Τποτονία ςτθ νεογνικι και βρεφικι θλικία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τποτονία ςτθ νεογνικι και βρεφικι θλικία"

Transcript

1 Τποτονία ςτθ νεογνικι και βρεφικι θλικία ωτιρθσ Γιουροφκοσ Παιδονευρολόγοσ Πόρτο Χζλι

2 Μυϊκόσ τόνοσ Μυϊκόσ τόνοσ είναι θ ιδιότθτα των φυςιολογικϊν μυϊν να εμφανίηουν μια ελαφριά αντίςταςθ ςτθν πακθτικι ζκταςθ, όταν χαλαρϊνουν πλιρωσ. Σθμαντικι διακφμανςθ ςε διάφορεσ θλικίεσ, αλλά και από άτομο ςε άτομο.

3 Ζλεγχοσ μυϊκοφ τόνου: Εξαιρετικά ςφνκετοσ Νευρομυικζσ άτρακτοι ςτουσ μυσ που νευροφνται από κινθτικζσ ίνεσ γ Κεντρομόλα ερεκίςματα από τουσ μυσ από «διατατικοφσ» υποδοχείσ (stretch receptors) Κεντρικόσ ζλεγχοσ με φυγοκζντρουσ οδοφσ που ξεκινοφν από τθν παρεγκεφαλίδα και που τροποποιοφν τθν ευαιςκθςία των «διατατικϊν» υποδοχζων των μυϊν

4 ΜΤΙΚΘ ΤΠΟΣΟΝΙΑ Αςυνικεισ κζςεισ ςτάςεισ (π.χ. βατραχοειδισ) Μειωμζνθ αντίςταςθ αρκρϊςεων ςτισ πακθτικζσ κινιςεισ Τπερεκταςιμότθτα αρκρϊςεων Μειωμζνθ κινθτικότθτα (νεογνό) Κακυςτζρθςθ κινθτικισ εξζλιξθσ (βρζφοσ)

5

6

7 Εντόπιςθ βλάβθσ ςε παιδιά με υποτονία Κεντρικό Νευρικό φςτθμα Εγκζφαλοσ Νωτιαίοσ μυελόσ Μεταβολικά, ενδοκρινικά, μεταβολικά νοςιματα Νοςιματα ςυνδετικοφ ιςτοφ Νευρομυικά νοςιματα Πρόςκια κζρατα νωτιαίου μυελοφ Περιφερικά νεφρα Νευρομυικι ςφναψθ Μυσ

8 Εντόπιςθ βλάβθσ ςε παιδιά με υποτονία Κεντρικό Νευρικό φςτθμα Εγκζφαλοσ Νωτιαίοσ μυελόσ Μεταβολικά, ενδοκρινικά, μεταβολικά νοςιματα Νοςιματα ςυνδετικοφ ιςτοφ Νευρομυικά νοςιματα Πρόςκια κζρατα νωτιαίου μυελοφ Περιφερικά νεφρα Νευρομυικι ςφναψθ Μυσ

9 Εντόπιςθ βλάβθσ ςε παιδιά με υποτονία Τποτονία Κεντρικό Νευρικό φςτθμα Εγκζφαλοσ Νωτιαίοσ μυελόσ Μεταβολικά, ενδοκρινικά, μεταβολικά νοςιματα Νοςιματα ςυνδετικοφ ιςτοφ Τποτονία + Μυϊκι αδυναμία Νευρομυικά νοςιματα Πρόςκια κζρατα νωτιαίου μυελοφ Περιφερικά νεφρα Νευρομυικι ςφναψθ Μυσ

10 Τποτονία: διαφορικι διάγνωςθ Υποτονία + μυϊκή αδυναμία (SMA 1) Υποτονία + φυςιολογική μυϊκή ιςχφσ (ς. Down)

11

12 Υποτονία ςε πακιςεισ του εγκεφάλου Ιςχαιμικι υποξικι εγκεφαλοπάκεια (αρχικά ςτάδια) Εγκεφαλικι παράλυςθ (αρχικά ςτάδια, ιδίωσ εξωπυραμιδικζσ μορφζσ) Νοθτικι υςτζρθςθ Επιλθπτικζσ εγκεφαλοπάκειεσ

13

14

15 «Κεντρικι» υποτονία Μεταβολικζσ διαταραχζσ (πχ οργανικζσ οξεϊςεισ, νόςοσ Krabbe, ραχίτιδα) Ενδοκρινικζσ διαταραχζσ (πχ υποκυρεοειδιςμόσ, υποφυςιακι ανεπάρκεια) Γενετικά νοςιματα (πχ Down, Pradder Willi, Fragile X)

16 Prader Willi

17 Prader Willi

18 Διαταραχζσ του ςυνδετικοφ ιςτοφ Σφνδρομο Marfan Σφνδρομο Ehlers Danlos Ηπιότερεσ διαταραχζσ με χαλαρότθτα των ςυνδζςμων

19 Υπερεκταςιμότθτα αρκρϊςεων Ehlers Danlos

20

21 Φυςιολογικό χζρι Σφνδρομο Marfan

22

23 Εντόπιςθ βλάβθσ ςε παιδιά με υποτονία Τποτονία Κεντρικό Νευρικό φςτθμα Εγκζφαλοσ Νωτιαίοσ μυελόσ Μεταβολικά, ενδοκρινικά, μεταβολικά νοςιματα Νοςιματα ςυνδετικοφ ιςτοφ Τποτονία + Μυϊκι αδυναμία Νευρομυικά νοςιματα Πρόςκια κζρατα νωτιαίου μυελοφ Περιφερικά νεφρα Νευρομυικι ςφναψθ Μυσ

24 Nευρομυικά νοςιματα Κοινό χαρακτθριςτικό θ μυικι αδυναμία Εξαιρετικά ετερογενισ ομάδα νοςθμάτων Αίτια νευρομυικϊν νοςθμάτων: Γενετικά, ςποραδικά, λοιμώδη, μεταλοιμώδη, αυτοάνοςα, μεταβολικά, τοξικά, νεοπλαςίεσ ή τραφμα.

25 Μυικι υποτονία: Ερωτιματα υνυπάρχει μυικι αδυναμία? Αςυμμετρία? Κάτω άκρα > άνω? Κεντρομελικι ι περιφερικι? υμμετοχι προςϊπου (πτϊςθ ι αδυναμία ςφγκλειςθσ βλεφάρων, αφανείσ ρινοχειλικζσ, οφκαλμοπλθγία)? Μυσ φάρυγγα?

26 ΜΤΙΚΘ ΑΔΤΝΑΜΙΑ (νεογνά -βρζφθ) Αδυναμία κθλαςμοφ Αδφνατο κλάμα Αδυναμία αναπνευςτικϊν μυϊν (ενδεχομζνωσ κοιλιακι αναπνοι) Αναπνευςτικι δυςχζρεια Μειωμζνθ κινθτικότθτα άκρων + μυϊν προςϊπου Βατραχοειδισ ςτάςθ

27 ΕΚΣΙΜΘΘ ΜΤΙΚΘ ΙΧΤΟ : ΝΕΟΓΝΟ ΒΡΕΦΟ Κίνθςθ μζλουσ ζναντι βαρφτθτασ (αυτόματα ι μετά ερεκιςμό) Διατιρθςθ κζςθσ μζλουσ (που ςικωςε ο εξεταςτισ) Δφναμθ κλάματοσ - βιχα «Μυοπακθτικό» προςωπείο

28 ΚΛΙΝΙΚΘ ΕΚΣΙΜΘΘ ΜΤΙΚΘ ΙΧΤΟ ( Κλίμακα 0-5) 0. Καμία ςφςπαςθ 1. φςπαςθ μυόσ, όχι κίνθςθ 2. Κίνθςθ μζλουσ, όχι όμωσ ζναντι βαρφτθτασ 3. Κίνθςθ μζλουσ ζναντι βαρφτθτασ 4. Κίνθςθ μζλουσ ζναντι μικρισ αντίςταςθσ 5. Κίνθςθ μζλουσ ζναντι μεγάλθσ αντίςταςθσ ( Φυςιολογικό)

29

30 Σενόντια αντανακλαςτικά: όχι ιδιαίτερα χριςιμα Βλάβεσ ΚΝΣ: ++++ Όμωσ μεταχρωματικι λευκοδυςτροφία: -- Βλάβεσ νωτιαίου μυελοφ: Στο φψοσ τθσ βλάβθσ: -- Κάτω από τθν βλάβθ: ++ Νωτιαία μυικι ατροφία: -- Μυαςκζνεια: + Μυοπάκειεσ: + / -

31

32 Επίπεδο βλάβθσ ςτα νευρομυϊκά νοςιματα Ανϊτεροσ νευρϊνασ Πρόςκια κζρατα νωτιαίου μυελοφ (πχ νωτιαία μυικι ατροφία) (εγκζφαλοσ, νωτιαίοσ μυελόσ) Περιφερικά νεφρα (πχ Guillain-Barre) Νευρομυικι ςφναψθ (πχ μυαςκζνεια) Κατϊτεροσ νευρϊνασ Μυσ (πχ μυικι δυςτροφία) Μυσ

33 Νωτιαία μυικι ατροφία 5q13.1 (1995) Γονίδια Tel SMN ( ζλλειψθ εξονίων 7 και 8 ςτο 98% των αςκενϊν) Tel NAIP (ζλλειψθ εξονίου 5 ςτο 45% των αςκενϊν)

34 Νωτιαία μυικι ατροφία Ι Τύπορ Werdnig Hoffmann Ηλικία έναπξηρ (μήνερ) Κινηηικόηηηα 0-6 Δεν κάθεηαι < 2 Θάναηορ (έηη) II Ενδιάμεζη < 18 Κάθεηαι, δεν οπθοζηαηεί >2 ΙΙΙ Kugelberg - Welander >18 Βαδίζει >18

35 Νωτιαία μυικι ατροφία τφπου 1 Μυικι αδυναμία (κυρίωσ κάτω άκρων) που προοδευτικά χειροτερεφει Αδφνατο κλάμα Κοιλιακι αναπνοι Κατάργθςθ τενόντιων αντανακλαςτικϊν Ινιδιςμοί γλϊςςασ Διανοθτικά ΚΦ

36

37

38 Νωτιαία μυικι ατροφία (τφπου 2)

39 Νωτιαία μυικι ατροφία (τφπου 2)

40

41 Eργαςτιριο Ιατρικισ Γενετικισ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Νοςοκομείο Παίδων «Θ Αγία οφία» Νωτιαία μυικι ατροφία 203 αςκενείσ (οι 44 με SMA III) 144 προγεννθτικοί ζλεγχοι

42

43 Πολιομυελίτιδα Στθν Ελλάδα το τελευταίο κροφςμα υπιρξε το 1996 ςε ανεμβολίαςτο μετανάςτθ Προ πενταετίασ υπιρξε θ ελπίδα να επιτευχκεί ολικι εκρίηωςθ τθσ νόςου ςε παγκόςμιο επίπεδο Eξαιρετικά ςπάνια μπορεί ο εμβολιαςμόσ με τον ηϊντα ιό (εμβόλιο Sabin) να προκαλζςει νόςο

44

45

46 Περιφερικζσ νευροπάκειεσ μθ γενετικισ αιτιολογίασ Αυτοάνοςα, λοιμώδη, μεταλοιμώδη νοςήματα Οξεία πολυριηονευρίτιδα (ςφνδρομο Guillain-Barre) Χρόνια φλεγμονϊδθσ απομυελινωτικι νευροπάκεια (Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, CIDP) Διφκερίτιδα, ςαρκοείδωςθ Οηϊδθσ πολυαρτθρίτιδα Παράλυςθ προςωπικοφ νεφρου (παράλυςθ Bell) Στερητικζσ καταςτάςεισ, τοξικά αίτια, τραφμα Αβιταμινϊςεισ Βαρζα μζταλλα (μόλυβδοσ, υδράργυροσ κλπ) Φάρμακα (ιςονιαηίδθ, βινκριςτίνθ, χλωραμφενικόλθ κλπ) Ουραιμία, διαβιτθσ Μαιευτικι παράλυςθ βραχιόνιου πλζγματοσ

47 Παράλυςθ προςωπικοφ?

48 Παράλυςθ προςωπικοφ Τποπλαςία του μυόσ που καταςπά τθ γωνία του ςτόματοσ

49 Μαιευτικι παράλυςθ βραχιόνιου πλζγματοσ

50 Περιφερικζσ νευροπάκειεσ γενετικισ αιτιολογίασ Κλθρονομικι μικτι κινθτικο-αιςκθτικι νευροπάκεια (Hereditary motor and sensory neuropathy, HMSN τφποι Ι ζωσ VII) Κλθρονομικι αιςκθτικι πολυνευροπάκεια (Hereditary sensory and autonomic neuropathy, HSAN) Κλθρονομικι νευροπάκεια από ςυμπίεςθ (Hereditary neuropathy with pressure palsies, HNPP) Νευρομεταβολικά νοςιματα (πχ μεταχρωματικι λευκοδυςτροφία, αδρενολευκοδυςτροφία κλπ)

51

52 Νοςιματα με βλάβθ ςτθ νευρομυικι ςφναψθ Αυτοάνοςη αιτιολογία Γενετική ή ςποραδική αιτιολογία Λοιμώδησ αιτιολογία Τοξικά αίτια

53 Μυαςκζνεια Αυτοάνοςθ Νεανικι μυαςκζνεια (myasthenia gravis) Νεογνικι μυαςκζνεια Σφνδρομο Eaton-Lambert Γενετικι ι ςποραδικι Συγγενισ μυαςκζνεια Προςυναπτικι διαταραχι (8%) Διαταραχζσ ακετυλοχολθνεςτεράςθσ (13%) Μεταςυναπτικι διαταραχι (75%)

54

55 υγγενισ μυαςκζνεια Tensilon test Προ Μετά

56 Νοςιματα με βλάβθ ςτθ νευρομυικι ςφναψθ Λοιμώδησ αιτιολογία Αλλαντίαςθ Τοξικά αίτια Φάρμακα (αμινογλυκοςίδεσ κλπ) Φυτοφάρμακα (παρακείο, μαλακείο κλπ) Δθλθτιρια («πολεμικά» αζρια, αράχνθ black widow, κουράριο, φίδια κλπ)

57

58 Ανϊτεροσ νευρϊνασ (εγκζφαλοσ, νωτιαίοσ μυελόσ) Κατϊτεροσ νευρϊνασ Μυσ

59 Κυριότερεσ ομάδεσ μυοπακειϊν υγγενείσ μυοπάκειεσ Μυϊκζσ δυςτροφίεσ Διαυλοπάκειεσ Μεταβολικζσ μυοπάκειεσ Ενδοκρινικζσ μυοπάκειεσ Φλεγμονϊδεισ μυοπάκειεσ

60 Μυϊκζσ δυςτροφίεσ Δυςτροφινοπάκειεσ Mυική δυςτροφία Duchenne Mυική δυςτροφία Becker Φυλοςφνδετη διατατική καρδιομυοπάθεια Ηωνιαία μυικι δυςτροφία (limb girdle muscular dystrophy, LGMD) Μυοτονικι δυςτροφία (νόςοσ Steinert) Πρόςωπο-ωμο-βραχιόνιοσ μυικι δυςτροφία (Facio-scapular-humoral muscular dystrophy, FSHMD) υγγενισ μυικι δυςτροφία Οφκαλμο-φαρυγγικι μυικι δυςτροφία Μυικι δυςτροφία Emery-Dreifuss

61 Μυοτονικι δυςτροφία (νόςοσ Steinert) Επίπτωςθ ανά Δφο τφποι τθσ νόςου: Τφποσ 1 (DM 1) Τφποσ 2 (DM 2) που είναι θπιότεροσ Η «ςυγγενισ» μορφι τθσ νόςου εμφανίηεται ςε νεογνά μθτζρων με νόςο τφπου 1.

62 Μυοτονικι δυςτροφία (νόςοσ Steinert) Επζκταςθ του τρινουκλεουτιδίου CTG ςτθν περιοχι του γονιδίου DMPK (Dystrοphic Myelin Proteinase Kinase) ςτο 19q επαναλιψεισ φυςιολογικά άτομα ιπιοσ φαινότυποσ 100-1,500 κλαςικόσ τφποσ 1,000-1,500 ςυγγενισ τφποσ Martin et al 2005

63 Μυοτονικι δυςτροφία (νόςοσ Steinert)

64 Μυοτονικι δυςτροφία (νόςοσ Steinert)

65

66

67 Πρόςωπο-ωμο-βραχιόνιοσ μυικι δυςτροφία, FSHMD 4q35

68 υγγενισ μυικι δυςτροφία

69

70 Σα ςυχνότερα νευρομυικά νοςιματα ςτο νεογνό και το βρζφοσ Νωτιαία μυικι ατροφία 1, 2 Μυαςκζνεια (ςυγγενισ) Μυοτονικι δυςτροφία υγγενείσ μυοπάκειεσ υγγενισ μυικι δυςτροφία Γλυκογονίαςθ τφπου ΙΙ (ν. Pompe) O Sullivan 2007 ν. Pompe

71

72 Υποτονία: Κλινικι εκτίμθςθ Συνυπάρχει μυϊκι αδυναμία? Ζλεγχοσ!! Δυςμορφίεσ, μορφολογικά ςτίγματα Μικρο ι μακροκεφαλία Νοθτικι εξζλιξθ Ηπατοςπλθνομεγαλία Σπαςμοί Υπερεκταςιμότθτα αρκρϊςεων

73 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΠΟΣΟΝΙΚΟΤ ΒΡΕΦΟΤ ΜΥΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ CPK Μοριακόσ ζλεγχοσ για νευρομυικά νοςιματα ΘΚΓ, τθλε-καρδίασ ΘΜΓ, Νευρογράφθμα Βιοψία μυόσ Αναερόβια καλλιζργεια κοπράνων ΟΧΙ ΜΥΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ Απεικόνιςθ εγκεφάλου Μεταβολικόσ ζλεγχοσ: Αμινόγραμμα, οργανικά οξζα, λυςοςωμιακά ζνηυμα, κυροξίνθ, βιοχθμικόσ κλπ Καρυότυποσ Μοριακόσ ζλεγχοσ (Prader κλπ) Kruger et al 2014

74

«ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)»

«ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)» ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ «ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)» πουδάςτριεσ: Δομοφηθ Σταυροφλα, AM.: 11752 Τηιόλθ Στεφανία, AM.:11841 Ειςθγθτισ: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΚΑΚΗ ΕΡΓΑΚΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΘΝΘ ΕΠΚΒΛΕΠONΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ

14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ 14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Ακτινολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Κλινικό Εργαςτήριο Ακτινολογίασ Πανεπιςτημίου Πατρών ΒΚΒΛΚΟ ΠΕΡΚΛΗΨΕΩΝ 24 25 Κουνίου 2011 Ξενοδοχείο «Mediterranee»

Διαβάστε περισσότερα

β) Πώσ χαρακτθρίηονται τα κφτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια ορμόνθ; Πώσ ζχει φτάςει θ ορμόνθ ς αυτά; (4μ)

β) Πώσ χαρακτθρίηονται τα κφτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια ορμόνθ; Πώσ ζχει φτάςει θ ορμόνθ ς αυτά; (4μ) Ι. Το ςφςτθμα των ενδοκρινϊν αδζνων είναι το ζνα από τα δφο ςυςτιματα του οργανιςμοφ μασ που ςυντονίηουν και ρυκμίηουν τισ λειτουργίεσ του ςϊματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: α) Ποια είναι τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε παιδιϊ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις νευρολογικά/νευρομυικά γενετικά νοσήματα παράγοντες προδιάθεσης θρομβοφιλίας και καρδειαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Β ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Β ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Β ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ Ι.Κλινική εικόνα µυοπαθειών Αδυναµία Το είδος και το στάδιο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Φιλομένη Αρμακόλα, θσζίαηρος Μαρκέλλα Σεγρέδοσ, ειδ. θσζίαηρος Κλινική Φσζικής Ιαηρικής και Αποκαηάζηαζης Νοζοκομείο ΚΑΤ Dali, Soft

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΥΠΕΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΝΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΥΠΕΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΝΙΑ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα Φυσικοθεραπείας Σχολή ΣΕΥΠ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΥΠΕΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΚΑΧΡΙΜΑΝΊΔΗ ΧΡΉΣΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή περίπτωσης Φυλοσύνδετης Ωμοπερονιαίας Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Περιγραφή περίπτωσης Φυλοσύνδετης Ωμοπερονιαίας Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 46 Περιγραφή περίπτωσης Φυλοσύνδετης Ωμοπερονιαίας Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μ. Τζούφη, Β. Γραμμενιάτης, Ι. Νάκου, Ι. Σαρμάς, Μ. Αργυροπούλου, Κ. Μαλίζος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ

Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ «H δόςη κάνει το φάρμακο δηλητήριο» Παράκελςοσ το φάρμακο είναι και φαρμάκι «λαϊκή ρήςη» ΡΑΚΤΛΚΑ ΚΑΚΕ ΦΑΜΑΚΟ Ι ΟΥΣΛΑ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΡΟΚΑΛΕΣΕΛ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία.

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, MSc, Cand.PhD Φυςικοθεραπευτήσ Cert.MT Χριςτίνα Κοφτρα, MSc Φυςικοθεραπεφτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή δυο αδερφών με κλασική νόσο Pelizaeus-Merzbacher και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Περιγραφή δυο αδερφών με κλασική νόσο Pelizaeus-Merzbacher και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 195 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Περιγραφή δυο αδερφών με κλασική νόσο Pelizaeus-Merzbacher και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Μ. Τζούφη 1, Μ. Παπασάββα 2, Ι. Νάκου 1, Α. Ζήκου

Διαβάστε περισσότερα

«Διάγνωση και Διαφορική διάγνωση πολυνευροπάθειας» ΓΚΙΝΤΙΚΑΣ Α. ΣΤΕΡΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Διάγνωση και Διαφορική διάγνωση πολυνευροπάθειας» ΓΚΙΝΤΙΚΑΣ Α. ΣΤΕΡΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Διάγνωση και Διαφορική διάγνωση πολυνευροπάθειας» ΓΚΙΝΤΙΚΑΣ Α. ΣΤΕΡΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Conflict of Interest Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή Λειτουργική οργάνωση του νευρικού συστήματος Το νευρικό σύστημα χωρίζεται σε δυο μεγάλα μέρη, το κεντρικό και το περιφερικό. Το περιφερικό νευρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Στρεπτοκοκκικζσ λοιμϊξεισ

Στρεπτοκοκκικζσ λοιμϊξεισ Στρεπτοκοκκικζσ λοιμϊξεισ Δθμιτρθσ Καφετηισ Ομότιμοσ Κακθγθτισ Παιδιατρικισ Streptococcus group A Η βήηα αιμόλςζη επιδεικνύεηαι ζηο αιμαηούσο άγαπ O Group A strep προκαλεί τρεπτοκοκκικι φαρυγγίτιδα-αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Δεύτερη Έκδοση C DAVID MARSDEN FRS DSC FRCP FRCPsych TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ. Μάθημα προς τους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Αθήνα, Κ.Οφ.Κ.Α., 27 Νοεμβρίου 2012.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ. Μάθημα προς τους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Αθήνα, Κ.Οφ.Κ.Α., 27 Νοεμβρίου 2012. ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΛΗΓΙΑ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους της Οφθαλμολογίας. Αθήνα, Κ.Οφ.Κ.Α., 27 Νοεμβρίου 2012. Υπό: Δρος Κωνσταντίνου Ρούγγα, MD, PhD, FEBOph Συντ. Δ/ντή

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα