Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ"

Transcript

1 Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Καηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο πξνέδξνπ θπξίαο Πφληηθα Μαξίαο, ηα κέιε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αιεμαλδξνχπνιεο ζπλαληήζεθαλ ζήκεξα 09/03/2011 ημέπα Τεηάπηη και ώπα ζηελ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ζε ΤΑΚΤΗΚΖ ζπλεδξίαζε, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Παξφληεο ήηαλ φια ηα κέιε. Αθνινπζνχλ ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, βάζεη ηεο αξρηθήο πξνζθιήζεσο, νη εηζεγήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ςεθνθνξηψλ. Ο θνο Κνζκάο Φξήζηνο, μεθίλεζε δηαπηζηψλνληαο φηη ην ζπκβνχιην πξέπεη λα απνθαζίδεη γηα νξηζκέλα ζέκαηα θαη φρη κφλν λα εηζεγείηαη. Γηάβαζε απνζπάζκαηα ηνπ άξζξνπ 5 ηεο εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ 49 (θαηεβάζηε ηελ εδψ: εγθχθιηνο 49/2010 ηνπ Υπ.Δζ.Α.Ζ.Γ - Α.Γ.Α. 4ΗΗΛΚ-9Γ, δηαβάζηε ηελ online εδψ) γηα ην ζέκα ησλ «απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ» ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Τφληζε φηη ζε θάζε ζπκβνχιην δελ έρεη λφεκα λα ζπδεηά κφλν γηα ηηο ιαθθνχβεο ζηελ πφιε. Αλαξσηήζεθε πνηφο είλαη ν ξφινο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, αλ είλαη κφλν απιά ε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ. Σαλ παξάδεηγκα αλαξκνδηφηεηαο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο αλέθεξε ην ζέκα ηεο επέθηαζεο ηεο πφιεο δπηηθά ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο. (18:58) ν θ. Γήκνο Καξαδαγήο, ζπκθσλεί λα απνθαζίδεη ε Κνηλφηεηα γηα ηα ζέκαηα πνπ κπνξεί (πξνέγθξηζε γηα θαηαζηήκαηα). (19:01) Ζ θα Πφληηθα δήηεζε λα εξσηεζεί ε λνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ γηα ην αλ έρεη αξκνδηφηεηα ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα γηα απηά ηα ζέκαηα πνπ νξίδεη ε ζπγθεθξηκέλε εγθχθιηνο θαη φρη ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο φπσο ιέεη ν θ. Γήκαξρνο. (19:04) Ο θνο Κνζκάο είπε φηη δελ κίιεζε γηα ππνθαηάζηαζε ηεο Δπηηξνπήο αιιά γηα λα αλαιάβεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αιεμ/πνιεο. 19:05 Ζ θα Φηψλε Καηεξίλα δήηεζε λα δηαβαζηεί ν λφκνο απφ φινπο θαη ηελ άιιε θνξά λα απνθαζίζνπλ. ΘΔΜΑ: Δπέκηαζη ηηρ πόληρ δςηικά ηηρ Αλεξανδπούποληρ (ειζηγ. Πόνηικα Μαπία) (19:05) Ζ θπξία πξφεδξνο μεθίλεζε, εηζεγνχκελε ην ζέκα, αλαθέξνληαο φηη ε κειέηε έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη 19 ρξφληα θαη έρεη πηα ζηακαηήζεη. Γηαηί δελ πξνρσξάεη ην ζρέδην πφιεο; Έρεη γίλεη ε κειέηε, έρεη βγεη ην πξνζρέδην, έγηλαλ ελζηάζεηο απφ ηνπο δεκφηεο, γηαηί δεηνχζε 800 ηκ γηα λα θηίζεη θαλείο. Πξηλ 7-8 ρξφληα νη ηδηνθηήηεο πιήξσζαλ 10% ζην δήκν γηα λα πξνρσξήζεη ην ζρέδην αιιά δελ έγηλε ηίπνηε. 19:07 ν θνο Κνζκάο ξψηεζε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηίζεηαη γηα λα αζθήζεη πίεζε ζην ΓΣ ψζηε λα πξνρσξήζεη ην ζρέδην πφιεο. Ζ Κνηλφηεηα δελ είλαη αξκφδηα λα απνθαζίδεη ρσξίο γλψζεηο θαη ρσξίο ηερλνθξάηεο γηα ην ζέκα.

2 Ζ θα πξφεδξνο αλέθεξε φηη ν ιφγνο είλαη φλησο ε πίεζε πξνο ηελ πνιενδνκία γηα λα επεθηαζεί αλαηνιηθά θαη δπηηθά. Ο θνο Κνζκάο δήηεζε λα ελεκεξσζεί ε Κνηλφηεηα γηα ηα ζέκαηα απηά απφ αξκφδηνπο αιιά ζπκθψλεζε φηη είλαη ζεκηηφ λα αζθεζεί κία πίεζε. Ο θνο Κσζηηθίδεο δήηεζε λα κε κηιάκε κφλν γηα επέθηαζε ηεο πφιεο ζηα δπηηθά αιιά πξνο φιεο ηηο πιεπξέο. Ο θνο Τνπηζήο δήηεζε λα ηεζνχλ ηα ζέκαηα επέθηαζεο ησλ νηθηζκψλ γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Αιεμ/πνιεο, θαη γηα ηελ νδφ Καξηάιε. Ο θνο Κνζκάο δήηεζε ε πνιενδνκία λα δψζεη έλα ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηεο πφιεο γηα λα έξζεη ην ζέκα ζηελ θνηλφηεηα μαλά. Τν ζέκα ςεθίδεηαη νκφθσλα κε ηελ πξνζζήθε λα πξνρσξήζεη ην ζρέδην πφιεο γηα φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ δήκνπ γηα λα πηεζηνχλ νη ππεξεζίεο. (Να επηηαρπλζεί κειέηε επέθηαζεο γηα φιεο ηηο θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο καο). ΘΔΜΑΤΑ: Σςνηήπηζη - Καηαζκεςή έπγων πόληρ: ΘΔΜΑ 1: πληήξεζε - ραιηθόζηξσζε θαηά ζέζεηο ηνπ Αγξνηηθνύ δξόκνπ Απαινύ Αγλάληηαο (εηζεγ. Γθηληίδεο Υξήζηνο), Αγξνηηθφο δξφκνο 2,5 ρικ. θαηεζηξακκέλνο, αλέθεξε ν θνο Γθηληίδεο. ΘΔΜΑ 2: Αζθαιηόζηξσζε ηνπ ζπλνιηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ Μαΐζηξνπ (εηζεγ. Γθηληίδεο Υξήζηνο) Πξηλ 3 ρξφληα έγηλαλ εθζθαθέο γηα απνρέηεπζε, ηελ επφκελε ρξνληά γηα ην αέξην, ηψξα γηα ηελ χδξεπζε. Να αζθαιηνζηξσζνχλ φινη νη δξφκνη ηνπ Μαΐζηξνπ. Έλα παξφκνην ζέκα έρεη θαη ν Απαιφο. Ζ θα πξφεδξνο είπε φηη φια απηά ζα πάλε ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Ο θνο Κνζκάο ζχκηζε φηη είρε πεη λα βξεζνχλ δαλεηνζάιακνη γηα θάζε πεξηνρή. Να βγαίλεη έλα κεγαιχηεξν έξγν ζε δεκνπξαζία απφ ηα κηθξά κπαιψκαηα πνπ γίλνληαη ηψξα ψζηε λα επηηπγράλνληαη θαιχηεξεο εθπηψζεηο απφ ηνπο εξγνιάβνπο. ΘΔΜΑ 3: Γεκηνπξγία λένπ Κνηκεηεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ πξώελ Πεδίνπ Βνιήο ηνπ νηθηζκνύ ηεο Νέαο Υηιήο θαη ζπλάκα θαζαξηζκόο-ζπληήξεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο Κνηκεηεξίνπ (εηζεγ. Γθηνπκνπζίδεο Υξήζηνο), Ο θνο Γθηνπκνπζίδεο είπε φηη έρεη θνξεζηεί ην παιηφ θνηκεηήξην ηεο Νέαο Φηιήο. Διεχζεξνο ρψξνο είλαη ζην παιηφ πεδίν βνιήο φπνπ ζα γηλφηαλ ε αθαδεκία ιηκεληθνχ. Τν ππάξρνλ θνηκεηήξην είλαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο εγθαηάιεηςεο ρσξίο λα ππάξρεη κφληκνο ππάιιεινο. Εεηά 1-2 θνξέο ην κήλα λα δεηά λα θαζαξίδνληαη νη ρψξνη απφ ππάιιειν ηνπ δήκνπ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ θνηκεηεξίνπ.

3 (19:28) Ζ θα Φηψλε αλέθεξε φηη θάηνηθνη ηεο Φηιήο είραλ παιαηφηεξα αληηδξάζεη ην ρψξν ηνπ πεδίνπ βνιήο γηαηί ζεσξνχλ φηη είλαη καθξηά. Ο θνο Γθηνπκνπζίδεο Φξήζηνο απάληεζε φηη ην ρψξν ηνπ ηνλ πξφηεηλαλ νη θάηνηθνη ηεο πφιεο. Τν νηθφπεδν είλαη ηεο ΚΔΓ θαη ην είρε δξνκνινγήζεη ν θνο Φσηηάδεο λα δνζεί γηα αθαδεκία. ΘΔΜΑ 4: Καηαζθεπή νρεηώλ γηα ηελ απαγσγή ησλ όκβξησλ πδάησλ ηεο επξύηεξεο από ην ζεκείν πεξηνρήο ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Φηιηθήο Δηαηξείαο θαη Καηαθνπδελνύ ζηνλ Άγην Βαζίιεην θαη από ηνλ αύιεην ρώξν ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Αιεμαλδξνύπνιεο επί ηεο νδνύ Μαξγαξίηαο Κνπηαβνύ (εηζεγ. Γθηνπκνπζίδεο Υξήζηνο) Τξέρνπλ εξγαζίεο γηα αθάζαξηα αιιά δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα φκβξηα χδαηα. Όια ηα λεξά ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ δηνρεηεχνληαη ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη κπαίλνπλ ζηα ππφγεηα ησλ θαηνίθσλ. Εήηεζε λα βξεζεί ιχζε θαη λα γίλνπλ ηα θαηάιιεια ηερληθά έξγα. ΘΔΜΑ 5: Κάιπςε ηηο ιαθθνύβεο ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο κε άζθαιην θαη αζθαιηόζηξσζε όισλ ησλ δξόκσλ ηεο πόιεο (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο) Ο θνο Κσζηηθίδεο δήηεζε λα κπνπλ ζην ηερληθφ πξφγξακκα νη αζθαιηνζηξψζεηο. Καηαζηξέθνληαη απηνθίλεηα, θνξηεγά, ππάξρεη θίλδπλνο γηα αηπρήκαηα κεραλψλ θαη πνδειάησλ. Δζληθήο Αληίζηαζεο, 28εο Οθησβξίνπ, θ.ά. ΘΔΜΑ 6: Γεκηνπξγία ρώξσλ (εζνρέο ζηνπο δξόκνπο) ησλ θάδσλ ζπιινγήο ζθνππηδηώλ (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο), Πξφβιεκα κε ηε κεηαθνξά ησλ θάδσλ απφ ηνπο θαηνίθνπο απφ ζεκείν ζε ζεκείν. Οη θάδνη πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη νη ζπλνδνί ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ λα θξελάξνπλ ηνπο θάδνπο. Τν ζέκα έρεη ζπδεηεζεί θαη ζην ΓΣ φπνπ ν εξγνιάβνο δήηεζε παξάηαζε ηεο εξγνιαβίαο γηα δεκηνπξγία εζνρψλ. ΘΔΜΑ 7: Απνθαηάζηαζε όκβξησλ πδάησλ ζην θηήκα «Βαζίιε» θαη ζηελ Άβαληνο (ζηξίβνληαο γηα ηα Β' λεθξνηαθεία κεηά ηηο γξακκέο θαη δίπια από ην καξκαξάδηθν Σαιηαληδή) (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο) Δίλαη ήδε ππφ εμέιημε ην έξγν. ΘΔΜΑ 8: πληήξεζε ησλ γεπεδηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αζιεηηθνύ ρώξνπ «Μηράιεο Παξαζθεπόπνπινο» πξώελ γήπεδν Μαξαθαλά (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο) Δίλαη δεκφζηα έθηαζε παξαρσξεκέλε ζηνλ Δζληθφ. Ο Δζληθφο δελ κπνξεί λα ην ζπληεξήζεη. Εεηήζεθε λα ζπκπεξηιεθζνχλ φια ηα γήπεδα. Χεθίδεηαη νκφθσλα γηα λα πξνηαζεί ε ζπληήξεζε φισλ ησλ γεπέδσλ ηεο Κνηλφηεηαο. ΘΔΜΑ 9: πληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ δύν πάξθσλ ζηνλ νηθηζκό ηεο Νέαο Υηιήο ( ην έλα δίπια ζην γήπεδν θαη ην άιιν ζηελ άιιε κεξηά ηνπ νηθηζκνύ «3 ΠΛΑΣΑΝΙΑ» ( εηζεγ. Γθηνπκνπζίδεο Υξήζηνο

4 Ο θνο Γθηνπκνπζίδεο δήηεζε ηε ζπληήξεζε ησλ πάξθσλ, θιάδεκα δέληξσλ, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ ζε παηδηθέο ραξέο, θιπ. Εεηήζεθε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ λα δηεπξπλζεί ε πξφηαζε γηα φιεο ηηο παηδηθέο ραξέο ηεο Κνηλφηεηαο. Ο θνο Κνζκάο δήηεζε λα ππάξρεη ελεκέξσζε απφ ην πξνεδξείν γηα ην ηη γίλεηαη κε ηα ζέκαηα ησλ παιαηνηέξσλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ην πνηα πξφνδν ή κε παξνπζηάδνπλ. Ζ θα πξφεδξνο έθαλε δεθηή ηελ πξφηαζε θαη απάληεζε φηη απφ ηελ εξρφκελε ζπλεδξίαζε ζα γίλεηαη αληίζηνηρε ελεκέξσζε. (19:52) ν θνο Γθηνπκνπζίδεο δήηεζε λα γίλεη ε θσηαγψγεζε ηεο νδνχ Κνλδχιε. ΘΔΜΑ 10: πληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ πεδνδξνκίσλ πνπ δηαζπλδένπλ ηελ Αιεμαλδξνύπνιε κε ηελ Νέα Υηιή ( εηζεγ. Γθηνπκνπζίδεο Υξήζηνο) Ο θνο Γθηνπκνπζίδεο δήηεζε ηελ επηδηφξζσζε ησλ 4 ρικ. πεδνδξνκίσλ κεηαμχ ησλ 2 νηθηζκψλ. Σηε βφξεηα πιεπξά ηα πεδνδξφκηα δηαθφπηνληαη ελψ ζηε λφηηα πιεπξά είλαη ζπλερή. Ο θνο Κσζηηθίδεο δήηεζε λα γίλεη πνδειαηφδξνκνο. (19:56) Μπήκε ζηην αίθοςζα ο κορ Γήμαπσορ. Εήηεζε απφ ηα κέιε ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο λα κε πλίγνληαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο. Να πεη ηελ άπνςή ηεο ε θνηλφηεηα γηα ηα κεγάια έξγα ηεο πφιεο. Δίλαη απαξαίηεην λα αζρνιεζεί ε θνηλφηεηα κε ηα κεγάια ζέκαηα ηεο πφιεο. Να πεγαίλνπλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαη λα εξσηνχλ γηα λα καζαίλνπλ γηα φια ηα ζέκαηα. Θέιεη απφ ηελ θνηλφηεηα λα βγνπλ ηα απξηαλά κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Εήηεζε λα έξρνληαη θαη ζην ΓΣ γηα λα παξαθνινπζνχλ. (20:01) Ζ θα πξφεδξνο δήηεζε απ ην δήκαξρν λα δηεπθξηλίζεη ηη ηζρχεη θαη πνηέο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. (20:02) Ο θνο Κνζκάο ξψηεζε ηνλ θχξην Γήκαξρν γηα ην θέμα ηων αποθαζιζηικών απμοδιοηήηων ηος ζςμβοςλίος ηηρ δημοηικήρ κοινόηηηαρ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ επμηνεςηική εγκύκλιο 49 (διαβάζηε ηην online εδώ). (Απόζπαζκα Δξκελεπηηθήο Δγθπθιίνπ 49/2010 ηνπ Τπ.Δζ.Α.Η.Γ - Α.Γ.Α. 4ΙΙΛΚ- 9Γ) Άξζξν 5. Απμοδιόηηηερ ζςμβοςλίος δημοηικήρ κοινόηηηαρ Αποθαζιζηικέρ απμοδιόηηηερ Σην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, παξέρεηαη εθ ηνπ λφκνπ ε δπλαηφηεηα, ζηα φξηα ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ, λα απνθαζίδεη γηα ηα εμήο ζέκαηα, ρσξίο ηε ζχκπξαμε άιισλ δεκνηηθψλ νξγάλσλ: 1) ηε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο ή εγθαηάζηαζεο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 2) ηε ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο.

5 Σε δήκνπο άλσ ησλ θαηνίθσλ, φπνπ ζπλίζηαηαη Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, ε αξκνδηφηεηα ηεο αλάθιεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο δελ αζθείηαη απφ ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο αιιά απφ ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. Οη απνθάζεηο απηέο ησλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ είλαη εθηειεζηέο απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη αληίζηνηρε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ο θνο Γήκαξρνο δήηεζε αληίγξαθν ηεο εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ θαη δεζκεχηεθε λα απαληήζεη σο ηελ επφκελε κέξα ζην γξαθείν ηνπ. Δίπε φηη νξίδνληαη μεθάζαξα νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο θαη φηη αχξην ζα έρεη ηελ απάληεζε ζην γξαθείν ηνπ. ΘΔΜΑ 11: Γεκηνπξγία πάξθνπ ζην 683ν νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ηεο Αιεμ/πνιεο (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) Τν ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη αλάκεζα ζηελ Καξηάιε θαη ζην Παξκελίσλα (2 ηεηξάγσλα θάησ απ ην πάξθν Παξκελίσλα). Δίλαη γχξσ ζηα 4,6 ζηέκκαηα. Εεηά λα δνχλε ην ζέκα κήπσο γίλεη ηειηθά ην πάξθν εθεί ζχληνκα γηαηί έρεη θαηαληήζεη ζθνππηδφηνπνο. Ο θνο δήκαξρνο είπε φηη φηαλ βξεζνχλ ηα ρξήκαηα ν ρψξνο ζα γίλεη πάξθν. Ο θνο δήκαξρνο δήηεζε λα ην δνπλ ην ζέκα αχξην ην πξσί, αλ έρνπλ γίλεη νη απαιινηξηψζεηο θαη ηη ρξήκαηα απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. (20:16) Γηα ην ζέκα ησλ ΑΜΔΑ ν θ. Γήμαπσορ είπε όηι οι οικογένειερ ΑΜΔΑ πος έσοςν ειζόδημα κάηω από εςπώ θα ηύσοςν απαλλαγήρ από ηα δημοηικά ηέλη. ΘΔΜΑ 12: πληήξεζε ηνπ θηηξίνπ Αηόκσλ κε Αλαπεξία θαη θάιπςε ζέξκαλζεο. (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) Τα θφζηε είλαη πνιχ κεγάια. Φξεηάδεηαη βνήζεηα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ (ειαηνρξσκαηηζκνί, πδξαπιηθά θιπ) Εήηεζε ιίγν πεηξέιαην απφ ην δήκν επξψ μνδεχηεθαλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ κε ηε βνήζεηα πνιιψλ, κεηαμχ άιισλ θαη ηνπ πξψελ δεκάξρνπ. Πξφβιεκα κε ηα πνληίθηα! (20:19) Ο κορ Γεπακόποςλορ ζηην αίθοςζα. (20:21) Ο θνο Γεξαθφπνπινο αλέθεξε φηη ε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ ζηεξίδνπλ ηα ΑΜΔΑ. Θα πεξάζεη θάπνηνο απφ ηελ Τερληθή ππεξεζία λα δεη ην ρψξν, κφιηο ηειεηψζνπλ νη εξγαζίεο ζην παιηφ δεκαξρείν. Πξηλ ηίζεληαη ζέκαηα ζηελ Κνηλφηεηα παξαθάιεζε λα εξσηάηαη ε ηερληθή ππεξεζία ψζηε λα κελ έξρνληαη ζέκαηα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην πνπ είλαη ήδε ιπκέλα. Αξθεηά απφ ηα ζεκεξηλά ζέκαηα ζα είλαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ. ΘΔΜΑ 13: πλάληεζε θαη δηάινγνο κε ηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηεο Αζηπλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, ώζηε ν ζεζκόο ηνπ

6 αζηπλνκηθνύ ηεο γεηηνληάο λα επεθηαζεί θαη ζηνπο νηθηζκνύο ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο (εηζεγ. Γθηνπκνπζίδεο Υξήζηνο) (20:08) Να γίλνληαη πεξηπνιίεο θαη ζηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο καο. Απηή ηελ πεξίνδν γίλεηαη κφλν ζηηο πφιεηο. (20:25) Ζ θα Φηψλε (εθπξφζσπνο ιατθήο ζπζπείξσζεο) ηφληζε ηελ αληίζεζε ηεο παξάηαμήο ηεο ζηνπο αζηπλφκνπο ηεο γεηηνληάο ζε ξφιν ραθηέδσλ. ΘΔΜΑ 14: Αγνξά εθ κέξνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο νξηζκέλνπ αξηζκνύ αληηηύπσλ από ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ ζπληνπίηε καο, θηινιόγνπ θαη κνλαδηθνύ Δβξίηε πνηεηή, Θεόδσξνπ Μνπζίθα (εηζεγ. Γθηνπκνπζίδεο Υξήζηνο) (20:26) Ο εηζεγεηήο ζπλεράξε ηελ δεκνηηθή αξρή γηα ηηο θαξλαβαιηθέο εθδειψζεηο. Εήηεζε λα αγνξαζηνχλ βηβιία θάπνηαο απφ ηηο 8 πνηεηηθέο ζπιινγέο ηνπ θαη λα κνηξαζηνχλ ζηα παηδηά ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ. Να δηνξγαλσζεί ηειεηή γηα βξάβεπζε θαη ζπλνκηιία κε ηνπο πνιίηεο. Ο θνο Κνζκάο είπε φηη είλαη ζεηηθή ε βξάβεπζε αιιά φζν αθνξά γηα ηηο πνηεηηθέο ζπιινγέο πξνηείλεη λα αγνξαζηνχλ γηα ηε δεκνηηθή βηβιηνζήθε θαη φρη λα κνηξαζηνχλ καδηθά. ΘΔΜΑ 15: Γεκνηηθή Αζηπλνκία, απζηεξή αζηπλόκεπζε γηα κπάδα έμσ από πνιπθαηνηθίεο ή ζε έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαη θιείλνπλ ηα πεδνδξόκηα (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο ) Ζ δεκνηηθή αζηπλνκία λα κε γξάθεη κφλν απηνθίλεηα αιιά λα πξνζέρεη γεληθφηεξα (απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, θ.ά.) Να ελεκεξσζνχλ γηα ηα θαζήθνληά ηνπο θαη λα ηα αζθνχλ ζε φιε ηελ πφιε. Εεηήζεθε αθφκα λα πξνζέρεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. ΘΔΜΑ 16: Σν ηειεθσληθό θέληξν λα ελεκεξώλεη άκεζα ηελ πξόεδξν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο γηα ζέκαηα πξνηεξαηόηεηαο θαη αλάγθεο (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο ) Λεηηνπξγεί; Αληαπνθξίλεηαη ζηνπο πνιίηεο; Ο θνο Γεξαθφπνπινο είπε φηη δελ έρεη αμηνπνηεζεί αθφκα. Τα αηηήκαηα θαηαγξάθνληαη θαη πξνσζνχληαη ζηνπο αξκφδηνπο αληηδεκάξρνπο. (20:34) Γελ ππάξρνπλ πφξνη γηα αγνξά θαπζίκσλ απηή ηελ πεξίνδν κέρξη λα ςεθηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο. Καιχπηνληαη κφλν νη αλάγθεο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ. Πποηάζειρ ζςγκοινωνιακών θεμάηων ζηην πόλη διεςκολύνζειρ αηόμων ΑΜΔΑ: ΘΔΜΑ 1: ακαξάθηα ζηελ Ηξνδόηνπ θαη ζηελ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ν δξόκνο γηα ηε Γ.Ο.Τ. (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο )

7 ΘΔΜΑ 2: Πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο πξνο ην γήπεδν ηεο Καππαδνθίαο θαη από ηηο δύν πιεπξέο (εηζεγ. Κσζηηθίδεο Παλαγηώηεο) Ο θνο Γεξαθφπνπινο ελεκέξσζε φηη απαγνξεχνληαη ηα ζακαξάθηα ζε δηακπεξείο δξφκνπο απ φπνπ πεξλνχλ ιεσθνξεία. Όια απηά ηα ζέκαηα πξέπεη λα πάλε ζηελ επηηξνπή θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ. Γηα φια πξέπεη λα ςεθίδεη ην ΓΣ (ζέζεηο πάξθηλγθ ΑΜΔΑ, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ζακαξάθηα). Όζν θαη αλ θαίλεηαη παξάμελν, η απμοδιόηηηα ηηρ δημοηικήρ αζηςνομίαρ είναι μόνο η ελεγσόμενη ζηάθμεςζη και όσι η παπάνομη ζηάθμεςζη. ΘΔΜΑ 3: Ηρεηηθά θαλάξηα ζε όιε ηε πόιε (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) ΘΔΜΑ 4: Καηαζθεπή όπνπ δελ ππάξρνπλ θαη βειηίσζε ησλ ππαξρνπζώλ ξακπώλ ζε όιε ηελ πόιε. (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) ΘΔΜΑ 5: Πξόζβαζε ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο γηα άηνκα κε Αλαπεξία (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) (20:48) Ζρεηηθά θαλάξηα ππάξρνπλ ζηε Λέζρε Αμησκαηηθψλ. Εεηά λα κπνπλ ζε φζν πεξηζζφηεξα ζεκεία γίλεηαη. Οη ξάκπεο ζηνλ θεληξηθφ δξφκν έρνπλ βειηησζεί. Εεηά λα γίλνπλ θαηλνχξηεο ξάκπεο ζε άλνδν, θάζνδν θαη θαζέηνπο δξφκνπο, ζηελ Δζληθήο Αληίζηαζεο κεηαμχ ΚΑΠΖ θαη θαζφδνπ. (20:52) Ο θνο Γεξαθφπνπινο αλαθέξζεθε ζηε βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ ξακπψλ. Έρεη ήδε κηιήζεη κε ηνλ θχξην Πηξπηξή γηα ηε βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ ξακπψλ ζε άλνδν θαη θάζνδν. Τα ερεηηθά θαλάξηα είλαη άκεζε πξνηεξαηφηεηα λα κπνπλ άκεζα ζε φια ηα θεληξηθά θαλάξηα. ΘΔΜΑ 6: Γεκηνπξγία ζέζεσλ πάξθηλγθ ΑΜΔΑ παξαπιεύξσο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (επί ηεο Μεηξνπνιίηνπ Ισαθείκ), απέλαληη ηνπ ΚΣΔΛ θαη ηνπ ζηαζκνύ ΟΔ (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) Εήηεζε αζηπλφκεπζε ησλ ππαξρφλησλ ζέζεσλ θαη λέεο ζέζεηο πάξθηλγθ ζε ΚΤΔΛ θαη ΟΣΔ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ΑΜΔΑ. Ζ θα Φηψλε, σο ζχδπγνο ΑΜΔΑ, αλαθέξζεθε ζηηο ζέζεηο πάξθηλγθ πνπ είλαη πάληα θαηεηιεκκέλεο ζηα ΔΛΤΑ, ζηελ Δζληθή θαη πίζσ απ ηνλ ΟΤΔ. Εήηεζε αζηπλφκεπζε θαη ε δεκνηηθή αζηπλνκία λα ελεκεξψλεη ηελ αζηπλνκία γηα λα βεβαηψλεη παξαβάζεηο. ΘΔΜΑ 7: Ρύζκηζε θπθινθνξίαο ζην ηξαηησηηθό Πξαηήξην (πιαζηηθά) (εηζεγ. θ. Παρίδνπ Αλαζηαζία) Αλαθέξζεθε ζηα εξπζξφιεπθα πιαζηηθά δνρεία λεξνχ ζηελ νδφ Μαξθνπνχινπ. Εήηεζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ θαηνίθσλ, λα αθαηξεζνχλ ηα πιαζηηθά δνρεία ή λα γίλεη κνλφδξνκνο ε Μαξθνπνχινπ. (20:55) Ο θνο Γεξαθφπνπινο απάληεζε φηη απηά ππάξρνπλ ιφγσ εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλεο ζπγθνηλσληαθήο κειέηεο. Φξεηάδεηαη λα πξνζερζεί ιίγν ε ζήκαλζε. ΘΔΜΑ 8: Ρύζκηζε ιεηηνπξγίαο θαλαξηώλ Αγίνπ Βαζηιείνπ Κάκπηλγθ (εηζεγ. θ. Παρίδνπ Αλαζηαζία)

8 Τα θαλάξηα ηνπ θάκπηλγθ έρνπλ θσηνθχηηαξα ελψ ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ έρνπλ ρξνλνδηαθφπηε. (20:59) Ο θνο Γεξαθφπνπινο είπε φηη εξσηήζεθε ε πεξηθέξεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη είπαλ φηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη άιιν, φια ιεηηνπξγνχλ φπσο πξνβιέπεηαη. Δηζήγεζε εθηόο ΗΓ ηεο θπξίαο Παρίδνπ Αλαζηαζίαο: Ο ύιινγνο «Έμνδνο» (κε κέιε ηα θαθέ κπαξ εζηηαηόξηα ηεο πεξηνρήο καο) δεηά λα παξαρσξεζεί ν ρώξνο ηνπ πάξθνπ Δζληθήο Αληίζηαζεο ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα ώζηε λα γίλεη γιέληη. (21:02) Τα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ «Έμνδνο» δεηνχλ κφλν ηελ ηνπνζέηεζε κίαο εμέδξαο. Βάδνπλ 40 αξληά γηα ζνχβια, πνηά, πιαζηηθά πνηήξηα θαη πηξνχληα, νξρήζηξα. Σην δήκν δε ζα θνζηίζεη θάηη άιιν. Τν θάλνπλ γηα ζηήξημε ησλ κε πξνλνκηνχρσλ ηεο πφιεο. Ζ θα πξφεδξνο είπε λα εξσηεζεί ν θ. Γήκαξρνο. Ο θνο Γεξαθφπνπινο βξήθε ηελ πξφηαζε ελδηαθέξνπζα αιιά δήηεζε λα ηεζεί ππφ εμέηαζε ε εκέξα ηνπ γεγνλφηνο. Εήηεζε λα γίλεη ηελ επφκελε Κπξηαθή κεηά ην Πάζρα ή ηελ Τξίηε κεηά ην Πάζρα. (21:07) Ο θνο Γεξαθφπνπινο δήηεζε λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα ζέκαηα ηεο Κνηλφηεηαο ψζηε ηα κέιε ηεο λα ελεκεξψλνληαη άηππα, φρη ηππηθά απφ ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο. Γελ ππνρξενχληαη νη ππάιιεινη ηνπ δήκνπ λα παξίζηαληαη εθηφο αλ ηνπο δεηήζνπλ νη αληηδήκαξρνη. Δάλ γλσξίδεη ηα ζέκαηα ζα κπνξεί είηε ν ίδηνο είηε θάπνηνο άιινο λα ελεκεξψλεη ηελ θνηλφηεηα. Πποηάζειρ για απαζσόληζη εξςπηπέηηζη αηόμων ΑΜΔΑ: ΘΔΜΑ 1: Απόζπαζε ελόο ππαιιήινπ από ηνλ Γήκν γηα γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζην ζύιινγν ΑΜΔΑ. (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) ΘΔΜΑ 2: Απαζρόιεζε αηόκσλ κε αλαπεξία ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) ΘΔΜΑ 3: Μείσζε 50% ζηα ηηκνιόγηα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο (εηζεγ. Σνπηζήο Γηάλλεο) Τα ζέκαηα απηά απνζχξνληαη γηα λα επαλέιζνπλ ζε κειινληηθή ζπλεδξίαζε ηεο θνηλφηεηαο. Ζ Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αιεμαλδξνχπνιεο, θα Μαξία Πφληηθα θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο (21:12).

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 6 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ Σπύρου Ράζου 138 283 00 ΙΘΑΚΗ

ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ Σπύρου Ράζου 138 283 00 ΙΘΑΚΗ -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΙΘΑΚΗ: 30 12-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΙΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Αριθμ. Πρωτ: 154 ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ Σπύρου Ράζου 138 283 00 ΙΘΑΚΗ Γραφείο Δημάρχου, Τηλ. : 26740-32795, Fax: 26740-33387, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ σνεδρίαζη 3 η ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11-02-2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διιάδα : Σν Κπαγθιαληέο ηεο Δπξώπεο

Διιάδα : Σν Κπαγθιαληέο ηεο Δπξώπεο Διιάδα : Σν Κπαγθιαληέο ηεο Δπξώπεο Κε ηηο πιάηεο ηνπ Γήκνπ ΣΖ ΙΔΩΦΟΡΟ ΘΑΡΔΑ: Ζ ΑΤΓΟΗΑ ΔΣΑΗΡΗΩΛ ΑΤΣΟΘΗΛΖΣΩΛ ΘΔΣΔΗ Δ ΑΚΔΟ ΘΗΛΓΤΛΟ ΣΖ ΕΩΖ ΘΑΗ ΣΖΛ ΩΚΑΣΗΘΖ ΑΘΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΣΩΛ ΠΔΕΩΛ σξεία θαηαγγειηώλ θαηνίθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα