ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνονται µε την συνεργασία των δηµοτών και του ήµου και διέπονται από νόµους, αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου, υποχρεώσεις και δικαιώµατα. Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο: την τήρηση της καθαριότητας στο ήµο Βόλβης και τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας την σωστή διαχείριση των απορριµµάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση ) την γνωστοποίηση και συµµόρφωση µε τις σχετικές δηµοτικές διατάξεις. Με βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού, υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες µε τις γενικές διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονοµικού κανονισµού, τις αστυνοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις. Άρθρο 2 Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ανήκει στη ηµοτική Αστυνοµία (Ειδ. Υπηρεσία). Επειδή όµως στο ήµο Βόλβης δε λειτουργεί ακόµα ηµοτική Αστυνοµία, εξουσιοδοτούνται και είναι αρµόδιοι για την εφαρµογή του παρόντος και για την επιβολή προστίµων κλπ ο προϊστάµενος και οι επόπτες καθαριότητας και ο προϊστάµενος των οικονοµικών υπηρεσιών ύστερα από εισήγηση του οργάνου που βεβαίωσε την παράβαση. Τα πρόστιµα ορίζονται µε αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου και µπορούν να αναπροσαρµοστούν. Οι φορείς και οι ηµότες του ήµου µας και κάθε άλλο όργανο ύστερα από εξουσιοδότηση του ηµοτικού Συµβουλίου οφείλουν να συνδράµουν τις υπηρεσίες του ήµου για την όσο το δυνατό αποτελεσµατικότερη επιτέλεση της αποστολής τους. Άρθρο 3 Προσδιορισµός και ταξινόµηση των απορριµµάτων Ως απορρίµµατα στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα κυρίως στερεάς µορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειµµένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν, όπως αναφέρονται στα παραρτήµατα του άρθρου 17 της 50910/2727/ Κ.Υ.Α και τις πρόσφατες Αστικές διατάξεις ταξινοµούνται δε σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙ ΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ ΒΛΑΒΕΡΑ. Γενικά η ταξινόµηση των απορριµµάτων γίνονται µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 της 50910/2727/ Κ.Υ.Α. 1) Τα αστικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν: α) Εσωτερικά απορρίµµατα ογκώδη και µη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς χώρους, ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. 2

3 β) Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π. γ) Επικίνδυνα απορρίµµατα όπως φάρµακα, σύριγγες κ.λ.π. 2) Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν: α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων µονάδων παραγωγής (µέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κ.λ.π.) και δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας, β) Υπόλοιπα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικά, γ) Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού νεκροταφειακών χώρων. δ) Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές εργασίες, ε) Απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν δια των συνήθων µεθόδων και οχηµάτων. στ) Αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα γενικώς, καθώς και µέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλειµµένα κατά τας κείµενας διατάξεις. 3) Τοξικά επικίνδυνα - Βλαβερά α) Τοξικά - επικίνδυνα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π. ) των οποίων η συλλογή, αποκοµιδή και διάθεση γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα διάφορα από τα συνήθη. β) Απορρίµµατα που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών από παθολογοανατοµικά -µικροβιολογικά - αιµατολογικά εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων κ.λ.π. οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους από αυτούς που τα παράγουν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υποχρεώσεις του ήµου Άρθρο 4 Με βάση τον παρόντα κανονισµό οι υποχρεώσεις του ήµου καθορίζονται ως εξής: 1) Η περισυλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των µη ογκωδών αστικών απορριµµάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α του παρόντος κανονισµού. Η αποκοµιδή γίνεται σύµφωνα µε πρόγραµµα που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά αυτοκίνητα του ήµου ή ιδιωτικά στο κινητό Σταθµό µεταφόρτωσης ή στην χωµατερή (ΧΥΤΑ), τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, το εργοστάσιο καύσης, ή όπου αλλού ορίσει η ηµοτική Αρχή. 2) Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριµµάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α,β, του παρόντος κανονισµού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώµατα κ.λ.π.) εντός 3ηµέρου από της ειδοποίησης στην αρµόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του ήµου ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράµµατος αποκοµιδής που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του ήµου. Αυτό µπορεί π.χ. να αφορά τη συγκέντρωση σε συγκεκριµένους χώρους στους οποίους τοποθετούνται µεγάλες ανοικτές σκάφες απορριµµάτων σε σηµεία συγκέντρωσης στα χωριά. Το ηµοτικό Συµβούλιο Βόλβης µε απόφαση του µπορεί να καθορίσει και να 3

4 αναπροσαρµόσει ειδικό τέλος αποκοµιδής ανά ογκώδες αντικείµενο (ή./µ3 στην περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειµένων). 3) Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και αποµάκρυνσης σκουπιδιών και απορριµµάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι µέθοδοι σκουπίσµατος ορίζονται από τον ήµο δεδοµένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιµων µέσων. Για την διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο ήµος υποχρεούται να τοποθετεί κατά διαστήµατα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης µικροαντικειµένων κ.λ.π. 4) Η ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και δροµολόγια οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων, σαρώµατος οδών, πλύσεις δρόµων και κάδων κλπ. 5) Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισµού όπως προβλέπει το άρθρο 30 παρ. 2 του.κ.κ. 6) Η λήψη εκτάκτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις όσων παράγουν επικίνδυνα απόβλητα Η ευθύνη για τη µεταφορά των επικίνδυνων απορριµµάτων ανήκει σ' αυτούς που τα παράγουν. Ο ήµος δεν υποχρεούται στην συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων - αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 1γ, 2δ, 2ε και παράγραφος (3) του ίδιου άρθρου δηλαδή επικίνδυνα απορρίµµατα, υλικά από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν δια των συνήθων µεθόδων, τοξικά - επικίνδυνα απόβλητα ή όσα διέπονται από ειδικές υγειονοµικές διατάξεις όπως: ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων, απόβλητα εκµετάλλευσης λατοµείων πτώµατα µεγάλων ζώων γεωργικά απόβλητα προερχόµενα από περιττώµατα ζώων ή µετά από χρήση γεωργικών φαρµάκων, εντοµοκτόνων κ.λ.π. καταλύτες αυτοκινήτων. Ο ήµος µπορεί να µη δέχεται δηµοτικά απόβλητα εκτός από τα οικιακά αν λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητας- δεν είναι δυνατή η αποκοµιδή η συλλογή και διάθεση τους µε τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας. Ο ήµος δεν υποχρεούται στον καθαρισµό αλσών, πάρκων, προαυλίων, πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και αρχαιολογικούς χώρους για τους οποίους είναι υπεύθυνη η αρχαιολογία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υποχρεώσεις των κατοίκων Άρθρο 6 Χώροι παραγωγής απορριµµάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων: Για την εφαρµογή των επόµενων διατάξεων του κανονισµού αυτού οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 4

