ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ BRAILLE: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΥΦΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ BRAILLE: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΥΦΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"

Transcript

1 Υποστηρικτική Τεχνολογία και τυφλοί µαθητές ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ BRAILLE: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΥΦΛΟΥΣ ΚΑΙ Βασίλειος Αργυρόπουλος, Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής, Παν/µιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα. Χριστίνα Ηλιάδου, ασκάλα Πληροφορικής, Σχολή Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας», Λευκωσία, Κύπρος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα πιλοτική έρευνα περιγράφει και αναλύει δεδοµένα που προέκυψαν από ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε δέκα τυφλούς µαθητές και φοιτητές στην Κύπρο. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν: α) η συχνότητα χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας από µαθητές και φοιτητές, β) η συχνότητα ενασχόλησης τους µε τη γραφή και ανάγνωση µέσω του κώδικα Braille και γ) οι απόψεις και στάση τους απέναντι στο σύστηµα Braille. Τα ευρήµατα της έρευνας αναδεικνύουν τη σηµαντική επίδραση που µπορεί να έχει η υποστηρικτική τεχνολογία στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραµµατισµού των τυφλών ατόµων καθώς και τις κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις που έχει το σύστηµα Braille όσον αφορά στην αποδοχή του από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 1. Εισαγωγή Οι δεξιότητες γραµµατισµού και ειδικότερα εκείνες της γραφής και της ανάγνωσης θεωρούνται βασικές και προαπαιτούµενες για την επιτυχία και ευτυχία του παιδιού και ειδικότερα του τυφλού παιδιού γιατί συνδέονται άµεσα µε την επικοινωνία και την εργασία (Koenig & Holbrook, 2). Οι διαδικασίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων του γραµµατισµού στα παιδιά µε σοβαρά προβλήµατα όρασης που χρησιµοποιούν Braille είναι παρόµοιες µε εκείνες των βλεπόντων παιδιών που χρησιµοποιούν το έντυπο κείµενο (McCall, 1999). Εκείνο που σίγουρα διαφέρει είναι ο τρόπος µε τον οποίο τα τυφλά παιδιά κατανοούν τη δοµή του περιβάλλοντός τους καθώς και εκείνη του γραπτού λόγου, αναπτύσσοντας µια ιδιότυπη λογική, συνυφασµένη κατά κύριο λόγο µε την αφή (Argyropoulos, 22 Cromer, 1973 Koenig & Holbrook, 2). Πιο συγκεκριµένα, στην εκπαίδευση των τυφλών και αµβλυώπων µαθητών η εκµάθηση του κώδικα Braille σε όλες τις µορφές του αποτελεί στόχος και σηµαντική υπόθεση για ένα ολοκληρωµένο αναλυτικό πρόγραµµα (Κουτάντος, 25 Λιοδάκης, 2). Παρόλο που η σηµαντικότητα του Braille είναι διεθνώς αναγνωρισµένη έχει κάνει την εµφάνισή του ένα φαινόµενο κατά το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει µια πτωτική τάση στην 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 743

2 Β. Αργυρόπουλος & Χ. Ηλιάδου ανάγνωση και γραφή του Braille από τους τυφλούς χρήστες. Πρόσφατες έρευνες µάλιστα έδειξαν ότι όλο και λιγότεροι µαθητές διαβάζουν και γράφουν Braille (Argyropoulos et al., 25 Gray & Wilkins, 25 McCall, 1997). Ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι πιθανές αιτίες του παραπάνω φαινόµενου αποτελούν η υπερβολική χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας που µπορεί να λειτουργεί εις βάρος της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του γραµµατισµού, η πολυπλοκότητα του ίδιου του κώδικα Braille καθώς και κάποια προκατάληψη απέναντι στη τυφλότητα και στο σύστηµα Braille (Miller, 1999 Troughton, 1992 Spungin, 1996). Άλλη ερµηνεία επίσης µπορεί να αποτελεί η αναποτελεσµατική εφαρµογή διδακτικών µεθόδων όπου δεν επιτυγχάνεται η µετάδοση ενθουσιασµού στα παιδιά για το σύστηµα Braille ή δεν οικοδοµείται ένα κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον για την ανάπτυξη της Braille ανάγνωσης και γραφής (Παπαδόπουλος, 25). Συνοψίζοντας, η έρευνα µέχρι τώρα δείχνει πως το Braille αποτελεί αναµφισβήτητα το µέσο µε το οποίο οι τυφλοί µαθητές αποκτούν πρόσβαση στην πληροφορία και η τεχνολογία έχει βοηθήσει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Η έλλειψη όµως ικανοποιητικών αριθµών επιµορφωτικών σεµιναρίων σε ζητήµατα τεχνολογίας στα ειδικά σχολεία ή σε ενταξιακές εκπαιδευτικές δοµές σε συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα του κώδικα Braille (διαφορετικές συµβολογραφίες για διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα) πιθανά να οδηγούν στην εµφάνιση του φαινοµένου να µειώνεται ο αριθµός των τυφλών παιδιών ή ατόµων που διαβάζουν ή γράφουν Braille (Allman, 1998 Amato, 22 Arter & Layton, 2 Fellenius, 1999 Knowlton & Berger, 1999). Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα µιας πιλοτικής έρευνας που διεξήχθη στη Σχολή Τυφλών της Κύπρου «Άγιος Βαρνάβας», µε συµµετέχοντες µαθητές και φοιτητές. Στόχοι της έρευνας ήταν η διερεύνηση: α) των προτιµητέων τρόπων µελέτης τόσο των φοιτητών όσο και των µαθητών, β) της συχνότητας χρήσης του κώδικα Braille τόσο στη γραφή όσο και στην ανάγνωση και γ) των απόψεων των συµµετεχόντων όσον αφορά στον κώδικα Braille και στις υποστηρικτικές τεχνολογίες. Παράλληλα γίνεται σύγκριση µεταξύ των οµάδων των µαθητών και φοιτητών µέσα από ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα. 2. Πλαίσιο της έρευνας Συµµετέχοντες Ως κέντρο συλλογής των δεδοµένων - όπως αναφέρθηκε και παραπάνω - επιλέχτηκε η Σχολή Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» της Κύπρου στη Λευκωσία. Επιλέχτηκε η συγκεκριµένη εκπαιδευτική δοµή διότι είναι η µοναδική στην Κύπρο που αφορά στην εκπαίδευση και στήριξη ατόµων µε σοβαρά προβλήµατα όρασης. Οποιαδήποτε υπηρεσία, ευκολία, εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό αφορά στα άτοµα αυτά, προσφέρεται από τη συγκεκριµένη Σχολή στη Λευκωσία. Συγκεκριµένα, παρέχονται τα εξής: στήριξη σε ενταγµένους µαθητές σε οποιαδήποτε σχολεία στην Κύπρο, εκπαίδευση και προετοιµασία µαθητών για την ένταξη σε συνηθισµένα σχολεία, 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 744

3 Υποστηρικτική Τεχνολογία και τυφλοί µαθητές εκπαίδευση ενταγµένων µαθητών ή/και ενηλίκων σε διάφορα εξειδικευµένα και µη θέµατα όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητικότητα και προσανατολισµός, δεξιότητες, µουσική, µεταγραφές βιβλίων και περιοδικών για µαθητές, φοιτητές και ενήλικες και τέλος, στήριξη σε εξετάσεις που αφορούν µαθητές (τελικές ή εισαγωγικές σε πανεπιστήµια), ενήλικες (για πρόσληψη σε δηµόσιες ή µη υπηρεσίες), καθώς και παροχή του αναγκαίου εξοπλισµού. Ακόµα όποιος γνωρίζει Braille στη Κύπρο το έχει µάθει στη Σχολή «Άγιος Βαρνάβας». Στην πιλοτική έρευνα πήραν µέρος συνολικά δέκα άτοµα όπου διαχωρίστηκαν σε δύο ισάριθµες οµάδες: πέντε µαθητές και πέντε φοιτητές. Το ηλικιακό εύρος των µαθητών ήταν 8-18 ετών και το αντίστοιχο των φοιτητών χρονών. Όλοι οι µαθητές και φοιτητές χρησιµοποιούσαν Braille και σύµφωνα µε τους ιατρικούς τους φακέλους δεν είχαν επιπρόσθετες δυσκολίες. Μέθοδος Τα δεδοµένα συλλέχτηκαν µέσω ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων. Τόσο οι δάσκαλοι όσο οι µαθητές και φοιτητές ενηµερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και τα ονόµατά τους παρέµειναν άγνωστα για την τήρηση των προσωπικών δεδοµένων. Οι συνεντεύξεις ακολουθούσαν κυρίως τρεις άξονες ανάπτυξης και αφορούσαν στους µαθητές και τους φοιτητές. Πιο συγκεκριµένα αφορούσαν: α) στις επιλογές τους όσον αφορά τον τρόπο µελέτης, β) στη συχνότητα γραφής και ανάγνωσης Braille και γ) στις απόψεις τους και γενικότερα τη στάση τους απέναντι στο Braille. 3. Αποτελέσµατα Η έρευνα αυτή, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, χαρακτηρίζεται ως πιλοτική, και τα πρώτα αποτελέσµατα αφορούν στις οµάδες των µαθητών και φοιτητών. Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή και εν µέρει ερµηνεία των αποτελεσµάτων οµαδοποιηµένη σε τέσσερις ενότητες. Α: Συχνότητα χρήσης ακουστικής αναπαράστασης της πληροφορίας Από τα δεδοµένα, όπως αυτά απεικονίζονται στο ιάγραµµα 1, παρατηρείται ότι τόσο οι µαθητές στο ειδικό σχολείο όσο και οι φοιτητές στην πλειονότητα τους δεν χρησιµοποιούν κασέτες για τη µελέτη τους (6% των µαθητών αλλά και των φοιτητών σπάνια χρησιµοποιούν κασέτες). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 745

4 Β. Αργυρόπουλος & Χ. Ηλιάδου ιάγραµµα 1: Συχνότητα χρήσης κασετών από µαθητές και φοιτητές ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΤΩΝ 7% 6% 6 6 5% 4% 3% 2% % % πολλές ώρες λίγες ώρες κάποιες ώρες την εβδοµάδα σπάνια Αντίθετα, το διάγραµµα 2 δίνει την πληροφορία πως τόσο οι µαθητές όσο και οι φοιτητές χρησιµοποιούσαν µε µια χρονική οµοιοµορφία την υποστηρικτική τεχνολογία και ειδικότερα στους συνθέτες οµιλίας. Σε σύγκριση µε τη χρήση των κασετών (βλ. ιάγραµµα 1) φαίνεται ότι τόσο οι µαθητές όσο και οι φοιτητές προτιµούσαν να µελετούν ακουστικά µέσω τεχνολογικών βοηθηµάτων και όχι µέσω παλιών παραδοσιακών τρόπων ηχογραφηµένου υλικού όπως είναι οι κασέτες. ιάγραµµα 2: Συχνότητα χρήσης συνθέτη οµιλίας από µαθητές και φοιτητές ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗ ΟΜΙΛΙΑΣ 7% 6% 6 6 5% 4% 3% 2% % % πολλές ώρες λίγες ώρες κάποιες ώρες την εβδοµάδα σπάνια Β: Συχνότητα χρήσης Braille (γραφή & ανάγνωση) Τα ιαγράµµατα 3 & 4 είναι αρκετά δηλωτικά ως προς τις πληροφορίες που παρέχουν. Ως διαγράµµατα παρουσιάζουν οµοιότητες ενώ οι οµάδες µεταξύ τους (µαθητές και φοιτητές) παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές. Αναλυτικότερα, από το ιάγραµµα 3 φαίνεται ότι οι µαθητές αφιερώνουν περισσότερες ώρες καθηµερινά στο διάβασµά τους µέσω της αφής (Braille 4% των µαθητών πολλές ώρες και 6% λίγες ώρες), ενώ η πλειοψηφία των φοιτητών εµφανίζει πολύ πιο µικρή συχνότητα ανάγνωσης µέσω Braille (6% κάποιες ώρες την εβδοµάδα και 2% 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 746

5 Υποστηρικτική Τεχνολογία και τυφλοί µαθητές σπάνια). Η διαφορά των δύο οµάδων ως προς την συχνότητα ανάγνωσης µέσω Braille είναι κατά κάποιο τρόπο αντιδιαµετρική. Το φαινόµενο αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι στα σχολεία οι µαθητές ακολουθούν ένα πιο καθοδηγητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα όπου συνιστάται και επιβάλλεται η µελέτη µέσω Braille, ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στους φοιτητές είναι σαφώς λιγότερο καθοδηγητικό και ίσως και λιγότερο ή και καθόλου παρεµβατικό. ιάγραµµα 3: Συχνότητα ανάγνωσης Braille από µαθητές και φοιτητές ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ BRAILLE 7% 6% 6 6 5% 4% 3% 2% % % πολλές ώρες λίγες ώρες κάποιες ώρες την εβδοµάδα σπάνια Το ιάγραµµα 4 ενισχύει κατά κάποιο τρόπο τις πληροφορίες που παρέχει το ιάγραµµα 3. Πιο συγκεκριµένα όλοι οι µαθητές φαίνεται ότι καθηµερινά γράφουν Braille, ενώ όλοι οι φοιτητές σπάνια ή κάποιες ώρες µόνο την εβδοµάδα ασκούνται στον κώδικα Braille. ιάγραµµα 4: Συχνότητα γραφής Braille από µαθητές και φοιτητές ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE 7% 6% 6 6 5% 4% 3% 4 4 2% 1% % πολλές ώρες λίγες ώρες κάποιες ώρες την εβδοµάδα σπάνια Γ: Προτιµήσεις µέσων µελέτης Τα δεδοµένα του 5 ου διαγράµµατος παρέχουν πληροφορίες που φαινοµενικά έρχονται σε µερική αντίθεση µε εκείνες των διαγραµµάτων 3 & 4. Όταν ρωτήθηκαν οι φοιτητές 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 747

6 Β. Αργυρόπουλος & Χ. Ηλιάδου για το ποιο ήταν το προτιµητέο µέσο για τη µελέτη τους, το µεγαλύτερο ποσοστό τους (6%) απάντησαν «µέσω Braille», ενώ οι ίδιοι δεν διάβαζαν ούτε έγραφαν τόσο συχνά Braille (βλ. Γραφήµατα 3 & 4). Από την άλλη, οι επιλογές των προτιµητέων µέσων µελέτης της οµάδας των µαθητών φαίνεται να συγκλίνουν στο Braille και στους συνθέτες οµιλίας, γεγονός που συµφωνεί µε τα δεδοµένα των γραφηµάτων 2, 3 & 4. ιάγραµµα 5: Προτιµήσεις µέσων µελέτης από µαθητές και φοιτητές ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % braille κασέττες συνθέτες οµιλίας συνδυασµός : Απόψεις και στάσεις απέναντι στο Braille 1. Μαθητές Όλοι οι µαθητές τόνισαν ιδιαίτερα τη σηµαντικότητα που έχει το Braille στη ζωή τους. Οι περισσότεροι επεσήµαναν ότι το Braille αποτελεί το µόνο µέσο άµεσης επικοινωνίας µε την πληροφορία, είτε αυτή είναι σχολική είτε είναι εξωσχολική. Άλλοι πάλι µαθητές θεώρησαν ότι το Braille αποτελεί το µόνο µέσο για την ολοκληρωµένη κοινωνικοποίησή τους. Στη συνέχεια παρατίθενται σχετικά αποσπάσµατα από τις ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις που υλοποιήθηκαν µε τους µαθητές: «το Braille µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε απευθείας επικοινωνία µε το κείµενο», «είναι ένας τρόπος επικοινωνίας», «χωρίς καλή γνώση τού Braille θα ένιωθα αµόρφωτος». Παρόλα αυτά διατυπώθηκαν και κάποιες δυσκολίες που συναντούν κατά τη µελέτη τους µέσω Braille, όπως για παράδειγµα η δυσκολία τού να συµπληρώσουν ή να αφαιρέσουν κάποιο κείµενο από µια σελίδα Braille που έχουν ήδη γράψει ή ο ιδιαίτερος θόρυβος που παράγει µια µηχανή (Brailler), η δυσκολία του εντοπισµού ενός συγκεκριµένου σηµείου ανάµεσα στις πολλές σελίδες ενός βιβλίου Braille ή τέλος οι δυσκολίες που συναντούν στον κώδικα Braille όσον αφορά την ορθογραφία και τη συµβολογραφία του. Ενδεικτικά παρατίθενται µερικά σχόλια των µαθητών: «µε δυσκολεύει η ορθογραφία και τα σύµβολα στις ξένες γλώσσες», «τα βιβλία µας φθείρονται εύκολα και είναι µεγάλα και δε µπορούµε εύκολα να τα κουβαλάµε», «δυσκολεύοµαι πολύ να βρω γρήγορα κάτι που θέλω στα βιβλία µου, ενώ οι βλέποντες το βρίσκουν αµέσως», «δυσκολεύοµαι λίγο στα σηµεία στίξης», «η ταχύτητα µου δεν νοµίζω ότι είναι πολύ καλή». 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 748

7 Υποστηρικτική Τεχνολογία και τυφλοί µαθητές 2. Φοιτητές Οι φοιτητές, όπως και οι µαθητές, επεσήµαναν τη σηµαντικότητα του Braille στις σπουδές τους αλλά και στη ζωή τους γενικότερα εκφράζοντας όµως και κάποιες επιφυλάξεις. Κάποιοι θεωρούσαν ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας µπορεί να αντικαταστάσει το Braille σε επίπεδο γραφής και ανάγνωσης µέσω συνθετών οµιλίας και ανανεώσιµων διατάξεων Braille (Κουρουπέτρογλου & Φλωριάς, 23). Άλλοι φοιτητές επεσήµαναν ότι ο ρυθµός γραφής ή ανάγνωσης µέσω Braille είναι σηµαντικά αργός µε αποτέλεσµα να µην προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σχολής τους ή στη µελέτη της ύλης την περίοδο των εξετάσεων. Αναφέρθηκε και από τους φοιτητές η δυσχρηστία των µεγάλων σε όγκο βιβλίων Braille καθώς και η δυσκολία εύρεσης κάποιου συγκεκριµένου χωρίου µέσα στις σελίδες ενός µεταγραµµένου βιβλίου Braille. Τέλος οι φοιτητές αναφέρθηκαν στη δυσκολία διόρθωσης ή τροποποίησης γενικότερα ενός κειµένου Braille όταν αυτό έχει γραφτεί. Παρατίθενται και εδώ σχετικά αποσπάσµατα: «το Braille είναι σπουδαίο ζήτηµα για εµάς τους τυφλούς γιατί µε αυτό ουσιαστικά καταφέρνουµε και έχουµε πρόσβαση στην πληροφορία», «νοµίζω ότι δε χρειάζεται να διαβάζουµε τόσο πολύ Braille ούτε και να γράφουµε από τη στιγµή που υπάρχουν screen readers και συνθέτες οµιλίας για τη πρόσβασή µας στην πληροφορία», «µε δυσκολεύει η µικρή µου ταχύτητα», «πολύ σηµαντικό το Braille διότι έτσι έχουµε άµεση επαφή µε το κείµενο και κατά συνέπεια το κατανοούµε και καλύτερα», «όταν χρειάζεται να γράψω µεγάλα κείµενα κουράζοµαι πολύ». 3. Γονείς Το παρακάτω διάγραµµα αναφέρεται στους γονείς και βλέποντες φίλους τόσο των µαθητών όσο και των φοιτητών, απαντώντας στην ερώτηση αν γνωρίζουν Braille. Τα δεδοµένα του διαγράµµατος 6 παρέχουν την πληροφόρηση ότι µόνο ένας γονέας ενός τυφλού µαθητή ήξερε πολύ καλά το σύστηµα Braille, οι γονείς δύο µαθητών γνώριζαν ελάχιστα πράγµατα για το Braille, ενώ οι υπόλοιποι δεν ήξεραν τίποτα. Εντυπωσιακό είναι ότι οι γονείς όλων των φοιτητών δε γνώριζαν καθόλου τον κώδικα Braille. ιάγραµµα 6: Γονείς και Braille BRAILLE ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ 12% 1% 8% 6% 4% 2% % πολύ καλά καλά µέτρια ελάχιστα καθόλου 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 749

8 Β. Αργυρόπουλος & Χ. Ηλιάδου 4. Βλέποντες φίλοι & συµµαθητές Οι πληροφορίες που παρέχει το διάγραµµα 7 είναι παρόµοιες µε εκείνες του 6 ου µε ενισχυµένη την αρνητική διάσταση του θέµατος. Οι βλέποντες φίλοι τόσο των τυφλών µαθητών όσο και των τυφλών φοιτητών έχουν παντελή άγνοια του Braille, γεγονός που δηλώνει τουλάχιστον την έλλειψη ευαισθητοποίησης των βλεπόντων για τον τρόπο προσέγγισης των τυφλών συµµαθητών και συµφοιτητών τους αντίστοιχα στα ίδια γνωστικά αντικείµενα που µελετούν και σπουδάζουν όλοι µαζί. ιάγραµµα 7: Βλέποντες φίλοι/ συµµαθητές & Braille ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΙΛΟΙ/ΣΥΜ & BRAILLE 12% 1% 8% 6% 4% 2% % πολύ καλά καλά µέτρια ελάχιστα καθόλου Τόσο οι τυφλοί µαθητές όσο και οι τυφλοί φοιτητές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός της παντελούς άγνοιας των ανθρώπων του στενού οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντός αναφορικά στο σύστηµα Braille. 4. Συζήτηση Το δείγµα της έρευνας - όπως άλλωστε έχει αναφερθεί είναι µικρό για να γενικευτούν τα συµπεράσµατα. Παρόλα αυτά επειδή ο πληθυσµός των τυφλών στη Λευκωσία δεν είναι µεγάλος αναδεικνύονται δεδοµένα τα οποία χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και ανάλυσης. Πιο συγκεκριµένα, τόσο οι µαθητές όσο και οι φοιτητές φαίνεται ότι έχουν εξοικειωθεί αρκετά µε την υποστηρικτική τεχνολογία ειδικότερα µε τους συνθέτες οµιλίας και δε χρησιµοποιούν ιδιαίτερα ηχογραφηµένο υλικό από κασέτες (βλ. ιαγράµµατα 1 & 2). Εκεί όµως που οι δύο οµάδες διαφοροποιούνται αρκετά είναι στη ανάγνωση µέσω αφής (Braille) καθώς και στη άσκηση της γραφής Braille. Οι µεν µαθητές παρουσιάζουν ακριβώς την ίδια συχνότητα ανάγνωσης και γραφής Braille (4% των µαθητών διαβάζουν και γράφουν πολλές ώρες), ενώ η πλειοψηφία των φοιτητών διαβάζει Braille κάποιες ώρες την εβδοµάδα (6%) και γράφει σπάνια (6%). Η ερµηνεία αυτών των δεδοµένων θα µπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι στο σχολείο τα παιδιά ακολουθούν συγκεκριµένες µεθόδους και τεχνικές που υποδεικνύονται από 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 75

9 Υποστηρικτική Τεχνολογία και τυφλοί µαθητές τους δασκάλους τους. Οι δάσκαλοι επειδή γνωρίζουν τη σηµαντικότητα της ανάπτυξης δεξιοτήτων των παιδιών όσον αφορά στο γραµµατισµό, σίγουρα εφαρµόζουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα πράγµα που δε γίνεται φυσικά στο πανεπιστήµιο. Μια άλλη ίσως συµπληρωµατική εξήγηση θα µπορούσε να είναι το γεγονός ότι τα πανεπιστηµιακά βιβλία τα οποία είναι µεταγραµµένα σε Braille είναι πολύ λιγότερα από εκείνα που είναι στο σχολείο ( ηµοτικό & Γυµνάσιο), µε αποτέλεσµα οι φοιτητές να µην αφιερώνουν χρόνο στο διάβασµα ή στο γράψιµο µέσω Braille αφού δεν υπάρχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Οι πληροφορίες που παρέχει το διάγραµµα 5 είναι πραγµατικά ενδιαφέρουσες από τη µεριά των φοιτητών. Πιο συγκεκριµένα, ενώ η πλειοψηφία των φοιτητών προτιµά να µελετά µέσω Braille στην πραγµατικότητα δεν το κάνει. Τα δεδοµένα του διαγράµµατος 5 φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση µε εκείνα των ιαγραµµάτων 2, 3 & 4. Μια πιθανή εξήγηση είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετά πανεπιστηµιακά βιβλία Braille µε αποτέλεσµα οι φοιτητές αν και θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση µέσω αφής - όπως οι βλέποντες συµφοιτητές τους µέσω όρασης - δεν έχουν τη δυνατότητα. Άλλη πιθανή εξήγηση θα µπορούσε να αποτελεί το γεγονός ότι το διάβασµα µιας πανεπιστηµιακής ύλης µέσω Braille θα ήταν πολύ πιο χρονοβόρα από ότι να διαβαζόταν ακουστικά (aural reading), µε αποτέλεσµα οι τυφλοί σπουδαστές να προτιµούν τους συνθέτες οµιλίας (βλ. 2). Σίγουρα, χρειάζεται να γίνει περισσότερη έρευνα εις βάθος για να εντοπιστούν όλα τα πιθανά αίτια της µειωµένης χρήσης ανάγνωσης και γραφής Braille που εµφανίζεται καθώς οι µαθητές ανέρχονται σε µεγαλύτερες τάξεις, ειδικότερα κατά τη διάρκεια των πανεπιστηµιακών τους σπουδών. Θα µπορούσε πάντως να αποδοθεί µια θετική συσχέτιση της µειωµένης χρήσης Braille ειδικότερα της γραφής Braille µε την ολοένα και αυξανόµενη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας (βλ. 2). Επίσης τα ευρήµατα αυτά φαίνεται να συµφωνούν και µε τα ερευνητικά δεδοµένα της διεθνούς βιβλιογραφίας (βλ. Εισαγωγή). Ένα άλλο σηµείο που αξίζει να σηµειωθεί είναι οι δυσκολίες που ανέφεραν οι µαθητές που αντιµετωπίζουν µε τον κώδικα αυτό καθαυτό του Braille (βλ. 1). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επίσης να µελετηθεί το σύνολο των τεχνικών και των πρακτικών διδασκαλίας του Braille, γιατί είναι πιθανό η µη συχνή ενηµέρωση και επιµόρφωση των δασκάλων πάνω στα ζητήµατα του Braille να δηµιουργεί κενά στη διδασκαλία του µε αποτέλεσµα οι µαθητές να αναζητούν άλλους τρόπους για την κάλυψη των αναγκών τους. Τέλος θεωρείται πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των τυφλών µαθητών και φοιτητών του δείγµατος δεν γνώριζαν καθόλου Braille (βλ. ιαγράµµατα 6 & 7). Το ζήτηµα αυτό αναδεικνύει ότι η αποδοχή και η χρήση του κώδικα Braille εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως κοινωνικοί και πολιτισµικοί (Spungin, 1996). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 751

10 Β. Αργυρόπουλος & Χ. Ηλιάδου 5. Συµπεράσµατα Η σηµασία της χρήσης του κώδικα Braille από τα άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα όρασης είναι πολύ µεγάλη διότι έτσι ανεξαρτητοποιούνται και αποκτούν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες µέσω της σύγχρονης τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι δάσκαλοι να ζητούν συστηµατικά υλικό σε Braille και να παρέχουν στους µαθητές ακριβείς οδηγίες εκµάθησης Braille συνδυάζοντας την ευχάριστη ατµόσφαιρα ενός µαθησιακού περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε αντισταθµιστικές δεξιότητες γραµµατισµού (Koenig & Holbrook, 2 Rex, 1989). Επίσης θα πρέπει η υποστηρικτική τεχνολογία να εισάγεται στη ζωή κάθε τυφλού ατόµου µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύει τις δεξιότητες γραµµατισµού και όχι να τις υποκαθιστά (Wolffe, 23). Η παρούσα έρευνα θα ήταν πιο ολοκληρωµένη εάν λαµβάνονταν υπόψη και οι θέσεις των δασκάλων της Σχολής Τυφλών στα ζητήµατα που αναφέρθηκαν οι τυφλοί µαθητές και φοιτητές. Αυτή θα είναι η συνέχεια της παρούσης πιλοτικής έρευνας καθώς και η αύξηση του δείγµατος για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων. Πάντως θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν λίγα ερευνητικά δεδοµένα που αφορούν στις υποστηρικτικές τεχνολογίες και την επίδραση τους πάνω στις δεξιότητες γραµµατισµού των τυφλών παιδιών (Argyropoulos et al., 25). Τέλος είναι σηµαντικό να µελετηθεί η υπόθεση της γραφής Braille µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα περιλαµβάνει κοινωνικο-οικονοµικές και πολιτιστικές παραµέτρους. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται, διασφαλίζεται και ενισχύεται η ουσία και ο σκοπός της ένταξης που δεν είναι άλλη παρά η ισότητα µέσα από την αναγνώριση της διαφορετικότητας. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Allman, C.B. (1998). Braille communication skills: What teachers teach and visually impaired adults use. Journal of Visual Impairment and Blindness, 92(5), Amato, S. (22). Standards for competence in Braille literacy skills in teacher preparation programs. Journal of Visual Impairment and Blindness, 96(3), Argyropoulos, V. (22). Tactual shape perception in relation to the understanding of geometrical concepts by blind students. The British journal of Visual Impairment, Vol. 2, No. 1, Argyropoulos, V., Leoutsakos, B., & Martos, A., (25). Blind students and spelling: An Investigation into braille literacy skills. Proceedings of the ICEVI European Conference 25 on Education aiming for Excellence, , Chemnitz. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 752

11 Υποστηρικτική Τεχνολογία και τυφλοί µαθητές Arter, C. & Layton, L. (2). Reading Preferences of Pupils with Visual Impairment. The British journal of Visual Impairment, 18 (1), Cromer, R. F. (1973). Conservation by the congenitally blind. British Journal of Psychology, 64, Fellenius, K. (1999). Computer-based instruction for young braille readers in mainstream education an evaluation study. Visual Impairment Research, 1 (3), Gray, G., & Wilkins, S., M., (25). A snapshot of 23-4: blind and partially sighted in Higher Education and Northern Ireland. The British journal of Visual Impairment, 23, (1), 4-1. Knowlton, M., & Berger, K. (1999). Competencies required of Braille teachers. Re:View, 3(4), Koenig, A., J. & Holbrook, M. C. (2). Literacy Skills. In Koenig, A. J. & Holbrook, M. C. (Ed). Foundations of Education. Vol. II. Instructional Strategies for Teaching Children and Youths with Visual Impairments. AFB Press. Miller, B. (1999). Spelling Bees and Grammar Gorillas. The Braillle Monitor. November, 42(9). [online]. Available at <http://www.nfb.org/slate/slss994.htm> (accessed 8 August 24). McCall, S. (1997). The Development of Literacy through Touch. In H. Mason & S. McCall (Eds), Visual Impairment Access to Education for Education for Children and Young People. London: David Fulton. McCall, S. (1999). Accessing the curriculum. In Arter, C., Mason, L. H., McCall, S. & Stone, S. (1999). Children with Visual Impairment in Mainstream Settings. David Fulton Publishers. London. Rex, E. J. (1989). Issues Related to Literacy of Legally Blind Learners. Journal of Visual Impairment & Blindness, June, Spungin, S. J. (1996). Braille and Beyond: Braille Literacy in a Larger Context. Journal of Visual Impairment & Blindness (Special Issue on Literacy), 9(3). Troughton, M. (1992). One is Fun. [online]. Available at <http://snow.utoronto.ca/best/special/oneisfun/chapter_1.htm> (accessed 22). Wolffe, K. (23). Wired to Work: A Qualitative Analysis of Assistive Technology Training for People with Visual Impairments. Journal of the Visual Impairment and Blindness, 97(11). Κουρουπέτρογλου, Θ. Γ., & Φλωριάς, Ι. Ε. (23). Επιστηµονικά σύµβολα κατά Braille στον Ελληνικό χώρο. ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 753

12 Β. Αργυρόπουλος & Χ. Ηλιάδου Κουτάντος, Ι.. (25). Η Εκπαίδευση Παιδιών και Νέων µε Μειωµένη Όραση. Ελληνικά Γράµµατα. Λιοδάκης, Β.. (2). Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για Τυφλούς. Ατραπός Παπαδόπουλος, Σ. Κ. (25). Τύφλωση και Ανάγνωση. Εκδόσεις: ΖΗΤΗ. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 754

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Καραγιάννη-Κυρίλλου Λίτσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN

PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Προσόντα για λειτουργούς Εγχειρίδιο Εισαγωγή αλφαβητισµού PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Contract Number: 229564CP120061-DEGRUNDTVIGG1 Project

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση κειμένου από άτομα με πρόβλημα όρασης: σύγκριση φυσικής και συνθετικής ομιλίας

Κατανόηση κειμένου από άτομα με πρόβλημα όρασης: σύγκριση φυσικής και συνθετικής ομιλίας Κατανόηση κειμένου από άτομα με πρόβλημα όρασης: σύγκριση φυσικής και συνθετικής ομιλίας Μπαρούτη Μαριαλένα 1, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 2, Κουρουπέτρογλου Γεώργιος 3 1 Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Ειδικότητα: Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Ιδιότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση µαθητών µε προβλήµατα όρασης και γραφή Braille

Εκπαίδευση µαθητών µε προβλήµατα όρασης και γραφή Braille επιστηµονική επιµορφωτική ηµερίδα: Εκπαίδευση µαθητών µε προβλήµατα όρασης και γραφή Braille Εγκαταστάσεις New York College 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009-ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ εισηγήτρια Δρ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΙΟΥΡΕΑ Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Γωγάκη Ηλιάννα 1, Παπαβασιλείου Βασίλης 2 1.Εκπαιδευτικός, απόφοιτη του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

«ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών»

«ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» «ια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» Ερευνητικό Έργο στο πλαίσιο της ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ για ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ την περίοδο 2003-2005

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Key για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Key" για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων στο μάθημα της Χημείας Κ. Νικολοπούλου 1. Εισαγωγή Oι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ) έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη του Κωνσταντίνου Θώδη * Η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει για το παιδί με «μαθησιακές δυσκολίες» είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4 ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 5 ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Τίτλος: «Ο Ρόλος των Πατέρων στην Εξισορρόπηση της Επαγγελματικής και Οικογενειακής/Προσωπικής Ζωής» Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 4 ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 5 ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές υσκολίες (Πηγή : http://mariaskokou.wordpress.com ) Μιλώντας για τη δυσλεξία Έχει ϖεράσει ϖάνω αϖό ένας αιώνας αϖό την ϖρώτη ϖεριγραφή ενός ϖεριστατικού δυσλεξίας. O γιατρός W.Pringle Morgan

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αναγνωστικές εξιότητες και Υποκίνηση ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γεωργία Κουάλη, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (MSc) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ (Ρ/Η) Η εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και η επαγγελµατική κατάρτισή τους έχει πολλά χαρακτηριστικά αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση

4.4 Επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση 4.4 Επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση 53 Διάγραμμα 32: Παρακολούθηση επιμορφωτικών μαθημάτων B: (n=1647) 77% 23% B: (n=369) Significance at 0,05 (Chi-square) 76% 24% Bάση: Όσες απάντησαν (n=1647)

Διαβάστε περισσότερα

Η µετάβαση από το δηµοτικό σχολείο στο. γυµνάσιο

Η µετάβαση από το δηµοτικό σχολείο στο. γυµνάσιο Ε Λ Ε Ν Η Λ Ο Υ Κ Ο Υ Τ Ο Υ - Λ Ο Γ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α Μετάβαση από το δηµοτικό σχολείο στο γυµνάσιο Σύνοψη... Η µετάβαση από το δηµοτικό σχολείο στο γυµνάσιο είναι πολύ σηµαντική αλλαγή για τη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η. Ε. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Τα άρθρα και τα βιβλία τα οποία χρησιµοποιούµε πρέπει να είναι σύγχρονα (µετά το 2000) και επιστηµονικά Παροµοίως, από το διαδίκτυο δεν χρησιµοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University

Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καθορίσει τις αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός και βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος της πρώιμης παρέμβασης:

Εμπλουτισμός και βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος της πρώιμης παρέμβασης: Αποτίμηση του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με προβλήματα όρασης του συλλόγου Αμυμώνη για την Α περίοδο χρηματοδότησης (Ιούνιος 2014-Μάιος 2015) από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/

http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/ http://www.etwinning.net/ http://etwinning.sch.gr/ http://www.etwinning.gr/ Το etwinning και η ιστορία του etwinning: δράση του προγράµµατος Διά Βίου Μάθηση (2007-2013) της Ε.Ε., για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΗΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ. 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας

8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ. 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 2010 Φώκιαλη, Π., ιαστάσεις Κοινωνικο-Οικονοµικής Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση. Θεωρητικές Αναζητήσεις, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

229564-CP-1-2006-1-DE-GRUNDTVIG-G1

229564-CP-1-2006-1-DE-GRUNDTVIG-G1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ Σύνδεσµος Εκπαίδευσης Κλείτου Συµεωνίδη συµβολαίου Αριθµός Τίτλος Ενηλίκων Κύπρου προγράµµατος Επαγγελµατική Βασική

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα