ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση της καθαριότητας της πόλης και η διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. 2) Η σωστή διαχείριση των απορριµµάτων στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση). 3) Η γνωστοποίηση και συµµόρφωση στις σχετικές γενικές και ειδικές διατάξεις. 4) Η αποτροπή ρύπανσης και υποβάθµισης του περιβάλλοντος. 5) Η προστασία της φύσης και της ατµόσφαιρας. 6) Η λήψη των αναγκαίων µέτρων για την επίτευξη αυτών των σκοπών 7) Με βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν, όταν δεν είναι αντίθετες µε τις γενικές διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, των διατάξεων του υγειονοµικού Κανονισµού, των αστυνοµικών και άλλων ειδικών διατάξεων. ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού στο ήµο µας ανήκει στο ήµαρχο και τον Αντιδήµαρχο καθαριότητας. Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης, οφείλουν να συµβάλλουν στην όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη εκτέλεση του έργου των παραπάνω αρχών. ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ως απορρίµµατα-στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή τα αντικείµενα που έχουν στερεά µορφή, προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, και είναι εγκαταλελειµµένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Αυτά, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τις κοινοτικές διατάξεις, ταξινοµούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙ ΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ- ΒΛΑΒΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Τα αστικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν: 1) Εσωτερικά απορρίµµατα ογκώδη και µη, που προέρχονται από οικίες, καταστήµατα, γραφεία, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς, επαγγελµατικούς χώρους, Κέντρα Υγείας, ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία και γενικότερα από όλους τους χώρους όπου αναπτύσσονται ανθρώπινες δραστηριότητες. 2) Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε µορφής και προέλευσης, που βρίσκονται σε δρόµους, πεζοδρόµια, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ. 3) Προϊόντα κηπουρικής προέλευσης (κλαριά, φύλλα, χόρτα κλπ.). 4) Επικίνδυνα απορρίµµατα (µπαταρίες - φάρµακα- σύριγγες κλπ.). 3.2 ΕΙ ΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν: 1) Υπόλοιπα βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, συνεργείων αυτοκινήτων, υπεραγορών τροφίµων, κέντρων διασκέδασης και άλλων µονάδων παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. Τα παραπάνω απορρίµµατα δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά, λόγω του όγκου τους, της ποσότητας τους, της µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (µέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κλπ.) 2) Υπόλοιπα νοσοκοµείων - θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογοανατοµικά, µικροβιολογικά, αιµατολογικά εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων κλπ. Αυτά οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους. 3) Προϊόντα και υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές εργασίες. 4) Απόβλητα που δεν µπορούν να µεταφερθούν µε τις συνηθισµένες µεθόδους και οχήµατα.

2 5) Αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα γενικά, καθώς και µέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειµµένα, κατά τις κείµενες διατάξεις. 6) Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού νεκροταφειακών χώρων. 3.3 ΤΟΞΙΚΑ-ΒΛΑΒΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Σαν τέτοια απορρίµµατα θεωρούµε όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, εκρηκτικά υλικά, ραδιενεργά υλικά κλπ.). Η αποκοµιδή των παραπάνω καθώς και η συλλογή και διάθεση γίνεται µε διαφορετικούς τρόπους και µεθόδους αλλά και µε µεταφορικά µέσα πέραν των συνηθισµένων. ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Με τον όρο διαχείριση απορριµµάτων εννοούµε τη συλλογή, µεταφορά, διαλογή, αποθήκευση και εναπόθεση, όπως και τις αναγκαίες εργασίες επεξεργασίας τους για την επαναχρησιµοποίηση, ανάκτηση ή ανακύκλωση πρώτων υλών. Συγκεκριµένα εννοούµε: 1) Συλλογή: τον τρόπο συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων µέχρις ότου πραγµατοποιηθεί η παραλαβή τους από τις υπηρεσίες του ήµου. 2) ιαλογή στην πηγή: τους τρόπους και µεθόδους αρχικής συλλογής υλικών µε σκοπό την ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση ή ανάκτησή τους. 3) Αποκοµιδή: τις εργασίες που αφορούν στην παραλαβή και φόρτωση των απορριµµάτων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης στα µέσα µεταφοράς και ακολούθως στους τόπους διάθεσης. 4) ιάθεση: τις εργασίες που γίνονται στο χώρο τελικής αποκοµιδής και εναπόθεσης, που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και τις εργασίες ανακύκλωσης, επαναχρησιµοποίησης, ανάκτησης και παραγωγής ενέργειας. 5) Καθαριότητα εξωτερικών χώρων: όλες τις εργασίες περισυλλογής και αποµάκρυνσης απορριµµάτων από τους δρόµους, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους γενικώς και από ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις. 6) Σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων: τους χώρους απλών ή σύνθετων εγκαταστάσεων και εξοπλισµών, υπαίθριων ή στεγασµένων χώρων, για τη µεταφόρτωση των απορριµµάτων που αποκοµίζονται από όλες τις περιοχές του ήµου και µεταφέρονται µε κατάλληλες µεθόδους και οχήµατα στους τόπους τελικής επεξεργασίας ή στις χωµατερές. Β. Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Τ Ο Υ Η Μ Ο Υ ΑΡΘΡΟ 5ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Με βάση τον παρόντα Κανονισµό, οι υποχρεώσεις του ήµου καθορίζονται ως εξής: 1) Η συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των µη ογκωδών αστικών απορριµµάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισµού. Η αποκοµιδή γίνεται βάσει προγράµµατος, που καταρτίζεται από την υπηρεσία καθαριότητας και γνωστοποιείται στους υπευθύνους. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά αυτοκίνητα του ήµου στο σταθµό µεταφόρτωσης ή στη χωµατερή ή όπου αλλού ορίσει ή επιλέξει η ηµοτική αρχή. 2) Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριµµάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 1 του παρόντος Κανονισµού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώµατα κλπ.). Τα απορρίµµατα µπορούν να αποσύρονται µετά από χρόνο που ορίζεται µέσα σε ένα δεκαπενθήµερο από την ειδοποίηση στην αρµόδια υπηρεσία καθαριότητας του ήµου ή βάσει κάποιου ειδικού προγράµµατος, που µπορεί να εφαρµόζει ο ήµος για το σκοπό αυτό. Οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν ειδικό τέλος αποκοµιδής, που έχει καθορίσει το ηµοτικό Συµβούλιο µε τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του. 3) Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες συλλογής και αποµάκρυνσης σκουπιδιών και απορριµµάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι µέθοδοι σκουπίσµατος ορίζονται από το ήµο, αναλόγως των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιµων µέσων. Για να διατηρηθούν οι εξωτερικοί χώροι καθαροί ο ήµος υποχρεούται να τοποθετεί κατά διαστήµατα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων ή άλλους ειδικούς κάδους που δέχονται τα υπόλοιπα κατανάλωσης, µικροαντικείµενα κλπ.

3 4) Η εκπόνηση και εφαρµογή προγράµµατος διαλογής στην πηγή για ανακύκλωση απορριµµάτων, ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση πρώτων υλών σε όλη την έκταση του ήµου ή σε προεπιλεγµένες συνοικίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα παραπάνω προγράµµατα ο ήµος οφείλει, µε ανακοινώσεις, να γνωστοποιεί κατά τακτά διαστήµατα στους κατοίκους. Η ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και δροµολόγια οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων ή για τυχόν αλλαγές και για τις ώρες πλυσίµατος οδών και κοινόχρηστων χώρων. 5) Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντα Κανονισµού, όπως προβλέπει το άρθρο 79, παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (.Κ.Κ.). 6) Η λήψη έκτακτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων. 7) Η προστασία & περιποίηση όλων των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου του ήµου, δηλ. σε οδούς, πλατείες κλπ. 8) Η διαχείριση των αποβλήτων - ανακυκλώσιµων υλικών (ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών, χαρτιού, γυαλιού, αλουµινίου, πλαστικού κλπ.), µέσω της τοποθέτησης ειδικών κάδων ανακύκλωσης. 9) Ο ήµος έχει υποχρέωση να προµηθεύει και να διαθέτει στους εργαζόµενους στην καθαριότητα στολές εργασίας, για την οµοιόµορφη εµφάνισή τους αλλά και την προστασία της υγείας τους. Τον έλεγχο για τις υποχρεώσεις των εργαζοµένων έχουν οι προϊστάµενοι της υπηρεσίας τους, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για αυτές. Οι δε εργαζόµενοι έχουν υποχρέωση: Να εφαρµόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Να χρησιµοποιούν τα ατοµικά µέσα προστασίας. Να τηρούν τις διατάξεις και µηχανισµούς ασφαλείας. Να παρακολουθούν τα κατά περιόδους σχετικά σεµινάρια σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας. ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ο ήµος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκοµιδή απορριµµάτων-αποβλήτων του άρθρου 3, παρ. 3.2 και 3.3 καθώς και αυτών που χαρακτηρίζονται τοξικά επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές διατάξεις, κυρίως υγειονοµικές, όπως: 1) Ραδιενεργά απόβλητα 2) Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες 3) Απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων. 4) Απόβλητα από εκµετάλλευση λατοµείων. 5) Γεωργικά απόβλητα προερχόµενα από περιττώµατα ζώων ή µετά από χρήση γεωργικών φαρµάκων, εντοµοκτόνων κλπ. 6) Υγρά απόβλητα σε δίκτυα αποχετεύσεων. 7) Υγρά από καταλύτες αυτοκινήτων. 8) Προϊόντα & υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, επιδιορθώσεις και γενικά οικοδοµικές εργασίες. Στους παραβάτες που εκθέτουν τα υλικά αυτά επιβάλλεται πρόστιµο από 100 έως 300 ευρώ ( ). ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Εντός των ορίων του ήµου απαγορεύονται: 1) Η εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων που εκπέµπουν, παράγουν ή καταλείπουν προϊόντα και απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως τοξικά και επικίνδυνα από τις ελληνικές κοινοτικές διατάξεις και νόµους. 2) Η διαµόρφωση χώρων και χωµατερών οποιασδήποτε µορφής. 3) Οι εργασίες πάσης φύσεως που εκτελούνται από δηµόσιους οργανισµούς ή εργολάβους σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προηγούµενη άδεια του ήµου. Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου αυτού επιβάλλεται από το ήµο πρόστιµο από 100 έως 300 ευρώ ( ). Γ. Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ω Ν ΑΡΘΡΟ 8ο

4 ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Για την εφαρµογή των επόµενων διατάξεων του Κανονισµού αυτού οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 1) Κατοικίες: Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτοµα ή οικογένειες και υπεύθυνοι είναι, όσον αφορά τις οικογένειες, οι δύο σύζυγοι, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις τα άτοµα που κατοικούν σε αυτές. 2) Καταστήµατα: Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι στους οποίους λειτουργούν πάσης φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις, όπως και κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, στο όνοµα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων αυτών, που χαρακτηρίζονται σαν κατάστηµα. 3) Γραφεία: Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλµατα µόνιµα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνοι είναι: α) Για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνοµα των οποίων ασκείται το επάγγελµα. β) Για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής. γ) Για τις ανώνυµες εταιρίες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό. δ) Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο προϊστάµενος διοικητικού. 4) Βιοµηχανίες - Βιοτεχνίες: Για τις βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές µονάδες καθώς και τις υπεραγορές τροφίµων και τα κέντρα διασκεδάσεως, υπεύθυνος είναι συγκεκριµένο πρόσωπο, που ορίζεται εκάστοτε από την διεύθυνση της µονάδας και γνωστοποιείται στο ήµο. Σε περίπτωση που δεν οριστεί υπεύθυνος και δεν γνωστοποιηθεί, υπεύθυνος θεωρείται πάντα, ο κατά νόµο υπεύθυνος της επιχείρησης. 5) Οικόπεδα: Θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός ή εκτός σχεδίου και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή νοµέας αυτών. 6) Οικοδοµές: Ως υπεύθυνοι γενικά οικοδοµικών εργασιών προσδιορίζονται οι ιδιοκτήτες ή οι νοµείς των ακινήτων. Ως υπεύθυνοι έργων δηµοσίων οργανισµών, προσδιορίζονται οι αντίστοιχοι εργολάβοι του έργου. ΑΡΘΡΟ 9ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩ Η ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 1) Οι υπεύθυνοι για τα απορρίµµατα αυτά, όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισµού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων, που ο ήµος έχει καταρτίσει για τη γειτονιά τους. Τη µέρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου, οι δηµότες οφείλουν να έχουν συσκευασµένα τα απορρίµµατά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους έγκαιρα και προ της διέλευσης του απορριµµατοφόρου, να έχουν τοποθετήσει µέσα στον κάδο µηχανικής αποκοµιδής, που βρίσκεται πλησιέστερα επί του δρόµου της κατοικίας τους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, επιβάλλεται από το ήµο πρόστιµο 50. 2) Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις από την υπηρεσία καθαριότητας. Η υπηρεσία καθαριότητας του ήµου είναι η µόνη αρµόδια για τη µετακίνηση ή αλλαγή θέσης των κάδων (µόνιµης ή προσωρινής). Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται από το ήµο πρόστιµο 50. 3) Για λόγους που σχετίζονται µε την αισθητική της πόλης και τη δηµόσια υγεία, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους µηχανικής αποκοµιδής. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, επιβάλλεται από το ήµο πρόστιµο 15 ανά σακούλα. 4) εν επιτρέπεται η τοποθέτηση σάκων απορριµµάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέµασµά τους στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, επιβάλλεται από το ήµο πρόστιµο 15 ανά σακούλα. 5) Σε περίπτωση που στην περιοχή δεν υπάρχουν κάδοι µηχανικής αποκοµιδής σε απόσταση 100 µέτρων από την κατοικία τους, οι ηµότες οφείλουν να µην εναποθέτουν τα απορρίµµατα σε τις προηγούµενες ηµέρες πριν την διέλευση του απορριµµατοφόρου. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται από το ήµο πρόστιµο 15 ανά σακούλα. 6) Οι ηµότες υποχρεούνται να ξεχωρίζουν τα ανακυκλώσιµα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 5, παρ. 8 του παρόντος Κανονισµού & να εναποθέτουν αυτά σε ειδικούς κάδους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, επιβάλλεται από το ήµο πρόστιµο 50. 7) Η εναπόθεση οικοδοµικών υλικών, σιδερικών, ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών στους κάδους µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, τιµωρείται µε πρόστιµο από 50.

5 ΑΡΘΡΟ 10ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ & ΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΓΚΩ Η ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 1) Τα απορρίµµατα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαµβάνονται από το ήµο µετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: 1.1 Να καταβάλλουν υπέρ του ήµου Ειδικό τέλος αποκοµιδής. 1.2 Να µην βγάζουν τα ογκώδη απορρίµµατα στο πεζοδρόµιο από πριν, αλλά µόνο το πρωινό της ηµέρας, που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό απορριµµατοφόρο και να τα τοποθετούν σε σηµείο, που δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό χώρο και θα εφαρµόζεται η καταβολή σχετικού τέλους κατάληψης δηµοτικού χώρου επιπλέον δε, θα καταβάλλεται και πρόστιµο ύψους 50. 2) Ειδικότερα για τα καταστήµατα, γραφεία κλπ. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας, που τοποθετούν για αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ.), να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πίεσης, περίδεσης κλπ. Στους µη συµµορφούµενους µε τη διάταξη αυτή ο ήµος επιβάλλει πρόστιµο ) εν επιτρέπεται η αυθαίρετη εναπόθεση αντικειµένων σε κοινόχρηστους χώρους, ρέµατα, όχθες ποταµών, αποστραγγιστικές τάφρους, αγροτικούς δρόµους & συλλέκτες οµβρίων υδάτων. Στους παραβάτες ο ήµος επιβάλλει πρόστιµο 300 έως ) Τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών: 4.1 Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κλπ., συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίµµατα. Για απορρίµµατα που δεν είναι τοποθετηµένα σε σάκους αλλά είναι επί του πεζοδροµίου ασυσκεύαστα (χύµα), επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιµο Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαριών, γκαζόν κλπ. Συσκευάζονται σε ελαφρά δέµατα, δεµένα µε ανθεκτικό σχοινί ή σύρµα, για την εύκολη φόρτωσή τους. εν βγαίνουν και αυτά στο πεζοδρόµιο. Και εδώ ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν στην παράγραφο Υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος αποµακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπευθύνους µε δικά τους µέσα. Για έκθεση ή εγκατάλειψη υπολοίπων χώµατος και κοπροχώµατος επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιµο ) Για τις µεγάλες ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές οι δηµότες οφείλουν να τηλεφωνούν στον υπεύθυνο καθαριότητας για τη µεταφορά τους καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος αποκοµιδής και µεταφοράς. Σε καµία περίπτωση δεν εναποτίθενται σε πεζοδρόµια και σε κοινόχρηστους χώρους πριν την ηµέρα της αποκοµιδής, η οποία θα προγραµµατίζεται από την υπηρεσία. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 50. ΑΡΘΡΟ 11ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Τα απορρίµµατα που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 3.2 και 3.3 συλλέγονται, αποκοµίζονται και µεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους της κατηγορίας αυτής, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το άρθρο 8 του παρόντος Κανονισµού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται µέχρι την ηµέρα αποκοµιδής, να τα κρατούν συσκευασµένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να µην τα τοποθετούν στο πεζοδρόµιο ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται αυστηρώς να επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, όχθες χειµάρρων, παραποτάµια ζώνη, παλαιά λατοµεία, ρέµατα, πάρκα, άλση, αγροτικούς και δασικούς δρόµους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γιατί γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθµιση στο περιβάλλον. Στους παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 του παρόντος Κανονισµού.. Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ω Ν ΑΡΘΡΟ 12ο ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

6 Οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, µικροπωλητές και έµποροι λαϊκών αγορών οφείλουν να διατηρούν τους γύρω από αυτές χώρους πάντοτε καθαρούς, να συλλέγουν τα κάθε είδους υπολείµµατα & απορρίµµατα σε ανθεκτικούς σάκους για να γίνει στη συνέχεια η αποκοµιδή τους από απορριµµατοφόρα του ήµου. Στους παραβάτες επιβάλλεται από το ήµο πρόστιµο 50. Σε περίπτωση που η παράβαση γίνει για 3η φορά, ο ήµος ζητάει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας & την οριστική αποµάκρυνση από τις λαϊκές αγορές της πόλης. ΑΡΘΡΟ 13ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ & Ο ΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η απόρριψη από πεζούς ή οδηγούς άχρηστων αντικειµένων (χαρτιά, πακέτα, υπόλοιπα µικροσυσκευασίας τροφίµων ή αντικειµένων ατοµικής χρήσεως) καθ' οδόν δεν επιτρέπεται. Το ίδιο ισχύει και για τους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του ήµου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) από περιπατητές, θαµώνες, δηµότες κλπ. Τα παραπάνω αντικείµενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια µικροαπορριµµάτων ή στους κάδους απορριµµάτων. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται από το ήµο πρόστιµο 20. ΑΡΘΡΟ 14ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Καταστήµατα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε µορφής απορριµµάτων, από την κατανάλωση των προσφερόµενων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρα φαγητά κλπ.), οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριµµάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έµπροσθεν χώρο και τον περίγυρο. Στους µη συµµορφούµενους µε τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο 100. ΑΡΘΡΟ 15ο ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν κατόπιν αδείας δηµοτικούς και κοινοχρήστους χώρους, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς, µε δικά τους µέσα και µε την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισµού από τα συνεργεία του ήµου. Στους µη συµµορφούµενους µε τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο 100. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόµενη φορά, ο ήµος έχει δικαίωµα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή οριστικά. ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ Οι κάτοικοι µονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές καταστηµάτων οφείλουν να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδροµίων τους, να καθαρίζουν τα άγρια χόρτα που τυχόν φύονται σε αυτά, για αισθητικούς λόγους καθώς και για λόγους απορροής των υδάτων και πρόληψης πυρκαγιών. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 100. ΑΡΘΡΟ 17ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Οι ηµότες οφείλουν να προστατεύουν τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου (πεζοδρόµια, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές κλπ.). 1) Σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να προβούν σε κοπή ή κλάδεµα δένδρων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς να απευθύνονται στην υπηρεσία πρασίνου του ήµου. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 50. 2) Οι επιχειρήσεις (καφετέριες, καφενεία, εστιατόρια, εµπορικά καταστήµατα κλπ.) δεν µπορούν να καλύπτουν τα δέντρα µε αυθαίρετες κατασκευές, χωρίς άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο από 100 έως ) Όλοι οφείλουµε να διατηρούµε τα πάρκα, αλσύλλια, κόµβους κλπ. εντός των ορίων του ήµου καθαρά. εν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριµµάτων στους χώρους αυτούς. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο από 50. 4) εν επιτρέπεται αυθαίρετη κοπή δέντρου στα δάση & αλσύλλια εντός των ορίων του ήµου. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε τις προβλεπόµενες από τους

7 Νόµους διατάξεις. 5) εν επιτρέπεται η διαµονή ή διάβαση πεζών στους χώρους πρασίνου του ήµου. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο 50. ΑΡΘΡΟ 18ο ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Η πληµµελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, εµπορευµάτων, οικοδοµικών υλικών κλπ., µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισµό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στη χορηγούµενη από το ήµο άδεια κατάληψης πεζοδροµίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται και τα µέσα προστασίας που πρέπει να πάρει ο αιτών, ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισµού τους. Αν όµως, από την πληµµελή εφαρµογή των παραπάνω προστατευτικών µέτρων, προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων, τότε ο ήµος πέραν των προβλεποµένων άλλων κυρώσεων από την κείµενη νοµοθεσία, επιβάλλει και πρόστιµο κατά των υπευθύνων, που µπορεί να κυµαίνεται από 50 έως 100 ανάλογα µε τη σοβαρότητα της ρύπανσης. ΑΡΘΡΟ 19ο ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ) 1) Οι κοινόχρηστοι χώροι κατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασµένοι ή µη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε τη φροντίδα των υπευθύνων και µε κάθε πρόσφορο µέσο, ακόµη και αν τα απορρίµµατα προέρχονται από τρίτους. Οι ιδιοκτήτες ή νοµείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίµµατα, ακόµη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να περιφράσσουν τα οικόπεδά τους (σύµφωνα τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Τέλος, αν οι υπεύθυνοι αδιαφορούν και µετά τις σχετικές συστάσεις ή την ανάρτηση ενηµερωτικής πινακίδας, ο ήµος έχει το δικαίωµα να παρέµβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας στους υπεύθυνους τα έξοδα, µε βάση τη σχετική έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου και πρόστιµο που κυµαίνεται από 100 έως ) Οι υπεύθυνοι των οικοπέδων µέσα στα οποία υπάρχουν δένδρα (παραγωγικά ή µη) οφείλουν να τα κλαδεύουν µε τέτοιο τρόπο ώστε τα κλαδιά τους να µην εκτείνονται σε κοινόχρηστους χώρους (κυρίως πεζοδρόµια, δρόµους), να µην εµποδίζουν τη διέλευση πεζών, οχηµάτων, καθώς και να µην εµποδίζουν την ορατότητα των σηµάτων. Στους παραβάτες γίνεται σύσταση και, αν µέσα στο διάστηµα που θα καθορίσει η υπηρεσία δεν συµµορφωθούν, η Υπηρεσία Πρασίνου προβαίνει στην κοπή αυτών και επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιµο 50 έως 100. ΑΡΘΡΟ 20ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 1) Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά µεταφορικά µέσα ξηρού φορτίου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυµµένο µε µουσαµά. Τα απορρίµµατα οιασδήποτε µορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως µετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αµέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του ήµου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο, µε βάση τη σχετική έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε όσους δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο ήµος επιβάλλει πρόστιµο 150 έως ) Ειδικότερα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα µεταφορικά µέσα (υγρού φορτίου, µπετόν κλπ.) πρέπει να προστατεύουν από τη ρύπανση τόσο τους κοινόχρηστους χώρους του ήµου όσο και τους ιδιωτικούς (στεγασµένους και µη). Σε όσους δεν συµµορφώνονται µε την πιο πάνω διάταξη, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 500. ΑΡΘΡΟ 21ο ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΠ. Για όλα τα οχήµατα τα οποία εγκαταλείπονται σε δηµόσιους δηµοτικούς, κοινόχρηστους ή µη χώρους και οδούς και αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία, την ασφάλεια και ιδιωτική περιουσία των δηµοτών αυτού του ήµου εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο Π 116/2004 (ΦΕΚ 907Β/ ).

8 Για την εφαρµογή των ανωτέρω υπεύθυνο είναι η Υπηρεσία Καθαριότητας, που εντοπίζει τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα και επικολλά ειδικό αυτοκόλλητο που το χαρακτηρίζει ως εγκαταλελειµµένο. Αν το όχηµα δεν αποµακρυνθεί εντός 30 ηµερών από την επικόλληση του αυτοκόλλητου, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιµο 300 και το όχηµα περιέρχεται στην κατοχή του ήµου. Τα παραπάνω οχήµατα παραδίδονται από το ήµο σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. και παραµένουν στο σηµείο συλλογής, για δέκα µέρες. Αν το όχηµα αναζητηθεί µέσα στο διάστηµα αυτό παραδίδεται στον ιδιοκτήτη εφόσον καταβληθούν τα έξοδα µεταφοράς και φύλαξης. Όταν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, τα προαναφερόµενα οχήµατα προωθούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π 116/2004, προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεµαχισµό και διάθεση. ΑΡΘΡΟ 22ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Με τη βεβαίωση, από τα αστυνοµικά όργανα του ήµου, των παραβάσεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί υπαίθριου εµπορίου και των αποφάσεων που ρυθµίζουν αυτό, οι παραβάτες οφείλουν να αποµακρύνουν τα είδη που διαθέτουν προς πώληση και τα µέσα που χρησιµοποιούν για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που οι παραβάτες αρνούνται να συµµορφωθούν µε τα ανωτέρω, τα αρµόδια όργανα µεριµνούν για τη µεταφορά των εν λόγω ειδών και µέσων για φύλαξη, στις αποθήκες του ήµου. Τα παραπάνω είδη αποδίδονται στους δικαιούχους, εφόσον καταβληθούν εντός 10 ηµερών οι δαπάνες φύλαξης, µεταφοράς και πρόστιµο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 300. Όταν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, τα εν λόγω είδη κατάσχονται και εκπλειστηριάζονται σύµφωνα µε τις οικείες, αναγκαστικής εκτέλεσης, διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας. ΑΡΘΡΟ 23ο ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1) Οι συνοδοί σκύλων είναι υποχρεωµένοι να φροντίζουν, ώστε τα ζώα τους να µη λερώνουν σε δηµόσιους και κοινόχρηστους χώρους. Επίσης, τα ζώα τους δεν επιτρέπεται να εισέρχονται σε πλατείες, πεζόδροµους, παιδικές χαρές, αθλητικούς και λοιπούς ελεύθερους χώρους. Στους παραβάτες συνοδούς σκύλων αυτής της παραγράφου επιβάλλεται πρόστιµο 50. 2) Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδοµικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών, καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν κάθε φορά τα πεζοδρόµια, οδοστρώµατα κλπ. Η µη αποκατάσταση, εντός 48 ωρών, του τµήµατος εκείνου του δηµοσίου ή κοινόχρηστου χώρου, ύστερα από κατασκευή έργων από εργολάβους ηµόσιων έργων και γενικά κοινωφελών έργων, τιµωρείται µε πρόστιµο 100 έως ) Το γέµισµα του κρασπεδόρειθρου µε τσιµέντο για τη δηµιουργία µικρής ράµπας, προς διευκόλυνση της εισόδου σε γκαράζ απαγορεύεται. Μόνο καθ' υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας του ήµου, επιτρέπεται τέτοια παρέµβαση, συνοδευόµενη από την ανάλογη διαµόρφωση κρασπέδων. 4) Η διενέργεια διαφηµίσεων υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου. Στους µη συµµορφούµενους επιβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 9. του Ν. 1828/1989 πρόστιµο κατά περίπτωση ως εξής: α) Επικόλληση αφισών και διαφηµιστικών εντύπων στους κάδους απορριµµάτων, στις πινακίδες ρύθµισης της κυκλοφορίας κλπ., και γενικά στους χώρους όπου απαγορεύεται η αφισοκόλληση: πρόστιµο από 100 έως 500. β) Αυθαίρετη τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους: πρόστιµο 300 ανά πλαίσιο συν τα έξοδα αποξήλωσης. γ) Η ρύπανση σε µνηµεία, κτίρια, κάδους κλπ. µε σπρέι ή χρώµατα. Επιβάλλεται πρόστιµο 200 έως 500 και ακολουθούνται οι προβλεπόµενες από το Νόµο διαδικασίες ποινικής δίωξης. δ) Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν διαφηµιστικά έντυπα κλπ.: πρόστιµο 100 έως στον διαφηµιζόµενο και στον διαφηµιστή. ε) ιαφηµιστικά αυτοκόλλητα επικολληµένα επί των καταστρωµάτων των πεζοδροµίων, πλατειών και επί του οδοστρώµατος: πρόστιµο από 100 έως

9 στ) ιαφηµιστικές πινακίδες αναρτώµενες σε στύλους, υποσταθµούς κοινής ωφελείας και σε σηµατοδότες: πρόστιµο 500 ανά πινακίδα. ζ) Πινακίδες επί των οδών και πεζοδροµίων: πρόστιµο 100 ανά πινακίδα, συν τα έξοδα αποξήλωσης και µεταφοράς. 5) εν επιτρέπεται η ρίψη & εναπόθεση ελαστικών σε κοινόχρηστους χώρους. Τα συνεργεία ελαστικών υποχρεούνται σε συλλογή & διάθεση για ανακύκλωση των άχρηστων ελαστικών τους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 100 έως ) Για τη φθορά του αστικού εξοπλισµού του ήµου, επιβάλλεται πρόστιµο 100 έως ) εν επιτρέπεται η καύση πλαστικών και σκουπιδιών. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 100 έως ) Σε όποιον ρυπαίνει κοινόχρηστους χώρους και γενικά το ήµο και η παράβαση δεν προβλέπεται στον Κανονισµό, θα επιβάλλεται πρόστιµο 50 έως 500. Ε. ΤΕΛΗ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟ 24ο ΤΕΛΗ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Για την αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων, οι δηµότες καταβάλλουν τέλος αποκοµιδής, το οποίο αποφασίζεται και αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του.σ., ανάλογα µε τον όγκο και το βάρος. ΑΡΘΡΟ 25ο ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Τα πρόστιµα που προβλέπονται αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση υποτροπής του παραβάτη, τα πρόστιµα που αναλογούν, σε κάθε περίπτωση, διπλασιάζονται. Το.Σ. δύναται σε περίπτωση υποτροπής είτε να αφαιρέσει την άδεια, εάν αυτή αφορά τα πάσης φύσεως καταστήµατα, είτε να προβεί σε προσωρινή αφαίρεση αυτής. O παραβάτης µπορεί, αν επιθυµεί, να εµφανιστεί εντός 3 ηµερών από την ηµέρα βεβαίωσης της παράβασης στην αρµόδια υπηρεσία του ήµου και να εκθέσει τις αντιρρήσεις του. Οι αντιρρήσεις του κρίνονται από την αρµόδια επιτροπή του ήµου. Αν οι αντιρρήσεις του κριθούν βάσιµες, διαγράφονται τα πρόστιµα. Σε αντίθετη περίπτωση είναι υποχρεωµένος να καταβάλει το διοικητικό πρόστιµο στο Ταµείο του ήµου ή εάν αφορά αφαίρεση άδειας, να του επαναχορηγηθεί απόφαση.σ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1. Απόρριψη ειδικών και τοξικών απορριµµάτων, καθώς και υλικών προερχόµενων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές εργασίες (άρ. 6) Πρόστιµο: 100 έως Παράνοµη λειτουργία χωµατερών, µονάδων που παράγουν τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα καθώς και εργασίες κάθε φύσεως που εκτελούνται από δηµόσιους οργανισµούς ή εργολάβους σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς άδεια από το ήµο (άρ. 7) Πρόστιµο: 100 έως Μη συσκευασία απορριµµάτων σε πλαστικούς σάκους (άρ. 9, παρ. 1) 4. Μετακίνηση κάδων (άρ. 9, παρ. 2) 5. Μη τοποθέτηση απορριµµάτων στον πλησιέστερο κάδο (άρ. 9, παρ. 3), τοποθέτηση σάκων σε ξένες ιδιοκτησίες, δένδρα, κολώνες κλπ., (άρ. 9, παρ. 4), πρόωρη τοποθέτηση απορριµµάτων (άρ. 9, παρ. 5) Πρόστιµο: 15 ανά σακούλα 6. Μη τοποθέτηση ανακυκλώσιµων ειδών στους ειδικού κάδους απορριµµάτων (άρ. 9, παρ. 6) 7. Ρίψη οικοδοµικών υλικών, σιδερικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών εντός των κάδων µηχανικής αποκοµιδής (άρ. 9, παρ. 7) 8. Κατάληψη δηµοτικού χώρου µε ογκώδη απορρίµµατα χωρίς συνεννόηση µε την αρµόδια υπηρεσία αποκοµιδής (άρ. 10, παρ. 1)

10 9. Μη ελαχιστοποίηση του όγκου µε πίεση, περίδεση κλπ., των πάσης φύσεως απορριµµάτων συσκευασίας (άρ. 10, παρ. 2). Πρόστιµο: Αυθαίρετη εναπόθεση αντικειµένων σε κοινόχρηστους χώρους, ρέµατα, όχθες ποταµών, αποστραγγιστικές τάφρους, αγροτικούς δρόµους και συλλέκτες όµβριων υδάτων (άρ. 10, παρ.3) Πρόστιµο: 300 έως Απόρριψη επί του πεζοδροµίου ασυσκεύαστων (χύµα) προϊόντων κηπευτικών εργασιών (αρ. 10, παρ. 4.1) 12. Έκθεση ή εγκατάλειψη υπολοίπων χώµατος και κοπροχώµατος (αρ. 10, παρ. 4.3) Πρόστιµο: Εναπόθεση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, χωρίς συνεννόηση µε την Υπηρεσία Καθαριότητας (άρ. 10, παρ. 5) 14. Η µη τήρηση καθαριότητας των χώρων από τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, µικροπωλητές και εµπόρους λαϊκών αγορών καθώς και η µη τοποθέτηση των κάθε είδους υπολειµµάτων και απορριµµάτων σε ανθεκτικούς σάκους (άρ. 12), στην 3η υποτροπή ανάκληση της αδείας και αποβολή από τις λαϊκές αγορές του ήµου. 15. Απόρριψη από πεζούς ή οδηγούς αντικειµένων καθ οδόν ή σε κοινόχρηστους χώρους (άρ. 13) Πρόστιµο: Μη τοποθέτηση ειδικών δοχείων απορριµµάτων, από καταστήµατα πρόχειρων φαγητών (fast foods) (άρ. 14) Πρόστιµο: Μη τήρηση της καθαριότητας των δηµοτικών χώρων, που χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις (άρ. 15) Πρόστιµο: Μη τήρηση καθαριότητας πεζοδροµίων (άρ.16) Πρόστιµο: Αυθαίρετη κοπή ή κλάδεµα δένδρων, σε κοινόχρηστους χώρους (άρ. 17,παρ. 1) 20. Αυθαίρετη κάλυψη ή κακοποίηση δένδρων από επιχειρήσεις (καφετέριες, καφενεία, εστιατόρια, εµπορικά καταστήµατα κλπ.) (άρ.17, παρ. 2) Πρόστιµο: 100 έως Εναπόθεση απορριµµάτων σε χώρους πρασίνου (άρ.17, παρ. 3) 22. Αυθαίρετη κοπή δένδρων σε αλσύλλια εντός του ήµου Πρόστιµο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρ.17, παρ. 4) 23. ιαµονή και διάβαση πεζών σε χώρους πρασίνου (άρ. 17, παρ. 5) 24. Πρόκληση ρύπανσης κοινοχρήστων χώρων από πληµµελή εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη εµπορευµάτων, οικοδοµικών υλικών και τον διασκορπισµό αυτών (άρ.18) Πρόστιµο: 50 έως Μη καθαρισµός ιδιωτικών οικοπέδων (άρ. 19, παρ. 1) Πρόστιµο: 100 έως 300, µετά από σύσταση ή ανάρτηση ενηµερωτικής πινακίδας 26. Μη κλάδεµα δένδρων που τα κλαδιά τους εκτείνονται σε κοινόχρηστους χώρους (άρ.19, παρ. 2) Πρόστιµο: 50 έως 100, µετά από σύσταση 27. Πρόκληση ρύπανσης από µεταφορά ξηρού φορτίου (άρ. 20, παρ. 1) Πρόστιµο: 150 έως Πρόκληση ρύπανσης από φορτηγά µεταφοράς υγρών και µπετόν (άρ. 20, παρ. 2) Πρόστιµο: Εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, µηχανήµατα κλπ. σε δρόµους και κοινόχρηστους χώρους (άρ. 21) Πρόστιµο: Μη αποµάκρυνση ειδών υπαιθρίου εµπορίου, µετά από παράβαση, και δαπάνες µεταφοράς και φύλαξης δέκα (10) ηµερών από τον ήµο (άρ. 22) Πρόστιµο: 300

11 31. Ρύπανση από σκύλους µε συνοδούς, σε κοινόχρηστους χώρους (άρ. 23, παρ. 1) 32. Μη αποκατάσταση εντός 48 ωρών, τµηµάτων κοινοχρήστων χώρων από εργασίες εργολάβων (άρ. 23, παρ. 2) Πρόστιµο: 100 έως Επικόλληση αφισών, διαφηµιστικών εντύπων και ανάρτηση αεροπανό, σε απαγορευµένους χώρους και κάδους απορριµµάτων (άρ. 23, παρ. 4α) Πρόστιµο: 100 έως Αυθαίρετη τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων σε ιδιωτικούς και κοινόχρηστους χώρους (άρ. 23, παρ. 4β) Πρόστιµο 300 ανά πλαίσιο συν τα έξοδα αποξήλωσης 35. Ρύπανση µνηµείων, κτιρίων, κάδων κλπ. µε sprays ή χρώµατα (άρ.23 παρ.4γ) Πρόστιµο: 200 έως Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, διαφηµιστικά έντυπα (άρ. 23, παρ. 4δ) Πρόστιµο: 100 έως στο διαφηµιζόµενο και στο διαφηµιστή 37. ιαφηµιστικά αυτοκόλλητα επί των καταστρωµάτων των πεζοδροµίων, των πλατειών και επί του οδοστρώµατος (άρ. 23, παρ. 4ε) Πρόστιµο: 100 έως ιαφηµιστικές πινακίδες σε στύλους, υποσταθµούς κοινής ωφέλειας και φωτεινούς σηµατοδότες (άρ. 23, παρ. 4στ) Πρόστιµο: 500 ανά πινακίδα 39. Πινακίδες σε οδούς και πεζοδρόµια (άρ. 23, παρ. 4ζ) Πρόστιµο: 100 ανά πινακίδα συν τα έξοδα αποξήλωσης και µεταφοράς 40. Απόρριψη ελαστικών σε κοινόχρηστους χώρους (άρ. 23, παρ. 5). Πρόστιµο: 100 έως Φθορά αστικού εξοπλισµού του ήµου Πηνειού (άρ. 23, παρ. 6) Πρόστιµο: 100 έως Καύση πλαστικών, σκουπιδιών κλπ. (άρ. 23, παρ. 7) Πρόστιµο: 100 έως Οτιδήποτε ρυπαίνει κοινόχρηστους χώρους και γενικά την πόλη και δεν προβλέπεται στον Κανονισµό (άρ. 23, παρ. 8) Πρόστιµο: 50 έως 500 ΑΡΘΡΟ 26ο ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ-ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Η διαπίστωση των παραβάσεων που αναφέρονται στα προηγούµενα άρθρα θα γίνεται από τη ηµοτική Αστυνοµία του ήµου Αµφίπολης ή από υπάλληλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ήµου και τα αντίστοιχα πρόστιµα θα επιβάλλονται µε απόφαση του Αντιδηµάρχου Καθαριότητας. Αριθµός απόφασης 29/2011.

Κανονισµός Καθαριότητας ήµου Άνδρου

Κανονισµός Καθαριότητας ήµου Άνδρου Κανονισµός Καθαριότητας ήµου Άνδρου Άρθρο 79 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N.3463/06) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 5 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 5 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5 ης /10-04-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της δημοτικής αρχής. Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΣΕΠ. ΔΕΚ 6) με την εφαρμογή μικτών κλιμακίων ελέγχων. ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ι Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ι Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ι Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ι Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Η καθαριότητα της πόλης και των Δημοτικών Διαμερισμάτων (ΔΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Η Καθαριότητα µιας πόλης, στις σηµερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα 2009 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείµενο του κανονισµού Αρµοδιότητες εφαρµογής Προσδιορισµοί και ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ.

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, τ.κ.19800 Σαλαμίνα, Τηλ. 213 20 27 392 Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου». Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρος 21-11- 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς ( Ά ρ θ ρ α 1 έ ω ς 4 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ ( Ά ρ θ ρ α 5 έ ω ς 7 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & εποπτείας ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 ΑΡΧΕΣ Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό και χρήζει συνεχούς φροντίδας Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 544/2009 ΘΕΜΑ Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού - Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 24η/2011.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Αποφάσεως 499/2011 Αριθ. Πρωτ. 51123/11-11-2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24ης/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Εισαγωγικά Ο παρών κανονισμός δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας να διατηρείται καθαρή, αλλά εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 162/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας Σήμερα στις 6 Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 4 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 4 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 4 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων (α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδομών και Δικτύων και τα Τμήματά της (τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΨΚ-03Ξ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΨΚ-03Ξ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 24/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 208/2011 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/ 24-1-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υπευθυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 124/2012 Θέμα 08 : Επιβολή προστίμων καθαριότητας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού Η καθαριότητα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λευκάδα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... - 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 3 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... - 4 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ Συνεδρίασης της Δημοτικής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Άργους - Μυκηνών της

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ Συνεδρίασης της Δημοτικής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Άργους - Μυκηνών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Από το πρακτικό της υπ αριθμ.2 ης ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ Συνεδρίασης της Δημοτικής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Άργους - Μυκηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωσή του, έως 20 Οκτωβρίου 2017.

Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωσή του, έως 20 Οκτωβρίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 29 Σεπτεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ " Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής)

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17435/25-7-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011 (Αριθµός πρακτικού 5/21.11.2011) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Μινώα Πεδιάδας αποτελούµενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγικά... 4 2. Αρχές... 5 Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 6 Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού καθαρότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακή καμπή στο ζήτημα των απορριμμάτων. Με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό και δύσκολο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 23/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/17-06-2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα: Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Κανονισμού Καθαριότητας.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα: Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Κανονισμού Καθαριότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 121 Απόσπασμα από το πρακτικό της 19-04-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Κανονισμού Καθαριότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 210 6002343 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δήμου Αγίας Παρασκευής 2017 Σκοπός Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί ένας καθαρός Δήμος και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015.

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Τροποποίηση - συμπλήρωση κανονισμού καθαριότητας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 30 η του

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 192/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Ι - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα