ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Β ΕΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

2 ΔΤΟΣ Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΕΚΠ Γηδαζθόκελο Μάζεκα Ώρες Αρτές Διέγτοσ Βιαβώλ ΙI 20 Σηοητεία Σσζηεκάηωλ Μάτες ΙΙ 11 Σσζηήκαηα Πρόωζες & Δλέργεηας ΙI 82 Νασηηθός Αζιεηηζκός 42 Πεδηθές Αζθήζεης Σηραηηωηηθή Αγωγή 30 Φσζηθή Αγωγή 98 ΘΕΚΠ Γηδαζθόκελο Μάζεκα Ώρες Νασηηθή Τέτλε ΙΙ 12 Αρτές Διέγτοσ Βιαβώλ ΙI 24 Σηοητεία Σσζηεκάηωλ Μάτες ΙΙ 15 Σσζηήκαηα Πρόωζες & Δλέργεηας ΙI 62 (+78)

3 ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ιάλεξη σε αίθουσα Εργαστήριο ιδασκαλία γνωστικών αντικειµένων σε θεωρητική βάση ενώπιον ακροατηρίου αριθµού σπουδαστών. Η διδασκαλία γίνεται σε αίθουσα ή κατάλληλο χώρο µε θρανία και πίνακα ή µηχάνηµα προβολής διαφανειών ιδασκαλία γνωστικών αντικειµένων θεωρητική και πρακτική βάση σε κατάλληλα διαµορφωµένο εργαστήριο µε εξοπλισµό ο οποίος ανταποκρίνεται στις διδακτικές απαιτήσεις ενός εκάστου εκ των γνωστικών αντικειµένων Ατοµική Πρακτική Εξάσκηση Ατοµική διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων µε πρακτική εξάσκηση σε πεδίο (Πλοία, Ν. Υπηρεσίες κλπ) Οµαδική Πρακτική Εξάσκηση Οµαδική διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων µε πρακτική εξάσκηση σε πεδίο (Πλοία, Ν. Υπηρεσίες κλπ) ΙV Μελέτη Μελέτη διδαχθέντων γνωστικών αντικειµένων από τον σπουδαστή V Ι ΙΙ ΙΙΙ Συµµελέτη Γραπτή Εργασία Μελέτη διδαχθέντων γνωστικών αντικειµένων στη οποία απαιτείται συµµετοχή περισσοτέρων του ενός σπουδαστών για την ολοκλήρωσή της Εργασία επί γνωστικού αντικειµένου η οποία ανατίθεται σε ένα ή περισσοτέρους σπουδαστές και η οποία απαιτεί την παράδωση γραπτής αναφοράς εκ µέρους των VI VII Προφορική Εξέταση Προφορική εξέταση γνωστικών αντικειµένων VIII Γραπτή Εξέταση Γραπτή εξέταση γνωστικών αντικειµένων X Παρουσίαση Παρουσίαση γνωστικών αντικειµένων σε ακροατήριο από ένα ή περισότερους σπουδαστές ΧΙ

4 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 2002NE Αρτές Ειέγτοσ Βιαβώλ ΙI Β ΜΗΥ ΥΔΚΠ 1002ΝΔ 20 / 0.5 Γόγκα ΔΒ Αλάπηπμε δεμηνηήησλ κέζσ πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζην ρεηξηζκό ησλ κέζσλ ΔΒ ζηα Π. Πινία ζηελ αληηκεηώπηζε ζπκβάλησλ ππξθατάο θαη δηαξξνήο Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη III 2 ΝΔ8.1.0 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΛΑΒΧΝ Δπζηάζεηα πινίνπ κεηά από βιάβε, ζηεγαλά, δώλεο βιαβώλ, κήθνο θαηάθιηζεο πινίνπ Damage Control Book Δπηθνηλσλίεο, ηξόπνο ρξήζεο θσλεηηθνύ δηθηύνπ θαη αλαθνξώλ βιάβεο ζε θσλεηηθό δίθηπν Μέζνδνη ππνηύπσζεο βιαβώλ ππξθατάο ή δηαξξνήο. IV 2 ΝΔ8.4.0 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΡΑΤΜΑΣΙΧΝ Δθπαίδεπζε επί ηερληθώλ κεηαθνξάο ηξαπκαηία κε θνξείν δηακέζνπ ζπξώλ θαη θαηαπαθηώλ Δθπαίδεπζε επί ηεο ηερληθήο κεηαθνξάο ηξαπκαηία κε ηε κέζνδν κε δύν ηξαπκαηηνθνξείο Δθπαίδεπζε επί ηερληθώλ ΚΑΡΠΑ Πξαθηηθή εμάζθεζε, αηνκηθά θαη νκαδηθά, επί όισλ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα γπκλάζηα ΔΒ ελ πισ (πλαγεξκόο) IV 8 ΝΔ8.2.0 ΜΔΘΟΓΟΙ & ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΤΡΚΑΨΧΝ Δμάζθεζε επί ηεο ηαθηηθήο εηζόδνπ νκάδαο επίζεζεο ππξθατάο κε πδξνζσιήλεο από νξηδόληηα ζύξα/ θξαθηή Δμάζθεζε επί ηεο ηαθηηθήο εηζόδνπ νκάδαο επίζεζεο ππξθατάο κε πδξνζσιήλεο από θαηαθόξπθε θαηαπαθηή Δμάζθεζε επί ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο δηαδξνκήο επίζεζεο Δμάζθεζε εγθαηάζηαζεο νξίσλ θαπλνύ κε θνπξηίλεο ή κε ηηο θαπλνζηεγαλέο θξαθηέο πινίνπ Δμάζθεζε ζηηο δηαδηθαζίεο εθδίσμεο θαπλνύ κε θνξεηά θαη κόληκα κέζα Δμάζθεζε κεραληθήο θαη ειεθηξηθήο απνκόλσζεο δηακεξίζκαηνο Δπίδεημε όισλ ησλ δηαζεζίκσλ πιηθώλ αληηκεηώπηζεο ππξθατάο ησλ αγεκάησλ ΔΒ Δμάζθεζε εθαξκνγήο πεξηθεξεηαθήο ςύμεο Δμάζθεζε ζηελ ππνηύπσζε βιαβώλ ππξθατάο / δηαξξνήο, ζε ζπλδπαζκό κε ρξήζε θσλεηηθνύ δηθηύνπ Πξαθηηθή εμάζθεζε, αηνκηθά θαη νκαδηθά, επί όισλ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα γπκλάζηα ΔΒ ελ πισ (πλαγεξκόο) -Να εκπεδώζεη θαη λα εκβαζύλεη επί ησλ αξρώλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ΔΒ ζε Π. Πινία, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ. -Να απμήζεη ηελ εκπεηξία θαη ηε δεμηόηεηά ηνπ ζηηο κεζόδνπο ρξήζεο κέζσλ κεηαθνξάο ηξαπκαηία, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ. -Να εθπαηδεπηεί ζηηο ηερληθέο ΚΑΡΠΑ. - Να απμήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηε δεμηόηεηά ηνπ ζηηο ηερληθέο θαη ζηηο ηαθηηθέο αληηκεηώπηζεο ππξθατώλ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ

5 IV 8 ΝΔ8.3.0 ΜΔΘΟΓΟΙ & ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΓΙΑΡΡΟΧΝ Δμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο εμάληιεζεο πδάησλ κε θνξεηή πεηξειαηνθίλεηε ή βελδηλνθίλεηε αληιία Δμάζθεζε επί ηερληθώλ εμάληιεζεο πδάησλ κε θνξεηό εγρπηήξα (ηδηθάξη) Δμάζθεζε επί ηερληθώλ εμάληιεζεο πδάησλ κε ζπλδπαζκό ελ ζεηξά θνξεηήο αληιίαο θαη εγρπηήξα Δμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο εμάληιεζεο πδάησλ κε κόληκα κέζα ηνπ πινίνπ Δμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο ππνζηύισζεο θξαθηώλ Δμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο αληηκεηώπηζεο νπώλ ζε ειάζκαηα Δμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο ππνζηύισζεο ζπξίδσλ θαη θαηαπαθηώλ Δπίδεημε όισλ ησλ δηαζεζίκσλ πιηθώλ αληηκεηώπηζεο δηαξξνήο ησλ αγεκάησλ ΔΒ Δμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο αληηκεηώπηζεο νπώλ ζε κεηαιιηθά δίθηπα ζσιελώζεσλ Πξαθηηθή εμάζθεζε, αηνκηθά θαη νκαδηθά, επί όισλ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα γπκλάζηα ΔΒ ελ πισ (πλαγεξκόο) -Να απμήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηε δεμηόηεηά ηνπ ζηηο κεζόδνπο ρξήζεο κέζσλ αληηκεηώπηζεο δηαξξνώλ θαζώο θαη ηηο ηερληθέο θαη ηηο ηαθηηθέο αληηκεηώπηζεο δηαξξνώλ όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ.

6 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 2202NE Σηοητεία Σσζηεκάηωλ Μάτες ΙΙ Β ΜΗΥ ΥΔΚΠ 1202ΝΔ 11 / Μεηξών Πινίνπ 2. Βηβιίν Μάρεο 3. Οδεγία Σππνπνίεζεο Οπιηζκνύ Απόθηεζε βαζηθώλ γλώζεσλ κέζσ επίδεημεο επί ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ αηζζεηήξσλ κάρεο θαη επηθνηλσληώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ νπιηζκνύ. Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη III 2 NE3.9.0 ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Γηαηάμεηο αζθαιείαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ Πξνζηαζία πξνζσπηθνύ / πιηθνύ από ειεθηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ Πξνζηαζία πξνζσπηθνύ / πιηθνύ από αθηηλνβνιίεο νπηηθέο θαη laser Αζθαιείο απνζηάζεηο από ιεηηνπξγνύζεο θεξαίεο (ηύπν, είδνο εθπνκπήο) ΙV - VII 2 ΝΔ3.5.0 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (ΦΧΝΗΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ) Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ θσλεηηθώλ επηθνηλσληώλ θαη επηηνπίσο επίδεημε ζηα αληίζηνηρα δηακεξίζκαηα ηνπ πινίνπ (γηα θάζε ζύζηεκα παξνπζηάδνληαη ηα: θεξαία ζπζθεπή) Καηαγξαθή βαζηθώλ ζηνηρείσλ από λ. Γνθίκνπο ΙV - VII 4 ΝΔ3.4.0 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΙΘΗΣΗΡΧΝ ΜΑΥΗ (ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΑΔΡΑΜΤΝΑ Α/Τ ΜΑΥΗ) Παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ αηζζεηήξσλ κάρεο θαη επηηνπίσο επίδεημε (γηα θάζε ζύζηεκα παξνπζηάδνληαη ηα: θεξαία ζπζθεπή ελδείθηεο). Καηαγξαθή βαζηθώλ ζηνηρείσλ από λ. Γνθίκνπο IV - VII 1 ΝΔ3.3.0 ΤΣΗΜΑΣΑ Κ/Β Γεληθή πεξηγξαθή Κ/Β. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηππνπνίεζε Κ/Β ηνπ Π.Ν Γηαηάμεηο αζθαιείαο ΙV - VII 2 ΝΔ3.2.0 ΤΣΗΜΑΣΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ Δπίδεημε δηακεξηζκάησλ Γηεπζύλζεσο Οπιηζκνύ Γεληθή πεξηγξαθή ππξνβόισλ. Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή βαζηθώλ ζηνηρείσλ από λ. Γνθίκνπο -Να γλσξίδεη ηα ζέκαηα αζθαιείαο πξνζσπηθνύ θαη πιηθνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ κάρεο ηνπ πινίνπ. -Να αληηιεθζεί ηε γεληθή δνκή ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθώλ θσλεηηθώλ επηθνηλσληώλ ηνπ πινίνπ -Να αληηιεθζεί ηε γεληθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηήξσλ κάρεο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο θπξίσλ ζπζηεκάησλ απηώλ -Να γλσξίδεη ηα θαηερόκελα Κ/Β ησλ ζπκκεηερόλησλ π. πινίσλ -Να αληηιακβάλεηαη ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο βαζηθέο δπλαηόηεηεο ησλ Κ/Β απηώλ -Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο γηα ηα Κ/Β -Να γλσξίδεη ηνλ θύξην νπιηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ π. Πινίσλ

7 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 2201NE Σσζηήκαηα Πρόωζες & Ελέργεηας ΙI Β ΜΗΥ ΥΔΚΠ 1201ΝΔ 82 / Μεηξών Πινίνπ 2. Βηβιίν Μάρεο 3. Γηαηάμεηο Αζθαιείαο Αξρεγείνπ ηόινπ 4.Έληππν πινίνπ γηα δηαδηθαζίεο αλάγθεο 5. ρεδηαγξάκκαηα δηθηύσλ πινίνπ (Platform) 6. Οδεγίεο Σππνπνίεζεο 1. Απόθηεζε εκπεηξηώλ θαη γλώζεσλ ειέγρνπ / παξαθνινύζεζεο ησλ ζε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο θαη ελέξγεηαο 2.Απόθηεζε δεμηόηεηαο ζηε ρξήζε απιώλ νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ λαπηηθώλ ζπζηεκάησλ Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη IV 2 NE ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΧΗ Δθπαίδεπζε ζηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ δηαθόξσλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ Βαζηθή πεξηγξαθή ησλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εθθίλεζεο, ιεηηνπξγίαο, θξάηεζεο κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ (ειεθηξηθώλ θαη κεραλνινγηθώλ) Δπίδεημε εύξεζεο ηνπ ηξόπνπ ρεηξηζκνύ ελόο ζπζηήκαηνο από ηα αληίζηνηρα ηερληθά εγρεηξίδηα ρξήζεο απηνύ (OPERATION MANUALS) IV 2 ΝΔ6.1.0 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ & ΚΑΡΙΦΗΜΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Δπεμήγεζε κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ ελόο κεραλήκαηνο (π.ρ κίαο αληιίαο). Δπηπξόζζεηε πξαθηηθή εμάζθεζε θαηά ηελ εθηέιεζε βαξδηώλ ελ πισ IV 40 ΝΔ6.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΡΟΧΗ Δπηηνπίσο επίδεημε ησλ κεραληθώλ κεξώλ θαη εμαξηεκάησλ ελόο εθάζηνπ εθ ησλ βαζηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο ΠΔ Δπίδεημε βαζηθώλ δηθηύσλ ησλ κεραλώλ ΜΔΚ ή Α/ (ιίπαλζεο, θαπζίκνπ, ςύμεσο, αέξα ππεξπιήξσζεο) Δπίδεημε ξύζκηζεο ηεο πίεζεο αλνίγκαηνο εγρπηήξα θαπζίκνπ ζε κεραλή DIESEL Δπίδεημε ιήςεο πίεζεο ζπκπίεζεο θαη πίεζεο θαύζεο ζε θύιηλδξν εκβνινθόξνπ κεραλήο DIESEL ελ ιεηηνπξγία. Δπεμήγεζε ρξεζηκόηεηάο ηνπο -Να απνθηήζεη ζηνηρεηώδε εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή βαζηθώλ δηαδηθαζηώλ εθθίλεζεο - ιεηηνπξγίαο - θξάηεζεο ησλ κεραλεκάησλ εγθαηάζηαζεο πξόσζεο. -Να απνθηήζεη επρέξεηα ζηε ρξήζε ησλ ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ θαη ζρεδίσλ ηνπ πινίνπ. -Να γλσξίδεη ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πξόσζεο (σο ζπλόινπ ησλ βαζηθώλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ) -Να γλσξίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα όξηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ΠΔ -Να απνθηήζεη εκπεηξία ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο. -Να γλσξίδεη ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ, εμαξηεκέλσλ θαη κε, δηθηύσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε πξόσζεο

8 VII-VIII 8 ΝΔ6.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΡΟΧΗ θαξίθεκα / νλνκαηνινγία κεραληθώλ κεξώλ θαη θπξίσλ εμαξηεκάησλ ΜΔΚ ή Α/, θ. κεησηήξα, εμαξηεκάησλ σζηηθνύ ηξηβέα, ηξηβέσλ ειηθνθόξσλ αμόλσλ, ειίθσλ θαξίθεκα, αξρέο ιεηηνπξγίαο βαζηθώλ δηθηύσλ ππνζηήξημεο κεραλώλ ΜΔΚ ή Α/ (ιίπαλζεο, θαπζίκνπ, ςύμεσο, αέξα) Κάζε Ν. Γόθηκνο ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη ην ζύλνιν ησλ ζθαξηθεκάησλ (6.2.3 θαη 6.2.7) θαη γηα Α/ θαη γηα DIESEL αλαιόγσο ηεο πξνσζηήξηαο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο π. Πινίνπ IV 8 ΝΔ7.1.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δπίδεημε θαη πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθώλ ζπζθεπώλ / ζπζηεκάησλ ηεο ΗΔ (γελλήηξηεο, ειεθηξνκεραλέο, θύξηνη πίλαθεο θαη ππνπίλαθεο δηαλνκήο ει. ηζρύνο) Πίλαθεο θαη ηξόπνο δηαλνκήο ει. ηζρύνο Πεξηγξαθή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθώλ ζπζθεπώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΗΔ IV 8 NE7.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣ. ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο κεξώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο απηόκαηνπ ρεηξηζκνύ. Πεξηγξαθή ησλ ηξόπσλ ρεηξηζκνύ ηεο ΠΔ (απηόκαηα, εκηαπηόκαηα, ηνπηθά ρεηξνθίλεηα) Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπξίσλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο ΠΔ (παξαγσγή ζήκαηνο ζηνπο αηζζεηήξεο, κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο, επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο, πξνβνιή ησλ κεηξήζεσλ) -Να εκπεδώζεη ηε δνκή ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο, ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη λα γλσξίδεη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ θπξίσλ ζπζηεκάησλ. -Να απνθηήζεη δεμηόηεηα ζηελ εθηέιεζε βαζηθώλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ ζε κεραλέο DIESEL - Να γλσξίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζρεηηθά όξηα ησλ θπξίσλ ζπζηεκάησλ / ζπζθεπώλ ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο -Να γλσξίδεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο θαη ηα βαζηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ην ρεηξηζκό ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο απηόκαηα, εκηαπηόκαηα θαη ηνπηθά ρεηξνθίλεηα. IV 1 NE6.5.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΦΤΚΣΙΚΗ Πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ζύλδεζε θαη νινθιήξσζε κε ηελ ΠΔ Δπίδεημε ησλ θπξίσλ ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο ςπθηηθήο. Λήςε ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ζηα ηνπηθά όξγαλα - Όξηα -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ θπξίσλ ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο ςπθηηθήο. IV 1 NE6.8.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΦΑΛΑΣΧΗ Πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο αλάζηξνθεο όζκσζεο Πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο κε βξαζηήξα IV 4 NE ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Γηαηάμεηο αζθαιείαο θαηά ηε ιεηηνπξγία / επηζθεπή κεραλνινγηθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ Γηαηάμεηο αζθαιείαο γηα ηε ρξήζε / δηαλνκή ειεθηξηθήο ηζρύνο Παξαδείγκαηα αηπρεκάησλ ζην ΠΝ ιόγσ κε νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο. -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο αθαιάησζεο -Να απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα αζθαιή ιεηηνπξγία αιιά θαη πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε εξγαζίαο ζε κεραληθά ή ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ηνπ πινίνπ VII-VIII 4 NE7.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣ. ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ πκπιήξσζε πιήξνπο πίλαθα κεηξήζεσλ ηεο ΠΔ θαη ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπηθά από ηα ιεηηνπξγνύληα κεραλήκαηα θαη από ην απηόκαην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ελ πισ Κάζε Ν. Γόθηκνο ζην ζύλνιν ησλ ΥΔΠ ζα ζπκπιεξώζεη γηα ηα ιεηηνπξγνύληα κεραλήκαηα 10 ζεη ηνπηθώλ κεηξήζεσλ θαη 10 ζεη κεηξήζεσλ από ην απηόκαην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο -Να απνθηήζεη δεμηόηεηεο ζηε ιήςε θαη θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ κεηξήζεσλ, γλσξίδνληαο ηα ζρεηηθά όξηα IV 4 NE6.6.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΜΔΣΑΓΓΙΗ & ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΡΔΤΣΧΝ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ ππξθατάο Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ εμάληιεζεο θπηώλ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ κεηάγγηζεο θαπζίκσλ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ ςύμεο Καηεγνξίεο αληιηώλ ζηελ εγθαηάζηαζε πξόσζεο θαη επίδεημε από κία αληιία θάζε θαηεγνξίαο. Δκπέδσζε θαη πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελ πισ βαξδηώλ ζηα δηακεξίζκαηα πξόσζεο -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηα θύξηα κέξε ησλ βαζηθώλ δηθηύσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. -Να γλσξίδεη ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ αληιηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο, σο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο επί ησλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο απηώλ θαη γηα πνην ιόγν, θαηά πεξίπησζε, επηιέγνληαη.

9 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο 2004ΝΕ Νασηηθός Αζιεηηζκός Β ΜΗΥ ΥΔΚΠ Πξναπαηηνύκελα - πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 42 / 1.5 Βηβιίν ηζηηνπινΐαο θαη λαπηηθήο ηέρλεο (Παλαγηώηε ηξνύδα)-έθδνζε ΠΟΙΑΘ. Απόθηεζε βαζηθώλ γλώζεσλ ηζηηνπινΐαο θαη αλάπηπμε απαξαηηήησλ δεμηνηήησλ κέζσ πξαθηηθήο εμάζθεζεο, γηα ηελ εθηέιεζε αζθαινύο πινπ κε ηζηηνθόξα ζθάθε. Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη I 4 ΝΔ1.9.0 ΙΣΙΟΠΛΟΨΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ Ολνκαηνινγία / νξνινγία ζθάθνπο θαη αξκαησζηάο ηνπ. Γηαηάμεηο αζθαιείαο Πξνεηνηκαζία απόπινπ. Δπίδεημε εμνπιηζκνύ αζθαιείαο Life raft. Υξήζε VHF Θεσξία αεξνδπλακηθήο - θαηλόκελν Bernoulli (ηξηκάξηζκα παληώλ) Πιεύζεηο ζθάθνπο (όξηζα, θιεηζηή πιαγηνδξνκία, πιαγηνδξνκία, δεπηεξόπξπκα, πξύκα) Άπαξζε, παξαβνιή θαη αγθπξνβνιία Ναπηηιία. Πξνζδηνξηζκόο ζηίγκαηνο κε δηνπηεύζεηο Γηεζλήο Καλνληζκόο πξνο Απνθπγή ύγθξνπζεο (ΓΚΑ) ζηε ζάιαζζα, γηα ηζηηνπιντθά ζθάθε. IV 36 ΝΔ2.8.0 ΙΣΙΟΠΛΟΨΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ Γλσξηκία κε ην ζθάθνο Ολνκαηνινγία / νξνινγία ζθάθνπο θαη αξκαησζηάο ηνπ. Γηαηάμεηο αζθαιείαο Πξνεηνηκαζία απόπινπ. Δπίδεημε εμνπιηζκνύ αζθαιείαο Life raft. Υξήζε VHF. Απόπινπο Σνπνζέηεζε - βηξάξηζκα παληώλ, κνπδάξηζκα κεγίζηεο, κάδεκα παληώλ Σξηκάξηζκα παληώλ, (ζεσξία αεξνδπλακηθήο θαηλόκελν Bernoulli) Πιεύζεηο ζθάθνπο (όξηζα, θιεηζηή πιαγηνδξνκία, πιαγηνδξνκία, δεπηεξόπξπκα, πξύκα) - ηήξεζε πνξείαο Άπαξζε, παξαβνιή θαη αγθπξνβνιία Ναπηηιία (αλαγλώξηζε αθηώλ θαηά ηελ εκέξα θαη αλαγλώξηζε θαλώλ θαηά ηε λύθηα). Πξνζδηνξηζκόο ζηίγκαηνο κε δηνπηεύζεηο Ναπηηθνί θόκπνη (Καληειίηζα, ςαιηδηά, πνδόδεζκνο, ζηαπξόθνκπνο, δέζηκν ζε θνηζαλέιν, ληνπθηάξηζκα ζρνηληώλ) Πξαθηηθή επί ηνπ Γηεζλή Καλνληζκνύο πξνο Απνθπγή πγθξνύζεσο (ΓΚΑ) ζηε ζάιαζζα Πξνεηνηκαζία θαηάπινπ. Καηάπινπο, δέζηκν ζε ξεκέληδν. -Να γλσξίδεη ηελ νλνκαηνινγία ηνπ ζθάθνπο θαη ηεο αξκαησζηάο. -Να γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο πιεύζεηο θαη ην αλεκνιόγην. -Να γλσξίδεη ηα ζέκαηα ΓΚΑ γηα ηζηηνπιντθά ζθάθε. -Να γλσξίδεη ηα ζέκαηα αζθαιείαο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ηζηηνπιντθώλ ζθαθώλ -Να εμαζθεζεί ζηελ νλνκαηνινγία ηνπ ζθάθνπο θαη ηεο αξκαησζηάο ηνπ. -Να εμαζθεζεί ζηηο δηάθνξεο πιεύζεηο. -Να αλαπηύμεη δεμηόηεηα θαηαζθεπήο, γξήγνξα θαη ζσζηά, δηαθόξσλ λαπηηθώλ θόκπσλ. -Να εμαζθεζεί ζηα ζέκαηα λαπηηιίαο επί ηνπ Ι/Φ ζθάθνπο. -Να είλαη ηθαλόο λα πιεύζεη κε ηζηία. X 2 Γξαπηή εμέηαζε επί ηνπ ζπλόινπ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ

10 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα 2003 ΝΕ Πεδηθές Αζθήζεης Σηραηηωηηθή Αγωγή Β ΜΗΥ ΥΔΚΠ 1003 ΝΔ πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο 30 / 1.0 Βηβιηνγξαθία 1. Βνήζεκα Πξνπαηδεπηνύ (Σεύρνο Α) 2. Δγρεηξίδην Δθζηξαηείαο - Διαθξά όπια πεδηθνύ (ΓΔ ΔΔ7-200) θνπόο Μαζήκαηνο 1. Δκπέδσζε δεμηνηήησλ κέζσ πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζηελ εθηέιεζε ππξώλ θνξεηνύ νπιηζκνύ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο. 2. Δμάζθεζε ζηελ εθηέιεζε πεδηθώλ αζθήζεσλ αόπινπ / ελόπινπ ζηξαηηώηε. Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη XI 0 Δμεηάζεηο επηδόζεσλ / αμηνιόγεζε δπλαηνηήησλ-ηθαλνηήησλ θαζ όιε ηε πεξίνδν εθπαίδεπζεο θαη εηδηθόηεξα αμηνινγείηαη ε ζπκκεηνρή θαη ε απόδνζε ζε παξειάζεηο θαη αγήκαηα IV 25 NE9.0.0 ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Δμάζθεζε ζηηο νκαδηθέο πεδηθέο αζθήζεηο αόπινπ ζηξαηηώηε Δμάζθεζε ζηηο νκαδηθέο πεδηθέο αζθήζεηο ελόπινπ ζηξαηηώηε. III 4 ΝΔ3.1.0 ΦΟΡΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΠΛΙΜΟΤ Δμάζθεζε κε ηελ εθηέιεζε πξαγκαηηθώλ ππξώλ κε ΦΟ Δμάζθεζε ζηελ εθηέιεζε βαζηθήο ζπληήξεζεο θαη ιύζεο άξκνζεο όπισλ ΦΟ : Σνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά εηεζίσο ζην Πεδίν Βνιήο ηνπ ΚΔΠΑΛ I 1 ΝΔ3.1.0 ΦΟΡΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΠΛΙΜΟΤ Δθπαίδεπζε ζηε δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο αθινγηζηίαο θνξεηνύ ππξνβόινπ όπινπ Γηαηάμεηο αζθαιείαο - Να αλαπηύμεη πεξαηηέξσ ηε δεμηόηεηά ηνπ ηόζν ζηελ εθηέιεζε πεδηθώλ αζθήζεσλ αόπινπ θαη ελόπινπ ζηξαηηώηε όζν θαη ην ζπγρξνληζκό κέζσ νκαδηθήο εμάζθεζεο θαηά δηκνηξία ή ιόρν. -Να έρεη δεμηόηεηα ζηελ εθηέιεζε ππξώλ θνξεηνύ νπιηζκνύ θαη ζηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ αζθαιείαο -Να απνθηήζεη δεμηόηεηα θαη εμνηθείσζε ζηε βαζηθή ζπληήξεζε ηνπ COLT θαη ηνπ ηπθεθίνπ G3A3 -Να γλσξίδεη ζέκαηα δηαηάμεσλ αζθαιείαο θαη αληηκεηώπηζεο αθινγηζηίαο ηνπ πηζηνιηνύ COLT.

11 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο 2005ΝΕ Φσζηθή Αγωγή Β ΜΗΥ ΥΔΚΠ Πξναπαηηνύκελα 1005 πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 98 / Βειηίσζε ηεο θπζηθήο ηνπ θαηάζηαζεο κέζσ γεληθήο άζιεζεο. 2. Δθπαίδεπζε ζηηο ηερληθέο θνιύκβεζεο, λαπηηθώλ εκπνδίσλ, ζηίβνπ, θσπειαζίαο θαη ηζηηνπινΐαο 3. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε θάπνην από ηα θαιιηεξγνύκελα ζηε ΝΓ αζιήκαηα. Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη III 36 ΝΔ ΓΔΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ Δμάζθεζε ζηελ θνιύκβεζε ειεύζεξν ζηπι Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα λαπηηθά εκπόδηα αλαξξίρεζε ζε κπόηδνπο Δμνηθείσζε κε ηελ ηζνξξνπία θαη ην ύςνο Πξαθηηθή εμάζθεζε ζην ζηίβν Γξόκνη 100κ, 1000κ, 3000κ Βαζηθέο ηερληθέο άζιεζεο, ζπλαξκνζηηθέο αζθήζεηο Γεληθή άζιεζε, αεξόβηα-αλαεξόβηα πξνπόλεζε κε δξόκνπο Δξγνκεηξηθή αμηνιόγεζε. III-IV 54 NE ΟΜΑΓΔ ΑΘΛΗΗ Οκάδα θαιαζνζθαίξηζεο Οκάδα πεηνζθαίξηζεο Οκάδα ζηίβνπ-ξίςεσλ Οκάδα ζθνπνβνιήο Οκάδα μηθαζθίαο Οκάδα αληηζθαίξηζεο Οκάδα θνιύκβεζεο Οκάδα θσπειαζίαο Οκάδα ηζηηνπινΐαο ηξηγώλνπ κε ζθάθε ηύπνπ Laser, Lighting, 470, 420 θαη J 24. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ γηα ηελ ηζηηνπινΐα : Γλσξηκία κε ην ζθάθνο Ολνκαηνινγία / νξνινγία θαη αξκαησζηά. Ναπηηθνί θόκπνη (Καληειίηζα, ςαιηδηά, πνδόδεζκνο, ζηαπξόθνκπνο, δέζηκν ζε θνηζαλέιν, ληνπθηάξηζκα ζρνηληώλ). Σνπνζέηεζε - βηξάξηζκα παληώλ, κνπδάξηζκα κεγίζηεο, κάδεκα παληώλ. Σξηκάξηζκα παληώλ (ζεσξία αεξνδπλακηθήο θαηλόκελν Bernoulli). Πιεύζεηο ζθάθνπο (Όξηζα, θιεηζηή πιαγηνδξνκία, πιαγηνδξνκία, δεπηεξόπξπκα, πξύκα). Σήξεζε πνξείαο Οκάδα γεληθήο άζιεζεο -Να αλαπηύμεη ηηο ηερληθέο ηεο θνιύκβεζεο. -Να είλαη ηθαλόο λα ειέγρεη ηα ζεκεία ζηήξημεο θαη ηζνξξνπίαο ηνπ ζώκαηόο ηνπ ζε ππεξπςσκέλν επίπεδν -Να γλσξίδεη ηελ νξζή ηερληθή ηνπ ηξεμίκαηνο θαη ηεο αεξόβηαο πξνπόλεζεο. -Να αμηνινγεί θαη λα βειηηώζεη ηηο ζσκαηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο θαη ηε ζσκαηηθή ηνπ αληνρή. -Να γλσξίδεη ην αζιεηηθό ππόβαζξν θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο. -Να αλαπηύμεη ηε δεμηόηεηα εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αληίζηνηρε νκάδα. Όινη νη Ν. Γόθηκνη ζπκκεηέρνπλ θαη αζινύληαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ από ηηο αλσηέξσ νκάδεο

12 XI 8 Δμεηάζεηο αζιεηηθώλ επηδόζεσλ / αμηνιόγεζε δπλαηνηήησλ-ηθαλνηήησλ ζηα αγσλίζκαηα: ζηίβνπ (100κ., 1000κ., ύςνο, κήθνο, ζθαίξα) λ. εκπόδηα θαη θνιύκβεζε. Οη εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη εληόο 2 δίσξσλ γηα θάζε Σεηξάκελν

13 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 2203ΝΕ Νασηηθή Τέτλε ΙΙ Β ΜΗΥ ΘΔΚΠ 1203ΝΔ 12 / Δγρεηξίδην Ναπηηθήο Σέρλεο (Λάκπξνπ Ι. νθξά, Αληηλαπάξρνπ ε.α. ΠΝ) 1. Απόθηεζε γλώζεσλ κέζσ επίδεημεο ζηνηρείσλ ηνπ εμαξηηζκνύ νξκίζεσο, πισηώλ θαη ζσζηηθώλ κέζσλ. 2. Αλαπηπμε δεμηνηήησλ κέζσ πξαθηηθήο εμάζθεζεο ρεηξηζκνύ ζηελ πξνεηνηκαζία ζηαζκνύ θαζαίξεζεο/αλαθξέκαζεο πισηώλ κέζσλ θαη ζην ρεηξηζκό κεραλνθίλεηεο ιέκβνπ. Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη III 2 NE2.5.0 Ο ΔΞΑΡΣΙΜΟ ΠΛΧΣΧΝ & ΧΣΙΚΧΝ ΜΔΧΝ Πξαθηηθή εμάζθεζε ρεηξηζκνύ κεραλνθίλεηεο ιέκβνπ : Ο θάζε Ν. Γόθηκνο εθθίλεζε-ιεηηνπξγία-θξάηεζε κεραλήο ιέκβνπ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά IV 3 NE2.5.0 Ο ΔΞΑΡΣΙΜΟ ΠΛΧΣΧΝ & ΧΣΙΚΧΝ ΜΔΧΝ Δμάζθεζε ζηελ θαζαίξεζε / αλαθξέκαζε πισηώλ κέζσλ Δπίδεημε ρξήζεο αηνκηθνύ ζσζηβίνπ θαη ζηαζεξώλ θπθιηθώλ ζσζηβίσλ θαηαζηξώκαηνο Δπίδεημε κεζόδνπ αιιαγήο ακπνύιαο θαη θαλνύ ζσζηβίνπ Δπίδεημε πλεπζηήο ζρεδίαο θαη κεραληζκνύ αθέζεσο Άλνηγκα πλεπζηήο ζρεδίαο θαη επίδεημε πιηθώλ Δπίδεημε όισλ ησλ Κνκβίσλ Αλζξώπνπ ζηε Θάιαζζα (ΜΟΒ) πνπ πθηζηαληαη ζην πινίν θαη επεμήγεζε ηξόπνπ ρξήζεο απηώλ : Μία θνξά ζπλδπαδόκελν γηα όιεο ηηο ηάμεηο I 2 NE2.5.0 Ο ΔΞΑΡΣΙΜΟ ΠΛΧΣΧΝ & ΧΣΙΚΧΝ ΜΔΧΝ Σύπνη ιέκβσλ θαη νλνκαηνινγία απηώλ Δπσηίδεο. Πεξηγξαθή ηύπσλ επσηίδσλ: ηνκέσο θαη βαξύηεηαο. Πξνεηνηκαζία, θαζαίξεζε θαη αλαθξέκαζε ιέκβσλ Λνηπέο ζσζηηθέο ζπζθεπέο. ρεδίεο, αηνκηθά θαη θπθιηθά ζσζίβηα (ραξαθηεξηζηηθά / ρξήζε / επηζεσξήζεηο / δηαηάμεηο αζθαιείαο) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηερληθώλ επηβίσζεο λαπαγνύ ζηε ζάιαζζα -Να αλαπηύμεη δεμηόηεηα ζην ρεηξηζκό κεραλήο ζσζηηθήο ιέκβνπ. -Να θαηαζηεί ηθαλόο ζηελ άκεζε θαη νξζή ρξήζε όισλ ησλ πισηώλ θαη ζσζηηθώλ κέζσλ, θαζώο επίζεο θαη ζηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε όινπ ηνπ δηαηηζέκελνπ εμαξηηζκνύ γηα ηελ επηβίσζε όζσλ επηβαίλνπλ ζην πινίν. -Να γλσξίδεη ηα είδε ησλ πθηζηάκελσλ ιέκβσλ θαη ινηπώλ ζσζηηθώλ ζπζθεπώλ θαη εμνπιηζκνύ, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ πιεξώκαηνο -Να εκπεδώζεη ηηο ηερληθέο επηβίσζεο λαπαγνύ

14 I 3 ΝΔ2.3.0 Ο ΔΞΑΡΣΙΜΟ ΟΡΜΙΔΧ Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο πεηξέιεπζεο θαη επίδεημε εμαξηηζκνύ απηήο. Αλαθνξά ζην Άγεκα Πεηξέιεπζεο (ζύλζεζε - ζέζεηο - θαζήθνληα) Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο αγθπξνβνιίαο θαη επίδεημε εμαξηηζκνύ απηήο. Αλαθνξά ζηελ Οκάδα Αγθπξνβνιίαο (ζύλζεζε - ζέζεηο - θαζήθνληα) Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο ηαρπδξνκείνπ θαη επίδεημε εμαξηηζκνύ απηνύ. Αλαθνξά ζηελ Οκάδα Σαρπδξνκείνπ (ζύλζεζε - ζέζεηο - θαζήθνληα) Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο βαξέσο αληηθεηκέλνπ θαη επίδεημε εμαξηηζκνύ απηήο. Αλαθνξά ζηελ Οκάδα Μεηαθνξάο Βαξέσο Αληηθεηκέλνπ (ζύλζεζε - ζέζεηο - θαζήθνληα) Δπεμήγεζε θαη επίδεημε ηξόπσλ ρεηξηζκνύ βαξνύιθσλ - Να απνθηήζεη ηηο βαζηθέο γλώζεηο πάλσ ζε ζεκειηώδεηο δηαδηθαζίεο αξκέλσλ

15 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 2002ΝΕ Αρτές Ειέγτοσ Βιαβώλ ΙI Β ΜΗΥ ΘΔΚΠ 1002ΝΔ 24 / 1.0 Γόγκα ΔΒ 1. Απόθηεζε γλώζεσλ επί ησλ δηαδηθαζηώλ αληηκεηώπηζεο ζπκβάλησλ ππξθατάο θαη δηαξξνήο όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ζηα Π. Πινία 2. Αλαπηπμε δεμηνηήησλ κέζσ πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζην ρεηξηζκό ησλ κέζσλ ΔΒ ζηα Π. Πινία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζπκβάλησλ ππξθατάο θαη δηαξξνήο Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη I 2 ΝΔ8.1.0 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΛΑΒΧΝ Υεκεία θαη θπζηνινγία ππξθατάο. Σεηξάεδξν ηεο θσηηάο Δίδε ππξθατώλ. Μόληκα θαη θνξεηά κέζα θαηαπνιέκεζεο ππξθατάο Σξόπνη εμάπισζεο ηεο ππξθατάο ζηα πινία. Σάμε κεγέζνπο εκθαληδνκέλσλ ζεξκνθξαζηώλ Γηαξξνή (εζσηεξηθή, εμσηεξηθή) Μόληκα θαη θνξεηά κέζα θαηαπνιέκεζεο δηαξξνήο Δπζηάζεηα πινίνπ κεηά από βιαβε, ζηεγαλά, δώλεο βιαβώλ, κήθνο θαηάθιηζεο πινίνπ Damage Control Book Δπηθνηλσλίεο, ηξόπνο ρξήζεο θσλεηηθνύ δηθηύνπ θαη αλαθνξώλ βιάβεο ζε θσλεηηθό δίθηπν Μέζνδνη ππνηύπσζεο βιαβώλ ππξθατάο ή δηαξξνήο. I 2 ΝΔ8.2.0 ΜΔΘΟΓΟΙ & ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΤΡΚΑΨΧΝ Δλέξγεηεο αληηκεηώπηζεο ππξθατώλ γεληθά. εκαζία έγθαηξεο αξρηθήο αληηκεηώπηζεο Γηαδηθαζία ακέζσο κεηά από πιήγκα (BLANKET SEARCH) Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο δηαδξνκήο επίζεζεο ζε ππξθατά εληόο Π. Πινίνπ Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο νξίσλ θαπλνύ ζε ππξθατά εληόο Π. Πινίνπ Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο πεξηθεξεηαθήο ςύμεο ζε ππξθατά εληόο Π. Πινίνπ Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο κεραληθώλ θαη ειεθηξηθώλ απνκνλώζεσλ ζε ππξθατά εληόο Π. Πινίνπ (KILL CARDS) Οκάδεο επίζεζεο ζε ππξθατά θαη ηερληθέο εηζόδνπ ζε θιεγόκελν δηακέξζκα Π. Πινίνπ Οκάδεο ππνζηήξημεο - Να εκπεδώζεη θαη λα εκβαζύλεη επί ησλ αξρώλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ΔΒ ζε Π. Πινία, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ. -Να εκπεδώζεη ηηο αξρέο ησλ δηαδηθαζηώλ αληηκεηώπηζεο ππξθατώλ ζε Π. Πινία, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ.

16 I 2 ΝΔ8.3.0 ΜΔΘΟΓΟΙ & ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΓΙΑΡΡΟΧΝ Αξρηθέο ελέξγεηεο αληηκεηώπηζεο δηαξξνώλ γεληθά. εκαζία έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο αξρηθήο αληηκεηώπηζεο Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο δηαδξνκήο επίζεζεο ζε δηαξξνή εληόο Π. Πινίνπ Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο νξίσλ δηαξξνήο εληόο Π. Πινίνπ, ηεγαλόηεηα Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο πεξηθεξεηαθήο ππνζηήισζεο ζε δηαξξξνή εληόο Π. Πινίνπ Δλλνηα θαη ιεπηνκέξεηεο κεραληθώλ θαη ειεθηξηθώλ απνκνλώζεσλ ζε δηαξξνή εληόο Π. Πινίνπ (KILL CARDS) Οκάδεο επίζεζεο ζε δηαξξνή θαη ηερληθέο εμάληιεζεο πδάησλ Οκάδεο ππνζηήξημεο -Να εκπεδώζεη ηηο αξρέο ησλ δηαδηθαζηώλ αληηκεηώπηζεο δηαξξνώλ ζε Π. Πινία,όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ. IV 2 ΝΔ8.4.0 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΡΑΤΜΑΣΙΧΝ Πξαθηηθή εθπαίδεπζε επί ηεο ηερληθήο κεηαθνξάο ηξαπκαηία κε θνξείν δηακέζνπ ζπξώλ θαη θαηαπαθηώλ Πξαθηηθή εθπαίδεπζε επί ηεο ηερληθήο κεηαθνξάο ηξαπκαηία κε ηε κέζνδν κε δύν ηξαπκαηηνθνξείο Πξαθηηθή εθπαίδεπζε επί ηερληθώλ ΚΑΡΠΑ -Να απμήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηε δεμηόηεηά ηνπ ζηηο κεζόδνπο ρξήζεο κέζσλ κεηαθνξάο ηξαπκαηία θαζώο θαη ηηο ηερληθέο ΚΑΡΠΑ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ Δπηπιένλ πξαθηηθή εμάζθεζε, αηνκηθά θαη νκαδηθά, επί όισλ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα γπκλάζηα ΔΒ ελ πισ (πλαγεξκόο) IV 4 ΝΔ8.2.0 ΜΔΘΟΓΟΙ & ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΤΡΚΑΨΧΝ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε θνξεηώλ κέζσλ θαηάζβεζεο: κάληθα λεξνύ-αθξνζσιελίνπ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε θνξεηώλ κέζσλ θαηάζβεζεο: θνξεηόο ππξνζβεζηήξαο CO Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε θνξεηώλ κέζσλ θαηάζβεζεο: θνξεηόο ππξνζβεζηήξαο ΡΚΡ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε θνξεηώλ κέζσλ θαηάζβεζεο: θνξεηό ζύζηεκα παξαγσγήο αθξνύ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε θνξεηήο αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε θνξεηήο αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε ππξηκάρνπ ελδπκαζίαο κε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ρξήζε θσλεηηθνύ δηθηύνπ θαη ηελ νξζή κεηαβίβαζε αλαθνξώλ βιαβεο κέζσ απηνύ -Να απμήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηε δεμηόηεηά ηνπ ζηηο κεζόδνπο ρξήζεο θνξεηώλ κέζσλ αληηκεηώπηζεο ππξθατώλ, κέρξη επηπέδνπ απηνκαηηζκνύ ελεξγεηώλ. -Να εθπαηδεπηεί ζε ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο ζαλ νκάδα, κέζα από ηελ αιιεινζπλεξγαζία. Δπηπιένλ πξαθηηθή εμάζθεζε, αηνκηθά θαη νκαδηθά, επί όισλ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα γπκλάζηα ΔΒ ελ πισ (πλαγεξκόο) IV 4 ΝΔ8.3.0 ΜΔΘΟΓΟΙ & ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΓΙΑΡΡΟΧΝ -Να απμήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηε Πξαθηηθή εμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο εμάληιεζεο πδάησλ κε θνξεηή πεηξειαηνθίλεηε ή βελδηλνθίλεηε δεμηόηεηά ηνπ ζηηο κεζόδνπο ρξήζεο κέζσλ αληιία Πξαθηηθή εμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο εμάληιεζεο πδάησλ κε θνξεηό εθρπηήξα (ηδηθάξη) Πξαθηηθή εμάζθεζε επη ηεο ηερληθήο εμάληιεζεο πδάησλ κε ζπλδπαζκό ελ ζεηξά θνξεηήο αληιίαο αληηκεηώπηζεο δηαξξνώλ θαζώο θαη ηηο ηερληθέο θαη ηηο ηαθηηθέο αληηκεηώπηζεο δηαξξνώλ όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ. θαη εθρπηήξα Πξαθηηθή εμαζθεζε επί ηεο ηερληθήο εμάληιεζεο πδάησλ κε κόληκα κέζα ηνπ πινίνπ Πξαθηηθή εμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο ππνζηήισζεο θξαθηώλ Πξαθηηθή εμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο αληηκεηώπηζεο νπώλ ζε ειάζκαηα Πξαθηηθή εμάζθεζε επί ηεο ηερληθήο ππνζηήισζεο ζπξίδσλ θαη θαηαπαθηώλ Πξαθηηθή επίδεημε όισλ ησλ δηαζεζίκσλ πιηθώλ αληηκεηώπηζεο δηαξξνήο ησλ αγεκάησλ ΔΒ Πξαθηηθή εμαζθεζε επί ηεο ηερληθήο αληηκεηώπηζεο νπώλ ζε κεηαιιηθά δίθηπα ζσιελώζεσλ Δπηπιένλ πξαθηηθή εμάζθεζε, αηνκηθά θαη νκαδηθά, επί όισλ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα γπκλάζηα ΔΒ ελ πισ (πλαγεξκόο)

17 IV 4 ΝΔ8.2.0 ΜΔΘΟΓΟΙ & ΣΑΚΣΙΚΔ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΤΡΚΑΨΧΝ Πξαθηηθή εμάζθεζε επί ηεο ηαθηηθήο εηζόδνπ νκάδαο επίζεζεο ππξθατάο κε πδξνζσιήλεο από νξηδόληηα ζύξα/ θξαθηή Πξαθηηθή εμάζθεζε επί ηεο ηαθηηθήο εηζόδνπ νκάδαο επίζεζεο ππξθατάο κε πδξνζσιήλεο από θαηαθόξπθε θαηαπαθηή Πξαθηηθή εμάζθεζε ζρεδίαζεο εθαξκνγήο δηαδξνκήο επίζεζεο θαη Πξαθηηθή εμάζθεζε εγθαηάζηαζεο νξίσλ θαπλνύ κε θνπξηίλεο ή κε ηηο θαπλνζηεγαλέο θξαθηέο ηνπ πινίνπ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηηο δηαδηθαζίεο εθδίσμεο θαπλνύ κε θνξεηά θαη κόληκα κέζα Πξαθηηθή εμάζθεζε κεραληθήο θαη ειεθηξηθήο απνκόλσζεο δηακεξίζκαηνο Πξαθηηθή επίδεημε όισλ ησλ δηαζεζίκσλ πιηθώλ αληηκεηώπηζεο ππξθατάο ησλ αγεκάησλ ΔΒ Πξαθηηθή εμάζθεζε εθαξκνγήο πεξηθεξεηαθήο ςύμεο Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ ππνηύπσζε βιαβώλ ππξθατάο ή δηαξξνήο ζε ζπλδπαζκό κε ρξήζε θσλεηηθνύ δηθηύνπ - Να απμήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηε δεμηόηεηά ηνπ ζηηο ηερληθέο θαη ζηηο ηαθηηθέο αληηκεηώπηζεο ππξθατώλ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δόγκα ΔΒ ηνπ ΠΝ X 2 Γξαπηή εμέηαζε Δπηπιένλ πξαθηηθή εμάζθεζε, αηνκηθά θαη νκαδηθά, επί όισλ ησλ αλσηέξσ αληηθεηκέλσλ θαηά ηα γπκλάζηα ΔΒ ελ πισ (πλαγεξκόο)

18 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 2202ΝΕ Σηοητεία Σσζηεκάηωλ Μάτες ΙΙ Β ΜΗΥ ΘΔΚΠ 1202ΝΔ 15 / Μεηξών Πινίνπ 2. Βηβιίν Μάρεο 3. Δγρεηξίδην Δθζηξαηείαο - Διαθξά όπια πεδηθνύ (ΓΔ ΔΔ7-200) 4. Οδεγία Σππνπνίεζεο Οπιηζκνύ Αξρεγείνπ ηόινπ 1. Απόθηεζε βαζηθώλ γλώζεσλ κέζσ επίδεημεο επί ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ αηζζεηήξσλ κάρεο θαη επηθνηλσληώλ. 2. Αλαπηπμε δεμηνηήησλ κέζσ πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζηελ εθηέιεζε ππξώλ θνξεηνύ νπιηζκνύ θαη ζηε βαζηθή ζπληήξεζε απηνύ. Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη I 3 ΝΔ3.4.0 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΙΘΗΣΗΡΧΝ ΜΑΥΗ (ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΑΔΡΑΜΤΝΑ Α/Τ ΜΑΥΗ) Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ αηζζεηήξσλ κάρεο θαη επηηνπίσο επίδεημε (γηα θάζε ζύζηεκα παξνπζηάδνληαη ηα: θεξαία ζπζθεπή ελδείθηεο) I 1 ΝΔ3.3.0 ΤΣΗΜΑΣΑ Κ/Β Γεληθή πεξηγξαθή Κ/Β. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηππνπνίεζε Κ/Β ηνπ Π.Ν Γηαηάμεηο αζθαιείαο I 2 ΝΔ3.2.0 ΤΣΗΜΑΣΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ Δπίδεημε δηακεξηζκάησλ Γηεπζύλζεσο Οπιηζκνύ Γεληθή πεξηγξαθή ππξνβόισλ. Υαξαθηεξηζηηθά πλνπηηθή δηαδηθαζία βνιήο ππξνβόινπ Γηαηάμεηο αζθαιείαο βνιήο θαη απνζήθεπζεο -Να αληηιεθζεί ηε γεληθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηήξσλ κάρεο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο θπξίσλ ζπζηεκάησλ απηώλ -Να έρεη βαζηθέο γλώζεηο επί ησλ θαηερόκελσλ Κ/Β ζην ΠΝ -Να αληηιακβάλεηαη ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο βαζηθέο δπλαηόηεηεο ησλ Κ/Β πνπ θαηέρεη ην Π.Ν. -Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο γηα ηα Κ/Β -Να γλσξίδεη ηνλ θύξην νπιηζκό όισλ ησλ κνλάδσλ ηνπ ΠΝ -Να αληηιακβάλεηαη ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ππξώλ -Να αληηιακβάλεηαη ηε ρξεζηκνπνηνύκελε νξνινγία, ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία Σππνπνίεζεο ηνπ Α

19 III 4 ΝΔ3.1.0 ΦΟΡΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΠΛΙΜΟΤ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο αθινγηζηίαο θνξεηνύ ππξνβόινπ όπινπ Γηαηάμεηο αζθαιείαο Πξαθηηθή εμάζθεζε κε ηελ εθηέιεζε πξαγκαηηθώλ ππξώλ κε ΦΟ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ εθηέιεζε βαζηθήο ζπληήξεζεο θαη ιύζεο άξκσζεο όπισλ ΦΟ 3.1.2: Μία θνξά ελ πισ I 2 ΝΔ3.5.0 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (ΦΧΝΗΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ) Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ θσλεηηθώλ επηθνηλσληώλ θαη επηηνπίσο επίδεημε ζηα αληίζηνηρα δηακεξίζκαηα ηνπ πινίνπ (γηα θάζε ζύζηεκα παξνπζηάδνληαη ηα: θεξαία ζπζθεπή) -Να εκπεδώζεη ηηο γλώζεηο γηα ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο ΦΟ. -Να αλαπηύμεη πεξαηηέξσ ηε δεμηόηεηα θαη ηελ εμνηθείσζή ηνπ ζηε ζπληήξεζε θαη ιύζεάξκσζε ηνπ COLT θαη ηνπ ηπθεθίνπ G3A3 -Να δηαηεξήζεη ηε δεμηόηεηά ζηελ εθηέιεζε ππξώλ θαη ζηελ αληηκεηώπηζε αθινγηζηίαο ΦΟ. -Να αληηιεθζεί ηε γεληθή δνκή ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθώλ θσλεηηθώλ επηθνηλσληώλ ηνπ πινίνπ X 2 Γξαπηή εμέηαζε I 1 ΝΔ3.8.0 ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (ΣΗΛΔΣΤΠΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ) Παξνπζίαζε, ζην ζρεδηάγξακκα πινίνπ, ησλ ηειεηππηθώλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληώλ (γηα θάζε ζύζηεκα λα παξνπζηάδνληαη ηα: θεξαία ζπζθεπή θξππηνζπζθεπή) -Να αληηιεθζεί ηε γεληθή δνκή ηνπ Αζπξκάηνπ θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ

20 Κωδηθός Μαζήκαηος Τίηιος Μαζήκαηος Έηνο / Καηεύζπλζε Πεξίνδνο Πξναπαηηνύκελα πλνιηθέο Ώξεο Φόξηνπ / Πηζησηηθέο Μνλάδεο Βηβιηνγξαθία θνπόο Μαζήκαηνο 2201ΝΕ Σσζηήκαηα Πρόωζες & Ελέργεηας ΙI Β ΜΗΥ ΘΔΚΠ 1201ΝΔ 62 (+78) / Μεηξών Πινίνπ 2. Βηβιίν Μάρεο 3. Γηαηάμεηο Αζθαιείαο Αξρεγείνπ ηόινπ 4.Έληππν πινίνπ γηα δηαδηθαζίεο αλάγθεο 5. ρεδηαγξάκκαηα δηθηύσλ πινίνπ (Platform) 6. Οδεγίεο Σππνπνίεζεο Αξρεγείνπ ηόινπ 1. Απόθηεζε εκπεηξηώλ θαη γλώζεσλ ειέγρνπ / παξαθνινύζεζεο ησλ ζε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο θαη ελέξγεηαο 2.Απόθηεζε δεμηόηεηαο ζηε ρξήζε απιώλ νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ λαπηηθώλ ζπζηεκάησλ Καηεγορία εθπαηδεσηηθής δραζηερηόηεηας Φόρηος απαζτόιεζες ζποσδαζηή ζε ώρες Περηετόκελο Μαζήκαηος Μαζεζηαθοί Σηότοη IV 2 NE ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο IV 2 NE ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΧΗ Δμάζθεζε επί ησλ δηαδηθαζηώλ πξνεηνηκαζίαο ηνπηθήο εθθίλεζεο, ιεηηνπξγίαο, θξάηεζεο κίαο θύξηαο κεραλήο ηνπ πινίνπ Δμάζθεζε επί ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπηθήο εθθίλεζεο, θόξησζεο, παξαιιειηζκνύ θαη θξάηεζεο κίαο ειεθηξνκεραλήο ηνπ πινίνπ. Δκπέδσζε πξαθηηθή επί ησλ ελνηήησλ θαη θαηά ηηο βάξδηεο ελ πισ Κάζε Ν. Γόθηκνο ζα εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ από κία εθθίλεζε θξάηεζε γηα θ. κεραλή / ειεθηξνκεραλή θαη κία θνξά δηαδηθαζία θόξησζεο - παξαιιειηζκνύ γελλήηξηαο -Να αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ελόο αζθαινύο παξαγσγηθνύ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. -Να απνθηήζεη δεμηόηεηα ζην βαζηθό ρεηξηζκό (εθθίλεζε θξάηεζε) ησλ θύξησλ κεραλώλ θαη ειεθηξνκεραλώλ -Να απνθηήζεη δεμηόηεηα ζην βαζηθό ρεηξηζκό (θόξησζε - παξαιιειηζκό) ησλ γελλεηξηώλ X 2 Γξαπηή εμέηαζε VII 2 NE6.6.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΜΔΣΑΓΓΙΗ & ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΡΔΤΣΧΝ Δθπόλεζε ζθαξηθήκαηνο θαη νλνκαηνινγία θπξίσλ κεξώλ θπγνθεληξηθήο αληιίαο Δθπόλεζε ζθαξηθήκαηνο θαη νλνκαηνινγία θπξίσλ κεξώλ αληιίαο ζεηηθνύ εθηνπίζκαηνο Κάζε Ν. Γόθηκνο ζα εθπνλήζεη ην ζύλνιν ησλ ζθαξηθεκάησλ ( θαη ) -Να εκπεδώζεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ 2 βαζηθώλ ηύπσλ αληιηώλ.

21 VII-VIII 3 NE7.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣ. ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ πκπιήξσζε πιήξνπο πίλαθα κεηξήζεσλ ηεο ΠΔ θαη ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπηθά από ηα ιεηηνπξγνύληα κεραλήκαηα θαη απν ην απηόκαην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ελ πισ Κάζε Ν. Γόθηκνο ζα ζπκπιεξώζεη γηα ηα ιεηηνπξγνύληα κεραλήκαηα 10 ζεη ηνπηθώλ κεηξήζεσλ θαη 10 ζεη κεηξήζεσλ από ην απηόκαην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο -Να απνθηήζεη δεμηόηεηεο ζηε ιήςε θαη θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ κεηξήζεσλ, γλσξίδνληαο ηα ζρεηηθά όξηα III 2 ΝΔ7.6.0 ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ Λήςε κεηξήζεσλ ηάζεο, έληαζεο, αληίζηαζεο κε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ή αλαινγηθνύ πνιπκέηξνπ. Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε κέηξεζε κόλσζεο / βξαρπθύθισζεο / δηαθνπήο θαισδίσλ θαη απιώλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ Υξήζε γελλήηξηαο πςειήο ηάζεο γηα έιεγρν ζπλέρεηαο - βξαρπθπθιώκαηνο ηπιηγκάησλ γελλεηξηώλ θαη ει. θηλεηήξσλ Μέηξεζε πγξώλ ζπζζσξεπηώλ κε ππθλόκεηξν Δμάζθεζε ζην κάηηζκα θαη ηε κόλσζε έλσζεο ειεθηξηθώλ θαισδίσλ Δμάζθεζε ζηε θίκσζε θαη κόλσζε δηαθόξσλ ηύπσλ αθξνδεθηώλ ειεθηξηθώλ θαισδίσλ (κε θαηάιιειε πέλζα θαη εηδηθό ζεξκνζπζηειιόκελν πιηθό) Δκπέδσζε πξαθηηθή επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ελνηήησλ θαηά ηηο βάξδηεο ελ πισ III 2 ΝΔ6.9.0 ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ ΜΗΥΑΝΗ Δμάζθεζε ζηε ιήςε κεηξήζεσλ κε παρύκεηξν, γξάθηε, κηθξόκεηξν Δμάζθεζε ζηε ιήςε κεηξήζεσλ ζπεηξσκάησλ θνριηώλ κε ζπεηξόκεηξν Δμάζθεζε ζηε ρξήζε βαζηθώλ εξγαιείσλ ζσιελνπξγνύ (θόθηεο, εθηνλσηήο, εθρεηισηήο θιπ) -Να απνθηήζεη εκπεηξία ζηε ρξήζε απιώλ νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ ηνπ ζπλεξγείνπ ειεθηξηζκνύ -Να θαιιηεξγήζεη ηελ ηερληθή ηνπ αληίιεςε κέζσ ηνπ ρεηξηζκνύ απιώλ νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ -Να απνθηήζεη εκπεηξία ζηε ρξήζε απιώλ νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ ηνπ ζπλεξγείνπ κεραλήο -Να θαιιηεξγήζεη ηελ ηερληθή ηνπ αληίιεςε κέζσ ηνπ ρεηξηζκνύ απιώλ νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ I 1 NE6.5.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΦΤΚΣΙΚΗ Πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ζύλδεζε θαη νινθιήξσζε κε ηελ ΠΔ Δπίδεημε ησλ θπξίσλ ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο ςπθηηθήο. Λήςε ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ζηα ηνπηθά όξγαλα - Όξηα -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ θπξίσλ ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο ςπθηηθήο. I 2 ΝΔ6.3.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΠΙΔΜΔΝΟΤ ΑΔΡΑ ΤΦΗΛΗ-ΜΔΗ-ΥΑΜΗΛΗ ΠΙΔΗ Πεξηγξαθή θαη επίδεημε ζπζηήκαηνο πςειήο πίεζεο (250~280 bar), ζύλδεζε-νινθιήξσζε κε ηελ ΠΔ Πεξηγξαθή θαη επίδεημε ζπζηήκαηνο κέζεο πίεζεο (35~40 bar), ζύλδεζε-νινθιήξσζε κε ηελ ΠΔ Πεξηγξαθή θαη επίδεημε ζπζηήκαηνο ρακειήο πίεζεο (6~8 bar), ζύλδεζε-νινθιήξσζε κε ηελ ΠΔ Δκπέδσζε θαη πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελ πισ βαξδηώλ ζηα δηακεξίζκαηα πξόσζεο IV 2 NE7.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣ. ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ Δπίδεημε θαη επεμήγεζε ηεο δηαδξνκήο επεμεξγαζίαο ζεκάησλ πίεζεο από ηνλ αηζζεηήξα ζην δηακέξηζκα πξόσζεο κέρξη ηε ζπζθεπή έλδεημεο ζην δηακέξηζκα ειέγρνπ Δπίδεημε θαη επεμήγεζε ηεο δηαδξνκήο επεμεξγαζίαο ζεκάησλ ζεξκνθξαζίαο από ηνλ αηζζεηήξα ζην δηακέξηζκα πξόσζεο κέρξη ηε ζπζθεπή έλδεημεο ζην δηακέξηζκα ειέγρνπ Δκπέδσζε πξαθηηθή επί ησλ ελνηήησλ κε ηνπιάρηζηνλ 4 ώξεο βάξδηα ζην ΚΔΠ/MCR I 2 NE7.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣ. ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο κεξώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο απηόκαηνπ ρεηξηζκνύ. Πεξηγξαθή ησλ ηξόπσλ ρεηξηζκνύ ηεο ΠΔ (απηόκαηα, εκηαπηόκαηα, ηνπηθά ρεηξνθίλεηα) Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπξίσλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο ΠΔ (παξαγσγή ζήκαηνο ζηνπο αηζζεηήξεο, κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο, επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο, πξνβνιή ησλ κεηξήζεσλ) IV 2 ΝΔ7.1.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δπίδεημε ησλ κεραληθώλ θαη ειεθηξηθώλ κεξώλ ησλ ειεθηξνγελλήηξηαο Δπίδεημε ησλ θπξίσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ηζρύνο ζην πινίν. Ολνκαηνινγία Δκπέδσζε / πξαθηηθή επί ησλ ελνηήησλ κε ηνπιάρηζηνλ 8 ώξεο βάξδηα ελ πισ -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθώλ κεξώλ ησλ δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ πεπηεζκέλνπ αέξα. -Να γλσξίδεη ηε δηαδξνκή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, από ηνλ αηζζεηήξα κέρξη ηε ζπζθεπή έλδεημεο ζην ΚΔΠ/MCR -Να γλσξίδεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο θαη ηα βαζηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ην ρεηξηζκό ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο απηόκαηα, εκηαπηόκαηα θαη ηνπηθά ρεηξνθίλεηα. -Να απνθηήζεη εκπεηξία θαη λα αλαπηύμεη δεμηόηεηα ζηε ιήςε κεηξήζεσλ θαη ζηελ ηνπηθή παξαθνινύζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ΗΔ

22 I 2 ΝΔ7.1.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθώλ ζπζθεπώλ / ζπζηεκάησλ ηεο ΗΔ (γελλήηξηεο, ειεθηξνκεραλέο, θύξηνη πίλαθεο θαη ππνπίλαθεο δηαλνκήο ει. ηζρύνο) Πίλαθεο θαη ηξόπνο δηαλνκήο ει. ηζρύνο Μεηαηξνπή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κεγεζώλ ηάζεο & ζπρλόηεηαο ειεθηξηθήο ηζρύνο. Υξήζε ζην πινίν Πεξηγξαθή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθώλ ζπζθεπώλ ηνπ ζπζήκαηνο ΗΔ VII-VIII 5 ΝΔ6.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΡΟΧΗ θαξίθεκα / νλνκαηνινγία κεραληθώλ κεξώλ θαη θπξίσλ εμαξηεκάησλ ΜΔΚ ή Α/, θ. κεησηήξα, εμαξηεκάησλ σζηηθνύ ηξηβέα, ηξηβέσλ ειηθνθόξσλ αμόλσλ, ειίθσλ θαξίθεκα, αξρέο ιεηηνπξγίαο βαζηθώλ δηθηύσλ ππνζηήξημεο κεραλώλ ΜΔΚ ή Α/ (ιίπαλζεο, θαπζίκνπ, ςύμεσο, αέξα) Πεξηγξαθή ηξόπνπ ξύζκηζεο ηεο πίεζεο αλνίγκαηνο εγρπηήξα θαπζίκνπ ζε κεραλή DIESEL Πεξηγξαθή ηξόπνπ ιήςεο πίεζεο ζπκπίεζεο θαη πίεζεο θαύζεο ζε κεραλέο DIESEL. Κακπύιεο θαύζεο θαη ζπκπίεζεο. Κάζε Ν. Γόθηκνο ζα πξέπεη εθπνλήζεη ην ζύλνιν ησλ ζθαξηθεκάησλ (6.2.3 θαη 6.2.7) θαη λα έρεη πιήξε θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηώλ θαη IV 4 ΝΔ6.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΡΟΧΗ Δπηηνπίσο επίδεημε ησλ κεραληθώλ κεξώλ θαη εμαξηεκάησλ ελόο εθάζηνπ εθ ησλ βαζηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο ΠΔ Δπίδεημε βαζηθώλ δηθηύσλ ησλ κεραλώλ ΜΔΚ ή Α/ (ιίπαλζεο, θαπζίκνπ, ςύμεσο, αέξα ππεξπιήξσζεο) Δπίδεημε ξύζκηζεο ηεο πίεζεο αλνίγκαηνο εγρπηήξα θαπζίκνπ ζε κεραλή DIESEL Δπίδεημε ιήςεο πίεζεο ζπκπίεζεο θαη πίεζεο θαύζεο ζε θύιηλδξν εκβνινθόξνπ κεραλήο DIESEL ελ ιεηηνπξγία. Δπεμήγεζε ρξεζηκόηεηάο ηνπο Δπίδεημε πξνεηνηκαζίαο ηεο ΠΔ γηα ΜΑΥΗ. Δκπέδσζε πξαθηηθή επί ησλ ελνηήησλ 6.2.3, θαη κε ηνπιάρηζηνλ 60 ώξεο βάξδηα ελ πισ Παξάιιεια θαηά ηηο ελ πισ βάξδηεο πξαθηηθή εμάζθεζε επί ησλ αληηθεηκέλσλ θαη I 3 ΝΔ6.2.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΡΟΧΗ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο, θπξίσλ εμαξηεκάησλ θαη νλνκαηνινγία ελόο εθάζηνπ εθ ησλ βαζηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο ΠΔ: Κ. Μεραλέο (DIESEL ή Α/), Κ. Μεησηήξεο, Δδξαλα ζηήξημεο ειηθνθόξσλ αμόλσλ, Χζηηθόο ηξηβέαο, Πξνπέιεο ζηαζεξνύ ή κεηαβιεηνύ βήκαηνο Πεξηγξαθή δηαδηθαζηώλ πξνεηνηκαζίαο ΠΔ γηα ΜΑΥΗ ζπκθώλσο Σππνπνηεκέλσλ Οδεγηώλ Α - Να γλσξίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζρεηηθά όξηα ησλ θπξίσλ ζπζηεκάησλ / ζπζθεπώλ ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο -Να εκπεδώζεη ηε δνκή ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο, ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη λα γλσξίδεη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ θπξίσλ ζπζηεκάησλ. -Να απνθηήζεη δεμηόηεηα ζηελ εθηέιεζε βαζηθώλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ ζε κεραλέο DIESEL -Να απνθηήζεη εκπεηξία ζηε δνκή θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο. -Να γλσξίδεη ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ, εμαξηεκέλσλ θαη κε, δηθηύσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε πξόσζεο -Να γλσξίδεη ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πξόσζεο (σο ζπλόινπ ησλ βαζηθώλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ) -Να γλσξίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα όξηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ΠΔ -Να γλσξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ΠΔ γηα ΜΑΥΗ IV 1 ΝΔ6.1.0 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝO ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ & ΚΑΡΙΦΗΜΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Δπεμήγεζε ελόο ειεθηξνινγηθνύ ζρεδίνπ (π.ρ ζύζηεκα ειέγρνπ ειεθηξνκεραλήο) Δπηπξόζζεηε πξαθηηθή εμάζθεζε θαηά ηελ εθηέιεζε βαξδηώλ ελ πισ I 1 NE7.3.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΜΔΣΡΟΠΗ ΣΑΗ/ΤΥΝΟΣΗΣΑ Δπίδεημε, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ζύλδεζε θαη νινθιήξσζε κε ην ζύζηεκα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ηζρύνο (αλνξζσηέο ηάζεο, κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεο, κεηαηξνπείο ζπρλόηεηαο) I 2 ΝΔ6.1.0 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ & ΚΑΡΙΦΗΜΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Δπίδεημε θαη επεμήγεζε πξαγκαηηθώλ κεραλνινγηθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ ζρεδίσλ ηνπ πινίνπ Δπίδεημε θαη επεμήγεζε πξαγκαηηθώλ ζθαξηθεκάησλ, απν ηα ζρέδηα ηνπ πινίνπ (ζθαξηθήκαηα δηακεξηζκάησλ, κεραλεκάησλ/ ζπζθεπώλ, πδξαπιηθώλ δηθηύσλ) θαη ησλ δηαθόξσλ ζπκβόισλ ζε απηά. -Να γλσξίδεη ηα ζπζηήκαηα κεηαηξνπήο ηάζεο ζπρλόηεηαο ηεο ειεθηξηθήο ηζρύνο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ -Να αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο αλαδξνκήο ζηα ζρέδηα θαη ηερληθά εγρεηξίδηα σο βαζηθό πξνζόλ ηνπ κεραληθνύ. -Να αλαπηύμεη πεξαηηέξσ ηηο γλώζεηο ηνπ ζην κεραλνινγηθό ζρέδην, ζπλδπάδνληαο ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ γηα ηελ επίιπζε πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ πινίνπ

23 I 1 NE ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Γηαηάμεηο αζθαιείαο θαηά ηε ιεηηνπξγία / επηζθεπή κεραλνινγηθώλ θαη ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ Γηαηάμεηο αζθαιείαο γηα ηε ρξήζε / δηαλνκή ειεθηξηθήο ηζρύνο Παξαδείγκαηα αηπρεκάησλ ζην ΠΝ ιόγσ κε νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ αζθαιείαο. I 3 NE6.6.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΜΔΣΑΓΓΙΗ & ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΡΔΤΣΧΝ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ ππξθατάο Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ εμάληιεζεο θπηώλ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ κεηάγγηζεο θαπζίκσλ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ ςύμεο Καηεγνξίεο αληιηώλ ζηελ εγθαηάζηαζε πξόσζεο θαη επίδεημε από κία αληιία θάζε θαηεγνξίαο. Δκπέδσζε θαη πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελ πισ βαξδηώλ ζηα δηακεξίζκαηα πξόσζεο I 4 NE6.7.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο επσηίδσλ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο εξγαηώλ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζηαζκηζηήξσλ πινίνπ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο πξπκλαίνπ πεδαιίνπ Δπίδεημε, πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο κεηαβιεηνύ βήκαηνο (CPP) IV 3 NE6.7.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ Δπίδεημε ησλ θπξίσλ κεξώλ ηνπ πξπκλαίνπ πεδαιίνπ κεηάπησζε ζέζεο πεδαιηνύρεζεο Δπίδεημε ησλ θπξίσλ κεξώλ ησλ ζηαζκηζηήξσλ πινίνπ Δλεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε Δπηηνπίσο επίδεημε ησλ θπξίσλ κεξώλ ζπζηήκαηνο κεηαβιεηνύ βήκαηνο (CPP) πινίνπ Δκπέδσζε πξαθηηθή επί ησλ ελνηήησλ θαη κε ηνπιάρηζηνλ 6 ώξεο βάξδηα ελ πισ I 1 NE6.8.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΦΑΛΑΣΧΗ Πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο αλάζηξνθεο όζκσζεο Πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο κε βξαζηήξα I 2 NE ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΧΗ Δθπαίδεπζε ζηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ δηαθόξσλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ Βαζηθή πεξηγξαθή ησλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εθθίλεζεο, ιεηηνπξγίαο, θξάηεζεο κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ (ειεθηξηθώλ θαη κεραλνινγηθώλ) Δπίδεημε εύξεζεο ηνπ ηξόπνπ ρεηξηζκνύ ελόο ζπζηήκαηνο από ηα αληίζηνηρα ηερληθά εγρεηξίδηα ρξήζεο απηνύ (OPERATION MANUALS) I 2 NE6.4.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ Πεξηγξαθή, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, δηαζύλδεζε θαη νινθιήξσζε κε ηελ ΠΔ Δπίδεημε ησλ θπξίσλ ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνύ. Λήςε ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ζηα ηνπηθά όξγαλα - Όξηα Δπίδεημε ηνπ δηθηύνπ αεξηζκνύ VII-VIII 1 NE ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΧΗ Γηάγξακκα ξνήο ηεο δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο εθθίλεζεο κεραλήο DIESEL -Να εκπεδώζεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα αζθαιή ιεηηνπξγία αιιά θαη πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε εξγαζίαο ζε κεραληθά ή ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ηνπ πινίνπ -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηα θύξηα κέξε ησλ βαζηθώλ δηθηύσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. -Να γλσξίδεη ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ αληιηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξόσζεο, σο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο επί ησλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο απηώλ θαη γηα πνην ιόγν, θαηά πεξίπησζε, επηιέγνληαη. -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθόξσλ θπξίσλ θαη αλεμαξηήησλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ. -Να απνθηήζεη δεμηόηεηα ζην ρεηξηζκό βαζηθώλ βνεζεηηθώλ ζπζηεκάησλ -Να γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο αθαιάησζεο -Να απνθηήζεη ζηνηρεηώδε εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή βαζηθώλ δηαδηθαζηώλ εθθίλεζεο - ιεηηνπξγίαο - θξάηεζεο ησλ κεραλεκάησλ εγθαηάζηαζεο πξόσζεο. -Να γλσξίδεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ θπξίσλ ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνύ θαη αεξηζκνύ. -Να γλσξίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνύ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξάθεη ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο -Να θαηέρεη ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ I 1 NE7.4.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΘΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Δπίδεημε, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ζύλδεζε θαη νινθιήξσζε κε ην θύξην ζύζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ηζρύνο I 1 NE7.5.0 ΝΑΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΙΗ Δπίδεημε, νλνκαηνινγία, βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ζύλδεζε θαη νινθιήξσζε κε ην θύξην ζύζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ηζρύνο -Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνδηθήο πξνζηαζίαο. -Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απνκαγλήηηζεο.

24 IV 1 ΝΔ6.1.0 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΟ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ & ΚΑΡΙΦΗΜΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Δπεμήγεζε κεραλνινγηθνύ ζρεδίνπ ελόο κεραλήκαηνο (π.ρ κίαο αληιίαο). Δπηπξόζζεηε πξαθηηθή εμάζθεζε θαηά ηελ εθηέιεζε βαξδηώλ ελ πισ -Να απνθηήζεη επρέξεηα ζηε ρξήζε ησλ ηερληθώλ εγρεηξηδίσλ θαη ζρεδίσλ ηνπ πινίνπ.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

Η. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ Η. ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξώηε γλσξηκία κε ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο από ηα επηθίλδπλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΑ Α.1 κοπόρ Σα δεύγε ζπζθεπώλ (θξππηνζπζθεπή-θαμ) ζα ρξεζηµνπνηεζνύλ από ην ΤΠηΠ/ Α.Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο επηπέδνπ δηαβάζµηζεο

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013 αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα