Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Θεσσαλονίκη ριθ.πρωτ.1518 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής πόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΚ) Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ.2279/ εγκύκλιο Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής λλαγής σχετική με το άνω θέμα, καθώς και την απόφαση του ίδιου Υπουργείου για την χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή, για να λάβετε γνώση. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ypeka.gr) θα βρίσκονται ενημερωμένα Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και ρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση ικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου ριστοτέλους 22, Θεσσαλονίκη, τηλ , fax ,

2 Δ: 4ΙΙ70-Ο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΣΙ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙ ΚΙ ΚΛΙΜΣΙΚΗ ΛΛΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΜΜΣΔΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΠΔΡΙΛΛΟΝΣΟ ΚΙ ΔΝΔΡΓΔΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙ Σαρ. Γ/λζε: Λ. Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Κώδηθαο: ζήλα Πιεξνθνξίεο: Σει.: Fax: ζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2010 ξ. Πξση.: νηθ Γ: ΠΡΟ: ΠΟΓΔΚΣΔ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΓΚΤΚΛΙΩΝ ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΘΔΜ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο πόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΚ) Μεηά από ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πξώηε πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ ΚΔΝΚ εθδίδεηαη ε παξνύζα εγθύθιηνο πνπ απνζθνπεί ζηε δηεπθξίληζε επηπξόζζεησλ ζεκείσλ σο πξνο ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο, πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηελ πξνγελέζηεξε εγθύθιην νηθ. 1603/ Πεδίν Δθαξκνγήο (άξζξν 2 ηνπ ΚΔΝΚ) Δμαηξέζεηο (άξζξν 11 ηνπ λ. 3661/2008) 1.1. ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΔΝΚ εκπίπηνπλ νη ρξήζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3661/2008 (ΦΔΚ 89 ) όπσο εμεηδηθεύνληαη ζηνλ Κηηξηνδνκηθό Καλνληζκό θαη αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.5 ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010, εμαηξνπκέλσλ ησλ παξαθάησ: βηνκεραλία βηνηερλία εξγαζηήξηα, απνζήθεπζε, ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ θαη πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΔΝΚ εκπίπηνπλ επίζεο θαη ηα θηίξηα θαηνηθίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο θάζε έηνπο (παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο), πεξίπησζε πνπ αξρηθά ζπκπεξηιακβαλόηαλ ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3661/08, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα δηαγξάθεθε κε ην άξζξν 28 ηνπ λόκνπ 3889/2010 (ΦΔΚ 182 ). 1

3 Δ: 4ΙΙ70-Ο 1.3. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3661/2008 δηεπθξηλίδνληαη ηα παξαθάησ: - Ωο θηίξηα θαη κλεκεία πνπ πξνζηαηεύνληαη από ην λόκν σο κέξνο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ή ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή ηζηνξηθήο ηνπο αμίαο [ζεκείν α, ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3661/08] λννύληαη θαη ηα δηαηεξεηέα θηίξηα. ηελ πεξίπησζε παξεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ σο άλσ θηηξίσλ, απηέο γίλνληαη θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ αξκόδηνπ θνξέα πξνζηαζίαο ηνπο θαη εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΝΚ ζην βαζκό πνπ δελ παξαβηάδνληαη νη εηδηθνί όξνη θαη κνξθνινγηθνί πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινπλ νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζηαζίαο πνπ δηέπνπλ ην πξνζηαηεπόκελν θηίξην ή πεξηνρή. - Ωο απηνηειή θηίξηα κε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάηω ηωλ πελήληα (50) η.κ. [πεξίπησζε (ε) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3661/08] λννύληαη ηα θηίξηα ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή επηθάλεηα, αθνξά ζηα ζπλνιηθά ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ θηηξίνπ, όπσο απηά πξνζκεηξνύληαη ζην ζπληειεζηή δόκεζεο, ζύκθσλα κε ην Γεληθό Οηθνδνκηθό Καλνληζκό, θαη όπσο θαηαγξάθνληαη ζην θύιιν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο [ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3661/2008]. ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα πξνζκεηξνύληαη επίζεο θαη ηα ηεηξαγσληθά ηνπ θηηξίνπ πνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί ή ηαθηνπνηεζεί κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 2. Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο ππνρξέωζε εθπόλεζεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΜΔ) Δθπνλείηαη ππνρξεσηηθά ΜΔ επηπξόζζεηα θαη ζηηο εμαηξέζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3661/2008 θαη κόλν γηα ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηνπο θαη απηόλνκνπο ρώξνπο, εθόζνλ ε ζπλνιηθή ηνπο επηθάλεηα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 50 η.κ., εληαγκέλνπο ή κε ζηελ θηηξηαθή κνλάδα, όπσο ρώξνη γξαθείσλ, ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, εκπνξίνπ, θιπ. 3. Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο κε ππνρξέωζε ππνβνιήο ΜΔ 3.1. Γελ απαηηείηαη ππνβνιή ΜΔ ζε πεξηπηώζεηο δεκνζίσλ θηηξίσλ πνπ ελώ κεηά ηελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, νη κειέηεο έρνπλ αλαηεζεί θαη εθπνλεζεί πξηλ από ηελ πξναλαθεξόκελε εκεξνκελία θαη κόλν εθόζνλ ηνύην απνδεηθλύεηαη κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο απηώλ, νη παιαηέο κειέηεο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηεύρνο επηθαηξνπνίεζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΚΔΝΚ, άιισο δελ ζα κπνξνύλ λα δεκνπξαηεζνύλ νη νξηζηηθέο κειέηεο. Δπηπξόζζεηα, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζαξκόζεη ηηο κειέηεο εθαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΚ, ζύκθσλα κε ΜΔ, πνπ ειέγρεηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέσζε εθπόλεζεο ΜΔ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ειέγρνπ ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΚ θαη ησλ ζρεηηθώλ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο, σο απηόλνκεο κειέηεο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ γηα ηα θηίξηα απηά ππήξρε εμαίξεζε ειέγρνπ από ηνλ Καλνληζκό Θεξκνκόλσζεο Κηηξίσλ (Κ.Θ.Κ.) ή εθηόο εάλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία πνπ ζέηεη εηδηθνύο όξνπο θαη απαηηήζεηο θαη θαιύπηεη ην δήηεκα ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπο. 2

4 Δ: 4ΙΙ70-Ο 4. Τπνρξέωζε έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο (ΠΔ) (άξζξα 14 θαη 15 ηνπ ΚΔΝΚ) 4.1. πό 9 Ιαλνπαξίνπ 2011 είλαη ππνρξεσηηθή ε έθδνζε ΠΔ ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: - ε πεξίπησζε αγνξάο-πώιεζεο θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηθαηνπξαμία θαη λα ππνγξαθνύλ ηα νξηζηηθά ζπκβόιαηα. - ε πεξίπησζε λέωλ ζπκβάζεωλ κίζζωζεο [θαη όρη αλαλέσζεο πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο] εληαίωλ θηηξίωλ άλσ ησλ 50 η.κ., όισλ ησλ θαηεγνξηώλ θαη ρξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3661/2010 (άξζξν 3 παξ. 4). ηελ πεξίπησζε πώιεζεο αθηλήηνπ βάζεη ζρεδίσλ, ην νπνίν κειεηήζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΚ, ε νινθιήξσζε ηεο δηθαηνπξαμίαο θαη ε θαηαγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ζην ππνζεθνθπιαθείν γίλεηαη κόλν κεηά από ηελ πξνζθόκηζε ζην ζπκβνιαηνγξάθν ηνπ ΠΔ ηνπ θηηξίνπ ή ηκήκαηνο απηνύ [ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά ηελ πιήξε απνπεξάησζε ηνπ θηηξίνπ] καδί κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ, θαζώο θαη ζηε ζπγγξαθή πσιεηεξί νπ ζπκβνιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επαλαθαζνξηζζεί ην ηίκεκα πώιεζεο θαη λα εμνθιεζεί ην αθίλεην πό 9 Ινπιίνπ 2011 είλαη ππνρξεσηηθή ε έθδνζε ΠΔ θαηά ηε λέα κίζζσζε ηκεκάηωλ θηηξίωλ, πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαηνηθία θαη επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη απνηεινύλ απηνηειείο νξηδόληηεο ηδηνθηεζίεο ε πεξίπησζε θηηξίνπ, πνπ κειεηήζεθε ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΚ, αιιά δελαπνπεξαηώζεθε ζην ζύλνιό ηνπ (δειαδή εκηηειέο θηίξην), ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε πνπ δηελεξγείηαη αθνξά ζην ηκήκα πνπ έρεη απνπεξαησζεί θαη ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί ηα νξηδόκελα ζηνλ ΚΔΝΚ. Μεηά ηελ νξηζηηθή απνπεξάησζε ηνπ θηηξίνπ ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε δηελεξγείηαη γηα ην ζύλνιν ηνπ θηηξίνπ. 5. Πεξηερόκελα θαη ζεώξεζε ηεο ΜΔ (άξζξν 11 ηνπ ΚΔΝΚ) 5.1. ηελ M.E.A. ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ: i. ε ηεθκεξίσζε ηνπ αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ θηηξίνπ, ώζηε λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 ηνπ ΚΔΝΚ, ii. iii. ν έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ηνπ θηηξίνπ, ώζηε λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2 ηνπ ΚΔΝΚ, ε ηεθκεξίσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ απηόκαηνπ ειέγρνπ ώζηε λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ ΚΔΝΚ θαη 3

5 Δ: 4ΙΙ70-Ο iv. ε ηεθκεξίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ ώζηε λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ ΚΔΝΚ θαη ηεο θαηάηαμήο ηνπ ζε ελεξγεηαθή θαηεγνξία Ζ ΜΔ κπνξεί λα εθπνλείηαη θαη λα ζεσξείηαη ηκεκαηηθά θαη ζπλππνγξάθεηαη από ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο ειέγρνπ αξρηηεθηνληθώλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πνιενδνκηθώλ γξαθείσλ. Δηδηθόηεξα, θαηά ηνλ αξρηηεθηνληθό έιεγρν γίλεηαη ν «πξν ηειηθήο ππνγξαθήο» έιεγρνο θαη ηεθκεξηώλεηαη ν αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο ζύκθσλα κε ηε βηνθιηκαηηθή αληίιεςε. ηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη ε ζεξκνκνλσηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ειέγρεηαη ν ζρεδηαζκόο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. Σέινο ειέγρεηαη ε ελεξγεηαθή απόδνζε ηνπ θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε θαηάηαμή ηνπ ζε ελεξγεηαθή θαηεγνξία Ζ ηεθκεξίσζε νξηζκέλσλ εθ ησλ ειάρηζησλ πξνδηαγξαθώλ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ., κπνξεί λα γίλεη, κεηαμύ άιισλ, κε ηνλ έιεγρν ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ θηηξίνπ, ηελ πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παζεηηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ ηερληθώλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ θαη ηνπ θπζηθνύ δξνζηζκνύ θαη ηεο δηακόξθσζεο ηνπ θαηάιιεινπ επλντθνύ κηθξνθιίκαηνο. παηηείηαη σζηόζν ηεθκεξίσζε ηεο ρσξνζέηεζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ θηηξίνπ γηα ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ επλντθώλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηελ πξνζηαζία από ηηο δπζκελείο θαη ε έλδεημε ηεο πξνθύπηνπζαο ζθίαζεο ησλ αλνηγκάησλ γηα ηελ 21ε Γεθεκβξίνπ θαη 21ε Ηνπλίνπ κε ηε βνήζεηα ζρεηηθώλ ζθαξηθεκάησλ θαη επηθνπξηθώλ ππνινγηζκώλ ε πεξίπησζε αίηεζεο έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ αλαθαίληζεο ελόο θηηξίνπ, αξρηθά θαη «πξν ηειηθήο ππνγξαθήο» ειέγρεηαη από ηνπο αξκόδηνπο ππάιιεινπο [ήηνη από ηνλ ππάιιειν ειέγρνπ θνξνινγηθώλ θαη ειέγρνπ αξρηηεθηνληθώλ θαη Ζ/Μ] ην ελδερόκελν ππαγσγήο ησλ εξγαζηώλ ζηελ θαηεγνξία ηεο «ξηδηθήο αλαθαίληζεο», όπσο ν όξνο δηεπθξηλίδεηαη ζηελ εγθύθιην νηθ. 1603/ Μεηά από ηηο , ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη ε εθπόλεζε ηεο ΜΔ, ππνβάιινληαη θαη κειέηεο πδξαπιηθώλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ 49731/2010 απόθαζε Τπνπξγνύ Π.Δ.Κ.. (ΦΔΚ 498/Π/ ), κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 25 ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ (ΦΔΚ 380/Γ/1997). Γηα ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε αίηεζε ρνξήγεζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο έρεη θαηαηεζεί πξηλ από ηηο εθαξκόδνληαη νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ [ήηνη, ε ππνβνιή κειεηώλ πδξαπιηθώλ θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή] ζε θάζε 1 Για ηη διεσκόλσνζη ηης ηεκμηρίωζης ηων ελάτιζηων απαιηήζεων καηά ηη θεώρηζη ηης ΜΕ από ηοσς αρμόδιοσς σπαλλήλοσς ηων πολεοδομικών γραθείων επιζσνάπηεηαι παράρηημα: «Καηάζηαζη ελέγτοσ εθαρμογής ελάτιζηων προδιαγραθών (Φύλλοσ Ελέγτοσ)» 4

6 Δ: 4ΙΙ70-Ο πεξίπησζε, όκσο, απαηηείηαη ν ππνινγηζκόο όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθπόλεζε ηεο ΜΔ, κε επζύλε ησλ ηδησηώλ κεραληθώλ Καηά ηελ έλλνηα ηεο σο άλσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ, ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ [κε ππνβνιή ηεο ΜΔ] ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο νη κειέηεο ύδξεπζεο/απνρέηεπζεο, ζέξκαλζεο/ςύμεο (ππνινγηζκόο ςπθηηθώλ θνξηίσλ) ή θιηκαηηζκνύ (ππνρξεσηηθά ζε θηίξηα ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα), ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ) θαη ζε θηίξηα εθηόο θαηνηθηώλ ε κειέηε ηερληθνύ θσηηζκνύ (θσηνηερλίαο). Λνηπέο, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ κειέηεο εθπνλνύληαη θαηά πεξίπησζε εθόζνλ απαηηνύληαη βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. Η Υποσργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής λλαγής Τ. Μπιρμπίλη ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΝΟΜΖ Γξ. Τπνπξγνύ Γξ. λ. Τπνπξγνύ Γεληθή Γξακκαηέαο Υσξνηαμίαο & ζηηθνύ Πεξηβάιινληνο Γεληθόο Γξακκαηέαο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο ιιαγήο Δηδηθή Γξακκαηέαο Δπηζεώξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 5

7 Δ: 4ΙΙ70-Ο ΚΣΣΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΦΡΜΟΓΗ ΔΛΥΙΣΩΝ ΠΡΟΓΙΓΡΦΩΝ (ΦΤΛΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ) Σν θηίξην πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ ΚΔΝΚ θαη αθνξνύλ ζην αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό ηνπ, ζηε ζεξκνκνλσηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο θαη ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη δηαηάμεηο απηνκάηνπ ειέγρνπ. ηε ΜΔ πνπ ππνβάιιεηαη ζηηο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΚ, κε αληίζηνηρε αλαθνξά ζηηο επί κέξνπο παξαγξάθνπο ηεο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο, ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ ππνδείγκαηα. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΥΔΓΙΜΟΤ Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελα Δθαξκνγή ζην ππό κειέηε θηίξηα θηίξην Καηάιιειε ρσξνζέηεζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ θηηξίνπ γηα ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο Καηάιιεινο ζρεδηαζκόο θαη ρσξνζέηεζε ησλ αλνηγκάησλ αλά πξνζαλαηνιηζκό αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ειηαζκνύ, θπζηθνύ θσηηζκνύ θαη αεξηζκνύ Υσξνζέηεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ηηο απαηηήζεηο άλεζεο (ζεξκηθέο, θπζηθνύ αεξηζκνύ θαη θσηηζκνύ) Δλζσκάησζε ηνπιάρηζηνλ ελόο εθ ησλ παζεηηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ (Π.Ζ..), όπσο άκεζνπ ειηαθνύ θέξδνπο (ρξήζε λόηησλ αλνηγκάησλ), ηνίρνπ κάδαο, ηνίρνπ Trombe, ειηαθνύ ρώξνπ (ζεξκνθεπίνπ) θ.ά. Ζιηνπξνζηαζία θηηξίνπ Έληαμε ηερληθώλ θπζηθνύ αεξηζκνύ Δμαζθάιηζε νπηηθήο άλεζεο κέζσ ηερληθώλ θαη ζπζηεκάησλ θπζηθνύ θσηηζκνύ παξαίηεηα ζρέδηα ρέδηα ζθηαζκνύ από καθξηλά εκπόδηα ρέδηα ζθηαζκνύ από πξνβόινπο θαη πιεπξηθά ρέδηα γσληώλ ζθηαζκνύ αλνηγκάησλ από καθξηλά εκπόδηα, πξνβόινπο θαη πιεπξηθά ρέδηα θαηαζθεπαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ παζεηηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ (εθηόο άκεζνπο θέξδνπο), κε ζρεκαηηθέο ηνκέο ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο Σεύρνο αλαιπηηθώλ πξνκεηξήζεσλ εκβαδώλ αδηαθαλώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ 6

8 Δ: 4ΙΙ70-Ο ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΙΚΗ ΔΠΡΚΔΙ ΚΣΙΡΙΟΤ Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα λέα θαη ξηδηθώο αλαθαηληδόκελα Δθαξκνγή ζην ππό κειέηε θηίξηα θηίξην Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό αέξα αιιά θαη κε όκνξα θηίξηα, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ εθάζηνηε θιηκαηηθή δώλε σο εξρόκελσλ ζε επαθή κε ηνλ αέξα. (Όια ηα θηίξηα ζηνλ έιεγρν ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ζεσξνύληαη σο παληαρόζελ ειεύζεξα) Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ δώκαηνο (ή/θαη πηινηήο) ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ εθάζηνηε θιηκαηηθή δώλε Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ δαπέδσλ ζε επαθή κε ην έδαθνο ή κε κε ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηελ κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ εθάζηνηε θιηκαηηθή δώλε Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ ζε επαθή κε ην έδαθνο ή κε κε ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ εθάζηνηε θιηκαηηθή δώλε Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ αλνηγκάησλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ εθάζηνηε θιηκαηηθή δώλε Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηα ησλ γπάιηλσλ πξνζόςεσλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ εθάζηνηε θιηκαηηθή δώλε Ο κέζνο ζπληειεζηήο Um, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη σο πξνο ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ γηα ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ ιόγνπ /V Σεύρνο ειέγρνπ ζεξκνκνλωηηθήο επάξθεηαο θηηξίνπ, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη: Έιεγρνο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ λαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο εκβαδώλ αδηαθαλώλ θαη δηαθαλώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ζε επαθή: κε εμσηεξηθό αέξα, κε έδαθνο, κε κε ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο. λαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο ζεξκνγεθπξώλ Έιεγρνο κέζνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο Um ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΔΛΥΙΣΩΝ ΠΡΟΓΙΓΡΦΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΓΚΣΣΔΩΝ Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελα Δθαξκνγή ζην ππό κειέηε θηίξηα θηίξην ε θάζε θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα (Κ.Κ.Μ.), κε παξνρή λσπνύ αέξα 60% ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο, εθαξκόδεηαη αλάθηεζε ζεξκόηεηαο ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 50% Όια ηα δίθηπα δηαλνκήο (λεξνύ ή αιινύ κέζνπ) ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ή ηεο εγθαηάζηαζεο ςύμεο ή ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΝΥ, δηαζέηνπλ ζεξκνκόλσζε ζύκθσλα κε ζρεηηθή Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 Οη αεξαγσγνί δηαλνκήο θιηκαηηδόκελνπ αέξα (πξνζαγσγήο θαη 7

9 Δ: 4ΙΙ70-Ο αλαθπθινθνξίαο) δηαζέηνπλ ζεξκνκόλσζε ζύκθσλα κε ζρεηηθή Σ.Ο.Σ.Δ.Δ /2010 Σα δίθηπα δηαλνκήο ζεξκνύ θαη ςπρξνύ κέζνπ δηαζέηνπλ ζύζηεκα αληηζηάζκηζεο ζεξκνθξαζίαο (ή άιιν ηζνδύλακν) γηα ηελ απνδνηηθή αληηκεηώπηζε ησλ κεξηθώλ θνξηίσλ. Δάλ ππάξρνπλ κεηαβιεηά θνξηία δηθηύνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπζηήκαηα πξνζαξκνγήο ηνπ πδξαπιηθνύ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο (π.ρ. θπθινθνξεηέο κεηαβιεηήο ηθαλόηεηαο Γv-p) ε πεξίπησζε κεγάινπ θπθιώκαηνο αλαθπθινθνξίαο ΕΝΥ, εθαξκόδεηαη θπθινθνξία κε ζηαζεξό Γξ θαη θπθινθνξεηή κε ξύζκηζε ζηξνθώλ βάζε ηεο δήηεζεο ζε ΕΝΥ Κάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθώλ ζε δεζηό λεξό ρξήζεο από ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα. Σν ειάρηζην πνζνζηό ηνπ ειηαθνύ κεξηδίνπ ζε εηήζηα βάζε θαζνξίδεηαη ζε 60%. - Σεθκεξίσζε ζε πεξίπησζε κε θάιπςεο ηνπ πνζνζηνύ 60% - Κάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε ΕΝΥ από άιια απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο. Σα ζπζηήκαηα γεληθνύ θσηηζκνύ ζηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα έρνπλ ειάρηζηε ελεξγεηαθή απόδνζε 55 lm/w. Γηα επηθάλεηα κεγαιύηεξε από 15 m 2 ν ηερλεηόο θσηηζκόο ειέγρεηαη κε ρσξηζηνύο δηαθόπηεο. ηνπο ρώξνπο κε θπζηθό θσηηζκό εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζβέζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ησλ ιακπηήξσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο απηώλ Όπνπ απαηηείηαη θαηαλνκή δαπαλώλ, επηβάιιεηαη απηνλνκία ζέξκαλζεο θαη ςύμεο Όπνπ απαηηείηαη θαηαλνκή δαπαλώλ γηα ηε ζέξκαλζε ρώξσλ, θαζώο επίζεο θαη ζε θεληξηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ΕΝΥ, εθαξκόδεηαη ζεξκηδνκέηξεζε ε όια ηα θηίξηα απαηηείηαη ζεξκνζηαηηθόο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθνύ ρώξνπ αλά ειεγρόκελε ζεξκηθή δώλε θηηξίνπ ε όια ηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ αληηζηάζκηζεο ηεο άεξγνπ ηζρύνο ησλ ειεθηξηθώλ ηνπο θαηαλαιώζεσλ, γηα ηελ αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο ηνπο (ζπλθ) ζε επίπεδν θαη ειάρηζην 0,95 ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΔΝΔΡΓΔΙΚΗ ΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΟΤ Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα λέα θαη ξηδηθά αλαθαηληδόκελα θηίξηα Μειέηε ηερληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ζθνπηκόηεηαο Σν θηίξην θαηαηάζζεηαη ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία (θηίξην αλαθνξάο) ή ζε θαιύηεξε Σν θηίξην έρεη κηθξόηεξε ή ίζε κέζε εηήζηα θαηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο από ην θηίξην αλαθνξάο Δθαξκνγή ζην ππό κειέηε θηίξην ΠΡΙΣΗΣΔ ΣΔΚΜΗΡΙΩΔΙ Σεθκεξίσζε κε απαίηεζεο εθπόλεζεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο 8

10 Δ: 4ΙΙ70-Ο Σεθκεξίσζε ππαγσγήο ή κε ζηελ πεξίπησζε ηεο ξηδηθήο αλαθαίληζεο ε πεξίπησζε ππαγσγήο ζε ξηδηθή αλαθαίληζε απαηηείηαη ηεθκεξίσζε κε ηερληθή έθζεζε, ησλ επηιεγκέλσλ ή κε επεκβάζεσλ σο πξνο ηηο ηερληθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ηε ζρέζε θόζηνπο/νθέινπο πνπ πξνθύπηεη από ην βαζκό αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη 9

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: ΘΗΝ Τηλ.: Fax: θήνα, 22 εκεµβρίου 2010 ρ. Πρωτ: 2284 ΠΟΦΣΗ Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 ). 2. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «λλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 ). 3. Τα άρθρα 1 (παρ. 2) και 6 του Π. /τος 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221 ), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 2, του Π. /τος 24/2010 (ΦΕΚ 56 ). 4. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89 ) «Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής λλαγής». 5. Το Π.. 100/2010 (ΦΕΚ 177 ) «Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού». 6. Τη 13/Φ8.25/22688 πόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής λλαγής «Συγκρότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Επιθεωρητών Ενέργειας (ΓΕΠΕΕ)» (ΦΕΚ 360 ΥΟ ). 7. Την οικ. 2212/ εισήγηση της Ειδικής Γραµµατέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε συνηµµένα τρία (3) πρακτικά της ΓΕΠΕΕ. 8. Την 2282/ πόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής λλαγής µε την οποία εγκρίνονται τα Πρακτικά της 1 ης, 2 ης και 3 ης συνεδρίασης της ΓΕΠΕΕ, ως προς το µέρος που αφορά τη θετική ή αρνητική εισήγηση επί των αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή. 9. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού. 1

12 Μετά από την εξέταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται για τη χορήγηση προσωρινής άδειας ενεργειακού επιθεωρητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω (5) προεδρικού διατάγµατος και κατόπιν της (8) πόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής λλαγής: ΠΟΦΣΙΖΟΥΜΕ Εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και χορηγούνται προσωρινές άδειες ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων, λεβήτων και κλιµατισµού, ή τάξης, για τη διενέργεια αντίστοιχων ενεργειακών επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα: / ρ. Πρωτ. ΕΥΕΠΕΝ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤ ΚΤΗΓΟΡΙ ΚΙ ΤΞΗ ΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΕΗΤΩΝ ΚΛΙΜΤΙΣΜΟΥ ANAΓΝΩΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ ΓΠΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΓΓΕΛΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΡΟΓΙΝΝΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΩΤΙΣ ΘΝΣΙΟΥ ΡΓΥΡΩ ΚΡΙΤΙ ΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΛΕΞΝ ΡΚΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΛΕΞΝ ΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΛΜΛΙΩΤΗ ΝΣΤΣΙ ΛΥΣΝ ΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΡΟΣΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2

13 ΜΟΙΡΙ ΗΣ ΜΙΧΗΛ ΞΝΘΗΣ ΜΠΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ Μ ΗΧΝΙΚΟΣ ΝΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΜΗΧ ΝΣΤΣΙ ΗΣ ΝΘΙΜΟΣ ΝΣΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΡΚ ΙΣ ΝΣΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΣΤΣΙ Μ ΗΧΝΙΚΟΣ Ν ΡΕΟΥ Ν ΡΕΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ ΟΙΩΤΙΣ Ν ΡΕΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΣ Ν ΡΙΤΣΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΝΤΩΝΙ ΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΩΝΙ ΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΛΟΣ ΧΪΣ ΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ ΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΛΕΣΟΥ ΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΡΕΤΗ ΡΜΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΝΟΥΤΕΛΗΣ ΦΡΓΓΟΥΛΗΣ ΡΦΡΣ ΦΙΛΗΜΩΝ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ 3

14 ΣΗΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΕΥΣΤΡΤΙΟΣ ΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ ΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΦΕΝΤΟΥΛΙ ΗΣ ΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΝΥΠΗΓΌΣ- ΚΟΖΝΗΣ ΚΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΧΙΟΥ ΛΤΣΟΣ ΛΕΞΝ ΡΟΣ ΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΡΣΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙ ΣΙΛΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ ΜΗΧΝΙΚΌΣ ΖΚΥΝΘΟΥ ΣΙΛΕΙ ΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΧΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΝΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΚΣΤΟΡΙΣ ΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Μ ΗΧΝΙΚΟΣ ΙΤΛΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΛΧΚΗ ΝΤΩΝΙ ΛΧΟΥ ΣΤΥΡΟΥΛ ΞΝΘΗΣ ΟΜΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ 4

15 ΟΡΕΛΗ ΣΤΥΡΟΥΛ ΡΕΤΤΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΥΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΩΚΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΛΛ ΣΟΦΙ ΓΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΓΛΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΝΩΤΗΣ ΠΣΧΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΜΠΉ ΜΡΊ ΡΙΣΤΈ ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΓΕΜΙΤΖΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΝΤΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΙΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙ- ΡΤΕΜΙΣ ΓΙΝΝΚΟΠΟΥΛΟΣ- ΤΣΕΛΙΚΣ ΣΤΜΤΗΣ ΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΙΩΤΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΕΥΟΙΣ ΓΙΩΤΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΡΕΕΖΗΣ ΓΚΓΚΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΓΚΙΟΥΜΟΥΣΙ ΧΡΙΣ-ΜΡΙ ΓΚΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΜΗΧ. ΛΚΩΝΙΣ 5

16 ΓΚΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΜΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΓΚΟΥΝΤΣ ΙΩΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΛΡΙΣΗΣ ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΛΥΚ ΓΓΕΛΙΚΗ ΓΟΥΝΡΙ ΗΣ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΡΜΣ ΓΡΜΜΤΙΚΟΥΛΗΣ Ν ΡΕΣ ΛΡΙΣΗΣ ΓΡΨΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΛΕΥΚ ΟΣ ΓΡΗΓΟΡΚΗ ΧΡΙΚΛΕΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙ ΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΝΥΠΗΓΟΣ- ΣΕΡΡΩΝ ΓΥΦΤΚΗΣ ΘΕΟΦΝΗΣ ΛΡΟΥΓΚ ΙΚΤΕΡΙΝΗ - ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΟΙΩΤΙΣ ΛΛ ΦΝΗ ΜΙΝΟΣ ΤΣΜΠΙΚΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ 89 8 ΝΣ ΡΓΥΡΙΟΣ & ΠΕΛΛΗΣ ΝΙΗΛΙ ΗΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΛΚΗ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙ ΣΚΛΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΕΛΗΓΕΩΡΓΟ- ΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6

17 ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΣΥΠΡΗΣ ΣΤΕΦΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙ ΗΣ ΥΓΕΡΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΜΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΞΙΟΣ ΧΪΣ ΗΜΟΚΣ ΚΟΣΜΣ ΟΚΤΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΗΣ ΛΖΡΟΣ ΛΕΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩ- ΡΙΝΟΣ ΗΛΙΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ ΠΙΕΡΙΣ ΕΥ ΙΜΩΝ ΙΩΝΝΗΣ ΚΥΚΛ ΩΝ ΕΥΘΥΜΙ ΟΥ ΝΤΩΝΙ ΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΡΜΠΟΥΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΖΦΕΙΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΖΧΡΙ ΗΣ ΕΥΣΤΡΤΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ- ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ ΖΧΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΧΪΣ ΖΗΤΟΥΝΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 7

18 ΟΙΩΤΙΣ ΖΛΤΚΟΣ Ν ΡΕΣ - ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΖΛΤΚΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΖΟΥΜΠΣ ΝΤΩΝΙΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΗΛΙ ΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΙΚΩΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ ΘΕΟΛΟΓΙ ΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΘΩΜ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ ΙΚΩΙ ΗΣ ΝΙΗΛ ΙΟΡ ΝΙ ΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΚΟΖΝΗΣ ΙΩΝΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΝΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΝΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ Κ ΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΪΣ Κ ΛΣ ΗΡΚΛΗΣ ΧΛΚΙ ΙΚΗΣ ΚΪΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΚΚΟΥΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΓΕΛΟΣ ΚΛΟΥ ΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΜΠΕΡΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝ Σ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΚΜΠΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 8

19 ΚΜΠΟΥΡΛΙ ΗΣ ΗΛΙΣ ΚΟΖΝΗΣ ΚΝ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΚΝΤΖΡΗΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΚΟΥΡΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΪΣ ΧΪΣ ΧΪΣ ΚΠΖΟΓΛΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΠΕΤΝΚΗΣ ΣΤΥΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΠΕΤΝΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΡΓΟΛΙ ΟΣ ΚΠΛΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΥΤΙΚΗΣ KAΠΟΝ ΛΕΞΝ ΡΟΣ ΚΥΚΛ ΩΝ ΚΡΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΝΝΗΣ ΚΡΓΙΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΡΓΙΩΡΓΣ ΜΙΧΗΛ ΚΡΝΣΙΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΚΡΠΚΛΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΡΚΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΙΣ ΚΡΠΟΥΖΛΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΚΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΡΕΕΖΗΣ ΚΣΣΕΛΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ 9

20 ΚΤΟΥΤΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΣΝΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΕΣΠΟΙΝ ΚΤΣΡΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΣΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΟΙΣ ΚΤΣΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΛΕΥΚ ΟΣ ΚΤΣΙ ΟΝΙΩΤΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ. ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΚΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΡΚΟΣ ΚΦΦΕΤΖΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΚΕΧΓΙ ΚΥΡΝΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΧΡΙΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΕΥΡΥΤΝΙΣ ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΚΙΜΠΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΡΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΡΤΣΙ ΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ ΚΙΟΧΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΣ ΚΟΛΛΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΚΟΛΟΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΘΝΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΝΝΗ ΜΡΙ ΜΓΝΗΣΙΣ ΚΟΝΤΟ ΙΜΩΝ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ 10

21 ΚΟΡΩΝΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΜΡΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΗ ΝΙΚΗ ΜΕΤΛΛΕΙΟΛ. - ΜΕΤΛ/ΓΟΣ ΚΟΥΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΚΛΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΚΟΥΛΙΝΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΚΗΣ ΜΙΧΗΛ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΝΥΠΗΓΌΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ Ν ΡΕΣ ΚΕΦΛΛΗΝΙΣ ΚΟΥΤ ΙΟΥΛΙ ΚΕΦΛΛΗΝΙΣ ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΥΟΙΣ ΚΟΥΤΣΛΕ ΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΡΝΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΚΡΣ ΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΣΙΘΙΟΥ ΚΡΕΜΜΥ Σ ΘΝΣΙΟΣ ΧΪΣ ΚΡΗΤΙΚΚΟΣ ΜΙΧΛΗΣ ΚΡΙΘΡΗΣ ΛΕΞΝ ΡΟΣ 11

22 ΚΥΡΙΚΙ ΗΣ ΓΓΕΛΟΣ ΡΜΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΚΥΡΟ ΗΜΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΕΛΟΣ Ν ΡΕΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙ ΗΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΜΗΧ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙ ΟΥ ΜΡΓΡΙΤ- ΜΡΙΝ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΛΓΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΠΕΙΡΙΩΣ Λ ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ ΛΖΡΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΛΖΡΙ ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΛΜΠΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΠΠΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΤΝΙΣ ΛΣΚΡΗΣ ΓΘΟΚΛΗΣ ΛΣΚΟΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΛΤΟΥΣΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΛΨΝΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΕΡΙΣ 12

23 ΛΕ ΚΗ ΣΙΛΙΚΗ ΛΕΟΝΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΛΙΚΣ ΘΩΜΣ ΓΡΕΕΝΩΝ ΛΙΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ. ΠΡΕΕΖΗΣ ΛΙΠΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΛΡΙΣΗΣ ΛΙΓΝΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΛΙΝΤΣΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΤΣΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥ ΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΙΖΙ ΗΣ ΣΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΛΟΥΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΛΟΥΠΗΣ ΜΙΧΗΛ ΛΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΚΛΣ ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΛΥΚΟΥ ΗΣ ΣΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΡΕΣ ΛΥΡΣ ΜΡΚΟΣ ΜΙΣΤΡΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΙΟΥ ΜΚΡΗΣ ΜΡΓΡΙΤΗΣ ΛΡΙΣΗΣ ΜΛΜΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΧΪΣ 13

24 ΜΝΙ ΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ ΡΓΟΛΙ ΟΣ ΜΝΙΤΚΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΝΤΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ ΡΚ ΙΣ ΜΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΜΡΚΟΓΙΝΝΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΝΙΩΝ ΜΤΣΚΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΘΙΣ ΜΤΣΟΥΚΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΜΥΡΓΝΗ ΧΡΥΣΝΘΗ ΜΥΡΟΜΟΥΣΤΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΜΕΓΓΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΜΕΛΕΤΙ Η- ΓΕΩΡΓΙ Η ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΛΕΤΙ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΕΛΗΣΣΙΝΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ ΜΕΜΤΣΣ ΓΕΡΣΙΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΜΗΛΙΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΧΪΣ ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΜΙΚΡΚΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΜΙΣΙΟΣ ΗΛΙΣ ΚΛΣ ΜΙΧΗΛΙ ΗΣ ΠΥΛΟΣ ΕΡΟΥ 14

25 ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΛΗΣ ΝΥΠΗΓΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ ΜΟΥΡΚΚΟΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΠΕΙΡΙΩΣ ΜΟΥΤΙ ΗΣ ΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΜΠΡΚΟΥΡΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ ΜΠΡΜΠΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΡΟΥΝΗΣ ΓΓΕΛΟΣ ΜΠΤΣΟΥΚΣ ΗΛΙΣ ΚΣΤΟΡΙΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΡΣΙΜΟΣ ΠΡΕΕΖΗΣ ΜΠΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΓΙΤΖΗΣ ΜΞΙΜΙΛΙΝΟΣ ΕΡΟΥ ΛΣΚΚΗΣ ΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ ΜΠΟΤΖΙΟΣ- ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΜΗΧ ΜΠΟΥΡΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΛΩΝ 15

26 ΜΠΟΥΡΧΣ ΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΜΠΡΛΙΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΟΙΩΤΙΣ ΜΥΛΩΝΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΙΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΝΙΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΝΙΚΟΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΣ ΝΤΓΛΙΟΥ ΗΣ ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΣ ΝΥ Ρ Υ ΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙ ΝΥ Ρ Υ ΡΙΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΞΕΝΚΗΣ ΜΕΝΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΠΛΝΤΖΙ ΗΣ ΠΝΤΕΛΗΣ ΗΜΘΙΣ ΠΛΛΣ Ο ΥΣΣΕΣ ΠΛΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΡΙΣΗΣ ΠΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΝΡΕΤΟΥ ΜΡΚΕΛΛ ΠΝΤΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ Σ ΠΝΤΕΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΜΣ 16

27 ΠΝΤΖΗΣ ΘΩΜΣ ΠΝΤΖΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΡΙΣΗΣ ΠΠΣΙΛΕΙΟΥ Ν ΡΕΣ ΡΓΟΛΙ ΟΣ ΠΠΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΜΤΗΣ ΠΠΓΙΝΝΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΠ ΟΓΙΝΝΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΠΠ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΠ ΟΠΟΥΛΟΣ ΡΜ ΚΟΖΝΗΣ ΠΠ ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ- ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΠ ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΝΗΣ ΠΠ ΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ Σ ΡΟ ΟΠΗΣ ΠΠΙΩΝΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΤΩΛΙΣ ΚΙ ΚΡΝΝΙΣ ΠΠΪΩΝΝΟΥ ΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΠΠΪΩΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΠΠΚΩΝΣΤ- ΝΤΙΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΠΠΚΩΝΣΤ- ΝΤΙΝΟΥ ΘΝΣΙΟΣ ΠΠΚΩΣΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ ΠΠΜΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΠΠΣΤΜΟ- ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΣ ΠΠΤΖΝΚΗΣ ΕΛΙΣΣΙΟΣ 17

28 ΧΝΙΩΝ ΠΡΣΚΕΥΙ ΟΥ ΕΛΠΙ ΠΡΣΤΤΙ ΗΣ ΛΖΡΟΣ ΡΜΣ ΠΡΙΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΞΝΘΗΣ ΠΣΠΛΙΡΗ ΖΩΗ ΧΪΣ ΠΣΧΛΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΤΡΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΚ ΙΣ ΠΕΛΕΚΝΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΟΙΩΤΙΣ ΠΕΡΚΗΣ ΛΕΞΝ ΡΟΣ ΧΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΣ ΠΕΤΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΣΚΡΛΤΟΣ ΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΝΝΗΣ ΠΕΤΣΓΓΟΥΡΚΗΣ ΣΤΥΛΙΝΟΣ ΛΣΙΘΙΟΥ ΠΙΣΠΙΡΙΚΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΛΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΜΝΙ ΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΡΙΟΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΪΣ ΠΡΟΕΣΤΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ 18

29 ΡΓΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΟΙΣ A ΡΛΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΡΠΤΟΥ ΓΛΪ ΡΕΙΘΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΡΕΥΘΗ ΚΛΕΝΘΗ ΧΪΣ ΡΕΚΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΟΥ ΡΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΡΟΥ ΡΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΤΩΛΙΣ ΚΙ ΚΡΝΝΙΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΕΟΝΡ ΟΣ ΚΥΚΛ ΩΝ ΣΝΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΣΚΚΣ ΚΩΝΣΤΤΝΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΣ ΣΡ ΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙ ΟΥ ΜΡΙ ΣΙΜΠΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΡΜΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΗΛ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΖΝΗΣ ΣΚΙ Σ ΗΡΚΛΗΣ ΣΚΟΥΚΗ ΧΡΥΣΗ ΧΪΣ ΣΚΟΥΡΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΛΚΩΝΙΣ ΣΟΥΛΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 19

30 ΣΟΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΚΛΣ ΣΟΦΙΝΟΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΠΘΉΣ ΛΈΞΙΟΣ - ΛΟΥΚΆΣ ΧΪΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΗΛΕΙΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΣ ΣΠΥΡΙ ΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΚΣΤΟΡΙΣ ΣΤΜΟΥ ΣΙΛΙΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝ ΣΤΥΡΟΥΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΘΙΣ ΣΤΙΝΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΝΙΩΝ ΣΤΟΓΙΝΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΟΥ ΣΤΡΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΟΙΣ ΣΦΕΤΣΟΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΣΦΕΤΣΟΥ ΕΣΠΟΙΝ ΣΩΜΤΡΙ ΟΥ ΕΝΕΤΙ 20

31 ΣΩΤΗΡΙ ΟΥ ΝΝ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΣΤΣΙ ΚΟΖΝΗΣ ΤΡΣΙ ΗΣ ΧΡΛΜΠΟΣ ΤΥΡΙ ΟΥ ΜΡΙ ΤΕΛΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΤΖΝΚΗΣ Ν ΡΕΣ ΤΖΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΗΛ ΤΖΙΩΚΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΖΙΩΚΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΚΛΩΝ ΤΖΟΓΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΤΩΛΙΣ ΚΙ ΚΡΝΝΙΣ ΤΟΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΤΩΛΙΣ ΚΙ ΚΡΝΝΙΣ ΤΟΛΙΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΣ ΤΟΡΝΡΗΣ ΜΙΧΗΛ ΜΗΧΝΙΚΌΣ ΤΟΤΗ ΓΚΜΠΡΙΕΛ ΤΟΤΙΚΙ ΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΤΟΥΛΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΕΞΝ ΡΟΣ ΤΟΥΜΠΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΟΥ ΤΡΙΝΤΗ ΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΘΝΣΙΟΣ ΕΡΟΥ 21

32 ΤΣ ΡΙ ΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΤΣΝΙΚΙ ΗΣ ΗΡΚΛΗΣ ΤΣΝΤΙΛΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΤΣΕΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΣ ΤΣΙΡΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΝΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΟΙΩΤΙΣ ΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΤΣΟΛΚΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΜΣ ΤΣΟΛΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΡΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΧΪΣ ΦΝΡΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΦΡΝΤΟΣ ΘΝΣΙΟΣ ΦΙΜΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ ΦΟΝΤΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΤΩΛΙΣ ΚΙ ΚΡΝΝΙΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΚΗ ΙΜΙΛΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΦΡΓΚΚΗΣ ΤΙΤΟΣ ΦΡΕΖ ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΟ ΤΟΠΟΓΡΦΟΣ ΦΥΓΚ ΕΣΠΟΙΝ 22

33 ΡΟ ΟΠΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΣΟΦΙ ΧΡ Σ ΜΡΙΟΣ ΗΛΕΙΣ ΧΡΙΣΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ. ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΧΤΖΗΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ ΡΟ ΟΠΗΣ ΧΤΖΗΡΓΥΡΙΟΥ ΝΣΤΣΙΟΣ ΠΕΛΛΗΣ ΧΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΨΥΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΕΙΡΙΩΣ Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του (5) σχετικού προεδρικού διατάγµατος, η διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών δεν µπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) µήνες από την έναρξη ισχύος του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος, ήτοι έως Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής λλαγής Τίνα Μπιρµπίλη Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Υπουργού ΠΕΚ - Γραφείο ναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚ - Γραφείο Υφυπουργού Ενέργειας και Κλιµατικής λλαγής (κ. Μανιάτη) - Γενικό Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής λλαγής - Ειδική Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας 23

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ»

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2011 Ρύζκηζε ασζαηρέηφλ Σηηο 21-09-2011 δεκνζηεύζεθε ν λόκνο 4014/2011 ν νπνίνο αθνξά ζηε λέα ξύζκηζε γηα ηα απζαίξεηα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αλαζηέιιεηαη γηα 30 ρξόληα ε

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Λνγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΛΤΔΗ ΠΟΠΗ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φςζικόρ Πεπιβάλλονηορ, Διδικόρ Σεσνικόρ Δπιζηήμοναρ pdroutsa@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 θήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις μεταβιβάσεις, τις αγοραπωλησίες και γενικά σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ HELLASCERT ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΤΑ της 03/09/2010 1/11

ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ HELLASCERT ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΤΑ της 03/09/2010 1/11 Δλληνική Ένωση Γιαπιστεσμένων Φορέων Δπιθεώρησης - Πιστοποίησης Γημόσια Γιαβούλεσση για την τροποποίηση της σπ Αριθμ. οικ. ΚΤΑ Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΔΚ 2604/Β/22.12.2008) στετικά με την εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ Έγκπιζη: Απόθαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΑΞΗ & ΘΔΩΡΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΜΟΤΡΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠΙΠΤΡΑΓΟ Π..

ΤΝΣΑΞΗ & ΘΔΩΡΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΜΟΤΡΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠΙΠΤΡΑΓΟ Π.. ΤΝΣΑΞΗ & ΘΔΩΡΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΜΟΤΡΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠΙΠΤΡΑΓΟ Π.. Η κειέηε ππξνπξνζηαζίαο πποβλέπεηαι από όιεο ηηο Ππξνζβεζηηθέο Γηαηάμεηο, ην Π.Γ. 71/88, ΚΤΑ, ινηπά Π.Γ. θαη ηζρύνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα