ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Β ΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

2 ΔΤΟΣ Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΕΚΠ Γηδαζθόκελο Μάζεκα Ώρες Αρτές Διέγτοσ Βιαβώλ ΙI 20 Σηοητεία Σσζηεκάηωλ Μάτες ΙΙ 11 Σσζηήκαηα Πρόωζες & Δλέργεηας ΙI 82 Νασηηθός Αζιεηηζκός 42 Πεδηθές Αζθήζεης Σηραηηωηηθή Αγωγή 30 Φσζηθή Αγωγή 98 ΘΕΚΠ Γηδαζθόκελο Μάζεκα Ώρες Νασηηθή Τέτλε ΙΙ 12 Αρτές Διέγτοσ Βιαβώλ ΙI 24 Σηοητεία Σσζηεκάηωλ Μάτες ΙΙ 15 Σσζηήκαηα Πρόωζες & Δλέργεηας ΙI 62 (+78)

3 ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ιάλεξη σε αίθουσα Εργαστήριο ιδασκαλία γνωστικών αντικειµένων σε θεωρητική βάση ενώπιον ακροατηρίου αριθµού σπουδαστών. Η διδασκαλία γίνεται σε αίθουσα ή κατάλληλο χώρο µε θρανία και πίνακα ή µηχάνηµα προβολής διαφανειών ιδασκαλία γνωστικών αντικειµένων θεωρητική και πρακτική βάση σε κατάλληλα διαµορφωµένο εργαστήριο µε εξοπλισµό ο οποίος ανταποκρίνεται στις διδακτικές απαιτήσεις ενός εκάστου εκ των γνωστικών αντικειµένων Ατοµική Πρακτική Εξάσκηση Ατοµική διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων µε πρακτική εξάσκηση σε πεδίο (Πλοία, Ν. Υπηρεσίες κλπ) Οµαδική Πρακτική Εξάσκηση Οµαδική διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων µε πρακτική εξάσκηση σε πεδίο (Πλοία, Ν. Υπηρεσίες κλπ) ΙV Μελέτη Μελέτη διδαχθέντων γνωστικών αντικειµένων από τον σπουδαστή V Ι ΙΙ ΙΙΙ Συµµελέτη Γραπτή Εργασία Μελέτη διδαχθέντων γνωστικών αντικειµένων στη οποία απαιτείται συµµετοχή περισσοτέρων του ενός σπουδαστών για την ολοκλήρωσή της Εργασία επί γνωστικού αντικειµένου η οποία ανατίθεται σε ένα ή περισσοτέρους σπουδαστές και η οποία απαιτεί την παράδωση γραπτής αναφοράς εκ µέρους των VI VII Προφορική Εξέταση Προφορική εξέταση γνωστικών αντικειµένων VIII Γραπτή Εξέταση Γραπτή εξέταση γνωστικών αντικειµένων X Παρουσίαση Παρουσίαση γνωστικών αντικειµένων σε ακροατήριο από ένα ή περισότερους σπουδαστές ΧΙ

4 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 2002NE Αρτές Ειέγτοσ Βιαβώλ ΙI Β ΜΗΥ ΥΔΚΠ 1002ΝΔ 20 / 0.5 Γόγκα ΔΒ Αλάπηπμε δεμηνηήησλ κέζσ πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζην ρεηξηζκό ησλ κέζσλ ΔΒ ζηα Π. Πινία ζηελ αληηκεηώπηζε ζπκβάλησλ ππξθατάο θαη δηαξξνήο Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη III 2 ΝΔ8.1.0 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΛΑΒΧΝ Δπζηάζεηα πινίνπ κεηά από βιάβε, ζηεγαλά, δώλεο βιαβώλ, κήθνο θαηάθιηζεο πινίνπ Damage Control Book Δπηθνηλσλίεο, ηξόπνο ρξήζεο θσλεηηθνύ δηθηύνπ θαη αλαθνξώλ βιάβεο ζε θσλεηηθό δίθηπν Μέζνδνη ππνηύπσζεο βιαβώλ ππξθατάο ή δηαξξνήο. IV 2 ΝΔ8.4.0 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΡΑΤΜΑΣΙΧΝ Δθπαίδεπζε επί ηερληθώλ κεηαθνξάο ηξαπκαηία κε θνξείν δηακέζνπ ζπξώλ θαη θαηαπαθηώλ Δθπαίδεπζε επί ηεο ηερληθήο κεηαθνξάο ηξαπκαηία κε ηε κέζνδν κε δύν ηξαπκαηηνθνξείο Δθπαίδεπζε επί ηερληθώλ ΚΑΡΠΑ Πξαθηηθή εμάζθεζε, αηνκηθά θαη νκαδηθά, επί όισλ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα γπκλάζηα ΔΒ ελ πισ (πλαγεξκόο) IV 8 ΝΔ8.2.0 ΜΔΘΟΓΟΙ & ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΤΡΚΑΨΧΝ Δμάζθεζε επί ηεο ηαθηηθήο εηζόδνπ νκάδαο επίζεζεο ππξθατάο κε πδξνζσιήλεο από νξηδόληηα ζύξα/ θξαθηή Δμάζθεζε επί ηεο ηαθηηθήο εηζόδνπ νκάδαο επίζεζεο ππξθατάο κε πδξνζσιήλεο από θαηαθόξπθε θαηαπαθηή Δμάζθεζε επί ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο δηαδξνκήο επίζεζεο Δμάζθεζε εγθαηάζηαζεο νξίσλ θαπλνύ κε θνπξηίλεο ή κε ηηο θαπλνζηεγαλέο θξαθηέο πινίνπ Δμάζθεζε ζηηο δηαδηθαζίεο εθδίσμεο θαπλνύ κε θνξεηά θαη κόληκα κέζα Δμάζθεζε κεραληθήο θαη ειεθηξηθήο απνκόλσζεο δηακεξίζκαηνο Δπίδεημε όισλ ησλ δηαζεζίκσλ πιηθώλ αληηκεηώπηζεο ππξθατάο ησλ αγεκάησλ ΔΒ Δμάζθεζε εθαξκνγήο πεξηθεξεηαθήο ςύμεο Δμάζθεζε ζηελ ππνηύπσζε βιαβώλ ππξθατάο / δηαξξνήο, ζε ζπλδπαζκό κε ρξήζε θσλεηηθνύ δηθηύνπ Πξαθηηθή εμάζθεζε, αηνκηθά θαη νκαδηθά, επί όισλ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα γπκλάζηα ΔΒ ελ πισ (πλαγεξκόο) -Να εκπεδώζεη θαη λα εκβαζύλεη επί ησλ αξρώλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ΔΒ ζε Π. Πινία, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ. -Να απμήζεη ηελ εκπεηξία θαη ηε δεμηόηεηά ηνπ ζηηο κεζόδνπο ρξήζεο κέζσλ κεηαθνξάο ηξαπκαηία, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ. -Να εθπαηδεπηεί ζηηο ηερληθέο ΚΑΡΠΑ. - Να απμήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηε δεμηόηεηά ηνπ ζηηο ηερληθέο θαη ζηηο ηαθηηθέο αληηκεηώπηζεο ππξθατώλ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ

5 IV 8 ΝΔ8.3.0 ΜΔΘΟΓΟΙ & ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΓΙΑΡΡΟΧΝ Δμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο εμάληιεζεο πδάησλ κε θνξεηή πεηξειαηνθίλεηε ή βελδηλνθίλεηε αληιία Δμάζθεζε επί ηερληθώλ εμάληιεζεο πδάησλ κε θνξεηό εγρπηήξα (ηδηθάξη) Δμάζθεζε επί ηερληθώλ εμάληιεζεο πδάησλ κε ζπλδπαζκό ελ ζεηξά θνξεηήο αληιίαο θαη εγρπηήξα Δμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο εμάληιεζεο πδάησλ κε κόληκα κέζα ηνπ πινίνπ Δμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο ππνζηύισζεο θξαθηώλ Δμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο αληηκεηώπηζεο νπώλ ζε ειάζκαηα Δμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο ππνζηύισζεο ζπξίδσλ θαη θαηαπαθηώλ Δπίδεημε όισλ ησλ δηαζεζίκσλ πιηθώλ αληηκεηώπηζεο δηαξξνήο ησλ αγεκάησλ ΔΒ Δμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο αληηκεηώπηζεο νπώλ ζε κεηαιιηθά δίθηπα ζσιελώζεσλ Πξαθηηθή εμάζθεζε, αηνκηθά θαη νκαδηθά, επί όισλ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα γπκλάζηα ΔΒ ελ πισ (πλαγεξκόο) -Να απμήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηε δεμηόηεηά ηνπ ζηηο κεζόδνπο ρξήζεο κέζσλ αληηκεηώπηζεο δηαξξνώλ θαζώο θαη ηηο ηερληθέο θαη ηηο ηαθηηθέο αληηκεηώπηζεο δηαξξνώλ όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ.

6 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 2202NE Σηοητεία Σσζηεκάηωλ Μάτες ΙΙ Β ΜΗΥ ΥΔΚΠ 1202ΝΔ 11 / Μεηξών Πινίνπ 2. Βηβιίν Μάρεο 3. Οδεγία Σππνπνίεζεο Οπιηζκνύ Απόθηεζε βαζηθώλ γλώζεσλ κέζσ επίδεημεο επί ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ αηζζεηήξσλ κάρεο θαη επηθνηλσληώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ νπιηζκνύ. Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη III 2 NE3.9.0 ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Γηαηάμεηο αζθαιείαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ Πξνζηαζία πξνζσπηθνύ / πιηθνύ από ειεθηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ Πξνζηαζία πξνζσπηθνύ / πιηθνύ από αθηηλνβνιίεο νπηηθέο θαη laser Αζθαιείο απνζηάζεηο από ιεηηνπξγνύζεο θεξαίεο (ηύπν, είδνο εθπνκπήο) ΙV - VII 2 ΝΔ3.5.0 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (ΦΧΝΗΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ) Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ θσλεηηθώλ επηθνηλσληώλ θαη επηηνπίσο επίδεημε ζηα αληίζηνηρα δηακεξίζκαηα ηνπ πινίνπ (γηα θάζε ζύζηεκα παξνπζηάδνληαη ηα: θεξαία ζπζθεπή) Καηαγξαθή βαζηθώλ ζηνηρείσλ από λ. Γνθίκνπο ΙV - VII 4 ΝΔ3.4.0 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΙΘΗΣΗΡΧΝ ΜΑΥΗ (ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΑΔΡΑΜΤΝΑ Α/Τ ΜΑΥΗ) Παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ αηζζεηήξσλ κάρεο θαη επηηνπίσο επίδεημε (γηα θάζε ζύζηεκα παξνπζηάδνληαη ηα: θεξαία ζπζθεπή ελδείθηεο). Καηαγξαθή βαζηθώλ ζηνηρείσλ από λ. Γνθίκνπο IV - VII 1 ΝΔ3.3.0 ΤΣΗΜΑΣΑ Κ/Β Γεληθή πεξηγξαθή Κ/Β. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηππνπνίεζε Κ/Β ηνπ Π.Ν Γηαηάμεηο αζθαιείαο ΙV - VII 2 ΝΔ3.2.0 ΤΣΗΜΑΣΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ Δπίδεημε δηακεξηζκάησλ Γηεπζύλζεσο Οπιηζκνύ Γεληθή πεξηγξαθή ππξνβόισλ. Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή βαζηθώλ ζηνηρείσλ από λ. Γνθίκνπο -Να γλσξίδεη ηα ζέκαηα αζθαιείαο πξνζσπηθνύ θαη πιηθνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ κάρεο ηνπ πινίνπ. -Να αληηιεθζεί ηε γεληθή δνκή ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθώλ θσλεηηθώλ επηθνηλσληώλ ηνπ πινίνπ -Να αληηιεθζεί ηε γεληθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηήξσλ κάρεο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο θπξίσλ ζπζηεκάησλ απηώλ -Να γλσξίδεη ηα θαηερόκελα Κ/Β ησλ ζπκκεηερόλησλ π. πινίσλ -Να αληηιακβάλεηαη ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο βαζηθέο δπλαηόηεηεο ησλ Κ/Β απηώλ -Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο γηα ηα Κ/Β -Να γλσξίδεη ηνλ θύξην νπιηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ π. Πινίσλ

7 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 2201NE Σσζηήκαηα Πρόωζες & Ελέργεηας ΙI Β ΜΗΥ ΥΔΚΠ 1201ΝΔ 82 / Μεηξών Πινίνπ 2. Βηβιίν Μάρεο 3. Γηαηάμεηο Αζθαιείαο Αξρεγείνπ ηόινπ 4.Έληππν πινίνπ γηα δηαδηθαζίεο αλάγθεο 5. ρεδηαγξάκκαηα δηθηύσλ πινίνπ (Platform) 6. Οδεγίεο Σππνπνίεζεο 1. Απόθηεζε εκπεηξηώλ θαη γλώζεσλ ειέγρνπ / παξαθνινύζεζεο ησλ ζε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο θαη ελέξγεηαο 2.Απόθηεζε δεμηόηεηαο ζηε ρξήζε απιώλ νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ λαπηηθώλ ζπζηεκάησλ Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη IV 2 NE ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΧΗ Δθπαίδεπζε ζηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ δηαθόξσλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ Βαζηθή πεξηγξαθή ησλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εθθίλεζεο, ιεηηνπξγίαο, θξάηεζεο κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ (ειεθηξηθώλ θαη κεραλνινγηθώλ) Δπίδεημε εύξεζεο ηνπ ηξόπνπ ρεηξηζκνύ ελόο ζπζηήκαηνο από ηα αληίζηνηρα ηερληθά εγρεηξίδηα ρξήζεο απηνύ (OPERATION MANUALS) IV 2 ΝΔ6.1.0 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ & ΚΑΡΙΦΗΜΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Δπεμήγεζε κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ ελόο κεραλήκαηνο (π.ρ κίαο αληιίαο). Δπηπξόζζεηε πξαθηηθή εμάζθεζε θαηά ηελ εθηέιεζε βαξδηώλ ελ πισ IV 40 ΝΔ6.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΡΟΧΗ Δπηηνπίσο επίδεημε ησλ κεραληθώλ κεξώλ θαη εμαξηεκάησλ ελόο εθάζηνπ εθ ησλ βαζηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο ΠΔ Δπίδεημε βαζηθώλ δηθηύσλ ησλ κεραλώλ ΜΔΚ ή Α/ (ιίπαλζεο, θαπζίκνπ, ςύμεσο, αέξα ππεξπιήξσζεο) Δπίδεημε ξύζκηζεο ηεο πίεζεο αλνίγκαηνο εγρπηήξα θαπζίκνπ ζε κεραλή DIESEL Δπίδεημε ιήςεο πίεζεο ζπκπίεζεο θαη πίεζεο θαύζεο ζε θύιηλδξν εκβνινθόξνπ κεραλήο DIESEL ελ ιεηηνπξγία. Δπεμήγεζε ρξεζηκόηεηάο ηνπο -Να απνθηήζεη ζηνηρεηώδε εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή βαζηθώλ δηαδηθαζηώλ εθθίλεζεο - ιεηηνπξγίαο - θξάηεζεο ησλ κεραλεκάησλ εγθαηάζηαζεο πξόσζεο. -Να απνθηήζεη επρέξεηα ζηε ρξήζε ησλ ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ θαη ζρεδίσλ ηνπ πινίνπ. -Να γλσξίδεη ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πξόσζεο (σο ζπλόινπ ησλ βαζηθώλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ) -Να γλσξίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα όξηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ΠΔ -Να απνθηήζεη εκπεηξία ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο. -Να γλσξίδεη ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ, εμαξηεκέλσλ θαη κε, δηθηύσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε πξόσζεο

8 VII-VIII 8 ΝΔ6.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΡΟΧΗ θαξίθεκα / νλνκαηνινγία κεραληθώλ κεξώλ θαη θπξίσλ εμαξηεκάησλ ΜΔΚ ή Α/, θ. κεησηήξα, εμαξηεκάησλ σζηηθνύ ηξηβέα, ηξηβέσλ ειηθνθόξσλ αμόλσλ, ειίθσλ θαξίθεκα, αξρέο ιεηηνπξγίαο βαζηθώλ δηθηύσλ ππνζηήξημεο κεραλώλ ΜΔΚ ή Α/ (ιίπαλζεο, θαπζίκνπ, ςύμεσο, αέξα) Κάζε Ν. Γόθηκνο ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη ην ζύλνιν ησλ ζθαξηθεκάησλ (6.2.3 θαη 6.2.7) θαη γηα Α/ θαη γηα DIESEL αλαιόγσο ηεο πξνσζηήξηαο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο π. Πινίνπ IV 8 ΝΔ7.1.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δπίδεημε θαη πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθώλ ζπζθεπώλ / ζπζηεκάησλ ηεο ΗΔ (γελλήηξηεο, ειεθηξνκεραλέο, θύξηνη πίλαθεο θαη ππνπίλαθεο δηαλνκήο ει. ηζρύνο) Πίλαθεο θαη ηξόπνο δηαλνκήο ει. ηζρύνο Πεξηγξαθή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθώλ ζπζθεπώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΗΔ IV 8 NE7.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣ. ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο κεξώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο απηόκαηνπ ρεηξηζκνύ. Πεξηγξαθή ησλ ηξόπσλ ρεηξηζκνύ ηεο ΠΔ (απηόκαηα, εκηαπηόκαηα, ηνπηθά ρεηξνθίλεηα) Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπξίσλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο ΠΔ (παξαγσγή ζήκαηνο ζηνπο αηζζεηήξεο, κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο, επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο, πξνβνιή ησλ κεηξήζεσλ) -Να εκπεδώζεη ηε δνκή ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο, ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη λα γλσξίδεη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ θπξίσλ ζπζηεκάησλ. -Να απνθηήζεη δεμηόηεηα ζηελ εθηέιεζε βαζηθώλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ ζε κεραλέο DIESEL - Να γλσξίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζρεηηθά όξηα ησλ θπξίσλ ζπζηεκάησλ / ζπζθεπώλ ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο -Να γλσξίδεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο θαη ηα βαζηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ην ρεηξηζκό ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο απηόκαηα, εκηαπηόκαηα θαη ηνπηθά ρεηξνθίλεηα. IV 1 NE6.5.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΦΤΚΣΙΚΗ Πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ζύλδεζε θαη νινθιήξσζε κε ηελ ΠΔ Δπίδεημε ησλ θπξίσλ ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο ςπθηηθήο. Λήςε ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ζηα ηνπηθά όξγαλα - Όξηα -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ θπξίσλ ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο ςπθηηθήο. IV 1 NE6.8.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΦΑΛΑΣΧΗ Πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο αλάζηξνθεο όζκσζεο Πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο κε βξαζηήξα IV 4 NE ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Γηαηάμεηο αζθαιείαο θαηά ηε ιεηηνπξγία / επηζθεπή κεραλνινγηθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ Γηαηάμεηο αζθαιείαο γηα ηε ρξήζε / δηαλνκή ειεθηξηθήο ηζρύνο Παξαδείγκαηα αηπρεκάησλ ζην ΠΝ ιόγσ κε νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο. -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο αθαιάησζεο -Να απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα αζθαιή ιεηηνπξγία αιιά θαη πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε εξγαζίαο ζε κεραληθά ή ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ηνπ πινίνπ VII-VIII 4 NE7.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣ. ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ πκπιήξσζε πιήξνπο πίλαθα κεηξήζεσλ ηεο ΠΔ θαη ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπηθά από ηα ιεηηνπξγνύληα κεραλήκαηα θαη από ην απηόκαην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ελ πισ Κάζε Ν. Γόθηκνο ζην ζύλνιν ησλ ΥΔΠ ζα ζπκπιεξώζεη γηα ηα ιεηηνπξγνύληα κεραλήκαηα 10 ζεη ηνπηθώλ κεηξήζεσλ θαη 10 ζεη κεηξήζεσλ από ην απηόκαην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο -Να απνθηήζεη δεμηόηεηεο ζηε ιήςε θαη θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ κεηξήζεσλ, γλσξίδνληαο ηα ζρεηηθά όξηα IV 4 NE6.6.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΜΔΣΑΓΓΙΗ & ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΡΔΤΣΧΝ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ ππξθατάο Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ εμάληιεζεο θπηώλ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ κεηάγγηζεο θαπζίκσλ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ ςύμεο Καηεγνξίεο αληιηώλ ζηελ εγθαηάζηαζε πξόσζεο θαη επίδεημε από κία αληιία θάζε θαηεγνξίαο. Δκπέδσζε θαη πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελ πισ βαξδηώλ ζηα δηακεξίζκαηα πξόσζεο -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηα θύξηα κέξε ησλ βαζηθώλ δηθηύσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. -Να γλσξίδεη ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ αληιηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο, σο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο επί ησλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο απηώλ θαη γηα πνην ιόγν, θαηά πεξίπησζε, επηιέγνληαη.

9 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο 2004ΝΕ Νασηηθός Αζιεηηζκός Β ΜΗΥ ΥΔΚΠ Πξναπαηηνύκελα - πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 42 / 1.5 Βηβιίν ηζηηνπινΐαο θαη λαπηηθήο ηέρλεο (Παλαγηώηε ηξνύδα)-έθδνζε ΠΟΙΑΘ. Απόθηεζε βαζηθώλ γλώζεσλ ηζηηνπινΐαο θαη αλάπηπμε απαξαηηήησλ δεμηνηήησλ κέζσ πξαθηηθήο εμάζθεζεο, γηα ηελ εθηέιεζε αζθαινύο πινπ κε ηζηηνθόξα ζθάθε. Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη I 4 ΝΔ1.9.0 ΙΣΙΟΠΛΟΨΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ Ολνκαηνινγία / νξνινγία ζθάθνπο θαη αξκαησζηάο ηνπ. Γηαηάμεηο αζθαιείαο Πξνεηνηκαζία απόπινπ. Δπίδεημε εμνπιηζκνύ αζθαιείαο Life raft. Υξήζε VHF Θεσξία αεξνδπλακηθήο - θαηλόκελν Bernoulli (ηξηκάξηζκα παληώλ) Πιεύζεηο ζθάθνπο (όξηζα, θιεηζηή πιαγηνδξνκία, πιαγηνδξνκία, δεπηεξόπξπκα, πξύκα) Άπαξζε, παξαβνιή θαη αγθπξνβνιία Ναπηηιία. Πξνζδηνξηζκόο ζηίγκαηνο κε δηνπηεύζεηο Γηεζλήο Καλνληζκόο πξνο Απνθπγή ύγθξνπζεο (ΓΚΑ) ζηε ζάιαζζα, γηα ηζηηνπιντθά ζθάθε. IV 36 ΝΔ2.8.0 ΙΣΙΟΠΛΟΨΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ Γλσξηκία κε ην ζθάθνο Ολνκαηνινγία / νξνινγία ζθάθνπο θαη αξκαησζηάο ηνπ. Γηαηάμεηο αζθαιείαο Πξνεηνηκαζία απόπινπ. Δπίδεημε εμνπιηζκνύ αζθαιείαο Life raft. Υξήζε VHF. Απόπινπο Σνπνζέηεζε - βηξάξηζκα παληώλ, κνπδάξηζκα κεγίζηεο, κάδεκα παληώλ Σξηκάξηζκα παληώλ, (ζεσξία αεξνδπλακηθήο θαηλόκελν Bernoulli) Πιεύζεηο ζθάθνπο (όξηζα, θιεηζηή πιαγηνδξνκία, πιαγηνδξνκία, δεπηεξόπξπκα, πξύκα) - ηήξεζε πνξείαο Άπαξζε, παξαβνιή θαη αγθπξνβνιία Ναπηηιία (αλαγλώξηζε αθηώλ θαηά ηελ εκέξα θαη αλαγλώξηζε θαλώλ θαηά ηε λύθηα). Πξνζδηνξηζκόο ζηίγκαηνο κε δηνπηεύζεηο Ναπηηθνί θόκπνη (Καληειίηζα, ςαιηδηά, πνδόδεζκνο, ζηαπξόθνκπνο, δέζηκν ζε θνηζαλέιν, ληνπθηάξηζκα ζρνηληώλ) Πξαθηηθή επί ηνπ Γηεζλή Καλνληζκνύο πξνο Απνθπγή πγθξνύζεσο (ΓΚΑ) ζηε ζάιαζζα Πξνεηνηκαζία θαηάπινπ. Καηάπινπο, δέζηκν ζε ξεκέληδν. -Να γλσξίδεη ηελ νλνκαηνινγία ηνπ ζθάθνπο θαη ηεο αξκαησζηάο. -Να γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο πιεύζεηο θαη ην αλεκνιόγην. -Να γλσξίδεη ηα ζέκαηα ΓΚΑ γηα ηζηηνπιντθά ζθάθε. -Να γλσξίδεη ηα ζέκαηα αζθαιείαο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ηζηηνπιντθώλ ζθαθώλ -Να εμαζθεζεί ζηελ νλνκαηνινγία ηνπ ζθάθνπο θαη ηεο αξκαησζηάο ηνπ. -Να εμαζθεζεί ζηηο δηάθνξεο πιεύζεηο. -Να αλαπηύμεη δεμηόηεηα θαηαζθεπήο, γξήγνξα θαη ζσζηά, δηαθόξσλ λαπηηθώλ θόκπσλ. -Να εμαζθεζεί ζηα ζέκαηα λαπηηιίαο επί ηνπ Ι/Φ ζθάθνπο. -Να είλαη ηθαλόο λα πιεύζεη κε ηζηία. X 2 Γξαπηή εμέηαζε επί ηνπ ζπλόινπ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ

10 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα 2003 ΝΕ Πεδηθές Αζθήζεης Σηραηηωηηθή Αγωγή Β ΜΗΥ ΥΔΚΠ 1003 ΝΔ πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο 30 / 1.0 Βηβιηνγξαθία 1. Βνήζεκα Πξνπαηδεπηνύ (Σεύρνο Α) 2. Δγρεηξίδην Δθζηξαηείαο - Διαθξά όπια πεδηθνύ (ΓΔ ΔΔ7-200) θνπόο Μαζήκαηνο 1. Δκπέδσζε δεμηνηήησλ κέζσ πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζηελ εθηέιεζε ππξώλ θνξεηνύ νπιηζκνύ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο. 2. Δμάζθεζε ζηελ εθηέιεζε πεδηθώλ αζθήζεσλ αόπινπ / ελόπινπ ζηξαηηώηε. Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη XI 0 Δμεηάζεηο επηδόζεσλ / αμηνιόγεζε δπλαηνηήησλ-ηθαλνηήησλ θαζ όιε ηε πεξίνδν εθπαίδεπζεο θαη εηδηθόηεξα αμηνινγείηαη ε ζπκκεηνρή θαη ε απόδνζε ζε παξειάζεηο θαη αγήκαηα IV 25 NE9.0.0 ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Δμάζθεζε ζηηο νκαδηθέο πεδηθέο αζθήζεηο αόπινπ ζηξαηηώηε Δμάζθεζε ζηηο νκαδηθέο πεδηθέο αζθήζεηο ελόπινπ ζηξαηηώηε. III 4 ΝΔ3.1.0 ΦΟΡΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΠΛΙΜΟΤ Δμάζθεζε κε ηελ εθηέιεζε πξαγκαηηθώλ ππξώλ κε ΦΟ Δμάζθεζε ζηελ εθηέιεζε βαζηθήο ζπληήξεζεο θαη ιύζεο άξκνζεο όπισλ ΦΟ : Σνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά εηεζίσο ζην Πεδίν Βνιήο ηνπ ΚΔΠΑΛ I 1 ΝΔ3.1.0 ΦΟΡΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΠΛΙΜΟΤ Δθπαίδεπζε ζηε δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο αθινγηζηίαο θνξεηνύ ππξνβόινπ όπινπ Γηαηάμεηο αζθαιείαο - Να αλαπηύμεη πεξαηηέξσ ηε δεμηόηεηά ηνπ ηόζν ζηελ εθηέιεζε πεδηθώλ αζθήζεσλ αόπινπ θαη ελόπινπ ζηξαηηώηε όζν θαη ην ζπγρξνληζκό κέζσ νκαδηθήο εμάζθεζεο θαηά δηκνηξία ή ιόρν. -Να έρεη δεμηόηεηα ζηελ εθηέιεζε ππξώλ θνξεηνύ νπιηζκνύ θαη ζηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ αζθαιείαο -Να απνθηήζεη δεμηόηεηα θαη εμνηθείσζε ζηε βαζηθή ζπληήξεζε ηνπ COLT θαη ηνπ ηπθεθίνπ G3A3 -Να γλσξίδεη ζέκαηα δηαηάμεσλ αζθαιείαο θαη αληηκεηώπηζεο αθινγηζηίαο ηνπ πηζηνιηνύ COLT.

11 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο 2005ΝΕ Φσζηθή Αγωγή Β ΜΗΥ ΥΔΚΠ Πξναπαηηνύκελα 1005 πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 98 / Βειηίσζε ηεο θπζηθήο ηνπ θαηάζηαζεο κέζσ γεληθήο άζιεζεο. 2. Δθπαίδεπζε ζηηο ηερληθέο θνιύκβεζεο, λαπηηθώλ εκπνδίσλ, ζηίβνπ, θσπειαζίαο θαη ηζηηνπινΐαο 3. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε θάπνην από ηα θαιιηεξγνύκελα ζηε ΝΓ αζιήκαηα. Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη III 36 ΝΔ ΓΔΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ Δμάζθεζε ζηελ θνιύκβεζε ειεύζεξν ζηπι Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα λαπηηθά εκπόδηα αλαξξίρεζε ζε κπόηδνπο Δμνηθείσζε κε ηελ ηζνξξνπία θαη ην ύςνο Πξαθηηθή εμάζθεζε ζην ζηίβν Γξόκνη 100κ, 1000κ, 3000κ Βαζηθέο ηερληθέο άζιεζεο, ζπλαξκνζηηθέο αζθήζεηο Γεληθή άζιεζε, αεξόβηα-αλαεξόβηα πξνπόλεζε κε δξόκνπο Δξγνκεηξηθή αμηνιόγεζε. III-IV 54 NE ΟΜΑΓΔ ΑΘΛΗΗ Οκάδα θαιαζνζθαίξηζεο Οκάδα πεηνζθαίξηζεο Οκάδα ζηίβνπ-ξίςεσλ Οκάδα ζθνπνβνιήο Οκάδα μηθαζθίαο Οκάδα αληηζθαίξηζεο Οκάδα θνιύκβεζεο Οκάδα θσπειαζίαο Οκάδα ηζηηνπινΐαο ηξηγώλνπ κε ζθάθε ηύπνπ Laser, Lighting, 470, 420 θαη J 24. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ γηα ηελ ηζηηνπινΐα : Γλσξηκία κε ην ζθάθνο Ολνκαηνινγία / νξνινγία θαη αξκαησζηά. Ναπηηθνί θόκπνη (Καληειίηζα, ςαιηδηά, πνδόδεζκνο, ζηαπξόθνκπνο, δέζηκν ζε θνηζαλέιν, ληνπθηάξηζκα ζρνηληώλ). Σνπνζέηεζε - βηξάξηζκα παληώλ, κνπδάξηζκα κεγίζηεο, κάδεκα παληώλ. Σξηκάξηζκα παληώλ (ζεσξία αεξνδπλακηθήο θαηλόκελν Bernoulli). Πιεύζεηο ζθάθνπο (Όξηζα, θιεηζηή πιαγηνδξνκία, πιαγηνδξνκία, δεπηεξόπξπκα, πξύκα). Σήξεζε πνξείαο Οκάδα γεληθήο άζιεζεο -Να αλαπηύμεη ηηο ηερληθέο ηεο θνιύκβεζεο. -Να είλαη ηθαλόο λα ειέγρεη ηα ζεκεία ζηήξημεο θαη ηζνξξνπίαο ηνπ ζώκαηόο ηνπ ζε ππεξπςσκέλν επίπεδν -Να γλσξίδεη ηελ νξζή ηερληθή ηνπ ηξεμίκαηνο θαη ηεο αεξόβηαο πξνπόλεζεο. -Να αμηνινγεί θαη λα βειηηώζεη ηηο ζσκαηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο θαη ηε ζσκαηηθή ηνπ αληνρή. -Να γλσξίδεη ην αζιεηηθό ππόβαζξν θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο. -Να αλαπηύμεη ηε δεμηόηεηα εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αληίζηνηρε νκάδα. Όινη νη Ν. Γόθηκνη ζπκκεηέρνπλ θαη αζινύληαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ από ηηο αλσηέξσ νκάδεο

12 XI 8 Δμεηάζεηο αζιεηηθώλ επηδόζεσλ / αμηνιόγεζε δπλαηνηήησλ-ηθαλνηήησλ ζηα αγσλίζκαηα: ζηίβνπ (100κ., 1000κ., ύςνο, κήθνο, ζθαίξα) λ. εκπόδηα θαη θνιύκβεζε. Οη εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη εληόο 2 δίσξσλ γηα θάζε Σεηξάκελν

13 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 2203ΝΕ Νασηηθή Τέτλε ΙΙ Β ΜΗΥ ΘΔΚΠ 1203ΝΔ 12 / Δγρεηξίδην Ναπηηθήο Σέρλεο (Λάκπξνπ Ι. νθξά, Αληηλαπάξρνπ ε.α. ΠΝ) 1. Απόθηεζε γλώζεσλ κέζσ επίδεημεο ζηνηρείσλ ηνπ εμαξηηζκνύ νξκίζεσο, πισηώλ θαη ζσζηηθώλ κέζσλ. 2. Αλαπηπμε δεμηνηήησλ κέζσ πξαθηηθήο εμάζθεζεο ρεηξηζκνύ ζηελ πξνεηνηκαζία ζηαζκνύ θαζαίξεζεο/αλαθξέκαζεο πισηώλ κέζσλ θαη ζην ρεηξηζκό κεραλνθίλεηεο ιέκβνπ. Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη III 2 NE2.5.0 Ο ΔΞΑΡΣΙΜΟ ΠΛΧΣΧΝ & ΧΣΙΚΧΝ ΜΔΧΝ Πξαθηηθή εμάζθεζε ρεηξηζκνύ κεραλνθίλεηεο ιέκβνπ : Ο θάζε Ν. Γόθηκνο εθθίλεζε-ιεηηνπξγία-θξάηεζε κεραλήο ιέκβνπ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά IV 3 NE2.5.0 Ο ΔΞΑΡΣΙΜΟ ΠΛΧΣΧΝ & ΧΣΙΚΧΝ ΜΔΧΝ Δμάζθεζε ζηελ θαζαίξεζε / αλαθξέκαζε πισηώλ κέζσλ Δπίδεημε ρξήζεο αηνκηθνύ ζσζηβίνπ θαη ζηαζεξώλ θπθιηθώλ ζσζηβίσλ θαηαζηξώκαηνο Δπίδεημε κεζόδνπ αιιαγήο ακπνύιαο θαη θαλνύ ζσζηβίνπ Δπίδεημε πλεπζηήο ζρεδίαο θαη κεραληζκνύ αθέζεσο Άλνηγκα πλεπζηήο ζρεδίαο θαη επίδεημε πιηθώλ Δπίδεημε όισλ ησλ Κνκβίσλ Αλζξώπνπ ζηε Θάιαζζα (ΜΟΒ) πνπ πθηζηαληαη ζην πινίν θαη επεμήγεζε ηξόπνπ ρξήζεο απηώλ : Μία θνξά ζπλδπαδόκελν γηα όιεο ηηο ηάμεηο I 2 NE2.5.0 Ο ΔΞΑΡΣΙΜΟ ΠΛΧΣΧΝ & ΧΣΙΚΧΝ ΜΔΧΝ Σύπνη ιέκβσλ θαη νλνκαηνινγία απηώλ Δπσηίδεο. Πεξηγξαθή ηύπσλ επσηίδσλ: ηνκέσο θαη βαξύηεηαο. Πξνεηνηκαζία, θαζαίξεζε θαη αλαθξέκαζε ιέκβσλ Λνηπέο ζσζηηθέο ζπζθεπέο. ρεδίεο, αηνκηθά θαη θπθιηθά ζσζίβηα (ραξαθηεξηζηηθά / ρξήζε / επηζεσξήζεηο / δηαηάμεηο αζθαιείαο) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηερληθώλ επηβίσζεο λαπαγνύ ζηε ζάιαζζα -Να αλαπηύμεη δεμηόηεηα ζην ρεηξηζκό κεραλήο ζσζηηθήο ιέκβνπ. -Να θαηαζηεί ηθαλόο ζηελ άκεζε θαη νξζή ρξήζε όισλ ησλ πισηώλ θαη ζσζηηθώλ κέζσλ, θαζώο επίζεο θαη ζηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε όινπ ηνπ δηαηηζέκελνπ εμαξηηζκνύ γηα ηελ επηβίσζε όζσλ επηβαίλνπλ ζην πινίν. -Να γλσξίδεη ηα είδε ησλ πθηζηάκελσλ ιέκβσλ θαη ινηπώλ ζσζηηθώλ ζπζθεπώλ θαη εμνπιηζκνύ, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ πιεξώκαηνο -Να εκπεδώζεη ηηο ηερληθέο επηβίσζεο λαπαγνύ

14 I 3 ΝΔ2.3.0 Ο ΔΞΑΡΣΙΜΟ ΟΡΜΙΔΧ Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο πεηξέιεπζεο θαη επίδεημε εμαξηηζκνύ απηήο. Αλαθνξά ζην Άγεκα Πεηξέιεπζεο (ζύλζεζε - ζέζεηο - θαζήθνληα) Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο αγθπξνβνιίαο θαη επίδεημε εμαξηηζκνύ απηήο. Αλαθνξά ζηελ Οκάδα Αγθπξνβνιίαο (ζύλζεζε - ζέζεηο - θαζήθνληα) Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο ηαρπδξνκείνπ θαη επίδεημε εμαξηηζκνύ απηνύ. Αλαθνξά ζηελ Οκάδα Σαρπδξνκείνπ (ζύλζεζε - ζέζεηο - θαζήθνληα) Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο βαξέσο αληηθεηκέλνπ θαη επίδεημε εμαξηηζκνύ απηήο. Αλαθνξά ζηελ Οκάδα Μεηαθνξάο Βαξέσο Αληηθεηκέλνπ (ζύλζεζε - ζέζεηο - θαζήθνληα) Δπεμήγεζε θαη επίδεημε ηξόπσλ ρεηξηζκνύ βαξνύιθσλ - Να απνθηήζεη ηηο βαζηθέο γλώζεηο πάλσ ζε ζεκειηώδεηο δηαδηθαζίεο αξκέλσλ

15 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 2002ΝΕ Αρτές Ειέγτοσ Βιαβώλ ΙI Β ΜΗΥ ΘΔΚΠ 1002ΝΔ 24 / 1.0 Γόγκα ΔΒ 1. Απόθηεζε γλώζεσλ επί ησλ δηαδηθαζηώλ αληηκεηώπηζεο ζπκβάλησλ ππξθατάο θαη δηαξξνήο όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ζηα Π. Πινία 2. Αλαπηπμε δεμηνηήησλ κέζσ πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζην ρεηξηζκό ησλ κέζσλ ΔΒ ζηα Π. Πινία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζπκβάλησλ ππξθατάο θαη δηαξξνήο Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη I 2 ΝΔ8.1.0 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΛΑΒΧΝ Υεκεία θαη θπζηνινγία ππξθατάο. Σεηξάεδξν ηεο θσηηάο Δίδε ππξθατώλ. Μόληκα θαη θνξεηά κέζα θαηαπνιέκεζεο ππξθατάο Σξόπνη εμάπισζεο ηεο ππξθατάο ζηα πινία. Σάμε κεγέζνπο εκθαληδνκέλσλ ζεξκνθξαζηώλ Γηαξξνή (εζσηεξηθή, εμσηεξηθή) Μόληκα θαη θνξεηά κέζα θαηαπνιέκεζεο δηαξξνήο Δπζηάζεηα πινίνπ κεηά από βιαβε, ζηεγαλά, δώλεο βιαβώλ, κήθνο θαηάθιηζεο πινίνπ Damage Control Book Δπηθνηλσλίεο, ηξόπνο ρξήζεο θσλεηηθνύ δηθηύνπ θαη αλαθνξώλ βιάβεο ζε θσλεηηθό δίθηπν Μέζνδνη ππνηύπσζεο βιαβώλ ππξθατάο ή δηαξξνήο. I 2 ΝΔ8.2.0 ΜΔΘΟΓΟΙ & ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΤΡΚΑΨΧΝ Δλέξγεηεο αληηκεηώπηζεο ππξθατώλ γεληθά. εκαζία έγθαηξεο αξρηθήο αληηκεηώπηζεο Γηαδηθαζία ακέζσο κεηά από πιήγκα (BLANKET SEARCH) Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο δηαδξνκήο επίζεζεο ζε ππξθατά εληόο Π. Πινίνπ Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο νξίσλ θαπλνύ ζε ππξθατά εληόο Π. Πινίνπ Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο πεξηθεξεηαθήο ςύμεο ζε ππξθατά εληόο Π. Πινίνπ Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο κεραληθώλ θαη ειεθηξηθώλ απνκνλώζεσλ ζε ππξθατά εληόο Π. Πινίνπ (KILL CARDS) Οκάδεο επίζεζεο ζε ππξθατά θαη ηερληθέο εηζόδνπ ζε θιεγόκελν δηακέξζκα Π. Πινίνπ Οκάδεο ππνζηήξημεο - Να εκπεδώζεη θαη λα εκβαζύλεη επί ησλ αξρώλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ΔΒ ζε Π. Πινία, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ. -Να εκπεδώζεη ηηο αξρέο ησλ δηαδηθαζηώλ αληηκεηώπηζεο ππξθατώλ ζε Π. Πινία, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ.

16 I 2 ΝΔ8.3.0 ΜΔΘΟΓΟΙ & ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΓΙΑΡΡΟΧΝ Αξρηθέο ελέξγεηεο αληηκεηώπηζεο δηαξξνώλ γεληθά. εκαζία έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο αξρηθήο αληηκεηώπηζεο Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο δηαδξνκήο επίζεζεο ζε δηαξξνή εληόο Π. Πινίνπ Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο νξίσλ δηαξξνήο εληόο Π. Πινίνπ, ηεγαλόηεηα Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο πεξηθεξεηαθήο ππνζηήισζεο ζε δηαξξξνή εληόο Π. Πινίνπ Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο κεραληθώλ θαη ειεθηξηθώλ απνκνλώζεσλ ζε δηαξξνή εληόο Π. Πινίνπ (KILL CARDS) Οκάδεο επίζεζεο ζε δηαξξνή θαη ηερληθέο εμάληιεζεο πδάησλ Οκάδεο ππνζηήξημεο -Να εκπεδώζεη ηηο αξρέο ησλ δηαδηθαζηώλ αληηκεηώπηζεο δηαξξνώλ ζε Π. Πινία,όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ. IV 2 ΝΔ8.4.0 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΡΑΤΜΑΣΙΧΝ Πξαθηηθή εθπαίδεπζε επί ηεο ηερληθήο κεηαθνξάο ηξαπκαηία κε θνξείν δηακέζνπ ζπξώλ θαη θαηαπαθηώλ Πξαθηηθή εθπαίδεπζε επί ηεο ηερληθήο κεηαθνξάο ηξαπκαηία κε ηε κέζνδν κε δύν ηξαπκαηηνθνξείο Πξαθηηθή εθπαίδεπζε επί ηερληθώλ ΚΑΡΠΑ -Να απμήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηε δεμηόηεηά ηνπ ζηηο κεζόδνπο ρξήζεο κέζσλ κεηαθνξάο ηξαπκαηία θαζώο θαη ηηο ηερληθέο ΚΑΡΠΑ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ Δπηπιένλ πξαθηηθή εμάζθεζε, αηνκηθά θαη νκαδηθά, επί όισλ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα γπκλάζηα ΔΒ ελ πισ (πλαγεξκόο) IV 4 ΝΔ8.2.0 ΜΔΘΟΓΟΙ & ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΤΡΚΑΨΧΝ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε θνξεηώλ κέζσλ θαηάζβεζεο: κάληθα λεξνύ-αθξνζσιελίνπ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε θνξεηώλ κέζσλ θαηάζβεζεο: θνξεηόο ππξνζβεζηήξαο CO Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε θνξεηώλ κέζσλ θαηάζβεζεο: θνξεηόο ππξνζβεζηήξαο ΡΚΡ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε θνξεηώλ κέζσλ θαηάζβεζεο: θνξεηό ζύζηεκα παξαγσγήο αθξνύ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε θνξεηήο αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε θνξεηήο αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε ππξηκάρνπ ελδπκαζίαο κε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε θσλεηηθνύ δηθηύνπ θαη ηελ νξζή κεηαβίβαζε αλαθνξώλ βιαβεο κέζσ απηνύ -Να απμήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηε δεμηόηεηά ηνπ ζηηο κεζόδνπο ρξήζεο θνξεηώλ κέζσλ αληηκεηώπηζεο ππξθατώλ, κέρξη επηπέδνπ απηνκαηηζκνύ ελεξγεηώλ. -Να εθπαηδεπηεί ζε ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο ζαλ νκάδα, κέζα από ηελ αιιεινζπλεξγαζία. Δπηπιένλ πξαθηηθή εμάζθεζε, αηνκηθά θαη νκαδηθά, επί όισλ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα γπκλάζηα ΔΒ ελ πισ (πλαγεξκόο) IV 4 ΝΔ8.3.0 ΜΔΘΟΓΟΙ & ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΓΙΑΡΡΟΧΝ -Να απμήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηε Πξαθηηθή εμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο εμάληιεζεο πδάησλ κε θνξεηή πεηξειαηνθίλεηε ή βελδηλνθίλεηε δεμηόηεηά ηνπ ζηηο κεζόδνπο ρξήζεο κέζσλ αληιία Πξαθηηθή εμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο εμάληιεζεο πδάησλ κε θνξεηό εθρπηήξα (ηδηθάξη) Πξαθηηθή εμάζθεζε επη ηεο ηερληθήο εμάληιεζεο πδάησλ κε ζπλδπαζκό ελ ζεηξά θνξεηήο αληιίαο αληηκεηώπηζεο δηαξξνώλ θαζώο θαη ηηο ηερληθέο θαη ηηο ηαθηηθέο αληηκεηώπηζεο δηαξξνώλ όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ. θαη εθρπηήξα Πξαθηηθή εμαζθεζε επί ηεο ηερληθήο εμάληιεζεο πδάησλ κε κόληκα κέζα ηνπ πινίνπ Πξαθηηθή εμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο ππνζηήισζεο θξαθηώλ Πξαθηηθή εμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο αληηκεηώπηζεο νπώλ ζε ειάζκαηα Πξαθηηθή εμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο ππνζηήισζεο ζπξίδσλ θαη θαηαπαθηώλ Πξαθηηθή επίδεημε όισλ ησλ δηαζεζίκσλ πιηθώλ αληηκεηώπηζεο δηαξξνήο ησλ αγεκάησλ ΔΒ Πξαθηηθή εμαζθεζε επί ηεο ηερληθήο αληηκεηώπηζεο νπώλ ζε κεηαιιηθά δίθηπα ζσιελώζεσλ Δπηπιένλ πξαθηηθή εμάζθεζε, αηνκηθά θαη νκαδηθά, επί όισλ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα γπκλάζηα ΔΒ ελ πισ (πλαγεξκόο)

17 IV 4 ΝΔ8.2.0 ΜΔΘΟΓΟΙ & ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΤΡΚΑΨΧΝ Πξαθηηθή εμάζθεζε επί ηεο ηαθηηθήο εηζόδνπ νκάδαο επίζεζεο ππξθατάο κε πδξνζσιήλεο από νξηδόληηα ζύξα/ θξαθηή Πξαθηηθή εμάζθεζε επί ηεο ηαθηηθήο εηζόδνπ νκάδαο επίζεζεο ππξθατάο κε πδξνζσιήλεο από θαηαθόξπθε θαηαπαθηή Πξαθηηθή εμάζθεζε ζρεδίαζεο εθαξκνγήο δηαδξνκήο επίζεζεο θαη Πξαθηηθή εμάζθεζε εγθαηάζηαζεο νξίσλ θαπλνύ κε θνπξηίλεο ή κε ηηο θαπλνζηεγαλέο θξαθηέο ηνπ πινίνπ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηηο δηαδηθαζίεο εθδίσμεο θαπλνύ κε θνξεηά θαη κόληκα κέζα Πξαθηηθή εμάζθεζε κεραληθήο θαη ειεθηξηθήο απνκόλσζεο δηακεξίζκαηνο Πξαθηηθή επίδεημε όισλ ησλ δηαζεζίκσλ πιηθώλ αληηκεηώπηζεο ππξθατάο ησλ αγεκάησλ ΔΒ Πξαθηηθή εμάζθεζε εθαξκνγήο πεξηθεξεηαθήο ςύμεο Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ ππνηύπσζε βιαβώλ ππξθατάο ή δηαξξνήο ζε ζπλδπαζκό κε ρξήζε θσλεηηθνύ δηθηύνπ - Να απμήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηε δεμηόηεηά ηνπ ζηηο ηερληθέο θαη ζηηο ηαθηηθέο αληηκεηώπηζεο ππξθατώλ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ X 2 Γξαπηή εμέηαζε Δπηπιένλ πξαθηηθή εμάζθεζε, αηνκηθά θαη νκαδηθά, επί όισλ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα γπκλάζηα ΔΒ ελ πισ (πλαγεξκόο)

18 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 2202ΝΕ Σηοητεία Σσζηεκάηωλ Μάτες ΙΙ Β ΜΗΥ ΘΔΚΠ 1202ΝΔ 15 / Μεηξών Πινίνπ 2. Βηβιίν Μάρεο 3. Δγρεηξίδην Δθζηξαηείαο - Διαθξά όπια πεδηθνύ (ΓΔ ΔΔ7-200) 4. Οδεγία Σππνπνίεζεο Οπιηζκνύ Αξρεγείνπ ηόινπ 1. Απόθηεζε βαζηθώλ γλώζεσλ κέζσ επίδεημεο επί ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ αηζζεηήξσλ κάρεο θαη επηθνηλσληώλ. 2. Αλαπηπμε δεμηνηήησλ κέζσ πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζηελ εθηέιεζε ππξώλ θνξεηνύ νπιηζκνύ θαη ζηε βαζηθή ζπληήξεζε απηνύ. Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη I 3 ΝΔ3.4.0 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΙΘΗΣΗΡΧΝ ΜΑΥΗ (ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΑΔΡΑΜΤΝΑ Α/Τ ΜΑΥΗ) Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ αηζζεηήξσλ κάρεο θαη επηηνπίσο επίδεημε (γηα θάζε ζύζηεκα παξνπζηάδνληαη ηα: θεξαία ζπζθεπή ελδείθηεο) I 1 ΝΔ3.3.0 ΤΣΗΜΑΣΑ Κ/Β Γεληθή πεξηγξαθή Κ/Β. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηππνπνίεζε Κ/Β ηνπ Π.Ν Γηαηάμεηο αζθαιείαο I 2 ΝΔ3.2.0 ΤΣΗΜΑΣΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ Δπίδεημε δηακεξηζκάησλ Γηεπζύλζεσο Οπιηζκνύ Γεληθή πεξηγξαθή ππξνβόισλ. Υαξαθηεξηζηηθά πλνπηηθή δηαδηθαζία βνιήο ππξνβόινπ Γηαηάμεηο αζθαιείαο βνιήο θαη απνζήθεπζεο -Να αληηιεθζεί ηε γεληθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηήξσλ κάρεο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο θπξίσλ ζπζηεκάησλ απηώλ -Να έρεη βαζηθέο γλώζεηο επί ησλ θαηερόκελσλ Κ/Β ζην ΠΝ -Να αληηιακβάλεηαη ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο βαζηθέο δπλαηόηεηεο ησλ Κ/Β πνπ θαηέρεη ην Π.Ν. -Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο γηα ηα Κ/Β -Να γλσξίδεη ηνλ θύξην νπιηζκό όισλ ησλ κνλάδσλ ηνπ ΠΝ -Να αληηιακβάλεηαη ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ππξώλ -Να αληηιακβάλεηαη ηε ρξεζηκνπνηνύκελε νξνινγία, ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία Σππνπνίεζεο ηνπ Α

19 III 4 ΝΔ3.1.0 ΦΟΡΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΠΛΙΜΟΤ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο αθινγηζηίαο θνξεηνύ ππξνβόινπ όπινπ Γηαηάμεηο αζθαιείαο Πξαθηηθή εμάζθεζε κε ηελ εθηέιεζε πξαγκαηηθώλ ππξώλ κε ΦΟ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ εθηέιεζε βαζηθήο ζπληήξεζεο θαη ιύζεο άξκσζεο όπισλ ΦΟ 3.1.2: Μία θνξά ελ πισ I 2 ΝΔ3.5.0 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (ΦΧΝΗΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ) Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ θσλεηηθώλ επηθνηλσληώλ θαη επηηνπίσο επίδεημε ζηα αληίζηνηρα δηακεξίζκαηα ηνπ πινίνπ (γηα θάζε ζύζηεκα παξνπζηάδνληαη ηα: θεξαία ζπζθεπή) -Να εκπεδώζεη ηηο γλώζεηο γηα ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ΦΟ. -Να αλαπηύμεη πεξαηηέξσ ηε δεμηόηεηα θαη ηελ εμνηθείσζή ηνπ ζηε ζπληήξεζε θαη ιύζεάξκσζε ηνπ COLT θαη ηνπ ηπθεθίνπ G3A3 -Να δηαηεξήζεη ηε δεμηόηεηά ζηελ εθηέιεζε ππξώλ θαη ζηελ αληηκεηώπηζε αθινγηζηίαο ΦΟ. -Να αληηιεθζεί ηε γεληθή δνκή ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθώλ θσλεηηθώλ επηθνηλσληώλ ηνπ πινίνπ X 2 Γξαπηή εμέηαζε I 1 ΝΔ3.8.0 ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (ΣΗΛΔΣΤΠΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ) Παξνπζίαζε, ζην ζρεδηάγξακκα πινίνπ, ησλ ηειεηππηθώλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληώλ (γηα θάζε ζύζηεκα λα παξνπζηάδνληαη ηα: θεξαία ζπζθεπή θξππηνζπζθεπή) -Να αληηιεθζεί ηε γεληθή δνκή ηνπ Αζπξκάηνπ θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ

20 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 2201ΝΕ Σσζηήκαηα Πρόωζες & Ελέργεηας ΙI Β ΜΗΥ ΘΔΚΠ 1201ΝΔ 62 (+78) / Μεηξών Πινίνπ 2. Βηβιίν Μάρεο 3. Γηαηάμεηο Αζθαιείαο Αξρεγείνπ ηόινπ 4.Έληππν πινίνπ γηα δηαδηθαζίεο αλάγθεο 5. ρεδηαγξάκκαηα δηθηύσλ πινίνπ (Platform) 6. Οδεγίεο Σππνπνίεζεο Αξρεγείνπ ηόινπ 1. Απόθηεζε εκπεηξηώλ θαη γλώζεσλ ειέγρνπ / παξαθνινύζεζεο ησλ ζε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο θαη ελέξγεηαο 2.Απόθηεζε δεμηόηεηαο ζηε ρξήζε απιώλ νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ λαπηηθώλ ζπζηεκάησλ Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη IV 2 NE ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο IV 2 NE ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΧΗ Δμάζθεζε επί ησλ δηαδηθαζηώλ πξνεηνηκαζίαο ηνπηθήο εθθίλεζεο, ιεηηνπξγίαο, θξάηεζεο κίαο θύξηαο κεραλήο ηνπ πινίνπ Δμάζθεζε επί ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπηθήο εθθίλεζεο, θόξησζεο, παξαιιειηζκνύ θαη θξάηεζεο κίαο ειεθηξνκεραλήο ηνπ πινίνπ. Δκπέδσζε πξαθηηθή επί ησλ ελνηήησλ θαη θαηά ηηο βάξδηεο ελ πισ Κάζε Ν. Γόθηκνο ζα εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ από κία εθθίλεζε θξάηεζε γηα θ. κεραλή / ειεθηξνκεραλή θαη κία θνξά δηαδηθαζία θόξησζεο - παξαιιειηζκνύ γελλήηξηαο -Να αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ελόο αζθαινύο παξαγσγηθνύ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. -Να απνθηήζεη δεμηόηεηα ζην βαζηθό ρεηξηζκό (εθθίλεζε θξάηεζε) ησλ θύξησλ κεραλώλ θαη ειεθηξνκεραλώλ -Να απνθηήζεη δεμηόηεηα ζην βαζηθό ρεηξηζκό (θόξησζε - παξαιιειηζκό) ησλ γελλεηξηώλ X 2 Γξαπηή εμέηαζε VII 2 NE6.6.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΜΔΣΑΓΓΙΗ & ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΡΔΤΣΧΝ Δθπόλεζε ζθαξηθήκαηνο θαη νλνκαηνινγία θπξίσλ κεξώλ θπγνθεληξηθήο αληιίαο Δθπόλεζε ζθαξηθήκαηνο θαη νλνκαηνινγία θπξίσλ κεξώλ αληιίαο ζεηηθνύ εθηνπίζκαηνο Κάζε Ν. Γόθηκνο ζα εθπνλήζεη ην ζύλνιν ησλ ζθαξηθεκάησλ ( θαη ) -Να εκπεδώζεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ 2 βαζηθώλ ηύπσλ αληιηώλ.

21 VII-VIII 3 NE7.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣ. ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ πκπιήξσζε πιήξνπο πίλαθα κεηξήζεσλ ηεο ΠΔ θαη ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπηθά από ηα ιεηηνπξγνύληα κεραλήκαηα θαη απν ην απηόκαην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ελ πισ Κάζε Ν. Γόθηκνο ζα ζπκπιεξώζεη γηα ηα ιεηηνπξγνύληα κεραλήκαηα 10 ζεη ηνπηθώλ κεηξήζεσλ θαη 10 ζεη κεηξήζεσλ από ην απηόκαην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο -Να απνθηήζεη δεμηόηεηεο ζηε ιήςε θαη θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ κεηξήζεσλ, γλσξίδνληαο ηα ζρεηηθά όξηα III 2 ΝΔ7.6.0 ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ Λήςε κεηξήζεσλ ηάζεο, έληαζεο, αληίζηαζεο κε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ή αλαινγηθνύ πνιπκέηξνπ. Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε κέηξεζε κόλσζεο / βξαρπθύθισζεο / δηαθνπήο θαισδίσλ θαη απιώλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ Υξήζε γελλήηξηαο πςειήο ηάζεο γηα έιεγρν ζπλέρεηαο - βξαρπθπθιώκαηνο ηπιηγκάησλ γελλεηξηώλ θαη ει. θηλεηήξσλ Μέηξεζε πγξώλ ζπζζσξεπηώλ κε ππθλόκεηξν Δμάζθεζε ζην κάηηζκα θαη ηε κόλσζε έλσζεο ειεθηξηθώλ θαισδίσλ Δμάζθεζε ζηε θίκσζε θαη κόλσζε δηαθόξσλ ηύπσλ αθξνδεθηώλ ειεθηξηθώλ θαισδίσλ (κε θαηάιιειε πέλζα θαη εηδηθό ζεξκνζπζηειιόκελν πιηθό) Δκπέδσζε πξαθηηθή επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ελνηήησλ θαηά ηηο βάξδηεο ελ πισ III 2 ΝΔ6.9.0 ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ ΜΗΥΑΝΗ Δμάζθεζε ζηε ιήςε κεηξήζεσλ κε παρύκεηξν, γξάθηε, κηθξόκεηξν Δμάζθεζε ζηε ιήςε κεηξήζεσλ ζπεηξσκάησλ θνριηώλ κε ζπεηξόκεηξν Δμάζθεζε ζηε ρξήζε βαζηθώλ εξγαιείσλ ζσιελνπξγνύ (θόθηεο, εθηνλσηήο, εθρεηισηήο θιπ) -Να απνθηήζεη εκπεηξία ζηε ρξήζε απιώλ νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ ηνπ ζπλεξγείνπ ειεθηξηζκνύ -Να θαιιηεξγήζεη ηελ ηερληθή ηνπ αληίιεςε κέζσ ηνπ ρεηξηζκνύ απιώλ νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ -Να απνθηήζεη εκπεηξία ζηε ρξήζε απιώλ νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ ηνπ ζπλεξγείνπ κεραλήο -Να θαιιηεξγήζεη ηελ ηερληθή ηνπ αληίιεςε κέζσ ηνπ ρεηξηζκνύ απιώλ νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ I 1 NE6.5.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΦΤΚΣΙΚΗ Πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ζύλδεζε θαη νινθιήξσζε κε ηελ ΠΔ Δπίδεημε ησλ θπξίσλ ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο ςπθηηθήο. Λήςε ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ζηα ηνπηθά όξγαλα - Όξηα -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ θπξίσλ ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο ςπθηηθήο. I 2 ΝΔ6.3.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΠΙΔΜΔΝΟΤ ΑΔΡΑ ΤΦΗΛΗ-ΜΔΗ-ΥΑΜΗΛΗ ΠΙΔΗ Πεξηγξαθή θαη επίδεημε ζπζηήκαηνο πςειήο πίεζεο (250~280 bar), ζύλδεζε-νινθιήξσζε κε ηελ ΠΔ Πεξηγξαθή θαη επίδεημε ζπζηήκαηνο κέζεο πίεζεο (35~40 bar), ζύλδεζε-νινθιήξσζε κε ηελ ΠΔ Πεξηγξαθή θαη επίδεημε ζπζηήκαηνο ρακειήο πίεζεο (6~8 bar), ζύλδεζε-νινθιήξσζε κε ηελ ΠΔ Δκπέδσζε θαη πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελ πισ βαξδηώλ ζηα δηακεξίζκαηα πξόσζεο IV 2 NE7.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣ. ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ Δπίδεημε θαη επεμήγεζε ηεο δηαδξνκήο επεμεξγαζίαο ζεκάησλ πίεζεο από ηνλ αηζζεηήξα ζην δηακέξηζκα πξόσζεο κέρξη ηε ζπζθεπή έλδεημεο ζην δηακέξηζκα ειέγρνπ Δπίδεημε θαη επεμήγεζε ηεο δηαδξνκήο επεμεξγαζίαο ζεκάησλ ζεξκνθξαζίαο από ηνλ αηζζεηήξα ζην δηακέξηζκα πξόσζεο κέρξη ηε ζπζθεπή έλδεημεο ζην δηακέξηζκα ειέγρνπ Δκπέδσζε πξαθηηθή επί ησλ ελνηήησλ κε ηνπιάρηζηνλ 4 ώξεο βάξδηα ζην ΚΔΠ/MCR I 2 NE7.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣ. ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο κεξώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο απηόκαηνπ ρεηξηζκνύ. Πεξηγξαθή ησλ ηξόπσλ ρεηξηζκνύ ηεο ΠΔ (απηόκαηα, εκηαπηόκαηα, ηνπηθά ρεηξνθίλεηα) Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπξίσλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο ΠΔ (παξαγσγή ζήκαηνο ζηνπο αηζζεηήξεο, κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο, επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο, πξνβνιή ησλ κεηξήζεσλ) IV 2 ΝΔ7.1.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δπίδεημε ησλ κεραληθώλ θαη ειεθηξηθώλ κεξώλ ησλ ειεθηξνγελλήηξηαο Δπίδεημε ησλ θπξίσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ηζρύνο ζην πινίν. Ολνκαηνινγία Δκπέδσζε / πξαθηηθή επί ησλ ελνηήησλ κε ηνπιάρηζηνλ 8 ώξεο βάξδηα ελ πισ -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθώλ κεξώλ ησλ δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ πεπηεζκέλνπ αέξα. -Να γλσξίδεη ηε δηαδξνκή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, από ηνλ αηζζεηήξα κέρξη ηε ζπζθεπή έλδεημεο ζην ΚΔΠ/MCR -Να γλσξίδεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο θαη ηα βαζηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ην ρεηξηζκό ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο απηόκαηα, εκηαπηόκαηα θαη ηνπηθά ρεηξνθίλεηα. -Να απνθηήζεη εκπεηξία θαη λα αλαπηύμεη δεμηόηεηα ζηε ιήςε κεηξήζεσλ θαη ζηελ ηνπηθή παξαθνινύζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ΗΔ

22 I 2 ΝΔ7.1.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθώλ ζπζθεπώλ / ζπζηεκάησλ ηεο ΗΔ (γελλήηξηεο, ειεθηξνκεραλέο, θύξηνη πίλαθεο θαη ππνπίλαθεο δηαλνκήο ει. ηζρύνο) Πίλαθεο θαη ηξόπνο δηαλνκήο ει. ηζρύνο Μεηαηξνπή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κεγεζώλ ηάζεο & ζπρλόηεηαο ειεθηξηθήο ηζρύνο. Υξήζε ζην πινίν Πεξηγξαθή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθώλ ζπζθεπώλ ηνπ ζπζήκαηνο ΗΔ VII-VIII 5 ΝΔ6.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΡΟΧΗ θαξίθεκα / νλνκαηνινγία κεραληθώλ κεξώλ θαη θπξίσλ εμαξηεκάησλ ΜΔΚ ή Α/, θ. κεησηήξα, εμαξηεκάησλ σζηηθνύ ηξηβέα, ηξηβέσλ ειηθνθόξσλ αμόλσλ, ειίθσλ θαξίθεκα, αξρέο ιεηηνπξγίαο βαζηθώλ δηθηύσλ ππνζηήξημεο κεραλώλ ΜΔΚ ή Α/ (ιίπαλζεο, θαπζίκνπ, ςύμεσο, αέξα) Πεξηγξαθή ηξόπνπ ξύζκηζεο ηεο πίεζεο αλνίγκαηνο εγρπηήξα θαπζίκνπ ζε κεραλή DIESEL Πεξηγξαθή ηξόπνπ ιήςεο πίεζεο ζπκπίεζεο θαη πίεζεο θαύζεο ζε κεραλέο DIESEL. Κακπύιεο θαύζεο θαη ζπκπίεζεο. Κάζε Ν. Γόθηκνο ζα πξέπεη εθπνλήζεη ην ζύλνιν ησλ ζθαξηθεκάησλ (6.2.3 θαη 6.2.7) θαη λα έρεη πιήξε θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηώλ θαη IV 4 ΝΔ6.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΡΟΧΗ Δπηηνπίσο επίδεημε ησλ κεραληθώλ κεξώλ θαη εμαξηεκάησλ ελόο εθάζηνπ εθ ησλ βαζηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο ΠΔ Δπίδεημε βαζηθώλ δηθηύσλ ησλ κεραλώλ ΜΔΚ ή Α/ (ιίπαλζεο, θαπζίκνπ, ςύμεσο, αέξα ππεξπιήξσζεο) Δπίδεημε ξύζκηζεο ηεο πίεζεο αλνίγκαηνο εγρπηήξα θαπζίκνπ ζε κεραλή DIESEL Δπίδεημε ιήςεο πίεζεο ζπκπίεζεο θαη πίεζεο θαύζεο ζε θύιηλδξν εκβνινθόξνπ κεραλήο DIESEL ελ ιεηηνπξγία. Δπεμήγεζε ρξεζηκόηεηάο ηνπο Δπίδεημε πξνεηνηκαζίαο ηεο ΠΔ γηα ΜΑΥΗ. Δκπέδσζε πξαθηηθή επί ησλ ελνηήησλ 6.2.3, θαη κε ηνπιάρηζηνλ 60 ώξεο βάξδηα ελ πισ Παξάιιεια θαηά ηηο ελ πισ βάξδηεο πξαθηηθή εμάζθεζε επί ησλ αληηθεηκέλσλ θαη I 3 ΝΔ6.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΡΟΧΗ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο, θπξίσλ εμαξηεκάησλ θαη νλνκαηνινγία ελόο εθάζηνπ εθ ησλ βαζηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο ΠΔ: Κ. Μεραλέο (DIESEL ή Α/), Κ. Μεησηήξεο, Δδξαλα ζηήξημεο ειηθνθόξσλ αμόλσλ, Χζηηθόο ηξηβέαο, Πξνπέιεο ζηαζεξνύ ή κεηαβιεηνύ βήκαηνο Πεξηγξαθή δηαδηθαζηώλ πξνεηνηκαζίαο ΠΔ γηα ΜΑΥΗ ζπκθώλσο Σππνπνηεκέλσλ Οδεγηώλ Α - Να γλσξίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζρεηηθά όξηα ησλ θπξίσλ ζπζηεκάησλ / ζπζθεπώλ ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο -Να εκπεδώζεη ηε δνκή ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο, ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη λα γλσξίδεη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ θπξίσλ ζπζηεκάησλ. -Να απνθηήζεη δεμηόηεηα ζηελ εθηέιεζε βαζηθώλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ ζε κεραλέο DIESEL -Να απνθηήζεη εκπεηξία ζηε δνκή θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο. -Να γλσξίδεη ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ, εμαξηεκέλσλ θαη κε, δηθηύσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε πξόσζεο -Να γλσξίδεη ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πξόσζεο (σο ζπλόινπ ησλ βαζηθώλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ) -Να γλσξίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα όξηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ΠΔ -Να γλσξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ΠΔ γηα ΜΑΥΗ IV 1 ΝΔ6.1.0 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝO ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ & ΚΑΡΙΦΗΜΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Δπεμήγεζε ελόο ειεθηξνινγηθνύ ζρεδίνπ (π.ρ ζύζηεκα ειέγρνπ ειεθηξνκεραλήο) Δπηπξόζζεηε πξαθηηθή εμάζθεζε θαηά ηελ εθηέιεζε βαξδηώλ ελ πισ I 1 NE7.3.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΜΔΣΡΟΠΗ ΣΑΗ/ΤΥΝΟΣΗΣΑ Δπίδεημε, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ζύλδεζε θαη νινθιήξσζε κε ην ζύζηεκα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ηζρύνο (αλνξζσηέο ηάζεο, κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεο, κεηαηξνπείο ζπρλόηεηαο) I 2 ΝΔ6.1.0 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ & ΚΑΡΙΦΗΜΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Δπίδεημε θαη επεμήγεζε πξαγκαηηθώλ κεραλνινγηθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ ζρεδίσλ ηνπ πινίνπ Δπίδεημε θαη επεμήγεζε πξαγκαηηθώλ ζθαξηθεκάησλ, απν ηα ζρέδηα ηνπ πινίνπ (ζθαξηθήκαηα δηακεξηζκάησλ, κεραλεκάησλ/ ζπζθεπώλ, πδξαπιηθώλ δηθηύσλ) θαη ησλ δηαθόξσλ ζπκβόισλ ζε απηά. -Να γλσξίδεη ηα ζπζηήκαηα κεηαηξνπήο ηάζεο ζπρλόηεηαο ηεο ειεθηξηθήο ηζρύνο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ -Να αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο αλαδξνκήο ζηα ζρέδηα θαη ηερληθά εγρεηξίδηα σο βαζηθό πξνζόλ ηνπ κεραληθνύ. -Να αλαπηύμεη πεξαηηέξσ ηηο γλώζεηο ηνπ ζην κεραλνινγηθό ζρέδην, ζπλδπάδνληαο ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ γηα ηελ επίιπζε πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ πινίνπ

23 I 1 NE ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Γηαηάμεηο αζθαιείαο θαηά ηε ιεηηνπξγία / επηζθεπή κεραλνινγηθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ Γηαηάμεηο αζθαιείαο γηα ηε ρξήζε / δηαλνκή ειεθηξηθήο ηζρύνο Παξαδείγκαηα αηπρεκάησλ ζην ΠΝ ιόγσ κε νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο. I 3 NE6.6.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΜΔΣΑΓΓΙΗ & ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΡΔΤΣΧΝ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ ππξθατάο Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ εμάληιεζεο θπηώλ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ κεηάγγηζεο θαπζίκσλ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ ςύμεο Καηεγνξίεο αληιηώλ ζηελ εγθαηάζηαζε πξόσζεο θαη επίδεημε από κία αληιία θάζε θαηεγνξίαο. Δκπέδσζε θαη πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελ πισ βαξδηώλ ζηα δηακεξίζκαηα πξόσζεο I 4 NE6.7.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο επσηίδσλ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο εξγαηώλ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζηαζκηζηήξσλ πινίνπ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο πξπκλαίνπ πεδαιίνπ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο κεηαβιεηνύ βήκαηνο (CPP) IV 3 NE6.7.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ Δπίδεημε ησλ θπξίσλ κεξώλ ηνπ πξπκλαίνπ πεδαιίνπ κεηάπησζε ζέζεο πεδαιηνύρεζεο Δπίδεημε ησλ θπξίσλ κεξώλ ησλ ζηαζκηζηήξσλ πινίνπ Δλεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε Δπηηνπίσο επίδεημε ησλ θπξίσλ κεξώλ ζπζηήκαηνο κεηαβιεηνύ βήκαηνο (CPP) πινίνπ Δκπέδσζε πξαθηηθή επί ησλ ελνηήησλ θαη κε ηνπιάρηζηνλ 6 ώξεο βάξδηα ελ πισ I 1 NE6.8.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΦΑΛΑΣΧΗ Πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο αλάζηξνθεο όζκσζεο Πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο κε βξαζηήξα I 2 NE ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΧΗ Δθπαίδεπζε ζηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ δηαθόξσλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ Βαζηθή πεξηγξαθή ησλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εθθίλεζεο, ιεηηνπξγίαο, θξάηεζεο κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ (ειεθηξηθώλ θαη κεραλνινγηθώλ) Δπίδεημε εύξεζεο ηνπ ηξόπνπ ρεηξηζκνύ ελόο ζπζηήκαηνο από ηα αληίζηνηρα ηερληθά εγρεηξίδηα ρξήζεο απηνύ (OPERATION MANUALS) I 2 NE6.4.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ Πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, δηαζύλδεζε θαη νινθιήξσζε κε ηελ ΠΔ Δπίδεημε ησλ θπξίσλ ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνύ. Λήςε ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ζηα ηνπηθά όξγαλα - Όξηα Δπίδεημε ηνπ δηθηύνπ αεξηζκνύ VII-VIII 1 NE ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΧΗ Γηάγξακκα ξνήο ηεο δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο εθθίλεζεο κεραλήο DIESEL -Να εκπεδώζεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα αζθαιή ιεηηνπξγία αιιά θαη πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε εξγαζίαο ζε κεραληθά ή ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ηνπ πινίνπ -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηα θύξηα κέξε ησλ βαζηθώλ δηθηύσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. -Να γλσξίδεη ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ αληιηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο, σο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο επί ησλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο απηώλ θαη γηα πνην ιόγν, θαηά πεξίπησζε, επηιέγνληαη. -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθόξσλ θπξίσλ θαη αλεμαξηήησλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ. -Να απνθηήζεη δεμηόηεηα ζην ρεηξηζκό βαζηθώλ βνεζεηηθώλ ζπζηεκάησλ -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο αθαιάησζεο -Να απνθηήζεη ζηνηρεηώδε εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή βαζηθώλ δηαδηθαζηώλ εθθίλεζεο - ιεηηνπξγίαο - θξάηεζεο ησλ κεραλεκάησλ εγθαηάζηαζεο πξόσζεο. -Να γλσξίδεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ θπξίσλ ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνύ θαη αεξηζκνύ. -Να γλσξίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνύ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξάθεη ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο -Να θαηέρεη ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ I 1 NE7.4.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΘΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Δπίδεημε, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ζύλδεζε θαη νινθιήξσζε κε ην θύξην ζύζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ηζρύνο I 1 NE7.5.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΙΗ Δπίδεημε, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ζύλδεζε θαη νινθιήξσζε κε ην θύξην ζύζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ηζρύνο -Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο. -Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απνκαγλήηηζεο.

24 IV 1 ΝΔ6.1.0 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ & ΚΑΡΙΦΗΜΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Δπεμήγεζε κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ ελόο κεραλήκαηνο (π.ρ κίαο αληιίαο). Δπηπξόζζεηε πξαθηηθή εμάζθεζε θαηά ηελ εθηέιεζε βαξδηώλ ελ πισ -Να απνθηήζεη επρέξεηα ζηε ρξήζε ησλ ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ θαη ζρεδίσλ ηνπ πινίνπ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΧΙΜΟΙ Δ ΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2010 ΔΤΟΣ Γ ΜΑΧΙΜΟΙ ΧΕΚΠ Γηδαζθόκελο Μάζεκα Ώρες Δθαρκοζκέλε Νασηηιία & Νασηηθή Τέτλε ΙV 40 Αρτές Διέγτοσ Βιαβώλ ΙV 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Δ ΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017 ΔΤΟΣ Γ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΕΚΠ Γηδαζθόκελο Μάζεκα Ώρες Αρτές Διέγτοσ Βιαβώλ ΙV 20 Σηοητεία Σσζηεκάηωλ Μάτες ΙV 20 Σσζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ. 1. ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΣΟ α) Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ αναλςηή 1. Να είλαη απηόκαηνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Καιαζνζθαίξηζε ΑΘΛ002. Πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS): Σξεηο (3)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Καιαζνζθαίξηζε ΑΘΛ002. Πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS): Σξεηο (3) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάζεκα: Καιαζνζθαίξηζε ΑΘΛ002 Δπίπεδν καζήκαηνο: Καηεγνξία καζήκαηνο: Πξνπηπρηαθό Δπηιεγόκελν Πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS): Σξεηο (3) Ηκέξεο / Ώξεο Γηδαζθαιίαο: Σξίηε: 3:00 κκ - 4:30 κκ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα