ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα Καλύβια, σήµερα 21 η του µηνός Σεπτεµβρίου, του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Σαρωνικού συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα Σαρωνικού, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ /2011 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 21 και συγκεκριµένα: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ) 1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2.ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3. ΣΟΦΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5. ΠΕΓΚΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 5. ΜΑΚΡΟ ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 6. ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6. Α ΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 8. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 9. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. 10. ΛΙΟ ΑΚΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 11. ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 13. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5 ου θέµατος της Ηµ. ιάταξης 14 ΣΑΡΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6 ου θέµατος της Ηµ. ιάταξης 15. ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16. ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 17. ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6 ου θέµατος της Ηµ. ιάταξης 18. ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6 ου θέµατος της Ηµ. ιάταξης 20. ΠΕΡΠΕΡΙ ΟΥ ΙΟΝΥΣΙΑ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1 ο θέµατος Εκτός Ηµ. ιάταξης 21. ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4 ου θέµατος της Ηµ. ιάταξης ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πρόεδροι ηµοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων 1ΚΟΛΑΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ) 2. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ( ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ) 3.ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΣΑΡΩΝΙ ΑΣ) 3.ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΟΥΒΑΡΑ) 4. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ) ΑΠΟΝΤΕΣ Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Πέτρος Φιλίππου νόµιµα κληθείς. Η τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έγινε από τη δηµοτική υπάλληλος κα έδε Ελένη. Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια πρότεινε την ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ συζήτηση των παρακάτω θεµάτων: 1 ο Λήψη απόφασης συµµετοχής υποβολής πρότασης του ήµου Σαρωνικού:

2 α. στο έργο «FOREST CITIES- Local Authorities for Forest Fire Prevention» της ΤΕ ΚΝΑ που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE- Περιβάλλον. β. στο πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ ), Μέτρο 226 «Αποκατάσταση ασοκοµικού υναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης»- ράση1. «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία δασών και δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές». 2 ο Λήψη απόφασης περί εξαίρεσης του ΟΤ 347 (πρώην ΟΤ 356) από την αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών στους Κ.Χ. ΚΦ της εκπονούµενης πολεοδοµικής µελέτης του Κουβαρά, αποκλειστικά για την έκδοση οικοδοµικής άδειας του Βρεφονηπιακού Σταθµού Κουβαρά. 3 ο Λήψη απόφασης σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Σαρωνικού και ΟΣΚ για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας». 4 ο Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας». Ο λόγος που δικαιολογεί το κατεπείγον είναι ότι η καθυστέρηση στη λήψη των σχετικών αποφάσεων θα προκαλέσει ζηµία στα συµφέροντα του ήµου διότι αφορούν δράσεις που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και έχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής καθώς και έργο (Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Κουβαρά), µε συγκεκριµένη προθεσµία εκτέλεσης. Το ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα δέχεται τη συζήτηση των παραπάνω θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. Γίνεται µνεία ότι η αλλαγή στη σειρά συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οφείλεται στα προβλήµατα που είχαν οι εισηγητές- µηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας, σχετικά µε το χρόνο παραµονής τους στην συνεδρίαση. Το.Σ. οµόφωνα αποδέχθηκε την αλλαγή. Στη συνέχεια η κα πρόεδρος ανακοινώνοντας το ΤΕΤΑΡΤΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως ΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ανέφερε τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής: «1. Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες: α) Θέτουν κανόνες: α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεµάτων από τη ρύπανση. α2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο. α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών, λαµβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών. α4. Για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης των οχηµάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία µετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθµισης της στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους. β) Καθορίζουν τον τρόπο εφαρµογής των αναγκαίων, κατά περίπτωση, µέτρων για την πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών σε κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα στους χώρους διάθεσης των απορριµµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις.

3 γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα που λειτουργούν στην πόλη, λαµβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση. δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών αγορών, των εµποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή µη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων. δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. δ3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστηµάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. δ4. Για τη λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών, των θερέτρων, των κατασκηνώσεων και τουριστικών εγκαταστάσεων. ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και τους κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα µέσα προβολής υπαίθριας διαφήµισης. Μπορούν επίσης να καθορίζουν ειδικότερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις κατασκευής και τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων και επιγραφών σε επαγγελµατικούς χώρους, ανάλογα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες, λαµβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωµία και την αισθητική του χώρου. στ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της άδειας των οποίων είναι αρµόδιοι, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της δασικής νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας για την πυροπροστασία, για τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, τις διατάξεις του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, του οικοδοµικού κανονισµού και τους γενικούς όρους που προβλέπονται από τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις. Μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε περιοχές, που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθητική φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες των πόλεων και των οικισµών, εκτός των περιοχών, για τις οποίες έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων γης. 2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαµβάνονται από τα δηµοτικά ή κοινοτικά συµβούλια µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους, το συντοµότερο δυνατό διάστηµα από την έναρξη της δηµοτικής ή κοινοτικής περιόδου. Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των ήµων εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο η δηµαρχιακή επιτροπή. Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαµερίσµατος ή οικισµού, η δηµαρχιακή επιτροπή διαµορφώνει την εισήγησή της, µετά από γνώµη του οικείου τοπικού συµβουλίου. Για τη διαµόρφωση της εισήγησης, η δηµαρχιακή επιτροπή λαµβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρµόδιων κοινωνικών και επαγγελµατικών φορέων και οµάδων πολιτών της περιφέρειας του ήµου, µε τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αντιµετώπιση των ανωτέρω ζητηµάτων. 3. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 µπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά µέτρα και πρόστιµα, ορίζοντας το ύψος του προστίµου και τη διαδικασία επιβολής τους. 4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δηµοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείµενό τους, στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα του ήµου ή της Κοινότητας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραµένουν συνεχώς εκτεθειµένες σε χώρο του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, µε φροντίδα του προέδρου του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του ήµου ή της Κοινότητας. Επιπλέον, το δηµοτικό και κοινοτικό συµβούλιο λαµβάνει µέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δηµοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, µέσω των τοπικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενηµέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελµατικών τάξεων και χρησιµοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο.»

4 Σύµφωνα µε την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10 το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ..Κ. εισηγείται πλέον η επιτροπή ποιότητας ζωής. Συνεπώς την προηγούµενη αρµοδιότητα της δηµαρχιακής επιτροπής για την εισήγηση των κανονιστικών αποφάσεων αναλαµβάνει από η επιτροπή ποιότητας ζωής. Με την αριθ. 69/2011 απόφασή της, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονισµού σχετικά µε τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ήµου. Επίσης η Οικονοµική Επιτροπή µε την 165/2011απόφασή της γνωµοδοτεί θετικά για το προσάρτηµα του σχεδίου κανονισµού λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, αναφορικά µε τις χρεώσεις των προσφερόµενων υπηρεσιών και τα πρόστιµα σε περιπτώσεις παραβάσεων. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε σχέδιο του κανονισµού, ως µαγνητοφωνηµένα κείµενα. Τέλος η κα πρόεδρος κάλεσε το ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), του άρθρου 79 του Ν.3463/06,την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10,την εισήγηση αριθ. Αποφ.69/2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 165/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τη λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας του ήµου, όπως επίσης και την Πρόεδρο αυτού, όπως ειδικότερα αναφέρεται στα µαγνητοφωνηµένα κείµενα. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ήµου Σαρωνικού, ως εξής: 1. Αρχές και Στόχοι Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθηµερινή λειτουργία των µεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών, την καταστροφή του φυσικού κάλους, την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον µετά την χρήση τους. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, επιδιώκει, µέσω των προσφερόµενων µέσων και πόρων στον τοµέα καθαριότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρµογής του παρόντος κανονισµού: την καθαριότητα του ήµου. την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας του ήµου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. την αναβάθµιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εµπορικών περιοχών. την ενίσχυση εναλλακτικών µορφών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων µε µεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και τη διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης αυτής. την ενίσχυση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων. τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. την ενεργό συµµετοχή των δηµοτών. Α. Αρχές Ο κανονισµός και η πολιτική συνεργασίας του ήµου µε τους δηµότες, τους κατοίκους και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών Καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: Το φυσικό περιβάλλον είναι µέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία και τον παρόντα κανονισµό. Η ποιότητα ζωής, η δηµόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων του ήµου, η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωµα των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κάθε είδους ρύπανση της ατµόσφαιρας και του περιβάλλοντος αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δηµόσια υγεία, υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη διατήρηση των µνηµείων και του φυσικού κάλους.

5 Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί µορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγµατική ή εν δυνάµει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει µε κάθε µέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Η πρόληψη και η µείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική µείωση). Καθώς και η µείωση της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), µπορούν να συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών δηµόσιας υγιεινής. Η αξιοποίηση (µε την προώθηση της ανακύκλωσης και σε ειδικές περιπτώσεις ανάκτησης ενέργειας ή εδαφοβελτιωτικού) των υλικών από τα απόβλητα, περιορίζει την σπατάλη ενεργειακών πόρων. Οι εναλλακτικές και περιβαλλοντικά ορθολογικές µέθοδοι διαχείρισης των απορριµµάτων συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους χρήστες των υπηρεσιών συµµετέχουν, µε αντικειµενικά κριτήρια, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους και την συµβολή τους, στη διαµόρφωση του αντικειµένου της Καθαριότητας, Οι παραγωγοί των προϊόντων καθώς και οι βιοµηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι έµποροι, πρέπει να λαµβάνουν µέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση συσκευασιών πρόσφορων για ανάκτηση η επαναχρησιµοποίηση. Η ενεργός συµµετοχή των δηµοτών, κατοίκων και επισκεπτών του ήµου στα προγράµµατα ανακύκλωσης και εθελοντισµού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. Ο ρυπαίνων τιµωρείται µε διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις. Β. Στόχοι Στόχοι και επιδίωξη του παρόντος Κανονισµού είναι: H µεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων, ώστε να µειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί µείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος συλλογής, αποκοµιδής και µεταφοράς αυτών. Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφεροµένων υπηρεσιών στους δηµότες, κατοίκους, επισκέπτες του ήµου και τους επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του ήµου και η αναβάθµιση των εργασιακών συνθηκών των εργαζοµένων. Ειδικότερα: Mε την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους µέσων και την ενίσχυση του εξοπλισµού, την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας και ενηµέρωσης των πολιτών και την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού επιδιώκεται: H διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας του ήµου. Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την κάθε είδους ρύπανση. Η προστασία της δηµόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η διασφάλιση της προστασίας πολιτών και εργαζοµένων από την ανάµειξη οικιακών απορριµµάτων µε επικίνδυνα απόβλητα, από την έκθεση απορριµµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυσή τους στο περιβάλλον. Ο περιορισµός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών, που µπορούν να ανακυκλωθούν. Η µείωση της οικονοµικής επιβάρυνσης των πολιτών, µε τον περιορισµό των δαπανών αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων, ειδικών απορριµµάτων και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα «οικιακά» απορρίµµατα και δεν εµπίπτουν στις υποχρεώσεις του ήµου. Η ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών µε την παροχή κινήτρων, την ενηµέρωση και την κατάρτιση. Η παροχή στοιχείων στην ιοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανοµή των οικονοµικών βαρών µε αντικειµενικά κριτήρια. 2. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις & Έννοιες

6 Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού Η καθαριότητα του ήµου και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται και προστατεύονται µε την συνεχή συνεργασία δηµοτών κατοίκων και του ήµου και διέπονται από διατάξεις, που ρυθµίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους. Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο την τήρηση της καθαριότητας του ήµου, τη διασφάλιση τις δηµόσιας υγείας, την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων στερεών αποβλήτων, τη γνωστοποίηση των σχετικών δηµοτικών διατάξεων και την εφαρµογή τους. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις τις κείµενης νοµοθεσίας. Άρθρο 2 Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού ανήκει στις αρµόδιες ιευθύνσεις και Τµήµατα, ανάλογα µε την διάταξη προς εφαρµογή και σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου. Ο ήµαρχος µπορεί µέσα στα πλαίσια του διοικητικού συστήµατος του ήµου, µε αποφάσεις του να αναθέτει σε δηµοτικούς υπαλλήλους την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων. Τα Τοπικά Συµβούλια και οι επί µέρους επιτροπές καθαριότητας των δηµοτικών ενοτήτων, οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης, οφείλουν να συνδράµουν τις πιο πάνω υπηρεσίες ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη πραγµατοποίηση τις αποστολής τους. Άρθρο 3 Προσδιορισµός και ταξινόµηση των απορριµµάτων Ως απορρίµµατα στερεά απόβλητα, ή υγρά απόβλητα, ή συσκευασµένα υγρά απόβλητα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού, νοούνται τα αντικείµενα ή οι ουσίες, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού ή περιαστικού περιβάλλοντος και είναι εγκαταλελειµµένα. Τα στερεά απορρίµµατα περιλαµβάνονται αναλυτικά στο παράρτηµα ΙΑ και ΙΒ του άρθρου 24 τις Κοινής υπουργικής απόφασης 69728/824 (ΦΕΚ Β 358/1996) ηµοτικά αστικά απορρίµµατα νοούνται τα απόβλητα που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΒ του άρθρου 21 τις Κ.Υ.Α. µε ονοµατολογία αναφοράς , από τα οποία εξαιρούνται τα απόβλητα που περιέχονται στην ίδια ονοµατολογία και τα οποία περιλαµβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί µε την απόφαση 94/904 Ε.Κ. Ως απορρίµµατα οικιακού τύπου νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών, του οδοκαθαρισµού ή άλλα απόβλητα από εµπορικές και παραγωγικές δραστηριότητες που µπορούν από τη φύση ή την σύνθεσή τους να εξοµοιωθούν µε τα «οικιακά». Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισµού τα απορρίµµατα ταξινοµούνται σε σχέση µε το βαθµό επικινδυνότητας τους σε Αστικά, Ειδικά, και Επικίνδυνα Τα Αστικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν: 3.1.α. Τα Αστικά απορρίµµατα «οικιακού τύπου», η αποκοµιδή των οποίων γίνεται µε την χρήση των απορριµµατοφόρων του ήµου και περιλαµβάνουν: Εσωτερικά απορρίµµατα προερχόµενα από οικίες, καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς χώρους, νοσοκοµεία, ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά όλους τις χώρους τις οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των απορριµµάτων που περιγράφονται στις κατωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου. Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε φύσης, αλλά µη επικίνδυνης προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.τ.λ. 3.1.β. Τα «Ογκώδη» Αστικά απορρίµµατα, η αποκοµιδή των οποίων γίνεται µε την χρήση φορτηγών και ειδικών µηχανηµάτων έργων του ήµου και περιλαµβάνουν:

7 Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.τ.λ..) ιάφορα ογκώδη οικιακά και λοιπά αστικά απορρίµµατα 3.2. Τα Ειδικής Μεταχείρισης Απορρίµµατα περιλαµβάνουν: Απορρίµµατα προερχόµενα από τη δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων, και άλλων µονάδων παραγωγής, (µέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, έλαια και λίπη, ρούχα, υφάσµατα, χρώµατα, κόλες, ρητίνες, χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια κ.τ.λ.), που δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά, λόγω προέλευσης από κυρίως χηµικά προϊόντα, ποσότητας, όγκου, ποιότητας, δυνατότητας µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. Μη µολυσµατικά απορρίµµατα προέλευσης από υπόλοιπα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικώς, Απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν δια των συνήθων µεθόδων και οχηµάτων. Αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα γενικώς, καθώς και µέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειµµένα κατά τις κείµενες διατάξεις. Επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα (σε µικρές ποσότητες), τις µπαταρίες, φάρµακα, σύριγγες κ.τ.λ Τα Επικίνδυνα απορρίµµατα περιλαµβάνουν: 3.3.α. Τα Μολυσµατικά επικίνδυνα απορρίµµατα - απόβλητα που περιλαµβάνουν Απόβλητα από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, µικροβιολογικά, κέντρα υγείας, αιµατολογικά εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων κ.τ.λ.. Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού νεκροταφειακών χώρων και Υγρά απόβλητα από αποχετευτικά συστήµατα 3.3.β. Τα Τοξικά επικίνδυνα απορρίµµατα Όλα τα απορρίµµατα που περιέχουν ουσίες οι οποίες εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κλπ.), τα οποία περιέχονται στην Κ.Υ.Α /1546/1977 (ΦΕΚ Β 604) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» και των οποίων η συλλογή, αποκοµιδή και τελική διάθεση γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα διάφορα από τα συνήθη και µε την λήψη εξειδικευµένων µέτρων Τα Ειδικής Μεταχείρισης Απορρίµµατα - Προϊόντα και Υλικά προερχόµενα γενικά από οικοδοµικές εργασίες, εκσκαφές, κατεδαφίσεις, και δηµόσια έργα ηµοσίων Οργανισµών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας. 3. Κεφάλαιο Β - Υποχρεώσεις του ήµου Άρθρο 4 Υποχρεώσεις του ήµου Με βάση τον παρόντα κανονισµό, οι υποχρεώσεις του ήµου καθορίζονται ως εξής: 4.1. Η οργάνωση, εκτέλεση και επίβλεψη της συλλογής, αποκοµιδής, προσωρινής αποθήκευσης, µεταφοράς και διάθεσης των απορριµµάτων οικιακού τύπου, (µη ογκωδών), έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3.1.α του παρόντος κανονισµού. Η συχνότητα και οι µέθοδοι καθαρισµού και αποκοµιδής των απορριµµάτων γίνεται από τον ήµο, σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράµµατος που καταρτίζει το Τµήµα Καθαριότητας και οι κατά τόπο υπηρεσίες του και ανάλογα µε την διαθεσιµότητα πόρων και µέσων. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται, µε ειδικά µέσα του ήµου, σε σταθµούς µεταφόρτωσης, χώρους υγειονοµικής ταφής, εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης, ή όπου αλλού ορίσει η ηµοτική Αρχή. Ο ήµος οφείλει να διατηρεί τα µέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιµο, απολύµανση και συντήρησή τους Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» αστικών απορριµµάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3.1.β του παρόντος κανονισµού (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώµατα, προϊόντα κηπουρικών εργασιών, κ.τ.λ.), η οποία πραγµατοποιείται εντός δέκα (10) ηµερών από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δηµοτών της αρµόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του ήµου, ή βάσει άλλου ειδικού προγράµµατος αποκοµιδής, που καταρτίζεται από το Τµήµα Καθαριότητας και τις κατά τόπο υπηρεσίες αυτού. Οι

8 ενδιαφερόµενοι οφείλουν, πριν από την αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων, να προκαταβάλουν το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά ογκώδες αντικείµενο (ανάλογα µε το βάρος, τον όγκο του κ.τ.λ.), όπως αυτό θα καθοριστεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των Ειδικής Μεταχείρισης Απορριµµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2. γίνεται από τους ίδιους τους υπεύθυνους για την παραγωγή τους, οι οποίοι υποχρεούνται να εκτελούν την αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση αυτών, στους ενδεδειγµένους από τον ήµο και την Πολιτεία χώρους συλλογής απορριµµάτων αυτής της κατηγορίας, µε δικά τους µέσα και ευθύνη. Σε περίπτωση αδυναµίας αποκοµιδής των απορριµµάτων αυτών από τους ίδιους τους υπεύθυνους, η αποκοµιδή αυτών δύναται να γίνει από το ήµο, υπό την προϋπόθεση, της δυνατότητας και διαθεσιµότητας των σχετικών πόρων και υποδοµών από αυτόν για την εκτέλεση αποκοµιδών απορριµµάτων αυτής της κατηγορίας, βάσει ιδιαίτερου προγράµµατος, το οποίο θα προβλέπει τον τρόπο, τα µέσα και τα διαστήµατα αποκοµιδής. Στις περιπτώσεις αποκοµιδής των απορριµµάτων αυτών από το ήµο, οι ενδιαφερόµενοι, πρέπει πριν από την αποκοµιδή, να έχουν επικοινωνήσει µε την αρµόδια υπηρεσία Καθαριότητας για το προγραµµατισµό της αποκοµιδής και να έχουν καταβάλλει το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά τόνο, ή κυβικό µέτρο, ή όχηµα βάσει των σχετικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου. Στις περιπτώσεις ειδικών απορριµµάτων αυτής της κατηγορίας που δύνανται να ανακυκλωθούν, όπως οι µπαταρίες, ή τα λάδια από συνεργεία ή καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, κλπ, οι υπεύθυνοι παραγωγής αυτών των απορριµµάτων υποχρεούνται να συµµετέχουν στα προβλεπόµενα ειδικά προγράµµατα ανακύκλωσης Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, η οποία περιλαµβάνει όλες τις εργασίες περισυλλογής και αποµάκρυνσης µικροαπορριµµάτων από τα µέσα προσωρινής εναποθέσεως ή τα µικροαπορρίµµατα που κείνται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους, παραλίες, λιµάνια, κλπ. Η συχνότητα και οι µέθοδοι καθαρισµού ορίζονται από τον ήµο, ανάλογα µε τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιµα µέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο ήµος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, µικροαπορριµµάτων κ.τ.λ. τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκοµίζοντας το περιεχόµενο τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των Ειδικών Απορριµµάτων - Προϊόντων και Υλικών που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, γενικές οικοδοµικές εργασίες και έργα ηµοσίων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.4. γίνεται από τους ίδιους τους υπεύθυνους για την παραγωγή τους, οι οποίοι υποχρεούνται να εκτελούν την αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση αυτών, στους ενδεδειγµένους από τον ήµο και την Πολιτεία χώρους συλλογής απορριµµάτων αυτής της κατηγορίας, µε δικά τους µέσα και ευθύνη. Σε περίπτωση αδυναµίας αποκοµιδής των απορριµµάτων αυτών από τους ίδιους τους υπεύθυνους, η αποκοµιδή αυτών δύναται να γίνει από το ήµο, υπό την προϋπόθεση, της δυνατότητας και διαθεσιµότητας των σχετικών πόρων και υποδοµών από αυτόν για την εκτέλεση αποκοµιδών απορριµµάτων αυτής της κατηγορίας, βάσει ιδιαίτερου προγράµµατος, το οποίο θα προβλέπει τον τρόπο, τα µέσα και τα διαστήµατα αποκοµιδής. Στις περιπτώσεις αποκοµιδής των απορριµµάτων αυτών από το ήµο, οι ενδιαφερόµενοι, πρέπει πριν από την αποκοµιδή, να έχουν επικοινωνήσει µε την αρµόδια υπηρεσία Καθαριότητας για το προγραµµατισµό της αποκοµιδής και να έχουν καταβάλλει το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά τόνο, ή κυβικό µέτρο, βάσει των σχετικών αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου Ο καθαρισµός και η συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου όµβριων υδάτων, ως επίσης και ο καθαρισµός των ρεµάτων για την πρόληψη πληµµύρων Η ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και τα δροµολόγια των οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράµµατα και δροµολόγια των λοιπών µέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών και κοινοχρήστων χωρών.

9 4.8. Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισµού, όπως προβλέπει το άρθρο 37 παρ. 3 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Η λήψη εκτάκτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων Η ασφαλής αποκοµιδή και διαχείριση των επικίνδυνων απορριµµάτων και υπολοίπων καθαρισµού νεκροταφειακών χώρων, τα οποία ο ήµος οφείλει να τα διαχειρίζεται βάσει του κανονισµού κοιµητηρίων αυτού και να λαµβάνει όλα τα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας Η προώθηση προγραµµάτων ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες µεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόµο 2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων» Η φροντίδα του ήµου: Να ιδρύει ή να συµµετέχει και να χρησιµοποιεί δίκτυα σταθµών µεταφόρτωσης. Να συµµετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. Να προµηθεύεται και να χρησιµοποιεί σύγχρονο εξοπλισµό. Να χρησιµοποιεί τις βέλτιστες τεχνικές διαχείρισης αποθεµάτων, λαµβάνοντας υπόψη την διαθέσιµη διεθνώς Τεχνογνωσία, Τεχνολογική Εφαρµοσιµότητα και να διασφαλίζει την Οικονοµική Βιωσιµότητα, µε 1. εξασφάλιση εσόδων για αυτή την δραστηριότητα αυτόνοµης χρηµατοδότησης, µέσω ανταποδοτικών τελών και άλλων σχετικών µε αυτή τη δραστηριότητα πηγών εσόδων, 2. διασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους λειτουργίας, το οποίο θα καλύπτεται από τα ανταποδοτικά έσοδα αυτή της δραστηριότητας, µε τον σχεδιασµό και υιοθέτηση αποδοτικού - παραγωγικού οργανωτικού σχήµατος και συστήµατος αποκοµιδής, συλλογής και διαχείρισης απορριµµάτων. Να αναπτύσσει ολοκληρωµένη επικοινωνιακά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή του κανονισµού. Να συµβάλλει στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων. Να ενισχύει και να συνεργάζεται µε Εθελοντικές οµάδες και µη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος. Άρθρο 5 Εξαιρέσεις από τον παρόντα κανονισµό Από τις υποχρεώσεις του ήµου στον παρόντα κανονισµό εξαιρούνται οι κάτωθι περιπτώσεις: 5.1. Η συλλογή και αποκοµιδή Επικίνδυνων Απορριµµάτων, τα οποία περιλαµβάνουν Μολυσµατικά και Τοξικά επικίνδυνα απορρίµµατα και απόβλητα, που αναφέρονται στο άρθρο 3.3 και στις παραγράφους 3.3.α και 3.3.β., για τα οποία ο ήµος πρέπει, να ενηµερώνεται αρµοδίως τόσο από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας, όσο και µέσω της Υγειονοµικής του Υπηρεσίας και να ελέγχει για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας και διατάξεων σε ότι αφορά την παραγωγή συλλογή αποκοµιδή και διαχείριση αυτής της κατηγορίας απορριµµάτων, τα οποία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω επικίνδυνα απορρίµµατα: 5.1.α. Τα Μολυσµατικά επικίνδυνα απορρίµµατα - απόβλητα, που περιλαµβάνουν απόβλητα από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατοµικά, µικροβιολογικά, αιµατολογικά εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων κ.τ.λ., τα οποία θα πρέπει οδηγούνται, από τους ίδιους τους φορείς υγείας υποχρεωτικά σε καύση σε ειδικούς κλιβάνους για να προστατευθεί η δηµόσια υγεία. Επίσης στην κατηγορία των µολυσµατικών επικίνδυνων αποβλήτων περιλαµβάνονται και τα υγρά απόβλητα - λύµατα αποχετευτικών συστηµάτων, τα οποία θα πρέπει να απορρίπτονται στα ειδικά αποχετευτικά δίκτυα εάν υπάρχουν, ή να µεταφέρονται µε ειδικά βυτιοφόρα οχήµατα τα κέντρα επεξεργασίας λυµάτων.

10 5.1.β. Τα Τοξικά επικίνδυνα απορρίµµατα τα οποία υπόκεινται σε ειδική νοµοθεσία και διατάξεις λόγω της επικινδυνότητας τους, βάσει της οποίας ο έλεγχος, η συλλογή, αποκοµιδή, και διαχείριση αυτών γίνεται από ειδικούς κρατικούς φορείς και όχι από τον ήµο. Βάσει της Κ.Υ.Α /824 Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΦΕΚ Β 358/1996) «Ο ήµος µπορεί να µη δέχεται δηµοτικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν λόγω της σύνθεσης, της ποιότητας ή της ποσότητας τους - δεν είναι δυνατή η αποκοµιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους µε τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας». Ο ήµος δεν υποχρεούται στην συλλογή και αποκοµιδή απορριµµάτων - αποβλήτων τα οποία χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» όπως: ραδιενεργά απόβλητα εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση χηµικών προϊόντων γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων, εντοµοκτόνων, πτώµατα µεγάλων ζώων, κ.τ.λ.. υγρά απόβλητα, ή απόβλητα σε ηµιρευστή κατάσταση προερχόµενα από εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, κλπ, τα οποία κρίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον, λόγω της χηµικής τους σύνθεσης και τοξικότητας Η άρση και µεταφορά ογκωδών και βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους Ο καθαρισµός σταθµών και γραµµών που βρίσκονται σε στεγασµένους ή περιφραγµένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νοµή ή κατοχή σε φορείς µέσων µαζικής µεταφοράς (Μετρό, Η.Σ.Α.Π., Ο.Σ.Ε., Υπεραστικά Λεωφορεία, Τραµ κ.τ.λ.) 5.4. Ο καθαρισµός οδών, αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς (της Περιφέρειας, ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος) Επίσης ο ήµος δεν υποχρεούται να αποκοµίζει τα απορρίµµατα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγµατοποιούν εκδηλώσεις ή µισθώνουν χώρους, από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Ο ήµος µπορεί, εφ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακίνητα τους σε ιδιώτες - υπόχρεους καταβολής τελών - να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων µέτρων, για λόγους δηµόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α. - Σ.Μ.Α. κ.τ.λ.), ο ήµος, µετά από ενηµέρωση των δηµοτών, µπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράµµατα αποκοµιδής, µέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα µέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ήµος, λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για τον περιορισµό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών. Καθαριότητα δηµοσίων και δηµοτικών χώρων που χρησιµοποιούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις 5.7.α. Η καθαριότητα των δηµοσίων και δηµοτικών χώρων, που χρησιµοποιούνται από διαφόρους φορείς για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, µετά το πέρας των εκδηλώσεων, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. 5.7.β. Ο ήµος αναλαµβάνει την αποκοµιδή των απορριµµάτων, µετά το πέρας των εκδηλώσεων, µόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών µε τις αρµόδιες υπηρεσίες Καθαριότητας και Εσόδων για την καταβολή του προβλεπόµενου τέλους, όπως αυτό θα καθοριστεί µε νεότερη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίµµατα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε µέσα µηχανικής αποκοµιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σηµεία που θα τους υποδείξει το αρµόδιο Τµήµα Καθαριότητας. 5.7.γ. Στους παραβάτες του άρθρου 5 παρ. 7α&β επιβάλλεται πρόστιµο ανάλογα µε την έκταση της ρύπανσης. Καθαριότητα κοινόχρηστων ή άλλων δηµοτικών χώρων µετά την τέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητικών διοργανώσεων.

11 5.8. Σε περίπτωση διοργάνωσης σε συνεργασία µε τον ήµο αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων από πολιτιστικούς συλλόγους και λοιπούς φορείς, ο ήµος σε συνεργασία µε τους διοργανωτές φορείς, θα λαµβάνει µέτρα για την γενικότερη καθαριότητα και ευταξία στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, εφόσον ανήκουν στην αρµοδιότητα του ήµου. Εάν δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα του ήµου, τότε οι διοργανωτές φορείς θα πρέπει να λαµβάνουν µέτρα για την καθαριότητα και ευταξία στους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων. Οι δηµότες, οι κάτοικοι και οι επαγγελµατίες οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη φροντίδα και να συνεργαστούν µε τις υπηρεσίες του ήµου στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας σε υψηλά επίπεδα, κατά την περίοδο της διοργάνωσης των εν λόγω εκδηλώσεων. Σε όλους τους χώρους των εν λόγω αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων, στις κατά τόπο κεντρικές πλατείες, στις εµπορικές ζώνες, στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, στις τουριστικές ζώνες, στις παραλίες, στο λιµάνι της Παλαιάς Φώκαιας, στα περιαστικά δάση, επιβάλλεται ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία του φυσικού κάλους, την καθαριότητα, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και την ευταξία, καθ όσον αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τόσο των δηµοτών όσο και των ξένων επισκεπτών του ήµου. Η ρύπανση των χώρων αυτών και η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού καθ όλη τη διάρκεια της τέλεσης αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, επισύρει σε περίπτωση υποτροπής διπλάσιες ποινές των προβλεποµένων σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση. Ο ήµος δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη και αρµοδιότητα για την καθαριότητα των εσωτερικών ή περιφραγµένων χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών περιοχών που θα χρησιµοποιούνται από άλλους φορείς για την πραγµατοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης η καθαριότητα περιοχών αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, που δεν ανήκουν στο ήµο, πρέπει να γίνεται µε επιµέλεια, µέσα και δαπάνες των φορέων που έχουν την ευθύνη των χώρων αυτών. ηµόσια Κτίρια Μνηµεία - Αγάλµατα - Αστικός Εξοπλισµός Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα του ήµου, τα αγάλµατα, τα µνηµεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται από την κείµενη νοµοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση µνηµείων, αγαλµάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δηµόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιµα ανάλογα µε την έκταση της παράβασης. Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά. Ο αστικός εξοπλισµός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισµού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι, συµπιεστές, καλάθια και λοιπά µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, πινακίδες κτλ) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται προς το σκοπό του, που είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να µην αποτελεί εστία µόλυνσης ή αισθητικής υποβάθµισης του ήµου. Η ρύπανση των στοιχείων «αστικού εξοπλισµού» του ήµου αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιµο. Στους παραβάτες, πέραν του προστίµου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά. 4. Κεφάλαιο Γ - Υποχρεώσεις Πολιτών Άρθρο 6 Ορισµοί Χώρων παραγωγής απορριµµάτων και Υπευθύνων τήρησης των διατάξεων Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 6.1. «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου κατοικούν, µόνιµα ή πρόσκαιρα, µεµονωµένα άτοµα οικογένειες και τα συγκροτήµατα κατοικιών (πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτηµάτων είναι ο διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων και καταστηµάτων του κτιρίου «Επιχειρήσεις - Καταστήµατα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια, βιοτεχνίες και βιοµηχανίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι:

12 Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους Για ανώνυµες εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, ιευθύνων Σύµβουλος και Γενικός ιευθυντής Για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, ο διαχειριστής τους Για Οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες, ο ιαχειριστής Για Σωµατεία, ο Πρόεδρος και το ιοικητικό Συµβούλιο Για κοινοπραξίες αποτελούµενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν Για κοινοπραξίες αποτελούµενες από νοµικά πρόσωπα, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων που τις αποτελούν «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλµατα, µόνιµα ή πρόσκαιρα, στους οποίους υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους, νοµέας ή κάτοχός τους «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός ή εκτός σχεδίου στους οποίους υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος αυτών «Βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες και εργαστήρια» θεωρούνται οι στεγασµένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιµοποιούνται από βιοµηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητές τους και την υποστήριξη τους. Στις µονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι συγκεκριµένο πρόσωπο, οριζόµενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της µονάδας και γνωστοποιούµενο στο ήµο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της µονάδας «Υπεύθυνοι µεταφοράς και Μεταφόρτωσης» θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, καθώς και οι οδηγοί, χειριστές µηχανηµάτων και γενικά όλοι οι έχοντες άµεση σχέση µε τις εργασίες αυτές. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα εσωτερικά µη ογκώδη δηµοτικά (αστικά) απορρίµµατα 7.1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίµµατα αυτά, έτσι όπως αυτοί χαρακτηρίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισµού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων που ο ήµος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους. Τις ηµέρες και ώρες διέλευσης των απορριµµατοφόρων, οφείλουν να έχουν συσκευασµένα τα απορρίµµατα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει, πριν την ώρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου, να έχουν τοποθετήσει σε κάδο µηχανικής αποκοµιδής ή σε συµπιεστή που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελµατική στέγη τους. Σε περιοχές στις οποίες δεν πραγµατοποιείται µηχανική αποκοµιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προς αποκοµιδή απορρίµµατα, καλά συσκευασµένα, σε προκαθορισµένη θέση, που έχει υποδειχθεί από τις υπηρεσίες καθαριότητος Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριµµάτων του κτιρίου µέχρι την αποκοµιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου ή τοποθέτησης της πρόσοψης του κτιρίου εσωτερικά της οικοδοµικής γραµµής, ο χώρος αυτός µπορεί να γίνει το προκήπιο ή ο παρόδιος ακάλυπτος χώρος (άρθρο 376 Π 27/99 περί κώδικα βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας) α) Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής, οι συµπιεστές και κάθε άλλο µέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις κατόπιν µελέτης του Τµήµατος Καθαριότητας του ήµου, η οποία είναι και η µόνη αρµόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την µετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (µόνιµης ή προσωρινής). Η παρεµπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών µέσων, η µετακίνηση των κάδων µηχανικής αποκοµιδής και λοιπών µέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων και µικροαπορριµµάτων και η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «π», καθώς και η εσκεµµένη φθορά των ανωτέρω µέσων, αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιµο. β) Η µερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων µέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, συνέπεια πρόσκρουσης ή βανδαλισµού, επισύρει κάθε φορά πρόστιµο.

13 γ) Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφηµιστικών αφισών και η αναγραφή συνθηµάτων σε κάδους ή άλλα µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων επισύρει κάθε φορά πρόστιµο Για λόγους που σχετίζονται µε την δηµόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αισθητική της πόλης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους µηχανικής αποκοµιδής και τα λοιπά µέσα προσωρινής αποθήκευσης. Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο ήµος επιβάλλει κάθε φορά για κάθε σακούλα ή αντικείµενο καθώς και για σκουπίδια µη συσκευασµένα καταλλήλως, αντίστοιχα πρόστιµα Σε περιοχές όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την µηχανική αποκοµιδή και χρήση κάδων ή άλλων µέσων προσωρινής αποθήκευσης, οι υπεύθυνοι, υποχρεούνται, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα σε πλαστικούς σάκους καλά κλεισµένους, έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχοµένου τους επί της οδού, να τοποθετούν τους πλαστικούς σάκους µπροστά από την ιδιοκτησία κάθε κατοίκου, το πολύ µία ώρα πριν τη διέλευση του απορριµµατοφόρου και στην περίπτωση που η αποκοµιδή γίνεται νύχτα, όχι πριν τις 20:00 µ.µ. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριµµάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέµασµά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόµο ή το πεζοδρόµιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών ισχύουν οι κυρώσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου για κάθε σακούλα ή αντικείµενο Ειδικότερα για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χονδρεµπορικές επιχειρήσεις, super market κ.τ.λ., που παράγουν µεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συµπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, στα πάσης φύσεως απορρίµµατα και τις συσκευασίες, που τοποθετούν προς αποκοµιδή, να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συµπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κ.τ.λ.) και να τα εναποθέτουν στα µέσα µηχανικής αποκοµιδής, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος ή, εφόσον στην περιοχή δεν εκτελείται µηχανική αποκοµιδή ή ο όγκος των απορριµµάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών µέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, σε συνεννόηση µε το αρµόδιο Τµήµα Καθαριότητας, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα µε την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή ο ήµος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιµο. Σε περίπτωση µεγάλου όγκου ή υποτροπής το πρόστιµο διπλασιάζεται Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους µέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων (κάδους, πρόπερς, συµπιεστές, καλάθια κ.τ.λ.), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Εφ όσον τα µέσα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν ληφθεί από τους υπευθύνους τα απαιτούµενα προστατευτικά µέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης και των κινδύνων διασποράς ή διαρροής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα ογκώδη δηµοτικά (αστικά) απορρίµµατα 8.1. Γενική διάταξη για τα ογκώδη αντικείµενα Τα απορρίµµατα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριµµάτων. Παραλαµβάνονται από το ήµο, µόνον εφόσον διαθέτει τα µέσα και έχει τη δυνατότητα αποκοµιδής ογκωδών ηµοτικών (αστικών) απορριµµάτων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων µε την Υπηρεσία Καθαριότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Στην περίπτωση που ο ήµος δύναται να αποκοµίσει τα απορρίµµατα αυτά, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: α) Να καταβάλλουν υπέρ του ήµου το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής ανά ογκώδες αντικείµενο, ανάλογα µε το είδος του, όπως αυτό θα προσδιοριστεί µε νεότερη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. β) Να παραδίδουν τα αντικείµενα την ηµέρα, την ώρα και στο σηµεία που θα καθορίσει ο ήµος γ) Να µην εναποθέτουν ογκώδη αντικείµενα στο πεζοδρόµιο, στο οδόστρωµα ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν αλλά µόνον σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ήµου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν αρµοδίως στον ενδιαφερόµενο µε σχετική έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση για την ηµέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει να εναποθέτουν προσωρινά τα προς αποκοµιδή αντικείµενα. Τα

14 αντικείµενα πρέπει να τοποθετούνται σε σηµείο ώστε να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχηµάτων και να είναι ευχερής η αποκοµιδής τους. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο και η παράβαση αυτή συνιστά άνευ αδείας κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, για την οποία εφαρµόζονται όσα προβλέπονται από τον Κανονισµό κοινοχρήστων χώρων Συσκευασίες Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου και σε περιορισµένες ποσότητες, που προέρχονται από καταστήµατα, γραφεία κ.τ.λ., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.τ.λ..) δια συµπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κ.τ.λ.). Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή, ο ήµος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιµο. Σε περίπτωση υποτροπής ή σε περιπτώσεις µεγάλης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, παρεµποδίζεται της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων το πρόστιµο διπλασιάζεται Προϊόντα κηπευτικών εργασιών: α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κ.τ.λ.., εάν µεν έχουν µικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων ή συµπιεστών, όπως τα οικιακά απορρίµµατα, εάν δε, έχουν µεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασίας αποκοµιδής ογκωδών αντικειµένων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου. Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του πεζοδροµίου χωρίς συσκευασία (χύµα), ή χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του παρόντος, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιµο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα µε τον όγκο και την έκταση της κατάληψης. β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαριά κ.τ.λ., συσκευάζονται σε ελαφρά δεµάτια, δεµένα µε ανθεκτικό σκοινί ή σύρµα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς αποκοµιδή εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 γ του άρθρου 8. γ) Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους µε δικά τους µέσα. Απαγορεύεται η ανάµειξή τους µε οικιακά απορρίµµατα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο. Το πρόστιµο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις Υπευθύνων ειδικών απορριµµάτων 9.1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ήµος διαθέτει την υποδοµή και έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριµµάτων από βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ.2&3 του παρόντος κανονισµού, περισυλλέγει τα απορρίµµατα αυτά βάσει ειδικού προγράµµατος, που ανακοινώνει στους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι µε την σειρά τους έχουν υποχρέωση: Να καταβάλλουν υπέρ του ήµου το προβλεπόµενο τέλος αποκοµιδής όπως αυτό θα καθοριστεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Να τηρούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη δηµοτικά απορρίµµατα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ Στην περίπτωση που ο ήµος δεν έχει δυνατότητα αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριµµάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2&3, οι υπεύθυνοι βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.τ.λ.. υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα απορρίµµατα µε δικά τους µέσα. Επίσης υποχρεούνται, µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής, να τα κρατούν συσκευασµένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών τους και να µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο, το οδόστρωµα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Για τους παραβάτες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 γ Ειδικά για τα µη µολυσµατικά απόβλητα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων - εκτός εκείνων που εξαιρούνται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 - οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωµένοι: α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόµενες κλειστές πρέσες, β) για τον εµφανή χαρακτηρισµό τους ως «απορρίµµατα νοσοκοµειακά, µη επικίνδυνα, µη τοξικά» µε αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, τους σάκους και τις

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού - Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού Η καθαριότητα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Εισαγωγικά Ο παρών κανονισμός δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας να διατηρείται καθαρή, αλλά εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 20/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 192/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα