Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος."

Transcript

1 Στοματική Χειρουργική ΣTOMA 2013; 41: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος. ΕΛ.-ΣΩΤ. ΠΑΛΛΑ 1Α, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ 2Β Α Τομέας Προσθετικής, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Β Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. One-stage and two-stage implants. The affection of the type of the implants on their osseointegration and their longevity. EL.-SOT. PALLA 1Α, L. ZOULOUMIS 2Β Α Department of Prosthodontics, Dental Faculty of Aristotle University of Thessaloniki Β Department of OMFS, Dental Faculty of Aristotle University of Thessaloniki Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συλλογή και αξιολόγηση των σύγχρονων δεδομένων που αφορούν την περιγραφή, οστεοενσωμάτωση και μακροβιότητα τόσο των διφασικών όσο και των μονοφασικών εμφυτευμάτων. Σήμερα, αυτό που χαρακτηρίζει τα εμφυτεύματα ως μονοφασικά ή διφασικά πέρα από χειρουργικές προσεγγίσεις (ενός ή δύο χρόνων) είναι η διαφοροποίησή τους όσον αναφορά το διαβλεννογόνιο τμήμα. Το διφασικό εμφύτευμα απαρτίζεται από δύο τμήματα, το ενδοοστικό και το διαβλεννογόνιο κολόβωμα που συνδέεται με το ενδοοστικό μέσω μιας βίδας ή άλλης μορφής σύνδεσης. Το μονοφασικό έχει σʼ έναν ενιαίο κορμό το ενδοοστικό τμήμα με το διαβλεννογόνιο, το οποίο εξέχει από το βλεννογόνο, είναι ορατό στο στόμα και σε συνεχή επαφή με το στοματικό περιβάλλον. Για την τοποθέτηση και ενεργοποίησή τους απαιτείται μία μόνο χειρουργική επέμβαση, κάτι που συνεπάγεται λιγότερο κόστος και πόνο, και αμεσότερη έναρξη της προσθετικής αποκατάστασης. Ωστόσο, ο κίνδυνος επιμόλυνσης είναι μεγαλύτερος από εκείνον που παρατηρείται στα διφασικά εμφυτεύματα καθώς η επούλωση για την επίτευξη της οστεοενσωμάτωσης στα τελευταία πραγματοποιείται σε κλειστό προστατευμένο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτόν, τα διφασικά εμφυτεύματα ενδείκνυνται περισσότερο σε περιπτώσεις που επιβάλλεται και οστική αναγέννηση. Για την τοποθέτηση εμφυτεύματος είναι σημαντική η κατά το δυνατό ατραυματική προσπέλαση στο οστό και αποφυγή υπερθέρμανσης κατά τη διάνοιξη φρεατίου, η ικανοποιητική αρχική σταθερότητα και η αποφυγή λειτουργικής φόρτισης κατά τη διάρκεια της περιόδου επούλωσης (3-6 μήνες). Το συμπέρασμα είναι ότι εφόσον εφαρμόζονται οι παραπάνω κανόνες, παρατηρείται επιτυχής οστεοενσωμάτωση τόσο στα διφασικά όσο και στα μονοφασικά εμφυτεύματα. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Διφασικά εμφυτεύματα, μακροβιότητα, μονοφασικά εμφυτεύματα, οστεοενσωμάτωση, περιεμφυτευματικοί ιστοί Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 2 Αναπληρωτής Καθηγητής Summary The purpose of this study is the collection and the evaluation of the modern data about the description, the osseointegration and the longevity of the submerged and the non-submerged implants. Today, the distinction between the one-stage and the two-stage implants, apart from the surgical procedures which they demand(one or two), is based on their differentiation as far as the transmucosal part concerned. The submerged implant consists of two parts, the part that is inside the bone and the transmucosal part which is connected with the previous one with a screw or another type of connection. The non-submerged implant consists of only one part which sticks out the mucosa; it is visible in the oral cavity and has a continuous interaction with it. Also, only one surgical intervention is required for its installation and activation. This fact results in reduced treatment cost and less pain for the patient. Furthermore, the prosthetic phase can start earlier because there is no wound-healing period involved related to a second surgical procedure. On the other hand, the risk of infection is bigger for the one-stage implants in comparison with the risk for the two-stage implants since the peri-implant tissue is allowed to heal separate from the oral microbial environment and that is the reason why the traditional two-stage procedure is preferred in cases where guided bone regeneration is required. Over the years, clinical guidelines were established for the implantʼs insertion. Specifically, the implant should be inserted with a low-trauma surgical technique. It should be placed with initial stability and should not be functionally loaded during a healing period (3-6 months). In conclusion, provided that these guidelines are followed, successful osseointegration is observed predictably for submerged implants as well as the non-submerged ones. KEY WORDS: Submerged implants, longevity, non-submerged-implants, osseointegration, peri-implant tissue Receivet on 5 th April, Accepted on 20 th March, Postgraduate Student 2 Associate Professor.

2 174 Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 χρόνων, η αντικατάσταση των ελλειπόντων δοντιών με επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις έχει εξελιχθεί σε μία ευρέως αποδεκτή μέθοδο θεραπείας για την αντιμετώπιση των μερικά και ολικά νωδών ασθενών. Αυτή η καινοτομία στη στοματική αποκατάσταση βασίστηκε στην έννοια της οστεοενσωμάτωσης η οποία είχε περιγραφεί, για πρώτη φορά, από τις ερευνητικές ομάδες των Bra nemark και συν. (1969, 1977) και των Schroeder και συν. (1976, 1978, 1981). Το βιολογικό αυτό φαινόμενο περιγράφηκε ως η εναπόθεση και ανάπτυξη οστίτη ιστού σε άμεση επαφή με την επιφάνεια του εμφυτεύματος 1. Τα εμφυτεύματα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τα διφασικά και τα μονοφασικά. Τα διφασικά εμφυτεύματα, που μέχρι σήμερα τουλάχιστον, αποτελούσαν την πλειονότητα των εμφυτευμάτων, ονομάζονται έτσι γιατί η τοποθέτηση και η ενεργοποίηση τους απαιτεί δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Κατά την πρώτη, πραγματοποιείται η χειρουργική τοποθέτησή τους εντός του οστού και η κάλυψή τους από βλεννογόνο. Με αυτόν τον τρόπο η επούλωση για την επίτευξη της οστεοενσωμάτωσης πραγματοποιείται σε ένα κλειστό προστατευμένο περιβάλλον. Σε δεύτερη φάση, μετά την περίοδο επούλωσης, ακολουθεί η αποκάλυψη του εμφυτεύματος και η συνένωσή του με το διαβλεννογόνιο κολόβωμα. Τα μονοφασικά εμφυτεύματα χαρακτηρίζονται από μία μόνο χειρουργική φάση, εκείνη της διάνοιξης και τοποθέτησης τους εντός του οστού 2. Μετά την είσοδο των εμφυτευμάτων στην επιστήμη της οδοντιατρικής οι κλινικές έρευνες αρχικά επικεντρώθηκαν κυρίως στο ποσοστό οστεοενσωμάτωσης που μπορεί να επιτευχθεί. Στα πρόσφατα χρόνια, αυξημένη προσοχή έχει δοθεί και στην περιεμφυτευματική περιοχή καθώς και στις αντιδράσεις των μαλακών ιστών γύρω από ένα εμφύτευμα μετά την τοποθέτησή του 3-7. Ωστόσο, υπάρχουν λίγες κλινικές έρευνες οι οποίες επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά των μαλακών ιστών που εντοπίζονται γύρω από το εμφύτευμα Είναι ευρέως γνωστό σήμερα, ότι για να θεωρηθεί ένα εμφύτευμα ως επιτυχές θα πρέπει να έχει οστεοενσωματωθεί πλήρως αλλά και να περιβάλλεται και από υγιείς περιεμφυτευματικούς ιστούς. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούται μία από τις δύο παραπάνω παραμέτρους οδηγούμαστε σε απώλεια του εμφυτεύματος. Με την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται μία προσπάθεια συλλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων δεδομένων που αφορούν την οστεοενσωμάτωση και μακροβιότητα τόσο των διφασικών όσο και των μονοφασικών εμφυτευμάτων. Περιγραφή διφασικών και μονοφασικών εμφυτευμάτων Πάλλα, Ζουλούμης Σήμερα, αυτό που χαρακτηρίζει τα εμφυτεύματα ως μονοφασικά ή διφασικά, πέρα από χειρουργικές προσεγγίσεις (ενός ή δύο χρόνων) είναι η διαφοροποίησή τους όσον αναφορά το διαβλεννογόνιο τμήμα. Διφασικό ονομάζεται εκείνο που απαρτίζεται από δύο τμήματα, το ενδοοστικό και το διαβλεννογόνιο κολόβωμα που συνδέεται με το ενδοοστικό μέσω μίας βίδας ή άλλης μορφής σύνδεσης. Μονοφασικό εμφύτευμα θεωρείται εκείνο που έχει σʼ έναν ενιαίο κορμό το ενδοοστικό τμήμα με το διαβλεννογόνιο, το οποίο εξέχει από το βλεννογόνο, είναι ορατό μέσα στο στόμα και φυσικά σε συνεχή επαφή με το στοματικό περιβάλλον 2. Σύγκριση των μονοφασικών και διφασικών εμφυτευμάτων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Από κλινικής απόψεως, τα μονοφασικά εμφυτεύματα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα 1. Συγκεκριμένα, το πιο σημαντικό προτέρημά τους είναι ότι απαιτούν μία χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση και ενεργοποίησή τους. Το γεγονός αυτό απαλλάσσει τον ασθενή από μία δεύτερη χειρουργική διαδικασία και αυτό συνεπάγεται λιγότερο πόνο καθώς και μικρότερης διάρκειας περίοδο επούλωσης. Επιπρόσθετα, έχει ως αποτέλεσμα για τον κλινικό οδοντίατρο να αφιερώνει λιγότερο χρόνο για κάθε ασθενή στον οποίο γίνεται τοποθέτηση εμφυτευμάτων και αυτό οδηγεί σε μείωση του κόστους θεραπείας. Επίσης, η προσθετική φάση μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα καθώς η περίοδος επούλωσης είναι μικρότερη. Τέλος, ένα ακόμη θετικό χαρακτηριστικό των μονοφασικών εμφυτευμάτων είναι ότι καταστούν δυνατή την κλινική παρακολούθηση τους κατά τη διάρκεια της περιόδου οστεοενσωμάτωσής τους. Από την άλλη μεριά, το σημαντικότερο πλεονέκτημα των διφασικών εμφυτευμάτων είναι ο μικρός κίνδυνος επιμόλυνσης που εμφανίζουν, καθώς η επούλωση για την επίτευξη της οστεοενσωμάτωσης πραγματοποιείται σε κλειστό προστατευμένο περιβάλλον 11. Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η τοποθέτηση μονοφασικών εμφυτευμάτων και να προτιμώνται τα διφασικά. Συγκεκριμένα: 1) σε περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση εμφυτευμάτων συνδυάζεται με κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση και το τραύμα θα πρέπει να είναι κλειστό και προστατευμένο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης και η έκθεση του οστού ή της μεμβράνης στο στοματικό περιβάλλον, 2) όταν το διαβλεννογόνιο τμήμα επηρεάζει το λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα της αποκατάστασης και 3) σε περιπτώσεις όπου πρέπει να αποφευχθεί η φόρτιση

3 Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος. 175 των εμφυτευμάτων κατά την περίοδο της οστεοενσωμάτωσης όταν η προσωρινή αποκατάσταση δεν μπορεί να τροποποιηθεί αποτελεσματικά ώστε να καταστεί δυνατό αυτό 12. Τοποθέτηση διφασικών εμφυτευμάτων με μονοφασικό τρόπο Τα τελευταία χρόνια, εφόσον δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία για την επιτυχή έκβαση των δύο μεθόδων, υπάρχει η δυνατότητα διφασικά εμφυτεύματα να τοποθετηθούν με μονοφασικό τρόπο Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της πρώτης χειρουργικής επέμβασης τοποθετείται και το διαβλεννογόνιο κολόβωμα και η επούλωση πραγματοποιείται σε επαφή με το στοματικό περιβάλλον χωρίς τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση. Η τεχνική αυτή σύμφωνα με τη μελέτη των Heydenrijk και συν. μπορεί να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα με την τεχνική χρήσης των διφασικών εμφυτευμάτων με το συμβατικό τρόπο 11. Αυτή η προσέγγιση από τη μία άποψη, προσφέρει το θετικό της μίας επέμβασης, αλλά από την άλλη αφήνει ένα μικροκενό ανάμεσα στο σώμα του εμφυτεύματος και στο διαβλεννογόνιο κολόβωμα στο επίπεδο της οστικής ακρολοφίας. Επίσης, η τεχνική αυτή δεν παρέχει όλα τα κλινικά πλεονεκτήματα των γνήσιων μονοφασικών ΙΤΙ εμφυτευμάτων, στα οποία ο αυχένας του εμφυτεύματος μαζί με το μικροκενό που καταλείπει, μετά την τοποθέτησή τους εντοπίζονται 2-3 mm εκτός της φατνιακής ακρολοφίας, περίπου στο επίπεδο των μαλακών ιστών 19 (Πίνακας Ι). Αντίθετα, παρουσιάζει ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα τα οποία παρατίθενται παρακάτω. Πρώτον, με αυτήν τη μέθοδο, όπου το μικροκενό εντοπίζεται επί ή πιο κάτω από το επίπεδο της ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Πλεονεκτήματα των μονοφασικών εμφυτευμάτων τα οποία έχουν τον αυχένα τους στο επίπεδο των μαλακών ιστών (Από Buser και συν. 1 ) 1) Πραγματοποίηση μίας χειρουργικής διαδικασίας Λιγότερος πόνος, μικρότερη περίοδος επούλωσης, μείωση του κόστους θεραπείας. 2) Απουσία του μικροκενού στο επίπεδο της οστικής φατνιακής ακρολοφίας Μικρότερη απορρόφηση της οστικής ακρολοφίας κατά τη διάρκεια της περιόδου επούλωσης και της επακόλουθης περιόδου λειτουργικής φόρτισης. Περισσότερο ευνοϊκή αναλογία στεφάνηςεμφυτεύματος 3) Με τον αυχένα του στο επίπεδο των μαλακών ιστών το εμφύτευμα: Είναι εύκολα προσβάσιμο για τις προσθετικές διαδικασίες Είναι εξαιρετικό υπόστρωμα για τις συγκολλούμενες ακίνητες αποκαταστάσεις φατνιακής ακρολοφίας κατά την περίοδο της επούλωσης, παρουσιάζεται μεγαλύτερη οστική απορρόφηση της ακρολοφίας, όπως παρουσιάστηκε σε μία πειραματική μελέτη σε κυνόδοντα της κάτω γνάθου (Hermann et al.,1997). Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με μονοφασικό τρόπο ή μετά την σύνδεση του διαβλεννογόνιου στηρίγματος σε διφασικά εμφυτεύματα, ακολουθεί οστική απορρόφηση της ακρολοφίας περίπου δύο χιλιοστά ακρορριζικά του μικροκενού. Αυτή η οστική απορρόφηση πραγματοποιείται γρήγορα στις 4 εβδομάδες της επούλωσης 20. Όπως φαίνεται λοιπόν, οι διαστάσεις του βιολογικού εύρους καθορίζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου επούλωσης όχι μόνο γύρω από τα φυσικά δόντια 21, αλλά και γύρω από τα εμφυτεύματα όπως αποδεικνύεται από πολλές πειραματικές μελέτες σε ζώα 5,6,22. Η οστική αυτή απώλεια των 2 mm από την ακρολοφία μπορεί να είναι μεγάλης σημασίας για περιοχές με μειωμένο ύψος οστού στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν εμφυτεύματα όπως τα πίσω τμήματα της κάτω και της άνω γνάθου, όπου τοποθετούνται συχνά εμφυτεύματα μικρού ύψους (<10 mm) 1. Δεύτερον, όταν το μικροκενό εντοπίζεται στο επίπεδο της οστικής ακρολοφίας οδηγεί σε ένα πιο μικρό μήκος εμφυτεύματος και σε ένα μεγαλύτερο μήκος στεφάνης. Αυτό συνεπάγεται να αυξάνεται η αναλογία στεφάνης-εμφυτεύματος, δημιουργώντας λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες 1. Μία τέτοια αναλογία μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο ευπαθής σε εμβιομηχανικές επιπλοκές όπως το χαλάρωμα ή η θραύση της βίδας ή του διαβλεννογόνιου στηρίγματος. Ακόμη, μπορεί να είναι ένας παράγοντας που συνεισφέρει στην ανάπτυξη εμβιομηχανικών επιπλοκών των διφασικών εμφυτευμάτων και ιδιαίτερα στις μονήρεις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις Τρίτον, η εντόπιση του αυχένα του εμφυτεύματος στο επίπεδο των μαλακών ιστών προσφέρει πολλά κλινικά πλεονεκτήματα και από προσθετικής απόψεως, καθώς είναι εύκολα προσβάσιμος για προσθετικές διαδικασίες όπως η λήψη του αποτυπώματος και προσφέρει μία εξαιρετική βάση για ακίνητες επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις σε σύγκριση με τις συμβατικές στεφάνες και γέφυρες 1. Παράγοντες που επηρεάζουν την οστεοενσωμάτωση και τη μακροβιότητά τους. Κλινικές αξιολογήσεις. Οι κλινικές έρευνες πάνω στα μονοφασικά εμφυτεύματα ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 70. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 χρόνων κλινικής εμπειρίας χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί τύποι εμφυτευμάτων κυρίως σε ασθενείς με πλήρως νωδή κάτω γνάθο. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών και η εξέλιξη των πρωτότυπων εμφυτευμάτων (πρωτότυπα C,F,E,K,H) και των προσθετικών

4 176 Πάλλα, Ζουλούμης τους στοιχείων οδήγησε το 1985 στη δημιουργία του ITI dental implant system (Institute Straumann- Waldenburg-Ελβετία) 19,27,28. Το σύστημα αυτό όπως σχεδιάστηκε το 1985 αποτελείται από τρεις τύπους εμφυτευμάτων: 1) συμπαγές κυλινδρικό και κοχλιωτό, 2) κοίλο κοχλιωτό και 3) κοίλο κυλινδρικό, συνοδευόμενα από συγκεκριμένα και τυποποιημένα χειρουργικά και προσθετικά εργαλεία και εξαρτήματα. Το σύστημα αναφέρεται ως Bonefit 19,27. Το ενδιαφέρον στα εμφυτεύματα αυτά ήταν ότι η εξωτερική τους επιφάνεια παρουσίαζε μία αδρότητα που επιτυγχάνετο με μία ιδιαίτερα δύσκολη τεχνική εξαέρωσης και εξακοντισμού του τιτανίου (plasma sprayed) στον τιτανιούχο πυρήνα του εμφυτεύματος. Εξαιτίας της τεχνικής αυτής τα εμφυτεύματα αυτά χαρακτηρίστηκαν ως TPS (Titanium Plasma Sprayed) και είχαν στόχο να επιτύχουν μία μεγαλύτερη επιφάνεια οστεοενσωμάτωσης, λόγω της ανώμαλης μικρομορφολογίας τους 2. H αξιολόγηση της επιβίωσής τους πραγματοποιήθηκε αναδρομικά και ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησής τους φάνηκε ότι το συμπαγές κοχλιωτό με επίστρωση TPS παρουσίαζε τα καλύτερα αποτελέσματα, με συνέπεια να αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και να ελαττωθεί η παραγωγή των άλλων δύο τύπων 29. Ο τύπος αυτός του εμφυτεύματος διέφερε από τα εμφυτεύματα του συστήματος Bra nemark, τα οποία τοποθετούνταν σε 2 φάσεις και είχαν λεία σχετικά επιφάνεια τέτοια που προσδίδει η διαδικασία αποκοπής και σχηματισμού των σπειρών. Το συμπαγές κοχλιωτό εμφύτευμα χρησιμοποιήθηκε αρχικά κυρίως στην αποκατάσταση πλήρους νωδής κάτω γνάθου με επένθετη οδοντοστοιχία υποστηριζόμενη με μεταλλική μπάρα 30. Η μεθοδολογία των μονοφασικών εμφυτευμάτων χρειάστηκε να υποστηριχτεί από μία σειρά ερευνητικών εργασιών που είχαν ως στόχο να αποδείξουν ότι μία τέτοια χειρουργική προσέγγιση, η οποία ουσιαστικά αναιρούσε τη θεωρία, πάνω στην οποία στηριζόταν η διφασική μέθοδος του Bra nemark, μπορούσε να είναι εξίσου επιτυχής 4,14,15,31,32. Συγκεκριμένα οι Buser και συν. (1990) 31, πραγματοποιώντας μία βραχυπρόθεσμη κλινική μελέτη, τοποθέτησαν 100 ITI εμφυτεύματα με τη μονοφασική μέθοδο σε 70 μερικά νωδούς ασθενείς. Τα αποτελέσματα μετά από ένα χρόνο έδειξαν 98% επιτυχία και οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι τα μονοφασικά εμφυτεύματα αποφέρουν μεγάλη προβλεψιμότητα για επιτυχή οστεοενσωμάτωση. Ο Mericske Stern και συν. (1994) 33 τοποθετώντας 66 ΙΤΙ εμφυτεύματα (τύπου F ή Bonefit) με μία μόνο χειρουργική διαδικασία σε 33 ολικά νωδούς ηλικιωμένους ασθενείς, οδηγήθηκαν στα ακόλουθα αποτελέσματα. Μετά από 5 χρόνια, παρατηρήθηκαν 2 απώλειες εμφυτευμάτων, δηλαδή 97% ποσοστό επιτυχίας. Επίσης, συμπέραναν ότι οι παράγοντες της αυξημένης ηλικίας και της μειωμένης δεξιότητας των ηλικιωμένων καθώς και οι συνθήκες που επικρατούν στη στοματική κοιλότητα, δεν οδηγούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης περιεμφυτευματικών λοιμώξεων. Σε μελέτη τους οι Bernard J-P. και συν. (1995) 13 τοποθέτησαν σε 5 ασθενείς με πλήρως νωδή κάτω γνάθο 10 εμφυτεύματα τύπου Bra nemark (από δύο στον καθένα) σε μία χειρουργική διαδικασία. Ο επανέλεγχος μετά από ένα χρόνο, έδειξε 100% επιτυχία για τα εμφυτεύματα αυτά και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι έχουν εξίσου επιτυχή αποτελέσματα είτε τοποθετηθούν με μονοφασικό είτε με διφασικό τρόπο. Ωστόσο, υποστηρίχτηκε ότι η παραπάνω έρευνα θα έπρεπε να διασταυρωθεί με μεταγενέστερες οι οποίες θα περιελάμβαναν μεγαλύτερο αριθμό κλινικών περιπτώσεων και χρονικό διάστημα παρατήρησης. Οι Βuser και συν. (1997) 29 διεξήγαγαν μία μακροπρόθεσμη, με πολλά κλινικά κέντρα, μελέτη, σύμφωνα με την οποία τοποθετήθηκαν 2359 μονοφασικά εμφυτεύματα σε 1003 ολικά και μερικά νωδούς ασθενείς. Τα αποτελέσματα μετά από χρονικό διάστημα 8 χρόνων (με ετήσιους επανελέγχους), έδειξαν ποσοστό επιτυχίας 93,3% και επιβίωσης 96,7% για τα μονοφασικά ΙΤΙ εμφυτεύματα. Οι Simonis και συν. (2010) 34 πραγματοποίησαν μία αναδρομική μελέτη κατά την οποία θέλησαν να μελετήσουν 162 μονοφασικά εμφυτεύματα τα οποία είχαν τοποθετήσει σε 76 ασθενείς το χρονικό διάστημα Στον επανέλεγχο, μετά από 16 χρόνια, συμμετείχαν 55 ασθενείς με 131 εμφυτεύματα και το ποσοστό επιβίωσης ήταν 82,94%. Τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκαν ήταν ότι σε αντίθεση με το μεγάλο ποσοστό επιβίωσης το οποίο παρατηρήθηκε οι βιολογικές επιπλοκές ήταν συχνές. Συγκεκριμένα οι ασθενείς με ιστορικό περιοδοντίτιδας είχαν χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης των εμφυτευμάτων τους καθώς επίσης ήταν και πιο επιρρεπείς σε επιπλοκές όπως περιεμφυτευματίτιδα. Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την απευθείας σύγκριση των δύο μεθόδων, δηλαδή τη μονοφασική και διφασική τοποθέτηση καθώς και τη σύγκριση στη μακροβιότητα αυτών των εμφυτευμάτων. Οι Mericske-Stern και συν. (1993) 35, έβαλαν εμφυτεύματα σε δύο ομάδες ασθενών σε δύο κλινικά κέντρα. Συγκεκριμένα, στο Τορόντο σε 25 ασθενείς μπήκαν 68 εμφυτεύματα (Bra nemark) με τη διφασική μέθοδο και στη Βιέννη σε 34 ασθενείς μπήκαν 74 μονοφασικά εμφυτεύματα (ΙΤΙ Bonefit). Μετά από χρονικό διάστημα 5 χρόνων (με ετήσιους επανελέγχους) τα ποσοστά επιτυχίας ήταν 91,2% και 92,2% στο Τορόντο και στη Βιέννη αντίστοιχα, γεγονός που αποδεικνύει ότι και οι δύο μέθοδοι ήταν εξίσου επιτυχείς.

5 Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος. 177 Οι Ericsson και συν. (1994) 14, με έρευνα που πραγματοποίησαν, κατέληξαν ότι τα εμφυτεύματα τύπου Bra nemark οστεοενσωματώνονται εξίσου καλά είτε τοποθετούνται με μονοφασική είτε με διφασική μέθοδο. Η ομάδα ασθενών που συμμετείχε αποτελούνταν από 11 ασθενείς με νωδή κάτω γνάθο (τα τελευταία 3 χρόνια). Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 33 εμφυτεύματα με μονοφασικό τρόπο και 30 με διφασικό. Στον κάθε ασθενή, η κάτω γνάθος χωρίστηκε σε δύο τεταρτημόρια και στο δεξιό τοποθετήθηκαν εμφυτεύματα με δύο χειρουργικές διαδικασίες ενώ στο αριστερό με μία. Τα ποσοστά επιτυχίας ήταν 93,9% για τα μονοφασικά και 100% για τα διφασικά ενώ η σύγκριση της οστεοενσωμάτωσής των στα δύο τεταρτημόρια έδειξε ασήμαντες αποκλίσεις σε επανελέγχους μετά από 12 και 18 μήνες. Ο ίδιος συγγραφέας με διαφορετική ομάδα ερευνητών, λίγα χρόνια αργότερα (Ericsson και συν., 1997) 15, διεξήγαγε και άλλη κλινική μελέτη με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επανελέγχων (5 χρόνια). Τόσο η τοποθέτηση όσο και η παρατήρηση των εμφυτευμάτων πραγματοποιήθηκαν με πανομοιότυπες διαδικασίες όπως και η προηγούμενη έρευνα του 1994 και κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα. Οι Heydenrijk και συν. (2002) 11, προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτημα κατά πόσο επιτυχής είναι η οστεοενσωμάτωση εμφυτευμάτων που αποτελούνται από δύο μέρη αλλά τοποθετούνται με μία χειρουργική επέμβαση, πραγματοποίησαν κλινική μελέτη που συμμετείχαν 40 ασθενείς και στους οποίους έγινε η τοποθέτηση από δύο εμφυτεύματα (τύπου ΙΜΖ) στον καθένα. Αυτά τα άτομα διαιρέθηκαν σε 2 ίδιες ομάδες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε στη μία μονοφασική μέθοδος και στην άλλη διφασική. Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, μετά από ένα χρόνο, έδειξαν ότι τα εμφυτεύματα που συγκροτούνται από 2 τμήματα οστεοενσωματώνονται με ίδια επιτυχία, είτε τοποθετηθούν με μονοφασικό είτε με διφασικό τρόπο. Οι Engquist και συν. (2005) 36, στην έρευνά τους, μελέτησαν 108 ασθενείς με νωδή κάτω γνάθο οι οποίοι διαιρέθηκαν σε τέσσερις ομάδες. Στην Α ομάδα τοποθετήθηκαν 120 εμφυτεύματα(bra nemark) με μία χειρουργική διαδικασία, στην Β ομάδα ο ίδιος αριθμός με δύο χειρουργικές επεμβάσεις, στην Γ ομάδα 88 κωνικά εμφυτεύματα τα οποία απαρτίζονταν από ένα τμήμα και τοποθετήθηκαν με μία επέμβαση και τέλος στην Δ ομάδα μπήκαν 104 εμφυτεύματα τα οποία δέχτηκαν άμεση φόρτιση. Τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκαν οι συγγραφείς μετά από τρία χρόνια και τα οποία σχετίζονται με την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση ήταν τα ακόλουθα: τα εμφυτεύματα τα οποία τοποθετήθηκαν σε δύο φάσεις είχαν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας (97,5%) σε σύγκριση με αυτά που μπήκαν με μία φάση (93,3%) και με αυτά που αποτελούνταν από ένα τμήμα και τοποθετήθηκαν με τον ίδιο τρόπο (93,2%). Ωστόσο οι διαφορές τους στα ποσοστά επιβίωσης και επιτυχίας αξιολογήθηκαν στατιστικά ως μη σημαντικές. Οι Esposito M. και συν. (2009) 37, με τη συστηματική ανασκόπηση που διεξήγαγαν, στην οποία συμπεριέλαβαν περιορισμένο αριθμό κλινικών ερευνών, είχαν ως στόχο τη σύγκριση της επιβίωσης των μονοφασικών και των διφασικών εμφυτευμάτων. Συγκεκριμένα, η ανασκόπηση περιέλαβε 5 κλινικές έρευνες. Σε αυτές συμμετείχαν συνολικά 239 ασθενείς στους οποίους τοποθετήθηκαν 761 εμφυτεύματα. Από αυτά 23 μονοφασικά απέτυχαν σε ένα σύνολο 11 ατόμων και 9 διφασικά απέτυχαν σε μία ομάδα 8 ασθενών. Η μετα-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην παραπάνω συστηματική ανασκόπηση έδειξε στατιστικά μη σημαντικές διαφορές στην αποτελεσματικότητα των δύο μεθόδων (διφασική και μονοφασική). Με κλινική έρευνά τους οι Cordaro και συν. (2009) 38, τοποθέτησαν σε 30 ασθενείς στη Ρώμη και στο Τορίνο, αμέσως μετά την εξαγωγή των δοντιών τους, 30 εμφυτεύματα από τα οποία τα 14 μπήκαν με διφασική μέθοδο και τα 16 με μονοφασική. Μετά από ένα χρόνο, το ποσοστό επιβίωσης για τα διφασικά ήταν 100% και 93,8% για τα μονοφασικά, διαφορά η οποία δεν αξιολογήθηκε ως σημαντική. Η μόνη κλινικά σημαντική διαφορά που παρατηρήθηκε μεταξύ των δύο ομάδων εμφυτευμάτων ήταν στο ύψος του κερατινοποιημένου ιστού μετά τη χειρουργική επέμβαση στον επανέλεγχο του ενός χρόνου, το οποίο ήταν μειωμένο στα διφασικά εμφυτεύματα σε σύγκριση με τα μονοφασικά. Ο Artzi Z. και συν. (2010) 39 πραγματοποίησαν κλινική μελέτη στην οποία χρησιμοποίησαν ως πειραματόζωα 7 σκύλους. Στον κάθε έναν από αυτούς τοποθέτησαν τέσσερα εμφυτεύματα με 4 διαφορετικούς τρόπους. Σε μία θέση έγινε συνδυασμός της τοποθέτηση του εμφυτεύματος και άμεση κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση, σε μία δεύτερη θέση μπήκε άμεσα το εμφύτευμα το οποίο πληρώθηκε με το αίμα της περιοχής και καλύφθηκε με μία μεμβράνη. Στην τρίτη θέση τοποθετήθηκε ένα εμφύτευμα, αφού είχε παρέλθει ένα εξάμηνο από τη διαδικασία της ΚΟΑ στην περιοχή αυτή και τέλος στην τέταρτη θέση μπήκε ένα εμφύτευμα σε περιοχή η οποία είχε επουλωθεί με τον φυσιολογικό τρόπο. Έγιναν επανέλεγχοι μετά από 8 και 16 μήνες οι οποίοι οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε κλινική διαφορά στην οστεοενσωμάτωση που επετεύχθη ανάμεσα στη μονοφασική τοποθέτηση του εμφυτεύματος σε συνδυασμό με την αναγέννηση του οστού και στην διφασική μέθοδο τοποθέτησης. Τέλος, ορισμένοι ερευνητές ασχολήθηκαν με την υγεία των περιεμφυτευματικών ιστών και κατά πόσο αυτή επηρεάζεται από τη τεχνική με τη οποία

6 178 Πάλλα, Ζουλούμης έγινε η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, δηλαδή με μία χειρουργική επέμβαση ή με δύο. Συγκεκριμένα, οι Abrahamsson και συν. (1999) 7 διεξήγαγαν μία πειραματική μελέτη σε 6 σκύλους στους οποίους εισήγαγαν 3 εμφυτεύματα στον καθένα με διφασικό τρόπο και μετά από 3 μήνες τοποθέτησαν ακόμα 3 εμφυτεύματα με μονοφασική μέθοδο. Η παρατήρηση, μετά από 9 μήνες, κατέδειξε ότι όλες οι μετρήσεις που έγιναν _ το ύψος του βλεννογόνου, το ποσοστό επαφής του οστού με το εμφύτευμα, η πυκνότητα του οστού γύρω από το εμφύτευμα κ.α. _ είχαν παρόμοια αποτελέσματα και για τις δύο τεχνικές. Ακόμη, σε κλινική έρευνα των Garcia και συν. (2008) 40, συμμετείχαν 31 ασθενείς στους οποίους τοποθετήθηκαν 42 μονοφασικά και 48 διφασικά εμφυτεύματα. Οι παράμετροι, οι οποίοι μελετήθηκαν 6 μήνες μετά την τοποθέτηση των τελικών αποκαταστάσεων, ήταν ο ουλικός δείκτης, ο δείκτης πλάκας και ανίχνευσης θυλάκων καθώς και ο δείκτης κερατινοποιημένου βλεννογόνου. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης των δύο τεχνικών έδειξαν ασήμαντες διαφορές στις μετρήσεις όλων των παραγόντων με εξαίρεση το εύρος του κερατινοποιημένου βλεννογόνου. Τα αποτελέσματα αυτά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης τα επόμενα χρόνια με περισσότερες και με μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος επανελέγχους έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί πια από τις δύο μεθόδους υπερτερεί. Συμπεράσματα - Συζήτηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την μακροβιότητα οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων (Από Buser και συν. 1 ) Σχετικοί με τον ασθενή : 1) Υγεία του ασθενή 2) Πυκνότητα του οστού στη λήπτρια περιοχή 3) Κάπνισμα 4) Βρουξισμός 5) Στοματική υγιεινή Σχετικοί με το εμφύτευμα: 1) Σχήμα 2) Διάμετρος 3) Μήκος 4) Επιφάνεια 5) Εντόπιση του μικροκενού Σχετικοί με την προσθετική: 1) Ναρθηκοποιημένες ή μη αποκαταστάσεις 2) Αμιγώς επιεμφυτευματικές ή μικτές αποκαταστάσεις 3) Αναλογία μήκους στεφάνης-εμφυτεύματος Αξιολογώντας πάνω από 35 χρόνια πειραματικών και κλινικών μελετών με αντικείμενο τα εμφυτεύματα, έχει αποδειχθεί ότι το μέγεθος της οστεοενσωμάτωσης που επιτυγχάνεται μετά την τοποθέτησή τους εξαρτάται όχι τόσο από τη θεραπευτική μέθοδο του κλινικού όσο από μία σειρά άλλων παραγόντων οι οποίοι απεικονίζουν την πολυπλοκότητα των πιθανών αιτιών αποτυχίας ενός εμφυτεύματος (Πίνακας ΙΙ) 1. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα μονοφασικά εμφυτεύματα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα από βιολογικής και κλινικής απόψεως. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην αυξημένη χρήση της τεχνικής αυτής τα τελευταία χρόνια κυρίως σε περιοχές των γνάθων χωρίς αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις (οπίσθια τμήματα). Αντιθέτως, σε περιοχές στις οποίες η αισθητική παίζει πρωτεύοντα ρόλο, καθώς επίσης και εκεί όπου απαιτείται κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση εξαιτίας έλλειψης οστίτη ιστού, προτιμάται η κλασική διφασική μέθοδος. Με την πάροδο του χρόνου, καθορίστηκαν κλινικές οδηγίες έτσι ώστε να επιτευχθεί επιτυχής οστεοενσωμάτωση στους ασθενείς. Συγκεκριμένα, το εμφύτευμα: 1) θα πρέπει να εισάγετε όσο περισσότερο ατραυματικά είναι εφικτό, αποφεύγοντας την υπερθέρμανση του οστού κατά τη διάρκεια της παρασκευής του φρεατίου, 2) θα πρέπει να τοποθετείται με αρχική σταθερότητα και 3) δεν θα πρέπει να φορτίζεται λειτουργικά κατά τη διάρκεια της περιόδου επούλωσης (3-6 μήνες) 1. Εφόσον εφαρμόζονται οι παραπάνω κανόνες και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πλειοψηφίας των κλινικών μελετών παρατηρείται επιτυχής οστεοενσωμάτωση τόσο στα διφασικά όσο και στα μονοφασικά εμφυτεύματα. Βιβλιογραφία 1. Buser D, Mericske-Stern R, Dula K, Lang N. Clinical Experience with One-Stage, Non-Submerged Dental Implants. Adv Dent Res 1999; 13: Μακρής Γ. Βιολογία Οδοντικών Εμφυτευμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. 2005, 3,4: Berglundh T, Lindhe J, Ericsson I, Marinello CP, Lilijenberg B, Thomsen P. The soft tissue barrier at implants and teeth. Clin Oral Impl Res 1991; 2: Abrahamsson I, Berglundh T, Wennstrom J, Lindhe J. The peri-implant hard and soft-tissues at different implant systems. A comparative study in the dog. Clin Oral Impl Res 1996; 7: Abrahamsson I, Berglundh T, Lindhe J. The mucosal barrier following abutment dis/reconnection. An experimental study in dogs. J Clin Periodontol 1997; 24: Berglundh T, Lindhe J. Dimension of the periimplant mucosa. Biological width revisited. J Clin Periodontol 1996; 23:971-3.

7 Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος Abrahamsson I, Berglundh T, Moon IS, Lindhe J. Peri-implant tissues at submerged and non-submerged titanium implants. J Clin Periodontol 1999; 26: Salama H, Salama MA, Garber DA, Adar P. Developing optimal peri implant papillae within the esthetic zone: guided soft tissue augmentation. J Esth Dent 1995; 126: van Steenberge D, Naert I. The first two-stage dental implant system and its clinical application. Periodontology ; 17: Small PN, Tarnow DP. Gingival recession around implants: a 1-year longitudinal prospective study. Int J Oral Maxillofac Implants 2000; 15: Heydenrijk K, Raghoebar GM, Meijer HJA, van der Reijden WA, van Winkelhoff A-J, Stegenga B. Twopart implants inserted in a one-stage or a two-stage procedure. A prospective comparative study. J Clin Periodontol 2002; 29: Roynesdal AK, Ambjornsen E, Haanaes HR. A comparison of 3 different endosseous nonsubmerged implants in edentulous mandibles: a clinical report. Int J Oral Maxillofac Implants 1999; 14: Bernard JP, Belser UC, Martinet JP, Borgis SA. Osseointegration of Bra nemark fixtures using a single-step operating technique. A preliminary prospective one-year study in the edentulous mandible. Clin Oral Impl Res 1995; 6: Ericsson I, Randow K, Glantz PO, Lindhe J, Nilner K. Clinical and radiographical features of submerged and nonsubmerged titanium implants. Clin Oral Impl Res 1994; 5: Ericsson I, Randow K, Nilner K, Petersson A. Some clinical and radiographical features of submerged and non-submerged titanium implants. A 5-year follow-up study. Clin Oral Impl Res 1997; 8: Barber HD, Seckinger RJ, Silverstein KA, Abughazaleh H. Comparison of soft tissue healing and osseointegration of IMZ implants placed in onestage and two-stage techniques: a pilot study. Implant Dent 1996; 5: Becker W, Becker BE, Israelson H, Lucchini JP, Handelsman M, Ammons W και συν. One-step surgical placement of Bra nemark implants: a prospective multicenter clinical study. Int J Oral Maxillofac Implants 1997; 12: Abrahamsson I, Berglundh T, Moon IS, Lindhe J. Peri-implant tissues at submerged and non-submerged titanium implants. J Clin Periodontol 1999; 26: Buser D, Schroeder A, Sutter F, Lang NP. The new concept of ITI hollow-cylinder and hollow-screw implants: Part 2. Clinical aspects, indications, and early clinical results. Int J Oral Maxillofac Implants 1988; 3: Hermann J, Cochran DL, Nummikoski PV, Buser D. Crestal bone changes around titanium implants. A radiographic evaluation of unloaded nonsubmerged and submerged implants in the canine mandible. J Periodontol 1997; 68: Gargiulo AW, Wentz FM, Orban B. Dimensions and relations of the dento gingival junction in humans. J Periodontol 1961; 32: Cochran DL, Hermann JS, Schenk RK, Higginbottom FL, Buser D. Biologic width around titanium implants: a histometric analysis of the implanto-gingival junction around unloaded and loaded nonsubmerged implants in the canine mandible. J Periodontol 1997; 68: Jemt T, Laney WR, Harris D, Henry PJ, Krogh PH, Polizzi G και συν. Osseointegrated implants for single tooth replacement: a 1-year report from a multicenter prospective study. Int J Oral Maxillofac Implants 1991; 6: Jemt T, Lindeń B, Lekholm U. Failures and complications in 127 consecutively placed fixed partial prostheses supported by Bra nemark implants: from prosthetic treatment to first annual checkup. Int J Oral Maxillofac Implants 1992; 7: Laney WR, Jemt T, Harris D, Henry PJ, Krogh PH, Polizzi G και συν. Osseointegrated implants for single-tooth replacement: progress report from a multicenter prospective study after 3 years. Int J Oral Maxillofac Implants 1994; 9: Henry PJ, Laney WR, Jemt T, Harris D, Krogh PH, Polizzi G και συν. Osseointegrated implants for single-tooth replacement: a prospective 5-years multicenter study. Int J Oral Maxillofac Implants 1996; 11: Sutter F, Schroeder A, Buser D. The new concept of ITI hollow-cylinder and hollow-screw implants. 1. Engineering and design. Int J Oral Maxillofac Implants 1988; 3: Sutter F, Weber HP, Sorensen J, Belser UC. The new restorative concept of the ITI Dental Implant System: design and engineering. Int J Periodont Restor Dent 1993; 13: Buser D, Mericske-Stern R, Bernard JP, Behneke A, Behneke N, Hirt HP και συν. Long-term evaluation of non-submerged ITI implants. I. An 8-year life table analysis of a prospective multicenter study with 2359 implants. Clin Oral Impl Res 1997; 8: Babbush C, Kent JN, Misiek DJ. Titanium plasmasprayed (TPS) screw implants for the reconstruction of the edentulous mandible. J Oral Maxillofac Surg 1986; 44: Buser D, Weber HP, Lang NP. Tissue integration of non-submerged implants. 1-year results of a prospective study with 100 ITI hollow-cylinder and hollow-screw implants. Clin Oral Impl Res 1990; 1: Weber S, Buser D, Donath K, Fiorellini JP,

8 180 Πάλλα, Ζουλούμης Doppalapudi V, Paquette D.και συν.comparison of healed tissues adjacent to submerged and nonsubmerged unloaded titanium dental implants. Clin Oral Impl Res 1996; 7: Mericske-Stern R, Steinlin Schaffner T, Marti P, Geering AH. Peri-implant mucosal aspects of ITI implants supporting overdentures. A five-year longitudinal study. Clin Oral Impl Res 1994; 5: Simonis P, Dufour T, Tenenbaum H. Long-term implant survival and success: a year follow-up of non-submerged dental implants. Clin Oral Impl Res 2010; 21: Mericske-Stern R, Zarb G. Overdentures: An Alternative Implant Methodology for Edentulous Patients. Int J Prosth 1993; 6: Engquist B, Astrand P, Anzen B, Dahlgren S, Engquist E, Feldmann H και συν. Simplified Methods of Implant Treatment in the Edentulous Lower Jaw: A 3-Year Follow-Up Report of a Controlled Prospective Study of One-Stage versus Two-Stage Surgery and Early Loading. Clin Implant Dent Relat Res 2005; 7: Esposito M, Grusovin MG, Chew YS, Coulthard P, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: 1-versus 2- stage implant placement. Cochrane Database Syst Rev 2009; 3:CD Cordaro L, Torsello F, Roccuzzo M. Clinical outcome of submerged vs. non-submerged implants placed in fresh extraction sockets. Clin Oral Impl Res 2009; 20: Artzi Z, Nemcovsky CE, Tal H Weinberg E, Weinreb M, Prasad H, Rohrer MD και συν. Simultaneous versus two-sage implant placement and guided bone regeneration in the canine: histomorphometry at 8 and 16 months. J Clin Periodontol 2010; 37: Garcia RV, Kraehenmann MA, Bezerra FJB, Mendes CMC, Rapp GE. Clinical analysis of the soft tissue integrated of non-submerged (ITI) and submerged (3i) implants: a prospective controlled cohort study. Clin Oral Impl Res 2008)19:991-6.

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLATFORM- SWITCHING) ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΦΑΡ Η* επεµβάσεων, η ταχύτερη ολοκλήρωση της εµφυτευµατικής αποκατάστασης και η άριστη αισθητική αποκατάσταση

Α. ΦΑΡ Η* επεµβάσεων, η ταχύτερη ολοκλήρωση της εµφυτευµατικής αποκατάστασης και η άριστη αισθητική αποκατάσταση ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(2): 51-62 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑΣ; Α. ΦΑΡ Η* Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ α άµεσα µετεξακτικά εµφυτεύµατα έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η τοποθέτηση οδοντικών οστεοενσωµατούµενων εµφυτευµάτων, είναι µία επιτυχηµένη διαδικασία, σε

Η τοποθέτηση οδοντικών οστεοενσωµατούµενων εµφυτευµάτων, είναι µία επιτυχηµένη διαδικασία, σε ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(3): 97-103 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΜΝΟΥ Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ*, Ν. ΣΟΛ ΑΤΟΣ**, Σ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Η τοποθέτηση οδοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ α οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα αποτελούν πλέον µέρος της καθηµερινής οδοντιατρικής πράξης στη

Τ α οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα αποτελούν πλέον µέρος της καθηµερινής οδοντιατρικής πράξης στη ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(4): 155-164 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ. (PLATFORM SWITCH). Ν. ΣΟΛ ΑΤΟΣ*, Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ**, Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ***, Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ****,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό.

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό. Βιβλιογραφία Claffey N, Clarke E, Polyzois I, Renvert S. (2008) Surgical treatment of peri-implantitis.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Π. Mακρής. Eιδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήµιο Pennsylvania - Philadelphia - HΠA και στο Πανεπιστήµιο Paris V - Γαλλία

Γιώργος Π. Mακρής. Eιδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήµιο Pennsylvania - Philadelphia - HΠA και στο Πανεπιστήµιο Paris V - Γαλλία Γιώργος Π. Mακρής Eιδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήµιο Pennsylvania - Philadelphia - HΠA και στο Πανεπιστήµιο Paris V - Γαλλία Eπίκουρος Kαθηγητής Eργαστήριο Προληπτικής Oδοντιατρικής Περιοδοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της Οδοντικά Εμφυτεύματα Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση Με την υποστήριξη της ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η επιτυχία στη θεραπεία με εμφυτεύματα δεν εξαρτάται μόνο από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Συγκριτική μελέτη εφαρμογής διαφορετικών χειρουργικών τεχνικών για αποκάλυψη οδοντικών εμφυτευμάτων Πιλοτική μελέτη ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΩ Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Impladend PROGRAMME th Friday May 7 09:00-10:30 Vertical and Horizontal

Διαβάστε περισσότερα

Οι εταιρείες. σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting. 19-20 Ιουνίου 2015

Οι εταιρείες. σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting. 19-20 Ιουνίου 2015 Οι εταιρείες & 1ο σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting 19-20 Ιουνίου 2015 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Hakan Ozyuvaci Αχιλλέας Κατσούπας Πελοπίδας Ι. Λομβαρδάς Κλεάνθης Μανωλάκης Αλέξανδρος Μανωλάκης Αίθουσα σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων

Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων Αγαπητέ ασθενή, Αυτός ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει σε κάθε στάδιο του θεραπευτικού σας ταξιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ελεύθερα όπως επιθυμείτε. Όπως θα δείτε μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις

Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2015/2016 Novadental ΕΠΕ. Βερανζέρου 23, 10432 Αθήνα Tηλ.: 210 5233 307, Fax: 210 5237 657 www.novamind.gr - www.novadental.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Υ Κ ΩΣ Ι Κ Ο Σ Ι ΑΤ Ρ -Κ ΥΡ Η Ν Ε Ι ΑΣ Ο Ο ΝΤ 1968 Ι ΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ KΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σάββατο 21 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών

Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών Eμφυτευματολογία ΣTOMA 00; 8 : 4 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών E. TΣAΛIΓOΠOYΛOY, Σ. ΣTEΦANIΔOY,M.KOKOTH Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Καρκαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δήμος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μπομπέτσης, Λέκτορας

Ηρακλής Καρκαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δήμος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μπομπέτσης, Λέκτορας 1 Για τον παρόντα Οδηγό συνεργάστηκαν μέλη ΔΕΠ από όλα τα εμπλεκόμενα Εργαστήρια/ Κλινικές (Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Περιοδοντολογία, Προσθετική, Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος)

Διαβάστε περισσότερα

Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Αισθητική προσέγγιση: είναι συμβατή η τέχνη με την επιστήμη;

Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Αισθητική προσέγγιση: είναι συμβατή η τέχνη με την επιστήμη; Σας προσκαλούμε στο: 3ο Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Ομιλητές Dr. Georg Bayer - MDT. Stephan Adler Άμεση ακίνητη αποκατάσταση σε νωδούς ασθενείς. Dr. Franziska Beer

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη.

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Διπλωματική Διατριβή Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Κυριάκος Φ. Λιβέρδος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Tι είναι ο οστίτης ιστός;... 17 2. Λειτουργία οστεοβλαστών και οστεοκλαστών... 20 3. Το οστικό αυτομόσχευμα, ως κύρια επιλογή στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ Ο ΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΤΟΥΣΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Παρασκευάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Rοdopi Κοursoumi Dimitris Papageorgiou Christos Lεnιtsas. Ioannis Aetopoulos Violetta Founti Beϊ

Rοdopi Κοursoumi Dimitris Papageorgiou Christos Lεnιtsas. Ioannis Aetopoulos Violetta Founti Beϊ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Εξαμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS A six month issue of the Thessalian Stomatologic Society of Greece ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ EΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ EΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ EΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Διπλωματική διατριβή Η επίδραση του μακροσκοπικού σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 Κάπνισμα, περιοδοντική νόσος και υγιεινή του στόματος Νίκος Α. Ευθυμιάδης, D.D.S., M.Sc. Οδοντίατρος-Περιοδοντολόγος Τι είναι η περιοδοντίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

OΣΤΕΟΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

OΣΤΕΟΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,67(4): 157-163 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ OΣΤΕΟΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝΝΟΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Θ. ΛΙΛΛΗΣ*, Γ. ΚΑΣΦΙΚΗΣ** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Η χρήση των οστεοενσωµατούµενων εµφυτευµάτων για

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Υπεροχή στη σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου

Υπεροχή στη σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου Υπεροχή στη σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου PALACOS ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου στην αρθροπλαστική. Για πάνω από 50 χρόνια, το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τι σημαίνει σωστή στοματική υγιεινή; Η σωστή στοματική υγιεινή μας εξασφαλίζει στόμα υγιές και ευχάριστη αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF HEALTH SCIENCES FACULTY OF MEDICINE POST-GRADUATE PROGRAM IN CLINICAL AND CLINICAL LABORATORY SPECIALTIES

UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF HEALTH SCIENCES FACULTY OF MEDICINE POST-GRADUATE PROGRAM IN CLINICAL AND CLINICAL LABORATORY SPECIALTIES UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF HEALTH SCIENCES FACULTY OF MEDICINE POST-GRADUATE PROGRAM IN CLINICAL AND CLINICAL LABORATORY SPECIALTIES PhD Thesis Osseo-Integration Assessment by means of Digital Panoramic

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft 1 2 3 4 5 6 Μέγεθος βούρτσας TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft Αυτή η μοναδική σειρά από μεσοδόντια βουρτσάκια έχει ειδικά επιλεγμένες, πολύ μαλακές ίνες για απαλό καθάρισμα. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΙΑΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗΣ ΑΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο Νίκος Τσέλιος Eιδικός Προσθετολόγος Απόφοιτος University of Michigan και Baylor College of Dentistry, USA Επιστημονικός Συνεργάτης Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιάζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Ιστορία Ενδομυελικής Ήλωσης Τοποθέτηση Περιφερικών Κοχλιών αύξηση σταθερότητας οστεοσύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

10/4/2013. Οδοντικός τύπος του κουνελιού

10/4/2013. Οδοντικός τύπος του κουνελιού Οδοντικά προβλήματα των κουνελιών και των τρωκτικών Σεραφείμ Αθ. Παπαδημητρίου επ. καθηγητής Κλινική Ζώων Συντροφιάς Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο τα κουνέλια όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Prosthodontic Crossroads:

Prosthodontic Crossroads: Tufts Prosthodontic Alumni Charitable Organization Inc. (Greek Chapter) Prosthodontic H Προσθετική σε σταυροδρόμι: Εκεί όπου το Παλιό Μονοπάτι συναντά το Νέο Δρόμο Ѳεσσαλονίκη 24-25 Ιανουαρίου 2015 Porto

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

www.endomak.com.mk www.endomak.mk

www.endomak.com.mk www.endomak.mk www.endomak.com.mk Τι είναι η Endomak Η ENDOMAK είναι ιδιωτική οδοντιατρική κλινική με πολυετή επιτυχημένη πορεία και έχει εξαιρετική εμπειρία στη Γενική Οδοντιατρική, στην Ενδοδοντική, στην Κοσμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για το ζολεδρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

12:00-12:30 coffee break 12:30-14:00 Συλβέστρος Σπύρος - Αργυρόπουλος Νικόλαος Α) ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΑΥΞΗΣΗΣ

12:00-12:30 coffee break 12:30-14:00 Συλβέστρος Σπύρος - Αργυρόπουλος Νικόλαος Α) ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΑΥΞΗΣΗΣ Η Οργανωτική Επιτροπή και ο φιλοξενών Οδοντιατρικός Σύλλογος Κοζάνης, σας προσκαλούν στην 7η Επιστημονική Σύνοδο Δυτικής Μακεδονίας που τελείται στην Κοζάνη 10 & 11 Δεκεμβρίου 2011. Για κάθε συμμετέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Έτος Ακαδημαϊκές Μονάδες (Τμήμα/Σχολή) ΟΜ.Ε.Α. ΜΟ.ΔΙ.Π ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ζ.Σ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Οδοντίατρος Ιατρός Ειδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήμιο Pennsylvania ΗΠΑ Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Περιοδοντολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Fellow

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε)

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟ ΟΣ Mediterranean Hotel 35, Cos str. 85100 Rhodes, Greece Tel.: +30 22410 24661, ISDN Line: +3022410 97000 Fax: +30 22410 22828

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΚΤΙΚΗΣ Τοπικά αναισθητικά µε όξινη pka είναι: Η άµεση αντιµετώπιση θυρεοειδικής κρίσης στο οδοντιατρείο περιλαµβάνει: Φροντίδα για άµεση µεταφορά του ασθενή σε νοσηλευτική µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Da Vinci εντυπωσιακή τεχνολογία που αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων

Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων Γιώργος Κ. Μιχελινάκης DDS, MSc, MPhil Προσθετολόγος, Κρήτη Εισαγωγή Στην ακίνητη οδοντική προσθετική,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

λαπαροσκοπικά εργαλεία.

λαπαροσκοπικά εργαλεία. 1η Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα., Κεντρικά Χειρουργεία, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, 3Παθολογοανατομικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών 1

Διαβάστε περισσότερα

Oral & Maxillofacial Surgery Department, Poriya Governmental Hospital Tiberias. Israel (Head: Zvi Laster D.M.D)

Oral & Maxillofacial Surgery Department, Poriya Governmental Hospital Tiberias. Israel (Head: Zvi Laster D.M.D) Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 3-14 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 3-14 3 Invited Author Φατνιακή διατατική οστεογένεση Διεύρυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης ΟΡΙΣΜΟΙ CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης CT SCAN= Τομογραφία (δημιουργείται από το CBCT ή CBVT

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 Implantology Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική Botox & Dermal Filler Live Surgery Aesthetic Dentistry Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 GRAND HOTEL PALACE Μοναστηρίου 305-307,

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τεχνολογία Α λυκείου 7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ Α ΤΜΗΜΑ 3 Ο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2

Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2 1 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης

Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιανουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή ανάλυση της κατάστασης 2. Στρατηγικοί Στόχοι 3. Τακτική Προσέγγιση 4. Τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 -ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΛ 2810 327988 6937 363 880 Η αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα