ΓΡΑΗΗΑ1Έ-ΙΑ ~ΜΝολοιw\:ι:.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΗΗΑ1Έ-ΙΑ ~ΜΝολοιw\:ι:."

Transcript

1 ΓΡΑΗΗΑ1Έ-ΙΑ ~ΜΝολοιw\:ι:. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΗ Χ 6 CfS ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αρ. Μητρ. : 32070

2 Τμήμα Μηχανολογίας ΣΤΕΦ / ΤΕΙ Πειραιά Τριβολογική συμπεριφορά κεραμομεταλλικών επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού σε όλκιμα μεταλλι- ~ ~ κα υποστραιματα Πτυχιακή Εργασία Χαράλαμπος Στεργ. Τζώρτζης Α. Μ. : Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Πανδώρα Ψυλλάκη. ~ ~ Γ-- ---~, -~-~Ί~οr 1 ΚΗ \ΤΕ' π Ει Ρ Α ι Α \ Αιγάλεω, Νοέμβριος

3 Πίνακας Περιεχομένων Κεφ. Τίτλος Λρ. Σελίδας Πίνακας Περιεχομένων 2 Π ε ρίληψη 4 Abstract 5 ΚΕΦΑΛΑ/01 1. Εισαγωγή Επ ιφανε ιακές κατεργασίες και επικαλύψ εις, πρόοδος και καινοτο- 7 μίε ς 1.2 Τεχνικά και οικονομικά θέματα που αφορούν την τριβή και φθορά στην χρήση αντιτριβικών επικαλύψ εων 1.3 Εφαρμογές επικαλύψ εων θερμικού ψεκασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ2ο Κεραμομεταλλικά Υλικά (Cermets)και «Σκληρομέταλλα» (Haid- Metals) Σκληρομέταλλα Κεραμομεταλλικά Κεραμικές Επικαλύψεις Επικαλύψεις Κεραμικών Sί3Ν Επιστρώσεις Θερμικού Ψεκασμού Τεχνικές Θερμικού Ψ εκασμού 19 ΚΕΦΑΛΑΙ03ο 3.1 Αντιτριβικές Εφαρμογές Υπόστρωμα μικρό-δομής Τραχύτητα Σύνθετων Αποθεμάτων Σκληρότητα Σύνθετων Αποθεμάτων Ni/SiC Μορφολογία Επιφάνειας Σύνθετων Αποθεμάτων Ni/SiC 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ4ο 4.1 Θερμική Επίστρωση (Thermal Barriers)

4 4.2 Θερμικό Φράγμα Επιχρίσματος (TBC) Φθορά από Επιφανειακή κόπωση (αποκόλληση υποστρώματος, διάβρωση, κλπ. ) Φθορά λόγω Λείανσης ή Διάβρωσης (Στιλβωτικά ή Διάβρωση Φθοράς) 4.5 Σπηλαίωση Θερμικού κρούση και Θερμικής Κόπωσης Φθορά από Διάβρωση λόγω Τριβή ς (Επαφή με οξείδωση, φθορά που προκαλείται από μικρά διάκενα, κ.λπ.) ΚΕΦΑΛΑ/05ο Αξιολόγηση των Χαρακτηριστικών Θραύσης των Κεραμικών Επιστρωμάτων σε Υπόστρωμα Ανοξείδωτου Χάλυβα Αποτελέσματα Αξιολόγησης των Χαρακτηριστικών Θραύσης των 55 Κεραμικών Επιστρωμάτων 5.3 Μηχανικές Ιδιότητες (Σκληρότητα ~ Κάμψη /Εφελκυσμός) 59 Τριβολογικιί Συμπεριφορά, Μαθηματική Ανάλυση 5.4 Συμπεριφορά σε Τριβή, Επίδραση Διαβρωτικού Πρότυπο Λειτουργίας, Μαθηματική Ανάλυση 86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ6ο Συμπεράσματα 106 Βιβλιογραφία 107 3

5 Περίληψη Στην τριβή, η επ ιφάνε ια δεν είνα ι μόνο η ζώνη του διαχωρισμού των δύο σωμάτων αλλά περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά της επαφής που παίζουν ρόλο στη τρι βή, π. χ. οι μηχανικές καταπονήσεις, οι θερμοκρασίες, και η συμπερ ιφορά του τρίτου σώματος (λιπαντικό, φθορά, υπολείμματα) σύμφωνα με τον Miche!Cartier [1]. Θα υποθ έσουμ ε, ως εκ τούτου, ότι οι μηχανικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των υλι κών που έρχονται σε επαφή, καθώς επίσης και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τη ς επαφή ς, συμπεριλαμβανομένων, κατ' επέκταση, το σχήμα των εξαρ τημάτων, είναι όλες οι παράμετροι που καθορίζουν την επιφάνεια(σχήμα!).σκοπό ς της πτυχιακής ε ργασίας ε ίναι η δ ιε ρ εύνηση τη ς τριβολογική ς συμπε ριφοράς κε ραμομεταλλικών επικαλύψ εων σε όλκιμα μεταλλικά υποστρώματα. Οι κύριες εφαρμογές των κε ραμικών επικαλύψ εων θερμικού ψ εκασμού μπορούν να βρεθούν σε συστήματα Α / χάλυβα, σε προστασία από διάβρωση και από ο ξε ίδωση υψηλής θερμοκρασίας, σ ε κοπτικά ε ργαλεία νιτρίδιο του τιτανίου TiN/ νιτρίδιο αλουμινίου τιτανίουτiαιν, σε προστασία από τριβή και φθορά, σε τεχνολογίες θερμικού ψ ε κασμού για επιδιόρθωση ανταλλακτικών, σε θ ε ρμικίί μόνωση και τέλος σε πολλές άλλες εφαρμογές. Γενικώς τα επιστρώματα χρησιμοποιούνται εκτενώς ως άναπόσπαστα τμήματα σαν υλικά ε φαρμοσμένη ς μηχανικής για να καταπολεμήσουν τις θερμικές λειαντικές και πε ριβαλλοντικές επιθ έσε ις όπως η φθορά, η διάβρωση ~ (απομάκρυνση μετάλλου από συστατικά που υπόκεινται σε ροή υγρού, ειδικά όταν το νερό περιέχε ι στε ρεά σωματίδια) και η αλλοίωση ~ (καλείται κάθ ε αυθόρμητη, ηλεκτροχημική ς κατ' επέκταση μηχανικής φύση ς, αλλοίωση της επιφάνε ιας των μετάλλων και κραμάτων που οδηγεί σε απώλεια υλικού). Τέτοια συστήματα μας ενδιαφέρουν διότι υπάρχε ι υψηλή αντί σταση των κε ραμικών σε φθορά λόγω τριβή ς. Η κατανομή σκληρότητα ς σε κεραμι- κές επικαλύψ ε ις που εναποτίθενται με θ ε ρμικό ψεκασμό είναι συνήθως οξείδια, καρβίδια και νιτρίδια. Η συγκε κριμένη πτυχιακή αποτελεί βιβλιογραφική έ ρευνα στο θέμα κε ραμομεταλλικών επικαλύψεων με θερμικό ψεκασμό σε όλκιμα μεταλλικά υποστρώματα και κυρίως δίνεται έμφαση στις μηχανικές ιδιότητες. 4

6 -- Base material Σχήμα 1. Σχηματισμός επιφάνειας κεραμικής επικάλυψης. Abstract Ιη tribology, the suι-face ίs not just the zone of the separation of the bodies but includes all the characteristics of the contact that play a part in friction, i.e. the mechanical stresses, the temperature, and the behavior of the third body (lubricant, wear, debris, etc.). We will assume, therefore that the mechanical, physical, and chemical propeι1ies of tl1e materials ίη contact, and also the geometric characteristics of the contact, including, by extension, the shape ot' the components, are all parameters that define the surface (Fig Ι). The purpose of this paper is to investigate the tribologic behavioι- ceramic coating οη ductile metallic substrate. The main applications of ceiarnic therιηal spray coatings can be found ίη systems Α / steel, under protection against cοιτοsίοη and high temperatuie oxidation, ίη cutting tools TiN / ΤίΑΙΝ, for protection fωm abrasion and wear, ίη therιηal spray technologies for reconditioning department, ίη thenηal insulation and finally ίη many other applications. Ιη general the coatings 5

7 are used extensively as an integral part as a materials engineering research to combat the heat abrasive and environrnental attacks such as the wear, eiόsion ;:~::(ι emoving metal from ingredients that are subject to water f1ow, especially when the water contains solid particles) and the alteration::::: (hereinafter refeπed to as any spontaneous electrochemical hence engineering nature, deformation of the surface of metals and alloys which leads to loss of material).such systems are important to us because there is high resistance of the ceramics to wear due to friction. The allocation hardness in ceramic coatings deposited by theπnal spraying is usually oxides, carbides and nitrides.this paper constitute bibliographical research at the theme of ceramic coatings with thermal spray in ductile metallic substrate and mainly emphasis is being given to the mechanical properties. 6

8 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Επιφανειακές κατεργασίες και επικαλύψεις, πρόοδος και καινοτομία Η αναγκαιότητα χρήσης επικαλύψεων έγ ινε προκειμένου να παραχθούν βελτιωμένα προϊόντα κα να είναι ανταγωνιστικά στην αγορά των εξαγωγών, ε ίναι σημάντικό να είναι σε θέση να παράγουν επιφάνειες που δεν φθείρονται, είνα ι πιο ανθεκτικές στην αμαύρωση και διάβρωση, και διατηρούν τιε ηλεκτρικές οπτικές ή θερμικές ιδιότητες τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.επίσης, είναι πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος, χρήσιμο να έχουμε την τεχνογνωσία και τεχνολογία να απλοποιούμε σειρές προϊόντων ή απαιτήσεις συντήρησης, ή να δημιουργούμε μηχανισμούς ελαφρύτερους, μείωση θορύβου, βελτίωση της αξίας στρατηγικά ή οικονομικά συμφέρουσα προσφορά υλικών κ.τ.λ.. Είνα ι τώρα ευρέως γνωστό ότι η ST AC έχει ένα προεξέχων, επιφανή ρόλο να παίξει σε αυτό το σημείο. ST AC εδώ και καιρό έχε ι χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσε ις απλώς να αποζημιώσει για τυχόν λάθη στο σχεδ ιασμό (στην επιλογή υλικών, διαστάσεις, κ.λπ.); ωστόσο, αποκτούν πλέον μεγαλύτερη αναγνώριση, και σταδιακά θεωρούνται στο σχεδιασμό ή στα ερευνητικά στάδια του έ ργου, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για την σχεδ ίαση νέων προϊόντων ή για την βελτίωση τα ήδη υπάρχοντα (για παράδειγμα, στον τομέα της ανάλυσης της αξίας μιας κεραμομεταλλικής επικάλυψης σε όλκιμο υπόστρωμα). Ως αποτέλεσμα της ολοένα και πιο συγκεκριμένης λύσης που προσφ έ ρουν για όλο και πιο ποίκίλη και απαιτητικές βιομηχανικές καταστάσεις, η STAC έχει γίνει η αληθιν1ί πηγή της προόδου, ακόμα επιτρέπει την κατανόηση του σχεδιασμού των νέων προϊόντων που παλαιότερα δεν υπήρχαν καθόλου χωρίς αυτό. 7

9 1.2 Τεχνικά και οικονομικά θέματα που αφορούν την Η τριβή και η φθορά οδηγούν σε μια σειρά από διακηρύξεις που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία των μηχανικών υποσυνόλων και γενικά τις τριpή και φθορά στην χρήση αντιτριpικών επικαλύψεων μηχανές, ή το περιβάλλον τους, με πολλούς τρόπους. Παραδείγματα της επίδρασης, ε- πιρροής τους που έχουν εύρος στα πλέον αναπόφευκτα, όπως απώλειες μέσω τριβής, στην πιο καταστροφική, όπως κατάσχεση, εμπλοκή απεικονίζονται στο Διάγραμμα 1. Αντίσταση από μετατόπιση σωματιδίων σε όλκιμο επίστρωμα Φθορά Επιφάνεια υποβάθμισης Απώλειες λόγω τριβής Διάχυση, Διακύμανση, απαγωγή ενέργειας Θερμότητα και θόρυβος Διαστασιακές απώλειες! Απώλεια λειτουργίας /'Καθάρισμα, \ι Αποτελεσματικότητα κ.λπ. Αλλαγή στις μηχανικές ιδιότητες των εξαρτημάτων! Διακύμανση των δυνάμεων τριβής- φθοράς στην εμφάνιση Διάγραμμα 1. Τριβή και Φθορά στην χρήση επικαλύψεων Αφού η τριβή και η φθορά είναι δαπανηρή από την άποψη της ενέργειας, των πρώτων υλών (εξαρτήματα υλικών και λιπαντικών), και το εργατικό δυναμικό (συντήρηση, κ.λπ. ), η εξοικονόμηση πόρων μέσω καλύτερου ελέγχου των τριβολογικών προβλημάτων είναι σημαντική, για παράδειγμα : Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από την CETIM,[CentreTechniquedeslndustriesMechaniques (EngineeringlndustriesTechnica!ResearchCentre)] η φθορά κόστισε στη Γαλλία περίπου 164 δισεκατομμύρια φράγκα ετησίως, δηλαδή σχεδόν 3 τοις εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ), όπως το διάγραμμα κατανομής στο Διάγραμμα 2 δείχνει, αυτά τα έξοδα από μέρους των δαπανών σε πολλούς τομείς, όπως οι πρώτες ύλες, συντήρηση, απώλεια της παραγωγής, κλπ. 8

10 Μια αμερικανικίί μελέτη υπολόγισε ότι οι απώλειες λόγω τριβής στο έ μβολο-δαχτυλίδι-επένδυση του συστήματος των κινητήρων εσωτερικής καύσης ανέρχονται σε 0,7 τοις εκατό των Ηνωμένων Πολιτειών και η συνολική κατανάλωση ενέργειας (υπολογίζεται ότι 3 τοις ε κατό της ενέργειας από το καύσιμο απάγεται από τριβή). Energy cos\s 6% Lubricart costs 2% Mainιenance and replacement costs 45% ~eserve fund nves1n1ents 23% Loss of pr9duct;.on 22% Δ ιάγραμμ α 2. Κατανομή του κόστους της φθοράς των ενδε ικτικ ών στοιχείων (μετά CETIM). 1.3 Εφαρμογές επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού Η υψηλή αντίσταση των κεραμικών στη φθορά και στη διάβρωση και η χαμηλή θερμική αγωγ ιμότητά τους, συντελούν ώστε οι εφαρμογές των κεραμικών επικαλύψεων με θερμικό ψεκασμό να συγκεντρώνονται γύρω από τρείς (3) βασικούς άξονες: Προστασία από φθορά, Προστασία από διάβρωση και από οξείδωση υψηλής θ ερμοκρασίας. Και οι τρείς αυτοί άξονες οδηγούν προς την κατεύθυνση εξοικονόμηση ς ενέργειας και υλικών, συχνά σπάνιων και ακρ ιβών, με αποτέλεσμα να καθιστούν τις κεραμικές επικαλύψεις ικανές να παίξουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε κάθε βιομηχανικό-βιοτεχνικό τομέα που έχει σχέση με παραγωγή, συντήρηση και επισκευή. Πέρα από τους τρείς κύριους άξονες εφαρμογών των κεραμικών επικαλύψεων θερμικού ψ εκασμού, υπάρχουν και εφαρμογές με ειδικό χαρακτήρα που σχετίζονται με : 9

11 Βιοσυμβατότητα, Ηλεκτρική μόνωση, Διαχυσιακή μόνωση, Υπεραγωγιμότητα Η τεχνολογία θερμικών κεραμικών επικαλύψεων, αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην αεροναυπηγική βιομηχανία σε εφαρμογές κατά της φθοράς και σε εφαρμογές θ ε ρμικών φραγμάτων. Στη συνέχεια η χρήση της επεκτάθηκε ταχύτατα στους περισσότερους τομείς της βιομηχανίας. Τα τμήματα συντήρησης των βιομηχανιών σε όλο το κόσμο εξοικονομούν ετησίως εκατομμύρια δολάρια εφαρμόζοντας επικαλύψεις κατά της φθοράς και της διάβρωσης και επιτυγχάνοντας ανάλογα με την περίπτωση χαμηλούς ή υψηλούς συντελεστές τριβής. Επίσης κάνουν εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών θερμικού ψεκασμού για την επιδιόρθωση και την αναγόμωση φθαρμένων α νταλλακτικών. Εκτός από τις εφαρμογές αυτές, μείζονος μηχανολογικού ενδιαφέροντος, ε ιδικές ποιότητες κεραμικών επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται Βιοσυμβατότητα, ηλεκτρική μόνωση κλπ.. Οι συνήθεις κεραμικές επικαλύψεις που εναποτίθενται με θερμικό ψεκασμό είναι συνήθως οξείδια, καρβίδια και νιτρίδια. Ειδικά στην περίπτωση των καρβιδίων, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως λόγω της υψηλής τους "σκληρότητας και της εξαιρ ετικής αντιτριβικής προστασίας που προσφέρουν, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα της επικάλυψης, τα καρβίδια συν-ψεκάζονται με μεταλλικές κόν ε ις που έχουν το ρόλο της συνδετικού υλικού και οι υλοποιούμενες επικαλύψεις καλούνται κε ραμομεταλλικές. Οι βιομηχανικοί τομείς στους οποίους βρίσκουν και μπορούν να βρουν ακόμη περισσότερες εφαρμογές οι θερμικές επικαλύψεις είναι : Αεροναυπηγική, Αυτοκινητοβιομηχανία, Στροβιλομηχανές, Ντηζελομηχανές, Ναυπηγεία, Χημική, πετροχημική βιομηχανία, Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, Αντλίες-υδραυλικά συστήματα, Γεωργικά μηχανήματα-εργαλεία, Εργαλεία μεταλλείων, ορυχείων, Μεταφορά και επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων (σωλήνες, χοάνες, μύλοι λειοτρίβησης, κυκλώνες, μεταφορικές ταινίες), Εξοπλισμός αμμοβολής, Κλωστοϋφαντουργία (οδηγοί νημάτων, καρούλια, βελόνες), Χαρτοβιομηχανία (φτερωτές, χιτώνια αναλυτή), Μηχανές τυπογραφείων, Τσιμεντοβιομηχανία (αλεστικά συστήματα, φτερωτές αερισμού, συστήματα μεταφοράς υλικού), Πλακίδια, 10

12 ε ίδη υγιεινής, είδη εστιάσεω ς, Τούβλα, κε ραμίδια (ανάμιξη, εξώθηση, κοπή πηλού), Ιατρικά εμφυτεύματα, Ηλε κτρονική Τα σημαντικότε ρα οικονομικά οφ έλη που προκύπτουν από την εφαρμογι'1 επικαλύψεων είναι : κε ραμικών Αύξηση χρόνου ζωής των μηχανικών εξαρτημάτων, Μείωση εξόδων για α νταλλακτικά, Μ εγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο διαδοχικών συντηρήσε ων, Καλύτερη χρήση των μηχανών και υψηλότερη παραγωγικότητα, Υψηλότε ρη ποιότητα των παραγομένων προϊόντων. 11

13 ΚΕΦΑΛΑΙ Κεραμομεταλλικά Υλικά (Cermets) και «Σκληρομέταλλα» (Hard-Metals) Η επιλογή και χρήση κοπτικών εργαλείων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα, τα οποία καλείται να απαντήσει ένας μηχανολόγο ς μηχανικό ς στην καθημερινή του πρακτική. Την τελευταία εικοσαετία, οι αυξημένες απαιτήσεις για κοπτικά υψηλών μηχανικών αντοχών και χαμηλής φθοράς οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση γνωστών από παλαιότερα οικογενειών υλικών. Σήμερα, τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι οι ταχυχάλυβες (high-speedtoolsteels), τα καρβίδια, τα κεραμομεταλλικά, το κυβικό νιτρίδιο του βορίου (c-bn) και τ εχνητά πολυκρυσταλλικά διαμάντια (PCD) ή άνθρακας με ιδιότητες διαμαντιού (dia1nond-likecarbon, DLC). Καθεμία από τις κατηγορίες αυτές παρουσιάζει χαρακτηριστικά που την καθιστούν κατάλληλη για συγκεκριμένα πεδία εφαρ μογών, με κύρια κριτήρια την ταχύτητα πρόωσης του κοπτικού ε ργαλείου και την ταχύτητα κοπιίς (Σχήμα 2.8). Υψηλότερες ταχύτητες κοπής απαιτούν υλικά ε ργαλείων με μεγαλύτερη μηχανική αντοχή, ενώ μεγαλύ τε ρη ταχύτητα πρόωσης κατά την κοπή επιβάλλε ι κοπτικό υψηλότερης δυσκαμψίας. Για παράδ ε ιγμα, οι ταχυχάλυβες ε μφανίζουν υψηλή δυσκαμψία, η χαμηλή τους όμως μηχανική αντοχή περιορίζε ι τη χρήση τους μόνο για χαμηλό-στροφ11 κοπή. Αντίθετα, υπέρ-σκληρά υλικά, όπως το c-bn και το PCD, παρουσιάζουν εξα ι ρετική αντοχή 6ε φθορά και γι' αυτό χρησιμοποιούνται για κοπές υψηλών ταχυτήτων. Για ενδ ιάμεσες συνθήκες κατεργασίας, τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα κεραμικά και τα κεραμομεταλλικά. (2] Σκληρομέταλλα Τα σκληρομέταλλα είνα ι τα ευρύτερα διαδεδομένα κοπτικά εργαλεία σήμερα. Το κύριο πλεονέκτημά τους έναντι των ταχυχάλυβων είναι η ικανότητά τους ναλειτουργούν σ ε υψηλότε ρ ες ταχύτητες κοπής,περίπου 3-5 φορ ές ταχύτερα. Τα σκληρομ έταλλα έχου ν αντικαταστήσει του ς ταχυχάλυβες σε μεγάλο βαθμό σε πολλές κατεργασίες 12

14 και κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% της παγκόσμιας παρασκευήςκοπτικών εργαλείων. Το ποσοστό των ταχυχάλυβων ανέρχεται στο 40%,ενώ το υπόλοιπο10% μοιράζονται όλα τα υπόλοιπα υλικά. Κατασκευάζονται με τη μέθοδο της κονιομεταλλουργίας και αποτελούνται απόδιάφορα καρβίδια σε εξαιρετικά λεπτόκοκκη μορφή, τα οποία αναμιγνύονται καισυντήκονται σε μια βάση κοβαλτίου που αποτελεί και το συνδετικό τους μέσο [3].Τοκαρβίδιο του βολφραμίου (WC) είναι το κυριότερο καρβίδιο που χρησιμοποιείται. Άλλα καρβίδια που χρησιμοποιούνται αλλά με αρκετά μικρότερη συχνότητα,είναιτα καρβίδια των τιτανίου,τανταλίου,χρωμίου και νιοβί-.. ου.το ποσοστό καρβιδίου σε ένασκληρομέταλλο κυμαίνεται μεταξύ 60 και 95%.Ρυθμίζοντας το ποσοστό αυτό, καθώς καιτον τύπο και το μέγεθος,δύναται να κατασκευαστούν κοπτικά εργαλεία που να ταιριάζουνσε μια πολύ μεγάλη γκάμα μηχανουργικών κατεργασιών. Στην εικόνα 1. βλέπουμε σχηματικά τα στάδια παραγωγής των σύγχρονωνσκληρομετάλλων. Ανάλογα την κατεργασία για την οποία προορίζονται τα υλικά αυτά έχουνδιάφορους συνδυασμούς ιδιοτήτων που τους επιτρέπουν να υπερέχουν ως κοπτικάεργαλεία.οι κύριες ιδιότητές τους είναι : Εξαιρετική αντιτριβική ικανότητα, μεγάλο μέτρο ελαστικότητας, χημικ1ί αδράνεια, αντοχή σε κάμψη διπλάσια αυτής των HSS, αντοχή σε πίεση επιφανείας, σκληρότητα και αντοχή σε κρουστικά φορτία, αντοχή σε φθορά. ΙΑ 13

15 Σ κο ν η \ Σκονη Σκόνη CO 1 η Φάση θερμάνσεως η 0 C ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΑΛΛΟ Πλακfδια Εικόνα Ι. Σχηματικό διάγραμμα των σταδίων παρασκευής των σκληρομετάλλων. Η τεχνολογική πρόοδος ωθεί τον τομέα ανάπτυξης των κοπτικών εργαλείων προς τη δημιουργία εργαλείων ολοένα και μικρότερων διαστάσεων και πολυπλοκότερωνσυνδέσεων ώστε η χρήση του βολφραμίου να υποχωρεί δίνοντας τη θέση της σε άλλακαρβίδια όπως αυτά που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η κοκκομετρία των κόνεων καρ~ βιδίων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των υλικώναυτών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια από τα 1 Ομm στο 1 μm.αυτό έχει επιφέρει υλικάμε μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερες μηχανικές ιδιότητες στο τελικό προϊόν, όπως μεγαλύτερη σκληρότητα και αντοχή σε φθορά. Σε μηχανικές δοκιμές που έγιναν σε συνήθη υλικά κόκκωσης 2-3μm και ποσοστόσε καρβίδιου του κοβαλτίου 8% έναντι υλικών αισθητά μικρότε ρης δομής, κόκκωσης 0.3-lμm και I 1%Co, η αντοχή σε εφελκυσμό αυξήθηκ ε από τα 2000 στα 3000 Ν /ιηm 2 ενώ ηαντοχή σε θλίψη παρουσίασε αύξηση γύρω στο 11 % περνώ- 14

16 ντας από τα 5400 στα 6000 N/mm 2. Πρακτικά,η αύξηση της θλιπτικής αντοχής στα υλικά αυτά είναι ιδιαίτεραχρήσιμο καθότιμε αυτόν τον τρόπο προσφέρουν μεγαλύτερη αντοχή στην κοπτική αιχμήτου εργαλείου, όπως συμβαίνει με τα υπέρ-κράματα. C-emented ι: :ι rbιdιο ""c l o ι u ρ ν lιw ιc ro ~ r.. cι r Σκληρομέταλλα και cermet, παράγονται με τη μέθοδο της κοινιομεταλλουργίας. Η αρχική κόνη αρχικά συμπιέ ζεται μαζί με το συνθετικό μέσο και έπειτα το μείγμα συντήκεται, παράγοντας την αρχική γεωμετρία των κοπτικών εργαλείων. Σήμερα οι έρευνες επεκτείνονται προς την επίτευξη κατασκευής υλικών με ακόμαμικρότερη διάμετρο των κώνων σύντηξης της τάξης των 0.1 με 0.2 μω.τα υλικά αυτά θαπροσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη σκληρότητα με δεδομένο ποσοστό κοβαλτίου.ακόμα, οιενδοαποστάσεις μεταξύ των τεμαχίων θα είναι τόσο μικρή ώστε οι θερμοκρασίεςσύντηξης να μειωθούν αισθητά,περιορίζοντας την ανάπτυξη των κόκκων.φαινόμενο πουπαρουσιάζεται σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες σύντηξης. Η χρήση διαφορετικών καρβιδίων σε μια ποικιλία ιδιοτήτων,επιτρέπει επίσης τους κατασκευαστές να παράγουν κοπτικά εργαλεία πιο κοντά στις απαιτήσεις τους.πρ οσμίξειςκαρβιδίων τιτανίου,τανταλίου και νιοβίου είναι πλέον συνηθισμένες και τείνουν ναβελτιώσουν την αντοχή έναντι σε παραμορφώσεις υψηλών θερμοκρασιών και νααυξήσουν την αντοχή σε χημική φθορά.άλλες προσμίξεις όπως τα καρβίδια βαναδίου καιχρωμίου, τείνουν να εμποδίσουν την ανάπτυξη των απειροστών κόκκων κατά τη διάρκειατης πίεσης και πυροσυσσωμάτωσης της κόνης. Μια άλλη καινοτομία στις παρασκευαστικές διαδικασίες αυτών των υλικών είναι ο ε μπλουτισμό ς της επιφάνειας των κοπτικών με κοβάλτιο.η αύξηση της περιεκτικότηταςτου κοβαλτίου στην επιφάνεια του κοπτικού, έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη σκληρότηταδιατηρώντας την αντοχή σε κόπωση και φθορά σε άλλες περιοχές. Το πάχο ς του στρώματος αυτού κυμαίνεται μεταξύ και ιηm και ηπεριε κτικότητά του φτάνει δύο με τρ ε ίς φορές ή και περισσότερες αυηί του υπόλοι- 15

17 πουυλικού. Κατά την συνηθ έστερη διαδικασία που ακολουθείτε,η εμπλουτισμένη ζώνηπαράγεται μέσω διάχυσης αζώτου,τιτανίου και κοβαλτίου κατά τη διάρκεια της σύντηξης. Η επένδυση κοβαλτίου αποτελεί πλέον μια συνηθισμένη διεργασία που χρησιμοποιείταιακόμα και σε κοπτικά για φινίρισμα υψηλών ταχυτήτων.η ιδέα έγκειται στην ανάγκηπαροχής ενός επιπλέον επιπέδου ασφαλείας όσον αφορά την αξιοπιστία των κοπτικώνεργαλείων.μελέτες γίνονται ακόμα και ως προς την διαφοροποίηση της συγκέντρωσηςκοβαλτίου στις γωνίες των κοπτικών όπου η καταπόνηση είναι σαφώς μεγαλύτερη, γιαακόμα καλύτερη αποτελεσματικότητα. Η επιλογή συγκεκριμένου σκληρομετάλλου για μια κατεργασία, μπορεί να κρύβειπιθανά ρίσκα και παγίδες δεδομένου της γκά μας που είναι διαθέσιμη.μια πρώτη εκτίμησητης κατάστασης και επιλογής του κατάλληλου κοπτικού εργαλείου, αποτελούν τα χαρακτηριστικά του κατεργαζόμενου υλικού,όπως η σύνθεση και ησκληρότητά του [4]. Σημαντική βοήθεια στην καλύτερη και πιο αξιόπιστη σύγκλιση προς το κατάλληλοκοπτικό,αποτελούν οι κατά ISO προδιαγραφές προσθηκών. Η προτυποποίηση αυτή,εμπερ ιέχει τρείς κύριες κατηγορίε ς σκληρομετάλλων :Την κατηγορία Ρ που εμπίπτει στην κατεργασία υλικών με συνεχή απόβλητα όπως οιπε ρισσότεροι χάλυβες, η κατηγορία Μ για υλικά υψηλότερων απαιτήσεων όπως οιανο ξε ίδωτοι χάλυβες και κράματα υψηλής Θερμικής αντοχ1ίς και τέλος η κατηγορία Κ γιαυλικά με ασυνεχ1ί απόβλητα όπως οι χυτοσίδηροι,κραματωμένοι χάλυβες και άλλα μησιδηρούχα υλικά.οι κατηγορίες αυτές συνδυάζονται και με μια σειρά ποιοτ~ίτων οι οποίεςδείχνουν την συμβατότητα του συγκεκριμένου κοπτικού για κατεργασίες πουδιαβαθμίζονταί από το απλό φινίρισμα (ΟΙ) μέχρι την εκχόνδριση (50). Η βελτιστοποίησητης επιλογής των κατάλληλων κοπτικών εργαλείων, απαιτούν πέρα από τις βασικέςτυποποιήσεις και ακριβείς μελέτες κόστους,χρόνου κατεργασίας, δ ιάρκεια ζωής κοπτικούκαι άλλες παραμέτρους Κεραμομεταλλικά Τα επονομαζόμενα cermet (ceramics + metals) αποτελούν στην πραγματικότηταμια ιδιαίτερη κατηγορία σκληρομετάλλων τα οποία εκτός από το καρβίδιο τουβολφραμίου, χρησιμοποιούν και άλλα σκληρά υλικά. Τέτοια είναι το καρβίδια του τιτανίουκαι το νιτρίδια του τιτανίου. Η σκληρή φάση αποτελείται σε μερικά υλικά και 16

18 από το καρβίδιο του μολυβδαίνιου, ενώ ο μ εταλλικός δ ε σμός των υλικών αυτών ε ίναι συνήθωςένα κράμα κοβαλτίου-νικελίου σε πε ριε κτικότητες 3-20%. Τα cermets και τα σκληρομέταλλα έχουν παρόμοιες δ ιαδικασίες παραγωγή ς. Μάλιστα, όσο η σύνθ εση ενό ς σ κληρομέταλλου γίνεται πιο πε ρίπλοκη, τόσο ηδιαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο υλικών γίν εται περισσότε ρο ασαφή ς.αν και ηανάπτυ ξη που ε μφανίζεται τα τελευταία χρόνια στον τομέα των cermets βαίνε ιαυ ξανό μενη,παρόλα αυτά επισκιάζεται από εκε ίνη που εμφανίζεται στο χώρο τωνσκληρομε τάλλων. Τα cermet ε μφανίζουν μεγαλύτε ρη αντοχή σε φθορά σε σχέση με τα υλικά πουέχουν βάση το καρβίδια του βολφραμίου. Η δυσθραυστότητα ε ίναι συγκρίσιμη με αυ τήτων σκληρομετάλλων όπω ς και η αντοχή σε υψηλέ ς θ ε ρμοκρασίες,ενώ ο μεταλλικός δε σμός αποτελε ί τον καθοριστικό παράγοντα. Τα σκληρομέταλλα εμφανίζουν με γαλύτε ρησκληρότητα, αντοχή σ ε κόπωση και σε θ ε ρμικά σόκ έναντι των cermet. Σ ε μικρά συν εχή φορτία τα cermets υπε ρτε ρούν των σκληρομετάλλων σ ε αντοχήακμής και μπορούν να φινιριστούν εύκολα προσφ έ ροντας τελικές επιφάν ε ιες υψηλή ςποιότητας. Το μεγαλύτε ρό του ς όμω ς πλεονέ κτημα έναντι των σκληρομετάλλων είναι ότιμπορούν να λειτουργούν σε υψηλότε ρ ες ταχύτητες κοπής και ελαχιστοποιούν την τάσηεμφάνισης ψ ευδοακμής. Τα σύνθ ετα υλικά cenηets παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση καθώς μέσω της τε χνολογική ς προόδου καθίστανται ο λο ένα και πιο ικανά να αντιμετωπίσουν τις σύγχρον ες βιομηχανικέ ς απαιτήσ ε ις και να προσφέρουν κατεργασίες με υψηλή ακρίβ ε ια και πολύ μικρά βάθη κοπή ς. Οι ιδιότητες αυτές καθιστούν τα cermet ιδανικά υλικά για διακοπτόμενες κατεργασίεςκοπής όπως είναι οι κατε ργασίες ημίφινιρίσματος,προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλίαυλικών.κοπτικά τα οποία παρασκευάζονται από cermets και σχεδιάζονται για κατεργασίεςτόρνευσης, μπορούν να κατε ργαστούν ανοξε ίδωτους χάλυβες και άλλα μεταλλικά υλικάυψηλή ς σκληρότητας. Μια ουσιαστική διαφορά των υλικών cermets έναντι των σκληρομετάλλων, είναιτο μέγε θος των ινών που χρησιμοποιούνται στη σκληρή φάση. Εδώ τα cermets υπε ρτε ρούν ε μφανίζοντας μια μεγάλη διαστασιολογική γκάμα έναντι τωνσκληρομετάλλων που παρασκευάζονται με τη χρήση πολύ λεπτών ινών στο πλέγματους.η ποικιλία στο μέγεθο ς των ινών που χρησιμοποιούνται στα cermet περιορίζουν τηνε μφάνιση ρωγμών και ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αστοχίας του υλικού. Σ ε ορισμένααπό τα υλικά αυτ ά, η αύ ξηση τη ς πε ριεκτικότητας σε υδρογόνο προσφ έ ρει αυ ξημένη- 17

19 χημική σταθερότητα και δυνατότητα χρήσης συνδετικού μετάλλου σε μεγαλύτεροποσοστό,αυξάνοντας τη σκληρότητα. 2.2 Κεραμικές Επικαλύψεις Μία από τις σημαντικότερες κατεργασίες της επιφάνειας των υλικών είναι η επίστρωσή τους με κεραμικές επικαλύψεις. Η υψηλή σκληρότητα, η χημική αδράνεια και η χαμηλή θερμική αγωγιμότητα των κεραμικών υλικών, καθιστούν τις κεραμικές επικαλύψεις ικανές να προστατεύσουν άλλα υλικά που αποτελούν το υπόστρωμα, από οξείδωση, διάβρωση και φθορά ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως θερμικά φράγματα. Πέραν αυτού, οι ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες των κεραμικών καθιστούν τα λεπτά κεραμικά επιστρώματα σημαντικά για πολλές ηλεκτρονικές και οπτικές συσκευές. Επικαλύψεις όπως, TiC, ΤίΝ, ΤίΑΙΝ, WC, ΑΙ203, Cr203, Zr02 και άνθρακας τύπου διαμαντιού (DLC), επιδεικνύουν κατά περίπτωση εξαιρετική σταθερότητα απέναντι σε μηχανική καταπόνηση και χημική ή θερμική προσβολή. Ως εκ τούτου, εξαρτήματα επικαλυμμένα με τα ως άνω υλικά παρουσιάζουν αυξημένο «χρόνο ζω~ίς>> και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερο δύσκολες συνθήκες εργασίας. 2.3 Επικαλύψεις ΚεραμικώνS~Ν4 Οι επικaλύψεις στα κεραμικά και το Si3N4 χρησιμοποιούνται κυρίως για την αύξηση της αντοχής σε φθορά των κοπτικών. Τα κλασσικά υλικά επίστρωσης περιέχουν αλουμίνα, καρβίδιο τιτανίου, νιτρίδιο τιτανίου, ακολουθούν διαφορετικές μεθόδους επικάλυψης και με διαφορετικά πάχη (π.χ. cνd για Si3N4 :χημική εναπόθεση με ατμό). Στα σύνθετα κεραμικά και τα κεραμικά οξείδια, το υπόστρωμα αποτελείται κυρίως από αλούμινα με υψηλή αντιτριβική συμπεριφορά. Ως εκ τούτου,η επικάλυψη λογικά δεν θα επέφερε σημαντική βελτίωση στην αντοχή σε φθορά του κοπτικού. Στην πραγματικότητα οι επικαλύψεις αυτές έχουν αρχικά οπτικό σκοπό.με τη βοήθειά τους γίνεται ευκολότερα αισθητή η φθορά των αρχικά σκούρων κοπτικών εργαλείων. Η επικάλυψη των νιτριδίων πυριτίου έχει αρκετά πλεονεκτήματα,ειδικά στην περίπτωση όπου έχουμε ένα στρώμα από αλουμίνα σε ένα πολλαπλό στρώμα από διαδοχικές επικαλύψεις αλουμίνας και νιτρίδιο του τιτανίου.η δομή αυτών των επικαλύψεων προσφέρουν παρόμοια διαστολή με αυτή του υποστρώματος. Βελτιώνουν 18

20 την αντοχή του κοπτικού και διευρύνουν την ακτίνα χρήσης του Si3N4 καθιστώντας το κατάλληλο στην τόρνευση χυτοσιδήρου. 2.4Επιστρώσεις θερμικού ψεκασμού Οι επιστρώσεις θερμικού ψεκασμού είναι υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τηνεπικάλυψη επιφανειών, έτσι ώστε οι επιφάνειες αυτές να αποκτήσουν πιο βελτιωμένες ιδιότητες. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των τεχνικών θ ε ρμικού ψεκασμού είναι ταεξής : Βελτίωση των επιφανειακών μηχανικών ιδιοτήτων των διαφόρων εξαρτημάτων, Μεγαλύτερη απόδοση, Εξοικονόμηση υλικού, Μείωση του κόστους συντήρησης, Μεγαλύτερο διάστημαμεταξύ των συντηρήσεων. 2.5 Τεχνικές θερμικού ψεκασμού Οι τεχνικές θερμικού ψεκασμούεφαρμόζονται σε εξαρτήματα τα οποία έχουν διαβρωθεί από απότομες μμεταβολές της θερμοκρασίας, από όξινο, βασικό ή φυσικό περιβάλλον ή έχουν υποστεί φθορές από διάφορες τριβές. Ο θερμικόςψεκασμός ενός υλικού γίνεται με τη χρήση πίδακα θερμότητας (_φλόγα ήπλάσμα) υψηλής κινητικής και θερμικής ενέργειας. Κατά τον θερμικό ψεκασμόχρησιμοποιείται πούδρα με το υλικό της πούδρας να τήκεται πλήρως ή μόνο στο εξωτερικότου στρώμα. Το φαινόμενο αυτό, η τήξη δηλαδή του υλικού της πούδρας εξαρτάταιαπό τη δομή του υλικού, από την ταχύτητα με την οποία διοχετεύεται η πούδρα ή τοσύρμα και από την θερμοκρασία της φλόγας ή του πλάσματος. Έτσι κατά την ψυχρή προσκόλληση των τηγμένωνσωματιδίων της πούδρας πάνω στηνψυχρότερη επιφάνεια επικάλυψης, το υλικό επικάλυψης στερεοποιείται ακαριαία καιδημιουργεί μια παρόμοια δομή με το υλικό που επικαλύπτεται. Κατά τον ψεκασμό η επιφάνεια του υλικού που επικαλύπτεται θερμαίνεται. Έτσι κατάτην διάρκεια του θερμικού ψεκασμού και κατά την ψύξη του υλικού επικάλυψης παρατηρείται μια θερμοδυναμικά μετά-ασταθής κατάσταση η οποία επηρεάζει την νανοκρυσταλλική δομή του υλικού προς μια σταθερότερη θερμοδυναμικά κατάσταση. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εμφάνισηνανοκρυστάλλων μεγαλύτερηςκοκκομετρίας. Η μμεγέθυνση της νανοκρυσταλλικής δομής του υλικού μπορεί να συνοδεύεται και 19

21 από μμετασχηματισμό των αρχικών φάσεων, δηλαδή αν πχ το υλικό που επικαλύπτεται είνα ι χάλυβας θα μμετασχηματίζεται ξανά σε φ ε ρρίτη, ωστενίτη, μαρτενσίτη κτλ, αλλάζονταςκυριολεκτικά έτσι και την κρυσταλλική δομή του επικαλυπτόμενου υλικού. Οι τεχν ικές του θερμικού ψεκασμού που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι συνήθως φυσικές ή χημικές τεχνικές εναπόθεσης ατμών, ήλεκτρο-αποθέσεις ή τεχνικές sol-gel. Κύριες τεχνικές θερμικού ψεκασμού Πηγή θερμότητας Καύση Ψ ε κασμός Φλόγας Ψεκασμός υψηλής ταχύτητας με καύση οξηγόvου(ηvοf) Ψεκασμός σύρματος με φλόγα (FS) Πηγή θερμότητας Ηλεκτρική Ενέργεια Ατμοσφαιρικός ψεκασμός πλάσματος (APS) Ψεκασμός σύρματος με ηλεκτρικό τόξο (WAS) Ψεκασμός πλάσματος σε κενό (VPS) 20

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 3.1 Α ντιτριβικές εφαρμογές Οι σημαντικότερες ιδιότητες των προηγμένων δομικών κεραμικών που τα καθιστούν κατάλληλα για αντιτριβικές εφαρμογές είναι η αντοχή τους στη φθορά και τη διάβρωση και η σκληρότητά τους. Οι εφαρμογές αυτές υπήρξαν μεταξύ των πρώτων και ήδη τα κεραμικά αντιτριβικά εξαρτήματα (στόμια αμμοβολών, στεγανωτικά α ντλιών, οδηγοί νημάτων) ε ίναι καλά καθιερωμένα στην αγορά. Κεραμικά από αλουμίνα έχουν αντικαταστήσει τα πολυμερή και τα μέταλλα σε μηχανές κοπής χαρτιού υψηλής ταχύτητας εδώ και 15 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια η ζιρκόνια κερδίζει έδαφος έναντι της αλουμίνας λόγω της υψηλότερης δυσθραυστότητας και της μεγαλύτερης αντοχής σε θερμικούς αιφνιδιασμούς. Κεραμικά από αλουμίνα χρησιμοποιούνται επίσης εδώ και πολύ καιρό σαν εξαρτήματα αντλιών ( στεγανωτικές έδρες, χιτώνια, έμβολα κ.λπ), ενώ μόλις πρόσφατα έχε ι αρχίσει η εφαρμογή του καρβιδίου του πυριτίου. Τα κεραμικά υλικά βρίσκουν επίσης εφαρμογές λόγω των αντιτριβικών τους ιδιοτήτων στις μεταλλευτικές βιομηχανίες. Οι πε ρισσότερες απ αυτές τις εφαρμογές (π.χ. χιτώνια σωλήνων, κυκλώνες, αντλίες και βαλβίδες) έχουν να κάνουν με τη λειοτρίβηση και μεταφορά πολύ διαβρωτικών ρευστών. Το κύριο πλεονέκτημά τους ένα ντι των αντίστοιχων μεταλλικών εξαρτημάτων είναι ο πολύ μεγαλύτερος χρόνος ζωής με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης. Πέραν όμως αυτών υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες εισαγωγής των κεραμικών υλικών σε αντιτριβικές εφαρμογές και αναμένεται σημαντική ανάπτυξη σ αυτόν τον τομέα τα επόμενα χρόνια. 3.2 Υπόστρωμα Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την δομή του αποθέματος ε ίναι η επιτα ξ ιακή δράση του υποστρώματος. Έχει αποδειχθεί ότι στα πρώτα στάδια της ηλε κτροαπόθεσης ο κρυσταλλογραφικός προσανατολισμός είναι πλήρως ελεγχό- 21

23 μενος από την επιταξιακή δράση του υποστρώματος κα ι, όταν αυτό είναι μονοκρυσταλλικό ή προσανατολισμένο, μπορεί να επιβάλει στο απόθεμα τη δομή του υποστρώματος, ακόμα και σε πάχος μερικών δεκάδων μm. Πέραν ενός κρίσιμου πάχους, το απόθεμα αποκτά δομή η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιβαλλόμενες η λεκτρολυτικές συνθήκες. Το κρίσιμο πάχος αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η φύση του υποστρώματος και η πυκνότητα του ρεύματος απόθεσης. Προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν η επιταξιακή δράση κατά τα πρώτα στάδια της ηλεκτρολυτικής απόθεσης των μετάλλων, αλλά και να αποφευχθεί η παρασκευή αποθεμάτων αυξημένου πορώδους, οι περισσότεροι επιστήμονες χρησιμοποιούν μη μεταλλικά ή μηχανικά λειασμένα μεταλλικά υποστρώματα. Στην περίπτωση που το χρησιμοποιούμενο υπόστρωμα είναι μεταλλικό, η πυρηνογένεση πραγματοποιείται ομοιόμορφα. Οι πυρήνες κρυστάλλωσης που δημιουργούνται στα πρώτα στάδια της ηλεκτροαπόθ εσης είναι περισσότεροι, εντοπισμένοι κυρίως σε κρυσταλλικές ατέλειες του υποστρώματος ή του σχηματιζόμενου αποθέματος, έχουν πολυεδρικό σχήμα (δεκαεδρικό ή εικοσα- εδρικό ), ενώ το απόθεμα ε ίναι πολυκρυσταλλικό [5]. 3.3 Τραχύτητα σύνθετων αποθεμάτων Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρ1ίσεωντης τραχύτητας για τα σύνθετα αποθέματα Ni/SiC. Στον Πίνακα 5.10 πουακολουθεί φαίνονται αναλυτικά οι μετρήσεις της τραχύτητας (Ra σε μ~η) ενώστη συνέχεια παρουσιάζονται τα διαγράμματα της μεταβολής των τιμώντραχύτητας συναρτήσει των τιμών του duty cycle καθώς και τα αντίστοιχαδιαγράμματα όπου γίνεται η σύγκριση των συνθέτων αποθεμάτων με τα απλάαποθέματα για τις ίδιες συνθήκες. Πίνακας 3: Η τραχύτητα για κάθε σύνθετο απόθεμα νικελίου ανάλογα μετις επιβαλλόμενες συνθήκες. duty cycle συχνότητα ν σε Hz Ra (σε μm) για Ni/Sic συνεχές 90 0, , ,01 0,47 0,84 0,69 0,52 22

24 Παρατηρώντας τον Πίνακα 5.10 βλέπουμε ότι η τιμή τη ς τραχύτητας γιατο σύνθ ετο απόθ ε μα σε συνθήκε ς συνεχού ς ρ εύματο ς είναι πολύ χαμηλότε ρησε σχέση με το αντίστοιχο απλό απόθ ε μα Ni σε συνθήκες συνεχούς ρ εύματοςστο οποίο η τραχύτητα έχε ι τιμή 3,6 μm (Πίνακας 5.5) ενώ του σύνθ ετου είναιο, 47 μm. Πρ έπει να τονιστε ί όμως ότι η επιφάνε ια του σύνθ ετου δοκιμίουήταν πιο ομοιόμορφη δηλαδή δ εν υπήρχαν οπές και κρατήρ ες. όπως στααντίστοιχα απλά αποθέματα Ni [6]. Στο Σχήμα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή των τιμώντραχύτητας Ra (σε μm) συναρτήσ ε ι του επιβαλλομένου παλμού για τασύνθ ετα αποθέματα, ενώ το Σχήμα 5.11 είναι ένα συγκριτικό διάγραμμαμεταξύ των απλών και των σύνθετων α ποθ ε μάτων, σχετικά μ ε τη μεταβολήτων τιμών τη ς τραχύτητας συναρτήσε ι του επιβαλλόμενου παλμού. Ni/SiC, ν= 0,01 Hz 0,85 0, ,75- Ε :l m, c::: ~ c '... -:::> χ 8. 0, ,55-0, τ du~y cyc l e % Σχήμα 3. Μ εταβολή των τιμών τραχύτη τας Ra (σε μm) για τα σύνθετα αποθέματα συναρτήσει του duty cycle. 23

25 Από το Σχήμα 3 προκύπτει το συμπέρασμα ότι όσο αυ ξάνει η τιμή τουεπιβαλλομένου παλμού τόσο αυ ξάνε ι και η τιμή της τραχύτητας. Ηχαμηλότερη τιμή τραχύτητας προκύπτει για d.c = 30%. Από το Σχήμα 3.1, που παρουσιάζεται το συγκριτικό διάγραμμα μεταξύτων απλών και των σύνθετων αποθεμάτων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ητραχύτητα των συνθέτων αποθεμάτων είναι πολύ πιο μικρή σε σχέση με τααντίστοιχα απλά. Συγκε κριμένα για d.c = 50 % για το απλό απόθεμα ητραχύτητα έχει τιμή 1,3 μm ενώ για το σύνθετο η τιμή ε ίναι σχεδόν μειωμένηστο μισό δηλαδή Ο, 7 μm. Η διαφορά είναι εξ ίσου σημαντική και στηνπε ρίπτωση του d.c = 30% όπου το απλό απόθεμα Νί έχει τιμή 0,87 μm ενώτο σύνθ ετο έχε ι τιμή 0,52 μm. Τελικά προκύπτει το συμπέρασμα ότι, στηνπερίπτωση του υποστρώματος από χάλυβα, η προσθήκη του μέσου ενίσχυσηςοδήγησε σε με ίωση της τραχύτητας των σύνθετων αποθεμάτων. ν= Ο, ο ι Hz.Α Ν ί 1,3. Ni/SiC 1.2. Ί, 1 -. Ε ::i. Ί, Ο... <U a::: 0,9. σ.. f- ΕΞ"ο a - -::> χ σ a. ο ,6 -. 0, ' 60 ' 70 ' ' - dllty cycle % - Σχήμα J. 1.Μ εταβολή των τιμών τραχύτητας R;1 (σε μ π1 ) γ ια τα απλά και σύνθετα αποθέματα συναρτiι σ ε ι του ιluty cycle. 24

26 3.4 Σκληρότητα σύνθετων αποθεμάτων Ni/SiC Στα σύνθετα αποθέματα Ni/SiC που παρασκευάστηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία έγιναν πέντε μετρήσεις μικροσκληρότητας σε κάθε δείγμα για να προκύψουν όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα. Στον Πίνακα 3.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο μέσος όρος των μετρήσεων αυτών για κάθε απόθεμα ξεχωριστά. Συγκρίνοντας την τιμή για το σύνθετο απόθεμα σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος με την τιμή του αντίστοιχου απλού αποθέματος για τις ίδιες συνθήκες (όπως στην προηγούμενη παράγραφο) προκύπτε ι το συμπέρασμα ότι η προσθήκη του ανθρακοπυριτίου προκάλεσε μικρή αύξηση στην τιμή τη ς σκληρότητας των επικαλύψεων. Πίνακας 3.1. Τιμές σκληρότητας για τα σύνθ ετα αποθέματα Ni/SiC. duty cycle συχνότητα ν σε HV σε υπόστρωμα Hz συνεχές , , , Στο Σχήμα 3.2 παρουσιάζετα ι η μετα βολή των τιμών της σκληρότητας συναρτήσ ει του επιβαλλομένου παλμού, ενώ το Σχήμα 3.3 ε ίναι ένα συγκριτικό διάγραμμα μεταξύ των απλών και των συνθ έτων αποθεμάτων, σχετικά με τη μεταβολ1ί των τιμών της σκληρότητας συναρτήσ ε ι του επιβαλλόμενου παλμού. 25

27 Ni/SiC > Ι ο 1- C" Ο. a. C" ~ w r ' 60 ' 70 ' duty cycle ο/ο 1 1. Σχήμα 3.2. Η σκληρότητα των σύνθ ετω ν αποθεμάτων σ ε συνάρτηση μ ε τoιluty cycle. Νί Ni/SiC ~ 350 j: 345 ~ 340 ο... C" g_ 330 C" 325 ~ w ' 70 ' d ι ι ty cycle % Σχ ι]μ α 3.3. Σύγκ ριση τη ς σκληρ ότητα ς των σύνθ ετων μ ε τα αντίστοιχααπλά αποθέματα. 26

28 Όπως φαίν εται καθαρά στο Σχήμα τη μεγαλύτε ρη τιμή σκληρότηταςτην παίρνουμε για τιμή επιβαλλόμενου παλμού d.c = 90%. Η χαμηλότε ρη τιμήπροκύπτε ι για d.c = 50% [7]. Από τη σύγκριση των τιμών σκληρότητας για τα απλά και σύνθ ετααποθέματα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η προσθήκη του ανθρακοπυριτίουπροκάλεσε αύ ξηση. Η μεγαλύτε ρη αύ ξηση παρατηρήθηκε στην περίπτωση της εφαρμογής d.c =90%. Στην πε ρίπτωση αυτή το απλό απόθ ε μα νικελίου είχετιμή 321 HV ενώ με την προσθήκη του ανθρακοπυριτίου η σκληρότηταμετρήθηκε στα 375 HV. 3.5 Μορφολογία επιφάνειας σύνθετων αποθεμάτων Ni/SiC Στην παράγραφο που ακολουθ ε ί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη με λέτη της μορφολογίας της επιφάνε ιας των σύνθ ετων αποθ ε μάτων Ni/SiC χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης SEM και γίνεται η σύγκριση με τα αποτελέσματα της μελέτη ς της μορφολογίας των αντίστοιχων απλών. Στις Μικρογραφί ες 3 και 3.1 παρουσιάζεται το σύνθ ετο απόθεμα σε συνθήκες συνεχού ς ρ εύματο ς και το αντίστοιχο απλό. Στην μικρογραφία 3 βλέπουμε καθαρ ά την ύπαρ ξη του ανθρακοπυριτίου (λευκό χρώμα), επίση ς βλέπουμε ότι δεν έχουν σχηματιστε ί τόσο καθαρά οι κρύσταλλοι του νικελίου. Η μικρογραφία 3.1 δ ε ίχνε ι το απλό απόθ ε μα νικελίου σε μεγ έθυνση (5000.) σ ε συνθήκε ς συν εχού ς ρεύματος. Στην ε ικόνα αυτή φαίνονται καθαρά οι κρύσταλλοι του νικελίου με τη μορφ11 πυραμίδας. 27

29 Μικρογραφία 3. Μορφολογία επιφάνειας συνθέτου αποθέματος Ni/SiC σε υπόστρωμα χάλυβα σε συνθι]κες συνεχούς ρεύματος (8000.). 28

30 Μικρογραφία 3.1. Μορφολογία επ ιφάν ε ια ς απλού αποθέματος Νί σε υπόστρωμα χάλυβα σ ε συνθήκες συν ε χούς ρεύματος (5000.). Στο Σχήμα 3.4 φαίνεται το δ ιάγραμμα στοιχειακής ανάλυσης EDS τουσύνθετου αποθέματος σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος, από το οποίοπιστοποιείται η ύπαρξη του ανθρακοπυριτίου. Η μέτρηση που έγ ινε στονκόκκο που φαίνεται στη μικρογραφία 3 έδειξε ότι η περιεκτικότητά του σεπυρίτιο ήταν 1,3 % κ.β. 29

31 ΝΙ ΝΙ.1 Ζ :ΖΟ 1:0 JO,:ZO ' J6.ZO Ιδ..ΖΟ Σχήμα 3.4. Διάγραμμα στοιχειακής ανάλυσης EDS του σύνθετου αποθέματος σε υπόστρωμα χάλυβα σε συνθήκες συνεχούς ρεύματος. Στις μικρογραφίες 3.2, 3.3 και 3.4 παρουσιάζεται το απλό απόθεμανικελίου και το αντίστοιχο σύνθετο Ni/SiC που παρασκευάστηκαν σε συνθήκεςd.c=90% ν= Ο, Ο Ι Hz. Η μικρογραφία 3.2 είναι σε μεγέθυνση 500. Καιαντιστοιχεί στο απλό απόθεμα, ενώ η 3.3 είναι σε μεγέθυνση 250. Καιαντιστοιχεί στο σύνθετο απόθεμα. Τα άσπρα σημεία στην μικρογραφία 3. 3αντιστοιχούν στο ανθρακοπυρίτιο που έχει ενσωματωθεί στη μήτρα τουνικελίου. Η μικρογραφία 3.4 είναι σε μεγέθυνση και δείχνει σεμεγέθυνση έναν από τους κόκκους του ανθρακοπυριτίου. 30

32 Μικρογραφία 3.2. Μορφολογία επιφάν ε ιας απλού αποθέματος Νί σ ε υπόστρωμα χάλυβα (d.c = 90%, ν= Ο,01 Hz) (500.).. τ - ~ ι.!,..: 1.~ Ι 31

33 Μικρογραφία Μορφολογία επιφάνεια ς συνθέτου αποθέματος Ni/SiC σ ε υπόστρωμα χάλυβα (d.c = 90%,ν= 0,01 Hz) (250.). Μικρογ ραφία 3.4. Μορφολογία επιφάνειας σύνθ ετου αποθέματος Ni/SiC σ ε υπόστρωμα χάλυβα (d.c = 90%, ν= 0,01 Hz) (8000.). Στο Σχήμα 5.15 φ α ίνεται το διάγραμμα στοιχε ιακής ανάλυσης EDS τουσύν-. θετου αποθ έ ματο ς σε σε συνθήκες d.c = 90%, ν= Ο, Ο 1 Hz από το οποίοπιστοποιε ίται η ύπαρ ξη του ανθρακοπυριτίου. Η μέτρηση που έγ ινε στονκόκκο που φαίνεται στην ε ικόνα 5.15 με τη μέθοδο spotanalysis ( σημειακήανά λυση) έδε ιξε ότι η περιεκτικότη τα του σ ε πυρίτιο ήταν 1,07 % κ. β και σ εάνθρακα 26,23 % κ.β [8]. 32

34 C:\E D S\U S 11.\Kollla\S toal_ I 4_ W})fιcbal l_ F2 _ i> ρoι spc.: L.ιbcl Λ : ΝΙ ΝΙ c. ~ ~. ι... j ~. 00 tl.00.,,. & :1.0D... Σχήμα 3.5. Διάγραμμα στοιχειακής ανάλυσης EDS του σύνθετου αποθέματο ς σε υπόστρωμα χάλυβα (d.c = 90%, ν= 0,01 Hz). Στις Μικρογραφίες 3.5, 3.6 και 3.7 που ακολουθούν φαίνεται ημεγέθυνση της μορφολογίας τη ς επιφάνειας του απλού αποθέματος νικελίουκαι του σύνθετου αποθέματος Ni/SiC που έχουν παρασκευαστε ί σε συνθήκεςd.c =50%, ν = 0,0 l Hz. 33

35 Μικρογραφία 3.5. Μορφολογία επ ιφάν ειας αποθέματος Νί σε υπόστρωμα χάλυβα (d.c = 50%,ν= Ο,01 Ι-Ιz) (5000.). Μικρογραφία 3.6. Μορφολογία επ ιφάν ε ια ς συνθέτου αποθέματος Νί/SίCσε υπόστρωμα χάλυβα (d.c 50%,ν= 0,01 1-lz) (25.). 34

36 Μικρογραφία 3.7. Μορφολογία επιφάνειας σύνθετου αποθέματος Νί/SίCσε υπόστρωμα χάλυβα (d.c = 5θ%,ν= θ,θl Hz) (8θθθ.). Στη Μικρογραφία 3.5 παρουσιάζεται το απλό απόθεμα νικελίου σε μεγέθυνση Σε αυτιίν φαίνονται οι κρύσταλλοι του νικελίου αμυδρά, οι οποίοι δενείναι ομοιόμορφα σχηματισμένοι. Στις Μικρογραφίες 3.6 και 3.7 παρουσιάζεται το σύνθετο απόθεμα Ni/SiC σε μεγέθυνση 250. και 8000., αντίστοιχα. Σε αυτές φαίνεται καθαρά το ανθρακοπυρίτιο (άσπρα σημεία) πουέχει ενσωματωθεί στη μήτρα του νικελίου. Το διάγραμμα στοιχειακήςανάλυσης EDS του συνθέτου αποθέματος (για d.c =50% ν = O,OlHz, Σχήμα5.l5) πιστοποιεί την ύπαρξη του ανθρακοπυριτίου. Η μέτρηση που έγινε στονκόκκο που φαίνεται στη μικρογραφία 3.5 με τη μέθοδο spotanalysis έδειξεότι η περιεκτικότητά του σε πυpίτιο ήταν l,49 % κ.β. και σε άνθρακα 34,4 ο/οκ.β. 35

37 ΚΕΦΆΛΑΙΟ Θερμική επίστρωση (Tbermalbarriers) Τα επιχρίσματα θερμικού φράγματος είναι ιδιαίτερα προηγμένα συστήματα υλικών, συνήθως εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες, όπως αεριοστρόβιλων ή αεροκινητήρων τμημάτων, που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες, ως μια μορφή της εξαέρωση ς της θερμότητα ς. Αυτές οι επικαλύψεις χρησιμεύουν για τη θερμομόνωση σε μεγάλα φορτία και η συνεχόμενη χρήση θερμότητας από θερμικά μονωτικά υλικά που μπορούν να διατηρήσουν μια αισθητ11 διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των φερόντων κραμάτων και του επιχρίσματος. Για τον σκοπό αυτό, αυτές οι επιστρώσεις μπορούν να επιτρέπουν υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας περιορίζοντας ταυτόχρονα την θερμική έκθεση των δομικών στοιχείων, την παράταση του χρόνου μειώνοντας την οξείδωση και θερμική καταπόνηση. Σε συνδυασμό με την ενεργή ταινία ψύξης, τα ΤΒCsεπιτρέπουν στο ρευστό για θερμοκρασίες υψηλότερες από το σημείο ηίξης του μετάλλου αεροτομής σε ορισμένες εφαρμογές τουρμπίνας. Θερμικό φράγμα επίστρωσης στο σύστημα εξάτμισ η ς αυτοκινήτων 36

38 Τα Κεραμικά θερμικά φράγματα επιχρισμάτων χρησιμοποιούνται ευρέως στην αεροστροβίλων βιομηχανία. Η πιο κοινή χρήση είναι στην καύση του κινητήρα, και η οποία εφαρμόζεται στη στατική των μεταλλικών στοιχείων κράματος που καθορίζουν το θάλαμο καύσης. Τα κράματα που χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστούν οι θαλάμη καύσης περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις αποκαλούμενες HASTELLO Υ κράμα Χ και ΗΑ YNES κράμα 188. Η κεραμική επίστρωση παρέχει απομόνωση/θωράκιση προς την αίθουσα καύσης, επιτρέποντας έτσι την καύση του καυσίμου για να διεξαχθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να προκαλείται.. υποβάθμιση του μεταλλικού υποστρώματος. Το Θερμικό φράγμα είναι ένα υλικό που εφαρμόζεται σε ένα μεταλλικό ή α φρώδες υλικό ώστε να επιβραδυνθεί ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας. Το υλικό αυτό δημιουργήθηκε για την πρόληψη πυρκαγιών, και καθίσταται ένα κύριο συστατικό σε κτίρια, μηχανήματα και κινητήρες. Το Θερμικό φράγμα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνε ια που λειτουργεί σε υψηλή θερμοκρασία ή έχει τη δυνατότητα να αναφλέγεται. Η επίστρωση ενός θερμικού φράγματος τοποθετείται σε μία επιφάνεια σε τέσσερα επίπεδα. Κάθε στρώμα αποτελείται από ένα διαφορετικό υλικό που δημιουργεί μείωση θερμοκρασίας με διαφορετικό τρόπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα στρώματα έχουν εφαρμοστεί με τάση ατμών ή σπρέι. Τα εξαρτιίματα του κινητήρα είναι το πιο κοινό μέταλλο σε χρησιμότητα των θερμικών φραγμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα θερμικό φράγμα διατηρεί έναν κινητήρα που παρουσιάζει διάβρωση ή οξείδωση λόγω της θερμότητας. Ορισμένοι κινητήρες τείνουν να σβήσουν καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται. Αυτό εμφανίζεται στο κινητι1ρα λόγω θερμικών τριβή, αλλά ένα θερμικό φράγμα μειώνει τις θερμικές τριβής ή την κόπωση που μπορεί να παρουσιαστεί. Δυστυχώς, τα θερμικά φράγματα δεν διαρκούν για πάντα, και θα πρέπει να επανατοποθετηθεί μετά από κάποιο χjjονικό διάστημα. Επίσης τα Θερμικά φράγματα συνήθως χρησιμοποιούνται σε οχήματα που έχουν εξάτμιση ή turbo συστήματα διότι οι μηχανές φθάνουν σε ακραίες θερμοκρασίες. Το αυτοκίνητο είναι ασφαλέστερα έχοντας ένα φράγμα που ρυθμίζει καλύτερα την θερμοκρασία του. Εκτός από τα οχήματα, θερμικά φράγματα χρησιμοποιούνται επίσης στην αεριοστροβιλοκινητήρων. Τα Θερμικά φράγματα εξετάζονται απόευρωπαϊκές επιστημονικές ομάδες και από της ΗΠΑ, ώστε να μπορούν να κερδίσουν μια 37

39 καλύτερη κατανόηση του πώς να δημιουργηθεί η προστασία μιαςπολύ-λειτουργικής επιφάνειες. Τα Θερμικά φράγματα θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, γιατί επεκτείνουν τη ζωή σε κτίρια, ηλεκτρικά εξαρτήματα, και κινητήρες. Στα κτίρια, επιβραδύνουντις πυρκαγιές, στους κινητήρες που εφαρμόζεται θερμικό φράγμα υπάρχει λιγότερη διάβρωση και περισσότερο αντίσταση. Η Θερμότητα και οι πυρκαγιές προκαλούσαν καταστροφή από την αρχή του χρόνου, αλλά η εξέλιξη της τεχνολογίας και την εισαγωγή των θερμικών φραγμάτων παρέσχε μία λύση για να επιβραδυνθεί η θερμική καταστροφή.... Courresy ο/ GE Nickel Superalloy Ένα φράγμα μετάλλου είναι ένα λεπτό στρώμα από μέταλλο, είτε σαν μορφή ελάσματος ή φιλμ, και βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντικείμενα ούτως ώστε τα μαλακά μέταλλα να μολύνουν άλλα αντικείμενα. Για παράδειγμα, τα χάλκινα και μπρούτζινα εξαρτήματα σε σύγχρονα κυκλώματα περ ιλαμβάνουν πάντα ένα λεπτό στρώμα από μεταλλικά ελάσματα γύρω τους για την αποφυγή καταστροφής των κρυσταλλικών ημιαγωγών τους. 4.2 Θερμικό φράγμα επιχρίσματος (TBC) Θερμικό φράγμα επιχρίσματος (TBC) χρησιμοποιούνται ευρέως για την πρόληψη υψηλ1ίς θερμοκρασίας και επιτρέπει στα εξαρτήματα να έχουν υψηλή αντοχή. Λόγω τη ς ισχυρής ανομοιογενές στο υλικό οι ιδιότητες σε TBC αποτυχία συχνά ξεκινά ε ι κοντά στην διασύνδεση μεταξύ της εύθραυστης στρώσης οξε ιδίου και τα ελατά 38

40 υπόστρωμα. Μια αξιόπιστη πρόβλεψη της TBC αποτυχία απαιτεί λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη ρωγμή τομέα και την επακόλουθη θραύση. Πρόωση και αεριοστρόβιλων λεπίδες που υποβάλλονται σε εξαιρετικά υψηλή θ ε ρμική φόρτωση. Θερμικό φράγμα επιχρίσματος (TBC) χρησιμοποιούνται ευρέως για την πρόληψη της υψηλής θερμοκρασίας και επιτρέπουν στα εξαρτήματα να έχουν υψηλή αντοχή. Τα οφέλη της TBC έχουν ως αποτέλεσμα να διατηρούν την ικανότητά τους σε υψηλές θερμικές διαβαθμίσεις στην παρουσία της κατάλληλης ψύξης. Η διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων ενός μηχανήματος ουσιαστικά σχετίζεται με την ε-.. φαρμογή και ανθεκτικότητα της TBC. Ένα τυπικό TBC σύστημα θεωρείται ότι στην παρούσα εργασία παρουσιάζ ε ται στο Σχ. 1. Το σύστημα αποτελείται από τέσσερα βασικά συστατικά. Είναι (1) το TBC, (2) το υπέρ-κράμα υπόστρωμα, (3) αλουμινίου που περιέχουν δεσμό επιστρώματος (BC), και ( 4) ένα θερμικά καλλιεργούμενο οξείδιο του αργιλίου (TGO), κατά κύριο λόγο το YS 2 που σχηματίζεται μεταξύ των TBC και το BC. TBC Τ 1( μm Vr'r'r'\/\fVlΓVV'<~) _l Bond Coat Superalloy Σχήμα 4. ενα χαρακτηρ ι στικό σύστημα θερμ ι κού φράγματος σε επ ι κάλυψ η με τη δέσμ η ηλεκτρονίων με φυσική τεχν ι κή εναπόθεσης ατμών (EB-PVD). Το TBC στρώμα σε μια διάσταση των μm είναι ένα θερμομονωτικά ψαθυρό οξε ιδίου του αργιλίου και αποτρέπειjεμποδίζει από την μεταφορά θερμότητας. Η ζιρκόνιαζrsiο 4 έχει αναδε ιχθεί ως το προτιμώμενο υλικό, σταθεροποιημένο στην κυβικό τετραγωνική μορφή από την προσθήκη ύττριο σε στερεό διάλυμα. Αυτό το υλικό έχει μικρή θερμική αγωγιμότητα με ελάχιστη θερμοκρασιακίί ευαισθησία. 39

41 Το TBC αποτίθ ενται στο υπόστρωμα ε ίτε από δ έσμη ηλεκτρονίων φυσική εναπόθεση ατμών (EB-PVD) 11 από αέρα ψεκασμού πλάσματος εναπόθ ε ση (APS). Η TGO ε ίναι ένα λεπτό στρώμα με μικρό πάχος και έχει μια σημαντική επιρ ροή στο TBC σύστημα στην ανθ ε κτικότητα του [9,10,11 ]. Το BC κράμα ε ίναι σχεδιασμένο ως ένα τοπικό AI δοχε ίο, κατά προτίμηση σε άλλα ο ξε ίδια, ώστε να καταστεί δυνατή η καθιέ ρωση-αλουμινίου ως ο ξυγόνο περνά μέσα από την TBC. Η αλουμίνα ε ίναι το προτιμώμενο ο ξείδιο λόγω τη ς χαμηλής διάχυσης/εξάπλωσης του ο ξυγόνου και τη ς κορυφαία πρόσφυση. Το TGO στρώμα αναπτύσσει εξαιρετικά μεγάλη συμπίε ση υπολε ιμμάτων λόγω της Θ ε ρμικά απροσάρμοστη ς διαστολής μ ε το υπόστρωμα, καθώς ψύχεται το σύστημα ψύχει [ 9]. Το BC με πάχος π ε ρίπου 50 μm ε ίναι σχεδιασμένο για να αυ ξάνε ι την πρ ό σφυση του TBC και να γεφυρώσε ι μηχανικά τις διαφορ έ ς μεταξύ της TBC και το υ πέ ρ-κράμα του υποστρώματος. Το BC έχε ι συντελεστή Υοuη gκοντά στα 200 GPa ' τά ση δ ιαρρο1ί ς MPa και Θερμικό συντελε στή διαστολής ppm/ C, η οποία ταιριάζε ι στο κράμανί καλά. Για την ετε ρογένε ια του σύνθετου υλικού, το TBC σύστημα παρουσιάζε ι πολλαπλές μη μηχανισμών ρωγμές. Eνansetal. [12,13] ανέφ εραν μια λεπτομερή επισκό πηση των TBC αποτυχία μηχανισμών. Μια από τις κύριες αirοτυχίες συστήματος ε ί ναι τεκμηριωμέν ε ς και εξηγ ε ίται από Wright και Eνans [ 14]. Η διασύνδε ση διαχωρισμού λόγω μικρής κλίμακας κάμψεις έχε ι βρ ε θεί ως η κύρια πηγή για την εκκίνηση των μικρό-ρωγμών. Η μικρό-ρωγμή ξεκίνησε από το ο ξείδιο του αργιλίου από την ετε ρογέν ε ια και ομοιογ ένε ια του και διευρύνεται κατά μήκος της διασύνδεσης. Για να υπολογιστε ί το περίπλοκο υλικό κατά τη διαδικασίας αποτυχίας, το TBC σύστημα απλοποιήθηκε σε μια 2-δυάστατηπολύ-επίπεδη σύνθ ετη πλάκα. Λόγω των μικρών διαστάσεων των TGO που είναι ιδανικές ως διασύνδεση, όπου το TBC, BC υπέ ρ-κράμα υπόστρωμα αντιμετωπίζονται ως συνεχιζόμενο. Η ΑΣΤΟΧΙΑ Υ ΛΙ ΚΟΥ συγκεντρώνεται γύρω από τους TGO κοντά στο TBC και οι επιπτώσεις τουυπέ ρ-κράματοςυποστρώματος ε ίναι πλέον δευτε ρεύουσες. Με αυτόν τον τρόπο μοντε λοποιήθηκε μ ε βιοϋλικά συστήματος.'ενα συν εκτικό μοντέλο [ 15, 16] η κλίση τη ς πλαστικότητας [17,18] ε ισάγονται για να περιγράψουν την αποτυχία των TGO και TBC στρωμάτων, αντίστοιχα. Τα φαινομενολογικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των σύνθετων υλικών με μια μη διαδικασία ανάλυσης τους. Το συν ε κτικό μοντέλο και η κλίση τη ς πλαστικότητας παρουσιάζονται στις παρακάτω ενό τητ ες. 40

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα ΥΛΙΚΑ Ι ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 7 κές Ιδιότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ κές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα κή διαστολή κή αγωγιμότητα γμ κή τάση Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ. n = σ/σ επ > 1 (9.1)

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ. n = σ/σ επ > 1 (9.1) 72 9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ 9.1 Η διαδικασία επιλογής υλικών Η διαδικασία επιλογής υλικών είναι ίσως το κρισιμότερο βήμα που πρέπει να κάνει ο μηχανικός προτού να προχωρήσει στην υλοποίηση μίας κατασκευής, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Εργαστήριο προηγµένων Κεραµικών Υλικών ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ρ Γεώργιος Βεκίνης ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1. Ανταπόκριση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. 03 Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κραμάτων αλουμινίου, χαλκού και τιτανίου που χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους της

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. 03 Ο ανοξείδωτος χάλυβας ορίζεται ως κράμα σιδήρου - χρωμίου που περιέχει τουλάχιστον 11% χρώμιο. Καθώς περιέχει συχνά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Α. Tζαμτζής 1,*, Α.Θ. Κερμανίδης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής & Αντοχής Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 1. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΦΘΟΡΑ ΚΕ Ανάπτυξη υψηλών τάσεων στην περιοχή της κοπής που καταπονούν το ΚΕ (πλαστική παραµόρφωση υλικού τεµαχίου στη ζώνη διάτµησης, τριβές

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN

Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN Καλώδια σε ανεμογεννήτριες και αιολικά πάρκα Η διαρκής επέκταση της χρήσης των ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Τα αγώγιμα υλικά Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Mακροσκοπικά η ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών είναι: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγμα I=V/R {R=ρL/S, σ=1/ρ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ

ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ www.hella.com/brakesystems 12 1 ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ Συνδυάζουμε την μοναδική τεχνολογία φρένων με επαγγελματική υποστήριξη πελατών, έμφαση στην καινοτομία με κορυφαία τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες : 40 6. ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Τα τεχνικά μεταλλικά υλικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : στα σιδηρούχα και τα μη σιδηρούχα. Τα σιδηρούχα μεταλλικά υλικά περιλαμβάνουν κυρίως τους χάλυβες και τους χυτοσιδήρους

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ ΤΑ ΝΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟΤΕΡΟ ΣΩΜΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΑΣ. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 Παρασκευή Νέσση 1, Γιώργος Κόγιας 2, Βασίλης Ζασπάλης 1,2, Λώρη Ναλμπαντιάν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ "NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε."

ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε. ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ "NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε." Θέση ΑΥΓΟ ΣOΥΦΛI EΒΡOΥ 684 00 Πωλήσεις: Tηλ: 2554 023522 Φaξ: 2554 020049 E-mail: info@weatherstrip.gr WEB-SITE:www.weatherstrip.gr WEB-SITE:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Η ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας ανταποκρίνεται σχεδόν απόλυτα στις θερμοκρασιακές απαιτήσεις της ιδανικής θέρμανσης. Η μέση θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης.

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Τα boilers της Rotex σας εξασφαλίζουν υγιεινό νερό χρήσης, κορυφαία απόδοση και μέγιστη οικονομία! Γνωρίζατε ότι: Η γερμανική εταιρεία Rotex,ήταν

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά προς το περιβάλλον Ορυκτά υλικά φινιρίσματος φιλικά προς ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ διατήρηση ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106

Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106 Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 106 Ή διάβρωση του χαλκού. Για σημαντική μερίδα του τεχνικού κόσμου η απάντηση στην ερώτηση τρυπάει ο χαλκός από διάβρωση? είναι αρνητική. Κάποιοι λίγοι γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PDF created with pdffactory trial versi on www.softwarelabs.com ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Κάλυμμα φρεατίου μη τυποποιημένων διαστάσεων 5 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Α 7 Κιγκλίδωμα ασφαλείας τύπος Β 9 Κλίμακα (ανεμόσκαλα) ασφαλείας 11 Σχάρα (γραδελάδα) τύπος 40x40x25mm

Διαβάστε περισσότερα

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο

Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο Kαρβίδιο πυριτίου, ευγενές κορούνδιο και κανονικό κορούνδιο c/o Cerablast GmbH & Co.KG Gerhard-Rummler-Str.2 D-74343 Sachsenheim / Γερμανία Tηλέφωνο: 0049 7147 220824 Τελεφαξ: 0049 7147 220840 E-Mail:

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02 03 Φίλτρο Λαδιού 04 05 Φίλτρο Αέρα 06 07 Φίλτρο Καυσίμου 08 09 Ιμάντας Χρονισμού 10 11 Τακάκια Φρένων

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών. Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις. Αναγόµωση µε ψεκασµό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών. Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις. Αναγόµωση µε ψεκασµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις Αναγόµωση µε ψεκασµό Μέθοδοι αναγόµωσης µε ηλεκτρόδιο και µε σωληνωτό σύρµα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του λιπαντικού

Επιλογή του λιπαντικού AGMA: American Gear Manufacturers Association Επιλογή του λιπαντικού Η επιλογή του λιπαντικού πρέπει να γίνεται με βάση την χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με το ιξώδες του αλλά και με τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τόρνευση μετατόπιση περιστροφή Φραιζάρισμα περιστροφή μετατόπιση Διάτρηση περιστροφή - Επιφανειακή λείανση περιστροφή μετατόπιση Κυλινδρική λείανση περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 40 5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 5.1 Γενικά Από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν γνωστή η σκλήρυνση εργαλείων, αλλά και σπαθιών, με τη μέθοδο της θερμικής κατεργασίας της βαφής, η οποία εφαρμοζόταν σε σιδηρουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Anti-Seize. Πάστες Συναρμολόγησης για Απαιτητικά Περιβάλλοντα

Anti-Seize. Πάστες Συναρμολόγησης για Απαιτητικά Περιβάλλοντα Anti-Seize Πάστες Συναρμολόγησης για Απαιτητικά Περιβάλλοντα 2 Συνεργάτης Εμπιστοσύνης στις Λύσεις Συναρμολόγησης Στη Henkel, κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στην συντήρηση και την επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3.1 Κατηγορίες μηχανικών δοκιμών Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών είναι πολύ σημαντική, τόσο για την απευθείας χρήση τους σε μηχανολογικές κατασκευές, όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υψηλές Τάσεις Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΕΛΛΕΤ. Κατάλογος 2014. FKK Corporation

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΕΛΛΕΤ. Κατάλογος 2014. FKK Corporation ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΕΛΛΕΤ Κατάλογος 2014 FKK Corporation ανάφλεξη βιομάζας θερμαντικά στοιχεία έναυσης βιομάζας Εξαρτήματα έναυσης βιομάζας, πέλλετ ξύλου, τσιπς, καλαμπόκι. 1000 C σε 45sec Μη-γήρανση Made

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ΩΜΑΤΑ Το φράγµα υδρατµών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγροµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα