Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ"

Transcript

1 Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Φιλομένη Αρμακόλα, θσζίαηρος Μαρκέλλα Σεγρέδοσ, ειδ. θσζίαηρος Κλινική Φσζικής Ιαηρικής και Αποκαηάζηαζης Νοζοκομείο ΚΑΤ Dali, Soft watch at moment of first explosion, 1954

2 Φυςιατρική εκτίμηςη Σακτά χρονικά διαςτιματα Εκτίμθςθ όλων των ςυςτθμάτων Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ επίπεδα φαρμάκων Αξιολόγθςθ παραγόντων κινδφνων και ςυνκθκϊν νοςθρότθτασ

3 Συνήθη αιτία επανειςαγωγήσ Λοιμϊξεισ Αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ Ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ Δερματικζσ Galatea of the Spheres, 1952

4 Πνευμονολογική εκτίμηςη υμπτωματολογία (Α/α κϊρακοσ, ςπειρομζτρθςθ) Προλθπτικόσ εμβολιαςμόσ

5 Ουρογεννητικό ςφςτημα Δυςχζρεια οφρθςθσ και κζνωςθσ ουροδόχου κφςτθσ, περιοριςμό νεφρικισ λειτουργίασ Ουρολοιμϊξεισ, Ca ουροδόχου κφςτθσ Γενική, κ/α οφρων, κάθαρςη κρεατινίνησ 24ώρου U/S, NOK, κυςτεοςκόπηςη PSA, δακτυλική, U/S προςτάτη (> 40 ετών)

6 Δερματολογική εξζταςη Ζλκθ πίεςθσ (ιερό οςτό, ιςχιακά ογκϊματα, τροχαντιρεσ, πτζρνεσ) Συχνή αλλαγή θζςησ Tοποθζτηςη κατάλληλων υποςτρωμάτων

7 Μυοςκελετικό ςφςτημα Αμαξίδιο: καταπόνθςθ άνω άκρων (τενοντίτιδα, ριξθ μυοτενόντιου πετάλου ςτροφζων) Διατιρθςθ ROM και καταςτολι πόνου (ανάπαυςθ, αντιφλεγμονϊδθ, τοπικι ζγχυςθ ςτεροειδϊν) Ετερότοπθ οςτεοποίθςθ (γόνατα, ιςχία)

8 Σπαςτικότητα Φλεγμονι, τοπικόσ δερματικόσ ερεκιςμόσ ι ςυριγγομυελία Αντιμετϊπιςθ: Θεραπεία εκλυτικοφ παράγοντα Αςκήςεισ διάταςησ Διατατικοφσ νάρθηκεσ ηρεμίασ Φαρμακευτική αγωγή Τοπική ζγχυςη βουτουλινικήσ τοξίνησ

9 Ρφκμιςθ Α.Π. Καρδιοαγγειακή εκτίμηςη Ζλεγχοσ λιπιδαιμικοφ προφίλ Ζλεγχοσ Β, Διακοπι καπνίςματοσ Η.Κ.Γ. Περαιτζρω ζλεγχοσ και αντιμετϊπιςθ ανάλογα με ευριματα

10 Γαςτρεντερικό ςφςτημα Νευρογενζσ ζντερο Ακράτεια κοπράνων / δυςκοιλιότθτα Οξεία κοιλία (μειωμζνη αιςθητικότητα) Ca εντζρου (ςιγμοειδοςκόπηςη / 3-5 ζτη, >50 ετών) Διατροφή Φαρμακευτική αγωγή

11 Γήρανςη Περιςςότερεσ από 300 κεωρίεσ Πολυδιάςτατθ και εξελιςςόμενθ φκίνουςα λειτουργία Απϊλεια προςαρμοςτικότθτασ ςτο χρόνο

12 Επίπεδο, ζκταςθ βλάβθσ Ηλικία κατά τθν κάκωςθ ωματικό βάροσ Γενικι κατάςταςθ υγείασ Γενετικοί /περιβαλλοντικοί παράγοντεσ Κοινωνικζσ / οικονομικζσ αποδοχζσ Αρχικό πρόγραμμα αποκατάςταςησ

13 υψθλι βλάβθ - βαρφτθτα βλάβθσ - μεγάλθ θλικία κνθςιμότθτα υχνότερθ αιτία κανάτου: τετραπλθγία: νόςοι αναπνευςτικοφ παραπλθγία: νόςοι καρδιακοφ, Ca θμαντικι αφξθςθ προςδόκιμου ηωισ αςκενϊν με κνμ αλλά ακόμθ μικρότερο του γενικοφ πλθκυςμοφ

14 Βαςικοί ςτόχοι αποκατάςταςησ κατά την γήρανςη Διατιρθςθ καλισ κατάςταςθσ υγείασ Μεγιςτοποίθςθ λειτουργικισ επάρκειασ Βελτίωςθ ι διατιρθςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου ποιότθτασ ηωισ Dali, Sleep,1937

15 Καρδιαγγειακό και ενδοκρινικό ςφςτημα Χαμθλι HDL, διαταραχι μεταβολιςμοφ γλυκόηθσ, αντίςταςθσ ινςουλίνθσ Χαμθλά επίπεδα ενδογενϊν αναβολικϊν ορμονϊν (GH, T) Ελαττωμζνθ αντοχι ςτθν άςκθςθ λόγω: Ελλείμματοσ διακζςιμθσ μυϊκισ μάηασ Αυτόνομθσ διαταραχισ

16 Καρδιαγγειακό και ενδοκρινικό ςφςτημα Περιοδική εκτίμηςη παραγόντων κινδφνων Περιοδικόσ εργαςτηριακόσ ζλεγχοσ Φαρμακευτική υποςτήριξη Εξατομικευμζνη ςφςταςη για άςκηςη

17 Νευρικό ςφςτημα Ιςχφσ και χρόνοσ αντίδραςθσ Λεπτόσ ςυντονιςμόσ και ευκαμψία Μυϊκι μάηα Σενόντια αντανακλαςτικά Διαταραχζσ ςτάςησ και ιςορροπίασ Παγιδευτικζσ νευροπάκειεσ άνω άκρων Μετατραυματικι ςυριγγομυελία

18 Μυοςκελετικό ςφςτημα Εκφυλιςτικζσ αρκροπάκειεσ Οςτεοπόρωςθ κάτω του επιπζδου τθσ βλάβθσ πακολογικά κατάγματα Μυοπεριτονιακόσ - Χρόνιοσ Πόνοσ Μεταφορζσ Προϊκθςθ αμαξιδίου Χριςθ ορκωτικϊν υγκάμψεισ, Ετερότοπθ οςτεοποίθςθ παςτικότθτα

19 Μυοςκελετικό ςφςτημα Φαρμακευτικι αγωγι Ακινθτοποίθςθ Φυςικά μζςα κινθςιοκεραπεία Μείωςθ Β Ζλεγχοσ αμαξιδίου Χειρουργικι αποκατάςταςθ Επανεκπαίδευςθ

20 Αναπνευςτικό ςφςτημα Παράλυςθ αναπνευςτικϊν μυϊν παςτικότθτα - Μειωμζνη αναπνευςτική ικανότητα - Αφξηςη αναπνευςτικών λοιμώξεων - Βρογχόςπαςμοσ - Σφνδρομο άπνοιασ φπνου Μείωςθ Β, διακοπι καπνίςματοσ Περιοδικόσ εμβολιαςμόσ Αναπνευςτικζσ αςκιςεισ, εκπαίδευςθ Μθχανικι υποςτιριξθ

21 Ουροποιθτικό ςφςτθμα - Ηλικία (>60 χρ) - Διάρκεια Κ.Ν.Μ. Επιδείνωςη νεφρικήσ λειτουργίασ - Χρ. πυελονεφρίτιδα - Λίκοι ουροφόρων οδϊν - Ουρθκριδικι παλινδρόμθςθ - Ενδοκυςτικόσ κακετιρασ Ca κφςτησ (fr) - Χρόνια προςτατίτιδα Ca προςτάτη (fr)

22 Ουροποιητικό ςφςτημα Εκπαίδευςθ εκτζλεςθσ διαλλειπόντων κακετθριαςμϊν υγιεινι Κάκαρςθ κρεατινίνθσ U/S ΝΟΚ Renal scan CT Oυροδυναμικόσ ζλεγχοσ Κυςτεοςκόπθςθ/10ετία ι 5ετία > 40χρ, καπνιςτζσ, ςυχνζσ ουρολοιμϊξεισ

23 Γαςτρεντερικό ςφςτημα Ζκκριςθ γαςτρικϊν υγρϊν Κινθτικότθτα εντζρου Χρόνοσ διζλευςθσ ςτο λεπτό ζντερο Απορρόφθςθ ςτο παχφ ζντερο - οιςοφαγίτιδα λόγω ΓΟΠ, χολολικίαςθ - δυςκοιλιότθτα, κοιλιακά άλγθ, ακράτεια κοπράνων - πρόπτωςθ πρωκτοφ, Ca παχζωσ εντζρου

24 Γαςτρεντερικό ςφςτημα Διατροφι (δίαιτα, λήψη υγρϊν) Φάρμακα (υπόθετα, μαλακτικά κοπράνων, διεγερτικά αφόδευςησ) Εκλεκτικι κολοςτομία (ςε μη ικανοποιητική διαχείριςη ακράτειασ)

25 Ψυχοκοινωνικζσ αλλαγζσ Αίςκθμα αναξιότθτασ Δυςκολία ςτον φπνο Εφκολθ κόπωςθ Δυςκολία ςυγκζντρωςθσ Stress, κατάκλιψθ Ψυχοκεραπεία Φάρμακα

26 ευχαριςτώ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

Θ διατροφι είναι μια περίπλοκθ κατάςταςθ και περιλαμβάνει:

Θ διατροφι είναι μια περίπλοκθ κατάςταςθ και περιλαμβάνει: ΔΙΑΣΡΟΦΘ Είναι θ διαδικαςία με τθν οποία ο οργανιςμόσ χρθςιμοποιεί τα τρόφιμα. Ορίηεται ωσ το ςφνολο των διεργαςιϊν που εμπλζκονται ςτθν πρόλθψθ και ςτθν εκμετάλλευςθ ουςιϊν τθσ τροφισ από τουσ ηϊντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Χ. Τερηίδου http://terzidou.dyndns.info e-mail: techri@hol.gr Προςζγγιςθ γλαυκωματικοφ αςκενοφσ 1. Κατάταξθ ςτο ςυνεχζσ 1. Φυςιολογικόσ ζωσ τελικοφ ςταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία.

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία. Χημειοθεραπεία Ο ςτόχοσ τθσ διατροφικισ κεραπείασ κατά τθ διάρκεια τθσ Χθμειοκεραπείασ μπορεί να είναι κεραπευτικόσ αλλά και ανακουφιςτικόσ. Θεραπευτικόσ γιατί ο αςκενισ πρζπει να είναι ςε καλι διατροφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)»

«ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)» ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ «ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)» πουδάςτριεσ: Δομοφηθ Σταυροφλα, AM.: 11752 Τηιόλθ Στεφανία, AM.:11841 Ειςθγθτισ: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΚΘΝΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο της Δρ. Στάθη Κ. για τη σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ)

Άρθρο της Δρ. Στάθη Κ. για τη σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) 2011-07-24 12:29:48 Η Ιατρική Αποκατάσταση στη διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινής ζωής του ατόμου με Σκλήρυνση κατά Πλάκας Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Σ.Κ.Π.) είναι μια εκφυλιστική νόσος του νευρικού

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ)

Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος ΙΙ Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) Προβλήματα δίσκου & οσφυαλγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Αιτίεσ κανάτου Danaei G, et al. Plos Med 2009; 6:e1000058 Παράγοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Π GOLD. Πνευμονολογικό Τμήμα

Χ Α Π GOLD. Πνευμονολογικό Τμήμα Χ Α Π GOLD Πνευμονολογικό Τμήμα Νοσογόνος κατάσταση που χαρακτηρίζεται από περιορισμό της ροής αέρα που δεν είναι πλήρως αναστρέψιμος. Οπεριορισμός της ροής αέρα είναι προοδευτικός και σχετίζεται με παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Μακροθρεπτικά ςυςτατικά ονομάηονται οι κρεπτικζσ ουςίεσ που προςφζρουν ενζργεια όπωσ υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λίποσ και χρειάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές & έννοιες. της ακράτειας και νευρογενούς κύστης. Ορισμός. Επιδημιολογία ακράτειας ούρων στην Ελλάδα

Βασικές αρχές & έννοιες. της ακράτειας και νευρογενούς κύστης. Ορισμός. Επιδημιολογία ακράτειας ούρων στην Ελλάδα Βασικές αρχές & έννοιες Ορισμός της ακράτειας και νευρογενούς κύστης Δρ. Ιωάννης Ελ. Διονυσιώτης Φυσίατρος-Ιατρός Αποκατάστασης Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτησ Χ. Σταφυλάσ Καρδιολόγοσ ESH Hypertension Specialist Εργαςτόριο Τπϋρταςησ, Α Παθ/κό Κλινικό Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν.Θ. ΑΦΕΠΑ

Παναγιώτησ Χ. Σταφυλάσ Καρδιολόγοσ ESH Hypertension Specialist Εργαςτόριο Τπϋρταςησ, Α Παθ/κό Κλινικό Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν.Θ. ΑΦΕΠΑ 13 ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο - Έδεςςα, Σάββατο 11/2/2012 Αρτηριακή Υπέρταςη Σχέςη με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο Αντιμετώπιςη ςτην κλινική πράξη Παναγιώτησ Χ. Σταφυλάσ Καρδιολόγοσ ESH Hypertension Specialist

Διαβάστε περισσότερα

15. ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

15. ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Η ακράτεια ούρων επηρεάζει το 10-70% του γυναικείου πληθυσμού και φτάνει στο 50% των ηλικιωμένων γυναικών. Η επίπτωση της ακράτειας φαίνεται να αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία.

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, MSc, Cand.PhD Φυςικοθεραπευτήσ Cert.MT Χριςτίνα Κοφτρα, MSc Φυςικοθεραπεφτρια

Διαβάστε περισσότερα