LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ"

Transcript

1 LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου 3 1. ημαντικζσ ςυςτάςεισ 3 2. Αςφάλεια 3 3. Εγκατάςταςη Ευθφνη του αρμόδιου εγκατάςταςησ Εγκαταςτάςεισ που επιτρζπονται Εγκαταςτάςεισ που δεν επιτρζπονται Καπνοδόχοσ Απόληξη καπνοδόχου Μονώςεισ, φινιρίςματα, επιςτρώςεισ και ςυςτάςεισ για αςφάλεια Εθνικοί, περιφερειακοί, επαρχιακοί και δημοτικοί κανονιςμοί 7 4. Ξφλλα, φόρτωςη και καφςη 8 5. Πίνακασ ελζγχου Ενδείξεισ πίνακα ελζγχου Διαδικαςία λειτουργίασ Λειτουργία κυκλοφορητή C.H Λειτουργία κυκλοφορητή του λζβητα CWU Λειτουργία θερμοςτάτη Χειριςμόσ του controller Πίςω πλευρά του controller Βαςική λειτουργία Κφκλοσ λειτουργίασ Παράμετροι και ρυθμίςεισ Πρόςθετεσ παράμετροι υνδζςεισ φνδεςη κυκλοφορητή φνδεςη εξωτερικοφ θερμοςτάτη φνδεςη τροφοδοςίασ υντήρηςη και καθαριςμόσ Περιοδικζσ επιθεωρήςεισ ταχτοδοχείο Θάλαμοσ καφςησ και διαδρομζσ 18 ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [2]

3 Ε Ι Α Γ Ω Γ Η Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο πξντφλ Progetto. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο ηεο Progetto θαηαζθεπάδνληαη θαη ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ησλ εθαξκνζηέσλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ. To παξφλ εγρεηξίδην έρεη ζθνπφ ηε ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο θαηφρνπο θαη ηνπο ηερληθνχο εγθαηάζηαζεο. Δάλ έρεηε ηπρφλ ακθηβνιίεο επί ησλ πεξηερφκελσλ ή γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ην εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν ηερληθήο ππνζηήξημεο. Η εθηχπσζε, κεηάθξαζε θαη αλαπαξαγσγή έζησ θαη κέξνπο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζε ηεο. Κ Ο Π Ο Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Τ θνπφο ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη λα επηηξέςεη ζηνλ ρξήζηε λα ιάβεη φια ηα δπλαηά κέηξα θαη λα πξνεηνηκάζεη φιν ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε αζθαιή θαη θαηάιιειε ρξήζε ηνπ πξντφληνο. 1. Η Μ Α Ν Σ Ι Κ Ε Τ Σ Α Ε Ι Η εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ή απφ ηελ ππεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, αλαιακβάλνληαο ηελ πιήξε επζχλε ηεο νξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο κεηέπεηηα νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ πξντφληνο. Δίλαη απαξαίηεην επίζεο λα ιάβεηε ππφςε φινπο ηνπο εζληθνχο, πεξηθεξεηαθνχο, επαξρηαθνχο θαη δεκνηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο φπνπ εγθαηαζηάζεθε ε ζπζθεπή. Γελ ζα ππάξμεη θακία επζχλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα παξάιεηςε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ελ ιφγσ πξνθπιάμεηο. 1.Ηιεθηξηθέο ζπλδέζεηο: ζπλίζηαηαη επνκέλσο ζην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ, κεηά απφ θάζε επέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ζην πξντφλ, λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλδέζεηο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηα απνγπκλσκέλα ζεκεία ησλ αγσγψλ πνπ γηα θαλέλα ιφγν δελ πξέπεη λα βγνπλ απφ ηνπο αθξνδέθηεο, απνθεχγνληαο έηζη πηζαλή επαθή κε ηα ειεθηξνθφξα κέξε ηνπ αγσγνχ. 2.Σππνινγία ρξήζεο: ν ιέβεηαο απηφο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη θαηαζθεπαζηεί. 3.Δπζύλε ηνπ θαηαζθεπαζηή: Ο θαηαζθεπαζηήο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ζε άηνκα, δψα ή πξάγκαηα, απφ ιάζε εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη αλάξκνζηεο ρξήζεο. 4.Δπαιήζεπζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ πξνϊόληνο: Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο, βεβαησζείηε γηα ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν απφ φπνπ αγνξάζαηε ηε ζπζθεπή. 5.Ηιεθηξηθά εμαξηήκαηα: Όια ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην πξντφλ, γηα λα κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε γλήζηα αληαιιαθηηθά απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλε ππεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο. 6.πληήξεζε: Η εκεξήζηα θαη κεληαία ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ αγνξαζηή θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, πξνγξακκαηίδνληάο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ, απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ή/θαη απφ ηελ ππεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 2. Α Φ Α Λ Ε Ι Α Γηα ιόγνπο αζθαιείαο λα ζπκάζηε όηη: Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ιέβεηα απφ πιεπξάο αηφκσλ (ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ησλ παηδηψλ) ρσξίο θακία πείξα ε κε κεησκέλεο ζσκαηηθέο θαη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, εθφζνλ δελ επηβιέπνληαη θαη δελ θαζνδεγνχληαη σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο απφ άηνκν ππεχζπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο. Πξέπεη λα ειέγρεηε θαη λα βεβαηψλεζηε φηη ηα παηδηά δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. Μελ αγγίδεηε ηνλ ιέβεηα φηαλ είζηε μππφιεηνη ή κε βξεγκέλα θαη πγξά ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. Μελ ηξνπνπνηείηε ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο ή ηηο ξπζκίζεηο ρσξίο ηελ άδεηα ή ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Μελ ηξαβάηε, κελ απνθφβεηε θαη κε ζηξίβεηε ηα ειεθηξηθά θαιψδηα πνπ πξνεμέρνπλ απφ ηνλ ιέβεηα αθφκε θαη αλ είλαη απνζπλδεδεκέλνο απφ ην δίθηπν. αο ζπληζηνχκε λα ηνπνζεηείηε ην ηξνθνδνηηθφ θαιψδην ζε ζεκείν πνπ λα κελ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηα δεζηά κέξε ηεο ζπζθεπήο. Σν βχζκα ηξνθνδφηεζεο πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκν κεηά ηελ εγθαηάζηαζε. Απνθεχγεηε λα θιείλεηε ή λα κεηψλεηε ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ αεξηζκνχ ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο, ηα αλνίγκαηα ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [3]

4 αεξηζκνχ είλαη απαξαίηεηα γηα κηα ζσζηή θαχζε. Μελ αθήλεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζπζθεπαζίαο θνληά ζε παηδηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο φιεο νη πφξηεο θαη ηα θαπάθηα πξέπεη λα παξακέλνπλ πάληα εξκεηηθά θιεηζηά. Όηαλ ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί είλαη δεζηή ζηελ αθή, θαη ηδίσο ζηηο εμσηεξηθέο ηεο επηθάλεηεο, γηα απηφ ζαο ζπκβνπιεχνπκε λα πξνζέρεηε θαηά ηελ ρξήζε. Διέγμηε γηα ηπρφλ απνθξάμεηο πξηλ ελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή αλ έρεη κείλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ηνπ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ εθνδηαζηείηε κε ηα θαηάιιεια κέζα γηα λα θαηαπλίμεηε ηηο θιφγεο ή δεηήζηε ηελ επέκβαζε ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο. Η ζπζθεπή απηή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαχζε απνξξηκκάησλ Μελ ρξεζηκνπνηείηε εχθιεθηα πγξά γηα ηελ έλαπζε Η εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πδξαπιηθφ θχθισκα αλνηρηνχ ηχπνπ (open vented) εθηφο θαη αλ ην πδξαπιηθφ θχθισκα δηαζέηεη ζεη ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αζθαιείαο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ξπζκνχο ξνήο λεξνχ αληίζηνηρεο κε ηελ ηζρχ ηνπ ιέβεηα θαη ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ξνήο θαη επηζηξνθήο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 20 C. Σα επίπεδα λεξνχ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη λα επηδηνξζψλνληαη νπνηεζδήπνηε δηαξξνέο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε αλαπιήξσζε λεξνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ειάρηζην, γηαηί ε ππεξβνιηθή αλαπιήξσζε ζα νδεγήζεη ζηνλ ζρεκαηηζκφ ελαπνζέζεσλ αιάησλ ζηηο δηφδνπο λεξνχ ηνπ ιέβεηα πξνθαιψληαο ηνπηθή ππεξζέξκαλζε θαη βιάβε ζην ζψκα ηνπ ιέβεηα. Η ρξήζε ηξίνδεο βάλαο είλαη επηζπκεηε θαζσο βνεζάεη ζηελ κείσζε ησλ πγξνπνηήζεσλ θαη ηεο δηκνηνπξγίαο πίζζαο 3. Ε Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η 3. 1 Ε Τ Θ Τ Ν Η Σ Ο Τ Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Τ Ε Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Δπζχλε ηνπ αξκφδηνπ εγθαηάζηαζεο είλαη λα εθηειεί ηνπο ειέγρνπο ηνπ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ, ηεο εηζφδνπ αέξα θαη φισλ ησλ ιχζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ δηθφ ζαο ιέβεηα. Δπζχλε ηνπ αξκφδηνπ εγθαηάζηαζεο είλαη επίζεο λα δηαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηξέρνπζα εηδηθή ηνπηθή λνκνζεζία φπνπ εγθαζίζηαηαη ν ιέβεηαο. Η ρξήζε ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ παξφλ έληππν ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο θαη φια ηα πξφηππα αζθαιείαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηξέρνπζα εηδηθή λνκνζεζία, φπνπ εγθαζίζηαηαη. χκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ νξίδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αξκφδηνπ εγθαηάζηαζεο, ν αξκφδηνο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλεη: - Σνλ ηχπν ηεο κνλάδαο εγθαηάζηαζεο. - Σε ζπκβαηφηεηα ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο κε ηε κνλάδα, πνπ εθθξάδεηαη σο ειάρηζηνο φγθνο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. - Σηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ιέβεηα αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο απνκάθξπλζεο θαπλνχ (αγσγνί θαπλνχ ή ζσιήλεο δηαθπγήο θαπλνχ). - Σελ εζσηεξηθή δηαηνκή ηεο θαπλνδφρνπ, ην πιηθφ απφ ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί, ίζεο δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο, έιιεηςε εκπνδίσλ. - Σν χςνο θαη ηελ θάζεηε επέθηαζε ηεο θαπλνδφρνπ. - Σν χςνο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ζην ζεκείν εγθαηάζηαζεο. - Σελ χπαξμε θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ ζηεγαλνχ πψκαηνο. - Σε δπλαηφηεηα παξνρήο εμσηεξηθψλ ζηνκίσλ εηζφδνπ αέξα θαη ηα κεγέζε ησλ ππαξρφλησλ. - Σε δπλαηφηεηα παξάιιειεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο κε άιινλ πξνυπάξρνληα εμνπιηζκφ. Δάλ ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ειέγρσλ είλαη ζεηηθά, ε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα πξνρσξήζεη. Σεξείηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαζψο θαη ηα ηξέρνληα πξφηππα αζθαιείαο θαη ππξνπξνζηαζίαο. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [4]

5 Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε δνθηκή φρη ιηγφηεξν απφ ιεπηά, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρηνχλ φιεο νη ιεηηνπξγίεο. Δθφζνλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε θαη ε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, ν αξκφδηνο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηα εμήο : - Σο ένηςπο σπήζηρ και ζςνηήπηζηρ για ηην μονάδα όπυρ παπέσεηαι από ηον καηαζκεςαζηή (εάν δεν παπέσεηαι ήδη ζηην μονάδα) - Έγγπαθη ηεκμηπίυζη πος απαιηείηαι για ηην ζςμμόπθυζη με ηα ηπέσονηα ππόηςπα Ε Γ Κ Α Σ Α Σ Α Ε Ι Π Ο Τ Ε Π Ι Σ Ρ Ε Π Ο Ν Σ Α Ι ην ρψξν φπνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ν ιέβεηαο επηηξέπεηαη λα πξνυπάξρνπλ ή λα είλαη εγθαηεζηεκέλεο κφλν ζπζθεπέο πνπ δελ ζέηνπλ ζε χθεζε ην ρψξν ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ Ε Γ Κ Α Σ Α Σ Α Ε Ι Π Ο Τ Δ Ε Ν Ε Π Ι Σ Ρ Ε Π Ο Ν Σ Α Ι ην ρψξν φπνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ν ιέβεηαο δελ πξέπεη λα πξνυπάξρνπλ νχηε λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη: απνξνθεηήξεο κε αλαξξφθεζε αεξίσλ. αγσγνί αεξηζκνχ κε αλαξξφθεζε αεξίσλ. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπζθεπέο απηέο βξίζθνληαη ζε ρψξνπο παξαθείκελνπο ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο, απαγνξεχεηαη ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ ιέβεηα, γηαηί ππάξρεη ν θίλδπλνο ν έλαο απφ ηνπο δχν ρψξνπο λα πέζεη ζε χθεζε Κ Α Π Ν Ο Δ Ο Χ Ο Γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηεο θαπλνδφρνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε εχθιεθηα πιηθά, θαηάιιεια λα αληέμνπλ ζε πξντφληα θαχζεο θαη ζηηο ηπρφλ ζπκππθλψζεηο ηνπο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε κεηαιιηθψλ επέιηθησλ (εχθακπησλ ζπηξάι ) ζσιήλσλ θαη ηλν-ηζηκέληνπ γηα ηε ζχλδεζε ηεο θαπλνδφρνπ ηνπ ιέβεηα. Οη θακηλάδεο δελ πξέπεη λα δηαζρίδνπλ ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ θαχζεο. Η ηνπνζέηεζε ησλ θακηλάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη φξνη ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο, λα πεξηνξίδεηαη ν ζρεκαηηζκφο ζπκππθλσκάησλ θαη λα απνθεχγεηαη ε κεηαθνξά ηνπο πξνο ηε ζπζθεπή. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ε ηνπνζέηεζε νξηδνληίσλ ηνκψλ (επηηξεπηφ φξην 3κέηξα). Γηα ζπζθεπέο πνπ πξέπεη λα θηάζνπλ ζηελ θνξπθή ή ζηνλ ηνίρν νη αιιαγέο θαηεχζπλζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε αλνηρηνχο αγθψλεο φρη πάλσ απφ 45 ή κε γσλίεο 90 (φρη πάλσ απφ 3 ζην ζχλνιφ ηνπο). Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζηνηρείσλ αληίζεηεο θιίζεο. πλίζηαηαη ε θακηλάδα λα έρεη έλα ζάιακν ζπιινγήο ζηεξεψλ πιηθψλ θαη ηπρφλ ζπκππθλσκάησλ ηνπνζεηεκέλνο θάησ απφ ηελ είζνδν ηεο δηνρέηεπζεο θαπλνχ, έηζη ψζηε λα κπνξεί εχθνια λα αλνηρηεί θαη λα επηζεσξεζεί. Απαγνξεχεηαη λα πεξαζηνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ αγσγψλ θαπλνχ, αθφκε θαη κεγέζνπο κεγάινπ, άιινη αγσγνί αέξα θαη ζσιελψζεηο. Θα πξέπεη λα απέρεη θαηάιιεια απφ πιηθά εχθιεθηα ή θαχζεο κέζσ κνλσηηθνχ ζηξψκαηνο αέξα ή θαηάιιειεο κφλσζεο. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε κηα θαηάιιειε θαπλνδφρν ηεο νπνίαο ε θαηαζθεπή λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην θαη ηνπο ππνρξεσηηθνχο θαλνληζκνχο. Η θαπλνδφρνο πξέπεη λα απνδίδεη ηηο απαηηνχκελεο ηηκέο ειθπζκνχ γηα ην ζρεηηθφ κνληέιν ιέβεηα. Ο ιέβεηαο ζαο δελ ζα πξέπεη λα αλαθιέγεηαη εθηφο θαη αλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε ηεο θαπλνδφρνπ θαη ππάξρεη αξθεηφο ειθπζκφο γηα θαχζε. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [5]

6 Φ200 Η θαπλνδφρνο πξέπεη λα δέρεηαη ηελ εθθφξησζε απφ έλα θαη κφλν ιέβεηα. Απαγνξεχεηαη ε απεπζείαο εθθφξησζε πξνο θιεηζηνχο ρψξνπο αθφκε θαη κε ειεχζεξν νπξαλφ. Σν ζχζηεκα απνδέζκεπζεο θαπλνχ ΓΔΝ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ λα ζπλδεζεί : - ζε ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιιεο γελλήηξηεο (κπφηιεξ, θνχξλνη, ηδάθηα θ.ν.θ.) - ζε ζπζηήκαηα εμαγσγήο αέξνο (θαιχπηξεο, ζηφκηα αέξνο θ.η.ι.) αθφκα θαη αλ εζσθιείνληαη ζε αγσγνχο. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [6]

7 3. 5 Α Π Ο Λ Η Ξ Η Κ Α Π Ν Ο Δ Ο Χ Ο Τ Η απφιεμε θαπλνδφρνπ πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: λα έρεη εζσηεξηθφ ηκήκα ίζν κε εθείλν ηεο θαπλνδφρνπ. λα έρεη ρξήζηκν ηκήκα εμφδνπ φρη θαηψηεξν ηνπ δηπινχ απφ εθείλν ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θαπλνδφρνπ. λα έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα εκπνδίδεη ηε δηείζδπζε ζηελ θακηλάδα ηεο βξνρήο, ηνπ ρηνληνχ, ησλ μέλσλ ζσκάησλ θαη αθφκε θαη ζε πεξίπησζε αλέκσλ θάζε θαηεχζπλζεο θαη θιίζεο λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε εθθφξησζε ησλ πξντφλησλ θαχζεο. λα είλαη ηνπνζεηεκέλν κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε δηαζπνξά θαη δηάιπζε ησλ πξντφλησλ θαχζεο θαη νπσζδήπνηε εθηφο ηεο πεξηνρήο παιηλδξφκεζεο φπνπ επλνείηαη ν ζρεκαηηζκφο αληίζεησλ πηέζεσλ, ηέηνηνπ είδνπο πεξηνρή έρεη δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη δηακνξθψζεηο αλάινγα κε ηε γσλία θιίζεο ηνπ θαιχκκαηνο. Η απφιεμε ηεο θαπλνδφρνπ πξέπεη λα είλαη ρσξίο κεραληθά κέζα αλαξξφθεζεο Μ Ο Ν Ω Ε Ι, Φ Ι Ν Ι Ρ Ι Μ Α Σ Α, Ε Π Ι Σ Ρ Ω Ε Ι Κ Α Ι Τ Σ Α Ε Ι Γ Ι Α Σ Η Ν Α Φ Α Λ Ε Ι Α Οη επηζηξψζεηο αλεμάξηεηα απφ ην πιηθφ πνπ είλαη θηηαγκέλεο, πξέπεη λα απνηεινχλ κηα απηνθεξφκελε θαηαζθεπή ζε ζρέζε κε ην ζεξκαηλφκελν ζχζηεκα θαη δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επαθή κε απηφ. Οη δνθνί θαη ηα θηληξίζκαηα απφ μχιν ή απφ εχθιεθηα πιηθά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη εθηφο ηεο πεξηνρήο αθηηλνβνιίαο ηνπ ιέβεηα ή λα είλαη επαξθψο κνλσκέλα. ε πεξίπησζε πνπ ζην ρψξν πάλσ απφ ηνλ ιέβεηα ππάξρνπλ θαιχκκαηα απφ εχθιεθηα πιηθά ή επαίζζεηα ζηε ζεξκφηεηα πξέπεη λα ηνπνζεηείηε έλα πξνζηαηεπηηθφ δηάθξαγκα απφ κνλσηηθφ ή κε εχθιεθην πιηθφ. ηνηρεία θαχζηκνπ ή εχθιεθηνπ πιηθνχ φπσο μχιηλα έπηπια, θνπξηίλεο, θιπ. πνπ είλαη άκεζα εθηεζεηκέλα ζηελ αθηηλνβνιία ηεο εζηίαο, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε αζθαιείαο. ε εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα εγγπάηαη ηελ εχθνιε πξφζβαζε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο ίδηαο ηεο ζπζθεπήο, ησλ αγσγψλ εθθφξησζεο αεξίνπ θαη ηνπ ζσιήλα δηαθπγήο θαπλνχ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι, Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Ι, Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ι Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Ι Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Ι Δίλαη επίζεο αλαγθαίν λα έρεηε ππφςε ζαο φινπο ηνπο εζληθνχο, πεξηθεξεηαθνχο, επαξρηαθνχο θαη δεκνηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο φπνπ γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [7]

8 4. Ξ Τ Λ Α, Φ Ο Ρ Σ Ω Η Κ Α Ι Κ Α Τ Η Φόξηωζε θαη Καύζε 1. Σνπνζεηήζηε ηα πξνζαλάκκαηα, ηζαιαθσκέλεο εθεκεξίδεο (3 ή 4 θχιια ζε ζρήκα κπάιαο αξθεηά ζθηθηά) πάλσ ζηελ ζράξα ηνπ ιέβεηα. Όζν πην μεξφ, κηθξφ πξνζάλακκα έρεηε, ηφζν πην εχθνια θαη θαιπηέξα ζα μεθηλήζεη ε θσηηά. Σνπνζεηήζηε ηα πξνζαλάκκαηα ζηαπξσηά έηζη ψζηε λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο αέξα κεηαμχ θάζε θνκκαηηνχ. Σα μπιά ηα φπνηα είλαη ζηνηβαγκέλα πνιχ ππθλά δελ θαίγνληαη ζσζηά. Σνπνζεηήζηε ηα κεγαιχηεξα μπιά πάλσ απφ ην πξνζάλακκα θαη ζπλερίζηε λα ηνπνζεηείηαη φιν θαη κεγαιχηεξα θνκκάηηα απφ πάλσ κέρξη ην θαχζηκν λα ππεξβαίλεη ην ⅓ ηνπ επηπέδνπ ηνπ ζαιάκνπ πιήξσζεο. 2. Βεβαησζείηε φηη ην ηάκπεξ θαπλνδφρνπ είλαη αλνηρηφ. 3. Βεβαησζείηε φηη ν κνριφο αιιαγήο θαηεχζπλζεο θαπζαεξίσλ είλαη ζηελ πίζσ ζέζε. ηελ ζπλέρεηα αλάςηε ηα πξνζαλάκαηα ζην θάησ κέξνο. 4. Γηα ηελ είζνδν αέξα, αθήζηε ηελ πην ρακειή κπξνζηηλή πφξηα αλνηρηή γηα ιίγν. 5. Μεηά ηελ πξψηε αλάθιεμε, αλνίμηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ πηέδνληαο ην θνπκπί ON/OFF. Αθνινπζείζζε ηηο νδεγίεο ηνπ επφκελνπ θεθαιαίνπ πνπ παξέρνληαη γηα ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. Κιείζηε ηελ πην ρακειή κπξνζηηλή πφξηα θαη ηξαβήμηε ηνλ κνριφ αιιαγήο θαηεχζπλζεο θαπζαεξίσλ κπξνζηά. 6. Η θσηηά ζα πξέπεη λα έρεη εδξαησζεί θαιά εληφο πεξίπνπ 15 ιεπηψλ, κεηά ν ζάιακνο θαχζεο κπνξεί λα γεκίζεη πιήξσο. Διέγμηε γηα λα βεβαησζείηε φηη ηα πξνζαλάκκαηα δελ έρνπλ ζβήζεη. 7. Γηαηεξήζηε ηελ θσηηά. Μηα θσηηά πνπ θαπλίδεη ή ζηγνθαίεη είλαη κηα θξχα θαη αλεπαξθή θσηηά θαη επίζεο παξάγεη ξχπνπο θαη πίζζα ζηελ θαπλνδφρν θαη ζηνλ ιέβεηα. Μην ανοίγεηαι ηον πίνακα ελέγσος καηά ηην πεπίοδο ηηρ ανάθλεξηρ, αθήζηε ηον ζε λειηοςπγία STAND-BY. Μην αθήνεηαι πόηε ηη θεπμοκπαζία ηος νεπού ηος λέβηηα να θηάζει ζε ςτηλέρ ηιμέρ απόηομα. Η άμεζη πποζαγυγή κπύος νεπού ζηον πολύ καςηό λέβηηα μποπεί να δημιοςπγήζει πυγμέρ ζηο ζώμα ηος λέβηηα λόγο ηηρ ςτηλήρ θεπμικήρ ενέπγειαρ. Πνηόηεηα μύιωλ ΠΡΟΟΥΗ!!! Η ΥΡΗΗ ΞΤΛΩΝ ΜΔ ΜΔΓΑΛΗ ΠΔΡΙΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΤΓΡΑΙΑ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20%), ΚΑΣΑΣΡΔΦΔΙ ΣΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Α ΚΑΙ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΚΑΣΑΣΗΔΙ ΑΚΤΡΗ ΣΗΝ ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΗΜΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [8]

9 Σάκπεξ θαπλνδόρνπ (αέξηα θαύζεο) Ο ιέβεηαο δηαζέηεη ζχζηεκα θαχζεο ππνβνεζνχκελν απφ αλεκηζηήξα. Ο αέξαο γηα ηελ θαχζε εμαλαγθάδεηαη λα εηζέιζεη ζηνλ ζάιακν θαχζεο. Καζψο ε ηαρχηεηα ηνπ αλεκηζηήξα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ, ν ίδηνο ν ιέβεηαο πξνζαξκφδεη ηε ξνε ηνπ αέξα. Ωζηφζν κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θιαπέην (ή ηάκπεξ) ζηελ απαγσγή θαπλνχ ηνπ ιέβεηα γηα λα ξπζκίζεηε ηνλ ειθπζκφ ζηνλ θαπλαγσγφ. Δάλ ε θπθινθνξία αέξησλ θαχζεο πξνο ηελ θαπλνδφρν είλαη πνιχ γξήγνξε, κπνξείηε λα κηζνθιείλεηε ην ηάκπεξ αεξίσλ θαχζεο πξνθεηκέλνπ λα επηβξαδχλεηε ηελ θαχζε. Οκνίσο κπνξείηε λα επηβξαδχλεηαη ηελ θαχζε, γηα ηε λπρηεξηλή ιεηηνπξγία. Όηαλ ν αλεκηζηήξαο είλαη θιεηζηφο απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ, δελ ππάξρεη είζνδνο αέξα ζηνλ ζάιακν θαχζεο, ράξε ζηνλ απηφκαην θιείζηκν ηνπ ηάκπεξ αέξα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν αλεκηζηήξα. Μνριόο αιιαγήο θαηεύζπλζεο θαπζαεξίωλ Ο ιέβεηαο δηαζέηεη κνριφ αιιαγήο θαηεχζπλζεο θαπζαεξίσλ ψζηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αλάκαηνο ή ηνπ θνξηψκαηνο (φηαλ έρνπκε αλνηρηή ηελ εκπξφο πφξηα), λα θεχγνπλ ηα θαπζαέξηα θαη επζείαλ ζηελ θαπλνδφρν ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη αλαζπκηάζεηο εληφο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Μνριφο πίζσ = θαπζαέξηα απ επζείαο ζηελ θακηλάδα. Μνριφο εκπξφο= ηα θαπζαέξηα αθνινπζνχλ ηηο δηαδξνκέο. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [9]

10 5. Π Ι Ν Α Κ Α Ε Λ Ε Γ Χ Ο Τ Δηθόλα Νν1 κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ controller 5. 1 Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Ε Ι Π Ι Ν Α Κ Α Ε Λ Ε Γ Χ Ο Τ 1. Λακπάθη ζπλαγεξκνύ 2. Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο λεξνύ 3. Λακπάθηα έλδεημεο ηεο παξακέηξνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζην display Νν6 4. Λακπάθηα έλδεημεο ιεηηνπξγίαο ηωλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ: T-ROOM ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεξκνζηάηε ρώξνπ. BLOW ελεξγνπνίεζε ηνπ αλεκηζηήξα θαύζεο. P-C.H ελεξγνπνίεζε ηνπ θπθινθνξεηή. P-CWU ελεξγνπνίεζε ηνπ θπθινθνξεηή ηνπ boiler γηα λεξό ρξήζεο 5. Λακπάθη έλδεημεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα. 6. Βνεζεηηθό display 7. Κνπκπί αθύξωζεο ζπλαγεξκνύ. 8. Κνπκπί αύμεζεο ηηκήο 9. Κνπκπί έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα 10. Κνπκπί ζηακαηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα 11. Κνπκπί επηινγήο παξακέηξνπ 12. Κνπκπί κείωζεο ηηκήο ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [10]

11 5. 2 Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Ι Α Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α ΦΑΗ ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ C.H. ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΑΜΠΑ Burn-up Γηαδηθαζία αλάκαηνο Θεξκνθξαζία ζηακαηήκαηνο θπθινθνξεηή C.H. (Παξάκεηξνο P1)= δνπιεχεη Γνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε απφ P1 + 2 C Αλαβνζβήλεη Γελ δνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ Pl Work Γηαδηθαζία θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο Extinguish Γηαδηθαζία ζβεζίκαηνο Γνπιεχεη κφλν φηαλ ε Γνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε απφ P1 + 2 C Αλάβεη ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ξπζκηζκέλε. Γελ δνπιεχεη αλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πςειφηεξε απφ ηελ ξπζκηζκέλε Γελ δνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ P1 δνπιεχεη Γνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε απφ P1 + 2 C Αλαβνζβήλεη Γελ δνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ P1 End ηέινο Γελ δνπιεχεη Γνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε απφ P1+ 2 C βεζηή Γελ δνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ P Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Κ Τ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η C. H. Ο controller ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξεηή σο εμήο. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα ππεξβαίλεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή (παξάκεηξνο P1), ν θπθινθνξεηήο ελεξγνπνηείηαη. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα πέζεη απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, ν θπθινθνξεηήο απελεξγνπνηείηαη. Η απελεξγνπνίεζε ηνπ θπθινθνξεηή πξνθαιεί ηαρχηεξε ζέξκαλζε ηνπ ιέβεηα πάλσ απφ ην ζεκείν δξφζνπ θαη έρεη σο επίδξαζε ηελ επηκήθπλζε ηεο δσήο ηνπ ιέβεηα. Αλ ν controller ιεηηνπξγεί κε ζεξκνζηάηε ρψξνπ θαη ε ζεξκνθξαζία ζην δσκάηην είλαη πνιχ πςειή, ηφηε ν θπθινθνξεηήο ιεηηνπξγεί ζε θχθινπο, επίζεο αλ έρεη πξνηεξαηφηεηα ν θπθινθνξεηήο λεξνχ ρξήζεο ηφηε θαη πάιεη ν θπθινθνξεηήο ιεηηνπξγεί ζε θχθινπο (ζχκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο) Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Κ Τ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η T O Y B O I L E R C W U Ο controller ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξεηή CWU ηνπ boiler γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο σο εμήο. Ο θπθινθνξεηήο CWU ιεηηνπξγεί αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζην ιέβεηα είλαη πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηνπ boiler, γη 'απηφ θαη απαηηείηαη αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο ζην boiler. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζην boiler ππεξβαίλεη ηελ πξν-ξπζκηζκέλε ηηκή, ηφηε ν θπθινθνξεηήο CWU είλαη απελεξγνπνηεκέλνο (βιέπε πεξηγξαθή ησλ παξακέηξσλ). ε πεξίπησζε κε χπαξμεο ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο boiler ν θπθινθνξεηήο CWU δελ ζα ιεηηνπξγήζεη Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Θ Ε Ρ Μ Ο Σ Α Σ Η Ο controller δηαζέηεη κηα έμνδν γηα λα ζπλδέζεηε έλα ζεξκνζηάηε ρψξνπ. Πξνζνρή: Η έμνδνο ηνπ ζεξκνζηάηε είλαη κία θαζαξή επαθή, κε κεδέλ δπλακηθό. Γηα ην ιόγν απηό, δελ πξέπεη λα ζπλδεζεί κε θαλέλα ζηνηρείν ππό ηάζε. Οη αθξνδέθηεο ηνπ ζεξκνζηάηε πξέπεη λα βξαρπθπθιψλνπλ φηαλ ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ είλαη πςειφηεξε απφ ηελ δεδνκέλε ηηκή. Σφηε ην ιακπάθη T-ROOM ζα αλάςεη θαη ν controller ζα ζηακαηήζεη ηνλ ιέβεηα. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [11]

12 Αληίζεηα νη αθξνδέθηεο ηνπ ζεξκνζηάηε ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ αλνηρηνί φζν ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ δεδνκέλε ηηκή, ην ιακπάθη T-ROOM ζα ζβήζεη ελψ ν controller ζα δίλεη εληνιή λα ιεηηνπξγεί ν ιέβεηαο θαλνληθά. Καιφ ζα είλαη ν ζεξκνζηάηεο λα βξίζθεηαη ζην κεγαιχηεξν δσκάηην. Η εγθαηάζηαζε ζεξκνζηαηηθψλ βαιβίδσλ δελ επηηξέπεηαη ζ απηφ ην δσκάηην. Ο ζεξκνζηάηεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 1,5 m απφ ην έδαθνο, θαη καθξηά απφ ηα παξάζπξα ή άιιεο ζεξκάζηξεο. ηα ππφινηπα δσκάηηα ηνπ ζπηηηνχ ζεξκνζηαηηθέο βαιβίδεο κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ Χ Ε Ι Ρ Ι Μ Ο Σ Ο Τ C O N T R O L L E R Ο δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο βξίζθεηαη ζηνλ πίζσ κέξνο ηνπ controller (εηθφλα Νν2) «Νν7". ΠΡΟΟΥΗ : Όηαλ ν δηαθφπηεο "Νν7" O/Ι είλαη ζην Ο απελεξγνπνηεκέλνο ηφηε ν controller απνζπλδέεη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ αλεκηζηήξα θαζψο θαη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θπθινθνξεηή. Η αξηζηεξή έλδεημε "Νν2" ζηελ εηθφλα Νν1 δείρλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ηνπ ιέβεηα. Σα θνπκπηά "9" θαη "10" ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ εθίλεζε Burn-up θαη ην ζβήζηκν ηνπ ιέβεηα. (Σν ζβήζηκν είλαη δπλαηφ κφλν αλ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε απφ 35 C). Η θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα δειψλεηαη κε ηελ ιάκπα "5". Η δεμηά νζφλε "6" δείρλεη ηελ ηηκή ησλ παξακέηξσλ ε νπνία επηιέγεηαη απφ ην θνπκπί "11" θαη ζεκαηνδνηείηαη απφ κία απφ ηηο ιάκπεο "3". Η ηηκή ηεο παξακέηξνπ κπνξεί λα αιιάμεη απφ ηα θνπκπηά "8/12". Αλ ηα θνπκπηά δελ παηεζνχλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 10 δεπηεξφιεπηα ηφηε ν controller δείρλεη ηελ δεδνκέλε ζεξκνθξαζία. 5.4 Π Ι Ω Π Λ Ε Τ Ρ Α Σ Ο Τ C O N T R O L L E R Δηθόλα Νν2 πίζω πιεπξά ηνπ controller 1. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο λεξνύ boiler 2. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο λεξνύ ιέβεηα 3. ύλδεζε ζεξκνζηάηε ρώξνπ 4. ύλδεζε θπθινθνξεηή ηνπ boiler 5. ύλδεζε θπθινθνξεηή ηνπ ιέβεηα 6. ύλδεζε αλεκηζηήξα θαύζεο 7. Γηαθόπηεο on/off 8. Αζθάιεηα 5 Α 9. Καιώδην παξνρήο ξεύκαηνο 230V/50Hz ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [12]

13 5. 5 Β Α Ι Κ Η Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Η βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ controller είλαη: ειέγρνληαο ηελ απφδνζε ηνπ αλεκηζηήξα θαχζεο λα ειέγρεη θαη λα ξπζκίδεη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ηνπ ιέβεηα. Αλαγλψξηζε θαηάζηαζεο εθηάθηνπ αλάγθεο Ο controller αλαγλσξίδεη ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο: α) Υαιαζκέλνο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ. β) Απνζχλδεζε αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο λεξνχ. γ) Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζεξκνζηάηε αζθαιείαο. δ) Τπέξβαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ 93νC (ζεκαηνδνηείηε απφ ηελ νζφλε πνπ αλαβνζβήλεη. ηακαηάεη λα αλαβνζβήλεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία πέζεη θάησ απφ ηνπο 91νC). Ο controller θξαηάεη ζηελ κλήκε ηηο θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο αθφκα θαη φηαλ απνζπλδεζεί απφ ην ξεχκα, παξάγεη έλαλ ήρν θαη ην θφθθηλν ιακπάθη ALARM αλαβνζβήλεη. Παηψληαο ην θνπκπί ALARM CANCEL ζηακαηάεη ν ήρνο θαη εάλ ε βιάβε έρεη επηδηνξζσζεί επηζηξέθεη ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, εάλ ην θφθθηλν ιακπάθη ζπλερίδεη λα αλαβνζβήλεη ζεκαίλεη φηη ην ζθάικα ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη Κ Τ Κ Λ Ο Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Ο controller δνπιεχεη ζε ηξείο θάζεηο ιεηηνπξγίαο. α) Η θάζε Burn-up μεθηλάεη παηψληαο ην θνπκπί Start. Σφηε μεθηλάεη λα θπζάεη ν αλεκηζηήξαο ε θιφγα πνπ έρνπκε αλάςεη κεγαιψλεη θαη αληίζηνηρα ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ απμάλεη. Φηάλνληαο ζηνπο 35νC ηειεηψλεη ε θάζε Burn-up. Δάλ κέζα ζηηο επφκελεο δχν ψξεο ε ζεξκνθξαζία δελ αλέβεη, ηφηε πάεη ζηελ θάζε Extinguish (ζβεζίκαηνο). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο Burn-up κπνξνχκε εάλ ζέινπκε λα ζβήζνπκε ηνλ ιέβεηα αλά πάζα ζηηγκή παηψληαο ην θνπκπί Stop. Η ιεηηνπξγία ηεο θάζεο Burn-up θαίλεηαη απφ ην ιακπάθη πνπ αλαβνζβήλεη θαη ην νπνίν βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα θνπκπηά Start θαη Stop. Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ θαηά ην άλακκα ππεξβαίλεη ηνπο 35νC ηφηε ν controller παξαθάκπηεη ηελ θάζε burn-up. β) Η θάζε Work μεθηλάεη κεηά ηελ θάζε Burn-up ηε θάζε Work ν controller δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα θνληά ζηελ ηηκή πνπ ηνπ έρνπκε δεηήζεη. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε δεδνκέλε ηηκή, ν αλεκηζηήξαο μεθηλά (ε έληαζή ηνπ ξπζκίδεηαη απηφκαηα). Η αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πάλσ απφ ην δεδνκέλν επίπεδν ζηακαηά ηνλ αλεκηζηήξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα κπνξείηε λα παηήζεηε ην θνπκπί Stop (απαηηείηαη πάηεκα γηα 2 sec.). Απηφ πξνθαιεί ζηε ζπλέρεηα κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε π.ρ. γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο εζηίαο. Η θαηάζηαζε ζεκαηνδνηείηαη απφ ην LED πνπ αλαβνζβήλεη γξήγνξα. Μεηά απφ 30 ιεπηά ν controller πεγαίλεη απηφκαηα ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. O ρξφλνο απηφο κπνξεί λα κεησζεί πηέδνληαο κία θνξά ην πιήθηξν START. Η πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θάησ ησλ 35oC μεθηλά ηελ θάζε ζβεζίκαηνο ηνπ ιέβεηα. Αλ γηα 45 ιεπηά ε ζεξκνθξαζία δελ απμάλεη ηφηε ν αλεκηζηήξαο ζηακαηάεη θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ιέβεηα έρεη νινθιεξσζεί. ηε θάζε ζβεζίκαηνο κπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ ιέβεηα κε παξαηεηακέλν πάηεκα (2 δεπηεξφιεπηα) ηνπ θνπκπηνχ Stop. Η θάζε ζβεζίκαηνο ζεκαηνδνηείηαη απφ ην ιακπάθη led πνπ αλαβνζβήλεη. (Led κεηαμχ Start θαη Stop) ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο, ην ιακπάθη ζβήλεη. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [13]

14 5. 7 Π Α Ρ Α Μ Ε Σ Ρ Ο Ι Κ Α Ι Ρ Τ Θ Μ Ι Ε Ι Παξάκεηξνο Όξηα ξύζκηζεο Δξγνζηαζηαθή ξύζκηζε Απαηηνύκελε ζεξκνθξαζία λεξνύ C 70 C Γηάξθεηα θπζήκαηνο αλεκηζηήξα ζηελ θάζε 1 30 sec 10sec αλακνλήο Πεξίνδνο θπζήκαηνο αλεκηζηήξα ζηελ θάζε 2 40 min 3 min αλακνλήο Πνζνζηό ηζρύνο ιεηηνπξγείαο αλεκηζηήξα x 10% 3 10 (ζπκαίλεη %) 10 (ζπκαίλεη 100%) 5. 8 Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ε Π Α Ρ Α Μ Ε Σ Ρ Ο Ι Έλαο επηπιένλ αξηζκφο παξακέηξσλ ππάξρεη ζην θξπθφ κελνχ ηνπ controller. Παξάκεηξνο Αλάθηεζε εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεωλ (initial setting) Κωδη θόο Σηκή Δξγνζηαζηαθή ξύζκηζε UP Παξαηεξήζεηο Απηφ δελ είλαη κηα παξάκεηξνο, αιιά ν ηξφπνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ γηα εξγνζηαζηαθέο ηηκέο. Γηα λα θάλεηε ηελ αξρηθή ξχζκηζε, ην UP ζα πξέπεη λα είλαη "2" θαη λα παηήζνπκε ην θνπκπί επηινγήο "11". Θεξκνθξαζία θπθινθνξεηή P Υξόλνο παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξεηή [min] Θεξκνθξαζία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο θπθινθνξεηή boiler [ C] Θεξκνθξαζία παύζεο ιεηηνπξγίαο θπθινθνξεηή boiler [ C] Γηαθνξά ζεξκνθξαζίαο [ C] Πξνηεξαηόηεηα [0- off 1-on] Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ζεξκηζηάηε [ C] Πνζνζηό ηζρύνο ιεηηνπξγείαο αλεκηζηήξα x 10% Τζηέξηζε ηνπ αλεκηζηήξα θαηά ηηο δηαδηθαζέο on/off[ C] Σξνπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλεκηζηήξα P U U U Ο θπθινθνξεηήο δνπιεχεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε απφ P1+2 C, θαη ζηακαηάεη φηαλ είλαη κηθξφηεξε απφ P1 Όηαλ ν ζεξκνζηάηεο ρψξνπ δψζεη εληνιή λα θιείζεη ν ιέβεηαο ηφηε ν θπθινθνξεηήο θιείλεη γηα ρξφλν P2, θαη κεηά αλνίγεη γηα ρξφλν 30 sec. Η ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ν θπθινθνξεηήο ηνπ boiler ελεξγνπνηείηαη Η κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ν θπθινθνξεηήο ηνπ boiler απελεξγνπνηείηαη Η ειάρηζηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο πνπ απαηηείηαη κεηαμχ ηνπ ιέβεηα θαη ηνπ boiler. U Πξνηεξαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θπθινθνξεηή boiler F F (10 100% ) 10 (100%) F SL Πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ιέβεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ζεξκνζηάηε ρψξνπ 0 1 Κπκαηλφκελε πεξηζηξνθηθή ξχζκηζε 2 Κπκαηλφκελε πεξηζηξνθηθή ξχζκηζε ζρεηίδεηαη κε ηελ θιάζε ηνπ κνηέξ ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [14]

15 6. Τ Ν Δ Ε Ε Ι 6. 1 Τ Ν Δ Ε Η Κ Τ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σνλ θπθινθνξεηή ηνλ ζπλδένπκε ζηα ηξία θαιψδηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ ιέβεηα θαη έρνπλ ηελ έλδεημε θπθινθνξεηήο. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ησλ λεξψλ θηάζεη ζηελ ζεξκνθξαζία ησλ P1=35 C (φπσο έρεη ξπζκηζηεί εξγνζηαζηαθά) ηφηε ν controller δίλεη εληνιή ζηνλ θπθινθνξεηή λα μεθηλήζεη. Καζ φιε ηελ δηάξθεηα πνπ ηα λεξά είλαη πάλσ απφ ηελ ζεξκνθξαζία P1 ν θπθινθνξεηήο ιεηηνπξγεί. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ησλ λεξψλ πέζεη θάησ απφ ηελ ζεξκνθξαζία P1 ηφηε ν θπθινθνξεηήο ζηακαηάεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Τ Ν Δ Ε Η Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ο Τ Θ Ε Ρ Μ Ο Σ Α Σ Η Ο ζεξκνζηάηεο ρψξνπ ζπλδέεηαη ζηα δχν θαιψδηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ ιέβεηα θαη έρνπλ ηελ έλδεημε ζεξκνζηάηεο. Η ζχλδεζε απηή ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο απιφο δηαθφπηεο on/off. Γελ δίλεη νχηε απαηηεί ξεχκα. (Αλ ν ζεξκνζηάηεο πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δίλεη ξεχκα ηφηε ηνλ νδεγνχκε ζε έλα εμσηεξηθφ ξειέ θαη απφ εθεί παίξλνπκε ηελ επαθή on/off) Τ Ν Δ Ε Η Σ Ρ Ο Φ Ο Δ Ο Ι Α Τπάξρεη έλα θαιψδην ηξνθνδνζίαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ controller ηνπ ιέβεηα. πλδέζηε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο κία πξίδα κε γείσζε. ΜΗΝ ΣΡΟΦΟΓΟΣΔΙΣΔ ΠΟΣΔ ΣΟΝ ΛΔΒΗΣΑ ΜΔ ΡΔΤΜΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΚΑΛΩΓΙΟ ΥΩΡΙ ΓΔΙΩΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Χρηςιμοποιήςτε ςφςτημα αδιαλείπτου τροφοδοςίασ (U.P.S. uninterruptible power supplies) ψζηε λα απνθχγεηε ηπρφλ πξνβιήκαηα ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ξεχκαηνο. Βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε δηαθνπέο ξεχκαηνο ή κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [15]

16 Τδξαπιηθό θύθιωµα Α) Τδξαπιηθφ θχθισµα αλνηθηνχ ηχπνπ (open vented) Οη ιέβεηεο LIGNI είλαη πξνηηκφηεξν λα εγθαζίζηαληαη ζε πδξαπιηθφ ζχζηεκα κε δνρείν δηαζηνιήο αλνηρηνχ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα ζρήκαηα. Ο θπθινθνξεηήο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί είηε ζηε γξακκή πξνζαγσγήο είηε επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα. Η εγθαηάζηαζε ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο αλνηρηνχ ηχπνπ κπνξεί λα γίλεηαη ζην πςειφηεξν επίπεδν νιφθιεξνπ ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο. Γελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εγθαηάζηαζε ζθαηξηθψλ βαιβίδσλ (δηθιείδσλ) ζηνπο ζσιήλεο αζθαιείαο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα θαη ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο. Οη ζσιήλεο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηνπο ζσιήλεο ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [16]

17 εηζαγσγήο θαη εμφδνπ ηνπ ιέβεηα ζε ζεκεία φζν ηνλ δπλαηφλ πην θνληά ζην ιέβεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκε θάζεηε δηαδξνκή κεηαμχ δνρείνπ δηαζηνιήο θαη ιέβεηα. Δάλ ν θπθινθνξεηήο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ζσιήλα επηζηξνθήο θαη ε θεθαιή ηεο αληιίαο ζηελ κέγηζηε ηαρχηεηα είλαη ( h» ή «h) θάζεηε απφζηαζε ζην παξαπάλσ ζρέδην πξέπεη λα επηηπγράλεηαη εληφο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο (h λνείηαη ε θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αλψηεξνπ ζεξκαληηθνχ ζψκαηνο ηνπ θπθιψκαηνο θαη ηνπ θαηψηεξνπ επηπέδνπ ηνπ αλνηρηνχ δνρείνπ δηαζηνιήο). Δάλ ε h δελ επηηπγράλεηαη ζέλα ηέηνην ζχζηεκα, ζα ππάξρεη αλαξξφθεζε αέξα ζηα ζεξκαληηθά ζψκαηα ζην πςειφηεξν επίπεδν ηνπ θπθιψκαηνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν θπθινθνξεηήο ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζηνλ ζσιήλα πξνζαγσγήο απφ ηνλ ιέβεηα. Πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλα πδξφκεηξν ζην ζσιήλα πξνζαγσγή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ πίεζεο θαη λα γίλεηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ δηαξξνέο. Σν πδξφκεηξν ζα πξέπεη λα αγνξαζηεί μερσξηζηά θαη ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζην ίδην επίπεδν κε ηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα. Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζσιήλαο παξάθακςεο κεηαμχ ησλ ζπλδέζεσλ εηζαγσγήο θαη εμφδνπ ηνπ θπθινθνξεηή πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη ε κέγηζηε πξνζαγσγή λεξνχ φηαλ ν θπθινθνξεηήο είλαη θιεηζηφο θαη ππάξρεη θαχζε θαπζίκνπ ζην ιέβεηα, θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα μαθληθψλ δηαθνπψλ ξεχκαηνο. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία λεξνχ ζην πδξαπιηθφ θχθισκα είλαη ζρεηηθά ρακειή, ηδηαίηεξα φηαλ έρεη γίλεη αλάθιεμε ζηεξενχ θαπζίκνπ, είλαη θπζηνινγηθφ νη πδξαηκνί ζηα θαπζαέξηα λα ζπκππθλψλνληαη. Η ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζπάληα δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηνλ ιέβεηα, αθνχ ζηακαηά φηαλ ν ιέβεηαο δεζηαίλεηαη. Ωζηφζν, ν ιέβεηαο δελ ζα πξέπεη λα δνπιεχεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζπκπχθλσζεο. Όηαλ αλνίγεηαη ε πφξηα θφξησζεο, εάλ ηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ είλαη πγξά, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζηα αέξηα θαχζεο. Η δηαξθήο ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ δελ δεκηνπξγεί κφλν καδηθή αηζάιε ζηηο ζεξκαληηθέο επηθάλεηεο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο, αιιά επεξεάδεη επίζεο ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ ιέβεηα. αο ζπληζηνχκε ηελ παξαθάησ ιχζε. Μπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε κηα ζεξκνζηαηηθή ηξίνδε βάλα αλάκημεο κεηαμχ ησλ ζσιήλσλ πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξαπάλσ ζρέδην θπθιψκαηνο. Δδψ, ε ηξίνδε βάλα ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα ξπζκηζηεί ζηνπο 45 C. Σφηε ην λεξφ ζα παξαθακθηεί απεπζείαο κεηαμχ πξνζαξκνγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα, κέρξη ε ζεξκνθξαζία επηζηξνθή ηνπ λεξνχ θηάζεη ηνπο 45 C. Β) Τδξαπιηθό θύθιωµα θιεηζηνύ ηύπνπ Ο ιέβεηαο LIGNI κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε ζχζηεκα ζέξκαλζεο θιεηζηνχ ηχπνπ (ππφ πίεζε) εάλ αθνινπζεί ην επφκελν ζρήκα κε ηελ πξνζζήθε ελφο ζεη ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [17]

18 7. Τ Ν Σ Η Ρ Η Η Κ Α Ι Κ Α Θ Α Ρ Ι Μ Ο Η ηαθηηθή ζπληήξεζε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ε Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Ε Ι Διέγμηε ην επίπεδν λεξνχ ή ηεο πίεζεο είηε ζηα ζπζηήκαηα αλνηρηνχ ηχπνπ είηε ζηα ζπζηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ. Σν πδξφκεηξν πξέπεη λα ζεκεηψλεηε κεηά ηελ πξψηε πιήξσζε ηνπ ιέβεηα. Έηζη ην επίπεδν λεξνχ κπνξεί λα ειέγρεηαη ηαθηηθά. Δάλ ην επίπεδν λεξνχ ή ε πίεζε είλαη θάησ απφ ην επίπεδν ζηαηηθήο πίεζεο ή ηεο ξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, απαηηείηαη αλαπιήξσζε λεξνχ. Η αλαπιήξσζε λεξνχ ζα πξέπεη λα απνζθιεξαίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο πξηλ ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζην ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε δηάβξσζε κέζα ζην θχθισκα ζέξκαλζεο θαη ηνλ ιέβεηα. Οη κπξνζηηλέο πφξηεο ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη σο πξνο ην ζσζηφ θιείζηκν. Σα ζρνηληά απφ θάηκπεξγθιαο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη φηαλ είλαη απαξαίηεην. Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ησλ ππξίκαρσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ κπξνζηηλψλ πνξηψλ. Δάλ παξνπζηάδνπλ δεκηά, ζα έρεηε πςειφηεξεο επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα ππξίκαρα ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ ξσγκψλ. Διέγμηε εάλ ππάξρνπλ δηαξξνέο αεξίσλ θαχζεο απφ ηηο ζπλζέζεηο θαπλνδφρνπ ηνπ ιέβεηα θαη επηζθεπάζηε ηεο εάλ είλαη απαξαίηεην. Διέγμηε ηηο θαισδηψζεηο ζηνλ πηλάθα ειέγρνπ θαη ηηο θαισδηψζεηο πξνο ηνλ θπθινθνξεηή ζέξκαλζεο θαη ηνλ αλεκηζηήξα. Διέγμηε ην παξέκβπζκα ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ αλεκηζηήξα. Διέγμηε ην παξέκβπζκα πίζσ απφ ην νπίζζην θάιπκκα θαζαξηζκνχ. Διέγμηε ηα αλνίγκαηα ηεο εηζφδνπ ηνπ πξσηεχνληα αέξα κέζα ζηνλ ζάιακν θαχζεο. Αθαηξέζηε νπνηεζδήπνηε επηθαζήζεηο νη φπνηεο κπνξεί λα θξάδνπλ ηε ξνε ηνπ αέξα ζηνλ ζάιακν θαχζεο Σ Α Χ Σ Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο Κάζε 2-3 εκέξεο θαη πξηλ απφ ην άλακκα, πξέπεη λα θαζαξίδεηε ην δνρείν ζπιινγήο ζηάρηεο ηνπ ιέβεηα: Αλνίμηε ην θάησ πνξηάθη ζηαρηνδνρείνπ ηνπ ιέβεηα. Αδεηάζηε ην ζηαρηνδνρείν ζε έλα κεηαιιηθφ δνρείν απνξξηκκάησλ. Κιείζηε εξκεηηθά ην θάησ πνξηάθη ζηαρηνδνρείνπ ηνπ ιέβεηα Θ Α Λ Α Μ Ο Κ Α Τ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ε Κάζε κήλα πεξίπνπ, (ή κεηά απφ θαχζε 2-3 ηφλσλ μχινπ) πξέπεη λα θαζαξίδεηε ηνλ ζάιακν θαχζεο θαη ηηο θάζεηεο πιάθεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζ απηφλ. Ο θαζαξφο ζάιακνο θαχζεο επλνεί ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θαη ηελ κέγηζηε απφδνζή ηεο. Γηα ηνλ παξαπάλσ θαζαξηζκφ ίζσο πξέπεη λα πξνκεζεπηείηε κία ειεθηξηθή ζθνχπα εηδηθή γηα αλαξξφθεζε ζηάρηεο φπσο επίζεο θαη κία βνχξηζα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ επηθαλεηψλ. Αθνινπζήζηε ηελ εμήο δηαδηθαζία: Αλνίμηε ηελ κπξνζηηλή πφξηα ηνπ ιέβεηα. Με ηελ ειεθηξηθή ζθνχπα απνξξνθήζηε (ή μχζηε κε κία βφπξηζα) ηηο ζηάρηεο θαη ηα ππνιείκκαηα πνπ ζπζζσξεχηεθαλ ζηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα θαη ζηελ πάλσ πιεπξά ηεο εζηίαο. ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [18]

19 Κιείζηε θαη πάιη εξκεηηθά ηελ πφξηα Ξεβηδψζηε ην πάλσ θαπάθη ηνπ ιέβεηα θαη αθαηξέζηε ην εζσηεξηθφ θάιπκα. Αθαηξέζηε ηνπο ηέζζεξηο επηβξαδπληήξεο θαπζαεξίσλ θαη θαζαξίζηε ηνπο. Ξχζηε κε ηελ βνήζεηα ηεο βνχξηζαο ηηο επηθάλεηεο ησλ θάζεησλ δηαδξνκψλ Ξεβηδψζηε έλα απφ ηα θάησ πιαηλά θαπάθηα θαζαξηζκνχ ηνπ ιέβεηα θαη αθαηξέζηε ην εζσηεξηθφ θάιπκκα. Αθαηξέζηε κε κία ειεθηξηθή ζθνχπα ηελ ζηάρηε πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [19]

20 ΜΟΝΣΕΛΟ SERIAL NUMBER ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ LIGNI ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΩΝ A/A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟ ΛΕΒΗΣΑ ΞΤΛΟΤ LIGNI [20]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού

Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού Δσάγγειος Ν. Μαρθοσιής Οδεγίες Δγθαηάζηαζες Ιδηωηηθού Μεηεωροιογηθού ηαζκού 1/6/2013 2 η Έκδοση 2 Δγθαηάζηαζε Μεηεσξνινγηθνχ Σηαζκνχ Δηζαγσγή Οη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιδησηηθνύ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΔΤΜΟΡΦΗΛΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΤΡΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΛΑΚΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΠΑΛΑΙΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ ΗΥΟΤ Κσλζηαληίλνο Παδαξνχιαο Δηζεγεηήο: Καζεγεηήο Γηψξγνο Σζηξηγψηεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 2 Κεθάιαην 1 «Ήρνο» 3

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα