Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης. Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης. Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Τα είδη των κειµένων στην ελληνική αγορά της µετάφρασης Μαρία Σίσκου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract: The starting point in my speculation about the kind of texts mostly translated by translators was some surveys that have been carried out in Germany, aiming at the collection of information in the field of translation of the country in question. The ultimate target was to use this information as a basis for the reorganisation of translation studies and their adaptation to the needs of the market, so that the training of future translators and interpreters would improve. These surveys have raised some questions concerning the field of the Greek market of translation, such as: what kind of texts are translated, which languages are in great demand, or what is the profile of Greek translators? In order to provide an answer for them, I carried out a survey in the translation offices of Thessaloniki and Serres, during the months of June and July Apart from compiling information on the translation market, this survey aims at bringing up for discussion the point of the status of translation in Greece, serving at the same time as a stimulus for an evaluation of the translation services and the translation studies in Greece and after all establishing the connection between translation studies and the market needs. Keywords: survey, kinds of texts, languages, connection of studies and the market needs 1. Αφετηρία προβληµατισµού Αφετηρία του προβληµατισµού µου πάνω στα είδη των κειµένων αποτέλεσαν δύο έρευνες. Αρχικά οι έρευνες του καθηγητή Γλωσσολογίας και Μεταφρασεολογίας στο Πανεπιστήµιο της Λειψίας Peter Schmitt. 1 Πρόκειται για έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σε όλη τη Γερµανία, µε σκοπό να καταγράψουν το φάσµα της µεταφραστικής δραστηριότητας. 2, 3 Πιο συγκεκριµένα, ο στόχος των ερευνών του Schmitt ήταν να απαντηθούν µεταξύ άλλων και τα εξής ερωτήµατα: Ποιο είναι το προφίλ των µεταφραστών (ποιοι µεταφράζουν, σπουδές, κατάρτιση, εξειδίκευση, εµπειρία) Ποιες είναι οι γλώσσες µε τη µεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά της µετάφρασης; Ποια είδη κειµένων µεταφράζονται και ποια είναι η συχνότητα εµφάνισής τους; Πού υπάρχει µεταφραστική δραστηριότητα (µεταφραστικά γραφεία, δηµόσιος τοµέας, µεταφραστικά τµήµατα εταιρειών;) Απώτερος στόχος ήταν όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν να χρησιµοποιηθούν ως βάση για την προσαρµογή των µεταφραστικών σπουδών στις ανάγκες της αγοράς, έτσι ώστε να βελτιωθεί η εκπαίδευση των µελλοντικών µεταφραστών και διερµηνέων. Η δεύτερη έρευνα που αποτέλεσε πηγή προβληµατισµού πραγµατοποιήθηκε το 1997 από το ΠΜΣ «Μετάφραση- Μεταφρασεολογία» του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 4 Τον πληθυσµό της έρευνας αποτέλεσαν εδώ οι εκδοτικοί οίκοι, εποµένως συνελλέγησαν πληροφορίες για αυτό το κοµµάτι της µετάφρασης Βλ. Schmitt, P. A. (1990a). Die Berufpraxis der Übersetzer. Eine Umfrageanalyse. Berichtssonderheft des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer. Bonn: BDÜ 3 Βλ. Schmitt, P. A. (1990b). Was übersetzen Übersetzer?- Eine Umfrage. Περιοδικό Lebende Sprachen 3, σελ

2 2. Υπόθεση εργασίας Με αφορµή τις έρευνες που αναφέρθηκαν δηµιουργήθηκαν κάποια ερωτήµατα σχετικά µε το τοπίο της ελληνικής αγοράς της µετάφρασης: Τι είδους κείµενα µεταφράζονται στην ελληνική αγορά; Από και προς ποιες γλώσσες µεταφράζονται τα κείµενα; Είναι η εκπαίδευση των µεταφραστών προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις της αγοράς; Αυτά τα ερωτήµατα οδήγησαν στην εξής υπόθεση εργασίας: Στην Ελλάδα υπάρχει µεταφραστική δραστηριότητα σε πολλές γλώσσες και σε πολλά είδη κειµένων, γεγονός που απαιτεί µια σοβαρή αντιµετώπιση της σύνδεσης της θεωρίας µε την πράξη και παράλληλα των προσφερόµενων µεταφραστικών σπουδών µε την αγορά εργασίας. 3. Έρευνα µε ερωτηµατολόγιο 3.1 Επιµέρους στόχοι της έρευνας Για τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης πραγµατοποιήθηκε µία έρευνα µε τους ακόλουθους στόχους: Καταγραφή των ειδών κειµένων που µεταφράζονται από τους µεταφραστές και καταγραφή της συχνότητας εµφάνισής τους Καταγραφή των γλωσσών που εµφανίζονται στην ελληνική αγορά της µετάφρασης Έρευνα του βαθµού σχέσης θεωρητικών τυπολογιών κειµένων µε τα κείµενα που µεταφράζονται στην ελληνική αγορά 3.2 ιεξαγωγή της έρευνας Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες στο διάστηµα 2 Ιουνίου- 20 Ιουλίου Ο πληθυσµός της έρευνας ήταν τα µεταφραστικά γραφεία. Με τυχαία απλή δειγµατοληψία έγινε η επιλογή 28 γραφείων από τα 54 µεταφραστικά γραφεία που κατεγράφησαν στη Θεσσαλονίκη. Στις Σέρρες η έρευνα έγινε επί πληθυσµού, καθώς υπήρχαν µόνο 3 γραφεία. Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε βασίστηκε στην τυπολογία κειµένων που χρησιµοποίησε ο καθηγητής Schmitt. Οι ερωτήσεις που ετέθησαν αφορούσαν: Την εµπειρία και την εξειδίκευση των µεταφραστών Τα είδη των κειµένων που µεταφράζονται (ευθεία και αντίστροφη µετάφραση) Τις γλώσσες εργασίας των µεταφραστικών γραφείων (ευθεία και αντίστροφη µετάφραση) 4. Αποτελέσµατα της έρευνας Εξαιτίας της έλλειψης χρόνου θα παρουσιαστούν µόνο τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα, στο σύνολο των 31 µεταφραστικών γραφείων και συγκεκριµένα, µόνο τα στοιχεία που αφορούν την ευθεία µετάφραση. Ούτως ή άλλως οι αποκλίσεις µεταξύ των αποτελεσµάτων της ευθείας και της αντίστροφης µετάφρασης ήταν πολύ µικρές. 4.1 Γλώσσες εργασίας των µεταφραστικών γραφείων Σχετικά µε τις γλώσσες εργασίας των µεταφραστικών γραφείων όπως φαίνεται στο γράφηµα 1 οι περισσότερες µεταφραστικές εντολές που δέχονται τα µεταφραστικά γραφεία αφορούν την αγγλική γλώσσα. Ακολουθούν τα γερµανικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά. Με µικρότερο ποσοστό εµφανίζονται γλώσσες όπως τα ρώσικα, τα ισπανικά και τα βουλγάρικα. Επίσης, δεν αποτυπώνονται στο γράφηµα, αλλά στη µεταφραστική

3 αγορά εµφανίζονται µε πολύ µικρή συχνότητα και τα ουκρανικά, τα φλαµανδικά, τα τούρκικα και τα κινέζικα. Γράφηµα 1 ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 38,70% 41,90% 32% 22,60% 51,60% 16,12% 12,90% 9,60% 55% 6,50% Αγγλικά Γερµανικά Γαλλικά, Ιταλικά Ρώσικα Ισπανικά Βουλγάρικα Σέρβικα Ρουµάνικα 74% 93,50% Αλβανικά,Σουηδικά Γεωργιανά, Αραβικά Αρµένικα,Τσέχικα,Ολλανδικά,Πολω νικά Σκοπιανά 4.2 Είδη κειµένων και συχνότητα εµφάνισης Στη συνέχεια βλέπουµε τα είδη κειµένων που εµφανίζονται στα µεταφραστικά γραφεία και τη συχνότητα εµφάνισής τους. Για να προσδιοριστεί η συχνότητα χρησιµοποιήθηκε µια τετραβάθµια κλίµακα µε τις διαβαθµίσεις «σχεδόν συνέχεια, πολύ συχνά, συχνά, σχεδόν ποτέ». Όπως βλέπουµε στο γράφηµα 2 στα µεταφραστικά γραφεία των Σερρών και της Θεσσαλονίκης εµφανίζονται πολλά και διαφορετικά είδη κειµένων. Κείµενα όπως τα πιστοποιητικά, τα πτυχία, οι αναλυτικές βαθµολογίες, τα απολυτήρια, οι συµβάσεις, τα συµβόλαια αποτελούν, όπως φαίνεται, αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητας των µεταφραστών. Γράφηµα 2 ΕΙ Η ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 4 πιστοποιητικά 3,5 πτυχία/αναλυτικές βαθµολογίες/απολυτήρια 3 συµβάσεις/συµβόλαια/συµφωνητικά 2,5 εµπορική αλληλογραφία,τεχνικές εκθέσεις/αναφορές 2 1,5 1 ιατρικά πορίσµατα προσωπική αλληλογραφία, τραπεζικά έγγραφα/έγγραφα χρηµατιστηρίου, εγχειρίδια χρηστών διαφηµιστικά κείµενα, οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιγραφές συστηµάτων, δηµοσιογραφικά κείµενα

4 4.3 Θεωρητικές τυπολογίες κειµένων και µεταφραστική πρακτική Κατά καιρούς έχουν καταρτιστεί διάφορες τυπολογίες κειµένων. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε την τυπολογία του Werlich, 5 το µοντέλο της Reiss, 6 την τυπολογία των Beaugrande-Dressler, 7 τη τυπολογία της M.S. Hornby. 8 Αυτές οι τυπολογίες εξετάζουν στο µεγαλύτερο µέρος τους τις συνθήκες κειµενικότητας των κειµένων και όχι το κείµενο σαν µήνυµα που µεταφέρεται σε άλλη γλώσσα µέσα από τη µεταφραστική διαδικασία. Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα, κατά πόσο οι συγκεκριµένες τυπολογίες ενδείκνυνται για την εκπαίδευση των µεταφραστών και κατά πόσο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις µε τις οποίες έρχονται καθηµερινά αντιµέτωποι οι µεταφραστές. Από τις απαντήσεις ωστόσο που έδωσαν οι µεταφραστές που συµµετείχαν στην έρευνα, φαίνεται ότι οι τυπολογίες αυτές δεν έχουν θέση στην καθηµερινότητα των µεταφραστών, καθώς οι ίδιοι, για να προσδιορίσουν τα είδη κειµένων τα οποία µεταφράζουν βασίζονται είτε στο περιεχόµενο των κειµένων ( αθλητικά, ιστορικά, νοµικά), είτε στη χρήση για την οποία προσδιορίζονται ( άδειες οδήγησης, πιστοποιητικά, συµβόλαια, διαζύγια ). 5. Συµπεράσµατα- προτάσεις Το πεδίο της µεταφραστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι πολύ εκτενές και αυτή η έρευνα «φώτισε» µόνο ένα πολύ µικρό µέρος του. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν επαλήθευσαν τις αρχικές µας υποθέσεις. Πράγµατι, στην ελληνική αγορά της µετάφρασης, σε ότι αφορά τουλάχιστον τις εντολές που δίνονται στα µεταφραστικά γραφεία, υπάρχουν µεταφραστικές ανάγκες σε πολλά είδη κειµένων και σε πολλές ξένες γλώσσες. Ωστόσο τίθενται κάποια ερωτήµατα: α) Από ποιους καλύπτονται αυτές οι ανάγκες; Ποιοι εργάζονται ως µεταφραστές; Είναι αυτά τα άτοµα κατάλληλα εκπαιδευµένα για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της µετάφρασης ή πρόκειται για άτοµα που ασκούν το επάγγελµα του µεταφραστή απλά και µόνο επειδή γνωρίζουν µια ξένη γλώσσα; β) Πού ασκείται µεταφραστική δραστηριότητα; Ποιες είναι οι µεταφραστικές ανάγκες στον ελλαδικό χώρο; γ) Λαµβάνουν τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα υπόψη τους τις ανάγκες της αγοράς ή έχουν διαµορφώσει τα προγράµµατα σπουδών τους ανεξάρτητα από αυτές; Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε αποτέλεσε µια πρώτη απόπειρα καταγραφής των αναγκών στην ελληνική αγορά της µετάφρασης. Για να απαντηθούν όµως τα παραπάνω ερωτήµατα χρειάζεται µία ευρεία έρευνα, σε πανελλαδικό επίπεδο. Μία έρευνα που θα καταγράψει τις µεταφραστικές ανάγκες, θα αποτιµήσει τις µεταφραστικές υπηρεσίες, θα βάλει στο µικροσκόπιο τις προσφερόµενες µεταφραστικές σπουδές και θα αναδείξει τα προβλήµατα της µετάφρασης στην Ελλάδα. Μόνο έτσι θα γίνει δυνατή η σύνδεση 5 Βλ. Werlich, Ε. (1976). A Text Grammar of English. Heidelberg: Quelle& Meyer 6 Βλ. Reiss, Κ. (1976). Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Heidelberg: Julius Groos Verlag 7 Βλ. Beaugrande R.A. & Dressler, W.U. (1981). Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 8 Βλ. Snell- Hornby, M. (1988). Translation studies. An integrated approach. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company

5 των µεταφραστικών σπουδών µε την πραγµατικότητα και εποµένως και η βελτίωση της ποιότητας των µεταφραστικών υπηρεσιών

6 6. Βιβλιογραφικές αναφορές Beaugrande R.A. & Dressler, W.U. (1981). Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag Reiss, Κ. (1976). Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text. Heidelberg: Julius Groos Verlag Schmitt, P. A. (1990a). Die Berufpraxis der Übersetzer. Eine Umfrageanalyse. Berichtssonderheft des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer. Bonn: BDÜ Schmitt, P. A. (1990b).,, Was übersetzen Übersetzer? - Eine Umfrage. Περιοδικό Lebende Sprachen 3 Snell- Hornby, M. (1988). Translation studies. An integrated approach. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company Werlich, Ε. (1976). A Text Grammar of English. Heidelberg: Quelle& Meyer

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Υπουργείο Εργασίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εκπαίδευση των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής

Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής Η χρήση ενδιάµεσης γλώσσας στην απόκτηση ξένης γλώσσας: το παράδειγµα της ελληνικής Νίκος Αµβράζης Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Α.Π.Θ. amvrazis_n@yahoo.gr Abstract: In this paper I present the results

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΛΗ 1 & ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ" Περίληψη Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Αναστασία Παριανού ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Αναστασία Παριανού ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναστασία Παριανού Η Αγγλική παράγει σε μεγάλο βαθμό τους όρους της ειδικής γλώσσας, οι οποίοι, στη συνέχεια, μεταφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Human Resource Management in Information and Communications

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ο.Α.Δ.Α.Χ.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Interoperability problems regarding the concurrent access in resources

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η έλλειψη σχετικής κατάρτισής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ Σπουδές στην Εκπαίδευση για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ - Μία μελέτη περίπτωσης

Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ Σπουδές στην Εκπαίδευση για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ - Μία μελέτη περίπτωσης Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ Σπουδές στην Εκπαίδευση για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ - Μία μελέτη περίπτωσης Investigation of students views attending the postgraduate programme

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα Μορφές Συνεργασίας και ικτύωσης στο Νοσοκοµειακό Τοµέα: τα παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα