/1 a. b c. d e. f g h

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "154 160 163/1 a. b c. d e. f g h"

Transcript

1 Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε τïν πίνακα σύνδεσης (âλέπε σελίδα 26). B Ανïίîτε τïν πίνακα σύνδεσης. Η συσκευή παραδίδεται µ ένα σταθερά συνδεµένï, εîïπλισµένï µε φις ηλεκτρικü καλώδιï. ¼λες ïι διατάîεις ελέγ ïυ, κατεύθυνσης και ασφαλείας είναι έτïιµες για λειτïυργία, καλωδιωµένες και ελεγµένες. 4.1 Σύνδεση της συσκευής Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τïυς ισ ύïντες κανïνισµïύς για τις εγκαταστάσεις σε κατïικίες. B Συνδέστε τï ηλεκτρικü καλώδιï µε µια γειωµένη πρίæα. εικüνα /1 a b c d e f g h 16 Ασφάλεια Σύνδεση δικτύïυ Σύνδεση θερµïστάτη ώρïυ (TR 12, TRZ 12 T/W) Βύσµα σύνδεσης: Ïριακüς θερµïστάτης ασφαλείας, αισθητήρας æεστïύ νερïύ, θερµïστάτης, νερü πρïσαγωγής + νερü ρήσης, επιτήρηση καυσαερίων διακüπτης διαφïράς πίεσης Βύσµα σύνδεσης ηλεκτρïδίïυ επιτήρησης φλüγας Σύνδεση πρïστατευτικïύ αγωγïύ της πλάκας τυπωµένïυ κυκλώµατïς Βύσµα σύνδεσης κυκλïφïρητή Σύνδεση πρïστατευτικïύ αγωγïύ κυκλïφïρητή, ανεµιστήρα, ïπλισµïύ αερίïυ Βύσµα σύνδεσης ïπλισµïύ αερίïυ Βύσµα σύνδεσης âαλâίδας µεταγωγής Ανεµιστήρας

2 Ηλεκτρική σύνδεση Θερµοστάτης χώρου B Αφαιρέστε τη γέφυρα 1 4 (εικόνα 12, Pos. 163/ 1). B Συνδέστε το θερµοστάτη θερµοκρασίας χώρου TR 12, TRZ 12-2 όπως φαίνεται στην εικόνα. 4.3 Σύνδεση θερµοσίφωνα (ZS..) Έµµεσα θερµαινόµενος θερµοσίφωνας µε αισθητήρα NTC JUNKERS Οι θερµοσίφωνες µε αισθητήρα NTC συνδέονται άµεσα στον κορµό των καλωδίων της συσκευής. Ένα ηλεκτρικό καλώδιο µε φις συµπαραδίδεται µαζί µε το θερµοσίφωνα. εικόνα 13 TR 12 εικόνα 14 TRZ 12-2 εικόνα 16 Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να συνδέσετε ένα συµβατικό θερµοσίφωνα. Γι αυτό καλέστε έναν τεχνικό από τη Junkers µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα προσαρµογής. Για τη σύνδεση χρειάζεται ένα NTC αισθητήρας θερµοκρασίας µε καλώδιο σύνδεσης κι ένα κατάλληλο βύσµα για την πλακέτα. Η κεφαλή του αισθητήρα έχει διάµετρο 6 χιλιοστά και τοποθετείται σ ένα φορέα. εικόνα 15 TR 15RF / TR 12-1F A καφε B µαυρο C µπλε 17

3 Εκκίνηση/Πίνακας οργάνων 5 Εκκίνηση/Πίνακας οργάνων εικόνα 17 8 Μανόµετρο 8.1 Ένδειξη θερµοκρασίας, διάγνωσης βλαβών, λειτουργίες καύσης 38 Βάνα πλήρωσης 43 Προσαγωγή θέρµανσης 44 Έξοδος ζεστού νερού 45 Αέριο 46 Σύνδεση κρύου νερού 47 Επιστροφή θέρµανσης 61 Πλήκτρο επαναφοράς (reset) 97 Θερµοστάτης ζεστού νερού χρήσης 135 Κεντρικός διακόπτης 136 Ρύθµιση θερµοκρασίας θέρµανσης 170 ιακόπτης θέρµανσης 172 Σύνδεση αερίου 173 ιακόπτης κρύου νερού 5.1 Πριν την εκκίνηση Προειδοποίηση: B Η συσκευή δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει χωρίς νερό. B Σε περιοχές µε νερό το οποίο περιέχει πολλά άλατα: Εγκαταστήστε µια διάταξη αποσκλήρυνσης ή γεµίστε µε νερό που δεν περιέχει άλατα. B Προρυθµίστε την πίεση του δοχείου διαστολής ανάλογα µε το στατικό ύψος της εγκατάστασης θέρµανσης. B Συσκευές ZW: Ανοίξτε το διακόπτη κρύου νερού (173). B Ανοίξτε τις βαλβίδες των θερµαντικών σωµάτων. B Ανοίξτε τούς διακόπτες θέρµανσης (170). B Ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης (38) και γεµίστε την εγκατάσταση θέρµανσης σιγά-σιγά µέχρι να επιτευχθεί πίεση 1,2 bar. 18

4 Εκκίνηση/Πίνακας οργάνων B Εξαερίστε τα θερµαντικά σώµατα. B Ανοίξτε τον αυτόµατο εξαεριστή του κυκλώµατος θέρµανσης (27) και µετά τον εξαερισµό κλείστε τον πάλι. B Ξαναγεµίστε την εγκατάσταση θέρµανσης µέσω της στρόφιγγας πλήρωσης (38) µέχρι να επιτευχθεί εκ νέου πίεση 1,2 bar. B Ελέγξτε, αν το είδος αερίου που αναφέρεται επάνω στην πινακίδα κατασκευαστή ταυτίζεται µε το παρεχόµενο είδος αερίου. B Ανοίξτε τη στρόφιγγα αερίου. B Ελέγξτε, αν το είδος αερίου που αναφέρεται επάνω στην πινακίδα κατασκευαστή ταυτίζεται µε το παρεχόµενο είδος αερίου. 5.3 Θέση της θέρµανσης σε λειτουργία Η θερµοκρασία προσαγωγής µπορεί να ρυθµιστεί σε τιµές µεταξύ 45 C και 90 C. Η ρύθµιση της ισχύος καύσης αυτοπροσαρµόζεται διαρκώς στις τρέχουσες ανάγκες. B Γυρίστε το θερµοστάτη θερµοκρασίας χώρου στη επιθυµητή θερµοκρασία χώρου (στην περιοχή από 45 C έως 90 C). Όταν ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία, ανάβει η φωτοδίοδος LED. Το θερµόµετρο δείχνει τη θερµοκρασία προσαγωγής. 5.2 Θέση της συσκευής σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας Θέση σε λειτουργία B Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση I. Η 1η φωτοδίοδος LED ανάβει µε χρώµα κίτρινο και σηµατοδοτεί ότι η συσκευή είναι έτοιµη (Stand-By) για λειτουργία. Όταν ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία η 1η φωτοδίοδος LED ανάβει µε πράσινο χρώµα Το θερµόµετρο δείχνει τη θερµοκρασία προσαγωγής του ζεστού νερού. εικόνα Ρύθµιση της θέρµανσης µε θερµοστάτη B Γυρίστε το θερµοστάτη θερµοκρασίας χώρου (TR...) στη επιθυµητή θερµοκρασία χώρου. εικόνα 18 Θέση εκτός λειτουργίας B Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση 0. Ο χρονοδιακόπτης διακόπτει τη λειτουργία του µετά τη λήξη της εφεδρικής λειτουργίας διάρκειας 70 λεπτών. εικόνα 20 19

5 Εκκίνηση/Πίνακας οργάνων 5.5 Ρύθµιση της θερµοκρασίας του θερµοσίφωνα (ZS..) Προειδοποίηση: Κίνδυνος ζεµατίσµατος! B Μη ρυθµίζετε θερµοκρασίες υψηλότερες από 60 C στην κανονική λειτουργία. B Θερµοκρασίες υψηλότερες από 70 C επιτρέπεται να ρυθµιστούν µόνο για λίγο χρονικό διάστηµα (θερµική απολύµανση). Σε θερµοσίφωνες µε αισθητήρα NTC B Ρυθµίστε τη θερµοκρασία του θερµοσίφωνα στο θερµοστάτη της συσκευής. Η θερµοκρασία του ζεστού νερού φαίνεται στο θερµοσίφωνα. 5.6 Θερµοκρασία και ποσότητα θερµού νερού (ZW..) Στις συσκευές ZW η θερµοκρασία του ζεστού νερού µπορεί να ρυθµιστεί µέσω του θερµοστάτη µεταξύ 40 -C και 60 -C περίπου (εικόνα 21). Ο όγκος νερού περιορίζεται σε 10 l/mn περίπου. Θέση θερµοστάτη Θερµοκρασία νερού Τέρµα αριστερά περίπου 40 C πίνακας 7 Τέρµα δεξιά περίπου 60 C 5.7 Θερινή λειτουργία (µόνο παραγωγή ζεστού νερού) Με θερµοστάτη θερµοκρασίας χώρου B Γυρίστε στη συσκευή το θερµοστάτη θερµοκρασίας χώρου τέρµα αριστερά. Η θέρµανση τίθεται εκτός λειτουργίας. Η παροχή ζεστού νερού καθώς και η παροχή ηλεκτρικής τάσης για τη ρύθµιση της θέρµανσης παραµένουν. εικόνα 21 Θέση θερµοστάτη Θερµοκρασία νερού 5.8 Αντιπαγετική προστασία B Μη θέσετε τη θέρµανση εκτός λειτουργίας. -ή- B Προσµίξτε το στο νερό µε ποσοστό 20 % - 50 % αντιπαγετικό µέσο FSK (από τη Schllng Cheme) ή Glythermn N (από την BASF) (αντιπαγετική προστασία µόνο για τη θέρµανση!). 5.9 Προστασία κυκλοφορητή από µπλοκάρισµα Όταν η συσκευή λειτουργεί στη θέση I ο κυκλοφορητής τίθεται 1) κάθε 24 ώρες για 1 λεπτό περίπου σε λειτουργία κι εµποδίζει έτσι το µπλοκάρισµα. Τέρµα αριστερά περίπου 10 C (αντιπαγετική προστασία) Τέρµα δεξιά περίπου 70 C πίνακας 6 σας συµβουλεύουµε να µη ρυθµίζετε θερµοκρασίες υψηλότερες από 60 C ιάγνωση βλαβών Ο λέβητας αερίου διαθέτει ένα σύστηµα διάγνωσης βλαβών. Σε περίπτωση βλαβών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναβοσβήνει το πλήκτρο επαναφοράς (61) και µερικές πράσινες δίοδοι LED's του θερµόµετρου) (8). Για να θέσετε τη συσκευή πάλι σε λειτουργία αποκαταστήστε τις βλάβες που εµφανίστηκαν και πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς. B Για να εξακριβώσετε τυχόν βλάβες παρακαλούµε να συµβουλεύεστε το κεφάλαιο 8. 1) Μετά την τελευταία διακοπή λειτουργίας 20

6 Ρύθµιση αερίου 6 Ρύθµιση αερίου Η ονοµαστική θερµική φόρτιση και η ονοµαστική θερµική ισχύς µπορούν να ρυθµιστούν είτε µε τη µέθοδο ρύθµισης µέσω µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια ή µε τη µέθοδο ρύθµισης µέσω µέτρησης του όγκου. Και στις δυο περιπτώσεις, όµως, απαιτείται ένα µανόµετρο σχήµατος U. 6.1 Ρύθµιση από τον κατασκευαστή Φυσικό αέριο Οι συσκευές της οµάδας φυσικού αερίου H (G 20) έχουν ρυθµιστεί και σφραγιστεί από τον κατασκευαστή σε δείκτη Wobbe = 15 kwh/m 3 και µε πίεση 20 mbar. Κίνδυνος: B Οι ρυθµίσεις που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να διεξαχθούν από έναν εξουσιοδοτηµένο ειδικό Η µέθοδος ρύθµισης µέσω µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια εξοικονοµεί χρόνο και γι αυτό θα πρέπει να προτιµάται. Οι συσκευές δεν επιτρέπεται να τεθούν σε λειτουργία υπό πιέσεις χαµηλότερες από 15 mbar ή υψηλότερες από 25 mbar. Αποθήκευση των ρυθµίσεων (ισχύς θέρµανσης): B Για να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Το πλήκτρο επαναφοράς αναβοσβήνει. Μπορείτε να διεξάγετε και άλλες ρυθµίσεις στον τρόπο λειτουργίας Servce. Τερµατισµός του τρόπου λειτουργίας Servce: B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας κι ακολούθως πάλι σε λειτουργία. 6.3 Ονοµαστική θερµική φόρτιση Μέθοδος ρύθµισης µέσω της µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια B Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία µε τον κεντρικό διακόπτη (O). B Λύστε τις βίδες ασφαλείας για να ανοίξετε τον πίνακα οργάνων (βλέπε σελίδα 14) B Αναρτήστε τον πίνακα οργάνων στη θέση Servce. Υγραέριο Οι συσκευές για προπάνιο/βουτάνιο (G 31/G 30) έχουν ρυθµιστεί και σφραγιστεί όπως αναγράφεται στην πινακίδα του κατασκευαστή. 6.2 Τρόπος λειτουργίας Servce Για τη διεξαγωγή της ρύθµισης της ονοµαστικής θερµικής φόρτισης και της ονοµαστικής θερµικής ισχύος πρέπει να ρυθµιστεί ο τρόπος λειτουργίας Servce. Πριν ρυθµίσετε στον τρόπο λειτουργίας Servce: B Ανοίξτε τις βαλβίδες των θερµαντικών σωµάτων για να λάβει χώρα απαγωγή της θερµότητας. εικόνα 22 Θέση Servce B Λύστε τη βίδα στεγανότητας (3) και συνδέστε το µανόµετρο σχήµατος U στήν υποδοχή µέτρησης. Ρύθµιση του τρόπου λειτουργίας Servce: B Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία έχοντας πατηµένο το πλήκτρο επαναφοράς και περιµένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα: Κρατήστε το πλήκτρο επαναφοράς πατηµένο και ταυτόχρονα γυρίστε το θερµοστάτη πρώτα τέρµα αριστερά και ακολούθως τέρµα δεξιά. Αναβοσβήνουν οι φωτοδίοδοι LED. Η συσκευή βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας Servce. B ιεξάγετε τις ρυθµίσεις (βλέπε κεφάλαιο 6.3 έως 6.4). 21

7 Ρύθµιση αερίου B Σε υγραέριο: Βιδώστε τελείως τη βίδα (63). B Τοποθετήστε πάλι το καπάκι στη βίδα ρύθµισης (63) και ακολούθως σφραγίστε το. εικόνα 23 Οπλισµός αερίου 3 Υποδοχή µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια 7 Υποδοχή µέτρησης της πίεσης αερίου στη σύνδεση 63 Καπάκι της βίδας ρύθµισης του µέγιστου όγκου αερίου 64 Βίδα ρύθµισης του ελάχιστου όγκου αερίου B Ανοίξτε το διακόπτη αερίου. B Ρυθµίστε τον τρόπο λειτουργίας Servce (βλέπε κεφάλαιο 6.2). B Γυρίστε το θερµοστάτη στη µεσαία θέση. Οι τέσσερις φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. Ρύθµιση της µέγιστης πίεσης στα ακροφύσια B Αφαιρέστε το σφραγισµένο καπάκι της βίδας ρύθµισης ( (63). B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. Η πλακέτα ρυθµίζει στα ακροφύσια τη µέγιστη πίεση. B Σε φυσικό αέριο: Ρυθµίστε τη µέγιστη πίεση (MAX) στα ακροφύσια µε τη βίδα ρύθµισης (63) (πίνακας 8). Αριθµός ακροφυσίων Πίεση σύνδεσης (mbar) Πίεση MAX στα ακροφύσια (mbar) Πίεση MIN στα ακροφύσια (mbar) πίνακας 8 Φυσικό αέριο H Βουτάνιο Προπάνιο ,5 1) 1) κλειστό περίβληµα 24,0-31,0-27,0 1) 35,0 1) 0,7 1) 3,0 1) 4,0 1) Πίεση στα ακροφύσια Ρύθµιση της ελάχιστης πίεσης στα ακροφύσια B Γυρίστε το θερµοστάτη τελείως προς τα αριστερά. Η πλακέτα ρυθµίζει στα ακροφύσια την ελάχιστη πίεση. B Ρυθµίστε την ελάχιστη πίεση (MΙΝ) στα ακροφύσια µε τη βίδα ρύθµισης (64) (πίνακας 8). B Ελέγξτε και ενδεχοµένως διορθώστε τις ρυθµίσεις µε γύρισµα του θερµοστάτη προς τα δεξιά και τα αριστερά. B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για να τερµατίσετε τον τρόπο λειτουργίας Servce. B Κλείστε το διακόπτη αερίου, αφαιρέστε το µανόµετρο σχήµατος U και κλείστε πάλι τη βίδα στεγανότητας (3). Έλεγχος της πίεσης ροής του αερίου στη σύνδεση B Λύστε τη βίδα στεγανότητας (7) και συνδέστε το µανόµετρο σχήµατος U στην υποδοχή µέτρησης. B Ανοίξτε το διακόπτη αερίου. B Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. B Ελέγξτε την πίεση ροής του αερίου στη σύνδεση:για φυσικό αέριο η απαραίτητη τιµή κυµαίνεται µεταξύ 18 mbar και 25 mbar. Σε φυσικό αέριο και υπό πίεση 15 mbar έως 18 mbar ονοµαστική φόρτιση πρέπει να ρυθµιστεί σε 85%.Αν η πίεση είναι χαµηλότερη από 15 mbar ή υψηλότερη από 25 mbar η συσκευή δεν επιτρέπεται ούτε να ρυθµιστεί ούτε να τεθεί σε λειτουργία. B Σε περίπτωση αποκλίσεων: Εξακριβώστε την αιτία και αποκαταστήστε τη βλάβη. B Αν δεν µπορείτε να αποκαταστήσετε τη βλάβη: Ειδοποιήστε το εργοστάσιο παροχής αερίου. B Σε περίπτωση ασυνήθους εικόνας της φλόγας: Ελέγξτε τα ακροφύσια καύσης. B Κλείστε το διακόπτη αερίου, αφαιρέστε το µανόµετρο σχήµατος U και κλείστε τη βίδα στεγανότητας (7). B Τοποθετήστε το περίβληµα και στερεώστε το µε τις βίδες ασφαλείας. 22

8 Ρύθµιση αερίου Μέθοδος ρύθµισης µέσω µέτρησης του όγκου B Πληροφορηθείτε από το εργοστάσιο παροχής αερίου το δείκτη Wobbe (Wo) και την κατώτατη θερµική ισχύ (Pc). B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας µε τον κεντρικό διακόπτη (O). B Αφαιρέστε το περίβληµα (βλέπε σελίδα 14). B Ανοίξτε το διακόπτη αερίου. B Ρυθµίστε τον τρόπο λειτουργίας Servce (βλέπε κεφάλαιο 6.2). B Γυρίστε το θερµοστάτη στη µεσαία θέση. Οι τέσσερις φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. Ρύθµιση του µέγιστου όγκου ροής B Αφαιρέστε το σφραγισµένο καπάκι της βίδας ρύθµισης (63) (εικόνα 23). B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. Η πλακέτα ρυθµίζει το µέγιστο όγκο ροής. B Σε φυσικό αέριο: Ρυθµίστε τη µέγιστη (MAX) κατανάλωση µε τη βίδα ρύθµισης (63) (πίνακας 9). Αριθµός ακροφυσίων Πίεση σύνδεσης (mbar) Μέγιστη (MAX) κατανάλωση Ελάχιστη (MIN) κατανάλωση πίνακας 9 Όταν η εγκατάσταση τροφοδοτείται µε µίγµα υγραερίου-αέρα, στις περιόδους κατανάλωσης αιχµής η ρύθµιση πρέπει να διεξαχθεί/να ελεγχθεί µέσω της µεθόδου µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια. Φυσικό αέριο H ΒΟυτάνιο Προπάνιο l/mn 2,0 kg/h 2,0 kg/h 14 l/mn 0,7 kg/h 0,7 kg/h Κατανάλωση αερίου B Σε υγραέριο: Βιδώστε τελείως τη βίδα (63) B Τοποθετήστε πάλι το καπάκι στη βίδα ρύθµισης (63) και ακολούθως σφραγίστε το. Ρύθµιση του ελάχιστου όγκου ροής B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα αριστερά. Η πλακέτα ρυθµίζει τον ελάχιστο όγκο ροής. B Ρυθµίστε την ελάχιστη (MΙΝ) κατανάλωση µε τη βίδα ρύθµισης (64) (πίνακας 9). B Ελέγξτε και ενδεχοµένως διορθώστε τις ρυθµίσεις µε γύρισµα του θερµοστάτη προς τα δεξιά και τα αριστερά. B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για να τερµατίσετε τον τρόπο λειτουργίας Servce. B Κλείστε το διακόπτη αερίου. Έλεγχος της πίεσης ροής του αερίου στη σύνδεση B Για τον έλεγχο της πίεσης ροής του αερίου στη σύνδεση βλέπε το σχετικό κεφάλαιο κεφάλαιο Μέθοδος ρύθµισης µέσω της µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια. 6.4 Θερµική ισχύς Η θερµική ισχύς µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ της ελάχιστης και της µέγιστης ονοµαστικής θερµικής ισχύος, ανάλογα µε την εκάστοτε απαραίτητη ανάγκη θερµότητας Ρύθµιση µέσω της µεθόδου µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας µε τον κεντρικό διακόπτη(o). B Αναρτήστε τον πίνακα οργάνων στη θέση Servce (βλέπε σελίδα 14). B Λύστε τη βίδα ρύθµισης (3) και συνδέστε το µανόµετρο σχήµατος U στην υποδοχή µέτρησης. B Ανοίξτε το διακόπτη αερίου. B Ρυθµίστε τον τρόπο λειτουργίας Servce (βλέπε κεφάλαιο 6.2). Ρύθµιση της ελάχιστης θερµικής ισχύος B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα αριστερά. Οι δυο αριστερές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. B Γυρίστε το θερµοστάτη σιγά-σιγά από τα δεξιά προς τα αριστερά για να προσαρµόσετε την πίεση στα ακροφύσια στην ελάχιστη θερµική ισχύ (πίνακας 10). Θερµική ισχύς (kw) 10 2,6 1) 1) κλειστό περίβληµα Φυσικό αέριο H Βουτάνιο Προπάνιο B Αποθηκεύστε τις ρυθµίσεις (βλέπε κεφάλαιο 6.2). 5,6 1) 7,3 1) πίνακας 10 Πίεση στα ακροφύσια για ελάχιστη θερµική ισχύ 23

9 Ρύθµιση αερίου Ρύθµιση της µέγιστης θερµικής ισχύος B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. Οι δυο δεξιές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα αριστερά. B Γυρίστε το θερµοστάτη σιγά-σιγά από τα αριστερά προς τα δεξιά για να προσαρµόσετε την πίεση στα ακροφύσια στη µέγιστη θερµική ισχύ πίνακας 11). Θερµική ισχύς (kw) Φυσικό αέριο H (mbar) 1) B Αποθηκεύστε τις ρυθµίσεις (βλέπε κεφάλαιο 6.2). Έλεγχος της ρύθµισης Βουτάνιο (mbar) 1) 1) κλειστό περίβληµα 2) Ρύθµιση από τον κατασκευαστή Προπάνιο (mbar) 1) 12 4,0 7,9 9,8 14 5,7 10,2 12,8 16 7,6 13,3 16,7 18 9,8 16,8 21, ,3 20,7 26, ,7 23,6 30,5 23 2) 15, πίνακας 11 Πίεση στα ακροφύσια για µέγιστη θερµική ισχύ Οι τιµές µέτρησης επιτρέπεται να αποκλίνουν από τις ρυθµισµένες τιµές εντός µιας περιοχής±0,5 mbar από τη ρυθµισµένη τιµή. B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα αριστερά. Οι δυο αριστερές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. Η πλακέτα ρυθµίζει την ελάχιστη θερµική ισχύ. B Ελέγξτε και ενδεχοµένως διορθώστε την πίεση στα ακροφύσια. B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. Οι δυο δεξιές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. Η πλακέτα ρυθµίζει τη µέγιστη θερµική ισχύ. B Ελέγξτε και ενδεχοµένως διορθώστε την πίεση στα ακροφύσια. B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για να τερµατίσετε τον τρόπο λειτουργίας Servce. B Κλείστε ο διακόπτη αερίου, αφαιρέστε το µανόµετρο σχήµατος U και κλείστε τη βίδα στεγανότητας (3) Μέθοδος ρύθµισης µέσω µέτρησης του όγκου B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας µε τον κεντρικό διακόπτη (O). B Αναρτήστε τον πίνακα οργάνων στη θέση Servce (βλέπε σελίδα 14). B Ανοίξτε το διακόπτη αερίου. B Μπείτε στο µενού servce (κεφάλαιο 6.2). Ρύθµιση της ελάχιστης θερµικής ισχύος B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα αριστερά. Οι δυο αριστερές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. B Γυρίστε το θερµοστάτη σιγά-σιγά από τα δεξιά προς τα αριστερά για να προσαρµόσετε τον όγκο ροής στην ελάχιστη θερµική ισχύ (πίνακας 12). Θερµική ισχύς (kw) Φυσικό αέριο H (l/mn) B Αποθηκεύστε τις ρυθµίσεις (βλέπε κεφάλαιο 6.2). Ρύθµιση της µέγιστης θερµικής ισχύος B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. Οι δυο δεξιές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. B Γυρίστε το θερµοστάτη Κατανάλωση Βουτάνιο (kg/h) Προπάνιο (kg/h) ,9 0,9 πίνακας 12 Όγκος ροής για ελάχιστη θερµική ισχύ τέρµα αριστερά. B Γυρίστε το θερµοστάτη σιγά-σιγά από τα αριστερά προς τα δεξιά για να προσαρµόσετε τον όγκο ροής στη µέγιστη θερµική ισχύ (πίνακας 13). 24

10 Ρύθµιση αερίου Θερµική ισχύς (kw) Φυσικό αέριο H (l/mn) Κατανάλωση Βουτάνιο (kg/h) Προπάνιο (kg/h) B ιακόψτε τη λειτουργία της συσκευής µέσω του κεντρικού διακόπτη και αφαιρέστε το περίβληµα. B Αποσυναρµολογήστε τον καυστήρα ,1 1, ,3 1, ,4 1, ,6 1, ,8 1, ,9 1, ,0 2,0 πίνακας 13 Όγκος ροής για µέγιστη θερµική ισχύ B Αποθηκεύεστε τις ρυθµίσεις (βλέπε κεφάλαιο 6.2). Έλεγχος της ρύθµισης Οι τιµές µέτρησης επιτρέπεται να αποκλίνουν από τις ρυθµισµένες τιµές εντός µιας περιοχής ±5 % από τις ρυθµισµένες τιµές. B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα αριστερά. Οι δυο αριστερές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. Η πλακέτα ρυθµίζει την ελάχιστη θερµική ισχύ. B Ελέγξτε και ενδεχοµένως διορθώστε τον όγκο ροής. B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. Οι δυο δεξιές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. Η πλακέτα ρυθµίζει τη µέγιστη θερµική ισχύ. B Ελέγξτε και ενδεχοµένως διορθώστε τον όγκο ροής. B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για να τερµατίσετε τον τρόπο λειτουργίας Servce. B Κλείστε το διακόπτη αερίου. B Ελέγξτε τη στεγανότητα αερίου. εικόνα 24 B Αποσυναρµολογήστε και τις δυο πλευρές τού καυστήρα και αντικαταστήστε τα ακροφύσια. Είδος αερίου Αριθµός ακροφυσίων Φυσικό αέριο Υγραέριο πίνακας 14 B Συναρµολογήστε πάλι τον καυστήρα. B Ελέγξτε τη στεγανότητα αερίου. Αριθµός B ιεξάγετε τη ρύθµιση αερίου (βλέπε κεφάλαιο 6.3 έως 6.4). B Αναγράψτε στην πινακίδα κατασκευαστή το νέο είδος αερίου. 6.5 Μετατροπή για άλλο είδος αερίου Σε περίπτωση που το είδος αερίου που αναφέρεται επάνω στην πινακίδα του κατασκευαστή δεν ταυτίζεται µε το αέριο που παρέχεται, τότε πρέπει να µετατραπεί η συσκευή. B Κλείστε το διακόπτη αερίου. 25

11 Συντήρηση 7 Συντήρηση B Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία! B Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να διεξαχθεί µόνο από ένα εγκριµένο ειδικό συνεργείο. B Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά. B Ζητήστε τα ανταλλακτικά µε βάση τον πίνακα ανταλλακτικών. B Αντικαθιστάτε τυχόν αποσυναρµολογηµένες φλάντζες και αποσυναρµολογηµένους δακτυλίους O µε καινούργια ανταλλακτικά. B Χρησιµοποιείτε µόνο τα παρακάτω λίπη: Τµήµα νερού: Unslkon L 641 ( ) Κοχλιοσυνδέσεις: HFt 1 v 5 ( ). Πρόσβαση στα διάφορα τµήµατα B Αφαιρέστε το περίβληµα (βλέπε σελίδα 14). B Λύστε τη βίδα στερέωσης του πίνακα οργάνων. B Κατεβάστε τον πίνακα οργάνων και αναρτήστε τον στη θέση Servce. 7.1 Τακτικές εργασίες συντήρησης Έλεγχος λειτουργίας B Ελέγξτε τη λειτουργία όλων των οργάνων ασφάλειας, ελέγχου και κατεύθυνσης. Εναλλάκτης θέρµανσης B Ελέγξτε την καθαριότα του εναλλάκτη θέρµανσης. B Σε περίπτωση λερώµατος: Αποσυναρµολογήστε τον εναλλάκτη και αφαιρέστε τους αισθητήρες. Καθαρίστε το θάλαµο µε εκτόξευση ισχυρής δέσµης νερού. B Σε περίπτωση ισχυρού λερώµατος: Βυθίστε τα ελάσµατα σε ζεστό νερό που περιέχει απορρυπαντικά και καθαρίστε τα καλά. B Αν χρειαστεί: Κάντε χηµικό καθαρισµό στο εσωτερικό του εναλλάκτη θερµότητας και τούς σωλήνες σύνδεσης. B Συναρµολογήστε πάλι τον εναλλάκτη, χρησιµοποιήστε νέες φλάντζες. B Τοποθετήστε τούς αισθητήρες στον εναλλάκτη. Καυστήρας B Ελέγχετε και ενδεχοµένως καθαρίζετε τον καυστήρα µια φορά το χρόνο. B Σε περίπτωση ισχυρού λερώµατος (λίπος, καπνιά): Αποσυναρµολογήστε τον καυστήρα, βυθίστε τον σε ζεστό νερό που περιέχει απορρυπαντικά και καθαρίστε τον καλά. Φίλτρο νερού (νερό χρήσης) B Κλείστε το διακόπτη νερού χρήσης. B Ξεβιδώστε το καπάκι (εικόνα 26, pos. A). B Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο νερού. οχείο διαστολής (κάθε 3 χρόνια) εικόνα 25 B Αδειάστε τη συσκευή από νερό. B Ελέγξτε το δοχείο διαστολής και θέστε το ενδεχοµένως µε µια τρόµπα αέρα υπό πίεση 0,75 bar περίπου. B Προρυθµίστε την πίεση του δοχείου διαστολής ανάλογα µε το στατικό ύψος της εγκατάστασης θέρµανσης 26

12 Συντήρηση 7.2 Εκκένωση του συστήµατος θέρµανσης Κύκλωµα νερού χρήσης B Κλείστε το διακόπτη εισόδου κρύου νερού. B Ανοίξτε όλες τις θέσεις λήψης που τροφοδοτούνται από τη συσκευή θέρµανσης. Κύκλωµα θέρµανσης B Εκκενώστε τα θερµικά σώµατα. B Λύστε τη βίδα εκκένωσης (εικόνα 26, pos. B). εικόνα Εκκίνηση µετά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης B Σφίξτε πάλι όλες τις συνδέσεις B κεφάλαιο 5 und κεφάλαιο 6. B Ελέγξτε τη ρύθµιση αερίου (πίεση στα ακροφύσια). B Ελέγξτε τον αγωγό καυσαερίων (το περίβληµα πρέπει να είναι κλειστό). B Ελέγξτε τη στεγανότητα αερίου. 27

13 Βλάβες 8 Βλάβες 8.1 Μηνύµατα βλαβών Σε περίπτωση βλαβών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, στη συσκευή εµφανίζονται, ανάλογα µε το είδος της εκάστοτε βλάβης, διάφορα µηνύµατα βλάβης. Οι ενδείξεις αυτές επιτρέπουν στον ειδικό τον προσδιορισµό της αιτίας της βλάβης. Μήνυµα βλάβης Πιθανές αιτίες Έλεγχος + 45 ΊC (2η φωτοδίοδος LED) (ο καυστήρας σβήνει µετά από λίγο χρόνο). ιακοπή από τον οριακό θερµοστάτη ασφαλείας (υπερβολική θερµοκρασία). της θέσης του αισθητήρα NTC θέρµανσης του κυκλοφορητή ' του καλωδίου του οριακού θερµοστάτη ασφαλείας της πίεσης της εγκατάστασης (1,5 bar), του µανόµετρου, ενδεχοµένων διαρροών του κυκλοφορητή, τυχόν ύπαρξης αέρα στην εγκατάσταση, του εξαερισµού της κυκλοφορίας θέρµανσης, του By-pass ΊC (3η φωτοδίοδος LED). Έλλειψη µηνύµατος φλόγας (έλλειψη έναυσης) ΊC (4η φωτοδίοδος LED). "Εξωτερικές επιδράσεις / εσφαλµένη φλόγα" (σφάλµα κατά τον αυτοέλέγχο της πλακέτας). της πίεσης αερίου στη σύνδεση, του αερίου, τυχόν ύπαρξης αέρα στη σύνδεση αερίου της φλόγας, της έναυσης της πίεσης στον καυστήρα, των ακροφυσίων ιονισµού, του καλωδίου της υγρασίας στην πλακέτα... του καλωδίου, των επαφών των αισθητήρων (διάβρωση) της φλόγας στον εναλλάκτη θέρµανσης + 90 ΊC (5η φωτοδίοδος LED) Πολύ χαµηλή τάση. της ηλεκτρικής τάσης πίνακας 15 28

14 Βλάβες Μήνυµα βλάβης Πιθανές αιτίες Έλεγχος + 90 ΊC+ 45 ΊC (2η + 5η φωτοδίοδοι LED) + 90 ΊC+ 60 ΊC (3η + 5η φωτοδίοδοι LED) + 90 ΊC+ 75 ΊC (4η + 5η φωτοδίοδοι LED) Αναβοσβήνει µόνο η φωτοδίοδος LED 90 ΊC (το πλήκτρο επαναφοράς δεν αναβοσβήνει. Καµιά ένδειξη, καµιά λειτουργία. Θόρυβοι, βρασµός (υπερθέρµανση) σφάλµα λειτουργίας, θόρυβοι ροής στα θερµαντικά σώµατα. πίνακας 15 ιακοπή από το πιεσοστάτη αέρα. Χαλασµένος' αισθητήρας NTC θέρµανσης (εκτός λειτουργίας) Αισθητήρας NTC νερού χρήσης χαλασµένος (εκτός λειτουργίας) τρίοδος βαλβίδα µόνο σε εξωτερική θέση Έλλειψη ηλεκτρικής τάσης, καµένη ασφάλεια, χαλασµένος µετασχηµατιστής πολύ µικρή κυκλοφορία, κακή απαγωγή θερµότητας, χαλασµένη τρίοδος βαλβίδα, δευτ. λερωµένος εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης, πολύ υψηλή κυκλοφορία. της καπνοδόχου, της διαδροµής φρέσκου αέρα και των καυσαερίων του ανεµιστήρα, του Ventur / των σωλήνων του πιεσοστάτη αέρα (βραχυκύκλωµα, διακοπή), του καλωδίου) του αισθητήρα' NTC θέρµανσης του καλωδίου (βραχυκύκλωµα, διακοπή) του αισθητήρα NTC νερού χρήσης του καλωδίου (βραχυκύκλωµα, διακοπή) της απαγωγής θερµότητας δια µέσου της θέρµανσης του συµπληρωµατικού εναλλάκτη θέρµανσης του αισθητήρα NTC νερού χρήσης του αισθητήρα NTC ' θέρµανσης του κυκλοφορητή, της κυκλοφορίας. της ηλεκτρικής τάσης της ασφάλειας της πίεσης της εγκατάστασης, το µανόµετρο του κυκλοφορητή, του αέρα στην εγκατάσταση, του εξαερισµού της κυκλοφορίας θέρµανσης και του By-pass της τρίοδης βαλβίδας, του εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης της ρύθµισης του είδος αερίου, των ακροφυσιων, της βαλβίδας αερίου Ρυθµίστε τις βαθµίδες κυκλοφορητή (I, II, III). 29

15 Βλάβες Μήνυµα βλάβης Πιθανές αιτίες Έλεγχος Μόνο νερό χρήσης (καµιά λειτουργία θέρµανσης). Μόνο θέρµανση (χωρίς λειτουργία νερού χρήσης). (νερό χρήσης). Καµιά ζήτηση ζεστού νερού µέσω το θερµοστάτη, άλλη βλάβη. Καµιά ζήτηση ζεστού νερού µέσω διακόπτη νερού, άλλη βλάβη. Πολύ µικρή ισχύς καυστήρα, καυστήρας σε λειτουργία χρονισµού. Θερινή / Χειµερινή ρύθµιση Ρύθµιση θερµοστάτη / ρολόι, καλώδιο ή γέφυρα σύνδεσης θερµοστάτη / ρολόι Πλακέτα. του δευτ. εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης της λειτουργίας του κυκλοφορητή, του εξαερισµού της ρύθµισης του είδους αερίου, του οπλισµού του αισθητήρα NTC του νερού χρήσης του δευτ. εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης της λειτουργίας του κυκλοφορητή, του εξαερισµού της ρύθµισης του είδους αερίου, του οπλισµού του αισθητήρα NTC του νερού χρήσης Ελάχιστος όγκος νερού. Ελάχιστη πίεση νερού Λερωµένο φίλτρο, αισθητήρας ροής νερού, εναλλάκτης θέρµανσης Ακατάλληλος αισθητήρας ροής νερού. της πίεσης στη σύνδεση νερού και καθαρισµός του φίλτρου νερού, του αισθητήρα ροής νερού, του εναλλάκτη θέρµανσης Αντικαταστήστε τον αισθητήρα ροής νερού. Τα θερµαντικά σώµατα ζεσταίνονται στη θερινή λειτουργία. Μπλοκαρισµένη ή χαλασµένη τρίοδος βαλβίδα Εξωτερικός κυκλοφορητής µε υψηλή πίεση (max. 0,3 bar). και καθαρισµός της τρίοδης βαλβίδας του κινητήρα τη τρίοδης βαλβίδας του εξωτερικού κυκλοφορητή (αν υπάρχει). Ο καυστήρας λειτουργεί µε πλήρη ισχύ χωρίς να ζητηθεί θέρµανση. πίνακας 15 Για να θέσετε τη συσκευή πάλι σε λειτουργία: B Αποκαταστήστε τις βλάβες που εµφανίστηκαν. B Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς. Σφηνωµένος διακόπτης νερού και καθαρισµός / αντικατάσταση του διακόπτη νερού. 30

16 Βλάβες 8.2 Αποκατάσταση βλαβών Η συσκευή θέρµανσης ζεσταίνεται, τα θερµαντικά σώµατα παραµένουν, όµως, κρύα. B Ανοίξτε τις βαλβίδες των θερµαντικών σωµάτων. B Ελέγξτε τη τρίοδη βαλβίδα µεταγωγής. B Ελέγξτε τον κυκλοφορητή (βλέπε το επόµενο κεφάλαιο). B Αν τα θερµαντικά σώµατα συνεχίζουν να είναι κρύα: Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας κι ειδοποιήστε έναν ειδικό. Ο καυστήρας διακόπτει τη λειτουργία µετά από σύντοµη λειτουργία. B Ελέγξτε τη τρίοδη βαλβίδα µεταγωγής. B Ελέγξτε τον κυκλοφορητή. Σε περίπτωση που δε λειτουργεί ο κυκλοφορητής: B Αφαιρέστε τη βίδα στεγανότητας και γυρίστε προσεκτικά τον άξονα µε τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού για βίδες µε σχιστή κεφαλή B Σφίξτε πάλι τη βίδα στεγανότητας. 31

17 ROBERT BOSCH AE Tµήµα Thermotechnk Kηφισσoύ Περιστέρι, Aθήνα Tηλ Fax:

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 630 07/2006 GR

6 720 612 630 07/2006 GR 6 720 612 630 07/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A Innovens Pro Ελλάδα EL Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-5 Οδηγίες χρήσης 30004754-00-A Ευρετήριο Εισαγωγή...4. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...4. Συντμήσεις...4.3 Γενικές πληροφορίες...5.3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 70000-69900

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO Extra Line kw: 24 -QUEBEC-TORONTO-MONTREAL-OTTAWA kw: 33 DETROIT-BOSTON-MIAMI-ATLANTA EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO 1 Αξιότιµη Κυρία/Αξιότιµε Κύριε Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν Edilkamin.

Διαβάστε περισσότερα

THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑ 8 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ : 010 9920523 / 9961961 FAX : 010-9962267 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.) Χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C 3402 C 6002 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 34000-93200 G 12/01 E 06/01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (Model No : 200NHC, 250NHC, 350NHC) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (KDC-106M) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (Model No : 200NHC, 250NHC, 350NHC) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (KDC-106M) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ευχαριστούµε που επιλέξατε λέβητα SATURN. Για να λειτουργήσετε τον λέβητα σωστά, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του, και φυλάξατέ το µαζί µε την εγγύηση σε ασφαλές σηµείο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα