ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ]

2 Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη

3 Γραμματολογικά στοιχεία Ζωή Έξγα Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1919 θαη πέζαλε ζηελ Πύιν ηεο Μεζζελίαο ην 2003 Σπνύδαζε Ννκηθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο Ζεηείηαη ειπίο Αξλνύκαη Τν δηαβαηήξην Σήκα θηλδύλνπ Τν ιάζνο Η θόληξα θ.α. Κξηηηθή Είλαη από ηνπο πην πνιπδηαβαζκέλνπο ζπγγξαθείο ηεο γεληάο ηνπ. Μεηαθξάζηεθε ζε πνιιέο μέλεο γιώζζεο. Θέμα και περιετόμενο Κείμενο Θέκα ηνπ δηεγήκαηνο είλαη ν δηαρσξηζκόο ησλ αλζξώπσλ ζε δύν αληίπαια ζηξαηόπεδα θαη ε αλάγθε ησλ αλζξώπσλ λα ηνλ μεπεξάζνπλ θαη λα δήζνπλ κνληαζκέλνη ζε κηα λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. Τν πνηάκη, ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, απνηειεί ην ζηνηρείν πνπ ελεξγνπνηεί ηελ πινθή, απνθαιύπηνληαο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ηνπ ζηξαηηώηε. Σηε δέζε ηνπ κύζνπ πεξηιακβάλνληαη ε απαγόξεπζε ηεο κεξαξρίαο θαη ε απόθαζε ηνπ ζηξαηηώηε λα ηελ παξαβεί. Η ζπλάληεζε κε ηνλ αληίπαιν απνηειεί ηελ θνξύθσζε, ελώ ν ζάλαηνο ηνπ ήξσα είλαη ε ιύζε. Τν πεξηερόκελν είλαη θνηλσληθό. Το ποηάμι Τν πνηάκη είλαη ην θπζηθό ζηνηρείν πνπ παξαπέκπεη ζε κηα δσή εηξεληθή θαη θάλεη ηνπο ζηξαηηώηεο λα εθδύνληαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιεκηζηή. Τν θνιύκπη ζηα λεξά θάλεη ην ζηξαηηώηε λα μαλαγίλεη παηδί ηεο θύζεο, λα βιέπεη ζην γπκλό άλδξα απέλαληί ηνπ ηνλ άλζξσπν θαη όρη ηνλ αληίπαιν. Αηζζάλεηαη ειεύζεξνο, παύεη λα δηαθξίλεη δηαθνξέο πνπ ηνλ ρσξίδνπλ από ηνπο άιινπο αλζξώπνπο. Επηπιένλ, όκσο, είλαη θαη ε δηαρσξηζηηθή γξακκή πνπ ρσξίδεη ηνπο δύν αληίπαινπο ζηξαηνύο. Τελ πξνζσξηλή θαηάξγεζε απηνύ ηνπ ζπλόξνπ, ν ήξσαο ηελ πιεξώλεη κε ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή. Έηζη, νη ειπίδεο γηα εηξεληθή ζπλύπαξμε ησλ ιαώλ δηαςεύδνληαη νηθηξά.

4 Ο ζσμβολιζμός ηοσ διηγήμαηος Ο Σακαξάθεο πξνζπαζεί λα ζπκπεξηιάβεη ζν δηήγεκά ηνπ ηα ζπληεηξηκκέλα όλεηξα ηεο γεληάο ηνπ, πνπ κεγάισζε κε ην όλεηξν ηεο παγθόζκηαο εηξήλεο, ην νπνίν δηαςεύζηεθε από ην Β Παγθόζκην Πόιεκν. Ο ζπγγξαθέαο, ινηπόλ, πξνζδίδεη ζην δηήγεκά ηνπ ζπκβνιηθό ραξαθηήξα. Πξόζεζή ηνπ είλαη λα κεηακνξθώζεη ζε ζύκβνιν ην αηνκηθό πεπξσκέλν, ώζηε απηό λα απνθηήζεη θαζνιηθή δηάζηαζε. Απηό ην πεηπραίλεη κε ηελ αλσλπκία ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ πξνζώπσλ, θαζώο θαη κε ηελ ανξηζηία ηνπ ρξόλνπ. Είλαη κηα αληηπνιεκηθή θξαπγή. Ο θόβνο γηα ηνλ πόιεκν, ην αίηεκα ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζπλαδέιθσζεο, ε θύζε σο πεγή δσήο θαη επηπρίαο είλαη βαζηθέο ηδέεο ηνπ δηεγήκαηνο. Ο πόλεμος Απηό ην δηήγεκα γίλεηαη κηα θξαπγή δηακαξηπξίαο γηα ηελ ηξαγσδία ηνπ πνιέκνπ. Ο πόιεκνο είλαη γηα ην ζπγγξαθέα θαηλόκελν μέλν πξνο ηελ αλζξώπηλε θύζε. Ο άλζξσπνο ληώζεη πάληνηε ηελ αλάγθε λα ζπάδεη ηα ζύλνξα πνπ νξζώλνληαη κπξνζηά ηνπ θαη εκπνδίδνπλ ηελ αλζξώπηλε επηθνηλσλία. Η ειεπζεξία είλαη ην βαζηθόηεξν θίλεηξν ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο θαη επηπρίαο. Τα πρόζωπα και οι ταρακηήρες Τα πξόζσπα πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα ζηελ αθήγεζε ραξαθηεξίδνληαη από αλσλπκία. Σην πξόζσπν ηνπ ζηξαηηώηε αληηπξνζσπεύνληαη όινη εθείλνη νη ζηξαηηώηεο, πνπ ζε πεξίνδν πνιέκνπ, αλαγθάδνληαη λα ζθνηώζνπλ, ελώ βαζηά κέζα ηνπο ην κόλν πνπ επηζπκνύλ είλαη ε ζπλαδέιθσζε ησλ ιαώλ. Παξά ηε καθξόρξνλε παξακνλή ηνπ ζηηο πξώηεο γξακκέο ηνπ πνιέκνπ, ν ήξσαο καο θαηνξζώλεη λα δηαηεξεί ηελ αλζξσπηά ηνπ θαη ηελ επαηζζεζία ηεο ςπρήο ηνπ. Με ηελ αλσλπκία θαη ηελ ανξηζηία ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ ρξόλνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ άλζξσπν γεληθόηεξα, θαη ηδηαίηεξα ζην ζύγρξνλν άλζξσπν, πνπ δεη κέζα ζην θόβν θαη ζηελ αγσλία ηνπ πνιέκνπ, αιιά θαη ζηε ζπλερή δηάςεπζε ησλ ειπίδσλ ηνπ. Αθηγημαηικά ζηοιτεία Ο αθεγεηήο δε ζπκκεηέρεη ζηελ αθεγεκαηηθή δξάζε, είλαη εηεξνδηεγεηηθόο, ε αθήγεζε είλαη ηξηηνπξόζσπε, ε εζηίαζε είλαη εζσηεξηθή. Μαο δίλεηαη κόλν ην γεληθό ζθεληθό ηεο αθήγεζεο. Η απξνζδηνξηζηία ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ είλαη ζθόπηκε επηινγή ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηαηξηάδεη κε ην ζπκβνιηθό ραξαθηήξα ηνπ δηεγήκαηνο. Γλώζζα και ύθος Τν δηήγεκα δηαθξίλεηαη γηα ηελ εηθνλνπιαζηηθή ηνπ δύλακε θαη γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ γεγνλόησλ. Η γιώζζα είλαη ιηηή, νη πξνηάεεηο ζύληνκεο θαη θνθηέο. Έηζη, πξνβάιιεηαη ν ηδενινγηθόο θόζκνο ηνπ ζπγγξαθέα κε ζαθήλεηα θαη απιόηεηα. Τα ζπνπδαηόηεξα εθθξαζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη

5 νη έληνλεο εηθόλεο, πνπ κνηάδνπλ κε πίλαθεο δσγξαθηθήο, πνπ επαηζζεηνπνηνύλ αλάγιπθα ην αληηπνιεκηθό πλεύκα ηνπ Σακαξάθε. Αζκήζεις 1. Πνηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ην πνιεκηθό θιίκα ηνπ δηεγήκαηνο; 2. Πώο ζπκβάιινπλ ε γιώζζα, ην ύθνο θαη ε δνκή ηνπ πεδνγξαθήκαηνο ζηελ πξνβνιή ηεο βαζηθήο ηδέαο, πνπ ππνβάιιεη ν ζπγγξαθέαο;

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντησ- Πατζρασ ςτο ςπίτι Κεφαλληνοφ Λουκία INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS 0 14/10/2011 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο Σθηάζνο

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Κατάδικος- Κωνσταντίνου Θεοτόκη I N T E R N T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο Κέξθπξα 1872-1923

Διαβάστε περισσότερα

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Μάθημα: Νέα Ελληνικά Θέμα: Λογοηεσνικό βιβλίο Ο καιπόρ ηηρ δοκιμαζίαρ, Γ.Φ. Πιεπίδη Διήγημα: «Αλλοθποζύνη» Σάξη: Γ Γςμναζίος Διδακηικοί ζηόσοι Οη

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιήληεο 2015 ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

Παλειιήληεο 2015 ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Παλειιήληεο 2015 ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Α1. ΜΕΣΑΦΡΑΗ Με απηά ηα κέζα ινηπφλ εθνδηαζκέλνη νη άλζξσπνη, ζηελ αξρή θαηνηθνχζαλ δηαζθνξπηζκέλνη θαη γη απηφ δελ ππήξραλ αθαλίδνληαλ ινηπφλ απφ ηα ζεξία, γηαηί απφ

Διαβάστε περισσότερα

Δρκελεσηηθό εκηλάρηο 20-10-09. Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης

Δρκελεσηηθό εκηλάρηο 20-10-09. Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης Δρκελεσηηθό εκηλάρηο 20-10-09 Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης Η. Βηογραθηθό εκείωκα Ο Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. πνύδαζε Ηαηξηθή ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο

Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο Α1. Σεκαληηθή επηξξνή από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη απνηειεί ν ηακβηθόο δεθαπεληαζύιιαβνο ζηίρνο ηνπ πνηήκαηνο κε ην νινθιεξσκέλν λόεκα, δειαδή «απεξηηζκέλνο»,

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Έληππε Έθδνζε Διεπζεξνηππία, Σάββαην 1 Φεβξνπαξίνπ 2014

Έληππε Έθδνζε Διεπζεξνηππία, Σάββαην 1 Φεβξνπαξίνπ 2014 Έληππε Έθδνζε Διεπζεξνηππία, Σάββαην 1 Φεβξνπαξίνπ 2014 Ζ ινγνηερλία ζώδεη ην ζέαηξν; Μιλούν για ηεν εμπειρία ηοσς οι Γήμος Αβδελιώδες, Ολια Λαδαρίδοσ, Γήμεηρα Χαηούπε, Σοθία Φιλιππίδοσ, Σεζίλ Μαργέλλοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή Ηδσόνειρο 1 και πραγμαηικόηηηα ή ο ποιηηής Ρώμος Φιλύρας και ο «πιερόηος»: ζτέζεις ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή θνπόο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα εμαθξηβώζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ηαπηόηεηα ηεο πόιεο ηωλ Αζελώλ κέζα από ηελ αζηηθή πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ 1890-1910

H ηαπηόηεηα ηεο πόιεο ηωλ Αζελώλ κέζα από ηελ αζηηθή πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ 1890-1910 H ηαπηόηεηα ηεο πόιεο ηωλ Αζελώλ κέζα από ηελ αζηηθή πεδνγξαθία ηεο πεξηόδνπ 1890-1910 Μαίξε Λεθάθε & Διεπζεξία Σειεηώλε «Αζήλα ηε ιελ θαη πνηέο όλνκα ζηνλ θόζκν, κε ηόζεο ιίγεο ζπιιαβέο, δε ζήκαλε ηόζα.

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ: EΝΑ ΣΑΞΗΓΗ ΣΖΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΟΤΣΟΠΗΑ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΝΗΚΟΛΑΟ ΗΧΝ ΣΔΡΕΟΓΛΟΤ ΠΟΤΓΑΣΖ: ΜΠΑΡΓΑΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΜ: 04105661 Διάλογοι Φιλοζοθίας και Αρχιηεκηονικής: Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ 1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Πνηθηιία κεηακνληέξλνπ ζηα ζηπι Αλ ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηελ αλαδήηεζε ηεο απζεληηθόηεηαο, ηνπ γλήζηνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «εγώ», ε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη»

«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» «Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» Όηαλ αλαθνηλώζεθε ε δηεμαγσγή ηνπ ΗΔ Σπκπνζίνπ Αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο, νη καζεηέο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Δδώ θαη θαηξό, ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο επαλαζρεδηάδεηαη θαη αλαδεκηνπξγείηαη εθ βάζξσλ. Ενύκε πιένλ ζηελ «Θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηώλ». Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

A1. Μονάδερ 25 Β1. Μονάδερ 10 Β2. α) Μονάδερ 3 Μονάδερ 4 Β3. α) Μονάδερ 5 Μονάδερ 5

A1. Μονάδερ 25 Β1. Μονάδερ 10 Β2. α) Μονάδερ 3 Μονάδερ 4 Β3. α) Μονάδερ 5 Μονάδερ 5 ΘΔΜΑΣΑ: ΚΔΙΜΔΝΟ: Σε δσή ζηε Γε ν άλζξσπνο ειάρηζηα ηελ ζέβεηαη, ε δσή όκσο ζε άιινπο θόζκνπο δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε θαληαζία ηνπ. Δίλαη άξαγε πεξηέξγεηα, θαηαθηεηηθή δηάζεζε ή απιώο έλα δηαλνεηηθό

Διαβάστε περισσότερα