Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ"

Transcript

1 Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Καηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο πξνέδξνπ θπξίαο Πφληηθα Μαξίαο, ηα κέιε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αιεμαλδξνχπνιεο ζπλαληήζεθαλ ζήκεξα 09/03/2011 ημέπα Τεηάπηη και ώπα ζηελ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ζε ΤΑΚΤΗΚΖ ζπλεδξίαζε, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Παξφληεο ήηαλ φια ηα κέιε. Αθνινπζνχλ ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, βάζεη ηεο αξρηθήο πξνζθιήζεσο, νη εηζεγήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ςεθνθνξηψλ. Ο θνο Κνζκάο Φξήζηνο, μεθίλεζε δηαπηζηψλνληαο φηη ην ζπκβνχιην πξέπεη λα απνθαζίδεη γηα νξηζκέλα ζέκαηα θαη φρη κφλν λα εηζεγείηαη. Γηάβαζε απνζπάζκαηα ηνπ άξζξνπ 5 ηεο εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ 49 (θαηεβάζηε ηελ εδψ: εγθχθιηνο 49/2010 ηνπ Υπ.Δζ.Α.Ζ.Γ - Α.Γ.Α. 4ΗΗΛΚ-9Γ, δηαβάζηε ηελ online εδψ) γηα ην ζέκα ησλ «απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ» ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Τφληζε φηη ζε θάζε ζπκβνχιην δελ έρεη λφεκα λα ζπδεηά κφλν γηα ηηο ιαθθνχβεο ζηελ πφιε. Αλαξσηήζεθε πνηφο είλαη ν ξφινο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, αλ είλαη κφλν απιά ε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ. Σαλ παξάδεηγκα αλαξκνδηφηεηαο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο αλέθεξε ην ζέκα ηεο επέθηαζεο ηεο πφιεο δπηηθά ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. (18:58) ν θ. Γήκνο Καξαδαγήο, ζπκθσλεί λα απνθαζίδεη ε Κνηλφηεηα γηα ηα ζέκαηα πνπ κπνξεί (πξνέγθξηζε γηα θαηαζηήκαηα). (19:01) Ζ θα Πφληηθα δήηεζε λα εξσηεζεί ε λνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ γηα ην αλ έρεη αξκνδηφηεηα ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα γηα απηά ηα ζέκαηα πνπ νξίδεη ε ζπγθεθξηκέλε εγθχθιηνο θαη φρη ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο φπσο ιέεη ν θ. Γήκαξρνο. (19:04) Ο θνο Κνζκάο είπε φηη δελ κίιεζε γηα ππνθαηάζηαζε ηεο Δπηηξνπήο αιιά γηα λα αλαιάβεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αιεμ/πνιεο. 19:05 Ζ θα Φηψλε Καηεξίλα δήηεζε λα δηαβαζηεί ν λφκνο απφ φινπο θαη ηελ άιιε θνξά λα απνθαζίζνπλ. ΘΔΜΑ: Δπέκηαζη ηηρ πόληρ δςηικά ηηρ Αλεξανδπούποληρ (ειζηγ. Πόνηικα Μαπία) (19:05) Ζ θπξία πξφεδξνο μεθίλεζε, εηζεγνχκελε ην ζέκα, αλαθέξνληαο φηη ε κειέηε έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη 19 ρξφληα θαη έρεη πηα ζηακαηήζεη. Γηαηί δελ πξνρσξάεη ην ζρέδην πφιεο; Έρεη γίλεη ε κειέηε, έρεη βγεη ην πξνζρέδην, έγηλαλ ελζηάζεηο απφ ηνπο δεκφηεο, γηαηί δεηνχζε 800 ηκ γηα λα θηίζεη θαλείο. Πξηλ 7-8 ρξφληα νη ηδηνθηήηεο πιήξσζαλ 10% ζην δήκν γηα λα πξνρσξήζεη ην ζρέδην αιιά δελ έγηλε ηίπνηε. 19:07 ν θνο Κνζκάο ξψηεζε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηίζεηαη γηα λα αζθήζεη πίεζε ζην ΓΣ ψζηε λα πξνρσξήζεη ην ζρέδην πφιεο. Ζ Κνηλφηεηα δελ είλαη αξκφδηα λα απνθαζίδεη ρσξίο γλψζεηο θαη ρσξίο ηερλνθξάηεο γηα ην ζέκα.

2 Ζ θα πξφεδξνο αλέθεξε φηη ν ιφγνο είλαη φλησο ε πίεζε πξνο ηελ πνιενδνκία γηα λα επεθηαζεί αλαηνιηθά θαη δπηηθά. Ο θνο Κνζκάο δήηεζε λα ελεκεξσζεί ε Κνηλφηεηα γηα ηα ζέκαηα απηά απφ αξκφδηνπο αιιά ζπκθψλεζε φηη είλαη ζεκηηφ λα αζθεζεί κία πίεζε. Ο θνο Κσζηηθίδεο δήηεζε λα κε κηιάκε κφλν γηα επέθηαζε ηεο πφιεο ζηα δπηηθά αιιά πξνο φιεο ηηο πιεπξέο. Ο θνο Τνπηζήο δήηεζε λα ηεζνχλ ηα ζέκαηα επέθηαζεο ησλ νηθηζκψλ γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Αιεμ/πνιεο, θαη γηα ηελ νδφ Καξηάιε. Ο θνο Κνζκάο δήηεζε ε πνιενδνκία λα δψζεη έλα ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηεο πφιεο γηα λα έξζεη ην ζέκα ζηελ θνηλφηεηα μαλά. Τν ζέκα ςεθίδεηαη νκφθσλα κε ηελ πξνζζήθε λα πξνρσξήζεη ην ζρέδην πφιεο γηα φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ δήκνπ γηα λα πηεζηνχλ νη ππεξεζίεο. (Να επηηαρπλζεί κειέηε επέθηαζεο γηα φιεο ηηο θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο καο). ΘΔΜΑΤΑ: Σςνηήπηζη - Καηαζκεςή έπγων πόληρ: ΘΔΜΑ 1: πληήξεζε - ραιηθόζηξσζε θαηά ζέζεηο ηνπ Αγξνηηθνύ δξόκνπ Απαινύ Αγλάληηαο (εηζεγ. Γθηληίδεο Υξήζηνο), Αγξνηηθφο δξφκνο 2,5 ρικ. θαηεζηξακκέλνο, αλέθεξε ν θνο Γθηληίδεο. ΘΔΜΑ 2: Αζθαιηόζηξσζε ηνπ ζπλνιηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ Μαΐζηξνπ (εηζεγ. Γθηληίδεο Υξήζηνο) Πξηλ 3 ρξφληα έγηλαλ εθζθαθέο γηα απνρέηεπζε, ηελ επφκελε ρξνληά γηα ην αέξην, ηψξα γηα ηελ χδξεπζε. Να αζθαιηνζηξσζνχλ φινη νη δξφκνη ηνπ Μαΐζηξνπ. Έλα παξφκνην ζέκα έρεη θαη ν Απαιφο. Ζ θα πξφεδξνο είπε φηη φια απηά ζα πάλε ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Ο θνο Κνζκάο ζχκηζε φηη είρε πεη λα βξεζνχλ δαλεηνζάιακνη γηα θάζε πεξηνρή. Να βγαίλεη έλα κεγαιχηεξν έξγν ζε δεκνπξαζία απφ ηα κηθξά κπαιψκαηα πνπ γίλνληαη ηψξα ψζηε λα επηηπγράλνληαη θαιχηεξεο εθπηψζεηο απφ ηνπο εξγνιάβνπο. ΘΔΜΑ 3: Γεκηνπξγία λένπ Κνηκεηεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ πξώελ Πεδίνπ Βνιήο ηνπ νηθηζκνύ ηεο Νέαο Υηιήο θαη ζπλάκα θαζαξηζκόο-ζπληήξεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο Κνηκεηεξίνπ (εηζεγ. Γθηνπκνπζίδεο Υξήζηνο), Ο θνο Γθηνπκνπζίδεο είπε φηη έρεη θνξεζηεί ην παιηφ θνηκεηήξην ηεο Νέαο Φηιήο. Διεχζεξνο ρψξνο είλαη ζην παιηφ πεδίν βνιήο φπνπ ζα γηλφηαλ ε αθαδεκία ιηκεληθνχ. Τν ππάξρνλ θνηκεηήξην είλαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο εγθαηάιεηςεο ρσξίο λα ππάξρεη κφληκνο ππάιιεινο. Εεηά 1-2 θνξέο ην κήλα λα δεηά λα θαζαξίδνληαη νη ρψξνη απφ ππάιιειν ηνπ δήκνπ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ θνηκεηεξίνπ.

3 (19:28) Ζ θα Φηψλε αλέθεξε φηη θάηνηθνη ηεο Φηιήο είραλ παιαηφηεξα αληηδξάζεη ην ρψξν ηνπ πεδίνπ βνιήο γηαηί ζεσξνχλ φηη είλαη καθξηά. Ο θνο Γθηνπκνπζίδεο Φξήζηνο απάληεζε φηη ην ρψξν ηνπ ηνλ πξφηεηλαλ νη θάηνηθνη ηεο πφιεο. Τν νηθφπεδν είλαη ηεο ΚΔΓ θαη ην είρε δξνκνινγήζεη ν θνο Φσηηάδεο λα δνζεί γηα αθαδεκία. ΘΔΜΑ 4: Καηαζθεπή νρεηώλ γηα ηελ απαγσγή ησλ όκβξησλ πδάησλ ηεο επξύηεξεο από ην ζεκείν πεξηνρήο ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Φηιηθήο Δηαηξείαο θαη Καηαθνπδελνύ ζηνλ Άγην Βαζίιεην θαη από ηνλ αύιεην ρώξν ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Αιεμαλδξνύπνιεο επί ηεο νδνύ Μαξγαξίηαο Κνπηαβνύ (εηζεγ. Γθηνπκνπζίδεο Υξήζηνο) Τξέρνπλ εξγαζίεο γηα αθάζαξηα αιιά δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα φκβξηα χδαηα. Όια ηα λεξά ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ δηνρεηεχνληαη ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη κπαίλνπλ ζηα ππφγεηα ησλ θαηνίθσλ. Εήηεζε λα βξεζεί ιχζε θαη λα γίλνπλ ηα θαηάιιεια ηερληθά έξγα. ΘΔΜΑ 5: Κάιπςε ηηο ιαθθνύβεο ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο κε άζθαιην θαη αζθαιηόζηξσζε όισλ ησλ δξόκσλ ηεο πόιεο (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο) Ο θνο Κσζηηθίδεο δήηεζε λα κπνπλ ζην ηερληθφ πξφγξακκα νη αζθαιηνζηξψζεηο. Καηαζηξέθνληαη απηνθίλεηα, θνξηεγά, ππάξρεη θίλδπλνο γηα αηπρήκαηα κεραλψλ θαη πνδειάησλ. Δζληθήο Αληίζηαζεο, 28εο Οθησβξίνπ, θ.ά. ΘΔΜΑ 6: Γεκηνπξγία ρώξσλ (εζνρέο ζηνπο δξόκνπο) ησλ θάδσλ ζπιινγήο ζθνππηδηώλ (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο), Πξφβιεκα κε ηε κεηαθνξά ησλ θάδσλ απφ ηνπο θαηνίθνπο απφ ζεκείν ζε ζεκείν. Οη θάδνη πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη νη ζπλνδνί ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ λα θξελάξνπλ ηνπο θάδνπο. Τν ζέκα έρεη ζπδεηεζεί θαη ζην ΓΣ φπνπ ν εξγνιάβνο δήηεζε παξάηαζε ηεο εξγνιαβίαο γηα δεκηνπξγία εζνρψλ. ΘΔΜΑ 7: Απνθαηάζηαζε όκβξησλ πδάησλ ζην θηήκα «Βαζίιε» θαη ζηελ Άβαληνο (ζηξίβνληαο γηα ηα Β' λεθξνηαθεία κεηά ηηο γξακκέο θαη δίπια από ην καξκαξάδηθν Σαιηαληδή) (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο) Δίλαη ήδε ππφ εμέιημε ην έξγν. ΘΔΜΑ 8: πληήξεζε ησλ γεπεδηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αζιεηηθνύ ρώξνπ «Μηράιεο Παξαζθεπόπνπινο» πξώελ γήπεδν Μαξαθαλά (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο) Δίλαη δεκφζηα έθηαζε παξαρσξεκέλε ζηνλ Δζληθφ. Ο Δζληθφο δελ κπνξεί λα ην ζπληεξήζεη. Εεηήζεθε λα ζπκπεξηιεθζνχλ φια ηα γήπεδα. Χεθίδεηαη νκφθσλα γηα λα πξνηαζεί ε ζπληήξεζε φισλ ησλ γεπέδσλ ηεο Κνηλφηεηαο. ΘΔΜΑ 9: πληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ δύν πάξθσλ ζηνλ νηθηζκό ηεο Νέαο Υηιήο ( ην έλα δίπια ζην γήπεδν θαη ην άιιν ζηελ άιιε κεξηά ηνπ νηθηζκνύ «3 ΠΛΑΣΑΝΙΑ» ( εηζεγ. Γθηνπκνπζίδεο Υξήζηνο

4 Ο θνο Γθηνπκνπζίδεο δήηεζε ηε ζπληήξεζε ησλ πάξθσλ, θιάδεκα δέληξσλ, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ ζε παηδηθέο ραξέο, θιπ. Εεηήζεθε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ λα δηεπξπλζεί ε πξφηαζε γηα φιεο ηηο παηδηθέο ραξέο ηεο Κνηλφηεηαο. Ο θνο Κνζκάο δήηεζε λα ππάξρεη ελεκέξσζε απφ ην πξνεδξείν γηα ην ηη γίλεηαη κε ηα ζέκαηα ησλ παιαηνηέξσλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ην πνηα πξφνδν ή κε παξνπζηάδνπλ. Ζ θα πξφεδξνο έθαλε δεθηή ηελ πξφηαζε θαη απάληεζε φηη απφ ηελ εξρφκελε ζπλεδξίαζε ζα γίλεηαη αληίζηνηρε ελεκέξσζε. (19:52) ν θνο Γθηνπκνπζίδεο δήηεζε λα γίλεη ε θσηαγψγεζε ηεο νδνχ Κνλδχιε. ΘΔΜΑ 10: πληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ πεδνδξνκίσλ πνπ δηαζπλδένπλ ηελ Αιεμαλδξνύπνιε κε ηελ Νέα Υηιή ( εηζεγ. Γθηνπκνπζίδεο Υξήζηνο) Ο θνο Γθηνπκνπζίδεο δήηεζε ηελ επηδηφξζσζε ησλ 4 ρικ. πεδνδξνκίσλ κεηαμχ ησλ 2 νηθηζκψλ. Σηε βφξεηα πιεπξά ηα πεδνδξφκηα δηαθφπηνληαη ελψ ζηε λφηηα πιεπξά είλαη ζπλερή. Ο θνο Κσζηηθίδεο δήηεζε λα γίλεη πνδειαηφδξνκνο. (19:56) Μπήκε ζηην αίθοςζα ο κορ Γήμαπσορ. Εήηεζε απφ ηα κέιε ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο λα κε πλίγνληαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο. Να πεη ηελ άπνςή ηεο ε θνηλφηεηα γηα ηα κεγάια έξγα ηεο πφιεο. Δίλαη απαξαίηεην λα αζρνιεζεί ε θνηλφηεηα κε ηα κεγάια ζέκαηα ηεο πφιεο. Να πεγαίλνπλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη λα εξσηνχλ γηα λα καζαίλνπλ γηα φια ηα ζέκαηα. Θέιεη απφ ηελ θνηλφηεηα λα βγνπλ ηα απξηαλά κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Εήηεζε λα έξρνληαη θαη ζην ΓΣ γηα λα παξαθνινπζνχλ. (20:01) Ζ θα πξφεδξνο δήηεζε απ ην δήκαξρν λα δηεπθξηλίζεη ηη ηζρχεη θαη πνηέο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. (20:02) Ο θνο Κνζκάο ξψηεζε ηνλ θχξην Γήκαξρν γηα ην θέμα ηων αποθαζιζηικών απμοδιοηήηων ηος ζςμβοςλίος ηηρ δημοηικήρ κοινόηηηαρ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ επμηνεςηική εγκύκλιο 49 (διαβάζηε ηην online εδώ). (Απόζπαζκα Δξκελεπηηθήο Δγθπθιίνπ 49/2010 ηνπ Τπ.Δζ.Α.Η.Γ - Α.Γ.Α. 4ΙΙΛΚ- 9Γ) Άξζξν 5. Απμοδιόηηηερ ζςμβοςλίος δημοηικήρ κοινόηηηαρ Αποθαζιζηικέρ απμοδιόηηηερ Σην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, παξέρεηαη εθ ηνπ λφκνπ ε δπλαηφηεηα, ζηα φξηα ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ, λα απνθαζίδεη γηα ηα εμήο ζέκαηα, ρσξίο ηε ζχκπξαμε άιισλ δεκνηηθψλ νξγάλσλ: 1) ηε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο ή εγθαηάζηαζεο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 2) ηε ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο.

5 Σε δήκνπο άλσ ησλ θαηνίθσλ, φπνπ ζπλίζηαηαη Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ε αξκνδηφηεηα ηεο αλάθιεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο δελ αζθείηαη απφ ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο αιιά απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. Οη απνθάζεηο απηέο ησλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ είλαη εθηειεζηέο απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη αληίζηνηρε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ο θνο Γήκαξρνο δήηεζε αληίγξαθν ηεο εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ θαη δεζκεχηεθε λα απαληήζεη σο ηελ επφκελε κέξα ζην γξαθείν ηνπ. Δίπε φηη νξίδνληαη μεθάζαξα νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο θαη φηη αχξην ζα έρεη ηελ απάληεζε ζην γξαθείν ηνπ. ΘΔΜΑ 11: Γεκηνπξγία πάξθνπ ζην 683ν νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ηεο Αιεμ/πνιεο (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) Τν ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη αλάκεζα ζηελ Καξηάιε θαη ζην Παξκελίσλα (2 ηεηξάγσλα θάησ απ ην πάξθν Παξκελίσλα). Δίλαη γχξσ ζηα 4,6 ζηέκκαηα. Εεηά λα δνχλε ην ζέκα κήπσο γίλεη ηειηθά ην πάξθν εθεί ζχληνκα γηαηί έρεη θαηαληήζεη ζθνππηδφηνπνο. Ο θνο δήκαξρνο είπε φηη φηαλ βξεζνχλ ηα ρξήκαηα ν ρψξνο ζα γίλεη πάξθν. Ο θνο δήκαξρνο δήηεζε λα ην δνπλ ην ζέκα αχξην ην πξσί, αλ έρνπλ γίλεη νη απαιινηξηψζεηο θαη ηη ρξήκαηα απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. (20:16) Γηα ην ζέκα ησλ ΑΜΔΑ ν θ. Γήμαπσορ είπε όηι οι οικογένειερ ΑΜΔΑ πος έσοςν ειζόδημα κάηω από εςπώ θα ηύσοςν απαλλαγήρ από ηα δημοηικά ηέλη. ΘΔΜΑ 12: πληήξεζε ηνπ θηηξίνπ Αηόκσλ κε Αλαπεξία θαη θάιπςε ζέξκαλζεο. (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) Τα θφζηε είλαη πνιχ κεγάια. Φξεηάδεηαη βνήζεηα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ (ειαηνρξσκαηηζκνί, πδξαπιηθά θιπ) Εήηεζε ιίγν πεηξέιαην απφ ην δήκν επξψ μνδεχηεθαλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ κε ηε βνήζεηα πνιιψλ, κεηαμχ άιισλ θαη ηνπ πξψελ δεκάξρνπ. Πξφβιεκα κε ηα πνληίθηα! (20:19) Ο κορ Γεπακόποςλορ ζηην αίθοςζα. (20:21) Ο θνο Γεξαθφπνπινο αλέθεξε φηη ε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ ζηεξίδνπλ ηα ΑΜΔΑ. Θα πεξάζεη θάπνηνο απφ ηελ Τερληθή ππεξεζία λα δεη ην ρψξν, κφιηο ηειεηψζνπλ νη εξγαζίεο ζην παιηφ δεκαξρείν. Πξηλ ηίζεληαη ζέκαηα ζηελ Κνηλφηεηα παξαθάιεζε λα εξσηάηαη ε ηερληθή ππεξεζία ψζηε λα κελ έξρνληαη ζέκαηα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην πνπ είλαη ήδε ιπκέλα. Αξθεηά απφ ηα ζεκεξηλά ζέκαηα ζα είλαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ. ΘΔΜΑ 13: πλάληεζε θαη δηάινγνο κε ηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηεο Αζηπλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, ώζηε ν ζεζκόο ηνπ

6 αζηπλνκηθνύ ηεο γεηηνληάο λα επεθηαζεί θαη ζηνπο νηθηζκνύο ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο (εηζεγ. Γθηνπκνπζίδεο Υξήζηνο) (20:08) Να γίλνληαη πεξηπνιίεο θαη ζηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο καο. Απηή ηελ πεξίνδν γίλεηαη κφλν ζηηο πφιεηο. (20:25) Ζ θα Φηψλε (εθπξφζσπνο ιατθήο ζπζπείξσζεο) ηφληζε ηελ αληίζεζε ηεο παξάηαμήο ηεο ζηνπο αζηπλφκνπο ηεο γεηηνληάο ζε ξφιν ραθηέδσλ. ΘΔΜΑ 14: Αγνξά εθ κέξνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο νξηζκέλνπ αξηζκνύ αληηηύπσλ από ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ ζπληνπίηε καο, θηινιόγνπ θαη κνλαδηθνύ Δβξίηε πνηεηή, Θεόδσξνπ Μνπζίθα (εηζεγ. Γθηνπκνπζίδεο Υξήζηνο) (20:26) Ο εηζεγεηήο ζπλεράξε ηελ δεκνηηθή αξρή γηα ηηο θαξλαβαιηθέο εθδειψζεηο. Εήηεζε λα αγνξαζηνχλ βηβιία θάπνηαο απφ ηηο 8 πνηεηηθέο ζπιινγέο ηνπ θαη λα κνηξαζηνχλ ζηα παηδηά ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ. Να δηνξγαλσζεί ηειεηή γηα βξάβεπζε θαη ζπλνκηιία κε ηνπο πνιίηεο. Ο θνο Κνζκάο είπε φηη είλαη ζεηηθή ε βξάβεπζε αιιά φζν αθνξά γηα ηηο πνηεηηθέο ζπιινγέο πξνηείλεη λα αγνξαζηνχλ γηα ηε δεκνηηθή βηβιηνζήθε θαη φρη λα κνηξαζηνχλ καδηθά. ΘΔΜΑ 15: Γεκνηηθή Αζηπλνκία, απζηεξή αζηπλόκεπζε γηα κπάδα έμσ από πνιπθαηνηθίεο ή ζε έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαη θιείλνπλ ηα πεδνδξόκηα (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο ) Ζ δεκνηηθή αζηπλνκία λα κε γξάθεη κφλν απηνθίλεηα αιιά λα πξνζέρεη γεληθφηεξα (απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, θ.ά.) Να ελεκεξσζνχλ γηα ηα θαζήθνληά ηνπο θαη λα ηα αζθνχλ ζε φιε ηελ πφιε. Εεηήζεθε αθφκα λα πξνζέρεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. ΘΔΜΑ 16: Σν ηειεθσληθό θέληξν λα ελεκεξώλεη άκεζα ηελ πξόεδξν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο γηα ζέκαηα πξνηεξαηόηεηαο θαη αλάγθεο (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο ) Λεηηνπξγεί; Αληαπνθξίλεηαη ζηνπο πνιίηεο; Ο θνο Γεξαθφπνπινο είπε φηη δελ έρεη αμηνπνηεζεί αθφκα. Τα αηηήκαηα θαηαγξάθνληαη θαη πξνσζνχληαη ζηνπο αξκφδηνπο αληηδεκάξρνπο. (20:34) Γελ ππάξρνπλ πφξνη γηα αγνξά θαπζίκσλ απηή ηελ πεξίνδν κέρξη λα ςεθηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο. Καιχπηνληαη κφλν νη αλάγθεο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ. Πποηάζειρ ζςγκοινωνιακών θεμάηων ζηην πόλη διεςκολύνζειρ αηόμων ΑΜΔΑ: ΘΔΜΑ 1: ακαξάθηα ζηελ Ηξνδόηνπ θαη ζηελ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ν δξόκνο γηα ηε Γ.Ο.Τ. (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο )

7 ΘΔΜΑ 2: Πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο πξνο ην γήπεδν ηεο Καππαδνθίαο θαη από ηηο δύν πιεπξέο (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο) Ο θνο Γεξαθφπνπινο ελεκέξσζε φηη απαγνξεχνληαη ηα ζακαξάθηα ζε δηακπεξείο δξφκνπο απ φπνπ πεξλνχλ ιεσθνξεία. Όια απηά ηα ζέκαηα πξέπεη λα πάλε ζηελ επηηξνπή θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ. Γηα φια πξέπεη λα ςεθίδεη ην ΓΣ (ζέζεηο πάξθηλγθ ΑΜΔΑ, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ζακαξάθηα). Όζν θαη αλ θαίλεηαη παξάμελν, η απμοδιόηηηα ηηρ δημοηικήρ αζηςνομίαρ είναι μόνο η ελεγσόμενη ζηάθμεςζη και όσι η παπάνομη ζηάθμεςζη. ΘΔΜΑ 3: Ηρεηηθά θαλάξηα ζε όιε ηε πόιε (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) ΘΔΜΑ 4: Καηαζθεπή όπνπ δελ ππάξρνπλ θαη βειηίσζε ησλ ππαξρνπζώλ ξακπώλ ζε όιε ηελ πόιε. (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) ΘΔΜΑ 5: Πξόζβαζε ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο γηα άηνκα κε Αλαπεξία (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) (20:48) Ζρεηηθά θαλάξηα ππάξρνπλ ζηε Λέζρε Αμησκαηηθψλ. Εεηά λα κπνπλ ζε φζν πεξηζζφηεξα ζεκεία γίλεηαη. Οη ξάκπεο ζηνλ θεληξηθφ δξφκν έρνπλ βειηησζεί. Εεηά λα γίλνπλ θαηλνχξηεο ξάκπεο ζε άλνδν, θάζνδν θαη θαζέηνπο δξφκνπο, ζηελ Δζληθήο Αληίζηαζεο κεηαμχ ΚΑΠΖ θαη θαζφδνπ. (20:52) Ο θνο Γεξαθφπνπινο αλαθέξζεθε ζηε βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ ξακπψλ. Έρεη ήδε κηιήζεη κε ηνλ θχξην Πηξπηξή γηα ηε βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ ξακπψλ ζε άλνδν θαη θάζνδν. Τα ερεηηθά θαλάξηα είλαη άκεζε πξνηεξαηφηεηα λα κπνπλ άκεζα ζε φια ηα θεληξηθά θαλάξηα. ΘΔΜΑ 6: Γεκηνπξγία ζέζεσλ πάξθηλγθ ΑΜΔΑ παξαπιεύξσο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (επί ηεο Μεηξνπνιίηνπ Ισαθείκ), απέλαληη ηνπ ΚΣΔΛ θαη ηνπ ζηαζκνύ ΟΔ (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) Εήηεζε αζηπλφκεπζε ησλ ππαξρφλησλ ζέζεσλ θαη λέεο ζέζεηο πάξθηλγθ ζε ΚΤΔΛ θαη ΟΣΔ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ΑΜΔΑ. Ζ θα Φηψλε, σο ζχδπγνο ΑΜΔΑ, αλαθέξζεθε ζηηο ζέζεηο πάξθηλγθ πνπ είλαη πάληα θαηεηιεκκέλεο ζηα ΔΛΤΑ, ζηελ Δζληθή θαη πίζσ απ ηνλ ΟΤΔ. Εήηεζε αζηπλφκεπζε θαη ε δεκνηηθή αζηπλνκία λα ελεκεξψλεη ηελ αζηπλνκία γηα λα βεβαηψλεη παξαβάζεηο. ΘΔΜΑ 7: Ρύζκηζε θπθινθνξίαο ζην ηξαηησηηθό Πξαηήξην (πιαζηηθά) (εηζεγ. θ. Παρίδνπ Αλαζηαζία) Αλαθέξζεθε ζηα εξπζξφιεπθα πιαζηηθά δνρεία λεξνχ ζηελ νδφ Μαξθνπνχινπ. Εήηεζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ θαηνίθσλ, λα αθαηξεζνχλ ηα πιαζηηθά δνρεία ή λα γίλεη κνλφδξνκνο ε Μαξθνπνχινπ. (20:55) Ο θνο Γεξαθφπνπινο απάληεζε φηη απηά ππάξρνπλ ιφγσ εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλεο ζπγθνηλσληαθήο κειέηεο. Φξεηάδεηαη λα πξνζερζεί ιίγν ε ζήκαλζε. ΘΔΜΑ 8: Ρύζκηζε ιεηηνπξγίαο θαλαξηώλ Αγίνπ Βαζηιείνπ Κάκπηλγθ (εηζεγ. θ. Παρίδνπ Αλαζηαζία)

8 Τα θαλάξηα ηνπ θάκπηλγθ έρνπλ θσηνθχηηαξα ελψ ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ έρνπλ ρξνλνδηαθφπηε. (20:59) Ο θνο Γεξαθφπνπινο είπε φηη εξσηήζεθε ε πεξηθέξεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη είπαλ φηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη άιιν, φια ιεηηνπξγνχλ φπσο πξνβιέπεηαη. Δηζήγεζε εθηόο ΗΓ ηεο θπξίαο Παρίδνπ Αλαζηαζίαο: Ο ύιινγνο «Έμνδνο» (κε κέιε ηα θαθέ κπαξ εζηηαηόξηα ηεο πεξηνρήο καο) δεηά λα παξαρσξεζεί ν ρώξνο ηνπ πάξθνπ Δζληθήο Αληίζηαζεο ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα ώζηε λα γίλεη γιέληη. (21:02) Τα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ «Έμνδνο» δεηνχλ κφλν ηελ ηνπνζέηεζε κίαο εμέδξαο. Βάδνπλ 40 αξληά γηα ζνχβια, πνηά, πιαζηηθά πνηήξηα θαη πηξνχληα, νξρήζηξα. Σην δήκν δε ζα θνζηίζεη θάηη άιιν. Τν θάλνπλ γηα ζηήξημε ησλ κε πξνλνκηνχρσλ ηεο πφιεο. Ζ θα πξφεδξνο είπε λα εξσηεζεί ν θ. Γήκαξρνο. Ο θνο Γεξαθφπνπινο βξήθε ηελ πξφηαζε ελδηαθέξνπζα αιιά δήηεζε λα ηεζεί ππφ εμέηαζε ε εκέξα ηνπ γεγνλφηνο. Εήηεζε λα γίλεη ηελ επφκελε Κπξηαθή κεηά ην Πάζρα ή ηελ Τξίηε κεηά ην Πάζρα. (21:07) Ο θνο Γεξαθφπνπινο δήηεζε λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζέκαηα ηεο Κνηλφηεηαο ψζηε ηα κέιε ηεο λα ελεκεξψλνληαη άηππα, φρη ηππηθά απφ ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο. Γελ ππνρξενχληαη νη ππάιιεινη ηνπ δήκνπ λα παξίζηαληαη εθηφο αλ ηνπο δεηήζνπλ νη αληηδήκαξρνη. Δάλ γλσξίδεη ηα ζέκαηα ζα κπνξεί είηε ν ίδηνο είηε θάπνηνο άιινο λα ελεκεξψλεη ηελ θνηλφηεηα. Πποηάζειρ για απαζσόληζη εξςπηπέηηζη αηόμων ΑΜΔΑ: ΘΔΜΑ 1: Απόζπαζε ελόο ππαιιήινπ από ηνλ Γήκν γηα γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζην ζύιινγν ΑΜΔΑ. (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) ΘΔΜΑ 2: Απαζρόιεζε αηόκσλ κε αλαπεξία ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) ΘΔΜΑ 3: Μείσζε 50% ζηα ηηκνιόγηα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) Τα ζέκαηα απηά απνζχξνληαη γηα λα επαλέιζνπλ ζε κειινληηθή ζπλεδξίαζε ηεο θνηλφηεηαο. Ζ Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αιεμαλδξνχπνιεο, θα Μαξία Πφληηθα θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο (21:12).

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114 Πηε Οφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (αίζνπζα Γεκ. Ππκβνπιίνπ) ζήκεξα 2-10-2014 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 11 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 6 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε.

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε. Πξνο -ηελ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Ρ. Γνύξνπ, -ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ -------------- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΗΡΔΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα ΦΗΓΑΛΔΗΑ Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7 Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα Διδάζκονηες : Π. Κοζμάκη, Κ. Σερράος, Σ. Μασρομμάηη, Γ. Γκοσμοπούλοσ. «Καηακεζήκεξν Ηνπιίνπ... πνπ θη αλ αθφκα δελ ππήξραλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ Α ΦΑΠΖ ΗΘΑΘΖ 2011 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΘΑΘΖΠ 2012-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα