ΝΟΜΟΣ «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ 3 6 0 1 «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων»"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ «Περί συστάσεως φαρµακευτικών συλλόγων» ( Εφηµ. Κυβ. Τεύχος Α. αριθ. 119/1928 σελ. 876 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντες υπ όψει το άρθρον 75 του Συντάγµατος, εκδίδοµεν τον επόµενον Νόµον ψηφισθέντα υπό της Βουλής : ΤΜΗΜΑ Α «Περί Φαρµακευτικών Συλλόγων» Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α Συγκρότησις. ικαιοδοσία Άρθρον 1. (1) Εν εκάστη Επαρχία ή Υποδιοικήσει συνιστάται Φαρµακευτικός Σύλλογος, αποτελών νοµικόν πρόσωπον απολαµβάνον όλων εν γένει των προνοµίων και ατελειών, ών απολαµβάνουσιν αι ηµόσιαι Αρχαί. Ο Φαρµακευτικός Σύλλογος έχει ως περιφέρειαν την περιφέρειαν της Επαρχίας ή Υποδιοικήσεως και έδραν την πρωτεύουσαν αυτής. Εάν ο αριθµός των εν τινι Επαρχία ή Υποδιοικήσει φαρµακοποιών είναι κατώτερος των επτά, προσαρτώνται ούτοι, αποφάσει του Υπουργού, εις τον Σύλλογον της πλησιεστέρας Επαρχίας ή Υποδιοικήσεως του αυτού νοµού, εάν δε συµβαίνη το τοιούτον εις όλας τας επαρχίας ή διοικήσεις του Νοµού, τότε συνιστάται Φαρµακευτικός Σύλλογος, έχων περιφέρειαν την του Νοµού και έδραν την πρωτεύουσαν τούτου. Το αυτό γίνεται και όταν δια της συστάσεως Φαρµακευτικών Συλλόγων κατ επαρχίας ή υποδιοικήσεις εν τω αυτώ Νοµώ δεν υπολείπεται αριθµός φαρµακοποιών τουλάχιστον επτά ίνα συγκροτηθή σύλλογος εν τη επαρχία της πρωτευούσης του νοµού. Οι φαρµακοποιοί Πειραιώς αποτελούσιν ίδιον Φαρµακευτικόν Σύλλογον. Άρθρον 2. (1) Έκαστος Φαρµακευτικός Σύλλογος έχει την επωνυµίαν της πρωτευούσης της Επαρχίας ή Υποδιοικήσεως, η δε σφραγίς αυτού φέρει κύκλω µεν τον τίτλον αυτού, µέσω δε το εθνόσηµον. Άρθρον 3, - Απο της ισχύος του παρόντος νόµου οι τίτλοι «Φαρµακευτικός Σύλλογος», «Ένωσις Φαρµακευτικών Συλλόγων» και «Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος» δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται υπό σωµατείων µη διεποµένων υπό του παρόντος νόµου. Σωµατεία φέροντα ήδη ένα εκ των ανωτέρω τίτλων υποχρεούνται ν αλλάξωσιν ή να τροποποιήσωσιν αυτόν εντός τριών µηνών από της ισχύος του παρόντος νόµου. Επίσης από της ισχύος του παρόντος νόµου δεν επιτρέπεται η σύστασις άλλων επαγγελµατικών φαρµακευτικών σωµατείων πλην των υπό του παρόντος νόµου προβλεποµένων, τα δε ήδη υφιστάµενα διαλύονται εντός τριών το πολύ µηνών από της πρώτης συγκροτήσεως των Φαρµακευτικών Συλλόγων, της περιουσίας αυτών διατιθεµένης ως ορίζουν τα καταστατικά αυτών εν περιπτώσει διαλύσεως. Άρθρον 4. (2) Μέλη του Φαρµακευτικού Συλλόγου είναι υποχρεωτικώς πάντες οι εν τη περιφερεία αυτού µονίµως εγκατεστηµένοι και νοµίµως την φαρµακευτικήν ασκούντες Έλληνες φαρµακοποιοί, ως τοιούτοι δε υπό την έννοιαν του παρόντος νόµου είναι:

2 Οι έχοντες νοµίµως συστηµένον φαρµακείον. Οι προσωρινώς διευθύνοντες φαρµακείον περιελθόν εις τους συγγενείς αποβιώσαντος φαρµακοποιού. Οι φαρµακοποιοί διευθυνταί νοµίµως λειτουργούντων φαρµακεµπορείων. Από της ισχύος του παρόντος νόµου τα µέλη του Φαρµακευτικού Συλλόγου δεν δύνανται να ώσι µέλη των Εµπορικών Επιµελητηρίων, απαλλασσόµενα πάσης προς ταύτα υποχρεώσεώς των, πλήν αν µέλος τι ζητήση το αντίθετον οικεία βουλήσει δι εαυτό. Εις τον Φαρµακευτικόν Σύλλογον Αθηνών υπάγονται και οι επιστήµονες φαρµακοποιοί οι έχοντες Φαρµακεία εις τους εν Αθήναις προσφυγικούς συνοικισµούς, των µερικών αυτών αδειών ιδρύσεως φαρµακείων εν τοις συνοικισµοίς τούτοις εξοµοιουµένων τελείως προς τας γενικας τοιαύτας δια τας Αθήνας, µεθ ών οι συνοικισµοί ούτοι αποτελούσιν εφεξής µίαν και την αυτήν φαρµακευτικήν περιφέρειαν. Οι κατά την ισχύν του Ν. 615 (1) δηµόσιοι υπάλληλοι, κατ εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 14 αυτού προκρίναντες την δηµοσίαν υπηρεσίαν και ως εκ τούτου µεταβιβασθέντος του τίτλου των παύσαντες να έχωσι νοµίµως συνεστηµένον φαρµακείον ή φαρµακεµπορείον (αναγνωριζόµενον δια του Ν. τούτου ως φαρµακείον) επιστήµονες φαρµακοποιοί και κεκτηµένοι και άδειαν του Ιατροσυνεδρίου, εφ όσον επαύθησαν και της δηµοσίας υπηρεσίας δυνάµει της 28 (1926) Συντακτικής αποφάσεως και εφ όσον διατελούσιν εκτός υπηρεσίας δηµοσίας, δικαιούνται να ιδρύσωσιν οπουδήποτε φαρµακείον, µη εφαρµοζοµένων ως προς αυτούς των κατά τας κείµενας διατάξεις περιορισµών, των αφορώντων µόνον εις τον πληθυσµόν και τον αριθµόν ή προτεραιότητα αιτήσεως, υποχρεούµενοι να προβώσιν εις την ίδρυσιν εντός έτους από της εις αυτούς νοµίµου γνωστοποιήσεως της προς ίδρυσιν σχετικής αδείας. Αν ούτοι επανέλθωσιν εν τη δηµοσία υπηρεσία, εφαρµόζονται αι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν Φαρµακεµπορεία ανήκοντα εις φαρµακεµπόρους συµµορφωθέντας προς τας διατάξεις του εδ. 3 του άρθρου 16 του νόµου 615 της 20 Ιανουαρίου 1915, µεταβιβάζονται µετά τον θάνατον του εις ον ανήκουσι φαρµακεµπόρου µόνον εις τα τέκνα αυτού ως φαρµακεία, εάν τα τέκνα των ταύτα είναι επιστήµονες φαρµακοποιοί ή φοιτηταί της Φαρµακευτικής, τηρουµένων εν τοιαύτη περιπτώσει κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του «περί συστάσεως φαρµακείων» νόµου. Άρθρον 5. Φαρµακοποιός εγκαθιστάµενος εν τινι τόπω πρός άσκησιν του επαγγέλµατος αυτού οφείλει εντός 15 το πολύ ηµερών να δηλώσει τούτο εγγράφως αφ ενός µεν εις την αρµοδίαν Υγειονοµικήν Αρχήν, αφ ετέρου δε εις τον οικείον Φαρµακευτικόν Σύλλογον επισυνάπτων εν ανάγκη και πάντα τα πιστοποιητικά, τα αναγκαιούντα πρός εξακρίβωσιν της ταυτότητος και ιδιότητος αυτού. Η µη τήρησις της διατάξεως ταύτης θεωρείται ως παράνοµος εξάσκησις του επαγγελµατος και ως τοιαύτη τιµωρείται κατά τους κείµενους νόµους, ανεξαρτήτως της κατά τας διατάξεις του παρόντος τυχόν επιβληθησοµένης πειθαρχικής ποινής. Φαρµακοποιός αποσυρόµενος της εξασκήσεως του φαρµακευτικού επαγγέλµατος ή εγκαθιστάµενος πρός άσκησιν αυτού εις την περιφέρειαν άλλου τινός Φαρµακευτικού Συλλόγου οφείλει να καταστήση τούτο γνωστόν εγγράφως και εντός 15 το πολύ ηµερών εις τον Σύλλογον, εις τον οποίον µέχρι τούδε ανήκεν. Η µη τήρησις της διατάξεως ταύτης συνεπάγεται την συνέχισιν όλων των πρός τον Σύλλογον υποχρεώσεων.

3 Άρθρον 6. Εν τω γραφείω εκάστου Φαρµακευτικού Συλλόγου τηρείται µητρώον των µελών αυτού, εγγραφοµένων κατά χρονολογίαν λήψεως της προς σύστασιν Φαρµακείου αδείας, σηµειουµένης πάντοτε και της χρονολογίας της ενάρξεως της λειτουργίας του φαρµακείου, ως και πάσης επερχόµενης µεταβολής. Άρθρον 7. Σκοπός του Φαρµακευτικού Συλλόγου είναι η προσπάθεια προς προαγωγήν της φαρµακευτικής επιστήµης και των επαγγελµατικών συµφερόντων των φαρµακοποιών, η µέριµνα περί της δηµιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύµατος και οµαλών σχέσεων µεταξύ των φαρµακοποιών, η πιστή τήρησις της αφορώσης τούτους νοµοθεσίας, και ιδία της εκάστοτε ισχυούσης κρατικής διατιµήσεως, η εξοµάλυνσις των τυχόν µεταξύ αυτών αναφυοµένων διαφορών, η προσπάθεια περί της τηρήσεως και κρατύνσεως της επαγγελµατικής τιµής και της εν γένει αξιοπρεπείας των φαρµακοποιών ως και η λήψις µέτρων συντάξεως, ασφαλείας, αλληλοβοηθείας και βοηθείας των αναξιοπαθούντων µελών και των οικογενειών αυτών. Οι Φαρµακευτικοί Σύλλογοι δικαιούνται εντός του κύκλου της νοµίµου δράσεως αυτών να ποιώνται προτάσεις εις τας Κρατικάς Αρχάς, η δε γνώµη αυτών δύναται να ζητηθή υπό των τελευταίων προκειµένου περί ρυθµίσεως ζητηµάτων αφορώντων το φαρµακευτικόν εν γένει επάγγελµα. Αι υγειονοµικαί υπηρεσίαι υποχρεούνται να παρέχωσιν εις τους Φαρµακευτικούς Συλλόγους πάσαν αναγκαίαν διά την εκτέλεσιν του παρόντος νόµου πληροφορίαν, εφ όσον δια ταύτης δεν παραβλάπτονται υπηρεσιακά συµφέροντα, οι δε Φαρµκευτικοί Σύλλογοι οφείλουν να παρέχουν εις τας Κρατικάς Αρχάς πάσαν αιτουµένην πληροφορίαν. Άρθρον 8. - Εις τον Φαρµακευτικόν Σύλλογον ανήκουσιν : Η εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ως και ο έλεγχος των υπό τούτου πεπραγµένων. Η ψήφισις του υπό του.σ. υποβαλλοµένου ετησίου προϋπολογισµού των εσόδων κι εξόδων, η εξέλεγξις της διαχειρίσεως και η έγκρισις του απολογισµού. Η συζήτησις και η απόφασις περί παντός ζητήµατος εκ των εν τω προηγουµένω άρθρο διαλαµβανοµένων. Άρθρον 9. Οι Φαρµακευτικοί Σύλλογοι αλληλόγραφούσιν απ ευθείας προς όλας τας Αρχας και προς ιδιώτας. Τα έγγραφα του Συλλόγου υπογράφονται υπό του Προέδρου και του γραµµατέως και σφραγίζονται δια της σφραγίδος του Συλλόγου. Άρθρον 10. Έκαστος Φαρµακευτικός Σύλλογος διέπεται υπό εσωτερικού κανονισµού ορίζοντος εν λεπτοµερεία τα της διεξαγωγής των εργασιών του Συλλόγου και του ιοικητικού Συµβουλίου εφ όσον δεν καθορίζονται αύται υπό των διατάξεων του παρόντος. ια την ψήφισιν ή τροποποίησιν του κανονισµού απαιτείται όπως παρίσταται κατά την συνεδρίασιν το τρίτον τουλάχιστον του όλου αριθµού των µελών και απόλυτος πλειοψηφία των παρόντων. Ο κανονισµός υπόκειται εις την έγκρισιν του Υπουργού Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως. Εντός τριών το πολύ µηνών από της συστάσεως αυτού ο Φαρµακευτικός Σύλλογος οφείλει να υποβάλη προς έγκρισιν τον εσωτερικόν αυτού κανονισµόν. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β Συνεδρίασις του Συλλόγου. Άρθρον 11. Ο Φαρµακευτικός Σύλλογος συνέρχεται εις συνεδρίασιν τακτικώς µεν οσάκις ορίζει τούτο ο παρών νόµος ή αναγράφει ο Κανονισµός,

4 εκτάκτως δ οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το ιοικητικόν Συµβούλιον ή επί τη εγγράφω αιτήσει, αναγραφούση και τον λόγον της συγκλήσεως, αριθµού µελών οριζοµένων εν τω Κανονισµω και όστις δεν δύναται να ορισθή κατώτερος του 1\5 του συνόλου αριθµού των µελών επί πολυµελών Συλλόγων ή κατώτερος των 5 επί Συλλόγων εχόντων ολιγότερα των 60 µελών και πλειότερα των 15, ή κατώτερος των 2 επί Συλλόγων εχόντων κάτω των 15 µελών. Άρθρον 12. Τα µέλη του Συλλόγου καλούνται υπό του προέδρου είτε διά προσωπικών προσκλήσεων αναγραφουσών κατά σειράν και τα συζητητέα θέµατα, ως και τον τόπον της συνεδριάσεως, είτε δια κλητήρος, είτε δια γενικής προσκλήσεως δηµοσιευοµένης εις τον ηµερήσιον του τόπου τύπον. Ο εσωτερικός Κανονισµός θέλει ορίσει τον εν εκάστη περιπτώσει επιβαλλόµενον τρόπον της προσκλήσεως, ως και τας λεπτοµερείας αυτού, πάντως όµως δια την προς εκλογάς συνεδρίασιν ως και διά την ψήφισιν ή τροποποίησιν του εσωτερικού κανονισµού δέον να γίνηται χρήσις ατοµικών προσκλήσεων είτε ταχυδροµικώς και επί συστάσει αποστελλοµένων, είτε δια κλητήρος επί εγχειρίσει αποδείξεως παραλαβής. Τα προσερχόµενα εις την συνεδρίασιν µέλη υπογράφουσιν εις ίδιον κατάλογον τηρούµενον δι εκάστην συνεδρίασιν και χρησιµεύοντα προς βεβαίωσιν της απαρτίας. Άρθρον 13. Ο Σύλλογος λόγιζεται εν απαρτία παρισταµένου του υπό του Κανονισµού οριζοµένου αριθµού µελών. Ο αριθµός ούτος δεν δύναται να ορισθή ανώτερος του ηµίσεως πλέον ενός,ούτε κατώτερος του 1\3 των µελών. Βεβαιωθείσης της απαρτίας ο Σύλλογος εξακολουθεί θεωρούµενος εν τοιαύτη καθ όλην την διάρκειαν των συζητήσεων, ένστασις δε απαρτίας δύναται να υποβληθή υπό αριθµού µελών οριζοµένου εν τω κανονισµώ και όστις δεν δύναται να ορισθή ανώτερος των τριών µόνον όταν πρόκειται να ληφθή απόφασις. Οι υποβαλόντες την ένστασιν θεωρούνται παρόντες και αν απόσχωσι της συνεδριάσεως. Ματαιωθείσης της συνεδριάσεως δι έλλειψιν απαρτίας, ο Σύλλογος καλείται αύθις εις συνεδρίασιν γεννησοµένην εντός οκτώ ηµερών, οπότε λογίζεται εν απαρτία οσαδήποτε των µελών παρευρεθώσι. Της λεπτοµερείας ταύτης δέον να γίνηται µνεία εν τω προσκλητηρίω. Άρθρον 14. Έκαστον µέλος του Συλλόγου δύναται να υποβάλη προς συζήτησιν πάσαν πρότασιν υπαγοµένην εις τα κατά το άρθρον 8 έργα του Συλλόγου. Η πρότασις υποβάλλεται εγγράφως προς τον πρόεδρον, όστις εισάγει ταύτην εις το.σ. αποφαινόµενον περί του παραδεκτού αυτής, εν παραδοχή δε συγκαλείται ο Σύλλογος κατά το άρθρον 12. Εάν το ιοικητικόν Συµβούλιον απορρίψη την πρότασιν, αύτη δεν δύναται ν απασχολήση τον Σύλλογον, ειµή µόνον συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 11. Όταν και ο Σύλλογος την απορρίψη, δεν δύναται να επανέλθη εκ νέου ειµή µετά πάροδον εξαµήνου από της υπό του Συλλόγου απορρίψεως αυτής. Άρθρον 15. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξιν και την λήξιν των συνεδριάσεων, κανονίζει την τάξιν των συζητητέων θεµάτων, ποιείται την προσήκουσαν εφ εκάστου τούτων εισήγησιν, διευθύνει τας συζητήσεις, δίδει τον λόγον εις τους αιτούντας κατά σειράν της αιτήσεως αυτών, δικαιούται δε να διακόπτη τους αγορεύοντας και να επαναφέρη αυτούς εις το προκείµενον, όταν εξέρχωνται του συζητούµενου θέµατος και εν επιµονή αφαιρεί απ αυτών τον λόγον. Άρθρον 16.- Περί των συνεδριάσεων του Συλλόγου τηρούνται πρακτικά υπογραφόµενα παρά του Προέδρου και του Γραµµατέως.

5 Πριν ή ο Σύλλογος εισέλθη εις την ηµερησίαν διάταξιν αναγιγνώσκονται και επικυρούνται τα πρακτικά, εφ ών δύναται να γίνη συζήτησις, διόρθωσις ή ανάκλησις. Αι αποφάσεις του Συλλόγου δύνανται να είναι εκτελεσταί και να έχωσιν ισχύν και προ της επικυρώσεως των πρακτικών, όταν ο Σύλλογος αποφασίση τούτο. Ο Πρόεδρος δεν δύναται να αγορεύη κατά τας συζητήσεις, ειµή ίνα εξηγήση εις ποίαν θέσιν ευρίσκεται το ζήτηµα και να δώση αναγκαίας πληροφορίας. Εάν ο Πρόεδρος θέλη να µετάσχη της συζητήσεως, αναπληρούται µέχρις αποφάσεως επί του ζητήµατος υπό του κατά τον παρόντα νόµον αναπληρωτού αυτού. Ουδενί επιτρέπεται ν αγορεύση πέραν του χρόνου, ον ορίζει ο εσωτερικός κανονισµός, ή να τριτολογήση, εκτός αν ο Σύλλογος ειδικώς ερωτώµενος δι αναστάσεως ήθελεν επιτρέψει τούτο. Πλήν των εν τη ηµερησία διατάξει αναγεγραµµένων θεµάτων ουδενός ετέρου επιτρέπεται συζήτησις, πλην της προτάσεως περί νέας συγκλήσεως του Συλλόγου. Οι αναρµόστως συµπεριφερόµενοι προσκαλούνται υπό του Προέδρου να δώσωσι τας αναγκαίας εξηγήσεις ή να ανακαλέσωσι τα λεχθέντα, εάν δε αρνηθώσι τούτο, ανακαλούνται εις την τάξιν. Εάν η συζήτησις καταστή θορυβώδης, ο πρόεδρος δύναται να διακόψη την συνεδρίασιν δι ολίγην ώραν, µετά την πάροδον της οποίας ερωτάται και αποφασίζει η Συνέλευσις περί της συνεχίσεως ή µη ή της αναβολής της συνεδριάσεως δι άλλην ηµέραν. Εν πάση περιπτώσει ανάρµοστος εν τη συνεδριάσει συµπεριφορά δύναται να προκαλέση και την πειθαρχικήν του παρεκτραπέντος δίωξιν. Άρθρον 17.- Οσάκις ο Πρόεδρος θεωρεί εξεντληθείσαν την συζήτησιν επί τινος θέµατος, προκαλεί αµέσως απόφασιν του Συλλόγου περί της λήξεως ταύτης. Ληξάσης της συζητήσεως ο Πρόεδρος διατυπώνει τα ζητήµατα και θέτει αυτά εις ψηφοφορίαν. Επί της θέσεως των ζητηµάτων δύναται να προκληθή συζήτησις και απόφασις του Συλλόγου. Αι ψηφοφορίαι του Συλλόγου αι µη αφορώσαι εις πρόσωπα γίνονται δι αναστάσεως ή δι ονοµαστικής κλήσεως κατά την κρίσιν του Προέδρου ή εφ όσον η ονοµαστική κλήσις ήθελε ζητηθή παρά αριθµού µελών οριζοµένου εν τω Κανονισµώ, άτινα θεωρούνται παρόντα και αν αποχωρήσωσι της ψηφοφορίας. Προκειµένου περί προσωπικών ζητηµάτων η ψηφοφορία γίνεται µυστική δια ψηφοδελτίων. Άρθρον 18.- Αι αποφάσεις του Συλλόγου λαµβάνονται δια της πλειοψηφίας των παρόντων µελών. Εν ισοψηφία η πρότασις απορρίπτεται. Εάν εν οιαδήποτε συνεδριάσει του Συλλόγου δεν επαρκέση η ορισθείσα ηµέρα προς λήψιν αποφάσεων, συνεχίζεται η περαιτέρω συζήτησις κατ άλλην ηµέραν και ώραν οριζοµένην υπό της Συνελεύσεως. Επί αρχαιρεσιών ή εκλογής προσώπων εν γένει επιτυχόντες θεωρούνται οι λαβόντες την σχετικήν πλειοψηφίαν του κλήρου αποφασίζοντος εν ισοψηφία. Άρθρον 19.- Εν τω καταστήµατι του Συλλόγου επιτρέπεται να γίνονται ανακοινώσεις ή διαλέξεις αναγόµεναι εις τον κύκλον των φαρµακευτικών ζητηµάτων κατά τα δια του Εσωτερικού Κανονισµού οριζόµενα. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ ιοικητικόν Συµβούλιον και εκλογαί.

6 Άρθρον 20.- (1) Το ιοικητικόν Συµβούλιον του Συλλόγου αποτελείται εις µεν τους Συλλόγους τους έχοντας µέχρι 15 µελών εξ ενός Προέδρου, ενός γραµµατέως και ενός ταµίου, εις δε τους έχοντας µέχρι 30 µελών εξ ενός Προέδρου, ενός αντιπροέδρου, ενός γραµµατέως, ενός ταµίου και ενός συµβούλου και εις τους έχοντας περισσότερα των 30 µελών εξ ενός Προέδρου, ενός αντιπροέδρου, ενός γραµµατέως, ενός ταµίου και πέντε συµβούλων. Ο αριθµός των εκλεκτέων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, κανονίζεται, επί τη βάσει των εγγεγραµµένων εν τω µητρώω µελών, τριάκοντα ηµέρας προ των αρχαιρεσιών. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται ανά διετίαν, δύνανται δε να επανεκλεγώσιν. Άρθρον 21.- Ίνα εκλεγή τις µέλος του Συµβουλίου απαιτείται: Να είναι διπλωµατούχος φαρµακοποιός. Να έχη συµπληρώσει τριετίαν τουλάχιστον από της νοµίµου ιδρύσεως του φαρµακείου του. Να εξεπλήρωσε την στρατιωτικήν του υποχρέωσιν ή ν απηλλάγη νοµίµως ταύτης. Να µη στερήται της ελευθέρας διαχειρίσεως της περιουσίας του. Να µη κατεδικάσθη εις εγκληµατικήν ποινήν συνεπαγοµένην τας υπό των άρθρων 22 και 24 του ποινικού νόµου προβλεποµένας τοιαύτας ή να µη διατελή υπό κατηγορίαν συνεπαγοµένην τοιαύτην τινά ποινήν. Να κέκτηται των κατά τον παρόντα νόµον εκλογικών του δικαιωµάτων. Άρθρον 22.- (4) Η εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ενεργείται εν τακτική συνεδριάσει του Συλλόγου συγκαλουµένη κατά τας διατάξεις του άρθρου 12, σηµειουµένου επί του προσκλητηρίου και του αριθµού των εκλεχθησοµένων συµβούλων ανυπερθέτως εντός του µηνός Απριλίου εκάστης διετίας δια µυστικής ψηφοφορίας και διά ψηφοδελτίων. Επί του ψηφοδελτίου ο εκλογεύς αναγράφει ευαναγνώστως τα ονοµατεπώνυµα των συµβούλων, τους οποίους θέλει να εκλέξη, δια σταυρού δε τιθεµένου προ του ονοµατεπωνύµου σηµειοί τον σύµβουλον, τον οποίον θέλει ως πρόεδρον. Μέλη κωλυόµενα δύνανται να µετάσχωσι της ψηφοφορίας δια παρισταµένου µέλους, κατά τα ειδικώτερον δια του Κανονισµού ορισθησόµενα, ουδέν όµως µέλος δύναται να αντιπροσωπεύση περισσότερα του ενός µέλη. Τα ψηφοδέλτια εγκλείονται εντός οµοιοµόρφων φακέλλων και παραδίδονται καθ όν τρόπον ήθελεν ορίσει ο Κανονισµός. ια του Κανονισµού δύναται να επιτραπή και η δι επιστολής αποστολή του εντός του κεκανονισµένου φακέλου εσωκλειοµένου ψηφοδελτίου, κατά τα ειδικώτερον υπό του Κανονισµού ορισθησόµενα. Αρθρον 23.- Κατά πάσαν προς εκλογήν συνεδρίασιν µετά την εν αρχή βεβαίωσιν της κατά το άρθρον 13 απαρτίας η συνέλευσις διορίζει ως ψηφολέκτας τρία εκ των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, άτινα δέον να παρίστανται καθ όλην την διάρκειαν της συνεδριάσεως. Ίνα έχη κύρος πάσα προς εκλογήν συνεδρίασις δέον να ψηφοφορήσωσι τα κατά το άρθρον 25 οριζόµενα κατ αριθµόν µέλη, ών όµως η σύγχρονος παρουσία δεν είναι απαραίτητος. Η συνεδρίασις εξακολουθεί θεωρουµένη εν απαρτία µέχρι πέρατος της διαλογής, έστω και αν δεν παρίσταται ο νόµιµος προς απαρτίαν αριθµός µελών, τα τυχόν δε προκύπτοντα σχετικά ζητήµατα λύονται κατά πλειοψηφίαν υπό του προέδρου, του γραµµατέως, και τριών ψηφολεκτών.

7 Άρθρον 24.- Στερούνται του δικαιώµατος όπως ψηφοφορήσωσιν εις τας προς εκλογήν συνεδριάσεις: Μέλη απολέσαντα τα πολιτικά αυτών δικαιώµατα ή διατελούντα υπο κατηγορίαν συνεπαγοµένην τοιαύτην τινα ποινήν. Μέλη άτινα κατόπιν δικαστικής αποφάσεως δεν δύνανται να διαθέσωσιν ελευθέρως την περιουσίαν των. Μέλη άτινα δια πειθαρχικής αποφάσεως στερούνται κατά τον χρόνον της εκλογής των εκλογικών αυτών δικαιωµάτων. Προς βεβαίωσιν των ανωτέρω καταρτίζεται υπο του ιοικητικού Συµβουλίου εξήκοντα ηµέρας προ της εκλογής αλφαβητικός κατάλογος των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, υποκείµενος εις τον έλεγχον παντός µέλους του Συλλόγου. Ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου δέον να υποβάλλωνται το βραδύτερον εντός 14 ηµερών από του καταρτισµού του καταλόγου. Το ιοικητικόν Συµβούλιον οφείλει να αποφασίζη και να κοινοποιή προς τους ενδιαφεροµένους ητιολογηµένην την απόφασιν αυτού εντός οκτώ το πολύ ηµερών από της ενστάσεως. Εάν ο ενδιαφερόµενος επιθυµή να κάµη έφεσιν κατά της αποφάσεως ταύτης ενώπιον του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου, οφείλει να πράξει τούτο εντός οκτώ το πολύ ηµερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως εις τον Πανελλήνιον Φαρµακευτικόν Σύλλογον όστις οφείλει να γνωστοποιήση την απόφασιν αυτού εις τον ενδιαφερόµενον εντός 14 το πολύ ηµερών από της λήψεως της εφέσεως. Η απόφασις του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου είναι τελεσίδικος. Άρθρον Εις τας προς εκλογήν του ιοικητικού Συµβουλίου συνεδριάσεις δέον να µετάσχωσι της κατά τας διατάξεις του άρθρου 22 ψηφοφορίας τουλάχιστον τα 2)3 του όλου αριθµού των µελών. Επιτυχόντες θεωρούνται οι λαβόντες τουλάχιστον το 1)3 των ψηφοφορησάντων. Επιτυχών πρόεδρος θεωρείται ο λαβών τους περισσοτέρους σταυρούς µεταξύ των επιτυχόντων. Άρθρον 26.- Εάν κατά την προς εκλογήν ορισθείσαν συνεδρίασιν δεν προσέλθη προς ψηφοφορίαν ο απαιτούµενος αριθµός µελών, η συνεδρίασις του Συλλόγου προς συνέχισιν της εκλογής επαναλαµβάνεται εντός οκτώ ηµερών, της ηµέρας οριζοµένης εν τη αυτή προσκλήσει. Μη επιτευχθέντος και µετά την αναβολήν ταύτην αποτελέσµατος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου οφείλει να καταστήση τούτο γνωστόν εντός οκτώ ηµερών εις τον Πανελλήνιον Φαρµακευτικόν Σύλλογον όστις διορίζει τους συµβούλους εντος 15 το πολύ ηµερών. Εάν ουδεµία ψηφοφορία εγένετο ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος διορίζει τους συµβούλους εκ των κατά τον παρόντα νόµον εχόντων τα προσόντα µελών, εάν δε εγένετο τοιαύτη διορίζει µόνον τους ελλείποντας συµβούλους εκ των λαβόντων τας περισσοτερας ψήφους. Άρθρον 27.- Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων, άτινα αριθµούνται και µονογραφούνται υπό του Προέδρου, του γραµµατέως και των ψηφολεκτών και παραδίδονται εις το Προεδρείον, συντασσοµένου πίνακος, εν τω οποίω αναγράφονται τα ονόµατα των ψηφισθέντων και αντιστοίχως ο αριθµός των ψήφων ας έκαστος έλαβεν. Είναι άκυρα. 1. Ψηφοδέλτια πλειότερα του ενός εντός του αυτού φακέλλου ευρισκόµενα. 2. Ψηφοδέλτια εφ ων είναι αναγεγραµµένα πλειότερα των προς εκλογήν προσώπων ονόµατα.

8 3. Ψηφοδέλτια µη αφίνοντα να γνωσθή ή µη αφίνοντα σαφώς να γνωσθή το πρόσωπον το οποίον εκλέγεται ως πρόεδρος, συµφώνως τω άρθρω 22. Τα ψηφοδέλτια ταύτα είναι άκυρα ως προς τον Πρόεδρον µόνον. Άρθρον 28.- Μετά το πέρας της διαλογής συντάσσεται σχετικόν πρωτόκολλον υπογραφόµενον υπό του Προέδρου, του γραµµατέως και των ψηφολεκτών, γνωστοποιείται δ αµέσως το αποτέλεσµα υπό του Προέδρου εις τα κατά την συνεδρίασιν παριστάµενα µέλη και τοιχοκολλάται εν τω συνήθει καταστήµατι του Συλλόγου. Εντός δύο ηµερών ο Πρόεδρος οφείλει να γνωστοποιήση το αποτέλεσµα των εκλογών τούτο µεν εις τον Πανελλήνιον Φαρµακευτικόν Σύλλογον, τούτο δε εις το Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως. Εις το Υπουργείον υποβάλλονται επίσης εντός πέντε το πολύ ηµερών τα πρακτικά της συνεδριάσεως µετά των ψηφοδελτίων και του πρωτοκόλλου ως και των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής, όπερ εντός µηνός το πολύ από της υποβολής εγκρίνει εν όλω ή εν µέρει ή απορρίπτει αυτά. Εν περιπτώσει ολικής ή µερικής απορρίψεως εκλογής τινός ο οικείος Σύλλογος καλείται προς διενέργειαν νέας τοιαύτης εις χρόνον οριζόµενον υπό του Υπουργείου και ο οποίος δεν δύναται να είναι µακρότερος του µηνός από της απορρίψεως της εκλογής. Άρθρον 29.- Εντός πέντε το πολύ ηµερών από του πέρατος της εκλογής ο προεδρεύσας κατά την συνεδρίασιν της εκλογής οφείλει ν ανακοινώση τα αποτελέσµατα προς τα εκλεγέντα µέλη, άτινα εντός οκτώ το πολύ ηµερών από της κοινοποιήσεως οφείλουσι να δηλώσωσιν εγγράφως προς τον Πρόεδρον αν αποδέχωνται ή ού την εκλογήν. Όστις δεν δηλώση εντός της προθεσµίας ταύτης ότι αποδέχεται θεωρείται ως µη αποδεχθείς και την θέσιν αυτού καταλαµβάνει ο τον αµέσως µετ αυτόν αριθµόν ψήφων συγκεντρώσας. Αι εν τω µέλλοντι δι οιονδήποτε λόγον κενούµεναι θέσεις συµβούλων συµπληρούνται δια των επιλαχόντων τηρουµένης της σειράς επιτυχίας αυτών. Κενουµένης όµως της θέσεως του Προέδρου ενεργείται νέα εκλογή εντός το βραδύτερον δύο µηνών από της κεννώσεως της θέσεως, τηρουµένων όλων των σχετικών µε την ανακήρυξιν υποψηφίων και µε την απαιτούµενην πλειονοψηφίαν διατάξεων. Άρθρον 30.- Ο επί τρείς συνεχείς συνεδριάσεις άνευ εγγράφου δικαιολογίας αποσχών των συνεδριάσεων του ιοικ. Συµβουλίου σύµβουλος εκπίπτει του αξιώµατος αυτού κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου και αντικαθίσταται υπό του κατά σειράν επιλαχόντος συµφώνως προς τας διατάξεις του προηγουµένου άρθρου. Η αντικατάστασις αύτη θεωρείται προσωρινή εφ όσον εναντίον της αποφάσεως γίνη εντός οκτώ το πολύ ηµερών από της εις τον ενδιαφερόµενον κοινοποιήσεως αυτής έφεσις ενώπιον του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου. Η απόφασις του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου οφείλει να εκδοθή εντός µηνός το πολύ από της υποβολής της εφέσεως και να κοινοποιηθή αφ ενός µεν εις το ιοικητικόν Συµβούλιον του Συλλόγου, αφ ετέρου δε εις τον ενδιαφερόµενον εντός οκτώ ηµερών από της λήψεως αυτής. Αν η απόφασις αύτη είναι καταδικαστική, η αντικατάστασις καθίσταται οριστική. ια την οριστικήν ή προσωρινήν αντικατάστασιν του Προέδρου ισχύουσιν αι διατάξεις των άρθρων 29 και 42. Τελεσίδικος πειθαρχική τιµωρία ως και εν γένει απώλεια των δια την θέσιν του συµβούλου απαιτουµένων κατά το άρθρον 21 προσόντων συνεπάγεται την έκπτωσιν από της εν τω Συµβουλίω θέσεως.

9 Εφ όσον ο υπό πειθαρχικήν δίωξιν διατελών ποιείται χρήσιν των υπό του νόµου παρεχοµένων αυτώ ενδίκων µέσων δεν εκπίπτει µεν από της θέσεως αυτού αντικαθίσταται όµως προσωρινώς κατά τον χρόνον τούτον δια του κατά σειράν επιλαχόντος. Άρθρον 31.- Μέλη εκ των εχόντων δικαίωµα ψήφου µη λαβόντα αδικαιολογήτως µέρος εις οιανδήποτε των υπό του παρόντος νόµου προβλεποµένων προς εκλογήν συνεδριάσεων του Συλλόγου τιµωρούνται πειθαρχικώς τουλάχιστον δια προστίµου. Το πειθαρχικόν Συµβούλιον υποχρεούται κατά την πρώτην αυτού συνεδρίασιν να ενεργήση την πειθαρχικήν δίωξιν των αδικαιολογήτως απουσιασάντων και να καλέση αυτούς προς απολογίαν, το αποτέλεσµα δε της διώξεως οφείλει ν ανακοινώση εντός τριµήνου εις τον Πρόεδρον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Άρθρον 32.- Η υπηρεσία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου παρέχεται αµισθί, άρχεται δε από της 1 Απριλίου εκάστης διετίας και λήγει 31 Μαρτίου του δευτέρου έτους. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου καλεί εντός πέντε το πολύ ηµερών από της πλήρους συγκροτήσεως αυτού το Συµβούλιον, ίνα προβή εις την εκλογήν γραµµατέως, ταµίου, ως και αντιπροέδρου αν προβλέπεται τοιούτος. Άρθρον 33.- (1) Γενοµένης απαρτίας το Συµβούλιον δια µυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας και δι απολύτου πλειονοψηφίας των παρόντων εκλέγει τον αντιπρόεδρον, εάν προβλέπεται τοιούτος. Ακολούθως καθ όµοιον τρόπον προβαίνει εις την εκλογήν του γραµµατέως και του ταµίου. Άρθρον 34.- (2) Εάν κατά την εκλογήν του αντιπροέδρου, οσάκις εκλέγεται τοιούτος, του γραµµατέως και του ταµίου, δεν επιτευχθή η ως άνω πλειονοψηφία, επαναλαµβάνεται εκ δευτέρου η εκλογή. Εάν και κατά ταύτην δεν επιτευχθή η πλειονοψηφία, εν τοιαύτη περιπτώσει, εάν µεν παρίστανται κατά την ψηφοφορίαν άπαντες οι σύµβουλοι, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται αµέσως και εκ τρίτου, οπότε εκλέγονται οι σχετικώς πλειονοψηφήσαντες, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο υπό του κλήρου ευνοηθείς, εάν δε υπολείπεται έστω και εις των συµβούλων, καλείται το Συµβούλιον εις συνεδρίασιν εντός τριών ηµερών, οπότε και επαναλαµβάνεται η εκλογή, εκλεγοµένου εν περιπτώσει µη επιτεύξεως απολύτου πλειονοψηφίας εις δύο εκλογάς του κατά την τρίτην σχετικώς πλειονοψηφίσαντος ή, εν ισοψηφία του υπό του κλήρου ευνοηθέντος. Εάν κενωθή η θέσις τινός των ως άνω εκλεγοµένων, εκλέγεται έτερος σύµβουλος δια τον υπολειπόµενον χρόνον προς συµπλήρωσιν της θητείας εκείνου, τον οποίον διαδέχεται. Άρθρον 35.- Εις το ιοικητικόν Συµβούλιον ανήκουσι, πλην των εν τω άρθρω 7 διαλαµβανοµένων: 1) Η εποπτεία επί την προσήκουσαν και αξιοπρεπή άσκησιν του επαγγέλµατος εκ µέρους των µελών. 2) Ο διακανονισµός των µεταξύ των µελών διαφορών και η συµβιβαστική λύσις επί τοιούτων µεταξύ φαρµακοποιών και πελατών, αλλά µόνον τη εγγράφω αιτήσει των τελευταίων. 3) Η διαχείρισις της περιουσίας του Συλλόγου και η προς τον Σύλλογον κατ έτος λογοδοσία, έτι δε η εκπροσώπησις του Συλλόγου δι αντιπροσώπων ή εντολοδόχων υπ αυτού κατά πλειονοψηφίαν διοριζοµένων δια τον καταρτισµόν οιωνδήποτε συµβάσεων, δι ων ο Σύλλογος αποκτά δικαιώµατα και αναλαµβάνει υποχρεώσεις.

10 Άρθρον 36.- Το ιοικητικόν Συµβούλιον συνεδριάζει καλούµενον υπό του Προέδρου, όστις οφείλει να συγκαλή αυτό αν ζητηθή εγγράφως µετά δηλώσεως του λόγου της συγκλήσεως υπό δύο µεν τουλάχιστον µελών προκειµένου περί εννεαµελών, υπό ενός δε τουλάχιστον µέλους προκειµένου περί ολιγαριθµοτέρας συνθέσεως Συµβουλίων. Άρθρον 37.- Ίνα συνεδριάση το Συµβούλιον δέον να ευρίσκεται εν απαρτία, προς συγκρότησιν της οποίας απαιτείται ίνα παρίστανται πλείονα ή όσα απολείπονται µέλη, λαµβανοµένου υπ όψει του όλου αριθµού του Συµβουλίου. Άρθρον 38.- Αι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται κατ απόλυτον πλειονοψηφίαν. Επί ισοψηφίας η πρότασις απορρίπτεται. Αι αποφάσεις δέον να λαµβάνωνται δια µυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας οσάκις πρόκειται περί προσωπικών ζητηµάτων και εις ας άλλας περιπτώσεις ήθελεν ορίσει ο Κανονισµός. Άρθρον 39.- Το ιοικητικόν Συµβούλιον διοικεί και διαχειρίζεται τας υποθέσεις εν γένει του Συλλόγου και εκτελεί πάντα τα δια του παρόντος νόµου ανατεθειµένα αυτώ έργα, δυνάµενον να προσλαµβάνη το απαραιτήτως προς τούτο αναγκαιούν έµµισθον προσωπικόν. Περί πάντων των υπό την δικαιοδοσίαν αυτού υπαγοµένων θεµάτων το ιοικητικόν Συµβούλιον αποφασίζει κατ οικείαν και ανεξέλεγκτον κρίσιν, εφ όσον δε ετήρησε τας διατάξεις του παρόντος νόµου, υπόκειται µόνον εις τον έλεγχον του Συλλόγου τον ασκούµενον κατά τας διατάξεις του άρθρου 14. Άρθρον 40.- Περί των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται εν ιδίω βιβλίω πρακτικά υπογραφόµενα παρά τε του Προέδρου και του γραµµατέως, εν οις καταχωρίζονται αι αποφάσεις και επι τη αιτήσει µέλους τινός αι µειονοψηφούσαι γνώµαι ή και αι προτάσεις αυτού. Άρθρον 41.Κατά την προτελευταίαν τακτικήν Συνέλευσιν εκάστου έτους ήτις δέον να ορισθή το πολύ δύο µήνας πρό των αρχαιρεσίων, εκλέγονται υπό του Συλλόγου δύο εώς τρείς ελεγκταί, οίτινες εξελέγχουσι τα βιβλία και εν γένει την διαχείρισιν του Συµβουλίου και υποβάλλουσι την έκθεσιν αυτών εις τον Πρόεδρον, όστις επιµελείται της εκτυπώσεως ή αντιγραφής και αποστολής ταύτης εις τα µέλη πρό της τελευταίας τακτικής συνελεύσεως εκάστου οικονοµικού έτους, καθ ην η έκθεσις αύτη αναγιγνώσκεται προ της υποβολής της διοικητικής λογοδοσίας του Συµβουλίου. Επί της εκθέσεως και της λογοδοσίας δύναται να προκληθή συζήτησις και απόφασις του Συλλόγου. Άρθρον 42. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας συνεδριάσεις του τε Συλλόγου και του ιοικητικού Συµβουλίου και εκπροσωπεί τον Σύλλογον ενώπιον πάσης δικαστικής ή άλλης Αρχής και παντός τρίτου. Κωλυόµενον τον Πρόεδρον αναπληροί ο αντιπρόεδρος και τούτου κωλυοµένου ή µη υπάρχοντος ο αρχαιότερος κατά την άσκησιν του επαγγέλµατος σύµβουλος, πλήν αν ούτος είναι ταµίας, οπότε τον κωλυόµενον ή µη υπάρχοντα αντιπρόεδρον αναπληροί ο επόµενος κατ αρχαιότητα και καθ εξής, εις τρόπον ώστε ουδέποτε να συµπίπτη η ιδιότης του προεδρεύοντος και ταµίου εις το αυτό πρόσωπον. Κωλυοµένων πάντων των µελών, πλήν του ταµίου, συµβούλων, ως και µη υπάρχοντος ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει τα αρχαιότερον κατά την εξάσκησιν του επαγγέλµατος µέλος. Ο Πρόεδρος ενασκεί πάντα τα εν τω παρόντι νόµω δικαιώµατα και καθήκοντα, επιµελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων του τε Συλλόγου και του ιοικητικού

11 Συµβουλίου και υποβάλλει κατ έτος εις τον Πανελλήνιον Φαρµακευτικόν Σύλλογον ως και εις το Υπουργείον Υγιεινής έκθεσιν των εργασιών του Συλλόγου και του Συµβουλίου. Η ιδιότης Προέδρου του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αθηνών και Προέδρου του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου είναι ασυµβίβαστος. Άρθρον 43.- Ο γραµµατεύς συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συλλόγου και του ιοικητικού Συµβουλίου τα οποία υπογράφονται υπό τε του Προέδρου και αυτού, τηρεί το µητρώον των µελών και τα δια την υπηρεσίαν του Συλλόγου χρήσιµα βιβλία πλήν των του ταµίου. Άρθρον 44.- Ο ταµίας φυλάσσει την χρηµατικήν και πάσαν άλλην περιουσίαν του Συλλόγου, παραλαµβάνει τας εισφοράς των µελών, τα πρόστιµα, τας δωρεάς και πάν εν γένει έσοδον, τηρεί βιβλία απογραφής της περιουσίας του Συλλόγου και τα τακτικά βιβλία εσόδων και εξόδων, ών οφείλει να υποβάλλη κατάστασιν οσάκις ζητηθή παρά τε του Συλλόγου και του ιοικητικού Συµβουλίου και να δίδη ακριβή λογοδοσίαν κατά το τέλος εκάστου οικονοµικού έτους. Τα βιβλία αριθµούνται και µονογράφονται υπό του Προέδρου και του γραµµατέως. Πάσα πληρωµή ενεργείται δι εγγράφου εντολής του Προέδρου και του γραµµατέως. Εν περιπτώσει κωλύµατος ο ταµίας αναπληρούται υπό του µέλους του Συλλόγου υποδεικνυοµένου υπό του Προέδρου και εγκρινοµένου υπό του ιοικητικού Συµβουλίου. Εν επειγούση περιπτώσει το ιοικητικόν Συµβούλιον αντικαθιστά τον ταµίαν προσωρινώς δι ενός των µελών αυτού. Οσάκις τα εις χείρας του ταµίου ευρισκόµενα ποσά υπερβαίνουν τας 1000 δραχµάς οφείλει ούτος να τα καταθέση εις τινα των ανεγνωρισµένων Τραπεζών οριζοµένην υπό του ιοικητικού Συµβουλίου. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν «Περί των πόρων του Συλλόγου» Αρθρον 45.- Πόροι του Συλλόγου είναι :1) Αι τακτικοί και ειδικαί εισφοραί των µελών αυτού συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 47. 2) ωρεαί και κληροδοτήµατα προς τον Σύλλογον. 3) Χρηµατικά πρόστιµα επιβαλλόµενα υπό του Πειθαρχικού Συµβουλίου εις µέλη του Συλλόγου. Έξοδα του Συλλόγου είναι : Έξοδα της διοικήσεως εν γένει συµπεριλαµβανοµένων των οδοιπορικών εξόδων, των µελών του Συλλόγου ή του ιοικητικού Συµβουλίου και του Πειθαρχικού Συµβουλίου όταν ταύτα µεταβαίνωσι προς εκτέλεσιν υπηρεσίας κατ εντολήν του Συλλόγου, του ιοικητικού ή του Πειθαρχακού Συµβουλίου ως και της µισθοδοσίας του βοηθητικού προσωπικού. Έξοδα αποζηµιώσεως του δικαστικού µέλους του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή του αναπληρωτού αυτού. Η αποζηµίωσις αύτη δεν δύναται να είναι ανωτέρα των ηµερησίων αποδοχών του δικαστικού µέλους ή του αναπληρωτού αυτού δι εκάστην εν απαρτία συνεδρίασιν. Εισφοραί εις τον Πανελλήνιον Φαρµακευτικόν Σύλλογον. Έτεραι δαπάναι ψηφιζόµεναι υπό του Συλλόγου προς εκπλήρωσιν των κατά τον παρόντα νόµον σκοπών αυτού.

12 Άρθρον 46.- Έκαστον µέλος του Φαρµακευτικού Συλλόγου υποχρεούται εις ετησίαν εισφοράν προς τον Σύλλογον ίσην προς τα ¾ της παρά του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου εκάστοτε οριζοµένης δια την εις ήν κατετάγη φορολογικήν κλάσιν παρά της οικείας Εφορίας. Εν περιπτώσει καταργήσεως ή τροποποιήσεως των ανωτέρω φορολογικών διατάξεων, ο Υπουργός της Υγιεινής, µετά γνώµην του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου κανονίζει δι αποφάσεώς του τας υπό των µελών εκάστου Φαρµακευτικού Συλλόγου καταβλητέας ετησίας εισφοράς. Πλήν της ανωτέρω εισφοράς επιτρέπεται η επιβολή ειδικών εισφορών υπέρ ωρισµένου τινός σκοπού κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου λαµβανοµένης εν συνεδριάσει, καθ ήν παρίσταται το τρίτον τουλάχιστον του όλου αριθµού των µελών και δι απολύτου πλειονοψηφίας των παρόντων. Άρθρον 47.- (2) Αι εισφοραί ως και πάν άλλο έσοδον του Συλλόγου εισπράττονται παρά του ταµίου έναντι διπλωτύπων αποδείξεων. Αι οικονοµικαί εφορίαι υποχρεούνται να µη χορηγώσιν άδειας εξασκήσεως του επαγγέλµατος άνευ προσαγωγής αποδείξεως του Φαρµακευτικού Συλλόγου περί καταβολής της κατά το άρθρον 46 εισφοράς. Ο ταµίας δύναται να ενεργήση την είσπραξιν δια των απανταχού ταµιών του ηµοσίου, συµφώνως προς τας διατάξεις περί εισπράξεων δηµοσίων εσόδων. Προς τον σκοπόν τούτον αποστέλλει προς αυτούς κατάλογον των υποχρέων και του υφ εκάστου τούτων οφειλοµένου ποσού. Οι ταµίαι υποχρεούνται να εκδίδωσιν επ ονόµατι του οικείου Συλλόγου γραµµάτιον ποσού ίσου προς τα υπ αυτών κατά τα ανωτέρω εισπραχθέντα, όπερ αποστέλλουσιν εις τούτον εντός µηνός το βραδύτερον από της λήξεως εκάστης χρήσεως. Αι κατά τον παρόντα νόµον εισφοραί, τα πρόστιµα και τα εν γένει έσοδα των Συλλόγων γράφονται εφ απλού χάρτου. Άρθρον 48.- Το οικονοµικόν έτος του Συλλόγου άρχεται από της 1 ης Απριλίου και λήγει την 31 ην Μαρτίου του εποµένου έτους. ΤΜΗΜΑ Β «Περί ενώσεων των Φαρµακευτικών Συλλόγων» Άρθρον 49.- ύο ή πλειότεροι Φαρµακευτικοί Σύλλογοι δύνανται κατόπιν αποφάσεως αυτών να συµπήξωσιν ένωσιν, αποτελούσαν νοµικόν πρόσωπον,. Αι ενώσεις επιδιώκουσι την εν τη ευρυτέρα αυτών περιφέρεια εκπλήρωσιν ενός ή πλειοτέρων των κατά το άρθρον 7 του παρόντος νόµου σκοπών των εις αυτάς υπαγοµένων Συλλόγων. Τας υποθέσεις των ενώσεων διοικεί εν ιοικητικόν Συµβούλιον εκλεγόµενον ανά διετίαν αποτελούµενον εξ αντιπροσώπων των απαρτιζόντων αυτήν Συλλόγων, και δή Φαρµακευτικοί Σύλλογοι αποτελούµενοι εξ ολιγωτέρων των 15 µελών εκλέγουν 1 σύµβουλον της Ενώσεως, Σύλλογοι εξ µελών 2, Σύλλογοι εκ µελών 3, και Σύλλογοι εξ 100 και άνω µελών 4 συµβούλους.εν περιπτώσει καθ ην διά του τρόπου τούτου δεν απαρτισθή τουλάχιστον εννεαµελές συµβούλιον εκλέγονται εξ εκάστου συλλόγου τα διπλάσια ή πολλαπλάσια των ως άνω αριθµών. Η ένωσις διέπεται υπό εσωτερικού Κανονισµού ψηφιζοµένου εν κοινή των Συλλόγων συνεδριάσει ή εν συνεδριάσει αντιπροσώπων εκλεγοµένων υφ εκάστου Συλλόγου κατά την αυτήν ως άνω αναλογίαν και καταλλήλως πληρεξουσιοδοτουµένων. Ο Κανονισµός ούτος υπόκειται εις την έγκρισιν του Υπουργού Υγιεινής.

13 ΤΜΗΜΑ Γ «Περί του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου» Άρθρον 50.- (1) Συνιστάται δια την όλην επικράτειαν εις Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος εις τον οποίον µετέχουσιν υποχρεωτικώς δι αντιπροσώπων πάντες οι Φαρµακευτικοί Σύλλογοι. Οι αντιπρόσωποι ούτοι αποτελούντες τα µέλη του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου εκλέγονται κατά την εξής αναλογίαν. Σύλλογοι αποτελούµενοι εξ ολιγοτέρων των 15 µελών εκλέγουν 1 αντιπρόσωπον, Σύλλογοι εκ µελών 2, Σύλλογοι εκ µελών 3, και Σύλλογοι εξ 100 και άνω µελών 4 αντιπροσώπους. ι έκαστον των αντιπροσώπων τούτων εκλέγεται και εις αναπληρωτής. Έκαστος Σύλλογος εκλέγει τους κατά το άνω άρθρον αντιπροσώπους του ως και τους αναπληρωτάς αυτών κατά την Συνέλευσιν των αρχαιρεσιών του. Άρθρον 51.-(1) Ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος αποτελεί ίδιον νοµικόν πρόσωπον απολαύον των αυτών προνοµίων και ατελειών, οίων και οι Φαρµακευτικοί Σύλλογοι, Εδρεύει εν Αθήναις και διοικείται υπό ενδεκαµελούς ιοικητικού Συµβουλίου αποτελουµένου εξ ενός προέδρου, ενός αντιπροέδρου, ενός γραµµατέως, ενός ταµίου και επτά συµβούλων. Η θητεία του Συµβουλίου τούτου είναι τετραετής τα δε µέλη αυτού δέον να εκλέγωνται µεταξύ των εν Αθήναις και Πειραιεί εγκατεστηµένων φαρµακοποιών. Άρθρο 52.- Ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος έχει ως σκοπόν να µεσολαβή εντός του κύκλου της αρµοδιότητος των Φαρµακευτικών Συλλόγων αφ ενός µεν µεταξύ Υπουργείου Υγιεινής και Συλλόγων, αφ ετέρου δε µεταξύ των τελευταίων τούτων προς αλλήλους. Ιδία δε σκοπεί: 1) Την ανωτέραν εποπτεία επί της κανονικής λειτουργίας των ανά το Κράτος Φαρµακευτικών Συλλόγων και την πιστήν εφαρµογήν της εκάστοτε ισχυούσης φαρµακευτικής νοµοθεσίας. 2) Τον καθορισµό των εθίµων του επαγγέλµατος και τον καταρτισµόν κώδικος Ελληνικής Φαρµακευτικής εοντολογίας. Ο κώδιξ ούτος εγκρινόµενος υπό του Υπουργού τίθεται εν ισχύι δια ιατάγµατος εκδιδοµένου τη προτάσει του Υπουργού Υγιεινής 3) Την προεργασίαν παντός ζητήµατος αφορώντος το Φαρµακευτικόν επάγγελµα, το οποίον ήθελεν υποβάλει αυτώ ο Υπουργός. Προς τούτο είτε γνωµατεύει απ ευθείας, είτε κοινοποιεί το ζήτηµα εις τους Φαρµακευτικούς Συλλόγους προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων, τας οποίας είτα, µετά την προσήκουσαν κατάταξιν και συγκεφαλαίωσιν υποβάλλει µετά της γνωµατεύσεως του εις τον Υπουργόν. 4) Την προεργασίαν των εις αυτόν είτε εκ µέρους ενίων Φαρµακευτικών Συλλόγων είτε εκ µέρους µελών του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου υποβαλλοµένων προτάσεων. Προς τον σκοπόν τούτον κοινοποιεί τας προτάσεις εις τους Συλλόγους, επί τη βάσει δε των µετά ταύτα υποβαλλοµένων εις αυτόν περιλήψεων των συζητήσεων, ως και των αποφάσεων προβαίνει εις την οριστικήν της προτάσεως επεξεργασίαν υπό την έννοιαν της εγκρίσεως ή απορρίψεως αυτής εκ µέρους της πλειονότητος των Συλλόγων. 5) Την έκδοσιν περιοδικού προς πληρεστέραν επιστηµονικήν και επαγγελµατικήν επικοινωνίαν των Φαρµακευτικών Συλλόγων του Κράτους.

14 6) Την ίδρυσιν ταµείου συντάξεων ασφαλείας ή αυτασφαλείας και την εν γένει διοργάνωσιν της αλληλοβοηθείας ή βοηθείας των φαρµακοποιών ή και των οικογενειών αυτών. Οι πόροι, η διοίκησις και εν γένει αι λεπτοµέρειαι αι αφορώσαι τους οργανισµούς τούτους θέλουσι καθορισθή δια ιατάγµατος εκδιδοµένου τη προτάσει του Υπουργού Υγιεινής µετά γνώµην του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου λαµβανοµένην κατόπιν αποφάσεως συµφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 47 περί της αναγκαιότητος των εν λόγω οργανισµών της πλειοψηφίας των Φαρµακευτικών Συλλόγων. Προς τον σκοπόν τούτον µετά κοινήν απόφασιν του ιοικητικού Συµβουλίου του ταµείου αυτασφαλείας και συντάξεων των ιατρών και του ιοικητικού Συµβουλίου του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου ιδρύεται κοινόν ταµείον ιατρών και φαρµακοποιών ασφαλείας και συντάξεων διά διατάγµατος προκαλουµένου παρά του Υπουργού Υγιεινής κ.λ.π. ιά του ιδίου ιατάγµατος δύναται ο Υπουργός Υγιεινής κ.λ.π. να τροποποιήση και προσαρµόση προς τον σκοπόν τούτον διατάξεις του Νοµ. ιατάγµατος της 8 η ς Αυγούστου 1925 «περί ταµείου συντάξεων και ασφαλείας ιατρών» αφορώσας την διοίκησιν, τους πόρους κλπ. του εν λόγω ταµείου, εις την ιοίκησιν του οποίου προστίθενται τρείς φαρµακοποιοί υποδεικνυόµενοι υπό του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου. 7) Την οργάνωσιν Φαρµακευτικών Συνεδρίων Η αρµοδιότης των Φαρµακευτικών Συλλόγων δεν περιορίζεται δια του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου. Άρθρο 53.- Ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος αλληλογραφεί απ ευθείας προς όλας τας Αρχάς και προς ιδιώτας. Τα έγγραφα υπογράφονται υπό του Πρέδρου και του γραµµατέως και σφραγίζονται δια της σφραγίδος του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου ήτις φέρει κύκλω µεν τον τίτλο αυτού, εν τω κέντρω δε το Ελληνικόν Εθνόσηµον. Άρθρο 54.- Τα µέλη του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου και οι αναπληρωταί αυτών εκλέγονται δια µίαν τετραετίαν. ια την εκλογήν αυτών ισχύουσιν αι δια την εκλογήν του ιοικητικού Συµβουλίου των Φαρµακευτικών Συλλόγων διατάξεις. Τα µέλη ως και οι αναπληρωταί του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου δέον να κέκτηνται τα δια τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του Φαρµακευτικού Συλλόγου απαιτούµενα προσόντα. Άρθρο 55.- Ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος διέπεται υπό εσωτερικού Κανονισµού, διά τον οποίον ισχύουσιν αι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος νόµου. Άρθρο 56.- Ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος συνεδριάζει τακτικώς µε δις του έτους, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το ιοικητικόν Συµβούλιον ή αποφασίζει η τακτική συνέλευσις. Επίσης έκτακτος συνεδρίασις γίνεται όταν ζητήση τούτο το 1/10 τουλάχιστον των µελών ή πέντε τουλάχιστον Φαρµακευτικοί Σύλλογοι του Κράτους. ιά τας προτάσεις περί εκτάκτου συνεδριάσεως ισχύουσιν αι σχετικαί διατάξεις του άρθρου 11. Άρθρο 57.- ιά τας προσκλήσεις εις συνεδρίαν ισχύουσιν αι διατάξεις του άρθρου 12, δέον όµως αύται να αποστέλλωνται ένα τουλάχιστον µήνα προ της συνεδριάσεως. Μέλη του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου, κωλυόµενα να προσέλθωσιν εις την συνεδρίασιν οφείλουν να καταστήσωσι τούτο εγκαίρως γνωστόν εις το ιοικητικόν Συµβούλιον του οικείου Συλλόγου το οποίον οφείλει τότε να καλέση τα αναπληρωµατικά µέλη να µεταβώσιν εις την συνεδρίαν του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου. Κωλυοµένων και τούτων, ο οικείος Σύλλογος

15 δύνανται να αναθέση την αντιπροσώπευσιν αυτού εις άλλα µέλη του ή εις φαρµακοποιούς εγκατεστηµένους εν Αθήναις ή εις έτερα µέλη του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου. Έκαστος των άνω αντιπροσώπων δεν δύνανται να έχη πλέον των δύο ψήφων. Άρθρο 58.- ια την απαρτίαν, τας προτάσεις θεµάτων προς συζήτησιν, την πορείαν των συνεδριάσεων, τας κατά των αναρµόστως συµπεριφεροµένων ποινάς, την ψηφοφορίαν και τας αποφάσεις ισχύουσιν αι αντίστοιχοι διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17 και 19. Άρθρο 59.- Η συνεδρίασις προς εκλογήν των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου συγκαλείται εντός του µηνός Μαΐου ή το πολύ εντός του µηνός Ιουνίου, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 22 και 23 και κατ αναλογίαν των άρθρων 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Άρθρο 60.- ια τα περί καθηκόντων του ιοικητικού Συµβουλίου, των συνεδριάσεων αυτού, των αποφάσεων της διοικητικής και διαχειριστικής λογοδοσίας, των καθηκόντων του Προέδρου, γραµµατέως και ταµίου, εφαρµόζονται αι αντίστοιχοι διατάξεις των άρθρων 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Εις τον Πανελλήνιον Φαρµακευτικόν Σύλλογον και τον Πρόεδρον αυτού ανατίθεται η εκπλήρωσις όλων των υποχρεώσεων και η άσκησις όλων των δικαιωµάτων των απορρεόντων εκ της κείµενης νοµοθεσίας δια την Πανελλήνιον Φαρµακευτικήν Εταιρείαν και τον Πρόεδρο αυτής, διαλυοµένης άµα τη συστάσει του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Πρόεδρος του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αθηνών αναλαµβάνει τας ανωτέρω υποχρεώσεις και δικαιώµατα µέχρι της συγκροτήσεως του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου. Άρθρο 61. Πόροι του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου είναι: 1) Η εισφορά εκ µέρους εκάστου των Φαρµακευτικών Συλλόγων ίση προς το 1/8 των κατά την πρώτην παράγραφον του άρθρου 47 προσόδων αυτού, αποστελλοµένη εις δύο εξαµηνιαίας δόσεις. 2) ωρεαί και κληροδοτήµατα προς τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικόν Σύλλογον. 3) Χρηµατικά πρόστιµα επιβαλλόµενα υπό του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Περί των εισπράξεων ισχύουσιν αι διατάξεις του άρθρου 47. Έξοδα του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου είναι : 1) απάναι της διοικήσεως του Συλλόγου και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου εν γένει συµπεριλαµβανοµένων των οδοιπορικών εξόδων µελών του Συλλόγου ή του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου, όταν ταύτα ταξιδεύωσι κατ εντολήν του Συλλόγου ή του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου, ως και της αµοιβής ή αποζηµιώσεως του βοηθητικού προσωπικού. 2) απάναι δια την αποζηµίωσιν του δικαστικού µέλους του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου ή του αναπληρωτού αυτού, συµφώνως τω άρθρω 45 του παρόντος. 3) Έτεραι δαπάναι ψηφιζόµεναι υπό του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου προς εκπλήρωσιν των κατά τον παρόντα νόµον σκοπών αυτού. ΤΜΗΜΑ «Περί Πειθαρχικών Συµβουλίων» Άρθρο 62.- Έκαστος φαρµακοποιός υποχρεούται να ασκή ευσυνειδήτως το επάγγελµα αυτού συµµορφούµενος προς τους κειµένους νόµους και να δείκνυται τόσον εν τη εξασκήσει του επαγγέλµατος, όσον και εις τας άλλας αυτού σχέσεις άξιος της εκτιµήσεως, ην απαιτεί το επάγγελµα αυτού. Πάσα αθέτησις των ανωτέρω συνεπάγεται την πειθαρχικήν τιµωρίαν του φαρµακοποιού. Πολιτικαί, επιστηµονικαί

16 και θρησκευτικαί πεποιθήσεις ή ενέργειαι φαρµακοποιού δεν δύνανται ν αποτελέσωσι ως τοιαύται αντικείµενον πειθαρχικής διώξεως και τιµωρίας. Άρθρον 63.- Παρ εκάστω Φαρµακευτικώ Συλλόγω συνιστάται Πειθαρχικόν Συµβούλιον, του οποίου η αρµοδιότης εκτείνεται εφ όλων των µελών του Συλλόγου και συγκροτούµενον : α) Εκ του Προέδρου του Φαρµακευτικού Συλλόγου, β) εκ των τριών µελών του αυτού Συλλόγου εχόντων τα κατά το άρθρον 21 προσόντα και εκλεγοµένων κατά τας αρχαιρεσίας του Συλλόγου και καθ όν τρόπον εκλέγεται η ιοίκησις του Συλλόγου και γ) εξ ενός δικαστού εκ των παρά τω Πρωτοδικείω της έδρας του Φαρµακευτικού Συλλόγου υπηρετούντων τοιούτων, οριζοµένου υπό του Προέδρου των Πρωτοδικών, κατ αίτησιν του Φαρµακευτικού Συλλόγου, ελλείψει δε Πρωτοδικείου, έκ τινος των Ειρηνοδικών της περιφερείας του Συλλόγου. Αναπληρωταί ορίζονται : α) του Προέδρου ο νόµιµος αυτού αναπληρωτής, β) του ικαστού έτερας τοιούτος, οριζόµενος κατά τον αυτόν τρόπον, γ) των τριών µελών έτερα τοιαύτα. Ταύτα εκλέγωνται καθ ον τρόπον και τα τακτικά, καλούνται δ εις αναπλήρωσιν τηρουµένης της σειράς της εκλογής. Άρθρον 64.- Του Πειθαρχικού Συµβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Φαρµακευτικού Συλλόγου, χρέη δε γραµµατέως εκτελεί έν των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου, εκλεγόµενον υπό της ολοµελείας αυτού και κατ απόλυτον πλειοψηφίαν. Το Πειθαρχικόν Συµβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τεσσάρων τουλάχιστον των µελών αυτού, εν οις απαραιτήτως το δικαστικόν µέλος, όταν πρόκειται να ληφθή απόφασις επιβολής της ποινής του προστίµου ή της στερήσεως του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Αι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν ισοψηφία δε παύει η υφισταµένη περαιτέρω πειθαρχική δίωξις. Άρθρον 65.- Έδρα του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται η έδρα του οικείου Συλλόγου. Το Πειθαρχικόν Συµβούλιον φέρει τον τίτλον «Πειθαρχικόν Συµβούλιον Φαρµακευτικού Συλλόγου » Το Πειθαρχικόν Συµβούλιον έχει ιδίαν σφραγίδα φέρουσαν κύκλω µεν τον τίτλον αυτού εν τω µέσω δε το Ελληνικόν Εθνόσηµον. Άρθρον 66.- Αι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων εκκαλούνται ενώπιον του κατά το άρθρον 69 Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου εντός προθεσµίας δέκα ηµερών αρχοµένης από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως του Πειθαρχικού Συµβουλίου εις τους διαδίκους. Παρελθούσης απράκτου της κατά την προηγουµένην παράγραφον τασσοµένης προθεσµίας αι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συµβουλίων εισίν εκτελεσταί. Αι αποφάσεις των Ανωτάτων Πειθαρχικών Συµβουλίων εις ουδέν ένδικον µέσον υπόκεινται. Άρθρον 67.- Πειθαρχικαί ποιναί επιβαλλόµεναι εις τους φαρµακοποιούς υπό των Πειθαρχικών Συµβουλίων εισί : 1) Παραίνεσις 2) Επίπληξις 3) Πρόστιµον µέχρι του τριακονταπλασίου της εισφοράς του µέλους εις τον Φαρµακευτικόν Σύλλογον. 4) Προσωρινή ή διαρκής στέρησις του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

17 Η επιβολή της ποινής του προστίµου δύναται να συνεπάγεται και στέρησιν του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι διαρκώς ή προσκαίρως, εφ όσον τούτο ρητώς µνηµονευθή εν τη αποφάσει τη επιβαλλούση την ποινήν του προστίµου. Το Πειθαρχικόν Συµβούλιον εφ όσον ήθελε κρίνει σκόπιµον δύναται να διατάξη την δηµοσίευσιν αποφάσεως του δι ης επιβάλλεται ποινή. Η δηµοσίευσις γίνεται δια δύο εφηµερίδων, εξ ών απαραιτήτως η µία της πρωτευούσης του Κράτους. Η δαπάνη της δηµοσιεύσεως βαρύνει τον τιµωρηθέντα. Αι εκ µέρους του Πειθαρχικού Συµβουλίου επιβαλλόµεναι ποιναί είναι ανεξάρτητοι των εκ µέρους των δικαστικών ή διοικητικών αρχών επιβαλλοµένων. Άρθρον 68.- Το Πειθαρχικόν Συµβούλιον δύναται να επεµβαίνη διαιτητικώς προς λύσιν διαφορών αναφυοµένων µεταξύ φαρµακοποιών και αναγοµένων εις τας επαγγελµατικάς αυτών σχέσεις. Οµοίως επί διαφορών αναφυοµένων µεταξύ φαρµακοποιού και ετέρου τινός προσώπου. Η διαιτητική επέµβασις του Πειθαρχικού Συµβουλίου εν µεν τη πρώτη περιπτώσει λαµβάνει χώραν τη αιτήσει του ενός ή και αµφοτέρων των διϊσταµένων, εν δε τη δευτέρα περιπτώσει µόνον τη αιτήσει του ιδιώτου. Ο Πρόεδρος δύναται ν αναθέση την διαιτησίαν εις έν ή πλείονα των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Αι επί διαιτησίας αποφάσεις εισίν υποχρεωτικαί, δι αµφοτέρους τους διαδίκους, καθίστανται δ εκτελεσταί κατόπιν αποφάσεως του Πειθαρχικού Συµβουλίου µη υποκειµένης εις ουδέν ένδικον µέσον. Άρθρον 69.- Συνιστάται Ανώτατον Φαρµακευτικόν Πειθαρχικόν Συµβούλιον εδρεύον εν Αθήναις και συγκροτούµενον εκ των εξής µελών: α) Εξ ενός εφέτου οριζοµένου υπό του Προέδρου των εν Αθήναις Εφετών κατ αίτησιν του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου, β) Εκ του Προέδρου του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου, και γ) εκ τριών µελών του Συλλόγου Αθηνών και δύο του Συλλόγου Πειραιώς εκλεγοµένων κατά τας αρχαιρεσίας του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου και καθ ον τρόπον εκλέγεται η ιοίκησις αυτού. Τα µέλη ταύτα δέον να έχωσι τα κατά το άρθρον 21 προσόντα. Κατά τον αυτόν τρόπον εκλέγονται και ισάριθµοι τούτων αναπληρωταί καλούµενοι εις αναπλήρωσιν τηρουµένης της σειράς της εκλογής αυτών. Των λοιπών µελών αναπληρωταί ορίζονται, του Εφέτου έτερος τοιούτος οριζόµενος κατά τον αυτόν τρόπον, του Προέδρου δε του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου ο νόµιµος αυτού αναπληρωτής. Άρθρον 70.- Του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου προεδρεύει το δικαστικόν µέλος. Χρέη γραµµατέως εκτελεί εν των µελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου εκλεγόµενον υπό της ολοµελείας αυτού και κατ απόλυτον πλειοψηφίαν. Το Συµβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων πέντε τουλάχιστων των µελών αυτού, αι δ αποφάσεις του λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων. Άρθρον 71.- Το Ανώτατον Πειθαρχικόν Συµβούλιον φέρει τον τίτλον «Ανώτατον Πειθαρχικόν Συµβούλιον» και έχει ιδίαν σφραγίδα φέρουσα κύκλω µε τον τίτλον αυτού εν τω µέσω δε το Ελληνικόν Εθνόσηµον. Άρθρον 72.- Η ιδιότης του µέλους των Πειθαρχικών Συµβουλίων των φαρµακευτικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς δεν δύναται να συµπίπτη µε την ιδιότητα του µέλους του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου.

18 Άρθρον 73.- Πάντα τα έγγραφα τα εκδιδόµενα υπό των Πειθαρχικών Συµβουλίων και των υπό του Ανωτάτου τοιούτου εξουσιοδοτηµένων µελών, ή και τ απευθυνόµενα προς ταύτα απαλάσσονται παντός τέλους ή ενσήµου. Άρθρον 74.- ια ιατάγµατος προκαλουµένου υπό του Υπουργού Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως ορισθήσονται λεπτοµερώς τα των καθηκόντων Προέδρου, γραµµατέως και µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ως και Ανωτάτου Πειθαρχικού τοιούτου, τα της αρµοδιότητος, δικαιοδοσίας, επιβολής πειθαρχικών ποινών, τρόπου εκτελέσεως αυτών ως και πάσα άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε την εφαρµογήν του παρόντος νόµου. Τ Μ Η Μ Α Ε Τελικαί αι µεταβατικαί διατάξεις. Άρθρον 75,- Η ανωτάτη εποπτεία επί τω κατά τον παρόντα νόµον συνιστωµένων Φαρµακευτικών Συλλόγων και των εξ αυτών εξαρτωµένων οργανισµών ανήκει εις τον Υπουργόν της Υγιεινής. Άρθρον 76.- Αι πρώται εκλογαί προς ανάδειξιν των κατά τον παρόντα νόµον διοικητικών και πειθαρχικών Συµβουλίων ορίζονται δι αποφάσεως του Υπουργού Υγιεινής εντός τριών το πολύ µηνών από της ισχύος του παρόντος νόµου. Αι εκλογαί του ιοικητικού Συµβουλίου του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου, ως και των µελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζονται ωσαύτως δι Υπουργικής αποφάσεως εντός µηνός από της πρώτης συστάσεως των Φαρµακευτικών Συλλόγων. Τας προσκλήσεις δια τας πρώτας προς εκλογήν συνεδριάσεις αποστέλλει ο οικείος Νοµάρχης. Κατά τας συνεδριάσεις ταύτας ως και εις όλας εν γένει τας προς εκλογήν συνεδριάσεις δύναται να παρίσταται διοικητικός υπάλληλος κατά τα δι Υπουργικής αποφάσεως κανονισθησόµενα. Άρθρον 77.- Η Τρίτη παράγραφος του άρθρου 2 του από 11 Σεπτεµβρίου 1925 Ν.. περί φαρµακείων αντικαθίσταται ως εξής: Επί πληθυσµού επέκεινα των 500 κατοίκων προστίθεται ανά έν φαρµακείον επί τεσσάρων χιλιάδων κατοίκων. Επέκειτα τούτου προστίθεται ανά έν φαρµακείον επί κατοίκων. Πάσα διάταξις αντικειµένη εις τον παρόντα νόµον καταργείται. Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ Ηµών σήµερον εκδοθείς, δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους. Εν Αθήναις τη 5 Ιουλίου 1928 Ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Ο επί της Υγιεινής κλπ Υπουργός ΕΜ. ΕΜΜΟΥΗΛΙ ΗΣ Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους φραγίς. Εν Αθήναις τη 5 Ιουλίου 1928 Ο επί της ικαιοσύνης Υπουργός Π. ΠΕΤΡΙ ΗΣ

19

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " Κεφάλαιο Α Σύσταση, επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 12.6.1935 Έτος: 1935 ΦΕΚ: Α 287 19350626 Τέθηκε σε ι- σχύ: Ημ.Υπογραφής: 12.06.1935 Περί συστάσεως (Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε. 6 7 9 4 9 / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Σύστασις. Έδρα. Σφραγίς και Σκοπός. Άρθρον 1 Συνιστάται παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Νόµος 1026 της 25/26.2.80: Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1390/1938

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1390/1938 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1390/1938 1 «Περί Ενώσεως Μαστιχοπαραγωγών Χίου και θέσεως διατάξεών τινων «περί Γεωργικών Συνεταιρισμών». Άρθρον 1. Προς τον σκοπόν της προστασίας της μαστίχης Χίου δια της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. Επωνυμία και Έδρα Το Ταμείο φέρει την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» και εν τοις μετέπειτα θα αναφέρεται ως το «Ταμείον».

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1026/1980 Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. ως και λοιπών συναφών διατάξεων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1026/1980 Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. ως και λοιπών συναφών διατάξεων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1026/1980 Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. ως και λοιπών συναφών διατάξεων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Μάιος 2005 ekloges 1 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κίητρώου Σωματείου...?.1.^ ΐ.. ,', Ακοφ, Ανά γ ν

Κίητρώου Σωματείου...?.1.^ ΐ.. ,', Ακοφ, Ανά γ ν «,,. * * *.*"» : - '* * ΤΔΡΥΣΗ Κίητρώου Σωματείου...?.1.^ ΐ..,', Ακοφ, Ανά γ ν ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» Αρθρον 1 ΙΔΡΥΣΙΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Ιδρυσις-Σκοποί-Μέλη. Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Ιδρυσις-Σκοποί-Μέλη. Άρθρο 1 Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Ν. 1100/1980 «Περί Ιδρύσεως Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με το Ν. 1479/1984, Π.Δ. 475/1991, Ν. 2515/1997,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 30η ου μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα