ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN"

Transcript

1 1

2 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπν πνπ ζαο πνχιεζε ην ιέβεηα. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζθνπφ. Κάζε επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή απνθιείεηαη γηα δεκίεο ζε πξφζσπα, δψα ή πξάγκαηα, ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, ηε ξχζκηζε, ηε ζπληήξεζε ή ηελ αθαηάιιειε ρξήζε. ε πεξίπησζε δηαξξνήο λεξνχ ε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηείηαη ή λα απελεξγνπνηείηαη απφ ηελ πξίδα, θαη έπεηηα θιείζηε ηελ παξνρή λεξνχ θαη ελεκεξψζηε ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν γηα λα γίλεη ην service φπνπ θαηέρεη ηελ άδεηα εγθαηάζηαζεο. Απηφ ην εγρεηξίδην απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπζθεπήο θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο κε πξνζνρή θαη πξέπεη πάληα λα ζπκπεξηιακβάλεηαη κε ηε ζπζθεπή, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ηδηνθηήηε ή ρξήζηε, ή ζηελ πεξίπησζε ηεο ζχλδεζεο κε άιιε εγθαηάζηαζε. ε πεξίπησζε βιάβεο ή κε ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο αλαδεηείζηε έλα λέν αληίγξαθν απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Σνλίδνπκε φηη ε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο πνπ επεμεξγάδεηαη βην - κάδα θαη ζηεξεά θαχζηκα, θαη πνπ έρεη επαθή κε ειεθηξηθφ ξεχκα θαη λεξφ, απαηηεί ζεβαζκφ θαη ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο, φπσο : Η ρξήζε ηνπ ιέβεηα απφ ηα παηδηά θαη ηα άηνκα κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ρσξίο ζπλνδεία δελ επηηξέπεηαη.

3 3 Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο εγθαηαζηάζεηο ιέβεηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζεξκνθξαζίεο πςειφηεξεο απφ 110 C, θαη πίεζε κεγαιχηεξε απφ 3 bar. Γελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε εχθιεθηα θαχζηκα ( νηλφπλεπκα, πεηξέιαην) γηα ηελ ηαρχηεξε αλάθιεμε ηνπ μχινπ. Απαγνξεχεηαη λα απνζεθεχεηε εχθιεθηα πιηθά θνληά ζην ιέβεηα θαη θιείζηε ηελ πφξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθιεμεο. Οη ζηάρηεο πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζε θιεηζηά θαη κε εχθιεθηα δνρεία. Απαγνξεχεηαη ε απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ πιηθψλ πνπ πξνθαινχλ θιφγα ή ηνλ θίλδπλν έθξεμεο ( π.ρ. πιαζηηθέο ζαθνχιεο, πξηνλίδη, ζθφλε άλζξαθα, ιάζπε, θιπ.). Απαγνξεχεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή ηερληθή επέκβαζε ή ν θαζαξηζκφο ηνπ ιέβεηα πξηλ λα είλαη απελεξγνπνηεκέλνο απφ ηνλ θεληξηθφ δηαθφπηε παξνρήο ξεχκαηνο, ηε ξχζκηζε ηεο ζπζθεπήο ( 0 ) " off". Απαγνξεχεηαη λα αιιάμεηε ηα ζηνηρεία αζθαιείαο. Απαγνξεχεηαη λα θιείζεηε ηηο νπέο ζην δσκάηην φπνπ βξίζθεηαη ν ιέβεηαο. Οη αεξαγσγνί ρξεηάδνληαη γηα ηε ζσζηή θαχζε. Να κελ ππάξρεη έθζεζε ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε. Ο ιέβεηαο δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη δελ πεξηέρεη θαλέλα αληηςπθηηθφ ζχζηεκα. Απαγνξεχεηαη λα απελεξγνπνηήζεηε ην ιέβεηα φηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα πέζεη θάησ απφ ην κεδέλ ( γηα ηελ απνηξνπή ηνπ παγψκαηνο). Να είζηε ελήκεξνη γηα ηελ ζέζε αζθάιεηαο βαιβίδαο αέξα ( ιεπηνκεξείο εμεγήζεηο ζην θεθάιαην ΑΡΥΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ BOILER). ε πεξίπησζε επέκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή ζπζθεπή ηνπ ιέβεηα, απελεξγνπνηήζηε φιεο ηηο ειεθηξηθέο θαισδηψζεηο θαη έηζη αθαηξείηαη απφ ηελ πξίδα. Η εξγαζία κε κνλάδα ιέβεηα απαγνξεχεηαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ( ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ), κε κε νξζή ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, παξά κφλν ππφ ηελ επίβιεςε ελφο θεδεκφλα, θαη αλζξψπσλ νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σα παηδηά πξέπεη λα επνπηεχνληαη απφ έλαλ θεδεκφλα, δεδνκέλνπ φηη δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή ηνπ ιέβεηα. Αλ ππάξρεη βιάβε πξνζηαζίαο ηζρχνο, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ζην εξγνζηάζην θαη λα γίλεη ε εμππεξέηεζε απφ έλα εμνπζηνδνηεκέλν

4 4 αληηπξφζσπν ή εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα λα απνθχγεηε ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο. 1.2 Διάρηζηε απόζηαζε από εύθιεθηα πιηθά Φξνληίζηε λα ππάξρεη επαξθήο απφζηαζε απφ εχθιεθηα πιηθά, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ίδηνπ. Διάρηζηε απφζηαζε απφ εχθιεθηα πιηθά απαηηείηαη απφ ην λφκν παξαθαινχκε λα ελεκεξσζείηε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ζέξκαλζε θαη ηελ εθπνκπή απνβιήησλ. Η ειάρηζηε απφζηαζε ηνπ ιέβεηα θαη ηνπ ζσιήλα θαπζαεξίσλ απφ ηε ρακειήο θαη κέηξηα ηζρχο εχθιεθηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100 mm. Διάρηζηε απφζηαζε απφ εχθιεθηα πιηθά είλαη 200 mm, θαη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα πιηθά ησλ νπνίσλ ε ηηκή επθιεθηφηεηαο δελ είλαη γλσζηή. Κίλδπλνο ππξθαγηάο! Η απνζήθεπζε εχθιεθησλ πιηθψλ θαη ηα πγξά θνληά ζην ιέβεηα απαγνξεχεηαη. Να είζηε βέβαηνο πσο έρεη γίλεη πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνπο ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε απφζηαζε ηνπ θαχζηκνπ πιηθνχ απφ ην ιέβεηα. Καπζηκόηεηα ηωλ πιηθώλ θαηαζθεπήο Α. Με- θαπζηηθά Ακίαληνο, πέηξα, πέηξηλα ζηνηρεία, θεξακηθά πιαθάθηα ηνίρνπ. ηεξαθφηα, ζνβάο, ηζηκεληνθνλίακα (ρσξίο νξγαληθά πξφζζεηα) Β. Με εχθνιε αλάθιεμε Πιάθα Γπςνζαλίδαο, γπαιί, πιάθα ηλψλ ηνπ ACUMINE, ISOMINE, ROYALITE, ΛΙΓΝΟ, VELOX, HERACLITE. Γ1. Υακειή πηζαλφηεηα αλάθιεμεο Ξχιν νμηάο θαη δξπφο, ζπλζεηηθφ μχιν, ην αξρείν, πιάθα ηνπ HOBREX, εζσηεξηθή κλήκε. Γ2. Μέζε πηζαλφηεηα αλάθιεμεο μχιν πεχθνπ, θχιια πεχθνπ,

5 5 ζχλζεηα πιηθά Γ3. Δπθνιία αλάθιεμεο Άζθαιηνο, ραξηφλη, ραξηνβάκβαθαο ή πιηθά απηνχ, κνξηνζαλίδεο, θειιφ, πνιπνξεζάλε, πνιπζηπξέλην, πνιππξνππιέλην, πνιπαηζπιέλην,πάησκα ηλψλ. 2. Πεξηγξαθή ηνπ Μπόηιεξ Σν Μπφηιεξ ΣΚΑΝ αλαπηχρζεθε θαζψο ε Δηαηξεία Radijator ENGINEERING ζα ήζειε λα ην πξνζθέξεη ζηελ αγνξά ηνπ ιέβεηα, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηηο κεραληθέο θαη ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πξννξίδεηαη εηδηθά γηα ηε ρξήζε ηεο βηνκάδαο σο θαχζηκν. Υξεζηκνπνηψληαο ην γεληθφ φξν «βηνκάδα», βέβαηα, πξσηίζησο ελλννχκε θαη ζεσξνχκε πσο είλαη - ην πέιιεη, αιιά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ε δπλαηφηεηα ηεο θαχζεο ησλ θνπθνπηζψλ απφ ειία θεξάζηα, αγξηνθέξαζα, θιπ... ). Αλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα κνξθή βηνκάδαο πνπ δελ αλαθέξεηαη, είλαη θαιφ θξνληίζεηε λα θαιέζεηε ηελ ππεξεζία ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο Radijator Engineering ή έλα εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν, γηαηί πνιχ ζπρλά θάπνηεο κνξθέο βηνκάδαο απαηηνχλ μερσξηζηέο, εηδηθέο ιχζεηο θαχζεο. Με ηε ρξήζε απηψλ ησλ θαπζίκσλ απηφκαηα απηφ ζεκαίλεη ηνλ απηφκαην έιεγρν ησλ θχξησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο. ε φια ηα πξνβιεπφκελα παξαδείγκαηα ρξεζηκνπνηείηαη βηνκάδα πνπ απαηηεί έλαλ νξηζκέλν βαζκφ μεξφηεηαο ησλ θαπζίκσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη απαηηήζεηο ησλ αγνξψλ αληηκεησπίδνπλ πάληα φζν είλαη δπλαηφλ πην θνηλά είδε θαπζίκσλ, έηζη ψζηε λα κπνξείηε λα ελεξγνπνηείζεηε ην TKAN ιέβεηα κε ζηεξεά θαχζηκα (μχιν) θαη ζηε ζπλέρεηα ε θαχζε λα γίλεηαη ρεηξνλαθηηθά. Μφλν ε θαχζε ιακβάλεη ρψξα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαγθαζηηθνχ πξνζρέδηνπ θπγνθεληξηθνχ αλεκηζηήξα, θαζψο ππάξρεη θαη έμνδνο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαη πξνζζέηνληαο δεπηεξεχνπζεο παξνρέο απφ ηνλ αλεκηζηήξα γηα ηελ εηζαγσγή αέξα απφ ηελ πιεπξά εμφδνπ ηνπ ιέβεηα. Φπζηθά ε θαχζε ηνπ ΣΚΑΝ ζηηο ζπλζήθεο απηέο είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηελ αξρή ηνπ ειεχζεξνπ ζρεδίνπ ή βεβηαζκέλα κφλν κε έλαλ αλεκηζηήξα. Σα πέιιεη ηνπ μχινπ παξάγνληαη απφ 100% μχια. Τπνιείκκαηα μχινπ ππφ πςειή πίεζε είλαη ζπκπηεζκέλα ζε δηζθία δηακέηξνπ 6 mm θαη κήθνο απφ 2-3 εθαηνζηά. Σα πέιιεη ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζσζηά ζε έλα ζηεγλφ κέξνο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνδνηηθή θαχζε. Οη ιέβεηεο ΣΚΑΝ 1 θαη ΣΚΑΝ 2 θάλνπλ ρξήζε πέιιεη δηακέηξνπ 6mm, κήθνπο 5-30 ρηιηνζηψλ θαη πγξαζίαο έσο 10 % πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN

6 6 Οη ιέβεηεο ηεο ζεηξάο ΣΚΑΝ θαηαζθεπάδνληαη ζε δχν απνδφζεηο : ΣΚΑΝ1 θαη ΣΚΑΝ2. Σν ΣΚΑΝ1 θαιχπηεη ηελ πεξηνρή ηζρχνο απφ kw θαη ην ΣΚΑΝ θαιχπηεη ηελ πεξηνρή απφ kw. Τπάξρνπλ έγθπξα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία επηβεβαηψλνπλ ηηο εθπνκπέο θαπζίκσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ιέβεησλ pellet, φκσο πξνο ην παξφλ δελ πθίζηαληαη απηά ηα πηζηνπνηεηηθά, φηαλ ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην μχιν, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ζαο ζπληζηνχκε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο δεμακελήο (ζψξεπζεο δεζηνχ λεξνχ) γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ 55L/kW φγθνπ ηεο νλνκαζηηθήο δχλακεο (ζε νξηζκέλεο αγνξέο, φπσο:. αγνξέο ΛΟΒΔΝΙΑ, απηφ δελ απνηειεί ζχζηαζε γηα ηελ πειάηε, αιιά λνκηθή δηάηαμε). ΚΑΣΑΚΔΤΗ Με ηελ εμσηεξηθή ζρεδίαζε, κε ηα αλνίγκαηα κεγέζνπο κίαο εζηίαο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ΣΚΑΝ δηαηεξνχληαη φια ηα θαιά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ κνληέινπ ζην νπνίν ε Radijator ENGINEERING δηαθξίζεθε ζηελ αγνξά. Σν ηκήκα φπνπ βξίζθεηαη ην λεξφ ηνπ ιέβεηα, ν ηξφπνο ηεο αληαιιαγήο ζεξκφηεηαο κεηαμχ ησλ θαπζαεξίσλ θαη ηνπ λεξνχ πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο βηνκάδαο θαη ησλ θάξβνπλσλ. Με ηε ρξήζε ησλ αλεκηζηήξσλ, δειαδή, ιφγσ ηνπ αλαγθαζηηθνχ ζρεδίνπ νη δηαδξνκέο ησλ θαπζαεξίσλ είλαη κεγαιχηεξεο απφ φ, ηη ζηνπο ζπλήζεηο ιέβεηεο. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε δξνκνινγεηή γηα ηα θαπζαέξηα, (ην ιεγφκελν ζηξνβηιηζκφ), ν νπνίνο απμάλεη ην βαζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ιέβεηα. Η απφδνζε κε θαχζε πέιιεη είλαη πάλσ απφ 90%. ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ ζηελ έμνδν είλαη πεξίπνπ 120 C, θαη ζε κέγηζηε πνζφηεηα, είλαη θάησ απφ 150 C. Οη ηηκέο απηέο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα παξαηεξεζνχλ ζηελ νζφλε. Κάζε ιέβεηαο TKAN έρεη έλα ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ραιθνχ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αλεκηζηήξα γηα ζεξκηθή αζθάιεηα, θαζψο θαη ην δνζνκεηξεηή αζθαιείαο γηα ηελ πεξίπησζε έλαξμεο ππξθαγηάο. Όια ηα κέξε ηνπ ηκήκαηνο λεξνχ ηνπ ιέβεηα είλαη θηηαγκέλα απφ πιηθά πνηφηεηαο ST 35.4 θαη ην πάρνο ιακαξίλσλ ηνπ ιέβεηα απφ 5 mm ή πεξηζζφηεξν, αλάινγα κε ηελ δχλακε ηνπ ιέβεηα. Η νζφλε έρεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνηχπνπ ηεο ΔΔ, δειαδή Πξφηππν P265GH EUII. Ο ζάιακνο θαχζεο, θαηά ηελ αξρηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Σν ιεγφκελν, «εθαηζηηαθφ», φπνπ ε δψλε ηεο κεηαθνξάο θαχζηκνπ θηλείηαη θαηαθνξχθσο πξνο ηα άλσ, δειαδή

7 7 πεγάδεη κέρξη ηελ δψλε θαχζεο. Δίλαη θηηαγκέλε απφ ζηεξεά κνλσηηθά πιηθά θαη ρπηνζίδεξν. Η κεηαθνξά θαπζίκνπ γίλεηαη απφ δχν θνριίεο. Σν θαχζηκν πξνέξρεηαη απφ ηνλ αλαξξνθεηήξα ρσξεηηθφηεηαο 240 L. Δάλ είλαη απαξαίηεην, είλαη εχθνιν λα δηαιχζεηε νιφθιεξν ην ζχζηεκα ζε ηξεηο αλεμάξηεηεο ηκήκαηα : ζάιακνο πέιιεη, ν κεραληζκφο γηα ηε ξχζκηζε θαη ην κπφηιεξ. Πεξηγξαθή 1. Μπφηιεξ

8 8 2. Γσκάηην θαχζεο 3. Σξνθνδνηηθφ 4. Θάιακνο Πέιιεη 5. Γνρείν ζηάρηεο 3.1 Γεληθέο Πξνεηδνπνηήζεηο Ο λζβητασ πρζπει να ρυθμιςτεί ςωςτά για τη ςωςτή λειτουργία! Ο λζβητασ παρζχεται με ζνα εξωτερικό επίχριςμα που περιζχει μόνωςη, 30 χιλιοςτά πάχοσ. Η θζςη του θαλάμου πζλλετ και του μηχανιςμοφ μεταφοράσ του πζλλετ επιτρζπει την άριςτη λειτουργία αυτών ςε ςχζςη με τη λειτουργία του μπόιλερ. Είναι δυνατόν να παραγγείλετε από το εργοςτάςιο απόςυναρμολογοφμενα τα κομμάτια και να δημιουργήςετε κάποια παραλλαγή. Επιπρόςθετα, αν είναι αναγκαίο να κάνετε αλλαγζσ ςτον τομζα, επειδή ο αναρροφητήρασ και το ςφνολο του μηχανιςμοφ αποςυναρμολογοφνται τότε μετρήςτε τη δοςολογία ςε ςχζςη με το λζβητα. Οι ηλεκτρικζσ ςυνδζςεισ ζχουν εφκολουσ διακόπτεσ ON - OFF καθώσ και εφκολη επαναςυναρμολόγηςη επομζνωσ, δεν είναι αναγκαίο προςωπικό εξειδικευμζνο ηλεκτρικό πεδίο. Σα δνρεία πέιιεη γηα ην ΣΚΑΝ1 θαη ην ΣΚΑΝ2 έρνπλ επέιηθηε ζχλδεζε κε ην κεραληζκφ κεηαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δφλεζε θαηά ηε ιεηηνπξγία.

9 9 Η κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα είλαη 3 bar, 1 bar, ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα είλαη 110 C. Σν κπφηιεξ κε ηνπο 2 αλεκηζηήξεο, ε απηνκαηνπνίεζε θαη νη θεξακηθέο ζεξκάζηξεο μχινπ θαη φιεο απηέο νη ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχλ 230 volt, έηζη ψζηε ε εζθαικέλε εγθαηάζηαζε θαη ν απξφζεθηνο ρεηξηζκφο κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε δσή θαη λα πξνθιεζεί ειεθηξνπιεμία. Ο ιέβεηαο ζηεξεψλ θαπζίκσλ θαη νπνηαδήπνηε αλαγθαζηηθή αιιαγή ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα θαη λνκηθνχο θαλνληζκνχο. Κάζε κεραληθή ή ειεθηξηθή αιιαγή ζην ζρεδηαζκφ ή ηελ εγθαηάζηαζε λα ζεσξεζεί σο παξαβίαζε ησλ φξσλ εγγχεζεο θαη ζα νδεγήζεη ζε ζηξέβισζε ηνπ. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ν ιέβεηαο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη ζσζηά ελάληηα ζηελ ππεξβνιηθή ππεξπίεζε θαη ππεξζέξκαλζε. Γηα ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ν πδξαπιηθφο / εγθαηαζηάηεο είλαη ππεχζπλνο. Ο θαηαζθεπαζηήο ( Radijator Engineering ) δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα νπηαδήπνηε βιάβε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαθή εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα. Οη βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε: - Ο ιέβεηαο κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε έλα αλνηθηφ ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο, αιιά επίζεο θαη ζε έλα θιεηζηφ ζχζηεκα ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. ε πεξίπησζε ζχλδεζεο ζε έλα θιεηζηφ ζχζηεκα, ζπληζηάηαη λα εγθαηαζηήζεηε ηε βαιβίδα ζεξκηθήο αζθάιεηαο, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο λνκνζεζίεο ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο ην νπνίν ν ιέβεηαο είλαη ζπλδεδεκέλνο. - Ο ιέβεηαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αζθαιή απφζηαζε απφ εχθιεθηα πιηθά. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα είλαη αξθεηά καθξηά απφ ηα πηζαλά εκπφδηα ζην ιεβεηνζηάζην γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ ζπληήξεζε. Βιέπε ζρήκα 9. - Ηιεθηξηθή ηζρχο ηνπ ιέβεηα είλαη 230V 50Hz θαζψο θαη ε ζχλδεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ε ζχλδεζε γίλεηαη απφ έλα άηνκν κε ηελ θαηάιιειε άδεηα.

10 10 - Η ζχλδεζε κε ηελ θακηλάδα, επίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο δεζκεπηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, φπσο κπνξείηε λα δείηε παξαθάησ. 3.2 Μέηξα θαη κελακηζκνί αζθαιείαο γηα ηνπο ιέβεηεο ΣΚΑΝ ρήκα 4 ρήκα 5 ρεκα 6 Γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ κπφηιεξ είλαη αλαγθαίν λα ζπλαξκνινγνχληαη θαη λα ζπληεξνχληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο: Βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο Η βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο πξέπεη λα είλαη δηακέηξνπ 1/2 ίληζαο θαη λα βαζκνλνκεζεί ζε έλα κέγηζην 3 bar. Απηφ ην ζηνηρείν αζθαιείαο, πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα πεξηνξηζκνχ ηεο πίεζεο, πξέπεη λα έρεη ηέηνηα θαηαζθεπή γηα λα αληέρεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππεξαλαιήςεηο θαη ζεξκνθξαζίεο θαη πηέζεηο, θαζψο ην πεξηερφκελν ηνπ απνηειείηαη απφ πγξφ γηα ηε ζέξκαλζε. πλήζσο ζηελ ίδηα ζέζε είλαη ν εμαεξηζκφο ( ρήκα 5 ) θαη ην καλφκεηξν (ρήκα 6) φπνπ ζπλδένληαη έηζη ψζηε απηά ηα ηξία ζηνηρεία καδί λα απνηεινχλ κηα νκάδα αζθαιείαο θαη λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζηνλ ζπλδεηήξα «Σ». Απηφ ην ζηνηρείν ηεο αζθάιεηαο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε πεξηνδηθή επαλεθηίκεζε ηεο βαζκνλφκεζεο, ηεο νπνίαο ν επελδπηήο, δειαδή ν ρξήζηεο ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα θέξεη έγθπξα έγγξαθα.

11 11 Η βαιβίδα αζθαιείαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην πςειφηεξν ζεκείν απ 'επζείαο ζην ιέβεηα ρσξίο νπνηαδήπνηε ζσιήλσζε ή νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία ζην ελδηάκεζν. Γηα ην ζθνπφ απηφ ππάξρεη κία εηδηθά ζρεδηαζκέλε ππνδνρή ( πδξαπιηθφ ζρεδηάγξακκα ). Οπνηαδήπνηε κείσζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζπλδεηήξα απνηειεί κία απαγνξεπκέλε ελέξγεηα. Η βαιβίδα αζθαιείαο πξέπεη λα έρεη κηα πηλαθίδα θαη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην o Όλνκα ηεο θαηαζθεπήο o Καζνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο / έηνο ησλ δνθηκψλ o Ρπζκφο ξνήο o Σα ζηνηρεία γηα ηα νπνία έρεη θαζνξηζηεί ε ζεξκηθή επίδξαζε ζηε βαιβίδαο αζθαιείαο o Η πςειφηεξε πίεζε αλνίγκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη 3 bars. Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα ειέγρεηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαζψο λα γίλεηαη θαη ε εθ λένπ βαζκνλφκεζε απφ ηηο πηζηνπνηεκέλεο εηαηξείεο. Οη ελέξγεηεο απηέο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο θάζε ρψξαο ζηελ νπνία ζπλαξκνινγείηαη ν ιέβεηαο. Γηαηεξείηε πάληα ηε γξαπηή ηεθκεξίσζε ησλ ηειεπηαίσλ δεδνκέλσλ βαζκνλφκεζεο γηα ηε βαιβίδα αζθαιείαο. ρεηηθά κε ηνλ ζσιήλα επηζηξνθήο ζπλαξκνινγείζηε ηνπιάρηζηνλ άιιε βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο. ρεκα 7 Η βαιβίδα ζεξκηθήο αζθάιεηαο (ρήκα 7). Απηφ ην ζηνηρείν αζθαιείαο έρεη επίζεο έλα ξφιν ελφο πεξηνξηζηή ηεο ζεξκνθξαζίαο. Παξαθάησ ζα επηζεκαίλεηαη κε ηε ζπληνκνγξαθία VTO. ε νξηζκέλεο εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο φπνπ θαηά ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ λεξνχ ζε αηκφ νη βαιβίδεο αζθαιείαο πίεζεο δελ είλαη

12 12 επαξθείο γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ VTO είλαη ππνρξεσηηθή. Αλάινγα κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ζπλαξκνινγείηαη ν ιέβεηαο, είλαη απαξαίηεην λα εγθαηαζηήζεηε ην VTO κφλν γηα λα θαζνξηζηνχλ νη αλψηεξεο δπλάκεηο ή γηα θάζε δχλακε ελφο ιέβεηα είλαη ε ππνρξεσηηθφ λα εγθαηαζηήζεηε ην VTO. Ο ρψξνο ηεο ηνπνζέηεζεο ππνδεηθλχεηαη ζην δηάγξακκα πνπ παξέρεηαη καδί κε ην ιέβεηα πνπ βαζίδεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε (ρήκα 8). Ο ιέβεηαο παξέρεηαη κε έλα ράιθηλν πελίν έηζη είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην VTO κε έλα ελαιιάθηε, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 7. Σν θξχν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο πγηεηλήο θέξεηαη ζην VTO. Όηαλ ην VTO - αληρλεπηήο έρεη ηελ πιεξνθνξία φηη ε ζεξκνθξαζία είλαη πάλσ απφ 95 βαζκνχο ην VTO ελεξγνπνηείηαη θαη ην λεξφ ξέεη κέζα απφ ην πελίν ραιθνχ. Μεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζην ιέβεηα επηζηξέθεη ζηε θπζηνινγηθή ηεο θαηάζηαζε. Η κία ζχλδεζε ηνπ ελαιιάθηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην VTO θαη κία άιιε γηα ηελ έμνδν ηνπ λεξνχ πνπ δηέξρεηαη κέζσ ηνπ πελίνπ. Οπνηαδήπνηε επηινγή νδεγεί ζε ζχλδεζε: είηε γηα ην VTO είηε γηα ηελ απφξξηςε δελ καο απαζρνιεί. Δίλαη απαξαίηεην λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πνπ παξέρνληαη απφ ην θαηαζθεπαζηή ηνπ VTO. Να είζηε βέβαηνο πσο ειέγρεηε, ζε νξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ VTO. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην έλα άθξν ηνπ VTO είλαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ ελαιιάθηε ηνπ ιέβεηα, θαη ην άιιν ηξνθνδνηείηαη κε θξχν λεξφ ππφ πίεζε. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηη ε ξνή ηνπ λεξνχ είλαη αλεκπφδηζηε, αθφκε θαη φηαλ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη απελεξγνπνηεκέλε. Δάλ είλαη αδχλαην λα παξέρεηαη ε εηζξνή θξχνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο πγηεηλήο ηε ζηηγκή πνπ ζηακαηήζεη ε παξνρήο ξεχκαηνο, ν ιέβεηαο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην αλνηρηφ ζχζηεκα.

13 13 ΥΗΜΑ 8 Θεξκνζηάηεο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ ιέβεηα (ρήκα 8 ). Δληφο ηεο ίδηαο ηεο απηνκαηνπνίεζεο πνπ νδεγεί ζηε δηαδηθαζία θαχζεο θαη επεξεάδεη ην έξγν ησλ δχν θχθισλ ζέξκαλζεο, ππάξρνπλ δχν ζεξκνζηάηεο. Καη νη δχν είλαη παξφκνηαο θαηαζθεπήο κε ην ζεξκνζηάηε φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 8 θαη έρνπλ ιεηηνπξγίεο αζθαιείαο σο πεξηνξηζηέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ζην ιέβεηα. Λφγσ ηνπ ξφινπ ηνπο γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα, θαη νη δχν έρνπλ ηνπο ζεξκνζηάηεο λα ιεηηνπξγνχλ σο αλεμάξηεηνη αληρλεπηέο γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ. Ο πξψηνο ζεξκνζηάηεο είλαη ν ιεγφκελνο "Λεηηνπξγηθφο ζεξκνζηάηεο " φπνπ ρξεζηκεχεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε έλα επίπεδν πνχ ν ρξήζηεο επηζπκεί. Έλαο άιινο ζεξκνζηάηεο είλαη ν «ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο» (βιέπε πνηφ θάησ εηθφλα), δηφηη ζηακαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα πνπ επλνεί ηε θιφγα, θαη πξνζζέηεη κηα λέα ελέξγεηα. Θεξκνθξαζία αζθάιεηαο πεξηνξίδεηαη ζε 95 βαζκνχο Κειζίνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζπλδέζεηε ηελ αληιία γηα ηε ζέξκαλζε κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζην ιέβεηα θηάζεη ηελ θξίζηκε ηηκή ησλ 95 βαζκψλ Κειζίνπ ν αλεκηζηήξαο ζηακαηάεη λα ιεηηνπξγεί, αιιά ε αληιία είλαη θαη 'αλάγθε ζε ιεηηνπξγία γηα λα αληαιιάμεη ηε ζεξκφηεηα λεξνχ κέζσ ηνπ θαινξηθέξ.

14 14 Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο 3.3 Γωκάηην ηνπ Λέβεηα Σν δσκάηην φπνπ ηνπνζεηείηαη ν ιέβεηαο ζα πξέπεη λα ηνλ πξνζηαηεχεη ελάληηα ζην θξχν. Η επηθάλεηα ζηήξημεο ηνπ ιέβεηα ζην ιεβεηνζηάζην πξέπεη λα είλαη απφ άθαπζηα πιηθά. Η ζπληζηψκελε απφζηαζε ησλ ηεζζάξσλ πιεπξψλ ηνπ ιέβεηα ζε ζρέζε κε ηα ηνηρψκαηα ηνπ ιέβεηα ή άιισλ ζηεξεψλ ζσκάησλ ( ζεξκνζίθσλαο, θιπ) θαίλεηαη ζην ρήκα 9. Οη ηηκέο απηέο επηηξέπνπλ κηα αζθαιή πξφζβαζε εμ απνζηάζεσο θαηά ηελ ππξνδφηεζε, επαξθή ρψξν γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ αλεκηζηήξα θαη ζηε βαιβίδα γηα ηελ πιήξσζε θαη ην άδεηαζκα. Ο ιέβεηαο απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη καθξηά απφ ηνλ ηνίρν 200 ρηιηνζηά, δειαδή φζν απαηηείηαη γηα ηε ζχλδεζε ησλ βαιβίδσλ γηα ζεξκηθή αζθάιεηα θαηά ηε ξνή. Δάλ ε βαιβίδα δελ είλαη έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε ηφηε ν ρψξνο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο. Η ιαβή ηνπ θιαπέ είλαη αθαηξνχκελε θαη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί είηε ζηελ αξηζηεξή ή ηε δεμηά πιεπξά ηνπ ιέβεηα. Ο ρψξνο ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ιέβεηα, ζπληζηάηαη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 800 ρηιηνζηά απφ ηνλ ζάιακν πέιιεη, δηφηη κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ιέβεηα ν ρξήζηεο πεγαίλεη θαη βγάδεη ην ζηαρηνδνρείν απφ ην πίζσ κέξνο ηεο εζηίαο. Σν ιεβεηνζηαζίν πξέπεη λα έρεη επαξθείο νπέο αεξηζκνχ γηα θξέζθν αέξα, θαζψο θαη γηα ηελ έμνδν ηνπ αέξα εμαγσγήο!

15 15 ρήκα 9 Ο ζπλνιηθφο ρψξνο απηψλ αλνηγκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ην ειάρηζην 150 cm ² γηα ηνπο ιέβεηεο κε δχλακε 50kW θαη γηα απηνχο πάλσ απφ 50kW ν ρψξνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο γηα επηπιένλ 2 cm² αλά 1kW. Η έιιεηςε επαξθνχο αεξηζκνχ ζην ιεβεηνζηάζην κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Σν θχξην πξφβιεκα είλαη ε αληθαλφηεηα ζην λα επηηεπρζεί ε ζεξκνθξαζία λεξνχ πςειήο εμφδνπ, δειαδή ε έιιεηςε κέγηζηε ηζρχο πνπ νδεγεί ζε ζπκπχθλσζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιέβεηα. Λάβεηε ππφςε ηνλ απαηηνχκελν ειάρηζην ρψξν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ αζθάιεηα ζηνηρείσλ ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ. Πξνζδηνξίζηε αλ ν βαζκφο ειεθηξηθήο πξνζηαζίαο είλαη ζχκθσλε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δσκαηίνπ, φπνπ ν ιέβεηαο ζα βξίζθεηαη.

16 16 Να κελ ππάξρεη έθζεζε ζε αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο. Ο ίδηνο ν ιέβεηαο δελ πξνβιέπεηαη γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη δελ πεξηέρεη αληηςπθηηθφ ζχζηεκα. Απαγνξεχεηαη λα θιείζεηε ηηο νπέο ζην ιεβεηνζηάζην ζην νπνίν ηα αλνίγκαηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή θαχζε. 3.4 ύλδεζε κε ηελ θαπλνδόρν Ο TKAN ιέβεηαο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε έλα αλαγθαζηηθφ ζρέδην, αιιά ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο εάλ ε επηινγή ηεο θαπλνδφρνπ έγηλε γηα ην ιέβεηα πνπ ιεηηνπξγεί γηα ηελ ππεξ-πίεζε ζηνλ ζάιακν ζηελ πεξίπησζε πνπ θαίεη κεξηθά άιια θαχζηκα, φπσο καδνχη, γηα παξάδεηγκα. Γηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηε ιεηηνπξγία, εηδηθά ζηελ θάζε αλάθιεμεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ. πληζηάηαη φηη ε δηάκεηξνο ηεο θαπλνδφρνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηε δηάκεηξν ηνπ θαπλαγσγνχ, θαη ην ειάρηζην χςνο είλαη απφ 7 έσο 8 κέηξα, αλάινγα κε ηελ θάιπςε ηεο θακηλάδαο απφ νξηζκέλα άιια ςειά θηίξηα πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη δίπια ζε απηή. Η βέιηηζηε ηνπνζέηεζε ηνπ ιέβεηα φζν αθνξά ηελ έμνδν θαπζαεξίσλ είλαη ηέηνηα ψζηε ζπλδέεη ην θέληξν ησλ αεξίσλ εμφδνπ απφ ην ιέβεηα θαη ε ζχλδεζε ηεο θακηλάδαο ζην θέληξν είλαη ειαθξψο απμεκέλε (κέρξη έσο 3%) (βιέπε ζρήκα 10).

17 17 ρήκα 10 Δάλ είλαη δπλαηφλ, ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη γσλίεο, αιιά αλ δελ είλαη δπλαηφλ, ηφηε ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ γσληψλ ζα πξέπεη λα είλαη 2. Σν θαλάιη θαπζαεξίσλ απφ ηνλ ιέβεηα πξνο ηελ θαπλνδφρν, πξέπεη λα είλαη κνλσκέλνο, εηδηθά αλ έρεη γσλίεο θαη επηπιένλ ηκήκαηα. ην ζσιήλα θαπλνχ, πνπ είλαη 100mm θαηά πξνζέγγηζε απφ ηελ έμνδν θαπζαεξίσλ απφ ην ιέβεηα, κηα ηξχπα πξέπεη λα είλαη δηάηξεηε θαη έλα φξγαλν κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηνλ θαπλνδφρν γηα ηε κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ.υσξίο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ δελ ζα κπνξεί λα πθίζηαηαη ε απηφκαηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Η ίδηα ε θακηλάδα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ κεηαιηθνχο ζσιήλεο, θαη γχξσ ηνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε κφλσζε πάρνπο 3-5 εθαηνζηψλ θαη ην εμσηεξηθφ ζηξψκα λα είλαη απφ ηα ηνχβια ή εηδηθά ζηνηρεία. Δάλ ε θακηλάδα δελ είλαη απφ κεηαιηθνχο ζσιήλεο, αιιά απφ ηνχβια, ην θσο ζηελ πεξηνρή ηνπ αλνίγκαηνο ηεο ελ ιφγσ θακηλάδαο πξέπεη λα είλαη 30 % πςειφηεξε απφ ηελ επηθάλεηα απηήο ηεο θαπλνδφρνπ πνπ απνηειείηαη απφ κεηαιηθνχο ζσιήλεο. Η θακηλάδα πξέπεη λα έρεη κηα πφξηα γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη πξέπεη λα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλε. Η έμνδνο ηεο θακηλάδα απφ ηελ

18 18 νξνθή πξέπεη λα ππάξρεη ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο θαλνληζκνχο. Τπάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο: εάλ ε γσλία ηεο ζηέγεο είλαη κηθξφηεξε απφ 12 θαη αλ ε γσλία νξνθήο είλαη κεγαιχηεξε απφ 12. Γηα γσλία κηθξφηεξε απφ 12, ην χςνο ηνπ θακηλάδαο πάλσ απφ ηελ νξνθή είλαηη αλαγθαίν λα είλαη 1 m θαη γηα απηήλ πνπ έρεη χςνο κεγαιχηεξν απφ 12, ζηε ζπλέρεηα ζα ην εμεηάζνπκε ην ζθίηζν. Αλ λνκίδεηε φηη ε θακηλάδα είλαη πνιχ ηζρπξή θαη πσο πεξλάεη πνιχ θξχνο αέξαο κέζα απφ ην ιέβεηα, θαηά ηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα ππάξρεη έλα θιαπέ κε ιαβή ην νπνίν κπνξεί λα κεηψζεη ηε ξνή ησλ θαπζαεξίσλ. Η θακηλάδα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηαθηηθά ή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. Δάλ ε θακηλάδα δελ έρεη ην θαηάιιειν χςνο, δηαηνκή, ή εάλ απηή δελ είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θαζαξή, ηφηε είλαη δπλαηφ λα ζπκβνχλ επηπινθέο ζην ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Πξψηνλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ε πςειφηεξε δπλαηή ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαοηνπ λεξνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία,

19 19 δειαδή δελ ππάξρεη ε κέγηζηε ηζρχο ιεηηνπξγίαο, θαη ε ζπλέπεηα απηνχ είλαη ε ζπκπχθλσζε πνπ επεξεάδεη ηε δσή ηνπ ιέβεηα. Η πξνβιεκαηηθή / θαθήο πνηφηεηαο θακηλάδα είλαη ν θχξηνο ιφγνο, πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθιεμεο ηνπ ιέβεηα ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ππάξρεη ε εκθάληζε ηνπ θαπλνχ ζηελ άλσ ή θάησ πφξηα, εηδηθά ζε πςειφηεξεο ηαρχηεηεο αλεκηζηήξα.

20 20 4. Γηαηνκή ηνπ ΣΚΑΝ ιέβεηα κε κηα πεξηγξαθή ηωλ επηκέξνπο ζηνηρείωλ ηνπ ιέβεηα.

21 21 Πεξηγξαθή: 1. ψκα κπφηιεξ 2. Θάιακνο θαχζεο 3. Σξνθνδφηεο 4. Θάιακνο απνζχθεπζεο πέιιεη 5. Κάησ πφξηα γηα ηα θαπζφμπια θαη ηνλ θαζαξηζκφ. 6. Δπάλσ πφξηα γηα ηε θφξησζε ηνπ μχινπ. 7. Ηιεθηξηθνο πίλαθαο ειέγρνπ 8. Καπάθη θαζαξηζκνχ 9. Κφθηξεο 10. χλδεζε θακηλάδαο 11. Γεπηεξεχνλ αλεκηζηήξαο 12. ράξεο μχινπ (ρπηνχ ζηδήξνπ) 13. εκείν θαχζεο 14. Μέξε θαπζηήξα 15. εκείν θάπζεο 16. Γνρείν ζηάρηεο 17. Κάησ θνριίαο ηξνθνδνζίαο. 18. Άλσ θνριίαο ηξνθνδνζίαο 19. Γνζνκεηξεηήο αζθαιείαο 20. Ρνπιεκάλ θίλεζεο 21. χλδεηεξαο ζπινχ κε ηξνθνδφηε

22 22 5. Ηιεθηξνληθό ζρέδην ζύλδεζεο απηνκαηηζκνύ

23 23 Όιεο νη γξακκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηαιείπνπζα κνξθή ζην δηάγξακκα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ είλαη νη αγσγνί, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ ηερληθφ θαηά ηε ζχλδεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπζθεπψλ πάλσ ζην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ηνπ ιέβεηα. Όιεο νη ζπλδέζεηο ησλ πξφζζεησλ ζπζθεπψλ είλαη αλαγθαίν λα εθηεινχληαη απφ ηνλ ηερληθφ κέζσ ηξηψλ ζπλδεηήξσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιέβεηα. Έλαο ζχλδεζκνο απνηειείηαη απφ ζπλδέζεηο ηξηψλ πφισλ, ελψ έλαο άιινο απνηειεί ηελ ππνδνρή επηά πνιψλ. Έλαο ζχλδεζκνο ηξηψλ πφισλ απνηειεί ππνδνρή πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ζεξκνζηάηε ρψξνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ ζπλδεηήξα. Γηα ηνπο ζεξκνζηάηεο δσκαηίνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα ηξνθνδνηείηαη ξεχκα κεζσ κπαηαξίαο, δειαδή δελ πξέπεη λα έρνπλ νπνηαδήπνηε παξνρή ηεο ηάζεο 220 V. ην ζεξκνζηάηε γηα ηε ζχλδεζε NC ρξεζηκνπνηείηαη ( θαλνληθά θιεηζηή επαθή ). Έλαο ζπλδεηήξαο επηά πνιψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηνπ δηθηχνπ θαη γηα ηε ζχλδεζε ηεο θπθινθνξίαο αληιίαο θαη ηεο κπαηαξίαο ηεο αληιίαο γηα παξάδεηγκα, ηνπ ζεξκνζίθσλα γηα δεζηφ λεξφ. Ο ιέβεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αθφκε θαη αλ θακία απφ ηηο αληιίεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο, αιιά ε ζχζηαζε ηνπ θαηαζθεπαζηή είλαη φηη, ηνπιάρηζηνλ, ε αληιία 1 λα είλαη ζπλδεδεκέλε (αληιία θεληξηθήο ζέξκαλζεο) επεηδή έρεη ηε ιεηηνπξγία ελφο ζηνηρείνπ αζθαιείαο. Δίλαη ελεξγνπνηεκέλε φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ηνπ ιέβεηα μεπεξλά ηνπο 90.

24 24 5. Πίλαθαο Σερληθώλ Πιεξνθνξηώλ

25 25

26 26 ΣΤΠΟ ΛΔΒΗΣΑ Μ/Μ ΣΚΑΝ 1 ΣΚΑΝ 2 Υαξαθηεξηζκφο CE CE CE Κιάζε ιέβεηα ζχκθσλα κε ην EN 303-5:2012 C1 C1 Δξγαζία πίεζεο κε κέηξεζε ζε κνλάδα κπαξ bar 3 3 Γνθηκαζηηθή πίεζε ζε κπαξ bar 4,5 4,5 Όγθνο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο Όγθνο ηνπ λεξνχ ζηνλ ιέβεηα l Βάξνο kg Γηαηνκή θακηλάδαο Φ Απαξαίηεην ζρέδην θακηλάδαο mbar/pa 0,18/18 0,18/18 Θεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα (min / max) C Διάρηζηε ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο Βαζκφο απφδνζεο % 90,33 90,33 Μάδα ξνήο θαπζαεξίσλ 0,02009/0,0234 0,0255/0,0280 Ολνκαζηηθή ηζρχο KW 35 49,50 Διάρηζηε / Μέγηζηε δχλακε ηνπ ιέβεηα KW Η πηψζε πίεζεο ζην ιέβεηα mbar Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) κε ειάρηζηε ζεξκηθή ηζρχ CO 315.1mg/3 346,6 Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) ζε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ CO 105,95mg/m3 θφλε (mg/m3) mg/m3 26,7,13% O ,13% A A B B C E F G H πλδέζεηο γηα ιέβεηα δεζηνχ λεξνχ απφ ην ιέβεηα D1 1 5/4 πλδέζεηο γηα ην ιέβεηα θξχνπ λεξνχ D2 1/2" 1/2"

27 27 πλδέζεηο γηα ην γέκηζκα θαη ην άδεηαζκα ηνπ ιέβεηα D3 1/2" 1/2" πλδέζεηο γηα ηελ βαιβίδα αζθαιείαο θαη εμαεξηζκνχ D3 1/2" 1/2" πλδέζεηο γηα ηε δηφγθσζε ηεο ζεξκηθήο βαιβίδαο αζθαιείαοd4 1/2" 1/2" πλδέζεηο γηα αληρλεπηή VTO( D5 1/2" 1/2" 6. Τδξαπιηθό ρεδηάγξακκα 1

28 28 Πεξηγξαθή: 1. TKAN ιέβεηαο 2. Βαιβίδεο 3. Βάλα ηξίνδε αλάκημεο 4. ψκα θαινξηθεξ 5. Βαιβίδεο αζθαιείαο 6. Γνρεην δηαζηνιήο 7. Κπθινθνξεηήο 8. Βαιβίδα γηα ην γέκηζκα / άδεηαζκα 9. Βαιβίδα αζθαιείαο ππεξζέξκαλζεο 10. Αληρλεπηήο γηα ηε βαιβίδα αζθαιείαο ε κηα ζπλδεζκνινγία ν ιέβεηαο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη ζσζηά ελάληηα ζηελ ππεξβνιηθή ππεξπίεζε θαη ππεξζέξκαλζε. Γηα ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ν πδξαπιηθφο / εγθαηαζηάηεο είλαη ππεχζπλνο. Ο θαηαζθεπαζηήο (radijator INZENJERING) δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαθή εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα. ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΜΔ ΓΟΥΔΙΟ ΓΙΑΣΟΛΗ Πεξηγξαθή: 1. TKAN ιέβεηαο 2. Βαιβίδεο 3. Βάλα αλάκημεο 4. ψκα θαινξηθέξ 5. Οκάδα αζθαιείαο 6. Γνρείν δηαζηνιήο 7. Κπθινθνξεηήο 8. Βαιβίδα γηα ην γέκηζκα / άδεηαζκα 9. Βαιβίδα αζθαιείαο ππεξζέξκαλζεο 10. Αληρλεπηήο γηα ηε βαιβίδα αζθαιείαο

29 Γνρείν αδξαλείαο 6. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα θαη θαζαξηζκόο Η Πξψηε ηνπ ιέβεηα εθηειείηαη απφ έλαλ Σερληθφ ν νπνίνο έρεη έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ εηαηξία "Radiator engineering" θαη ΙΑ. Η εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ιέβεηα είλαη ππνρξεσηηθή. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν εμνπζηνδνηείηαη λα θνηλνπνηήζεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζην εξγνζηάζην, ηε ζηηγκή πνπ ν ιέβεηαο εγθαζηζηάηαη θαη αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί, ελψ δηαηεξείηαη έλα αληίγξαθν ηεο αλάζεζεο ηνπ ιέβεηα ζε ιεηηνπξγία. Η εγγχεζε θαη ην εγρεηξίδην νδεγηψλ δίλεηαη ζηνλ πειάηε. Έλα αληίγξαθν ηεο εγγχεζεο απνζηέιιεηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Δάλ ε εγγχεζε δελ έρεη ζπκπιεξσζεί, ηφηε δελ είλαη έγθπξε. Μφλν νη ιέβεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα πνπ ππφθεηληαη ζε ηερληθνχο φξνπο θαηέρνπλ πιήξε εγγχεζε δχν εηψλ. Σν αθφινπζν θείκελν πξννξίδεηαη γηα ηνλ ρξήζηε ηνπ ιέβεηα, σο έλα είδνο ππελζχκηζεο, φηη αλ απελεξγνπνηήζεηε ηνλ ιέβεηα ( π.ρ. γηα θαζαξηζκφ ), απηφο ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα. Οη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ρξήζηε ζηελ νζφλε. Άιιεο παξάκεηξνη πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θξπθφ κελνχ δελ ζα πξέπεη λα αιιαρζνχλ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ ηερληθνχ πξνζψπνπ πνπ έρεη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην ιέβεηα ή ην ίδην ην εξγνζηάζην.

30 Πίλαθαο Διέγρνπ Ο Πίλαθαο Διέγρνπ απνηειείηαη απφ: Σνλ θεληξηθφ δηαθφπηε, ην θνπκπί ζεξκνζηάηε αζθαιείαο, ηελ νζφλε, ηελ νκάδα ησλ θνπκπηψλ ησλ εληνιψλ (πιήθηξα), κία νκάδα θσηεηλψλ δεηθηψλ δηφδνπ. Η παξαθάησ εηθφλα είλαη ε εηθφλα ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ Κνπκπηά - ON-OFF Πέιιεη / +: Δάλ πηεζηεί γηα πέληε δεπηεξφιεπηα ελεξγνπνηείηαη ην ζχζηεκα θαηάζηαζεο ON / OFF ηεο ιεηηνπξγίαο κε θαχζε πέιιεη. Αλ κεηαβείηε ζην Μελνχ ζα κπνξείηε λα απμήζεηε ηελ αμία κίαο παξακέηξνπ.

31 31 - ON-OFF Ξχιν / -: Αλ πηεζηεί γηα πέληε δεπηεξφιεπηα ελεξγνπνηείηαη ην ζχζηεκα θαηάζηαζεο ζε ON / OFF ηεο ιεηηνπξγίαο κε θαχζε μχινπ. Αλ κεηαβείηε ζην Μελνχ κπνξείηε λα ειαηηψζεηε ηελ αμία κίαο παξακέηξνπ. - Καηάζηαζε / Κνριίαο:SET Αλ θξαηήζεηε παηεκέλν απηφ ην θνπκπί φηαλ ην ζχζηεκα είλαη απελεξγνπνηεκέλν (off) ηφηε ελεξγνπνηείηαη ε θφξησζε κε πέιιεη ζηνλ θαπζηήξα κε ηελ βνήζεηα ηνπ ηξνθνδφηε. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα δείηε ηε ιέμε "θνξηίν" λα αλαγξάθεηαη ζηελ νζφλε. Η ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία θφξησζεο ηειεηψλεη (load)φηαλ αθήζεηε ην θνπκπί. Αλ κεηαβείηε ζην κελνχ αιιάδεη ε απεηθφληζε απφ ηνλ θσδηθφ παξακέηξνπ ζηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ θαη επηηξέπεη λα απνζεθεχζεηε κηα λέα ξχζκηζε. -ESC/Mελνχ: Απηφ ην θνπκπί ζαο επηηξέπεη λα εηζαρζείηε / βγείηε απφ ην κελνχ. Δάλ ζέιεηε λα αιιάμεηε κηα ξχζκηζε παηήζηε απηφ ην θνπκπί, θαη ζα βγείηε ρσξίο λα απνζεθεχζεηε ηε λέα ηηκή. ΗΜΔΙΩΗ: ε θαηάζηαζε απελεξγνπνίεζεο ή ππξφζβεζεο, κπνξείηε λα επαλαθέξεηε κηα νπηηθνπνίεζε ζπλαγεξκνχ πηέδνληαο ηα θνπκπηά (+) ή (-), αιιά αλ ν ζπλαγεξκφο ν παξακέλεη εθεί ζα ην απεηθνλίζεη θαη πάιη. Φωηεηλέο Δλδείμεηο 1Φσηεηλή έλδεημε Κνριία: Αλάβεη φηαλ ν Κνριίαο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο. 2 Φσηεηλή έλδεημε Αλεκηζηήξα: Αλάβεη φηαλ ν Αλεκηζηήξαο 1είλαη ελεξγνπνηεκέλνο 3Φσηεηλή έλδεημε θπθινθνξεηή: Αλάβεη φηαλ ν θπθινθνξεηεο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο,αλαβνζβήλεη φηαλ ν θπθινθνξεηήο ερεη δερζεί εληνιή απελεξγνπνίεζεο απφ ηνλ ζεξκνζηάηε ρψξνπ. 4 Φσηεηλή έλδεημε Μπφηιεξ: Δίλαη ελεξγνπνηεκέλε φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ είλαη θάησ απφ ηελ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ κπφηιεξ[a03] -Γηακφξθσζε Delta [A05] Αλαβνζβήλεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ είλαη πάλσ απφ ηελ αμία ηεο. Δίλαη απελεξγνπνηεκέλν φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πάλσ απφ απηή ηνπ κπφηιεξ[α03]. 4 Φσηεηλή έλδεημε θαπζαεξίσλ: Απηή ε έλδεημε είλαη ελεξγνπνηεκέλε φηαλ ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ είλαη πάλσ απφ ην TH-ON [F18], ελψ αλαβνζβήλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο πξν-ππξφζβεζεο. 5 Φσηεηλή έλδεημε θαχζεο Πέιιεη: Σν Led είλαη ελεξγνπνηεκέλν φηαλ έρνπκε θαχζε πέιιεη. Αλαβνζβήλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξν-ππξφζβεζεο- ρξνληθή πεξίνδνο T06 6 Φσηεηλή έλδεημε Αληίζηαζεο Αλάθιεμεο: Απηφ είλαη ελεξγνπνηεκέλν φηαλ ε αληίζηαζε αλάθιεμεο είλαη ελεξγνπνηεκέλε. 7 Φσηεηλή έλδεημε θαχζεο Ξχινπ: Δίλαη ελεξγνπνηεκέλν φηαλ έρνπκε θαχζε κε μχια.

32 32 8 Φσηεηλή έλδεημε χζηαζεο T1: Απηφ είλαη ελεξγνπνηεκέλν εάλ έρεη επηιεγεί ε αληίζηνηρε ιεηηνπξγία. 9 Φσηεηλή έλδεημε χζηαζεο Σ2: Απηφ είλαη ελεξγνπνηεκέλν εάλ έρεη επηιεγεί ε ιεηηνπξγία Φσηεηλή έλδεημε Υξφλνπ: Δίλαη ελεξγνπνηεκέλε φηαλ ε επαθή εηζφδνπ Υξφλνπ είλαη θιεηζηή Οζόλε Οζόλε \ Θεξκνθξαζία \ Καηάζηαζε \ πλαγεξκνί: Σν 4 ζεκεία ζηελ νζφλε απεηθνλίδνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ, ηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηπρφλ ζπλαγεξκνχο: Έλδεημε Καηάζηαζε Έλδεημε Καηάζηαζε Off Απελεξγνπνίεζε Mod Γηακφξθσζε Chc Έιεγρνο MAn Αλακνλή Acc Αλάθιεμε Sic Αζθάιεηα Stb ηαζεξνπνίεζε SPE Ππξφζβεζε rec Αλάθηεζε ALt Απελεξγνπνίεζε Αλάθιεμεο ηνπ ζπζηήκαηνο χζηεξα απφ πξνεηδνπνίεζε απφ ζπλαγεξκφ Έλδεημε Καηάζηαζε Έλδεημε Καηάζηαζε tsic Όηαλ ε επαθή ηεο SPAc Αηπρήο Ππξφζβεζε ρεηξνθίλεηεο επαλεμφπιηζεο αζθάιεηαο ζεξκνζηάηε είλαη αλνηρηή Sic Τπεξζέξκαλζε ηνπ Sond Αλάγλσζε ιέβεηα αληρηεπηή εθηφο ιεηηνπξγίαο Acc Aπνηπρία αλάθιεμεο

33 33 εκείσζε: Καηά ηελ παξνρή απφ ηνλ θεληξηθφ δηαθφπηε ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη γηα 2 δεπηεξφιεπηα ν θσδηθφο θαη ε έθδνζε ηνπ πξντφληνο φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηελ εηαηξία παξαγσγήο. Έλδεημε Πεξηγξαθή Έλδεημε Πεξηγξαθή St08 Κσδηθφο Πξντφληνο Ur 10 Έθδνζε Πξνγξάκκαηνο 8.2 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα βηνκάδαο Λέβεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην Τδξαπιηθφ ζχζηεκα. Αλνίμηε κηα ηξχπα δηακέηξνπ 4 mm απφ ηελ άλσ πιεπξά ηνπ ζσιήλα αλαζπκηάζεσλ ζηε δψλε πνπ είλαη πνιχ θνληά ζε πξίδα ηνπ ηνίρνπ ηνπ ιέβεηα. (ρήκα.10) Διέγμηε αλ ν κεραληζκφο γηα ηε κεηαθνξά πέιιεη ζηεξίδεηαη ζηαζεξά ζην πάησκα, φηη ην πηεξχγην ηνπ αλεκηζηήξα έρεη ην κέγηζην πνζνζηφ αλνίγκαηνο θαη ν νδεγφο πηεξχγηνπε γηα ηνλ αέξα ηεο αζθάιεηαο είλαη απφ 15 έσο 20 mm. (ρήκαηα 13 θαη 14) ρεκα10

34 34 ρήκα 13 ρήκα 14 Σν πηεξχγην γηα λα έρνπκε έλαξμε ηεο θσηηάο, δειαδή ε ιαβή ηνπ πηεξπγίνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη πιεπξηθά ζην ιέβεηα πξέπεη λα σζείηαη πξνο ηελ έμνδν αλαζπκηάζεσλ (ρήκα 15) Πάλσ αλνηρηψ πιάγηα θιεηζηφ. ρήκα 15 Σν θιαπέ είλαη αλνηρηψ. Η πξίδα ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιέβεηα ζπλδέεηαη κε ην θχξην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οινθιεξψζηε ηελ δηαδηθαζία έγρπζεο κηαο κηθξήο πνζφηεηαο ησλ πέιιεη ζηνλ ζάιακν ηνπ πέιιεη θαη θιείζηε ην. Πξηλ απφ ηελ θάζε αλάθιεμεο, νη καληεκέλεηο ζράξεο πξέπεη λα αθαηξνχληαη απφ εζσηεξηθφ ηνπ ιέβεηα.οη ζράξεο ηνπνζεηνχληαη κφλν φηαλ νη ιέβεηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην μχιν σο θαχζηκν. ην ζηάδην απηφ, είλαη απαξαίηεην λα εηζάγεηε ην πέιιεη ζην ζάιακν θαχζεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχζηεκαηνο ηξνθνδνζίαο πέιιεη. Η έλαξμε ηνπ κεραληζκνχ ηξνθνδνζίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν ζην ζηάδην, φηαλ ζηελ νζφλε ζα αλαγξάθεηαη

35 35 ε έλδεημε «OFF». ηε ζπλέρεηα, παηήζηε ην θνπκπί εληνιήο SET 2, ην νπνίν ζην θάησ κέξνο ηνπ έρεη έλα ζχκβνιν ηνπ θνριία, θαη ν κεραληζκφο μεθηλά. Όζν θξαηάκε παηεκέλν ην θνπκπί ν κεραληζκφο είλαη ζε ιεηηνπξγία. Όηαλ απειεπζεξψζεηε ην θνπκπί, ν κεραληζκφο ζηακαηά. Η θφξησζε ηνπ θνξηίνπ πέιιεη εληφο ηνπ ζαιάκνπ, απφ ηελ - ιεγφκελε ρεηξνθίλεηε εληνιή - εθηειείηαη ιίγν ρακειφηεξα, κέρξη ηελ αξρηθή ζέζε ησλ ηκεκάησλ θηηαγκέλσλ απφ ρπηνζίδεξν, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 16. ρήκα 16 Σψξα πνπ έρνπκε ην θνξηίν πέιιεη ζηνλ ζάιακν θαχζεσο θαη φηαλ είλαη ζηελ δψλε ηνπ ζεξκαληήξα γηα ηελ έλαξμε ηεο θσηηάο, κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Η ελεξγνπνίεζε εθηειείηαη παηψληαο θαη θξαηψληαο παηεκέλν ην θνπκπί εληνιήο + 4 γηα πεξηζζφηεξν απφ 3 δεπηεξφιεπηα. ην θαηψηεξν ηκήκα απηνχ ηνπ θνπκπηνχ ππάξρεη ην ζχκβνιν φπνπ εκθαλίδεηαη ην ραιαξφ πιηθφ ή θνξηίν πέιιεη. Σε ζηηγκή, φηαλ ν ιέβεηαο ζπλερίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κε ηελ έλαξμε ηεο αλάθιεμεο, ζηελ νζφλε ππάξρεη ην ζήκα γξαθηεί Chc, γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα, ηφηε κφλν ν αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο φπνπ ην απηφκαην ζχζηεκα ην ειέγρεη αλ φιεο νη ζπζθεπέο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλδεδεκέλεο. Σν επφκελν βήκα ζπκβαίλεη φηαλ ζηελ νζφλε αλαγξάθεηαη ε έλδεημε Acc. Απηφ είλαη ην ζήκα γηα ηε θάζε αλάθιεμεο. ην ζηάδην ηεο αλάθιεμεο, ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη ψζηε ην ζχζηεκα λα κεηαθέξε γηα θάπνην ρξφλν πειιεη. Δίλαη ηδαληθφ, κεηά απφ απηή ηελ εθ λένπ πιήξσζε, ην πέιιεη λα βξίζθεηαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζηα ηκήκαηα ηνπ γθξη ρπηνζίδεξν. Ο ιέβεηαο βξίζθεηαη ζε θάζε αλάθιεμεο έσο φηνπ ηα θαπζέξηα λα ππεξβαίλνπλ ηελ ζεξκνθξαζία πνπ πξν- θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν F18. χκθσλα κε ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο, ε ζεξκνθξαζία είλαη 50. Πξψηνλ ν θαπλφο εκθαλίδεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 7 έσο 10 ιεπηά ε θιφγα έρεη αξρίζεη. Όηαλ ηα θαπζαέξηα ππεξβαίλνπλ ην φξην ζεξκνθξαζίαο ηεο αλάθιεμεο ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ην ζήκα Stb. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θιφγα ηνπ ιέβεηα είλαη ζηε θάζε ζηαζεξνπνίεζεο, δειαδή ηψξα ην απηφκαην ζχζηεκα κεηξάεη αλ ηα θαπζαέξηα έρνπλ κεγάιε αχμεζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί

36 36 αλάινγα κε ηελ παξάκεηξν πνπ νξίδεη ηε θάζε ζηαζεξνπνίεζεο, θαη ππάξρεη έλα ζηνηρείν σο ζπκπιήξσκα ηνπ πέιιεη ζην ζάιακν θαχζεο πνπ ιεηηνπξγεί, επίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο παξακέηξνπο ηνπ κεηαθνξέα θνριία ζην ζηάδην ζηαζεξνπνίεζεο. Όηαλ απηφο ν παξάγνληαο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ν ιέβεηαο κεηαβαίλεη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Ο ιέβεηαο είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο φηαλ ζηελ νζφλε δελ αλαγξάθεηαη ηίπνηα, εθηφο απφ ηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζην ιέβεηα. Θα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε 20 κε 30 ιεπηά θαη λα δνχκε αλ ην πέιιεη έρεη θαεί ζηελ θνξπθή ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο. Δπίζεο, ζε απηή ηελ πεξίνδν ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχκε πνηά είλαη ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ. Απηφ γίλεηαη παηψληαο ζχληνκα ην θνπκπί εληνιήο 1 MENU θαη ζηε ζπλέρεηα πιήθηξν 3 -, θαη ζην ηέινο ην πιήθηξν 2 SΔΣ. ηε ζπλέρεηα, ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο πνπ δείρλεη ηε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ. Όηαλ απηή ε ηηκή είλαη θνληά ζηηο 200 βαζκνχο ή ειαθξψο αλσηέξε, ηφηε ζηελ κία πιεπξά ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα είλαη θιεηζηή, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 17. ρήκα 17 Σν θαιπέ είλαη θιεηζηφ Παξάδεηγκα ησλ παξακέηξσλ γηα ην ΣΚΑΝ1 ζηελ θπζηθή ζεξκηθή δχλακε. Pellets kwh / kg Γηάξθεηα ησλ ζθαηξηδίσλ δνζνινγίαο 2 Γηάιεηκκα κεηαμχ δχν ρνξεγήζεσλ ηνπ πέιιεη 5,5 Αξρηθή ηαρχηεηα (%) 37 Γεπηεξεχνπζα ηαρχηεηα (%) 30 Η δηαθιάδσζε ηεο βαιβίδαο γηα ιήςε ηνπ αέξα γηα αλάθιεμε κέζσ ηνπ κεηαθνξέα θνριία ήηαλ αλνηρηή θαηά 80%. Υηππψληαο ηε δηαθιάδσζε πνπ νδεγεί πξνο ηελ είζνδν ηνπ αέξα δηακέζνπ ηεο αλνηρηήο ζπξίδαο ήηαλ 2 mm θάησ απφ ην ζήκα ηεο γξακκήο επί ηνπ πηεξπγίνπ. Βαζκφο απφδνζεο (%) 27,8 Παξάδεηγκα ησλ παξακέηξσλ γηα ην ΣΚΑΝ2 ζηελ ειάρηζηε ζεξκηθή δχλακε. Pellets kwh / kg Γηάξθεηα ζθαηξηδίσλ δνζνινγίαο 1 Γηάιεηκκα κεηαμχ δχν ηξνθνδνζίεο πέιιεη 9 Αξρηθή ηαρχηεηα (%) 18 Γεπηεξεχνπζα ηαρχηεηα (%) 13 Η δηαθιάδσζε ηεο βαιβίδαο γηα ιήςε ηνπ αέξα γηα θαχζε κέζσ ηνπ κεηαθνξέα θνριία ήηαλ αλνηρηή θαηά 80%. Υηππψληαο ηε δηαθιάδσζε πνπ νδεγεί πξνο ηελ είζνδν ηνπ αέξα δηακέζνπ ηεο αλνηρηήο ζπξίδαο ήηαλ 2 mm θάησ απφ ην ζήκα ηεο γξακκήο επί ηνπ πηεξπγίνπ. Βαζκφο απφδνζεο (%) 9,19

37 37 Υξφλνο θαχζεο: Μέγηζηε ηζρχο ζεξκφηεηαο: - Υξφλνο Καχζεο (h) 6 - Πνζνζηφ ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο (kwh) Πνζφηεηα πέιιεη πνπ θαηαλαιψλεηαη (kg) 37,93 - Η ζεξκνγφλνο αμία ησλ πέιιεη πνπ θαηαλαιψλνληαη (kwh / kg) Η ειάρηζηε ηηκή ζέξκαλζεο: - Υξφλνο Καχζεο (h) 6 - Πνζνζηφ ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο (kwh) 55 - Πνζφηεηα πέιιεη πνπ θαηαλαιψλεηαη (kg) 11,11 - Η ζεξκνγφλνο αμία ησλ πέιιεη πνπ θαηαλαιψλνληαη (kwh / kg) ΗΜΔΙΩΗ: Απηέο είλαη νη ηηκέο κεηξψληαη θαηά ηελ πηζηνπνίεζε. Ο ζεξκνζηάηεο δσκαηίνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζαξκφζεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ, ε νπνία είλαη ε βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ιέβεηα θαη γηα ην λεξφ ζην ιέβεηα (70 C). Όηαλ ην δσκάηην ηνπ ζεξκνζηάηε ελεξγνπνηείηαη, ν ιέβεηαο έρεη ηελ πξσηαξρηθή αλάγθε λα θηάζεη ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πεξηνξίδεηαη απφ ην πξνζαξκνζκέλν βαζκφ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ζε απηφ. Τπάξρεη πηζαλφηεηα ν ιέβεηαο λα ζηακαηά λα ιεηηνπξγεί πξηλ απφ ηε ξπζκηζκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ ζεξκνζηάηε, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα απμεζεί ε επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζην ιέβεηα, Παξάδεηγκα: 70 C. Η ζηάζκε θαχζεο ηνπ πέιιεη, αλεμάξηεηα απφ ηε δχλακε κε ηελ νπνία ν ιέβεηαο είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, είλαη αλαγθαίν λα πξνζαξκνζηεί ζην ρψξν θαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο ( θαίλεηαη ζην ρήκα 16). Απηφ επηηπγράλεηαη κε ξχζκηζε ηεο δνζνινγίαο ησλ πέιιεη θαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ αέξα. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζηάζκε ηεο θιφγαο αξρίδεη λα ρακειψλεη, είλαη αλαγθαίν λα παξαηείλεηε ην ρξφλν ηεο δνζνινγίαο ή λα κείσζεηε ηελ πνζφηεηα ηνπ αέξα. Αλ ζέινπκε λα κεηψζνπκε ηε ζεξκηθή ελέξγεηα, είλαη αλαγθαίν λα κεηψζνπκε ηελ πνζφηεηα ηνπ αέξα. Αλ ζπκβαίλεη ην επίπεδν ηεο θιφγαο λα απμάλεηαη, κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ην ρξφλν θφξησζεο ή λα απμήζνπκε ηελ πνζφηεηα ηνπ αέξα. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ε παξάκεηξνο είλαη αλαγθαία ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ κία ψξα. ΗΜΔΙΩΗ : Πάληα, ε θαζνξηζκέλε ή κέγηζηε ηζρχο ηεο θαχζεο μχινπ ή πέιιεη ζα πξέπεη λα είλαη παξαηεξνχκελε, δειαδή φηαλ ην θνξηίν πέιιεη θαίγεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ θαπζηήξα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε κείσζε ηεο δχλακεο ηεο ζεξκφηεηαο γίλεηαη κε ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ηνπ ιέβεηα ζην ζχλνιν ηεο ή κε ηε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζεξκνζηάηε δσκαηίνπ.

38 38 Πξνεηδνπνίεζε: Να είζηε βέβαηνο πωο ζα θάλεηε ηελ αλάιπζε ηωλ θαπζαεξίωλ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ιέβεηα. Μεηξήζηε ην πνζνζηό ηνπ νμπγόλνπ (O2). 8.3Έλαξμε ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ιέβεηα κε ζηεξεά θαύζηκα Αλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα ιεηηνπξγεί ν ιέβεηαο κε ζηεξεά θαχζηκα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα αθφινπζα κέηξα: Πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ιέβεηα κε θαχζε μχινπ νξίζηε ηηο εμφδνπο θηγθιηδσκάησλ ζηδήξνπ. Δάλ ν ιέβεηαο δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί κε θνξηίν πέιιεη, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηψληαο ζηεξεφ θαχζηκν, ηφηε είλαη απαξαίηεην λα βάιεηε ζε κηα κηθξή πνζφηεηα ησλ πέιιεη εληφο ηνπ ζαιάκνπ. ην πιαίζην απηφ, κε ηνλ ηξφπν εκπνδίδεηαη ε ιεγφκελε ςεπδήο ηξνθνδνζία αέξα κέζα απφ ηα θαλάιηα ηξνθνδνζίαο. Μέζσ ηεο θάησ πφξηαο, πξνεηνηκάζηε κηα κηθξή πνζφηεηα ηνπ μχινπ ψζηε λα γίλεη έλαξμε ηεο θιφγαο. Μεηά ηε θιφγα γίλεηαη φιν θαη πην εληαηηθή ε πξνζζήθε μχινπ. Γηα ηελ χπαξμε ιηγφηεξνπ θαπλνχ κέζα ζην ιέβεηα ην θιαπέ θακηλάδαο ζα πξέπεη λα αλνηρζεί, έηζη ψζηε ε ιαβή, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά ηνπ ιέβεηα, ζα πξέπεη λα γπξηζηεί πξνο ηελ θακηλάδα, δειαδή ζηε ζέζε " OPEN ". Γψζηε πξνζνρή ζηα led κε ηε ζήκαλζε No.6 θαη No.7. Αλ ε ιεηρλία Νν. 6 είλαη ελεξγνπνηεκέλε απηφ ζεκαίλεη φηη ν ιέβεηαο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θαχζεο κε πέιιεη. ηε ζπλέρεηα ην θνπκπί εληνιήο Νν.4 + ζα πξέπεη λα παηεζεί γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ 3 δεπηεξφιεπηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπκε ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο θαχζεο κε πέιιεη. Ακέζσο κεηά παηήζηε ην θνπκπί εληνιήο 3 - θαη θξαηήζηε παηεκέλν γηα πεξηζζφηεξν απφ 3 δεπηεξφιεπηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αξρίδεη ε ιεηηνπξγία θαχζεσο κε μχιν. Μεηά απφ 20 έσο 30 ιεπηά, φηαλ ν ιέβεηαο έρεη αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία, ην πηεξχγην ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα ηεζεί εθ λένπ ζε ιεηηνπγία, θαη ηφηε ζα ηξαβήμεηε ηε ιαβή ζηελ πιεπξά ηνπ ιέβεηα, πξνο ηελ κπξνζηηλή πφξηα ηνπ ιέβεηα. ΥΗΜΑ 17. Ο ρψξνο γηα ηελ θαχζε ησλ πέιιεη δελ ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη, ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε, κε ζηάρηε θιπ., γηαηί κέζα απφ απηφ ην ρψξν παξέρεηαη ε απαηηνχκελε πνζφηεηα αέξα γηα ηελ θαχζε μχινπ ή άλζξαθα. 8.4 ύληνκεο νδεγίεο γηα απηόκαην έιεγρν ΞΑΝΑΓΔΜΙΜΑ ΔΣΙΑ ΜΔ ΦΟΡΣΙΟ ΠΔΛΛΔΣ, ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΗ ΔΝΑΡΞΗ. Γεκίδνπκε ηνλ ζάιακν ηνπ πειιεη.

39 39 Η θχξηα νζφλε πξέπεη λα γξάςεη OFF. Πηέζηε ην θνπκπί θαη θξαηήζηε ην παηεκέλν. Όζν θξαηάκε ην θνπκπί ιεηηνπξγηθήο κεηαθνξάο θαη ε νζφλε παξνπζηάδεη ηελ έλδεημε LOAD PELLET ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΑΦΛΔΞΗ ΠΔΛΛΔΣ, ΣΔΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΠΔΛΛΔΣ. Γπξίζηε ηνλ θεληξηθφ δηαθφπηε. Πηέζηε ην πιήθηξν θαη θξαηήζηε ην ζε απηή ηε ζέζε γηα 4-5 δεπηεξφιεπηα. Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα pellet γίλεηαη παηψληαο ην θνπκπί θξαηψληαο γηα 5 δεπηεξφιεπηα. θαη ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ. Πηέζηε γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα Αλ ε θσηεηλή έλδεημε δίπια ζην ζχκβνιν ηνπ θνριία αλαβνζβήλεη, ηφηε πηέζηε ην θνπκπί

40 40 κε θαη αιιάμηε ηελ αμία ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγηαο ηνπ θνριία θαη πηέζηε πάιη ην θνπκπί. αλαβνζβήλνληαο ην θνπκπί ηνπ θνριία ή ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΙΥΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ αλαβνζβήλνληαο ην θνπκπί ηνπ θνριία αλαβνζβήλνληαο ε έλδεημε ηνπ αλεκηζηήξα λνχκεξν 2 ή

41 ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΔΝΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΜΔΑ ΣΟ ΛΔΒΗΣΑ. αλαβνζβήλνληαο ην θνπκπί ηνπ θνριία αλαβνζβήλνληαο ε έλδεημε ηνπ αλεκηζηήξα αλαβνζβήλνληαο ε έλδεημε αληιίαο αλαβνζβήλνληαο ε έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ή Αιιάμηε ην ρεηξνλαθηηθό ηξόπν θαη ηελ απηόκαηε αλάθιεμε αλαβνζβήλνληαο ην θνπκπί ηνπ θνριία αλαβνζβήλνληαο ε έλδεημε ηνπ αλεκηζηήξα αλαβνζβήλνληαο ε έλδεημε θπθινθνξεηε αλαβνζβήλνληαο ε έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ

42 42 αλαβνζβήλεη ε έλδεημε ηεο επηινγήο ηνπ ηξφπνπ αλάθιεμεο ή Πώο λα δηαβάζεηε ηε ζεξκνθξαζία ηωλ θαπζαεξίωλ Δηζαρζείηε ζην θξπθό κελνύ Πηέζηε ην θαη ακέζσο πηέζηε ην θαη θξαηήζηε θαη ηα δχo. 8.5 Λάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθιεμεο θαη εθθίλεζεο ηνπ ιέβεηα Όια ηα πηζαλά ιάζε ζηελ αξρηθή θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο, δειαδή θαηά ηελ αλάθιεμε, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο: Οκάδα Ι. Λάζνο θαηά ηελ αλάθιεμε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζηαζε φηαλ δελ ππάξρνπλ εκθαλείο ζπηλζήξεο, θαπλφο ή νπνηαδήπνηε θιφγα γηα πεξηζζφηεξν απφ 20 ιεπηά απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεηε ελεξγνπνηεκέλν ηνλ θαπζηήξα γηα ηελ αλάθιεμε. Οκάδα II. Λάζνο ζηελ δηαδηθαζία έλαπζεο ζρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θιφγα,αιιά ν ιέβεηαο κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ( ιίγα ιεπηά αξγφηεξα ) ζβήλεη. Οκάδα III.Δπηηπρία αλάθιεμεο ηνπ κπφηιεξ θαη ιεηηνπξγία γηα αξθεηέο ψξεο. Η ξπζκηζκέλε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα επηηεπρζεί, θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα ζηξαθεί είηε ζηνλ αλεκηζηήξα ή ζην ζχζηεκα δνζνινγίαο (ζπλήζσο ε θαηάζηαζε απηή ζπκβαίλεη θαηά ηε

43 43 δηάξθεηα ηεο λχρηαο). ηε ζπλέρεηα ε ζεξκνθξαζία πέθηεη ή αλ ν ρξήζηεο ζέιεη κηα πςειφηεξε ζεξκνθξαζία (ζπλήζσο ην πξσί), ν ιέβεηαο ιακβάλεη έλα ζήκα γηα λα μεθηλήζεη ε θάζε ηεο αλάθιεμεο, αιιά ε θιφγα δελ αλάβεη. Οκάδα Ι Πηζαλή αηηία 1 Αηηία 1 - Κιεηζηφ ην πηεξχγην ηνπ αλεκηζηήξα γηα ηνλ πξσηαξρηθφ αέξα. Ο αλεκηζηήξαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο επί ηνπ δηαλνκέα. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 1 - Αλνίμηε ην θαπάθη ηνπ αλεκηζηήξα ζην κέγηζην. Πηζαλή αηηία 2 Αηηία 2 - Ο ζσιήλαο πνπ ζπλδέεη ην θαλάιη ηνπ αέξα απφ ηνλ αλεκηζηήξα ζηνλ ιέβεηα δελ είλαη ξπζκηζκέλν ζσζηά. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 2 - πλδέζηε ην ζσιήλα αέξα, ηφζν πάλσ ζην ζψκα ηνπ ηξνθνδφηε φζν θαη ζηνλ αεξαγσγφ. Πηζαλή αηηία 3 Αηηία 3 - Ο ρψξνο κεηαμχ ηνπ ζεξκαληήξα θαη ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ζσιήλα ζην νπνίν ε βηδσκέλε ζεξκάζηξα είλαη θξαγκέλε κε πίζζα θαη ζηάρηεο, έηζη δελ ππάξρεη δηείζδπζε ηνπ αέξα. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 3 Καζαξίζηε ηνλ ηνκέα απηφ, αθνχ δνθηκάζεηε πξψηα κφλν απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο κε ην ζχξκα ηνπ πάρνπο 1-2 mm. Δάλ απηφ απνηχρεη απελεξγνπνηήζηε ην ιέβεηα απφ ην δίθηπν, θαη έπεηηα μεβηδψζηε ην θνριία θαη θαζαξίζηε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Πηζαλή αηηία 4 Αηηία 4 - Βαζηά ζηελ πεξηνρή ηνπ ρψξνπ θαχζεο, φπνπ ην θνξηίν πέιιεη θαχζεο είλαη γεκάην απφ άθαπζηα ππνιείκκαηα, δειαδή θάξβνπλα, έηζη ψζηε δελ ππάξρεη θακία επαθή ησλ πέιιεη θαη ηνπ ζεξκνχ αέξα. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 4 - Καζαξίζηε ηε βαζηά πεξηνρή ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο, θαζαξίζηε πξψηα ηα αθαηέξγαζηα ζσκαηίδηα ηεο ζηάρηεο κεραληθά θαη ην ππφινηπν ηεο ζηάρηεο κπνξεί λα αθαηξεζεί κε ηε ρξήζε κίαο ζθνχπαο. Πηζαλή αηηία 5 Αηηία 5 ην θνξηίν πέιιεη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη πςειήο πγξαζίαο. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 5 - Πξνζπαζήζηε λα ρξεζηκνπνηείηε θνξηίν πέιιεη πνπ έρεη έλα πςειφηεξν επίπεδν μεξφηεηαο.

44 44 Πηζαλή αηηία 6 Αηηία 6 Όηαλ ε ειεθηξηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο πάλσ ζην νπνίν ν ιέβεηαο είλαη ζπλδεδεκέλνο είλαη πνιχ ρακειφηεξε απφ V, ψζηε ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζεξκαληήξα είλαη κηθξφηεξε. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 6 - πλδέζηε ην κεηαζρεκαηηζηή ηάζεο ή δεκηνπξγήζηε αλάθιεμε ρεηξνθίλεηα. Πηζαλή αηηία 7 Αηηία 7 - Μεηά ηελ ρεηξνθίλεηε ξχζκηζε θαη ηελ απηφκαηε πξνζζήθε ζηελ πεξηνρή ηεο αλάθιεμεο ην επίπεδν ηνπ πέιιεη είλαη ηέηνην ψζηε ην θνξηίν πέιιεη δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ αληίζηαζε. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 7 Ξαλαλαλεψζηε ην επίπεδν ηνπ πέιιεη κέζα ζηνλ θαπζηήξα. Πηζαλή αηηία 8 Αηηία 8 - Ο ιέβεηαο έρεη νξηζηεί απφ ηελ απηφκαηε ζηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Δάλ, θαηά κήθνο νιφθιεξεο ηεο θάζε ηεο αλάθιεμεο, ε ιπρλία ζέξκαλζεο δελ είλαη αλακκέλε, ηφηε είκαζηε ζίγνπξνη φηη ν ιέβεηαο είλαη ζε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 8 - Δλεξγνπνηήζηε ην ιέβεηα ζε απηφκαηε αλάθιεμε. Πηζαλή αηηία 9 Αηηία 9 - Λαλζαζκέλε ειεθηξηθή αληίζηαζε γηα αλάθιεμε. Απελεξγνπνηήζηε ην ιέβεηα απφ ην θεληξηθφ δίθηπν θαη πάλσ ζηα ειεθηξηθά θαιψδηα ηεο αληίζηαζεο κεηξήζηε ηελ αληίζηαζε. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 9 - Αιιαγή ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Οκάδα II Πηζαλή αηηία 1 Αηηία 1 - Σν θιαπέ ηνπ ιέβεηα είλαη θιεηζηφ ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε κηα ιαβή ηνπνζεηεκέλε επί ηεο κίαο πιεπξάο. Δκθαλίδεηαη πνιχ θαπλφο θαη ηα θαπζαέξηα δελ απμάλνληαη αξθεηά γξήγνξα, έηζη ν ιέβεηαο θαπλίδεη. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 1 - Αλνίμηε ην θαπάθη, δειαδή πηέζηε ην κνριφ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θακηλάδαο. Πηζαλή αηηία 2 Αηηία 2 Η ηαρχηεηα ηνπ αλεκηζηήξα ζηε θάζε ηεο αλάθιεμεο. Η ηαρχηεηα ηνπ αλεκηζηήξα γηα ηνλ πξσηαξρηθφ αέξα ζε απηφ ζηάδην θαζνξίδεηαη απφ ηηο παξακέηξνπο θαη Uc00 θαη UC01. Αλ ε ηαρχηεηα είλαη δξαζηηθά ακεηάβιεηε, ζε ζχγθξηζε κε ηελ εξγνζηαζηαθή πξνεπηιεγκέλε ξχζκηζε δελ είλαη θαιφ νχηε είλαη ζεκαληηθφ λα λα ηε κεηψζεηε ή θαη λα ηελ απμήζεηε. ε πεξίπησζε πνπ ν αλεκηζηήξαο, ζηε θάζε ηεο αλάθιεμεο, είλαη αδχλακνο, ηφηε δελ ππάξρεη αχμεζε ηεο

45 45 ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ, αιιά αλ είλαη πνιχ έληνλνο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ ηαρεία θαηαλάισζε ηνπ θνξηίνπ πέιιεη εληφο ηνπ ζαιάκνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε κείσζε ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ ζηελ αλάθιεμε. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 2 - Ρπζκίζηε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ Uc00 θαη UC01 ζχκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή πξνεπηινγή ή θνληά ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηηκέο. Πηζαλή αηηία 3 Αηηία 3 - Σαρχηεηα αλεκηζηήξα ζηε θάζε ζηαζεξνπνίεζεο ηεο θιφγαο. Ο ιέβεηαο εηζάγεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αλάθιεμεο θαη εκθαλίδεηαη ν θαπλφο, ζηελ νζφλε παξνπζηάδεηαη ε έλδεημε Stb, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ε θιφγα ζηε θάζε ζηαζεξνπνίεζεο, αιιά κεηά απφ απηφ ν ιέβεηαο ζβήλεη. Η πην ζπρλή αηηία γηα απηφ είλαη ν πνιχ αδχλακνο αλεκηζηήξαο ζηε θάζε ζηαζεξνπνίεζεο ε νπνία ξπζκίδεηαη κέζσ ηεο παξακέηξνπ UC04. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 3 - Απμήζηε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλεκηζηήξα κε ηε βνήζεηα ηεο παξακέηξνπ UC04. Πηζαλή αηηία 4 Αηηία 4 - Πάξα πνιιή ή πνιχ ιίγε πνζφηεηα πέιιεη ζηε θάζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο. Δάλ ππάξρεη πάξα πνιχ ή πνιχ ιίγν θνξηίν πέιιεη, ελψ ζηελ νζφλε ιέεη - Stb δειαδή ιεηηνπξγία ζηαζεξνπνίεζεο, απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην κπινθάξηζκα ηεο θιφγαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα ζε θαηάζηαζε ππξφζβεζεο. Η πνζφηεηα ησλ πέιιεη ζηε θάζε ζηαζεξνπνίεζεο ξπζκίδεηαη κέζσ ηεο παξακέηξνπ CL04. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 4 - Ρπζκίζηε ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ CL04 ζχκθσλα κε ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο ή θνληά ζηελ εξγνζηαζηαθή ξχζκηζε. Πηζαλή αηηία 5 Αηηία 5 - Ο ιέβεηαο έρεη εηζέιζεη ζηε θάζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο αιιά νδεγείηαη ζε θάζε εμαθάληζεο, επεηδή δελ ππάξρεη επαξθήο αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ. πγθεθξηκέλα, φπνπ ππάξρεη ε ζηαζηκφηεηα, δειαδή κηα κηθξή κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ ην νπνίν είλαη νξαηφ φηαλ κία εθ λένπ πιήξσζε ησλ παιεηψλ γίλεηαη κέζα ζηνλ θιίβαλν. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 5 - Απμήζηε ηε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ γηα λα εηζέιζεηε ζην ζχζηεκα ηεο F18 παξακέηξνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην λέν πέιιεη πνπ εηζέξρεηαη ζην ζάιακν θαχζεο κεηψλεη ηε ζεξκνθξαζία ησλ θαπλαεξίσλ κε έλα πην δχζθνιν ηξφπν φπσο φηαλ ε θιφγα είλαη ηζρπξφηεξε επεηδή ππήξρε πεξηζζφηεξνο ρξφλνο κέρξη ηελ εθ λένπ πιήξσζε ησλ θαπζίκσλ. Απηφ ην πξφβιεκα εκθαλίδεηαη πην ζπρλά φηαλ νη θακηλάδεο είλαη θησρέο ζε θαηαζθεπή ή είλαη μεξακέλεο ή απφ νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν είλαη αδχλακεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο.

46 46 Πηζαλή αηηία 6 Αηηία 6 - Ο ιέβεηαο έρεη πεξάζεη ηε θάζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο, αιιά ππφθεηηαη ζε δηαθνξνπνίεζε, θαη ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα - Nod. Δάλ ηα θαπζαέξηα ειεγρζνχλ, ζε απηφ ην ζεκείν, είλαη μεθάζαξν φηη είλαη πάξα πνιχ πςειά ζε πνζφηεηα. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 6 - Διέγμηε αλ ην θιαπέ κέζα ζην ιέβεηα είλαη ζε ζέζε " αλνηθηφ ''. Κιείζηε ην θιαπέ, κεηαθηλψληαο ην ρεξνχιη απφ ην πιάη πξνο ην εκπξφο κέξνο ηνπ ιέβεηα.(ρήκα 17) Πηζαλή αηηία 7 Αηηία 7 - Ο ιέβεηαο έρεη εηζέιζεη ζηε θάζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο, αιιά κεηά απφ ιίγν ε θσηηά έρεη ζβήζεη. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 7 Μπνξεί λα μεράζαηε λα απνκαθξήλεηε ηηο ζηάρηεο κέζα απφ ην ρψξν θαχζεο θαη έηζη λα θιείζεη εληειψο ε είζνδν αέξα. Οκάδα III Δηζαγσγή Όηαλ ν ιέβεηαο θηάζεη ηελ θαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ, ή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην δσκάηην, φπνπ ν ζεξκνζηάηεο ρψξνπ, κεηαθέξεηαη ζε κηα θάζε εξεκίαο δηαηεξψληαο ηε θιφγα ή, αξρηθά κέλεη ζηελ θάζε «Αλακνλή». Σν θαιχηεξν παξάδεηγκα απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ ιέβεηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηε λχρηα.ο θχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο θάζεο είλαη λα δηαηεξεζεί ε θιφγα ή ηα αλακκέλα θάξβνπλα ζηελ εζηία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακνλήο γηα αξθεηέο ψξεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πεξηνδηθήο ζηξνθήο ηφζν ηνπ κεηαθνξέα ηνπ πέιιεη φζν θαη ηνπ αλεκηζηήξα ζε νξηζκέλεο πεξηφδνπο ηνπ ρξφλνπ. - Καηά ηνλ ρξφλν απηφ φηαλ ν ιέβεηαο έρεη θηάζεη ζηελ θαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ηφηε επηηπγράλεηαη ε έλαξμε ηεο θάζεο ζπληήξεζεο ηεο θιφγαο. Μεηά απφ έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν T04 (ζε ιεπηά) νη ελάξμεηο ηνπ ηξνθνδφηε θαη ησλ αλεξκηζηήξσλ ελεξγνπνηνχληαη. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ζπκβαίλεη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ιέβεηα κέρξη λα ιάβεη ηελ εληνιή λα μεθηλήζεη εμαηηίαο ηεο επηηεπρζείζαο ζεξκνθξαζίαο. - Η δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ κεηαθνξέα θαη αλεκηζηήξα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ T05 παξακέηξν (ζε δεπηεξφιεπηα). - Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξνθνδφηε, ν ρξφλνο ηνπ θαζνξίδεηαη απφ κία πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν CL09 (ζε δεπηεξφιεπηα ).

47 47 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαηήξεζεο ηεο θιφγαο ν αλεκηζηήξαο γηα ηελ πξσηνγελή θαχζε είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ρεηηθά κε ηε δχλακε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν Uc09. Πηζαλά ιάζε ζηηο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θάζε ζπληήξεζεο ηεο θιφγαο: Η ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα, παξάιιεια κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζεο ζπληήξεζεο ηεο θιφγαο, δελ έρεη αξθεηφ θνξηίν πέιιεη γηα ηελ έλαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία κε ηνλ θαλνληθφ ηξφπν. Η εμάιεηςε ηεο αηηίαο ηνπ ιάζνπο: 1. Μεηψζηε ηελ T04 παξάκεηξν, δειαδή λα απμήζεηε ηε ζπρλφηεηα ηεο κεηαθνξάο θαη ην έξγν ηνπ αλεκηζηήξα ζηε θάζε ηεο αδξάλεηαο. 2. Απμήζηε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο δηαδηθαζίαο, δειαδή, ηελ T05 παξάκεηξν. Τπάξρεη πάξα πνιχ άθαπζην πέιιεη φηαλ ν ιέβεηαο θάλεη έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Η εμάιεηςε ηεο αηηίαο ηνπ ιάζνπο: 1. Απμήζηε ηελ παξάκεηξν T04 2. Μεηψζηε ηελ T05 παξάκεηξν 3.Μεηψζηε ηελ ηζρχ ηνπ αλεκηζηήξα γηα ηελ πξσηνγελή θαχζε ζηε θάζε ζπληήξεζεο ή ηελ παξάκεηξν Uc πληήξεζε ηνπ ιέβεηα TKAN Ο ιέβεηαο TKAN απαηηεί εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ. Ο θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο αθνξά ηελ πεξηνρή ηεο εζηίαο απφ ρπηνζίδεξν φπνπ κε ηαθηά ρξνληθά θαζαζίζκαηα ηεο ζηάρηεο παξέρεηαη κία θαιχηεξή ιεηηνπξγία ηεο αληίζηαζεο,ζα έρνπκε κηα θαιχηεξε θαχζε ησλ θαπζφμπισλ, δειαδή κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηνπ αέξα κέζα απφ ηα θαλάιηα αέξα κέζα ζην ζεκείν ηεο θάπζεο. Αιιά αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ε ζηάρηε αξρίδεη λα ζπζζσξεχεηαη ζην πάησκα θαη ζην ρψξν γχξσ απφ ηνλ θιίβαλν. Η κέζε πνζφηεηα ησλ 100 θηιψλ θνξηίνπ πέιιεη παξάγεη 1 θηιφ ζηάρηεο θαηά ηε δηαδηθαζία θαχζεο. Κάζε 3 έσο 7 εκέξεο, είλαη απαξαίηεην λα θαζαξηζηεί ν ρψξνο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζηδήξνπ. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα θαζαξίζεηε ηα ππνιείκαηα θάπλαο ζηνπο ηνίρνπο ηνπ ιέβεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα απνθεπρζεί ε εκθάλεζε σο ελφο ρηιηνζηνχ ζηξψκα πίζζαο θαη αηζάιεο φπνπ κεηψλεη ηελ αγσγηκφηεηα θαηά 5%. Μία θνξά ην κήλα ζα πξέπεη λα αλνίμεηε ην επάλσ θάιπκκα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ κε δηαζηάζεηο 372 ρηιηνζηά x 285 ρηιηνζηά γηα ην ιέβεηα ΣΚΑΝ 1 θαη κε δηαζηάζεηο 492 ρηιηνζηά x 285 ρηιηνζηά γηα ην ιέβεηα ΣΚΑΝ2, αθαηξψληαο ηηο κνλάδεο αλαηαξάμεο(θφθηξεο), θαζψο θαη απφ ην ζχλνιν ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ ηνπ ιέβεηα αθαηξέζηε ηα ζηξψκκαηα πίζζαο θαη αηζάιεο. Όια φζα αθαηξεζνχλ εθείλε ηε ζηηγκή, ηφηε ζα ζπιιέγνληαη κέζσ ηεο θάησ ηξχπαο. Ο θαζαξηζκφο ησλ ζσιήλσλ ελαιιάθηε γίλεηαη κε ηε

48 48 κεηαθίλεζε ηεο κνλάδαο αλαηάξαμεο(θφθηξεο) επάλσ θαη πξνο ηα θάησ (βιέπε ζρήκα 18). Μεηά απφ ηνλ ηειεπηαίν θαζαξηζκφ πξίλ ην θαινθαίξη θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν ιέβεηαο δελ ζα ιεηηνπξγεί είλαη θαιφ λα ηνπνζεηήηε ζηελ βάζε ησλ μχισλ έλα θνκάηη μεξφ αζβέζηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα έρνπκε εμνπδεηέξσζε ησλ νμέσλ πνπ έρνπλ εκθαληζηεί κέζα ζηνλ ιέβεηα ιφγσ ηεο θάπζεο. Παξάιιεια κε ηε δηαηήξεζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα, πξέπεη ν ιέβεηαο λα απελεξγνπνηεζεί θαη λα ζηακαηήζεη ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. ρήκα 18

49 49 Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ιέβεηαο είλαη ζπληεξεκέλνο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ζέξκαλζεο. ε απηή ηελ θαηάζηαζε, θιείζηε φιεο ηηο ζπξίδεο ηνπ ιέβεηα γηα λα απνθχγεηε ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα κέζα ζην ιέβεηα, θαζψο επίζεο κπνξεί λα ππάξμεη θαη πγξαζία ζην ιέβεηα. Η ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα είλαη έλαο απφ ηνπο πην βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηε δηάξθεη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δσήο ηνπ ιέβεηα. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ν ιέβεηαο λα θαζαξηζηεί φηαλ βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη ε εμνπδεηέξσζε ησλ νμέσλ λα γίλεηαη φπσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί παξαπάλσ.

50 50 Η πηλαθίδα θνιιάηαη ζε έλα επδηάθξηην ζεκείν ζην ιέβεηα θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα (δείηε ηελ εηθφλα ζην ζηνηρείν: ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΑ):

51 51 1. Σερληθά ζηνηρεία πάλσ ζην απηνθφιιεην: Καηαζθεπαζηήο (radijator INZENJERING) εηξηαθφο αξηζκφο ηνπ ιέβεηα (primer: N : ) Έηνο πξντφληνο (primer: 2014) Σχπνο ιέβεηα (ΣΚΑΝ1 ή ΣΚΑΝ2) Ολνκαζηηθή ηζρχο ηνπ ιέβεηα (ΣΚΑΝ1-35kW ή ΣΚΑΝ2-49,5 kw) Ιζρχο ιέβεηα (ΣΚΑΝ kW ή ΣΚΑΝ ,5 kw) Απαξαίηεην ζρέδην θαπλνδφρνπ (20pa) Ηιεθηξηθή ππθλφηεηα (230V) πρλφηεηα (50Hz) Ρεχκα (2,6 A) Φπζηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα (520W) Αλψηαην φξην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (230W) πλνιηθή ειεθηξηθή ελέξγεηα (750W) Βάξνο ιέβεηα (ΣΚΑΝ1-560kg, ΣΚΑΝ2 650 θηιά) Καηεγνξία ιέβεηα (C1) Αλψηαηε πίεζε (3 bar) Αλψηαηε ζεξκνθξαζία (90 C) Πνζφηεηα λεξνχ ζην ιέβεηα (ΣΚΑΝ1-97L ή ΣΚΑΝ2-125L) Πνηφηεηα θαπζίκνπ πέιιεη (C1) 2. Απηνθφιιεην ηνπ εηζαγσγέα 3. OEEO 4. Άιιε ζήκαλζε ζην ιέβεηα 8.9 Απηνθόιιεηα ην ιέβεηα ΣΚΑΝ ππάξρνπλ απηνθφιιεηα αλαγλψξηζεο ησλ ζπλδέζεσλ θαζψο θαη εηηθέηεο γηα ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο, απηνθφιιεηα γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπλδέζεσλ θιπ. Δηηθέηεο πνπ ππνδειψλνπλ φηη ππάξρεη ζχλδεζε κε ηελ εγθαηάζηαζε: 1. Απηνθφιιεην γηα ην δεζηφ λεξφ

52 52 2. Απηνθφιιεην γηα ην θξχν λεξφ 3. Απηνθφιιεην γηα ηελ νκάδα αζθαιείαο 4. Απηνθφιιεην εηζαγσγήο / εμαγσγήο θξχνπ λεξνχ 5. Απηνθφιιεην εηζφδνπ / εμφδνπ ηεο ζεξκηθήο βαιβίδαο αζθαιείαο

53 53 6. Απηνθφιιεην (ζσιήλα ηεο ζεξκνθξαζίαο βαιβίδαο αζθαιείαο) 7. Απηνθφιιεην (Τδξαπιηθφ ζρέδην) Δηηθέηεο πνπ ππνδειψλνπλ ηελ παξνπζία ηεο πςειήο ηάζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ θηλδχλνπ: 1. Απηνθφιιεην (Δπηθίλδπλε ειεθηξηθή ηάζε) Δπηθίλδπλε ηάζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Κιείζηε ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξηλ ηε ζπληήξεζε. 2. Δηζαγσγή κε ρακειή ηάζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 12V Δίζνδνο κε ρακειή ηάζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 12V, ζπλδέζηε ηελ επαθή ειεχζεξεο ηάζεο Με ζπλδέεηε ην δσκάηην ηνπ ζεξκνζηάηε κε ηε κπαηαξία ηξνθνδνζίαο Με ζπλδέεηε ηε κπαηαξία ηξνθνδνζίαο κε απηή ηελ εηζαγψκελε δχλακε.

54 54 3. Δπηθίλδπλε ηάζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Μεγαιχηεξν πνζνζηφ Δπηθίλδπλε ηάζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Πξηλ θάλεηε εθθίλεζε ειέγμηε αλ ε ηάζε ξηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ζηα απνδεθηά επίπεδα. Φπζηθή ηάζε 230V, 50Hz Η ζχλδεζε λα γίλεηαη απφ έλα εμεηδηθεπκέλν άηνκν Απελεξγνπνηήζηε ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξηλ ηε ζπληήξεζε 4. Απηνθφιιεην (Αζθάιεηα ειεθηξηθήο ζχλδεζεο) 5. Απηνθφιιεην (Παξνπζία ηάζεο) Δηηθέηεο πνπ δείρλνπλ πξνεηδνπνίεζε: 1. Απηνθφιιεην (εθηεζεηκέλα θηλνχκελα κέξε κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ) 2. Απηνθφιιεην (κφλν έλα εμεηδηθεπκέλν άηνκν κπνξεί λα θάλεη εθθίλεζε ην ιέβεηα)

55 55 3. Απηνθφιιεην (πξνεηδνπνίεζε) 4. Απηνθφιιεην (απφβιεηα)

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΔΒΖΣΑ ΠΔΛΛΔΣ BIOMAX

MANUAL ΛΔΒΖΣΑ ΠΔΛΛΔΣ BIOMAX 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο MANUAL ΛΔΒΖΣΑ ΠΔΛΛΔΣ BIOMAX ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο μύινπ. Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβεηαο μύινπ. Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβεηαο μύινπ Multiplex MCL ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Πεξηερφκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο βηνκάδαο-μύινπ. Bioplex HL / Biomix ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβεηαο βηνκάδαο-μύινπ. Bioplex HL / Biomix ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβεηαο βηνκάδαο-μύινπ Bioplex HL / Biomix ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Πεξηερφκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΘΔΡΜΑΝΗ. BIOlux UNI 20

ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΘΔΡΜΑΝΗ. BIOlux UNI 20 ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΘΔΡΜΑΝΗ BIOlux UNI 20 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. εκαληηθέο πξνεηδνπνηήζεηο 1.1 Διάρηζηε απφζηαζε απφ εχθιεθηα πιηθά 2. Πεξηγξαθή ηνπ ιέβεηα ΒΙΟlux UNI 20 3. πλαξκνιφγεζε 3.1 Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο

Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο Starfire Caminetti Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο Λέβητας Ξύλου Viva extreme Starfire Caminetti 1 Starfire Caminetti Καηαζθεπαζηηθή θ Εηζαγωγηθή Εηαηξεία Θεζζαλονίκη 19 ο σλμ Θερ/νίκηρ-Αζζήπος

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET

ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET BIOPEL 50 & 75 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ - Παξαθαιώ δηαβάζηε όιεο ηηο νδεγίεο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε απηήο ηεο ζπζθεπήο. Αλ δελ αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο απηέο, κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα