Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ. Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ. Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ. Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ. Ιπποκράτειο ΓΝΑ"

Transcript

1 Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ Ιπποκράτειο ΓΝΑ

2 ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ Παχυςαρκία ονομάηεται θ κατάςταςθ που χαρακτθρίηεται από υπερβολικι αφξθςθ του λίπουσ του ςϊματοσ. Η αιτία είναι θ πρόςλθψθ περιςςότερων κερμίδων από αυτζσ που ο μεταβολιςμόσ καταναλϊνει κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, ςε ςυνδυαςμό με γενετικοφσ, μεταβολικοφσ, ενδοκρινικοφσ, περιβαλλοντικοφσ και ψυχικοφσ παράγοντεσ.

3 Δείκτθσ Μάηασ ϊματοσ (ΔΜ)- Body Mass Index (BMI): ΔΜΣ = βάροσ(kg)/*φψοσ(m)] 2 18,50: λιπόςαρκοσ 18,50-24,99: φυςιολογικόσ 25: υπζρβαροσ 25-29,99: προ-παχφςαρκοσ 30-34,99: παχφςαρκοσ (βακμοφ Ι) 35-39,99: παχφςαρκοσ (βακμοφ ΙΙ) 40: νοςογόνοσ παχυςαρκία 50: υπερβολικά παχφςαρκοσ ι υπερπαχφςαρκοσ [WHO, 2007]

4 ΟΡΙΜΟΙ χζςθ περιμζτρου μζςθσ προσ περίμετρο ιςχίων: 0,8 για τισ γυναίκεσ και 1 για τουσ άνδρεσ Αναδεικνφει ενδοκοιλιακό λίποσ (ανδροειδισ τφποσ παχυςαρκίασ) κινδφνου εμφάνιςθσ μεταβολικϊν νόςων (π.χ. ΣΔ τφπου ΙΙ) Μζτρθςθ πάχουσ πτυχισ ςϊματοσ: προςδιοριςμόσ ποςότθτασ υποδόριου λίπουσ Μζτρθςθ βιοθλεκτρικισ αντίςταςθσ: προςδιοριςμόσ ςυνολικισ περιεκτικότθτασ ςϊματοσ ςε λίποσ

5 ΟΡΙΜΟΙ Ποςοςτό απϊλειασ περιττοφ βάρουσ (excess weight loss- EWL): EWL= (προεγχειρθτικό βάροσ- μετεγχειρθτικό βάροσ) 100 (προεγχειρθτικό βάροσ- ιδανικό βάροσ) Υπολογίηει τι ποςοςτό του περιττοφ βάρουσ που είχε ο αςκενείσ πριν τθν επζμβαςθ, ζχει χακεί μετά τθν επζμβαςθ [Nutrition in Clinical Practice / Vol. 25, No. 2, April 2010]

6 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Το 2005 παγκοςμίωσ ο αρικμόσ των υπζρβαρων ενθλίκων ζφταςε τα 1,6 διςεκατομμφρια, ενϊ ενιλικοι ιταν παχφςαρκοι. Το 2005 παγκοςμίωσ ο αρικμόσ των υπζρβαρων παιδιϊν θλικίασ μζχρι 5 ετϊν ζφταςε τα , ενϊ τα υπζρβαρα παιδιά ςχολικισ θλικίασ ζφταςαν τα Οι εκτιμιςεισ του WHO προβλζπουν ότι το 2015 παγκοςμίωσ ο αρικμόσ των υπζρβαρων ενθλίκων κα ανεβεί ςτα 2,3 διςεκατομμφρια, ενϊ τα αυτϊν κα είναι παχφςαρκοι. [WHO, Σεπτέμβριος 2006]

7 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ Η παχυςαρκία είναι υπεφκυνθ για κανάτουσ/χρόνο παγκοςμίωσ. προςδόκιμου επιβίωςθσ (ςε ζναν άνδρα 25 ετϊν με νοςογόνο παχυςαρκία, κατά 22% του προςδόκιμου επιβίωςθσ, ςε ςχζςθ με το προςδόκιμο ενόσ φυςιολογικοφ ςυνομθλίκου του.) Μεταβολιςμόσ: ολικισ χολθςτερόλθσ, LDL, HDL, τριγλυκεριδίων, μθ ινςουλινοεξαρτϊμενοσ ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ- τφπου ΙΙ Καρδιαγγειακό ςφςτθμα: αρτθριακι υπζρταςθ, ςτεφανιαία νόςοσ, ςυμφορθτικι καρδιακι ανεπάρκεια, εγκεφαλικό επειςόδιο Αναπνευςτικό ςφςτθμα: ςφνδρομο υπνικισ άπνοιασ, πνευμονικι εμβολι

8 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ Ενδοκρινικό ςφςτθμα: κθλεοποίθςθ ανδρϊν, αρρενοποίθςθ γυναικϊν, πολυκυςτικζσ ωοκικεσ, αμθνόρροια, ςτειρότθτα επίπτωςθ καρκίνου: καρκίνοσ μαςτοφ και καρκίνοσ ενδομθτρίου (απελευκζρωςθ οιςτρογόνων από λιπϊδθ ιςτό), παχζοσ εντζρου, οιςοφάγου, κυρεοειδοφσ, νεφρϊν, ωοκθκϊν, τραχιλου τθσ μιτρασ, προςτάτθ, ουροδόχου κφςτεωσ Οςτεοαρκρίτιδεσ (π.χ. γόνατοσ, ιςχίου) Λοιμϊξεισ δζρματοσ Χολολικίαςθ Γαςτρο-οιςοφαγικι παλινδρόμθςθ (αυξθμζνθ ενδοκοιλιακι πίεςθ) Ακράτεια οφρων (αυξθμζνθ ενδοκοιλιακι πίεςθ) Ψυχολογικζσ και ψυχικζσ διαταραχζσ

9 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ Αλλαγι τρόπου ηωισ Αλλαγι διαιτθτικϊν ςυνθκειϊν: μζτρθςθ κερμίδων, υποκερμιδικζσ δίαιτεσ ( κερμίδεσ/μζρα) ωματικι άςκθςθ: ςθμαντικό ρόλο ςτθν διατιρθςθ του βάρουσ Φάρμακα: απορρόφθςθσ λίπουσ (π.χ. οριςτάτθ): κατά 30% τθν απορρόφθςθ των προςλαμβανομζνων λιπϊν Ανορεξιογόνα φάρμακα: επίδραςθ ςτο ΚΝΣ, ενίςχυςθ νευροδιαβίβαςθσ νοραδρεναλίνθσ και ςεροτονίνθσ

10 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ: Σοποκζτθςθ γαςτρικοφ δακτυλίου Γαςτρεκτομι μανίκι Γαςτρικι παράκαμψθ κατά Roux-n-Y (Roux-n-Y Gastric By-pass, RYGB) Χολοπαγκρεατικι παράκαμψθ (Biliopancreatic Diversion, BPD)

11 ΕΝΔΕΙΞΕΙ/ΑΝΣΕΝΔΕΙΞΕΙ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ Αςκενισ με ΔΜΣ 40 ι με ΔΜΣ 35 με ςυνυπάρχουςα πάκθςθ ςχετιηόμενθ με τθν παχυςαρκία, ο οποίοσ: ζχει προςπακιςει ςτο παρελκόν να χάςει βάροσ χωρίσ επιτυχία είναι καλά ενθμερωμζνοσ για τουσ κινδφνουσ και το ποςοςτό επιτυχίασ των επεμβάςεων αυτϊν δεν ζχει ςοβαρά ψυχολογικά προβλιματα Τα προςδοκϊμενα οφζλθ πρζπει να είναι περιςςότερα από τουσ αναμενόμενουσ κινδφνουσ τθσ επζμβαςθσ Δεν υπάρχουν απόλυτεσ αντενδείξεισ, ςχετικζσ αντενδείξεισ περιλαμβάνουν: Σοβαρι καρδιακι ανεπάρκεια, αςτακι ςτθκάγχθ Προχωρθμζνθ αναπνευςτικι νόςο Ενεργό καρκίνο, πυλαία υπζρταςθ, ψυχολογικζσ διαταραχζσ [SAGES guidelines committee, Μάρτιοσ 2008+

12 ΣΡΟΠΟ ΔΡΑΗ Περιοριςτικοφ τφπου επεμβάςεισ: Πρϊιμο αίςκθμα κορεςμοφ λόγω περιοριςμοφ χωρθτικότθτασ του ςτομάχου, μείωςθ όρεξθσ για λιψθ τροφι Επεμβάςεισ δυςαπορρόφθςθσ: Δυςαπορρόφθςθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν λόγω παράκαμψθσ τθσ τροφισ δεν εφαρμόηονται πλζον μόνεσ αλλά ςε ςυνδυαςμό με τισ περιοριςτικοφ τφπου Μεικτοφ τφπου επεμβάςεισ: ςυνδυαςμόσ επεμβάςεων δυςαπορρόφθςθσ με περιοριςτικοφ τφπου επεμβάςεισ

13 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ Διαιτολογικι Ψυχιατρικι Καρδιολογικι Πνευμονολογικι Αναιςκθςιολογικι

14 ΓΑΣΡΙΚΟ ΔΑΚΣΤΛΙΟ (LAPAROSCOPIC ADJUSTABLE GASTRIC BANDING- LAGB) Ανικει ςτισ επεμβάςεισ περιοριςτικοφ τφπου. Περιγράφθκε για πρϊτθ φορά ςτισ αρχζσ του 1980, άρχιςε να εφαρμόηεται ςτθν Ευρϊπθ από το 1991, αλλά ζγινε ευρζωσ γνωςτό μετά τθν πρϊτθ λαπαροςκοπικι του τοποκζτθςθ το Σεχνικι: Λαπαροςκοπικι εφαρμογι ςτθν πλειονότθτα των επεμβάςεων Μαλακόσ δακτφλιοσ τοποκετείται 1-2 cm κάτω από τθν ΓΟΣ Τοποκζτθςθ ραμμάτων για αποφυγι μετατόπιςισ του Ο δακτφλιοσ φζρει μπαλόνι ςυνδεδεμζνο με βαλβίδα, θ οποία τοποκετείται υποδορίωσ ςτθν περιοχι του ςτζρνου Φουςκϊνοντασ το μπαλόνι αυξομειϊνεται το εφροσ του ςθμείου επικοινωνίασ και άρα και ο νζοσ γαςτρικόσ ςάκοσ

15 ΓΑΣΡΙΚΟ ΔΑΚΣΤΛΙΟ (LAPAROSCOPIC ADJUSTABLE GASTRIC BANDING- LAGB)

16 ΓΑΣΡΙΚΟ ΔΑΚΣΤΛΙΟ (LAPAROSCOPIC ADJUSTABLE GASTRIC BANDING- LAGB) Θνθτότθτα 1:2000 Επιπλοκζσ: Άμεςεσ: Διάτρθςθ ςτομάχου (1%) Βλάβθ ενδοκοιλιακοφ οργάνου (1%) Απϊτερεσ: Αλλαγι κζςθσ δακτυλίου/ διάταςθ γαςτρικοφ ςάκου (25%) Διάταςθ οιςοφάγου (8%) Επιπλοκζσ από τθ βαλβίδα (7%)

17 ΓΑΣΡΙΚΟ ΔΑΚΣΤΛΙΟ (LAPAROSCOPIC ADJUSTABLE GASTRIC BANDING- LAGB) Πλεονεκτιματα: Πρϊιμο αίςκθμα κορεςμοφ με μικρι ποςότθτα φαγθτοφ Αναςτρζψιμθ επζμβαςθ Σθμαντικι βελτίωςθ ςυνοδϊν νόςων (π.χ. βελτίωςθ ΣΔ τφπου ΙΙ και υπνικισ άπνοιασ 90% των αςκενϊν) Μειονεκτιματα: Οι αςκενείσ πρζπει να τρϊνε μικροφσ βλωμοφσ και να τουσ μαςοφν καλά Φπαρξθ ξζνου ςϊματοσ (λοίμωξθ, διάβρωςθ ςτομάχου) Λιγότερο αποτελεςματικι από τισ άλλεσ ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενεσ επεμβάςεισ Επί μακροχρόνιασ παραμονισ του, προβλιματα κινθτικότθτασ του οιςοφάγου

18 ΓΑΣΡΙΚΟ ΔΑΚΣΤΛΙΟ (LAPAROSCOPIC ADJUSTABLE GASTRIC BANDING- LAGB) Αποτελζςματα: 42% EWL τον 1 ο χρόνο 57,2% EWL τον 2 ο χρόνο 54,8% EWL τον 3 ο χρόνο 54,5% EWL τον 4 ο χρόνο 55,2% EWL τον 5 ο χρόνο 51% EWL τον 7 ο χρόνο 59,3% EWL τον 8 ο χρόνο 90% αςκενϊν παρουςιάηει βελτίωςθ ΣΔ ΙΙ Θεραπεία υπνικισ άπνοιασ ςτο 94% των αςκενϊν [Surg Endosc 2009;23: ] Στθν 5-ετία το 10-15% αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα (π.χ. διάταςθ οιςοφάγου, διάβρωςθ ςτομάχου) που τουσ αναγκάηουν να αφαιρζςουν τον δακτφλιο.

19 ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΣΤΠΟΤ «ΜΑΝΙΚΙ» (LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY- LSG) Ανικει ςτισ περιοριςτικοφ τφπου επεμβάςεισ. Σεχνικι: Λαπαροςκοπικι εφαρμογι ςτθν πλειονότθτα των αςκενϊν Αφαίρεςθ του μείηονοσ τόξου του ςτομάχου με τθ χριςθ κοπτορράπτθ Δθμιουργία ενόσ ςωλθνοειδοφσ τφπου κολοβϊματοσ ςτομάχου με διατιρθςθ του πυλωρικοφ ςφιγκτιρα

20 ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΣΤΠΟΤ «ΜΑΝΙΚΙ» (LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY- LSG)

21 ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΣΤΠΟΤ «ΜΑΝΙΚΙ» (LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY- LSG) Θνθτότθτα 0,3% Επιπλοκζσ: Άμεςεσ: Διαφυγι (0,9%) Αιμορραγία (0,3%) DVT/Πνευμονικι εμβολι (0,2%) Λοίμωξθ τραφματοσ (0,1%) Απϊτερεσ: Γαςτρο-οιςοφαγικι παλινδρόμθςθ (21,8% τον 1 ο χρόνο, 3,1% τον 3 ο χρόνο) Στζνωςθ Μετεγχειρθτικι κιλθ (0,1%)

22 ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΣΤΠΟΤ «ΜΑΝΙΚΙ» (LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY- LSG) Πλεονεκτιματα: Πρϊιμο αίςκθμα κορεςμοφ με μικρι ποςότθτα τροφισ Μείωςθ τθσ όρεξθσ για λιψθ τροφισ Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ πρϊτο βιμα για ζνα επόμενο βαριατρικό χειρουργείο (π.χ. γαςτρικι παράκαμψθ κατά Roux-en-Y, χολοπαγκρεατικι παράκαμψθ) Διατιρθςθ του πυλωροφ (μείωςθ πικανότθτασ ςυνδρόμου Dumping) Μειονεκτιματα: Μθ αναςτρζψιμθ Μεγαλφτερθ νοςθρότθτα και κνθτότθτα από τον γαςτρικό δακτφλιο

23 ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΣΤΠΟΤ «ΜΑΝΙΚΙ» (LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY- LSG) Αποτελζςματα: 55-60% EWL ςτουσ πρϊτουσ 12 μινεσ, το οποίο μπορεί να φτάςει ωσ 59-66% EWL τον τρίτο χρόνο Σθμαντικι βελτίωςθ των ςυνοδϊν νόςων ςτο 65-90% των αςκενϊν

24 ΓΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΣΑ ROUX-n-Y (Laparoscopic Roux-en-Y Gastric By-pass- LRGB) Ανικει ςτισ μεικτζσ επεμβάςεισ Περιγράφθκε πρϊτθ φορά από τουσ Mason και ςυνεργάτεσ το Σεχνικι: Η επζμβαςθ πραγματοποιείται ςτθν πλειονότθτα των αςκενϊν λαπαροςκοπικά Το άπω 95% του ςτομάχου τζμνεται και παραμζνει ςτθν κοιλιά Το εγγφσ εναπομείναν τμιμα του ςτομάχου (20-30mL), αναςτομϊνεται με τθν τροφικι ζλικα τθσ νιςτιδασ μικουσ ςυνικωσ cm Αναςτόμωςθ τθσ κεντρικισ ζλικασ τθσ νιςτιδασ με τθν τροφοφόρο ζλικα

25 ΓΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΣΑ ROUX-n-Y (Laparoscopic Roux-en-Y Gastric By-pass- LRGB)

26 ΓΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΣΑ ROUX-n-Y (Laparoscopic Roux-en-Y Gastric By-pass- LRGB) Θνθτότθτα 0,3-1% Επιπλοκζσ: Άμεςεσ: Λοίμωξθ (3%) Διαφυγι αναςτομϊςεων(2%) Αιμορραγία πεπτικοφ (2%) Απόφραξθ εντζρου (1,7%) DVT/Πνευμονικι εμβολι (0,4%) Απϊτερεσ: Στζνωςθ αναςτόμωςθσ(4,7%) Απόφραξθ εντζρου (3,15%) Μετεγχειρθτικι κιλθ (0,5%)

27 ΓΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΣΑ ROUX-n-Y (Laparoscopic Roux-en-Y Gastric By-pass- LRGB) Πλεονεκτιματα: Μεγάλθ και ταχεία απϊλεια βάρουσ, με μακρά διάρκεια αποτελζςματοσ Χωρίσ ςοβαρά προβλιματα κρζψθσ ι μεγάλεσ απαιτιςεισ ςτθ διατροφι Σθμαντικι βελτίωςθ των ςυνοδϊν νοςθμάτων Μειονεκτιματα: Οι αςκενείσ πρζπει να τρϊνε μικροφσ βλωμοφσ και να τουσ μαςοφν καλά Σφνδρομο Dumping (λιποκυμία, εφιδρϊςεισ, διάρροια, κράμπεσ) Μθ αναςτρζψιμθ επζμβαςθ 35-50% των αςκενϊν λαμβάνουν ανά 3μθνο βιταμίνθ B12

28 ΓΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΣΑ ROUX-n-Y (Laparoscopic Roux-en-Y Gastric By-pass- LRGB) Αποτελζςματα: 67,3% EWL τον 1 ο χρόνο 67,5% EWL τον 2 ο χρόνο 62,5% EWL τον 3 ο χρόνο 58% EWL τον 4 ο χρόνο 52,5% EWL τον 10 ο χρόνο 5-ετισ κνθςιμότθτα χειρουργθμζνων vs μθ χειρουργθμζνων αςκενϊν (με τον ίδιο αρχικό ΔΜΣ) 0,68% vs 6,17% 83% των αςκενϊν με ΣΔΙΙ δεν χρειάηονται πλζον φαρμακευτικι αγωγι Βελτίωςθ υπερχολθςτερολαιμίασ ςτο 93,6% των αςκενϊν Θεραπεία υπνικισ άπνοιασ ςτο 86,6% των αςκενϊν Θεραπεία υπζρταςθσ ςτο 75,4% των αςκενϊν [Surg Endosc 2009;23: ]

29 ΓΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΣΑ ROUX-n-Y (Laparoscopic Roux-en-Y Gastric By-pass- LRGB) Follow-up: 30 θμζρεσ Ανά 3μθνο για τον 1 ο χρόνο Ανά 6μθνο για τον 2 ο χρόνο Ετθςίωσ από τον 3 ο χρόνο και ζπειτα Οδθγίεσ: Λιψθ βιταμινϊν και ιχνοςτοιχείων από του ςτόματοσ ωσ ςυμπλιρωμα Μία φορά τον χρόνο γίνονται οι εξισ εξετάςεισ: Glu νθςτείασ, ALT, AST, ALP, γ-gt, Cr, U, VitB12, 25 (OH)vitD 3, φεριττίνθ, Ca, PTH, Mg, Zinc, αλβουμίνθ, Hb [Fried M., Obesity Facts, 2008;1:52-59]

30 ΧΟΛΟΠΑΓΚΡΕΑΣΙΚΗ ΕΚΣΡΟΠΗ (Biliopancreatic Diversion - BPD) Ανικει ςτισ μεικτοφ τφπου επεμβάςεισ. Περιγράφθκε για πρϊτθ φορά το 1978 από τον Scopinaro Σεχνικι: Μπορεί να πραγματοποιθκεί και λαπαροςκοπικά και ανοικτά Υφολικι γαςτρεκτομι με αφαίρεςθ μείηονοσ τόξο και κολόβωμα ςτομάχου mL Τροφικι ζλικα μικουσ cm από τθν ειλεοτυφλικι βαλβίδα, αναςτομϊνεται με κολόβωμα ςτομάχου Νθςτιδοειλεϊκι αναςτόμωςθ cm από τθν ειλεοτυφλικι βαλβίδα

31 ΧΟΛΟΠΑΓΚΡΕΑΣΙΚΗ ΕΚΣΡΟΠΗ (Biliopancreatic Diversion- BPD)

32 ΧΟΛΟΠΑΓΚΡΕΑΣΙΚΗ ΕΚΣΡΟΠΗ (Biliopancreatic Diversion- BPD) Θνθτότθτα 1% (για πρϊτεσ 30 θμζρεσ 2,6-7,6%) Επιπλοκζσ (μείηονεσ επιπλοκζσ ςυμβαίνουν ωσ και ςτο 25%) Άμεςεσ: Διαφυγι από αναςτομϊςεισ Αιμορραγία Ενδοκοιλιακι λοίμωξθ DVT/ Πνευμονικι εμβολι Απϊτερεσ: Απόφραξθ εντζρου Στζνωςθ αναςτομϊςεων Εςωτερικι μετεγχειρθτικι κιλθ Σφνδρομο Dumping [Surg Endosc 2009;23: ]

33 ΧΟΛΟΠΑΓΚΡΕΑΣΙΚΗ ΕΚΣΡΟΠΗ (Biliopancreatic Diversion- BPD) Πλεονεκτιματα: Μεγαλφτερθ και ταχφτερθ απϊλεια βάρουσ από τισ προθγοφμενεσ επεμβάςεισ, με μεγαλφτερο ποςοςτό βελτίωςθσ των ςυνοδϊν νόςων Μεγαλφτερθ χωρθτικότθτα ςτομάχου Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ επαναλθπτικό χειρουργείο επί αποτυχίασ άλλων μεκόδων Βελτιϊνει ςε μεγάλο ποςοςτό τισ ςυνοδζσ νόςουσ Μειονεκτιματα: Ζχει το υψθλότερο ποςοςτό επιπλοκϊν και τθν υψθλότερθ κνθτότθτα Μθ αναςτρζψιμθ επζμβαςθ Συνικωσ διενεργείται ανοικτά και όχι λαπαροςκοπικά Μεγάλοσ χρόνοσ παραμονισ ςτο νοςοκομείο Μεγάλοσ αρικμόσ κενϊςεων (2-4/μζρα) με μαλακά, δφςοςμα κόπρανα Απαραίτθτθ θ λιψθ βιταμινϊν και ιχνοςτοιχείων Ανάγκθ υπερπρωτεϊνικισ δίαιτασ (100g/μζρα)

34 ΧΟΛΟΠΑΓΚΡΕΑΣΙΚΗ ΕΚΣΡΟΠΗ (Biliopancreatic Diversion- BPD) Αποτελζςματα: 71,8% EWL τον 1 ο χρόνο 75,1% EWL τον 2 ο χρόνο 76,3% EWL τον 3 ο χρόνο 75,5% EWL τον 4 ο χρόνο 73,3% EWL τον 5 ο χρόνο 75,8% EWL τον 8 ο χρόνο 77% EWL τον 10 ο χρόνο Το 90% των αςκενϊν με ΣΔ ΙΙ ςταματάει τθν φαρμακευτικι αγωγι ςτουσ μινεσ Θεραπεία υπνικισ άπνοιασ ςτο 98% των αςκενϊν Θεραπεία υπζρταςθσ ςτο 50-80% των αςκενϊν [Surg Endosc 2009;23: ]

35 ΧΟΛΟΠΑΓΚΡΕΑΣΙΚΗ ΕΚΣΡΟΠΗ (Biliopancreatic Diversion- BPD) Follow-up: 30 θμζρεσ Ανά 3μθνο για τον 1 ο χρόνο Ανά 6μθνο για τον 2 ο χρόνο Ετθςίωσ από τον 3 ο χρόνο και ζπειτα Οδθγίεσ: Συμπλθρϊματα βιταμινϊν και ιχνοςτοιχείων (Vit A, D, E, K, Ca) Δίαιτα υψθλι ςε πρωτεΐνθ (>100g/μζρα) Λιψθ PPI s για 12 μινεσ μετά το χειρουργείο Οι εξισ εξετάςεισ γίνονται ςτον 1 ο, ςτον 4 ο και ςτον 12 ο μινα μετά το χειρουργείο και ςτθ ςυνζχεια ανά ζτοσ: Glu νθςτείασ, ALT, AST, ALP, γ- GT, γενικι αίματοσ, VitB12, 25 (OH)VitD 3, PTH, φεριττίνθ, Ca, αλβουμίνθ, τρανςφερρίνθ, Cr, PPT, γενικι οφρων [Fried M., Obesity Facts, 2008;1:52-59]

36 Συμπεράςματα Η χειρουργική θεραπεία τησ παχυςαρκίασ έχει ςυγκεκριμένεσ ενδείξεισ Η ενημέρωςη των αςθενών είναι ζωτικήσ ςημαςίασ Η παρακολούθηςη επί μακρόν είναι επιβεβλημένη

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ

14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ 14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Ακτινολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Κλινικό Εργαςτήριο Ακτινολογίασ Πανεπιςτημίου Πατρών ΒΚΒΛΚΟ ΠΕΡΚΛΗΨΕΩΝ 24 25 Κουνίου 2011 Ξενοδοχείο «Mediterranee»

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΓΟΝΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΓΟΝΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 67 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΓΟΝΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Κ. Κωνσταντινίδης, MD, PhD Διευθυντής Γενικής και Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παχυσαρκία αποτελεί ένα διαχρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΣΗ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ω ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΟΝΣΟΣΗΣΑ» ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΑΤΡΙΓΟΤ ΛΔΤΚΟΘΔΑ Α.Μ. 187/04 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ Με τον όρο φυτοχθμικά ορίηονται οι χθμικζσ ουςίεσ που παράγονται ςτα φυτά και μποροφν να επθρεάςουν τθν υγεία, αλλά δεν είναι απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά. Τπάρχουν πολλά επιςτθμονικά δεδομζνα για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ

Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ «H δόςη κάνει το φάρμακο δηλητήριο» Παράκελςοσ το φάρμακο είναι και φαρμάκι «λαϊκή ρήςη» ΡΑΚΤΛΚΑ ΚΑΚΕ ΦΑΜΑΚΟ Ι ΟΥΣΛΑ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΡΟΚΑΛΕΣΕΛ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑΣ 47 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑΣ Κ. Μ. Κωνσταντινίδης MD, PhD, FACS ΕΠ. Καθηγητής Χειρουργικής Ohio State University, ΗΠΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Χρήςη Παλμικού Οξύμετρου 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον.

Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον. Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον. Σου Χάουαρντ Λάρκιν Είκοςι χρόνια μετά τθν πρϊτθ επζμβαςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Αιτίεσ κανάτου Danaei G, et al. Plos Med 2009; 6:e1000058 Παράγοντεσ

Διαβάστε περισσότερα