ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία πολιτών - κατοίκων και του ήµου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώµατα. Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο: την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας τη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκοµιδή, ανακύκλωση, διάθεση ) τη γνωστοποίηση και συµµόρφωση στις σχετικές δηµοτικές διατάξεις. Με βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες µε τις γενικές διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονοµικού κανονισµού, τις αστυνοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις. Άρθρο 2 Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού Αυτή ανήκει στη ηµοτική Αστυνοµία (Ειδ. Υπηρεσία) που εξουσιοδοτείται και είναι αρµόδια για την υποβολή µηνύσεων και την επιβολή προστίµων. Όλα τα πρόστιµα δύναται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου όποτε κρίνεται σκόπιµο. Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης µας και κάθε άλλο όργανο ύστερα από εξουσιοδότηση του ηµοτικού Συµβουλίου, οφείλουν να συνδράµουν την πιο πάνω Υπηρεσία ( ηµοτική Αστυνοµία) για την όσο το δυνατό αποτελεσµατικότερη επιτέλεση της αποστολής της. Άρθρο 3 Προσδιορισµός και ταξινόµηση απορριµµάτων

2 Ως απορρίµµατα στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείµενα κυρίως στερεάς µορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειµµένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν, όπως αναφέρονται στα παραρτήµατα του άρθρου 17 της 50910/2727/ Κ.Υ.Α και τις πρόσφατες Αστικές διατάξεις, ταξινοµούνται δε σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙ ΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ ΒΛΑΒΕΡΑ. Γενικά η ταξινόµηση των απορριµµάτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της 50910/2727/ Κ.Υ.Α. 1) Τα αστικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν: α) Εσωτερικά απορρίµµατα ογκώδη και µη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελµατικούς χώρους, ιδρύµατα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. β) Εξωτερικά απορρίµµατα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π. γ) Επικίνδυνα απορρίµµατα όπως φάρµακα, σύριγγες κ.λ.π. 2) Τα ειδικά απορρίµµατα περιλαµβάνουν: α) Υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων µονάδων παραγωγής (µέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά κ.λ.π.) και δεν προσοµοιάζουν µε τα αστικά λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας µεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. β) Υπόλοιπα νοσοκοµείων και θεραπευτηρίων γενικά. γ) Απορρίµµατα και υπόλοιπα καθαρισµού νεκροταφειακών χώρων. δ) Προϊόντα και υλικά προερχόµενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδοµικές εργασίες. ε) Απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν δια των συνήθων µεθόδων και οχηµάτων. στ) Αυτοκίνητα, οχήµατα, σκάφη και µηχανήµατα γενικώς, καθώς και µέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλειµµένα κατά τις κείµενες διατάξεις. 3) α) Τοξικά - επικίνδυνα θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρµακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ.λ.π. ) των οποίων η συλλογή, αποκοµιδή και διάθεση γίνεται µε τρόπους, µεθόδους και µεταφορικά µέσα διάφορα από τα συνήθη. β) Απορρίµµατα που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών από παθολογοανατοµικά -µικροβιολογικά - αιµατολογικά εργαστήρια, από τµήµατα λοιµωδών νόσων κ.λ.π. οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους από αυτούς που τα παράγουν.

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υποχρεώσεις του ήµου Άρθρο 4 Με βάση τον παρόντα κανονισµό οι υποχρεώσεις του ήµου καθορίζονται ως εξής: 1) Η περισυλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των µη ογκωδών αστικών απορριµµάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α του παρόντος κανονισµού. Η αποκοµιδή γίνεται επί καθηµερινής βάσεως σύµφωνα µε πρόγραµµα που καταρτίζει ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος µε τους συνεργάτες του, µετά γνώµη των εργαζοµένων. Τα απορρίµµατα µεταφέρονται µε ειδικά αυτοκίνητα του ήµου στο Σταθµό µεταφόρτωσης, την χωµατερή (ΧΥΤΑ), τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, το εργοστάσιο καύσης ή όπου αλλού ορίσει η ηµοτική Αρχή. 2) Η αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριµµάτων έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1α,β του παρόντος κανονισµού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώµατα κ.λ.π.) εντός 3ηµέρου από της ειδοποίησης στην αρµόδια Υπηρεσία Καθαριότητας του ήµου (τηλ ) ή βάσει κάποιου άλλου ειδικού προγράµµατος αποκοµιδής που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του ήµου. Το ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφαση του µπορεί να καθορίσει ειδικό τέλος αποκοµιδής ανά ογκώδες αντικείµενο (ή./µ3 στην περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειµένων). Το ποσό αυτό αναπροσαρµόζεται µε Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και τις διατάξεις του.κ.κ. 3) Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και αποµάκρυνσης σκουπιδιών και απορριµµάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι µέθοδοι σκουπίσµατος ορίζονται από τον ήµο δεδοµένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιµων µέσων. Για την διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο ήµος υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήµατα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριµµάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης µικροαντικειµένων κ.λ.π. 4) Η ενηµέρωση των δηµοτών για τα προγράµµατα και δροµολόγια οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων, τις τυχόν αλλαγές, τις ώρες και ηµέρες πλυσίµατος των κάδων, των οδών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς επίσης και τις ώρες και ηµέρες που απαγορεύεται το παρκάρισµα αυτοκινήτων για σάρωµα των οδών. 5) Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισµού όπως προβλέπει το άρθρο 30 παρ. 2 του.κ.κ. 6) Η λήψη εκτάκτων µέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις όσων παράγουν επικίνδυνα απόβλητα Η ευθύνη για τη µεταφορά των επικίνδυνων απορριµµάτων ανήκει σ' αυτούς που τα παράγουν.

4 Ο ήµος δεν υποχρεούται στην συλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων - αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 1γ, 2δ, 2ε και παράγραφος (3) του ίδιου άρθρου δηλαδή επικίνδυνα απορρίµµατα, υλικά από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, απόβλητα µη δυνάµενα να µεταφερθούν δια των συνήθων µεθόδων, τοξικά - επικίνδυνα απόβλητα ή όσα διέπονται από ειδικές υγειονοµικές διατάξεις όπως: ραδιενεργά απόβλητα εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, απόβλητα προερχόµενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση µεταλλευτικών πόρων, απόβλητα εκµετάλλευσης λατοµείων, πτώµατα µεγάλων ζώων γεωργικά απόβλητα προερχόµενα από περιττώµατα ζώων ή µετά από χρήση γεωργικών φαρµάκων, εντοµοκτόνων κ.λ.π., καταλύτες αυτοκινήτων. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο 600,00 έως 6.000,00. Ο ήµος µπορεί να µη δέχεται δηµοτικά απόβλητα εκτός από τα οικιακά αν -λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητας- δεν είναι δυνατή η αποκοµιδή η συλλογή και διάθεση τους µε τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας. Ο ήµος δεν υποχρεούται στη συντήρηση και τον καθαρισµό των ρεµάτων, του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου οµβρίων της ΕΥΑΘ για το οποίο είναι αρµόδια η ΕΥΑΘ και το ΥΠΕΧΩ Ε. Επίσης δεν υποχρεούται στο καθαρισµό σταθµών, γραµµών που βρίσκονται σε στεγασµένους ή περιφραγµένους χώρους οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα νοµή ή κατοχή σε φορείς µέσων µαζικής µεταφοράς ή στον καθαρισµό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και αρχαιολογικών χώρων για τους οποίους είναι υπεύθυνη η αρχαιολογική Υπηρεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υποχρεώσεις των κατοίκων Άρθρο 6 Χώροι παραγωγής απορριµµάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων: Για την εφαρµογή των επόµενων διατάξεων του κανονισµού αυτού οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 1) «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτοµα ή οικογένειες και υπεύθυνοι, για µεν τις οικογένειες (µε ή χωρίς τέκνα) οι δύο σύζυγοι, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής. 2) «Καταστήµατα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι

5 τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνοµα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται σαν καταστήµατα. 3) «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλµατα µόνιµα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνοι είναι: - για τα γραφεία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνοµα των οποίων ασκείται το επάγγελµα. - για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ ο διαχειριστής. - για τις ανώνυµες εταιρίες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό. - για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο Προϊστάµενος διοικητικού. 4) «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγµένοι ή µη, εντός ή εκτός σχεδίου, και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νοµέας αυτού. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις υπεύθυνων για τα εσωτερικά µη ογκώδη αστικά απορρίµµατα 1) Οι υπεύθυνοι για τα απορρίµµατα αυτά έτσι όπως χαρακτηρίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1.2,3 του παρόντος κανονισµού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραµµα αποκοµιδής απορριµµάτων που ο ήµος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους. Την ηµέρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασµένα τα απορρίµµατα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει πριν την ώρα διέλευσης του απορριµµατοφόρου να έχουν τοποθετήσει µέσα στον κάδο µηχανικής αποκοµιδής που ο ήµος έχει τοποθετήσει στον δρόµο τους ή σε συµπιεστή που βρίσκεται πιο κοντά στην οικία ή την επαγγελµατική στέγη τους. Σε περιοχές που δεν πραγµατοποιείται µηχανική αποκοµιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα προς αποκοµιδή απορρίµµατα, καλά συσκευασµένα, σε προκαθορισµένη θέση, που έχει υποδειχθεί από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας. Τα ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο κ.λ.π.) θα πρέπει να τοποθετούνται στα ειδικά κιόσκια ανακύκλωσης που βρίσκονται στο κοντινότερο σηµείο από την οικία ή το κατάστηµα, ή θα συµµετάσχουν οι δηµότες στο σύστηµα «Ανακύκλωσης στην Πηγή» που εφαρµόζει ο ήµος. Ελαστικά, οχήµατα τέλους κύκλου ζωής, χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρικές- ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να ανακυκλώνονται σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 και τα Προεδρικά ιατάγµατα που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν κατά εξουσιοδότηση του. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις κατόπιν µελέτης της /νσης Καθαριότητας. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ήµου είναι η µόνη αρµόδια για την µετακίνηση ή αλλαγή θέσεως ( µόνιµης ή προσωρινής) των κάδων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 90,00. Με απόφαση ηµάρχου µπορεί να ανατεθεί η αρµοδιότητα ή µέρος αυτής στα ηµοτικά ιαµερίσµατα ή σε επιτροπές ιαµερισµάτων και φορέων. 2) Για λόγους που σχετίζονται µε την αισθητική της πόλης και τη δηµόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαστικών σάκων σκουπιδιών έξω από τους καθορισµένους κάδους µηχανικής αποκοµιδής. Για όσους συλλαµβάνονται να παραβαίνουν την διάταξη αυτή, ο ήµος επιβάλλει πρόστιµο ύψους 15,00 για κάθε σακούλα και παράλληλα διαπιστουµένης της παραβάσεως υποβάλλεται έγκληση από τον ήµο κατά του υπευθύνου σύµφωνα µε το άρθρο 459 του Π.Κ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος απορριµµάτων ή ο κάδος είναι γεµάτος, ο πλαστικός σάκος µε τα απορρίµµατα, καλά κλεισµένος έτσι ώστε να αποκλείεται διαρροή του

6 περιεχοµένου του επί της οδού, τοποθετείται µπροστά από την ιδιοκτησία κάθε κατοίκου το πολύ µια ώρα πριν από τη διέλευση του απορριµµατοφόρου και στην περίπτωση που η αποκοµιδή γίνεται νύκτα όχι πριν τις 8.00 µµ. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του, έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέµασµα του στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών, ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δηλαδή 15,00 η κάθε σακούλα εκτός κάδου σε µη επιτρεπτές ώρες. Τα µεγάλα καταστήµατα της πόλης (Super Market κ.λ.π.) ή όσα καταστήµατα εκ της φύσεως τους παράγουν πολλά απορρίµµατα υποχρεούνται να προµηθευτούν συµπιεστές απορριµµάτων - χαρτιών και άλλων αντικειµένων που συµπιέζονται. Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως του υπόχρεου, επιβάλλεται πρόστιµο από 150,00 έως 600,00 και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής ανακαλείται η άδεια λειτουργίας. Για τη χορήγηση άδειας στα υπό λειτουργία νέα καταστήµατα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συµπιεστή. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίµµατα 1) Τα απορρίµµατα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαµβάνονται από τον ήµο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων µε την Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ ). Στην περίπτωση αυτοί οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: α) Να καταβάλλουν υπέρ του ήµου ειδικό τέλος αποκοµιδής αν προβλέπεται (άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος). β) Να µην βγάζουν τα ογκώδη απορρίµµατα στο πεζοδρόµιο από πριν αλλά µόνον το πρωινό της ηµέρας που τους ανακοινώθηκε (εκτός αν τηλεφωνικώς τους δοθεί άλλη ώρα) ότι θα περάσει το ειδικό απορριµµατοφόρο και να τα τοποθετούν σε σηµείο που δεν εµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχηµάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό χώρο και θα επιβάλλεται σχετικό τέλος και επιπλέον πρόστιµο ύψους 60,00-600,00 2) Ειδικότερα για τα καταστήµατα, γραφεία, κ.λ.π. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίµµατα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκοµιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.) να έχουν προηγουµένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π. Θα τοποθετούνται δε στο πεζοδρόµιο µετά το κλείσιµο των καταστηµάτων το βράδυ ή µία ώρα το πολύ πριν τη διέλευση του απορριµµατοφόρου. Στους µη συµµορφούµενους µε τη διάταξη αυτή, ο ήµος επιβάλλει πρόστιµο ύψους 60,00 έως 600,00. 3) Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών : - φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισµών κήπων, γκαζόν κ.λ.π. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίµµατα. Σε περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδροµίου ασυσκεύαστα (χύµα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιµο 60,00. - υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαριά κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφριά δεµάτια, δεµένα µε ανθεκτικό σχοινί ή σύρµα, για την εύκολη φόρτωση τους. εν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόµιο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (πρόστιµο 60,00 ) - υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος αποµακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους µε δικά τους µέσα. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 90,00 έως 150,00.

7 Άρθρο 9 Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριµµάτων 1) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ήµος διαθέτει την υποδοµή και έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριµµάτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 α του παρόντος κανονισµού (βιοµηχανικά-βιοτεχνικά απορρίµµατα) περισυλλέγει τα απορρίµµατα αυτά βάσει ειδικού προγράµµατος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι µε τη σειρά τους έχουν: α) την υποχρέωση να καταβάλλουν, αν έχει αποφασίσει το ηµοτικό Συµβούλιο, υπέρ του ήµου ειδικό τέλος αποκοµιδής όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ.3 του παρόντος. β) τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα εσωτερικά µη ογκώδη αστικά απορρίµµατα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ.1 και 2) Στην περίπτωση που ο ήµος δεν έχει τη δυνατότητα αποκοµιδής, µεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριµµάτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2 α οφείλει, προκειµένου περί ολικής αδυναµίας, να ενηµερώνει εγγράφως τους υπεύθυνους εντός του τρίτου δεκαηµέρου του εκεµβρίου εκάστου έτους, προκειµένου δε περί µερικής αδυναµίας, το λιγότερο δύο ηµέρες πριν. Μετά την έγγραφη αυτή ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π. υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα απορρίµµατα µε δικά τους µέσα. Επίσης υποχρεούνται µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής να κρατούν συσκευασµένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ.1 του παρόντος κανονισµού (60,00 έως 600,00 ). 3) Τα απόβλητα Νοσοκοµείων και Θεραπευτηρίων γενικώς (µε εξαίρεση όσων περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3β) οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωµένοι : α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε αυτοπιεζόµενες κλειστές πρέσες ή σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας (έλλειψη χώρου τοποθέτησης κ.λ.π.) σε ειδικούς κάδους β) για τον χαρακτηρισµό τους ως «απορρίµµατα νοσοκοµειακά, µη επικίνδυνα, µη τοξικά» µε αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόµενες πρέσες. γ) να προµηθευτούν συµπιεστές απορριµµάτων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 300, ,00 4) Τα απορρίµµατα του νεκροταφειακού χώρου - τα προερχόµενα από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα και συσκευάζονται και µεταφέρονται µε ειδικό τρόπο. - τα προερχόµενα από εργασίες καθαρισµού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου κ.λ.π. που προσοµοιάζουν µε τα εσωτερικά αστικά, συλλέγονται και µεταφέρονται κατά τον συνήθη τρόπο. 5) Τα απορρίµµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2δ του παρόντος κανονισµού (µπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδοµών κ.λ.π.) µεταφέρονται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής µπαζών ή στις χωµατερές (Χ.Υ.Τ.Α..):

8 - Στην περίπτωση που παραµείνουν επί του πεζοδροµίου για διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ηµερών θεωρούνται ότι καταλαµβάνουν δηµοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους, καθώς επίσης και του σχετικού προστίµου ύψους 150,00 έως 1.500,00. - Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείµαρρους, ρέµατα, πάρκα, άλση, δρόµους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου, γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθµιση στο περιβάλλον. Γι' αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις προβλεπόµενες άλλες κυρώσεις, ο ήµος επιβάλλει πρόστιµο που κυµαίνεται από 150,00 έως 1.500,00 ανάλογα µε τον όγκο των επιρριπτόµενων αδρανών και την σοβαρότητα της ρύπανσης, σε περίπτωση δε επανάληψης πρόστιµο µέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος στα προηγούµενα. Απαγορεύεται η ρίψη µπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειµένων στους κάδους απορριµµάτων καθώς και η ρύπανση πεζοδροµίων µε χώµατα, λάδια κλπ. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 90,00-300,00. Άρθρο 10 Υποχρεώσεις υπεύθυνων ειδικών και τοξικών απορριµµάτων που δεν µεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του ήµου. Τα απορρίµµατα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 συλλέγονται, αποκοµίζονται και µεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται µέχρι την ηµέρα της αποκοµιδής να κρατούν συσκευασµένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να µην τα βγάζουν στο πεζοδρόµιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις καταβολής ειδικού τέλους και πρόστιµο από 600,00 µέχρι 6.000,00 Άρθρο 11 Υποχρεώσεις υπεύθυνων σχετικά µε την ανακύκλωση Εφόσον στο ήµο λειτουργεί πρόγραµµα διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συµβάλλουν και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και εναπόρριψης των προς ανακύκλωση απορριµµάτων. 1) Οφείλουν να µην αναµειγνύουν µε τα συνήθη απορρίµµατα εκείνα των απορριµµάτων που είναι κατασκευασµένα εξ ολόκληρου από γυαλί, χαρτί, αλουµίνιο και πλαστικές συσκευασίες αλλά να το διαχωρίζουν και να το αποδίδουν στο ήµο σύµφωνα µε το όποιο πρόγραµµα ανακύκλωσης υπάρχει στην περιοχή τους. 2) Στις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραγόµενες ποσότητες ανακυκλούµενων απορριµµάτων είναι σχετικά µεγάλες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίµµατα να τα συµπιέζουν, να τα ανακυκλώνουν και να τα αποδίδουν στο ήµο σύµφωνα µε το ισχύον πρόγραµµα περισυλλογής. 3) Η προώθηση προγραµµάτων ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες µεθόδους όπως προβλέπεται στο Ν. 2939/2001. Το συνολικό κόστος

9 διαχείρισης ή το µεγαλύτερο µέρος αυτού θα αναλαµβάνουν τα συστήµατα διαχείρισης που ορίζονται από το ΥΠΕΧΩ Ε σύµφωνα µε την παρ. 2β του άρθρου 4 της ΚΥΑ 50910/2727/ και την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". Ο ήµος Θεσσαλονίκης πέρα από τα κιόσκια ανακύκλωσης εφαρµόζει και σύστηµα «Ανακύκλωσης στην πηγή». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άλλες διατάξεις σχετικά µε την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων Άρθρο 12 Υποχρεώσεις πεζών Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούµενους καθ' οδόν αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών µικροσυσκευασίας, µικροαντικειµένων και ειδών ατοµικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του ήµου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π) από περιπατητές, θαµώνες κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείµενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια µικροαπορριµµάτων ή στους κάδους απορριµµάτων. Σε όσους συλλαµβάνονται να παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο 15,00, ενώ σε όσους προκαλούν φθορές σε αστικό εξοπλισµό του ήµου πρόστιµο από 150,00 έως 600,00 Οι ιδιοκτήτες κάθε είδους οχηµάτων απαγορεύεται να πλένουν τα οχήµατα τους στους δρόµους και τις πλατείες, ενώ απαγορεύεται και η διαρροή υδάτων στο δρόµο από οχήµατα που πλένονται σε ιδιωτικούς χώρους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 50,00 Η ρύπανση µε λάδια από κάθε είδους οχήµατα µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισµού. Στους ιδιοκτήτες των οχηµάτων αυτών που είναι υποχρεωµένοι να µεριµνούν για τον καθαρισµό του χώρου επιβάλλεται πρόστιµο 50,00. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να µεριµνούν για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα των ζώων τους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιµο 50,00. Το πρόστιµο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά, ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθµών, σε προαύλια εκκλησιών, δηµόσια ή δηµοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

10 Άρθρο 13 Υποχρεώσεις καταστηµαταρχών Καταστήµατα στα οποία παρατηρείται η παραγωγή κάθε είδους απορριµµάτων από την κατανάλωση των προσφεροµένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριµµάτων αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έµπροσθεν χώρο και περίγυρο. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο 150,00 έως 300,00 και σε περίπτωση και τρίτης υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας. Άρθρο 14 Καθαριότητα δηµοτικών χώρων χρησιµοποιούµενων από επιχειρήσεις Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν, κατόπιν αδείας, δηµοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή καταστήµατα οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων µέσων και µε την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισµού από τα συνεργεία του ήµου. Στους µη συµµορφούµενους µε την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιµο 150,00 έως 300,00. Σε περίπτωση τρίτης υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας. Άρθρο 15 Καθαριότητα αγορών και λαϊκών αγορών Οι πωλητές και έµποροι στις αγορές που λειτουργούν στο ήµο (στεγασµένες ή µη, λαϊκές αγορές κ.λ.π.) καθώς επίσης πλανόδιοι µικροπωλητές, καντίνες (µόνιµες ή αυτοκινούµενες) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω χώρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίµµατα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους µεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους ή πρέσες του ήµου. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές, υποχρεούνται αφού τα συσκευάσουν να τα αφήσουν στην άκρη του πάγκου τους. Αν δεν τηρούν τα παραπάνω ο ήµος προβαίνει στον καθαρισµό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Επίσης επιβάλλει πρόστιµο ύψους 150,00 έως 300,00. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά, ο ήµος ζητά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή οριστικά από την Υπηρεσία που την έχει χορηγήσει (π.χ. /νση Εµπορίου - Νοµαρχία -Υπηρεσία του ήµου κ.λ.π.). Παραβίαση ωραρίου από µικροπωλητές σε λαϊκή αγορά τιµωρείται µε πρόστιµο 150,00 έως 300,00 και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται από τη Νοµαρχία η ανάκληση της αδείας. Άρθρο 16 Υπαίθρια αποθήκευση υλικών 1) Η πληµµελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών, εµπορευµάτων οικοδοµικών υλικών κ.λ.π. µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισµό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στην χορηγούµενη από τον ήµο άδεια κατάληψης του πεζοδροµίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά µέτρα (κάλυψη µε λαµαρίνες, νάιλον κ.λ.π.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισµού τους. Αν από την πληµµελή εφαρµογή των παραπάνω προστατευτικών

11 µέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων, ο ήµος πέραν των προβλεπόµενων άλλων κυρώσεων από την κείµενη νοµοθεσία επιβάλλει κατά των υπεύθυνων πρόστιµο από 90,00 έως 500,00 ανάλογα µε τη σοβαρότητα και το µέγεθος της ρύπανσης. 2) Οι παράνοµες διαφηµιστικές αφίσες, ταµπλό, αεροπανό κ.λ.π. θα συλλέγονται από συνεργεία του ήµου και θα επιβάλλεται από την Ειδική Υπηρεσία ( ηµοτική Αστυνοµία) πρόστιµο από 150,00 έως 6.000,00 τόσο στο διαφηµιστή όσο και στο διαφηµιζόµενο, πέρα από το τέλος παράνοµης διαφήµισης. Το ίδιο ισχύει και για τη ρύπανση µε φεϊβολάν, την ρύπανση των τοίχων µε διάφορα σπρέι κλπ. Στις εταιρείες γιγαντοαφισών που ρυπαίνουν µε κόλλες, σχισµένες αφίσες, ταµπλό κ.λ.π. επιβάλλεται πρόστιµο από 900,00 έως 6.000,00. 3) Η στάθµευση των αυτοκινήτων στους δρόµους πρέπει να γίνεται κατά τρόπον ώστε να µην εµποδίζεται ή να δυσχεραίνεται η αποκοµιδή των απορριµµάτων. Απαγορεύεται η στάθµευση αυτοκινήτων δίπλα από τον κάδο απορριµµάτων προς την µεριά του δρόµου που εµποδίζει την µετακίνηση του κάδου στο απορριµµατοφόρο. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιµο 150,00. Άρθρο 17 Καθαριότητα ειδικών χώρων (στεγασµένων ή µη) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων στεγασµένοι ή µη (parking, πρασιές, παλαιές οικίες κ.λ.π.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί µε την φροντίδα των υπεύθυνων και µε κάθε πρόσφορο µέσο, ακόµη και αν τα απορρίµµατα προέρχονται από τρίτους. Σε περίπτωση αδιαφορίας και ύστερα από σχετικές συστάσεις ο ήµος µπορεί να παρέµβει µετά όµως από σχετική προειδοποίηση της /νσης Υγιεινής της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης ή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και εντολή Εισαγγελέα να καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισµού στους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους και να επιβάλλει πρόστιµο 150,00. Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης στην περίπτωση ρύπανσης µνηµείων, αγαλµάτων, τοίχων, παιδικών χαρών, πάρκων, χώρων πρασίνου κ.λ.π. θα επιβάλλεται και πρόστιµο 150,00 έως 1.500,00. Τα πρόστιµα θα είναι έως τριπλάσια εάν συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών. Άρθρο 18 Καθαριότητα οικοπέδων Οι ιδιοκτήτες ή νοµείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίµµατα ακόµη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και µετά τις σχετικές συστάσεις, ο ήµος µπορεί να παρέµβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, ύστερα όµως από σχετική προειδοποίηση της /νσης Υγιεινής της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης ή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και εντολή Εισαγγελέα να καταλογίσει τα έξοδα και επιπλέον πρόστιµο 150,00 στους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους.

12 Άρθρο 19 Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειµένων Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα µεταφορικά µέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυµµένο µε µουσαµά. Τα απορρίµµατα οιασδήποτε µορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων πρέπει να περισυλλέγονται αµέσως µετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αµέλειας, η καθαριότητα διεξάγεται από Υπηρεσίες του ήµου και τα έξοδα καταλογίζονται στον υπεύθυνο µαζί µε πρόστιµο ύψους 30,00 έως 150,00. Άρθρο 20 Εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, µηχανήµατα κλπ. Όλα τα αντικείµενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2στ (εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα) του παρόντος κανονισµού µεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες τους στα Συστήµατα ιαχείρισης Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που ορίζονται από το ΥΠΕΧΩ Ε. Όσα από αυτά εγκαταλείπονται σε χώρους που προβλέπονται από το Ν.2939/2001 και το Π 116/2004 θεωρούνται εγκαταλελειµµένα, επικολλάται αυτοκόλλητη ειδοποίηση και µεταφέρονται σύµφωνα µε τον παραπάνω Νόµο και ιάταγµα στα Συστήµατα ιαχείρισης Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Σε περίπτωση εγκατάλειψης αυτοκινήτων επιβάλλεται πρόστιµο 150,00 πέρα από τη διαδικασία των προστίµων και των εξόδων που προβλέπει ο Νόµος για τη µεταφορά στα Συστήµατα ιαχείρισης Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Ο ήµος δικαιούται για τη µεταφορά αυτή την καταβολή τέλους από τα συστήµατα Ο.Τ.Κ.Ζ. Άρθρο 21 Μηχανικό Σάρωµα οδών Για τον καθαρισµό των οδών που είναι παρκαρισµένα (όχι εγκαταλελειµµένα) αυτοκίνητα, ο ήµος θα ενηµερώνει δύο ηµέρες νωρίτερα ώστε να µην παρκάρουν αυτοκίνητα για 2 ώρες προκειµένου να σαρωθεί η οδός την συγκεκριµένη ηµέρα. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 90,00 Άρθρο 22 Οικοδοµικές εργασίες Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδοµικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους εργασιών καθώς και τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά. Για λόγους καθαριότητας αλλά και για λόγους δηµόσιας υγιεινής και ασφάλειας, ο ήµος έχει καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισµό τέλεσης οικοδοµικών εργασιών µε το οποίο οφείλουν να συµµορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδοµικών εργασιών µέσα στα όρια του ήµου.

13 Άρθρο 23 Γενική ιάταξη Σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισµού αυτού επιβάλλονται τα πρόστιµα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό. Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίµων λαµβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή. Η διαδικασία επιβολής των προστίµων του παρόντος κανονισµού αρχίζει µε τη βεβαίωση της παράβασης από το αρµόδιο όργανο που τη διαπιστώνει. Ο παραβάτης µπορεί να υποβάλλει τις απόψεις του µέσα σε τρείς ηµέρες στην Ειδική Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση. Κατά των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται τα κατά τον παρόντα οργανισµό πρόστιµα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια µέσα σε 60 ηµέρες από την ηµέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη. Τα πρόστιµα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕ Ε (Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων). Τα πρόστιµα του παρόντος Κανονισµού µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Το θεσµικό πλαίσιο του παρόντος κανονισµού: 1. Ν. 807/71 (για ελεύθερους χώρους) 2. Η οδηγία 75/422 της ΕΟΚ 3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (για κάλυψη πεζοδροµίων) 4. Ν. 1144/81 (για εναπόθεση αδρανών υλικών) 5. Ο Ν. 1650/86 (για το περιβάλλον) 6. Η Κ.Υ.Α /1424/ (για τα στερεά απόβλητα) 7. Το άρθρο 30 του Π 323/89 8. Ν. 2364/95 (Φυσικό αέριο) 9. Το άρθρο37τουπ..410/ Αστυνοµική ιάταξη 1023/2/37/1996 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσµίας» 11. ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ Β' 1016/97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων και γενικών προγραµµάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 12. ΚΥΑ 19396/1546/1997 (ΦΕΚ Β' 604/97) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» 13. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π)». 14. Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήµιση, συµπολιτείες ήµων και Κοινοτήτων» 15. Π.. 23/2002 «Αρµοδιότητες, σύστηµα πρόσληψης, δικαιώµατα και υποχρεώσεις του προσωπικού της ηµοτικής Αστυνοµίας» 16. α) Π.. 82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια» β) Π.. 109/2004 «Μεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων» γ) Π..115/2004 «Χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές» δ) Π.. 116/2004 «Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής»

14 ε) Π.. 117/2004 «Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Κανονισµός εκτελέσεως οικοδοµικών εργασιών και εργασιών κοινωφελών οργανισµών Άρθρο 1 Ο κανονισµός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδοµής (νέες οικοδοµές, πρόσθετες επισκευές) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του ήµου και κάθε εργασία από οργανισµούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δηµοσίων έργων. Άρθρο 2 Σε κάθε οικοδοµική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει : α) αντίγραφο της θεωρηµένης από την Αστυνοµία οικοδοµικής άδειας, β) πινακίδα που προβλέπεται από τον Νόµο µε τον αριθµό της αδείας και την ηµεροµηνία εκδόσεως της και γ) άδεια καταλήψεως πεζοδροµίου οδοστρώµατος χορηγηµένη από τον ήµο. Εξαιρούνται οι εργασίες που γίνονται για το φυσικό αέριο σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 2364/95 (ΦΕΚ 252/6-2-95). Άρθρο 3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του ήµου τα εγκεκριµένα από την Πολεοδοµία σχέδια θα πρέπει να προσκοµίζονται από τον ιδιοκτήτη-κατασκευαστή για να µπορεί να γίνει έλεγχος των κατασκευών που εκτελούνται. Άρθρο 4 Η µη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή προστίµων, την κίνηση από τον ήµο διαδικασίας διακοπής των εργασιών.

15 Άρθρο 5 Πριν από την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει: α) Να θεωρούν την οικοδοµική άδεια από το Αστυνοµικό Τµήµα. β) Να εφοδιάζονται από τον ήµο µε άδεια κατάληψης πεζοδροµίου - οδοστρώµατος καταβάλλοντος το αντίστοιχο τέλος. Στην αίτηση για την άδεια θα δηλώνουν ρητά αν θα τοποθετήσουν διαφηµιστικές πινακίδες ώστε ο ήµος να εισπράξει τα νόµιµα. Αν τοποθετήσουν διαφηµιστικές πινακίδες χωρίς προηγουµένως να το έχουν δηλώσει στην έκδοση αδείας, τότε πέρα από τα νόµιµα τέλη που θα εισπράξει ο ήµος για τη διαφήµιση θα επιβληθεί και πρόστιµο 300,00 έως 3.000,00. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδροµίου να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. γ) Να προσκοµίζουν στον ήµο εγγυητική επιστολή όπως το υπόδειγµα που θα χορηγεί ο ήµος αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Τ.Π. και. ποσού 65,00 ανά µέτρο µήκους προσόψεως, η οποία θα επιστρέφεται στον δικαιούχο µετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον δεν προξενήθηκαν ζηµιές στους δηµοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών (π.χ. µπάζα, τσιµέντα στο οδόστρωµα, ζηµιές στα πεζοδρόµια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδροµίου κλπ.) Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου. Άρθρο 6 Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγµένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους µη έχοντας εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδροµίου ή οδοστρώµατος πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την προστασία πεζών και οχηµάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδροµίου πρέπει να εγκιβωτίζονται µε µέσα προστασίας (µαδέρια τσιµεντόλιθους κλπ.) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άµµος, µαρµαρόσκονη, µπάζα κλπ.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά ώστε να µην παρασύρονται από τον αέρα. Το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραµένουν πλέον του διηµέρου θεωρείται ότι καταλαµβάνουν δηµόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος και το προβλεπόµενο πρόστιµο 150,00 έως 1.500,00. Επιπλέον αποµακρύνονται από τον ήµο και ο υπόχρεος καταβάλλει την δαπάνη αποµάκρυνσης. Οι ιδιωτικές σκάφες που τοποθετούνται στο πεζοδρόµιο ή στο οδόστρωµα ύστερα από άδεια του ήµου θα πρέπει να αποκοµίζονται από τις εταιρίες που τα ενοικιάζουν πριν ξεχειλίσουν και δηµιουργήσουν πρόβληµα καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο από 100,00-200,00 Άρθρο 7 Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωµένα για την πρόληψη ατυχήµατος, τα δε περιφράγµατα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήµανση µε σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαµβάνεται µέρος οδοστρώµατος. Η σήµανση κατά την νύκτα πρέπει να είναι φωτεινή. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 150,00 έως 300,00.

16 Άρθρο 8 Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισµό Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΕΗ, ΕΥΑΘ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόµους περί εκτελέσεως ηµοσίων Έργων (σηµάνσεις, κλπ). Οι παραπάνω οργανισµοί υποχρεούνται όπως αµέσως µετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν του τετραηµέρου να αποµακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγµατα στην πρότερα τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού, και θα ζητείται άµεση επέµβαση του Εισαγγελέα. Οι ίδιοι οργανισµοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγµα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών εφαρµοζοµένων ανάλογα των αναφεροµένων στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 9 Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφεροµένων περιπτώσεων στα άρθρα 2,3,4,6 και 8 του παρόντος κανονισµού επιβάλλεται πρόστιµο (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9 του Ν.1828/89)150,00 έως 1500,00 εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση (εγγυητική επιστολή). Υποχρεώσεις πολιτών, καταστηµάτων, νοσοκοµείων κ.λ.π. Κανονιστική ιάταξη: 1. Να µη µετακινούν τους κάδους από τις καθορισµένες θέσεις τους. 2. Να µην τοποθετηθούν σκουπίδια έξω από τους κάδους. Όταν δεν υπάρχει κάδος ή αυτός είναι γεµάτος να τοποθετείται στην ιδιοκτησία µία ώρα το πολύ πριν τη διέλευση του απορριµµατοφόρου. 3. Τα µεγάλα καταστήµατα υποχρεώνονται να προµηθευτούν συµπιεστές χαρτιών και απορριµµάτων. 4. Να µην εγκαταλείπουν κάθε µορφής ογκώδη αντικείµενα στα πεζοδρόµια και σε κοινόχρηστους χώρους, αν δεν συνεννοηθούν µε την υπηρεσία καθαριότητας (τηλ.15192). 5. Καταστήµατα - Γραφεία να συµπιέζουν να δένουν και να βγάζουν χαρτοκιβώτια ξυλοκιβώτια στο κλείσιµο των καταστηµάτων ή µία ώρα πριν τη διέλευση του απορριµµατοφόρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δηµότες. 6. Να µην εγκαταλείπουν ασυσκεύαστα στο πεζοδρόµιο, φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων, υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάµνων, κλαδιά κ.λ.π. 7. Να µην εγκαταλείπουν υπόλοιπα χώµατος και κοπροχώµατος σε οδούς και πεζοδρόµια. 8. Να µην εγκαταλείπουν ειδικά βιοµηχανικά - βιοτεχνικά απορρίµµατα στα πεζοδρόµια. 9. Νοσοκοµεία και Θεραπευτήρια να συσκευάζουν και να χαρακτηρίζουν τα µη επικίνδυνα και µη τοξικά απορρίµµατα, τα επικίνδυνα και τοξικά τα µεταφέρουν µε δικά τους µέσα.

17 10. Να µην ρυπαίνουν (χώµατα, λάδια, κλπ) και να µην εγκαταλείπουν µπάζα - αδρανή υλικά από εκσκαφές - κατεδαφίσεις κ.λ.π. : α) στα πεζοδρόµια και στους δρόµους β) σε ακάλυπτους χώρους (πάρκα - άλση-ρέµατα κ.λ.π.) και γ) στους κάδους απορριµµάτων του ήµου. 11. Να µην εγκαταλείπουν τοξικά και άλλα απορρίµµατα- λύµατα επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία και ασφάλεια. 12. Οι δηµότες να βάζουν στα καλαθάκια τα µικρά άχρηστα αντικείµενα τους. 13. Να µην προκαλούν φθορές στον αστικό εξοπλισµό καθαριότητας, να µην πλένουν τα αυτοκίνητα στους δρόµους και τις πλατείες. Να µην ρίχνουν νερά στους δρόµους, λάδια στο οδόστρωµα και τα πεζοδρόµια και να καθαρίζουν τα περιττώµατα των οικόσιτων ζώων. 14. Να έχουν δοχεία απορριµµάτων και να διατηρούν καθαρό το χώρο, τα καταστήµατα που προσφέρουν πρόχειρο φαγητό (καφενεία, καφετέριες, κ.λ.π.). 15. Να µην εγκαταλείπουν απορρίµµατα οι πωλητές λαϊκών και άλλων αγορών και να µην παραβιάζουν το ωράριο λειτουργίας. 16. Να µην εναποθέτουν, αποθηκεύουν και στοιβάζουν πληµµελώς εµπορεύµατα, οικοδοµικά υλικά κ.λ.π. 17. Να µη ρυπαίνουν µε φεϊβολάν, αφίσες, σπρέι, ταµπλό, αεροπανώ κ.λ.π. την πόλη. 18. Να µη ρυπαίνουν οι εταιρίες διαφήµισης γιγαντοαφισών µε κόλες, σχισµένες αφίσες, ταµπλό κ.λ.π Να µην παρκάρουν δίπλα σε κάδους απορριµµάτων από τη µεριά του δρόµου ώστε να εµποδίζεται η µεταφορά του κάδου για την αποκοµιδή των απορριµµάτων. 20. Να µεριµνούν για τον καθαρισµό των χώρων ιδιοκτησίας τους καθώς και για τους κοινόχρηστους χώρους (παλιές οικίες, πρασιές, πάρκινγκ.). 21. Να περιφράζουν και να καθαρίζουν τα οικόπεδα. 22. Να µην εγκαταλείπουν απορρίµµατα κατά την µεταφορά ξηρού φορτίου. 23. Να µην εγκαταλείπουν παλιά αυτοκίνητα στους δρόµους και στους κοινόχρηστους χώρους. 24. Να µη παρκάρουν σε ώρες και ηµέρα που ο ήµος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαρίσει το συγκεκριµένο δρόµο. 25. Να µην χρησιµοποιούν χωρίς την άδεια του ήµου διαφηµιστικές πινακίδες όταν κάνουν νόµιµη κατάληψη πεζοδροµίου - οδοστρώµατος, (ύστερα από άδεια του ήµου). 26. Εργολάβοι και οργανισµοί κοινής ωφέλειας που εκτελούν εργασίες υποχρεούνται να αποµακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής και τα λοιπά άχρηστα υλικά. 27. Κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών θα πρέπει να υπάρχει σήµανση (φωτεινή τη νύχτα) µε πινακίδες, ειδική ταινία, κ.λ.π.. και να µην δηµιουργούν προβλήµατα καθαριότητας από την υπερχείλιση ιδιωτικών σκαφών που έχουν τοποθετηθεί µε άδεια του ήµου. 28. Να µη ρυπαίνουν και να µην καταστρέφουν µνηµεία, αγάλµατα, τοίχους, παιδικές χαρές, πάρκα, χώρους πράσινου κ.λ.π. 29. Ανάλογο πρόστιµο θα επιβάλλεται σε όσους ρυπαίνουν κοινόχρηστους χώρους και γενικά την πόλη. Ύψος προστίµων (τα πρόστιµα και οι µηνύσεις επιβάλλονται από τη ηµοτική Αστυνοµία) 1. Μετακίνηση κάδων σε άλλο σηµείο από το καθορισµένο Πρόστιµο: 90,00

18 2. Σακούλες ή χύµα σκουπίδια, εκτός κάδων (άδετες σε µη επιτρεπτές ώρες) Πρόστιµο: 15,00 3. Έλλειψη συµπιεστών απορριµµάτων και λοιπών αντικείµενων στα µεγάλα καταστήµατα Πρόστιµο : 150,00-600,00 4. Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειµένων χωρίς συνεννόηση µε το ήµο Πρόστιµο : 60,00-600,00 5. Εγκατάλειψη κιβωτίων - ξυλοκιβωτίων κ.λ.π. από γραφεία - καταστήµατα - οικίες Πρόστιµο: 60,00-600,00 6. Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισµών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάµνοι κ.λ.π. που απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόµιο. Πρόστιµο: 60,00 7. Έκθεση-εγκατάλειψη υπολοίπων χώµατος και κοπροχώµατος. Πρόστιµο: 90,00-150, Εγκατάλειψη βιοτεχνικών - βιοµηχανικών απορριµµάτων. Πρόστιµο : 60,00-600, Ασυσκεύαστα µη επικίνδυνα - µη τοξικά απορρίµµατα Νοσοκοµείων και Θεραπευτηρίων γενικώς. Πρόστιµο : 300, , Εγκατάλειψη µπαζών - αχρήστων υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές, κ.λ.π. και ρύπανση κάδων, πεζοδροµίων, δρόµων και ακάλυπτων χώρων. Πρόστιµο : 90,00-300, Εγκατάλειψη τοξικών απορριµµάτων - λυµάτων που δεν µεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του ήµου. Πρόστιµο : 600, , Απόρριψη αντικειµένων ή µικροαπορριµµάτων εκτός καλαθιών του ήµου Πρόστιµο: 15, α) Φθορά αστικού εξοπλισµού ήµου Θεσσαλονίκης Πρόστιµο: 150,00-600,00 β) Ρύπανση από λάδια και πλύσιµο αυτοκινήτων Πρόστιµο: 50,00

19 γ) Ρύπανση από οικόσιτα ζώα Πρόστιµο: 50, Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριµµάτων των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος που χρησιµοποιούν κοινόχρηστους χώρους Πρόστιµο: 150,00-300, Εγκατάλειψη απορριµµάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση ωραρίου. Πρόστιµο: 150,00-300,00 και σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να ζητηθεί η ανάκληση αδείας. 16. Πληµµελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη εµπορευµάτων, οικοδοµικών υλικών κ.λ.π. Πρόστιµο: 90,00-500, Ρύπανση µε εµπορικές αφίσες, φεϊβολάν, σπρέι, ταµπλό, αεροπανώ κ.λ.π. Πρόστιµο: 150, ,00 στο διαφηµιζόµενο και διαφηµιστή. 18. Ρύπανση από εταιρίες διαφήµισης γιγαντοαφισών µε κόλλες, σχισµένες αφίσες, ταµπλό κ.λ.π. Πρόστιµο: 900, ,00 19.Παρκάρισµα δίπλα σε κάδους µε τρόπο ώστε να µην είναι δυνατή η µετακίνηση τους για την αποκοµιδή των απορριµµάτων. Πρόστιµο: 150, Μη καθαρισµός ελεύθερων ιδιωτικών - κοινόχρηστων χώρων (parking, πρασιές, παλιές οικίες κ.λ.π). Πρόστιµο: 150, Ακαθάριστα οικόπεδα. Πρόστιµο: 150, Ρύπανση από µεταφορά ξηρού φορτίου. Πρόστιµο: 30,00-150, Εγκαταλειµµένα αυτοκίνητα σε δρόµους και κοινόχρηστους χώρους. Πρόστιµο: 150, Παρκάρισµα σε δρόµο που ο ήµος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί. Πρόστιµο: 90,00

20 25. Η χρησιµοποίηση διαφηµιστικών πινακίδων χωρίς άδεια του ήµου στην περίπτωση που νόµιµα (κατόπιν αδείας) κάνουν κατάληψη πεζοδροµίων. Πρόστιµο: 300, , Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών αχρήστων υλικών από εργολάβους και οργανισµούς κοινής ωφελείας. Πρόστιµο: 150, , α) Παράλειψη σήµανσης κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών. Πρόστιµο: 150,00-300,00. β) υπερχείλιση ιδιωτικών σκαφών Πρόστιµο: 100,00-200, Ρύπανση µνηµείων, αγαλµάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κλπ. Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται και Πρόστιµο : 150, ,00 Τα πρόστιµα θα είναι έως και τριπλάσια εάν συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών. 29. Ανάλογο πρόστιµο θα επιβάλλεται σε οτιδήποτε άλλο που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισµό αλλά ρυπαίνει γενικά την πόλη. Κατά την επιβολή των παραπάνω προστίµων λαµβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συχνότητα και η υποτροπή. Η διαδικασία επιβολής των προστίµων του παρόντος κανονισµού αρχίζει µε την βεβαίωση της παράβασης από το αρµόδιο όργανο που τη διαπιστώνει. Ο παραβάτης µπορεί να υποβάλλει τις απόψεις του µέσα σε τρεις ηµέρες στην Ειδική Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση. Κατά των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται τα κατά τον παρόντα Κανονισµό πρόστιµα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια µέσα σε 60 ηµέρες από την ηµέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη. Τα πρόστιµα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕ Ε (Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων). Τα πρόστιµα του παρόντος Κανονισµού µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Τα πρόστιµα επιβάλλονται από την ηµοτική Αστυνοµία

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-

ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 24η/2011.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Αποφάσεως 499/2011 Αριθ. Πρωτ. 51123/11-11-2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24ης/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου». Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της δημοτικής αρχής. Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρος 21-11- 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ.

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, τ.κ.19800 Σαλαμίνα, Τηλ. 213 20 27 392 Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Η Καθαριότητα µιας πόλης, στις σηµερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & εποπτείας ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 ΑΡΧΕΣ Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό και χρήζει συνεχούς φροντίδας Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού - Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα 2009 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείµενο του κανονισµού Αρµοδιότητες εφαρµογής Προσδιορισµοί και ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Εισαγωγικά Ο παρών κανονισμός δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας να διατηρείται καθαρή, αλλά εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υπευθυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς ( Ά ρ θ ρ α 1 έ ω ς 4 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ ( Ά ρ θ ρ α 5 έ ω ς 7 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 162/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας Σήμερα στις 6 Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 544/2009 ΘΕΜΑ Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/ 24-1-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΨΚ-03Ξ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΨΚ-03Ξ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 24/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 208/2011 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους παρακάτω πεζόδροµους του ήµου Ορεστιάδας: - Πρόκου - Σοφίας Νικολάου (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 124/2012 Θέμα 08 : Επιβολή προστίμων καθαριότητας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011 (Αριθµός πρακτικού 5/21.11.2011) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Μινώα Πεδιάδας αποτελούµενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 192/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού Η καθαριότητα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λευκάδα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 210 6002343 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής 2015 Σκοπός Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί ένας καθαρός Δήμος και ένα

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής)

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17435/25-7-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:4568ΩΕΗ-ΑΣΝ. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:4568ΩΕΗ-ΑΣΝ. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 551 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Τροποποίηση - συμπλήρωση κανονισμού καθαριότητας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 30 η του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ρέθυμνο 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1: Έννοιες-Αρχές-Στόχοι..

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Το πόνημα που έχετε στα χέρια σας είναι κανονιστικού χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/20.10.15 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 205/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 23/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/17-06-2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ημέρα Πέμπτη 29-09-2016 ώρα 14.00 Αρ. Πρωτ.: 307828/05-10-16 της πράξης με αριθμό 1793 που αφορά έγκριση για τη συμπλήρωση, τροποποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015.

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΗΜ-1Ψ8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 579/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 2 3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 2 4. ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγικά... 4 2. Αρχές... 5 Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 6 Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού καθαρότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ---------------------------------------- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 2 της 29/2/2012 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα