ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στη συνέχεια ο «ΕΛΤΑ») σε κάθε πελάτη του, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα (στη συνέχεια ο «Πελάτης»), των υπηρεσιών πληρωµών που αναφέρονται κατωτέρω, κατ εφαρµογή του ν. 3862/2010, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Νοεµβρίου 2007 και β) το άνοιγµα και την τήρηση λογαριασµού. Ο ΕΛΤΑ ως Φορέας της Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας στην Ελληνική Επικράτεια αποτελεί Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. γ ν. 3862/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν. 2668/1998. Η µεταξύ του ΕΛΤΑ και του Πελάτη Σύµβαση που καταρτίζεται µε την συνοµολόγηση των παρόντων όρων θα καλείται στη συνέχεια «Σύµβαση». 2. Η Σύµβαση διέπει τις υπηρεσίες πληρωµών και λογαριασµών, οι οποίες παρέχονται σε ευρώ ή σε άλλο νόµισµα κράτους-µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Οι όροι της παρούσας Σύµβασης ισχύουν και εφαρµόζονται όταν ο Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών του Πληρωτή όσο και ο Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου ή ο Μοναδικός Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών για την Πράξη πληρωµής είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Στη Σύµβαση δεν υπάγονται πράξεις πληρωµής που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 3 ν. 3862/2010, ιδίως δε οι έντυπες ταχυδροµικές επιταγές όπως ορίζονται από την Παγκόσµια Ταχυδροµική Ένωση. 3. Η Σύµβαση, µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, καλύπτει τις υπηρεσίες πληρωµών ανεξάρτητα από την ιδιότητα του Πελάτη ως καταναλωτή κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 11 του ν. 3862/2010. Σύµφωνα µε την τελευταία, ως καταναλωτής ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί υπό επαγγελµατική ιδιότητα. Ο όρος «καταναλωτής», όπου χρησιµοποιείται στη Σύµβαση, θα έχει την έννοια αυτή. Περαιτέρω, η Σύµβαση εφαρµόζεται ανεξαρτήτως της ιδιότητας του Πελάτη ως πληρωτή ή δικαιούχου στο πλαίσιο πράξης πληρωµής, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες γίνεται ειδική αναφορά ή προκύπτει ότι η σύµβαση αναφέρεται σε µια από τις ιδιότητες αυτές. 4. Οι υπηρεσίες πληρωµών διέπονται συµπληρωµατικά και από τυχόν ειδικότερους όρους σχετικά µε τις επιµέρους υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΛΤΑ προς τους Πελάτες του. Αναφορικά µε το περιεχόµενο των όρων αυτών ο Πελάτης ενηµερώνεται πριν από τη σύναψη της Σύµβασης ή κατά τη διάρκεια ισχύος της από οποιοδήποτε κατάστηµα του ΕΛΤΑ ή από το διαδικτυακό τόπο ( Υφιστάµενες ειδικές συµφωνίες µεταξύ του ΕΛΤΑ και του Πελάτη δεν θίγονται. Οι παρόντες όροι υπερισχύουν µόνο εφόσον το ίδιο ζήτηµα ρυθµίζεται τόσο από αυτούς, όσο και από την τυχόν ειδικότερη συµφωνία, και µόνο εφόσον διαπιστώνεται αντίφαση µεταξύ αυτών. 5. Στις υπηρεσίες πληρωµών προς τον Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής, συµφωνείται, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 27 παρ. 1 και 48 παρ. 1 του ν. 3862/2010, ότι δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 27 έως 47 και 49 παρ. 1, 51 παρ. 3, 56, 58, 59, 60, 63 και 71 του ως άνω νόµου. Εποµένως, οι συναφείς ρυθµίσεις της παρούσας σύµβασης δεν αφορούν τους Πελάτες που δεν έχουν την ιδιότητα του Καταναλωτή. ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ 1. Κατά την έναρξη κάθε συναλλακτικής σχέσης του Πελάτη µε τον ΕΛΤΑ, που υπόκειται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας σύµβασης και δη για το άνοιγµα λογαριασµού, ο Πελάτης οφείλει να παραδίδει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν και πιστοποιούν την ταυτότητά του, την εκπροσώπησή του, την κατοικία (έδρα) του, τα επαγγελµατικά στοιχεία και τον αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) τόσο του ιδίου όσο και των εκπροσώπων του. 2. Στα Φυσικά Πρόσωπα ο έλεγχος και η διαπίστωση της ταυτότητας του Πελάτη γίνεται ιδίως µε την προσκόµιση και επίδειξη του πρωτοτύπου και κατάθεση αντιγράφου εγγράφου ηµόσιας Αρχής σε ισχύ, το οποίο αποδεικνύει σύµφωνα µε το νόµο την ταυτότητά του (ενδεικτικά: δελτίο ταυτότητας για τους Έλληνες υπηκόους που κατοικούν µόνιµα στην Ελλάδα, διαβατήριο, άδεια διαµονής ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς που κατοικούν ή διαµένουν στην Ελλάδα κ.λπ.). 3. Ο ΕΛΤΑ έχει το δικαίωµα να απαιτεί την προσκόµιση οιωνδήποτε άλλων ή/και πρόσθετων εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία κρίνει αναγκαία για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Πελάτη ή/και στοιχείων του. Ο ΕΛΤΑ δικαιούται να λαµβάνει και να τηρεί δείγµατα υπογραφών των νοµίµων εκπροσώπων του Πελάτη και των εξουσιοδοτηµένων για τη διενέργεια των συναλλαγών προσώπων. 4. Ο ΕΛΤΑ δεν φέρει ευθύνη για το κύρος και τη γνησιότητα των εγγράφων που παραδίδονται από τον Πελάτη για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του ιδίου, των εκπροσώπων του ή του πραγµατικού δικαιούχου, εκτός αν η πληµµέλεια στον έλεγχο αυτών οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αµέλεια των υπαλλήλων του. Αλλοδαπά έγγραφα υποβάλλονται στον ΕΛΤΑ µε επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, για το κύρος και την ακρίβεια της οποίας την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο Πελάτης. 1

2 5. Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στον ΕΛΤΑ τη διεύθυνση, στην οποία επιθυµεί να αποστέλλεται κάθε είδους ειδοποίηση, ενηµέρωση, γνωστοποίηση και γενικά αλληλογραφία εκ µέρους του ΕΛΤΑ ( ιεύθυνση Επικοινωνίας). Σε περίπτωση κοινού λογαριασµού, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να δηλώσουν στην Αίτηση ανοίγµατος του λογαριασµού τη διεύθυνση ενός εκ των συνδικαιούχων ως ιεύθυνση Επικοινωνίας, οπότε όλοι οι δικαιούχοι διορίζουν ως αντίκλητό τους το συνδικαιούχο αυτόν. Ο ΕΛΤΑ θεωρεί ότι ο Πελάτης, περιλαµβανοµένων των συνδικαιούχων κοινού λογαριασµού, έλαβε γνώση και είναι σύµφωνος µε το περιεχόµενο των ειδοποιητηρίων, ενηµερωτικών επιστολών και µηχανογραφικών αντιγράφων κίνησης λογαριασµών που αποστάλθηκαν στη ιεύθυνση Επικοινωνίας, αν δεν λάβει αντίθετη ειδοποίηση µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία ταχυδροµικής αποστολής ή από την παραλαβή του µηχανογραφικού αντιγράφου από το κατάστηµα στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός, επιτρεποµένης της ανταποδείξεως εκ µέρους του Πελάτη. 6. Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στον ΕΛΤΑ οιαδήποτε µεταβολή αφορά στα στοιχεία της ταυτότητάς του, του νοµικού καθεστώτος ή της νοµιµοποίησής του, στη διεύθυνση της κατοικίας ή επικοινωνίας καθώς και στα στοιχεία των εκπροσώπων του. 7. Οιαδήποτε µεταβολή ως προς τα ανωτέρω υπό στοιχείο 6 αναφερόµενα στοιχεία δεσµεύει τον ΕΛΤΑ µόνον από την επόµενη Εργάσιµη Ηµέρα της παραλαβής της σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης, η οποία θα αποδεικνύεται αποκλειστικά µε σηµείωση της παραλαβής και σφράγιση από τον ΕΛΤΑ αντιγράφου της γνωστοποίησης. 8. Σε περίπτωση χορήγησης από τον Πελάτη οιασδήποτε µορφής εξουσίας αντιπροσωπεύσεως (π.χ. πληρεξουσιότητα, εντολή κ.λπ.), η εξουσία του κάθε αντιπροσώπου δεν παύει, αλλά µόνον κατόπιν ρητής έγγραφης ανάκλησής-καταγγελίας της. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του Πελάτη δεσµεύονται από πράξεις κάθε αντιπροσώπου του Πελάτη, εκτός εάν ο ΕΛΤΑ λάβει γνώση εγγράφως της παύσης των εξουσιών του αντιπροσώπου εξαιτίας ανάκλησης, θανάτου, πτώχευσης ή άλλου λόγου και µόνον από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της σχετικής γνωστοποίησης. Το βάρος αποδείξεως για τη γνωστοποίηση αυτή φέρει ο Πελάτης. 9. Ο Πελάτης θα ευθύνεται για κάθε ζηµία που θα υποστεί ο ΕΛΤΑ από το γεγονός ότι, χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητά του, δεν έλαβε γνώση τυχόν περιορισµών που επήλθαν στη δικαιοπρακτική ικανότητα του Πελάτη ή του αντιπροσώπου του ή τρίτου, µε τον οποίο τα ΕΛΤΑ συναλλάχθηκε κατ εντολή του Πελάτη. 10. Στην περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής του Πελάτη, ο ΕΛΤΑ µπορεί να απαιτεί τα απαραίτητα κατά νόµο έγγραφα και δικαιολογητικά για τη νοµιµοποίηση των κληρονόµων και σε κάθε περίπτωση κληρονοµητήριο, πριν από την απόδοση κληρονοµιαίων περιουσιακών στοιχείων. ΙΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Προς εξυπηρέτηση των πράξεων πληρωµών τηρείται στο όνοµα του Πελάτη ή στο όνοµα του Πελάτη και άλλων προσώπων (συνδικαιούχων) λογαριασµός ο οποίος χρησιµοποιείται για την εκτέλεση πράξεων πληρωµών (λογαριασµός πληρωµών). Καθένας από τους συνδικαιούχους του λογαριασµού πληρωµών έχει το δικαίωµα να κάνει ολική ή µερική χρήση του λογαριασµού χωρίς τη σύµπραξη των άλλων, εφόσον η πρόωρη αυτή ανάληψη γίνει αποδεκτή από τον ΕΛΤΑ, µε την επιφύλαξη της προσθήκης νέων συνδικαιούχων, για την οποία απαιτείται η σύµπραξη όλων των Πελατών συνδικαιούχων. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους, ο λογαριασµός περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς δικαιούχους και µέχρι τον τελευταίο από αυτούς. Ο ΕΛΤΑ δύναται να φέρει σε χρέωση κοινού λογαριασµού οποιοδήποτε ποσό οφείλεται σε αυτά από οποιοδήποτε δικαιούχο και για οποιαδήποτε αιτία. 2. Ο λογαριασµός πληρωµών τηρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3862/2010 και 2668/1998. Η παραλαβή εκ µέρους του ΕΛΤΑ τυχόν χρηµατικών ποσών από τον Πελάτη µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών πληρωµών δεν συνιστά αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3601/2007 ή έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 3601/2007. Στις αναλήψεις από ATMs και από τα ταµεία του ΕΛΤΑ, το χρηµατικό ποσό της ανάληψης είναι αµέσως διαθέσιµο στον Πελάτη. Αναλήψεις που γίνονται από ATMs µετά τις 20:00:00 εργάσιµης ηµέρας ( cut-off time ), ή σε µη εργάσιµη ηµέρα για τον ΕΛΤΑ, χρεώνονται στο λογαριασµό του Πελάτη την εποµένη εργάσιµη ηµέρα. Στις καταθέσεις µετρητών στα ταµεία του ΕΛΤΑ, το χρηµατικό ποσό καθίσταται άµεσα διαθέσιµο στο λογαριασµό πληρωµών του Πελάτη, ενώ σε περίπτωση κατάθεσης µέσω ΑΤΜ αυτό είναι διαθέσιµο από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα και ώρα 08:00 αυτής. IV. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Γενικά Για τους σκοπούς της παρούσας «υπηρεσίες πληρωµών» είναι: α) Κάθε υπηρεσία που επιτρέπει την τοποθέτηση και ανάληψη µετρητών σε /από λογαριασµό πληρωµών, καθώς και κάθε αναγκαία εργασία για τη διαχείριση λογαριασµού πληρωµών, β) Η εκτέλεση συναλλαγών πληρωµής, περιλαµβανόµενης της µεταφοράς χρηµατικών ποσών σε λογαριασµό πληρωµών που τηρείται στο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών του χρήστη ή σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών, και ιδίως: η εκτέλεση εντολών άµεσων χρεώσεων, περιλαµβανόµενων, τόσο των εφάπαξ άµεσων χρεώσεων, όσο και των πάγιων εντολών άµεσης χρέωσης, η εκτέλεση συναλλαγών πληρωµής µε τη χρήση κάρτας πληρωµών ή ανάλογου µέσου πληρωµών, η εκτέλεση εντολών µεταφοράς πίστωσης, 2

3 περιλαµβανόµενων των πάγιων εντολών µεταφοράς πίστωσης, γ) Η εκτέλεση συναλλαγών πληρωµής, εφόσον τα χρηµατικά ποσά καλύπτονται από υφιστάµενο πιστωτικό Όριο του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, και συγκεκριµένα: η εκτέλεση εντολών άµεσων χρεώσεων, περιλαµβανόµενων, τόσο των εφάπαξ άµεσων χρεώσεων, όσο και των πάγιων εντολών άµεσης χρέωσης, η εκτέλεση συναλλαγών πληρωµής µε τη χρήση κάρτας πληρωµών ή ανάλογου µέσου πληρωµών, η εκτέλεση εντολών µεταφοράς πίστωσης, περιλαµβανόµενων των πάγιων εντολών µεταφοράς πίστωσης, δ) Τα εµβάσµατα, ε) Η εκτέλεση συναλλαγών πληρωµής µέσω εναλλακτικών δικτύων επικοινωνίας, στο πλαίσιο των οποίων η συναίνεση του πληρωτή για την εκτέλεση συναλλαγής πληρωµής δίδεται µέσω τηλεπικοινωνιακής ή ψηφιακής συσκευής ή συσκευής τεχνολογίας πληροφορικής, στ) Η έκδοση και αποδοχή µέσων πληρωµών, ζ) Κάθε άλλη υπηρεσία που ορίζεται ως υπηρεσία πληρωµών από το ν. 3862/2010 για τις Υπηρεσίες Πληρωµών. Ειδικότερα: 2. Μεταφορά πίστωσης. Ως µεταφορά πίστωσης νοείται η πράξη πληρωµής σύµφωνα µε την οποία, κατ εντολή του Πελάτη (στη συνέχεια η «εντολή πληρωµής του Πελάτη») και µε χρέωση λογαριασµού πληρωµών του που τηρείται στον ΕΛΤΑ, διατίθενται από αυτόν χρηµατικά ποσά προς πίστωση λογαριασµού πληρωµών του ιδίου ή τρίτου προσώπου, ο οποίος τηρείται είτε στον ΕΛΤΑ είτε σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών. Η εντολή του Πελάτη µπορεί να δίδεται εφάπαξ ή να είναι πάγια (στη συνέχεια η «πάγια εντολή»), δηλαδή να αφορά σε επαναλαµβανόµενες χρεώσεις του λογαριασµού του, σε ορισµένη ηµεροµηνία και µε ορισµένο ποσό προς διάθεση στον ίδιο ή τρίτο Η εντολή πληρωµής του Πελάτη πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) το ονοµατεπώνυµό του ή την επωνυµία του και τον αριθµό του προς χρέωση λογαριασµού πληρωµών του, και β) όσον αφορά το δικαιούχο: το ονοµατεπώνυµό του ή την επωνυµία του, την επωνυµία του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών του και τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος, τον αριθµό του προς πίστωση λογαριασµού πληρωµών του ή, εφόσον η µεταφορά πίστωσης γίνεται προς πίστωση λογαριασµού που τηρείται σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών, το ιεθνή Αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού του ( International Bank Account Number - IBAN) και τον Τραπεζικό Κωδικό Ταυτοποίησης ( Bank Identifier Code - BIC) του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών του. Η εντολή πληρωµής του Πελάτη πρέπει, επίσης, να προσδιορίζει την ηµεροµηνία εκτέλεσης, το ποσό και το νόµισµα της πράξης πληρωµής και, σε περίπτωση πάγιας εντολής, την περιοδικότητά της Αποκλειστικά µέσα ταυτοποίησης είναι: α) ο IBAN και ο BIC, εφόσον η µεταφορά πίστωσης γίνεται προς πίστωση λογαριασµού που τηρείται σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών και β) ο αριθµός λογαριασµού του δικαιούχου, εφόσον η µεταφορά πίστωσης γίνεται προς πίστωση λογαριασµού που τηρείται στον ΕΛΤΑ Η εντολή πληρωµής του Πελάτη δίδεται στον ΕΛΤΑ είτε εγγράφως σε οποιοδήποτε κατάστηµά του, µε χρήση ειδικού εντύπου ή -όπου αυτό γίνεται δεκτό από τον ΕΛΤΑ - µέσω τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος, είτε µέσω ηλεκτρονικών δικτύων, σύµφωνα µε τους όρους που διέπουν τη χρήση τους. Ο Πελάτης τεκµαίρεται ότι έχει συναινέσει στην εκτέλεση της πράξης πληρωµής, εφόσον αυτή δόθηκε µε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τύπους και περιέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία Ως χρονικό σηµείο λήψης της εντολής πληρωµής του Πελάτη νοείται το χρονικό σηµείο κατά το οποίο ο ΕΛΤΑ παρέλαβε το έγγραφο ή το τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα του Πελάτη. Εάν η εντολή πληρωµής ληφθεί µετά την καθορισθείσα ώρα εργάσιµης ηµέρας, ή σε ηµέρα που δεν είναι εργάσιµη για τον ΕΛΤΑ, η εντολή πληρωµής του Πελάτη και η συναίνεσή του για την εκτέλεση της πράξης πληρωµής λογίζονται ως ληφθείσες την εποµένη εργάσιµη ηµέρα. Οι καθορισθείσες ώρες είναι οι ακόλουθες: Κατάστηµα Μεταφορά πίστωσης ευτέρα έως Παρασκευή: Ο Πελάτης δεν δικαιούται να ανακαλεί εντολή πληρωµής που έχει ληφθεί από τον ΕΛΤΑ, σύµφωνα µε τον αµέσως προηγούµενο όρο 2.4. Κατ εξαίρεση, εάν συµφώνησε µε τον ΕΛΤΑ ότι η χρέωση του λογαριασµού του θα γίνει σε συγκεκριµένη ηµέρα, στο τέλος συγκεκριµένης περιόδου, ή την ηµέρα που θα έχει θέσει χρηµατικά ποσά στη διάθεση του ΕΛΤΑ, ο Πελάτης δικαιούται να ανακαλέσει την εντολή το αργότερο ως το τέλος της εργάσιµης ηµέρας που προηγείται αυτής της συµφωνηθείσας ηµέρας. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού ορίου εντός του οποίου η εντολή δύναται να ανακληθεί, η ανάκλησή της από τον Πελάτη επιτρέπεται µόνον κατόπιν ειδικής συµφωνίας του ΕΛΤΑ µε τον Πελάτη. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στον ΕΛΤΑ την προβλεπόµενη στο Τιµολόγιό του σχετική επιβάρυνση. Η ανάκληση πάγιας εντολής επιτρέπεται να γίνει οποτεδήποτε και ενεργεί ως προς το σύνολο των µελλοντικών πράξεων πληρωµής, υπό την προϋπόθεση ότι µεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες ως προς την αµέσως επικείµενη πράξη πληρωµής Εφόσον η µεταφορά πίστωσης γίνεται προς πίστωση λογαριασµού που τηρείται σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών, το ποσό πιστώνεται στο λογαριασµό πληρωµών του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου το αργότερο µέχρι το τέλος της τρίτης εργάσιµης ηµέρας που έπεται του χρόνου λήψης της εντολής πληρωµής. Οι προθεσµίες αυτές παρατείνονται κατά µία εργάσιµη ηµέρα, εάν η εντολή πληρωµής του Πελάτη δόθηκε εγγράφως ή µέσω τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος. Κατ εξαίρεση, εφόσον η µεταφορά πίστωσης γίνεται σε ευρώ στο πλαίσιο διασυνοριακής συναλλαγής προς πίστωση λογαριασµού που τηρείται σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών και η πράξη πληρωµών απαιτεί µία µόνο µετατροπή µεταξύ του ευρώ και του επισήµου νοµίσµατος κράτους-µέλους που δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ, το ποσό πιστώνεται στο λογαριασµό πληρωµών του φορέα παροχής 3

4 υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου το αργότερο µέχρι το τέλος της τέταρτης εργάσιµης ηµέρας που έπεται του χρόνου λήψης της εντολής, σύµφωνα µε τον όρο 2.4. ανωτέρω. Εφόσον η µεταφορά πίστωσης γίνεται προς πίστωση λογαριασµού που τηρείται στον ΕΛΤΑ, το µεταφερόµενο ποσό πιστώνεται στο λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου αυθηµερόν. 3. Άµεση χρέωση. Ως άµεση χρέωση νοείται η πράξη πληρωµής που συνίσταται στη χρέωση λογαριασµού πληρωµών του Πελάτη, µε σκοπό τη διάθεση του σχετικού ποσού σε τρίτο δικαιούχο µε πίστωση λογαριασµού πληρωµών του, η οποία ενεργοποιείται µε εντολή πληρωµής του δικαιούχου προς τον ΕΛΤΑ βάσει: α) προηγούµενης εξουσιοδότησης που δίδει ο Πελάτης στο δικαιούχο ή στο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών του (στη συνέχεια «η εξουσιοδότηση του Πελάτη»), ή β) προηγούµενης εντολής άµεσης χρέωσης που δίδει ο Πελάτης στον ΕΛΤΑ (στη συνέχεια «η εντολή άµεσης χρέωσης του Πελάτη»). Η εξουσιοδότηση και η εντολή άµεσης χρέωσης µπορεί να είναι εφάπαξ ή πάγιες Η εντολή άµεσης χρέωσης του Πελάτη και η εξουσιοδότηση του Πελάτη πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του Πελάτη και τον αριθµό ή τον ΙΒΑΝ του προς χρέωση λογαριασµού πληρωµών του, β) τα στοιχεία ταυτοποίησης του δικαιούχου που ορίζει ο ΕΛΤΑ, και γ) τα στοιχεία που προσδιορίζουν την προς εξόφληση υποχρέωση του Πελάτη. Τα στοιχεία που ορίζονται ως στοιχεία ταυτοποίησης στο ειδικό έντυπο εντολής που διαθέτει κατά περίπτωση ο ΕΛΤΑ αποτελούν και αποκλειστικά µέσα ταυτοποίησης Η εντολή άµεσης χρέωσης του Πελάτη δίδεται στον ΕΛΤΑ είτε εγγράφως σε οποιοδήποτε κατάστηµά του, µε χρήση ειδικού εντύπου ή -όπου αυτό γίνεται δεκτό - µέσω τηλεοµοιοτυπικού µηνύµατος. Η εξουσιοδότηση του Πελάτη παρέχεται κατά τον τύπο που υποδεικνύεται στον Πελάτη από το δικαιούχο ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου. Ως χρονικό σηµείο λήψης της εντολής άµεσης χρέωσης του Πελάτη νοείται εκείνο κατά το οποίο ο ΕΛΤΑ παρέλαβε το έγγραφο ή το τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα του Πελάτη. Ως χρονικό σηµείο λήψης της εντολής πληρωµής του δικαιούχου που διαβιβάζεται στον ΕΛΤΑ µέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών του, νοείται εκείνο κατά το οποίο, σύµφωνα µε την εντολή, πρέπει να χρεωθεί ο λογαριασµός πληρωµών του Πελάτη µε το σχετικό ποσό. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις, εάν η λήψη της εντολής γίνει µετά την κατά περίπτωση οριζόµενη ώρα εργάσιµης ηµέρας ή σε ηµέρα µη εργάσιµη για τον ΕΛΤΑ, η εντολή λογίζεται ως ληφθείσα την εποµένη εργάσιµη ηµέρα. Ως καθορισθείσα ώρα νοείται η 14:00 για όλες τις εργάσιµες ηµέρες Ο Πελάτης δικαιούται να ανακαλέσει την εντολή της άµεσης χρέωσης µέχρι το τέλος της εργάσιµης ηµέρας που προηγείται της ηµέρας κατά την οποία έχει συµφωνηθεί µεταξύ αυτού και του δικαιούχου να χρεωθεί ο λογαριασµός πληρωµών του. Εφόσον παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσµία, τεκµαίρεται ότι ο Πελάτης έχει εγκρίνει την εκτέλεση της πράξης πληρωµής άµεσης χρέωσης. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού ορίου εντός του οποίου η εντολή δύναται να ανακληθεί, η ανάκλησή της από τον Πελάτη επιτρέπεται µόνον κατόπιν ειδικής συµφωνίας του ΕΛΤΑ µε τον Πελάτη, για την οποία απαιτείται η συµφωνία και του δικαιούχου. Στην περίπτωση πάγιας εντολής άµεσης χρέωσης του Πελάτη, ανάκληση από τον Πελάτη δύναται να γίνει οποτεδήποτε είτε προς τον ΕΛΤΑ είτε προς το δικαιούχο ή το φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών του και µπορεί να αφορά είτε το σύνολο των µελλοντικών πράξεων πληρωµής είτε ορισµένες από αυτές, τηρουµένων, πάντως, των προϋποθέσεων που ανωτέρω ορίζονται ως προς την αµέσως επικείµενη πράξη πληρωµής. Στην περίπτωση εξουσιοδότησης του Πελάτη, είναι δυνατή η προς τον ΕΛΤΑ ανάκλησή της κατά τις διακρίσεις, υπό τους όρους και µε τις συνέπειες που αναφέρονται ανωτέρω Η χρέωση του λογαριασµού του Πελάτη µε το ποσό της άµεσης χρέωσης γίνεται την ίδια ηµέρα κατά την οποία λαµβάνεται από τον ΕΛΤΑ η εντολή πληρωµής που της διαβιβάζει ο δικαιούχος, µέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών του. Εάν η λήψη της εντολής πληρωµής γίνει µετά την κατά περίπτωση οριζόµενη ώρα εργάσιµης ηµέρας (βλ. όρο 3.2.) ή σε ηµέρα µη εργάσιµη, η χρέωση γίνεται την αµέσως εποµένη εργάσιµη ηµέρα. 4. Έµβασµα. Ως έµβασµα νοείται η πράξη πληρωµής, σύµφωνα µε την οποία, κατ εντολή του Πελάτη (στη συνέχεια «η εντολή πληρωµής του Πελάτη»), είτε διατίθεται χρηµατικό ποσό σε τρίτο δικαιούχο στον ΕΛΤΑ χωρίς πίστωση λογαριασµού πληρωµών του, είτε αποστέλλεται χρηµατικό ποσό σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών µε σκοπό αυτό να διατεθεί σε τρίτο δικαιούχο, χωρίς, επίσης, πίστωση λογαριασµού πληρωµών του. Η εντολή πληρωµής του Πελάτη για τη διενέργεια εµβάσµατος πρέπει να περιλαµβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του δικαιούχου που ορίζει ο ΕΛΤΑ, τα οποία αποτελούν αποκλειστικά µέσα ταυτοποίησης. Αναφορικά µε τον τύπο, το χρόνο λήψης, την ανάκληση και την προθεσµία εκτέλεσης της πράξης πληρωµής ισχύουν τα προβλεπόµενα για τη µεταφορά πίστωσης. V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, µε την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, εφαρµόζονται σε όλες τις υπηρεσίες πληρωµών του ανωτέρω κεφαλαίου IV, εφόσον αυτές παρέχονται από τον ΕΛΤΑ. Επισηµαίνεται ότι ο ΕΛΤΑ δεν υποχρεούται να παρέχει όλες τις ως άνω υπηρεσίες πληρωµών. Επίσης, κάποιες από τις ως άνω υπηρεσίες πληρωµών είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται µε τη χρήση 4

5 κάρτας που έχει χορηγήσει ο ΕΛΤΑ στον Πελάτη. Για τη διενέργεια των πράξεων αυτών µπορεί να απαιτείται, κατά τα προβλεπόµενα στην οικεία σύµβαση που διέπει τη χρήση της κάρτας, και η χρήση του ειδικού προσωπικού αριθµού αναγνώρισης (PIN) που επίσης χορηγείται στον Πελάτη από τον ΕΛΤΑ. Η κατά τα ανωτέρω χρήση της κάρτας και του PIN, όπου απαιτείται, συνιστά έγκριση εκ µέρους του Πελάτη για την εκτέλεση της πράξης πληρωµής. Εφόσον η κάρτα χρησιµοποιείται από τον Πελάτη για την πληρωµή του τιµήµατος της αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από επιχειρήσεις, η δέσµευση του χρηµατικού ποσού στο λογαριασµό πληρωµών του γίνεται αµέσως µόλις επιτραπεί η σχετική πράξη πληρωµής µέσω της ειδικής συσκευής της επιχείρησης. 1. Εκτέλεση πράξεων πληρωµής - άρνηση εκτέλεσης. Οι εντολές εκτέλεσης πράξεων πληρωµών πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς, χωρίς αντιφάσεις, άλλως o ΕΛΤΑ δικαιούται να µην εκτελεί τις συναφείς πράξεις πληρωµής. Ο ΕΛΤΑ δικαιούται να µην προβαίνει σε εκτέλεση πράξεων πληρωµών, ιδίως εφόσον δεν υπάρχει επαρκές διαθέσιµο υπόλοιπο στον προς χρέωση λογαριασµό πληρωµών του Πελάτη. Ο Πελάτης δύναται να δίδει την έγκρισή του και µετά την εκτέλεση της πράξης πληρωµής, υπό την προϋπόθεση ότι Ο ΕΛΤΑ θα έχει προηγουµένως συµφωνήσει σχετικά µε αυτή την δυνατότητα του Πελάτη. Εφόσον ο ΕΛΤΑ αρνείται την εκτέλεση πράξεων πληρωµής για λόγο διαφορετικό από τον προαναφερόµενο, η άρνηση και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, οι λόγοι αυτής, καθώς και η διαδικασία επανόρθωσης τυχόν λαθών που οδήγησαν στην άρνηση, γνωστοποιούνται σε έντυπη µορφή ή µε άλλο σταθερό µέσο στον Πελάτη, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από κείµενες νοµοθετικές διατάξεις. Η γνωστοποίηση γίνεται το συντοµότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, µέχρι την πάροδο της προθεσµίας εκτέλεσης της πράξης πληρωµής που ορίζεται στην παρούσα Σύµβαση. Εφόσον η άρνηση είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένη, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει για τη γνωστοποίηση την επιβάρυνση που προβλέπεται σχετικά στο Τιµολόγιο του ΕΛΤΑ. 2. Αποκλειστικά µέσα ταυτοποίησης 2.1. Ο ΕΛΤΑ και όσοι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωµών µεσολαβούν για την εκτέλεση πράξης πληρωµής θεωρούνται εξουσιοδοτηµένοι να την εκτελέσουν χρησιµοποιώντας τα αποκλειστικά µέσα ταυτοποίησης που αναφέρονται, κατά περίπτωση, στους ειδικότερους όρους της παρούσας Σύµβασης. Η εκτέλεση από τον ΕΛΤΑ πράξης πληρωµής µε χρήση των αποκλειστικών µέσων ταυτοποίησης απαλλάσσει τόσο τον ΕΛΤΑ όσο και τους µεσολαβούντες φορείς από κάθε ευθύνη έναντι του Πελάτη για τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεσή της, εφόσον το µέσο αυτό είναι εσφαλµένο και δεν ταυτοποιεί το δικαιούχο ή το λογαριασµό πληρωµών του ή, σε περίπτωση άµεσης χρέωσης βάσει εξουσιοδότησης του Πελάτη, εάν δεν ταυτοποιεί επιπλέον τη συναλλαγή και το λογαριασµό πληρωµών του Πελάτη. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ευθύνη του ΕΛΤΑ κατά τα ανωτέρω, ο µεν ΕΛΤΑ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση του ποσού της πράξης πληρωµής, ο δε Πελάτης οφείλει να καταβάλει στον ΕΛΤΑ την προβλεπόµενη στο Τιµολόγιό του σχετική επιβάρυνση Σε περίπτωση µεταφοράς πίστωσης που γίνεται προς πίστωση λογαριασµού πληρωµών που τηρείται στον ΕΛΤΑ, ο τελευταίος την εκτελεί χρησιµοποιώντας ως αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης τον αναγραφόµενο στην εντολή πληρωµής IBAN, εφόσον η µεταφορά πίστωσης προέρχεται από άλλον φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών, ή τον αναγραφόµενο στην εντολή αριθµό λογαριασµού, εφόσον ο λογαριασµός του πληρωτή τηρείται στον ίδιο Εάν ο Πελάτης παράσχει στον ΕΛΤΑ στοιχεία πέραν των αποκλειστικών µέσων ταυτοποίησης, ο ΕΛΤΑ δεν υποχρεούται στη χρησιµοποίηση των επί πλέον στοιχείων για την ταυτοποίηση του δικαιούχου ή του λογαριασµού του και ευθύνεται µόνον για την εκτέλεση της πράξης πληρωµής σύµφωνα µε τα παρασχεθέντα από τον Πελάτη αποκλειστικά µέσα ταυτοποίησης. Ο ΕΛΤΑ διατηρεί, πάντως, το δικαίωµα να ζητεί επί πλέον των οριζοµένων κατά περίπτωση στοιχείων, και όποια άλλα θεωρεί απαραίτητα χωρίς αυτά να αποτελούν αποκλειστικά µέσα ταυτοποίησης µε την έννοια και τις συνέπειες των ανωτέρω όρων Στην περίπτωση άµεσης χρέωσης µετά από εξουσιοδότηση του Πελάτη, εάν το αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης που αναφέρεται στην εξουσιοδότηση αυτή και διαβιβάζεται στον ΕΛΤΑ µέσω της εντολής πληρωµής του δικαιούχου είναι λανθασµένο µε αποτέλεσµα να χρεωθεί λογαριασµός τρίτου προσώπου, ο Πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει αµέσως στον ΕΛΤΑ κάθε ποσό που ο τελευταίος κατέβαλε στο τρίτο αυτό πρόσωπο σε επανόρθωση της εσφαλµένης χρέωσης του λογαριασµού του. Για το σκοπό αυτό, ο Πελάτης παρέχει µε τη Σύµβαση το δικαίωµα στον ΕΛΤΑ να προβεί σε ισόποση χρέωση οποιουδήποτε τηρούµενου σε αυτό λογαριασµού του χωρίς προηγούµενη ειδοποίησή του. 3. ικαιώµατα Πελάτη σε περίπτωση µη εγκεκριµένης συναλλαγής. Σε περίπτωση µη εγκεκριµένης συναλλαγής, δηλαδή συναλλαγής που εκτελέστηκε χωρίς την προηγούµενη έγκριση ή εξουσιοδότηση του Πελάτη, ο ΕΛΤΑ ευθύνεται µονό για δόλο ή βαρεία αµέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων του. Ο Πελάτης έχει δικαίωµα αποκατάστασης της ζηµιάς που υπέστη εξαιτίας της µη εγκεκριµένης συναλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι: α) Έχει ειδοποιήσει εγκαίρως τον ΕΛΤΑ, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, ότι αντελήφθη µη εγκεκριµένη συναλλαγή β) Η ειδοποίηση αυτή έλαβε χωρά το αργότερο εντός προθεσµίας 13 µηνών από την ηµεροµηνία χρέωσης του λογαριασµού µε το ποσό της µη εγκεκριµένης συναλλαγής. Η προθεσµία των 13 µηνών παρατείνεται για όσο χρόνο ο ΕΛΤΑ δεν 5

6 παρείχε ή δεν κατέστησε διαθέσιµες στον Πελάτη τις πληροφορίες ως προς τις συναλλαγές πληρωµής, σύµφωνα µε τους Όρους της παρούσας σύµβασης. Ο ΕΛΤΑ δεν φέρει καµιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά προκλήθηκε στον Πελάτη ή τρίτο από τη µη εγκεκριµένη συναλλαγή, εφόσον αυτή οφείλεται είτε σε δόλο του Πελάτη, είτε στην παράλειψη τηρήσεως από πρόθεση ή αµέλεια των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και ιδίως της υποχρέωσης: α) Να χρησιµοποιεί το µέσο πληρωµών σύµφωνα µε τους ειδικότερους Όρους που διέπουν την έκδοση και τη χρήση του, β) Να ειδοποιεί τον ΕΛΤΑ αµέσως µόλις αντιληφθεί την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή µη εγκεκριµένη χρήση του µέσου πληρωµών. 4. ικαιώµατα Πελάτη σε περίπτωση εσφαλµένης συναλλαγής. Σε περιπτώσεις πληµµελούς ή λανθασµένης εκτέλεσης των συναλλαγών πληρωµής, ο ΕΛΤΑ ευθύνεται µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να προβεί στη διόρθωση της συναλλαγής και την αποκατάσταση της ζηµιάς που τυχόν υπέστη ο Πελάτης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Ο Πελάτης έχει ειδοποιήσει εγκαίρως τον ΕΛΤΑ, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, για την εσφαλµένη ή την πληµµελή εκτέλεση της συναλλαγής, β) Η ειδοποίηση έλαβε χωρά το αργότερο εντός προθεσµίας 13 µηνών από την ηµεροµηνία χρέωσης του λογαριασµού µε το ποσό της εσφαλµένης συναλλαγής. Η προθεσµία των 13 µηνών παρατείνεται για όσο χρόνο ο ΕΛΤΑ δεν παρείχε ή δεν κατέστησε διαθέσιµες στον Πελάτη τις πληροφορίες ως προς τις συναλλαγές πληρωµής, σύµφωνα µε τους Όρους της παρούσας σύµβασης, γ) Έχει προηγηθεί η εκ µέρους του Πελάτη ορθή και ακριβής διαβίβαση των στοιχειών ταυτοποίησης του Πληρωτή, του ικαιούχου ή της συναλλαγής πληρωµής, σύµφωνα µε τους παρόντες Όρους και τους τυχόν ειδικότερους Όρους σχετικά µε τα µέσα και τις υπηρεσίες πληρωµών του ΕΛΤΑ. Εάν δεν παρασχεθήκαν ορθά στοιχειά ταυτοποίησης εκ µέρους του Πελάτη, ο ΕΛΤΑ δεν φέρει καµιά ευθύνη για τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση της πληρωµής. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΛΤΑ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση των χρηµατικών ποσών που αφορούν τη συναλλαγή πληρωµής και ο Πελάτης επιβαρύνεται µε την αντίστοιχη χρέωση που ορίζεται στο εκάστοτε ισχύον Τιµολόγιο Προµηθειών & Τοκοφόρων Ηµεροµηνιών, καθώς και µε κάθε άλλο έξοδο, στο οποίο υποβλήθηκε ο ΕΛΤΑ για την ανάκτηση των χρηµατικών ποσών. Ο ΕΛΤΑ δεν βαρύνεται µε οποιαδήποτε ευθύνη: α) εάν προκύπτει ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών του δικαιούχου έχει λάβει το ποσό της πληρωµής εντός των χρονικών ορίων, που προβλέπονται στους Όρους της παρούσας σύµβασης, β) εφόσον προκύπτει η ορθή διαβίβαση της εντολής πληρωµής στο φορέα παροχής υπηρεσιών του πληρωτή ή η πίστωση του ποσού της πληρωµής στο λογαριασµό του Πελάτη, σύµφωνα µε τους Όρους της παρούσας σύµβασης. Ανεξάρτητα από το εάν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη κατά τα ανωτέρω, ο ΕΛΤΑ, αµέσως µόλις ειδοποιηθεί σχετικώς από τον Πελάτη για τη µη εκτέλεση ή τη λανθασµένη εκτέλεση ορισµένης συναλλαγής, θα καταβάλει προσπάθεια να ανιχνεύσει τη συναλλαγή αυτή και να ενηµερώσει σχετικά τον Πελάτη. 5. Ποσοτικοί περιορισµοί ευθύνης Κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, υπό 3 και 4, ο Πελάτης ευθύνεται µέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) εύρω για τις ζηµιές που σχετίζονται µε τη διενέργεια µη εγκεκριµένων Πράξεων Πληρωµής, οι οποίες προκύπτουν: α) είτε από τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος Μέσου Πληρωµών, β) είτε, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει διαφυλάξει µε ασφάλεια τα εξατοµικευµένα στοιχειά ασφάλειας του Μέσου Πληρωµών, από τη χρήση του από µη δικαιούχο. Περαιτέρω, ο Πελάτης ευθύνεται για όλες τις ζηµιές που σχετίζονται µε κάθε µη εγκεκριµένη Πράξη Πληρωµής, εφόσον οι ζηµιές αυτές οφείλονται: α) είτε σε δόλο, β) είτε στη µη τήρηση µιας εκ των περισσότερων από τις υποχρεώσεις που υπέχει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας σύµβασης, από δόλο ή βαρεία αµέλεια. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν ισχύει το ανώτατο ποσό που καθορίζεται ανωτέρω. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων ανωτέρω, ο Πελάτης που δεν έχει την ιδιότητα του καταναλωτή ευθύνεται απεριόριστα για ζηµίες που σχετίζονται µε τη διενέργεια µη εγκεκριµένων πράξεων πληρωµής, οι οποίες έγιναν από τρίτο πρόσωπο µε χρήση απολεσθείσας ή κλαπείσας Κάρτας ή διαρρεύσαντος Κωδικού ή εξατοµικευµένου στοιχείου Κάρτας, που δεν διαφύλαξε ο Πελάτης µε ασφάλεια, ανεξαρτήτως εάν οι ζηµίες αυτές οφείλονται ή όχι σε δόλο ή τη µη τήρηση των υποχρεώσεών του που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση. 6. Ανωτέρα βία. Ο Πελάτης ως χρήστης παροχής υπηρεσιών πληρωµών αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο ΕΛΤΑ δεν θα έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση για την παροχή και χρήση υπηρεσιών πληρωµών και δεν θα ευθύνεται για ζηµιές που τυχόν προκληθήκαν στον Πελάτη από συνολική ή µερική αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ή/και των καθηκόντων του ΕΛΤΑ λόγω ανωτέρας βιας, δηλαδή λόγω περιστάσεων που είναι ξένες προς τη βούληση του ΕΛΤΑ, ασυνήθεις και απρόβλεπτες των οποίων οι συνέπειες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν όση επιµέλεια και να είχε καταβληθεί, όπως : Θεοµηνία, πυρκαγιά, κυβερνητική ή κρατική ενέργεια, πόλεµος, εµφύλιος, εµπάργκο, αδυναµία επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα για οποιοδήποτε λόγο, αδυναµία συστηµάτων, υπολογιστών ή συστήµατος εκκαθάρισης/διακανονισµού, αδυναµία ή καθυστέρηση διαβίβασης µηνυµάτων από οποιοδήποτε σχετικό κανάλι, αποτροπή ή κώλυµα τροφοδότησης ή άλλης προµήθειας, εργατικές διάφορες οποιασδήποτε φύσεως, καθυστερηµένη ή εσφαλµένη πληρωµή από αντιπρόσωπο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο (ανεξάρτητα εάν είναι παρόµοιος µε τα αναφερθέντα) 6

7 πέραν του έλεγχου του ΕΛΤΑ ή ακόµη και των αντιπροσώπων ή υπεργολάβων του ΕΛΤΑ λόγω απεργίας των υπάλληλων του ή λόγω πράξεων των Ελληνικών ή αλλοδαπών άρχων ή οποιασδήποτε καθυστέρησης, παράλειψης ή αδυναµίας για την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης, ένεκα οποιουδήποτε νοµού, διαταγής ή άλλης πράξης ή απειλής πράξης οποιασδήποτε αρχής (de jure ή de facto) ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας έκτος του έλεγχου του ΕΛΤΑ. 7. Μέτρα ασφάλειας - Αναστολή χρήσης µέσου πληρωµών 7.1. Ο Πελάτης οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή φύλαξη των µέσων πληρωµών που του χορηγεί ο ΕΛΤΑ, σύµφωνα µε τους ειδικότερους Όρους και συµφωνίες που διέπουν τα παραπάνω µέσα. Συγκεκριµένα, έχει την υποχρέωση: α) να χρησιµοποιεί το µέσο πληρωµών σύµφωνα µε τους ειδικότερους Όρους που διέπουν την έκδοση και τη χρήση του, β) να τηρεί πιστά τις διαδικασίες ασφάλειας που προβλέπονται σε περίπτωση απωλείας, κλοπής, υποκλοπής ή µη εγκεκριµένης χρήσης και ιδίως να ειδοποιεί τον ΕΛΤΑ, αρχικά µέσω της τηλεφωνικής γραµµής εξυπηρέτησης πελατών (τηλ ) και στη συνέχεια εγγράφως, αµέσως µόλις αντιληφθεί την απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή µη εγκεκριµένη χρήση του µέσου πληρωµών από µη δικαιούχο. Από το χρονικό σηµείο της ειδοποίησης του ΕΛΤΑ, ο Πελάτης δεν φέρει οποιαδήποτε οικονοµική συνέπεια που απορρέει από τη χρήση απολεσθέντος, κλαπέντος ή χρησιµοποιηθέντος από µη δικαιούχο Μέσου Πληρωµών, εκτός αν ενήργησε µε δόλο Ο ΕΛΤΑ δικαιούται να αναστείλει τη χρήση συγκεκριµένου µέσου πληρωµών, για λόγους που αφορούν: α) την ασφάλεια του, β) την ύπαρξη υπόνοιας περί µη εγκεκριµένης ή δόλιας χρήσης του, γ) την υπέρβαση του πιστωτικού Όριου ή τον αυξηµένο κίνδυνο αδυναµίας του Πελάτη να αποπληρώσει τυχόν οφειλή. Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΛΤΑ δικαιούται να αναστείλει τη χρήση συγκεκριµένου µέσου πληρωµών, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις αρµόδιες εποπτικές ή δικαστικές αρχές Ο ΕΛΤΑ ενηµερώνει τον Πελάτη για την αναστολή της χρήσης του µέσου πληρωµών, καθώς και για τους λόγους της αναστολής, εάν είναι εφικτό πριν την αναστολή ή, το αργότερο, αµέσως µετά από αυτή. Στην περίπτωση αυτή, η ενηµέρωση του Πελάτη µπορεί να γίνει προφορικά, από τα εξουσιοδοτηµένα όργανα του ΕΛΤΑ, µέσω ταχυδροµείου, µέσω τηλεφώνου, µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήµατος. Ο ΕΛΤΑ δεν υποχρεούται σε ενηµέρωση του Πελάτη, εάν η παροχή της ενηµέρωσης αυτής προσκρούει σε αντικειµενικούς λόγους ασφάλειας ή απαγορεύεται ρητά από την κείµενη νοµοθεσία ή /και από οδηγίες των αρµόδιων εποπτικών άρχων Εάν εκλείψουν οι λόγοι αναστολής, ο ΕΛΤΑ θα προβαίνει κατά περίπτωση, είτε σε άρση της αναστολής, είτε σε αντικατάσταση του µέσου πληρωµών, σύµφωνα µε τους τυχόν ειδικότερους Όρους που διέπουν τη χρήση του και µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του Πελάτη. 8. Χρεώσεις - µετατροπή νοµίσµατος Ο ΕΛΤΑ δύναται να χρεώνει επιβαρύνσεις και έξοδα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες πληρωµών και τις αιτούµενες πράξεις πληρωµών σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. Το Τιµολόγιο του ΕΛΤΑ, όπως εκάστοτε ισχύει, είναι ανηρτηµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( και διαθέσιµο στα καταστήµατά του. Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι δικαιούχος πληρωµής, ο ΕΛΤΑ δικαιούται να παρακρατεί τις επιβαρύνσεις από το ποσό της πληρωµής πριν αυτό του αποδοθεί ή πιστωθεί στο λογαριασµό πληρωµών του. Η ενηµέρωση που παρέχεται στον Πελάτη αναγράφει διακριτά το πλήρες ποσό της πράξης πληρωµής και τις παρακρατηθείσες επιβαρύνσεις Εάν το ποσό της πράξης πληρωµής είναι εκφρασµένο σε νόµισµα άλλο από το νόµισµα στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός πληρωµών του Πελάτη, η µετατροπή για τη χρέωση του λογαριασµού γίνεται µε βάση τη σχετική συναλλαγµατική ισοτιµία που αναγράφεται στο ανηρτηµένο στα καταστήµατα και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ ηµερήσιο δελτίο τιµών συναλλάγµατος της ηµέρας εκτέλεσης της εντολής («συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς»). Το εκάστοτε δηµοσιευµένο δελτίο τιµών συναλλάγµατος του ΕΛΤΑ εφαρµόζεται αυτόµατα, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη ειδοποίηση του Πελάτη για τις µεταβολές του. Εφόσον παρέχεται υπηρεσία µετατροπής νοµίσµατος πριν από την έναρξη της πράξης πληρωµής και η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται στο σηµείο πώλησης ή από το δικαιούχο, το µέρος που παρέχει την υπηρεσία µετατροπής νοµίσµατος στον Πελάτη γνωστοποιεί σε αυτόν κάθε επιβάρυνση, καθώς και τη συναλλαγµατική ισοτιµία που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τη µετατροπή του νοµίσµατος της πράξης πληρωµής. Ο πληρωτής πρέπει να είναι σύµφωνος µε την υπηρεσία µετατροπής νοµίσµατος που παρέχεται σε αυτήν τη βάση. 9. Πληροφόρηση 9.1. Πριν από την εκτέλεση µεµονωµένης πράξης πληρωµής που καλύπτεται από τη Σύµβαση και ενεργοποιείται από τον Πελάτη ως πληρωτή, ο ΕΛΤΑ παρέχει σε αυτόν, κατόπιν αιτήµατός του, πληροφόρηση αναφορικά µε: α) τη µέγιστη προθεσµία εκτέλεσης της πράξης πληρωµής, β) τις χρεώσεις που πρέπει να καταβάλει, και γ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, ανάλυση των επί µέρους ποσών των τυχόν χρεώσεων. Μετά την εκτέλεση µεµονωµένης πράξης πληρωµής που καλύπτεται από τη Σύµβαση, ο ΕΛΤΑ παρέχει στον Πελάτη τις εξής κατά περίπτωση πληροφορίες: Εφόσον ο Πελάτης είναι πληρωτής: (α) τα στοιχεία που να επιτρέπουν στον Πελάτη να ταυτοποιήσει την πράξη πληρωµής και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν το δικαιούχο, (β) το ποσό της πράξης πληρωµής στο νόµισµα στο οποίο χρεώνεται ο λογαριασµός πληρωµών του Πελάτη ή στο νόµισµα που αναφέρεται 7

8 στην εντολή πληρωµής, (γ) το ποσό τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωµής, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, την ανάλυση των εν λόγω επιβαρύνσεων ή τον τόκο που πρέπει να καταβάλει ο Πελάτης µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στην παρούσα Σύµβαση, (δ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη συναλλαγµατική ισοτιµία που χρησιµοποιήθηκε από τον ΕΛΤΑ στην πράξη πληρωµής, καθώς και το ποσό της πράξης πληρωµής µετά τη µετατροπή του νοµίσµατος, και (ε) την ηµεροµηνία αξίας της χρέωσης, ή το χρόνο λήψης της εντολής πληρωµής. Εφόσον ο Πελάτης είναι δικαιούχος: (α) τα στοιχεία που να επιτρέπουν στον Πελάτη να ταυτοποιήσει την πράξη πληρωµής και, εάν απαιτείται, τον πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάστηκε κατά την εκτέλεση της πράξης πληρωµής, (β) το ποσό της πράξης πληρωµής στο νόµισµα στο οποίο πιστώθηκε ο λογαριασµός πληρωµών του Πελάτη, (γ) το σύνολο των τυχόν επιβαρύνσεων για την εκτέλεση της πράξης πληρωµής, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, την ανάλυση των εν λόγω επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβάλει ο Πελάτης, (δ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη συναλλαγµατική ισοτιµία που χρησιµοποιήθηκε από τον ΕΛΤΑ στην πράξη πληρωµής, καθώς και το ποσό της πράξης πληρωµής πριν από τη µετατροπή του νοµίσµατος, και (ε) την ηµεροµηνία αξίας της πίστωσης Ο ΕΛΤΑ παρέχει ή καθιστά διαθέσιµες στον Πελάτη τις παραπάνω πληροφορίες µε έναν από τους ακολούθους τρόπους: α) Σε έντυπη ενηµέρωση, η οποία παρέχεται από τα καταστήµατα του ΕΛΤΑ, β) σε έντυπη ενηµέρωση, η οποία θα αποστέλλεται ταχυδροµικώς σε τριµηνιαία βάση γ) Σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του τυχόν ηλεκτρονικού συστήµατος του, δ) Με την αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εφόσον ο Πελάτης έχει γνωστοποιήσει στον ΕΛΤΑ τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που διαθέτει. Εάν δεν έχει πραγµατοποιηθεί συναλλαγή πληρωµής, ο ΕΛΤΑ δεν υποχρεούται να παρέχει στον Πελάτη καµιά πληροφορία σχετικά µε τον τηρούµενο λογαριασµό πληρωµών. Οι εγγραφές και ενηµερώσεις των συστηµάτων του ΕΛΤΑ για τις συναλλαγές πληρωµής, που καλύπτονται από τους παρόντες Όρους, αποδεικνύουν πλήρως τη διενέργεια της συγκεκριµένης συναλλαγής, επιτρεπόµενης της ανταπόδειξης. Ο Πελάτης θα πρέπει να µελέτα προσεκτικά κάθε ενηµέρωση που παρέχεται ή καθίσταται διαθέσιµη σε αυτόν από τον ΕΛΤΑ, έτσι ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως τυχόν εσφαλµένες ή µη εγκεκριµένες συναλλαγές. Σε περίπτωση διαφωνίας µε κάποια συναλλαγή, ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει τον ΕΛΤΑ χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µόλις λάβει γνώση της συναλλαγής. Η ενηµέρωση αυτή γίνεται εγγράφως, µε έντυπο ή επιστολή που παραλαµβάνεται από τα αρµόδια όργανα του ΕΛΤΑ και αναφέρει αναλυτικά τους λόγους διαφωνίας του Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εφόσον η σχετική έγγραφη ειδοποίηση δεν έχει περιέλθει στον ΕΛΤΑ εντός προθεσµίας 13 µηνών από την ηµεροµηνία χρέωσης του Λογαριασµού Πληρωµής, ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωµα να ζητήσει από τον ΕΛΤΑ την αποκατάσταση της ζηµίας που έχει υποστεί Για την ως άνω πληροφόρηση, ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται. Εφόσον ο Πελάτης αιτείται την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή τη διαβίβασή τους µε µέσα διαφορετικά από τα, κατά περίπτωση, αναφερόµενα στη Σύµβαση, υποχρεούται στην καταβολή των επιβαρύνσεων που ορίζονται σχετικά στο Τιµολόγιο του ΕΛΤΑ. Ο Πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Σύµβασης να ζητά από τον ΕΛΤΑ και να λαµβάνει τους όρους της σε έντυπη µορφή ή µε άλλο σταθερό µέσο, κατά την έννοια του άρθρου 4, σηµείο 25, του ν. 3862/ Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Πελάτης δηλώνει και αναγνωρίζει ότι έχει ενηµερωθεί ότι ο ΕΛΤΑ τηρεί και επεξεργάζονται προσωπικά του δεδοµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 ως ισχύει και συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και χρήση των δεδοµένων του από τον ΕΛΤΑ ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησής τους (ηλεκτρονικό ή µη αρχείο δεδοµένων). Ο ΕΛΤΑ µεριµνά για την απόρρητη και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του Πελάτη σύµφωνα µε τις ανάγκες της συµβατικής σχέσης τους και σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, ιδίως για τους εξής σκοπούς επεξεργασίας: α) εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συµβατικών σχέσεων που δηµιουργούνται στο πλαίσιο των συναλλακτικών σχέσεων τους µε τον Πελάτη και β) προάσπιση των συµφερόντων των εκάστοτε υπεύθυνων επεξεργασίας και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων τους. Η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων θα διατηρηθεί και µετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης για όσο χρονικό διάστηµα απαιτεί ο Νόµος ή η Σύµβαση. Ο Πελάτης έχει δικαίωµα πρόσβασης και υποβολής εγγράφως αντίρρησης, οποτεδήποτε, ως προς την επεξεργασία δεδοµένων που τον αφορούν σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 13 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Ο ΕΛΤΑ αποστέλλει έγγραφη απάντηση επί των αντιρρήσεων εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την περιέλευση σε αυτά της έγγραφης αντίρρησης. VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ιάρκεια και όροι καταγγελίας της Σύµβασης 1.1. Η διάρκεια της Σύµβασης είναι αόριστη Ο Πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε να καταγγείλει τη Σύµβαση µε έγγραφο που είτε παραδίδει µε απόδειξη σε οποιοδήποτε κατάστηµα του ΕΛΤΑ είτε το αποστέλλει ταχυδροµικά ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ), τηρώντας προθεσµία ενός (1) µηνός και υποχρεούµενος, εάν δεν έχει παρέλθει δωδεκάµηνο από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της, να καταβάλει στον ΕΛΤΑ τυχόν επιβάρυνση που αναγράφεται στο Τιµολόγιο. 8

9 1.3. Ο ΕΛΤΑ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση, επίσης οποτεδήποτε, τηρώντας προθεσµία δύο (2) µηνών ή, εάν ο Πελάτης δεν είναι καταναλωτής, δέκα (10) ηµερών, µε έντυπο που αποστέλλει στον Πελάτη είτε ταχυδροµικά, είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ), είτε µε οποιοδήποτε άλλο σταθερό µέσο, κατά την έννοια του άρθρου 4, σηµείο 25, του ν. 3862/ Οι ανωτέρω προθεσµίες δεν ισχύουν, εάν η καταγγελία γίνει για σπουδαίο λόγο Επιβαρύνσεις για την παροχή των υπηρεσιών πληρωµών που ρυθµίζονται µε τη Σύµβαση, οι οποίες επιβάλλονται στον καταναλωτή Πελάτη σε τακτική βάση, καταβάλλονται από αυτόν µόνον κατ αναλογία µέχρι την καταγγελία της Σύµβασης, ενώ σε περίπτωση που έχουν προκαταβληθεί, επιστρέφονται, επίσης, κατ αναλογία. 2. Τροποποιήσεις της Σύµβασης 2.1. Ο ΕΛΤΑ έχει το δικαίωµα να συµπληρώνει ή τροποποιεί τους παρόντες ΓΟΣ για σπουδαίο λόγο, όπως ιδίως σε περίπτωση νοµοθετικής µεταβολής, προσθήκης ή αλλαγής των παρεχόµενων υπηρεσιών, µεταβολής των τεχνικών µέσων, συστηµάτων και µεθόδων συναλλαγών κ.α. Κάθε τροποποίηση ανακοινώνεται δηµοσίως µε οιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως διά του τύπου, µε καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Οργανισµού κ.α. και ισχύει 60 ηµέρες µετά τη γνωστοποίησή της στον Πελάτη, η οποία γίνεται είτε µε επιστολή είτε µε το εκδιδόµενο από τον ΕΛΤΑ περιοδικώς έγγραφο περί της κίνησης του λογαριασµού του ή µε οιοδήποτε άλλο κατάλληλο µέσο, όπου περιέχεται και ειδοποίηση για το χρόνο ισχύος της µεταβολής, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση ευνοϊκή προς τον Πελάτη οπότε ισχύει αµέσως µετά τη δηµόσια ανακοίνωσή της Ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη συµβατική σχέση του µε τον ΕΛΤΑ εντός 60 ηµερών από τη γνωστοποίηση αυτή χωρίς να δεσµεύεται κατά το χρονικό αυτό διάστηµα από την τροποποίηση αυτή. Εάν ο Πελάτης συνεχίσει τις συναλλαγές του µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας θεωρείται ότι αποδέχεται την τροποποίηση των ΓΟΣ. Οι παρόντες ΓΟΣ παραµένουν σε ισχύ και µετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης του Πελάτη µε τον ΕΛΤΑ και µέχρι την πλήρη εκκαθάρισή της. Ειδικά συµφωνείται ότι τυχόν προσθήκη νέων υπηρεσιών πληρωµών ή νέων µέσων πληρωµών που δεν επιφέρει αλλαγές στους όρους και στις προϋποθέσεις των υφιστάµενων υπηρεσιών πληρωµών ή αναστολή ή περιορισµός χρήσης των µέσων πληρωµών για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών ή/και του Κατόχου ή λόγω τεχνικών προβληµάτων ή δυσλειτουργιών συσκευών, δικτύων ή συστηµάτων δεν θα θεωρείται τροποποίηση και συνεπώς δεν θα απαιτείται η προηγούµενη ενηµέρωση δύο µηνών. 3. Συµψηφισµός απαιτήσεων. Ο ΕΛΤΑ έχει το δικαίωµα συµψηφισµού των απαιτήσεων του από την παρούσα προς οποιαδήποτε ανταπαίτηση του Πελάτη, ύστερα από προηγούµενη ειδοποίήσή του. Ακόµη ο ΕΛΤΑ έχει το δικαίωµα να χρεώνει µε το ποσό της οφειλής του οποιονδήποτε λογαριασµό που τηρείται στο όνοµα του Πελάτη ακόµα και αν δηµιουργείται χρεωστικό υπόλοιπο. 4. Εκχώρηση. Ο ΕΛΤΑ και µόνον αυτός δικαιούται να εκχωρεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του από την παρούσα Σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, χωρίς τη συναίνεση του αντισυµβαλλόµενου µέρους. 5. Επικοινωνία µεταξύ Πελάτη και ΕΛΤΑ. Η Σύµβαση είναι διατυπωµένη στην ελληνική γλώσσα, και η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της συµβατικής σχέσης µε τον ΕΛΤΑ γίνεται, επίσης, καταρχήν στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται σε αυτήν, εκτός εάν υπάρχει ειδική κατά περίπτωση συµφωνία. Η έδρα του ΕΛΤΑ βρίσκεται στο ήµο Αθηναίων (οδός Απελλού αρ. 1) και τα γραφεία της διεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικών Εργασιών βρίσκονται επί της Αδριανουπόλεως 45, Καισαριανή Η επικοινωνία µε τον ΕΛΤΑ µπορεί να γίνεται (α) στα τηλέφωνα ή (β) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 6. Εφαρµοστέο δίκαιο - δωσιδικία. Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρµόδια είναι τα ικαστήρια της Αθήνας. 7. Καταγγελίες - εξωδικαστική επίλυση διαφορών Ο καταναλωτής Πελάτης δικαιούται να υποβάλλει στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή (ηλ. δ/νση: καταγγελίες σχετικά µε τυχόν παραβάσεις διατάξεων του νόµου 3862/2010 από τον ΕΛΤΑ. Ανάλογα µε την περίπτωση και µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος προσφυγής ενώπιον δικαστήριου σύµφωνα µε τη δικονοµία, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει µε την απάντησή της τον καταγγέλλοντα για τις προβλεπόµενες εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και προσφυγής Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ του καταναλωτή Πελάτη και του ΕΛΤΑ και αφορούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται µε τους όρους της Σύµβασης, αρµόδιος φορέας είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές φιλικού ιακανονισµού που προβλέπονται στο άρθρο 11 ν. 2251/

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν; α) την παροχή από τον Οργανισμό με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στη συνέχεια ο «ΕΛΤΑ») σε κάθε πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Συνεταίρος, ΦΙΛΟΘΕΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Πληρωμές στις on line B2C συναλλαγές (Γενικά) Βάσει ΚΥΑ Ζ1-891 Ø Προβολή συνολικής τιµής (συµπ. ΦΠΑ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α για Μεταπώληση Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Αρ. Αδείας :.. Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται : Μεταξύ - Της Υδρογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ιδιώτες - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Viohalco S.A. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Viohalco S.A. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το πώς θα πρέπει να ενεργήσετε, συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματιστή-διαπραγματευτή,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan): Piraeus Bank S.A. Frankfurt Branch Baseler Str. 46 60329 Frankfurt am Main Αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης Προϋπόθεση για την υποβολή αυτής της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) (Έδρα: Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090401013,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 360 της 17/12/1994 σ. 0013 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ)

Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) Π 33/2000 ιασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων (97/5/ΕΚ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.33 Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2014 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης οι παρακάτω όροι θα έχουν την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύµβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθµός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Στην Αθήνα, σήμερα την 2 α Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ: Αφενός Της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Κοραή αρ. 4 και συμβάλλεται στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες

Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες Παράρτημα Ι - Υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τους καταθέτες Βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των καταθέσεων Οι καταθέσεις στο (συμπληρώνεται η επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Βασικές πληροφορίες σχετικά µε την προστασία των καταθέσεων Οι καταθέσεις στην Alpha Bank καλύπτονται από το: ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα