Ενημέρωζη και Προζηαζία από Διαδικησακούς Κινδύνοσς. Παξνπζίαζε: Γεσξγία Σηήηηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημέρωζη και Προζηαζία από Διαδικησακούς Κινδύνοσς. Παξνπζίαζε: Γεσξγία Σηήηηα"

Transcript

1 Ενημέρωζη και Προζηαζία από Διαδικησακούς Κινδύνοσς Παξνπζίαζε: Γεσξγία Σηήηηα

2 Ποιοι Δίμαζηε Κόμβορ Δνημέπωζηρ Γπαμμή Καηαγγελιών Γπαμμή Βοήθειαρ Τν CyberEthics είλαη ην θέληξν Δλεκέξσζεο γηα ην Αζθαιέο Γηαδίθηπν ζηελ Θύπξν όπνπ πεξηιακβάλεη ηε Γξακκή Θαηαγγειηώλ θαη ηε Γξακκή Βνήζεηαο. Θαη νη 27 ρώξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ θέληξα ελεκέξσζεο Τν πξόγξακκα CyberEthics ζπλρξεκαηνδνηείηε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

3 Ποιοι Δίμαζηε Τν πξφγξακκα CyberEthics ιεηηνπξγεί ν Οξγαληζκφο: CNTI- Cyprus Neuroscience & Technology Institute (Κσπριακό Ινζηιηούηο Νεσροεπιζηημών και Τετνολογίας) (ζηε δηαδηθαζία κεηνλνκαζίαο ζε Future Worlds Center)

4 Σκοποί ηος CyberEthics Να πξνσζήζεη ηελ ελεκέξσζε ζε ελήιηθεο, εθπαηδεπηηθνύο, εθήβνπο θαη παηδηά ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν, ηελ εζηθή ρξήζε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ αιιά θαη ηηο θαηλνύξγηεο ηερλνινγίεο γεληθόηεξα. Να πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα αλώλπκσλ θαηαγγειηώλ κέζσ εηδηθνύ ηζηνρώξνπ (Hotline) Να δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζε παηδηά λα ηειεθσλήζνπλ θαη λα δεηήζνπλ βνήζεηα

5 CyberEthics GII Σπλεξγάηεο Υπνπξγείν Παηδείαο & Πνιηηηζκνχ Κππξηαθφ Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην CYTA The Olive Branch Foundation Παγθχπξηα Σπληνληζηηθή Επηηξνπή γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Επεκεξία ησλ Παηδηψλ

6 Tν World Wide Web Τν Γηαδίθηπν είλαη έλαο επράξηζηνο θαη απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο λα κάζεηο θαηλνύξγηα πξάγκαηα θαη λα γλσξίζεηο λέα άηνκα. Μηα εληειώο λέα θνηλσλία έρεη δεκηνπξγεζεί κέζσ ηνπ καγηθνύ θόζκνπ ηνπ Γηαδηθηύνπ!!

7 Ποιοι είναι οι κίνδςνοι ηος Γιαδικηύος και πος ηοςρ ζςνανηούμε!

8 Ιζηνζειίδεο Κνηλσληθήο Δηθηχσζεο

9 Ιζηοζελίδερ Κοινωνικήρ Γικηύωζηρ Οη Ιζηνζειίδεο Κνηλσληθήο Δηθηχσζεο έρνπλ γίλεη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεκεξηλήο καο θνπιηνχξαο: Οη Ιζηνζειίδεο Κνηλσληθήο Δηθηχσζεο δελ θάλνπλ εμαηξέζεηο κεηαμχ ειηθίαο, θπιήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζέζεο. Απηέο νη εηθνληθέο θνηλσλίεο δεκηνπξγνχληαη ζηε βάζε ησλ θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ, επαγγέικαηνο, κνπζηθήο πνπ αθνχλε θαη γεληθά φια πνπ ζρεηίδνληαη κε φια ηα ζηπι δσήο. Οη λένη παιηά επεξεάδνληαλ κφλν απφ ηελ ηειεφξαζε, απφ ηνπο θίινπο, απφ ηνπο δαζθάινπο ζηα ζρνιεία ηνπο, νη λένη ζήκεξα επεξεάδνληαη απφ ηηο Ιζηνζειίδεο Κνηλσληθήο Δηθηχσζεο.

10 Ιζηοζελίδερ Κοινωνικήρ Γικηύωζηρ Οη Ιζηνζειίδεο Κνηλσληθήο Δηθηχσζεο έρνπλ εμαπισζεί ηφζν πνιχ πνπ ζεσξνχληαη ηφζν ζεκαληηθέο φζν ε ηειεφξαζε γηα ηε δηαθήκηζε. Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν, ηξηψλ αηφκσλ ηελ ίδηα ψξα, αθφκα θαη νιφθιεξεο νκάδεο αηφκσλ: κέζσ άκεζεο επηθνηλσλίαο (chat), messaging, , video, file sharing, blogging θαη πνιιά άιια. Απηέο νη ηζηνζειίδεο έρνπλ ηε ζεηηθή ηνπο πιεπξά αιιά δπζηπρψο έρνπλ θαη ηελ αξλεηηθή ηνπο πιεπξά. Μέζσ απηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο φκνξθεο ζρέζεηο αιιά είλαη θαη ρψξνο ηνλ νπνίν πνιιά άηνκα επηζθέπηνληαη έηζη ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα άιισλ, αιιά θαη πνιιά άιια γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ!!

11 MySpace / Facebook

12 Δσκάηηα Επηθνηλσλίαο - Chat Rooms Δσκάηηα Επηθνηλσλίαο, γλσζηά ζηε γιψζζα ηνπ Δηαδηθηχνπ σο chat room, πξνζθέξνπλ άκεζε (ζπγρξνληζκέλε) επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Τα chat rooms είλαη εηθνληθνί ρψξνη, φπνπ άηνκα απφ φιν ηνλ θφζκν κπνξνχλ λα «βξεζνχλ» θαη λα «επηθνηλσλήζνπλ» κέζσ κελπκάησλ πνπ γξάθνπλ κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπο. Όπσο ε ιέμε ζπγρξνληζκέλε απνθαιχπηεη, ηα άηνκα πνπ ζέινπλ λα ζπλνκηιήζνπλ, πξέπεη λα «βξεζνχλ» ηελ ίδηα ψξα ζην ίδην chat room. Πνιχ δεκνθηιή είλαη ηα «Instant Messenger Programs» (πξνγξάκκαηα άκεζεο επηθνηλσλίαο), κέζσ ησλ νπνίσλ θάπνηνο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί εάλ νη θίινη ηνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην Δηαδίθηπν. Τφηε απηφο κπνξεί λα ηνπο θαιέζεη λα επηθνηλσλήζνπλ, κέζσ κελπκάησλ, ζηέιινληαο δηάθνξα files, θηι. ηα νπνία ιακβάλνληαη θαη δηαβάδνληαη ακέζσο.

13 Skype

14 MSN-Messenger

15 Ποιοι είναι οι Κίνδςνοι Όηαλ ιέκε πξνζσπηθά δεδνκέλα ελλννχκε s, θσηνγξαθίεο, αξηζκνί ηειεθψλσλ, δηεπζχλζεηο ζπηηηνχ θαη γξαθείνπ, θηι. Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη πνιχηηκεο γηα κεξηθά άηνκα ηδηαίηεξα ζε άηνκα πνπ κπνξεί λα ζέινπλ λα ζε εθκεηαιιεπηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Κάπνηνο κπνξεί λα γξάςεη νηηδήπνηε ζην Δηαδίθηπν. Μπνξνχλ λα γξάςνπλ ςέκαηα, λα ζε θαηεγνξήζνπλ γηα θάηη δελ ππάξρεη έιεγρνο γηα ην ηη κπνξεί λα πεη θάπνηνο γηα ζέλα θαη δελ κπνξείο λα ειέγρεηο πφζεο πιεξνθνξίεο απνθαιχπηνπλ άιινη γηα ζέλα ζην Δηαδίθηπν. Κάπνηνο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί ζνπ κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα ζε παξελνριήζεη ή λα ζνπ θάλεη κηα θαθφγνπζηε θάξζα (cyberbullying).

16 CYBER BULLYING

17 Πνηνη είλαη νη Κίλδπλνη? Ο νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί ζνπ πξνζπνηνχκελνο φηη είλαη θάπνηνο άιινο. Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ είλαη πξνζηαηεπκέλα γη απηό ζθεθηείηε δηπιά πξνηνύ αλεβάζεηε θάηη ζην πξνθίι ζαο. Οη θσηνγξαθίεο ζαο κπνξνύλ λα παξζνύλ από ην πξνθίι ζαο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ηζηνζειίδεο κε πνξλνγξαθηθό πεξηερόκελν ή λα παξαπνηεζνύλ έηζη ώζηε λα ηαηξηάμνπλ κε ηελ αξξσζηεκέλε

18 Παξελφριεζε & Κηλεηά ηειέθσλα

19 Παηδηθή εθκεηάιιεπζε Τν 2009 είρακε 51 θαηαγγειίεο κε παηδηθή πνξλνγξαθία ζηελ Κχπξν

20 Θαηαγγείιεηε: Τξφπνη Πξνθχιαμεο Σην Τκήκα Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο ηεο Αζηπλνκίαο Θαηαγγείιεηε Αλώλπκα: Σην Hotline ηνπ CyberEthics ζηελ Ηζηνζειίδα ή Τειεθσλήζηε ζην Πάξεηε ζπκβνπιέο: Απφ ην Helpline ηνπ CyberΕthics ζην chat ηεο Ιζηνζειίδα Ή Τειεθσλήζηε ζην Θαζεκεξηλά από ηηο 8κκ. 9κκ.

21

22

23 Helpline

24 Τπόποι Πποθύλαξηρ από ηοςρ Κινδύνοςρ ηος Γιαδικηύος

25 Τπόποι Πποθύλαξηρ Σηελ αγνξά ππάξρνπλ θίιηξα ηα νπνία κπνξνύλ λα πξνζηαηεύζνπλ ηνλ ππνινγηζηή ζνπ από δηάθνξα virus ή ηζηνζειίδεο κε παξάλνκν πεξηερόκελν. Θαλόληζε έηζη ώζηε ην επίπεδν αζθάιεηαο ζην Γηαδίθηπν ζηνλ ππνινγηζηή ζνπ είλαη ζε όζν πην ςειό επίπεδν γίλεηαη. Απόθεπγε λα δίλεηο ηηο πξνζσπηθέο ζνπ πιεξνθνξίεο ηδηαίηεξα ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ζνπ αιιά θαη ηε δηεύζπλζε ζνπ. Με δίλεηο ηνπο θσδηθνύο εηζόδνπ ζηνπο ινγαξηαζκνύο ζνπ ζε θαλέλα αθόκα θαη ζηνλ θαιύηεξν ζνπ θίιν.

26 Τξφπνη Πξνθχιαμεο Εεηήζηε ηελ άδεηα ησλ θίισλ ζαο πξηλ ηνλ θσηνγξαθίζεηε ή βηληενζθνπήζεηε, θαη ηδηαίηεξα πξνηνύ ζηείιεηε ηε θσηνγξαθία ζε θάπνηνλ άιιν ή πξνηνύ ην αλεβάζεηε ζην Γηαδίθηπν. Έρεηε επίζεο ην δηθαίσκα λα αξλεζείηε ζε θάπνηνλ από ην λα ζαο θσηνγξαθίζεη ή βηληενζθνπήζεη. Πξνζέρεηε ζε πνηνλ ζηέιλεηε ηηο θσηνγξαθίεο ζαο θαη απηέο ησλ θίισλ ζαο.

27 Τξφπνη Πξνθχιαμεο Γελ πξέπεη πνηέ λα ζηέιλεηε θσηνγξαθίεο θίισλ ζαο ή άιισλ αηόκσλ από ην θηλεηό ζαο ή από ην Γηαδίθηπν εθόζνλ δελ ζαο έρνπλ δώζεη ηελ άδεηα. Όηαλ ζηαιεί κηα θσηνγξαθία δελ ππάξρεη έιεγρνο γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ή εθκεηαιιεπηεί. Σεβαζηείηε ηην πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηων άλλων!

28 Τξφπνη Πξνθχιαμεο Δίλαη θαιύηεξα λα κελ ζπλαληάο άηνκα πνπ γλσξίδεηο από ην Γηαδίθηπν. Δάλ όκσο πξόθεηηαη λα ζπλαληεζείο κε θάπνηνλ πνπ γλώξηζεο ζην Γηαδίθηπν είλαη θαιύηεξα λα είλαη ζε δεκόζην ρώξν κε πνιύ θόζκν. (π.ρ. ζε έλα café ή ζε έλα πνιπζύρλαζην δξόκν) Δίλαη θαιύηεξα ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο λα βξίζθεηε ζε θνηλόρξεζην ρώξν ηνπ ζπηηηνύ θαη όρη ζην ππλνδσκάηην ηνπ αλήιηθνπ. Οη θάκεξεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ πξέπεη λα είλαη πάληα γπξηζκέλεο ζε ηνίρν ή λα θαιύπηνληαη όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη.

29 Τξφπνη Πξνθχιαμεο Δίλαη ζεκαληηθό λα ΜΖΝ απαληάο ζε ελνριεηηθά ή πξνζβιεηηθά s. Θξαηήζηε ηα θαη θάλεηε ηε θαηαγγειία ζαο ζηηο αξκόδηεο αξρέο. Σε πεξίπησζε πνπ βξεζείηε κπξνζηά ζε ηζηνζειίδεο κε ελνριεηηθό ή παξάλνκν πεξηερόκελν πξέπεη λα ην θαηαγγείιεηε ζηελ αζηπλνκία ή αλώλπκα ζην Hotline καο ζην ή ζην

30 Ημέπα Αζθαλούρ Γιαδικηύος 2010 Πριν δημοζιεύζεις, ζκέυοσ!

31 Πεπιζζόηεπα ζηο Γιαδίκηςο

32 Gaming Gaming είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα όπνπ θάπνηνο παίδεη ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Σε κεξηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα θάπνηνο κπνξεί λα παίμεη κε πνιινύο παίρηεο ηαπηόρξνλα ζηελ ίδηα πεξηνρή ζην ίδην παηρλίδη (ην ιεγόκελν multiplayer games). Γεκνθηιείο θαηεγνξίεο ζηα Γηαδηθηπαθά παηρλίδηα είλαη ηα παηρλίδηα δξάζεο, ζηξαηεγηθήο θαη παηρλίδηα ξόισλ.

33 Εζηζκφο ζηα παηρλίδηα Υπάξρεη εζηζκόο ζηα Γηαδηθηπαθά παηρλίδηα? ΝΑΗ Σπλήζσο δελ έρεη λα θάλεη κόλν κε ην ίδην ην παηρλίδη αιιά κε ην θνηλσληθό δίθηπν πνπ επηθξαηεί κέζα ζην παηρλίδη. Γηα άηνκα πνπ έρνπλ πξόβιεκα θνηλσληθνπνίεζεο ζηελ πξαγκαηηθή δσή, απηέο νη θνηλσλίεο πξνζθέξνπλ αθξηβώο απηό. Υπάξρεη πξαγκαηηθόο θίλδπλνο ζηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ παηρληδηώλ απηώλ, αθνύ όιε ε ππόινηπε δσή ηνπο επεξεάδεηαη ζνβαξά. Όπως πάνηα, σπάρτοσν όρια για όλα!

34 Παξαηεηακέλε Φξήζε πξνθαιεί: Πφλνπο ζηα κάηηα θαη καχξνπο θχθινπο Έληνλνπο πνλνθεθάινπο Πφλνπο ζην ζηήζνο, ζβέξθν θαη ψκνπο Κνχξαζε Αιιαγέο ζηε δηάζεζε Αυπλίεο ή δηαηαξαγκέλνο χπλνο Επηιεπηηθά επεηζφδηα (ζε άηνκα κε επαηζζεζία) Όια απηά δελ θάλεθαλ ζε θαλνληθνχο ρξήζηεο!

35 Χπρνθνηλσληθά Ζεηήκαηα: Καηάζιηςε Κνηλσληθή απνκφλσζε θαη ιηγφηεξν ζεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηε θνηλσλία Τδφγνο Κινπέο θαη εγθιεκαηηθφηεηα Φακειή απηνεθηίκεζε ζηα θνξίηζηα Φακειή αθαδεκατθή απφδνζε Αληηθαζηζηψληαο ηελ θνηλσληθή δσή κε ηε εηθνληθή δεκηνπξγνχληαη ηα πην πάλσ πξνβιήκαηα!

36 Με Κανονική Χπήζη: ηξφπνο εθηφλσζεο ηεο βίαηεο θαη αξλεηηθήο ελέξγεηαο ηξφπνο έθθξαζεο θαη θίλεζεο γηα άηνκα κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο πξνζθνξά γλψζεο θαη ηθαλνηήησλ Μαζαίλεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη κάζεζεο Έλα θαιφ παηρλίδη κπνξεί λα ζνπ κάζεη κέρξη θαη 36 ζεκαληηθέο αξρέο κάζεζεο!

37 Γηα νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηείηε επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα καο ζην : Ή ηειεθσλήζηε καο ζην Επραξηζηνχκε!

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

H γνώζη είναι δύναμη: αζθαλήρ και ηθική σπήζη ηος Διαδικηύος Ππακηικέρ ζςμβοςλέρ για αζθαλή πλοήγηζη

H γνώζη είναι δύναμη: αζθαλήρ και ηθική σπήζη ηος Διαδικηύος Ππακηικέρ ζςμβοςλέρ για αζθαλή πλοήγηζη H γνώζη είναι δύναμη: αζθαλήρ και ηθική σπήζη ηος Διαδικηύος Ππακηικέρ ζςμβοςλέρ για αζθαλή πλοήγηζη Γξ. Βεξφληθα Σακαξά Διιεληθφ Κέληξν Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr Δζληθφο Δθπξφζσπνο

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα και χρήςη τουσ από τα παιδιά Η εμπλοκή των γονιών

Κοινωνικά δίκτυα και χρήςη τουσ από τα παιδιά Η εμπλοκή των γονιών Κοινωνικά δίκτυα και χρήςη τουσ από τα παιδιά Η εμπλοκή των γονιών Γηάλλεο Λανύξεο Cyberethics Cyprus Safer Internet Center Cyprus Neuroscience & Technology Institute www.cyberethics.info Πέκπηε 27 Ννεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα

Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Οι τρόποι επικοινωνίασ από την αρχαιότητα ωσ ςήμερα Ερευνητική εργαςία Β τάξη Εςπερινό Γενικό Λύκειο Κιλκίσ Τπεφκυνεσ κακθγιτριεσ: Βιολζττα Κωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Ιανουάριοσ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Πεξηερόκελα Ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 3 Δίδε Βηληενπαηρληδηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare:

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare: Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Έλα blog είλαη «κηα ηαθηηθά αλαλεσλόκελε ηζηνζειίδα πνπ νξγαλώλεηαη ρξνλνινγηθά κε αληίζηξνθε θνξά απ ηελ πην ζύγρξνλε θαηαρώξηζε ζηελ παιαηόηεξε θαη πνπ κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ --------------------------------------------------------- Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπο Σποςδών Πληποθοπικήρ Σηεθάνος Σκοςλούδη 27, 185 37, Καλλίπολη, Πειπαιάρ 210 45 38 177 http://www.itss.gr/

Κένηπο Σποςδών Πληποθοπικήρ Σηεθάνος Σκοςλούδη 27, 185 37, Καλλίπολη, Πειπαιάρ 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Information Technology Services and Solutions Κένηπο Σποςδών Πληποθοπικήρ Σηεθάνος Σκοςλούδη 27, 185 37, Καλλίπολη, Πειπαιάρ 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Κσλζηαληίλνο Κσβαίνο Αλαιπηήο Σπζηεκάησλ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΖΒΔΗΑ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ

ΔΦΖΒΔΗΑ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ ΔΦΖΒΔΗΑ ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνχ Δαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΔ: 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε ηνπ Δαπηνύ 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πηστιακής Εργαζίας : Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Φοιτήτρια: Γανωηίδοσ Αικαηερίνε Υπεύθσνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα