Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων"

Transcript

1 Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ

2 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ 4 θσ ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ. Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Η ανάπτυξι του βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ, διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ). Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ. Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ διατάξεισ του νόμου 2071/92. Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία. Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ. Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του πρωτοκόλλου.

3 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων 3 Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων Πρωτόκολλο της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης Ημερομηνία ζγκριςησ: 1/10/2012 Ημερομηνία αναθεώρηςησ: 1/10/2014 Οκτϊβριοσ θ ΥΠΕ. Με επιφφλαξη παντόσ δικαιώματοσ. Απαγορεφεται αναδθμοςίευςθ τθσ ζκδοςθσ ςε οποιαδιποτε μορφι, ολόκλθρθσ ι μζρουσ αυτισ, χωρίσ τθν ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του εκδότθ All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the Publishers

4 4 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων Ειςαγωγι Οριςμοί Θ είςοδοσ του παιδιοφ ςτο άγνωςτο περιβάλλον του νοςοκομείου και θ επικείμενθ χειρουργικι επζμβαςθ αποτελοφν μία τραυματικι εμπειρία τόςο για το ίδιο, όςο και για τθν οικογζνειά του. Επομζνωσ θ ανάπτυξθ τθσ προεγχειρθτικισ νοςθλευτικισ φροντίδασ του μικροφ αςκενι κα πρζπει να ςχεδιάηεται με βάςθ όλεσ του τισ ανάγκεσ: ςωματικζσ, ψυχικζσ, αναπτυξιακζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ του. Θ προεγχειρθτικι νοςθλευτικι φροντίδα ζχει λοιπόν ωσ ςτόχο να προετοιμάςει το άρρωςτο παιδί - τόςο ςωματικά, όςο και ψυχολογικά - για τθν αναιςκθςία, τθν επζμβαςθ και τθ μετεγχειρθτικι περίοδο και μπορεί να διαιρεκεί ςε τρία (3) ςτάδια: 1 ο ςτάδιο: Από τθν θμζρα ειςαγωγισ ςτο νοςοκομείο μζχρι τθν θμζρα προγραμματιςμοφ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ. 2 ο ςτάδιο: Σθν θμζρα πριν τθ χειρουργικι επζμβαςθ. 3 ο ςτάδιο: Σθν θμζρα τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ. Θ προεγχειρθτικι νοςθλευτικι φροντίδα αποπερατϊνεται όταν ο μικρόσ αςκενισ φτάςει ςτθν αίκουςα αναμονισ του χειρουργείου. Ενδείξεισ Εφαρμογισ Σο πρωτόκολλο προεγχειρθτικισ νοςθλευτικισ φροντίδασ εφαρμόηεται ςε κάκε μικρό αςκενι που χριηει χειρουργικισ επζμβαςθσ. Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Θ νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ: 1. Νοςθλευτικό Ιςτορικό, περιλαμβάνοντασ: 1.1. Ατομικό αναμνθςτικό: Κφθςθ και περιγεννθτικι περίοδοσ διάρκεια κφθςθσ είδοσ τοκετοφ (ΦΣ, ΚΣ, εμβρυουλκία, vacuum), βάροσ, φψοσ, περίμετροσ κεφαλισ γζννθςθσ βακμολογία κατά Apgar νοςθλεία ςε ΜΕΝΝ Εμβολιαςμοί Ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ (θλικίεσ επίτευξθσ οροςιμων ςτιριξθ κεφαλισ Ιατρικό ιςτορικό (προθγοφμενεσ νοςθλείεσ, χειρουργικζσ επεμβάςεισ, εμπειρία αναιςκθςίασ, μεταγγίςεισ αίματοσ ι παραγϊγων αυτοφ, αλλεργίεσ ςε φάρμακα) 1.2. Οικογενειακό ιςτορικό Παροφςα νόςοσ:

5 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Αιτία ειςαγωγισ Θλικία, βάροσ, φψοσ, κατάςταςθ κρζψθσ ενυδάτωςθσ κατά τθν είςοδο 1.4. Αντικειμενικι εξζταςθ (εξζταςθ κατά ςυςτιματα, λιψθ Η). Κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ ιδιαίτερθ βαρφτθτα κα πρζπει να δίδεται ςτθν αναγνϊριςθ όλων εκείνων των ςθμείων που ζχουν ξεχωριςτι διαγνωςτικι αξία για τουσ παιδιατρικοφσ αςκενείσ, όπωσ: το κλάμα, το χρϊμα δζρματοσ και βλεννογόνων, θ ανθςυχία ι νωκρότθτα, θ απομόνωςθ και γενικά θ όλθ του εικόνα. 2. Αναγνϊριςθ των ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ του παιδιοφ. 3. Αξιολόγθςθ αντιλιψεων (κρθςκευτικό -κοινωνικοοικονομικό και πολιτιςτικό υπόβακρο) και γνϊςεων του παιδιοφ και τθσ οικογζνειασ για το περιβάλλον του νοςοκομείου και τθν επικείμενθ εγχείρθςθ. 4. Αξιολόγθςθ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ παιδιοφ και οικογζνειασ. Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Θ νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Φόβοσ ςχετιηόμενοσ με τον άγνωςτο χϊρο του νοςοκομείου και τα μθ οικεία πρόςωπα του ιατρονοςθλευτικοφ προςωπικοφ, όπωσ φαίνεται από το κλάμα, τθ γενικι επικετικότθτα, τισ διαμαρτυρίεσ, τισ παλινδρομιςεισ (ενοφρθςθ, φάγωμα νυχιϊν, εγκόπριςθ), τθν άρνθςθ λιψθσ τροφισ, τισ διαταραχζσ φπνου. Άγχοσ ςχετιηόμενο με τον αποχωριςμό από τθ μθτζρα και τον πατζρα. Φόβοσ ςχετιηόμενοσ με: τθν επικείμενθ ςωματικι βλάβθ-τραφμα, πόνοσ, ακρωτθριαςμόσ, κάνατοσ τθν επικείμενθ αναιςκθςία τισ επίπονεσ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ τθν επίπονθ νοςθλευτικι φροντίδα Άγχοσ ςχετιηόμενο με τθν επικείμενθ χειρουργικι επζμβαςθ όπωσ φαίνεται από τθ δυςκολία φπνου, τθ νευρικότθτα, τθν ανορεξία. Επικετικότθτα ςχετιηόμενθ με τθ ςχετικι απϊλεια ελζγχου του κόςμου του και τθσ αυτονομίασ του. Θλίψθ ςχετιηόμενθ με τθ ςτζρθςθ του παιχνιδιοφ, ελευκερίασ κινιςεων, αγαπθμζνων/οικείων προςϊπων (ςυμμακθτζσ, φίλοι). Διαταραχζσ φπνου ςχετιηόμενεσ με το φόβο και το άγχοσ τθσ άγνωςτθσ διαδικαςίασ προετοιμαςίασ για τθν χειρουργικι επζμβαςθ. Ζλλειμμα γνϊςεων του παιδιοφ και των γονζων ςχετικά με τθν προετοιμαςία, το τι κα αιςκάνεται ο μικρόσ αςκενισ φυςιολογικά μετά τθ χειρουργικι επζμβαςθ και τθν αναιςκθςία κακϊσ και τθ μετεγχειρθτικι φροντίδα. Διαταραχζσ κρζψθσ - ενυδάτωςθσ ςχετιηόμενεσ με τον πόνο, όπωσ φαίνεται από τθν απϊλεια βάρουσ. Κίνδυνοσ υποογκαιμίασ ςχετιηόμενοσ με τον μικρό ςυνολικό όγκο αίματοσ ςτθν βρεφικι θλικία και τθν πικανι απϊλειά του κατά τθν χειρουργικι επζμβαςθ. Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω:

6 6 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων To παιδί και θ οικογζνειά του κα είναι εξοικειωμζνοι με το περιβάλλον του νοςοκομείου, τισ αίκουςεσ του χειρουργείου και το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό. Σο παιδί κα είναι ςωματικά, ψυχολογικά και γνωςτικά (ανάλογα με τθν θλικία του) προετοιμαςμζνο για τισ διαδικαςίεσ τθσ περιεγχειρθτικισ νοςθλευτικισ φροντίδασ, τθν επικείμενθ αναιςκθςία και χειρουργικι επζμβαςθ. Οι γονείσ κα είναι ψυχολογικά και γνωςτικά προετοιμαςμζνοι για τισ διαδικαςίεσ τθσ προεγχειρθτικισ μετεγχειρθτικισ νοςθλευτικισ φροντίδασ του παιδιοφ τουσ και κατάλλθλα εκπαιδευμζνοι για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτζσ. Επίςθσ κα είναι ενθμερωμζνοι για τισ πικανζσ επιπλοκζσ μετεγχειρθτικά. Ο μικρόσ αςκενισ δε κα παρουςιάςει λοίμωξθ. Ο μικρόσ αςκενισ δε κα παρουςιάςει βλάβθ ςε ςχζςθ με τισ ενδοφλζβιεσ γραμμζσ, τουσ κακετιρεσ, τουσ ςωλινεσ, τισ παροχετεφςεισ, τα μθχανιματα παρακολοφκθςθσ ι το χειρουργικό τραφμα. Απαραίτθτο υλικό Αλκοολοφχο αντιςθπτικό διάλυμα. ωλινασ αερίων Ν ο. Γάντια αποςτειρωμζνα - ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα. Ζνεμα ςταγονόκλυςμα- υπόκετο γλυκερίνθσ Πιεςόμετρο με περιχειρίδα κατάλλθλου μεγζκουσ ανάλογα με τθν θλικία του παιδιοφ. Ουροκακετιρασ (Foley) N o 6, 8, 10 με οδθγό και τα αντίςτοιχα νοφμερα χωρίσ οδθγό. Παλμικό οξφμετρο με αιςκθτιρα για παιδιατρικό αςκενι. Ρινογαςτρικόσ κακετιρασ (Levin) N o 8, 10, 12. Θερμόμετρο. Ουροςυλλζκτθσ και ςτατό ουροςυλλζκτθ. Μάςκα οξυγόνου κατάλλθλου μεγζκουσ. Θλεκτρικι ξυριςτικι μθχανι. Παροχι οξυγόνου. Βραχιόλι αναγνϊριςθσ. Νεφροειδζσ μιασ χριςθσ. Αντλία ςυνεχοφσ ζγχυςθσ. Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ. Αλουμινοκουβζρτα. Φλεβοκακετιρεσ Ν ο 26, 24, 22. Πάνα νεογνοφ-βρζφουσ. Ελαςτικόσ επίδεςμοσ Κάρτα νοςθλείασ και ιατρικόσ φάκελοσ. Μθ αλλεργιογόνοσ λευκοπλάςτθσ πάχουσ 2,5 εκ.-5 εκ. Διάφορα παιχνίδια (πχ κοφκλεσ, μινιατοφρεσ), μπλοκ με ςκίτςα. Three-way. Σοπικι αναιςκθτικι αλοιφι (Emla). Προζκταςθ ςυςτιματοσ οροφ. Διάφανο αυτοκόλλθτο επίκεμα Προζκταςθ με dial-a-flow. φςτθμα μικροςταγόνων με dial-a-flow. Ορόσ: Sodium Chloride & D/W (1+4), R/L, N/S 0,9%. Νάρκθκασ/Χάρτινο ποτθράκι /ςάκοσ άμμου. τατό ορϊν. υςκευι soluset, hemoset. Αςετόν και βαμβάκι για τθν αφαίρεςθ του βερνικιοφ των νυχιϊν. Ειδικι ςτολι χειρουργείου (ςκουφάκι, ποδιά, ποδονάρια).

7 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων 7 Εφαρμογή πρωτοκόλλου Ενζργεια Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων Ι. Από την ημέρα ειςαγωγήσ μέχρι την ημέρα προγραμματιςμού του χειρουργείου Αιτιολόγηςη 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Προλαμβάνει τθ μετάδοςθ των λοιμϊξεων 2. Οργανϊςτε το υλικό Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι μζςω Πρόλθψθ λάκουσ των γονζων ι αυτϊν που ζχουν τθν επιμζλεια του παιδιοφ. 4. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και ςτουσ γονείσ (ι τουσ ζχοντεσ τθν επιμζλεια του παιδιοφ) και εξαςφαλίςτε πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ τουσ. Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του άγχουσ 5. υλλζξτε τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ και το νοςθλευτικό ιςτορικό του μικροφ αςκενι από τουσ γονείσ και επί απουςία αυτϊν από άμεςα ςυγγενικά πρόςωπα. 6. Προςανατολίςτε το παιδί και τουσ γονείσ ςτουσ χϊρουσ του νοςοκομείου (κλινικι, δωμάτιο, χϊρο παιχνιδιοφ, αίκουςεσ χειρουργείου, μονάδα εντατικισ νοςθλείασ). Γνωρίςτε τουσ με τα άλλα παιδιά και τουσ γονείσ τουσ και με το προςωπικό υγείασ. 7. Αφιερϊςτε χρόνο ςτθ γνωριμία ςασ με το μικρό αςκενι και ενκαρρφνετε τθν υποβολι ερωτιςεων. Παρζχετε απλζσ, ςαφείσ και ειλικρινείσ απαντιςεισ, ανάλογα με τθν θλικία του παιδιοφ. 8. Εξαςφαλίςτε ψυχολογικι προετοιμαςία και υποςτιριξθ ανάλογα με τθν θλικία του παιδιοφ, το ςτάδιο ανάπτυξθσ του, τθν προςωπικότθτά του, τθν προθγοφμενθ εμπειρία του με το νοςοκομείο, το κρθςκευτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιςτικό υπόβακρό του. Εξαςφαλίςτε ευκαιρίεσ ςτο παιδί και ςτουσ γονείσ να εκφράςουν τισ ανθςυχίεσ και τα ςυναιςκιματά τουσ (παιγνίδι, ςυηιτθςθ). 9. Εκτιμιςτε τισ ανάγκεσ διδαςκαλίασ του παιδιοφ και των γονζων ςχετικά με τθν επικείμενθ χειρουργικι επζμβαςθ και τθν αναιςκθςία, τισ διαδικαςίεσ τθσ νοςθλευτικισ φροντίδασ προεγχειρθτικά- μετεγχειρθτικά, τθ διαχείριςθ του πόνου, τον μετεγχειρθτικό εξοπλιςμό και τα μθχανιματα παρακολοφκθςθσ. Χρθςιμοποιείςτε ςκίτςα, μινιατοφρεσ επάνω ςε κοφκλα, ςυγκεκριμζνα παραδείγματα και απλοφσ όρουσ για να περιγράψετε τισ αλλαγζσ που μπορεί να επζλκουν ωσ αποτζλεςμα τθσ Το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιοφ δεν επιτρζπει ςτο ίδιο να τισ παρζχει. Μειϊνει το φόβο και το άγχοσ του παιδιοφ και των γονζων ςε ςχζςθ με το άγνωςτο περιβάλλον του νοςοκομείου και τα μθ οικεία πρόςωπα του προςωπικοφ/καλάμου. Οι ερωτιςεισ κα επιτρζψουν ςτο νοςθλευτι να καταλάβει καλφτερα τουσ φόβουσ του παιδιοφ και τθν αντίλθψθ του για το τι του ςυμβαίνει. Τα βρζφθ και τα μικρά παιδιά ζχουν ανάγκθ να ςυνάψουν ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με εκείνουσ που τα φροντίηουν. Το μεγαλφτερο παιδί κακθςυχάηεται από τισ πλθροφορίεσ που του δίνονται. Μία τζτοια υποςτθρικτικι φροντίδα ζχει ωσ αποτζλεςμα λιγότερο ανθςυχθτικι ςυμπεριφορά και καλφτερθ ςυνεργαςία. Η προεγχειρθτικι διδαςκαλία ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του άγχουσ και του φόβου του παιδιοφ και των γονζων για τισ διαδικαςίεσ, τθν αναιςκθςία, τθν ίδια τθν επζμβαςθ, τθ μετεγχειρθτικι περίοδο, ελαχιςτοποιϊντασ το χειρουργικό κίνδυνο. Τα παιδιά διαπαιδαγωγοφνται και προςαρμόηονται καλφτερα ςε νζα δεδομζνα μζςα από το παιγνίδι (παιγνιοκεραπεία).

8 8 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων διαδικαςίασ. Παρζχετε εξθγιςεισ αργά και κακαρά, χρθςιμοποιιςτε τθν δθμιουργικι ικανότθτα και κριτικι ςκζψθ του παιδιοφ ςτθν εκπαίδευςθ του. Ενθμερϊςτε τουσ γονείσ για τισ πικανζσ επιπλοκζσ που μπορεί να ανακφψουν από τθν επζμβαςθ. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ θ ζννοια του χειρουργείου ςυνδζεται με αυτιν του ακρωτθριαςμοφ, γεγονόσ που αυξάνει το φόβο και το άγχοσ τουσ. Δϊςτε μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθν ενθμζρωςθ των γονζων και προχωριςτε ςε αυτι των παιδιϊν ςυνεκτιμϊντασ τουσ κινδφνουσ με τα ενδεχόμενα οφζλθ. 10. Αναςκοπιςτε τα δεδομζνα του νοςθλευτικοφ ιςτορικοφ και τθσ αντικειμενικισ εξζταςθσ, ελζγξτε εάν ζχουν τεκμθριωκεί τα βαςικά δεδομζνα. 11. Αξιολογείτε και καταγράφετε ςυςτθματικά τα ςθμεία (ηωτικά ςθμεία, κορεςμόσ οξυγόνου, κ.α.) και τα ςυμπτϊματα (κλάμα, ευερεκιςτότθτα, νωκρότθτα, πόνοσ κ.α.). 12. Προάγετε τθ βζλτιςτθ κρζψθ και ενυδάτωςθ του νεογνοφ-βρζφουσ-παιδιοφ. Η αναςκόπθςθ ςυμβάλλει ςτθν αναγνϊριςθ των φυςικϊν και ψυχοκοινωνικϊν κινδφνων. Η ςυςτθματικι παρατιρθςθ και καταγραφι των ςθμείων και ςυμπτωμάτων ςυντελεί ςτθν ζγκαιρθ εκτίμθςθ και αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν του παιδιοφ. Τα βρζφθ και τα παιδιά είναι ευπακι ςε υδατικζσ διαταραχζσ. Η πλιρθσ κερμιδικι κάλυψθ ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του μικροφ αςκενι και ςτθν ενίςχυςθ του ανοςοποιθτικοφ του ςυςτιματοσ. Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων ΙΙ. Ημέρα πριν τη χειρουργική επέμβαςη Ενζργεια 1. Ενθμερϊςτε και εκπαιδεφςτε το παιδί (αναλόγωσ τθν θλικία του) και τουσ γονείσ για τθ διενζργεια των απαιτοφμενων εξετάςεων και διαδικαςιϊν (τι πρόκειται να του κάνουν πριν τθ διαδικαςία και πωσ μπορεί να αντιδράςει). Τποςτθρίξτε τουσ ψυχολογικά. 2. Ελζγξτε εάν οι εργαςτθριακζσ (γενικι αίματοσ, γενικι οφρων, βιοχθμικόσ ζλεγχοσ, προςδιοριςμόσ ομάδασ, Rh, διαςταφρωςθ, πθκτικόσ μθχανιςμόσ) και οι διαγνωςτικζσ εξετάςεισ (α/α κϊρακοσ ι ανάλογα με το είδοσ τθσ επζμβαςθσ) ζχουν ολοκλθρωκεί και εάν είναι διακζςιμα τα αποτελζςματα. 3. Ακολουκείςτε τουσ προεγχειρθτικοφσ διατροφικοφσ περιοριςμοφσ: 3.1. τα νεογνά: τελευταίο γεφμα γάλακτοσ ςτισ 03:00 πμ. και λιψθ χαμομθλιοφ ςτισ 06:00 πμ τα βρζφθ: ςίτιςθ με κρζμα/γιαοφρτι το απόγευμα και τελευταίο γεφμα γάλακτοσ ςτισ 03:00 πμ τα παιδιά: κανονικι ςίτιςθ το μεςθμζρι, Αιτιολόγηςη Μειϊνει το φόβο και το άγχοσ, αυξάνει τθ ςυνεργαςία, διαςφαλίηει τθ ςυνζχεια τθσ προεγχειρθτικισ νοςθλευτικισ φροντίδασ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ μπορεί να επθρεάςει τον τφπο και το χρόνο τθσ επζμβαςθσ και τθσ αναιςκθςίασ ι τθν ανάγκθ τροποποίθςθσ τθσ κεραπείασ/φροντίδασ Μειϊνεται ο κίνδυνοσ εμζτου και ειςρόφθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ. Τα αναιςκθτικά φάρμακα καταςτζλλουν παροδικά τθ γαςτρεντερικι λειτουργία.

9 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων 9 ελαφρά ςίτιςθ το απόγευμα και τελευταίο γεφμα γάλακτοσ ςτισ 24:00 μμ. 4. Προετοιμαςτείτε για τισ ανάγκεσ κζνωςθσ του εντζρου ανάλογα με τθν πολιτικι του νοςοκομείου και ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία: 4.1. τα νεογνά και βρζφθ: υψθλόσ υποκλυςμόσ με τθ χριςθ ςφριγγασ και κακετιρα ςίτιςθσ Fr6 ι Fr τα παιδιά: υψθλόσ υποκλυςμόσ με διάλυμα N/S 0,9% και παραφίνθ, ςε ποςότθτα ανάλογθ τθσ θλικίασ του παιδιοφ (ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία). 5. Φροντίςτε για τθ ςωματικι υγιεινι του νεογνοφβρζφουσ- παιδιοφ (λοφςιμο κεφαλισ και λουτρό κακαριότθτασ). 6. Αφαιρζςτε το βερνίκι των νυχιϊν από τα μεγαλφτερα παιδιά. 7. Σοποκετιςτε ςτο μικρό αςκενι το βραχιόλι αναγνϊριςθσ (ονοματεπϊνυμο, κλινικι, τθλζφωνο κλινικισ). 8. Παρζχετε επαρκι ανάπαυςθ, εξαςφαλίηοντασ κατάλλθλο περιβάλλον (χαμθλόσ φωτιςμόσ, μείωςθ κορφβων). Τα αναιςκθτικά φάρμακα και θ επζμβαςθ ςτθν κοιλιακι χϊρα επιδροφν ςτθ φυςιολογικι λειτουργία του εντζρου (περιςταλτιςμόσ, αντανακλαςτικά). Μειϊνει τον κίνδυνο λοίμωξθσ, προάγει τθν άνεςθ. Το βερνίκι παρεμβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ. Με το βραχιόλι αναγνϊριςθσ ταυτοποιοφνται τα ςτοιχεία του παιδιοφ, θ κλινικι που ανικει. Ελαχιςτοποιείται η πιθανότητα λάθουσ. Η ανάπαυςθ ελαχιςτοποιεί το άγχοσ πριν τθν επζμβαςθ. Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων ΙΙΙ. Ημέρα χειρουργικήσ επέμβαςησ Ενζργεια 1. Ελζγξτε εάν ο μικρόσ αςκενισ φζρει το βραχιόλι αναγνϊριςθσ. 2. Ελζγξτε εάν τα προεγχειρθτικά ζντυπα τθσ ςυναίνεςθσ ζχουν υπογραφεί και ο ιατρικόσ φάκελοσ είναι ζτοιμοσ. 3. Λάβετε και καταγράψτε τα ηωτικά ςθμεία. Αναφζρετε ςτον ιατρό οποιαδιποτε παρζκκλιςθ από το φυςιολογικό, ιδιαίτερα τθσ κερμοκραςίασ. 4. υνεχίςτε τθν κατάλλθλθ κρζψθ και ενυδάτωςθ, ιδιαίτερα των βρεφϊν. Θ παρεντερικι χοριγθςθ υγρϊν μπορεί να είναι απαραίτθτθ για τθν ενυδάτωςθ του παιδιοφ, κυρίωσ όταν αυτό δεν λαμβάνει τίποτε από το ςτόμα, ζχει εμετοφσ ι διάρροιεσ. 5. Αφαιρζςτε τα τιμαλφι, τουσ φακοφσ επαφισ και τα αποςπϊμενα οδοντικά πρόςκετα. Παραδϊςτε τα τιμαλφι ςτουσ γονείσ. Αιτιολόγηςη Ο διπλόσ ζλεγχοσ είναι απαραίτθτοσ ςε περίπτωςθ που το βραχιόλι ζχει αφαιρεκεί από το παιδί για τον οποιοδιποτε λόγο. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιοφνται οι νομικζσ απαιτιςεισ που ςχετίηονται με τθν πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ. Η λιψθ και καταγραφι των ςθμείων και ςυμπτωμάτων ςυντελεί ςτθν ζγκαιρθ εκτίμθςθ και αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν του παιδιοφ. Άνοδοσ τθσ κερμοκραςίασ μπορεί να ςθμαίνει λοίμωξθ και ςυνεπϊσ αντζνδειξθ για τθ διενζργεια τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ. Τα βρζφθ και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα επιρρεπι ςτθν αφυδάτωςθ, λόγω του μικροφ ςυνολικοφ όγκου αίματοσ. Τα ςτοιχεία αυτά παρεμβαίνουν ςτθν αξιολόγθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ. Εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια των πολφτιμων προςωπικϊν αντικειμζνων.

10 10 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων 6. Βοθκιςτε τον μικρό αςκενι να ντυκεί με τθν Η ειδικι ςτολι του χειρουργείου: ειδικι ςτολι του χειρουργείου (ςκουφάκι, προςτατεφει τθ ςωματικι ζκκεςθ του ποδιά) παιδιοφ ζωσ ότου φτάςει ςτθν αίκουςα αναμονισ του χειρουργείου, διατθρεί τθ κερμοκραςία ςϊματοσ, προςτατεφει από τουσ μικροοργανιςμοφσ. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ Μθν αφαιρείτε το εςϊρουχο, κακϊσ θ ζκκεςθ των γεννθτικϊν οργάνων προκαλεί αφξθςθ του άγχουσ και τθσ ανθςυχίασ 7. Προετοιμαςτείτε για τισ ανάγκεσ κζνωςθσ τθσ ουροδόχου κφςτθσ τα νεογνά και βρζφθ φορζςτε κακαρι πάνα Παροτρφνετε τα μεγαλφτερα παιδιά να ουριςουν πριν από τθν προνάρκωςθ. θμειϊςτε το χρόνο τθσ τελευταίασ οφρθςθσ εάν δε μπορεί να ουριςει. 8. Χορθγείςτε τθν προνάρκωςθ ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία Δε δίδεται ςε νεογνά τα μεγάλα βρζφθ δίδεται παρακεταμόλθ και μιδαηολάμθ από το ςτόμα, αφοφ ζχει αραιωκεί με χυμό μιλου 8.3. τα παιδιά θ μιδαηολάμθ χορθγείται ενδομυϊκά 9. Σοποκετείςτε αναιςκθτικι αλοιφι (Emla) ςτο ςθμείο φλεβοκζντθςθσ, που κα διενεργθκεί ςτο χειρουργείο, 1-2 ϊρεσ νωρίτερα. Επικαλφψτε το ςθμείο με διαφανζσ αυτοκόλλθτο επίκεμα. 10. Τποςτθρίξτε τουσ γονείσ κατά τθν κρίςιμθ περίοδο Παροτρφνετζ τουσ να ςυνοδεφςουν το παιδί μζχρι το χϊρο του χειρουργείου Σονίςτε τθν ςπουδαιότθτα τθσ παρουςίασ τουσ κοντά ςτο παιδί τουσ. 11. Προετοιμάςτε τθν κλίνθ του μικροφ αςκενοφσ όπωσ ςτρϊςιμο του κρεβατιοφ, ςυγκζντρωςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ (πιεςόμετρο, μάςκα οξυγόνου, ςυςκευζσ ενδοφλζβιασ χοριγθςθσ, ςτατό, νεφροειδζσ, αλουμινοκουβζρτα, παλμικό οξφμετρο κ.α.) Προλαμβάνεται θ διάταςθ τθσ ουροδόχου κφςτθσ ι θ απϊλεια οφρων κατά τθ διάρκεια τθσ αναιςκθςίασ. Η προεγχειρθτικι αναιςκθτικι αγωγι μειϊνει το άγχοσ, παρζχει καταςτολι, μειϊνει τθν ζκκριςθ του ςάλιου και των βρογχικϊν εκκρίςεων. Μείωςθ του πόνου του τςιμπιματοσ. Οι γονείσ μπορεί να διακατζχονται από αιςκιματα φόβου ι ενοχισ. Μείωςθ ςτο ελάχιςτο του άγχουσ αποχωριςμοφ Αφξθςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτθ φροντίδα του παιδιοφ τουσ. Για τθν παροχι τθσ μετεγχειρθτικισ νοςθλευτικισ φροντίδασ. 12. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν 13. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν Προλαμβάνει τθ μετάδοςθ των λοιμϊξεων. Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Σο νοςθλευτικό ιςτορικό του νεογνοφ-βρζφουσ-παιδιοφ. Σα ηωτικά ςθμεία-κερμοκραςία, αρτθριακι πίεςθ, ςφίξεισ, αναπνοζσ- κακϊσ και οι παρεμβάςεισ που ζγιναν ςε περιπτϊςεισ παρζκκλιςθσ από τισ φυςιολογικζσ τιμζσ τουσ.

11 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων 11 Σα επίπεδα κορεςμοφ του αρτθριακοφ αίματοσ ςε οξυγόνο (SpO 2 ) - όπωσ καταδεικνφονται από τισ τιμζσ του παλμικοφ οξφμετρου- κακϊσ και οι παρεμβάςεισ που ζγιναν ςε περίπτωςθ παρζκκλιςθσ από τισ φυςιολογικζσ τιμζσ. Οι ανάγκεσ ςε Ο 2 και ο ρυκμόσ χοριγθςθσ αυτοφ. Θ κατάςταςθ κρζψθσ του παιδιοφ (καταγραφι βάρουσ, θμεριςιασ κερμιδικισ κάλυψθσ, παρεντερικι ςίτιςθ ). Θ κατάςταςθ ενυδάτωςθσ του παιδιοφ (καταγραφι των προςλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρϊν και θλεκτρολυτϊν, περιγραφι ςπαργισ δζρματοσ). Σα ςχιματα φπνου/δραςτθριότθτασ και απζκκριςθσ του παιδιοφ. Σα φάρμακα που ζχουν χορθγθκεί προεγχειρθτικά. Θ εκτζλεςθ τθσ ιατρικισ οδθγίασ ςχετικά: με τθ διενζργεια ι μθ κακαρκτικοφ υποκλυςμοφ τθν θμζρα προ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ με τθν απαγόρευςθ τθσ από του ςτόματοσ ςίτιςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των υγρϊν και με τθ χοριγθςθ προνάρκωςθσ τθν θμζρα τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ. Θ προεγχειρθτικι ενθμζρωςθ παιδιοφ-γονζων και θ αντίδραςθ τουσ ςτθν ενθμζρωςθ. Οι εκδθλϊςεισ φόβου ι άγχουσ από τθν πλευρά του παιδιοφ. Οι ερωτιςεισ που απαςχολοφν το παιδί. Θ κατανόθςθ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ από τθν πλευρά του παιδιοφ. Θ τοποκζτθςθ του βραχιολιοφ αναγνϊριςθσ για τθν ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων του.

12 12 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Βιβλιογραφικζσ Πθγζσ American Pediatric Surgical Nurses Association 2008, Pocket Guide to Pediatric surgical Nursing, Jones and Bartlett, London. Kelly, MM& Adkins, L2003,Ingredients for a successful pediatric preoperative care process Clinical Innovations, AORN J, vol. 77, no. 5, pp Speer, KM1999, «Περιεγχειρθτικι φροντίδα», το Παιδιατρικι Νοςθλευτικι - Σχεδιαςμόσ Νοςθλευτικισ Φροντίδασ,3 θ Ζκδοςθ, Εκδ. Β Μάτηιου, Ιατρικζσ εκδόςεισ Λαγόσ, Ακινα, ςελ Twycross, A, Dowden, JST & Bruce, E 2009, Managing pain in children, a clinical guide, Wiley Blackwell, West Sussex, United Kingdom. WHO 2005, Pocket book of hospital care for children - guidelines for the management of common illness with limited recourses, WHO, viewed 10 June 2012, <www.afro.who.int/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=684>. WHO 2009, WHO guidelines for safe surgery 2009, safe surgery safe lives, WHO, viewed 10 June 2012, <http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/ _eng.pdf>. Πάνου, Μ 1992, Παιδιατρικι Νοςθλευτικι- Εννοιολογικι Προςζγγιςθ, 1 θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Βιτα, Ακινα. Σριανταφυλλάκθ, Μ 2003, Θ Νοςθλευτικι Φροντίδα ςτα Χειρουργθμζνα Παιδιά, Σμιμα Νοςθλευτικισ, Πτυχιακι εργαςία, Α.Σ.Ε.Ι. Κριτθσ, Προςπελάςιμο 14 επτεμβρίου 2012, <http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/nos/2003/triantafyllakimaria/attacheddocument/2003triantafillaki.pdf>.

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Νοςηλευτική φροντίδα αςθενή με ςύςτημα φλεβικήσ προςπέλαςησ Port-a Cath 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Όροι Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Χρήςη Παλμικού Οξύμετρου 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Μεταθανάτια Νοσηλευτική Φροντίδα 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ

Όροι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ Κατευθυντήριεσ οδηγίεσ για την αποθήκευςη αποςτειρωμένου υλικού 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηϊτου Μαρία Παπαμιτςιου Ηαχαροφλα Χαντηάρα Ελζνθ Περιεχόμενα Ρίνακασ Εικόνων... 3 Ρεριγραφι του προβλιματοσ και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΕΝΙΧΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (DIGITAL RESOURCE MANAGEMENT-DRM)

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΕΝΙΧΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (DIGITAL RESOURCE MANAGEMENT-DRM) Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Σομζασ Λογιςμικοφ και Ανάπτυξησ Εφαρμογών Εργαςτήριο Προγραμματιςμοφ και Επεξεργαςίασ Πληροφοριών ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΕΝΙΧΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΚΘΝΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Α. Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα

Σ.Ε.Α. Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα υντονιςτική Εθνική Αρχή Διεφθυνςη Προςταςίασ Φυτικήσ Παραγωγήσ Τπουργείο Αγροτικήσ Ανάπτυξησ

Διαβάστε περισσότερα