ΓΡΑΗΗΑ1Έ-ΙΑ ~ΜΝολοιw\:ι:.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΗΗΑ1Έ-ΙΑ ~ΜΝολοιw\:ι:."

Transcript

1 ΓΡΑΗΗΑ1Έ-ΙΑ ~ΜΝολοιw\:ι:. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΗ Χ 6 CfS ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αρ. Μητρ. : 32070

2 Τμήμα Μηχανολογίας ΣΤΕΦ / ΤΕΙ Πειραιά Τριβολογική συμπεριφορά κεραμομεταλλικών επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού σε όλκιμα μεταλλι- ~ ~ κα υποστραιματα Πτυχιακή Εργασία Χαράλαμπος Στεργ. Τζώρτζης Α. Μ. : Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Πανδώρα Ψυλλάκη. ~ ~ Γ-- ---~, -~-~Ί~οr 1 ΚΗ \ΤΕ' π Ει Ρ Α ι Α \ Αιγάλεω, Νοέμβριος

3 Πίνακας Περιεχομένων Κεφ. Τίτλος Λρ. Σελίδας Πίνακας Περιεχομένων 2 Π ε ρίληψη 4 Abstract 5 ΚΕΦΑΛΑ/01 1. Εισαγωγή Επ ιφανε ιακές κατεργασίες και επικαλύψ εις, πρόοδος και καινοτο- 7 μίε ς 1.2 Τεχνικά και οικονομικά θέματα που αφορούν την τριβή και φθορά στην χρήση αντιτριβικών επικαλύψ εων 1.3 Εφαρμογές επικαλύψ εων θερμικού ψεκασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ2ο Κεραμομεταλλικά Υλικά (Cermets)και «Σκληρομέταλλα» (Haid- Metals) Σκληρομέταλλα Κεραμομεταλλικά Κεραμικές Επικαλύψεις Επικαλύψεις Κεραμικών Sί3Ν Επιστρώσεις Θερμικού Ψεκασμού Τεχνικές Θερμικού Ψ εκασμού 19 ΚΕΦΑΛΑΙ03ο 3.1 Αντιτριβικές Εφαρμογές Υπόστρωμα μικρό-δομής Τραχύτητα Σύνθετων Αποθεμάτων Σκληρότητα Σύνθετων Αποθεμάτων Ni/SiC Μορφολογία Επιφάνειας Σύνθετων Αποθεμάτων Ni/SiC 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ4ο 4.1 Θερμική Επίστρωση (Thermal Barriers)

4 4.2 Θερμικό Φράγμα Επιχρίσματος (TBC) Φθορά από Επιφανειακή κόπωση (αποκόλληση υποστρώματος, διάβρωση, κλπ. ) Φθορά λόγω Λείανσης ή Διάβρωσης (Στιλβωτικά ή Διάβρωση Φθοράς) 4.5 Σπηλαίωση Θερμικού κρούση και Θερμικής Κόπωσης Φθορά από Διάβρωση λόγω Τριβή ς (Επαφή με οξείδωση, φθορά που προκαλείται από μικρά διάκενα, κ.λπ.) ΚΕΦΑΛΑ/05ο Αξιολόγηση των Χαρακτηριστικών Θραύσης των Κεραμικών Επιστρωμάτων σε Υπόστρωμα Ανοξείδωτου Χάλυβα Αποτελέσματα Αξιολόγησης των Χαρακτηριστικών Θραύσης των 55 Κεραμικών Επιστρωμάτων 5.3 Μηχανικές Ιδιότητες (Σκληρότητα ~ Κάμψη /Εφελκυσμός) 59 Τριβολογικιί Συμπεριφορά, Μαθηματική Ανάλυση 5.4 Συμπεριφορά σε Τριβή, Επίδραση Διαβρωτικού Πρότυπο Λειτουργίας, Μαθηματική Ανάλυση 86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ6ο Συμπεράσματα 106 Βιβλιογραφία 107 3

5 Περίληψη Στην τριβή, η επ ιφάνε ια δεν είνα ι μόνο η ζώνη του διαχωρισμού των δύο σωμάτων αλλά περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά της επαφής που παίζουν ρόλο στη τρι βή, π. χ. οι μηχανικές καταπονήσεις, οι θερμοκρασίες, και η συμπερ ιφορά του τρίτου σώματος (λιπαντικό, φθορά, υπολείμματα) σύμφωνα με τον Miche!Cartier [1]. Θα υποθ έσουμ ε, ως εκ τούτου, ότι οι μηχανικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των υλι κών που έρχονται σε επαφή, καθώς επίσης και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τη ς επαφή ς, συμπεριλαμβανομένων, κατ' επέκταση, το σχήμα των εξαρ τημάτων, είναι όλες οι παράμετροι που καθορίζουν την επιφάνεια(σχήμα!).σκοπό ς της πτυχιακής ε ργασίας ε ίναι η δ ιε ρ εύνηση τη ς τριβολογική ς συμπε ριφοράς κε ραμομεταλλικών επικαλύψ εων σε όλκιμα μεταλλικά υποστρώματα. Οι κύριες εφαρμογές των κε ραμικών επικαλύψ εων θερμικού ψ εκασμού μπορούν να βρεθούν σε συστήματα Α / χάλυβα, σε προστασία από διάβρωση και από ο ξε ίδωση υψηλής θερμοκρασίας, σ ε κοπτικά ε ργαλεία νιτρίδιο του τιτανίου TiN/ νιτρίδιο αλουμινίου τιτανίουτiαιν, σε προστασία από τριβή και φθορά, σε τεχνολογίες θερμικού ψ ε κασμού για επιδιόρθωση ανταλλακτικών, σε θ ε ρμικίί μόνωση και τέλος σε πολλές άλλες εφαρμογές. Γενικώς τα επιστρώματα χρησιμοποιούνται εκτενώς ως άναπόσπαστα τμήματα σαν υλικά ε φαρμοσμένη ς μηχανικής για να καταπολεμήσουν τις θερμικές λειαντικές και πε ριβαλλοντικές επιθ έσε ις όπως η φθορά, η διάβρωση ~ (απομάκρυνση μετάλλου από συστατικά που υπόκεινται σε ροή υγρού, ειδικά όταν το νερό περιέχε ι στε ρεά σωματίδια) και η αλλοίωση ~ (καλείται κάθ ε αυθόρμητη, ηλεκτροχημική ς κατ' επέκταση μηχανικής φύση ς, αλλοίωση της επιφάνε ιας των μετάλλων και κραμάτων που οδηγεί σε απώλεια υλικού). Τέτοια συστήματα μας ενδιαφέρουν διότι υπάρχε ι υψηλή αντί σταση των κε ραμικών σε φθορά λόγω τριβή ς. Η κατανομή σκληρότητα ς σε κεραμι- κές επικαλύψ ε ις που εναποτίθενται με θ ε ρμικό ψεκασμό είναι συνήθως οξείδια, καρβίδια και νιτρίδια. Η συγκε κριμένη πτυχιακή αποτελεί βιβλιογραφική έ ρευνα στο θέμα κε ραμομεταλλικών επικαλύψεων με θερμικό ψεκασμό σε όλκιμα μεταλλικά υποστρώματα και κυρίως δίνεται έμφαση στις μηχανικές ιδιότητες. 4

6 -- Base material Σχήμα 1. Σχηματισμός επιφάνειας κεραμικής επικάλυψης. Abstract Ιη tribology, the suι-face ίs not just the zone of the separation of the bodies but includes all the characteristics of the contact that play a part in friction, i.e. the mechanical stresses, the temperature, and the behavior of the third body (lubricant, wear, debris, etc.). We will assume, therefore that the mechanical, physical, and chemical propeι1ies of tl1e materials ίη contact, and also the geometric characteristics of the contact, including, by extension, the shape ot' the components, are all parameters that define the surface (Fig Ι). The purpose of this paper is to investigate the tribologic behavioι- ceramic coating οη ductile metallic substrate. The main applications of ceiarnic therιηal spray coatings can be found ίη systems Α / steel, under protection against cοιτοsίοη and high temperatuie oxidation, ίη cutting tools TiN / ΤίΑΙΝ, for protection fωm abrasion and wear, ίη therιηal spray technologies for reconditioning department, ίη thenηal insulation and finally ίη many other applications. Ιη general the coatings 5

7 are used extensively as an integral part as a materials engineering research to combat the heat abrasive and environrnental attacks such as the wear, eiόsion ;:~::(ι emoving metal from ingredients that are subject to water f1ow, especially when the water contains solid particles) and the alteration::::: (hereinafter refeπed to as any spontaneous electrochemical hence engineering nature, deformation of the surface of metals and alloys which leads to loss of material).such systems are important to us because there is high resistance of the ceramics to wear due to friction. The allocation hardness in ceramic coatings deposited by theπnal spraying is usually oxides, carbides and nitrides.this paper constitute bibliographical research at the theme of ceramic coatings with thermal spray in ductile metallic substrate and mainly emphasis is being given to the mechanical properties. 6

8 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Επιφανειακές κατεργασίες και επικαλύψεις, πρόοδος και καινοτομία Η αναγκαιότητα χρήσης επικαλύψεων έγ ινε προκειμένου να παραχθούν βελτιωμένα προϊόντα κα να είναι ανταγωνιστικά στην αγορά των εξαγωγών, ε ίναι σημάντικό να είναι σε θέση να παράγουν επιφάνειες που δεν φθείρονται, είνα ι πιο ανθεκτικές στην αμαύρωση και διάβρωση, και διατηρούν τιε ηλεκτρικές οπτικές ή θερμικές ιδιότητες τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.επίσης, είναι πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος, χρήσιμο να έχουμε την τεχνογνωσία και τεχνολογία να απλοποιούμε σειρές προϊόντων ή απαιτήσεις συντήρησης, ή να δημιουργούμε μηχανισμούς ελαφρύτερους, μείωση θορύβου, βελτίωση της αξίας στρατηγικά ή οικονομικά συμφέρουσα προσφορά υλικών κ.τ.λ.. Είνα ι τώρα ευρέως γνωστό ότι η ST AC έχει ένα προεξέχων, επιφανή ρόλο να παίξει σε αυτό το σημείο. ST AC εδώ και καιρό έχε ι χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσε ις απλώς να αποζημιώσει για τυχόν λάθη στο σχεδ ιασμό (στην επιλογή υλικών, διαστάσεις, κ.λπ.); ωστόσο, αποκτούν πλέον μεγαλύτερη αναγνώριση, και σταδιακά θεωρούνται στο σχεδιασμό ή στα ερευνητικά στάδια του έ ργου, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για την σχεδ ίαση νέων προϊόντων ή για την βελτίωση τα ήδη υπάρχοντα (για παράδειγμα, στον τομέα της ανάλυσης της αξίας μιας κεραμομεταλλικής επικάλυψης σε όλκιμο υπόστρωμα). Ως αποτέλεσμα της ολοένα και πιο συγκεκριμένης λύσης που προσφ έ ρουν για όλο και πιο ποίκίλη και απαιτητικές βιομηχανικές καταστάσεις, η STAC έχει γίνει η αληθιν1ί πηγή της προόδου, ακόμα επιτρέπει την κατανόηση του σχεδιασμού των νέων προϊόντων που παλαιότερα δεν υπήρχαν καθόλου χωρίς αυτό. 7

9 1.2 Τεχνικά και οικονομικά θέματα που αφορούν την Η τριβή και η φθορά οδηγούν σε μια σειρά από διακηρύξεις που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία των μηχανικών υποσυνόλων και γενικά τις τριpή και φθορά στην χρήση αντιτριpικών επικαλύψεων μηχανές, ή το περιβάλλον τους, με πολλούς τρόπους. Παραδείγματα της επίδρασης, ε- πιρροής τους που έχουν εύρος στα πλέον αναπόφευκτα, όπως απώλειες μέσω τριβής, στην πιο καταστροφική, όπως κατάσχεση, εμπλοκή απεικονίζονται στο Διάγραμμα 1. Αντίσταση από μετατόπιση σωματιδίων σε όλκιμο επίστρωμα Φθορά Επιφάνεια υποβάθμισης Απώλειες λόγω τριβής Διάχυση, Διακύμανση, απαγωγή ενέργειας Θερμότητα και θόρυβος Διαστασιακές απώλειες! Απώλεια λειτουργίας /'Καθάρισμα, \ι Αποτελεσματικότητα κ.λπ. Αλλαγή στις μηχανικές ιδιότητες των εξαρτημάτων! Διακύμανση των δυνάμεων τριβής- φθοράς στην εμφάνιση Διάγραμμα 1. Τριβή και Φθορά στην χρήση επικαλύψεων Αφού η τριβή και η φθορά είναι δαπανηρή από την άποψη της ενέργειας, των πρώτων υλών (εξαρτήματα υλικών και λιπαντικών), και το εργατικό δυναμικό (συντήρηση, κ.λπ. ), η εξοικονόμηση πόρων μέσω καλύτερου ελέγχου των τριβολογικών προβλημάτων είναι σημαντική, για παράδειγμα : Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από την CETIM,[CentreTechniquedeslndustriesMechaniques (EngineeringlndustriesTechnica!ResearchCentre)] η φθορά κόστισε στη Γαλλία περίπου 164 δισεκατομμύρια φράγκα ετησίως, δηλαδή σχεδόν 3 τοις εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ), όπως το διάγραμμα κατανομής στο Διάγραμμα 2 δείχνει, αυτά τα έξοδα από μέρους των δαπανών σε πολλούς τομείς, όπως οι πρώτες ύλες, συντήρηση, απώλεια της παραγωγής, κλπ. 8

10 Μια αμερικανικίί μελέτη υπολόγισε ότι οι απώλειες λόγω τριβής στο έ μβολο-δαχτυλίδι-επένδυση του συστήματος των κινητήρων εσωτερικής καύσης ανέρχονται σε 0,7 τοις εκατό των Ηνωμένων Πολιτειών και η συνολική κατανάλωση ενέργειας (υπολογίζεται ότι 3 τοις ε κατό της ενέργειας από το καύσιμο απάγεται από τριβή). Energy cos\s 6% Lubricart costs 2% Mainιenance and replacement costs 45% ~eserve fund nves1n1ents 23% Loss of pr9duct;.on 22% Δ ιάγραμμ α 2. Κατανομή του κόστους της φθοράς των ενδε ικτικ ών στοιχείων (μετά CETIM). 1.3 Εφαρμογές επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού Η υψηλή αντίσταση των κεραμικών στη φθορά και στη διάβρωση και η χαμηλή θερμική αγωγ ιμότητά τους, συντελούν ώστε οι εφαρμογές των κεραμικών επικαλύψεων με θερμικό ψεκασμό να συγκεντρώνονται γύρω από τρείς (3) βασικούς άξονες: Προστασία από φθορά, Προστασία από διάβρωση και από οξείδωση υψηλής θ ερμοκρασίας. Και οι τρείς αυτοί άξονες οδηγούν προς την κατεύθυνση εξοικονόμηση ς ενέργειας και υλικών, συχνά σπάνιων και ακρ ιβών, με αποτέλεσμα να καθιστούν τις κεραμικές επικαλύψεις ικανές να παίξουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε κάθε βιομηχανικό-βιοτεχνικό τομέα που έχει σχέση με παραγωγή, συντήρηση και επισκευή. Πέρα από τους τρείς κύριους άξονες εφαρμογών των κεραμικών επικαλύψεων θερμικού ψ εκασμού, υπάρχουν και εφαρμογές με ειδικό χαρακτήρα που σχετίζονται με : 9

11 Βιοσυμβατότητα, Ηλεκτρική μόνωση, Διαχυσιακή μόνωση, Υπεραγωγιμότητα Η τεχνολογία θερμικών κεραμικών επικαλύψεων, αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην αεροναυπηγική βιομηχανία σε εφαρμογές κατά της φθοράς και σε εφαρμογές θ ε ρμικών φραγμάτων. Στη συνέχεια η χρήση της επεκτάθηκε ταχύτατα στους περισσότερους τομείς της βιομηχανίας. Τα τμήματα συντήρησης των βιομηχανιών σε όλο το κόσμο εξοικονομούν ετησίως εκατομμύρια δολάρια εφαρμόζοντας επικαλύψεις κατά της φθοράς και της διάβρωσης και επιτυγχάνοντας ανάλογα με την περίπτωση χαμηλούς ή υψηλούς συντελεστές τριβής. Επίσης κάνουν εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών θερμικού ψεκασμού για την επιδιόρθωση και την αναγόμωση φθαρμένων α νταλλακτικών. Εκτός από τις εφαρμογές αυτές, μείζονος μηχανολογικού ενδιαφέροντος, ε ιδικές ποιότητες κεραμικών επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται Βιοσυμβατότητα, ηλεκτρική μόνωση κλπ.. Οι συνήθεις κεραμικές επικαλύψεις που εναποτίθενται με θερμικό ψεκασμό είναι συνήθως οξείδια, καρβίδια και νιτρίδια. Ειδικά στην περίπτωση των καρβιδίων, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως λόγω της υψηλής τους "σκληρότητας και της εξαιρ ετικής αντιτριβικής προστασίας που προσφέρουν, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα της επικάλυψης, τα καρβίδια συν-ψεκάζονται με μεταλλικές κόν ε ις που έχουν το ρόλο της συνδετικού υλικού και οι υλοποιούμενες επικαλύψεις καλούνται κε ραμομεταλλικές. Οι βιομηχανικοί τομείς στους οποίους βρίσκουν και μπορούν να βρουν ακόμη περισσότερες εφαρμογές οι θερμικές επικαλύψεις είναι : Αεροναυπηγική, Αυτοκινητοβιομηχανία, Στροβιλομηχανές, Ντηζελομηχανές, Ναυπηγεία, Χημική, πετροχημική βιομηχανία, Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, Αντλίες-υδραυλικά συστήματα, Γεωργικά μηχανήματα-εργαλεία, Εργαλεία μεταλλείων, ορυχείων, Μεταφορά και επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων (σωλήνες, χοάνες, μύλοι λειοτρίβησης, κυκλώνες, μεταφορικές ταινίες), Εξοπλισμός αμμοβολής, Κλωστοϋφαντουργία (οδηγοί νημάτων, καρούλια, βελόνες), Χαρτοβιομηχανία (φτερωτές, χιτώνια αναλυτή), Μηχανές τυπογραφείων, Τσιμεντοβιομηχανία (αλεστικά συστήματα, φτερωτές αερισμού, συστήματα μεταφοράς υλικού), Πλακίδια, 10

12 ε ίδη υγιεινής, είδη εστιάσεω ς, Τούβλα, κε ραμίδια (ανάμιξη, εξώθηση, κοπή πηλού), Ιατρικά εμφυτεύματα, Ηλε κτρονική Τα σημαντικότε ρα οικονομικά οφ έλη που προκύπτουν από την εφαρμογι'1 επικαλύψεων είναι : κε ραμικών Αύξηση χρόνου ζωής των μηχανικών εξαρτημάτων, Μείωση εξόδων για α νταλλακτικά, Μ εγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο διαδοχικών συντηρήσε ων, Καλύτερη χρήση των μηχανών και υψηλότερη παραγωγικότητα, Υψηλότε ρη ποιότητα των παραγομένων προϊόντων. 11

13 ΚΕΦΑΛΑΙ Κεραμομεταλλικά Υλικά (Cermets) και «Σκληρομέταλλα» (Hard-Metals) Η επιλογή και χρήση κοπτικών εργαλείων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα, τα οποία καλείται να απαντήσει ένας μηχανολόγο ς μηχανικό ς στην καθημερινή του πρακτική. Την τελευταία εικοσαετία, οι αυξημένες απαιτήσεις για κοπτικά υψηλών μηχανικών αντοχών και χαμηλής φθοράς οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση γνωστών από παλαιότερα οικογενειών υλικών. Σήμερα, τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι οι ταχυχάλυβες (high-speedtoolsteels), τα καρβίδια, τα κεραμομεταλλικά, το κυβικό νιτρίδιο του βορίου (c-bn) και τ εχνητά πολυκρυσταλλικά διαμάντια (PCD) ή άνθρακας με ιδιότητες διαμαντιού (dia1nond-likecarbon, DLC). Καθεμία από τις κατηγορίες αυτές παρουσιάζει χαρακτηριστικά που την καθιστούν κατάλληλη για συγκεκριμένα πεδία εφαρ μογών, με κύρια κριτήρια την ταχύτητα πρόωσης του κοπτικού ε ργαλείου και την ταχύτητα κοπιίς (Σχήμα 2.8). Υψηλότερες ταχύτητες κοπής απαιτούν υλικά ε ργαλείων με μεγαλύτερη μηχανική αντοχή, ενώ μεγαλύ τε ρη ταχύτητα πρόωσης κατά την κοπή επιβάλλε ι κοπτικό υψηλότερης δυσκαμψίας. Για παράδ ε ιγμα, οι ταχυχάλυβες ε μφανίζουν υψηλή δυσκαμψία, η χαμηλή τους όμως μηχανική αντοχή περιορίζε ι τη χρήση τους μόνο για χαμηλό-στροφ11 κοπή. Αντίθετα, υπέρ-σκληρά υλικά, όπως το c-bn και το PCD, παρουσιάζουν εξα ι ρετική αντοχή 6ε φθορά και γι' αυτό χρησιμοποιούνται για κοπές υψηλών ταχυτήτων. Για ενδ ιάμεσες συνθήκες κατεργασίας, τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα κεραμικά και τα κεραμομεταλλικά. (2] Σκληρομέταλλα Τα σκληρομέταλλα είνα ι τα ευρύτερα διαδεδομένα κοπτικά εργαλεία σήμερα. Το κύριο πλεονέκτημά τους έναντι των ταχυχάλυβων είναι η ικανότητά τους ναλειτουργούν σ ε υψηλότε ρ ες ταχύτητες κοπής,περίπου 3-5 φορ ές ταχύτερα. Τα σκληρομ έταλλα έχου ν αντικαταστήσει του ς ταχυχάλυβες σε μεγάλο βαθμό σε πολλές κατεργασίες 12

14 και κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% της παγκόσμιας παρασκευήςκοπτικών εργαλείων. Το ποσοστό των ταχυχάλυβων ανέρχεται στο 40%,ενώ το υπόλοιπο10% μοιράζονται όλα τα υπόλοιπα υλικά. Κατασκευάζονται με τη μέθοδο της κονιομεταλλουργίας και αποτελούνται απόδιάφορα καρβίδια σε εξαιρετικά λεπτόκοκκη μορφή, τα οποία αναμιγνύονται καισυντήκονται σε μια βάση κοβαλτίου που αποτελεί και το συνδετικό τους μέσο [3].Τοκαρβίδιο του βολφραμίου (WC) είναι το κυριότερο καρβίδιο που χρησιμοποιείται. Άλλα καρβίδια που χρησιμοποιούνται αλλά με αρκετά μικρότερη συχνότητα,είναιτα καρβίδια των τιτανίου,τανταλίου,χρωμίου και νιοβί-.. ου.το ποσοστό καρβιδίου σε ένασκληρομέταλλο κυμαίνεται μεταξύ 60 και 95%.Ρυθμίζοντας το ποσοστό αυτό, καθώς καιτον τύπο και το μέγεθος,δύναται να κατασκευαστούν κοπτικά εργαλεία που να ταιριάζουνσε μια πολύ μεγάλη γκάμα μηχανουργικών κατεργασιών. Στην εικόνα 1. βλέπουμε σχηματικά τα στάδια παραγωγής των σύγχρονωνσκληρομετάλλων. Ανάλογα την κατεργασία για την οποία προορίζονται τα υλικά αυτά έχουνδιάφορους συνδυασμούς ιδιοτήτων που τους επιτρέπουν να υπερέχουν ως κοπτικάεργαλεία.οι κύριες ιδιότητές τους είναι : Εξαιρετική αντιτριβική ικανότητα, μεγάλο μέτρο ελαστικότητας, χημικ1ί αδράνεια, αντοχή σε κάμψη διπλάσια αυτής των HSS, αντοχή σε πίεση επιφανείας, σκληρότητα και αντοχή σε κρουστικά φορτία, αντοχή σε φθορά. ΙΑ 13

15 Σ κο ν η \ Σκονη Σκόνη CO 1 η Φάση θερμάνσεως η 0 C ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΑΛΛΟ Πλακfδια Εικόνα Ι. Σχηματικό διάγραμμα των σταδίων παρασκευής των σκληρομετάλλων. Η τεχνολογική πρόοδος ωθεί τον τομέα ανάπτυξης των κοπτικών εργαλείων προς τη δημιουργία εργαλείων ολοένα και μικρότερων διαστάσεων και πολυπλοκότερωνσυνδέσεων ώστε η χρήση του βολφραμίου να υποχωρεί δίνοντας τη θέση της σε άλλακαρβίδια όπως αυτά που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η κοκκομετρία των κόνεων καρ~ βιδίων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των υλικώναυτών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια από τα 1 Ομm στο 1 μm.αυτό έχει επιφέρει υλικάμε μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερες μηχανικές ιδιότητες στο τελικό προϊόν, όπως μεγαλύτερη σκληρότητα και αντοχή σε φθορά. Σε μηχανικές δοκιμές που έγιναν σε συνήθη υλικά κόκκωσης 2-3μm και ποσοστόσε καρβίδιου του κοβαλτίου 8% έναντι υλικών αισθητά μικρότε ρης δομής, κόκκωσης 0.3-lμm και I 1%Co, η αντοχή σε εφελκυσμό αυξήθηκ ε από τα 2000 στα 3000 Ν /ιηm 2 ενώ ηαντοχή σε θλίψη παρουσίασε αύξηση γύρω στο 11 % περνώ- 14

16 ντας από τα 5400 στα 6000 N/mm 2. Πρακτικά,η αύξηση της θλιπτικής αντοχής στα υλικά αυτά είναι ιδιαίτεραχρήσιμο καθότιμε αυτόν τον τρόπο προσφέρουν μεγαλύτερη αντοχή στην κοπτική αιχμήτου εργαλείου, όπως συμβαίνει με τα υπέρ-κράματα. C-emented ι: :ι rbιdιο ""c l o ι u ρ ν lιw ιc ro ~ r.. cι r Σκληρομέταλλα και cermet, παράγονται με τη μέθοδο της κοινιομεταλλουργίας. Η αρχική κόνη αρχικά συμπιέ ζεται μαζί με το συνθετικό μέσο και έπειτα το μείγμα συντήκεται, παράγοντας την αρχική γεωμετρία των κοπτικών εργαλείων. Σήμερα οι έρευνες επεκτείνονται προς την επίτευξη κατασκευής υλικών με ακόμαμικρότερη διάμετρο των κώνων σύντηξης της τάξης των 0.1 με 0.2 μω.τα υλικά αυτά θαπροσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη σκληρότητα με δεδομένο ποσοστό κοβαλτίου.ακόμα, οιενδοαποστάσεις μεταξύ των τεμαχίων θα είναι τόσο μικρή ώστε οι θερμοκρασίεςσύντηξης να μειωθούν αισθητά,περιορίζοντας την ανάπτυξη των κόκκων.φαινόμενο πουπαρουσιάζεται σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες σύντηξης. Η χρήση διαφορετικών καρβιδίων σε μια ποικιλία ιδιοτήτων,επιτρέπει επίσης τους κατασκευαστές να παράγουν κοπτικά εργαλεία πιο κοντά στις απαιτήσεις τους.πρ οσμίξειςκαρβιδίων τιτανίου,τανταλίου και νιοβίου είναι πλέον συνηθισμένες και τείνουν ναβελτιώσουν την αντοχή έναντι σε παραμορφώσεις υψηλών θερμοκρασιών και νααυξήσουν την αντοχή σε χημική φθορά.άλλες προσμίξεις όπως τα καρβίδια βαναδίου καιχρωμίου, τείνουν να εμποδίσουν την ανάπτυξη των απειροστών κόκκων κατά τη διάρκειατης πίεσης και πυροσυσσωμάτωσης της κόνης. Μια άλλη καινοτομία στις παρασκευαστικές διαδικασίες αυτών των υλικών είναι ο ε μπλουτισμό ς της επιφάνειας των κοπτικών με κοβάλτιο.η αύξηση της περιεκτικότηταςτου κοβαλτίου στην επιφάνεια του κοπτικού, έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη σκληρότηταδιατηρώντας την αντοχή σε κόπωση και φθορά σε άλλες περιοχές. Το πάχο ς του στρώματος αυτού κυμαίνεται μεταξύ και ιηm και ηπεριε κτικότητά του φτάνει δύο με τρ ε ίς φορές ή και περισσότερες αυηί του υπόλοι- 15

17 πουυλικού. Κατά την συνηθ έστερη διαδικασία που ακολουθείτε,η εμπλουτισμένη ζώνηπαράγεται μέσω διάχυσης αζώτου,τιτανίου και κοβαλτίου κατά τη διάρκεια της σύντηξης. Η επένδυση κοβαλτίου αποτελεί πλέον μια συνηθισμένη διεργασία που χρησιμοποιείταιακόμα και σε κοπτικά για φινίρισμα υψηλών ταχυτήτων.η ιδέα έγκειται στην ανάγκηπαροχής ενός επιπλέον επιπέδου ασφαλείας όσον αφορά την αξιοπιστία των κοπτικώνεργαλείων.μελέτες γίνονται ακόμα και ως προς την διαφοροποίηση της συγκέντρωσηςκοβαλτίου στις γωνίες των κοπτικών όπου η καταπόνηση είναι σαφώς μεγαλύτερη, γιαακόμα καλύτερη αποτελεσματικότητα. Η επιλογή συγκεκριμένου σκληρομετάλλου για μια κατεργασία, μπορεί να κρύβειπιθανά ρίσκα και παγίδες δεδομένου της γκά μας που είναι διαθέσιμη.μια πρώτη εκτίμησητης κατάστασης και επιλογής του κατάλληλου κοπτικού εργαλείου, αποτελούν τα χαρακτηριστικά του κατεργαζόμενου υλικού,όπως η σύνθεση και ησκληρότητά του [4]. Σημαντική βοήθεια στην καλύτερη και πιο αξιόπιστη σύγκλιση προς το κατάλληλοκοπτικό,αποτελούν οι κατά ISO προδιαγραφές προσθηκών. Η προτυποποίηση αυτή,εμπερ ιέχει τρείς κύριες κατηγορίε ς σκληρομετάλλων :Την κατηγορία Ρ που εμπίπτει στην κατεργασία υλικών με συνεχή απόβλητα όπως οιπε ρισσότεροι χάλυβες, η κατηγορία Μ για υλικά υψηλότερων απαιτήσεων όπως οιανο ξε ίδωτοι χάλυβες και κράματα υψηλής Θερμικής αντοχ1ίς και τέλος η κατηγορία Κ γιαυλικά με ασυνεχ1ί απόβλητα όπως οι χυτοσίδηροι,κραματωμένοι χάλυβες και άλλα μησιδηρούχα υλικά.οι κατηγορίες αυτές συνδυάζονται και με μια σειρά ποιοτ~ίτων οι οποίεςδείχνουν την συμβατότητα του συγκεκριμένου κοπτικού για κατεργασίες πουδιαβαθμίζονταί από το απλό φινίρισμα (ΟΙ) μέχρι την εκχόνδριση (50). Η βελτιστοποίησητης επιλογής των κατάλληλων κοπτικών εργαλείων, απαιτούν πέρα από τις βασικέςτυποποιήσεις και ακριβείς μελέτες κόστους,χρόνου κατεργασίας, δ ιάρκεια ζωής κοπτικούκαι άλλες παραμέτρους Κεραμομεταλλικά Τα επονομαζόμενα cermet (ceramics + metals) αποτελούν στην πραγματικότηταμια ιδιαίτερη κατηγορία σκληρομετάλλων τα οποία εκτός από το καρβίδιο τουβολφραμίου, χρησιμοποιούν και άλλα σκληρά υλικά. Τέτοια είναι το καρβίδια του τιτανίουκαι το νιτρίδια του τιτανίου. Η σκληρή φάση αποτελείται σε μερικά υλικά και 16

18 από το καρβίδιο του μολυβδαίνιου, ενώ ο μ εταλλικός δ ε σμός των υλικών αυτών ε ίναι συνήθωςένα κράμα κοβαλτίου-νικελίου σε πε ριε κτικότητες 3-20%. Τα cermets και τα σκληρομέταλλα έχουν παρόμοιες δ ιαδικασίες παραγωγή ς. Μάλιστα, όσο η σύνθ εση ενό ς σ κληρομέταλλου γίνεται πιο πε ρίπλοκη, τόσο ηδιαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο υλικών γίν εται περισσότε ρο ασαφή ς.αν και ηανάπτυ ξη που ε μφανίζεται τα τελευταία χρόνια στον τομέα των cermets βαίνε ιαυ ξανό μενη,παρόλα αυτά επισκιάζεται από εκε ίνη που εμφανίζεται στο χώρο τωνσκληρομε τάλλων. Τα cermet ε μφανίζουν μεγαλύτε ρη αντοχή σε φθορά σε σχέση με τα υλικά πουέχουν βάση το καρβίδια του βολφραμίου. Η δυσθραυστότητα ε ίναι συγκρίσιμη με αυ τήτων σκληρομετάλλων όπω ς και η αντοχή σε υψηλέ ς θ ε ρμοκρασίες,ενώ ο μεταλλικός δε σμός αποτελε ί τον καθοριστικό παράγοντα. Τα σκληρομέταλλα εμφανίζουν με γαλύτε ρησκληρότητα, αντοχή σ ε κόπωση και σε θ ε ρμικά σόκ έναντι των cermet. Σ ε μικρά συν εχή φορτία τα cermets υπε ρτε ρούν των σκληρομετάλλων σ ε αντοχήακμής και μπορούν να φινιριστούν εύκολα προσφ έ ροντας τελικές επιφάν ε ιες υψηλή ςποιότητας. Το μεγαλύτε ρό του ς όμω ς πλεονέ κτημα έναντι των σκληρομετάλλων είναι ότιμπορούν να λειτουργούν σε υψηλότε ρ ες ταχύτητες κοπής και ελαχιστοποιούν την τάσηεμφάνισης ψ ευδοακμής. Τα σύνθ ετα υλικά cenηets παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση καθώς μέσω της τε χνολογική ς προόδου καθίστανται ο λο ένα και πιο ικανά να αντιμετωπίσουν τις σύγχρον ες βιομηχανικέ ς απαιτήσ ε ις και να προσφέρουν κατεργασίες με υψηλή ακρίβ ε ια και πολύ μικρά βάθη κοπή ς. Οι ιδιότητες αυτές καθιστούν τα cermet ιδανικά υλικά για διακοπτόμενες κατεργασίεςκοπής όπως είναι οι κατε ργασίες ημίφινιρίσματος,προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλίαυλικών.κοπτικά τα οποία παρασκευάζονται από cermets και σχεδιάζονται για κατεργασίεςτόρνευσης, μπορούν να κατε ργαστούν ανοξε ίδωτους χάλυβες και άλλα μεταλλικά υλικάυψηλή ς σκληρότητας. Μια ουσιαστική διαφορά των υλικών cermets έναντι των σκληρομετάλλων, είναιτο μέγε θος των ινών που χρησιμοποιούνται στη σκληρή φάση. Εδώ τα cermets υπε ρτε ρούν ε μφανίζοντας μια μεγάλη διαστασιολογική γκάμα έναντι τωνσκληρομετάλλων που παρασκευάζονται με τη χρήση πολύ λεπτών ινών στο πλέγματους.η ποικιλία στο μέγεθο ς των ινών που χρησιμοποιούνται στα cermet περιορίζουν τηνε μφάνιση ρωγμών και ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αστοχίας του υλικού. Σ ε ορισμένααπό τα υλικά αυτ ά, η αύ ξηση τη ς πε ριεκτικότητας σε υδρογόνο προσφ έ ρει αυ ξημένη- 17

19 χημική σταθερότητα και δυνατότητα χρήσης συνδετικού μετάλλου σε μεγαλύτεροποσοστό,αυξάνοντας τη σκληρότητα. 2.2 Κεραμικές Επικαλύψεις Μία από τις σημαντικότερες κατεργασίες της επιφάνειας των υλικών είναι η επίστρωσή τους με κεραμικές επικαλύψεις. Η υψηλή σκληρότητα, η χημική αδράνεια και η χαμηλή θερμική αγωγιμότητα των κεραμικών υλικών, καθιστούν τις κεραμικές επικαλύψεις ικανές να προστατεύσουν άλλα υλικά που αποτελούν το υπόστρωμα, από οξείδωση, διάβρωση και φθορά ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως θερμικά φράγματα. Πέραν αυτού, οι ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες των κεραμικών καθιστούν τα λεπτά κεραμικά επιστρώματα σημαντικά για πολλές ηλεκτρονικές και οπτικές συσκευές. Επικαλύψεις όπως, TiC, ΤίΝ, ΤίΑΙΝ, WC, ΑΙ203, Cr203, Zr02 και άνθρακας τύπου διαμαντιού (DLC), επιδεικνύουν κατά περίπτωση εξαιρετική σταθερότητα απέναντι σε μηχανική καταπόνηση και χημική ή θερμική προσβολή. Ως εκ τούτου, εξαρτήματα επικαλυμμένα με τα ως άνω υλικά παρουσιάζουν αυξημένο «χρόνο ζω~ίς>> και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερο δύσκολες συνθήκες εργασίας. 2.3 Επικαλύψεις ΚεραμικώνS~Ν4 Οι επικaλύψεις στα κεραμικά και το Si3N4 χρησιμοποιούνται κυρίως για την αύξηση της αντοχής σε φθορά των κοπτικών. Τα κλασσικά υλικά επίστρωσης περιέχουν αλουμίνα, καρβίδιο τιτανίου, νιτρίδιο τιτανίου, ακολουθούν διαφορετικές μεθόδους επικάλυψης και με διαφορετικά πάχη (π.χ. cνd για Si3N4 :χημική εναπόθεση με ατμό). Στα σύνθετα κεραμικά και τα κεραμικά οξείδια, το υπόστρωμα αποτελείται κυρίως από αλούμινα με υψηλή αντιτριβική συμπεριφορά. Ως εκ τούτου,η επικάλυψη λογικά δεν θα επέφερε σημαντική βελτίωση στην αντοχή σε φθορά του κοπτικού. Στην πραγματικότητα οι επικαλύψεις αυτές έχουν αρχικά οπτικό σκοπό.με τη βοήθειά τους γίνεται ευκολότερα αισθητή η φθορά των αρχικά σκούρων κοπτικών εργαλείων. Η επικάλυψη των νιτριδίων πυριτίου έχει αρκετά πλεονεκτήματα,ειδικά στην περίπτωση όπου έχουμε ένα στρώμα από αλουμίνα σε ένα πολλαπλό στρώμα από διαδοχικές επικαλύψεις αλουμίνας και νιτρίδιο του τιτανίου.η δομή αυτών των επικαλύψεων προσφέρουν παρόμοια διαστολή με αυτή του υποστρώματος. Βελτιώνουν 18

20 την αντοχή του κοπτικού και διευρύνουν την ακτίνα χρήσης του Si3N4 καθιστώντας το κατάλληλο στην τόρνευση χυτοσιδήρου. 2.4Επιστρώσεις θερμικού ψεκασμού Οι επιστρώσεις θερμικού ψεκασμού είναι υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τηνεπικάλυψη επιφανειών, έτσι ώστε οι επιφάνειες αυτές να αποκτήσουν πιο βελτιωμένες ιδιότητες. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των τεχνικών θ ε ρμικού ψεκασμού είναι ταεξής : Βελτίωση των επιφανειακών μηχανικών ιδιοτήτων των διαφόρων εξαρτημάτων, Μεγαλύτερη απόδοση, Εξοικονόμηση υλικού, Μείωση του κόστους συντήρησης, Μεγαλύτερο διάστημαμεταξύ των συντηρήσεων. 2.5 Τεχνικές θερμικού ψεκασμού Οι τεχνικές θερμικού ψεκασμούεφαρμόζονται σε εξαρτήματα τα οποία έχουν διαβρωθεί από απότομες μμεταβολές της θερμοκρασίας, από όξινο, βασικό ή φυσικό περιβάλλον ή έχουν υποστεί φθορές από διάφορες τριβές. Ο θερμικόςψεκασμός ενός υλικού γίνεται με τη χρήση πίδακα θερμότητας (_φλόγα ήπλάσμα) υψηλής κινητικής και θερμικής ενέργειας. Κατά τον θερμικό ψεκασμόχρησιμοποιείται πούδρα με το υλικό της πούδρας να τήκεται πλήρως ή μόνο στο εξωτερικότου στρώμα. Το φαινόμενο αυτό, η τήξη δηλαδή του υλικού της πούδρας εξαρτάταιαπό τη δομή του υλικού, από την ταχύτητα με την οποία διοχετεύεται η πούδρα ή τοσύρμα και από την θερμοκρασία της φλόγας ή του πλάσματος. Έτσι κατά την ψυχρή προσκόλληση των τηγμένωνσωματιδίων της πούδρας πάνω στηνψυχρότερη επιφάνεια επικάλυψης, το υλικό επικάλυψης στερεοποιείται ακαριαία καιδημιουργεί μια παρόμοια δομή με το υλικό που επικαλύπτεται. Κατά τον ψεκασμό η επιφάνεια του υλικού που επικαλύπτεται θερμαίνεται. Έτσι κατάτην διάρκεια του θερμικού ψεκασμού και κατά την ψύξη του υλικού επικάλυψης παρατηρείται μια θερμοδυναμικά μετά-ασταθής κατάσταση η οποία επηρεάζει την νανοκρυσταλλική δομή του υλικού προς μια σταθερότερη θερμοδυναμικά κατάσταση. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εμφάνισηνανοκρυστάλλων μεγαλύτερηςκοκκομετρίας. Η μμεγέθυνση της νανοκρυσταλλικής δομής του υλικού μπορεί να συνοδεύεται και 19

21 από μμετασχηματισμό των αρχικών φάσεων, δηλαδή αν πχ το υλικό που επικαλύπτεται είνα ι χάλυβας θα μμετασχηματίζεται ξανά σε φ ε ρρίτη, ωστενίτη, μαρτενσίτη κτλ, αλλάζονταςκυριολεκτικά έτσι και την κρυσταλλική δομή του επικαλυπτόμενου υλικού. Οι τεχν ικές του θερμικού ψεκασμού που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι συνήθως φυσικές ή χημικές τεχνικές εναπόθεσης ατμών, ήλεκτρο-αποθέσεις ή τεχνικές sol-gel. Κύριες τεχνικές θερμικού ψεκασμού Πηγή θερμότητας Καύση Ψ ε κασμός Φλόγας Ψεκασμός υψηλής ταχύτητας με καύση οξηγόvου(ηvοf) Ψεκασμός σύρματος με φλόγα (FS) Πηγή θερμότητας Ηλεκτρική Ενέργεια Ατμοσφαιρικός ψεκασμός πλάσματος (APS) Ψεκασμός σύρματος με ηλεκτρικό τόξο (WAS) Ψεκασμός πλάσματος σε κενό (VPS) 20

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 3.1 Α ντιτριβικές εφαρμογές Οι σημαντικότερες ιδιότητες των προηγμένων δομικών κεραμικών που τα καθιστούν κατάλληλα για αντιτριβικές εφαρμογές είναι η αντοχή τους στη φθορά και τη διάβρωση και η σκληρότητά τους. Οι εφαρμογές αυτές υπήρξαν μεταξύ των πρώτων και ήδη τα κεραμικά αντιτριβικά εξαρτήματα (στόμια αμμοβολών, στεγανωτικά α ντλιών, οδηγοί νημάτων) ε ίναι καλά καθιερωμένα στην αγορά. Κεραμικά από αλουμίνα έχουν αντικαταστήσει τα πολυμερή και τα μέταλλα σε μηχανές κοπής χαρτιού υψηλής ταχύτητας εδώ και 15 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια η ζιρκόνια κερδίζει έδαφος έναντι της αλουμίνας λόγω της υψηλότερης δυσθραυστότητας και της μεγαλύτερης αντοχής σε θερμικούς αιφνιδιασμούς. Κεραμικά από αλουμίνα χρησιμοποιούνται επίσης εδώ και πολύ καιρό σαν εξαρτήματα αντλιών ( στεγανωτικές έδρες, χιτώνια, έμβολα κ.λπ), ενώ μόλις πρόσφατα έχε ι αρχίσει η εφαρμογή του καρβιδίου του πυριτίου. Τα κεραμικά υλικά βρίσκουν επίσης εφαρμογές λόγω των αντιτριβικών τους ιδιοτήτων στις μεταλλευτικές βιομηχανίες. Οι πε ρισσότερες απ αυτές τις εφαρμογές (π.χ. χιτώνια σωλήνων, κυκλώνες, αντλίες και βαλβίδες) έχουν να κάνουν με τη λειοτρίβηση και μεταφορά πολύ διαβρωτικών ρευστών. Το κύριο πλεονέκτημά τους ένα ντι των αντίστοιχων μεταλλικών εξαρτημάτων είναι ο πολύ μεγαλύτερος χρόνος ζωής με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης. Πέραν όμως αυτών υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες εισαγωγής των κεραμικών υλικών σε αντιτριβικές εφαρμογές και αναμένεται σημαντική ανάπτυξη σ αυτόν τον τομέα τα επόμενα χρόνια. 3.2 Υπόστρωμα Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την δομή του αποθέματος ε ίναι η επιτα ξ ιακή δράση του υποστρώματος. Έχει αποδειχθεί ότι στα πρώτα στάδια της ηλε κτροαπόθεσης ο κρυσταλλογραφικός προσανατολισμός είναι πλήρως ελεγχό- 21

23 μενος από την επιταξιακή δράση του υποστρώματος κα ι, όταν αυτό είναι μονοκρυσταλλικό ή προσανατολισμένο, μπορεί να επιβάλει στο απόθεμα τη δομή του υποστρώματος, ακόμα και σε πάχος μερικών δεκάδων μm. Πέραν ενός κρίσιμου πάχους, το απόθεμα αποκτά δομή η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιβαλλόμενες η λεκτρολυτικές συνθήκες. Το κρίσιμο πάχος αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η φύση του υποστρώματος και η πυκνότητα του ρεύματος απόθεσης. Προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν η επιταξιακή δράση κατά τα πρώτα στάδια της ηλεκτρολυτικής απόθεσης των μετάλλων, αλλά και να αποφευχθεί η παρασκευή αποθεμάτων αυξημένου πορώδους, οι περισσότεροι επιστήμονες χρησιμοποιούν μη μεταλλικά ή μηχανικά λειασμένα μεταλλικά υποστρώματα. Στην περίπτωση που το χρησιμοποιούμενο υπόστρωμα είναι μεταλλικό, η πυρηνογένεση πραγματοποιείται ομοιόμορφα. Οι πυρήνες κρυστάλλωσης που δημιουργούνται στα πρώτα στάδια της ηλεκτροαπόθ εσης είναι περισσότεροι, εντοπισμένοι κυρίως σε κρυσταλλικές ατέλειες του υποστρώματος ή του σχηματιζόμενου αποθέματος, έχουν πολυεδρικό σχήμα (δεκαεδρικό ή εικοσα- εδρικό ), ενώ το απόθεμα ε ίναι πολυκρυσταλλικό [5]. 3.3 Τραχύτητα σύνθετων αποθεμάτων Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρ1ίσεωντης τραχύτητας για τα σύνθετα αποθέματα Ni/SiC. Στον Πίνακα 5.10 πουακολουθεί φαίνονται αναλυτικά οι μετρήσεις της τραχύτητας (Ra σε μ~η) ενώστη συνέχεια παρουσιάζονται τα διαγράμματα της μεταβολής των τιμώντραχύτητας συναρτήσει των τιμών του duty cycle καθώς και τα αντίστοιχαδιαγράμματα όπου γίνεται η σύγκριση των συνθέτων αποθεμάτων με τα απλάαποθέματα για τις ίδιες συνθήκες. Πίνακας 3: Η τραχύτητα για κάθε σύνθετο απόθεμα νικελίου ανάλογα μετις επιβαλλόμενες συνθήκες. duty cycle συχνότητα ν σε Hz Ra (σε μm) για Ni/Sic συνεχές 90 0, , ,01 0,47 0,84 0,69 0,52 22

24 Παρατηρώντας τον Πίνακα 5.10 βλέπουμε ότι η τιμή τη ς τραχύτητας γιατο σύνθ ετο απόθ ε μα σε συνθήκε ς συνεχού ς ρ εύματο ς είναι πολύ χαμηλότε ρησε σχέση με το αντίστοιχο απλό απόθ ε μα Ni σε συνθήκες συνεχούς ρ εύματοςστο οποίο η τραχύτητα έχε ι τιμή 3,6 μm (Πίνακας 5.5) ενώ του σύνθ ετου είναιο, 47 μm. Πρ έπει να τονιστε ί όμως ότι η επιφάνε ια του σύνθ ετου δοκιμίουήταν πιο ομοιόμορφη δηλαδή δ εν υπήρχαν οπές και κρατήρ ες. όπως στααντίστοιχα απλά αποθέματα Ni [6]. Στο Σχήμα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή των τιμώντραχύτητας Ra (σε μm) συναρτήσ ε ι του επιβαλλομένου παλμού για τασύνθ ετα αποθέματα, ενώ το Σχήμα 5.11 είναι ένα συγκριτικό διάγραμμαμεταξύ των απλών και των σύνθετων α ποθ ε μάτων, σχετικά μ ε τη μεταβολήτων τιμών τη ς τραχύτητας συναρτήσε ι του επιβαλλόμενου παλμού. Ni/SiC, ν= 0,01 Hz 0,85 0, ,75- Ε :l m, c::: ~ c '... -:::> χ 8. 0, ,55-0, τ du~y cyc l e % Σχήμα 3. Μ εταβολή των τιμών τραχύτη τας Ra (σε μm) για τα σύνθετα αποθέματα συναρτήσει του duty cycle. 23

25 Από το Σχήμα 3 προκύπτει το συμπέρασμα ότι όσο αυ ξάνει η τιμή τουεπιβαλλομένου παλμού τόσο αυ ξάνε ι και η τιμή της τραχύτητας. Ηχαμηλότερη τιμή τραχύτητας προκύπτει για d.c = 30%. Από το Σχήμα 3.1, που παρουσιάζεται το συγκριτικό διάγραμμα μεταξύτων απλών και των σύνθετων αποθεμάτων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ητραχύτητα των συνθέτων αποθεμάτων είναι πολύ πιο μικρή σε σχέση με τααντίστοιχα απλά. Συγκε κριμένα για d.c = 50 % για το απλό απόθεμα ητραχύτητα έχει τιμή 1,3 μm ενώ για το σύνθετο η τιμή ε ίναι σχεδόν μειωμένηστο μισό δηλαδή Ο, 7 μm. Η διαφορά είναι εξ ίσου σημαντική και στηνπε ρίπτωση του d.c = 30% όπου το απλό απόθεμα Νί έχει τιμή 0,87 μm ενώτο σύνθ ετο έχε ι τιμή 0,52 μm. Τελικά προκύπτει το συμπέρασμα ότι, στηνπερίπτωση του υποστρώματος από χάλυβα, η προσθήκη του μέσου ενίσχυσηςοδήγησε σε με ίωση της τραχύτητας των σύνθετων αποθεμάτων. ν= Ο, ο ι Hz.Α Ν ί 1,3. Ni/SiC 1.2. Ί, 1 -. Ε ::i. Ί, Ο... <U a::: 0,9. σ.. f- ΕΞ"ο a - -::> χ σ a. ο ,6 -. 0, ' 60 ' 70 ' ' - dllty cycle % - Σχήμα J. 1.Μ εταβολή των τιμών τραχύτητας R;1 (σε μ π1 ) γ ια τα απλά και σύνθετα αποθέματα συναρτiι σ ε ι του ιluty cycle. 24

26 3.4 Σκληρότητα σύνθετων αποθεμάτων Ni/SiC Στα σύνθετα αποθέματα Ni/SiC που παρασκευάστηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία έγιναν πέντε μετρήσεις μικροσκληρότητας σε κάθε δείγμα για να προκύψουν όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα. Στον Πίνακα 3.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο μέσος όρος των μετρήσεων αυτών για κάθε απόθεμα ξεχωριστά. Συγκρίνοντας την τιμή για το σύνθετο απόθεμα σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος με την τιμή του αντίστοιχου απλού αποθέματος για τις ίδιες συνθήκες (όπως στην προηγούμενη παράγραφο) προκύπτε ι το συμπέρασμα ότι η προσθήκη του ανθρακοπυριτίου προκάλεσε μικρή αύξηση στην τιμή τη ς σκληρότητας των επικαλύψεων. Πίνακας 3.1. Τιμές σκληρότητας για τα σύνθ ετα αποθέματα Ni/SiC. duty cycle συχνότητα ν σε HV σε υπόστρωμα Hz συνεχές , , , Στο Σχήμα 3.2 παρουσιάζετα ι η μετα βολή των τιμών της σκληρότητας συναρτήσ ει του επιβαλλομένου παλμού, ενώ το Σχήμα 3.3 ε ίναι ένα συγκριτικό διάγραμμα μεταξύ των απλών και των συνθ έτων αποθεμάτων, σχετικά με τη μεταβολ1ί των τιμών της σκληρότητας συναρτήσ ε ι του επιβαλλόμενου παλμού. 25

27 Ni/SiC > Ι ο 1- C" Ο. a. C" ~ w r ' 60 ' 70 ' duty cycle ο/ο 1 1. Σχήμα 3.2. Η σκληρότητα των σύνθ ετω ν αποθεμάτων σ ε συνάρτηση μ ε τoιluty cycle. Νί Ni/SiC ~ 350 j: 345 ~ 340 ο... C" g_ 330 C" 325 ~ w ' 70 ' d ι ι ty cycle % Σχ ι]μ α 3.3. Σύγκ ριση τη ς σκληρ ότητα ς των σύνθ ετων μ ε τα αντίστοιχααπλά αποθέματα. 26

28 Όπως φαίν εται καθαρά στο Σχήμα τη μεγαλύτε ρη τιμή σκληρότηταςτην παίρνουμε για τιμή επιβαλλόμενου παλμού d.c = 90%. Η χαμηλότε ρη τιμήπροκύπτε ι για d.c = 50% [7]. Από τη σύγκριση των τιμών σκληρότητας για τα απλά και σύνθ ετααποθέματα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η προσθήκη του ανθρακοπυριτίουπροκάλεσε αύ ξηση. Η μεγαλύτε ρη αύ ξηση παρατηρήθηκε στην περίπτωση της εφαρμογής d.c =90%. Στην πε ρίπτωση αυτή το απλό απόθ ε μα νικελίου είχετιμή 321 HV ενώ με την προσθήκη του ανθρακοπυριτίου η σκληρότηταμετρήθηκε στα 375 HV. 3.5 Μορφολογία επιφάνειας σύνθετων αποθεμάτων Ni/SiC Στην παράγραφο που ακολουθ ε ί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη με λέτη της μορφολογίας της επιφάνε ιας των σύνθ ετων αποθ ε μάτων Ni/SiC χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης SEM και γίνεται η σύγκριση με τα αποτελέσματα της μελέτη ς της μορφολογίας των αντίστοιχων απλών. Στις Μικρογραφί ες 3 και 3.1 παρουσιάζεται το σύνθ ετο απόθεμα σε συνθήκες συνεχού ς ρ εύματο ς και το αντίστοιχο απλό. Στην μικρογραφία 3 βλέπουμε καθαρ ά την ύπαρ ξη του ανθρακοπυριτίου (λευκό χρώμα), επίση ς βλέπουμε ότι δεν έχουν σχηματιστε ί τόσο καθαρά οι κρύσταλλοι του νικελίου. Η μικρογραφία 3.1 δ ε ίχνε ι το απλό απόθ ε μα νικελίου σε μεγ έθυνση (5000.) σ ε συνθήκε ς συν εχού ς ρεύματος. Στην ε ικόνα αυτή φαίνονται καθαρά οι κρύσταλλοι του νικελίου με τη μορφ11 πυραμίδας. 27

29 Μικρογραφία 3. Μορφολογία επιφάνειας συνθέτου αποθέματος Ni/SiC σε υπόστρωμα χάλυβα σε συνθι]κες συνεχούς ρεύματος (8000.). 28

30 Μικρογραφία 3.1. Μορφολογία επ ιφάν ε ια ς απλού αποθέματος Νί σε υπόστρωμα χάλυβα σ ε συνθήκες συν ε χούς ρεύματος (5000.). Στο Σχήμα 3.4 φαίνεται το δ ιάγραμμα στοιχειακής ανάλυσης EDS τουσύνθετου αποθέματος σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος, από το οποίοπιστοποιείται η ύπαρξη του ανθρακοπυριτίου. Η μέτρηση που έγ ινε στονκόκκο που φαίνεται στη μικρογραφία 3 έδειξε ότι η περιεκτικότητά του σεπυρίτιο ήταν 1,3 % κ.β. 29

31 ΝΙ ΝΙ.1 Ζ :ΖΟ 1:0 JO,:ZO ' J6.ZO Ιδ..ΖΟ Σχήμα 3.4. Διάγραμμα στοιχειακής ανάλυσης EDS του σύνθετου αποθέματος σε υπόστρωμα χάλυβα σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος. Στις μικρογραφίες 3.2, 3.3 και 3.4 παρουσιάζεται το απλό απόθεμανικελίου και το αντίστοιχο σύνθετο Ni/SiC που παρασκευάστηκαν σε συνθήκεςd.c=90% ν= Ο, Ο Ι Hz. Η μικρογραφία 3.2 είναι σε μεγέθυνση 500. Καιαντιστοιχεί στο απλό απόθεμα, ενώ η 3.3 είναι σε μεγέθυνση 250. Καιαντιστοιχεί στο σύνθετο απόθεμα. Τα άσπρα σημεία στην μικρογραφία 3. 3αντιστοιχούν στο ανθρακοπυρίτιο που έχει ενσωματωθεί στη μήτρα τουνικελίου. Η μικρογραφία 3.4 είναι σε μεγέθυνση και δείχνει σεμεγέθυνση έναν από τους κόκκους του ανθρακοπυριτίου. 30

32 Μικρογραφία 3.2. Μορφολογία επιφάν ε ιας απλού αποθέματος Νί σ ε υπόστρωμα χάλυβα (d.c = 90%, ν= Ο,01 Hz) (500.).. τ - ~ ι.!,..: 1.~ Ι 31

33 Μικρογραφία Μορφολογία επιφάνεια ς συνθέτου αποθέματος Ni/SiC σ ε υπόστρωμα χάλυβα (d.c = 90%,ν= 0,01 Hz) (250.). Μικρογ ραφία 3.4. Μορφολογία επιφάνειας σύνθ ετου αποθέματος Ni/SiC σ ε υπόστρωμα χάλυβα (d.c = 90%, ν= 0,01 Hz) (8000.). Στο Σχήμα 5.15 φ α ίνεται το διάγραμμα στοιχε ιακής ανάλυσης EDS τουσύν-. θετου αποθ έ ματο ς σε σε συνθήκες d.c = 90%, ν= Ο, Ο 1 Hz από το οποίοπιστοποιε ίται η ύπαρ ξη του ανθρακοπυριτίου. Η μέτρηση που έγ ινε στονκόκκο που φαίνεται στην ε ικόνα 5.15 με τη μέθοδο spotanalysis ( σημειακήανά λυση) έδε ιξε ότι η περιεκτικότη τα του σ ε πυρίτιο ήταν 1,07 % κ. β και σ εάνθρακα 26,23 % κ.β [8]. 32

34 C:\E D S\U S 11.\Kollla\S toal_ I 4_ W})fιcbal l_ F2 _ i> ρoι spc.: L.ιbcl Λ : ΝΙ ΝΙ c. ~ ~. ι... j ~. 00 tl.00.,,. & :1.0D... Σχήμα 3.5. Διάγραμμα στοιχειακής ανάλυσης EDS του σύνθετου αποθέματο ς σε υπόστρωμα χάλυβα (d.c = 90%, ν= 0,01 Hz). Στις Μικρογραφίες 3.5, 3.6 και 3.7 που ακολουθούν φαίνεται ημεγέθυνση της μορφολογίας τη ς επιφάνειας του απλού αποθέματος νικελίουκαι του σύνθετου αποθέματος Ni/SiC που έχουν παρασκευαστε ί σε συνθήκεςd.c =50%, ν = 0,0 l Hz. 33

35 Μικρογραφία 3.5. Μορφολογία επ ιφάν ειας αποθέματος Νί σε υπόστρωμα χάλυβα (d.c = 50%,ν= Ο,01 Ι-Ιz) (5000.). Μικρογραφία 3.6. Μορφολογία επ ιφάν ε ια ς συνθέτου αποθέματος Νί/SίCσε υπόστρωμα χάλυβα (d.c 50%,ν= 0,01 1-lz) (25.). 34

36 Μικρογραφία 3.7. Μορφολογία επιφάνειας σύνθετου αποθέματος Νί/SίCσε υπόστρωμα χάλυβα (d.c = 5θ%,ν= θ,θl Hz) (8θθθ.). Στη Μικρογραφία 3.5 παρουσιάζεται το απλό απόθεμα νικελίου σε μεγέθυνση Σε αυτιίν φαίνονται οι κρύσταλλοι του νικελίου αμυδρά, οι οποίοι δενείναι ομοιόμορφα σχηματισμένοι. Στις Μικρογραφίες 3.6 και 3.7 παρουσιάζεται το σύνθετο απόθεμα Ni/SiC σε μεγέθυνση 250. και 8000., αντίστοιχα. Σε αυτές φαίνεται καθαρά το ανθρακοπυρίτιο (άσπρα σημεία) πουέχει ενσωματωθεί στη μήτρα του νικελίου. Το διάγραμμα στοιχειακήςανάλυσης EDS του συνθέτου αποθέματος (για d.c =50% ν = O,OlHz, Σχήμα5.l5) πιστοποιεί την ύπαρξη του ανθρακοπυριτίου. Η μέτρηση που έγινε στονκόκκο που φαίνεται στη μικρογραφία 3.5 με τη μέθοδο spotanalysis έδειξεότι η περιεκτικότητά του σε πυpίτιο ήταν l,49 % κ.β. και σε άνθρακα 34,4 ο/οκ.β. 35

37 ΚΕΦΆΛΑΙΟ Θερμική επίστρωση (Tbermalbarriers) Τα επιχρίσματα θερμικού φράγματος είναι ιδιαίτερα προηγμένα συστήματα υλικών, συνήθως εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες, όπως αεριοστρόβιλων ή αεροκινητήρων τμημάτων, που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες, ως μια μορφή της εξαέρωση ς της θερμότητα ς. Αυτές οι επικαλύψεις χρησιμεύουν για τη θερμομόνωση σε μεγάλα φορτία και η συνεχόμενη χρήση θερμότητας από θερμικά μονωτικά υλικά που μπορούν να διατηρήσουν μια αισθητ11 διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των φερόντων κραμάτων και του επιχρίσματος. Για τον σκοπό αυτό, αυτές οι επιστρώσεις μπορούν να επιτρέπουν υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας περιορίζοντας ταυτόχρονα την θερμική έκθεση των δομικών στοιχείων, την παράταση του χρόνου μειώνοντας την οξείδωση και θερμική καταπόνηση. Σε συνδυασμό με την ενεργή ταινία ψύξης, τα ΤΒCsεπιτρέπουν στο ρευστό για θερμοκρασίες υψηλότερες από το σημείο ηίξης του μετάλλου αεροτομής σε ορισμένες εφαρμογές τουρμπίνας. Θερμικό φράγμα επίστρωσης στο σύστημα εξάτμισ η ς αυτοκινήτων 36

38 Τα Κεραμικά θερμικά φράγματα επιχρισμάτων χρησιμοποιούνται ευρέως στην αεροστροβίλων βιομηχανία. Η πιο κοινή χρήση είναι στην καύση του κινητήρα, και η οποία εφαρμόζεται στη στατική των μεταλλικών στοιχείων κράματος που καθορίζουν το θάλαμο καύσης. Τα κράματα που χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστούν οι θαλάμη καύσης περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις αποκαλούμενες HASTELLO Υ κράμα Χ και ΗΑ YNES κράμα 188. Η κεραμική επίστρωση παρέχει απομόνωση/θωράκιση προς την αίθουσα καύσης, επιτρέποντας έτσι την καύση του καυσίμου για να διεξαχθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να προκαλείται.. υποβάθμιση του μεταλλικού υποστρώματος. Το Θερμικό φράγμα είναι ένα υλικό που εφαρμόζεται σε ένα μεταλλικό ή α φρώδες υλικό ώστε να επιβραδυνθεί ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας. Το υλικό αυτό δημιουργήθηκε για την πρόληψη πυρκαγιών, και καθίσταται ένα κύριο συστατικό σε κτίρια, μηχανήματα και κινητήρες. Το Θερμικό φράγμα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνε ια που λειτουργεί σε υψηλή θερμοκρασία ή έχει τη δυνατότητα να αναφλέγεται. Η επίστρωση ενός θερμικού φράγματος τοποθετείται σε μία επιφάνεια σε τέσσερα επίπεδα. Κάθε στρώμα αποτελείται από ένα διαφορετικό υλικό που δημιουργεί μείωση θερμοκρασίας με διαφορετικό τρόπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα στρώματα έχουν εφαρμοστεί με τάση ατμών ή σπρέι. Τα εξαρτιίματα του κινητήρα είναι το πιο κοινό μέταλλο σε χρησιμότητα των θερμικών φραγμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα θερμικό φράγμα διατηρεί έναν κινητήρα που παρουσιάζει διάβρωση ή οξείδωση λόγω της θερμότητας. Ορισμένοι κινητήρες τείνουν να σβήσουν καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται. Αυτό εμφανίζεται στο κινητι1ρα λόγω θερμικών τριβή, αλλά ένα θερμικό φράγμα μειώνει τις θερμικές τριβής ή την κόπωση που μπορεί να παρουσιαστεί. Δυστυχώς, τα θερμικά φράγματα δεν διαρκούν για πάντα, και θα πρέπει να επανατοποθετηθεί μετά από κάποιο χjjονικό διάστημα. Επίσης τα Θερμικά φράγματα συνήθως χρησιμοποιούνται σε οχήματα που έχουν εξάτμιση ή turbo συστήματα διότι οι μηχανές φθάνουν σε ακραίες θερμοκρασίες. Το αυτοκίνητο είναι ασφαλέστερα έχοντας ένα φράγμα που ρυθμίζει καλύτερα την θερμοκρασία του. Εκτός από τα οχήματα, θερμικά φράγματα χρησιμοποιούνται επίσης στην αεριοστροβιλοκινητήρων. Τα Θερμικά φράγματα εξετάζονται απόευρωπαϊκές επιστημονικές ομάδες και από της ΗΠΑ, ώστε να μπορούν να κερδίσουν μια 37

39 καλύτερη κατανόηση του πώς να δημιουργηθεί η προστασία μιαςπολύ-λειτουργικής επιφάνειες. Τα Θερμικά φράγματα θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, γιατί επεκτείνουν τη ζωή σε κτίρια, ηλεκτρικά εξαρτήματα, και κινητήρες. Στα κτίρια, επιβραδύνουντις πυρκαγιές, στους κινητήρες που εφαρμόζεται θερμικό φράγμα υπάρχει λιγότερη διάβρωση και περισσότερο αντίσταση. Η Θερμότητα και οι πυρκαγιές προκαλούσαν καταστροφή από την αρχή του χρόνου, αλλά η εξέλιξη της τεχνολογίας και την εισαγωγή των θερμικών φραγμάτων παρέσχε μία λύση για να επιβραδυνθεί η θερμική καταστροφή.... Courresy ο/ GE Nickel Superalloy Ένα φράγμα μετάλλου είναι ένα λεπτό στρώμα από μέταλλο, είτε σαν μορφή ελάσματος ή φιλμ, και βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντικείμενα ούτως ώστε τα μαλακά μέταλλα να μολύνουν άλλα αντικείμενα. Για παράδειγμα, τα χάλκινα και μπρούτζινα εξαρτήματα σε σύγχρονα κυκλώματα περ ιλαμβάνουν πάντα ένα λεπτό στρώμα από μεταλλικά ελάσματα γύρω τους για την αποφυγή καταστροφής των κρυσταλλικών ημιαγωγών τους. 4.2 Θερμικό φράγμα επιχρίσματος (TBC) Θερμικό φράγμα επιχρίσματος (TBC) χρησιμοποιούνται ευρέως για την πρόληψη υψηλ1ίς θερμοκρασίας και επιτρέπει στα εξαρτήματα να έχουν υψηλή αντοχή. Λόγω τη ς ισχυρής ανομοιογενές στο υλικό οι ιδιότητες σε TBC αποτυχία συχνά ξεκινά ε ι κοντά στην διασύνδεση μεταξύ της εύθραυστης στρώσης οξε ιδίου και τα ελατά 38

40 υπόστρωμα. Μια αξιόπιστη πρόβλεψη της TBC αποτυχία απαιτεί λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη ρωγμή τομέα και την επακόλουθη θραύση. Πρόωση και αεριοστρόβιλων λεπίδες που υποβάλλονται σε εξαιρετικά υψηλή θ ε ρμική φόρτωση. Θερμικό φράγμα επιχρίσματος (TBC) χρησιμοποιούνται ευρέως για την πρόληψη της υψηλής θερμοκρασίας και επιτρέπουν στα εξαρτήματα να έχουν υψηλή αντοχή. Τα οφέλη της TBC έχουν ως αποτέλεσμα να διατηρούν την ικανότητά τους σε υψηλές θερμικές διαβαθμίσεις στην παρουσία της κατάλληλης ψύξης. Η διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων ενός μηχανήματος ουσιαστικά σχετίζεται με την ε-.. φαρμογή και ανθεκτικότητα της TBC. Ένα τυπικό TBC σύστημα θεωρείται ότι στην παρούσα εργασία παρουσιάζ ε ται στο Σχ. 1. Το σύστημα αποτελείται από τέσσερα βασικά συστατικά. Είναι (1) το TBC, (2) το υπέρ-κράμα υπόστρωμα, (3) αλουμινίου που περιέχουν δεσμό επιστρώματος (BC), και ( 4) ένα θερμικά καλλιεργούμενο οξείδιο του αργιλίου (TGO), κατά κύριο λόγο το YS 2 που σχηματίζεται μεταξύ των TBC και το BC. TBC Τ 1( μm Vr'r'r'\/\fVlΓVV'<~) _l Bond Coat Superalloy Σχήμα 4. ενα χαρακτηρ ι στικό σύστημα θερμ ι κού φράγματος σε επ ι κάλυψ η με τη δέσμ η ηλεκτρονίων με φυσική τεχν ι κή εναπόθεσης ατμών (EB-PVD). Το TBC στρώμα σε μια διάσταση των μm είναι ένα θερμομονωτικά ψαθυρό οξε ιδίου του αργιλίου και αποτρέπειjεμποδίζει από την μεταφορά θερμότητας. Η ζιρκόνιαζrsiο 4 έχει αναδε ιχθεί ως το προτιμώμενο υλικό, σταθεροποιημένο στην κυβικό τετραγωνική μορφή από την προσθήκη ύττριο σε στερεό διάλυμα. Αυτό το υλικό έχει μικρή θερμική αγωγιμότητα με ελάχιστη θερμοκρασιακίί ευαισθησία. 39

41 Το TBC αποτίθ ενται στο υπόστρωμα ε ίτε από δ έσμη ηλεκτρονίων φυσική εναπόθεση ατμών (EB-PVD) 11 από αέρα ψεκασμού πλάσματος εναπόθ ε ση (APS). Η TGO ε ίναι ένα λεπτό στρώμα με μικρό πάχος και έχει μια σημαντική επιρ ροή στο TBC σύστημα στην ανθ ε κτικότητα του [9,10,11 ]. Το BC κράμα ε ίναι σχεδιασμένο ως ένα τοπικό AI δοχε ίο, κατά προτίμηση σε άλλα ο ξε ίδια, ώστε να καταστεί δυνατή η καθιέ ρωση-αλουμινίου ως ο ξυγόνο περνά μέσα από την TBC. Η αλουμίνα ε ίναι το προτιμώμενο ο ξείδιο λόγω τη ς χαμηλής διάχυσης/εξάπλωσης του ο ξυγόνου και τη ς κορυφαία πρόσφυση. Το TGO στρώμα αναπτύσσει εξαιρετικά μεγάλη συμπίε ση υπολε ιμμάτων λόγω της Θ ε ρμικά απροσάρμοστη ς διαστολής μ ε το υπόστρωμα, καθώς ψύχεται το σύστημα ψύχει [ 9]. Το BC με πάχος π ε ρίπου 50 μm ε ίναι σχεδιασμένο για να αυ ξάνε ι την πρ ό σφυση του TBC και να γεφυρώσε ι μηχανικά τις διαφορ έ ς μεταξύ της TBC και το υ πέ ρ-κράμα του υποστρώματος. Το BC έχε ι συντελεστή Υοuη gκοντά στα 200 GPa ' τά ση δ ιαρρο1ί ς MPa και Θερμικό συντελε στή διαστολής ppm/ C, η οποία ταιριάζε ι στο κράμανί καλά. Για την ετε ρογένε ια του σύνθετου υλικού, το TBC σύστημα παρουσιάζε ι πολλαπλές μη μηχανισμών ρωγμές. Eνansetal. [12,13] ανέφ εραν μια λεπτομερή επισκό πηση των TBC αποτυχία μηχανισμών. Μια από τις κύριες αirοτυχίες συστήματος ε ί ναι τεκμηριωμέν ε ς και εξηγ ε ίται από Wright και Eνans [ 14]. Η διασύνδε ση διαχωρισμού λόγω μικρής κλίμακας κάμψεις έχε ι βρ ε θεί ως η κύρια πηγή για την εκκίνηση των μικρό-ρωγμών. Η μικρό-ρωγμή ξεκίνησε από το ο ξείδιο του αργιλίου από την ετε ρογέν ε ια και ομοιογ ένε ια του και διευρύνεται κατά μήκος της διασύνδεσης. Για να υπολογιστε ί το περίπλοκο υλικό κατά τη διαδικασίας αποτυχίας, το TBC σύστημα απλοποιήθηκε σε μια 2-δυάστατηπολύ-επίπεδη σύνθ ετη πλάκα. Λόγω των μικρών διαστάσεων των TGO που είναι ιδανικές ως διασύνδεση, όπου το TBC, BC υπέ ρ-κράμα υπόστρωμα αντιμετωπίζονται ως συνεχιζόμενο. Η ΑΣΤΟΧΙΑ Υ ΛΙ ΚΟΥ συγκεντρώνεται γύρω από τους TGO κοντά στο TBC και οι επιπτώσεις τουυπέ ρ-κράματοςυποστρώματος ε ίναι πλέον δευτε ρεύουσες. Με αυτόν τον τρόπο μοντε λοποιήθηκε μ ε βιοϋλικά συστήματος.'ενα συν εκτικό μοντέλο [ 15, 16] η κλίση τη ς πλαστικότητας [17,18] ε ισάγονται για να περιγράψουν την αποτυχία των TGO και TBC στρωμάτων, αντίστοιχα. Τα φαινομενολογικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των σύνθετων υλικών με μια μη διαδικασία ανάλυσης τους. Το συν ε κτικό μοντέλο και η κλίση τη ς πλαστικότητας παρουσιάζονται στις παρακάτω ενό τητ ες. 40

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦ/ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δρ. Πανδώρα Ψυλλάκη Μάρτιος 2013 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας. «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων»

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας. «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων» Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μετσόβιο Πoλυτεχνείο Τμήμα: Χημικών Μηχανικών Όνομα φοιτητή: Λύτρας Γεώργιος Α.Μ: ΜΠΕ/0827 Eπιβλέπων καθηγητής: Παπασπυρίδης Κωνσταντίνος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση δυνατοτήτων παρασκευής κεραμικών μαζών από ιπτάμενη τέφρα (Ι.Τ.) του ΑΗΣ Αχλάδας-Μελίτης για την παραγωγή φίλτρων. ΤΣΕΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ

ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χάλυβες ονομάζονται τα σιδηρούχα κράματα με περιεκτικότητα έως 2% άνθρακα και αποτελούν πάνω από το 80% των βιομηχανικών κραμάτων. Αυτό οφείλεται τόσο στο χαμηλό

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 40 5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 5.1 Γενικά Από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν γνωστή η σκλήρυνση εργαλείων, αλλά και σπαθιών, με τη μέθοδο της θερμικής κατεργασίας της βαφής, η οποία εφαρμοζόταν σε σιδηρουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα Χρήση καινούργιου και παλαιωμένου φύλλου κάλυψης θερμοκηπίων

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1 Π α ρ ά ρ τ η μ α Τεχνίτης Ελασματουργός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ελασματουργός Τεχνίτης Ελασματουργός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Για ένα σύστηµα ο όρος σύνθετο σηµαίνει ότι τούτο αποτελείται από δύο ή περισσότερα διακριτά µέρη. Από γενική άποψη, λοιπόν, ένα υλικό αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βιοϋλικά, τάσεις και εξελίξεις υλικών στο θέμα της υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων. της

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βιοϋλικά, τάσεις και εξελίξεις υλικών στο θέμα της υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων. της Mli 0\1. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιοϋλικά, τάσεις και εξελίξεις υλικών στο θέμα της υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων. της Σταματίνας - Ελένης Σαμιώτη tr-τ Ι/~ 'A~J ~ΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Μ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Μ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Μ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SUBMARINE CABLES FOR ELECTRICAL ENERGY

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SUBMARINE CABLES FOR ELECTRICAL ENERGY ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SUBMARINE CABLES FOR ELECTRICAL ENERGY Κρουστάλλης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ.

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3760 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΕΙΡΑΙ 5ΧΧΧ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΕΙΡΑΙ 5ΧΧΧ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΟΟΡΑ ΔΙΑΒΡDΜΕΝΟΝ ΚΡΑΜΑΤΟΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΕΙΡΑΙ 5ΧΧΧ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Α.Μ. J6776) ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΗΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Ιστορική άποψη... 3 1.1.1 Ανάγκη για επικοινωνίες οπτικών ινών... 4 1.1.2 Πέντε γενιές οπτικών ινών... 5 1.2 Οι οπτικές ίνες ως ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα