Γεξκναληίδξαζε θπκαηίλεο Mantoux. Καηεπίνα Δημάκος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεξκναληίδξαζε θπκαηίλεο Mantoux. Καηεπίνα Δημάκος"

Transcript

1 Γεξκναληίδξαζε θπκαηίλεο Mantoux Καηεπίνα Δημάκος

2 Φςμαηίυζη Το ⅓ ηος πληθςζμού έσει μολςνθεί από ηο μςκοβακηηπίδιο ηηρ θςμαηίυζηρ 2 εκαηομμύπια άνθπυποι πεθαίνοςν κάθε σπόνο από TBC Το 10% θα εμθανίζει ενεπγό νόζο Παπάγονηερ κινδύνος - λανθάνοςζα θςμαηίυζη - HIV ινίκσμε

3 Σσεηικόρ κίνδςνορ ενεπγού θςμαηίυζηρ ζε ειδικά νοζήμαηα Νόζορ HIV λοίμυξη Παλαιά TBC Xπ. Νεθπική ανεπάπκεια Infiximab Αππύθμιζηορ διαβήηηρ Πςπιηίαζη Γαζηπεκηομή RR 9,9 5,2 2,4 2,0 1, ,3

4 Ο πόλορ ηηρ Mantoux ζηον έλεγσο ηηρ θςμαηίυζηρ Η ανίσνεςζη και θεπαπεία ηηρ λανθάνοςζαρ θςμαηίυζηρ μειώνει ηον κίνδςνο ενεπγού TBC Kύπιορ ζηόσορ για ηον έλεγσο ηηρ νόζος Διαγνυζηικό μέζο : δερμοανηίδραζη θσμαηίνης

5 Ιζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ θπκαηηλναληίδξαζε Mantoux 1891 : OT ζεξαπεπηηθή ρξήζε (Koch) 1907 : δηαγλσζηηθή ρξήζε (von Pirquet) 1908 : ηερληθή ηεο ελδνδεξκηθήο έγρπζεο (Charles Mantoux) 1934 : παξάγσγν θεθαζαξκέλεο θπκαηίλεο -PPD 1939 : PPD-S Seibert and Klenn Η PPD-S παπαμένει ηο standard διεθνώρ για ηην θςμαηίνη μέσπι ζήμεπα

6 Μεραληζκόο TST Λνίκσμε από κπθνβαθηεξίδην Eςαιζθηηοποιημένα Τ λεμθοκύηηαπα Aνηιγόνα ηος μςκοβακηηπιδίος (θςμαηίνη) ενεπγοποίηζη Τ λεμθοκςηηάπυν έκλςζη IFΝ-γ και άλλυν κςηηαποκινών πεπαιηέπυ ενεπγοποίηζη λεμθοκςηηάπυν και μονοκςηηάπυν και ενδοθηλιακών ζςπποή ζηη θέζη ηηρ έγσςζηρ οςδεηεποθίλυν και ζηη ζςνέσεια λεμθοκςηηάπυν και μονοκςηηάπυν εξαγγείυζη ινυδογόνος ινώδερ Δεξκαηηθή δηήζεζε

7 Δεπμοανηίδπαζη Mantoux Βαζίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε επηβξαδπλνκέλνπ ηύπνπ ππεξεπαηζζεζίαο ζηε PPD, έλα κίγκα αληηγόλσλ πνπ κνηξάδνληαη δηάθνξα κπθνβαθηεξίδηα. -αλάπηπμε θπηηαξηθήο αλνζίαο - δεκηνπξγία ηεο δεξκαηηθήο αληίδξαζεο PPD: δηήζεκα ππεξθεηκέλνπ ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ θπκαηίσζεο 200 αληηγόλα- κεξηθά θνηλά κε NTM θαη M.bovis BCG

8 Αληίδξαζε ζε απμαλόκελεο δόζεηο θπκαηίλεο (αζζελείο κε θπκαηίσζε πγηή παηδηά) Δόση υυματίνης:10-4 mg, 5TU IUATLD, Paris 1999

9 Κακπύιε θαηαλνκεο Mantoux ζε αζζελείο κε θπκαηίσζε Clinics chest med 2005

10 Κακπύιε θαηαλνκήο ηεο δεξκναληίδξαζεο θπκαηίλεο κε θαη ρσξίο επαθή κε λόζν Reider H. IUATLD, Paris 1999

11 Κίλδπλνο γηα ελεγνπνίεζε ηεο λόζνπ ζε άηνκν κε ζεηηθή Μantoux : 5-10% Σρέζε κε : - ειηθία - κέγεζνο Μantoux - παξνπζία άιισλ ζπλζεθώλ

12 Κίνδσνος για ενεργό TBC Κίνδσνος ενεργού νόζοσ Διάμεηρος Μantoux Σσνθήκη > 20% 10 HIV λοίμυξη Παλαιά TB 10-20% 15 Ππόζθαηη μεηαζηποθή Ηλικία 35 Λήτη infliximab 10-20% 10 Ηλικία 0 5 έηη NEJM 2004; 350:

13 Κίλδπλνο ελεξγνύ ΤΒ αλά ειηθία κέγεζνο Μantoux NEJM 2004; 350:

14

15

16

17 Κπιηήπια θεηικήρ Mantoux Διήθηζη 5 mm HIV οποθεηικοί Ππόζθαηη επαθή με άηομο με ενεπγό θςμαηίυζη Χπονία ανοζοκαηαζηολή Διήθηζη 15 mm Άηομα συπίρ παπάγονηερ κινδύνος για θςμαηίυζη ATS,CDC,IDSA: AJRCCM 2000

18 Κπιηήπια θεηικήρ Mantoux Διήθηζη 10 mm Μεηανάζηεςζη από σώπα με ςτηλή επίπηυζη θςμαηίυζηρ Χπήζη IV ναπκυηικών Διαμονή και επγαζία ζε σώποςρ ςτηλού κινδύνος Πποζυπικό επγαζηηπίος θςμαηίυζηρ Άηομα κινδύνος ενεπγού νόζος (πςπιηίαζη, διαβήηηρ,καπκίνορ, λέμθυμα, γαζηπεκηομή, σ. νεθπική ανεπάπκεια κ.ά) Παιδιά < 4 εηών ATS,CDC,IDSA: AJRCCM 2000

19 Τη δειώλεη απάληεζε ζηελ PPD - ζεηηθή Μantoux; Λνίκωμε από κπθνβαθηεξίδην Λνίκσμε από άηππα (NTM) Δκβνιηαζκόο κε BCG

20 Ψεπδώο ζεηηθή Mantoux BCG Άηππα κπθνβαθηεξίδηα δόζε θπκαηίλεο

21 Ψεπδώο αξλεηηθή Mantoux Η αξλεηηθή δνθηκαζία δελ απνθιείεη νύηε ηε λόζν νύηε ηε κόιπλζε Αλεξγία ιόγσ αλνζνθαηαζηνιήο - HIV λοίμωξη -θάξκαθα Πξόζθαηε ινίκσμε (έσο 10 εβδ.) ή βαξεηά λόζνο ATS,CDC,IDSA: AJRCCM 2000 Huebner et al,clin Inf Dis 1993

22 Αξλεηηθή Mantoux 30% ησλ αζζελώλ κε κόιπλζε από HIV θαη κπθνβαθηεξίδην 60% ησλ αζζελώλ κε AIDS 10 20% ησλ αζζελώλ κε ελεξγό θπκαηίσζε

23 Πλεονεκηήμαηα Mantoux Απλή δοκιμασία Χαμηλό κόστος Δεν απαιτεί ειδικό εργαστήριο Σημαντική για χώρες με υψηλή επίπτωση και πτωχά μέσα Εύκολη εφαρμογή για επιδημιολογικούς σκοπούς Θετική συσχέτιση : Mantoux κινδύνου για ενεργό TB Inf Cont Hosp Epid 1998 Int J Tuberc Lung Dis 1999

24 Πεξηνξηζκνί MANTOUX Απαηηνύληαη 2 επηζθέςεηο Υπνθεηκεληθόηεηα ( έγρπζε,αλάγλσζε, εξκελεία) Φιεγκνλή ηνπ δέξκαηνο, δεξκαηνινγηθέο παζήζεηο Γόζε PPD Γηαθνξεηηθά cut-offs Booster θαηλόκελν Μεηωκέλε εηδηθόηεηα θαη επαηζζεζία

25 Δπαλαιακβαλόκελα Mantoux test πξνβιήκαηα Μείσζε ηεο δηακέηξνπ- Αύμεζε ηεο δηακέηξνπ 1)ηπραία,ιάζε ζηελ ηερληθή 2) Booster θαηλόκελν (αλνζνινγηθή επαλάθιεζε πξνππάξρνπζαο επηβξαδπλνκέλνπ ηύπνπ ππεξεζαηζζεζίαο ζε αληηγόλα ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ, ρσξίο λέα ινίκσμε) 3) λέα ινίκσμε (κεηαζηξνθή) Menzies D.Am J Respir Crit Care Med Vol 159. pp 15 21, 1999

26 Φξόλνο ζεηηθνπνίεζεο ηεο MANTOUX κεηά από γλσζηή έθζεζε (172 άηνκα) Menzis AJRCCM 1999

27 Μεηά ηελ δεξκναληίδξαζε Μantoux ηη; Νέεο ηερνινγίεο- ν ξόινο ηνπο ζηε δηάγλσζε ηεο ιαλζάλνπζαο θπκαηίσζεο

28 Νέεο δνθηκαζίεο QuantiFERON, QFN gold: ππνινγηζκόο IΝF-γ T SPOT TB : αλίρλεπζε Τ- ιεκθνθπηηάξσλ Αληηγόλα εηδηθά ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο θπκαηίσζεο: - MPT-64 (1986) - ESAT-6 (1995) - CFP-10 (1998) RD1:θσδηθνπνηεί αληηγόλα εηδηθά γηα ην κπθνβαθηεξίδην

29 Elisa (whole blood interferon-gamma assay)

30 Elispot technique Εσαισθησία 96% για ενεργό νόσο vs 69% της TST

31 Σπγθξηηηθά απνηειέζκαηα κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ δνθηκαζηώλ γηα ηε ιαλζάλνπζα θπκαηίσζε Kunst H et al.resp Med 2006 Mantoux Whole blood Elisa (ppd) IΝF-γ (RD1 εηδηθά αληηγόλα) BCG Χεπδώο ζεηηθή Πηζαλόλ ιηγώηεξν ςεπδώο ζεηηθή Καιύηεξε εηδηθόηεηα γηα BCG Άηππα κπθνβαθηεξίδηα Χεπδώο ζεηηθή Γηάθξηζε κεηαμύ Μ.avium θαη Μ. θπκαηίσζεο Γηαθξίλεη πνιιά άηππα Αλνζνθαηαζηνι ή (πρ HIV) Χεπδώο αξλεηηθή Πηζαλόλ ιηγώηεξν ςεπδώο αξλεηηθή Καιύηεξε επαηζζεζία ζε αλεξγία Kunst H et al.resp Med 2006

32 Πιενλεθηήκαηα ηερληθώλ πνπ βαζίδνληαη ζηα Τ- ιεκθνθύηηαξα θαη ΙNF-γ ζε ζρέζε κε ηελ Mantoux Μεγαιύηεξε εηδηθόηεηα (ζύγρπζε κε BCG θαη NTM) Μεγαιύηεξε επαηζζεζία Φσξίο ππνθεηκεληθά ιάζε Όρη θαηλόκελν Booster Γξήγνξα απνηειέζκαηα Πηζαλόλ cost saving Απαιτείται περαιτέρω μελέτη Clin Chest Med 2005

33 A systematic review of rapid diagnostic tests for the detection of tuberculosis infection Tests for latent TB infection In total, 13 studies were included. Assays based on RD1- specific antigens, ESAT-6 or CFP-10, correlate better with intensity of exposure, and therefore are more likely than TST/purified protein derivative (PPD)-based assays to detect LTBI accurately. An additional advantage is that they are more likely to be independent of BCG vaccination status and HIV status. Health Technology Assessment 2007; Vol 11: number 3

34 Σπκπεξάζκαηα Οη δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο παξακέλνπλ ρωξίο ηδηαίηεξεο αιιαγέο επί έλαλ αηώλα Η Mantoux, παξά ηνπο πεξηνξηζκνύο, παξακέλεη σο ε πην επξέωο ρξεζηκνπνηνύκελε δνθηκαζία ζηελ θιηληθή πξάμε γηα ηε δηάγλσζε ηεο ιαλζάλνπζαο θπκαηίσζεο Οη λέεο δνθηκαζίεο ππόζρνληαη βειηησκέλε δηαγλσζηηθή αθξίβεηα Απαηηείηαη έλα αθξηβέζηεξν επηδεκηνινγηθό εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπκαηίσζεο

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen Bartlett RC, Medical Microbiology: Quality Cost and Clinical Relevance To

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο

ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο Ναύπιην 2011 ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ (ΠΚ) Ζ νμεία ινίκσμε ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε άηνκν ην νπνίν: δε δηακέλεη ζε νίθν επγεξίαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σι μπορεί και τι πρέπει να περιμένει ο γαστρεντερολόγος από τη βιοψία του λεπτού εντέρου

Σι μπορεί και τι πρέπει να περιμένει ο γαστρεντερολόγος από τη βιοψία του λεπτού εντέρου Σι μπορεί και τι πρέπει να περιμένει ο γαστρεντερολόγος από τη βιοψία του λεπτού εντέρου Ισάλλα Γειιαδέηζηκα Α Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, Ιαηξηθή Σρνιή Αζελώλ Δηλώνω ότι δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ Δηζαγσγή Οη ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο (LAT - Latex Agglutination Test) είλαη ε πην πξόζθνξε αλνζνινγηθή κέζνδνο γηα ην κηθξνβηνινγηθό θαη αλνζνινγηθό εξγαζηήξην. Δίλαη ε παιαηόηεξε αλνζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος

Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος Ανακάλςτη ηος ηεζη-παπανικολάος 20 νο αηώλαο : Καξθίλνο ηξαρήινπ κήηξαο Έηνο : 1950 Επαλαζηαηηθή Αλαθάιπςε ηνπ ηεζη-παπαληθνιάνπ Πξν ηνπ 1950 Δελ ππήξρε ηξόπνο δηάγλσζεο ησλ πξνθαξθηληθώλ ζηαδίσλ Η δηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ Κοιλιοκάκη: Μια νόζορ με ιδιαιηεπόηηηερ ΓΤΑΝΔΞΙΑ ἠ ΑΤΣΟΝΟΟ ΝΟΗΜΑ Δθιπηηθό αίηην : Τξνθηθό αληηγόλν ( Γινπηέλε) Ιζρπξή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ)

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Γεωργία Γ. Πίτςιου,, MD, PhD Πνευμονολόγοσ- Εντατικολόγοσ Λέκτορασ ΑΠΘ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) Εηήζηα επίπησζε ΗΠΑ: 600 000 πεξηζηαηηθά Τα 2/3 ησλ ΠΕ παξακέλνπλ αδηάγλσζηα

Διαβάστε περισσότερα

HPV ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΞΑΛΛΑΓΗ Δ ΣΙ ΓΙΑΦΔΡΟΤΝ ΟΙ ΣΤΠΟΙ ΤΦΗΛΟΤ ΚΑΙ ΥΑΜΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

HPV ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΞΑΛΛΑΓΗ Δ ΣΙ ΓΙΑΦΔΡΟΤΝ ΟΙ ΣΤΠΟΙ ΤΦΗΛΟΤ ΚΑΙ ΥΑΜΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ HPV ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΞΑΛΛΑΓΗ Δ ΣΙ ΓΙΑΦΔΡΟΤΝ ΟΙ ΣΤΠΟΙ ΤΦΗΛΟΤ ΚΑΙ ΥΑΜΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Γξ. Δ. ΠΑΝΟΣΟΠΟΤΛΟΤ-ΦΛΑΜΠΟΤΡΑΡΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΟΛΟΓΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΔΠΥ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ» ΑΟΝΑ ΑΓ. ΑΒΒΑ HPV θαη θαξθηληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Π. Ισαλλίδεο, Μνξηαθόο Βηνιόγνο, PhD Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην, Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Μπθνβαθηεξηδίσλ, ΓΝΝΘΑ «Η σηεξία» Μνξηαθέο δηαγλσζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ

Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ Δπηδεκηνινγία θαη Παζνγέλεηα ηεο ΝΑ Μάγδα Σζνιάθε, MD, PhD Νεπξνιόγνο-Φπρίαηξνο, Θενιόγνο, Καζεγήηξηα, ΑΠΘ Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο λόζνπ Alzheimer ύγθξηζε αηόκσλ άλσ ησλ 60+ ζηελ Δπξώπε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Μηχανισμοί Ογκογένεσης ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ Μηχανισμοί Ογκογένεσης Γξ. Α. ΓΑΛΑΝΗ agalanis@mbg.duth.gr Μηχανισμοί Ογκογένεσης Πξνηεηλόκελν ύγγξακκα Αλαζπλδπαζκέλν DNA J. Watson et

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ νθία Βαξδάθε 1, Γηώξγνο Γηαλλήο 1, Κώζηαο Αλησλίνπ 1, Γεκνζζέλεο Παύινπ 1, Ίσλ Μπεξάηεο 2, Νηθόιανο Αλδξνλάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα