαξωηηέηαη δηαβάδνληαο (θαη άιια)», Δπηζεώξεζε Τέρλεο, 83/Ννέκβξηνο 1961, ζει Ζ έλλνηα ηεο «γεσπνηεηηθήο» ζπλδέεηαη, ζε άιιν πεξηβάιινλ, κε ηελ «επαλάζηαζε» ζηελ πνηεηηθή γιώζζα ηεο πεξηόδνπ , πνπ νθείιεηαη ζηνπο πνιηηηθνπνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο ηνπ γαιιηθνύ πεξηνδηθνύ Tel Quel. Joan Brandt, Geopoetics, Stanford Un. Press, «Ζ ίδηα ε ιέμε δε[λ] ζήκαηλε αξρηθά ηίπνηε άιιν παξά ηελ θαηαζθεπαζηηθή ελέξγεηα ηνπ αλζξώπνπ», βι. Μ.Γ. Μεξαθιήο, «Πνίεζε θαη πεδνγξαθία», Διεύζεξε γεληά, η. 7/Ννέκβξεο 1976, ζει. 16. Βι Η ινγνηερληθή παξάδνζε ωο πεγή ηεο αζηηθήο γεωγξαθίαο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ

ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΘΔΜΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ, ΣΟΝ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ, ΣΖΝ ΠΟΗΖΖ, ΣΖΝ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΗ ΣΔΥΝΔ Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ 1 Ο ΓΔΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα