AETERNA 25 N AETERNA 25 NR AETERNA 29 F AETERNA 29 FR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AETERNA 25 N AETERNA 25 NR AETERNA 29 F AETERNA 29 FR"

Transcript

1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ AETERNA 25 N AETERNA 25 NR AETERNA 29 F AETERNA 29 FR AETERNA 25 F AETERNA 25 FR AETERNA IN 25 F AETERNA IN 25 FR AETERNA ES 25 F AETERNA ES 25 FR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η πρώτη ανάφλεξη του λέβητα και η επικύρωση της εγγύησης πρέπει να εκτελούνται από έναν εξειδικευμένο τεχνικό. LIBAE900P - Αναθ. 12-1/01/ σελίδες

2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του προϊόντος και παρέχεται με τον εξοπλισμό του κάθε λέβητα. ιαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις του παρόντος εγχειριδίου καθώς παρέχουν σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση. Η εγκατάσταση του λέβητα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του επαγγελματικά εξειδικευμένου προσωπικού. Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα του περιεχομένου αφού βγάλετε τη συσκευασία. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχετε κάποια αμφιβολία και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ο λέβητας αυτός χρησιμοποιείται για να ζεσταίνει το νερό σε θερμοκρασία κατώτερη από εκείνη του βρασμού σε ατμοσφαιρική πίεση. Θα πρέπει να συνδέεται με μια εγκατάσταση θέρμανσης ή/και με ένα δίκτυο διανομής ζεστού νερού συμβατό με την απόδοση και την ισχύ του. Η συσκευή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο προβλέπεται. Κάθε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής επομένως δεν ευθύνεται για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη, εσφαλμένη και αλόγιστη χρήση. Μην φράζετε τις σχάρες αναρρόφησης ή διασκόρπισης του αέρα του λέβητα. Μην ψεκάζετε το λέβητα με νερό ή άλλα υγρά. Μην βάζετε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο λέβητα. Μην βάζετε δοχεία με εύφλεκτες ουσίες σε άμεση γειτνίαση με το λέβητα. Μην καθαρίζετε το λέβητα με εύφλεκτες ουσίες. Η χρήση συσκευών που λειτουργούν με ηλεκτρισμό επιφέρει την τήρηση βασικών κανόνων όπως: a) Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα μέρη του σώματος ή με γυμνά πόδια. b) Μην τραβάτε τα ηλεκτρικά καλώδια. c) Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτομα χωρίς εμπειρία να χρησιμοποιούν τη συσκευή. d) Το ηλεκτρικό καλώδιο και οι ασφάλειες δεν θα πρέπει να αντικαθίστανται από το χρήστη αλλά από έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Αν διαπιστωθεί οσμή αερίου μην ενεργοποιήσετε τους ηλεκτρικούς διακόπτες. Ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα. Κλείστε τις στρόφιγγες του αερίου. Όλες οι προειδοποιήσεις που ακολουθούν αφορούν το προσωπικό που είναι εξουσιοδοτημένο για την εγκατάσταση και τις παρεμβάσεις στα προϊόντα της εταιρείας STEP SpA Η τακτική συντήρηση και η ενδεχόμενη επισκευή των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται από ένα αρμόδιο κέντρο της STEP SpA, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εκκενώσεις καπνών και ηλεκτρικά αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί και παρέχονται από την εταιρεία STEP SpA. Η έγκριση των λεβήτων που έχει τον κωδικό PIN στο παρόν φυλλάδιο αναφέρεται στο σύστημα εκκένωσης καπνού-λέβητα. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου αξεσουάρ θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης και ακυρώνει την εγγύηση. Η STEP SpA δεν φέρει καμιά ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται σε πρόσωπα και πράγματα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προειδοποιήσεις και τους τρόπους εγκατάστασης. Το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της STEP SpA δεν επεμβαίνει κατά την πρώτη ανάφλεξη σε περίπτωση που έχει γίνει ελαττωματική εγκατάσταση και πριν αντικατασταθούν όλα τα μέρη που δεν έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις, τους κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία. Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο ή από το διακόπτη της εγκατάστασης ή/και από τα ειδικά όργανα στάσης. Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επέμβαση όπου προβλέπεται η αποσυναρμολόγηση του καυστήρα ή το άνοιγμα των προσβάσεων επιθεώρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και κλείστε τις στρόφιγγες του αερίου. Πριν αντικαταστήσετε κάποια ασφάλεια ή πριν από οποιοδήποτε άλλη επέμβαση στο ηλεκτρικό κύκλωμα, αποσυνδέστε το ρεύμα. Απενεργοποιήστε το λέβητα αν εκτελούνται εργασίες κοντά στους σωλήνες διαφυγής καπνού. Στο τέλος των εργασιών ένα εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επαληθεύσει την αποτελεσματικότητα της διάταξης εκκένωσης καπνών. Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής επιτυγχάνεται μόνο αν είναι συνδεδεμένη με ένα αποτελεσματικό σύστημα γείωσης που έχει γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η επαλήθευση αυτής της θεμελιώδους προϋπόθεσης πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό, εφόσον ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται λόγω έλλειψης ενός κατάλληλου συστήματος γείωσης. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι ανάλογη της ισχύος που απαιτείται από τη συσκευή. Για την τροφοδοσία του λέβητα δεν επιτρέπεται η χρήση προσαρμογέων, πολύπριζων ή μπαλαντέζων. Προβλέπεται η χρήση ενός διακόπτη όπως υποδεικνύεται από τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι εκκενώσεις ασφαλείας του λέβητα είναι συνδεδεμένες με μια διάταξη εκκένωσης. Αν δεν υφίσταται κάτι τέτοιο η επέμβαση των βαλβίδων ασφαλείας μπορεί να πλημμυρίσει το χώρο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμιά ευθύνη για αυτό. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις του συστήματος δεν χρησιμοποιούνται ως γειώσεις για άλλες εγκαταστάσεις. Εκτός του ότι μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τη χρήση αυτή μπορεί σύντομα να επιφέρουν σοβαρές ζημιές στις συσκευές που συνδέονται με αυτό. Ελέγξτε: a) την εσωτερική και εξωτερική στεγανότητα της εγκατάστασης προσαγωγής αερίου. b) ότι η παροχή του αερίου είναι εκείνη που απαιτείται από την ισχύ του λέβητα. c) ότι ο τύπος του αερίου είναι εκείνος που προβλέπεται από το λέβητα. d) ότι η πίεση τροφοδοσίας του αερίου είναι εντός των τιμών που αναγράφονται στην πινακίδα του λέβητα. e) ότι η εγκατάσταση προσαγωγής αερίου έχει διαστάσεις και είναι εξοπλισμένη με όλες τις διατάξεις ασφαλείας και ελέγχου που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 2

3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ιαστάσεις Υδραυλικό σχήμα ιάγραμμα διαθέσιμου υδροστατικού ύψους της εγκατάστασης AETERNA 25 N: Εξαρτήματα AETERNA 25 F, AETERNA ES 25 F, AETERNA IN 25 F: Εξαρτήματα AETERNA 29 F: Εξαρτήματα Τεχνικά στοιχεία Ηλεκτρικό σχήμα AETERNA N Ηλεκτρικό σχήμα AETERNA NR Ηλεκτρικό σχήμα AETERNA F Ηλεκτρικό σχήμα AETERNA FR Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ \ 2.1 Εκκένωση προϊόντων καύσης: AETERNA 25 F, AETERNA ES 25 F, AETERNA IN 25 F, AETERNA 29 F ιάφορες τυπολογίες εκκενώσεων ιάσταση των εκκενώσεων: AETERNA 25 F, AETERNA ES 25 F, AETERNA IN 25 F ιχοτομημένες εκκενώσεις Ø 80 mm Ομοαξονικές εκκενώσεις Ø 60 x 100 mm ιάσταση των εκκενώσεων AETERNA 29 F ιχοτομημένες εκκενώσεις Ø 80 mm Ομοαξονικές εκκενώσεις Ø 60 x 100 mm Εκκένωση προϊόντων καύσης: AETERNA 25 N Σύνδεση στο σωλήνα διαφυγής καπνού Εκκένωση απευθείας έξω Εξαερισμός των χώρων Στερέωση του λέβητα Υδραυλικές συνδέσεις Ηλεκτρικές συνδέσεις Σύνδεση αερίου Ρυθμίσεις από τον πίνακα ελέγχου Ρυθμίσεις: μέγιστη και ελάχιστη ισχύς Ρύθμιση μέγιστης ισχύος Ρύθμιση ελάχιστης ισχύος Ρυθμίσεις: αργή ανάφλεξη και ισχύς θέρμανσης Ρύθμιση αργής ανάφλεξης Ρύθμιση ισχύος θέρμανσης Προσαρμογή στη χρήση άλλων αερίων Πίνακες πίεσης - ακροφύσια AETERNA 25 N ιάγραμμα Πίεσης αερίου - Θερμική παροχή Πίνακας πίεσης - ακροφύσια AETERNA 25 F, AETERNA ES 25 F, AETERNA IN 25 F ιάγραμμα Πίεσης αερίου - Θερμική παροχή Πίνακας πίεσης - ακροφύσια AETERNA 29 F ιάγραμμα Πίεσης αερίου - Θερμική παροχή Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Γενικές προειδοποιήσεις Απεμπλοκή κυκλοφορητή Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Πίνακας οργάνων: ιατάξεις ρύθμισης και σηματοδότησης Τρόπος λειτουργίας Εμφάνιση και ρύθμιση θερμοκρασίας νερού οικιακής χρήσης Εμφάνιση και ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης Ανάφλεξη λέβητα Θερινή λειτουργία Χειμερινή λειτουργία Λειτουργία θέρμανσης με OTC Λειτουργία με απομακρυσμένο τερματικό Λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή Κωδικός ανωμαλιών Προσωρινή απενεργοποίηση Απενεργοποίηση για παρατεταμένες περιόδους Συμβουλές και σημαντικές σημειώσεις Ανωμαλίες λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης

4 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ P C D A L B ΛΕΒΗΤΑΣ L (mm) H (mm) P (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) AETERNA N AETERNA F AETERNA 29 F H 1.2 Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Βαλβίδα αερίου 2 - Καυστήρας - Πρωτεύων εναλλάκτης 4 - Κυκλοφορητής 5 - By-pass εγκατάστασης 6 - Υδρόμετρο 7 - Βαλβίδα ασφαλείας (βαθμονομημένη στα bar) 8 - Φίλτρο 9 - Στρόφιγγα πλήρωσης της εγκατάστασης 10 - οχείο διαστολής 11 - Στατική βαλβίδα διακοπής ροής νερού τριών εξόδων 12 - Βαλβίδα εκτόνωσης αέρα 1 - Εναλλάκτης νερού οικιακής χρήσης 1. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Prevalenza H (m) 6,5 6 5,5 5 4,5 4,5 2,5 2 1,5 1 0,5 0 PIXEL 25 N, F senza by-pass PIXEL 25 N, F con by-pass PIXEL 29 F senza by-pass PIXEL 29 F con bypass 4 Portata (l/h)

5 1.4 AETERNA 25 N: ανταλλακτικά Θερμοστάτης καπνών 2. Αυτόματη βαλβίδα εκτόνωσης. Θερμοστάτης ασφαλείας (105 C) 4. Πρωτεύων εναλλάκτης 5. Πρωτεύων εναλλάκτης χαλκού 6. Καυστήρας 7. Κυκλοφορητής 8. Βαλβίδα αερίου 9. Βαλβίδα ασφαλείας ( bar) 10. Στρόφιγγα πλήρωσης εγκατάστασης 11. Στρόφιγγα εκκένωσης εγκατάστασης 12. Εναλλάκτης νερού οικιακής χρήσης 1. Αισθητήρας θερμοκρασίας 14. Υδραυλική βαλβίδα 15. Κουκούλα καπνών 5

6 1.5 AETERNA 25 F, AETERNA ES 25 F, AETERNA IN 25 F: ανταλλακτικά ιακόπτης πίεσης καπνών 2. Βαλβίδα εκτόνωσης αέρα. Θερμοστάτης ορίου εμπλοκής (105 C) 4. Πρωτεύων εναλλάκτης χαλκού 5. Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και ανίχνευσης. 6. Καυστήρας 7. Κυκλοφορητής 8. Βαλβίδα αερίου 9. Βαλβίδα ασφαλείας ( bar) 10. Στρόφιγγα πλήρωσης της εγκατάστασης 11. Εναλλάκτης νερού οικιακής χρήσης 12. Αισθητήρας θέρμανσης 1. Υδραυλική βαλβίδα 14. Στεγανός θάλαμος 15. Ανεμιστήρας 6

7 1.6 AETERNA 29 F: ανταλλακτικά ιακόπτης πίεσης καπνών 2 Βαλβίδα εκτόνωσης αέρα Θερμοστάτης ορίου εμπλοκής (105 C) 4 Πρωτεύων εναλλάκτης χαλκού 5 Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης και ανίχνευσης. 6 Καυστήρας 7 Κυκλοφορητής 8 Βαλβίδα αερίου 9 Βαλβίδα ασφαλείας ( bar) 10 Στρόφιγγα πλήρωσης της εγκατάστασης 11 Στρόφιγγα εκκένωσης της εγκατάστασης 12 Εναλλάκτης νερού οικιακής χρήσης 1 Αισθητήρας θέρμανσης 14 Υδραυλική βαλβίδα 15 Στεγανός θάλαμος 16 Ανεμιστήρας 7

8 1.7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μονάδα AETERNA 25 N AETERNA 25 F, ES 25 F, IN 25 F AETERNA 29 F Τύπος B11BS C12-C2-C42-C52 C12-C2-C42-C52 Ονομαστική θερμική παροχή KW ,5 Ονομαστική θερμική παροχή Kcal/h Ονομαστική ισχύς KW 24,7 25,1 29, Ονομαστική ισχύς Kcal/h Ωφέλιμη απόδοση % 91, 92,9 9 Ελάχιστη θερμική παροχή KW 10,5 10,5 12,4 Ελάχιστη Ισχύς KW 9,4 9,5 11, Απόδοση σε μειωμένο φορτίο (0 % της Pn) % 89,5 90,7 91,2 ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ στην ονομαστική παροχή Μεθάνιο G20 (2E+) m /h 2,855 2,855,1 Μεθάνιο G25 (2ELL) m /h,20,20,874 ΥΓΡΑΕΡΙΟ G0 (+) kg/h 2,128 2,128 2,482 ΥΓΡΑΕΡΙΟ G1 (P) kg/h 2,096 2,096 2,445 ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Μεθάνιο G20 (2E+) mbar 20/25 20/25 20/25 Μεθάνιο G25 (2ELL) mbar ΥΓΡΑΕΡΙΟ G0 (+) mbar ΥΓΡΑΕΡΙΟ G1 (P) mbar Θερμοκρασία καπνών C 115, 126,7 11,4 CO 2 (G20) % 6 7,7 7,6 NOx σταθμισμένο (σύμφωνα με το UNI EN 48 παραγ ) mg/kwh (κατηγορία ) ---- Απώλειες θερμότητας στην καπνοδόχο με καυστήρα σε λειτουργία. % 6,8 6,6 6,5 Απώλειες θερμότητας στην καπνοδόχο με καυστήρα εκτός λειτουργίας. % 0,2 0,2 0,1 Απώλειες θερμότητας στο περίβλημα ( T = 50 C) % 1,9 0, 0,5 Ροή καπνών Nm/h 58,7 47,0 55,5 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Ελάχιστο σημείο ρύθμισης θερμότητας C Μέγιστο σημείο ρύθμισης θερμότητας C Όγκος νερού στο λέβητα l 1,2 1,2 1,2 Όγκος νερού στο δοχείο διαστολής l 7,5 7,5 7,5 Πίεση του δοχείο διαστολής bar 0,7 0,7 0,7 Ελάχιστη πίεση στο πρωτεύον κυκλώματος. bar 0,4 0,4 0,4 Μέγιστη πίεση στο πρωτεύων κύκλωμα. bar Μέγιστη περιεκτικότητα νερού στην εγκατάσταση. l ιαθέσιμο υδροστατικό ύψος αντλίας της εγκατάστασης Θέρμανσης στη ροή του Q=1000 l/h. mbar ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελάχιστο σημείο ρύθμισης νερού οικιακής χρήσης. C Μέγιστο σημείο ρύθμισης νερού οικιακής χρήσης C Συνεχής παραγωγή ζεστού νερού t = 25 C l/min 14,1 14,4 16,8 Συνεχής παραγωγή ζεστού νερού t = 5 C l/min 10,1 10, 12,0 Όγκος νερού t = 0 C στα πρώτα 10 λεπτά l 117, Ελάχιστη παροχή νερού οικιακής χρήσης l/min 2,5 2,5 2,5 Μέγιστη πίεση νερού οικιακής χρήσης bar Ελάχιστη πίεση νερού οικιακής χρήσης bar 0,5 0,5 0,5 Όγκος νερού στο δοχείο διαστολής l Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας V/Hz 20/50 20/50 20/50 Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς W ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Συνδέσεις θέρμανσης Ίντσα /4" /4" /4" Συνδέσεις νερού οικιακής χρήσης Ίντσα 1/2" 1/2" 1/2" Συνδέσεις αερίου Ίντσα 1/2" /4" /4" Ύψος mm Βάθος mm Πλάτος mm Μήκος σωλήνων εκκένωσης Ομοαξονικός Ø 60 x 100 mm m 4 4 ιχοτομημένος Ø 80 mm m ιχοτομημένος Ø 60 mm m Βάρος Kg Βαθμός προστασίας IP 44 IP4X 44 Έγκριση ΕΚ

9 1.8 Ηλεκτρικό σχήμα AETERNA N TERMOSTATO LIMITE DI BLOCCO(105 C) TERMOSTATO FUMI (75 C) T.A. (OPTIONAL) SONDA ESTERNA (OPTIONAL) CONTROLLO REMOTO/ T.A. AGGIUNTIVO (OPTIONAL) NERO ROSSO VERDE P2 P1 SENSORE PRESSIONE NERO BLU P ROSSO ROSSO SONDA MANDATA NERO NERO MODULATORE VALVOLA GAS ELETTRODO MARRONE BLU VALVOLA GAS L N MARRONE BLU POMPA FUSIBILE DI RETE: 2 x,15 AF 5x V GIALLO-VERDE MARRONE BLU TERRA FASE NEUTRO N.B.:NON SI INTENDANO VINCOLANTI I COLORI DEL CABLAGGIO 9

10 1.9 Ηλεκτρικό σχήμα AETERNA NR TERMOSTATO LIMITE DI BLOCCO(105 C) TERMOSTATO FUMI (75 C) T.A. (OPTIONAL) SONDA ESTERNA (OPTIONAL) CONTROLLO REMOTO/ T.A. AGGIUNTIVO (OPTIONAL) NERO ROSSO VERDE P2 P1 SENSORE PRESSIONE NERO BLU P ROSSO ROSSO SONDA MANDATA NERO NERO SONDA SANITARIO (ADDIZIONALE) MODULATORE VALVOLA GAS ELETTRODO MARRONE BLU VALVOLA GAS L N MARRONE BLU POMPA BLU MARRONE RISC. VALVOLA VIE (OPZIONALE) FUSIBILE DI RETE: 2 x,15 AF 5x V GIALLO-VERDE MARRONE BLU TERRA FASE NEUTRO N.B.:NON SI INTENDANO VINCOLANTI I COLORI DEL CABLAGGIO 10

11 1.10 Ηλεκτρικό σχήμα AETERNA F TERMOSTATO LIMITE DI BLOCCO(105 C) PRESSOSTATO ARIA 1 T.A. (OPTIONAL) SONDA ESTERNA (OPTIONAL) CONTROLLO REMOTO/ T.A. AGGIUNTIVO (OPTIONAL) NERO NERO ROSSO VERDE BLU P2 P1 P SENSORE PRESSIONE N.A. C MICROINTER. SANITARIO VIOLA VIOLA ROSSO ROSSO SONDA MANDATA NERO NERO MODULATORE VALVOLA GAS ELETTRODO MARRONE BLU VALVOLA GAS L N MARRONE BLU MARRONE BLU VENTILATORE POMPA FUSIBILE DI RETE: 2 x,15 AF 5x V GIALLO-VERDE MARRONE BLU TERRA FASE NEUTRO N.B.:NON SI INTENDANO VINCOLANTI I COLORI DEL CABLAGGIO 11

12 1.11 Ηλεκτρικό σχήμα AETERNA FR TERMOSTATO LIMITE DI BLOCCO(105 C) PRESSOSTATO ARIA 1 T.A. (OPTIONAL) SONDA ESTERNA (OPTIONAL) CONTROLLO REMOTO/ T.A. AGGIUNTIVO (OPTIONAL) NERO NERO ROSSO VERDE BLU P2 P1 P SENSORE PRESSIONE ROSSO ROSSO SONDA MANDATA NERO NERO SONDA SANITARIO (OPZIONALE) MODULATORE VALVOLA GAS ELETTRODO DI ACCENSIONE E RILEVAZIONE VALVOLA DEL GAS L N VENTILATORE CIRCOLATORE BLU MARRONE RISC. VALVOLA VIE (OPZIONALE) FUSIBILE: 2 x,15 AF 5x V TERRA FASE NEUTRO N.B.:NON SI INTENDANO VINCOLANTI I COLORI DEL CABLAGGIO 12

13 WAY VALVE D.H.W. SENSOR Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ AETERNA FR (μόνο θέρμανση) Παραγγείλετε τα ακόλουθα εξαρτήματα που δεν υπάρχουν στο λέβητα: VAL0201P+SON0201P1 - Ανατρέχοντας στην παρακάτω εικόνα ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα. 1 4 L N L2 L1 WAY VALVE D.H.W. SENSOR 20Vac 2 L N L2 L1 5 AB A B 1

14 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 2.1 ΙΑΤΑΞΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ: AETERNA 25 F, AETERNA ES 25 F, AETERNA IN 25 F, AETERNA 29 F Οι λέβητες τύπου στεγανού θαλάμου δεν απαιτούν ιδιαίτερα γνωρίσματα για το χώρο της εγκατάστασης. Σας συνιστούμε να φροντίζεται με ιδιαίτερο τρόπο τις τσιμούχες των σωλήνων αναρρόφησης/εκκένωσης έτσι ώστε να αποφεύγεται η έξοδος των προϊόντων της καύσης. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο τις γνήσιες διατάξεις εκκένωσης και αξεσουάρ ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ 1. Ομόκεντρες από τη σκεπή 2. Ομόκεντρες από εξωτερικό τοίχο.. ιχοτομημένες, από χωριστούς σωλήνες 4. ιχοτομημένες. Εκκένωση σε σωλήνα διαφυγής καπνού, αναρρόφηση από εξωτερικό τοίχο. 5. Ομόκεντρες, συνδέσεις με ομόκεντρους σωλήνες Για την τοποθέτηση και τις αποστάσεις των ακροδεκτών ελκυσμού από παράθυρα, πόρτες, κλπ. συμβουλευτείτε την ισχύουσα νομοθεσία. 14

15 2.1.2 ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ: AETERNA 25 F, AETERNA ES 25 F, AETERNA IN 25 F ΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ Ø 80 mm IN LINEA RETTA MAX 15 m + MAX 15 m ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άθροισμα του μήκους του σωλήνα εκκένωσης και του σωλήνα αναρρόφησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0 μέτρα. MAX 15 m Από 0 έως 2 μέτρα συναρμολογήστε ένα διάφραγμα Ø 44 mm στην εκκένωση του ανεμιστήρα. Για κάθε επιπρόσθετη καμπύλη το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος θα πρέπει να μειωθεί κατά 2 μέτρα Οι σωλήνες αναρρόφησης και εκκένωσης συναρμολογούνται με ελαφριά κλίση προς τα έξω. MAX 4 m ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ Ø 60 x 100 mm ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επιτρεπόμενο μήκος των ομοαξονικών σωλήνων κυμαίνεται από το ελάχιστο των 0,5 μέτρων έως το μέγιστο των 4 μέτρων. 650 Από 0 έως 1 μέτρο συναρμολογήστε ένα διάφραγμα Ø 44 mm στην εκκένωση του ανεμιστήρα MAX 4 m 400 Ο σωλήνας της αναρρόφησης και της εκκένωσης πρέπει να τοποθετείται με ελαφριά κλίση προς τα έξω. 15

16 2.1. ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ: AETERNA 29 F IN LINEA RETTA MAX 15 m + MAX 15 m ΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ Ø 80 mm ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άθροισμα του μήκους του σωλήνα εκκένωσης και του σωλήνα αναρρόφησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0 μέτρα. 175 Από 0 έως 2 μέτρα συναρμολογήστε ένα διάφραγμα Ø 44 mm στην εκκένωση του ανεμιστήρα. Για κάθε επιπρόσθετη καμπύλη το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος θα πρέπει να μειωθεί κατά 2 μέτρα MAX 15 m Οι σωλήνες αναρρόφησης και εκκένωσης συναρμολογούνται με ελαφριά κλίση προς τα έξω ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ Ø 60 x 100 mm MAX 4 m ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επιτρεπόμενο μήκος των ομοαξονικών σωλήνων κυμαίνεται από το ελάχιστο των 0,5 μέτρων έως το μέγιστο των 4 μέτρων. Από 0 έως 1 μέτρο συναρμολογήστε ένα διάφραγμα Ø 44 mm στην εκκένωση του ανεμιστήρα MAX 4 m Ο σωλήνας της αναρρόφησης και της εκκένωσης πρέπει να τοποθετείται με ελαφριά κλίση προς τα έξω. 16

17 2.2 ΙΑΤΑΞΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ: AETERNA 25 N ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΠΝΩΝ Ο σωλήνα διαφυγής καπνών είναι θεμελιώδους σημασίας για την καλή λειτουργία της συσκευής. Θα πρέπει επιπλέον να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Θα πρέπει να είναι από αδιάβροχο υλικό, ανθεκτικό στη θερμοκρασία των καπνών και στα σχετικά συμπυκνώματα. Θα πρέπει να έχει μια επαρκή μηχανική αντοχή και μια ασθενή θερμική αγωγιμότητα. Θα πρέπει να έχει άριστη στεγανότητα. Θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν πιο κάθετη και ευθύγραμμη πορεία και το τερματικό μέρος θα πρέπει να διαθέτει ένα στατικό απορροφητήρα που εξασφαλίζει την αποτελεσματική και διαρκή εκκένωση των καπνών. Για να εμποδιστεί η δημιουργία αέρα γύρω από την απόληξη της καπνοδόχου των περιοχών πίεσης υπερισχύοντας έτσι της ανυψωτικής δύναμης του αερίου εκκένωσης, θα πρέπει το στόμιο εκκένωσης να προεξέχει τουλάχιστον κατά 0,4mt. από οποιαδήποτε κατασκευή παρακείμενη στην ίδια την καπνοδόχο (συμπεριλαμβανομένου και της κορυφής της σκεπής του κτιρίου) αν είναι σε απόσταση λιγότερο από 8mt. Ο σωλήνας διαφυγής καπνού δεν θα πρέπει να έχει διάμετρο κατώτερη από εκείνη του απορροφητήρα (για σωλήνες διαφυγής καπνού με τετράγωνη ή ορθογώνια διατομή, η εσωτερική διατομή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10% σε σχέση με εκείνη της εξόδου της ίδιας της κουκούλας). Ξεκινώντας από την κουκούλα, το ρακόρ θα πρέπει να έχει ένα κάθετο τμήμα με μήκος όχι κατώτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου πριν εφαρμοστεί στο σωλήνα διαφυγής καπνού ΙΑΤΑΞΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΩ Οι συσκευές φυσικού ελκυσμού μπορούν να εκκενώνουν τους καπνούς απευθείας έξω μέσω ενός αγωγού που διασχίζει τα περιμετρικά τοιχώματα του κτιρίου. Στην άκρη του αγωγού πρέπει να τοποθετείται ένας ακροδέκτης ελκυσμού. Ο σχετικός αγωγός θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Το οριζόντιο μέρος εσωτερικά του κτιρίου θα πρέπει να είναι μειωμένο στο ελάχιστο (μεγ. 1mt.) και να έχει μια κλίση ανόδου ίση με % προς τα έξω. εν θα πρέπει να έχει περισσότερες από δύο αλλαγές κατεύθυνσης. Θα πρέπει να λαμβάνει την εκκένωση μιας μόνο συσκευής. Θα πρέπει να προστατεύεται και να επικαλύπτεται (στο τμήμα που διασχίζει τον τοίχο το περίβλημα αυτό πρέπει να είναι κλειστό από την εσωτερική πλευρά του κτιρίου και ανοιχτό προς τα έξω). Το τελικό εξωτερικό τμήμα πριν από τον ακροδέκτη ελκυσμού θα πρέπει να εξέχει από τον τοίχο τουλάχιστον δύο διαμέτρους. Το κάθετο τμήμα που ξεκινάει από την κουκούλα θα πρέπει να έχει μάκρος τουλάχιστον ένα μέτρο. Ο ακροδέκτης ελκυσμού θα πρέπει να υπερέχει τουλάχιστον 1,5mt. από τη σύνδεση του σωλήνα στην κουκούλα του λέβητα. Ø PIXEL 25 N 2.2. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Οι λέβητες φυσικού ελκυσμού είναι ανοιχτού θαλάμου καύσης και έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται στο σωλήνα διαφυγής καπνών: ο αέρας καύσης λαμβάνεται απευθείας από το χώρο όπου έχει εγκατασταθεί ο λέβητας. Οι χώροι μπορούν να επωφεληθούν τόσο από έναν εξαερισμό άμεσου τύπου (με λήψη αέρα από τον ίδιο χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο λέβητας), όσο και από έναν έμμεσο εξαερισμό (με λήψη αέρα από τους παρακείμενους χώρους) εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που υποδεικνύονται στη συνέχεια: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Ο χώρος θα πρέπει να έχει ένα άνοιγμα εξαερισμού ίσο με 6cm² για κάθε εγκατεστημένο kw και σε κάθε περίπτωση όχι κατώτερο των 100cm², εφαρμοσμένο απευθείας στον τοίχο προς τα έξω. 17

18 Το άνοιγμα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πάτωμα. Το άνοιγμα δεν πρέπει να φράζεται αλλά να προστατεύεται από μια σχάρα η οποία δεν μειώνει την ωφέλιμη διατομή για το πέρασμα του αέρα. Για το λόγο αυτό στη διατομή της οπής πρέπει να προστίθεται η διατομή του κλειστού μέρους της σχάρας. Ένας σωστός αερισμός μπορεί επίσης να επιτευχθεί και διαμέσου του αθροίσματος περισσοτέρων ανοιγμάτων, εφόσον το άθροισμα των διαφόρων διατομών ανταποκρίνεται σε εκείνη που απαιτείται. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να γίνει το άνοιγμα κοντά στο πάτωμα, θα πρέπει να αυξήσετε τη διατομή του τουλάχιστον κατά 50%. Η παρουσία κάποιας καπνοδόχου στον ίδιο χώρο απαιτεί μια ξεχωριστή τροφοδοσία αέρα, διαφορετικά δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση των συσκευών τύπου Β. Αν στο χώρο υπάρχουν άλλες συσκευές που χρειάζονται αέρα για τη λειτουργία τους (για παράδειγμα κουκούλες ή απορροφητήρες), η διατομή του ανοίγματος αερισμού θα πρέπει να έχει τις ανάλογες διαστάσεις. ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Αν ο αερισμός δεν μπορεί να γίνει απευθείας στο χώρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον έμμεσο αερισμό, με παροχή αέρα από χώρο παρακείμενο, διαμέσου ενός κατάλληλου ανοίγματος στο κάτω μέρος της πόρτας. Τέτοιου είδους λύση όμως είναι δυνατή μόνο αν: Ο παρακείμενος χώρος διαθέτει κατάλληλο απευθείας αερισμό. Ο παρακείμενος χώρος δεν θα πρέπει να είναι το υπνοδωμάτιο. Ο παρακείμενος χώρος δεν είναι ένας κοινός χώρος του ακινήτου και δεν είναι χώρος με κίνδυνο πυρκαγιάς (για παράδειγμα αποθήκευση εύφλεκτων ουσιών, γκαράζ, κλπ.). ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν ο αερισμός του χώρου δεν είναι επαρκής ή η εκκένωση των καπνών δεν γίνεται σωστά, ο θερμοστάτης καπνών μπλοκάρει το λέβητα. Για την απεμπλοκή θα πρέπει να ρυθμίσετε τον επιλογέα σε θέση επανεκκίνησης. 2. ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Για την εγκατάσταση προχωρήστε ως εξής: Λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του λέβητα στερεώστε το περίγραμμα στον τοίχο με 2 καρφιά. κάντε 2 οπές στις εγκοπές του περιγράμματος διαμέσου 2 γάντζων επέκτασης. Στη συνέχεια στερεώστε τους ακροδέκτες των σωληνώσεων του ζεστού και κρύου νερού, παροχής και επιστροφής εγκατάστασης, προσαγωγής αερίου και ηλεκτρικών συνδέσεων στις ειδικές οπές που βρίσκονται στο κάτω μέρος του περιγράμματος. Αφού έχετε φροντίσει για την οριστική στερέωση των σωληνώσεων στον τοίχο μπορείτε να αφαιρέσετε το περίγραμμα και κατά συνέπεια να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Οι γάντζοι επέκτασης που τοποθετήθηκαν προηγουμένως θα χρησιμοποιηθούν για την ανάρτηση του λέβητα στην εγκάρσια δοκό που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Προχωρήστε λοιπόν στην υδραυλική σύνδεση βιδώνοντας πρώτα τα ειδικά σιδήρου-χαλκού ρακόρ στις ήδη προετοιμασμένες συνδέσεις. Κατόπιν κόψτε τους σωλήνες που παρέχονται με τον εξοπλισμό ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των ρακόρ λέβητα και των σιδήρου-χαλκού ρακόρ που βρίσκονται στον τοίχο. Σφίξτε όλες τις συνδέσεις στεγανοποίησης επαληθεύοντας ότι από τη στιγμή που έχει τεθεί σε πίεση η εγκατάσταση δεν υπάρχει καμία απώλεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια σημαντική προειδοποίηση είναι η αφαίρεση όλων των πλαστικών βουλωμάτων που είναι τοποθετημένα για την προστασία των σωληνώσεων του λέβητα. AETERNA 25 F AETERNA 25 N, AETERNA 29 F 18

19 2.4 Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ - Τροφοδοσία νερού οικιακής χρήσης Η πίεση στο δίκτυο τροφοδοσίας πρέπει να κυμαίνεται από 1 μέχρι 6 bar (αν υπάρχει μεγαλύτερη πίεση τοποθετήστε έναν κινητήρα με μειωτήρα στροφών). Η σκληρότητα του νερού τροφοδοσίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν πιο συχνό καθαρισμό της σερπαντίνα ανταλλαγής. Η δυνατότητα εγκατάστασης εξοπλισμών κατάλληλων για την επεξεργασία του νερού θα πρέπει να εξετάζεται με βάση τα χαρακτηριστικά του ίδιου του νερού. - Πλήρωση της εγκατάστασης Ανοίξτε αργά τη στρόφιγγα της πλήρωσης έως ότου η πίεση στην εγκατάσταση φτάσει το 1 bar περίπου. Κάντε έναν έλεγχο διαμέσου του υδρόμετρου. Στη συνέχεια ξανακλείστε τη στρόφιγγα πλήρωσης. Στο σημείο αυτό εκτονώστε τον αέρα στα καλοριφέρ μέσω των ειδικών χειροκίνητων βαλβίδων. Αφού κρυώσει η εγκατάσταση αποκαταστήστε την πίεση της εγκατάστασης στην τιμή του 1 bar περίπου. - Συμβουλές και προτάσεις για την αποφυγή δονήσεων και θορύβων στην εγκατάσταση. Αποφεύγετε τη χρήση σωληνώσεων με μειωμένες διαμέτρους. Αποφεύγετε τη χρήση καμπυλών μικρής ακτίνας και τις σημαντικές μειώσεις των διατομών. Συνίσταται ένας ζεστός καθαρισμός της εγκατάστασης με σκοπό την αφαίρεση των προσμίξεων που προέρχονται από τις σωληνώσεις και από τα καλοριφέρ (συγκεκριμένα λάδια και γράσα) που μπορεί να καταστρέψουν τον κυκλοφορητή. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση του λέβητα γίνεται σε χώρους όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να κατέβει κάτω από 0 C, συνίσταται η πλήρωση του συστήματος με αντιψυκτικό υγρό. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα ήδη αραιωμένο διάλυμα γλυκόλης προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος των ανεξέλεγκτων αραιώσεων. ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟ ΛΗ (%) ΘΕΡΜΟΚΡ. ΨΥΞΗΣ ( C) 6 0, , , , , , , , ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Ο λέβητας είναι προσχεδιασμένος να τροφοδοτείται με μονοφασική τάση 20V / 50Hz. Η σύνδεση πρέπει να γίνεται μέσω του ειδικού καλωδίου που προεξέχει από το λέβητα. Έχει προσχεδιαστεί επίσης και για το θερμοστάτη περιβάλλοντος ένα ειδικό εξωτερικό καλώδιο. Προχωρήστε στη σύνδεση του θερμοστάτη αφού αφαιρέσετε τη γέφυρα στον ακροδέκτη του καλωδίου T.A. Η σύνδεση του λέβητα πρέπει να προστατεύεται με ένα διπολικό αποζεύκτη ο οποίος εξασφαλίζει μια απόσταση ανοίγματος τουλάχιστον mm και με μια κατάλληλη ασφάλεια. Η συσκευή πρέπει επίσης να έχει μια αποτελεσματική σύνδεση γείωσης. Ωστόσο θα πρέπει να τηρείτε πιστά τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια. Η εταιρεία STEP SPA δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα που προέρχονται από την απουσία σύνδεσης γείωσης του λέβητα και από τη μη τήρηση των κανονισμών. 19

20 2.6 ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Εκτελέστε τη σύνδεση τηρώντας σχολαστικά την ισχύουσα νομοθεσία. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του αερίου έχει διατομή κατάλληλη σε συνάρτηση με το μήκος της. Πριν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά του αερίου διανομής είναι τα ίδια με εκείνα που αναφέρονται στην ειδική πινακίδα του λέβητα. Αν είναι διαφορετικά θα πρέπει να γίνουν νέες ρυθμίσεις. Βάλτε μια στρόφιγγα διακοπής μεταξύ του δικτύου τροφοδοσίας του αερίου και του λέβητα. Ανοίξτε παράθυρα και πόρτες και αποφεύγετε την παρουσία της γυμνής φλόγας. Αδειάστε τον αέρα που υπάρχει στην εγκατάσταση των σωληνώσεων και της συσκευής. Με σβηστό το λέβητα βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν απώλειες αερίου. Υπό αυτές τις συνθήκες παρατηρείτε το μετρητή για τουλάχιστον 10 λεπτά ούτως ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει επισήμανσης κάποιας διάβαση αερίου. Ελέγχετε σε κάθε περίπτωση όλη τη γραμμή της προσαγωγής αερίου με διάλυμα σαπουνιού ή ισοδύναμο προϊόν. Για λειτουργία με υγραέριο θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας μειωτήρας πίεσης ανάντη του λέβητα. 2 - Λήψη πίεσης του δικτύου αερίου 1 -Λήψη πίεσης Καυστήρα -Ανεμ. A -Βίδα ρύθμισης Ελάχιστη πίεση B - Παξιμάδι ρύθμισης Μέγιστη πίεση C- Κουκούλα προστασίας 1 2 Για να εκτελέσετε τους ελέγχους πίεσης στον καυστήρα βάλτε τους αισθητήρες του μανόμετρου στις λήψεις πίεσης που υπάρχουν στη βαλβίδα αερίου (δείτε εικ.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να βεβαιωθείτε ότι η πίεση και η παροχή αερίου του δικτύου επαρκούν προκειμένου να εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής, εκτελέστε τη μέτρηση με αναμμένο τον καυστήρα. 20

21 2.7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ AETERNA Προβλέπονται 4 τρόποι λειτουργίας: a) Κανονικός τρόπος: Εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας του λέβητα, η θερμοκρασία ροής, το επίπεδο διαμόρφωσης και η παρουσία της φλόγας. Επιπλέον εμφανίζονται ενδεχόμενες ανωμαλίες όπως από την αναφερόμενη κωδικοποίηση. b) Τρόπος εμφάνισης παραμέτρων λέβητα: Ενεργοποιείται πατώντας T1+T2 για 6 δευτ. Εμφανίζονται στη σειρά πατώντας Τ ή Τ4 - ρυθμισμένη θερμοκρασία παροχής - θερμοκρασία αργής παροχής - ρυθμισμένη θερμοκρασία νερού οικιακής χρήσης - πίεση εγκατάστασης - ισχύς ανάφλεξης - ισχύς θέρμανσης c) Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων: Ενεργοποιείται πατώντας T1+T2 για 9 δευτ. Μετά από την ενεργοποίηση εμφανίζεται εναλλάξ ο αριθμός της παραμέτρου P1, P2, P, P4, P5, P6, P/, P8, P9, Pa, Pb, Pc και η τρέχουσα τιμή. Πατώντας τα πλήκτρα Τ και Τ4 μπορείτε να εκτυλίξετε τις μεταβαλλόμενες παραμέτρους, ενώ με τα πλήκτρα Τ5 και Τ6 μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή. Πατώντας T+T4 εξέρχεστε από τη λειτουργία χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Πατώντας T2 για 5 δευτ. εξέρχεστε αποθηκεύοντας τις αλλαγές που έχετε κάνει. Οι διαθέσιμες παράμετροι είναι: - P1 Ισχύς ανάφλεξης (0 100 %) - P2 Ισχύς θέρμανσης (0 100 %) - P Χρονομετρητής συχνών αντικύκλων στη θέρμανση (0 10 λεπτά: 0.1 είναι ισοδύναμο με 6 δευτερόλεπτα) - P4 μετέπειτα-κυκλοφορία μετά το άνοιγμα του TA (02 50) 02 ισοδύναμο με 12 δευτερόλεπτα - 50 ισοδύναμο με 5λεπτά - P5 of = μεθάνιο / on = υγραέριο - P6 0 = ανωμαλία H2O ο λέβητας λειτουργεί και αναβοσβήνει το λάθος P6 / 1 = επισήμανσης ανωμαλίας H2O αν η πίεση είναι < 0, bar, ο λέβητας στην περίπτωση αυτή δεν λειτουργεί, 2 = επισήμανση ανωμαλίας H2O αν η ανωμαλία είναι < 0,4 bar, ο λέβητας στην περίπτωση αυτή λειτουργεί = επισήμανσης ανωμαλίας H2O αν η πίεση είναι < 0,5 bar, ο λέβητας στην περίπτωση αυτή δεν λειτουργεί. - P7 Ελάχιστη ισχύς θέρμανσης (0 100 %) - P8 of = εξωτερικός αισθητήρας απενεργοποιημένος / on = εσωτερικός αισθητήρας ενεργοποιημένος - P9 Τιμή παραμέτρου K OTC (0 6) - Pa Ρύθμιση τύπου λέβητα (0 = γρήγορη 2 αισθητήρες / 1 = καυστήρας / 2 = γρήγορος μονός αισθητήρας - Pb τύπος εναλλάκτη γρήγορου λέβητα of = σπειροειδής /on = με σερπεντίνα - Pc Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης ( ) C - Pd * Έλεγχος παροχής σε νερό οικιακής χρήσης καυστήρα (of: ρύθμιση παροχής=ρύθμιση νερού οικιακής χρήσης +20 C /on: ρύθμιση παροχής = 80 C) - Pe * λειτουργία κατά της νόσου των λεγεωνάριων of = απενεργοποιημένη /on = ενεργοποιημένη d) Τρόπος εμφάνισης ιστορικού ανωμαλιών. Ενεργοποιείται πατώντας T1+T2 για 12 δευτ. Μετά την ενεργοποίηση εμφανίζεται εναλλάξ ο αριθμός του δείκτη της ανωμαλίας (δείχνει τη χρονική σειρά των γεγονότων, μέγιστο 9) και ο κωδικός της ανωμαλίας. Πατώντας T+T4 εξέρχεστε από τη λειτουργία. Πατώντας Τ2 για 5 δευτ. ενεργοποιείται η διαγραφή του ιστορικού των ανωμαλιών. ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΝΤΑΙ Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ως εξής: ΑΚΤΙΝΑ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Ισχύς ανάφλεξης P : Μεθάνιο/ 5 : ΥΓΡΑΕΡΙΟ Ισχύς θέρμανσης P Χρονισμός συχνών αντικύκλων P Μετέπειτα κυκλοφορία P Μεθάνιο/Υγραέριο P5 of=μεθάνιο/on=υγραέριο of=μεθάνιο/on=υγραέριο Ανωμαλία H2O P6 0/ Ελάχιστη ισχύς θέρμανσης P Εξωτερικός αισθητήρας P8 on/of of K OTC P9 0 6 Τύπος λέβητα Pa 0/1/2 2 Τύπος εναλλάκτη Pb on/of of Ελάχιστο σημείο ρύθμισης θερμότητας Pc Παροχή νερού οικιακής χρήσης βραστήρα Pd on/of on Λειτουργία για τη νόσο των λεγεωνάριων Pe on/of of 21 * Για χρήση σε περίπτωση λεβήτων με ενσωματωμένη ή εξωτερική συσσώρευση νερού

22 Για να αυξήσετε την κυκλική απόδοση σας συνιστούμε να ρυθμίσετε την παράμετρο P (χρονόμετρο συχνών αντικύκλων) σε τιμές κοντά στο 10 και να ρυθμίσετε την παράμετρο P7 από 10 έως ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ Οι λέβητες βαθμονομούνται στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας και έχουν προσχεδιαστεί για να λειτουργούν με τον τύπο του αερίου που αναφέρεται στον ειδικό πίνακα. Ελέγξτε ωστόσο τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές πίεσης εφόσον δεν διανέμεται από όλα τα δίκτυα αέριο με ονομαστική πίεση, τιμή κατά την οποία έχει ρυθμιστεί η συσκευή στο εργοστάσιο. Για να ελέγξετε και ενδεχομένως να διορθώσετε τη στάθμη της βαθμονόμησης προχωρήστε ως εξής: Βάλτε ένα μανόμετρο για αέριο στη λήψη της πίεσης "1". Ενεργοποιήστε το λέβητα λαμβάνοντας τη μέγιστη παροχή νερού οικιακής χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτείται η μπομπίνα διαμόρφωσης ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1. Ενεργοποιήστε το λέβητα λαμβάνοντας τη μέγιστη παροχή νερού οικιακής χρήσης. 2. Βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτείται η μπομπίνα διαμόρφωσης.. Βγάλτε την κουκούλα προστασίας "C". 4. Ρυθμίστε τη μέγιστη πίεση στο παξιμάδι "Β" με τη βοήθεια ενός κλειδιού 10 mm. Περιστρέφοντας δεξιόστροφα η πίεση αυξάνεται, περιστρέφοντας αριστερόστροφα η πίεση μειώνεται ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1. Βάλτε τον επιλογέα του πίνακα ελέγχου στη θέση "ΧΕΙΜΩΝΑΣ". 2. Κλείστε την επαφή των ενδεχομένων θερμοστατών περιβάλλοντος.. Ρυθμίστε στο μέγιστο τη θερμοκρασία της θέρμανσης. 4. Ρυθμίστε στο ελάχιστο τη ρύθμιση της ισχύος της θέρμανσης ακολουθώντας τις οδηγίες της προηγούμενης σελίδας: 5. Περιστρέψτε το κόκκινο παξιμάδι "Α" μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη πίεση που υποδεικνύεται στο φυλλάδιο (δεξιόστροφα αυξάνεται, αριστερόστροφα μειώνετε). 6. Επανατοποθετήστε την κουκούλα προστασίας C. 7. Για τη ρύθμιση της ισχύος του λέβητα στη λειτουργία θέρμανσης δείτε τις τιμές του πίνακα σχετικά με τους τύπους του αερίου. 8. Λάβετε τη μέγιστη παροχή νερού οικιακής χρήσης για να επαληθεύσετε την πίεση της μέγιστης ισχύος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ξεχνάτε να κλείνετε πάντα τις λήψεις πίεσης μετά τη χρήση και να ελέγχετε τη σωστή στεγανότητα. 2.9 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : ΑΡΓΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ Ο λέβητας είναι ήδη βαθμονομημένος από το εργοστάσιο στις εξής τιμές: ΜΕΘ. = 0 mm c.a. ΥΓΡΑΕΡ. = 80 mm c.a. Αν παρουσιαστεί η ανάγκη διόρθωσης των εν λόγω τιμών, ενεργήστε όπως αναφέρεται στα σημεία που ακολουθούν: Ανοίξτε τη στρόφιγγα του νερού οικιακής χρήσης στη μέγιστη ροή και σβήστε το λέβητα. Ενεργοποιήστε το λέβητα βάζοντας τον επιλογέα στη θέση ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. Ελέγξτε την πίεση του αερίου του καυστήρα κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάφλεξης (η πίεση της αργής ανάφλεξης διατηρείται μέχρι την εμφάνιση της φλόγας). Για να διορθώσετε την τιμή της αργής ανάφλεξης θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το λέβητα και ενεργώντας ξανά στις παραμέτρους να θέσετε και πάλι σε λειτουργία το λέβητα επαληθεύοντας την επίτευξη της τιμής της πίεσης που επιθυμείτε. 22

23 2.9.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η μέγιστη δυνατότητα απόδοσης της θέρμανσης πρέπει να ρυθμίζεται με βάση τις ανάγκες της εγκατάστασης. Για να προχωρήσετε στη ρύθμιση της πίεσης του αερίου στον καυστήρα ενεργήστε ως εξής: Βάλτε τον επιλογέα στη θέση Χειμώνας. ημιουργήστε μια γέφυρα στο θερμοστάτη περιβάλλοντος για να έχετε ένα σήμα αιτήματος. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ισχύος της θέρμανσης. Σημείωση: πριν προχωρήσετε στη ρύθμιση αυτή περιμένετε δέκα δευτερόλεπτα περίπου ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί η πίεση μετά από την αργή ανάφλεξη ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Ο λέβητας είναι κατάλληλος για να χρησιμοποιείται με φυσικό αέριο και υγραέριο. Για τη μετατροπή του λέβητα από τη λειτουργία με έναν τύπο αερίου σε έναν άλλο θα πρέπει να εκτελεστούν οι εξής διαδικασίες: Μετατροπή από αέριο ΜΕΘΑΝΙΟΥ σε ΥΓΡΑΕΡΙΟ Προχωρήστε στην αντικατάσταση των ακροφυσίων του καυστήρα. Ρυθμίστε P5 σε ON στην κάρτα της διαμόρφωσης σε θέση υγραερίου. Βαθμονομήστε ξανά τα επίπεδα της ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ/ΜΕΓΙΣΤΗΣ πίεσης σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους. Για τη διάμετρο των ακροφυσίων και την πίεση του αερίου στον καυστήρα δείτε τον παρακάτω πίνακα: Όταν τελειώσετε τις εργασίες σφραγίστε τους ρυθμιστές με μια σταγόνα βερνικιού. Μετατροπή από ΥΓΡΑΕΡΙΟ σε αέριο ΜΕΘΑΝΙΟΥ Προχωρήστε στην αντικατάσταση των ακροφυσίων του καυστήρα. Ρυθμίστε P5 σε OFF στην κάρτα διαμόρφωσης στη θέση ΜΕΘΑΝΙΟ (δείτε το ηλεκτρικό σχήμα). Βαθμονομήστε ξανά τα επίπεδα της ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ/ΜΕΓΙΣΤΗΣ πίεσης σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους. Για τη διάμετρο των ακροφυσίων και την πίεση του αερίου στον καυστήρα δείτε τον πίνακα που αναφέρεται παραπάνω: Όταν τελειώσετε τις εργασίες σφραγίστε τους ρυθμιστές με μια σταγόνα βερνικιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ: AETERNA 25 N AETERNA 25 N Ακροφύσια καυστήρα ιάφρ. Αερίου* Πίεση καυστήρα ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ P.C.I Πίεση Qmin = Qnom. = Ποσότητα Ø Ø δικτύου 10,5 KW 27 KW MJ/m mbar n mm mm mbar mbar Μεθάνιο G20 (2H+) 4, ,20 5,9 2, 1, Μεθάνιο G25 (2H+) 29, ,20 5,9 2,8 15,9 Μεθάνιο G25 (2LL) 29, , ,2 10,1 Βουτάνιο G0 116,09 28/0 1 0, ,4 27,1 Προπάνιο G , ,2, DIAGRAMMA PRESSIONE GAS - PORTATA TERMICA Portata Termica (KW) MET. H (G20) MET L (G25) MET. LL (G25) BUTANO (G0) PROPANO (G1) Pressione bruciatore (mbar) 2

24 2.12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ: AETERNA 25 F, AETERNA IN 25 F AETERNA 25 F Ακροφύσια καυστήρα ιάφρ. Αερίου* Πίεση καυστήρα ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ P.C.I Πίεση Qmin = Qnom. = Ποσότητα Ø Ø δικτύου 10,5 KW 27 KW MJ/m mbar n mm mm mbar mbar Μεθάνιο G20 (2H+) 4, ,0 6,5 2, 14,4 Μεθάνιο G25 (2H+) 29, ,0 6,5 2, 14,4 Μεθάνιο G25 (2LL) 29, , ,6 10,1 Βουτάνιο G0 116,09 28/0 11 0, , 28,1 Προπάνιο G , ,7 5, DIAGRAMMA PRESSIONE GAS - PORTATA TERMICA Portata Termica (KW) Pressione bruciatore (mbar) MET. H (G20) MET L (G25) MET. LL (G25) BUTANO (G0) PROPANO (G1) 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ: AETERNA 29 F AETERNA 29 F Ακροφύσια καυστήρα ιάφρ. Αερίου* Πίεση καυστήρα ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ P.C.I Πίεση Qmin = Qnom. = Ποσότητα Ø Ø δικτύου 12,4 KW 1,5 KW MJ/m mbar n mm mm mbar mbar Μεθάνιο G20 (2H+) 4, ,0 5,9 1,5 12,7 Μεθάνιο G25 (2H+) 29, ,0 5,9 2,5 1,5 Μεθάνιο G25 (2LL) 29, , ,7 1,5 Βουτάνιο G0 116,09 28/0 1 0, ,8 27, Προπάνιο G , ,1 5, DIAGRAMMA PRESSIONE GAS - PORTATA TERMICA Portata Termica (KW) MET. H (G20) MET H (G25) MET. L (G25) BUTANO (G0) PROPANO (G1) Pressione bruciatore (mbar) *Μόνο για Γαλλία και Βέλγιο 24

25 . Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Όλες οι εργασίες συντήρησης και μετατροπής του αερίου πρέπει να εκτελούνται από επαγγελματικά εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον οι εργασίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης της STEP SPA που αναφέρονται στο αντίστοιχο φυλλάδιο της εγκατάστασης. Πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου θα πρέπει να γίνεται η επιθεώρηση της συσκευής από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ούτως ώστε η εγκατάσταση να έχει πάντα άριστη αποδοτικότητα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να εκτελούνται οι εξής εργασίες: Έλεγχος και ενδεχομένως καθαρισμός του εναλλάκτη. Έλεγχος και ενδεχομένως καθαρισμός του καυστήρα. Έλεγχος και αν χρειάζεται αποκατάσταση της πίεσης του υδραυλικού συστήματος. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του δοχείου διαστολής του κυκλώματος θέρμανσης. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των θερμοστατών ρύθμισης και ασφαλείας: Έλεγχος του καθαρισμού και της ακεραιότητας του ηλεκτροδίου ανάφλεξης. Βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία του κυκλοφορητή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν απώλειες στα διάφορα κυκλώματα (αερίου, νερού, εκκένωσης καπνών). Βεβαιωθείτε για τη σωστή πίεση του αερίου στον καυστήρα. Βεβαιωθείτε για την απόδοση της καύσης. Ελέγξτε την κατάσταση της υγιεινής καταλληλότητας της καύσης (εκπομπές CO, CO 2, NOX). Αν πρέπει να αντικαταστήσετε κάποιο εξάρτημα του λέβητα είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσετε τα γνήσια ανταλλακτικά της STEP SPA. Η εταιρεία STEP SPA δεν φέρει καμιά ευθύνη για την εγκατάσταση μη γνήσιων ανταλλακτικών. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή AETERNA 25 N είναι εξοπλισμένη με θερμοστάτη ασφαλείας ελκυσμού καπνοδόχου, ο οποίος επεμβαίνει σε περίπτωση που συμβεί επιστροφή των προϊόντων της καύσης στο περιβάλλον. Η διάταξη αυτή δεν πρέπει να τίθεται ποτέ εκτός λειτουργίας. Τα προϊόντα καύσης, αν εισέλθουν στο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσουν οξεία ή χρόνια δηλητηρίαση με κίνδυνο θανάτου. Αφού εκτελέσετε όλους τους ελέγχους στο λέβητα που αφορούν το κύκλωμα του αερίου, είναι ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ να βεβαιωθείτε για την άριστη στεγανότητα των συνδέσεων και ότι δεν υπάρχουν απώλειες..2 ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Σε καινούργιο λέβητα ή μετά από μια μεγάλη περίοδο αδράνειας μπορείτε να ελέγξτε την εμπλοκή του κυκλοφορητή. Για την εξάλειψη του προβλήματος προχωρήστε ως εξής: Ξεβιδώστε πλήρως και στη συνέχεια βγάλτε το βούλωμα στο κέντρο του κυκλοφορητή με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού. Βάλτε το κατσαβίδι στην εγκοπή του άξονα του κυκλοφορητή και περιστρέψτε μέχρι να τον ξεμπλοκάρετε. Βάλτε ξανά το βούλωμα που αφαιρέσατε προηγουμένως. 25

26 4. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού οικιακής χρήσης / θέρμανσης: Μέσω του θερμομέτρου μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία του κυκλώματος της θέρμανσης, που ρυθμίστηκε προηγουμένως από το σχετικό ρυθμιστή. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ: Εμφανίζει την πίεση του νερού μέσα στο κύκλωμα της θέρμανσης. Η τιμή της πίεσης αυτής δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 0,8 1 bar (εν ψυχρώ). Αν η πίεση είναι κατώτερη από 0,8 1 bar (εν ψυχρώ), θα πρέπει να αποκαταστήσετε τη σωστή τιμή από τη στρόφιγγα πλήρωσης της εγκατάστασης. Η εργασία αυτή θα πρέπει να εκτελείται εν ψυχρώ. ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πλήκτρα που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του νερού οικιακής χρήσης αυξάνοντάς τη (+) ή μειώνοντάς τη (-). Επιπλέον, αυτά τα πλήκτρα, στη ρύθμιση παραμέτρων, αλλάζουν την παράμετρο που πρόκειται να ρυθμιστεί. Πατημένα ταυτόχρονα χρησιμεύουν για την έξοδο από το ΜΕΝΟΥ. ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Πλήκτρα + και ρύθμισης θέρμανσης. Στη λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων αλλάζουν την τιμή αυξάνοντάς την (+) ή μειώνοντάς την (-). ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ/ΧΕΙΜΩΝΑΣ/OFF Πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο RESET ενεργοποιείται το ΜΕΝΟΥ των παραμέτρων. RESET: Πατώντας αυτό το πλήκτρο έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε εκ νέου το λέβητα μετά την επέμβαση της διάταξης εμπλοκής του καυστήρα. Πατώντας το ταυτόχρονα με το πλήκτρο επιλογέα ενεργοποιείται το μενού των παραμέτρων. Πατώντας το παρατεταμένα στη φάση ρύθμισης παραμέτρων χρησιμεύει ως πλήκτρο αποθήκευσης αλλαγών. 26

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ AETERNA 25 FC AETERNA 25 FCR AETERNA 31 FC AETERNA 25 FCR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η πρώτη ανάφλεξη του λέβητα και η επικύρωση της εγγύησης πρέπει να εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση RinNOVA Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. WARNING Ο λέβητάς σας είναι αρθρωτός με ηλεκτρονική ρύθμιση και άναμμα. υψηλής απόδοσης με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0 Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0 ΓΚΆΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Brava Slim HE 25 - (G20) 8112250 Brava Slim HE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

BINOVA (M297.24CM/...)

BINOVA (M297.24CM/...) BINOV (M297.24CM/...) 1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Συσκευή κατηγορίας: II2H3B/P Χώρα προορισμού: Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία Αερίου 2009/142/ΕΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RS 32 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el GB ES RU HU RO GR High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Высокопроизводительные

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

RSA 24/8 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης

RSA 24/8 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RSA 24/8 Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης CE 0694 RSA 24.8 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1307.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Documentazione

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

SF 14 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ. Ταχυθερµαντήρας αερίου

SF 14 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ. Ταχυθερµαντήρας αερίου Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές

Διαβάστε περισσότερα

RSA 32/25 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης

RSA 32/25 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RSA 32/25 Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης CE 0694 RSA 32.25 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1303.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Documentazione

Διαβάστε περισσότερα

EKR 24 COVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter

EKR 24 COVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ EKR 24 COVER Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter για εγκατάσταση σε εξωτερικό προστατευμένο χώρο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... σελ. 64 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... σελ. 69 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... σελ. 80 4 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... σελ. 84 FORMAT DGT - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina Ελληνικά/Greco 2 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ. 1 1.2 συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49 Ελληνικά/greco 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ GR NO FI FI SE EE RU LV DK IE LP UK NL BY PL BE LU DE CZ UA SK FR CH AT SI HR HU RO MD BA YU PT ES AD IT AL MK BG GR Manuale Utente Termoprodotti - Rev004_280411 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el

High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el EN ES EL RU HU CS SK GR CZ High performance gas-fired wall-mounted boilers Operating and installation instructions Caldera mural de gas de alto rendimiento Manual para el usuario y el instalador Επιτοιχιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED /GRECO 2 ...4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ COMFORT MAXI/ COMFORT PLUS... 7 Συναρμολόγηση με συρόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και διάταξη στιγμιαίας εναλλαγής θερμότητας ζεστού νερού

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και διάταξη στιγμιαίας εναλλαγής θερμότητας ζεστού νερού Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και διάταξη στιγμιαίας εναλλαγής θερμότητας ζεστού νερού ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ italtherm Οδός Ζαρίφη 42 &

Διαβάστε περισσότερα