ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Τπηρεσιών Τγείας αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη ζθεπαζκάησλ εηδηθήο δηαηξνθήο» ηα πιαίζηα ηεο απόδνζεο δαπάλεο γηα ηα αλσηέξσ είδε ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ από ηα Σκήκαηα Παξνρώλ ησλ θνξέσλ πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ, εθδόζεθε, θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ ηνπ ΔΟΠΤΤ, ην ππ αξηζκ.221/ έγγξαθν (δηεπθξηληζηηθό ηνπ ππ αξηζκ.γ55/888/ εγγξάθνπ καο), ζύκθσλα κε ην νπνίν, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ, παξέρεηαη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο δηθαηνύρνπο ε δπλαηόηεηα λα ιακβάλνπλ ηελ απόδνζε δαπάλεο γηα ινγαξηαζκό ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ, κε θαηάζεζε ηνπ πνζνύ ηεο εθθαζάξηζεο ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ δηθαηνύρνπ (δηαθνξεηηθό από απηόλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ). ΑΓΑ: Β41ΚΟΞ7Μ-ΨΩ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, Απ. Ππωτ.: Γενική Γ/νση: Γιασείπισηρ & Ανάπτςξηρ ΠΡΟ: Τπηπεσιών ςγείαρ 1.Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ ΕΟΠΥΥ Γ/νση: Φαπμάκος Σμήμα: Παπακολούθησηρ & Αξιοποίησηρ 2.Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταςτήματα Δλέγσων και Γ/νση Παποσών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πληπουοπίερ: Σηλ.: Fax: ΟΑΕΕ Ακαδημίασ 22 Τ.Κ Αθήνα Σασ. Γ/νση: Κηυισίαρ 39, Μαπούσι 4.ΟΠΑΔ Δ/νςη Υγειονομικήσ Περίθαλψησ Ηπείρου 38 Αθήνα 5.ΟΓΑ Δ/νςη Παροχϊν Πατηςίων 30 Αθήνα 6.Οίκοσ Ναφτου Κ.Παλαιολόγου 15 Πειραιάσ 7.ΤΑΥΤΕΚΩ Πατηςίων 54 Τ.Κ Αθήνα Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο

2 Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ θαη κε αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ θαηάζεζε πνζνύ ζε πξνκεζεπηέο-δηθαηνύρνπο, ζέηνπκε ππ όςηλ ζαο όηη νη πξνκεζεπηέο ζα πηζηνπνηνύληαη βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ: 1.Ύπαξμε βεβαίσζεο εκπνξίαο ηαηξνηερλνινγηθώλ πιηθώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη, εθηόο από ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εηαηξεηώλ κε ελ ιόγσ βεβαίσζε, ε βεβαίσζε ζα πξέπεη λα αθνξά επίζεο ζε θάζε είδνο μερσξηζηά πνπ δηαθηλείηαη από ηηο πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνκεζεπηήο ησλ ελ ιόγσ πιηθώλ είλαη ηδησηηθό θαξκαθείν, δελ απαηηείηαη ε βεβαίσζε εκπνξίαο ηαηξνηερλνινγηθώλ εηδώλ, αθνύ ε εκπνξία ησλ αλσηέξσ εηδώλ θαιύπηεηαη από ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξκαθείνπ. 2. Βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή όηη ηα πξνηόληα ηνπ γηα ηα νπνία έρεη πιεξεμνύζην θαηάζεζεο θαη είζπξαμεο θέξνπλ απνθνιιώκελεο εηηθέηεο επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο θαη επί ησλ ζπληαγώλ ή ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ζα θαηαζέηεη ζα επηθνιιά απηνθόιιεηεο ηαηλίεο πνπ λα θέξνπλ, ζύκθσλα κε ην ππ αξ.221/ έγγξαθν ηνπ ΔΟΠΤΤ, ηνπο αληίζηνηρνπο γξακκσηνύο θώδηθεο- barcodes θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο, πξνθεηκέλνπ ηα είδε λα θσδηθνπνηνύληαη θαη λα ελεκεξώλεηαη ην ζρεηηθό αξρείν. - Αθνύ πιεξνύληαη ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ηα νπνία ζα ειέγρνληαη από ηηο θαηά ηόπνπο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ, νη πξνκεζεπηέο πνπ εκπνξεύνληαη αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό πιηθό θαη ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο λα απνγξάθνληαη ειεθηξνληθά θαη λα ηνπο παξέρεηαη (γηα θάζε κία από απηέο) ν απαξαίηεηνο θιεηδάξηζκνο (θσδηθόο). Δπηζεκαίλεηαη όηη ζρεηηθά κε ηα ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο, εθηόο από ηα ππόινηπα ζηνηρεία ησλ ελ ιόγσ εηδώλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ν αξηζκόο γλσζηνπνίεζήο ηνπο ζηνλ ΔΟΦ. Ζ παξαιαβή ηνπ ελ ιόγσ

3 θσδηθνύ ζα γίλεηαη αθνύ νη πξνκεζεπηέο δειώζνπλ κε αίηεζή ηνπο ηα ζηνηρεία ηνπο (επσλπκία, δηεύζπλζε, ΑΦΜ θαη ηνλ αξηζκό θαηαρώξεζήο ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ) ζηηο θαηά ηόπνπο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ. ηε ζπλέρεηα νη πξνκεζεπηέο ζα ππνβάινπλ αξρείν (είηε ειεθηξνληθά κέζσ e-γαπτ είηε κε πξνζθόκηζε αθαηξνύκελνπ δίζθνπ απνζήθεπζεο πνπ ζα θαηαηίζεηαη καδί κε ηα θπζηθά δηθαηνινγεηηθά) κε ηα ζηνηρεία ησλ αζθαιηζκέλσλ (ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο) θαη θπζηθά παξαζηαηηθά ηα νπνία ζα επεμεξγάδνληαη από ηηο θαηά ηόπνπο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κέζσ eγαπτ (Ζιεθηξνληθή Γήισζε Αλαιπηηθώλ Παξαζηαηηθώλ Τγείαο), θαη αλαινγία κε ηελ θαηάζεζε ζηνηρείσλ γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη πξάμεηο, όπσο γίλεηαη πξνο ην παξόλ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα έρεη ρξόλν δηάξθεηαο δύν κελώλ, γηα λα δνζεί ρξόλνο ζηηο εηαηξείεο νη νπνίεο εκπνξεύνληαη ηα ελ ιόγσ πξνηόληα λα πηζηνπνηεζνύλ θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε λέα πξνκεζεύηξηα εηαηξεία πνπ ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ζα αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γηα λα πηζηνπνηεζεί. - ρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζηνηρείσλ από ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηα ελ ιόγσ είδε, ηα «πεδία» πνπ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη λα είλαη : Α)ηνηρεία αζθαιηζκέλνπ Β)Μνλάδα έθδνζεο ηνπ παξαπεκπηηθνύ Γ)Σύπνο παξαπεκπηηθνύ (π.ρ. ηαηξηθή γλσκάηεπζε) Γ)ηνηρεία ζπληαγνγξάθνπ ηαηξνύ (ΑΜΚΑ, ΑΜ ΣΑΤ) Δ)ηνηρεία ειεγθηή ηαηξνύ (ΑΜΚΑ, ΑΜ ΣΑΤ) η)ζκεξνκελίεο έθδνζεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο, ζεώξεζήο ηεο θαη έθδνζεο παξαζηαηηθνύ αγνξάο [ηηκνινγίνπ ή απνδείμεσο (εμνθιεκέλσλ)]

4 Ε)ηνηρεία από ηα νπνία λα πξνθύπηεη εάλ ν δηθαηνύρνο αζθαιηζκέλνο, γηα ινγαξηαζκό ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε, είλαη επξσπαίνο πνιίηεο θαη λα αλαθέξεηαη ε ρώξα θαηαγσγήο ηνπ θαη ν αξηζκόο ηεο επξσπαηθήο θάξηαο ηνπ. Ζ)Λίζηα πξνηόλησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο (πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ΔΟΦ) ή θαηεγνξίεο γηα ην αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό πιηθό, πνπ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ άξζξν 9 ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ ηνπ ΔΟΠΤΤ (ππ αξηζκ.1233/ Τπνπξγηθή απόθαζε). Θ)Πξνθαζνξηζζείζα ηηκή (αλώηαηε ηηκή απνδεκίσζεο ή κέγηζηε επηηξεπόκελε πνζόηεηα) βάζεη Καλνληζκνύ, Παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ή ζρεηηθώλ εγγξάθσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ (κεηά από απόθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ). Η)Καηαρώξεζε ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ ΑΤ ή Τγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ, πξνθεηκέλνπ γηα κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο από ηηο νξηζζείζεο ζην άξζξν 9 ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο (πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ππ αξηζκ.1233/ Τπνπξγηθή Απόθαζε). -Παξάιιεια, κε ηελ πξνζθόκηζε ηαηξηθώλ γλσκαηεύζεσλ ηζρύνο δηκήλνπ ή ηξηκήλνπ (όπνπ απηέο πξνβιέπνληαη από ην ππ αξηζκ.221/ έγγξαθν ηνπ ΔΟΠΤΤ), ζηηο πεξηπηώζεηο αζθαιηζκέλσλ πνπ αγνξάδνπλ όιε ηελ πνζόηεηα ζε έλα ηηκνιόγην ή κηα απόδεημε, ε ζρεηηθή δαπάλε ζα απνδίδεηαη ζπλνιηθά γηα ην αληίζηνηρν δίκελν ή ηξίκελν θαη ζα θαηαηίζεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηαζηήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη, πξνο δηαζθάιηζε ηεο λνκηκόηεηαο ησλ παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ηηο νξηζζείζεο πνζόηεηεο θαη ηα αλώηαηα πνζά απνδεκίσζεο γηα ην αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό πιηθό πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δληαίν Καλνληζκό Παξνρώλ, όηη ζην βηβιηάξην πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζα αλαγξάθεηαη ην δηάζηεκα πνπ ζα «θαιύπηεηαη» από ηελ εθδνζείζα ηαηξηθή γλσκάηεπζε.

5 - ηελ πεξίπησζε πνπ ζα απνδίδεηαη ε δαπάλε απεπζείαο ζηνπο δηθαηνύρνπο αζθαιηζκέλνπο όισλ ησλ εληαγκέλσλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ επηκέξνπο ηακείσλ, απηή λα πηζηώλεηαη ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπο από ηα Σκήκαηα Παξνρώλ ησλ εληαγκέλσλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ θνξέσλ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα έρνπλ δειώζεη ζηελ επηζπλαπηόκελε ζην ππ αξηζκ.221/ έγγξαθν ηνπ ΔΟΠΤΤ αίηεζε ή ζε πεξηπηώζεηο δηαθνξεηηθήο απόδνζεο δαπάλεο από απηήλ ηεο θαηάζεζεο ζε ινγαξηαζκό ηξαπέδεο, νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ζα ζπλερίδνπλ λα απνδίδνπλ δαπάλεο κε ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο ηνπο (π.ρ. έθδνζε επηηαγώλ), θαη αλαινγία κε ηα ηζρύνληα ζην ππ αξηζκ.26301/ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο ζε ό,ηη αθνξά ζηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο από ηηο Τπεξεζίεο Παξνρώλ γηα ηελ αγνξά θαξκάθσλ κέρξη ηε ιήμε κε εθηέιεζεο ζπληαγώλ ηνπ ΔΟΠΤΤ από ηδησηηθά θαξκαθεία. Τπελζπκίδνπκε όηη όηαλ ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γίλεηαη από εμνπζηνδνηεκέλν δηθαηνύρν (εηαηξεία ή θαξκαθείν), απηά ζα είλαη: 1)ηαηξηθή γλσκάηεπζε πιηθνύ 2)εμνθιεκέλν ηηκνιόγην ή απόδεημε αγνξάο ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ ππνγξαθήο, 3)ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή εμνπζηνδόηεζε κε γλήζην ηεο 4)θσηνηππία ηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ζηελ νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα είδε θαη νη πνζόηεηεο ησλ εηδώλ από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό 5)ην θύιιν ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία θαη ε αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη 6)Τπεύζπλε δήισζε παξαιαβήο ησλ εηδώλ από ηνλ αζζελή-αζθαιηζκέλν ηνπ Οξγαληζκνύ.

6 ηελ πεξίπησζε απηή, ζα απνδίδεηαη ε ζρεηηθή δαπάλε από ηηο θαηά ηόπνπο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ, κέζσ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ζην ζύζηεκα ΓΗΑ, αθνύ ζα έρεη πξνεγνπκέλσο ζπληαρζεί θαηάζηαζε ζρεηηθώλ απνθάζεσλ (γηα ηελ απόδνζε δαπάλεο γηα ινγαξηαζκό ησλ δηθαηνύρσλ αζθαιηζκέλσλ) αλά πξνκεζεπηή (εηαηξεία ή θαξκαθείν) από ηνπο ππαιιήινπο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ ΔΟΠΤΤ. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΔΟΠΤΤ Γ.ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1.Γξ.Πξνέδξνπ ΔΟΠΤΤ 2.Γξ.Αληηπξνέδξνπ Α θ.νηθόιε 3.Γξ.Αληηπξνέδξνπ Β θ.νπιηώηε 4.Γ/λζεηο Γηνίθεζεο ΔΟΠΤΤ 5.ΔΠ ΔΠΗΣΖΜΩΝ&ΤΓΔΗΑ(Λ.Κεθηζίαο 108 Ακπειόθεπνη Σ.Κ Αζήλα) 6.ΠΑ..Π.Τ.ΣΔ.Ν(Λ.Κεθηζίαο 368 Υαιάλδξη Σ.Κ Αζήλα) 7.ΠΑ.Τ.Π.Ο.Τ.(Γεσξγαιά 4 Σ.Κ Αζήλα) 8.ΠΑΤΠΗΔ(Θεκηζηνθιένπο 1 & Παλεπηζηεκίνπ Σ.Κ.10667Αζήλα) 9..Φ.Δ.Δ(Λ.Κεθηζίαο 280 & Αγξηλίνπ 3 Σ.Κ Υαιάλδξη Αζήλα) 10..Α.Φ.Δ.Δ(Σαρ.Θπξ.52894, Σ.Κ Ν.Δξπζξαία) 11..Παλει.ΈλσζεΦ/θνβηνκεραλίαο(Λάκςα 8 Ακπειόθεπνη / Αζήλα) 12.ύλδ.ΠξνκεζεπηώλΝνζ&Δπηζη.ΤιηθνύΒνξ.Διιάδνο(Παπαθπξίηζε19 Σ.Κ Καιακαξηά Θεζ/λίθεο)

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540 ΑΝΑΡΣΗΣΈΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 28/03/2012 Απ. Ππωη.: 14540 Γενική Γ/νζη: σεδιαζμού & Ανάπηςξηρ Τπηπεζιών ςγείαρ Γ/νζη: Φαπμάκος Σμήμα: Παπακολούθηζηρ & Αξιοποίηζηρ Δλέγσων Πληποθοπίερ: Σηλ.: 2106871755

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε)

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2 Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011 Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά Υπνγεγξακκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ»

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15η) ΣΜΗΜΑΣΑ Β - Γ Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572)

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) Θέμα : «Περί εγκρίσεως ευαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ανασυαλίστων τετραπληγικών και παραπληγικών αναπήρων» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 27-2-13. Θέκα : «Πξόζζεηεο νδεγίεο γηα απόδνζε δαπάλεο αγνξάο ζθεπαζκάηωλ εηδηθήο δηαηξνθήο».

Αζήλα, 27-2-13. Θέκα : «Πξόζζεηεο νδεγίεο γηα απόδνζε δαπάλεο αγνξάο ζθεπαζκάηωλ εηδηθήο δηαηξνθήο». Αζήλα, 27-2-13 Αξ. Πξση.: νηθ.8447 Γεληθή Γ/λζε: Γηαρείξηζεο & Αλάπηπμεο Τπεξεζηώλ πγείαο Γ/λζε: Φαξκάθνπ Σκήκα: Παξαθνινύζεζεο & Αμηνπνίεζεο Διέγρσλ Πιεξνθνξίεο: Σει.: 2106871755 Fax: 2106871792 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΜΗΜΑ : Β - ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΜΙΘΟΓΟΙΑ Αζήλα 2/7/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002565676 2015-02-09

15PROC002565676 2015-02-09 PROC002565676 20-02-09 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα