Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης"

Transcript

1 Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες τις υπηρεσίες αξιολόγησης & πιστοποίησης που προσφέρει στους πελάτες της. Οι κανόνες αυτοί έχουν εφαρµογή σε όλα τα στάδια της διεργασίας αξιολόγησης ή πιστοποίησης, όπως αυτά των προσφορών, συµβάσεων, εντολών επιθεώρησης, προγραµµατισµού κ.α. Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης παραµένει σε ισχύ µέχρι να εκδοθεί και να δηµοσιευθεί µια νέα έκδοση. Η ισχύουσα έκδοση του κανονισµού αυτού διατίθεται στο certification-rules.html ή από το γραφείο της DQS κατόπιν σχετικής ζήτησης. 1.2 Ορισµοί Ως «πελάτες» αναφέρονται όλα τα πρόσωπα ή οι οργανισµοί, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων τους, οι οποίοι ζητούν ή λαµβάνουν οποιαδήποτε υπηρεσία πιστοποίησης ή αξιολόγησης. Ως "DQS" αναφέρεται η DQS Hellas ή οποιοδήποτε άλλο µέλος του διεθνούς Οµίλου DQS UL, που προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης & αξιολόγησης στους πελάτες. στόχους που έχει θέσει. Το πιστοποιητικό της DQS, παρέχει εµπιστοσύνη ως προς τις επιχειρήσεις και το πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης, που έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί σύµφωνα µε αναγνωρισµένα πρότυπα και προδιαγραφές. 1.4 Αναφορά σε συµβάσεις και εµπορικούς όρους Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης είναι αναπόσπαστο µέρος κάθε σύµβασης αξιολόγησης και πιστοποίησης µεταξύ Πελάτη και DQS. Στις συµβάσεις αυτές προσδιορίζεται πάντα τον τύπο και τη φύση της υπηρεσίας που θα προσφερθεί και θα παραδοθεί, συµπεριλαµβανοµένης της τιµής πώλησης. Επιπλέον, τα συµβαλλόµενα µέρη καθορίζουν και τους µεταξύ τους εµπορικούς όρους, όπως για παράδειγµα όροι νοµικής εκπροσώπησης, δικαιοδοσία, ευθύνη, φόροι, όροι πληρωµής και άλλα. 2. Η ιεργασία Πιστοποίησης Η DQS αξιολογεί τα συστήµατα διαχείρισης των πελατών της, ή µέρη αυτών, µε σκοπό να προσδιορίσει τη συµµόρφωσή τους µε συµφωνηµένες απαιτήσεις, όπως διεθνή, ευρωπαϊκά, εθνικά ή κλαδικά πρότυπα και προδιαγραφές. Η διεργασία αξιολόγησης περιλαµβάνει διάφορα στάδια, τα οποία συνήθως καταλήγουν σε µια έκθεση µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και το πιστοποιητικό της DQS, ως απόδειξη για τη συµµόρφωση µε τις παραπάνω απαιτήσεις. Ως «αξιολογητές» αναφέρονται οι επιθεωρητές, αξιολογητές και εµπειρογνώµονες που διορίζονται από την DQS για να συµµετάσχουν στη διεργασία αξιολόγησης και πιστοποίησης. 1.3 Υπηρεσίες Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Η αξιολόγηση και πιστοποίηση ενός συστήµατος διαχείρισης από έναν ανεξάρτητο και ικανό Φορέα, όπως η DQS, προσφέρει πολύτιµα οφέλη στις επιχειρήσεις. Το πιστοποιητικό της DQS αποτελεί απόδειξη ενός κατάλληλου και αποτελεσµατικού συστήµατος διαχείρισης, το οποίο ικανοποιεί συνεχώς τόσο τις προσδοκίες των πελατών, όσο και τις νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Κατά τη διάρκεια µιας αξιολόγησης, ικανοί και έµπειροι αξιολογητές ελέγχουν το σύστηµα διαχείρισης και τις διεργασίες του ως προς τη συνεχιζόµενη καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητά του. Επίσης, µέσω του εντοπισµού δυνατοτήτων βελτίωσης, προάγουν την ικανότητα του οργανισµού να πετύχει τους σκοπούς και Εάν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις µε τις απαιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου ή προδιαγραφής, ο πελάτης πρέπει να σχεδιάσει σχετικές διορθωτικές ενέργειες τις οποίες να υλοποιήσει µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Πιστοποιητικά εκδίδονται µόνο µετά την επίδειξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών. Το πεδίο εφαρµογής και η διάρκεια ισχύος αναφέρονται στο πιστοποιητικό. Η DQS και ο Πελάτης συµφωνούν ότι η αξιολόγηση ή/και πιστοποίηση του συστήµατος διαχείρισης του Πελάτη θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα εφαρµοστέα πρότυπα, τις σχετικές απαιτήσεις του κλάδου (αν υπάρχουν) και τη Σύµβαση Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένου του παρόντος εγγράφου και όποιον άλλων εγγράφων αναφέρονται ή επισυνάπτονται σε αυτό. CF 10_gr Σελ 1 of 6

2 Η DQS είναι ανεξάρτητη, ουδέτερη και αντικειµενική στις αξιολογήσεις της. Οι αξιολογήσεις πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Ο τύπος, η έκταση και το πρόγραµµα της διαδικασίας αποτελεί αντικείµενο χωριστής συµφωνίας των δύο µερών. Κατά την επί τόπου αξιολόγηση, η DQS προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία που πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει γενικά τα ακόλουθα βήµατα: 2.1 Η διαδικασία ξεκινά από τις ανάγκες και τις προσδοκίες του πελάτη. Η DQS ζητά επαρκή αρχική πληροφόρηση σχετικά µε την επιχείρηση, το σύστηµα που εφαρµόζει, το µέγεθος και τις λειτουργίες της. Τα δύο µέρη καθορίζουν από κοινού το αντικείµενο της αξιολόγησης, περιλαµβανοµένων των εφαρµοστέων προτύπων και προδιαγραφών. 2.2 Με βάση την αρχική πληροφόρηση, η DQS συντάσσει προσφορά για τις υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, προσαρµοσµένη στις ανάγκες του πελάτη. Μετά την αποδοχή της προσφοράς από τον πελάτη, η DQS προχωρά µε την προετοιµασία της γραπτής σύµβασης, η οποία καθορίζει τα σχετικά παραδοτέα και τα εφαρµόσιµα κριτήρια της αξιολόγησης. 2.3 Η Προ-αξιολόγηση µπορεί να λειτουργήσει σαν µια ανάλυση της αρχικής απόδοσης του συστήµατος, προσδιορίζοντας δυνατά σηµεία και περιοχές προς βελτίωση. Για µεγαλύτερα έργα αξιολόγησης, µια αρχική συνάντηση για το σχεδιασµό του έργου, παρέχει µια αξιόλογη ευκαιρία για τον πελάτη να γνωρίσει τον επικεφαλή αξιολογητή και να αναπτύξουν µαζί ένα πλάνο αξιολόγησης για όλες τις λειτουργίες και τους τόπους εγκατάστασης προσαρµοσµένο στις ανάγκες. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές. 2.4 Ανάλυση συστήµατος (Στάδιο 1): Κατά τη διαδικασία αυτή θα προσδιοριστεί αν το σύστηµα του πελάτη είναι επαρκώς ανεπτυγµένο και έτοιµο για πιστοποίηση. Το Στάδιο 1 πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις του πελάτη και αποτελείται από την εναρκτήρια σύσκεψη, περιήγηση στις εγκαταστάσεις, έλεγχο και αξιολόγηση της τεκµηρίωσης του συστήµατος, σχεδιασµό της αξιολόγησης (Στάδιο 2) και παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Ο αξιολογητής εξηγεί τα ευρήµατα και συντονίζει πιθανές απαιτούµενες ενέργειες για την προετοιµασία του επόµενου σταδίου αξιολόγησης. Ο πελάτης λαµβάνει µία Έκθεση Σταδίου 1, µε τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης. 2.1 Αρχική πληροφόρηση 2.2 Προσφορά και Σύµβαση 2.3 Προαιρετικό: Προ- αξιολόγηση 2.4 Ανάλυση Συστήµατος (Επιθεώρηση Σταδίου 1) 2.5 Αξιολόγηση Συστήµατος (Επιθεώρηση Σταδίου 2) 2.6 Απόφαση Πιστοποίησης & Χορήγηση Πιστοποιητικού η Ετήσια Αξιολόγηση Επιτήρησης 2 η Ετήσια Αξιολόγηση Επιτήρησης 2.8 Επαναληπτική Αξιολόγηση 2.5 Αξιολόγηση συστήµατος (Στάδιο 2): Η οµάδα αξιολόγησης επιθεωρεί το σύστηµα διαχείρισης στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Εφαρµόζοντας καθορισµένα πρότυπα συστηµάτων διαχείρισης και προδιαγραφές, οι αξιολογητές επιθεωρούν την αποτελεσµατικότητα όλων των λειτουργικών περιοχών της επιχείρησης και των διεργασιών του συστήµατος, βασισµένοι σε παρατηρήσεις, ελέγχους, συνεντεύξεις, ανασκόπηση σχετικών αρχείων και άλλες τεχνικές επιθεώρησης. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης παρουσιάζεται στον πελάτη κατά την καταληκτική σύσκεψη. Εάν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις µε τις απαιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου ή προδιαγραφής, καθορίζονται οι απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν από τον πελάτη. 2.6 Απόφαση Πιστοποίησης & Χορήγηση πιστοποιητικού: Η ανεξάρτητη λειτουργία πιστοποίησης της DQS θα ελέγξει την διαδικασία αξιολόγησης και τα αποτελέσµατά της, και θα αποφασίσει αµερόληπτα για την έκδοση των CF 10_gr Σελ 2 of 6

3 πιστοποιητικών. Ο πελάτης λαµβάνει µια έκθεση αξιολόγησης µε τα αποτελέσµατα. Εφόσον ικανοποιούνται όλες οι εφαρµοστέες απαιτήσεις, ο πελάτης λαµβάνει και το Πιστοποιητικό. 2.7 Ετήσιες Αξιολογήσεις Επιτήρησης: Τουλάχιστον ετησίως, πραγµατοποιούνται επιτόπου Επιθεωρήσεις Επιτήρησης στα κρισιµότερα στοιχεία του συστήµατος, και προσδιορίζονται δυνατότητες βελτίωσης, µε εστίαση στη συνεχή βελτίωση και την διατήρηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος. 2.8 Επαναληπτική αξιολόγηση: Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισµένη διάρκεια ισχύος, συνήθως τριετή. Στο τέλος του κύκλου πιστοποίησης, πραγµατοποιείται µια Επαναληπτική Αξιολόγηση, η οποία διασφαλίζει την συνεχιζόµενη ικανοποίηση όλων των εφαρµοστέων απαιτήσεων. Με την εκπλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων, χορηγείται νέο πιστοποιητικό. 3. ικαιώµατα και Υποχρεώσεις του Πελάτη 3.1. ιατήρηση του Συστήµατος ιαχείρισης Για τη χορήγηση και διατήρηση ενός πιστοποιητικού, ο πελάτης πρέπει να εφαρµόζει και να τηρεί τεκµηριωµένο Σύστηµα ιαχείρισης το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ή της οδηγίας στην οποία βασίζεται. Όλες οι απαραίτητες ενέργειες που εξασφαλίζουν τη διατήρηση της συµµόρφωσης και αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος ιαχείρισης πρέπει να πραγµατοποιούνται. Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει αποδείξεις για τη συµµόρφωση και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος ιαχείρισης στην οµάδα αξιολόγησης Υποχρέωση ιαθεσιµότητας Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι η DQS έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα µέσα, έτσι ώστε να ολοκληρώσει το έργο της. Επίσης, ο πελάτης πρέπει να δεσµεύει τους εκπροσώπους και υπαλλήλους του να παρέχουν στον αξιολογητή σαφή, πλήρη και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά µε όλες τις διαδικασίες που µπορεί να είναι σηµαντικές για την αξιολόγηση. Στα πλαίσια του πεδίου εφαρµογής ενός πιστοποιηµένου Συστήµατος ιαχείρισης, όλα τα αρχεία που αφορούν παράπονα και τις διορθωτικές τους ενέργειες πρέπει να παρουσιάζονται στη DQS κατόπιν ζήτησής τους Κοινοποίηση των αλλαγών Ο πελάτης υποχρεούται να ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την DQS για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν το πιστοποιηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση αγοράς /πώλησης µέρους ή ολόκληρης της εταιρείας, αλλαγές στην ιδιοκτησία, µερικές αλλαγές στις δραστηριότητες, βασικές αλλαγές στη δραστηριότητα ή κήρυξη πτώχευσης ή αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας του πελάτη. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, η DQS θα συσκέπτεται µε τον πελάτη και θα εξετάζει πως το πιστοποιητικό µπορεί να διατηρηθεί Ανεξαρτησία της Αξιολόγησης Ο πελάτης υποχρεούται να αποφεύγει οτιδήποτε µπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία των υπαλλήλων και των αξιολογητών της DQS. Αυτό αφορά ιδιαίτερα πρόταση για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσλήψεις είτε σαν µισθωτοί είτε σαν εξωτερικοί συνεργάτες, ιδιαίτερες συµφωνίες στις οποίες εµπλέκονται χρηµατικές αµοιβές. 3.5 ικαίωµα για απόρριψη Αξιολογητή Πριν την οριστικοποίηση υλοποίησης της αξιολόγησης, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να απορρίψει τον(ους) αξιολογητή(ές) που προτείνονται από την DQS, µετά από κατάλληλη δικαιολόγηση. Στην περίπτωση αυτή, η DQS θα κάνει νέα πρόταση Εµπιστευτικότητα & Ασφάλεια Πληροφοριών Τα έγγραφα που παρέχονται στον πελάτη από τη DQS, συµπεριλαµβανοµένων των σηµάτων & του λογοτύπου της DQS, είναι νοµικά κατοχυρωµένα. Ο πελάτης ρητώς αναγνωρίζει ότι όλα τα έγγραφα που παρέχονται σε αυτόν ή που είναι διαθέσιµα σε αυτόν από τη DQS παραµένουν ιδιοκτησία της DQS, και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για τις εσωτερικές ανάγκες του Πελάτη και δεν θα διατίθενται σε τρίτα µέρη ή θα χρησιµοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν συµφωνηθεί. Ο πελάτης υποχρεούται να διατηρεί απόλυτη εµπιστευτικότητα για οποιαδήποτε πληροφορία του αποκαλύπτεται στα πλαίσια της Συµφωνίας αυτής καθώς και όποιας άλλης γνώσης θεµάτων που αφορούν τη DQS, τους υπαλλήλους της και τους αξιολογητές της. Η υποχρέωση αυτή παραµένει και µετά τη λήξη του συµβολαίου. Ο πελάτης οµοίως αποδέχεται την υποχρέωση αυτή και για λογαριασµό των αντιπροσώπων και των συνεργατών του. Ο πελάτης επιτρέπεται να προωθεί την έκθεση αξιολόγησης στο σύνολό της. Η προώθηση αποσπασµάτων της έκθεσης αξιολόγησης δεν επιτρέπεται. 3.7 ικαίωµα χρήσης Πιστοποιητικού και Λογοτύπων Εφόσον υπάρχουν έγκυρα πιστοποιητικά της DQS σε ισχύ, ο Πελάτης δικαιούται να χρησιµοποιεί το πιστοποιητικό του και τα σχετικά σύµβολα πιστοποίησης (λογότυπα) για λόγους προβολής. Τα λογότυπα της DQS χρησιµοποιούνται συνήθως σε επιστολόχαρτα και φακέλους, σε διαφηµιστικά έντυπα, στο website, σε διαφηµιστικές καταχωρήσεις ή σε εταιρικά αυτοκίνητα. Τα λογότυπα συνδέονται άµεσα µε τον πιστοποιηµένο οργανισµό και το σύστηµα διαχείρισής του. Τα πιστοποιητικά και τα λογότυπα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για λόγους προβολής, υπό τους όρους που αναφέρονται σε αυτόν τον Κανονισµό Πιστοποίησης. Τέτοιου είδους χρήση περιορίζεται µόνο για το πεδίο και την περίοδο ισχύος της πιστοποίησης. Τα λογότυπα των πιστοποιητικών δεν πρέπει να συνδέονται απευθείας µε το προϊόν ή να CF 10_gr Σελ 3 of 6

4 χρησιµοποιούνται µε τρόπο ώστε να δίνουν την εντύπωση ότι σχετίζονται µε την συµµόρφωση ενός προϊόντος µε κάποιο πρότυπο ή οδηγία. Στην παράγραφο 5, Πιστοποιητικά και Λογότυπα, παρέχονται αναλυτικά οι σχετικοί κανόνες. Η DQS ελέγχει τη σωστή χρήση των λογοτύπων. 3.8 Ενστάσεις και Παράπονα Κάθε πελάτης έχει το δικαίωµα να ζητά να παρέχονται οι συµφωνηµένες υπηρεσίες µε τέτοιο τρόπο, που να ικανοποιεί µέσα σε λογικά πλαίσια τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του. Σε περίπτωση µη ικανοποίησης, ο Πελάτης έχει το δικαίωµα έκφρασης παραπόνων. Η DQS ζητά την απαραίτητη πληροφόρηση προς ανάλυση και βελτίωση. Σε περίπτωση διαφορετικής γνώµης µε τον αξιολογητή ή µε µια απόφαση πιστοποίησης της DQS, ο πελάτης έχει το δικαίωµα να καταθέσει ένσταση στην DQS. Εάν δεν µπορεί να δοθεί λύση από τα ενδιαφερόµενα άτοµα, ή τον εκπρόσωπο της DQS ή τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, τότε, µπορεί να γίνει γραπτή προσφυγή στη ιαιτητική Επιτροπή της DQS. 4. ικαιώµατα και υποχρεώσεις της DQS 4.1. Αξιολόγηση των Συστηµάτων ιαχείρισης Η DQS επαληθεύει τη συµµόρφωση και την αποτελεσµατικότητα ενός πιστοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης διενεργώντας τακτικές αξιολογήσεις (συνήθως σε ετήσια βάση). Για το σκοπό αυτό, η DQS δικαιούται να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του πελάτη στα πλαίσια των προγραµµατισµένων επισκέψεων, να παρατηρεί τις λειτουργιές, να ελέγξει τις διεργασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, να κάνει συνεντεύξεις µε το προσωπικό και τους εκπροσώπους, να ανασκοπήσει τα έγγραφα και τα σχετικά αρχεία, και να συλλέξει πληροφορίες µε άλλες τεχνικές αξιολόγησης. Εάν η DQS λάβει πληροφόρηση από τρίτα µέρη που αµφισβητεί τη συµµόρφωση ή αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος διαχείρισης που έχει πιστοποιηθεί από την DQS, τότε έχει το δικαίωµα να διενεργήσει επιπρόσθετη έκτακτη αξιολόγηση, µετά από συνεννόηση µε τον πελάτη ιαπίστευση και Έγκριση Η DQS είναι εγκεκριµένη από διάφορους φορείς διαπίστευσης και άλλες αρχές να εκδίδει εκθέσεις αξιολόγησης και πιστοποιητικά σύµφωνα µε διάφορα πρότυπα και οδηγίες. Αυτό περιλαµβάνει την υποχρέωση να επιτρέπεται στους υπαλλήλους ή άλλους συνεργάτες των φορέων αυτών να συµµετέχουν σε αξιολογήσεις. Στην έκταση που αυτό είναι απαραίτητο στη διαδικασία διαπίστευσης ή έγκρισης, η DQS επιτρέπει την πρόσβαση στα παραπάνω άτοµα τόσο στα δικά της αρχεία, όσο και σε δεδοµένα που σχετίζονται µε τους πελάτες. Τα άτοµα αυτά δεσµεύονται για απόλυτη εχεµύθεια. Μόνο όταν τα πρότυπα ή οι οδηγίες το απαιτούν ρητώς, δεδοµένα που σχετίζονται µε πελάτες ή αξιολογήσεις διαβιβάζονται στους φορείς αυτούς. Αποδεχόµενος αυτόν τον Κανονισµό Πιστοποίησης, ο πελάτης συναινεί και στις εφαρµοστέες απαιτήσεις διαπίστευσης ή έγκρισης, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ανωτέρω. Η DQS µπορεί να αναθέσει συγκεκριµένες εργασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης σε όποια εταιρεία του Οµίλου DQS UL έχει την απαραίτητη διαπίστευση ή έγκριση. Όταν τα πιστοποιητικά εκδίδονται από µια εταιρεία του Οµίλου διαφορετική από αυτή µε την οποία ο πελάτης έχει τη σύµβαση, όλα τα σχετικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παρόν ισχύουν οµοίως και για τη διαπιστευµένη εταιρεία του Οµίλου. 4.3 Ορισµός Αξιολογητών Ο ορισµός και η επιλογή των αξιολογητών είναι αποκλειστική αρµοδιότητα της DQS. Η DQS δεσµεύεται να χρησιµοποιεί µόνο αξιολογητές οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την εργασία µε βάση τα τεχνικά τους προσόντα, την εµπειρία τους και τις προσωπικές τους ικανότητες. Οι αξιολογητές πρέπει να είναι εγκεκριµένοι για το απαιτούµενο πρότυπο, να έχουν κατάλληλη εµπειρία στο αντικείµενο δραστηριότητας του πελάτη, καθώς και στη διοίκηση και τις επιθεωρήσεις. σε πολλές περιπτώσεις, η DQS µπορεί να ορίσει µια οµάδα αξιολόγησης, αποτελούµενη από δύο ή περισσότερους αξιολογητές. Κατόπιν ζήτησης, η DQS µπορεί να διαθέσει ένα σύντοµο βιογραφικό του αξιολογητή στον Πελάτη. Αν ο αξιολογητής καταστεί µη διαθέσιµος πριν ή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η DQS θα φροντίσει να οριστεί κατάλληλος αντικαταστάτης. 4.4 Προγραµµατισµός Αξιολογήσεων Η DQS και ο πελάτης προγραµµατίζουν από κοινού τις συναντήσεις τους εντός των χρονικών ορίων που επιβάλλονται από τις σχετικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση που ένα επιβεβαιωµένο ραντεβού ακυρωθεί από τον πελάτη, η DQS έχει το δικαίωµα να χρεώσει τον πελάτη για έξοδα που πραγµατικά προέκυψαν από την προετοιµασία της συνάντησης αυτής. 4.5 Χορήγηση του πιστοποιητικού Η DQS είναι υποχρεωµένη να χορηγήσει πιστοποιητικό και να το παραδώσει στον πελάτη, µετά την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων για πιστοποίηση και των υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται στη σύµβασή του. Η απόφαση για την πιστοποίηση είναι αποκλειστική ευθύνη της DQS και βασίζεται στη σύσταση του αξιολογητή και όλα τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, όπως αυτά καταγράφονται στην έκθεση αξιολόγησης. Τα πιστοποιητικά της DQS ισχύουν για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, συνήθως για περίοδο τριών ετών, ξεκινώντας από την ηµέρα έκδοσής τους. 4.6 Εµπιστευτικότητα και ασφάλεια δεδοµένων Η DQS δεσµεύεται ως προς την εµπιστευτικότητα σε ότι αφορά πληροφορίες που δεν είναι δηµόσια διαθέσιµες και διατίθενται σε αυτήν από τον πελάτη, είτε αυτές σχετίζονται µε εσωτερικά θέµατα του πελάτη, είτε µε τις επιχειρηµατικές σχέσεις του. Τα παραπάνω αφορούν CF 10_gr Σελ 4 of 6

5 επίσης προφορικά ή γραπτά αποτελέσµατα της αξιολόγησης. Η DQS δίδει πληροφορίες σε τρίτα µέρη µόνο µε γραπτή εξουσιοδότηση του πελάτη. Η DQS διατηρεί αρχεία σχετικά µε αξιολογήσεις το λιγότερο για ένα κύκλο πιστοποίησης (συνήθως τρία χρόνια). Οι παραπάνω δεσµεύσεις ισχύουν επίσης και µετά τη λήξη της σύµβασης. 4.7 ηµοσιότητα Η DQS διατηρεί και κοινοποιεί µητρώο όλων των πελατών της που κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό της DQS. Το µητρώο αυτό περιλαµβάνει την επωνυµία και τη διεύθυνση του πιστοποιηµένου οργανισµού καθώς και το πεδίο δραστηριότητας και το πρότυπο. Με την αποδοχή του παρόντος Κανονισµού, ο πελάτης συναινεί στη δηµοσίευση αυτής της πληροφόρησης. 4.8 Περιορισµός της υπευθυνότητας Η DQS παραµένει υπεύθυνη µόνο στην περίπτωση έντονης και καταφανούς αµέλειας. Το ίδιο ισχύει και για εντεταλµένους αντιπροσώπους και βοηθητικούς συνεργάτες της DQS. Στην περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε υπευθυνότητα από την DQS, αυτή καλύπτεται από σχετική ασφάλεια. 4.9 Ηλεκτρονική επικοινωνία Με την αποδοχή του παρόντος Κανονισµού, ο πελάτης επιτρέπει στην DQS να διαβιβάζει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εµπιστευτικές καθώς και άλλες πληροφορίες σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δίνονται από τον πελάτη. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η DQS δεν µπορεί να εγγυηθεί την µυστικότητα και εµπιστευτικότητα τέτοιων διαβιβάσεων. Ο πελάτης συµφωνεί ότι η αποστολή εµπιστευτικών πληροφοριών από τη DQS µέσω του ιαδικτύου ή άλλου δηµόσιου δικτύου δεν παραβιάζει την υποχρέωση για εµπιστευτικότητα και δεν είναι υπεύθυνη για ζηµιές που µπορεί να προκύψουν από τέτοιου είδους αποστολές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εµπιστευτικές αυτές πληροφορίες χειρίζονται µε τον ίδιο βαθµό προστασίας, όπως αναφέρεται παραπάνω ότι χειρίζεται η DQS τις εµπιστευτικές πληροφορίες. Αν ο πελάτης κάνει µια υπερσύνδεση στην ιστοσελίδα της DQS συµφωνεί ότι: (i) οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα της DQS ανήκουν στην DQS (ii) η συνδεόµενη ιστοσελίδα θα µεταφέρει το χρήστη απευθείας στην ιστοσελίδα της DQS χωρίς να επιβάλλονται πλαίσια, παράθυρα περιήγησης ή άλλα περιεχόµενα και (iii) η συνδεόµενη ιστοσελίδα δεν πρέπει να δηλώνει ότι ο Πελάτης ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες του υποστηρίζονται από την DQS. 5. Πιστοποιητικά και Λογότυπα πελάτη σε επιλεγµένα διεθνή και εθνικά πρότυπα καθώς και σε αναγνωρισµένες κλαδικές απαιτήσεις, εφόσον ο πελάτης έχει αποδείξει µέσω της αξιολόγησης ότι όλες οι σχετικές απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί. Ο πελάτης µπορεί τότε να χρησιµοποιήσει το πιστοποιητικό του και τα σχετικά σύµβολα πιστοποίησης. Με την χορήγηση ενός πιστοποιητικού, ξεκινά µια διαδικασία επιτηρήσεων που διασφαλίζει ότι η συµµόρφωση του συστήµατος διαχείρισης συνεχίζει να διατηρείται. Εάν υπάρξει αναφορά που να δηλώνει πως το σύστηµα διαχείρισης, οι διεργασίες, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του πελάτη δεν συµµορφώνονται µε τις νοµικές, τις κανονιστικές, τις απαιτήσεις για πιστοποίηση ή άλλες σχετικές απαιτήσεις, ο πελάτης συµφωνεί ότι πρέπει να συνεργάζεται µε την DQS για την εξακρίβωση των γεγονότων. Επίσης, στην περίπτωση που ο πελάτης λαµβάνει τέτοιου είδους αναφορά θα πρέπει να τη µοιραστεί µε την DQS, στην οποία θα πρέπει να αναφέρει τη σχετική µη-συµµόρφωση, καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες που έλαβε. Ο πελάτης συµφωνεί ότι η υπηρεσία της επιτήρησης, όπως οι αξιολογήσεις επιτήρησης και όποιες ειδικές αξιολογήσεις υλοποιούνται από την DQS, σχεδιάζονται έτσι ώστε να χρησιµεύουν µόνο ως έλεγχος των µέσων που χρησιµοποιεί ο πελάτης για να προσδιορίσει την συµµόρφωση του συστήµατος διαχείρισής του µε τις απαιτήσεις για πιστοποίηση, και ότι ο πελάτης δεν έχει αποδεσµευθεί από την ευθύνη του για το σύστηµα διαχείρισης που εφαρµόζει, τις διεργασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το πεδίο της επιθεώρησης. Τα πιστοποιητικά και τα λογότυπα των πιστοποιητικών δεν µεταφέρονται σε διαδόχους τίτλων ή άλλους οργανισµούς. Όταν ένα πιστοποιητικό λήγει, διακόπτεται, ανακαλείται ή ακυρώνεται ο πελάτης πρέπει να διακόψει κάθε προώθηση και προβολή ή άλλη χρήση της πιστοποίησης. Ο πελάτης δεσµεύεται να επιστρέψει το πιστοποιητικό έπειτα από ανάκληση ή ακύρωσή του. Το δικαίωµα διατήρησης του πιστοποιητικού αποκλείεται. Περισσότερες πληροφορίες για τα Λογότυπα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της DQS Hellas. 5.2 Μη έκδοση των πιστοποιητικών Η DQS µπορεί να εκδώσει πιστοποιητικά µόνο εάν όλες οι απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί κατά την αξιολόγηση (αρχική/επαναληπτική). Σε περίπτωση µη ικανοποίησης, ο αξιολογητής τεκµηριώνει τα ευρήµατά του σε µία έκθεση µη-συµµόρφωσης ή κοινοποιεί τα σηµεία τα οποία πρέπει να συµµορφωθούν, ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό. 5.1 Έκδοση Πιστοποιητικών και Χρήση Λογοτύπων Η DQS εκδίδει πιστοποιητικά τα οποία επιβεβαιώνουν τη συµµόρφωση του Συστήµατος ιαχείρισης του Όλες οι µη-συµµορφώσεις πρέπει να εξαλειφθούν πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού. Εάν είναι απαραίτητο, η DQS θα επαναλάβει την αξιολόγηση εξ ολοκλήρου ή µέρος αυτής. Εάν οι µη-συµµορφώσεις δεν CF 10_gr Σελ 5 of 6

6 έχουν εξαλειφθεί, ή εάν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού δεν έχουν επιτευχθεί ακόµη και µετά από την επακόλουθη αξιολόγηση, η διαδικασία πιστοποίησης καταλήγει στη χορήγηση µίας έκθεσης χωρίς πιστοποιητικό. 5.3 ιακοπή, Ανάκληση, Ακύρωση Πιστοποιητικού ιακοπή Η DQS έχει το δικαίωµα να διακόψει ένα πιστοποιητικό για περιορισµένο χρονικό διάστηµα αν ο πελάτης αποδεδειγµένα παραβαίνει τις συµφωνηµένες προς την DQS υποχρεώσεις του, π.χ. πιστοποίησης, νοµικές, οικονοµικές ή άλλες. Ειδικότερα εάν: οι διορθωτικές ενέργειες του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας δεν έχουν αποδεδειγµένα και αποτελεσµατικά εφαρµοσθεί µέσα στη συµφωνηµένη χρονική περίοδο, οι αξιολογήσεις που καθορίζονται από την DQS ως απαραίτητες για τη διατήρηση της πιστοποίησης δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και το επιτρεπτό χρονικό όριο των δώδεκα µηνών µέγιστο από την προηγούµενη αξιολόγηση έχει παραταθεί, η DQS δεν έχει ενηµερωθεί εγκαίρως για προγραµµατισµένες αλλαγές στο σύστηµα και άλλες αλλαγές που επηρεάζουν τη συµµόρφωση του συστήµατος µε το πρότυπο ή την προδιαγραφή που αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση, πιστοποιητικό της DQS, πιστοποιητικό του IQNet ή σύµβολο πιστοποιητικού έχει χρησιµοποιηθεί µε µη επιτρεπτό ή παραπλανητικό τρόπο, η εξόφληση πληρωµής για τις υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης δεν έχει πραγµατοποιηθεί εγκαίρως σύµφωνα µε τη σύµβαση που έχει υπογραφεί µεταξύ του πελάτη & της DQS, ούτε και µετά από σχετική ειδοποίηση. Η DQS ενηµερώνει τον πελάτη γραπτώς για τη διακοπή του πιστοποιητικού αναφέροντας τους λόγους καθώς και τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ώστε να ανανεωθεί η πιστοποίηση. πιστοποίησης, οι προαπαιτήσεις οι οποίες οδήγησαν στην έκδοση των πιστοποιητικών δεν ισχύουν πλέον, ο πελάτης λήγει οριστικά την σχέση σύµβασης µε την DQS Ακύρωση Η DQS έχει το δικαίωµα να ακυρώσει πιστοποιητικά ή να τα κηρύξει αναδροµικά µη-έγκυρα εάν: ανακαλυφθεί εκ των υστέρων ότι οι προαπαιτήσεις που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού δεν έχουν στην πραγµατικότητα ικανοποιηθεί, ο πελάτης έχει επηρεάσει την διαδικασία πιστοποίησης, µε τρόπο ώστε η αντικειµενικότητα, η ουδετερότητα και η ανεξαρτησία του αποτελέσµατος αξιολόγησης να αµφισβητούνται. Τέλος εγγράφου Οι πιστοποιήσεις διακόπτονται για περιορισµένο διάστηµα (συνήθως για µέγιστο 90 ηµέρες). Αν τα απαιτούµενα µέτρα έχουν αποδεδειγµένα και αποτελεσµατικά εφαρµοστεί µέχρι το τέλος της διορίας, η διακοπή της πιστοποίησης ακυρώνεται Ανάκληση Η DQS έχει το δικαίωµα να ανακαλεί πιστοποιητικά µέσω γραπτής ειδοποίησης εάν: η περίοδος διακοπής του πιστοποιητικού έχει ξεπεραστεί, δεν διασφαλίζεται η συµµόρφωση του συστήµατος διαχείρισης µε το πρότυπο ή την οδηγία στο οποίο βασίζεται, ο πελάτης συνεχίζει να χρησιµοποιεί την πιστοποίηση για προώθηση της εταιρείας του µετά τη διακοπή του πιστοποιητικού, ο πελάτης χρησιµοποιεί την πιστοποίηση µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπονοµεύει τη φήµη του φορέα CF 10_gr Σελ 6 of 6

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS µεταξύ της µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) Έκδοση 04 30 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...3 1.1 Γενικά...3 1.2 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Να καθορίσει τη διεργασία για την πιστοποίηση και επιτήρηση συστημάτων διαχείρισης προϊόντων από την. 2.0 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ισχύει για όλες τις υπηρεσίες πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/05/27-1-2011 1/4 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-1-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /02/06/08-01-09 1/17 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08-01-2009 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine Σελίδα 1 από 5 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει το τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης εντάσσονται στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 03 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 3 Σελίδα 1 από 11 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

17PROC INFORMATICS

17PROC INFORMATICS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Digitally signed by 17PROC002041496 INFORMATICS 2017-10-04 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV CYPRUS (TÜV NORD) LTD

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV CYPRUS (TÜV NORD) LTD 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV CYPRUS LTD στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιντζοπούλου Ελένη, ΠΕ03-ΠΕ11 Κατσιαούνη Σοφία, ΠΕ04.02 Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Έκδοση 02 15 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...3 2 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ...3 2.1 Γενικά...3 2.2 Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ AVRV A.E.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ AVRV A.E. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης AVRV A.E. Έκδοση 9 η (12/2016) - σελίδα 1 από 11 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/00/06-06-07 1/12 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06-06-2007 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών

ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Συστήματα Πoιότητας ISO 9001 σε εργοληπτικές και άλλες επιχειρήσεις μηχανικών Γιώργος Σταμπουλής Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ενημέρωση για τη φύση, το περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας TÜV AUSTRIA HELLAS Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο θέμα Διαχείριση Παραπόνων και Προσφυγών Δημιουργήθηκε σε αναθεώρηση Νο : 01 Ανασκοπήθηκε Αποδεσμεύτηκε Από :

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης

Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης Αντίγραφο Νο Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος Κανονισμού χωρίς γραπτή άδεια της NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.E.

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /03/00/26-02-2015 1/16 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 03 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: O Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/03 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

κλειδιά

κλειδιά ΚΩ ΙΚΟΣ:S-KAN02.2. HOTEL ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 9 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την κατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων δωµατίων (ΞΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός ιευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/04/2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός ιευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/04/2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 37 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ISO 14001 KAI EMAS) 6 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 5. Ευθύνη της Διοίκησης

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 5. Ευθύνη της Διοίκησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ISO 22000:2005 & ISO 9001:2000 ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ημ/νία Ισχύος: Έκδοση: ΠΕΛΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ: ΤΟΠΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα