ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET"

Transcript

1 ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET BIOPEL 50 & 75 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ - Παξαθαιώ δηαβάζηε όιεο ηηο νδεγίεο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε απηήο ηεο ζπζθεπήο. Αλ δελ αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο απηέο, κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά ή ζσκαηηθή βιάβε. - Φπιάμηε απηέο ηηο νδεγίεο.

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Ξίλαθαο πεξηερνκέλσλ 2 Ξξνθπιάμεηο 3 Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά 4 Δγθαηάζηαζε 6 Απνζηάζεηο απφ ηνηρνπνηία 6 Απαηηήζεηο θακηλάδαο θαπλαγσγνχ 7 Ξαξνρή εμσηεξηθνχ αέξα 9 Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηξνρφζπηηα 10 Θαηαλφεζε ηεο ζφκπαο ζαο 10 Ζιεθηξνληθφο πίλαθαο ειέγρνπ 12 Ιεηηνπξγία 13 Έλαξμε θαη ζβήζηκν 13 Θαζεκεξηλή ρξήζε 15 Οπζκίζεηο επηπέδσλ ιεηηνπξγίαο 16 Δπηινγή απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 16 Απηφκαην θαη ρεηξνθίλεην άλακα/ζβήζηκν 17 Δπηινγή ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ 17 Οχζκηζε εκέξαο θαη ψξαο 17 Ιεηηνπξγία θαζαξηζκνχ 18 Οχζκηζε ηεο ηξνθνδνζίαο κε πέιιεη 18 Οχζκηζε ηνπ αέξα θαζαξηζκνχ 19 Οχζκηζε ηεο παξνρήο ηνπ αλεκηζηήξα εμαγσγήο (γηα ηελ αλάθιεμε) 19 Οχζκηζε ηεο παξνρήο ηνπ αλεκηζηήξα εμαγσγήο (γηα ηελ θαχζε) 20 Οχζκηζε ηεο παξνρήο ηνπ αέξα πξνο ηνλ ζεξκαηλφκελν ρψξν 21 Σξνλνπξνγξακκαηηζκφο γηα απηφκαηε ιεηηνπξγία 22 Έλδεημε ζθάικαηνο ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ 23 Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο 24 Αζθάιεηα 25 Ππληήξεζε 25 Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 27 Γηάγξακκα αληαιιαθηηθψλ ζφκπαο Pellet Stove Ξεξηγξαθή αληαιιαθηηθψλ ζφκπαο Pellet Stove Γηάγξακκα αληαιιαθηηθψλ ζφκπαο Pellet Stove Ξεξηγξαθή αληαιιαθηηθψλ ζφκπαο Pellet Stove Γηάγξακκα ειεθηξηθήο θαισδίσζεο 37 2

3 ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝ: Γηαβάζηε φιεο ηηο νδεγίεο πξηλ ηνπνζεηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξντφλ. Γηαθνξεηηθά κπνξεί λα πξνθιεζνχλ πιηθέο δεκηέο, εγθαχκαηα ή αθφκε θαη ζάλαηνο. Ζ θαηάιιειε ηνπνζέηεζε απηήο ηεο ζφκπαο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αζθαιή θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Ρνπνζεηήζεηε ηελ θακηλάδα-θαπλαγσγφ ζηηο απνζηάζεηο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. Γ Κελ ελψζεηε-ζπλδπάζεηε ηνλ εμαεξηζκφ κε άιιε ρξήζε ή κε άιιε ζφκπα. Γ Κελ ηνπνζεηήζεηε θιαπέην απνκφλσζεο θσηηάο (fire dumper) ζην ζχζηεκα θαπλαγσγνχ απηήο ηεο ζπζθεπήο. Γ Ζ ρξήζε εμσηεξηθνχ αέξα είλαη επηζπκεηή αιιά φρη απαξαίηεηε γηα απηήλ ηελ ζπζθεπή. Γ Δπηθνηλσλήζηε κε ηηο ηνπηθέο αξρέο γηα λα ιάβεηε άδεηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηπρφλ επηπξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπνζέηεζεο ή απαηηήζεηο ηεο πεξηνρήο ζαο. Γ Κελ πεηάμεηε ην εγρεηξίδην νδεγηψλ. Έρεη απαξαίηεηεο νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ ζα ρξεηαζηείηε αξγφηεξα. Ξάληα λα αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ηνπ εγρεηξίδηνπ. Γ Ζ ζφκπα έρεη ζρεδηαζηεί θαη εγθξηζεί γηα ρξήζε πέιιεη μχινπ θαιήο πνηφηεηαο. Θάζε άιιε ρξήζε ή ηχπνο θαπζίκνπ κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ εγγχεζε θαη ηελ αζθάιεηα. Γ Κελ ρξεζηκνπνηήζεηε πνηέ βελδίλε, ή πξνζάλακκα βελδίλεο, ή θεξνδίλε, ή άιια παξφκνηα ή κε πγξά θαχζηκα θαη πξνζαλάκκαηα γηα λα μεθηλήζεηε ή λα δπλακψζεηε ηελ θσηηά ζε απηήλ ηελ ζφκπα. Θξαηήζηε καθξηά θάζε ηέηνην πγξφ ή πιηθφ απφ ηελ ζφκπα φηαλ είλαη ζε ιεηηνπξγία. Γ Έλαο ειεγθηήο θαπλνχ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ρψξν πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ην πξντφλ. Γ Κελ βγάδεηε ηελ πξίδα αλ ππνπηεπζείηε κηα δπζιεηηνπξγία. Πβήζηε ηελ ζφκπα παηψληαο ην θνπκπί OFF απφ ηνλ πίλαθα νξγάλσλ ή ην ηειερεηξηζηήξην. Γ Ζ ζφκπα απαηηεί πεξηνδηθή ζπληήξεζε θαη θαζάξηζκα (δεο ηελ «ΠΛΡΖΟΖΠΖ»). Ρπρφλ φρη θαιή ζπληήξεζε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαθή θαη κε αζθαιή ιεηηνπξγία. Γ Βγάιηε ην θαιψδην απφ ηελ πξίδα πξηλ θάλεηε ζπληήξεζε! ΠΖΚΔΗΩΠΖ: ην λα παηήζεηε ην απφ φια ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα ηεο ζφκπαο. γηα λα ζβήζεηε ηελ ζφκπα δελ απνκνλψλεη ηελ παξνρή ξεχκαηνο Γ Ξνηέ κελ πξνζπαζήζεηε λα επηζθεπάζεηε ή λα αληηθαηαζηήζεηε θάπνην αληαιιαθηηθφ ηεο ζφκπαο εθηφο αλ ην εγρεηξίδην αλαθέξεη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη. Όιεο νη άιιεο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ απφ εμεηδηθεπκέλν ηερλίηε. Κελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζφκπα ζαο κε αλνηρηή ηελ πφξηα. Ζ ηξνθνδνζία ζα ζηακαηήζεη απηφκαηα θαη ελδερνκέλσο ππάξρεη πξφβιεκα αζθάιεηαο απφ ζπίζεο θαη θαπλνχο κέζα ζηνλ ρψξν. Γ Αθήζηε ηελ ζφκπα λα θξπψζεη πξηλ μεθηλήζεηε θαζαξηζκφ ή ζπληήξεζε. Ζ ζηάρηε ζα πξέπεη λα πεηαρηεί ζε κεηαιιηθφ δνρείν κε θαπάθη. Ρν δνρείν απηφ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε άθαπζηε επηθάλεηα, ή ζην έδαθνο καθξηά απφ εχθιεθηα πιηθά κέρξη ηελ ηειηθή απνκάθξπλζή ηνπο. Γ Ν θαπλαγσγφο πξέπεη λα ειέγρεηαη θάζε κήλα θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηπρφλ ζπζζψξεπζε αηζάιεο ή ζηάρηεο. 3

4 Γ Κελ αγγίδεηε ηηο θαπηέο επηθάλεηεο ηεο ζφκπαο. Δθπαηδεχζηε φια ηα παηδηά γηα ηνπο θηλδχλνπο ησλ πνιχ ζεξκψλ επηθαλεηψλ ηεο ζφκπαο. Ρα κηθξά παηδηά πξέπεη λα επνπηεχνληαη φηαλ είλαη ζην ίδην δσκάηην κε ηελ ζφκπα. Γ Ζ ρνάλε ηνπ πέιιεη θαη ην θαπάθη ηεο ζφκπαο είλαη θαπηά θαηά ηελ ιεηηνπξγία, γη απηφ πξέπεη λα θνξάηε γάληηα φηαλ γεκίδεηε κε πέιιεη ηελ ζφκπα. Γ Θα ρξεηαζηεί αζθάιεηα (ξειιέ) γηα ην ξεχκα. Ζ ζφκπα πξέπεη λα έρεη παξνρή 230V, 50 ΖΕ θαη γείσζε. Κελ ρξεζηκνπνηήζεηε αληάπηνξα ζηελ πξίδα, ή απνθχγεηε λα ελψζεηε ηελ γείσζε. Κελ ηνπνζεηήζεηε ην θαιψδην απφ θάησ ή πάλσ ζηελ ζφκπα. Δπίζεο κελ ηνπνζεηήζεηε ην θαιψδην ζε ζεκείν πνπ ζα κπιερηεί ζηα πφδηα ζαο, ή θάησ απφ έπηπια πνπ κπνξεί λα ην πιεγψζνπλ. Γ Ζ ζφκπα δελ ιεηηνπξγεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο. Αλ ππάξρεη δηαθνπή ξεχκαηνο ειέγμηε ηελ ζφκπα θαη ηνλ ρψξν θαη αλ ρξεηαζηεί αλνίμηε θάπνην παξάζπξν αλ ηπρφλ ππάξρεη θαπλφο ζην δσκάηην. Γ Ζ πφξηα ηεο ζφκπαο πξέπεη λα είλαη θαιά θιεηζηή θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Γ Κελ κπινθάξεηε ηελ θπθινθνξία ηνπ δεζηνχ αέξα πνπ βγαίλεη απφ ηηο πεξζίδεο ηελ ζφκπαο. Γ Θξαηήζηε καθξηά θάζε μέλν αληηθείκελν απφ ηελ ρνάλε ηνπ πέιιεη. Γ Ρα θηλεηά κέξα ηεο ζφκπαο θηλνχληαη απφ ειεθηξνθηλεηήξεο πςειήο ξνπήο. Θξαηήζηε ηα ρέξηα ζαο θαη ηα ππφινηπα κέξε ηνπ ζψκαηφο ζαο καθξηά απφ ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πέιιεη κέζα ζηε ρνάλε, φηαλ ε ζφκπα είλαη ζην ξεχκα. Ρα θηλεηά κέξε κπνξεί λα μεθηλήζνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή φηαλ ε ζφκπα είλαη ζην ξεχκα. Γ Κελ ηνπνζεηείηε ξνχρα ή άιια εχθιεθηα αληηθείκελα θνληά ζηελ ζφκπα. Γ Δάλ ε ζφκπα ηνπνζεηεζεί ζε ηξνρφζπηην πξέπεη λα γεησζεί θαηεπζείαλ ζην ζηδεξέλην ζαζί θαη λα βηδσζεί ζην πάησκα. ΞΟΝΠΝΣΖ Ζ ΠΝΚΞΑ ΓΔΛ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΡΝΞΝΘΔΡΖΘΔΗ ΠΡΖΛ ΘΟΔΒΑΡΝΘΑΚΑΟΑ. (per HUD requirements). ΞΟΝΠΝΣΖ - Ζ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΑΘΔΟΑΗΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΟΝΣΝΠΞΗΡΝ, ΡΝ ΞΑΡΩΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΠΡΔΓΖΠ, ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΔΙΔΓΣΘΔΗ ΘΑΡΑΙΙΖΙΑ ΘΑΗ ΛΑ ΔΞΗΠΘΔΑΠΡΔΗ ΑΛ ΘΟΗΘΔΗ ΑΛΑΓΘΑΗΝ. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Μονηέλο Pellet Stove 50 Pellet Stove 75 Θεξκηθή Απφδνζε Btu/h(*) Btu/h Btu/h Θεξκηθή απφδνζε KW 13,5 KW 14,5KW Απφδνζε Έσο 90% Έσο 90% Κέγηζηνο Θεξκαηλφκελνο ρψξνο(**) m m2 Διάρηζηε/Κέγηζηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο(***) 6/23h 7/27h Σσξεηηθφηεηα ζε pellet 16Kg 19Kg (*) Ζ ζεξκηθή απφδνζε ζε Btu/h εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ θαπζίκνπ. (**) Ν κέγηζηνο ζεξκαηλφκελνο ρψξνο εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκηθή ηνπ κφλσζε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ. 4

5 (***) Ζ ειάρηζηε θαη κέγηζηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο εμαξηάηαη απφ ηελ ξχζκηζε πνπ έρεηε επηιέμεη αιιά θαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ θαπζίκνπ. ΓΙΑΣΑΔΙ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΟ Pellet Stove 50 Pellet Stove 75 Ύςνο 920mm 940mm Ξιάηνο 485mm 485mm Βάζνο 550mm 570mm Ξαξνρή Watts (maximum) 230V / 50Hz 400W πεξίπνπ Ζ ζφκπα ζαο έρεη ζρεδηαζηεί λα θαίεη πέιιεη μχινπ πνπ ζπκθσλνχλ κε ηα ζηάληαξληο ηεο νκνζπνλδίαο βηνκεραλίαο θαπζίκνπ PFI (Association of Pellet Fuel Industries) πέιιεη. Διάρηζηε ππθλφηεηα πέιιεη 640θηιά αλά θπβηθφ κέηξν, 6mm έσο 8mm δηάκεηξν, κήθνο φρη κεγαιχηεξν απφ 4 εθ., ζεξκηθή απφδνζε φρη ιηγφηεξε απφ 18,000BTU/Kg, πγξαζία θάησ απφ 8% θαηά βάξνο, ζηάρηε ιηγφηεξε απφ 1% θαηά βάξνο, θαη άιαηα θάησ απφ 0.03%. Ρα πέιιεη πνπ είλαη καιαθά ίζσο πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ζθφλεο, πνπ είηε ήηαλ είηε είλαη πγξή κε απνηέιεζκα ηελ ρακειφηεξε απφδνζε ηεο ζφκπαο. Ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ππθλνηήησλ θαη κεγεζψλ πέιιεη, ε ηξνθνδνζία θαπζίκνπ κπνξεί λα δηαθέξεη. Απηφ ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί κηα πξνζαξκνγή ζηηο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγίαο (πςειή, κέηξηα ή ρακειή) θαζψο θαη ζην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ πέιιεη απφ ηελ ρνάλε. Ξξνηείλνπκε ηελ ρξήζε πέιιεη πνπ θηάλεη ή μεπεξλά ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο: Ξεξηεθηηθφηεηα γξαζίαο (as fired basis) CEN/TS and ISO % Ξεξηεθηηθφηεηα ζηάρηεο ISO ,7% Σσξίο θινηφ 2,0% Κε θινηφ Ξηεηηθέο χιεο (dry, ash-free basis) IS % έσο 88% Ξεξηεθηηθφηεηα ζε πδξνγφλν (as fired basis) IS0609 5,0% έσο 6,5% Ξεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα (as fired basis) IS % έσο 50% Ξεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν (as fired basis) ISO 351 and ISO 334 0,1% Θαζαξή ειάρηζηε ζεξκηθή απφδνζε (as fired basis) ISO KJ/Kg to KJ/Kg Πποζοσή : είλαη απαξαίηεην λα επηιέγεηε πέιιεη πνπ λα είλαη ζηεγλά θαη θαζαξά ρσξίο πξνζκίμεηο, φπσο πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα. Ρα λνζεπκέλα θαχζηκα ίζσο επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε ηεο ζφκπαο θαη ελδερνκέλσο λα ράζεη ηελ εγγχεζε. ηάσηη: ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζηάρηεο ηνπ θαπζίκνπ ζα επεξεάζεη ηελ ζπρλφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ. Κε ηελ ρξήζε πέιιεη κε πνιιή ζηάρηε, ίζσο ρξεηαζηεί θαζεκεξηλφ θαζάξηζκα ηεο ζφκπαο, αληίζεηα απφ ηα πέιιεη κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζηάρηε 5

6 Απνζεθεχζηε ηα πέιιεη ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν καθξηά απφ ηελ ζφκπα. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Γηαβάζηε φιεο ηηο νδεγίεο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε ηεο ζφκπαο. Αλ δελ αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ πιηθέο δεκηέο, εγθαχκαηα ή αθφκε θαη ζάλαηνο! Αθνινπζήζηε ηηο αθξηβείο νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ζρεηηθά κε ηηο απνζηάζεηο θαη ηηο άιιεο απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο. Ρνπνζεηήζηε ηελ ζε άθαπζην πάησκα ζε απνζηάζεηο πνπ λα ζπκθσλνχλ κε ηηο νδεγίεο πνπ αθνινπζνχλ. Ζ ζφκπα ζαο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί είηε ζε ζπκβαηηθφ ζπίηη ή αθφκε θαη ζε ηξνρφζπηην (δείηε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηξνρφζπηηα). Κηα άθαπζηε πξνζηαζία δαπέδνπ πάρνπο 25ρηι πξνηείλεηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε. ΑΠΟΣΑΔΙ Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ζ ζφκπα ζαο έρεη δνθηκαζηεί γηα ηνπνζέηεζε ζε θαηνηθίεο θαη ηξνρφζπηηα ζχκθσλα κε ηηο ηεξνχκελεο απνζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα. Δηθφλα 3 Ξίζσ ηνίρνο Ξαξαθείκελνο ηνίρνο 6 Παξάιιεια A Πίζσ ηνίρνο έσο ηελ ζόκπα 200mm

7 Β Πίζσ ηνίρνο έσο ηνλ 25mm θαπλαγσγό C Πιατλόο ηνίρνο έσο ηνλ 190mm θαπλαγσγό D Πιατλόο ηνίρνο έσο ηελ ζόκπα 100mm Γσληαθά Ε Παξαθείκελνο ηνίρνο έσο ηελ 50mm ζόκπα Πιατλά F Βάζνο εζνρήο 635mm G Ύςνο εζνρήο 1350mm Πιάηνο εζνρήο 675mm Δηθφλα 4 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΜΙΝΑΓΑ - ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΤ Γ ηνπνζεηήζηε ηελ θακηλάδα - θαπλαγσγφ ζηηο απνζηάζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή Γ κελ ζπλδέζεηε ηνλ ηξνθνδφηε ηνπ πέιιεη γηα λα ηξνθνδνηεί άιια πιηθά, ή λα ην ζπλδέζεηε ζε άιιε ζφκπα. Γ κελ ηνπνζεηήζεηε θάπνην ληάκπεξ ζηνλ θαπλαγσγφ ηεο ζφκπαο. Νη παξαθάησ νδεγίεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ηεο ζφκπαο θαη ησλ θηηξίσλ. ημανηικό! Ζ κνλάδα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα αξλεηηθήο πίεζεο πνπ ηξαβάεη ηνλ αέξα απφ ην ρψξν θαχζεο θαη ηνλ ζπξψρλεη ζηελ θακηλάδα. Δάλ ζπλδεζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ απηφλ πνπ αλαγξάθεηαη παξαθάησ, ίζσο λα κελ δνπιεχεη ζσζηά. Μέγιζηη απόζηαζη Ζ ηνπνζέηεζε πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 900ρηι θάζεηεο ζσιήλαο έμσ απφ ην ζπίηη. Απηφ ζα δεκηνπξγήζεη θπζηθφ ειθπζκφ πνπ ζα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα θαπλνχ ή κπξσδηάο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζβεζίκαηνο θαη ζα θξαηήζεη ηελ θακηλάδα καθξηά απφ ηελ δεκηνπξγία φριεζεο ή δεκηάο απφ ηελ έθζεζε ησλ αλζξψπσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ εθηεζεηκέλσλ ζε κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο. Ρν κέγηζην χςνο θάζεηνπ θαπλαγσγνχ είλαη 4m γηα ζσιήλεο 80ρηι ηχπνπ "PL". ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ νξηδφληηνπ θαπλαγσγνχ ΓΔΛ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 1.2m. Απηφ ζα πξνθαινχζε αληίζηξνθε πίεζε. Κελ ρξεζηκνπνηήζεηε πεξηζζφηεξεο απφ 180 κνίξεο ζπλνιηθά ζηνλ θαπλαγσγφ (2 γσλίεο 90 κνηξψλ ή 2 γσληέο 45 κνηξψλ θαη κία 90 κνηξψλ θιπ) γηα λα δηαηεξήζεηε ηθαλνπνηεηηθφ ειθπζκφ. Σύπορ καπναγυγού Σξεζηκνπνηείηαη θαπλαγσγφο δηακέηξνπ 80mm ή 100mm ηχπνπ "PL" ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζηελ ππνδνρή πνπ ππάξρεη ζην πίζσ κέξνο ηεο ζφκπαο. Δάλ επηιέμεηε θαπλαγσγφ δηακέηξνπ 100mm ζα ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηήζεηε κηα ζπζηνιή απφ 100mm ζε 80mm γηα λα κπνξέζεηε λα ζπλδέζεηε ηνλ θαπλαγσγφ κε ηελ ζφκπα πνπ έρεη αλακνλή 80mm. Ζ κεηαμχ ηνπο έλσζε πξέπεη λα ζηεγαλνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ζηιηθφλε γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Σξεζηκνπνηήζηε 100mm θαπλαγσγφ αλ ην χςνο είλαη πάλσ απφ 3.6m, ή αλ ε ηνπνζέηεζε γίλεη ζε πςφκεηξν πάλσ απφ 750m. 7

8 Κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ζσιήλα θαπλαγσγνχ Type-B γηα αέξην, ή ζσιήλα γαιβαληδέ. Ζ ζσιήλα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα απνζπλαξκνινγείηαη γηα λα θαζαξίδεηαη θαη λα κπνξεί λα ειεγρζεί θαηά ηελ πεξίνδν ρξήζεο ηεο ζφκπαο. Ν θαπλαγσγφο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη κε ηελ ζφκπα θαη πσιείηαη μερσξηζηά. Σοποθέηηζη καμινάδαρ - καπναγυγού Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θαπλαγσγνχ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηάπα θαζαξηζκνχ γηα λα είλαη εχθνινο ν θαζαξηζκφο ηεο θακηλάδαο απφ ηελ ζηάρηε. Νη γσληέο 90 κνηξψλ ζπζζσξεχνπλ ζηάρηε θαη κεηψλνπλ ηελ εμαγσγή θαπζαεξίσλ. Θάζε γσληά κεηψλεη ηελ απφδνζε εμαεξηζκνχ θαηά 30% έσο 50%. Ξξνζνρή ζηνλ θαπλαγσγφ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζφκπαο, δηφηη έρεη πςειή ζεξκνθξαζία θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη εγθαχκαηα. Κφλν κία (1) γσληά επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κέζα ζην ζπίηη. Απόληξη καπναγυγού. Απαγνξεχεηαη ε απφιεμε ηνπ θαπλαγσγνχ λα βξίζθεηαη ζε θιεηζηή ή κηζφθιεηζηε πεξηνρή φπσο: γθαξάδ, θιεηζηνχο ρψξνπο, ζηελνχο δηαδξφκνπο θιπ. πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξσζνχλ θαπζαέξηα. Ζ απφιεμε ηνπ θαπλαγσγνχ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αλνηρηφ ρψξν. Ν θαπλαγσγφο δελ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκείν πνπ ζα θιείζεη απφ ρηφλη ή άιια πιηθά. Μην ηοποθεηήζεηε ηον καπναγυγό ζε ήδη ςπάπσοςζα καμινάδα. Απαπαίηηηερ αποζηάζειρ ηοποθέηηζηρ καμινάδαρ - καπναγυγού: A) Ρνπιάρηζηνλ 1.2m απφζηαζε απφ θάησ ή απφ ην πιάη θάζε πφξηαο ή αλνηγφκελν παξάζπξν. B) Ρνπιάρηζηνλ 0.3m απφζηαζε πάλσ απφ θάζε πφξηα ή αλνηγφκελν παξαζχξν. C) Ρνπιάρηζηνλ 2.0m απφζηαζε απφ θάζε γεηηνληθφ θηίξην. D) Ρνπιάρηζηνλ 2.1m απφζηαζε απφ θάζε επίπεδν φηαλ επηθνηλσλεί κε δεκφζηνπο ρψξνπο. E) Ρνπιάρηζηνλ 0.6m απφζηαζε πάλσ απφ γξαζίδη, θπηά, ή άιια εχθιεθηα πιηθά. F) Ρνπιάρηζηνλ 1,0m απφζηαζε απφ άιιε εμαγσγή αέξα ή άιιε εμάηκηζε. G) Ρνπιάρηζηνλ 0.6m απφζηαζε θάησ απφ ηελ ζθεπή. H) Ρνπιάρηζηνλ 0.3m απφζηαζε απφ νξηδφληηα απφζηαζε απφ εχθιεθην ηνίρν. I) Ρνπιάρηζηνλ 1.0m πάλσ απφ ηελ ζηέγε θαη 0.6m πάλσ απφ ην ςειφηεξν ζεκείν ηεο ζηέγεο, θαη έσο 3m. 8

9 ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΚΑΜΙΝΑΓΑ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΤ ΓΙΑΜΔΟΤ ΣΟΤ ΣΟΙΥΟΤ (ΞΟΝΡΔΗΛΔΡΑΗ) Γηα λα ηνπνζεηεζεί ν θαπλαγσγφο κέζα απφ ηνλ ηνίρν απαηηείηαη λα ζπλδεζεί ν θαπλαγσγφο ζηελ εμαγσγή ηεο ζφκπαο. Δάλ ην χςνο ηνπ θαπλαγσγνχ είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.5m πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο (ή ην δάπεδν), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ίζηα ζσιήλα δηακέζνπ ηνπ ηνίρνπ. Ν πξνκεζεπηήο ζαο κπνξεί λα ζαο πξνκεζεχζεη ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηηο ζπλήζεηο ηνπνζεηήζεηο. Έμσ απφ ην ζπίηη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κηα γσληά 90 κνηξψλ θαη κία ηάπα θαζαξηζκνχ. Πε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί κηα ζσιήλα θάζεηε ηνπιάρηζηνλ 1m χςνο κε έλα θαπέιν σο ηειείσκα. (δείηε Δηθφλα 6). Έλα ζηήξηγκα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θάησ απφ ην θαπέιν ηνπ θαπλαγσγνχ ή ηνπιάρηζηνλ θάζε 1.2m. Αλ δείηε ζε πεξηνρή κε βαξηά ρηνλφπησζε, πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηήζεηε κεγαιχηεξε ηνπ 1.0m ζσιήλα γηα λα κελ θιείζεη απφ ηα ρηφληα. Νη ίδηεο νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζφκπα είλαη ζε ππφγεην απιψο πξνζζέηνληαο ηελ ηάπα θαζαξηζκνχ θαη ηελ θάζεηε ζσιήλα κέζα ζην ζπίηη έσο φηνπ θηάζεη ην ηζφγεην. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα πξνζέμεηε ηελ απφζεζε ηνπ ρηνληνχ, ηα μεξά ρφξηα θαη ηα θχια. Ξξνηείλνπκε κηα ππεξχςσζε ηνπιάρηζηνλ 1,0m θάζεηεο ζσιήλαο κέζα ή έμσ απφ ην ζπίηη. Ζ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε είλαη ε νηθνλνκηθφηεξε θαη επθνιφηεξε. Ξνηέ κελ θαηαιήγεηε ηνλ θαπλαγσγφ θάησ απφ έλα deck ή θάησ απφ παξάζπξν ή κεηαμχ δπν παξαζχξσλ. Δηθφλα 6 ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΜΔΟΤ ΣΗ ΣΔΓΗ / ΟΡΟΦΗ Όηαλ ε ηνπνζέηεζε ηνπ θαπλαγσγνχ γίλεηαη δηακέζνπ ηεο ζηέγεο, ν θαπλαγσγφο ζπλδέεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ εθηφο απφ ηελ ηάπα θαζαξηζκνχ (ηαθ) πνπ είλαη πάληα εζσηεξηθά ηνπ ζπηηηνχ. Ξξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο θαηάιιειεο θιάληδεο ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ θαπλαγσγνχ, γηα λα απνθχγεηε ηηο δηαξξνέο. (Ρα πιηθά απηά κπνξεί λα ζαο ηα πξνκεζεχζεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ θαπλαγσγνχ θαη πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο ηνπ). Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζέμεηε φηη: εάλ ε θάζεηε δηαδξνκή ηεο ζσιήλαο είλαη πεξηζζφηεξν απφ 4.5m, ν θαπλαγσγφο πξέπεη λα απμεζεί ζε δηάκεηξν ζηα 100mm. Κελ μεπεξάζεηε ηα 1.2m κήθνο ζε νξηδφληηα δηαδξνκή θαη ρξεζηκνπνηήζηε φζν ιηγφηεξεο γσληέο κπνξείηε. Αλ θξίλεηε αλαγθαία ε ρξήζε γσληψλ, είλαη θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηήζεηε γσληέο 45 κνηξψλ αληί απηέο ησλ 90 κνηξψλ. ΠΑΡΟΥΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΑΔΡΑ (πξναηξεηηθφ εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηξνρφζπηην πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν) Αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπηηηνχ, ε παξνρή εμσηεξηθνχ αέξα κπνξεί λα θξίλεηαη αλαγθαία γηα θαιή απφδνζε. Ξξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε κεηαιιηθή ζσιήλα (εχθακπηε ή φρη) πξνο ηνπνζέηεζε. Ξιαζηηθέο ζσιήλεο PVC δελ είλαη εγθεθξηκέλεο γηα απηήλ ηελ ρξήζε. Έλαο αλεκνζξαχζηεο ή κηα γσληά 90 κνηξψλ ΞΟΔΞΔΗ λα ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηεο ζσιήλαο πξνθεηκέλνπ λα εκπνδηζηεί ν δπλαηφο εμσηεξηθφο αέξαο. Ζ απφιεμε ηεο ζσιήλαο ΞΟΔΞΔΗ λα είλαη ην ιηγφηεξν 0.3m καθξπά απφ ηελ ζσιήλα εμάηκηζεο. 9

10 Ζ δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα εηζαγσγήο εμσηεξηθνχ αέξα ζηελ ζφκπα ζαο είλαη 50mm εμσηεξηθά. Ζ ζσιήλα εηζαγσγήο εμσηεξηθνχ αέξα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 50mm εζσηεξηθή δηάκεηξν. Ζ ζσιήλα ζα πξέπεη λα είλαη φζν ηνλ δπλαηφλ πην θνληή θαη ρσξίο ζηξνθέο θαη πξέπεη λα ηαηξηάδεη εζσηεξηθά κε ηελ θαηάιιειε ππνδνρή ηεο ζφκπαο. ΞΟΝΠΝΣΖ: νη δηαζηάζεηο απφ ην πάησκα έσο ηηο ππνδνρέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ αέξα ηεο ζφκπαο ελδερνκέλσο λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ηνπνζέηεζε. Δηθφλα 8 Δηθφλα 7 ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΡΟΥΟΠΙΣΑ Γ ΞΟΝΠΝΣΖ! ΛΑ ΚΖΛ ΡΝΞΝΘΔΡΖΘΔΗ ΠΔ ΞΛΝΓΩΚΑΡΗΝ. Γ ΞΟΝΠΝΣΖ! Ζ ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΑΘΔΟΑΗΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΟΝΣΝΠΞΗΡΝ ΠΔ ΡΝΗΣΝΠ ΘΑΗ ΝΟΝΦΖ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΡΖΟΖΘΔΗ. Δπηπξνζζέησο ησλ παξαπάλσ νδεγηψλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξνρφζπηηνπ πξέπεη λα ιεθζνπλ ππφςελ ηα παξαθάησ: Ζ ζφκπα πξέπεη λα είλαη κφληκα ζηαζεξνπνηεκέλε ζην πάησκα. Ζ ζφκπα πξέπεη λα γεησζεί ζην ζηδεξέλην ζαζί ηνπ ηξνρφζπηηνπ κε 1.5mm 2 ράιθηλν θαιψδην. Ν θαπλαγσγφο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1.0m πάλσ απφ ηελ ζθεπή ηνπ ηξνρφζπηηνπ θαη πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε έλα θαπέιν γηα ππξνπξνζηαζία θαη πξνζηαζία απφ βξνρή. Όηαλ ην ηξνρφζπηην είλαη ζε θίλεζε, φια ηα ηκήκαηα ηνπ θαπλαγσγνχ ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ θαη λα επαλαηνπνζεηεζνχλ κφιηο εγθαηαζηαζεί ζηελ λέα ηνπνζεζία. Ζ παξνρή εμσηεξηθνχ αέξα ζηελ ζφκπα είλαη απαξαίηεηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΟΜΠΑ Α Ξσο ιεηηνπξγεί. Ζ ζφκπα ζαο ρξεζηκνπνηεί κία δνρείν πέιιεη ζε ζρήκα ρνάλεο, ζην θάησ κέξνο ηεο νπνίαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν θνριίαο ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ, ν ρεηξηζκφο ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη απφ έλαλ κηθξνεπεμεξγαζηήο πνπ παίξλεη εληνιέο απφ ηνλ ειεθηξνληθφ πίλαθα. Ν ειεθηξνληθφο πίλαθαο επηηξέπεη ηελ ηξνθνδνζία λα ιεηηνπξγεί κε ρξνλνδηαθφπηε, αλά ηαθηά (φρη δηαξθή) ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ρν δνρείν 10

11 (ρνάλε) ζπξψρλεη ηα πέιιεη κε ηελ βνήζεηα ελφο θνριία- ηξνθνδφηε ζηνλ ρψξν θαχζεο. Ζ ζφκπα ζαο είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα απηφκαηεο αλάθιεμεο, ην νπνίν αλάβεη ην θαχζηκν κέζα ζε 3-6 ιεπηά απφ ηελ ζηηγκή πνπ παηήζεηε ην θαζψο ηα πέιιεη εηζέξρνληαη κέζα ζηνλ ρψξν θαχζεο θαη αλάςνπλ, ν εμσηεξηθφο αέξαο πεξλάεη κέζα ζηνλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο θαη αθνχ δεζηαζεί δηνρεηεχεηαη κέζα ζηνλ ρψξν κέζσ ελφο αλεκηζηήξα. Ζ πνζφηεηα ηεο δέζηεο πνπ παξάγεη ε ζφκπα, είλαη αλάινγε κε ηελ ζπρλφηεηα πνπ θαίγεηαη ην θαχζηκν (απηφ ξπζκίδεηαη απφ ην θνπκπί ειέγρνπ θαχζεο ), απφ ηνλ αέξα πνπ δηνρεηεχεηαη κέζα ζηνλ ρψξν θαχζεο θαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ αέξα πνπ ζηέιλεη ζηνλ ρψξν, ηα νπνία πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ θαηάιιεια. Ν ιίγνο αέξαο (ζηελ παξνρή) δίλεη ρακειήο έληαζεο θσηηά. Αλ ην θαχζηκν ζπλερίδεη λα θαίγεηαη κε ρακειή παξνρή αέξα, ζα γεκίζεη ην δνρείν ηνπ θαπζίκνπ κε πέιιεη θαη ε θσηηά ζηγά-ζηγά ζα ζβήζεη. Ν πνιχο αέξαο ζα δψζεη πνιχ δπλαηή θσηηά πνπ ζπλήζσο είλαη κπιε ζην θάησ κέξνο θαη αλ ζπλερηζηεί γηα πνιχ ψξα, ε θσηηά ζα ζβήζεη γηαηί ηα πέιιεη ζην ηαζάθη ζα θανχλ γξήγνξα πξηλ πέζνπλ ηα επφκελα. Γηα ηελ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή θαχζε ησλ πέιιεη δηαθφξσλ εηαηξεηψλ, ην λα ξπζκίζεηε ηελ πνζφηεηα ηνπ αέξα ζσζηά, είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο. Ζ πνζφηεηα ηνπ αέξα κπνξεί λα ξπζκηζηεί ψζηε λα θάςεη ζρεδφλ φιεο ηηο πνηφηεηεο πέιιεη. Δπεηδή ρξεηάδεηαη βεβηαζκέλνο αέξαο γηα ηελ θαχζε ηνπ πέιιεη κέζα ζηελ ζφκπα, είλαη απαξαίηεην ε εμάηκηζε λα είλαη θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλε θαη θαζαξή. Θαη θπζηθά ε πφξηα ηεο ζφκπαο ζα πξέπεη λα είλαη θαιά θιεηζηή. 11

12 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Λειηοςπγία Γηαδηθαζία αλάκκαηνο θαη γεληθέο νδεγίεο Ξνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε βελδίλε, νηλφπλεπκα, θεξνδίλε, θαη γεληθψο πγξά ή κε εχθιεθηα πξνζαλάκκαηα γηα λα μεθηλήζεηε ή γηα λα δπλακψζεηε ηελ θσηηά ηεο ζφκπαο. Δπίζεο θξαηήζηε ηα καθξηά θαζψο ε ζφκπα δνπιεχεη. 1. Πηγνπξεπηείηε φηη ην δνρείν-ρνάλε πέιιεη είλαη θαζαξφ απφ μέλα αληηθείκελα, θαζψο θαη απφ ηπρφλ πξηνλίδηα, ζθφλεο θιπ. 2. Πηγνπξεπηείηε φηη φιεο νη ελψζεηο ηνπ θαπλαγσγνχ θαη ηεο αλαξξφθεζεο αέξα είλαη ζσζηέο θαη ζχκθσλεο κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Δπίζεο ζηγνπξεπηείηε φηη ε ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε κε ηελ παξνρή ξεχκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηε έρεη γείσζε θαη αζθάιεηα ζηνλ πίλαθα. 3. Γεκίζηε ην δνρείν-ρνάλε κε πέιιεη, θαη πξνζέμηε κελ πέζεη θάπνην θνκκάηη ηεο ζαθνχιαο ή θάπνην μέλν αληηθείκελν δηφηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο. 4. Πηγνπξεπηείηε φηη ην θαπάθη ηνπ δνρείνπ-ρνάλεο είλαη θαζαξφ γηα λα θιείζεη ζσζηά. 5. Θιείζηε ην θαπάθη. 6. Πηγνπξεπηείηε φηη ε πφξηα ηεο ζφκπαο είλαη θιεηζηή θαιά. Γηαθνξεηηθά ελδέρεηαη λα ζβήζεη. 7. Ξαηήζηε ην ζην control panel θαη θαηφπηλ επηιέμηε ηελ δπλαηή ιεηηνπξγία παηψληαο ην 8. Ζ ζφκπα ζα μεθηλήζεη ηελ ηξνθνδνζία θαη ε απηφκαηε αλάθιεμε ζα μεθηλήζεη ηελ θσηηά ζε 3-6 ιεπηά Όηαλ αλάςεηε ηελ ζφκπα γηα πξψηε θνξά, επεηδή ν θνριίαο ηξνθνδνζίαο είλαη άδεηνο απφ πέιιεη, ελδέρεηαη λα κελ πξνιάβεη λα ηξνθνδνηήζεη κε πειιεη ηνλ ρψξν θαχζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο έλαπζεο. Απηφ ζα θάλεη ηε ζφκπα λα ζβήζεη. Θα πξέπεη λα παηήζεηε δεχηεξε θνξά ην γηα λα μεθηλήζεη ηελ ηξνθνδνζία πάιη θαη λα επηηεπρηεί ε έλαπζε. Ωζηφζν ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο (αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη πνηφηεηα ηνπ πειιεη) ε δηαδηθαζία ελδέρεηαη λα επαλαιεθζεί θαη ηξίηε θνξά. Υπήζιμη οδηγία: Δλαιιαθηηθά κπνξείηε (ηελ πξψηε θνξά) λα γεκίζεηε ην ηαζάθη θαχζεο κε κηα ρνχθηα πέιιεη ψζηε λα αλάςεη ε ζφκπα θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. Κφιηο ε θσηηά αλάςεη, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηεο θσηηάο παηψληαο ην Πηνλ πίλαθα νξγάλσλ επηιέγνληαο ηελ έληαζε ιεηηνπξγίαο πνπ επηζπκείηε: δπλαηή (Ζ), κέηξηα (Κ) ή ρακειή (L). Πεκείσζε: ν αέξαο ηνπ αλεκηζηήξα ζα μεθηλήζεη κφιηο ε ζεξκνθξαζία θηάζεη ηνπο 30 C Για ππώηη θοπά: πξνζαξκφζηε ηελ έληαζε ηεο θσηηάο ζηελ κεζαία ζθάια, θαη ιεηηνπξγείζηε ηελ γηα πεξίπνπ 3 ψξεο, ψζηε νη κπξσδηέο απφ ηελ θαηλνχξηα κπνγηά, θαη απφ ηπρφλ ιάδηα εμαιεηθζεί. Θαιφ ζα ήηαλ λα αεξίδεηε ην ζπίηη θαηάιιεια ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Ιεηηνπξγία ζβεζίκαηνο / γεληθέο νδεγίεο. Ξξνζνρή : πνηέ κελ ζβήζεηε ηελ ζφκπα βγάδνληάο ηελ απφ ηελ πξίδα. 12

13 Ξηέζηε ηo ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ζβεζίκαηνο. Κφιηο γίλεη απηφ, ν θνριίαο ζα ζηακαηήζεη λα ηξνθνδνηεί, αιιά ν αλεκηζηήηαο ζα ζπλερίζεη λα δνπιεχεη κέρξη ε ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο ηνπ αέξα πξνο ηνλ ζεξκαηλφκελν ρψξν πέζεη θάησ απφ 30 C, φπνπ θαη ζα ζηακαηήζεη ηειείσο. Όζν πην δεζηή είλαη ε κνλάδα, ηφζν πεξηζζφηεξν ρξφλν ζα πάξεη γηα λα ζηακαηήζεη ηειείσο. Δάλ πεξάζεη ρξφλνο πάλσ απφ 2 ψξεο θαη δελ έρεη ζηακαηήζεη, θαη αθνχ ζηγνπξεπηείηε φηη ε θσηηά έρεη ζβήζεη εληειψο, ηφηε κπνξείηε λα βγάιεηε ηελ ζφκπα απφ ηελ πξίδα γηα 10 δεπηεξφιεπηα, θαη λα ηελ μαλαβάιεηε ζηελ πξίδα. Πην δηάζηεκα απηφ ζα «κεδελίζεη» ν πίλαθαο νξγάλσλ θαη ν ζφκπα ζα ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΒΗΙΜΟ Ζ ιέμε " Cleaning" ζα εκθαληζηεί θαη γηα 20 δεπηεξφιεπηα ζα θαζαξίδεηαη ην ζχζηεκα θαχζεο ηεο ζφκπαο. Θαηφπηλ ζα αξρίζεη ε ηξνθνδνζία ηνπ πέιιεη (feeding) 13

14 Πε Ρξίηε θάζε ζα αξρίζεη ε δηαδηθαζία αλάθιεμεο (ignite) ηνπ πειιεη Πε ιίγα ιεπηά ε θσηηά ζα έξζεη ζην επηζπκεηφ επίπεδν. Θαηφπηλ ε έλδεημε " Heating" (ζέξκαλζε) ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε. ΠΡΟΟΥΗ: είηε ε ζφκπα είλαη ζβεζηή ή ζε ιεηηνπξγία, ε νζφλε ζα δείρλεη ηελ εκέξα, ηελ ψξα, ηε επηινγή έληαζεο ιεηηνπξγίαο (Ζ, M, L), ε επηινγή ζαο ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο θαη ε θαηάζηαζε ηεο ζφκπαο. Πηελ ιεηηνπξγία ζβεζίκαηνο ε έλδεημε"switching off" ζα θαίλεηαη ζηελ νζφλε ζαο, έσο φηνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζεξρφκελνπ αέξα πέζεη θάησ απφ 30 βαζκνχο φπνπ ε ζφκπα ζα ζβήζεη θαη ε έλδεημε "Stand by" ζα θαλεί ζηελ νζφλε ζαο. ΞΟΝΠΝΣΖ: Θαηά ηελ δηάξθεηα ζβεζίκαηνο δελ είλαη δπλαηφλ λα αλάςεηε μαλά ηε ζφκπα κέρξη ε έλδεημε "Stand by" λα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ζαο. 14

15 Καθημεπινή σπήζη. Γ Ρν θαπάθη ηεο ζφκπαο θαη ην δνρείν - ρνάλε ζα είλαη θαπηά θαηά ηελ ιεηηνπξγία, γη απηφ πξέπεη λα έρεηε θάπνηα πξνζηαζία ρεξηψλ (γάληηα) φηαλ ζα μαλαγεκίδεηε ηελ δεμακελή (ρνάλε) κε πέιιεη. Γ Ξνηέ κελ βάδεηε ηα ρέξηα ζαο θνληά ζηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο φηαλ ε ζφκπα είλαη ζε ιεηηνπξγία. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο ε ζφκπα ζα ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί. Δίλαη απαξαίηεην ν θαπλαγσγφο λα έρεη θαιφ ειθπζκφ ψζηε λα θαζαξίζεη ν θαπλφο απφ ηνλ ζάιακν θαχζεο θαηά ηελ δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο. Αλ ε ζφκπα ήηαλ ζε ιεηηνπξγία φηαλ δηαθφπεθε ην ξεχκα, ηφηε κπνξεί λα ζπκβεί θάηη απφ ηα αθφινπζα: 1. Δάλ ε ζφκπα είλαη αθφκα δεζηή θαη επαλέιζεη ην ξεχκα, ζα ζηακαηήζεη ε ηξνθνδνζία θαη ζα ζβήζεη. Αλ ε θσηηά ζβήζεη ηφηε πξέπεη λα παηήζεηε ην γηα λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία έλαπζεο απφ ηελ αξρή. 2. Δάλ ε ζφκπα έρεη θξπψζεη φηαλ επαλέιζεη ην ξεχκα, ηφηε ζα επαλέιζεη ζηελ ζβεζηή θαηάζηαζε νπφηε κπνξείηε λα ηελ αλάςεηε θαηεπζείαλ ρσξίο λα πεξηκέλεηε θαζφινπ. Low Power (ρακειή ιεηηνπξγία) ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Ζ ζφκπα δχλαηαη επίζεο λα ζβήζεη εάλ ην κνηέξ εηζαγσγήο ηνπ αέξα ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί, θαη ζηακαηήζεη ε θπθινθνξία αέξα ζηελ ζφκπα. Ρφηε ε ζφκπα δελ ζα αλάςεη θαη ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. 15

16 ΡΤΘΜΙΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ (Η) Γςναηή, (Μ) Μέηπια και Υαμηλή (L) Ξηέδνληαο ην ν θνριίαο ηξνθνδνζίαο κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζε 3 δηαθνξεηηθά επίπεδα ιεηηνπξγίαο (δπλαηή, κέηξηα θαη ρακειή): "High Power, Medium Power, Low Power". Ζ νζφλε ζα δείρλεη πνηα επηινγή έρεηε θάλεη. Ζ παξνρή ηνπ θνριία ηξνθνδνζίαο κπνξεί λα ξπζκηζηεί μερσξηζηά ζε θάζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πειιεη θαη ηελ ηζρχ ηεο ζέξκαλζεο πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο. ( Γείηε ηηο ιεπηνκέξεηεο παξαθάησ). Γπλαηή ιεηηνπξγία Low Power (ρακειή ιεηηνπξγία). ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΡΝΚΑΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ θζάζεη ζηελ ζεξκνθξαζία πνπ έρεηε επηιέμεη, ε ζφκπα απηφκαηα ζα γπξίζεη ηελ επηινγή ιεηηνπξγίαο ζηελ ρακειή γηα λα θάλεη νηθνλνκία. 16

17 Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ πέζεη θάησ απφ ηελ επηιεγκέλε, ηφηε επαλέξρεηαη απηφκαηα ζηελ επηινγή ιεηηνπξγίαο πνπ είρε πξηλ. ΑΡΝΚΑΡΝ & ΣΔΗΟΝΘΗΛΖΡΝ ΑΛΑΚΑ - ΠΒΖΠΗΚΝ Ξηέδνληαο ην ζβήζεη. ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ, ηo θίηξηλν ιακπάθη ζα αλάςεη θαη εάλ ην παηήζεηε μαλά, ζα Δάλ ην ιακπάθη απηφ είλαη αλακκέλν, ηφηε ην απηφκαην πξφγξακκα έρεη επηιερζεί ελψ εάλ είλαη ζβεζηφ, ηφηε έρεη επηιερζεί ε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. ΔΞΗΙΝΓΖ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ ΣΩΟΝ Ξηέδνληαο ηα βέιε πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ, επηιέγεηε ηελ ζεξκνθξαζία πνπ επηζπκείηε. Δάλ ε ζεξκνθξαζία πνπ ζα επηιέμεηε είλαη θάησ απφ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ, ηφηε ζηελ νζφλε ζα αλαγξάθεηαη ην θάησζη: ΟΘΚΗΠΖ ΖΚΔΟΑΠ & ΩΟΑΠ Ξηέδνληαο ην πάλσ απφ 2 δεπηεξφιεπηα, ζα αθνπζηεί έλαο ήρνο θαη ζα εκθαληζηεί ην θάησζη κελνχ: Κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ εκέξα πηέδνληαο ηα βέιε κέρξη λα βξείηε ηελ ζσζηή. Γηα λα αιιάμεηε ηελ ψξα πηέδεηε θαη πάιη ην θαη θαηφπηλ ηα βέιε επάλσ ή θάησ. 17

18 ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ Ξαηψληαο μαλά ην κπνξείηε λα ξπζκίζεηε θάζε πφζα ιεπηά ζέιεηε λα θαζαξίδεηαη ν ρψξνο θαχζεο θαη γηα πφζν ρξφλν (πξνηείλεηαη λα κελ αιιάμεηε ηηο εξγνζηαζηθέο ξπζκίζεηο). ΟΘΚΗΠΖ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑΠ ΞΔΙΙΔΡ Ζ πνζφηεηα ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ πέιιεη κπνξεί λα ξπζκηζηεί μερσξηζηά γηα θάζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο δπλαηφ (H), κεζαίν (M) ή ρακειφ (L). Ξηέδνληαο ην ζα εκθαληζηνχλ νη παξαθάησ ελδείμεηο, ελψ πηέδνληαο ην επάλσ ή ην θάησ βέινο, ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ κπνξείηε λα απμήζεηε ή λα ειαηηψζεηε αληίζηνηρα ηελ πνζφηεηαηεηα ηεο ηξνθνδνζίαο. 18

19 Πε θάζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο δπλαηφ (H), κεζαίν (M), ή ρακειφ (L), ε πνζφηεηα ηεο ηξνθνδνζίαο κπνξεί λα ξπζκηζηεί. Κπνξεί λα επηιερζεί δηαθνξεηηθή πνζφηεηα αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πέιιεη θαη ηελ ζεξκηθή ηνπ απφδνζε. Ζ ρακειήο έληαζεο ιεηηνπξγία (L), ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πξνηείλεηαη ξχζκηζε ρακειήο πνζηεηαο ηξνθνδνζίαο ψζηε απιά λα παξακέλεη αλακκέλε ε ζφκπα. ΟΘΚΗΠΖ ΑΔΟΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ Θαιφ είλαη λα κελ αιιάμεηε ηελ ξχζκηζε ηεο παξνρήο ηνπ αέξα θαζαξηζκνχ θαη λα παξακείλεη ε εξγνζηαζηαθή ξχζκηζε. ΟΘΚΗΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΡΝ ΑΛΔΚΗΠΡΖΟΑ ΔΜΑΓΩΓΖΠ (γηα ηελ αλάθιεμε) Ππλήζσο ε παξνρή ηνπ αλεκηζηήξα εμαγσγήο δελ ρξεηάδεηαη ξχζκηζε εάλ ν θαπλαγσγφο είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλνο. Δάλ σζηφζν ν θαπλαγσγφο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζσζηά θαη ην ζχζηεκα απηφκαηεο αλάθιεμεο δελ κπνξεί λα θάλεη ηελ έλαπζε, ή ν θαπλφο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο έλαπζεο δελ θεχγεη απφ ηνλ ζάιακν θαχζεο πξνο ηνλ θαπλαγσγφ, ζα πξέπεη λα απμεζεί θη άιιν ε παξνρή ηνπ αέξα. πάξρνπλ νη αθφινπζνη ιφγνη πνπ ε ζφκπα κπνξεί λα κελ αλάβεη, ή ν θαπλφο δελ θεχγεη απφ ηνλ ρψξν θαχζεο πξνο ηνλ θαπλαγσγφ: 1. Σακειφηεξε ηάζε (V) ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 19

20 2. Κεγάιν πςφκεηξν 3. Σακειή αηκνζθαηξηθή πίεζε 4. Κεγάιν κήθνο θαπλαγσγνχ Κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ ξχζκηζε πηέδνληαο ηα βέιε γηα λα απμήζεηε ή λα κεηψζεηε ηελ παξνρή ηνπ αέξα. Ζ πξνηεηλφκελε ηηκή είλαη ΟΘΚΗΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΡΝ ΑΛΔΚΗΠΡΖΟΑ ΔΜΑΓΩΓΖΠ (γηα ηελ θαχζε) Ππλήζσο δελ ρξεηάδεηαη ξχζκηζε. Δάλ ππάξρεη πξφβιεκα ζην ζχζηεκα εμαγσγήο θαη ε θσηηά πάεη λα ζβήζεη, ηφηε ε παξνρή ηνπ αλεκηζηήξα εμαγσγήο ζα πξέπεη λα απμεζεί. Νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηφ είλαη νη ίδηνη κε απηνχο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ξηέζηε ην θαη κφιηο αθνπζηεί ην ερεηηθφ ζήκα θαη κπείηε ζην κελνχ, παηήζηε ηαπηφρξνλα ηα θάησζη: Κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ παξνρή ηνπ αλεκηζηήξα μερσξηζηά γηα θάζε επηινγή ιεηηνπξγίαο δπλαηή (H), κέηξηα (M), ή ρακειή (L), παηψληαο ηα βέιε πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ. Γηα λα πάηε απφ ην έλα επίπεδν ιεηηνπξγίαο ζην άιιν παηάηε ην. Γηα λα πάηε απφ ηε δπλαηή έληαζε ιεηηνπξγίαο ζηε κέηξηα, παηήζηε ην κία θνξά. Γηα λα πάηε απφ ηε κέηξηα ζηε ρακειή έληαζε, παηήζηε ην άιιε κία θνξά. 20

21 Ξξνζνρή: 1. Ξξνηείλεηαη λα γξάςεηε ηελ παξνρή πνπ είρε ν αλεκηζηήξαο ζε θάζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο, πξηλ πξνβείηε ζε αιιαγέο. 2. Αιιάμηε ηελ παξνρή κφλν γηα ηελ έληαζε ηεο θσηηάο πνπ έρεηε παξαηεξήζεη φηη ππάξρεη πξφβιεκα. 3. Αιιάμηε ηελ παξνρή ζηαδηαθά 2 ή 3 αξηζκνχο θαη ειέγμηε. Ζ αχμεζε θάζε αξηζκνχ είλαη αλάινγε κε 5 Volts αχμεζεο ζην κνηέξ. 4. Ζ παξνρή ηνπ αέξα πνπ αιιάδεηε αιιάδεη άκεζα ζε πξψην ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα αλ ε ζφκπα δνπιεχεη ζηελ δπλαηή ιεηηνπξγία (Ζ) θαη κεγαιψζεηε ηελ παξνρή ηεο δπλαηήο ιεηηνπξγίαο, ζα αθνχζεηε ηνλ αλεκηζηήξα λα δνπιεχεη γξεγνξφηεξα ηελ ίδηα ζηηγκή. Απηφ βνεζάεη πνιχ ζην λα απνθαζίζεηε αθξηβψο ηελ παξνρή πνπ επηζπκείηε. Αλ ε ζφκπα δνπιεχεη ζηελ κέηξηα ιεηηνπξγία (Κ) θαη εζείο αιιάμεηε ηελ ηαρχηεηα ηεο δπλαηήο ιεηηνπξγίαο, ηφηε δελ ζα αθνχζεηε θάπνηα αιιαγή ζηελ ηαρχηεηα. Απιψο ζα απνζεθεπηεί ε ηαρχηεηα πνπ επηιέμαηε, θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφιηο βάιεηε ηελ ζφκπα λα δνπιεχεη ζηελ δπλαηή ιεηηνπξγία (Ζ). ΟΘΚΗΠΖ ΡΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΡΝ ΑΔΟΑ ΞΟΝΠ ΡΝΛ ΘΔΟΚΑΗΛΝΚΔΛΝ ΣΩΟΝ Ππλήζσο δελ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο εθηφο εάλ : ηα volt ζηελ πεξηνρή ζαο είλαη ρακειφηεξα απφ φζν πξέπεη, εάλ είζηε ζε κεγάιν πςφκεηξν, ή εάλ αηκνζθαηξηθή πίεζε είλαη ρακειή. Ξηέζηε θαη κφιηο αθνπζηεί ην ερεηηθφ ζήκα θαη κπείηε ζην κελνχ, παηήζηε ηαπηφρξνλα ηα θάησζη: Ξαηψληαο δχν αθφκε θνξέο ην εηζέξρεζηε ζην κελνχ ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ. 21

22 Ξαηψληαο ην επάλσ ή ην θάησ βειάθη απμάλεηε ή κεηψλεηε αληίζηνηρα ηελ παξνρή ηνπ αέξα πξνο ηνλ ζεξκαηλφκελν ρψξν. Ξαηψληαο ην ιεηηνπξγία., κεηαθέξεζηε απφ ηελ δπλαηή ζηελ κέηξηα θαη απφ ηελ κέηξηα ζηελ ρακειή Ξξνζνρή: Ππζηήλεηαη λα γξάςεηε θάπνπ ηηο ξπζκίζεηο πξηλ πξαγκαηνπνηήζεηε θαπνηα αιιαγή. Αιιάμηε ηελ παξνρή ηνπ αέξα ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ ρψξνπ κφλνλ γηα ηελ ιεηηνπξγία (H, M, L) πνπ επηζεκείηε. Αιιάμηε κφλνλ δχν έσο ηξηα λνχκεξα θαη θαηφπηλ παξαηεξήζηε ηελ ιεηηνπξγία. Ζ παξνρή ηνπ αέξα πξνο ηνλ ζεξκαηλφκελν ρψξν ζα αιιάμεη ακκέζσο κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ ζα θάλεηε. Γηα παξάδεηγκα εάλ ε ζφκπα δνπιεχεη ζηε δπλαηή έληαζε ιεηηνπξγίαο θαη απμήζεηε ηελ παξνρή ηνπ αέξα ζηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηφηε ε παξνρή ηνπ αέξα ζα αιιάμεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δίλαη πνιχ εμππεξεηηθφ γηα ηελ ζσζηή ξχζκηζε ηεο ζφκπαο, λα αιιάδεη ακέζσο ε παξνρή ηνπ αέξα θαη λα θαηαιαβαίλεη θαλείο εχθνια ηελ δηαθνξά ησλ ξπζκίζεσλ. Πεκεηψζηε ηηο ξπζκίζεηο γηα θάζε κία επηινγή ιεηηνπξγίαο μερσξηζηά, ακέζσο κεηά ηελ ξχζκηζε. ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Ξαηψληαο πνιιέο θνξέο ην Θα δείηε ηελ θάησζη νζφλε ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ: Ρν πξφγξακκα απηφ, είλαη έλα 24σξν πξφγξακκα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο. Νη 24 ζηήιεο απεηθνλίδνπλ ηηο ψξεο ηνπ 24ψξνπ. Θάζε νιφθιεξε ζηήιε πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε αληηζηνηρεί ζε θαηάζηαζε 22

23 ιεηηνπξγίαο ηεο ζφκπαο, ελψ θάζε κηζή ζηήιε ζεκαίλεη φηη ε ζφκπα ζα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. Κε ηελ ιεηηνπξγία απηή κπνξείηε λα πξνγξακκαηίζεηε ηελ ζφκπα γηα εβδνκαδηαία ιεηηνπξγία ξπζκίδνληαο πφηε λα αλάςεη θαη πφηε λα ζβήζεη. Ξηέζηε γηα λα επηιέμεηε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο. Ξηέδνληαο ηα βειάθηα, επηιέγεηε ηελ ψξα θαη θαηφπηλ παηάηε γηα λα επηιέμεηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο (on ή off). Ρειεηψλνληαο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ παηήζηε ΞΟΝΠΝΣΖ: Απαγνξεχεηαη λα ξπζκίζεηε ηελ ζφκπα λα θάλεη δηαδνρηθά αλάκαηα θαη ζβεζίκαηα αλά κία ψξα. Ρέηνηνπ είδνπο ιεηηνπξγία ζα κεηψζεη δξακαηηθά ηνλ ρξφλν δσήο ηεο απηφκαηεο αλάθιεμεο. Ζ ζφκπα απηή ξπζκίδεηαη απηφκαηα ψζηε λα αιιάδεη ηελ έληαζε ιεηηνπξγίαο ηεο, απφ ηελ κέηξηα ή ηελ δπλαηή έληαζε πξνο ηελ ρακειή, φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ θζάζεη ζηελ επηζπκεηή, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο. Ζ κέζνδνο απηή είλαη θαηά πνιχ νηθνλνκηθφηεξε απφ άιιεο ζφκπεο ηεο αγνξάο πνπ ξπζκίδνληαη κφλν λα αλάβνπλ θαη λα ζβήλνπλ. Παο πξνηείλνπκε: 1. Ξξνζπαζήζηε λα αλάβεηε θαη λα ζβήλεηε ηε ζφκπα κφλνλ κία θνξά ηελ εκέξα, γηα λα θεξδίζεηε απφ ηελ ιεηηνπξγία ρακειήο έληαζεο. 2. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ κελ επηιέμεηε λα αλάβεη θαη λα ζβήλεη αλά κία ψξα. Ξξνηείλνπκε λα αλάβεη γηα 6-10 ζπλερφκελεο ψξεο, θαηφπηλ λα ζβήλεη θαη λα παξακέλεη ζβεζηή κέρξη ηελ επφκελε εκέξα. ΔΛΓΔΗΜΖ ΠΦΑΙΚΑΡΝΠ ΠΡΝΛ ΞΗΛΑΘΑ ΝΟΓΑΛΩΛ Δάλ εκθαληζηεί ε αθφινπζε πιεξνθνξία ζηελ νζφλε ππάξρνπλ νη θάησζη επηινγέο: Α. πάξρεη πξφβιεκα κε ηνλ δηαθφπηε θελνχ. Ζ πφξηα δελ έρεη θιείζεη θαιά. Ζ παξνρή ηνπ αέξα θαχζεο ζα πξέπεη λα απμεζεί Έρεη κπινθάξεη ν θαπλαγσγφο θ.ι.π. Ζ ζφκπα ζηακαηάεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο φηαλ ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ην αλσηέξσ κήλπκα θαη εκθαλίδεηαη ην θάησζη: 23

24 Β. Ζ ζφκπα κπαίλεη ζε δηαδηθαζία ζβεζίκαηνο, ρσξίο λα έρεηε παηήζεη ην θνπκπί ζβεζίκαηνο. Ζ παξνρή ξεχκαηνο δηεθφπε θαη επαλήιζε κεηά απφ ιίγα ιεπηά. Ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο κέζα ζην δνρείν - ρνάλε ηνπ πέιιεη δηέγλσζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 80 ν C. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζφκπα ζβήλεη απηφκαηα γηα αζθάιεηα. Ρν πέιιεη κέζα ζηε ρνάλε ηειείσζε. ΑΗΠΘΖΡΖΟΔΠ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑΠ Πηε ζφκπα ππάξρνπλ ηξεηο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο. Ξαηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα δχν βειάθηα θαη θξαηψληαο ηα παηεκέλα, ζηελ νζφλε εκθαλίδνληαη νη ζεξκνθξαζίεο απφ ηα ηξία απηά αηζζεηήξηα. Out: Γείρλεη ηελ ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ. Hppr: Γείρλεη ηελ ζεξκνθξαζία ζηελ ρνάλε ηνπ πέιιεη. Room: Γείρλεη ηελ ζεξκνθξαζία ρψξνπ. Απηή ε έλδεημε ζα ζαο βνεζήζεη λα αληηιεθζείηε ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηεο ζφκπαο. ΞΟΝΠΝΣΖ: Ρν Ν ζηελ δεμηά άθξε ηεο νζφλεο δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηζζεηήξα θελνχ. «Ν» Γείρλεη φηη ν αηζζεηήξαο θελνχ δνπιεχεη θαη φηη ππάξρεη ππφ-πίεζε ζην ζάιακν θαχζεο «Σ» Γείρλεη φηη ν αηζζεηήξαο θελνχ δελ δνπιεχεη θαη φηη δελ ππάξρεη ππφ-πίεζε ζην ζάιακν θαχζεο. Ζ έλδεημε «Σ» κπνξεί λα νθείιεηε ζηα θάησζη: 1. Ζ ζφκπα δελ είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, νπφηε δελ ππάξρεη ππφ-πίεζε ζην ζάιακν θαχζεο άξα ν αηζζεηήξαο θελνχ δελ δνπιεχεη. 2. Ζ ζφκπα είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, αιιά ε πφξηα δελ έρεη θιείζεη θαιά θαη εηζέξρεηαη αέξαο ζηνλ ρψξν θαχζεο. 3. Ζ παξνρή αέξα εμαγσγήο ρξεηάδεηαη λα απμεζεί 4. Ν αηζζεηήξαο θελνχ έρεη θαηαζηξαθεί θαη ρξεηάδεηαη λα αιιαρζεί. ΠΡΟΟΥΗ: Ζ έλδεημε «Out» αλαθέξεηαη ζηε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ ζηνλ θαπλαγσγφ. Θα ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηελ έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ αξρή ηεο αλάθιεμεο κέρξη ην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ ηεο αλάθιεμεο, γηαηί δεζηφο αέξαο ζα νδεγείηαη ζπλερψο πξνο ηνλ θαπλαγσγφ. Ν πίλαθαο νξγάλσλ ζα αληρλεχζεη ηελ δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάθιεμεο. Ν κηθξνεπεμεξγαζηήο ηνπ πίλαθα νξγάλσλ ζα αληρλεχζεη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο θσηηάο θαη ζα γπξίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζφκπαο απηφκαηα, απφ ηελ ιεηηνπξγία αλάθιεμεο ζηελ ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο. 24

25 Δάλ ε ζεξκνθξαζία ζηελ έλδεημε «Out» δελ αιιάμεη θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάθιεμεο, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ε θαισδίσζε ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ, ή ζα πξέπεη λα ειέγμεηε κήπσο ν αηζζεηήξαο ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο. ΠΡΟΟΥΗ: Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ είλαη θάησ απφ ηνπο 0 ν C, ζηελ νζφλε ελδέρεηαη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο 255. Γελ είλαη ιάζνο ε έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ αηζζεηήξα ειέγρνπ. Ν αξηζκφο 255 αληηζηνηρεί ζε ζεξκνθξαζία (-1 ν C) θαη ν αξηζκφο 254 αληηζηνηρεί ζε ζεξκνθξαζία (-2 ν C). Απηφ δελ επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζφκπαο. ΞΟΝΠΝΣΖ: Ρνπνζεηήζηε ηνλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ ζην πίζσ κέξνο ή ζην πιάη ηεο ζφκπαο, καθξηά απφ ηνλ αλεκηζηήξα θαη ηελ εμάηκηζε. Ν αηζζεηήξαο ζα αληρλεχζεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ. Γελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη άκεζα απφ θξχα ή δεζηά αληηθείκελα. Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε καζίθ αληηθείκελα, ηνχβια, πιαθάθηα, ζην πάησκα θ.ι.π. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ Ζ ζφκπα ζαο πεξηιακβάλεη έλαλ απηφκαην αλαθιεθηήξα (αλαπηήξα). Ζ ρξήζε πξνζαλακκάησλ (πγξψλ ή ζηεξεψλ απαγνξεχεηαη. Ξαηψληαο ην θνπκπί πνπ ππάξρεη ζην επάλσ κέξνο ηνπ ηειεθνληξνι (ή ην αληίζηνηρν ζηελ ζφκπα) ε ζφκπα ζα ηξνθνδνηήζεη θαη ζα αλάςεη ηα πέιιεη κέζα ζε 3-6 ιεπηά. Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ε πφξηα ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο δελ είλαη θαιά θιεηζηή, ε ζφκπα δελ ζα αλάςεη γηαηί ζα ην αληηιεθζεί ν αηζζεηήξαο θελνχ πνπ δηαζέηεη. Ρν ίδην ζα ζπκβεί θη αλ ε εμάηκηζε είλαη βνπισκέλε. Ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ζηελ ρνάλε ηνπ πέιιεη δελ ζα επηηξέςεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζφκπαο, αλ ε ζεξκνθξαζία μεπεξάζεη ηνπο 80 C, ζα ζηακαηήζεη απηφκαηα ηελ ηξνθνδνζία κέρξη ε ζεξκνθξαζία θαηέβεη ζε θαλνληθά επίπεδα. ΤΝΣΗΡΗΗ Γ Eάλ δελ θαζαξηζηεί ζσζηά ε ζφκπα κπνξεί λα επεξεαζηεί ε απφδνζή ηεο ή θαη ε αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο. Γ Βγάιηε ηελ απφ ηελ πξίδα πξηλ μεθηλήζεηε θάζε έιεγρν, ζπληήξεζε ή θαζαξηζκφ. Γ Κελ μεθηλήζεηε θαζαξηζκφ ή ζπληήξεζε φηαλ ε ζφκπα είλαη αθφκε δεζηή. Γ Κελ ιεηηνπξγείηε ηελ ζφκπα κε ζπαζκέλν / ξαγηζκέλν θξχζηαιιν. Κπνξεί λα δηαξξεχζνπλ θαπζαέξηα πξνο ηνλ ζεξκαηλφκελν ρψξν. 25

26 ύζηημα εξαγυγήρ αέπα (καπναγυγόρ) Θαηά ηελ θαχζε ησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ ζρεκαηίδνληαη κηθξά ζσκαηίδηα ζηάρηεο. Ζ ζηάρηε καδεχεηαη ζηελ θακηλάδα - θαπλαγσγφ θαη εκπνδίδεη ηελ ξνή ησλ θαπζαεξίσλ. Ζ αηειήο θαχζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάθιεμεο, ή ηνπ ζβεζίκαηνο, ή ιφγσ ιαλζαζκέλεο ξχζκηζεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία, ζα δηνρεηεχζεη πνιιά ζσκαηίδηα ζην ζχζηεκα εμαγσγήο. Γη απηφ είλαη απαξαίηεην λα θαζαξίδεηε ην ζχζηεκα ηεο εμάηκηζεο ηνπιάρηζηνλ κάθε μήνα θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηεο. Διέγμηε θαη θαζαξίζηε ηελ ηάπα θαζαξηζκνχ ηεο θακηλάδαο - θαπλαγσγνχ ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη θαζαξηζκφ ζχληνκα. Κε βνχξηζεο θαζαξηζκνχ θακηλάδσλ γηα Φ80 ρηι ή Φ100ρηι δηάκεηξν θαπλαγσγνχ, κπνξείηε λα θαζαξίδεηε ηελ θακηλάδα θαιχηεξα, θαη ε ζφκπα λα έρεη θαιχηεξε απφδνζε. Θάλαμορ καύζηρ Ξεξηνδηθά αθαηξέζηε θαη θαζαξίζηε ην δνρείν ηνπ ζπζηήκαηνο θαχζεο. Δηδηθφηεξα αλ νη ηξχπεο πνπ έρεη ζην θάησ κέξνο γηα λα πεξλάεη ν αέξαο θιείζνπλ, ζα πξέπεη λα αθαηξείηε ηελ ζθφλε θαη λα ηηο θξαηάηε αλνηθηέο γηα λα επηηχρεηε θαιχηεξε θαχζε. Αλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθή ζθνχπα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ζφκπαο ζαο θαιφ ζα ήηαλ λα επηιέμεηε κηα ζθνχπα πνπ λα είλαη εηδηθή γηα ηνλ θαζαξηζκφ ζηάρηεο. Κεξηθέο «απιέο» ζθνχπεο ίζσο βγάινπλ ζηάρηε κέζα ζην ρψξν. Απόππιτη ζηάσηηρ Ζ ζηάρηε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε κεηαιιηθνχο θάδνπο κε θαπάθη πνπ λα θιείλεη θαιά. Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο (αλ δελ είζηε ζίγνπξνη φηη έρεη ζβήζεη ηειείσο), κελ ηελ αθνπκπάηε ζε μχιηλν ή πιαζηηθφ πάησκα, θαη λα κελ ηελ βάδεηε θνληά ζα άιια εχθιεθηα πιηθά. Αλ ηε ζηάρηε ηε ζάβεηε ζην έδαθνο ή αλ ηελ πεηάηε ζε θάδνπο, λα είζηε 100% ζίγνπξνη φηη έρεη ζβήζεη θαη θξπψζεη εληειψο! Διέγμηε θαη θαζαξίζηε ην δνρείν - ρνάλε ηνπ θαπζίκνπ (πέιιεη). Διέγμηε ην δνρείν - ρνάλε πεξηνδηθά θαη θαζαξίζηε ηπρφλ ζθφλε πνπ έρεη θνιιήζεη ζηηο πιεπξέο. Πόπηα και παπεμβύζμαηα γςαλιού Διέγμηε ηελ πφξηα θαη ηα παξεκβχζκαηα ζην γπαιί ηεο ζφκπαο αλά δηαζηήκαηα. Αλ ρξεηαζηεί αιιαγή ζηελ κφλσζε ηεο πφξηαο ή ζηα παξεκβχζκαηα απεπζπλζείηε ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν. Κινηηήπερ ανεμιζηήπυν Θαζαξίζηε ηηο ηξχπεο ησλ αλεκηζηήξσλ ηφζν ζηελ εμαγσγή φζν θαη ζηε εηζαγσγή ηνπ ζεξκαηλφκελνπ αέξα, εηεζίσο. Αθαηξέζηε ηνλ αλεκηζηήξα πνπ δηνρεηεχεη αέξα ζηνλ ρψξν θαχζεο θαη θαζαξίζηε ηνλ έιηθά ηνπ θαη ηα ππφινηπα κέξε ηνπ θάζε θζηλφπσξν ζηελ αξρή ηεο ζαηδφλ. Βαμμένερ επιθάνειερ Νη βακκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε έλα πγξφ παλί. Αλ ππάξρνπλ γξαηδνπληέο, ή αλ ζέιεηε λα θξεζθάξεηε ην ρξψκα ηεο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν γηα λα πξνκεζεπηείηε έλα ζπξέη κε ρξψκα θαηάιιειν γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Γςαλί Ξξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηήηε έλα θαιφ θαζαξηζηηθφ θξπζηάιισλ. Αλ είλαη δχζθνιν λα θαζαξηζηεί, ρξεζηκνπνηήζηε ςηιφ ζχξκα φπσο απηφ γηα θαηζαξφιεο, καδί κε λεξφ. Πηελ πεξίπησζε πνπ αληηθαηαζηήζεηε ην γπαιί πξνζέμηε λα είλαη νπσζδήπνηε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ππξάληνρν γπαιί, 26

27 ζηηο ζσζηέο δηαζηάζεηο θαη ζην ίδην πάρνο κε ην ππάξρνλ. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν γηα λα πάξεηε ην θαηάιιειν ππξάληνρν γπαιί. Ππώηο θθινοπυπινό άναμα Ξξηλ αλάςεηε ηε ζφκπα γηα πξψηε θνξά ηελ ζαηδφλ ειέγμηε ηελ θακηλάδα θαπλαγσγφ εμσηεξηθά θαζψο θαη ηελ είζνδν ηνπ αέξα θαχζεο ζηελ ζφκπα, απφ ηπρφλ αληηθείκελα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ξνή ηνπ αέξα. Θαζαξίζηε ηπρφλ ζηάρηε απφ ηελ εμάηκηζε. Κε ηελ επθαηξία θάληε έλα θαιφ γεληθφ θαζάξηζκα ηεο ζφκπαο εθφζνλ ην επφκελν γεληθφ θαζάξηζκα ζα γίλεη ζε έλα ρξφλν. Ανοιξιάηικο ζβήζιμο Κεηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε ηεο ζαηδφλ ηελ άλνημε, θαζαξίζηε ην δνρείν - ρνάλε απφ ηα πέιεη θαη θαζαξίζηε θαη ηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο απφ ηα πέιιεη (κπνξείηε λα ηνλ θαζαξίζεηε αθνχ έρεηε βγάιεη φια ηα πέιεη απφ ηελ δεμακελή θαη βάιεηε ζε ιεηηνπξγία ηελ ζφκπα). Κφιηο ηειεηψζνπλ ηα πέιιεη πνπ έρεη ν θνριίαο ηξνθνδνζίαο θαη ζηγνπξεπηείηε φηη δελ ππάξρεη θσηηά θαζαξίζηε ηελ δεμακελή θαη ην εζσηεξηθφ ηεο ζφκπαο κε ηελ ειεθηξηθή ζθνχπα γηα ζηάρηεο. Πε πεξηνρέο κε πςειή πγξαζία ίζσο είλαη θαιφ λα ςεθάζεηε ηελ (θαζαξή πιένλ) δεμακελή θαπζίκνπ κε ζπξέη ζηιηθφλεο. Ρέινο ζηγνπξεπηείηε φηη ε εμάηκηζε είλαη θαζαξή. Δηήζιο ζέπβιρ Έλα εηήζην ζέξβηο θαη θαζάξηζκα απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν είλαη πξνηεηλφκελν. ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ Γ Βγάιηε ηελ ζφκπα απφ ηελ πξίδα πξηλ απφ θάζε ζπληήξεζε! Ξξνζνρή : ζβήλνληαο ηελ ζφκπα κφλν κε ην θνπκπί ιεηηνπξγίαο δελ απνκνλψλεη ην ξεχκα απφ φια ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα ηεο ζφκπαο! Γ Ξνηέ κελ πξνζπαζήζεηε λα επηζθεπάζεηε ή λα αληηθαηαζηήζεηε θάπνην κέξνο ηεο ζφκπαο εθηφο αλ ππάξρνπλ νδεγίεο κέζα ζην θπιιάδην φηη κπνξείηε λα ην θάλεηε. Όιεο νη άιιεο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ. ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λν 1 Ξνξηνθαιί θσηηά αδχλαηε, πνιχ θαπλνο θαη θαχζηκν ζηνλ ρψξν θαχζεο. Αιηία: Έιιεηςε αέξα θαχζεο - Θαζαξίζηε ην ζχζηεκα θαχζεο. - Πηγνπξεπηείηε φηη ε πφξηα ηεο ζφκπαο είλαη θαιά θιεηζηή θαη φηη ηα παξεκβχζκαηα είλαη εληάμεη θαη δελ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. - Διέγμηε φιεο ηηο εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο θαη θαζαξίζηε απφ ηπρφλ εκπφδηα. - Διέγμηε ηελ θακηλάδα -θαπλαγσγφ θαη θαζαξίζηε εαλ ρξεηαζηεί. - Απμήζηε ηελ παξνρή ηνπ αλεκηζηήξα εμαγσγήο. - Κεηψζηε ηελ ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ ζηνλ ρψξν θαχζεο. 27

28 ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λν 2 Ζ θσηηά ζβήλεη θαη ε ζφκπα ζηακαηά λα ιεηηνπξγεί. Αιηία: Ρν ζχζηεκα θαχζεο αδεηάδεη απφ θαχζηκν θαη ζβήλεη - Θάηη έρεη ζθαιψζεη θαη ζηακαηήζεη ηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο, θαη δελ επηηξέπεη ηελ ηξνθνδνζία κε θαχζηκν. Διέγμηε φηη ν θνριίαο ηξνθνδνζίαο ιεηηνπξγεί. Δπίζεο ειέγμηε αλ είλαη ζσζηή ε ζχλδεζή ηνπ κνηέξ ηνπ θνριία κε ην ξεχκα ή αλ ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο ηνπ. - Ζ δεμακελή είλαη άδεηα θαη πξέπεη λα ηελ μαλαγεκίζεηε. - Ρν φξην πςειήο ζεξκνθξαζίαο έρεη πξφβιεκα. Διέγμηε ηελ θαισδίσζε. Διέγμηε επίζεο αλ ν αλεκηζηήξαο ηνπ δσκαηίνπ δνπιεχεη. - Απψιεηα ξεχκαηνο. - Απψιεηα ππφ-πίεζεο αέξα ζην ζάιακν θαχζεο. Διέγμηε ηελ πφξηα αλ είλαη θιεηζηή ζηεγαλά. Αιιηψο αιιάμηε ηα παξεκβχζκαηα. Θαζαξίζηε ηελ θακηλάδα - θαπλαγσγφ απφ ηπρφλ ζηάρηε θαη αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα ηελ θξάδνπλ. ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λν 3 Αιηία: Έιιεηςε ξεχκαηνο ή απνηπρία ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο - Πηγνπξεπηείηε φηη ε ζφκπα έρεη ξεχκα. Ζ ζφκπα δελ αλάβεη φηαλ πηέδεηε ην - Πβήζηε ηελ ζφκπα θαη θαζαξίζηε ην δνρείν θαχζεο απφ ηπρφλ ππνιείκκαηα παιαηψλ πέιεη θαη μαλαδνθηκάζηε. - Διέγμηε ηελ πνηφηεηα ησλ πέιεη. Αληηθαηαζηήζηε ηα εαλ είλαη πγξά ή βξψκηθα. - Απψιεηα ππφ-πίεζεοηνπ ζαιάκνπ θαχζεο. Διέγμηε αλ ε πφξηα είλαη θαιά θιεηζηή θαη ηνλ θαπλαγσγφ εάλ είλαη θαζαξφο (φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ). - Διέγμηε ηελ πεξηνρή πνπ ε εηζαγσγή ηνπ αέξα ζπλδέεηαη κε ην δνρείν ηεο θαχζεο αλ είλαη θαζαξή απφ ζηάρηεο ή άιια αληηθείκελα. - Διέγμηε αλ ην απηφκαην ζχζηεκα αλάθιεμεο (αληίζηαζε), είλαη κπινθαξηζκέλν απφ ζηάρηε θιπ. - Ζ αληίζηαζε γίλεηαη θαηαθφθθηλε θαηά ηελ δηάξθεηα αλάκαηνο. Αλ δελ βιέπεηε θάηη ηέηνην ηφηε ε αληίζηαζε ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί, ή ππάξρεη πξφβιεκα κε ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. 28

29 ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λν 4 Κεγάινο ρξφλνο έλαπζεο κε πνιχ θαπλφ. Γελ ελεξγνπνηείηαη ε έλαπζε. ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λν 5 Θαηά ηελ δηαδηθαζία έλαπζεο, ε ζφκπα ηξνθνδνηεί κε πέιεη, αλάβεη θσηηά, θαη κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία ζέξκαλζεο αιιά ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη κέζα ζε έλα ιεπην ε έλδεημε Pressure Error (ιάζνο πίεζε). Αιηία: ην δνρείν θαχζεο δελ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζσζηά. - Ρνπνζεηήζηε ην δνρείν θαχζεο ζηελ ζσζηή ζέζε (αλ δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά). - Απμήζηε ηελ παξνρή ηνπ αλεκηζηήξα εμαγσγήο. Αιηία: Απνηπρία ππφ-πίεζεο ζηνλ ζάιακν θαχζεο. - Διέγμηε ην ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λν 3 γηα λα εμαιείςεηε θάζε πηζαλφηεηα. - Μαλά-αλάςηε ηελ ζφκπα ψζηε λα κπεη θαη πάιη ζηελ δηαδηθαζία έλαπζεο ( Igniting). Ξαηήζηε ηα δχν βέιε ηαπηφρξνλα θαη θξαηήζηε ηα παηεκέλα. Πηελ γσλία ηνπ Control Panel ζα δείμεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πίεζεο ηνπ αέξα ζηνλ ρψξν θαχζεο.( "Vacuum Pressure). Αλ είλαη "0", ηφηε ν αηζζεηήξαο θελνχ δνπιεχεη ζσζηά θαη δελ ζα ζαο δείμεη μαλά έλδεημε ιάζνπο (Error). Αλ είλαη "X", ηφηε δελ ιεηηνπξγεη ζσζηά θαη ελδερνκέλσο ν αηζζεηήξαο πίεζεο λα ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο. ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λν 6 Πηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο "switch on" παξακέλεη 10 ιεπηά ζηελ δηαδηθαζία έλαπζεο (Igniting). πάξρεη θσηηά θαηά ηελ δηάξθεηα έλαπζεο (Igniting), αιιά δελ πξνρσξά πξνο ζηελ δηαδηθαζία ζέξκαλζεο ( Heating). Αιηία: Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ - Διέγμηε ην ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λν 3 θαη ην ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λν 5 γηα λα εμαιείςεηε θάζε πηζαλφηεηα. - Μαλά-αλάςηε ηελ ζφκπα ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ δηαδηθαζία έλαπζεο (Igniting). - Ξαηήζεηε ηα δχν βέιε ηαπηφρξνλα θαη θξαηήζηε ηα παηεκέλα. Πηνλ πίλαθα νξγάλσλ ζα εκθαληζηνχλ 3 ελδείμεηο απφ ηνπο 3 αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο. Out: Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ Hppr: Θεξκνθξαζία δνρείνπ-ρνάλεο πέιιεη Room: Θεξκνθξαζία ρψξνπ. Διέγμηε αλ νη ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαθέξνληαη είλαη ινγηθέο. Πηελ δηαδηθαζία έλαπζεο (igniting) ν δεζηφο αέξαο ζα δεζηάλεη ηνλ αέξα θαπζαεξίσλ θαη ε έλδεημε "Out" ζα απμεζεί απφηνκα. Αλ ε ζεξκνθξαζία ζηελ έλδεημε "Out" δελ αιιάδεη ηφηε ν αηζζεηήξαο ίζσο ζέιεη αληηθαηάζηαζε. 29

30 ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λν 7 Ν αλεκηζηήξαο (πξνζαγσγήο αέξα πξνο ηνλ ζεξκαηλφκελν ρψξν), δελ ιεηηνπξγεί φηαλ παηήζεηε ην θνπκπί λα μεθηλήζεη ε ζφκπα. ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λν 8 Καπξηζκέλν γπαιί. Αιηία: Γηαδηθαζία ζέξκαλζεο. - Θα αξρίζεη απηφκαηα ακέζσο κφιηο πάεη ζηελ δηαδηθαζία ζέξκαλζεο (Ζeating). Αιηία: Αηειήο θαχζε - Διέγμηε ην ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λν 1, γηα λα απνθιείζεηε θάζε ελδερφκελν. - Αλ έρεη πνιιά πέιιεη ζηνλ ρψξν θαχζεο, ρακειψζηε ηελ ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο πέιιεη. - Αλ ηα πέιιεη δελ είλαη ηφζα πνιιά,ψζηε λα γεκίδεη ν ρψξνο θαχζεο, ηφηε απμήζηε ηελ παξνρή αέξα ηνπ αλεκηζηήξα εμαγσγήο (Exhaust) ιίγν ιίγν θάζε θνξά, φπσο αλαθέξεηαη κέζα ζην έληππν. ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λν 9 Αιηία: Ιάζνο πίεζε (Pressure Error) "Pressure Error" (ιάζνο πίεζε) ζηελ νζφλε. - πάξρεη πξφβιεκα κε ηνλ δηαθφπηε πίεζεο. - Ζ πφξηα δελ είλαη θαιά θιεηζηή. - Ζ παξνρή αέξα ηνπ αλεκηζηήξα εμαγσγήο ζα πξέπεη λα απμεζεί. - Ρν ζχζηεκα θαπλαγσγνχ είλαη κπινθαξηκέλν θιπ. (ε ζφκπα ζβήλεη φηαλ ε έλδεημε Pressure Error εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. Κπνξεί λα αλάςεη μαλά κφλνλ φηαλ ζβήζεη εληειψο θαη ε έλδεημε "Standby" εκθαληζηεί ζηελ νζφλε.) ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λν 10 Ζ θσηηά έζβεζε, ε έλδεημε " Switching Off" εκθαλίζηεθε ζηελ νζφλε, αιιά ην θνπκπί πνπ αλάβεη-ζβήλεη ηελ ζφκπα δελ παηήζεθε απφ εζάο. Αιηία: Ζ ζφκπα ππεξζεξκάλζεθε / ε δεμακελή είλαη άδεηα. Έγηλε δηαθνπή ξεχκαηνο πνπ κπνξεί λα είρε δηάξθεηα ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ. Ζ ζεξκνθξαζία ζην δνρείν - ρνάλε πέιιεη είλαη πάλσ απφ 80 C. Ζ ζφκπα ζα ζβήζεη κφλε ηεο γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Ρα πέιιεη ηειείσζαλ. Ζ ηξνθνδνζία ησλ πέιιεη είλαη πνιχ αξγή θαη δελ έρεη αξθεηά πέιιεη λα θάςεη. 30

31 PARTS DIAGRAM MODEL No.: Pellet Stove 75 31

32 PART LIST Part # Part Description Q'ty Part # Part Description Q'ty 1 Base 1 41 Hopper - base plate 2 Stainless steel pipe 8 42 Hopper - right plate 3 Long squre tube 2 43 Hopper - left plate 4 Squre tube 1 44 Hopper - front plate 5 Squre tube rear end 2 45 Hopper - connection plate 6 Tube connection plate 2 46 Hopper - rear plate 7 Squre tube top end 2 47 Wiring cover 8 Exhaust blower housing 48 Burn pot support plate 9 Exhaust blower housing - plate 49 Door retainer - short 10 Ignitor tube 50 Door retainer - long 11 Air inlet pipe 51 Glass retainer - short 12 Hopper connection 52 Glass retainer - long 13 Firebox bottom plate A 53 Ash pan 14 Firebox bottom plate Β 54 Ash pan handle 15 Burn pot support 55 Door hinge bracket A 16 Firebox 56 Door hinge bracket Β 17 Rear body 57 Door handle support plate 18 Auger 58 Vacuum switch bracket 19 Heating pipe bracket 60 Vacuum pressure switch 20 Firebox lower plate 61 Control panel base 21 Insulation cover 62 Door handle 32

33 Room blower support plate 63 Circuit board plate 23 Room blower bracket 64 Left side panel 24 Heating pipe cover 65 Right side panel 25 Auger pipe 66 Insulation top plate 26 Feeding pipe 67 Spacer 27 Plate roll 68 Hopper cover 28 Firebox - front plate 69 Top cover 29 Air chamber 70 Hot air out grid 30 Air chamber side cover 71 Room blower cover 31 Air outlet pipe 72 Back panel 32 Exhaust Blower 73 Auger motor 33 Auger shaft 74 Room blower 34 Bearing support 75 Ignitor 35 Bearing bracket A 76 Control panel 36 Bearing bracket Β 77 Burn pot 37 Shaft sleeve 38 Bearing 6203RS 2 39 Heating pipe 5 40 Vacuum pressure pipe 1 33

34 PARTS DIAGRAM MODEL Pellet Stove 50 34

35 PART LIST Part # Part Description Q'ty Part # Part Description Q'ty 1 Base 1 41 Hopper - base plate 1 2 Stainless steel pipe 8 42 Hopper - right plate 1 3 Long squre tube 2 43 Hopper - left plate 1 4 Squre tube 1 44 Hopper - front plate 1 5 Squre tube rear end 2 45 Hopper - connection plate 6 Tube connection plate 2 46 Hopper - rear plate 7 Squre tube top end 2 47 Wiring cover 8 Exhaust blower housing 48 Burn pot support plate 9 Exhaust blower housing - plate 49 Door retainer - short 10 Ignitor tube 50 Door retainer - long 11 Air inlet pipe 51 Glass retainer - short 12 Hopper connection 52 Glass retainer - long 13 Firebox bottom plate A 53 Ash pan 14 Firebox bottom plate Β 54 Ash pan handle 15 Burn pot support 55 Door hinge bracket A 16 Firebox 56 Door hinge bracket Β 17 Rear body 57 Door handle support plate 18 Auger 58 Vacuum switch bracket 19 Heating pipe bracket 60 Vacuum pressure switch 20 Firebox lower plate 61 Control panel base 21 Insulation coyer 62 Door handle 35

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

Γνθηκαζκέλν γηα ζπκκόξθωζε κε MIL-STD-810G -Πνθ: Κέζνδνο 514.6/I,IV -Θξαδαζκόο: Κέζνδνο 516.6/Η

Γνθηκαζκέλν γηα ζπκκόξθωζε κε MIL-STD-810G -Πνθ: Κέζνδνο 514.6/I,IV -Θξαδαζκόο: Κέζνδνο 516.6/Η ε Εισαγωγή Παο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ αγνξά απηνχ ηνπ εμαηξεηηθνχ πνκπνδέθηε ηεο Alinco. Ρα πξντφληα καο θαηαηάζζνληαη αλάκεζα ζηα θαιχηεξα ηνπ θφζκνπ. Απηφο ν πνκπνδέθηεο έρεη θαηαζθεπαζηεί κε φιεο

Διαβάστε περισσότερα

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition MeacoMist Deluxe Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών October 2013 edition Παπακαλούμε διαβάζηε αςηό ηο εγσειπίδιο οδηγιών ππιν σπηζιμοποιήζεηε ηη ζςζκεςή και κπαηήζηε ηο αζθαλέρ για μελλονηική σπήζη.

Διαβάστε περισσότερα

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 GR Omega 100 Omega 200 Omega 300 Οη θσηνγξαθίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή αλαινγία κεγέζνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ecomax 800, model P1 Υεηξηζηήξην Λέβεηα Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΘΓΟΖ: 1.3 ΣΚΖΚΑ B ΠΗΛΑΘΑ ΔΙΔΓΥΟΤ ΣΚΖΚΑ A

ecomax 800, model P1 Υεηξηζηήξην Λέβεηα Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΘΓΟΖ: 1.3 ΣΚΖΚΑ B ΠΗΛΑΘΑ ΔΙΔΓΥΟΤ ΣΚΖΚΑ A Υεηξηζηήξην Λέβεηα ecomax 800, model P1 Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ * δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο κε επηπιένλ ηκήκα επέθηαζεο *** ν ζεξκνζηάηεο ecoster200 δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ζηάληαξ εμνπιηζκφ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θπιάμηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1 Γενικά Αγαπεηή πειάηηζζα, αγαπεηέ πειάηε, επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνηίκεζε θαη επηινγή ζηα πξντφληα ηεο Regal, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ.

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 120 Σ. ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΣΟΙΥΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Δ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ 12 Σ.Μ» ΠΟΤΓΑΣΗ ΚΟΝΣΟΠΙΓΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Σερληθφ εγρεηξίδην Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Ασηό ηο εγτειρίδιο πρέπει να διαηίθεηαι ζηοσς τρήζηες ηλιακών θερμοζιθώνων μεηά ηην εγκαηάζηαζη ηοσ ζσζηήμαηος ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/2013 2 η Έκδοση 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Τετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον Πτστιακή Εργασία Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Ψαρράκης

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΑΣΡΟΓΗΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΑΔΜ: 3183) ΝΣΑΛΗΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (AEM: 3606)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα