ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ"

Transcript

1 Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις». Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο εφαρµόζεται σε συνδυασµό µε τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας ως αναπόσπαστο µέρος αυτών και, ως ειδικότερη, υπερισχύει αυτών ως προς κάθε ζήτηµα ή ρύθµιση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών πληρωµών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 3862/ Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης πλαισίου παρέχονται οι εξής ορισµοί: Τράπεζα: η, Υποκατάστηµα Αθηνών, Ηρακλείτου 7, Αθήνα, τηλ , η οποία αποτελεί κοινοτικό πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα το Μόναχο της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας, (Αρ. Μητρώου: HR B ) και έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την γερµανική αρχή εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungen (BaFin) και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3601/2007 κατόπιν υποβολής σχετικής γνωστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε τις προβλέψεις και τη διαδικασία του ως άνω νόµου. Πάροχος υπηρεσιών πληρωµών: α) Πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α ) µε τον οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2006/48/ΕΚ, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων µε καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος καλύπτει την παροχή υπηρεσιών πληρωµών, καθώς και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, β) Ιδρύµατα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος κατά την έννοια της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3601/2007, περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος µε καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος, εφόσον η άδεια λειτουργίας του ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος καλύπτει την παροχή υπηρεσιών πληρωµών, γ) Γραφεία ταχυδροµικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών, δ) Ιδρύµατα πληρωµών κατά την έννοια του παρόντος νόµου, ε) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νοµισµατικές ή άλλες δηµόσιες αρχές, στ) Το Ελληνικό ηµόσιο και τα άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δηµόσιες αρχές. Υπηρεσίες Πληρωµών: οι ακόλουθες υπηρεσίες ή πράξεις πληρωµών: (α) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις µετρητών σε λογαριασµό πληρωµών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασµού πληρωµών, (β) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις µετρητών από λογαριασµό πληρωµών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασµού πληρωµών, (γ) εκτέλεση πράξεων πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς κεφαλαίων, σε λογαριασµό πληρωµών που έχει ανοίξει ο χρήστης στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών µε τη µορφή: i. εκτέλεσης εντολών άµεσης χρέωσης, συµπεριλαµβανοµένης της εφάπαξ άµεσης χρέωσης, ii. εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή ανάλογο µέσο, iii. εκτέλεση µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών, (δ) εκτέλεση πράξεων πληρωµής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηµατικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγµα για το χρήστη υπηρεσιών πληρωµών: i. εκτέλεση εντολών άµεσης χρέωσης, συµπεριλαµβανοµένης της εφάπαξ άµεσης χρέωσης, ii. εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή ανάλογο µέσο, iii. εκτέλεση µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών, (ε) έκδοση ή/και απόκτηση µέσων πληρωµών, (στ) εµβάσµατα, - 1 -

2 (ζ) εκτέλεση πράξεων πληρωµής όπου η συγκατάθεση του πληρωτή για να εκτελεσθεί µια πράξη πληρωµής δίδεται µέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής και η πληρωµή γίνεται στον φορέα εκµετάλλευσης τηλεπικοινωνιακού, πληροφορικού συστήµατος ή δικτύου, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά ως µεσάζων µεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και του προµηθευτή αγαθών και υπηρεσιών Πράξη πληρωµής: η ενέργεια, στην οποία προβαίνει ο πληρωτής ή ο δικαιούχος και συνίσταται στη διάθεση, µεταβίβαση ή ανάληψη χρηµατικών ποσών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείµενη υποχρέωση µεταξύ πληρωτή και δικαιούχου. Σύστηµα πληρωµών: σύστηµα µεταφοράς χρηµατικών ποσών το οποίο διέπεται από επίσηµες τυποποιηµένες διαδικασίες και κοινούς κανόνες για την επεξεργασία, το συµψηφισµό ή/και το διακανονισµό πράξεων πληρωµών. Πληρωτής: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί λογαριασµό πληρωµών και επιτρέπει εντολή πληρωµής από αυτόν το λογαριασµό ή, εάν δεν υπάρχει λογαριασµός πληρωµών, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δίνει εντολή πληρωµής. ικαιούχος: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηµατικών ποσών που αποτελούν αντικείµενο της πράξης πληρωµής. Πελάτης: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί ως πελάτης της Τράπεζας µια υπηρεσία πληρωµών ως πληρωτής ή δικαιούχος, ή και µε τις δύο ιδιότητες. Καταναλωτής: το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί υπό επαγγελµατική ιδιότητα, όσον αφορά συµβάσεις υπηρεσιών πληρωµών. Χρήστης υπηρεσιών πληρωµών: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί µια υπηρεσία πληρωµών ως πληρωτής ή δικαιούχος, ή και µε τις δύο ιδιότητες. Υπηρεσία εµβασµάτων: υπηρεσία πληρωµών κατά την οποία λαµβάνεται χρηµατικό ποσό από πληρωτή, χωρίς να δηµιουργείται λογαριασµός πληρωµών στο όνοµα του πληρωτή ή του δικαιούχου, µε µοναδικό σκοπό τη µεταφορά αντίστοιχου ποσού σε δικαιούχο ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που ενεργεί για λογαριασµό του δικαιούχου, ή/και κατά την οποία αυτά τα χρηµατικά ποσά λαµβάνονται για λογαριασµό του δικαιούχου και τίθενται στη διάθεση του. Λογαριασµός πληρωµής: ο λογαριασµός που τηρείται στο όνοµα ενός ή περισσότερων χρηστών υπηρεσιών πληρωµών και χρησιµοποιείται για την εκτέλεση πράξεων πληρωµών. Χρηµατικά ποσά: χαρτονοµίσµατα και κέρµατα, λογιστικό και ηλεκτρονικό χρήµα κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2 του Ν. 3601/2007. Εντολή πληρωµής: κάθε οδηγία εκ µέρους του πληρωτή ή του δικαιούχου προς τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωµών µε την οποία του ζητείται να εκτελέσει µια πράξη πληρωµής. Ηµεροµηνία αξίας: το χρονικό σηµείο αναφοράς που χρησιµοποιεί ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών για τον υπολογισµό των τόκων επί των χρηµατικών ποσών που χρεώνεται ή πιστώνεται λογαριασµός πληρωµών. Συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς: η συναλλαγµατική ισοτιµία που χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό κάθε ανταλλαγής νοµισµάτων και η οποία καθίσταται διαθέσιµη από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών ή προέρχεται από πηγή διαθέσιµη στο κοινό. Εξακρίβωση γνησιότητας: η διαδικασία που επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να επαληθεύει τη χρήση συγκεκριµένου µέσου πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένων των εξατοµικευµένων στοιχείων ασφάλειας του. Επιτόκιο αναφοράς: το επιτόκιο που χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό των τόκων και το οποίο πρέπει να προέρχεται από πηγή διαθέσιµη στο κοινό την οποία να µπορούν να ελέγξουν αµφότερα τα µέρη της σύµβασης παροχής υπηρεσιών πληρωµών

3 Αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης: ο συνδυασµός γραµµάτων, αριθµών ή συµβόλων που ορίζει στον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών και τον οποίο πρέπει να διαβιβάσει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών για τη βέβαιη ταυτοποίηση του άλλου χρήστη υπηρεσιών πληρωµών ή/και του λογαριασµού πληρωµών του για µια πράξη πληρωµής. Άµεση χρέωση: η υπηρεσία πληρωµής µε την οποία χρεώνεται ο λογαριασµός του πληρωτή, όταν η πράξη πληρωµής κινείται από το δικαιούχο βάσει της συναίνεσης του πληρωτή προς τον δικαιούχο, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου ή τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του ίδιου του πληρωτή. Μέσο πληρωµών: κάθε εξατοµικευµένος µηχανισµός ή/και σειρά διαδικασιών που έχει συµφωνηθεί µεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών και τα οποία χρησιµοποιεί ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών προκειµένου να κινήσει εντολή πληρωµής Εργάσιµη Ηµέρα: η ηµέρα κατά την οποία ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή ή του δικαιούχου που εµπλέκεται στην εκτέλεση πράξης πληρωµής λειτουργεί ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση της και οι ηµέρες κατά τις οποίες λειτουργεί το σύστηµα TARGET 2 (αναφορικά µε συναλλαγές σε Ευρώ), όπως οι εργάσιµες ηµέρες ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αντίστοιχα σε συνδυασµό µε τα οριακά χρονικά σηµεία λήξης εργασιών (cut off times). 2. Παρεχόµενες Υπηρεσίες Πληρωµών Κατόπιν εντολής του Πελάτη, η Τράπεζα ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών παρέχει µε βάση τις διατάξεις της παρούσας και το Ν. 3862/2010 τις ακόλουθες υπηρεσίες πληρωµών: 1. Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις (κατάθεση) µετρητών σε λογαριασµό πληρωµών που τηρεί ο Πελάτης στην Τράπεζα καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασµού πληρωµών, 2. Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις µετρητών από λογαριασµό πληρωµών που τηρεί ο Πελάτης στην Τράπεζα, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασµού πληρωµών, 3. Εκτέλεση πράξεων πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς κεφαλαίων, σε λογαριασµό πληρωµών που έχει ανοίξει ο Πελάτης είτε στην Τράπεζα είτε σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών µε τη µορφή: i. εκτέλεσης εντολών άµεσης χρέωσης, συµπεριλαµβανοµένης της εφάπαξ άµεσης χρέωσης, ii. εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή ανάλογο µέσο, iii. εκτέλεση µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών, 4. Εκτέλεση πράξεων πληρωµής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηµατικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγµα για τον Πελάτη µε τη µορφή: i. εκτέλεσης εντολών άµεσης χρέωσης, συµπεριλαµβανοµένης της εφάπαξ άµεσης χρέωσης, ii. εκτέλεσης πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή ανάλογο µέσο, iii. εκτέλεσης µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών, 5. Εµβάσµατα 6. Πληρωµές µέσω SWIFT 7. Πληρωµές SEPA 3. Απαιτούµενες πληροφορίες για την ορθή εκτέλεση πράξεων πληρωµών 3.1 Για τους σκοπούς ορθής εκτέλεσης των ανωτέρω Πράξεων Πληρωµών ο Πελάτης οφείλει µαζί µε τη σχετική Εντολή Πληρωµής να παρέχει όλα τα κατά περίπτωση αναγκαία στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των κατωτέρω: (α) Εφόσον ο Πελάτης ενεργεί ως Πληρωτής πρέπει να παρέχονται στην Τράπεζα τα ακόλουθα στοιχεία: 1. ποσό και το νόµισµα της πληρωµής 2. αριθµός λογαριασµού ΙΒΑΝ του λογαριασµού πληρωµών του πληρωτή - 3 -

4 3. αριθµός λογαριασµού ΙΒΑΝ του λογαριασµού πληρωµών του δικαιούχου της πληρωµής 4. όνοµα/επώνυµο/διεύθυνση πληρωτή 5. όνοµα/επώνυµο/διεύθυνση δικαιούχου 6. επωνυµία, διεύθυνση και αρ. BIC/SWIFT του πιστωτικού ιδρύµατος που τηρείται ο λογαριασµός δικαιούχου 7. ακριβή χρόνο εκτέλεσης της Πράξης Πληρωµής, 8. κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται ήδη ή απαιτηθεί στο µέλλον από την κείµενη νοµοθεσία, (β) Εφόσον ο Πελάτης είναι ικαιούχος της πληρωµής, η αναγνώριση του θα πραγµατοποιείται από την Τράπεζα µε βάση τα ακόλουθα στοιχεία: 1. αριθµό λογαριασµού ΙΒΑΝ του λογαριασµού πληρωµών του δικαιούχου της πληρωµής 2. τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του ικαιούχου 3. κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία (γ) Για την εκτέλεση πράξεων Άµεσης Χρέωσης (direct debit) µε τις οποίες ο Πελάτης εξουσιοδοτεί το δικαιούχο ή την Τράπεζα να χρεώνει το λογαριασµό του για κάλυψη υποχρεώσεων του είτε εφάπαξ είτε σε επαναλαµβανόµενα χρονικά διαστήµατα απαιτούνται τα ακόλουθα: Εφόσον η συναίνεση για την Άµεση Χρέωση παρέχεται από τον Πελάτη προς την Τράπεζα χορηγούνται σε αυτή τα κατωτέρω: 1. όνοµα/επώνυµο/διεύθυνση και αριθµός λογαριασµού ΙΒΑΝ δικαιούχου 2. αριθµός λογαριασµού ΙΒΑΝ του λογαριασµού πληρωµών του πληρωτή 3. το ποσό, ακριβή ηµεροµηνία και το είδος άµεσης χρέωσης (εφάπαξ ή επαναλαµβανόµενη) 4. επωνυµία, διεύθυνση και αρ. BIC/SWIFT του πιστωτικού ιδρύµατος που τηρείται ο λογαριασµός δικαιούχου 5. ακριβή χρόνο εκτέλεσης της Πράξης Πληρωµής, 6. κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία Εάν η Άµεση Χρέωση εκκινείται από το ικαιούχο µε ρητή εξουσιοδότηση που έχει χορηγήσει ο Πελάτης, ο Πελάτης θα πρέπει να ανακοινώνει εγγράφως σε αυτόν τον αριθµό λογαριασµού ΙΒΑΝ του λογαριασµού του στην Τράπεζα, τα πλήρη στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο/διεύθυνση) καθώς και τον κωδικό BIC της Τράπεζας. 3.2 Για τους σκοπούς εκτέλεσης των πράξεων πληρωµής, ο Πελάτης υποχρεούται να θέσει στη διάθεση της Τράπεζας κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των διατάξεων του Ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. 4. Τρόπος χορήγησης εντολών για την εκτέλεση Πράξεων Πληρωµής 4.1 Για την εκτέλεση Πράξεων Πληρωµής από την Τράπεζα απαιτείται η προηγούµενη συγκατάθεση του Πελάτη µέσω χορήγησης σχετικής εντολής µε τους ακόλουθους τρόπους: (α) Με εντολές και οδηγίες προς το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του υποκαταστήµατος της Τράπεζας για τη διενέργεια συγκεκριµένης Πράξης Πληρωµής ή σειράς Πράξεων Πληρωµής µέσω ιδιόχειρης υπογραφής του κατά περίπτωση ειδικού εντύπου (αίτησης, εντολής, παραστατικού ή αποδεικτικού συναλλαγής), το οποίο θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την Τράπεζα και θα φέρει εξουσιοδοτηµένη/-ες υπογραφή/-ές, και υπόκειται στους ειδικότερους όρους και διαδικασίες που εφαρµόζει η Τράπεζα για τις αντίστοιχες συναλλαγές. (β) Με Εντολές Πληρωµής µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής τραπεζικής online banking, εφόσον η Τράπεζα έχει χορηγήσει στο Πελάτη δικαίωµα πρόσβασης στο σύστηµα. Με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικότερων συµφωνιών σχετικά µε τη χρήση των ανωτέρω συστηµάτων, η εντολή για τη διενέργεια Πράξης Πληρωµής παρέχεται µόνο µε τη διαβίβαση πιστοποιηµένης εντολής του Πελάτη βάσει του ονόµατος χρήστη και του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης (PIN) που του έχει χορηγηθεί, ή άλλου Αποκλειστικού Μέσου Ταυτοποίησης που τυχόν του χορηγηθεί στο µέλλον, σύµφωνα µε τις εκάστοτε εφαρµοζόµενες από την Τράπεζα διαδικασίες πρόσβασης και ασφάλειας

5 (γ) Με εντολή που διαβιβάζεται στην Τράπεζα από το ικαιούχο Πράξης Πληρωµής, στον οποίο ο Πελάτης έχει προηγουµένως δώσει τη συναίνεσή του για την εκτέλεση της Πράξης Πληρωµής. (δ) Με εντολή εκτέλεσης Πράξης Πληρωµής βάσει οποιουδήποτε άλλου Μέσου Πληρωµών που τυχόν διαθέτει ή προτίθεται να αναπτύξει στο µέλλον η Τράπεζα και τα οποία δύναται να παραχωρήσει στον Πελάτη δυνάµει ειδικής συµφωνίας, σύµφωνα µε τους κατ ιδίαν όρους που διέπουν (ή θα διέπουν) τα ως άνω Μέσα Πληρωµών Η έγκριση του Πελάτη µπορεί να δοθεί και µετά την εκτέλεση της Πράξης Πληρωµής, µόνο κατόπιν συµφωνίας της Τράπεζας. 4.3 Ανάλογα µε το είδος της αιτούµενης Πράξης Πληρωµής, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να ζητά περισσότερα ή λιγότερα στοιχεία για την εκτέλεσή της, καθώς και να µεταβάλλει τον τρόπο χορήγησης της συναίνεσης του πελάτη για την εκτέλεση Πράξεων Πληρωµής, µε την προϋπόθεση ότι από τη µεταβολή δεν θα θίγονται οι µέχρι τον χρόνο αυτής διαµορφωµένες σχέσεις µε τον Πελάτη. 5. Χρόνος λήψης και προθεσµία εκτέλεσης εντολών 5.1. Σε περίπτωση εντολής πληρωµής η οποία διαβιβάστηκε απευθείας από τον Πελάτη-Πληρώτη ή εµµέσως από τον δικαιούχο ή µέσω του δικαιούχου, ως χρόνος λήψης ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο η Τράπεζα λαµβάνει την εντολή πληρωµής. Εάν ο χρόνος λήψης δεν είναι µέσα σε Εργάσιµη Ηµέρα της Τράπεζας, η εντολή πληρωµής θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα. Η Τράπεζα ορίζει τα κατωτέρω οριακά χρονικά σηµεία (cut-off-times) προς το τέλος της εργάσιµης ηµέρας, πέραν του οποίου κάθε λαµβανόµενη εντολή πληρωµής θα λογίζεται ληφθείσα την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα. Υπηρεσία Πληρωµών Cut-off time Εισερχόµενες Μεταφορές Πίστωσης 14:30 Εξερχόµενες Μεταφορές Πίστωσης 14:30 Εντολή Άµεσης Χρέωσης 14:30 Αν ο Πελάτης που κινεί Εντολή Πληρωµής και η Τράπεζα συµφωνήσουν ότι η εκτέλεση Εντολής Πληρωµής αρχίζει σε συγκεκριµένη ηµέρα, ή στο τέλος συγκεκριµένης περιόδου, ή την ηµέρα που ο Πληρωτής θα έχει θέσει χρήµατα στη διάθεση της Τράπεζας, ως χρονικό σηµείο λήψης Εντολής Πληρωµής θα λογίζεται αυτή η συµφωνηθείσα ηµέρα, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των οριζοµένων στην προηγούµενη παράγραφο Ο χρόνος εκτέλεσης των Εντολών Πληρωµής καθώς και η Ηµεροµηνία Αξίας για την χρέωση ή πίστωση του ποσού της Πράξης Πληρωµής και διαθεσιµότητας των σχετικών ποσών, διαφοροποιείται ανάλογα µε την ιδιότητα του Πελάτη ως Πληρωτή της Πράξης Πληρωµής ή ικαιούχου της Πράξης Πληρωµής και ανάλογα µε το νόµισµα της Πράξης Πληρωµής (Ευρώ, νόµισµα κράτους-µέλους ΕΟΧ που δεν έχει υιοθετήσει το Ευρώ, ξένα νοµίσµατα). και τη χώρα προορισµού/ προέλευσης. Στο µέτρο που αφορά α) πράξεις πληρωµής σε ευρώ β) εθνικές πράξεις πληρωµής στο νόµισµα του κράτους µέλους εκτός της ζώνης ευρώ και γ) πράξεις πληρωµών που απαιτούν µόνο µία µετατροπή νοµίσµατος µεταξύ του ευρώ και του επίσηµου νοµίσµατος κράτους µέλους εκτός της ζώνης ευρώ, εφόσον η απαιτούµενη µετατροπή νοµίσµατος πραγµατοποιείται στο κράτος µέλος που δεν χρησιµοποιεί το ευρώ και, στην περίπτωση διασυνοριακών συναλλαγών πληρωµών, η διασυνοριακή µεταβίβαση πραγµατοποιείται σε ευρώ, η Τράπεζα υποχρεούται να µεριµνά ώστε, αµέσως µετά τη λήψη της εντολής, το ποσό της πράξης πληρωµής πιστώνεται στο λογαριασµό του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου, το αργότερο στο τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Κατ εξαίρεση, έως την 1η Ιανουαρίου 2012, η προθεσµία αυτή ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Οι προθεσµίες αυτές θα παρατείνονται κατά µία (1) επιπλέον Εργάσιµη Ηµέρα για τις πράξεις πληρωµής που εκτελούνται σε έντυπη µορφή Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η εφαρµογή των παραπάνω είναι εφικτή µόνον εφόσον η Τράπεζα διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των Πράξεων Πληρωµής σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπό όρο 3 αναφερόµενα καθώς και εφόσον οι Εντολές Πληρωµής έχουν εγκριθεί από την Τράπεζα και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες νοµιµοποίησης που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Έγκριση για την εκτέλεση Πράξης Πληρωµής απαιτείται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) λόγω της φύσης ή του ποσού της συναλλαγής (λ.χ. προσκόµιση πιστοποιητικών, µη σύνηθες ποσό - 5 -

6 συναλλαγής, έλεγχος πρόληψης απάτης), β) λόγω υπόνοιας για δόλια συναλλαγή, γ) για άλλους λόγους που επιβάλλονται από την εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία, όπως έχει ενσωµατωθεί στην πολιτική της Τράπεζας. Εάν για την παροχή της έγκρισης απαιτείται η προσκόµιση παραστατικών από τον Πελάτη, ο τελευταίος ειδοποιείται άµεσα τηλεφωνικά προς τούτο. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η εντολή θα θεωρείται ληφθείσα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης. 6. Ηµεροµηνία Αξίας και ιαθεσιµότητα 6.1 Η ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασµού πληρωµών του δικαιούχου δεν επιτρέπεται να είναι µεταγενέστερη της εργάσιµης ηµέρας κατά την οποία πιστώνεται ο λογαριασµός του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου µε το ποσό της πράξης πληρωµής. Εφόσον ο Πελάτης είναι δικαιούχος, η Τράπεζα µεριµνά ώστε το ποσό της πράξης πληρωµής να είναι στη διάθεση του Πελάτη αµέσως µόλις ο λογαριασµός του Πελάτη πιστωθεί µε το ποσό της πράξης πληρωµής. 6.2 Η ηµεροµηνία αξίας για τη χρέωση του λογαριασµού πληρωµών του πληρωτή δεν επιτρέπεται να είναι προγενέστερη του χρονικού σηµείου κατά το οποίο γίνεται η χρέωση του εν λόγω λογαριασµού πληρωµών µε το ποσό της πράξης πληρωµής. 6.3 Όταν καταναλωτής τοποθετεί µετρητά σε λογαριασµό πληρωµών τηρούµενο στο νόµισµα του εν λόγω λογαριασµού πληρωµών, η Τράπεζα µεριµνά ώστε το ποσό να καθίσταται διαθέσιµο αµέσως µετά τη λήψη του ποσού, µε την αντίστοιχη ηµεροµηνία αξίας. Αν ο Πελάτης δεν είναι καταναλωτής, το ποσό καθίσταται διαθέσιµο µε ηµεροµηνία αξίας την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα µετά τη λήψη του. 7. Άρση συγκατάθεσης για την εκτέλεση πράξεων πληρωµής (Ανάκληση) 7.1 Ο Πελάτης µπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεση (εντολή) του για τη διενέργεια πράξης ή σειράς πράξεων πληρωµής σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, όχι όµως µετά τη λήψη της εντολής αυτής από την Τράπεζα. 7.2 Όταν η πράξη πληρωµής κινείται από τον δικαιούχο ή µέσω αυτού, ο πληρωτής δεν µπορεί να ανακαλέσει την εντολή πληρωµής µετά τη διαβίβαση στον δικαιούχο της εντολής πληρωµής ή της συγκατάθεσής του να εκτελεσθεί η πράξη πληρωµής. 7.3 Στην περίπτωση άµεσης χρέωσης και µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων επιστροφής, ο πληρωτής µπορεί να ανακαλέσει την εντολή πληρωµής το αργότερο έως το τέλος της εργάσιµης ηµέρας που προηγείται της ηµέρας που συµφωνήθηκε για τη χρέωση των χρηµατικών ποσών. 7.4 Στην περίπτωση που ο Πελάτης και η Τράπεζα συµφωνήσουν ότι η εκτέλεση της εντολής πληρωµής αρχίζει σε συγκεκριµένη ηµέρα ή στο τέλος συγκεκριµένης περιόδου ή την ηµέρα που ο Πελάτης θα έχει θέσει χρήµατα στη διάθεση της Τράπεζας, µε αποτέλεσµα χρονικό σηµείο λήψης της εντολής να θεωρείται η συµφωνηθείσα Εργάσιµη Ηµέρα, ο Πελάτης µπορεί να ανακαλέσει εντολή πληρωµής το αργότερο έως το τέλος της εργάσιµης ηµέρας που προηγείται της συµφωνηθείσας ηµέρας. 7.5 Στις Άµεσες Χρεώσεις ο Πελάτης µπορεί να ανακαλέσει Εντολή Πληρωµής το αργότερο έως το τέλος της Εργάσιµης Ηµέρας που προηγείται της ηµέρας που συµφωνήθηκε για τη χρέωση των χρηµατικών ποσών. 7.6 Σε περίπτωση Πάγιων Εντολών, και µόνο ως προς τις µελλοντικές Πράξεις Πληρωµών που δεν έχουν ακόµα εκτελεστεί από την Τράπεζα, ο Πελάτης διατηρεί πάντοτε το δικαίωµα να ανακαλέσει την εντολή πληρωµής εντός των χρονικών ορίων που τίθενται µε τον όρο 7.4. ανωτέρω. Η ανάκληση παγίων εντολών διέπεται συµπληρωµατικά και από τους ειδικότερους όρους που διέπουν τις πάγιες εντολές της Τράπεζας. 7.7 Η δήλωση ανάκλησης του Πελάτη διαβιβάζεται στην Τράπεζα όπως και η ανακαλούµενη Eντολή Πληρωµής. Ως χρονικό σηµείο λήψης της ανάκλησης λογίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο η Τράπεζα λαµβάνει τη δήλωση ανάκλησης του Πελάτη. Εάν η δήλωση ανάκλησης διαβιβασθεί σε µη Εργάσιµη Ηµέρα ή µετά τον χρόνο που ορίζεται από την Τράπεζα ως χρόνος λήξης της Εργάσιµης Ηµέρας, αυτή θεωρείται ως ληφθείσα την αµέσως επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα. 7.8 Η ανάκληση της Εντολής Πληρωµής µετά την πάροδο των παραπάνω προθεσµιών/ χρονικών ορίων ή κατά παρέκκλιση των παραπάνω αναφεροµένων είναι δυνατή µόνο κατόπιν ειδικής συµφωνίας µεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη. Εάν η Εντολή Πληρωµής αφορά σε Άµεση Χρέωση ή εφόσον η εντολή χρέωσης του Λογαριασµού Πληρωµών του Πελάτη κινείται από το - 6 -

7 ικαιούχο ή µέσω του ικαιούχου, η ανάκληση δεν είναι δυνατή χωρίς την προηγούµενη συµφωνία και του ικαιούχου. Στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα µπορεί να επιβάλει την επιβάρυνση που ορίζεται στο Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Τράπεζας της Τράπεζας, που βρίσκεται αναρτηµένο στα καταστήµατα της και είναι διαθέσιµο στον Πελάτη, καθώς επίσης να τον επιβαρύνει και µε κάθε άλλο έξοδο, στο οποίο υποβλήθηκε η Τράπεζα εξαιτίας της ανάκλησης. 8. Μη εκτέλεση Πράξη Πληρωµής 8.1 Ο Πελάτης παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή γνωστοποίηση των απαιτούµενων στοιχείων στην Τράπεζα. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για τη µη εκτέλεση ή την εσφαλµένη/ πληµµελή εκτέλεση των αιτούµενης Πράξης Πληρωµής, καθώς και για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί ο Πελάτης ή τρίτος, εφόσον η µη εκτέλεση ή/και η πληµµελής εκτέλεση Πράξης Πληρωµής οφείλεται στη χορήγηση εσφαλµένων στοιχείων Ο Πελάτης υποχρεούται να φροντίζει να υπάρχει επαρκές διαθέσιµο υπόλοιπο στον Λογαριασµό Πληρωµών του, σε διαφορετική περίπτωση η Εντολή Πληρωµής δεν θα µπορεί να εκτελείται. Κατ αναλογία ο Πελάτης θα πρέπει να φροντίζει να υπάρχει επαρκές διαθέσιµο υπόλοιπο στον Λογαριασµό Πληρωµών του την ηµεροµηνία κατά την οποία πρόκειται να εκτελεσθεί Άµεση Χρέωση Η Τράπεζα δεν θα δύναται να εκτελεί Εντολές Πληρωµής και στην περίπτωση που το Μέσο Πληρωµής έχει δεσµευτεί ή διαπιστώνεται υπέρβαση του τυχόν συµφωνηθέντος ορίου υπερανάληψης του Πελάτη, καθώς και εάν διαπιστώνεται υπέρβαση των ανώτατων ορίων αναλήψεων ή συναλλαγών, ανά ηµέρα και ανά συναλλαγή, όπως έχουν γνωστοποιηθεί στον Πελάτη, ή/και υπέρβαση του τυχόν συµφωνηθέντος πιστωτικού ορίου, που του έχει χορηγηθεί. Τα όρια ποσού, ανά συναλλαγή ή ανά ηµέρα, καθώς επίσης και τα τυχόν πιστωτικά όρια ή όρια υπερανάληψης, που περιέχονται σε ειδικότερες συµφωνίες µεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη σχετικά µε τους όρους χορήγησης και χρήσης συγκεκριµένων Μέσων Πληρωµής, δεν θίγονται από την παρούσα σύµβαση. Ο Πελάτης συναινεί στην εφαρµογή των ανωτέρω ορίων, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που διέπουν τα επιµέρους Μέσα Πληρωµών και τις Υπηρεσίες Πληρωµών της Τράπεζας Η Τράπεζα θα µπορεί να αρνείται να εκτελέσει Εντολή Πληρωµής στην περίπτωση που συντρέχει γεγονός ασύνηθες ή απρόβλεπτο, που συνιστά ανωτέρα βία και καθιστά αδύνατη ή ιδιαίτερα επαχθή την εκτέλεση ή ολοκλήρωση της αιτούµενης Πράξης Πληρωµής. Στην έννοια της ανώτερης βίας συµφωνείται ότι εµπίπτουν όλα εκείνα τα γεγονότα που βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής των µερών και τα οποία δεν θα µπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ακόµα και µε καταβολή ιδιαίτερης επιµέλειας εκ µέρους τους και δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν παρ όλες τις προσπάθειες για το αντίθετο, καθώς και όλα εκείνα τα γεγονότα ή περιστατικά, για τα οποία δεν ευθύνεται κανένα από τα µέρη, όπως είναι ιδίως: (α) κάθε αιφνίδια δυσλειτουργία των αναγκαίων τεχνικών µέσων για την ολοκλήρωση της Πράξης Πληρωµής, όπως ενδεικτικά πτώση ή καθυστέρηση των δικτύων, ή διακοπή της ηλεκτροδότησης ή και απεργία του προσωπικού της Τράπεζας, ή δυσλειτουργία του τεχνικού εξοπλισµού του Πελάτη κλπ. (β) κάθε απαγόρευση εκτέλεσης ή ολοκλήρωσης της συναλλαγής, που επιβάλλεται από διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας ή από πράξεις και εντολές των αρµόδιων ελεγκτικών και εποπτικών Αρχών, (γ) κάθε διατάραξη της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων εκκαθάρισης και διακανονισµού πληρωµών, (δ) η έναρξη πτωχευτικής διαδικασίας σε βάρος του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών, που ενεργεί για λογαριασµό του αντισυµβαλλόµενου του Πελάτη, (ε) κάθε γεγονός φυσικής καταστροφής, θεοµηνίας ή πολεµικής σύρραξης που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της Πράξης Πληρωµής Η Τράπεζα θα δικαιούται επίσης να αρνηθεί την εκτέλεση Άµεσης Χρέωσης εφόσον η εντολή για τη χρέωση αυτή έχει χορηγηθεί από τον Πελάτη απευθείας στον ικαιούχο οργανισµό και η Τράπεζα δεν έχει λάβει γνώση για οποιονδήποτε λόγο

8 8.6. Η Τράπεζα δεν είναι υπεύθυνη έναντι του Πελάτη, ή τρίτου που συνδέεται µε τον Πελάτη, για οποιαδήποτε βλάβη, ζηµία θετική ή αποθετική, ή καθυστέρηση, που θα προέλθουν από τα ανωτέρω γεγονότα και γενικά από περιστατικά που δεν ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης της Τράπεζας και δεν µπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Η αδυναµία και η άρνηση και, εφόσον είναι εφικτό, οι λόγοι της αδυναµίας ή/και της άρνησης, καθώς και η διαδικασία επανόρθωσης τυχόν λαθών που οδήγησαν στην αδυναµία ή/και άρνηση, γνωστοποιούνται στον Πελάτη από την Τράπεζα, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από τον νόµο ή σχετικές οδηγίες που τυχόν δοθούν στην Τράπεζα από τις αρµόδιες ελεγκτικές και εποπτικές αρχές. Η γνωστοποίηση αυτή καθίσταται διαθέσιµη στον Πελάτη Χρήστη υπηρεσιών πληρωµών από την Τράπεζα αρχικώς τηλεφωνικά και εν συνεχεία εγγράφως ή µε άλλο Μέσο ανθεκτικό στο Χρόνο, το συντοµότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, έως την 1η Ιανουαρίου 2012, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και µετά την 1η Ιανουαρίου 2012, µέχρι το τέλος της επόµενης Εργάσιµης Ηµέρας. Οι προθεσµίες αυτές θα παρατείνονται κατά µία (1) επιπλέον Εργάσιµη Ηµέρα για Πράξεις Πληρωµής, οι οποίες ενεργοποιούνται µε οδηγίες που δίδονται σε έντυπη µορφή. Εφόσον η άρνηση είναι δικαιολογηµένη κατά αντικειµενικό τρόπο, η Τράπεζα θα δικαιούται να επιβάλλει χρέωση για την ως άνω γνωστοποίηση-ειδοποίηση, ανερχόµενη στο ποσό που εκάστοτε προβλέπεται στο Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Τράπεζας Εντολή Πληρωµής την εκτέλεση της οποίας αρνείται η Τράπεζα κατά τα παραπάνω λογίζεται ως µη ληφθείσα και ως εκ τούτου δεν εφαρµόζονται οι χρόνοι εκτέλεσης που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση. Ειδικά στην περίπτωση µη ύπαρξης στον Λογαριασµό Πληρωµών επαρκούς υπολοίπου για την εκτέλεση Πράξης Πληρωµής, ρητά συνοµολογείται ότι η συγκεκριµένη Εντολή Πληρωµής θα θεωρείται ως µη ληφθείσα και η Τράπεζα θα απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση ενηµέρωσης του Πελάτη. 9. Χρεώσεις 9.1 Η Τράπεζα δικαιούται να χρεώνει επιβαρύνσεις και έξοδα για τις παρεχόµενες Υπηρεσίες Πληρωµών και την εκτέλεση των αιτούµενων Πράξεων Πληρωµών, σύµφωνα µε το ισχύον Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Τράπεζας. 9.2 Όπου για την εκτέλεση µίας Πράξης Πληρωµής απαιτείται µετατροπή νοµισµάτων, αυτή θα γίνεται µε τιµή µετατροπής την τιµή αγοράς ή πώλησης του δελτίου τιµών συναλλάγµατος της Τράπεζας που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της µετατροπής ή της χρέωσης του Λογαριασµού Πληρωµών. Η Τράπεζα θα γνωστοποιεί την συναλλαγµατική ισοτιµία στον Πελάτη πριν την εκτέλεση εξερχόµενης Πράξης Πληρωµής. Όλες οι µετατροπές υπόκεινται στους κανονισµούς συναλλαγµατικού ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος Όταν µία Πράξη Πληρωµής δεν συνεπάγεται µετατροπή νοµισµάτων, ο Πελάτης ως ικαιούχος και αντιστοίχως ο Πελάτης ως Πληρωτής επωµίζεται τις επιβαρύνσεις που του επιβάλλει η Τράπεζα, ενώ ο πληρωτής και ο δικαιούχος της Πράξης Πληρωµής αντίστοιχα επωµίζεται τις επιβαρύνσεις που του επιβάλλει ο δικός του Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών (SHARE). Πλην όµως ο Πελάτης- ικαιούχος δικαιούται να προσφέρει έκπτωση στον πληρωτή για τη χρήση του συγκεκριµένου Μέσου Πληρωµών, χωρίς η Τράπεζα να µπορεί να θέσει περιορισµούς στο δικαίωµά του αυτό. Περαιτέρω ο Πελάτης ικαιούχος µίας Πράξης Πληρωµής δεν δικαιούται να επιβάλει επιβαρύνσεις στον πληρωτή για τη χρήση συγκεκριµένου Μέσου Πληρωµών. 9.4 Η Τράπεζα υποχρεούται να µεταφέρει το πλήρες ποσό της Πράξης Πληρωµής και να µην αφαιρεί επιβαρύνσεις από το µεταφερόµενο ποσό. Μετά την χρέωση ή πίστωση του Λογαριασµού Πληρωµών του Πελάτη µε το πλήρες ποσό της Πράξης Πληρωµής, η Τράπεζα θα χρεώνει τον Λογαριασµό Πληρωµών µε την εκάστοτε ισχύουσα προµήθεια για την συγκεκριµένη Πράξη Πληρωµής, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό που αναφέρεται στο ισχύον Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της. 9.5 Ανάλογα µε τον τύπο Λογαριασµού Πληρωµών του Πελάτη ο οποίος πιστώνεται ή χρεώνεται, θα ισχύει το ανάλογο ποσοστό επιτοκίου που περιλαµβάνεται στις ειδικές συµφωνίες για κάθε τέτοιο τύπο Λογαριασµού Πληρωµών. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται και ισχύει Επιτόκιο Αναφοράς, πλήρεις λεπτοµέρειες αναφορικά µε αυτό περιλαµβάνονται στις επιµέρους συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη. Μεταβολές στα Επιτόκια Αναφοράς θα έχουν άµεση ισχύ χωρίς να απαιτείται προηγούµενη προειδοποίηση προς τον Πελάτη. Ο Πελάτης µπορεί να ενηµερώνεται για τις αλλαγές στα Επιτόκια Αναφοράς στο υποκατάστηµα της Τράπεζας. 9.6 Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται στο νόµισµα το οποίο έχουν συµφωνήσει τα µέρη. Όταν, πριν από την έναρξη της πράξης πληρωµής προσφέρεται υπηρεσία µετατροπής νοµισµάτων η Τράπεζα υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Πελάτη κάθε σχετική επιβάρυνση. Ο πληρωτής αποδέχεται την παροχή της υπηρεσίας µετατροπής νοµισµάτων πάνω σε αυτή τη βάση

9 10. Παροχή Πληροφοριών 10.1 Για κάθε µεµονωµένη Πράξη Πληρωµής που κινεί ο Πελάτης ως Πληρωτής και η οποία εκτελείται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης, η Τράπεζα του παρέχει πριν την εκτέλεση της αιτούµενης Πράξης Πληρωµής, κατόπιν αιτήµατός του, σαφείς πληροφορίες σχετικά µε τη µέγιστη προθεσµία εκτέλεσης, τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο Πελάτης και, ανάλογα µε την περίπτωση, την ανάλυση των επί µέρους ποσών και των τυχόν επιβαρύνσεων Μετά την εκτέλεση επί µέρους Πράξης Πληρωµής, στην οποία ο Πελάτης είναι ικαιούχος, ή την χρέωση του Λογαριασµού Πληρωµών ή την παραλαβή της Εντολής Πληρωµής, στην περίπτωση Πελάτη-Πληρωτή, η Τράπεζα παρέχει στον Πελάτη, σε Μέσο ανθεκτικό στο χρόνο, τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) τα στοιχεία που επιτρέπουν στον Πελάτη να ταυτοποιήσει τη συγκεκριµένη Πράξη Πληρωµής και κατά περίπτωση τις πληροφορίες που αφορούν τον ικαιούχο ή τον Πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται µε την Πράξη Πληρωµής, (β) το ποσό της Πράξης Πληρωµής, στο νόµισµα που χρεώνεται ή πιστώνεται ο Λογαριασµός Πληρωµών του ή χρησιµοποιείται για την Εντολή Πληρωµής, (γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την Πράξη Πληρωµής και, ανάλογα µε την περίπτωση, την ανάλυσή τους, ή τον τόκο που πρέπει να καταβάλλει, (δ) ανάλογα µε την περίπτωση, τη Συναλλαγµατική Ισοτιµία που χρησιµοποιήθηκε στην Πράξη Πληρωµής για την µετατροπή νοµίσµατος και το ποσό της Πράξης Πληρωµής µετά τη µετατροπή του νοµίσµατος, (ε) την Ηµεροµηνία Αξίας για την χρέωση ή την ηµεροµηνία παραλαβής της εντολής πληρωµής ή την πίστωση Οι παραπάνω πληροφορίες θα καθίστανται διαθέσιµες περιοδικά, σε µηνιαία βάση χωρίς καµία επιβάρυνση του Πελάτη, µε έναν από τους παρακάτω αναφερόµενους τρόπους: (α) Σε έντυπη ενηµέρωση, η οποία θα καθίσταται διαθέσιµη στον Πελάτη στο υποκατάστηµα αµέσως µετά την εκτέλεση µεµονωµένης Πράξης Πληρωµής, (β) Σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής τραπεζικής online banking, στο οποίο έχει πρόσβαση ο Πελάτης, (γ) Με την αποστολή του µηνιαίου statement - λογαριασµού, για Πράξεις Πληρωµών που διενεργούνται µε κάρτες (εφόσον αυτές εκδίδονται από την Τράπεζα). Για την, µετά από αίτηση του Πελάτη, παροχή πληροφοριών σε συχνότερη βάση ή τη διαβίβασή τους µε διαφορετικό από τους παραπάνω συµφωνηθέντες τρόπους και εφόσον τούτα είναι εφικτά, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται µε τη χρέωση που ορίζεται στο εκάστοτε ισχύον Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Τράπεζας που βρίσκεται αναρτηµένο στα καταστήµατα της Τράπεζας και είναι διαθέσιµο στον Πελάτη, η οποία τελεί σε αναλογία µε το πραγµατικό κόστος της Τράπεζας για την παροχή συχνότερης πληροφόρησης ή τη διαβίβασή της µε διαφορετικό τρόπο κατά τα παραπάνω H Τράπεζα θα αποστέλλει ταχυδροµικώς στον Πελάτη και χωρίς καµία επιβάρυνση έντυπη ενηµέρωση σχετικά µε τον τηρούµενο Λογαριασµό Πληρωµών και τις διενεργηθείσες Πράξεις Πληρωµής σε τριµηνιαία βάση. Στις περιπτώσεις κοινού Λογαριασµού Πληρωµών, η σχετική ενηµέρωση θα αποστέλλεται στο όνοµα και τη διεύθυνση αλληλογραφίας του πρώτου δικαιούχου του Λογαριασµού Πληρωµών. Ήδη δια της παρούσας, όλοι οι δικαιούχοι του κοινού λογαριασµού δηλώνουν ως διεύθυνση αλληλογραφίας τους για την αποστολή της ως άνω ενηµέρωσης τη διεύθυνση αλληλογραφίας του πρώτου δικαιούχο του λογαριασµού και αποδέχονται την αποστολή της ενηµέρωσης στη διεύθυνση αυτή και στο όνοµα του πρώτου δικαιούχου του Λογαριασµού Πληρωµών Όταν, για τη χρήση ενός συγκεκριµένου µέσου πληρωµών, η Τράπεζα επιβάλλει επιβάρυνση, ενηµερώνει σχετικά τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών πριν από την έναρξη της πράξης πληρωµής. 11. Χρήση Μέσων Πληρωµών Εφόσον εκδίδει µέσα πληρωµών, η Τράπεζα υποχρεούται α) να µην αποκαλύπτει τα εξατοµικευµένα στοιχεία ασφαλείας του µέσου πληρωµών παρά µόνο στον Πελάτη που έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το µέσο πληρωµών, β) να µην αποστέλλει µέσο πληρωµών που δεν έχει ζητηθεί, εκτός εάν το στέλνει προς αντικατάσταση µέσου που κατέχει ήδη ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών γ) να εξασφαλίζει ανά πάσα στιγµή στον Πελάτη κατάλληλα µέσα για να ειδοποιεί αµελλητί την Τράπεζα µόλις υποπέσει στην αντίληψή του απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση του µέσου πληρωµών ή µη εγκεκριµένη χρήση του ή να ζητεί άρση της αναστολής σύµφωνα µε τον όρο 11.3 κατωτέρω, δ) να αποτρέπει κάθε χρήση του µέσου πληρωµών µόλις πραγµατοποιηθεί η ανωτέρω γνωστοποίηση. Η Τράπεζα επωµίζεται τον κίνδυνο της αποστολής µέσου πληρωµών στον πληρωτή ή αποστολής κάθε εξατοµικευµένου στοιχείου ασφαλείας του

10 11.2 Ο Πελάτης οφείλει να λαµβάνει όλα τα προσήκοντα µέτρα και να καταβάλει κάθε επιµέλεια για την ασφαλή φύλαξη των Μέσων Πληρωµών που του παρέχει η Τράπεζα και των εξατοµικευµένων στοιχείων ασφαλείας τους, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και συµφωνίες που διέπουν τα παραπάνω Μέσα Πληρωµών. Ο Πελάτης οφείλει ιδίως: (α) να χρησιµοποιεί το Μέσο Πληρωµών σύµφωνα µε τους ειδικότερους συµβατικούς όρους που διέπουν την έκδοση και χρήση του, (β) να τηρεί πιστά τις διαδικασίες ασφαλείας που προβλέπονται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, υποκλοπής ή µη εγκεκριµένης χρήσης Μέσου Πληρωµών και ιδίως να ειδοποιεί αµελλητί και αυθηµερόν την Τράπεζα ή τον φορέα που έχει οριστεί σχετικά από την Τράπεζα, µόλις αντιληφθεί την απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση του Μέσου Πληρωµών ή µη εγκεκριµένη χρήση του. Η Τράπεζα έχει εξασφαλίσει την δυνατότητα της ανά πάσα στιγµή και αυθηµερόν ειδοποίησής της από τον Πελάτη, οφείλει δε να του παρέχει κατόπιν αιτήσεώς του τα απαιτούµενα µέσα προκειµένου ο Πελάτης να αποδείξει, εντός προθεσµίας δέκα οκτώ (18) µηνών ότι όντως προέβη στην εν λόγω γνωστοποίηση. Προς τούτο ρητά συµφωνείται ότι η Τράπεζα θα καταγράφει και θα τηρεί αρχείο για αντίστοιχο χρονικό διάστηµα κάθε κλήσης του Πελάτη και κάθε έγγραφης ενηµέρωσης που λαµβάνει από αυτόν Η Τράπεζα δικαιούται να αναστείλει τη χρήση συγκεκριµένου Μέσου Πληρωµών, για λόγους που αφορούν (α) την ασφάλεια του Μέσου Πληρωµών, (β) την ύπαρξη υπόνοιας περί µη εγκεκριµένης ή δόλιας χρήσης του, (γ) την υπέρβαση του πιστωτικού ορίου και τον αυξηµένο κίνδυνο ενδεχόµενης αδυναµίας του Πελάτη να αποπληρώσει τυχόν οφειλή, (δ) εφόσον αυτό ζητηθεί από τις αρµόδιες εποπτικές ή δικαστικές αρχές Η Τράπεζα ενηµερώνει τον Πελάτη για την αναστολή της χρήσης του Μέσου Πληρωµών, καθώς και για τους λόγους της αναστολής αυτής, εάν είναι εφικτό πριν την αναστολή ή, το αργότερο, αµέσως µετά από αυτή. Στην περίπτωση αυτή, η ενηµέρωση του Πελάτη µπορεί να γίνει προφορικά, από τα εξουσιοδοτηµένα όργανα της Τράπεζας, µέσω ταχυδροµείου, µέσω τηλεφώνου, SMS ή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή, τέλος, µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής τραπεζικής, εφόσον ο Πελάτης έχει πρόσβαση στο εν λόγω σύστηµα. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται σε ενηµέρωση του Πελάτη, εάν η παροχή της ενηµέρωσης αυτής προσκρούει σε αντικειµενικούς λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται ρητά από την κείµενη νοµοθεσία ή/και από οδηγίες των αρµόδιων εποπτικών αρχών Εάν εκλείψουν οι λόγοι αναστολής της χρήσης του Μέσου Πληρωµών, η Τράπεζα προβαίνει είτε σε άρση της αναστολής, είτε σε αντικατάσταση του Μέσου Πληρωµών, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που διέπουν κάθε συγκεκριµένο Μέσο Πληρωµών και µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του Πελάτη. 12. Μη εγκεκριµένες πράξεις πληρωµής 12.1 Η Πράξη Πληρωµής θεωρείται εγκεκριµένη µόνο αν ο Πελάτης έχει συναινέσει στην εκτέλεσή της σύµφωνα µε τον όρο 4 της παρούσας. Ελλείψει συγκατάθεσης, η Πράξη Πληρωµής θεωρείται µη εγκεκριµένη Ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την Τράπεζα αµελλητί και εντός χρονικού διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών από την καθ οιονδήποτε τρόπο περιέλευση σε αυτόν αντιγράφου της κίνησης του Λογαριασµού Πληρωµών του, κατά τα συµφωνηθέντα µε την Τράπεζα στον όρο 10 παραπάνω, ή ενηµέρωσή του για τις κινήσεις αυτού, ότι αντελήφθη µη εγκεκριµένη Πράξη Πληρωµής. Σε κάθε πάντως περίπτωση, εφόσον η σχετική έγγραφη ειδοποίηση δεν έχει περιέλθει στην Τράπεζα εντός προθεσµίας δεκατριών (13) µηνών από την ηµεροµηνία χρέωσης του Λογαριασµού Πληρωµής, ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωµα να ζητήσει από την Τράπεζα την αποκατάσταση της ζηµίας που έχει τυχόν υποστεί Με την επιφύλαξη των οριζοµένων παραπάνω, σε περίπτωση µη εγκεκριµένης Πράξης Πληρωµής και εφόσον η Τράπεζα ειδοποιηθεί κατά τα παραπάνω οριζόµενα, η Τράπεζα θα επιστρέφει αµέσως στον Πελάτη - Πληρωτή το ποσό της µη εγκεκριµένης Πράξης Πληρωµής και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, θα επαναφέρει τον χρεωθέντα Λογαριασµό Πληρωµών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί µη εγκεκριµένη Πράξη Πληρωµής Για τις ζηµίες που απορρέουν από τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος Μέσου Πληρωµών, ή εάν ο Πελάτης Πληρωτής δεν έχει κρατήσει ασφαλή τα εξατοµικευµένα στοιχεία ασφαλείας, από υπεξαίρεση Μέσου Πληρωµών, ο Πελάτης ευθύνεται σχετικά µε µη εγκεκριµένες Πράξεις Πληρωµής, ωστόσο εφόσον είναι καταναλωτής, µόνο µέχρι ανώτατου ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Πλην όµως, το προαναφερθέν ανώτατο ποσό των 150 ευρώ δεν ισχύει και ο Πελάτης - Πληρωτής ευθύνεται απεριόριστα για όλες τις ζηµίες που σχετίζονται µε κάθε µη εγκεκριµένη Πράξη Πληρωµής, εφόσον οι ζηµίες αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι ενήργησε µε δόλο ή δεν εκπλήρωσε µία ή περισσότερες από τις παρακάτω υποχρεώσεις που υπέχει, από πρόθεση ή βαρεία αµέλεια, ήτοι (α) στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιεί το Μέσο Πληρωµών σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους που διέπουν την έκδοση και τη χρήση του, λαµβάνοντας κάθε εύλογο µέτρο για την ασφαλή φύλαξη των εξατοµικευµένων στοιχείων ασφαλείας του ή/και

11 (β) στην περίπτωση που δεν ειδοποιεί αµελλητί και αυθηµερόν την Τράπεζα ή άλλο φορέα που έχει τυχόν ορίσει η Τράπεζα, µόλις υποπέσει στην αντίληψή του απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση του Μέσου Πληρωµών, ή µη εγκεκριµένη χρήση του. Εξαιρουµένων των περιπτώσεων που ενήργησε µε δόλο, ο Πελάτης δεν θα ευθύνεται για τις οικονοµικές συνέπειες που απορρέουν από τη χρήση του Μέσου Πληρωµών µετά την ως άνω ειδοποίηση της Τράπεζας ή και στην εξαιρετική περίπτωση που την δεδοµένη στιγµή η Τράπεζα δεν παρείχε στον Πελάτη τα κατάλληλα µέσα που να του επιτρέπουν ανά πάσα στιγµή την ειδοποίηση για την απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση του Μέσου Πληρωµών, σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα Λανθασµένα µέσα ταυτοποίησης Μη εκτέλεση ή εσφαλµένη εκτέλεση 12.6 Εάν η Πράξη Πληρωµής εκτελεστεί µε βάση τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης, θεωρείται ορθά εκτελεσθείσα όσον αφορά το ικαιούχο που αναγράφεται στο Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης. Εάν οι πληροφορίες ή/και το Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης που παρέχει ο Πελάτης- Πληρωτής είναι λανθασµένο, η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για τη µη εκτέλεση ή την εσφαλµένη εκτέλεση της Πράξης Πληρωµής. Ωστόσο, η Τράπεζα θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση των χρηµατικών ποσών που αφορά η Πράξη Πληρωµής, δικαιούµενη να επιβάλλει στην περίπτωση αυτή χρέωση στον Πελάτη για την ανάκτηση των ποσών, ανερχόµενη στο ποσό που αναφέρεται στο Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Τράπεζας, καθώς και για κάθε άλλο τυχόν έξοδο στο οποίο η Τράπεζα θα υποβληθεί για την ανάκτηση των ποσών αυτών Στην περίπτωση που παρά ταύτα διαπιστωθεί λανθασµένη ή πληµµελής εκτέλεση της Πράξης Πληρωµής από την Τράπεζα, ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την Τράπεζα αµέσως και εντός χρονικού διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών από την καθ οιονδήποτε τρόπο περιέλευση σε αυτόν αντιγράφου της κίνησης του Λογαριασµού Πληρωµών του ή ενηµέρωσή του για τις κινήσεις αυτού, ότι αντελήφθη εσφαλµένα εκτελεσθείσα Πράξη Πληρωµής. Σε κάθε πάντως περίπτωση, εφόσον η σχετική έγγραφη ειδοποίηση δεν έχει περιέλθει στην Τράπεζα εντός προθεσµίας δεκατριών (13) µηνών από την ηµεροµηνία χρέωσης του Λογαριασµού Πληρωµής, ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωµα να ζητήσει από την Τράπεζα την αποκατάσταση της ζηµίας που έχει τυχόν υποστεί Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, σε περίπτωση εσφαλµένης Πράξης Πληρωµής και εφόσον η Τράπεζα ειδοποιηθεί κατά τα παραπάνω οριζόµενα: (α) Εφόσον η Εντολή Πληρωµής κινείται από τον Πελάτη - Πληρωτή, η Τράπεζα οφείλει να επιστρέψει στον Πελάτη -Πληρωτή τα χρηµατικά ποσά της ανεκτέλεστης ή εσφαλµένης Πράξης Πληρωµής και να επαναφέρει τον Λογαριασµό Πληρωµών του στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η εσφαλµένη Πράξη Πληρωµής, επιστρέφοντας παράλληλα τυχόν χρεώσεις ή τόκους που οφείλονται στον Πελάτη ως συνέπεια της µη εκτέλεσης ή της πληµµελούς εκτέλεσης της Πράξης Πληρωµής. Ο Πελάτης Πληρωτής αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις της Τράπεζας δεν ισχύουν στην περίπτωση που διαπιστωθεί πως ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου ή ο ικαιούχος της Πράξης Πληρωµής έχει ήδη λάβει το ποσό της Πράξης Πληρωµής εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στον όρο 5 παραπάνω, σύµφωνα µε το περιεχόµενο της Εντολής Πληρωµής του Πελάτη Πληρωτή και τα στοιχεία ταυτοποίησης που παρασχέθηκαν από αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου και µόνον ευθύνεται έναντι του ικαιούχου για την ορθή εκτέλεση της Πράξης Πληρωµής. Η Τράπεζα δεν εµπλέκεται στις σχέσεις ικαιούχου και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του και ως εκ τούτου ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι του Πελάτη Πληρωτή για πράξεις ή παραλείψεις του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου. (β) Εφόσον η Εντολή Πληρωµής κινείται από τον Πελάτη ικαιούχο ή µέσω αυτού, η Τράπεζα οφείλει κατά περίπτωση να αναδιαβιβάσει αµέσως την τυχόν εσφαλµένως διαβιβασθείσα Εντολή Πληρωµής στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών του Πληρωτή, ή να µεριµνήσει ώστε το ποσό της Πράξης Πληρωµής να είναι στη διάθεση του Πελάτη ικαιούχου αµέσως µόλις το ποσό αυτό πιστωθεί στο λογαριασµό της Τράπεζας. Ο Πελάτης ικαιούχος αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις της Τράπεζας δεν ισχύουν στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ορθή διαβίβαση της Εντολής Πληρωµής στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών του Πληρωτή ή ότι ο ικαιούχος της Πράξης Πληρωµής έχει ήδη λάβει το ποσό της Πράξης Πληρωµής εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στον όρο 5 παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του Πληρωτή και µόνον ευθύνεται έναντι του Πληρωτή για την ορθή εκτέλεση της Πράξης Πληρωµής. Η Τράπεζα δεν εµπλέκεται στις σχέσεις Πληρωτή και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του και ως εκ τούτου ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι του Πελάτη ικαιούχου για πράξεις ή παραλείψεις του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών του Πληρωτή

12 Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις και κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Πελάτη, η Τράπεζα θα προσπαθεί αµέσως να εντοπίσει την Πράξη Πληρωµής και θα ειδοποιεί τον Πελάτη αναφορικά µε το αποτέλεσµα. 13 Επιστροφή Χρηµάτων στον Πελάτη για πράξεις πληρωµής που κινούνται από το δικαιούχο 13.1 Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει από την Τράπεζα την επιστροφή όλου του χρηµατικού ποσού που αντιστοιχεί σε εγκεκριµένη Πράξη Πληρωµής, η οποία κινήθηκε από τον ικαιούχο ή µέσω του ικαιούχου και η οποία έχει ήδη εκτελεστεί, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) κατά την έγκριση δεν προσδιορίσθηκε το ακριβές ποσό της Πράξης Πληρωµής, και (β) το ποσό της Πράξης Πληρωµής υπερέβη το ποσό που θα ανέµενε εύλογα ο Πελάτης - Πληρωτής, λαµβάνοντας υπόψη τη µορφή, τις προηγούµενες συνήθειες εξόδων του, τους όρους της παρούσας σύµβασης-πλαίσιο και τις σχετικές περιστάσεις της υπόθεσης, εξαιρουµένων λόγων που συνδέονται µε µετατροπή συναλλάγµατος, εφόσον εφαρµόστηκε η ισοτιµία αναφοράς που έχει συµφωνηθεί. Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα, κατόπιν σχετικού αιτήµατός της, πραγµατικά στοιχεία αναφορικά µε τις παραπάνω προϋποθέσεις Ο Πελάτης δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή χρηµάτων, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου: (α) αν έχει διαβιβάσει τη συγκατάθεσή του για να εκτελεσθεί η Εντολή Πληρωµής απευθείας στην Τράπεζα και, (β) ανάλογα µε την περίπτωση, αν οι πληροφορίες για τη µελλοντική Πράξη Πληρωµής έχουν παρασχεθεί ή έχουν τεθεί στη διάθεση του Πελάτη, κατά το συµφωνηθέντα τρόπο, τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδοµάδες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία εξόφλησης είτε από την Τράπεζα, είτε από τον ικαιούχο της πληρωµής Ο Πελάτης δικαιούται να υποβάλει αίτηµα επιστροφής χρηµατικών ποσών κατά τα ανωτέρω εντός αποκλειστικής προθεσµίας οκτώ (8) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία χρέωσης του Λογαριασµού Πληρωµών του µε τα αντίστοιχα χρηµατικά ποσά. Η υποχρέωση επιστροφής χρηµατικών ποσών, κατά τα ανωτέρω, αφορά ολόκληρο το ποσό της εκτελεσθείσας Πράξης Πληρωµής, που θα επιστραφεί στην Τράπεζα Η Τράπεζα υποχρεούται, εντός προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της αποδεδειγµένης παραλαβής του αιτήµατος, είτε να επιστρέφει το ποσό της Πράξης Πληρωµής, είτε να αιτιολογήσει την άρνησή της, υποδεικνύοντας στον Πελάτη το δικαίωµά του να προσφύγει σύµφωνα µε τον όρο της παρούσας, αν αυτός δεν αποδέχεται την αιτιολόγησή της. 14 Τροποποίηση 14.1 Κάθε τροποποίηση της σύµβασης-πλαίσιο καθώς και των πληροφοριών και συµβατικών της όρων γνωστοποιείται στον Πελάτη από την Τράπεζα σε έντυπη µορφή, σε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς επίσης και µέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν από την ηµεροµηνία της προτεινόµενης έναρξης ισχύος της. Συµφωνείται ότι αν ο Πελάτης δεν γνωστοποιήσει στην τράπεζα τη µη αποδοχή των προτεινοµένων τροποποιήσεων πριν από την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους, τεκµαίρεται ότι αποδέχεται τις τροποποιήσεις αυτές. Ο Πελάτης, εφόσον δεν συµφωνεί µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις, έχει δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης αµέσως και χωρίς επιβάρυνση, πριν από την ηµεροµηνία της προτεινόµενης εφαρµογής των αλλαγών- τροποποιήσεων Κατ εξαίρεση η Τράπεζα εφαρµόζει µεταβολές σε επιτόκια και συναλλαγµατικές ισοτιµίες αµέσως και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, εφόσον οι µεταβολές αυτές βασίζονται σε Επιτόκια Αναφοράς και σε Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες Αναφοράς, πλην όµως ο Πελάτης ενηµερώνεται για το ταχύτερο δυνατό για κάθε αλλαγή του επιτοκίου µε τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στον όρο ιάρκεια Καταγγελία 15.1 Η παρούσα σύµβαση είναι αορίστου χρόνου Ο Πελάτης µπορεί να λύσει τη σύµβαση πλαίσιο και να προβεί σε κλείσιµο του Λογαριασµού Πληρωµών κατόπιν προθεσµίας προηγούµενης έγγραφης προειδοποίησης ενός (1) µηνός. Η σύµβαση-πλαίσιο µπορεί να καταγγελθεί από την Τράπεζα µε προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) µηνών

13 15.3 Οι επιβαρύνσεις για την παροχή υπηρεσιών πληρωµών που χρεώνονται σε τακτική βάση καταβάλλονται από τον Πελάτη κατ αναλογία προς το χρόνο µέχρι τη λύση της σύµβασης. Εάν οι επιβαρύνσεις καταβληθούν προκαταβολικά, επιστρέφονται κατ αναλογία Κατά το κλείσιµο του Λογαριασµού Πληρωµών, ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει στην Τράπεζα τυχόν εκδοθέν Μέσο Πληρωµών, άλλως η Τράπεζα δύναται να ακυρώσει τη χρήση του Μέσου Πληρωµών χωρίς άλλη προειδοποίηση, µετακυλώντας στον Πελάτη το όποιο λειτουργικό κόστος προκύψει εσµευµένος Λογαριασµός Πληρωµών, για οποιοδήποτε λόγο, είτε υπέρ της Τράπεζας, είτε υπέρ που ο είναι τρίτου, είτε µετά από ειδική εντολή των αρχών, δεν µπορεί να κλείσει µέχρι να αρθεί ο λόγος για τον οποίον είναι δεσµευµένος. 16 Προσωπικά εδοµένα 16.1 Ο Πελάτης ενηµερώνεται ότι τα προσωπικά του στοιχεία που θα περιέρχονται στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης (π.χ. στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης, τηλεφώνου, δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς) θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από την Τράπεζα ή και από τρίτους, που εκτελούν την επεξεργασία κατ εντολή και για λογαριασµό της, ως εξής: Α) η επεξεργασία των δεδοµένων αφορά στους εξής σκοπούς: εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συµβατικών σχέσεων, που δηµιουργούνται µε την αποδοχή των παρόντων, β) προάσπιση των συµφερόντων της Τράπεζας και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών της, γ) προώθηση πωλήσεων ή / και υπηρεσιών, µετά από συγκατάθεση του Υποκειµένου, που δίδεται στο τέλος της παρούσας. Β) αποδέκτες των δεδοµένων δύνανται να είναι οι εξής: Η Τράπεζα ή / και οποιοσδήποτε άλλος συνεργαζόµενος µε την Τράπεζα φορέας, που τυχόν αναλάβει την επεξεργασία των στοιχείων µε σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της σύµβασης, Θυγατρικές της Τράπεζας ή / και συνδεδεµένες µε την Τράπεζα επιχειρήσεις, εντός του Οµίλου της UNICREDIT, που βρίσκονται σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, ιατραπεζικά Συστήµατα Συναλλαγών ή Αρχεία Πληροφοριών, µε σκοπό την εκτέλεση συναλλαγών µέσω διατραπεζικών συστηµάτων, Αρµόδιες Αρχές εντός ή και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το σκοπό της διασφάλισης της πρόληψης, διερεύνησης και εντοπισµού περιστατικών απάτης σχετικά µε τις πληρωµές. Επίσης ο Πελάτης ενηµερώνεται ότι οι σχετικές µε τη συναλλαγή του πληροφορίες ενδέχεται να παρασχεθούν στις ανωτέρω Αρχές από τις Τράπεζες ή τους Οργανισµούς Συστηµάτων Πληρωµών στους οποίους διαβιβάζονται, στο βαθµό που αυτοί υποχρεωθούν στην ως άνω παροχή πληροφοριών από τη νοµοθεσία της χώρας στην οποία λειτουργούν ή από δεσµευτικές για αυτούς συµβάσεις, για νόµιµους σκοπούς (λχ διερεύνηση περιστατικών απάτης και καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες) Τα Υποκείµενα των δεδοµένων έχουν το δικαίωµα να γνωρίζουν εάν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας (δικαίωµα πρόσβασης, άρθρο 12 Ν. 2472/1997) καθώς και να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδοµένων που τα αφορούν (δικαίωµα αντίρρησης, άρθρο 13 Ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδοµένων, µπορείτε να απευθύνεστε στον εκάστοτε επικεφαλής της /νσης Ιδιωτών Τραπεζικός Μεσολαβητής της Τράπεζας (Λ. Μεσογείων , Τ.Κ. Αθήνα, τηλ ). 17. Τελικές ιατάξεις 17.1 Για οποιοδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή αίτηµα σχετικά µε την παρούσα σύµβαση, ο Πελάτης µπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο και στο Fax , καθηµερινά, από 8.00 π.µ. έως και 3.00 µ.µ. στο υποκατάστηµα της Τράπεζας Στηn Υπηρεσία Παραπόνων της Τράπεζας ( /νση Εργασιών) καθώς και στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να υποβάλλονται από τον Πελάτη καταγγελίες σχετικά µε τυχόν παραβάσεις των όρων της σύµβασης που αφορούν τη διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις ενηµέρωσης που διέπουν τις Υπηρεσίες Πληρωµών και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις σχετικά µε την παροχή τους. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες τυχόν ανακύπτουν µεταξύ του Πελάτη - Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών και της Τράπεζας και αφορούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται µε τη σύµβαση, αρµόδιοι είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής

14 Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και οι Επιτροπές Φιλικού ιακανονισµού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 2251/ Για όλες τις περιπτώσεις επικοινωνίας που προβλέπονται από τους όρους της παρούσας σύµβασης, η Τράπεζα εγκύρως ειδοποιεί τον Πελάτη στην ταχυδροµική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην Τράπεζα, όσο ο Πελάτης δεν αποδεικνύει µε έγγραφο βέβαιης χρονολογίας τυχόν αλλαγή διεύθυνσης Ο Πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, να ζητά και να λαµβάνει αντίγραφο των όρων αυτής σε έντυπη µορφή ή/και σε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εφόσον έχει γνωστοποιήσει στην Τράπεζα την αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Η παρούσα σύµβαση αποτελεί ενιαίο σύνολο µε τις επιµέρους συµβάσεις που έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν µεταξύ των µερών και διέπουν τα επιµέρους Μέσα Πληρωµών, καθώς και µε τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας και οι όροι της συνοµολογούνται όλοι ως ουσιώδεις. Η ακυρότητα ή η ακύρωση ενός όρου της παρούσας δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των υπόλοιπων όρων Η γλώσσα της παρούσας σύµβασης είναι η ελληνική. Η επικοινωνία µεταξύ των εδώ συµβαλλοµένων µερών κατά τη διάρκεια της εγκαθιδρυµένης µε την παρούσα συµβατικής σχέσης θα είναι η ελληνική Η σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο και κάθε διαφορά που θα προκύψει τυχόν από αυτήν, θα επιλύεται ενώπιον των ικαστηρίων Αθηνών

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Συνεταίρος, ΦΙΛΟΘΕΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Πληρωμές στις on line B2C συναλλαγές (Γενικά) Βάσει ΚΥΑ Ζ1-891 Ø Προβολή συνολικής τιµής (συµπ. ΦΠΑ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν; α) την παροχή από τον Οργανισμό με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στη συνέχεια ο «ΕΛΤΑ») σε κάθε πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ)

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.33 Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Καταθέσεων/ Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών Ι ΙΩΤΕΣ

Όροι Καταθέσεων/ Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών Ι ΙΩΤΕΣ Όροι Καταθέσεων/ Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών Ι ΙΩΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι που περιλαµβάνονται στο παρόν αποτυπώνουν και συνοψίζουν τους βασικούς όρους συνεργασίας για τα τραπεζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Η παρούσα Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών, εφεξής η «Σύμβαση», συμφωνείται μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan): Piraeus Bank S.A. Frankfurt Branch Baseler Str. 46 60329 Frankfurt am Main Αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης Προϋπόθεση για την υποβολή αυτής της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 [ Οδηγία 2007/64/ΕΚ] Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 [ Οδηγία 2007/64/ΕΚ] Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ Όροι και προϋποθέσεις ανοίγµατος και λειτουργίας Λογαριασµών Πληρωµών 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 2009 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Παράγραφοι Τίτλος παραγράφου Σελίδες 1 Ορισµοί και ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2010. Μέρη IV-VIII. Σελίδα 1 από 9. 1 Εφεξής, αναφορές σε άρθρα χωρίς άλλο προσδιορισμό να διαβάζονται ως αναφορές σε άρθρα του νόμου.

Ιούνιος 2010. Μέρη IV-VIII. Σελίδα 1 από 9. 1 Εφεξής, αναφορές σε άρθρα χωρίς άλλο προσδιορισμό να διαβάζονται ως αναφορές σε άρθρα του νόμου. Ιούνιος 2010 Το κείμενο αυτό περιέχει τις θέσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου επί ορισμένων προνοιών του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου του 2009 (εφεξής «ο νόμος»). Τα πιο κάτω χρησιμοποιούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2014 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης οι παρακάτω όροι θα έχουν την εξής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5. «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5. «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 5 «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 43/28-6-2010) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 97/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων

Ο ΗΓΙΑ 97/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων Ο ΗΓΙΑ 97/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR Έκδοση 1.4 Ιούνιος 2016 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης οι παρακάτω όροι θα έχουν την εξής έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ιδιώτες - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ν.2672/1998: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15/1/2010 ΠΟΛ:1003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 123/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.5.2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών www.hba.gr Προοίμιο Σκοπός του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κοινών Αρχών, είναι να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Κοινών Αρχών για τη μεταφορά εγχώριων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα