LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ"

Transcript

1 LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου 3 1. ημαντικζσ ςυςτάςεισ 3 2. Αςφάλεια 3 3. Εγκατάςταςη Ευθφνη του αρμόδιου εγκατάςταςησ Εγκαταςτάςεισ που επιτρζπονται Εγκαταςτάςεισ που δεν επιτρζπονται Καπνοδόχοσ Απόληξη καπνοδόχου Μονώςεισ, φινιρίςματα, επιςτρώςεισ και ςυςτάςεισ για αςφάλεια Εθνικοί, περιφερειακοί, επαρχιακοί και δημοτικοί κανονιςμοί 7 4. Ξφλλα, φόρτωςη και καφςη 8 5. Πίνακασ ελζγχου Ενδείξεισ πίνακα ελζγχου Διαδικαςία λειτουργίασ Λειτουργία κυκλοφορητή C.H Λειτουργία κυκλοφορητή του λζβητα CWU Λειτουργία θερμοςτάτη Χειριςμόσ του controller Πίςω πλευρά του controller Βαςική λειτουργία Κφκλοσ λειτουργίασ Παράμετροι και ρυθμίςεισ Πρόςθετεσ παράμετροι υνδζςεισ φνδεςη κυκλοφορητή φνδεςη εξωτερικοφ θερμοςτάτη φνδεςη τροφοδοςίασ υντήρηςη και καθαριςμόσ Περιοδικζσ επιθεωρήςεισ ταχτοδοχείο Θάλαμοσ καφςησ και διαδρομζσ 18 ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [2]

3 Ε Ι Α Γ Ω Γ Η Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο πξντφλ Progetto. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο ηεο Progetto θαηαζθεπάδνληαη θαη ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ησλ εθαξκνζηέσλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ. To παξφλ εγρεηξίδην έρεη ζθνπφ ηε ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο θαηφρνπο θαη ηνπο ηερληθνχο εγθαηάζηαζεο. Δάλ έρεηε ηπρφλ ακθηβνιίεο επί ησλ πεξηερφκελσλ ή γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ην εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν ηερληθήο ππνζηήξημεο. Η εθηχπσζε, κεηάθξαζε θαη αλαπαξαγσγή έζησ θαη κέξνπο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζε ηεο. Κ Ο Π Ο Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Τ θνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη λα επηηξέςεη ζηνλ ρξήζηε λα ιάβεη φια ηα δπλαηά κέηξα θαη λα πξνεηνηκάζεη φιν ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε αζθαιή θαη θαηάιιειε ρξήζε ηνπ πξντφληνο. 1. Η Μ Α Ν Σ Ι Κ Ε Τ Σ Α Ε Ι Η εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ή απφ ηελ ππεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, αλαιακβάλνληαο ηελ πιήξε επζχλε ηεο νξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο κεηέπεηηα νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ πξντφληνο. Δίλαη απαξαίηεην επίζεο λα ιάβεηε ππφςε φινπο ηνπο εζληθνχο, πεξηθεξεηαθνχο, επαξρηαθνχο θαη δεκνηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο φπνπ εγθαηαζηάζεθε ε ζπζθεπή. Γελ ζα ππάξμεη θακία επζχλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα παξάιεηςε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ελ ιφγσ πξνθπιάμεηο. 1.Ηιεθηξηθέο ζπλδέζεηο: ζπλίζηαηαη επνκέλσο ζην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ, κεηά απφ θάζε επέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ζην πξντφλ, λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλδέζεηο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηα απνγπκλσκέλα ζεκεία ησλ αγσγψλ πνπ γηα θαλέλα ιφγν δελ πξέπεη λα βγνπλ απφ ηνπο αθξνδέθηεο, απνθεχγνληαο έηζη πηζαλή επαθή κε ηα ειεθηξνθφξα κέξε ηνπ αγσγνχ. 2.Σππνινγία ρξήζεο: ν ιέβεηαο απηφο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαηαζθεπαζηεί. 3.Δπζύλε ηνπ θαηαζθεπαζηή: Ο θαηαζθεπαζηήο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ζε άηνκα, δψα ή πξάγκαηα, απφ ιάζε εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη αλάξκνζηεο ρξήζεο. 4.Δπαιήζεπζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ πξνϊόληνο: Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο, βεβαησζείηε γηα ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν απφ φπνπ αγνξάζαηε ηε ζπζθεπή. 5.Ηιεθηξηθά εμαξηήκαηα: Όια ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην πξντφλ, γηα λα κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε γλήζηα αληαιιαθηηθά απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλε ππεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο. 6.πληήξεζε: Η εκεξήζηα θαη κεληαία ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ αγνξαζηή θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, πξνγξακκαηίδνληάο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ, απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ή/θαη απφ ηελ ππεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 2. Α Φ Α Λ Ε Ι Α Γηα ιόγνπο αζθαιείαο λα ζπκάζηε όηη: Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ιέβεηα απφ πιεπξάο αηφκσλ (ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ησλ παηδηψλ) ρσξίο θακία πείξα ε κε κεησκέλεο ζσκαηηθέο θαη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, εθφζνλ δελ επηβιέπνληαη θαη δελ θαζνδεγνχληαη σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο απφ άηνκν ππεχζπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο. Πξέπεη λα ειέγρεηε θαη λα βεβαηψλεζηε φηη ηα παηδηά δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. Μελ αγγίδεηε ηνλ ιέβεηα φηαλ είζηε μππφιεηνη ή κε βξεγκέλα θαη πγξά ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. Μελ ηξνπνπνηείηε ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο ή ηηο ξπζκίζεηο ρσξίο ηελ άδεηα ή ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Μελ ηξαβάηε, κελ απνθφβεηε θαη κε ζηξίβεηε ηα ειεθηξηθά θαιψδηα πνπ πξνεμέρνπλ απφ ηνλ ιέβεηα αθφκε θαη αλ είλαη απνζπλδεδεκέλνο απφ ην δίθηπν. αο ζπληζηνχκε λα ηνπνζεηείηε ην ηξνθνδνηηθφ θαιψδην ζε ζεκείν πνπ λα κελ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηα δεζηά κέξε ηεο ζπζθεπήο. Σν βχζκα ηξνθνδφηεζεο πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκν κεηά ηελ εγθαηάζηαζε. Απνθεχγεηε λα θιείλεηε ή λα κεηψλεηε ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ αεξηζκνχ ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο, ηα αλνίγκαηα ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [3]

4 αεξηζκνχ είλαη απαξαίηεηα γηα κηα ζσζηή θαχζε. Μελ αθήλεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο θνληά ζε παηδηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο φιεο νη πφξηεο θαη ηα θαπάθηα πξέπεη λα παξακέλνπλ πάληα εξκεηηθά θιεηζηά. Όηαλ ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί είλαη δεζηή ζηελ αθή, θαη ηδίσο ζηηο εμσηεξηθέο ηεο επηθάλεηεο, γηα απηφ ζαο ζπκβνπιεχνπκε λα πξνζέρεηε θαηά ηελ ρξήζε. Διέγμηε γηα ηπρφλ απνθξάμεηο πξηλ ελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή αλ έρεη κείλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ηνπ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ εθνδηαζηείηε κε ηα θαηάιιεια κέζα γηα λα θαηαπλίμεηε ηηο θιφγεο ή δεηήζηε ηελ επέκβαζε ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο. Η ζπζθεπή απηή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαχζε απνξξηκκάησλ Μελ ρξεζηκνπνηείηε εχθιεθηα πγξά γηα ηελ έλαπζε Η εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πδξαπιηθφ θχθισκα αλνηρηνχ ηχπνπ (open vented) εθηφο θαη αλ ην πδξαπιηθφ θχθισκα δηαζέηεη ζεη ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αζθαιείαο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ξπζκνχο ξνήο λεξνχ αληίζηνηρεο κε ηελ ηζρχ ηνπ ιέβεηα θαη ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ξνήο θαη επηζηξνθήο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 20 C. Σα επίπεδα λεξνχ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη λα επηδηνξζψλνληαη νπνηεζδήπνηε δηαξξνέο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε αλαπιήξσζε λεξνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ειάρηζην, γηαηί ε ππεξβνιηθή αλαπιήξσζε ζα νδεγήζεη ζηνλ ζρεκαηηζκφ ελαπνζέζεσλ αιάησλ ζηηο δηφδνπο λεξνχ ηνπ ιέβεηα πξνθαιψληαο ηνπηθή ππεξζέξκαλζε θαη βιάβε ζην ζψκα ηνπ ιέβεηα. Η ρξήζε ηξίνδεο βάλαο είλαη επηζπκεηε θαζσο βνεζάεη ζηελ κείσζε ησλ πγξνπνηήζεσλ θαη ηεο δηκνηνπξγίαο πίζζαο 3. Ε Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η 3. 1 Ε Τ Θ Τ Ν Η Σ Ο Τ Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Τ Ε Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Δπζχλε ηνπ αξκφδηνπ εγθαηάζηαζεο είλαη λα εθηειεί ηνπο ειέγρνπο ηνπ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ, ηεο εηζφδνπ αέξα θαη φισλ ησλ ιχζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ δηθφ ζαο ιέβεηα. Δπζχλε ηνπ αξκφδηνπ εγθαηάζηαζεο είλαη επίζεο λα δηαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηξέρνπζα εηδηθή ηνπηθή λνκνζεζία φπνπ εγθαζίζηαηαη ν ιέβεηαο. Η ρξήζε ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ παξφλ έληππν ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο θαη φια ηα πξφηππα αζθαιείαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηξέρνπζα εηδηθή λνκνζεζία, φπνπ εγθαζίζηαηαη. χκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ νξίδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αξκφδηνπ εγθαηάζηαζεο, ν αξκφδηνο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλεη: - Σνλ ηχπν ηεο κνλάδαο εγθαηάζηαζεο. - Σε ζπκβαηφηεηα ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο κε ηε κνλάδα, πνπ εθθξάδεηαη σο ειάρηζηνο φγθνο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. - Σηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ιέβεηα αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο απνκάθξπλζεο θαπλνχ (αγσγνί θαπλνχ ή ζσιήλεο δηαθπγήο θαπλνχ). - Σελ εζσηεξηθή δηαηνκή ηεο θαπλνδφρνπ, ην πιηθφ απφ ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί, ίζεο δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο, έιιεηςε εκπνδίσλ. - Σν χςνο θαη ηελ θάζεηε επέθηαζε ηεο θαπλνδφρνπ. - Σν χςνο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ζην ζεκείν εγθαηάζηαζεο. - Σελ χπαξμε θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ ζηεγαλνχ πψκαηνο. - Σε δπλαηφηεηα παξνρήο εμσηεξηθψλ ζηνκίσλ εηζφδνπ αέξα θαη ηα κεγέζε ησλ ππαξρφλησλ. - Σε δπλαηφηεηα παξάιιειεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο κε άιινλ πξνυπάξρνληα εμνπιηζκφ. Δάλ ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ειέγρσλ είλαη ζεηηθά, ε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα πξνρσξήζεη. Σεξείηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαζψο θαη ηα ηξέρνληα πξφηππα αζθαιείαο θαη ππξνπξνζηαζίαο. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [4]

5 Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε δνθηκή φρη ιηγφηεξν απφ ιεπηά, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρηνχλ φιεο νη ιεηηνπξγίεο. Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε θαη ε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ν αξκφδηνο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηα εμήο : - Σο ένηςπο σπήζηρ και ζςνηήπηζηρ για ηην μονάδα όπυρ παπέσεηαι από ηον καηαζκεςαζηή (εάν δεν παπέσεηαι ήδη ζηην μονάδα) - Έγγπαθη ηεκμηπίυζη πος απαιηείηαι για ηην ζςμμόπθυζη με ηα ηπέσονηα ππόηςπα Ε Γ Κ Α Σ Α Σ Α Ε Ι Π Ο Τ Ε Π Ι Σ Ρ Ε Π Ο Ν Σ Α Ι ην ρψξν φπνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ν ιέβεηαο επηηξέπεηαη λα πξνυπάξρνπλ ή λα είλαη εγθαηεζηεκέλεο κφλν ζπζθεπέο πνπ δελ ζέηνπλ ζε χθεζε ην ρψξν ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ Ε Γ Κ Α Σ Α Σ Α Ε Ι Π Ο Τ Δ Ε Ν Ε Π Ι Σ Ρ Ε Π Ο Ν Σ Α Ι ην ρψξν φπνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ν ιέβεηαο δελ πξέπεη λα πξνυπάξρνπλ νχηε λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη: απνξνθεηήξεο κε αλαξξφθεζε αεξίσλ. αγσγνί αεξηζκνχ κε αλαξξφθεζε αεξίσλ. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπζθεπέο απηέο βξίζθνληαη ζε ρψξνπο παξαθείκελνπο ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο, απαγνξεχεηαη ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ ιέβεηα, γηαηί ππάξρεη ν θίλδπλνο ν έλαο απφ ηνπο δχν ρψξνπο λα πέζεη ζε χθεζε Κ Α Π Ν Ο Δ Ο Χ Ο Γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηεο θαπλνδφρνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε εχθιεθηα πιηθά, θαηάιιεια λα αληέμνπλ ζε πξντφληα θαχζεο θαη ζηηο ηπρφλ ζπκππθλψζεηο ηνπο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε κεηαιιηθψλ επέιηθησλ (εχθακπησλ ζπηξάι ) ζσιήλσλ θαη ηλν-ηζηκέληνπ γηα ηε ζχλδεζε ηεο θαπλνδφρνπ ηνπ ιέβεηα. Οη θακηλάδεο δελ πξέπεη λα δηαζρίδνπλ ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ θαχζεο. Η ηνπνζέηεζε ησλ θακηλάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη φξνη ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο, λα πεξηνξίδεηαη ν ζρεκαηηζκφο ζπκππθλσκάησλ θαη λα απνθεχγεηαη ε κεηαθνξά ηνπο πξνο ηε ζπζθεπή. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ε ηνπνζέηεζε νξηδνληίσλ ηνκψλ (επηηξεπηφ φξην 3κέηξα). Γηα ζπζθεπέο πνπ πξέπεη λα θηάζνπλ ζηελ θνξπθή ή ζηνλ ηνίρν νη αιιαγέο θαηεχζπλζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε αλνηρηνχο αγθψλεο φρη πάλσ απφ 45 ή κε γσλίεο 90 (φρη πάλσ απφ 3 ζην ζχλνιφ ηνπο). Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζηνηρείσλ αληίζεηεο θιίζεο. πλίζηαηαη ε θακηλάδα λα έρεη έλα ζάιακν ζπιινγήο ζηεξεψλ πιηθψλ θαη ηπρφλ ζπκππθλσκάησλ ηνπνζεηεκέλνο θάησ απφ ηελ είζνδν ηεο δηνρέηεπζεο θαπλνχ, έηζη ψζηε λα κπνξεί εχθνια λα αλνηρηεί θαη λα επηζεσξεζεί. Απαγνξεχεηαη λα πεξαζηνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ αγσγψλ θαπλνχ, αθφκε θαη κεγέζνπο κεγάινπ, άιινη αγσγνί αέξα θαη ζσιελψζεηο. Θα πξέπεη λα απέρεη θαηάιιεια απφ πιηθά εχθιεθηα ή θαχζεο κέζσ κνλσηηθνχ ζηξψκαηνο αέξα ή θαηάιιειεο κφλσζεο. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε κηα θαηάιιειε θαπλνδφρν ηεο νπνίαο ε θαηαζθεπή λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην θαη ηνπο ππνρξεσηηθνχο θαλνληζκνχο. Η θαπλνδφρνο πξέπεη λα απνδίδεη ηηο απαηηνχκελεο ηηκέο ειθπζκνχ γηα ην ζρεηηθφ κνληέιν ιέβεηα. Ο ιέβεηαο ζαο δελ ζα πξέπεη λα αλαθιέγεηαη εθηφο θαη αλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε ηεο θαπλνδφρνπ θαη ππάξρεη αξθεηφο ειθπζκφο γηα θαχζε. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [5]

6 Φ200 Η θαπλνδφρνο πξέπεη λα δέρεηαη ηελ εθθφξησζε απφ έλα θαη κφλν ιέβεηα. Απαγνξεχεηαη ε απεπζείαο εθθφξησζε πξνο θιεηζηνχο ρψξνπο αθφκε θαη κε ειεχζεξν νπξαλφ. Σν ζχζηεκα απνδέζκεπζεο θαπλνχ ΓΔΝ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ λα ζπλδεζεί : - ζε ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιιεο γελλήηξηεο (κπφηιεξ, θνχξλνη, ηδάθηα θ.ν.θ.) - ζε ζπζηήκαηα εμαγσγήο αέξνο (θαιχπηξεο, ζηφκηα αέξνο θ.η.ι.) αθφκα θαη αλ εζσθιείνληαη ζε αγσγνχο. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [6]

7 3. 5 Α Π Ο Λ Η Ξ Η Κ Α Π Ν Ο Δ Ο Χ Ο Τ Η απφιεμε θαπλνδφρνπ πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: λα έρεη εζσηεξηθφ ηκήκα ίζν κε εθείλν ηεο θαπλνδφρνπ. λα έρεη ρξήζηκν ηκήκα εμφδνπ φρη θαηψηεξν ηνπ δηπινχ απφ εθείλν ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θαπλνδφρνπ. λα έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα εκπνδίδεη ηε δηείζδπζε ζηελ θακηλάδα ηεο βξνρήο, ηνπ ρηνληνχ, ησλ μέλσλ ζσκάησλ θαη αθφκε θαη ζε πεξίπησζε αλέκσλ θάζε θαηεχζπλζεο θαη θιίζεο λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε εθθφξησζε ησλ πξντφλησλ θαχζεο. λα είλαη ηνπνζεηεκέλν κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε δηαζπνξά θαη δηάιπζε ησλ πξντφλησλ θαχζεο θαη νπσζδήπνηε εθηφο ηεο πεξηνρήο παιηλδξφκεζεο φπνπ επλνείηαη ν ζρεκαηηζκφο αληίζεησλ πηέζεσλ, ηέηνηνπ είδνπο πεξηνρή έρεη δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη δηακνξθψζεηο αλάινγα κε ηε γσλία θιίζεο ηνπ θαιχκκαηνο. Η απφιεμε ηεο θαπλνδφρνπ πξέπεη λα είλαη ρσξίο κεραληθά κέζα αλαξξφθεζεο Μ Ο Ν Ω Ε Ι, Φ Ι Ν Ι Ρ Ι Μ Α Σ Α, Ε Π Ι Σ Ρ Ω Ε Ι Κ Α Ι Τ Σ Α Ε Ι Γ Ι Α Σ Η Ν Α Φ Α Λ Ε Ι Α Οη επηζηξψζεηο αλεμάξηεηα απφ ην πιηθφ πνπ είλαη θηηαγκέλεο, πξέπεη λα απνηεινχλ κηα απηνθεξφκελε θαηαζθεπή ζε ζρέζε κε ην ζεξκαηλφκελν ζχζηεκα θαη δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επαθή κε απηφ. Οη δνθνί θαη ηα θηληξίζκαηα απφ μχιν ή απφ εχθιεθηα πιηθά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη εθηφο ηεο πεξηνρήο αθηηλνβνιίαο ηνπ ιέβεηα ή λα είλαη επαξθψο κνλσκέλα. ε πεξίπησζε πνπ ζην ρψξν πάλσ απφ ηνλ ιέβεηα ππάξρνπλ θαιχκκαηα απφ εχθιεθηα πιηθά ή επαίζζεηα ζηε ζεξκφηεηα πξέπεη λα ηνπνζεηείηε έλα πξνζηαηεπηηθφ δηάθξαγκα απφ κνλσηηθφ ή κε εχθιεθην πιηθφ. ηνηρεία θαχζηκνπ ή εχθιεθηνπ πιηθνχ φπσο μχιηλα έπηπια, θνπξηίλεο, θιπ. πνπ είλαη άκεζα εθηεζεηκέλα ζηελ αθηηλνβνιία ηεο εζηίαο, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε αζθαιείαο. ε εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα εγγπάηαη ηελ εχθνιε πξφζβαζε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο ίδηαο ηεο ζπζθεπήο, ησλ αγσγψλ εθθφξησζεο αεξίνπ θαη ηνπ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι, Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Ι, Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ι Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Ι Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Ι Δίλαη επίζεο αλαγθαίν λα έρεηε ππφςε ζαο φινπο ηνπο εζληθνχο, πεξηθεξεηαθνχο, επαξρηαθνχο θαη δεκνηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο φπνπ γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [7]

8 4. Ξ Τ Λ Α, Φ Ο Ρ Σ Ω Η Κ Α Ι Κ Α Τ Η Φόξηωζε θαη Καύζε 1. Σνπνζεηήζηε ηα πξνζαλάκκαηα, ηζαιαθσκέλεο εθεκεξίδεο (3 ή 4 θχιια ζε ζρήκα κπάιαο αξθεηά ζθηθηά) πάλσ ζηελ ζράξα ηνπ ιέβεηα. Όζν πην μεξφ, κηθξφ πξνζάλακκα έρεηε, ηφζν πην εχθνια θαη θαιπηέξα ζα μεθηλήζεη ε θσηηά. Σνπνζεηήζηε ηα πξνζαλάκκαηα ζηαπξσηά έηζη ψζηε λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο αέξα κεηαμχ θάζε θνκκαηηνχ. Σα μπιά ηα φπνηα είλαη ζηνηβαγκέλα πνιχ ππθλά δελ θαίγνληαη ζσζηά. Σνπνζεηήζηε ηα κεγαιχηεξα μπιά πάλσ απφ ην πξνζάλακκα θαη ζπλερίζηε λα ηνπνζεηείηαη φιν θαη κεγαιχηεξα θνκκάηηα απφ πάλσ κέρξη ην θαχζηκν λα ππεξβαίλεη ην ⅓ ηνπ επηπέδνπ ηνπ ζαιάκνπ πιήξσζεο. 2. Βεβαησζείηε φηη ην ηάκπεξ θαπλνδφρνπ είλαη αλνηρηφ. 3. Βεβαησζείηε φηη ν κνριφο αιιαγήο θαηεχζπλζεο θαπζαεξίσλ είλαη ζηελ πίζσ ζέζε. ηελ ζπλέρεηα αλάςηε ηα πξνζαλάκαηα ζην θάησ κέξνο. 4. Γηα ηελ είζνδν αέξα, αθήζηε ηελ πην ρακειή κπξνζηηλή πφξηα αλνηρηή γηα ιίγν. 5. Μεηά ηελ πξψηε αλάθιεμε, αλνίμηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ πηέδνληαο ην θνπκπί ON/OFF. Αθνινπζείζζε ηηο νδεγίεο ηνπ επφκελνπ θεθαιαίνπ πνπ παξέρνληαη γηα ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. Κιείζηε ηελ πην ρακειή κπξνζηηλή πφξηα θαη ηξαβήμηε ηνλ κνριφ αιιαγήο θαηεχζπλζεο θαπζαεξίσλ κπξνζηά. 6. Η θσηηά ζα πξέπεη λα έρεη εδξαησζεί θαιά εληφο πεξίπνπ 15 ιεπηψλ, κεηά ν ζάιακνο θαχζεο κπνξεί λα γεκίζεη πιήξσο. Διέγμηε γηα λα βεβαησζείηε φηη ηα πξνζαλάκκαηα δελ έρνπλ ζβήζεη. 7. Γηαηεξήζηε ηελ θσηηά. Μηα θσηηά πνπ θαπλίδεη ή ζηγνθαίεη είλαη κηα θξχα θαη αλεπαξθή θσηηά θαη επίζεο παξάγεη ξχπνπο θαη πίζζα ζηελ θαπλνδφρν θαη ζηνλ ιέβεηα. Μην ανοίγεηαι ηον πίνακα ελέγσος καηά ηην πεπίοδο ηηρ ανάθλεξηρ, αθήζηε ηον ζε λειηοςπγία STAND-BY. Μην αθήνεηαι πόηε ηη θεπμοκπαζία ηος νεπού ηος λέβηηα να θηάζει ζε ςτηλέρ ηιμέρ απόηομα. Η άμεζη πποζαγυγή κπύος νεπού ζηον πολύ καςηό λέβηηα μποπεί να δημιοςπγήζει πυγμέρ ζηο ζώμα ηος λέβηηα λόγο ηηρ ςτηλήρ θεπμικήρ ενέπγειαρ. Πνηόηεηα μύιωλ ΠΡΟΟΥΗ!!! Η ΥΡΗΗ ΞΤΛΩΝ ΜΔ ΜΔΓΑΛΗ ΠΔΡΙΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΤΓΡΑΙΑ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20%), ΚΑΣΑΣΡΔΦΔΙ ΣΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Α ΚΑΙ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΚΑΣΑΣΗΔΙ ΑΚΤΡΗ ΣΗΝ ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΗΜΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [8]

9 Σάκπεξ θαπλνδόρνπ (αέξηα θαύζεο) Ο ιέβεηαο δηαζέηεη ζχζηεκα θαχζεο ππνβνεζνχκελν απφ αλεκηζηήξα. Ο αέξαο γηα ηελ θαχζε εμαλαγθάδεηαη λα εηζέιζεη ζηνλ ζάιακν θαχζεο. Καζψο ε ηαρχηεηα ηνπ αλεκηζηήξα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ, ν ίδηνο ν ιέβεηαο πξνζαξκφδεη ηε ξνε ηνπ αέξα. Ωζηφζν κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θιαπέην (ή ηάκπεξ) ζηελ απαγσγή θαπλνχ ηνπ ιέβεηα γηα λα ξπζκίζεηε ηνλ ειθπζκφ ζηνλ θαπλαγσγφ. Δάλ ε θπθινθνξία αέξησλ θαχζεο πξνο ηελ θαπλνδφρν είλαη πνιχ γξήγνξε, κπνξείηε λα κηζνθιείλεηε ην ηάκπεξ αεξίσλ θαχζεο πξνθεηκέλνπ λα επηβξαδχλεηε ηελ θαχζε. Οκνίσο κπνξείηε λα επηβξαδχλεηαη ηελ θαχζε, γηα ηε λπρηεξηλή ιεηηνπξγία. Όηαλ ν αλεκηζηήξαο είλαη θιεηζηφο απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ, δελ ππάξρεη είζνδνο αέξα ζηνλ ζάιακν θαχζεο, ράξε ζηνλ απηφκαην θιείζηκν ηνπ ηάκπεξ αέξα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν αλεκηζηήξα. Μνριόο αιιαγήο θαηεύζπλζεο θαπζαεξίωλ Ο ιέβεηαο δηαζέηεη κνριφ αιιαγήο θαηεχζπλζεο θαπζαεξίσλ ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αλάκαηνο ή ηνπ θνξηψκαηνο (φηαλ έρνπκε αλνηρηή ηελ εκπξφο πφξηα), λα θεχγνπλ ηα θαπζαέξηα θαη επζείαλ ζηελ θαπλνδφρν ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη αλαζπκηάζεηο εληφο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Μνριφο πίζσ = θαπζαέξηα απ επζείαο ζηελ θακηλάδα. Μνριφο εκπξφο= ηα θαπζαέξηα αθνινπζνχλ ηηο δηαδξνκέο. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [9]

10 5. Π Ι Ν Α Κ Α Ε Λ Ε Γ Χ Ο Τ Δηθόλα Νν1 κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ controller 5. 1 Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Ε Ι Π Ι Ν Α Κ Α Ε Λ Ε Γ Χ Ο Τ 1. Λακπάθη ζπλαγεξκνύ 2. Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο λεξνύ 3. Λακπάθηα έλδεημεο ηεο παξακέηξνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζην display Νν6 4. Λακπάθηα έλδεημεο ιεηηνπξγίαο ηωλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ: T-ROOM ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεξκνζηάηε ρώξνπ. BLOW ελεξγνπνίεζε ηνπ αλεκηζηήξα θαύζεο. P-C.H ελεξγνπνίεζε ηνπ θπθινθνξεηή. P-CWU ελεξγνπνίεζε ηνπ θπθινθνξεηή ηνπ boiler γηα λεξό ρξήζεο 5. Λακπάθη έλδεημεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα. 6. Βνεζεηηθό display 7. Κνπκπί αθύξωζεο ζπλαγεξκνύ. 8. Κνπκπί αύμεζεο ηηκήο 9. Κνπκπί έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα 10. Κνπκπί ζηακαηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα 11. Κνπκπί επηινγήο παξακέηξνπ 12. Κνπκπί κείωζεο ηηκήο ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [10]

11 5. 2 Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Ι Α Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α ΦΑΗ ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ C.H. ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΑΜΠΑ Burn-up Γηαδηθαζία αλάκαηνο Θεξκνθξαζία ζηακαηήκαηνο θπθινθνξεηή C.H. (Παξάκεηξνο P1)= δνπιεχεη Γνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε απφ P1 + 2 C Αλαβνζβήλεη Γελ δνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ Pl Work Γηαδηθαζία θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο Extinguish Γηαδηθαζία ζβεζίκαηνο Γνπιεχεη κφλν φηαλ ε Γνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε απφ P1 + 2 C Αλάβεη ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ξπζκηζκέλε. Γελ δνπιεχεη αλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πςειφηεξε απφ ηελ ξπζκηζκέλε Γελ δνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ P1 δνπιεχεη Γνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε απφ P1 + 2 C Αλαβνζβήλεη Γελ δνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ P1 End ηέινο Γελ δνπιεχεη Γνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε απφ P1+ 2 C βεζηή Γελ δνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ P Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Κ Τ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η C. H. Ο controller ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξεηή σο εμήο. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα ππεξβαίλεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή (παξάκεηξνο P1), ν θπθινθνξεηήο ελεξγνπνηείηαη. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα πέζεη απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, ν θπθινθνξεηήο απελεξγνπνηείηαη. Η απελεξγνπνίεζε ηνπ θπθινθνξεηή πξνθαιεί ηαρχηεξε ζέξκαλζε ηνπ ιέβεηα πάλσ απφ ην ζεκείν δξφζνπ θαη έρεη σο επίδξαζε ηελ επηκήθπλζε ηεο δσήο ηνπ ιέβεηα. Αλ ν controller ιεηηνπξγεί κε ζεξκνζηάηε ρψξνπ θαη ε ζεξκνθξαζία ζην δσκάηην είλαη πνιχ πςειή, ηφηε ν θπθινθνξεηήο ιεηηνπξγεί ζε θχθινπο, επίζεο αλ έρεη πξνηεξαηφηεηα ν θπθινθνξεηήο λεξνχ ρξήζεο ηφηε θαη πάιεη ν θπθινθνξεηήο ιεηηνπξγεί ζε θχθινπο (ζχκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο) Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Κ Τ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η T O Y B O I L E R C W U Ο controller ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξεηή CWU ηνπ boiler γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο σο εμήο. Ο θπθινθνξεηήο CWU ιεηηνπξγεί αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζην ιέβεηα είλαη πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηνπ boiler, γη 'απηφ θαη απαηηείηαη αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο ζην boiler. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζην boiler ππεξβαίλεη ηελ πξν-ξπζκηζκέλε ηηκή, ηφηε ν θπθινθνξεηήο CWU είλαη απελεξγνπνηεκέλνο (βιέπε πεξηγξαθή ησλ παξακέηξσλ). ε πεξίπησζε κε χπαξμεο ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο boiler ν θπθινθνξεηήο CWU δελ ζα ιεηηνπξγήζεη Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Θ Ε Ρ Μ Ο Σ Α Σ Η Ο controller δηαζέηεη κηα έμνδν γηα λα ζπλδέζεηε έλα ζεξκνζηάηε ρψξνπ. Πξνζνρή: Η έμνδνο ηνπ ζεξκνζηάηε είλαη κία θαζαξή επαθή, κε κεδέλ δπλακηθό. Γηα ην ιόγν απηό, δελ πξέπεη λα ζπλδεζεί κε θαλέλα ζηνηρείν ππό ηάζε. Οη αθξνδέθηεο ηνπ ζεξκνζηάηε πξέπεη λα βξαρπθπθιψλνπλ φηαλ ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ είλαη πςειφηεξε απφ ηελ δεδνκέλε ηηκή. Σφηε ην ιακπάθη T-ROOM ζα αλάςεη θαη ν controller ζα ζηακαηήζεη ηνλ ιέβεηα. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [11]

12 Αληίζεηα νη αθξνδέθηεο ηνπ ζεξκνζηάηε ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ αλνηρηνί φζν ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ δεδνκέλε ηηκή, ην ιακπάθη T-ROOM ζα ζβήζεη ελψ ν controller ζα δίλεη εληνιή λα ιεηηνπξγεί ν ιέβεηαο θαλνληθά. Καιφ ζα είλαη ν ζεξκνζηάηεο λα βξίζθεηαη ζην κεγαιχηεξν δσκάηην. Η εγθαηάζηαζε ζεξκνζηαηηθψλ βαιβίδσλ δελ επηηξέπεηαη ζ απηφ ην δσκάηην. Ο ζεξκνζηάηεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 1,5 m απφ ην έδαθνο, θαη καθξηά απφ ηα παξάζπξα ή άιιεο ζεξκάζηξεο. ηα ππφινηπα δσκάηηα ηνπ ζπηηηνχ ζεξκνζηαηηθέο βαιβίδεο κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ Χ Ε Ι Ρ Ι Μ Ο Σ Ο Τ C O N T R O L L E R Ο δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο βξίζθεηαη ζηνλ πίζσ κέξνο ηνπ controller (εηθφλα Νν2) «Νν7". ΠΡΟΟΥΗ : Όηαλ ν δηαθφπηεο "Νν7" O/Ι είλαη ζην Ο απελεξγνπνηεκέλνο ηφηε ν controller απνζπλδέεη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ αλεκηζηήξα θαζψο θαη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θπθινθνξεηή. Η αξηζηεξή έλδεημε "Νν2" ζηελ εηθφλα Νν1 δείρλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ηνπ ιέβεηα. Σα θνπκπηά "9" θαη "10" ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ εθίλεζε Burn-up θαη ην ζβήζηκν ηνπ ιέβεηα. (Σν ζβήζηκν είλαη δπλαηφ κφλν αλ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε απφ 35 C). Η θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα δειψλεηαη κε ηελ ιάκπα "5". Η δεμηά νζφλε "6" δείρλεη ηελ ηηκή ησλ παξακέηξσλ ε νπνία επηιέγεηαη απφ ην θνπκπί "11" θαη ζεκαηνδνηείηαη απφ κία απφ ηηο ιάκπεο "3". Η ηηκή ηεο παξακέηξνπ κπνξεί λα αιιάμεη απφ ηα θνπκπηά "8/12". Αλ ηα θνπκπηά δελ παηεζνχλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 10 δεπηεξφιεπηα ηφηε ν controller δείρλεη ηελ δεδνκέλε ζεξκνθξαζία. 5.4 Π Ι Ω Π Λ Ε Τ Ρ Α Σ Ο Τ C O N T R O L L E R Δηθόλα Νν2 πίζω πιεπξά ηνπ controller 1. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο λεξνύ boiler 2. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο λεξνύ ιέβεηα 3. ύλδεζε ζεξκνζηάηε ρώξνπ 4. ύλδεζε θπθινθνξεηή ηνπ boiler 5. ύλδεζε θπθινθνξεηή ηνπ ιέβεηα 6. ύλδεζε αλεκηζηήξα θαύζεο 7. Γηαθόπηεο on/off 8. Αζθάιεηα 5 Α 9. Καιώδην παξνρήο ξεύκαηνο 230V/50Hz ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [12]

13 5. 5 Β Α Ι Κ Η Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Η βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ controller είλαη: ειέγρνληαο ηελ απφδνζε ηνπ αλεκηζηήξα θαχζεο λα ειέγρεη θαη λα ξπζκίδεη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ηνπ ιέβεηα. Αλαγλψξηζε θαηάζηαζεο εθηάθηνπ αλάγθεο Ο controller αλαγλσξίδεη ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο: α) Υαιαζκέλνο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ. β) Απνζχλδεζε αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο λεξνχ. γ) Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεξκνζηάηε αζθαιείαο. δ) Τπέξβαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ 93νC (ζεκαηνδνηείηε απφ ηελ νζφλε πνπ αλαβνζβήλεη. ηακαηάεη λα αλαβνζβήλεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία πέζεη θάησ απφ ηνπο 91νC). Ο controller θξαηάεη ζηελ κλήκε ηηο θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο αθφκα θαη φηαλ απνζπλδεζεί απφ ην ξεχκα, παξάγεη έλαλ ήρν θαη ην θφθθηλν ιακπάθη ALARM αλαβνζβήλεη. Παηψληαο ην θνπκπί ALARM CANCEL ζηακαηάεη ν ήρνο θαη εάλ ε βιάβε έρεη επηδηνξζσζεί επηζηξέθεη ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, εάλ ην θφθθηλν ιακπάθη ζπλερίδεη λα αλαβνζβήλεη ζεκαίλεη φηη ην ζθάικα ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη Κ Τ Κ Λ Ο Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Ο controller δνπιεχεη ζε ηξείο θάζεηο ιεηηνπξγίαο. α) Η θάζε Burn-up μεθηλάεη παηψληαο ην θνπκπί Start. Σφηε μεθηλάεη λα θπζάεη ν αλεκηζηήξαο ε θιφγα πνπ έρνπκε αλάςεη κεγαιψλεη θαη αληίζηνηρα ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ απμάλεη. Φηάλνληαο ζηνπο 35νC ηειεηψλεη ε θάζε Burn-up. Δάλ κέζα ζηηο επφκελεο δχν ψξεο ε ζεξκνθξαζία δελ αλέβεη, ηφηε πάεη ζηελ θάζε Extinguish (ζβεζίκαηνο). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο Burn-up κπνξνχκε εάλ ζέινπκε λα ζβήζνπκε ηνλ ιέβεηα αλά πάζα ζηηγκή παηψληαο ην θνπκπί Stop. Η ιεηηνπξγία ηεο θάζεο Burn-up θαίλεηαη απφ ην ιακπάθη πνπ αλαβνζβήλεη θαη ην νπνίν βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα θνπκπηά Start θαη Stop. Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ θαηά ην άλακκα ππεξβαίλεη ηνπο 35νC ηφηε ν controller παξαθάκπηεη ηελ θάζε burn-up. β) Η θάζε Work μεθηλάεη κεηά ηελ θάζε Burn-up ηε θάζε Work ν controller δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα θνληά ζηελ ηηκή πνπ ηνπ έρνπκε δεηήζεη. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δεδνκέλε ηηκή, ν αλεκηζηήξαο μεθηλά (ε έληαζή ηνπ ξπζκίδεηαη απηφκαηα). Η αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πάλσ απφ ην δεδνκέλν επίπεδν ζηακαηά ηνλ αλεκηζηήξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα κπνξείηε λα παηήζεηε ην θνπκπί Stop (απαηηείηαη πάηεκα γηα 2 sec.). Απηφ πξνθαιεί ζηε ζπλέρεηα κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε π.ρ. γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο εζηίαο. Η θαηάζηαζε ζεκαηνδνηείηαη απφ ην LED πνπ αλαβνζβήλεη γξήγνξα. Μεηά απφ 30 ιεπηά ν controller πεγαίλεη απηφκαηα ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. O ρξφλνο απηφο κπνξεί λα κεησζεί πηέδνληαο κία θνξά ην πιήθηξν START. Η πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θάησ ησλ 35oC μεθηλά ηελ θάζε ζβεζίκαηνο ηνπ ιέβεηα. Αλ γηα 45 ιεπηά ε ζεξκνθξαζία δελ απμάλεη ηφηε ν αλεκηζηήξαο ζηακαηάεη θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ιέβεηα έρεη νινθιεξσζεί. ηε θάζε ζβεζίκαηνο κπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ ιέβεηα κε παξαηεηακέλν πάηεκα (2 δεπηεξφιεπηα) ηνπ θνπκπηνχ Stop. Η θάζε ζβεζίκαηνο ζεκαηνδνηείηαη απφ ην ιακπάθη led πνπ αλαβνζβήλεη. (Led κεηαμχ Start θαη Stop) ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο, ην ιακπάθη ζβήλεη. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [13]

14 5. 7 Π Α Ρ Α Μ Ε Σ Ρ Ο Ι Κ Α Ι Ρ Τ Θ Μ Ι Ε Ι Παξάκεηξνο Όξηα ξύζκηζεο Δξγνζηαζηαθή ξύζκηζε Απαηηνύκελε ζεξκνθξαζία λεξνύ C 70 C Γηάξθεηα θπζήκαηνο αλεκηζηήξα ζηελ θάζε 1 30 sec 10sec αλακνλήο Πεξίνδνο θπζήκαηνο αλεκηζηήξα ζηελ θάζε 2 40 min 3 min αλακνλήο Πνζνζηό ηζρύνο ιεηηνπξγείαο αλεκηζηήξα x 10% 3 10 (ζπκαίλεη %) 10 (ζπκαίλεη 100%) 5. 8 Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ε Π Α Ρ Α Μ Ε Σ Ρ Ο Ι Έλαο επηπιένλ αξηζκφο παξακέηξσλ ππάξρεη ζην θξπθφ κελνχ ηνπ controller. Παξάκεηξνο Αλάθηεζε εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεωλ (initial setting) Κωδη θόο Σηκή Δξγνζηαζηαθή ξύζκηζε UP Παξαηεξήζεηο Απηφ δελ είλαη κηα παξάκεηξνο, αιιά ν ηξφπνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ γηα εξγνζηαζηαθέο ηηκέο. Γηα λα θάλεηε ηελ αξρηθή ξχζκηζε, ην UP ζα πξέπεη λα είλαη "2" θαη λα παηήζνπκε ην θνπκπί επηινγήο "11". Θεξκνθξαζία θπθινθνξεηή P Υξόλνο παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξεηή [min] Θεξκνθξαζία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο θπθινθνξεηή boiler [ C] Θεξκνθξαζία παύζεο ιεηηνπξγίαο θπθινθνξεηή boiler [ C] Γηαθνξά ζεξκνθξαζίαο [ C] Πξνηεξαηόηεηα [0- off 1-on] Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ζεξκηζηάηε [ C] Πνζνζηό ηζρύνο ιεηηνπξγείαο αλεκηζηήξα x 10% Τζηέξηζε ηνπ αλεκηζηήξα θαηά ηηο δηαδηθαζέο on/off[ C] Σξνπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλεκηζηήξα P U U U Ο θπθινθνξεηήο δνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε απφ P1+2 C, θαη ζηακαηάεη φηαλ είλαη κηθξφηεξε απφ P1 Όηαλ ν ζεξκνζηάηεο ρψξνπ δψζεη εληνιή λα θιείζεη ν ιέβεηαο ηφηε ν θπθινθνξεηήο θιείλεη γηα ρξφλν P2, θαη κεηά αλνίγεη γηα ρξφλν 30 sec. Η ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ν θπθινθνξεηήο ηνπ boiler ελεξγνπνηείηαη Η κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ν θπθινθνξεηήο ηνπ boiler απελεξγνπνηείηαη Η ειάρηζηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο πνπ απαηηείηαη κεηαμχ ηνπ ιέβεηα θαη ηνπ boiler. U Πξνηεξαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θπθινθνξεηή boiler F F (10 100% ) 10 (100%) F SL Πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ιέβεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ζεξκνζηάηε ρψξνπ 0 1 Κπκαηλφκελε πεξηζηξνθηθή ξχζκηζε 2 Κπκαηλφκελε πεξηζηξνθηθή ξχζκηζε ζρεηίδεηαη κε ηελ θιάζε ηνπ κνηέξ ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [14]

15 6. Τ Ν Δ Ε Ε Ι 6. 1 Τ Ν Δ Ε Η Κ Τ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σνλ θπθινθνξεηή ηνλ ζπλδένπκε ζηα ηξία θαιψδηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ ιέβεηα θαη έρνπλ ηελ έλδεημε θπθινθνξεηήο. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ησλ λεξψλ θηάζεη ζηελ ζεξκνθξαζία ησλ P1=35 C (φπσο έρεη ξπζκηζηεί εξγνζηαζηαθά) ηφηε ν controller δίλεη εληνιή ζηνλ θπθινθνξεηή λα μεθηλήζεη. Καζ φιε ηελ δηάξθεηα πνπ ηα λεξά είλαη πάλσ απφ ηελ ζεξκνθξαζία P1 ν θπθινθνξεηήο ιεηηνπξγεί. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ησλ λεξψλ πέζεη θάησ απφ ηελ ζεξκνθξαζία P1 ηφηε ν θπθινθνξεηήο ζηακαηάεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Τ Ν Δ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ο Τ Θ Ε Ρ Μ Ο Σ Α Σ Η Ο ζεξκνζηάηεο ρψξνπ ζπλδέεηαη ζηα δχν θαιψδηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ ιέβεηα θαη έρνπλ ηελ έλδεημε ζεξκνζηάηεο. Η ζχλδεζε απηή ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο απιφο δηαθφπηεο on/off. Γελ δίλεη νχηε απαηηεί ξεχκα. (Αλ ν ζεξκνζηάηεο πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δίλεη ξεχκα ηφηε ηνλ νδεγνχκε ζε έλα εμσηεξηθφ ξειέ θαη απφ εθεί παίξλνπκε ηελ επαθή on/off) Τ Ν Δ Ε Η Σ Ρ Ο Φ Ο Δ Ο Ι Α Τπάξρεη έλα θαιψδην ηξνθνδνζίαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ controller ηνπ ιέβεηα. πλδέζηε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο κία πξίδα κε γείσζε. ΜΗΝ ΣΡΟΦΟΓΟΣΔΙΣΔ ΠΟΣΔ ΣΟΝ ΛΔΒΗΣΑ ΜΔ ΡΔΤΜΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΚΑΛΩΓΙΟ ΥΩΡΙ ΓΔΙΩΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Χρηςιμοποιήςτε ςφςτημα αδιαλείπτου τροφοδοςίασ (U.P.S. uninterruptible power supplies) ψζηε λα απνθχγεηε ηπρφλ πξνβιήκαηα ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ξεχκαηνο. Βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε δηαθνπέο ξεχκαηνο ή κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [15]

16 Τδξαπιηθό θύθιωµα Α) Τδξαπιηθφ θχθισµα αλνηθηνχ ηχπνπ (open vented) Οη ιέβεηεο LIGNI είλαη πξνηηκφηεξν λα εγθαζίζηαληαη ζε πδξαπιηθφ ζχζηεκα κε δνρείν δηαζηνιήο αλνηρηνχ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα ζρήκαηα. Ο θπθινθνξεηήο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί είηε ζηε γξακκή πξνζαγσγήο είηε επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα. Η εγθαηάζηαζε ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο αλνηρηνχ ηχπνπ κπνξεί λα γίλεηαη ζην πςειφηεξν επίπεδν νιφθιεξνπ ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο. Γελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εγθαηάζηαζε ζθαηξηθψλ βαιβίδσλ (δηθιείδσλ) ζηνπο ζσιήλεο αζθαιείαο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα θαη ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο. Οη ζσιήλεο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηνπο ζσιήλεο ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [16]

17 εηζαγσγήο θαη εμφδνπ ηνπ ιέβεηα ζε ζεκεία φζν ηνλ δπλαηφλ πην θνληά ζην ιέβεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκε θάζεηε δηαδξνκή κεηαμχ δνρείνπ δηαζηνιήο θαη ιέβεηα. Δάλ ν θπθινθνξεηήο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ζσιήλα επηζηξνθήο θαη ε θεθαιή ηεο αληιίαο ζηελ κέγηζηε ηαρχηεηα είλαη ( h» ή «h) θάζεηε απφζηαζε ζην παξαπάλσ ζρέδην πξέπεη λα επηηπγράλεηαη εληφο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο (h λνείηαη ε θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αλψηεξνπ ζεξκαληηθνχ ζψκαηνο ηνπ θπθιψκαηνο θαη ηνπ θαηψηεξνπ επηπέδνπ ηνπ αλνηρηνχ δνρείνπ δηαζηνιήο). Δάλ ε h δελ επηηπγράλεηαη ζέλα ηέηνην ζχζηεκα, ζα ππάξρεη αλαξξφθεζε αέξα ζηα ζεξκαληηθά ζψκαηα ζην πςειφηεξν επίπεδν ηνπ θπθιψκαηνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν θπθινθνξεηήο ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζηνλ ζσιήλα πξνζαγσγήο απφ ηνλ ιέβεηα. Πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλα πδξφκεηξν ζην ζσιήλα πξνζαγσγή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ πίεζεο θαη λα γίλεηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ δηαξξνέο. Σν πδξφκεηξν ζα πξέπεη λα αγνξαζηεί μερσξηζηά θαη ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζην ίδην επίπεδν κε ηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα. Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζσιήλαο παξάθακςεο κεηαμχ ησλ ζπλδέζεσλ εηζαγσγήο θαη εμφδνπ ηνπ θπθινθνξεηή πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη ε κέγηζηε πξνζαγσγή λεξνχ φηαλ ν θπθινθνξεηήο είλαη θιεηζηφο θαη ππάξρεη θαχζε θαπζίκνπ ζην ιέβεηα, θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα μαθληθψλ δηαθνπψλ ξεχκαηνο. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία λεξνχ ζην πδξαπιηθφ θχθισκα είλαη ζρεηηθά ρακειή, ηδηαίηεξα φηαλ έρεη γίλεη αλάθιεμε ζηεξενχ θαπζίκνπ, είλαη θπζηνινγηθφ νη πδξαηκνί ζηα θαπζαέξηα λα ζπκππθλψλνληαη. Η ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζπάληα δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηνλ ιέβεηα, αθνχ ζηακαηά φηαλ ν ιέβεηαο δεζηαίλεηαη. Ωζηφζν, ν ιέβεηαο δελ ζα πξέπεη λα δνπιεχεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζπκπχθλσζεο. Όηαλ αλνίγεηαη ε πφξηα θφξησζεο, εάλ ηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ είλαη πγξά, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζηα αέξηα θαχζεο. Η δηαξθήο ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ δελ δεκηνπξγεί κφλν καδηθή αηζάιε ζηηο ζεξκαληηθέο επηθάλεηεο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο, αιιά επεξεάδεη επίζεο ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ ιέβεηα. αο ζπληζηνχκε ηελ παξαθάησ ιχζε. Μπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε κηα ζεξκνζηαηηθή ηξίνδε βάλα αλάκημεο κεηαμχ ησλ ζσιήλσλ πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξαπάλσ ζρέδην θπθιψκαηνο. Δδψ, ε ηξίνδε βάλα ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα ξπζκηζηεί ζηνπο 45 C. Σφηε ην λεξφ ζα παξαθακθηεί απεπζείαο κεηαμχ πξνζαξκνγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα, κέρξη ε ζεξκνθξαζία επηζηξνθή ηνπ λεξνχ θηάζεη ηνπο 45 C. Β) Τδξαπιηθό θύθιωµα θιεηζηνύ ηύπνπ Ο ιέβεηαο LIGNI κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε ζχζηεκα ζέξκαλζεο θιεηζηνχ ηχπνπ (ππφ πίεζε) εάλ αθνινπζεί ην επφκελν ζρήκα κε ηελ πξνζζήθε ελφο ζεη ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [17]

18 7. Τ Ν Σ Η Ρ Η Η Κ Α Ι Κ Α Θ Α Ρ Ι Μ Ο Η ηαθηηθή ζπληήξεζε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ε Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Ε Ι Διέγμηε ην επίπεδν λεξνχ ή ηεο πίεζεο είηε ζηα ζπζηήκαηα αλνηρηνχ ηχπνπ είηε ζηα ζπζηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ. Σν πδξφκεηξν πξέπεη λα ζεκεηψλεηε κεηά ηελ πξψηε πιήξσζε ηνπ ιέβεηα. Έηζη ην επίπεδν λεξνχ κπνξεί λα ειέγρεηαη ηαθηηθά. Δάλ ην επίπεδν λεξνχ ή ε πίεζε είλαη θάησ απφ ην επίπεδν ζηαηηθήο πίεζεο ή ηεο ξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, απαηηείηαη αλαπιήξσζε λεξνχ. Η αλαπιήξσζε λεξνχ ζα πξέπεη λα απνζθιεξαίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο πξηλ ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζην ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε κέζα ζην θχθισκα ζέξκαλζεο θαη ηνλ ιέβεηα. Οη κπξνζηηλέο πφξηεο ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη σο πξνο ην ζσζηφ θιείζηκν. Σα ζρνηληά απφ θάηκπεξγθιαο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη φηαλ είλαη απαξαίηεην. Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ησλ ππξίκαρσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ κπξνζηηλψλ πνξηψλ. Δάλ παξνπζηάδνπλ δεκηά, ζα έρεηε πςειφηεξεο επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα ππξίκαρα ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ ξσγκψλ. Διέγμηε εάλ ππάξρνπλ δηαξξνέο αεξίσλ θαχζεο απφ ηηο ζπλζέζεηο θαπλνδφρνπ ηνπ ιέβεηα θαη επηζθεπάζηε ηεο εάλ είλαη απαξαίηεην. Διέγμηε ηηο θαισδηψζεηο ζηνλ πηλάθα ειέγρνπ θαη ηηο θαισδηψζεηο πξνο ηνλ θπθινθνξεηή ζέξκαλζεο θαη ηνλ αλεκηζηήξα. Διέγμηε ην παξέκβπζκα ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ αλεκηζηήξα. Διέγμηε ην παξέκβπζκα πίζσ απφ ην νπίζζην θάιπκκα θαζαξηζκνχ. Διέγμηε ηα αλνίγκαηα ηεο εηζφδνπ ηνπ πξσηεχνληα αέξα κέζα ζηνλ ζάιακν θαχζεο. Αθαηξέζηε νπνηεζδήπνηε επηθαζήζεηο νη φπνηεο κπνξεί λα θξάδνπλ ηε ξνε ηνπ αέξα ζηνλ ζάιακν θαχζεο Σ Α Χ Σ Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο Κάζε 2-3 εκέξεο θαη πξηλ απφ ην άλακκα, πξέπεη λα θαζαξίδεηε ην δνρείν ζπιινγήο ζηάρηεο ηνπ ιέβεηα: Αλνίμηε ην θάησ πνξηάθη ζηαρηνδνρείνπ ηνπ ιέβεηα. Αδεηάζηε ην ζηαρηνδνρείν ζε έλα κεηαιιηθφ δνρείν απνξξηκκάησλ. Κιείζηε εξκεηηθά ην θάησ πνξηάθη ζηαρηνδνρείνπ ηνπ ιέβεηα Θ Α Λ Α Μ Ο Κ Α Τ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ε Κάζε κήλα πεξίπνπ, (ή κεηά απφ θαχζε 2-3 ηφλσλ μχινπ) πξέπεη λα θαζαξίδεηε ηνλ ζάιακν θαχζεο θαη ηηο θάζεηεο πιάθεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζ απηφλ. Ο θαζαξφο ζάιακνο θαχζεο επλνεί ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θαη ηελ κέγηζηε απφδνζή ηεο. Γηα ηνλ παξαπάλσ θαζαξηζκφ ίζσο πξέπεη λα πξνκεζεπηείηε κία ειεθηξηθή ζθνχπα εηδηθή γηα αλαξξφθεζε ζηάρηεο φπσο επίζεο θαη κία βνχξηζα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ επηθαλεηψλ. Αθνινπζήζηε ηελ εμήο δηαδηθαζία: Αλνίμηε ηελ κπξνζηηλή πφξηα ηνπ ιέβεηα. Με ηελ ειεθηξηθή ζθνχπα απνξξνθήζηε (ή μχζηε κε κία βφπξηζα) ηηο ζηάρηεο θαη ηα ππνιείκκαηα πνπ ζπζζσξεχηεθαλ ζηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα θαη ζηελ πάλσ πιεπξά ηεο εζηίαο. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [18]

19 Κιείζηε θαη πάιη εξκεηηθά ηελ πφξηα Ξεβηδψζηε ην πάλσ θαπάθη ηνπ ιέβεηα θαη αθαηξέζηε ην εζσηεξηθφ θάιπκα. Αθαηξέζηε ηνπο ηέζζεξηο επηβξαδπληήξεο θαπζαεξίσλ θαη θαζαξίζηε ηνπο. Ξχζηε κε ηελ βνήζεηα ηεο βνχξηζαο ηηο επηθάλεηεο ησλ θάζεησλ δηαδξνκψλ Ξεβηδψζηε έλα απφ ηα θάησ πιαηλά θαπάθηα θαζαξηζκνχ ηνπ ιέβεηα θαη αθαηξέζηε ην εζσηεξηθφ θάιπκκα. Αθαηξέζηε κε κία ειεθηξηθή ζθνχπα ηελ ζηάρηε πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [19]

20 ΜΟΝΣΕΛΟ SERIAL NUMBER ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ LIGNI ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΩΝ A/A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟ ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [20]

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο

Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο Starfire Caminetti Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο Λέβητας Ξύλου Viva extreme Starfire Caminetti 1 Starfire Caminetti Καηαζθεπαζηηθή θ Εηζαγωγηθή Εηαηξεία Θεζζαλονίκη 19 ο σλμ Θερ/νίκηρ-Αζζήπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET

ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET BIOPEL 50 & 75 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ - Παξαθαιώ δηαβάζηε όιεο ηηο νδεγίεο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε απηήο ηεο ζπζθεπήο. Αλ δελ αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο απηέο, κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο μύινπ. Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβεηαο μύινπ. Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβεηαο μύινπ Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Πεξηερφκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 GR Omega 100 Omega 200 Omega 300 Οη θσηνγξαθίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή αλαινγία κεγέζνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θπιάμηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1 Γενικά Αγαπεηή πειάηηζζα, αγαπεηέ πειάηε, επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνηίκεζε θαη επηινγή ζηα πξντφληα ηεο Regal, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition MeacoMist Deluxe Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών October 2013 edition Παπακαλούμε διαβάζηε αςηό ηο εγσειπίδιο οδηγιών ππιν σπηζιμοποιήζεηε ηη ζςζκεςή και κπαηήζηε ηο αζθαλέρ για μελλονηική σπήζη.

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΔΒΗΣΔ VIGAS

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΔΒΗΣΔ VIGAS ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΔΒΗΣΔ VIGAS ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ & ΥΡΗΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΓΓΤΗΗ 1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Οη ιέβεηεο VIGAS έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ θαύζε μεξήο μπιείαο, από πξηνλίδηα κέρξη θνύηζνπξα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα