/1 a. b c. d e. f g h

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "154 160 163/1 a. b c. d e. f g h"

Transcript

1 Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε τïν πίνακα σύνδεσης (âλέπε σελίδα 26). B Ανïίîτε τïν πίνακα σύνδεσης. Η συσκευή παραδίδεται µ ένα σταθερά συνδεµένï, εîïπλισµένï µε φις ηλεκτρικü καλώδιï. ¼λες ïι διατάîεις ελέγ ïυ, κατεύθυνσης και ασφαλείας είναι έτïιµες για λειτïυργία, καλωδιωµένες και ελεγµένες. 4.1 Σύνδεση της συσκευής Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τïυς ισ ύïντες κανïνισµïύς για τις εγκαταστάσεις σε κατïικίες. B Συνδέστε τï ηλεκτρικü καλώδιï µε µια γειωµένη πρίæα. εικüνα /1 a b c d e f g h 16 Ασφάλεια Σύνδεση δικτύïυ Σύνδεση θερµïστάτη ώρïυ (TR 12, TRZ 12 T/W) Βύσµα σύνδεσης: Ïριακüς θερµïστάτης ασφαλείας, αισθητήρας æεστïύ νερïύ, θερµïστάτης, νερü πρïσαγωγής + νερü ρήσης, επιτήρηση καυσαερίων διακüπτης διαφïράς πίεσης Βύσµα σύνδεσης ηλεκτρïδίïυ επιτήρησης φλüγας Σύνδεση πρïστατευτικïύ αγωγïύ της πλάκας τυπωµένïυ κυκλώµατïς Βύσµα σύνδεσης κυκλïφïρητή Σύνδεση πρïστατευτικïύ αγωγïύ κυκλïφïρητή, ανεµιστήρα, ïπλισµïύ αερίïυ Βύσµα σύνδεσης ïπλισµïύ αερίïυ Βύσµα σύνδεσης âαλâίδας µεταγωγής Ανεµιστήρας

2 Ηλεκτρική σύνδεση Θερµοστάτης χώρου B Αφαιρέστε τη γέφυρα 1 4 (εικόνα 12, Pos. 163/ 1). B Συνδέστε το θερµοστάτη θερµοκρασίας χώρου TR 12, TRZ 12-2 όπως φαίνεται στην εικόνα. 4.3 Σύνδεση θερµοσίφωνα (ZS..) Έµµεσα θερµαινόµενος θερµοσίφωνας µε αισθητήρα NTC JUNKERS Οι θερµοσίφωνες µε αισθητήρα NTC συνδέονται άµεσα στον κορµό των καλωδίων της συσκευής. Ένα ηλεκτρικό καλώδιο µε φις συµπαραδίδεται µαζί µε το θερµοσίφωνα. εικόνα 13 TR 12 εικόνα 14 TRZ 12-2 εικόνα 16 Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να συνδέσετε ένα συµβατικό θερµοσίφωνα. Γι αυτό καλέστε έναν τεχνικό από τη Junkers µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα προσαρµογής. Για τη σύνδεση χρειάζεται ένα NTC αισθητήρας θερµοκρασίας µε καλώδιο σύνδεσης κι ένα κατάλληλο βύσµα για την πλακέτα. Η κεφαλή του αισθητήρα έχει διάµετρο 6 χιλιοστά και τοποθετείται σ ένα φορέα. εικόνα 15 TR 15RF / TR 12-1F A καφε B µαυρο C µπλε 17

3 Εκκίνηση/Πίνακας οργάνων 5 Εκκίνηση/Πίνακας οργάνων εικόνα 17 8 Μανόµετρο 8.1 Ένδειξη θερµοκρασίας, διάγνωσης βλαβών, λειτουργίες καύσης 38 Βάνα πλήρωσης 43 Προσαγωγή θέρµανσης 44 Έξοδος ζεστού νερού 45 Αέριο 46 Σύνδεση κρύου νερού 47 Επιστροφή θέρµανσης 61 Πλήκτρο επαναφοράς (reset) 97 Θερµοστάτης ζεστού νερού χρήσης 135 Κεντρικός διακόπτης 136 Ρύθµιση θερµοκρασίας θέρµανσης 170 ιακόπτης θέρµανσης 172 Σύνδεση αερίου 173 ιακόπτης κρύου νερού 5.1 Πριν την εκκίνηση Προειδοποίηση: B Η συσκευή δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει χωρίς νερό. B Σε περιοχές µε νερό το οποίο περιέχει πολλά άλατα: Εγκαταστήστε µια διάταξη αποσκλήρυνσης ή γεµίστε µε νερό που δεν περιέχει άλατα. B Προρυθµίστε την πίεση του δοχείου διαστολής ανάλογα µε το στατικό ύψος της εγκατάστασης θέρµανσης. B Συσκευές ZW: Ανοίξτε το διακόπτη κρύου νερού (173). B Ανοίξτε τις βαλβίδες των θερµαντικών σωµάτων. B Ανοίξτε τούς διακόπτες θέρµανσης (170). B Ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης (38) και γεµίστε την εγκατάσταση θέρµανσης σιγά-σιγά µέχρι να επιτευχθεί πίεση 1,2 bar. 18

4 Εκκίνηση/Πίνακας οργάνων B Εξαερίστε τα θερµαντικά σώµατα. B Ανοίξτε τον αυτόµατο εξαεριστή του κυκλώµατος θέρµανσης (27) και µετά τον εξαερισµό κλείστε τον πάλι. B Ξαναγεµίστε την εγκατάσταση θέρµανσης µέσω της στρόφιγγας πλήρωσης (38) µέχρι να επιτευχθεί εκ νέου πίεση 1,2 bar. B Ελέγξτε, αν το είδος αερίου που αναφέρεται επάνω στην πινακίδα κατασκευαστή ταυτίζεται µε το παρεχόµενο είδος αερίου. B Ανοίξτε τη στρόφιγγα αερίου. B Ελέγξτε, αν το είδος αερίου που αναφέρεται επάνω στην πινακίδα κατασκευαστή ταυτίζεται µε το παρεχόµενο είδος αερίου. 5.3 Θέση της θέρµανσης σε λειτουργία Η θερµοκρασία προσαγωγής µπορεί να ρυθµιστεί σε τιµές µεταξύ 45 C και 90 C. Η ρύθµιση της ισχύος καύσης αυτοπροσαρµόζεται διαρκώς στις τρέχουσες ανάγκες. B Γυρίστε το θερµοστάτη θερµοκρασίας χώρου στη επιθυµητή θερµοκρασία χώρου (στην περιοχή από 45 C έως 90 C). Όταν ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία, ανάβει η φωτοδίοδος LED. Το θερµόµετρο δείχνει τη θερµοκρασία προσαγωγής. 5.2 Θέση της συσκευής σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας Θέση σε λειτουργία B Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση I. Η 1η φωτοδίοδος LED ανάβει µε χρώµα κίτρινο και σηµατοδοτεί ότι η συσκευή είναι έτοιµη (Stand-By) για λειτουργία. Όταν ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία η 1η φωτοδίοδος LED ανάβει µε πράσινο χρώµα Το θερµόµετρο δείχνει τη θερµοκρασία προσαγωγής του ζεστού νερού. εικόνα Ρύθµιση της θέρµανσης µε θερµοστάτη B Γυρίστε το θερµοστάτη θερµοκρασίας χώρου (TR...) στη επιθυµητή θερµοκρασία χώρου. εικόνα 18 Θέση εκτός λειτουργίας B Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση 0. Ο χρονοδιακόπτης διακόπτει τη λειτουργία του µετά τη λήξη της εφεδρικής λειτουργίας διάρκειας 70 λεπτών. εικόνα 20 19

5 Εκκίνηση/Πίνακας οργάνων 5.5 Ρύθµιση της θερµοκρασίας του θερµοσίφωνα (ZS..) Προειδοποίηση: Κίνδυνος ζεµατίσµατος! B Μη ρυθµίζετε θερµοκρασίες υψηλότερες από 60 C στην κανονική λειτουργία. B Θερµοκρασίες υψηλότερες από 70 C επιτρέπεται να ρυθµιστούν µόνο για λίγο χρονικό διάστηµα (θερµική απολύµανση). Σε θερµοσίφωνες µε αισθητήρα NTC B Ρυθµίστε τη θερµοκρασία του θερµοσίφωνα στο θερµοστάτη της συσκευής. Η θερµοκρασία του ζεστού νερού φαίνεται στο θερµοσίφωνα. 5.6 Θερµοκρασία και ποσότητα θερµού νερού (ZW..) Στις συσκευές ZW η θερµοκρασία του ζεστού νερού µπορεί να ρυθµιστεί µέσω του θερµοστάτη µεταξύ 40 -C και 60 -C περίπου (εικόνα 21). Ο όγκος νερού περιορίζεται σε 10 l/mn περίπου. Θέση θερµοστάτη Θερµοκρασία νερού Τέρµα αριστερά περίπου 40 C πίνακας 7 Τέρµα δεξιά περίπου 60 C 5.7 Θερινή λειτουργία (µόνο παραγωγή ζεστού νερού) Με θερµοστάτη θερµοκρασίας χώρου B Γυρίστε στη συσκευή το θερµοστάτη θερµοκρασίας χώρου τέρµα αριστερά. Η θέρµανση τίθεται εκτός λειτουργίας. Η παροχή ζεστού νερού καθώς και η παροχή ηλεκτρικής τάσης για τη ρύθµιση της θέρµανσης παραµένουν. εικόνα 21 Θέση θερµοστάτη Θερµοκρασία νερού 5.8 Αντιπαγετική προστασία B Μη θέσετε τη θέρµανση εκτός λειτουργίας. -ή- B Προσµίξτε το στο νερό µε ποσοστό 20 % - 50 % αντιπαγετικό µέσο FSK (από τη Schllng Cheme) ή Glythermn N (από την BASF) (αντιπαγετική προστασία µόνο για τη θέρµανση!). 5.9 Προστασία κυκλοφορητή από µπλοκάρισµα Όταν η συσκευή λειτουργεί στη θέση I ο κυκλοφορητής τίθεται 1) κάθε 24 ώρες για 1 λεπτό περίπου σε λειτουργία κι εµποδίζει έτσι το µπλοκάρισµα. Τέρµα αριστερά περίπου 10 C (αντιπαγετική προστασία) Τέρµα δεξιά περίπου 70 C πίνακας 6 σας συµβουλεύουµε να µη ρυθµίζετε θερµοκρασίες υψηλότερες από 60 C ιάγνωση βλαβών Ο λέβητας αερίου διαθέτει ένα σύστηµα διάγνωσης βλαβών. Σε περίπτωση βλαβών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναβοσβήνει το πλήκτρο επαναφοράς (61) και µερικές πράσινες δίοδοι LED's του θερµόµετρου) (8). Για να θέσετε τη συσκευή πάλι σε λειτουργία αποκαταστήστε τις βλάβες που εµφανίστηκαν και πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς. B Για να εξακριβώσετε τυχόν βλάβες παρακαλούµε να συµβουλεύεστε το κεφάλαιο 8. 1) Μετά την τελευταία διακοπή λειτουργίας 20

6 Ρύθµιση αερίου 6 Ρύθµιση αερίου Η ονοµαστική θερµική φόρτιση και η ονοµαστική θερµική ισχύς µπορούν να ρυθµιστούν είτε µε τη µέθοδο ρύθµισης µέσω µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια ή µε τη µέθοδο ρύθµισης µέσω µέτρησης του όγκου. Και στις δυο περιπτώσεις, όµως, απαιτείται ένα µανόµετρο σχήµατος U. 6.1 Ρύθµιση από τον κατασκευαστή Φυσικό αέριο Οι συσκευές της οµάδας φυσικού αερίου H (G 20) έχουν ρυθµιστεί και σφραγιστεί από τον κατασκευαστή σε δείκτη Wobbe = 15 kwh/m 3 και µε πίεση 20 mbar. Κίνδυνος: B Οι ρυθµίσεις που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να διεξαχθούν από έναν εξουσιοδοτηµένο ειδικό Η µέθοδος ρύθµισης µέσω µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια εξοικονοµεί χρόνο και γι αυτό θα πρέπει να προτιµάται. Οι συσκευές δεν επιτρέπεται να τεθούν σε λειτουργία υπό πιέσεις χαµηλότερες από 15 mbar ή υψηλότερες από 25 mbar. Αποθήκευση των ρυθµίσεων (ισχύς θέρµανσης): B Για να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Το πλήκτρο επαναφοράς αναβοσβήνει. Μπορείτε να διεξάγετε και άλλες ρυθµίσεις στον τρόπο λειτουργίας Servce. Τερµατισµός του τρόπου λειτουργίας Servce: B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας κι ακολούθως πάλι σε λειτουργία. 6.3 Ονοµαστική θερµική φόρτιση Μέθοδος ρύθµισης µέσω της µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια B Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία µε τον κεντρικό διακόπτη (O). B Λύστε τις βίδες ασφαλείας για να ανοίξετε τον πίνακα οργάνων (βλέπε σελίδα 14) B Αναρτήστε τον πίνακα οργάνων στη θέση Servce. Υγραέριο Οι συσκευές για προπάνιο/βουτάνιο (G 31/G 30) έχουν ρυθµιστεί και σφραγιστεί όπως αναγράφεται στην πινακίδα του κατασκευαστή. 6.2 Τρόπος λειτουργίας Servce Για τη διεξαγωγή της ρύθµισης της ονοµαστικής θερµικής φόρτισης και της ονοµαστικής θερµικής ισχύος πρέπει να ρυθµιστεί ο τρόπος λειτουργίας Servce. Πριν ρυθµίσετε στον τρόπο λειτουργίας Servce: B Ανοίξτε τις βαλβίδες των θερµαντικών σωµάτων για να λάβει χώρα απαγωγή της θερµότητας. εικόνα 22 Θέση Servce B Λύστε τη βίδα στεγανότητας (3) και συνδέστε το µανόµετρο σχήµατος U στήν υποδοχή µέτρησης. Ρύθµιση του τρόπου λειτουργίας Servce: B Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία έχοντας πατηµένο το πλήκτρο επαναφοράς και περιµένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα: Κρατήστε το πλήκτρο επαναφοράς πατηµένο και ταυτόχρονα γυρίστε το θερµοστάτη πρώτα τέρµα αριστερά και ακολούθως τέρµα δεξιά. Αναβοσβήνουν οι φωτοδίοδοι LED. Η συσκευή βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας Servce. B ιεξάγετε τις ρυθµίσεις (βλέπε κεφάλαιο 6.3 έως 6.4). 21

7 Ρύθµιση αερίου B Σε υγραέριο: Βιδώστε τελείως τη βίδα (63). B Τοποθετήστε πάλι το καπάκι στη βίδα ρύθµισης (63) και ακολούθως σφραγίστε το. εικόνα 23 Οπλισµός αερίου 3 Υποδοχή µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια 7 Υποδοχή µέτρησης της πίεσης αερίου στη σύνδεση 63 Καπάκι της βίδας ρύθµισης του µέγιστου όγκου αερίου 64 Βίδα ρύθµισης του ελάχιστου όγκου αερίου B Ανοίξτε το διακόπτη αερίου. B Ρυθµίστε τον τρόπο λειτουργίας Servce (βλέπε κεφάλαιο 6.2). B Γυρίστε το θερµοστάτη στη µεσαία θέση. Οι τέσσερις φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. Ρύθµιση της µέγιστης πίεσης στα ακροφύσια B Αφαιρέστε το σφραγισµένο καπάκι της βίδας ρύθµισης ( (63). B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. Η πλακέτα ρυθµίζει στα ακροφύσια τη µέγιστη πίεση. B Σε φυσικό αέριο: Ρυθµίστε τη µέγιστη πίεση (MAX) στα ακροφύσια µε τη βίδα ρύθµισης (63) (πίνακας 8). Αριθµός ακροφυσίων Πίεση σύνδεσης (mbar) Πίεση MAX στα ακροφύσια (mbar) Πίεση MIN στα ακροφύσια (mbar) πίνακας 8 Φυσικό αέριο H Βουτάνιο Προπάνιο ,5 1) 1) κλειστό περίβληµα 24,0-31,0-27,0 1) 35,0 1) 0,7 1) 3,0 1) 4,0 1) Πίεση στα ακροφύσια Ρύθµιση της ελάχιστης πίεσης στα ακροφύσια B Γυρίστε το θερµοστάτη τελείως προς τα αριστερά. Η πλακέτα ρυθµίζει στα ακροφύσια την ελάχιστη πίεση. B Ρυθµίστε την ελάχιστη πίεση (MΙΝ) στα ακροφύσια µε τη βίδα ρύθµισης (64) (πίνακας 8). B Ελέγξτε και ενδεχοµένως διορθώστε τις ρυθµίσεις µε γύρισµα του θερµοστάτη προς τα δεξιά και τα αριστερά. B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για να τερµατίσετε τον τρόπο λειτουργίας Servce. B Κλείστε το διακόπτη αερίου, αφαιρέστε το µανόµετρο σχήµατος U και κλείστε πάλι τη βίδα στεγανότητας (3). Έλεγχος της πίεσης ροής του αερίου στη σύνδεση B Λύστε τη βίδα στεγανότητας (7) και συνδέστε το µανόµετρο σχήµατος U στην υποδοχή µέτρησης. B Ανοίξτε το διακόπτη αερίου. B Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. B Ελέγξτε την πίεση ροής του αερίου στη σύνδεση:για φυσικό αέριο η απαραίτητη τιµή κυµαίνεται µεταξύ 18 mbar και 25 mbar. Σε φυσικό αέριο και υπό πίεση 15 mbar έως 18 mbar ονοµαστική φόρτιση πρέπει να ρυθµιστεί σε 85%.Αν η πίεση είναι χαµηλότερη από 15 mbar ή υψηλότερη από 25 mbar η συσκευή δεν επιτρέπεται ούτε να ρυθµιστεί ούτε να τεθεί σε λειτουργία. B Σε περίπτωση αποκλίσεων: Εξακριβώστε την αιτία και αποκαταστήστε τη βλάβη. B Αν δεν µπορείτε να αποκαταστήσετε τη βλάβη: Ειδοποιήστε το εργοστάσιο παροχής αερίου. B Σε περίπτωση ασυνήθους εικόνας της φλόγας: Ελέγξτε τα ακροφύσια καύσης. B Κλείστε το διακόπτη αερίου, αφαιρέστε το µανόµετρο σχήµατος U και κλείστε τη βίδα στεγανότητας (7). B Τοποθετήστε το περίβληµα και στερεώστε το µε τις βίδες ασφαλείας. 22

8 Ρύθµιση αερίου Μέθοδος ρύθµισης µέσω µέτρησης του όγκου B Πληροφορηθείτε από το εργοστάσιο παροχής αερίου το δείκτη Wobbe (Wo) και την κατώτατη θερµική ισχύ (Pc). B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας µε τον κεντρικό διακόπτη (O). B Αφαιρέστε το περίβληµα (βλέπε σελίδα 14). B Ανοίξτε το διακόπτη αερίου. B Ρυθµίστε τον τρόπο λειτουργίας Servce (βλέπε κεφάλαιο 6.2). B Γυρίστε το θερµοστάτη στη µεσαία θέση. Οι τέσσερις φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. Ρύθµιση του µέγιστου όγκου ροής B Αφαιρέστε το σφραγισµένο καπάκι της βίδας ρύθµισης (63) (εικόνα 23). B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. Η πλακέτα ρυθµίζει το µέγιστο όγκο ροής. B Σε φυσικό αέριο: Ρυθµίστε τη µέγιστη (MAX) κατανάλωση µε τη βίδα ρύθµισης (63) (πίνακας 9). Αριθµός ακροφυσίων Πίεση σύνδεσης (mbar) Μέγιστη (MAX) κατανάλωση Ελάχιστη (MIN) κατανάλωση πίνακας 9 Όταν η εγκατάσταση τροφοδοτείται µε µίγµα υγραερίου-αέρα, στις περιόδους κατανάλωσης αιχµής η ρύθµιση πρέπει να διεξαχθεί/να ελεγχθεί µέσω της µεθόδου µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια. Φυσικό αέριο H ΒΟυτάνιο Προπάνιο l/mn 2,0 kg/h 2,0 kg/h 14 l/mn 0,7 kg/h 0,7 kg/h Κατανάλωση αερίου B Σε υγραέριο: Βιδώστε τελείως τη βίδα (63) B Τοποθετήστε πάλι το καπάκι στη βίδα ρύθµισης (63) και ακολούθως σφραγίστε το. Ρύθµιση του ελάχιστου όγκου ροής B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα αριστερά. Η πλακέτα ρυθµίζει τον ελάχιστο όγκο ροής. B Ρυθµίστε την ελάχιστη (MΙΝ) κατανάλωση µε τη βίδα ρύθµισης (64) (πίνακας 9). B Ελέγξτε και ενδεχοµένως διορθώστε τις ρυθµίσεις µε γύρισµα του θερµοστάτη προς τα δεξιά και τα αριστερά. B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για να τερµατίσετε τον τρόπο λειτουργίας Servce. B Κλείστε το διακόπτη αερίου. Έλεγχος της πίεσης ροής του αερίου στη σύνδεση B Για τον έλεγχο της πίεσης ροής του αερίου στη σύνδεση βλέπε το σχετικό κεφάλαιο κεφάλαιο Μέθοδος ρύθµισης µέσω της µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια. 6.4 Θερµική ισχύς Η θερµική ισχύς µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ της ελάχιστης και της µέγιστης ονοµαστικής θερµικής ισχύος, ανάλογα µε την εκάστοτε απαραίτητη ανάγκη θερµότητας Ρύθµιση µέσω της µεθόδου µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας µε τον κεντρικό διακόπτη(o). B Αναρτήστε τον πίνακα οργάνων στη θέση Servce (βλέπε σελίδα 14). B Λύστε τη βίδα ρύθµισης (3) και συνδέστε το µανόµετρο σχήµατος U στην υποδοχή µέτρησης. B Ανοίξτε το διακόπτη αερίου. B Ρυθµίστε τον τρόπο λειτουργίας Servce (βλέπε κεφάλαιο 6.2). Ρύθµιση της ελάχιστης θερµικής ισχύος B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα αριστερά. Οι δυο αριστερές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. B Γυρίστε το θερµοστάτη σιγά-σιγά από τα δεξιά προς τα αριστερά για να προσαρµόσετε την πίεση στα ακροφύσια στην ελάχιστη θερµική ισχύ (πίνακας 10). Θερµική ισχύς (kw) 10 2,6 1) 1) κλειστό περίβληµα Φυσικό αέριο H Βουτάνιο Προπάνιο B Αποθηκεύστε τις ρυθµίσεις (βλέπε κεφάλαιο 6.2). 5,6 1) 7,3 1) πίνακας 10 Πίεση στα ακροφύσια για ελάχιστη θερµική ισχύ 23

9 Ρύθµιση αερίου Ρύθµιση της µέγιστης θερµικής ισχύος B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. Οι δυο δεξιές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα αριστερά. B Γυρίστε το θερµοστάτη σιγά-σιγά από τα αριστερά προς τα δεξιά για να προσαρµόσετε την πίεση στα ακροφύσια στη µέγιστη θερµική ισχύ πίνακας 11). Θερµική ισχύς (kw) Φυσικό αέριο H (mbar) 1) B Αποθηκεύστε τις ρυθµίσεις (βλέπε κεφάλαιο 6.2). Έλεγχος της ρύθµισης Βουτάνιο (mbar) 1) 1) κλειστό περίβληµα 2) Ρύθµιση από τον κατασκευαστή Προπάνιο (mbar) 1) 12 4,0 7,9 9,8 14 5,7 10,2 12,8 16 7,6 13,3 16,7 18 9,8 16,8 21, ,3 20,7 26, ,7 23,6 30,5 23 2) 15, πίνακας 11 Πίεση στα ακροφύσια για µέγιστη θερµική ισχύ Οι τιµές µέτρησης επιτρέπεται να αποκλίνουν από τις ρυθµισµένες τιµές εντός µιας περιοχής±0,5 mbar από τη ρυθµισµένη τιµή. B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα αριστερά. Οι δυο αριστερές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. Η πλακέτα ρυθµίζει την ελάχιστη θερµική ισχύ. B Ελέγξτε και ενδεχοµένως διορθώστε την πίεση στα ακροφύσια. B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. Οι δυο δεξιές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. Η πλακέτα ρυθµίζει τη µέγιστη θερµική ισχύ. B Ελέγξτε και ενδεχοµένως διορθώστε την πίεση στα ακροφύσια. B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για να τερµατίσετε τον τρόπο λειτουργίας Servce. B Κλείστε ο διακόπτη αερίου, αφαιρέστε το µανόµετρο σχήµατος U και κλείστε τη βίδα στεγανότητας (3) Μέθοδος ρύθµισης µέσω µέτρησης του όγκου B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας µε τον κεντρικό διακόπτη (O). B Αναρτήστε τον πίνακα οργάνων στη θέση Servce (βλέπε σελίδα 14). B Ανοίξτε το διακόπτη αερίου. B Μπείτε στο µενού servce (κεφάλαιο 6.2). Ρύθµιση της ελάχιστης θερµικής ισχύος B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα αριστερά. Οι δυο αριστερές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. B Γυρίστε το θερµοστάτη σιγά-σιγά από τα δεξιά προς τα αριστερά για να προσαρµόσετε τον όγκο ροής στην ελάχιστη θερµική ισχύ (πίνακας 12). Θερµική ισχύς (kw) Φυσικό αέριο H (l/mn) B Αποθηκεύστε τις ρυθµίσεις (βλέπε κεφάλαιο 6.2). Ρύθµιση της µέγιστης θερµικής ισχύος B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. Οι δυο δεξιές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. B Γυρίστε το θερµοστάτη Κατανάλωση Βουτάνιο (kg/h) Προπάνιο (kg/h) ,9 0,9 πίνακας 12 Όγκος ροής για ελάχιστη θερµική ισχύ τέρµα αριστερά. B Γυρίστε το θερµοστάτη σιγά-σιγά από τα αριστερά προς τα δεξιά για να προσαρµόσετε τον όγκο ροής στη µέγιστη θερµική ισχύ (πίνακας 13). 24

10 Ρύθµιση αερίου Θερµική ισχύς (kw) Φυσικό αέριο H (l/mn) Κατανάλωση Βουτάνιο (kg/h) Προπάνιο (kg/h) B ιακόψτε τη λειτουργία της συσκευής µέσω του κεντρικού διακόπτη και αφαιρέστε το περίβληµα. B Αποσυναρµολογήστε τον καυστήρα ,1 1, ,3 1, ,4 1, ,6 1, ,8 1, ,9 1, ,0 2,0 πίνακας 13 Όγκος ροής για µέγιστη θερµική ισχύ B Αποθηκεύεστε τις ρυθµίσεις (βλέπε κεφάλαιο 6.2). Έλεγχος της ρύθµισης Οι τιµές µέτρησης επιτρέπεται να αποκλίνουν από τις ρυθµισµένες τιµές εντός µιας περιοχής ±5 % από τις ρυθµισµένες τιµές. B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα αριστερά. Οι δυο αριστερές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. Η πλακέτα ρυθµίζει την ελάχιστη θερµική ισχύ. B Ελέγξτε και ενδεχοµένως διορθώστε τον όγκο ροής. B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιά. Οι δυο δεξιές φωτοδίοδοι LED του θερµόµετρου αναβοσβήνουν. Η πλακέτα ρυθµίζει τη µέγιστη θερµική ισχύ. B Ελέγξτε και ενδεχοµένως διορθώστε τον όγκο ροής. B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για να τερµατίσετε τον τρόπο λειτουργίας Servce. B Κλείστε το διακόπτη αερίου. B Ελέγξτε τη στεγανότητα αερίου. εικόνα 24 B Αποσυναρµολογήστε και τις δυο πλευρές τού καυστήρα και αντικαταστήστε τα ακροφύσια. Είδος αερίου Αριθµός ακροφυσίων Φυσικό αέριο Υγραέριο πίνακας 14 B Συναρµολογήστε πάλι τον καυστήρα. B Ελέγξτε τη στεγανότητα αερίου. Αριθµός B ιεξάγετε τη ρύθµιση αερίου (βλέπε κεφάλαιο 6.3 έως 6.4). B Αναγράψτε στην πινακίδα κατασκευαστή το νέο είδος αερίου. 6.5 Μετατροπή για άλλο είδος αερίου Σε περίπτωση που το είδος αερίου που αναφέρεται επάνω στην πινακίδα του κατασκευαστή δεν ταυτίζεται µε το αέριο που παρέχεται, τότε πρέπει να µετατραπεί η συσκευή. B Κλείστε το διακόπτη αερίου. 25

11 Συντήρηση 7 Συντήρηση B Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία! B Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να διεξαχθεί µόνο από ένα εγκριµένο ειδικό συνεργείο. B Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά. B Ζητήστε τα ανταλλακτικά µε βάση τον πίνακα ανταλλακτικών. B Αντικαθιστάτε τυχόν αποσυναρµολογηµένες φλάντζες και αποσυναρµολογηµένους δακτυλίους O µε καινούργια ανταλλακτικά. B Χρησιµοποιείτε µόνο τα παρακάτω λίπη: Τµήµα νερού: Unslkon L 641 ( ) Κοχλιοσυνδέσεις: HFt 1 v 5 ( ). Πρόσβαση στα διάφορα τµήµατα B Αφαιρέστε το περίβληµα (βλέπε σελίδα 14). B Λύστε τη βίδα στερέωσης του πίνακα οργάνων. B Κατεβάστε τον πίνακα οργάνων και αναρτήστε τον στη θέση Servce. 7.1 Τακτικές εργασίες συντήρησης Έλεγχος λειτουργίας B Ελέγξτε τη λειτουργία όλων των οργάνων ασφάλειας, ελέγχου και κατεύθυνσης. Εναλλάκτης θέρµανσης B Ελέγξτε την καθαριότα του εναλλάκτη θέρµανσης. B Σε περίπτωση λερώµατος: Αποσυναρµολογήστε τον εναλλάκτη και αφαιρέστε τους αισθητήρες. Καθαρίστε το θάλαµο µε εκτόξευση ισχυρής δέσµης νερού. B Σε περίπτωση ισχυρού λερώµατος: Βυθίστε τα ελάσµατα σε ζεστό νερό που περιέχει απορρυπαντικά και καθαρίστε τα καλά. B Αν χρειαστεί: Κάντε χηµικό καθαρισµό στο εσωτερικό του εναλλάκτη θερµότητας και τούς σωλήνες σύνδεσης. B Συναρµολογήστε πάλι τον εναλλάκτη, χρησιµοποιήστε νέες φλάντζες. B Τοποθετήστε τούς αισθητήρες στον εναλλάκτη. Καυστήρας B Ελέγχετε και ενδεχοµένως καθαρίζετε τον καυστήρα µια φορά το χρόνο. B Σε περίπτωση ισχυρού λερώµατος (λίπος, καπνιά): Αποσυναρµολογήστε τον καυστήρα, βυθίστε τον σε ζεστό νερό που περιέχει απορρυπαντικά και καθαρίστε τον καλά. Φίλτρο νερού (νερό χρήσης) B Κλείστε το διακόπτη νερού χρήσης. B Ξεβιδώστε το καπάκι (εικόνα 26, pos. A). B Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο νερού. οχείο διαστολής (κάθε 3 χρόνια) εικόνα 25 B Αδειάστε τη συσκευή από νερό. B Ελέγξτε το δοχείο διαστολής και θέστε το ενδεχοµένως µε µια τρόµπα αέρα υπό πίεση 0,75 bar περίπου. B Προρυθµίστε την πίεση του δοχείου διαστολής ανάλογα µε το στατικό ύψος της εγκατάστασης θέρµανσης 26

12 Συντήρηση 7.2 Εκκένωση του συστήµατος θέρµανσης Κύκλωµα νερού χρήσης B Κλείστε το διακόπτη εισόδου κρύου νερού. B Ανοίξτε όλες τις θέσεις λήψης που τροφοδοτούνται από τη συσκευή θέρµανσης. Κύκλωµα θέρµανσης B Εκκενώστε τα θερµικά σώµατα. B Λύστε τη βίδα εκκένωσης (εικόνα 26, pos. B). εικόνα Εκκίνηση µετά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης B Σφίξτε πάλι όλες τις συνδέσεις B κεφάλαιο 5 und κεφάλαιο 6. B Ελέγξτε τη ρύθµιση αερίου (πίεση στα ακροφύσια). B Ελέγξτε τον αγωγό καυσαερίων (το περίβληµα πρέπει να είναι κλειστό). B Ελέγξτε τη στεγανότητα αερίου. 27

13 Βλάβες 8 Βλάβες 8.1 Μηνύµατα βλαβών Σε περίπτωση βλαβών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, στη συσκευή εµφανίζονται, ανάλογα µε το είδος της εκάστοτε βλάβης, διάφορα µηνύµατα βλάβης. Οι ενδείξεις αυτές επιτρέπουν στον ειδικό τον προσδιορισµό της αιτίας της βλάβης. Μήνυµα βλάβης Πιθανές αιτίες Έλεγχος + 45 ΊC (2η φωτοδίοδος LED) (ο καυστήρας σβήνει µετά από λίγο χρόνο). ιακοπή από τον οριακό θερµοστάτη ασφαλείας (υπερβολική θερµοκρασία). της θέσης του αισθητήρα NTC θέρµανσης του κυκλοφορητή ' του καλωδίου του οριακού θερµοστάτη ασφαλείας της πίεσης της εγκατάστασης (1,5 bar), του µανόµετρου, ενδεχοµένων διαρροών του κυκλοφορητή, τυχόν ύπαρξης αέρα στην εγκατάσταση, του εξαερισµού της κυκλοφορίας θέρµανσης, του By-pass ΊC (3η φωτοδίοδος LED). Έλλειψη µηνύµατος φλόγας (έλλειψη έναυσης) ΊC (4η φωτοδίοδος LED). "Εξωτερικές επιδράσεις / εσφαλµένη φλόγα" (σφάλµα κατά τον αυτοέλέγχο της πλακέτας). της πίεσης αερίου στη σύνδεση, του αερίου, τυχόν ύπαρξης αέρα στη σύνδεση αερίου της φλόγας, της έναυσης της πίεσης στον καυστήρα, των ακροφυσίων ιονισµού, του καλωδίου της υγρασίας στην πλακέτα... του καλωδίου, των επαφών των αισθητήρων (διάβρωση) της φλόγας στον εναλλάκτη θέρµανσης + 90 ΊC (5η φωτοδίοδος LED) Πολύ χαµηλή τάση. της ηλεκτρικής τάσης πίνακας 15 28

14 Βλάβες Μήνυµα βλάβης Πιθανές αιτίες Έλεγχος + 90 ΊC+ 45 ΊC (2η + 5η φωτοδίοδοι LED) + 90 ΊC+ 60 ΊC (3η + 5η φωτοδίοδοι LED) + 90 ΊC+ 75 ΊC (4η + 5η φωτοδίοδοι LED) Αναβοσβήνει µόνο η φωτοδίοδος LED 90 ΊC (το πλήκτρο επαναφοράς δεν αναβοσβήνει. Καµιά ένδειξη, καµιά λειτουργία. Θόρυβοι, βρασµός (υπερθέρµανση) σφάλµα λειτουργίας, θόρυβοι ροής στα θερµαντικά σώµατα. πίνακας 15 ιακοπή από το πιεσοστάτη αέρα. Χαλασµένος' αισθητήρας NTC θέρµανσης (εκτός λειτουργίας) Αισθητήρας NTC νερού χρήσης χαλασµένος (εκτός λειτουργίας) τρίοδος βαλβίδα µόνο σε εξωτερική θέση Έλλειψη ηλεκτρικής τάσης, καµένη ασφάλεια, χαλασµένος µετασχηµατιστής πολύ µικρή κυκλοφορία, κακή απαγωγή θερµότητας, χαλασµένη τρίοδος βαλβίδα, δευτ. λερωµένος εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης, πολύ υψηλή κυκλοφορία. της καπνοδόχου, της διαδροµής φρέσκου αέρα και των καυσαερίων του ανεµιστήρα, του Ventur / των σωλήνων του πιεσοστάτη αέρα (βραχυκύκλωµα, διακοπή), του καλωδίου) του αισθητήρα' NTC θέρµανσης του καλωδίου (βραχυκύκλωµα, διακοπή) του αισθητήρα NTC νερού χρήσης του καλωδίου (βραχυκύκλωµα, διακοπή) της απαγωγής θερµότητας δια µέσου της θέρµανσης του συµπληρωµατικού εναλλάκτη θέρµανσης του αισθητήρα NTC νερού χρήσης του αισθητήρα NTC ' θέρµανσης του κυκλοφορητή, της κυκλοφορίας. της ηλεκτρικής τάσης της ασφάλειας της πίεσης της εγκατάστασης, το µανόµετρο του κυκλοφορητή, του αέρα στην εγκατάσταση, του εξαερισµού της κυκλοφορίας θέρµανσης και του By-pass της τρίοδης βαλβίδας, του εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης της ρύθµισης του είδος αερίου, των ακροφυσιων, της βαλβίδας αερίου Ρυθµίστε τις βαθµίδες κυκλοφορητή (I, II, III). 29

15 Βλάβες Μήνυµα βλάβης Πιθανές αιτίες Έλεγχος Μόνο νερό χρήσης (καµιά λειτουργία θέρµανσης). Μόνο θέρµανση (χωρίς λειτουργία νερού χρήσης). (νερό χρήσης). Καµιά ζήτηση ζεστού νερού µέσω το θερµοστάτη, άλλη βλάβη. Καµιά ζήτηση ζεστού νερού µέσω διακόπτη νερού, άλλη βλάβη. Πολύ µικρή ισχύς καυστήρα, καυστήρας σε λειτουργία χρονισµού. Θερινή / Χειµερινή ρύθµιση Ρύθµιση θερµοστάτη / ρολόι, καλώδιο ή γέφυρα σύνδεσης θερµοστάτη / ρολόι Πλακέτα. του δευτ. εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης της λειτουργίας του κυκλοφορητή, του εξαερισµού της ρύθµισης του είδους αερίου, του οπλισµού του αισθητήρα NTC του νερού χρήσης του δευτ. εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης της λειτουργίας του κυκλοφορητή, του εξαερισµού της ρύθµισης του είδους αερίου, του οπλισµού του αισθητήρα NTC του νερού χρήσης Ελάχιστος όγκος νερού. Ελάχιστη πίεση νερού Λερωµένο φίλτρο, αισθητήρας ροής νερού, εναλλάκτης θέρµανσης Ακατάλληλος αισθητήρας ροής νερού. της πίεσης στη σύνδεση νερού και καθαρισµός του φίλτρου νερού, του αισθητήρα ροής νερού, του εναλλάκτη θέρµανσης Αντικαταστήστε τον αισθητήρα ροής νερού. Τα θερµαντικά σώµατα ζεσταίνονται στη θερινή λειτουργία. Μπλοκαρισµένη ή χαλασµένη τρίοδος βαλβίδα Εξωτερικός κυκλοφορητής µε υψηλή πίεση (max. 0,3 bar). και καθαρισµός της τρίοδης βαλβίδας του κινητήρα τη τρίοδης βαλβίδας του εξωτερικού κυκλοφορητή (αν υπάρχει). Ο καυστήρας λειτουργεί µε πλήρη ισχύ χωρίς να ζητηθεί θέρµανση. πίνακας 15 Για να θέσετε τη συσκευή πάλι σε λειτουργία: B Αποκαταστήστε τις βλάβες που εµφανίστηκαν. B Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς. Σφηνωµένος διακόπτης νερού και καθαρισµός / αντικατάσταση του διακόπτη νερού. 30

16 Βλάβες 8.2 Αποκατάσταση βλαβών Η συσκευή θέρµανσης ζεσταίνεται, τα θερµαντικά σώµατα παραµένουν, όµως, κρύα. B Ανοίξτε τις βαλβίδες των θερµαντικών σωµάτων. B Ελέγξτε τη τρίοδη βαλβίδα µεταγωγής. B Ελέγξτε τον κυκλοφορητή (βλέπε το επόµενο κεφάλαιο). B Αν τα θερµαντικά σώµατα συνεχίζουν να είναι κρύα: Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας κι ειδοποιήστε έναν ειδικό. Ο καυστήρας διακόπτει τη λειτουργία µετά από σύντοµη λειτουργία. B Ελέγξτε τη τρίοδη βαλβίδα µεταγωγής. B Ελέγξτε τον κυκλοφορητή. Σε περίπτωση που δε λειτουργεί ο κυκλοφορητής: B Αφαιρέστε τη βίδα στεγανότητας και γυρίστε προσεκτικά τον άξονα µε τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού για βίδες µε σχιστή κεφαλή B Σφίξτε πάλι τη βίδα στεγανότητας. 31

17 ROBERT BOSCH AE Tµήµα Thermotechnk Kηφισσoύ Περιστέρι, Aθήνα Tηλ Fax:

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 417 (2013/10) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 417 (2013/10) GR ZS/W 24-2 LH KE 23/31 [el] Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας........... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Λέβητας αερίου EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 GR (04.12) AL Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Ερµηνεία συµβόλων 3 1 Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 630 07/2006 GR

6 720 612 630 07/2006 GR 6 720 612 630 07/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Για την ασφάλεια σας WR 275-3K..B.. WR 350-3K..B.. WR 400-3K..B.. Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ασφάλεια φλόγας µε ιονισµό 6 720 606 687 (03.09)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 4/8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Μάιος 2013 Περιεχόμενα Condens 3000 W ZWB 28-3 C Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπίκνωσης 28-42 kw Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A...

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... 70 80 99-00-O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 3-3 A... ZBR 4-3 A... Οδηγίες χρήσης 70 807 04 (03/03) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 Ασφάλεια και Α οδοτική Λειτουργία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 VOLATSAKASBIOMASS Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSR 8-3 A... ZR 4-3 A... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.......

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR 4729-00.4R Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... el Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 3 1.1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Θερµιδοµετρητές Κάψας -tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Καραολή & ηµητρίου 1 175 62 Π. Φάληρο Αθήνα Τηλ.:+30 210 97 67

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης 6303 7193 02/2004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης Περιεχόµενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 324 (2010/10) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 324 (2010/10) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας.... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Brenner und Heizsysteme "GIEGA NTG 4-9" 27-84 kw ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Έκδοση: SATURN - Giega NTG - 060-00 Σελίδα / 7 Ø 50 267 O 00 4 x M 8 A Εικ. 46 49 43

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293 25 26 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S Εγχειρίδιο χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S JLG26-UNITEC24S JLG30-UNITEC28S KD Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... - 3-1.1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...- 3-1.2 ΔΟΜΗ ΛΕΒΗΤΑ...- 5-1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 339 (2010/10) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 339 (2010/10) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας.... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

VITOROND 100. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITOROND 100. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITOROND 100 Χυτοσιδηροί λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών ισχύος : 22 έως 120 kw Λέβητας πετρελαίου / αερίου από μαντέμι υψηλής ποιότητας για χαμηλές θερμοκρασίες με κάτω όριο 40 ο C. Πραγματικός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB162-65 GB162-80 GB162-100. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB162-65 GB162-80 GB162-100. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 614 079 (2011/02) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Κατάλογος προϊόντων Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Ο παγκόσμιος ηγέτης σε ασύρματες συσκευές μέτρησης ενέργειας Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν την απόλυτα ολοκληρωμένη λύση αυτονομίας κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Ο λέβητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί από ένα πρόσωπο άνω των 18 ΕΤΩΝ. Κουμπιά υπηρεσιών LCD οθόνη Κεντρικός διακόπτης επιλογέας Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού

Διαβάστε περισσότερα