5 1) «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτοµα ή οικογένειες και υπεύθυνοι είναι οι σύζυγοι. 2) «Καταστήµατα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις. Υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. 3) «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλµατα µόνιµα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνοι είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπος. 4) «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νοµέας αυτού. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις υπεύθυνων για τα εσωτερικά µη ογκώδη αστικά απορρίµµατα 1) Οι υπεύθυνοι για τα απορρίµµατα αυτά έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1.2,3 του παρόντος κανονισµού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων που ο ήµος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους. Την ηµέρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασµένα τα απορρίµµατα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου να έχουν τοποθετήσει µέσα στον κάδο µηχανικής αποκοµιδής που ο ήµος έχει τοποθετήσει στον δρόµο τους ή σε συµπιεστή του βρίσκεται πιο κοντά στην οικία ή την επαγγελµατική στέγη τους. Σε περιοχές που δεν πραγµατοποιείται µηχανική αποκοµιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προς αποκοµιδή απορρίµµατα, καλά συσκευασµένα, σε προκαθορισµένη θέση, που έχει υποδειχθεί από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας. Τα ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό και αλουµίνιο κ.λ.π.) θα πρέπει να τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που βρίσκονται στο κοντινότερο σηµείο από την οικία ή το κατάστηµα. Αν συµµετέχει στο πρόγραµµα που εφαρµόζει ο ήµος στο σύστηµα «Ανακύκλωσης στην Πηγή» θα συµµορφώνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του. Ελαστικά, οχήµατα τέλους κύκλου ζωής, χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες συσσωρευτές, ηλεκτρικές - ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να ανακυκλώνονται σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 και τα Προεδρικά ιατάγµατα που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν κατά εξουσιοδότηση του. Οι κάδοι τοποθετούνται από την υπηρεσία καθαριότητος του ήµου και δεν επιτρέπεται η µετακίνησή τους. 2) Για λόγους που σχετίζονται µε την αισθητική και τη δηµόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαστικών σάκων σκουπιδιών έξω από τους κάδους µηχανικής αποκοµιδής. 3) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος απορριµµάτων ή ο κάδος είναι γεµάτος, ο πλαστικός σάκος µε τα απορρίµµατα, καλά κλεισµένος έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του περιεχοµένου του επί της οδού, τοποθετείται µπροστά από την ιδιοκτησία κάθε κατοίκου το πολύ µια ώρα πριν από τη διέλευση του απορριµµατοφόρου. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του, έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέµασµα του στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. 4) Τα µεγάλα καταστήµατα της πόλης (Super Market κ.λ.π) ή όσα καταστήµατα εκ της φύσεως τους παράγουν πολλά απορρίµµατα υποχρεούνται να προµηθευτούν συµπιεστές απορριµµάτων - χαρτιών και άλλων αντικειµένων που συµπιέζονται. 5

6 Άρθρο 8 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίµµατα 1) Τα απορρίµµατα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαµβάνονται από τον ήµο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων µε την Υπηρεσία Καθαριότητας ή τοποθετούνται σε ειδικά σηµεία που ο ήµος έχει καθορίσει για το σκοπό αυτό σε διάφορα σηµεία του χωριού. Θα µπορεί ο ήµος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου να επιβάλλει ειδικό τέλος αποκοµιδής για τα ογκώδη αντικείµενα. Απαγορεύεται να βγάζουν τα ογκώδη αντικείµενα στο πεζοδρόµιο. 2) Οι υπεύθυνοι των γραφείων και καταστηµάτων υποχρεούνται να έχουν µειώσει και ελαχιστοποιήσει τον όγκο των ξυλοκιβωτίων δια πιέσεως περιδέσεως. 3) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, γκαζόν κλπ, συσκευάζονται σε πλαστικούς σάκους. Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάµνων, κλαδιών κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεµάτια δεµένα µε ανθεκτικό σκοινί, ή σύρµα. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριµµάτων Στην περίπτωση που ο ήµος διαθέτει την υποδοµή και έχει τη δυνατότητα για την περισυλλογή των ειδικών απορριµµάτων (βιοµηχανικά βιοτεχνικά απορρίµµατα) περισυλλέγει αυτά βάσει ειδικού προγράµµατος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι υποχρεούνται να καταβάλλουν ειδικό τέλος αν το έχει αποφασίσει το δηµοτικό συµβούλιο. Επίσης, έχουν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων του άρθρου 7 του παρόντος. Αν ο ήµος δεν έχει τη δυνατότητα αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριµµάτων που περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος, είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει τους υπευθύνους των βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εργαστηρίων, συνεργείων κλπ για την αδυναµία αυτή, οπότε είναι υποχρεωµένοι να τα αποµακρύνουν µε δικά τους µέσα και να µη τα αφήνουν στο πεζοδρόµιο. Τα απορρίµµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2δ του παρόντος κανονισµού (µπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδοµών κ.λ.π) µεταφέρονται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής µπαζών ή στις χωµατερές (Χ.Υ.Τ.Α). Στην περίπτωση που παραµείνουν επί του πεζοδροµίου για διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ηµερών θεωρούνται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους, καθώς επίσης και του σχετικού προστίµου. Απαγορεύεται αυστηρώς να επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, όχθες χειµάρρων, παραλίµνια ζώνη, παλαιά λατοµεία, ρέµατα, πάρκα, άλση, αγροτικούς και δασικούς δρόµους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γιατί γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθµιση στο περιβάλλον. 6

7 Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις προβλεπόµενες άλλες κυρώσεις ο ήµος επιβάλλει πρόστιµο, ανάλογα µε τον όγκο των επιρριπτόµενων αδρανών και την σοβαρότητα της ρύπανσης, σε περίπτωση δε επανάληψης πρόστιµο µέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος στα προηγούµενα. Απαγορεύεται η ρίψη µπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειµένων στους κάδους απορριµµάτων καθώς και η ρύπανση πεζοδροµίων µε χώµατα, λάδια κλπ. Τα απόβλητα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικώς (µε εξαίρεση όσων περιγράφονται στο άρθρο 3) οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωµένοι: α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε αυτοπιεζόµενες κλειστές πρέσες που θα προµηθευτούν και τις οποίες θα αποκοµίζει ο ήµος ή σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας (έλλειψη χώρου τοποθέτησης κλπ) σε ειδικούς κάδους. β) για τον χαρακτηρισµό τους ως «απορρίµµατα νοσοκοµειακά, µη επικίνδυνα, µη τοξικά», µε αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόµενες πρέσες. γ) να προµηθευτούν συµπιεστές απορριµµάτων. Τα απορρίµµατα του νεκροταφειακού χώρου - τα προερχόµενα από εργασίες καθαρισµού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου κ.λ.π. που προσοµοιάζουν µε τα εσωτερικά αστικά, συλλέγονται και µεταφέρονται κατά τον συνήθη τρόπο. - τα προερχόµενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα και συσκευάζονται και µεταφέρονται µε ειδικό τρόπο. Άρθρο 10 Υποχρεώσεις υπεύθυνων ειδικών και τοξικών απορριµµάτων που δεν µεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του ήµου. Τα απορρίµµατα που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 3 (τοξικά επικίνδυνα βλαβερά) συλλέγονται, αποκοµίζονται και µεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής να κρατούν συσκευασµένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο. Άρθρο 11 Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά µε την ανακύκλωση Εφόσον στο δήµο λειτουργεί πρόγραµµα διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συµβάλλουν και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και εναπόρριψης των προς ανακύκλωση απορριµµάτων. Οι δηµότες οφείλουν να µην αναµειγνύουν µε τα συνήθη απορρίµµατα εκείνα των απορριµµάτων που είναι κατασκευασµένα εξ ολόκληρου από γυαλί, χαρτί, αλουµίνιο και πλαστικές συσκευασίες, αλλά να το διαχωρίζουν και να το αποδίδουν στο ήµο σύµφωνα µε το όποιο πρόγραµµα ανακύκλωσης υπάρχει στην περιοχή τους. 7

8 Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόµενες ποσότητες ανακυκλούµενων απορριµµάτων είναι σχετικά µεγάλες οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίµµατα να τα συµπιέζουν, να τα ανακυκλώνουν και να τα αποδίδουν στο ήµο σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα περισυλλογής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άλλες διατάξεις σχετικά µε την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων Άρθρο 12 Υποχρεώσεις πεζών Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούµενους καθ' οδόν αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών µικροσυσκευασίας, µικροαντικειµένων και ειδών ατοµικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του ήµου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π) από περιπατητές, θαµώνες κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείµενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια µικροαπορριµµάτων ή στους κάδους απορριµµάτων. Σε όσους προκαλούν φθορές σε αστικό εξοπλισµό του δήµου πέρα από τον καταλογισµό της δαπάνης επιβάλλονται και πρόστιµα. Απαγορεύεται στους ιδιοκτήτες των οχηµάτων να πλένουν τα οχήµατα τους στους δρόµους και τις πλατείες, ενώ απαγορεύεται και η διαρροή υδάτων στο δρόµο από οχήµατα που πλένονται σε ιδιωτικούς χώρους. Η ρύπανση µε λάδια από κάθε είδους οχήµατα µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισµού. Οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων αυτών είναι υποχρεωµένοι να µεριµνούν για τον καθαρισµό του χώρου που ρυπαίνουν. Είναι υποχρέωση όλων µας να διατηρούµε τις ακτές καθαρές. Ο ήµος τις καθαρίζει µε ειδικό µηχάνηµα και έχει τοποθετήσει τον αστικό εξοπλισµό που χρειάζεται όπως καλαθάκια µικροαντικειµένων κλπ. Υποχρέωση των λουόµενων είναι να µη ρυπαίνουν τις ακτές και να φροντίζουν για την καθαριότητά τους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να µεριµνούν για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα των ζώων τους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο το οποίο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά, ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθµών, σε προαύλια εκκλησιών, δηµόσια ή δηµοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους. Άρθρο 13 Υποχρεώσεις καταστηµαταρχών Καταστήµατα στα οποία παρατηρείται η παραγωγή κάθε είδους απορριµµάτων από την κατανάλωση των προσφεροµένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριµµάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έµπροσθεν χώρο και περίγυρο. 8

9 Άρθρο 14 Καθαριότητα δηµοτικών χώρων χρησιµοποιούµενων από επιχειρήσεις Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν, κατόπιν αδείας δηµοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή καταστήµατα οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων µέσων και µε την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισµού από τα συνεργεία του ήµου. Άρθρο 15 Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών Οι πωλητές και έµποροι στις αγορές που λειτουργούν στο ήµο (στεγασµένες ή µη, λαϊκές αγορές κ.λ.π) καθώς επίσης πλανόδιοι µικροπωλητές, καντίνες (µόνιµες ή αυτοκινούµενες) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίµµατα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους µεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους ή πρέσες του ήµου. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές υποχρεούνται αφού τα συσκευάσουν να τα αφήσουν στην άκρη του πάγκου τους. Αν δεν τηρούν τα παραπάνω ο ήµος προβαίνει στον καθαρισµό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για Τρίτη φορά ο ήµος ζητά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή οριστικά από την Υπηρεσία που την έχει χορηγήσει. Η παραβίαση ωραρίου από µικροπωλητές σε λαϊκή αγορά τιµωρείται µε πρόστιµο. Άρθρο 16 Υπαίθρια αποθήκευση υλικών 1) Η πληµµελής εναπόθεση αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, εµπορευµάτων οικοδοµικών υλικών κ.λ.π. µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισµό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στην χορηγούµενη από τον ήµο άδεια κατάληψης του πεζοδροµίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να λαµβάνονται τα αναγκαία προστατευτικά µέτρα (κάλυψη µε λαµαρίνες, νάιλον κ.λ.π) ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισµού τους. Αν από την πληµµελή εφαρµογή των παραπάνω προστατευτικών µέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων ο ήµος πέραν των προβλεπόµενων άλλων κυρώσεων από την κείµενη νοµοθεσία επιβάλλει κατά των υπεύθυνων πρόστιµο ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το µέγεθος της ρύπανσης. 2) Οι παράνοµες διαφηµιστικές αφίσες, ταµπλό, αεροπανό κ.λ.π. θα συλλέγονται από συνεργεία του ήµου και θα επιβάλλεται από τις υπηρεσίες του πρόστιµο τόσο στο διαφηµιστή όσο και στο διαφηµιζόµενο, πέρα από το τέλος παράνοµης διαφήµισης. Το ίδιο ισχύει και για τη ρύπανση µε φεϊγβολάν, την ρύπανση των τοίχων µε διάφορα σπρέι κλπ. Στις εταιρείες γιγαντοαφισών που ρυπαίνουν µε κόλλες, σχισµένες αφίσες, ταµπλό κλπ επιβάλλεται πρόστιµο. 3) Η στάθµευση των αυτοκινήτων στους δρόµους πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να µην εµποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκοµιδή των απορριµµάτων. Απαγορεύεται η στάθµευση αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο απορριµµάτων προς την µεριά του δρόµου, που εµποδίζει την µετακίνηση του κάδου στο απορριµµατοφόρο. Άρθρο 17 Καθαριότητα ειδικών χώρων (στεγασµένων ή µη) 9

10 Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων στεγασµένοι ή µη (παρκινγκ, πρασιές, παλαιές οικίες κ.λπ.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε την φροντίδα των υπεύθυνων και µε κάθε πρόσφορο µέσο, ακόµη και αν τα απορρίµµατα προέρχονται από τρίτους. Σε περίπτωση αδιαφορίας και ύστερα από σχετικές συστάσεις ο ήµος µπορεί να παρέµβει µετά από σχετική προειδοποίηση των υπηρεσιών Υγείας. Άρθρο 18 Καθαριότητα οικοπέδων Οι ιδιοκτήτες ή νοµείς οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίµµατα ακόµη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και µετά τις σχετικές συστάσεις, ο ήµος παρεµβαίνει καθαρίζοντας το οικόπεδο και καταλογίζει τα έξοδα και επιπλέον επιβάλλει πρόστιµο στους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους, πέρα από τα πρόστιµα που ορίζει ο Νόµος για την προστασία από πυρκαγιές. Άρθρο 19 Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένου Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα µεταφορικά µέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυµµένο µε µουσαµά. Τα απορρίµµατα οιασδήποτε µορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως µετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αµέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του ήµου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο. Άρθρο 20 Εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, µηχανήµατα κλπ. Όλα τα αντικείµενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2στ (εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα) του παρόντος κανονισµού µεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες τους στα Συστήµατα ιαχείρισης Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) που ορίζονται από το ΥΠΕΧΩ Ε. Όσα από αυτά εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπονται από το Ν. 2939/2001 και το Π 116/2004 θεωρούνται εγκαταλελειµµένα, επικολλάται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και µεταφέρονται σύµφωνα µε τον παραπάνω Νόµο και ιάταγµα στα Συστήµατα ιαχείρισης Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Σε περίπτωση εγκατάλειψης αυτοκινήτων επιβάλλεται πρόστιµο πέρα από τη διαδικασία των προστίµων και των εξόδων που προβλέπει ο Νόµος για τη µεταφορά στα Συστήµατα ιαχείρισης Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Ο ήµος δικαιούται για τη µεταφορά αυτή την καταβολή τέλους από τα συστήµατα Ο.Τ.Κ.Ζ. Άρθρο 21 Μηχανικό Σάρωµα οδών Για τον καθαρισµό των οδών που είναι παρκαρισµένα (όχι εγκαταλειµµένα) αυτοκίνητα, ο ήµος θα ενηµερώνει δύο µέρες νωρίτερα ώστε να µη παρκάρουν αυτοκίνητα για 2 ώρες προκειµένου να σαρωθεί η οδός την συγκεκριµένη ηµέρα. Άρθρο 22 Οικοδοµικές εργασίες 10

11 Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδοµικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά. Για λόγους καθαριότητας αλλά και για λόγους δηµόσιας υγιεινής και ασφάλειας ο ήµος έχει καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισµό τέλεσης οικοδοµικών εργασιών µε τον οποίο οφείλουν να συµµορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδοµικών εργασιών µέσα στα όρια του ήµου. Άρθρο 23 Γενική ιάταξη Α) Σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισµού αυτού, βεβαιώνεται από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο το προβλεπόµενο από τον παρόντα κανονισµό διοικητικό πρόστιµο για κάθε µία από αυτές. Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίµων λαµβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή. Β) Για την βεβαίωση των παραβάσεων συντάσσεται µε πληρότητα και σαφήνεια αναφορά σε αριθµηµένο ειδικό έντυπο, στην οποία περιέχονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την σωστή αξιολόγηση των παραβάσεων και η οποία κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία την επόµενη εργάσιµη ηµέρα για τις περαιτέρω ενέργειες, Γ) Ο παραβάτης έχει δικαίωµα να εµφανισθεί εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών, που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης στην Αρχή, στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειµένου να προβάλλει τις αντιρρήσεις του. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιµο από τον Προϊστάµενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήµισυ εντός δέκα (10) ηµερών από τη βεβαίωση της παραβάσεως Η απόφαση µε την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως αιτιολογηµένη µε αναφορά σε συγκεκριµένα περιστατικά και στοιχεία. ) Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, το διοικητικό πρόστιµο καταβάλλεται, χωρίς έκπτωση, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την βεβαίωση του, Ε) Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων επιβάλλεται συνολικό διοικητικό πρόστιµο, το οποίο αποτελείται από το πρόστιµο που προβλέπεται για τη βαρύτερη παράβαση και, το οποίο επαυξάνεται κατά το ήµισυ των προστίµων, τα οποία προβλέπονται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις. ΣΤ) Σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο, που τη βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση της και αν ο παραβάτης δεν συµµορφωθεί επιβάλλει νέο πρόστιµο, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο Α' του άρθρου αυτού, µετά από κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης. Ζ) Η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται στην παράγραφο Γ' του άρθρου αυτού αρχίζει την επόµενη της ηµέρας που έγινε η βεβαίωση της παράβασης και λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ηµέρα. Στην περίπτωση που η τελευταία ηµέρα είναι, κατά νόµο, εορτάσιµη ή Σάββατο, η προθεσµία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η επόµενη εργάσιµη ηµέρα (άρθρα 240 έως 242 του Αστικού Κώδικα και παρ. 12 του Ν.1157/1981, ΦΕΚ126 Α') Η)Τα πρόστιµα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕ Ε (Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων). 11

12 Θ) Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάµενο, τους Επόπτες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και τον Προϊστάµενο των οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου µας όπως συνδράµουν στο έργο της τήρησης των όρων του Κανονισµού Καθαριότητας, ως άµεσα υπόχρεοι για την καθαριότητα και ευταξία της πόλης και σε όσους ακόµη αναθέτει το έργο αυτό µε απόφασή του ο κύριος ήµαρχος. Το θεσµικό πλαίσιο του παρόντος κανονισµού: 1. Ν. 807/71 (για ελεύθερους χώρους) 2. Η οδηγία 75/422 της ΕΟΚ 3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (για κάλυψη πεζοδροµίων) 4. Ν. 1144/81 (για εναπόθεση αδρανών υλικών) 5. Ο Ν. 1650/86 (για το περιβάλλον) 6. Η Κ.Υ.Α /1424/ (για τα στερεά απόβλητα) 7. Το άρθρο 30 του Π 323/89 8. Ν. 2364/95 (Φυσικό αέριο) 9. Το άρθρο37τουπ..410/95 10.Αστυνοµική ιάταξη 1023/2/37/1996 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσµίας» 11.ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ Β' 1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων και γενικών προγραµµάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 12.ΚΥΑ 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β' 604/97) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» 13.Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π)». 14.Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήµιση, συµπολιτείες ήµων και Κοινοτήτων» 15.Π.. 23/2002 «Αρµοδιότητες, σύστηµα πρόσληψης, δικαιώµατα και υποχρεώσεις του προσωπικού της ηµοτικής Αστυνοµίας» 16. Η Κ.Υ.Α /2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης» 17.α) Π.. 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια» β) Π.. 109/2004 «Μεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων» γ) Π..115/2004 «Χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές» δ) Π.. 116/2004 «Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής» ε) Π.. 117/2004 «Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός» ζ) Π /2006 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων» στ) Νόµος 3852/2010 «Καλλικράτης» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Κανονισµός εκτελέσεως οικοδοµικών εργασιών και εργασιών κοινωφελών οργανισµών Άρθρο 1 Ο κανονισµός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδοµής (νέες οικοδοµές, πρόσθετες επισκευές) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του ήµου και κάθε εργασία από οργανισµούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δηµοσίων έργων. 12

13 Άρθρο 2 Σε κάθε οικοδοµική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει α) αντίγραφο της θεωρηµένης από την Αστυνοµία οικοδοµικής άδειας β) πινακίδα που προβλέπεται από τον Νόµο µε τον αριθµό της αδείας και την ηµεροµηνία εκδόσεως της γ) άδεια καταλήψεως πεζοδροµίου - οδοστρώµατος χορηγηµένη από τον ήµο. Εξαιρούνται οι εργασίες που γίνονται για το φυσικό αέριο σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.2364/95 (ΦΕΚ 252/6-2-95) και τις τροποποιήσεις του. Άρθρο 3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του ήµου τα εγκεκριµένα από την Πολεοδοµία σχέδια θα πρέπει να προσκοµίζονται από τον ιδιοκτήτηκατασκευαστή για να µπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται. Άρθρο 4 Η µη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται πέρα από την επιβολή προστίµων την κίνηση από τον ήµο διαδικασίας διακοπής των εργασιών. Άρθρο 5 Πριν από την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει: α) Να θεωρούν την οικοδοµική άδεια από το Αστυνοµικό Τµήµα. β) Να εφοδιάζονται από τον ήµο µε άδεια κατάληψης πεζοδροµίου - οδοστρώµατος καταβάλλοντος το αντίστοιχο τέλος. Στην αίτηση για την άδεια θα δηλώνουν ρητά αν θα τοποθετήσουν διαφηµιστικές πινακίδες, ώστε ο ήµος να εισπράξει τα νόµιµα. Αν τοποθετήσουν διαφηµιστικές πινακίδες χωρίς προηγουµένως να το έχουν δηλώσει στην έκδοση αδείας, τότε πέρα από τα νόµιµα τέλη που θα εισπράξει ο ήµος για τη διαφήµιση θα επιβληθεί και πρόστιµο. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδροµίου να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση, γ) Να προσκοµίζουν στον ήµο εγγυητική επιστολή όπως το υπόδειγµα που θα χορηγεί ο ήµος αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Τ.Π. και. ποσού 30,00 ανά µ. µήκους προσόψεως η οποία θα επιστρέφεται στον δικαιούχο µετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν προξενήθηκαν ζηµιές στους δηµοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδ. εργασιών (π.χ. µπάζα, τσιµέντα, στο οδόστρωµα, ζηµιές στα πεζοδρόµια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδροµίου κλπ.) Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου. Άρθρο 6 Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγµένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους µη έχοντας εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την προστασία πεζών και οχηµάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδροµίου πρέπει να εγκιβωτίζονται µε µέσα προστασίας (µαδέρια τσιµεντόλιθους κλπ. για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άµµος, µαρµαρόσκονη, µπάζα κλπ.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά ώστε να µην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια 13

14 κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραµένουν πλέον του διηµέρου θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόµενο πρόστιµο. Επιπλέον αποµακρύνονται από τον ήµο και ο υπόχρεος καταβάλλει την δαπάνη αποµάκρυνσης. Οι ιδιωτικές σκάφες που τοποθετούνται στο πεζοδρόµιο ή στο οδόστρωµα ύστερα από άδεια του ήµου θα πρέπει να αποκοµίζονται από τις εταιρίες που τα ενοικιάζουν πριν ξεχειλίσουν και δηµιουργήσουν πρόβληµα καθαριότητας. Άρθρο 7 Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωµένα για την πρόληψη ατυχήµατος, τα δε περιφράγµατα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήµανση µε σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαµβάνεται µέρος οδοστρώµατος. Η σήµανση κατά την νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή. Άρθρο 8 Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισµό Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΕΗ, κλπ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόµους περί εκτελέσεως ηµοσίων Έργων (σηµάνσεις κλπ). Οι παραπάνω οργανισµοί υποχρεούνται όπως αµέσως µετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραηµέρου να αποµακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγµατα στην πρότερα τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού, και θα ζητείται άµεση επέµβαση του Εισαγγελέα. Οι ίδιοι οργανισµοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγµα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών εφαρµοζοµένων ανάλογα των αναφεροµένων στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 9 Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφεροµένων περιπτώσεων στα άρθρα 2,3,4,6 και 8 του παρόντος κανονισµού επιβάλλεται πρόστιµο (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9του Ν.1828/89) εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση (εγγυητική επιστολή). Υποχρεώσεις πολιτών, καταστηµάτων, νοσοκοµείων κ.λ.π. Κανονιστική ιάταξη: 1. Να µη µετακινούν τους κάδους από τις καθορισµένες θέσεις τους. 2. Να µην τοποθετούν σκουπίδια έξω από τους κάδους. Όταν δεν υπάρχει κάδος ή αυτός είναι γεµάτος να τοποθετείται στην ιδιοκτησία µία ώρα το πολύ πριν τη διέλευση του απορριµµατοφόρου. 3. Τα µεγάλα καταστήµατα υποχρεώνονται να προµηθευτούν συµπιεστές χαρτιών και απορριµµάτων. 14

15 4. Να µην εγκαταλείπουν κάθε µορφής ογκώδη αντικείµενα στα πεζοδρόµια και σε κοινόχρηστους χώρους, αν δεν συνεννοηθούν µε την υπηρεσία καθαριότητας. 5. Καταστήµατα - Γραφεία να συµπιέζουν να δένουν και να βγάζουν χαρτοκιβώτια - ξυλοκιβώτια στο κλείσιµο των καταστηµάτων ή µία ώρα πριν τη διέλευση του απορριµµατοφόρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δηµότες. 6. Να µην εγκαταλείπουν ασυσκεύαστα στο πεζοδρόµιο, Φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαδιά κ.λ.π και προπαντός να µην τα βάζουν στους κάδους απορριµµάτων. 7. Να µην εγκαταλείπουν υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος σε οδούς και πεζοδρόµια αλλά ούτε να τα ρίχνουν στους κάδους απορριµµάτων. 8. Να µην εγκαταλείπουν ειδικά βιοµηχανικά - βιοτεχνικά απορρίµµατα στα πεζοδρόµια. 9. Νοσοκοµεία και Θεραπευτήρια να συσκευάζουν και να χαρακτηρίζουν τα µη επικίνδυνα και µη τοξικά απορρίµµατα, τα επικίνδυνα και τοξικά τα µεταφέρουν µε δικά τους µέσα. 10.Να µην ρυπαίνουν (χώµατα λάδια κλπ) και να µην εγκαταλείπουν µπάζα - αδρανή υλικά από εκσκαφές - κατεδαφίσεις κ.λ.π. α) στα πεζοδρόµια και στους δρόµους β) σε ακάλυπτους χώρους (πάρκα - άλση-ρέµατα κ.λ.π.) και γ) στους κάδους απορριµµάτων του ήµου. 11.Να µην εγκαταλείπουν τοξικά και άλλα απορρίµµατα- λύµατα επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία και ασφάλεια. 12.Οι δηµότες να βάζουν στα καλαθάκια τα µικρά άχρηστα αντικείµενα τους και να µη ρυπαίνουν τις ακτές. 13.Να µην προκαλούν φθορές στον αστικό εξοπλισµό καθαριότητας, να µην πλένουν τα αυτοκίνητα στους δρόµους και τις πλατείες και να µην ρίχνουν νερά στους δρόµους, να µη ρίχνουν λάδια στο οδόστρωµα και τα πεζοδρόµια και να καθαρίζουν τα περιττώµατα των οικόσιτων ζώων. 14.Να έχουν δοχεία απορριµµάτων και να διατηρούν καθαρό το χώρο, τα καταστήµατα που προσφέρουν πρόχειρο φαγητό, (καφενεία, καφετέριες κ.λ.π.). 15.Να µην εγκαταλείπουν απορρίµµατα οι πωλητές λαϊκών και άλλων αγορών και να µην παραβιάζουν το ωράριο λειτουργίας. 16.Να µην εναποθέτουν, αποθηκεύουν και στοιβάζουν πληµµελώς εµπορεύµατα, οικοδοµικά υλικά κ.λ.π. 17.Να µη ρυπαίνουν µε φεϊγβολάν, αφίσες, σπρέι, ταµπλό, αεροπανό κ.λ.π. την πόλη. 15

16 18.Να µη ρυπαίνουν οι εταιρίες διαφήµισης γιγαντοαφισών µε κόλες, σχισµένες αφίσες, ταµπλό κ.λ.π.. 19.Να µην παρκάρουν δίπλα σε κάδους απορριµµάτων από τη µεριά του δρόµου ώστε να εµποδίζεται η µεταφορά του κάδου για την αποκοµιδή των απορριµµάτων. 20.Να µεριµνούν για τον καθαρισµό των χώρων ιδιοκτησίας τους καθώς και για τους κοινόχρηστους χώρους (παλιές οικίες, πρασιές, παρκινγκ.). 21.Να περιφράζουν, να καθαρίζουν και να αποψιλώνουν από χόρτα τα οικόπεδα. 22.Να µην εγκαταλείπουν απορρίµµατα κατά την µεταφορά ξηρού φορτίου. 23.Να µην εγκαταλείπουν παλιά αυτοκίνητα στους δρόµους και στους κοινόχρηστους χώρους. 24.Να µη παρκάρουν σε ώρες και ηµέρα που ο ήµος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαρίσει το συγκεκριµένο δρόµο. 25.Να µην χρησιµοποιούν χωρίς την άδεια του ήµου διαφηµιστικές πινακίδες όταν κάνουν νόµιµη κατάληψη πεζοδροµίου - οδοστρώµατος, (ύστερα από άδεια του ήµου). 26.Εργολάβοι και οργανισµοί κοινής ωφέλειας που εκτελούν εργασίες υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα υλικά. 27.Κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών θα πρέπει να υπάρχει σήµανση (φωτεινή τη νύχτα) µε πινακίδες, ειδική ταινία, κ.λ.π.. και να µην δηµιουργούν προβλήµατα καθαριότητας από την υπερχείλιση ιδιωτικών σκαφών που έχουν τοποθετηθεί µε άδεια του ήµου 28.Να µη ρυπαίνουν και να µην καταστρέφουν µνηµεία, αγάλµατα, τοίχους, παιδικές χαρές, πάρκα, χώρους πράσινου κ.λ.π. 29.Να µην ρυπαίνουν µε υγρά οικιακά λύµατα (κουζίνας- πλυντηρίων κ.λ.π.) τους κοινοτικούς δρόµους ή κοινόχρηστα ρέµατα. 30.Να µην πλένονται στα ρέµατα στους χείµαρρους, στις λίµνες και στις θάλασσες βυτία ψεκασµού. 31.Υλικά συσκευασίας λιπασµάτων-φυτοφαρµάκων κ.λ.π. απορριµµάτων να εναποθέτονται σε ειδικό κάδο ο οποίος θα αναγράφει τη χρήση αυτών. 32.Ανάλογο πρόστιµο θα επιβάλλεται σε όσους ρυπαίνουν κοινόχρηστους χώρους και γενικά την πόλη. 16

17 Καθορίζει το ύψος προστίµων τα οποία θα πληρώνονται στα Ταµεία του ήµου ως κάτωθι: 1. Μετακίνηση κάδων σε άλλο σηµείο από το καθορισµένο Πρόστιµο: 30,00 2. Σακούλες ή χύµα σκουπίδια, εκτός κάδων (άδετες σε µη επιτρεπτές ώρες) Πρόστιµο: 10,00 3. Έλλειψη συµπιεστών απορριµµάτων και λοιπών αντικείµενων στα µεγάλα καταστήµατα Πρόστιµο : 100,00-200,00 4. Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειµένων χωρίς συνεννόηση µε το ήµο Πρόστιµο : 50,00-100,00 5. Εγκατάλειψη κιβωτίων - ξυλοκιβωτίων κ.λ.π. από Γραφεία - καταστήµατα - οικίες Πρόστιµο: 50,00-100,00 6. Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισµών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάµνοι κ.λ.π που απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόµιο. Πρόστιµο: 30,00 7. Έκθεση-εγκατάλειψη υπολοίπων χώµατος και κοπροχώµατος. Πρόστιµο: 30, Εγκατάλειψη βιοτεχνικών - βιοµηχανικών απορριµµάτων. Πρόστιµο : 50,00-100, Ασυσκεύαστα µη επικίνδυνα - µη τοξικά απορρίµµατα Νοσοκοµείων και Θεραπευτηρίων γενικώς. Πρόστιµο : 300, , Εγκατάλειψη µπαζών - αχρήστων υλικών από κατεδαφίσεις εκσκαφές κ.λ.π. και ρύπανση κάδων, πεζοδροµίων, δρόµων και ακάλυπτων χώρων. Πρόστιµο : 30,00-70, Εγκατάλειψη τοξικών απορριµµάτων - λυµάτων που δεν µεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του ήµου. Πρόστιµο : 600, , Απόρριψη αντικειµένων ή µικροαπορριµµάτων εκτός καλαθιών του ήµου Πρόστιµο: 5,00. Ενώ η ρύπανση των ακτών από τους λουόµενους Πρόστιµο : 100, α) Φθορά αστικού εξοπλισµού ήµου Βόλβης Πρόστιµο: 150,00-600,00 β) Ρύπανση από λάδια και πλύσιµο αυτοκινήτων Πρόστιµο: 30,00 γ) Ρύπανση από οικόσιτα ζώα Πρόστιµο: 10,00 17

18 14. Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριµµάτων των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που χρησιµοποιούν κοινόχρηστους χώρους Πρόστιµο: 50,00-300, Εγκατάλειψη απορριµµάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση ωραρίου. Πρόστιµο: 50,00-100,00 και σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να ζητηθεί η ανάκληση αδείας. 16. Πληµµελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη εµπορευµάτων, οικοδοµικών υλικών Πρόστιµο: 30,00-100, Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φεϊγβολάν, σπρέι, ταµπλό, αεροπανό κ.λ.π. Πρόστιµο: 100, ,00 στο διαφηµιζόµενο και διαφηµιστή. 18. Ρύπανση από εταιρίες διαφήµισης γιγαντοαφισών µε κόλλες, σχισµένες αφίσες, ταµπλό Πρόστιµο: 900, ,00 19.Παρκάρισµα δίπλα σε κάδους µε τρόπο ώστε να µην είναι δυνατή η µετακίνηση τους για την αποκοµιδή των απορριµµάτων. Πρόστιµο: 50, Μη καθαρισµός ελεύθερων ιδιωτικών - κοινόχρηστων χώρων (παρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες κ.λ.π). Πρόστιµο: 50, Ακαθάριστα οικόπεδα. Πρόστιµο: 50, Ρύπανση από µεταφορά ξηρού φορτίου. Πρόστιµο: 30,00-70, Εγκαταλειµµένα αυτοκίνητα σε δρόµους και κοινόχρηστους χώρους. Πρόστιµο: 50, Παρκάρισµα σε δρόµο που ο ήµος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί. Πρόστιµο: 30, Η χρησιµοποίηση διαφηµιστικών πινακίδων χωρίς άδεια του ήµου στην περίπτωση που νόµιµα (κατόπιν αδείας) κάνουν κατάληψη πεζοδροµίων. Πρόστιµο: 150,00-500, Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών αχρήστων υλικών από εργολάβους και οργανισµούς κοινής ωφελείας. Πρόστιµο: 150, , α) Παράλειψη σήµανσης κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών. Πρόστιµο: 150,00-300,00. β) υπερχείλιση ιδιωτικών σκαφών Πρόστιµο: 100,00-200,00 18

19 28. Ρύπανση µνηµείων, αγαλµάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κλπ. Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται και Πρόστιµο : 100, ,00 Τα πρόστιµα θα είναι έως και τριπλάσια εάν συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών. 29. Ανάλογο πρόστιµο θα επιβάλλεται σε οτιδήποτε άλλο που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισµό αλλά ρυπαίνει γενικά την περιοχή των διοικητικών ορίων του ήµου Βόλβης. Τα πρόστιµα επιβάλλονται από την υπηρεσία Καθαριότητος και τις οικονοµικές υπηρεσίες τους ήµου που εξουσιοδοτούνται επ αυτού. 19

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Η Καθαριότητα µιας πόλης, στις σηµερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Εισαγωγικά Ο παρών κανονισμός δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας να διατηρείται καθαρή, αλλά εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού - Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού Η καθαριότητα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους παρακάτω πεζόδροµους του ήµου Ορεστιάδας: - Πρόκου - Σοφίας Νικολάου (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 192/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λευκάδα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015.

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 2 3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 2 4. ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:151/2004 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 11/2004 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17-05-2004 Σήμερα την 17 η του μηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Λάρισα 2009 ΔΗΜΑΡXIA: Κωνσταντίνου Τζανακούλη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...6 Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός καθαριότητας

Κανονισμός καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Φαιστού Η εξασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος προϋποθέτει την συνεργασία Δήμου και πολιτών στα πλαίσια των όρων τους οποίους θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων, Πράσινων Απορριμμάτων και Μετάλλων

Ετήσια Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων, Πράσινων Απορριμμάτων και Μετάλλων Ετήσια Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων, Πράσινων Απορριμμάτων και Μετάλλων Μήνυμα του Δήμαρχος Paul Klisaris Είναι ΔΩΡΕΑΝ και εξυπηρετική γι αυτό εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε περισσότερο την ετήσια αποκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1 Άρθρο 1 Εισαγωγή 1. Ο κανονισµός Πρασίνου του ήµου Λαρισαίων περιλαµβάνει αρχές, δεσµεύσεις και πολιτικές που επιδιώκουν να προστατεύσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 20/2012

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος 0 παρών κανονισμός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 93/2009 απόφασή του, εγκρίθηκε με την 3061/8-4-09 πράξη της Περιφέρειας και εκδίδεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκριση Νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565 E_mail: kathariotita@kifissia.gr Σκέψου καθαρά. Σκέψου τι πετάς. Σκέψου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 3-9-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Απόφαση-εισήγηση Ίδρυσης Λαικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα, 30-03-2015 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισµού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

[1] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Συντάκτης: Χαράλαμπος Στεφανίδης Πρ/νος Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση;

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Ανακύκλωση : είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό μέρος της αξίας τους Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δήμος Καλαμαριάς Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Καλαμαριά, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα