Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet"

Transcript

1 Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Ιανουάριος 2011 Kώςτασ Kωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP Πακέτο Εργασιών 3: Κατάρτιςη εκπαιδευτικών πλοηγών Το ςχζδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ. Το παρόν ζγγραφο δεςμεφει μόνο τον ςυντάκτη του και η Επιτροπή δεν ευθφνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιζχονται ςε αυτό.

2 Σπκβνπιέο γηα ηελ αλαδήηεζε ζην Internet Αναζήηηζη ζηο διαδίκηυο Οι πληρουορίες αστές ιστύοσν για τον Windows Internet Explorer 7 και Windows Internet Explorer 8, επίσης παρόμοιος είναι ο τρόπος εργασίας και στοσς περισσότεροσς άλλοσς υσλλομετρητές.. Τν Internet πεξηέρεη έλαλ ηεξάζηην όγθν πιεξνθνξηώλ, αιιά ε εύξεζε ηωλ πιεξνθνξηώλ πνπ αλαδεηάηε κπνξεί λα είλαη κηα πξόθιεζε. Αθνινπζνύλ κεξηθέο ζπκβνπιέο γηα λα κπνξείηε λα εθηειείηε πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθέο αλαδεηήζεηο ζην Web. Χξήζε ηνπ πιαηζίνπ αλαδήηεζεο Σην πιαίζην αλαδήηεζεο ηνπ Internet Explorer, πιεθηξνινγήζηε κηα ιέμε θιεηδί ή θξάζε θαη παηήζηε ENTER (ή παηήζηε ALT+ENTER γηα λα πξνβάιεηε ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ζε λέα θαξηέια). Πλαίσιο αναζήτησης Internet Explorer Συμβουλή Παηήζηε ηα πιήθηξα Ctrl+E γηα λα κεηαβείηε ζην πιαίζην αλαδήηεζεο ρωξίο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πνληίθη. Χξεζηκνπνηήζηε ηε γξακκή δηεπζύλζεωλ Σηε γξακκή δηεπζύλζεωλ ηνπ Internet Explorer, πιεθηξνινγήζηε Find, Go ή? θαη κεηά κηα ιέμε-θιεηδί, όλνκα ηνπνζεζίαο Web ή θξάζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, παηήζηε ην πιήθηξν ENTER. Γάλ ζέιεηε ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο λα εκθαλίδνληαη ζε κηα λέα θαξηέια, παηήζηε ηα πιήθηξα ALT+ENTER αθνύ πιεθηξνινγήζεηε ηε θξάζε. Χξεζηκνπνηήζηε πεξηζζόηεξεο από κία ππεξεζίεο παξνρήο αλαδήηεζεο Γάλ δελ βξείηε απηό ην νπνίν αλαδεηάηε κέζω κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο παξνρήο αλαδήηεζεο, κπνξείηε λα εθηειέζεηε αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθή ππεξεζία. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιαίζην αλαδήηεζεο ηνπ Internet Explorer γηα λα πξνζζέζεηε επηπιένλ ππεξεζίεο παξνρήο αλαδήηεζεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα επηιέγεηε κεηαμύ απηώλ γηα λα βειηηώζεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζήο ζαο. Σηνλ Internet Explorer 8, κπνξείηε λα αιιάμεηε γξήγνξα ηελ ππεξεζία παξνρήο αλαδήηεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα αλαδήηεζε, θάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην ηεο ππεξεζίαο παξνρήο θάηω από ην πιαίζην αλαδήηεζεο. Σηελ πεξίπηωζε ηνπ Internet Explorer 7, θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια ζην πιαίζην αλαδήηεζεο θαη επηιέμηε κηα ππεξεζία παξνρήο. Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 2 από 8

3 Αναζήηηζη ζηο διαδίκηυο Βειηηώζηε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ αλαδεηήζεώλ ζαο Αθνινπζνύλ κεξηθνί ηξόπνη γηα ηε βειηίωζε ηωλ απνηειεζκάηωλ από ηηο αλαδεηήζεηο ζαο. Όηαλ πξαγκαηνπνηείηε αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηώληαο ηε γξακκή δηεπζύλζεωλ, πιεθηξνινγήζηε πξώηα εύπεση, μετάβαση ή?. : Χξεζηκνπνηείηε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο αληί γεληθώλ θαηεγνξηώλ. Γηα παξάδεηγκα, αληί λα εθηειέζεηε αλαδήηεζε γηα σκσλιά, εθηειέζηε αλαδήηεζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ξάηζα ζθπιηώλ. Χξεζηκνπνηήζηε εηζαγωγηθά γηα λα αλαδεηήζεηε ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο. Η ηνπνζέηεζε ηωλ όξωλ εληόο εηζαγωγηθώλ πεξηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο απνθιεηζηηθά ζηηο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ηελ αθξηβή θξάζε πνπ θαζνξίζαηε. Χωξίο ηα εηζαγωγηθά, ζηα απνηειέζκαηα ζα ζπκπεξηιακβάλνληαλ όιεο νη ζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε, αλεμάξηεηα από ηε ζεηξά πνπ έρνπλ απηέο νη ιέμεηο. Χξεζηκνπνηήζηε ην πξόζεκν (-) πξηλ από κηα ιέμε-θιεηδί γηα λα θαζνξίζεηε ζηηο ππεξεζίεο παξνρήο αλαδήηεζεο ηελ εμαίξεζε ηωλ ζειίδωλ πνπ πεξηέρνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν όξν. Η ρξήζε ηνπ αξλεηηθνύ πξνζήκνπ ζα έρεη ωο απνηέιεζκα ηελ αλάθηεζε ηζηνζειίδωλ πνπ δελ πεξηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε. Γίλαη ζεκαληηθό λα κελ ζπκπεξηιάβεηε θελά κεηαμύ ηωλ πξνζήκωλ θαη ηωλ όξωλ αλαδήηεζεο (γηα παξάδεηγκα, -Γηάλλεο, όρη - Γηάλλεο). Μελ ζπκπεξηιάβεηε ζπλεζηζκέλεο ιέμεηο όπωο "έλα", "κνπ" ή "ην", εθηόο εάλ αλαδεηάηε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ηίηιν. Γάλ ε ιέμε απνηειεί κέξνο θάπνηνπ ζηνηρείνπ πνπ αλαδεηάηε (γηα παξάδεηγκα, ελόο ηίηινπ ηξαγνπδηνύ), ζπκπεξηιάβεηε ηε ζπλεζηζκέλε ιέμε θαη ηνπνζεηήζηε ηε θξάζε εληόο εηζαγωγηθώλ. Χξεζηκνπνηήζηε ζπλώλπκα ή ελαιιαθηηθνύο όξνπο αλαδήηεζεο. Να είζηε δεκηνπξγηθνί ή ρξεζηκνπνηήζηε θάπνην ζεζαπξό γηα λα βξείηε ηδέεο. Πιεθηξνινγήζηε λεξικό ζην πιαίζην αλαδήηεζεο γηα λα βξείηε θάπνην ειεθηξνληθό ιεμηθό. Γθηειέζηε αλαδήηεζε κόλν ζε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία Web ή ηνκέα. Πιεθηξνινγήζηε ηνλ όξν αλαδήηεζεο πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαη κεηά site: θαη ηε δηεύζπλζε ηεο ηνπνζεζίαο Web ζηελ νπνία ζέιεηε λα εθηειέζεηε αλαδήηεζε, γηα λα πεξηνξίζεηε ηελ αλαδήηεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα εθηειέζεηε αλαδήηεζε ζηελ ηνπνζεζία Microsoft.com γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνύο, πιεθηξνινγήζηε virus site:www.microsoft.com (ρωξίο θελά δηαζηήκαηα αλάκεζα ζην site: θαη ηνλ ηνκέα). Χξεζηκνπνηήζηε έλαλ εμεηδηθεπκέλν κεραληζκό ή ππεξεζία παξνρήο αλαδήηεζεο, όπωο ε αλαδήηεζε εηθόλωλ ηνπ MSN, γηα λα αλαδεηήζεηε εηθόλεο. Πνιιέο ηνπνζεζίεο Web παξέρνπλ ηηο δηθέο ηνπο εμεηδηθεπκέλεο αλαδεηήζεηο, γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, από αγνξέο κέρξη ρόκπη. Ο Internet Explorer κπνξεί λα εληνπίζεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο παξνρήο αλαδήηεζεο ζε νξηζκέλεο ηνπνζεζίεο Web, ηηο νπνίεο κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζηε ιίζηα ζαο ππεξεζηώλ παξνρήο αλαδήηεζεο. Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 3 από 8

4 Αναζήηηζη ζηο διαδίκηυο Γύξεζε ιέμεωλ ή θξάζεωλ ζε κηα ζειίδα Όηαλ εληνπίζεηε κηα ηζηνζειίδα πνπ θαίλεηαη λα είλαη απηό πνπ αλαδεηάηε, κπνξεί λα ζέιεηε λα εληνπίζεηε κηα ζπγθεθξηκέλε ιέμε ή θξάζε. Γηα λα εληνπίζεηε κηα ιέμε ή θξάζε ζηε ζειίδα, πηέζηε ην ζπλδπαζκό πιήθηξωλ CTRL+F, γηα λα αλνίμεηε ην παξάζπξν Εύπεση. Όηαλ αξρίζεηε λα πιεθηξνινγείηε κηα ιέμε κέζα ζην πιαίζην Αλαδήηεζε, ζα εκθαληζηνύλ ζηελ ηζηνζειίδα αληηζηνηρίζεηο κε επηζήκαλζε θαη ε ζειίδα ζα κεηαβεί απηόκαηα ζηελ πξώηε αληηζηνηρία. Βαζηθά ζηνηρεία αλαδήηεζεο ζην Google: Βνήζεηα βαζηθήο αλαδήηεζεο Η αλαδήηεζε είλαη απιή: απιά πιεθηξνινγήζηε ζην πιαίζην αλαδήηεζεο ό,ηη ζαο έξρεηαη ζην κπαιό, παηήζηε Enter ή θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αλαδήηεζε θαη ην Google ζα πξαγκαηνπνηήζεη αλαδήηεζε ζηνλ ηζηό γηα πεξηερόκελν πνπ είλαη ζπλαθέο κε ηελ αλαδήηεζή ζαο. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ζα βξείηε αθξηβώο ό,ηη αλαδεηάηε κε έλα απιό βαζηθό εξώηεκα (ηε ιέμε ή ηε θξάζε πνπ αλαδεηάηε). Ωζηόζν, νη παξαθάησ ζπκβνπιέο κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ ώζηε λα αμηνπνηήζεηε πιήξσο ηηο αλαδεηήζεηο ζαο. Σην άξζξν ζα ρξεζηκνπνηνύληαη αγθύιεο [ ] πνπ ζα ππνδεηθλύνπλ ηα εξσηήκαηα αλαδήηεζεο, έηζη ην [ μαύπο και άζππο ] είλαη έλα εξώηεκα, ελώ ην [ μαύπο ] θαη ην [ άζππο ] είλαη δύν μερσξηζηά εξσηήκαηα. Οξηζκέλα βαζηθά δεδνκέλα Η θάζε ιέμε έρεη ζεκαζία. Γεληθά, ρξεζηκνπνηνύληαη όιεο νη ιέμεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηε ζε έλα εξώηεκα. Σηελ αλαδήηεζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη πνηέ δηάθξηζε πεδώλ-θεθαιαίσλ. Η αλαδήηεζε γηα ηε θξάζε [ new york times ] είλαη ίδηα κε ηελ αλαδήηεζε γηα [ New York Times ]. Γεληθά, ηα ζεκεία ζηίμεο παξαβιέπνληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαη άιισλ εηδηθώλ ραξαθηήξσλ. Γηα λα βεβαησζείηε όηη νη αλαδεηήζεηο Google επηζηξέθνπλ ηα πην ζρεηηθά απνηειέζκαηα, ππάξρνπλ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο ζηνπο παξαπάλσ θαλόλεο. Σπκβνπιέο γηα θαιύηεξε αλαδήηεζε Επηιέμηε ηελ απιόηεηα. Δάλ αλαδεηάηε κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, θαηαρσξίζηε απιά ην όλνκά ηεο ή ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ νλόκαηνο πνπ κπνξείηε λα ζπκεζείηε. Δάλ αλαδεηάηε κηα ζπγθεθξηκέλε ηδέα, ηνπνζεζία ή πξντόλ, μεθηλήζηε κε ην όλνκα. Δάλ αλαδεηάηε πηηζαξίεο, απιά πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε "πίηζα" θαη ηελ πόιε ή ηνλ ηαρπδξνκηθό ζαο θώδηθα. Τα πεξηζζόηεξα εξσηήκαηα δελ απαηηνύλ ζύλζεηεο ιεηηνπξγίεο ή αζπλήζηζηε ζύληαμε. Η νπζία βξίζθεηαη ζηελ απιόηεηα. Σθεθηείηε κε πνην ηξόπν ζα ήηαλ γξακκέλε ε ζειίδα πνπ αλαδεηάηε. Μηα κεραλή αλαδήηεζεο δελ είλαη άλζξσπνο, είλαη έλα πξόγξακκα πνπ Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 4 από 8

5 Αναζήηηζη ζηο διαδίκηυο αληηζηνηρίδεη ηηο ιέμεηο πνπ παξέρεηε κε ηηο ζειίδεο ζηνλ ηζηό. Χξεζηκνπνηήζηε ιέμεηο, πνπ είλαη πηζαλόηεξν λα εκθαλίδνληαη ζηε ζειίδα. Γηα παξάδεηγκα, αληί γηα ηε θξάζε [ πονάει ηο κεθάλι μος ]ρξεζηκνπνηήζηε ηε θξάζε [ πονοκέθαλορ ], γηαηί απηόο είλαη ν όξνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα ηαηξηθή ζειίδα. Τν εξώηεκα [ ζε ποια σώπα οι νςσηεπίδερ θευπούνηαι ζημάδι καλήρ ηύσηρ; ] είλαη απόιπηα ζαθέο γηα έλαλ άλζξσπν, αιιά ην έγγξαθν πνπ πεξηέρεη ηελ απάληεζε ελδερνκέλσο δελ πεξηιακβάλεη απηέο ηηο ιέμεηο. Αληί γηα απηό, ρξεζηκνπνηήζηε ην εξώηεκα [ οι νςσηεπίδερ θευπούνηαι ζημάδι καλήρ ηύσηρ ζε ] ή αθόκα θαη [ νςσηεπίδερ καλή ηύση ], γηαηί πηζαλόηαηα απηό ζα αλαθέξεηαη ζηε ζσζηή ζειίδα. Πεξηγξάςηε ηελ επηζπκία ζαο κε ηνπο ιηγόηεξνπο δπλαηνύο όξνπο. Κάζε ιέμε ζην εξώηεκα ην θάλεη πην ζπγθεθξηκέλν. Δθόζνλ ρξεζηκνπνηνύληαη όιεο νη ιέμεηο ηεο θξάζεο, ε θάζε πξόζζεηε ιέμε πεξηνξίδεη ηα απνηειέζκαηα. Δάλ πεξηνξίζεηε ηα απνηειέζκαηα ζε ππεξβνιηθό βαζκό, ζα απνθιείζεηε πνιιέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Τν βαζηθό πιενλέθηεκα ζηελ έλαξμε ηεο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηώληαο ιίγεο ιέμεηο είλαη ην γεγνλόο όηη εάλ δελ απνθηήζεηε απηό αθξηβώο πνπ ρξεηάδεζηε, ηα απνηειέζκαηα πηζαλόλ ζα ζαο δώζνπλ κηα πνιύ θαιή έλδεημε ζρεηηθά κε πνηεο πξόζζεηεο ιέμεηο ρξεηάδεζηε γηα λα θάλεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο επόκελεο αλαδήηεζεο πην ζπγθεθξηκέλα. Γηα παξάδεηγκα, ε έθθξαζε [ καιπόρ κανκούν ] είλαη έλαο απιόο ηξόπνο λα βξείηε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξό θαη είλαη πηζαλόηεξν ηα απνηειέζκαηα λα είλαη θαιύηεξα από ην καθξνζθειέο [ ππόγνυζη καιπού για ηο κανκούν ηος μεξικό ]. Επηιέμηε πεξηγξαθηθέο ιέμεηο. Όζν πην κνλαδηθή είλαη ε ιέμε, ηόζν πην πηζαλό είλαη λα δώζεη ζπλαθή απνηειέζκαηα. Λέμεηο πνπ δελ είλαη ηόζν πεξηγξαθηθέο, όπσο νη ιέμεηο 'έγγξαθν', 'ηζηόηνπνο', 'εηαηξεία' ή 'πιεξνθνξίεο' ζπλήζσο δελ είλαη απαξαίηεηεο. Λάβεηε, σζηόζν, ππόςε όηη έζησ θη αλ ε ιέμε έρεη ηε ζσζηή ζεκαζία αιιά δελ είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν από ηνλ θόζκν, ελδέρεηαη λα κελ αληηζηνηρεί ζηηο ζειίδεο πνπ ρξεηάδεζηε. Γηα παξάδεηγκα, ε έθθξαζε [ δημοθιλή ringtones ] είλαη πεξηζζόηεξν πεξηγξαθηθή θαη ζπγθεθξηκέλε από ηελ έθθξαζε [ δημοθιλείρ ήσοι ]. Πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο Τν άξζξν Βοήθεια βαζικής αναζήηηζης θαιύπηεη ηα πην θνηλά ζέκαηα. Μεξηθέο θνξέο, όκσο, ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο. Απηό ην έγγξαθν επηθεληξώλεηαη ζηηο πην ζύλζεηεο ιεηηνπξγίεο ηεο Αλαδήηεζεο ζηνλ Ιζηό Google. Έρεηε ππόςε ζαο, όκσο, όηη αθόκα θαη νη πην έκπεηξνη ρξήζηεο, όπσο ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαδήηεζεο ηεο Google, ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ζην 5% ησλ αλαδεηήζεώλ ηνπο. Η απιή, βαζηθή αλαδήηεζε είλαη αξθεηή ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο. Όπσο πάληα, ρξεζηκνπνηνύκε ηηο αγθύιεο [ ] γηα λα ππνδειώζνπκε ηα εξσηήκαηα, επνκέλσο ην [ να ζει κανείρ ή να μην ζει ] είλαη έλα παξάδεηγκα εξσηήκαηνο. Τα [ να ζει κανείρ ] ή [ να μην ζει ] είλαη δύν εξσηήκαηα. Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 5 από 8

6 Αλαδήηεζε θξάζεσλ ("") Αναζήηηζη ζηο διαδίκηυο Δζσθιείνληαο ζε εηζαγσγηθά έλα ζύλνιν ιέμεσλ, δεηάηε από ην Google λα ρεηξηζηεί απηέο ηηο ιέμεηο κε αθξηβώο ηελ ίδηα ζεηξά, ρσξίο θακία αιιαγή. Τν Google ζπλππνινγίδεη ήδε ην γεγνλόο όηη νη ιέμεηο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη καδί θαη δελ πξόθεηηαη λα απνθιίλεη από ηε ζεηξά ρσξίο λα ππάξρεη ιόγνο. Δπνκέλσο, ηα εηζαγσγηθά δελ είλαη απαξαίηεηα ζπλήζσο. Δπηκέλνληαο ζηε ρξήζε ηεο αλαδήηεζεο θξάζεσλ, ελδέρεηαη λα ράζεηε κεξηθά θαιά απνηειέζκαηα ρσξίο λα ην ζέιεηε. Γηα παξάδεηγκα, κηα αλαδήηεζε γηα ην όλνκα (θξάζε) [ "Alexander Bell" ] (κε εηζαγσγηθά) δελ ζα ζπκπεξηιάβεη ηηο ζειίδεο πνπ αλαθέξνληαη ζην όλνκα Alexander G. Bell, πνπ είλαη ην ίδην πξόζσπν. Αλαδήηεζε εληόο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηζηόηνπνπ (site:) Τν Google ζάο επηηξέπεη λα νξίδεηε όηη επηζπκείηε ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο λα πξνέξρνληαη από έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηζηόηνπν. Γηα παξάδεηγκα, ην εξώηεκα [ iraq site:nytimes.com ] ζα επηζηξέςεη ζειίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Ιξάθ, αιιά κόλν από ηνλ ηζηόηνπν nytimes.com. Τα πην απιά εξσηήκαηα [ iraq nytimes.com ] ή [ iraq New York Times ] ζα έρνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο εμίζνπ θαιά απνηειέζκαηα, αιιά ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα επηζηξέςνπλ θαη απνηειέζκαηα από άιινπο ηζηόηνπνπο πνπ αλαθέξνπλ ηνπο New York Times. Μπνξείηε επίζεο λα νξίζεηε κηα νιόθιεξε θαηεγνξία ηζηνηόπσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην εξώηεκα [ iraq site:.gov ] ζα επηζηξέςεη απνηειέζκαηα κόλν από έλαλ ηνκέα.gov, ελώ ην εξώηεκα [ iraq site:.iq ] ζα επηζηξέςεη απνηειέζκαηα κόλν από ηζηόηνπνπο ηνπ Ιξάθ. Όξνη πνπ ζέιεηε λα εμαηξεζνύλ (-) Η πξνζζήθε ελόο ζπκβόινπ αθαίξεζεο ακέζσο πξηλ από κηα ιέμε ππνδεηθλύεη όηη δελ επηζπκείηε λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα απνηειέζκαηά ζαο ζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ απηήλ ηε ιέμε. Τν ζύκβνιν αθαίξεζεο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ακέζσο πξηλ από ηε ιέμε θαη ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη έλα θελό. Γηα παξάδεηγκα, ζην εξώηεκα [ λογιζμικό anti-virus ], ην ζύκβνιν ηεο αθαίξεζεο ιεηηνπξγεί σο παύια θαη δελ πξόθεηηαη λα εξκελεπηεί σο ζύκβνιν εμαίξεζεο. Αληίζεηα, ην εξώηεκα [ -λογιζμικό anti-virus ] ζα αλαδεηήζεη ηηο ιέμεηο 'anti-virus', αιιά ζα εμαηξέζεη όιεο ηηο αλαθνξέο ζε ινγηζκηθό. Μπνξείηε λα εμαηξέζεηε όζεο ιέμεηο ζέιεηε πξνζζέηνληαο ην ζύκβνιν - πξηλ από θάζε ιέμε. Γηα παξάδεηγκα: [ jaguar -αςηοκίνηηα - ποδόζθαιπο -λειηοςπγικό ζύζηημα ]. Τν ζύκβνιν - κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμαηξεζνύλ θαη άιια ζηνηρεία εθηόο από ιέμεηο. Γηα παξάδεηγκα, ηνπνζεηήζηε κηα παύια πξηλ από ηνλ ηειεζηή 'site:' (ρσξίο θελό) γηα λα εμαηξέζεηε έλα ζπγθεθξηκέλν ηζηόηνπν από ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζήο ζαο. Σπκπιήξσζε θελώλ (*) Ο ραξαθηήξαο *, ή ραξαθηήξαο κπαιαληέξ, είλαη κηα ζρεδόλ άγλσζηε ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα ζαο θαλεί εμαηξεηηθά ρξήζηκε. Αλ ζπκπεξηιάβεηε ην ραξαθηήξα * ζε έλα εξώηεκα, ην Google ζα πξνζπαζήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ αζηεξίζθν σο πξνζσξηλό ραξαθηήξα γηα ηπρόλ άγλσζηνπο όξνπο θαη ζα Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 6 από 8

7 Εμαηξέζεηο Αναζήηηζη ζηο διαδίκηυο αλαδεηήζεη ηα πην πηζαλά απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε αλαδήηεζε [ Google * ] ζα έρεη σο απνηέιεζκα πνιιά από ηα πξντόληα ηεο Google (ξίμηε κηα καηηά θαη ζηηο επόκελεο ζειίδεο - έρνπκε πνιιά πξντόληα). Τν εξώηεκα [ Ο Ομπάμα τήθιζε * για ηο νομοζσέδιο * ] ζα αλαδεηήζεη άξζξα ζρεηηθά κε ηελ ςήθν ηνπ Πξνέδξνπ ησλ ΗΠΑ γηα δηαθνξεηηθά λνκνζρέδηα. Σεκεηώζηε όηη ν ηειεζηήο * ιεηηνπξγεί κόλν γηα νιόθιεξεο ιέμεηο θαη όρη γηα ηκήκαηα ιέμεσλ. Αλαδήηεζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή (+) Τν Google θάλεη απηόκαηε ρξήζε ζπλσλύκσλ. Έηζη, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα βξίζθεη ζειίδεο πνπ αλαθέξνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηηο ίδηεο ιέμεηο κε δηαθνξεηηθή νξζνγξαθία. Έηζη, αλ δεηεζεί ε ιέμε "θηήξην", ζα παξνπζηαζηνύλ θαη απνηειέζκαηα κε ηε ιέμε [ κηίπιο ]. Δπίζεο, κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ζπλνκνγξαθίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζα αλαδεηήζεη θαη ηε θξάζε "Ηλσκέλεο Πνιηηείεο" αλ πιεθηξνινγήζεηε [ ΗΠΑ ]. Μεξηθέο θνξέο, όκσο, ην Google κπνξεί λα γίλεη... ππεξβνιηθά εμππεξεηεηηθό λα ζαο πξνζθέξεη απνηειέζκαηα κε ζπλώλπκα όηαλ δελ ηα ρξεηάδεζηε. Πξνζζέηνληαο ην ζύκβνιν + ακέζσο πξηλ από κηα ιέμε (ρσξίο θελό κεηά ην +), δίλεηε ζην Google ηελ νδεγία λα αλαδεηήζεη απηήλ ηε ιέμε αθξηβώο όπσο ηελ πιεθηξνινγήζαηε. Η ρξήζε εηζαγσγηθώλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε ζα έρεη αθξηβώο ην ίδην απνηέιεζκα. Ο ηειεζηήο OR Από πξνεπηινγή, ην Google ζπλππνινγίδεη όιεο ηηο ιέμεηο ζε κηα αλαδήηεζε. Αλ ζέιεηε λα γίλεη αλαδήηεζε κε μία από πνιιέο δηαθνξεηηθέο ιέμεηο πνπ έρεηε πιεθηξνινγήζεη, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ηειεζηή OR (πξέπεη λα πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε "OR" κόλν κε ΚΔΦΑΛΑΙΑ). Γηα παξάδεηγκα, ε έθθξαζε [ Ολςμπιακόρ 2004 OR 2005 ] ζα θέξεη απνηειέζκαηα γηα απηέο ηηο δύν ρξνλνινγίεο, ελώ ε αλαδήηεζε [ Ολςμπιακόρ ] (ρσξίο ηνλ ηειεζηή OR) ζα θέξεη ζειίδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο δύν ρξνληέο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ζύκβνιν αληί γηα ηνλ ηειεζηή OR. (Ο ηειεζηήο AND ρξεζηκνπνηείηαη από πξνεπηινγή, επνκέλσο δελ ρξεηάδεηαη). Η αλαδήηεζε γίλεηαη πνιύ ζπάληα κε απόιπην ηξόπν. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο θάλνπλ ρξήζε πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ πξνθεηκέλνπ λα κηκεζνύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη νη ρξήζηεο. Απηό ζεκαίλεη όηη νη πεξηζζόηεξνη θαλόλεο έρνπλ θη εμαηξέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ην εξώηεκα [ for better or for worse ] δελ ζα εξκελεπηεί από ην Google σο εξώηεκα OR, αιιά σο κηα θξάζε από έλα πνιύ δεκνθηιέο θόκημ ζηηο ΗΠΑ. Τν εξώηεκα [ 34 * 87 ] ζα έρεη σο απνηέιεζκα έλα γηλόκελν πνιιαπιαζηαζκνύ θαη ν αζηεξίζθνο δελ ζα ιεηηνπξγήζεη σο ραξαθηήξαο κπαιαληέξ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ε κεραλή αλαδήηεζεο εξκελεύεη ηνλ πξνθαλή ζηόρν ηνπ εξσηήκαηνο. Εμαηξέζεηο γηα ηνλ θαλόλα "Κάζε ιέμε έρεη ζεκαζία'' Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη εμαηξεηηθά ζπρλά, όπσο ηα άξζξα θαη νη ζύλδεζκνη, ζπλήζσο αγλννύληαη. Υπάξρνπλ όκσο εμαηξέζεηο αθόκα θαη γηα απηήλ ηελ εμαίξεζε. Η αλαδήηεζε [ the who ] είλαη πνιύ πηζαλό λα Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 7 από 8

8 Αναζήηηζη ζηο διαδίκηυο αλαθέξεηαη ζην γλσζηό ζπγθξόηεκα. Όκσο, ην εξώηεκα [ who ] ζα κπνξνύζε λα αλαθέξεηαη ζηα δηεζλή αξρηθά ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο (World Health Organization) -- Σηελ πξώηε πεξίπησζε, ην Google δελ ζα αγλνήζεη ην αγγιηθό άξζξν "the". Οξηζκέλεο ιέμεηο ηνπ αξρηθνύ εξσηήκαηνο ελδέρεηαη λα αληηθαηαζηαζνύλ από ζπλώλπκα. (Η πξνζζήθε ηνπ ζπκβόινπ + πξηλ από κηα ιέμε απελεξγνπνηεί ηε ρξήζε ζπκβόισλ). Μηα ζπγθεθξηκέλε ιέμε ελδέρεηαη λα κελ εκθαλίδεηαη ζε κηα ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ ζαο αλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο γηα ηε ρξεζηκόηεηα απηήο ηεο ζειίδαο. Οη ελδείμεηο απηέο ελδέρεηαη λα πξνέξρνληαη από αλάιπζε ηεο ρξήζεο ηεο γιώζζαο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε Google βαζηδόκελε ζε δηάθνξεο πεγέο. Γηα παξάδεηγκα, ην εξώηεκα [ κάηοτη ηηρ Ακπόποληρ ] ζα ζπκπεξηιάβεη ζηα απνηειέζκαηα θαη εηθόλεο ηεο Αθξόπνιεο ζε ζειίδεο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα ηνλ όξν "θάηνςε". Σεκεία ζηίμεο πνπ δελ αγλννύληαη Γελ αγλνείηαη ε ζηίμε ζε δεκνθηιείο όξνπο κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία, όπσο νη όξνη [ C++ ] ή [ C# ] (θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο πξόθεηηαη γηα γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ κε ζπγθεθξηκέλε νλνκαζία). Τν ζύκβνιν ηνπ επξώ ( ) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνδείμεη κηα ηηκή. Οη αλαδεηήζεηο [ nikon 400 ] θαη [ nikon 400 ] ζα επηζηξέςνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Πνιιέο θνξέο, ε παύια - ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδείμεη όηη νη δπν ιέμεηο πνπ ζπλδέεη απνηεινύλ έλαλ όξν. (εθηόο θαη αλ ππάξρεη θελό πξηλ θαη κεηά ην ζύκβνιν -, ζηελ νπνία πεξίπησζε είλαη ην ζύκβνιν ηεο αθαίξεζεο). Τν ζύκβνιν ππνγξάκκηζεο _ δελ αγλνείηαη όηαλ ζπλδέεη δύν ιέμεηο, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ όξνπ γπήγοπη_ηαξινόμηζη Κωνζηανηούλας Κωνζηανηίνος Σελίδα 8 από 8

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS PECOS4SMEs D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2 Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μητανικών Πληροθορικής ΤΕ Λειηοσργικά Σσζηήμαηα (Εργαζηήριο) Διδάζκων: I. Τζακνάκης 5ο Εργαζηήριο Πξόηππα αξρεία εηζόδνπ/εμόδνπ Τειεζηέο αλαθαηεύζπλζεο Βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος 2014 kalaitz@teicm.gr 1 Online παρουσία επιχείρησης 2 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα