Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος."

Transcript

1 Στοματική Χειρουργική ΣTOMA 2013; 41: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος. ΕΛ.-ΣΩΤ. ΠΑΛΛΑ 1Α, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ 2Β Α Τομέας Προσθετικής, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Β Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ. One-stage and two-stage implants. The affection of the type of the implants on their osseointegration and their longevity. EL.-SOT. PALLA 1Α, L. ZOULOUMIS 2Β Α Department of Prosthodontics, Dental Faculty of Aristotle University of Thessaloniki Β Department of OMFS, Dental Faculty of Aristotle University of Thessaloniki Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συλλογή και αξιολόγηση των σύγχρονων δεδομένων που αφορούν την περιγραφή, οστεοενσωμάτωση και μακροβιότητα τόσο των διφασικών όσο και των μονοφασικών εμφυτευμάτων. Σήμερα, αυτό που χαρακτηρίζει τα εμφυτεύματα ως μονοφασικά ή διφασικά πέρα από χειρουργικές προσεγγίσεις (ενός ή δύο χρόνων) είναι η διαφοροποίησή τους όσον αναφορά το διαβλεννογόνιο τμήμα. Το διφασικό εμφύτευμα απαρτίζεται από δύο τμήματα, το ενδοοστικό και το διαβλεννογόνιο κολόβωμα που συνδέεται με το ενδοοστικό μέσω μιας βίδας ή άλλης μορφής σύνδεσης. Το μονοφασικό έχει σʼ έναν ενιαίο κορμό το ενδοοστικό τμήμα με το διαβλεννογόνιο, το οποίο εξέχει από το βλεννογόνο, είναι ορατό στο στόμα και σε συνεχή επαφή με το στοματικό περιβάλλον. Για την τοποθέτηση και ενεργοποίησή τους απαιτείται μία μόνο χειρουργική επέμβαση, κάτι που συνεπάγεται λιγότερο κόστος και πόνο, και αμεσότερη έναρξη της προσθετικής αποκατάστασης. Ωστόσο, ο κίνδυνος επιμόλυνσης είναι μεγαλύτερος από εκείνον που παρατηρείται στα διφασικά εμφυτεύματα καθώς η επούλωση για την επίτευξη της οστεοενσωμάτωσης στα τελευταία πραγματοποιείται σε κλειστό προστατευμένο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτόν, τα διφασικά εμφυτεύματα ενδείκνυνται περισσότερο σε περιπτώσεις που επιβάλλεται και οστική αναγέννηση. Για την τοποθέτηση εμφυτεύματος είναι σημαντική η κατά το δυνατό ατραυματική προσπέλαση στο οστό και αποφυγή υπερθέρμανσης κατά τη διάνοιξη φρεατίου, η ικανοποιητική αρχική σταθερότητα και η αποφυγή λειτουργικής φόρτισης κατά τη διάρκεια της περιόδου επούλωσης (3-6 μήνες). Το συμπέρασμα είναι ότι εφόσον εφαρμόζονται οι παραπάνω κανόνες, παρατηρείται επιτυχής οστεοενσωμάτωση τόσο στα διφασικά όσο και στα μονοφασικά εμφυτεύματα. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Διφασικά εμφυτεύματα, μακροβιότητα, μονοφασικά εμφυτεύματα, οστεοενσωμάτωση, περιεμφυτευματικοί ιστοί Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 2 Αναπληρωτής Καθηγητής Summary The purpose of this study is the collection and the evaluation of the modern data about the description, the osseointegration and the longevity of the submerged and the non-submerged implants. Today, the distinction between the one-stage and the two-stage implants, apart from the surgical procedures which they demand(one or two), is based on their differentiation as far as the transmucosal part concerned. The submerged implant consists of two parts, the part that is inside the bone and the transmucosal part which is connected with the previous one with a screw or another type of connection. The non-submerged implant consists of only one part which sticks out the mucosa; it is visible in the oral cavity and has a continuous interaction with it. Also, only one surgical intervention is required for its installation and activation. This fact results in reduced treatment cost and less pain for the patient. Furthermore, the prosthetic phase can start earlier because there is no wound-healing period involved related to a second surgical procedure. On the other hand, the risk of infection is bigger for the one-stage implants in comparison with the risk for the two-stage implants since the peri-implant tissue is allowed to heal separate from the oral microbial environment and that is the reason why the traditional two-stage procedure is preferred in cases where guided bone regeneration is required. Over the years, clinical guidelines were established for the implantʼs insertion. Specifically, the implant should be inserted with a low-trauma surgical technique. It should be placed with initial stability and should not be functionally loaded during a healing period (3-6 months). In conclusion, provided that these guidelines are followed, successful osseointegration is observed predictably for submerged implants as well as the non-submerged ones. KEY WORDS: Submerged implants, longevity, non-submerged-implants, osseointegration, peri-implant tissue Receivet on 5 th April, Accepted on 20 th March, Postgraduate Student 2 Associate Professor.

2 174 Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 χρόνων, η αντικατάσταση των ελλειπόντων δοντιών με επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις έχει εξελιχθεί σε μία ευρέως αποδεκτή μέθοδο θεραπείας για την αντιμετώπιση των μερικά και ολικά νωδών ασθενών. Αυτή η καινοτομία στη στοματική αποκατάσταση βασίστηκε στην έννοια της οστεοενσωμάτωσης η οποία είχε περιγραφεί, για πρώτη φορά, από τις ερευνητικές ομάδες των Bra nemark και συν. (1969, 1977) και των Schroeder και συν. (1976, 1978, 1981). Το βιολογικό αυτό φαινόμενο περιγράφηκε ως η εναπόθεση και ανάπτυξη οστίτη ιστού σε άμεση επαφή με την επιφάνεια του εμφυτεύματος 1. Τα εμφυτεύματα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τα διφασικά και τα μονοφασικά. Τα διφασικά εμφυτεύματα, που μέχρι σήμερα τουλάχιστον, αποτελούσαν την πλειονότητα των εμφυτευμάτων, ονομάζονται έτσι γιατί η τοποθέτηση και η ενεργοποίηση τους απαιτεί δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Κατά την πρώτη, πραγματοποιείται η χειρουργική τοποθέτησή τους εντός του οστού και η κάλυψή τους από βλεννογόνο. Με αυτόν τον τρόπο η επούλωση για την επίτευξη της οστεοενσωμάτωσης πραγματοποιείται σε ένα κλειστό προστατευμένο περιβάλλον. Σε δεύτερη φάση, μετά την περίοδο επούλωσης, ακολουθεί η αποκάλυψη του εμφυτεύματος και η συνένωσή του με το διαβλεννογόνιο κολόβωμα. Τα μονοφασικά εμφυτεύματα χαρακτηρίζονται από μία μόνο χειρουργική φάση, εκείνη της διάνοιξης και τοποθέτησης τους εντός του οστού 2. Μετά την είσοδο των εμφυτευμάτων στην επιστήμη της οδοντιατρικής οι κλινικές έρευνες αρχικά επικεντρώθηκαν κυρίως στο ποσοστό οστεοενσωμάτωσης που μπορεί να επιτευχθεί. Στα πρόσφατα χρόνια, αυξημένη προσοχή έχει δοθεί και στην περιεμφυτευματική περιοχή καθώς και στις αντιδράσεις των μαλακών ιστών γύρω από ένα εμφύτευμα μετά την τοποθέτησή του 3-7. Ωστόσο, υπάρχουν λίγες κλινικές έρευνες οι οποίες επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά των μαλακών ιστών που εντοπίζονται γύρω από το εμφύτευμα Είναι ευρέως γνωστό σήμερα, ότι για να θεωρηθεί ένα εμφύτευμα ως επιτυχές θα πρέπει να έχει οστεοενσωματωθεί πλήρως αλλά και να περιβάλλεται και από υγιείς περιεμφυτευματικούς ιστούς. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούται μία από τις δύο παραπάνω παραμέτρους οδηγούμαστε σε απώλεια του εμφυτεύματος. Με την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται μία προσπάθεια συλλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων δεδομένων που αφορούν την οστεοενσωμάτωση και μακροβιότητα τόσο των διφασικών όσο και των μονοφασικών εμφυτευμάτων. Περιγραφή διφασικών και μονοφασικών εμφυτευμάτων Πάλλα, Ζουλούμης Σήμερα, αυτό που χαρακτηρίζει τα εμφυτεύματα ως μονοφασικά ή διφασικά, πέρα από χειρουργικές προσεγγίσεις (ενός ή δύο χρόνων) είναι η διαφοροποίησή τους όσον αναφορά το διαβλεννογόνιο τμήμα. Διφασικό ονομάζεται εκείνο που απαρτίζεται από δύο τμήματα, το ενδοοστικό και το διαβλεννογόνιο κολόβωμα που συνδέεται με το ενδοοστικό μέσω μίας βίδας ή άλλης μορφής σύνδεσης. Μονοφασικό εμφύτευμα θεωρείται εκείνο που έχει σʼ έναν ενιαίο κορμό το ενδοοστικό τμήμα με το διαβλεννογόνιο, το οποίο εξέχει από το βλεννογόνο, είναι ορατό μέσα στο στόμα και φυσικά σε συνεχή επαφή με το στοματικό περιβάλλον 2. Σύγκριση των μονοφασικών και διφασικών εμφυτευμάτων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Από κλινικής απόψεως, τα μονοφασικά εμφυτεύματα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα 1. Συγκεκριμένα, το πιο σημαντικό προτέρημά τους είναι ότι απαιτούν μία χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση και ενεργοποίησή τους. Το γεγονός αυτό απαλλάσσει τον ασθενή από μία δεύτερη χειρουργική διαδικασία και αυτό συνεπάγεται λιγότερο πόνο καθώς και μικρότερης διάρκειας περίοδο επούλωσης. Επιπρόσθετα, έχει ως αποτέλεσμα για τον κλινικό οδοντίατρο να αφιερώνει λιγότερο χρόνο για κάθε ασθενή στον οποίο γίνεται τοποθέτηση εμφυτευμάτων και αυτό οδηγεί σε μείωση του κόστους θεραπείας. Επίσης, η προσθετική φάση μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα καθώς η περίοδος επούλωσης είναι μικρότερη. Τέλος, ένα ακόμη θετικό χαρακτηριστικό των μονοφασικών εμφυτευμάτων είναι ότι καταστούν δυνατή την κλινική παρακολούθηση τους κατά τη διάρκεια της περιόδου οστεοενσωμάτωσής τους. Από την άλλη μεριά, το σημαντικότερο πλεονέκτημα των διφασικών εμφυτευμάτων είναι ο μικρός κίνδυνος επιμόλυνσης που εμφανίζουν, καθώς η επούλωση για την επίτευξη της οστεοενσωμάτωσης πραγματοποιείται σε κλειστό προστατευμένο περιβάλλον 11. Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η τοποθέτηση μονοφασικών εμφυτευμάτων και να προτιμώνται τα διφασικά. Συγκεκριμένα: 1) σε περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση εμφυτευμάτων συνδυάζεται με κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση και το τραύμα θα πρέπει να είναι κλειστό και προστατευμένο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης και η έκθεση του οστού ή της μεμβράνης στο στοματικό περιβάλλον, 2) όταν το διαβλεννογόνιο τμήμα επηρεάζει το λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα της αποκατάστασης και 3) σε περιπτώσεις όπου πρέπει να αποφευχθεί η φόρτιση

3 Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος. 175 των εμφυτευμάτων κατά την περίοδο της οστεοενσωμάτωσης όταν η προσωρινή αποκατάσταση δεν μπορεί να τροποποιηθεί αποτελεσματικά ώστε να καταστεί δυνατό αυτό 12. Τοποθέτηση διφασικών εμφυτευμάτων με μονοφασικό τρόπο Τα τελευταία χρόνια, εφόσον δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία για την επιτυχή έκβαση των δύο μεθόδων, υπάρχει η δυνατότητα διφασικά εμφυτεύματα να τοποθετηθούν με μονοφασικό τρόπο Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της πρώτης χειρουργικής επέμβασης τοποθετείται και το διαβλεννογόνιο κολόβωμα και η επούλωση πραγματοποιείται σε επαφή με το στοματικό περιβάλλον χωρίς τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση. Η τεχνική αυτή σύμφωνα με τη μελέτη των Heydenrijk και συν. μπορεί να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα με την τεχνική χρήσης των διφασικών εμφυτευμάτων με το συμβατικό τρόπο 11. Αυτή η προσέγγιση από τη μία άποψη, προσφέρει το θετικό της μίας επέμβασης, αλλά από την άλλη αφήνει ένα μικροκενό ανάμεσα στο σώμα του εμφυτεύματος και στο διαβλεννογόνιο κολόβωμα στο επίπεδο της οστικής ακρολοφίας. Επίσης, η τεχνική αυτή δεν παρέχει όλα τα κλινικά πλεονεκτήματα των γνήσιων μονοφασικών ΙΤΙ εμφυτευμάτων, στα οποία ο αυχένας του εμφυτεύματος μαζί με το μικροκενό που καταλείπει, μετά την τοποθέτησή τους εντοπίζονται 2-3 mm εκτός της φατνιακής ακρολοφίας, περίπου στο επίπεδο των μαλακών ιστών 19 (Πίνακας Ι). Αντίθετα, παρουσιάζει ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα τα οποία παρατίθενται παρακάτω. Πρώτον, με αυτήν τη μέθοδο, όπου το μικροκενό εντοπίζεται επί ή πιο κάτω από το επίπεδο της ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Πλεονεκτήματα των μονοφασικών εμφυτευμάτων τα οποία έχουν τον αυχένα τους στο επίπεδο των μαλακών ιστών (Από Buser και συν. 1 ) 1) Πραγματοποίηση μίας χειρουργικής διαδικασίας Λιγότερος πόνος, μικρότερη περίοδος επούλωσης, μείωση του κόστους θεραπείας. 2) Απουσία του μικροκενού στο επίπεδο της οστικής φατνιακής ακρολοφίας Μικρότερη απορρόφηση της οστικής ακρολοφίας κατά τη διάρκεια της περιόδου επούλωσης και της επακόλουθης περιόδου λειτουργικής φόρτισης. Περισσότερο ευνοϊκή αναλογία στεφάνηςεμφυτεύματος 3) Με τον αυχένα του στο επίπεδο των μαλακών ιστών το εμφύτευμα: Είναι εύκολα προσβάσιμο για τις προσθετικές διαδικασίες Είναι εξαιρετικό υπόστρωμα για τις συγκολλούμενες ακίνητες αποκαταστάσεις φατνιακής ακρολοφίας κατά την περίοδο της επούλωσης, παρουσιάζεται μεγαλύτερη οστική απορρόφηση της ακρολοφίας, όπως παρουσιάστηκε σε μία πειραματική μελέτη σε κυνόδοντα της κάτω γνάθου (Hermann et al.,1997). Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με μονοφασικό τρόπο ή μετά την σύνδεση του διαβλεννογόνιου στηρίγματος σε διφασικά εμφυτεύματα, ακολουθεί οστική απορρόφηση της ακρολοφίας περίπου δύο χιλιοστά ακρορριζικά του μικροκενού. Αυτή η οστική απορρόφηση πραγματοποιείται γρήγορα στις 4 εβδομάδες της επούλωσης 20. Όπως φαίνεται λοιπόν, οι διαστάσεις του βιολογικού εύρους καθορίζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου επούλωσης όχι μόνο γύρω από τα φυσικά δόντια 21, αλλά και γύρω από τα εμφυτεύματα όπως αποδεικνύεται από πολλές πειραματικές μελέτες σε ζώα 5,6,22. Η οστική αυτή απώλεια των 2 mm από την ακρολοφία μπορεί να είναι μεγάλης σημασίας για περιοχές με μειωμένο ύψος οστού στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν εμφυτεύματα όπως τα πίσω τμήματα της κάτω και της άνω γνάθου, όπου τοποθετούνται συχνά εμφυτεύματα μικρού ύψους (<10 mm) 1. Δεύτερον, όταν το μικροκενό εντοπίζεται στο επίπεδο της οστικής ακρολοφίας οδηγεί σε ένα πιο μικρό μήκος εμφυτεύματος και σε ένα μεγαλύτερο μήκος στεφάνης. Αυτό συνεπάγεται να αυξάνεται η αναλογία στεφάνης-εμφυτεύματος, δημιουργώντας λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες 1. Μία τέτοια αναλογία μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο ευπαθής σε εμβιομηχανικές επιπλοκές όπως το χαλάρωμα ή η θραύση της βίδας ή του διαβλεννογόνιου στηρίγματος. Ακόμη, μπορεί να είναι ένας παράγοντας που συνεισφέρει στην ανάπτυξη εμβιομηχανικών επιπλοκών των διφασικών εμφυτευμάτων και ιδιαίτερα στις μονήρεις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις Τρίτον, η εντόπιση του αυχένα του εμφυτεύματος στο επίπεδο των μαλακών ιστών προσφέρει πολλά κλινικά πλεονεκτήματα και από προσθετικής απόψεως, καθώς είναι εύκολα προσβάσιμος για προσθετικές διαδικασίες όπως η λήψη του αποτυπώματος και προσφέρει μία εξαιρετική βάση για ακίνητες επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις σε σύγκριση με τις συμβατικές στεφάνες και γέφυρες 1. Παράγοντες που επηρεάζουν την οστεοενσωμάτωση και τη μακροβιότητά τους. Κλινικές αξιολογήσεις. Οι κλινικές έρευνες πάνω στα μονοφασικά εμφυτεύματα ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 70. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 χρόνων κλινικής εμπειρίας χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί τύποι εμφυτευμάτων κυρίως σε ασθενείς με πλήρως νωδή κάτω γνάθο. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών και η εξέλιξη των πρωτότυπων εμφυτευμάτων (πρωτότυπα C,F,E,K,H) και των προσθετικών

4 176 Πάλλα, Ζουλούμης τους στοιχείων οδήγησε το 1985 στη δημιουργία του ITI dental implant system (Institute Straumann- Waldenburg-Ελβετία) 19,27,28. Το σύστημα αυτό όπως σχεδιάστηκε το 1985 αποτελείται από τρεις τύπους εμφυτευμάτων: 1) συμπαγές κυλινδρικό και κοχλιωτό, 2) κοίλο κοχλιωτό και 3) κοίλο κυλινδρικό, συνοδευόμενα από συγκεκριμένα και τυποποιημένα χειρουργικά και προσθετικά εργαλεία και εξαρτήματα. Το σύστημα αναφέρεται ως Bonefit 19,27. Το ενδιαφέρον στα εμφυτεύματα αυτά ήταν ότι η εξωτερική τους επιφάνεια παρουσίαζε μία αδρότητα που επιτυγχάνετο με μία ιδιαίτερα δύσκολη τεχνική εξαέρωσης και εξακοντισμού του τιτανίου (plasma sprayed) στον τιτανιούχο πυρήνα του εμφυτεύματος. Εξαιτίας της τεχνικής αυτής τα εμφυτεύματα αυτά χαρακτηρίστηκαν ως TPS (Titanium Plasma Sprayed) και είχαν στόχο να επιτύχουν μία μεγαλύτερη επιφάνεια οστεοενσωμάτωσης, λόγω της ανώμαλης μικρομορφολογίας τους 2. H αξιολόγηση της επιβίωσής τους πραγματοποιήθηκε αναδρομικά και ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησής τους φάνηκε ότι το συμπαγές κοχλιωτό με επίστρωση TPS παρουσίαζε τα καλύτερα αποτελέσματα, με συνέπεια να αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και να ελαττωθεί η παραγωγή των άλλων δύο τύπων 29. Ο τύπος αυτός του εμφυτεύματος διέφερε από τα εμφυτεύματα του συστήματος Bra nemark, τα οποία τοποθετούνταν σε 2 φάσεις και είχαν λεία σχετικά επιφάνεια τέτοια που προσδίδει η διαδικασία αποκοπής και σχηματισμού των σπειρών. Το συμπαγές κοχλιωτό εμφύτευμα χρησιμοποιήθηκε αρχικά κυρίως στην αποκατάσταση πλήρους νωδής κάτω γνάθου με επένθετη οδοντοστοιχία υποστηριζόμενη με μεταλλική μπάρα 30. Η μεθοδολογία των μονοφασικών εμφυτευμάτων χρειάστηκε να υποστηριχτεί από μία σειρά ερευνητικών εργασιών που είχαν ως στόχο να αποδείξουν ότι μία τέτοια χειρουργική προσέγγιση, η οποία ουσιαστικά αναιρούσε τη θεωρία, πάνω στην οποία στηριζόταν η διφασική μέθοδος του Bra nemark, μπορούσε να είναι εξίσου επιτυχής 4,14,15,31,32. Συγκεκριμένα οι Buser και συν. (1990) 31, πραγματοποιώντας μία βραχυπρόθεσμη κλινική μελέτη, τοποθέτησαν 100 ITI εμφυτεύματα με τη μονοφασική μέθοδο σε 70 μερικά νωδούς ασθενείς. Τα αποτελέσματα μετά από ένα χρόνο έδειξαν 98% επιτυχία και οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι τα μονοφασικά εμφυτεύματα αποφέρουν μεγάλη προβλεψιμότητα για επιτυχή οστεοενσωμάτωση. Ο Mericske Stern και συν. (1994) 33 τοποθετώντας 66 ΙΤΙ εμφυτεύματα (τύπου F ή Bonefit) με μία μόνο χειρουργική διαδικασία σε 33 ολικά νωδούς ηλικιωμένους ασθενείς, οδηγήθηκαν στα ακόλουθα αποτελέσματα. Μετά από 5 χρόνια, παρατηρήθηκαν 2 απώλειες εμφυτευμάτων, δηλαδή 97% ποσοστό επιτυχίας. Επίσης, συμπέραναν ότι οι παράγοντες της αυξημένης ηλικίας και της μειωμένης δεξιότητας των ηλικιωμένων καθώς και οι συνθήκες που επικρατούν στη στοματική κοιλότητα, δεν οδηγούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης περιεμφυτευματικών λοιμώξεων. Σε μελέτη τους οι Bernard J-P. και συν. (1995) 13 τοποθέτησαν σε 5 ασθενείς με πλήρως νωδή κάτω γνάθο 10 εμφυτεύματα τύπου Bra nemark (από δύο στον καθένα) σε μία χειρουργική διαδικασία. Ο επανέλεγχος μετά από ένα χρόνο, έδειξε 100% επιτυχία για τα εμφυτεύματα αυτά και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι έχουν εξίσου επιτυχή αποτελέσματα είτε τοποθετηθούν με μονοφασικό είτε με διφασικό τρόπο. Ωστόσο, υποστηρίχτηκε ότι η παραπάνω έρευνα θα έπρεπε να διασταυρωθεί με μεταγενέστερες οι οποίες θα περιελάμβαναν μεγαλύτερο αριθμό κλινικών περιπτώσεων και χρονικό διάστημα παρατήρησης. Οι Βuser και συν. (1997) 29 διεξήγαγαν μία μακροπρόθεσμη, με πολλά κλινικά κέντρα, μελέτη, σύμφωνα με την οποία τοποθετήθηκαν 2359 μονοφασικά εμφυτεύματα σε 1003 ολικά και μερικά νωδούς ασθενείς. Τα αποτελέσματα μετά από χρονικό διάστημα 8 χρόνων (με ετήσιους επανελέγχους), έδειξαν ποσοστό επιτυχίας 93,3% και επιβίωσης 96,7% για τα μονοφασικά ΙΤΙ εμφυτεύματα. Οι Simonis και συν. (2010) 34 πραγματοποίησαν μία αναδρομική μελέτη κατά την οποία θέλησαν να μελετήσουν 162 μονοφασικά εμφυτεύματα τα οποία είχαν τοποθετήσει σε 76 ασθενείς το χρονικό διάστημα Στον επανέλεγχο, μετά από 16 χρόνια, συμμετείχαν 55 ασθενείς με 131 εμφυτεύματα και το ποσοστό επιβίωσης ήταν 82,94%. Τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκαν ήταν ότι σε αντίθεση με το μεγάλο ποσοστό επιβίωσης το οποίο παρατηρήθηκε οι βιολογικές επιπλοκές ήταν συχνές. Συγκεκριμένα οι ασθενείς με ιστορικό περιοδοντίτιδας είχαν χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης των εμφυτευμάτων τους καθώς επίσης ήταν και πιο επιρρεπείς σε επιπλοκές όπως περιεμφυτευματίτιδα. Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την απευθείας σύγκριση των δύο μεθόδων, δηλαδή τη μονοφασική και διφασική τοποθέτηση καθώς και τη σύγκριση στη μακροβιότητα αυτών των εμφυτευμάτων. Οι Mericske-Stern και συν. (1993) 35, έβαλαν εμφυτεύματα σε δύο ομάδες ασθενών σε δύο κλινικά κέντρα. Συγκεκριμένα, στο Τορόντο σε 25 ασθενείς μπήκαν 68 εμφυτεύματα (Bra nemark) με τη διφασική μέθοδο και στη Βιέννη σε 34 ασθενείς μπήκαν 74 μονοφασικά εμφυτεύματα (ΙΤΙ Bonefit). Μετά από χρονικό διάστημα 5 χρόνων (με ετήσιους επανελέγχους) τα ποσοστά επιτυχίας ήταν 91,2% και 92,2% στο Τορόντο και στη Βιέννη αντίστοιχα, γεγονός που αποδεικνύει ότι και οι δύο μέθοδοι ήταν εξίσου επιτυχείς.

5 Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος. 177 Οι Ericsson και συν. (1994) 14, με έρευνα που πραγματοποίησαν, κατέληξαν ότι τα εμφυτεύματα τύπου Bra nemark οστεοενσωματώνονται εξίσου καλά είτε τοποθετούνται με μονοφασική είτε με διφασική μέθοδο. Η ομάδα ασθενών που συμμετείχε αποτελούνταν από 11 ασθενείς με νωδή κάτω γνάθο (τα τελευταία 3 χρόνια). Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 33 εμφυτεύματα με μονοφασικό τρόπο και 30 με διφασικό. Στον κάθε ασθενή, η κάτω γνάθος χωρίστηκε σε δύο τεταρτημόρια και στο δεξιό τοποθετήθηκαν εμφυτεύματα με δύο χειρουργικές διαδικασίες ενώ στο αριστερό με μία. Τα ποσοστά επιτυχίας ήταν 93,9% για τα μονοφασικά και 100% για τα διφασικά ενώ η σύγκριση της οστεοενσωμάτωσής των στα δύο τεταρτημόρια έδειξε ασήμαντες αποκλίσεις σε επανελέγχους μετά από 12 και 18 μήνες. Ο ίδιος συγγραφέας με διαφορετική ομάδα ερευνητών, λίγα χρόνια αργότερα (Ericsson και συν., 1997) 15, διεξήγαγε και άλλη κλινική μελέτη με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επανελέγχων (5 χρόνια). Τόσο η τοποθέτηση όσο και η παρατήρηση των εμφυτευμάτων πραγματοποιήθηκαν με πανομοιότυπες διαδικασίες όπως και η προηγούμενη έρευνα του 1994 και κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα. Οι Heydenrijk και συν. (2002) 11, προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτημα κατά πόσο επιτυχής είναι η οστεοενσωμάτωση εμφυτευμάτων που αποτελούνται από δύο μέρη αλλά τοποθετούνται με μία χειρουργική επέμβαση, πραγματοποίησαν κλινική μελέτη που συμμετείχαν 40 ασθενείς και στους οποίους έγινε η τοποθέτηση από δύο εμφυτεύματα (τύπου ΙΜΖ) στον καθένα. Αυτά τα άτομα διαιρέθηκαν σε 2 ίδιες ομάδες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε στη μία μονοφασική μέθοδος και στην άλλη διφασική. Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, μετά από ένα χρόνο, έδειξαν ότι τα εμφυτεύματα που συγκροτούνται από 2 τμήματα οστεοενσωματώνονται με ίδια επιτυχία, είτε τοποθετηθούν με μονοφασικό είτε με διφασικό τρόπο. Οι Engquist και συν. (2005) 36, στην έρευνά τους, μελέτησαν 108 ασθενείς με νωδή κάτω γνάθο οι οποίοι διαιρέθηκαν σε τέσσερις ομάδες. Στην Α ομάδα τοποθετήθηκαν 120 εμφυτεύματα(bra nemark) με μία χειρουργική διαδικασία, στην Β ομάδα ο ίδιος αριθμός με δύο χειρουργικές επεμβάσεις, στην Γ ομάδα 88 κωνικά εμφυτεύματα τα οποία απαρτίζονταν από ένα τμήμα και τοποθετήθηκαν με μία επέμβαση και τέλος στην Δ ομάδα μπήκαν 104 εμφυτεύματα τα οποία δέχτηκαν άμεση φόρτιση. Τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκαν οι συγγραφείς μετά από τρία χρόνια και τα οποία σχετίζονται με την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση ήταν τα ακόλουθα: τα εμφυτεύματα τα οποία τοποθετήθηκαν σε δύο φάσεις είχαν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας (97,5%) σε σύγκριση με αυτά που μπήκαν με μία φάση (93,3%) και με αυτά που αποτελούνταν από ένα τμήμα και τοποθετήθηκαν με τον ίδιο τρόπο (93,2%). Ωστόσο οι διαφορές τους στα ποσοστά επιβίωσης και επιτυχίας αξιολογήθηκαν στατιστικά ως μη σημαντικές. Οι Esposito M. και συν. (2009) 37, με τη συστηματική ανασκόπηση που διεξήγαγαν, στην οποία συμπεριέλαβαν περιορισμένο αριθμό κλινικών ερευνών, είχαν ως στόχο τη σύγκριση της επιβίωσης των μονοφασικών και των διφασικών εμφυτευμάτων. Συγκεκριμένα, η ανασκόπηση περιέλαβε 5 κλινικές έρευνες. Σε αυτές συμμετείχαν συνολικά 239 ασθενείς στους οποίους τοποθετήθηκαν 761 εμφυτεύματα. Από αυτά 23 μονοφασικά απέτυχαν σε ένα σύνολο 11 ατόμων και 9 διφασικά απέτυχαν σε μία ομάδα 8 ασθενών. Η μετα-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην παραπάνω συστηματική ανασκόπηση έδειξε στατιστικά μη σημαντικές διαφορές στην αποτελεσματικότητα των δύο μεθόδων (διφασική και μονοφασική). Με κλινική έρευνά τους οι Cordaro και συν. (2009) 38, τοποθέτησαν σε 30 ασθενείς στη Ρώμη και στο Τορίνο, αμέσως μετά την εξαγωγή των δοντιών τους, 30 εμφυτεύματα από τα οποία τα 14 μπήκαν με διφασική μέθοδο και τα 16 με μονοφασική. Μετά από ένα χρόνο, το ποσοστό επιβίωσης για τα διφασικά ήταν 100% και 93,8% για τα μονοφασικά, διαφορά η οποία δεν αξιολογήθηκε ως σημαντική. Η μόνη κλινικά σημαντική διαφορά που παρατηρήθηκε μεταξύ των δύο ομάδων εμφυτευμάτων ήταν στο ύψος του κερατινοποιημένου ιστού μετά τη χειρουργική επέμβαση στον επανέλεγχο του ενός χρόνου, το οποίο ήταν μειωμένο στα διφασικά εμφυτεύματα σε σύγκριση με τα μονοφασικά. Ο Artzi Z. και συν. (2010) 39 πραγματοποίησαν κλινική μελέτη στην οποία χρησιμοποίησαν ως πειραματόζωα 7 σκύλους. Στον κάθε έναν από αυτούς τοποθέτησαν τέσσερα εμφυτεύματα με 4 διαφορετικούς τρόπους. Σε μία θέση έγινε συνδυασμός της τοποθέτηση του εμφυτεύματος και άμεση κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση, σε μία δεύτερη θέση μπήκε άμεσα το εμφύτευμα το οποίο πληρώθηκε με το αίμα της περιοχής και καλύφθηκε με μία μεμβράνη. Στην τρίτη θέση τοποθετήθηκε ένα εμφύτευμα, αφού είχε παρέλθει ένα εξάμηνο από τη διαδικασία της ΚΟΑ στην περιοχή αυτή και τέλος στην τέταρτη θέση μπήκε ένα εμφύτευμα σε περιοχή η οποία είχε επουλωθεί με τον φυσιολογικό τρόπο. Έγιναν επανέλεγχοι μετά από 8 και 16 μήνες οι οποίοι οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε κλινική διαφορά στην οστεοενσωμάτωση που επετεύχθη ανάμεσα στη μονοφασική τοποθέτηση του εμφυτεύματος σε συνδυασμό με την αναγέννηση του οστού και στην διφασική μέθοδο τοποθέτησης. Τέλος, ορισμένοι ερευνητές ασχολήθηκαν με την υγεία των περιεμφυτευματικών ιστών και κατά πόσο αυτή επηρεάζεται από τη τεχνική με τη οποία

6 178 Πάλλα, Ζουλούμης έγινε η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, δηλαδή με μία χειρουργική επέμβαση ή με δύο. Συγκεκριμένα, οι Abrahamsson και συν. (1999) 7 διεξήγαγαν μία πειραματική μελέτη σε 6 σκύλους στους οποίους εισήγαγαν 3 εμφυτεύματα στον καθένα με διφασικό τρόπο και μετά από 3 μήνες τοποθέτησαν ακόμα 3 εμφυτεύματα με μονοφασική μέθοδο. Η παρατήρηση, μετά από 9 μήνες, κατέδειξε ότι όλες οι μετρήσεις που έγιναν _ το ύψος του βλεννογόνου, το ποσοστό επαφής του οστού με το εμφύτευμα, η πυκνότητα του οστού γύρω από το εμφύτευμα κ.α. _ είχαν παρόμοια αποτελέσματα και για τις δύο τεχνικές. Ακόμη, σε κλινική έρευνα των Garcia και συν. (2008) 40, συμμετείχαν 31 ασθενείς στους οποίους τοποθετήθηκαν 42 μονοφασικά και 48 διφασικά εμφυτεύματα. Οι παράμετροι, οι οποίοι μελετήθηκαν 6 μήνες μετά την τοποθέτηση των τελικών αποκαταστάσεων, ήταν ο ουλικός δείκτης, ο δείκτης πλάκας και ανίχνευσης θυλάκων καθώς και ο δείκτης κερατινοποιημένου βλεννογόνου. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης των δύο τεχνικών έδειξαν ασήμαντες διαφορές στις μετρήσεις όλων των παραγόντων με εξαίρεση το εύρος του κερατινοποιημένου βλεννογόνου. Τα αποτελέσματα αυτά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης τα επόμενα χρόνια με περισσότερες και με μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος επανελέγχους έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί πια από τις δύο μεθόδους υπερτερεί. Συμπεράσματα - Συζήτηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την μακροβιότητα οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων (Από Buser και συν. 1 ) Σχετικοί με τον ασθενή : 1) Υγεία του ασθενή 2) Πυκνότητα του οστού στη λήπτρια περιοχή 3) Κάπνισμα 4) Βρουξισμός 5) Στοματική υγιεινή Σχετικοί με το εμφύτευμα: 1) Σχήμα 2) Διάμετρος 3) Μήκος 4) Επιφάνεια 5) Εντόπιση του μικροκενού Σχετικοί με την προσθετική: 1) Ναρθηκοποιημένες ή μη αποκαταστάσεις 2) Αμιγώς επιεμφυτευματικές ή μικτές αποκαταστάσεις 3) Αναλογία μήκους στεφάνης-εμφυτεύματος Αξιολογώντας πάνω από 35 χρόνια πειραματικών και κλινικών μελετών με αντικείμενο τα εμφυτεύματα, έχει αποδειχθεί ότι το μέγεθος της οστεοενσωμάτωσης που επιτυγχάνεται μετά την τοποθέτησή τους εξαρτάται όχι τόσο από τη θεραπευτική μέθοδο του κλινικού όσο από μία σειρά άλλων παραγόντων οι οποίοι απεικονίζουν την πολυπλοκότητα των πιθανών αιτιών αποτυχίας ενός εμφυτεύματος (Πίνακας ΙΙ) 1. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα μονοφασικά εμφυτεύματα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα από βιολογικής και κλινικής απόψεως. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην αυξημένη χρήση της τεχνικής αυτής τα τελευταία χρόνια κυρίως σε περιοχές των γνάθων χωρίς αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις (οπίσθια τμήματα). Αντιθέτως, σε περιοχές στις οποίες η αισθητική παίζει πρωτεύοντα ρόλο, καθώς επίσης και εκεί όπου απαιτείται κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση εξαιτίας έλλειψης οστίτη ιστού, προτιμάται η κλασική διφασική μέθοδος. Με την πάροδο του χρόνου, καθορίστηκαν κλινικές οδηγίες έτσι ώστε να επιτευχθεί επιτυχής οστεοενσωμάτωση στους ασθενείς. Συγκεκριμένα, το εμφύτευμα: 1) θα πρέπει να εισάγετε όσο περισσότερο ατραυματικά είναι εφικτό, αποφεύγοντας την υπερθέρμανση του οστού κατά τη διάρκεια της παρασκευής του φρεατίου, 2) θα πρέπει να τοποθετείται με αρχική σταθερότητα και 3) δεν θα πρέπει να φορτίζεται λειτουργικά κατά τη διάρκεια της περιόδου επούλωσης (3-6 μήνες) 1. Εφόσον εφαρμόζονται οι παραπάνω κανόνες και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πλειοψηφίας των κλινικών μελετών παρατηρείται επιτυχής οστεοενσωμάτωση τόσο στα διφασικά όσο και στα μονοφασικά εμφυτεύματα. Βιβλιογραφία 1. Buser D, Mericske-Stern R, Dula K, Lang N. Clinical Experience with One-Stage, Non-Submerged Dental Implants. Adv Dent Res 1999; 13: Μακρής Γ. Βιολογία Οδοντικών Εμφυτευμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. 2005, 3,4: Berglundh T, Lindhe J, Ericsson I, Marinello CP, Lilijenberg B, Thomsen P. The soft tissue barrier at implants and teeth. Clin Oral Impl Res 1991; 2: Abrahamsson I, Berglundh T, Wennstrom J, Lindhe J. The peri-implant hard and soft-tissues at different implant systems. A comparative study in the dog. Clin Oral Impl Res 1996; 7: Abrahamsson I, Berglundh T, Lindhe J. The mucosal barrier following abutment dis/reconnection. An experimental study in dogs. J Clin Periodontol 1997; 24: Berglundh T, Lindhe J. Dimension of the periimplant mucosa. Biological width revisited. J Clin Periodontol 1996; 23:971-3.

7 Μονοφασικά και Διφασικά Εμφυτεύματα. Πως επηρεάζεται η οστεοενσωμάτωση και η μακροβιότητα ανάλογα με τον τύπο του εμφυτεύματος Abrahamsson I, Berglundh T, Moon IS, Lindhe J. Peri-implant tissues at submerged and non-submerged titanium implants. J Clin Periodontol 1999; 26: Salama H, Salama MA, Garber DA, Adar P. Developing optimal peri implant papillae within the esthetic zone: guided soft tissue augmentation. J Esth Dent 1995; 126: van Steenberge D, Naert I. The first two-stage dental implant system and its clinical application. Periodontology ; 17: Small PN, Tarnow DP. Gingival recession around implants: a 1-year longitudinal prospective study. Int J Oral Maxillofac Implants 2000; 15: Heydenrijk K, Raghoebar GM, Meijer HJA, van der Reijden WA, van Winkelhoff A-J, Stegenga B. Twopart implants inserted in a one-stage or a two-stage procedure. A prospective comparative study. J Clin Periodontol 2002; 29: Roynesdal AK, Ambjornsen E, Haanaes HR. A comparison of 3 different endosseous nonsubmerged implants in edentulous mandibles: a clinical report. Int J Oral Maxillofac Implants 1999; 14: Bernard JP, Belser UC, Martinet JP, Borgis SA. Osseointegration of Bra nemark fixtures using a single-step operating technique. A preliminary prospective one-year study in the edentulous mandible. Clin Oral Impl Res 1995; 6: Ericsson I, Randow K, Glantz PO, Lindhe J, Nilner K. Clinical and radiographical features of submerged and nonsubmerged titanium implants. Clin Oral Impl Res 1994; 5: Ericsson I, Randow K, Nilner K, Petersson A. Some clinical and radiographical features of submerged and non-submerged titanium implants. A 5-year follow-up study. Clin Oral Impl Res 1997; 8: Barber HD, Seckinger RJ, Silverstein KA, Abughazaleh H. Comparison of soft tissue healing and osseointegration of IMZ implants placed in onestage and two-stage techniques: a pilot study. Implant Dent 1996; 5: Becker W, Becker BE, Israelson H, Lucchini JP, Handelsman M, Ammons W και συν. One-step surgical placement of Bra nemark implants: a prospective multicenter clinical study. Int J Oral Maxillofac Implants 1997; 12: Abrahamsson I, Berglundh T, Moon IS, Lindhe J. Peri-implant tissues at submerged and non-submerged titanium implants. J Clin Periodontol 1999; 26: Buser D, Schroeder A, Sutter F, Lang NP. The new concept of ITI hollow-cylinder and hollow-screw implants: Part 2. Clinical aspects, indications, and early clinical results. Int J Oral Maxillofac Implants 1988; 3: Hermann J, Cochran DL, Nummikoski PV, Buser D. Crestal bone changes around titanium implants. A radiographic evaluation of unloaded nonsubmerged and submerged implants in the canine mandible. J Periodontol 1997; 68: Gargiulo AW, Wentz FM, Orban B. Dimensions and relations of the dento gingival junction in humans. J Periodontol 1961; 32: Cochran DL, Hermann JS, Schenk RK, Higginbottom FL, Buser D. Biologic width around titanium implants: a histometric analysis of the implanto-gingival junction around unloaded and loaded nonsubmerged implants in the canine mandible. J Periodontol 1997; 68: Jemt T, Laney WR, Harris D, Henry PJ, Krogh PH, Polizzi G και συν. Osseointegrated implants for single tooth replacement: a 1-year report from a multicenter prospective study. Int J Oral Maxillofac Implants 1991; 6: Jemt T, Lindeń B, Lekholm U. Failures and complications in 127 consecutively placed fixed partial prostheses supported by Bra nemark implants: from prosthetic treatment to first annual checkup. Int J Oral Maxillofac Implants 1992; 7: Laney WR, Jemt T, Harris D, Henry PJ, Krogh PH, Polizzi G και συν. Osseointegrated implants for single-tooth replacement: progress report from a multicenter prospective study after 3 years. Int J Oral Maxillofac Implants 1994; 9: Henry PJ, Laney WR, Jemt T, Harris D, Krogh PH, Polizzi G και συν. Osseointegrated implants for single-tooth replacement: a prospective 5-years multicenter study. Int J Oral Maxillofac Implants 1996; 11: Sutter F, Schroeder A, Buser D. The new concept of ITI hollow-cylinder and hollow-screw implants. 1. Engineering and design. Int J Oral Maxillofac Implants 1988; 3: Sutter F, Weber HP, Sorensen J, Belser UC. The new restorative concept of the ITI Dental Implant System: design and engineering. Int J Periodont Restor Dent 1993; 13: Buser D, Mericske-Stern R, Bernard JP, Behneke A, Behneke N, Hirt HP και συν. Long-term evaluation of non-submerged ITI implants. I. An 8-year life table analysis of a prospective multicenter study with 2359 implants. Clin Oral Impl Res 1997; 8: Babbush C, Kent JN, Misiek DJ. Titanium plasmasprayed (TPS) screw implants for the reconstruction of the edentulous mandible. J Oral Maxillofac Surg 1986; 44: Buser D, Weber HP, Lang NP. Tissue integration of non-submerged implants. 1-year results of a prospective study with 100 ITI hollow-cylinder and hollow-screw implants. Clin Oral Impl Res 1990; 1: Weber S, Buser D, Donath K, Fiorellini JP,

8 180 Πάλλα, Ζουλούμης Doppalapudi V, Paquette D.και συν.comparison of healed tissues adjacent to submerged and nonsubmerged unloaded titanium dental implants. Clin Oral Impl Res 1996; 7: Mericske-Stern R, Steinlin Schaffner T, Marti P, Geering AH. Peri-implant mucosal aspects of ITI implants supporting overdentures. A five-year longitudinal study. Clin Oral Impl Res 1994; 5: Simonis P, Dufour T, Tenenbaum H. Long-term implant survival and success: a year follow-up of non-submerged dental implants. Clin Oral Impl Res 2010; 21: Mericske-Stern R, Zarb G. Overdentures: An Alternative Implant Methodology for Edentulous Patients. Int J Prosth 1993; 6: Engquist B, Astrand P, Anzen B, Dahlgren S, Engquist E, Feldmann H και συν. Simplified Methods of Implant Treatment in the Edentulous Lower Jaw: A 3-Year Follow-Up Report of a Controlled Prospective Study of One-Stage versus Two-Stage Surgery and Early Loading. Clin Implant Dent Relat Res 2005; 7: Esposito M, Grusovin MG, Chew YS, Coulthard P, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: 1-versus 2- stage implant placement. Cochrane Database Syst Rev 2009; 3:CD Cordaro L, Torsello F, Roccuzzo M. Clinical outcome of submerged vs. non-submerged implants placed in fresh extraction sockets. Clin Oral Impl Res 2009; 20: Artzi Z, Nemcovsky CE, Tal H Weinberg E, Weinreb M, Prasad H, Rohrer MD και συν. Simultaneous versus two-sage implant placement and guided bone regeneration in the canine: histomorphometry at 8 and 16 months. J Clin Periodontol 2010; 37: Garcia RV, Kraehenmann MA, Bezerra FJB, Mendes CMC, Rapp GE. Clinical analysis of the soft tissue integrated of non-submerged (ITI) and submerged (3i) implants: a prospective controlled cohort study. Clin Oral Impl Res 2008)19:991-6.

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Επώνυμο: Σπανός Όνομα: Αθανάσιος Όνομα πατρός: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLATFORM- SWITCHING) ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική

Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική Διορθωμένη Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : 289-296 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Η σημασία της διατήρησης της οστικής μάζας σε φατνία εξαχθέντων δοντιών. Τεχνική ατραυματικής εξαγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΦΑΡ Η* επεµβάσεων, η ταχύτερη ολοκλήρωση της εµφυτευµατικής αποκατάστασης και η άριστη αισθητική αποκατάσταση

Α. ΦΑΡ Η* επεµβάσεων, η ταχύτερη ολοκλήρωση της εµφυτευµατικής αποκατάστασης και η άριστη αισθητική αποκατάσταση ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(2): 51-62 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑΣ; Α. ΦΑΡ Η* Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ α άµεσα µετεξακτικά εµφυτεύµατα έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 1 ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 2 Project1 25/1/11 13:55 Page 3 τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η τοποθέτηση οδοντικών οστεοενσωµατούµενων εµφυτευµάτων, είναι µία επιτυχηµένη διαδικασία, σε

Η τοποθέτηση οδοντικών οστεοενσωµατούµενων εµφυτευµάτων, είναι µία επιτυχηµένη διαδικασία, σε ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(3): 97-103 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΜΝΟΥ Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ*, Ν. ΣΟΛ ΑΤΟΣ**, Σ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Η τοποθέτηση οδοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση

Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ορθοδοντική ΣTOMA 2014; 42 : 177-185 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η συμμετοχή της ορθοδοντικής θεραπείας στη δημιουργία υφιζήσεων των ούλων. Μία σύγχρονη επισκόπηση Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΑ 1, Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηροδοντοπροσθετική Ενότητα 8: Ολική νωδότητα και ηλικιωμένοι

Γηροδοντοπροσθετική Ενότητα 8: Ολική νωδότητα και ηλικιωμένοι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Ολική νωδότητα και ηλικιωμένοι Βασιλική Αναστασιάδου Καθηγήτρια http://www.dent.auth.gr/index.php?lang=el&rm=0&mn=247&stid

Διαβάστε περισσότερα

Τ α οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα αποτελούν πλέον µέρος της καθηµερινής οδοντιατρικής πράξης στη

Τ α οστεοενσωµατούµενα εµφυτεύµατα αποτελούν πλέον µέρος της καθηµερινής οδοντιατρικής πράξης στη ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(4): 155-164 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ. (PLATFORM SWITCH). Ν. ΣΟΛ ΑΤΟΣ*, Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ**, Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ***, Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ****,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό.

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό. Μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς τον Οδηγό Εμφυτευμάτων για Ασθενείς, που συνοδεύει τον παρόντα οδηγό. Βιβλιογραφία Claffey N, Clarke E, Polyzois I, Renvert S. (2008) Surgical treatment of peri-implantitis.

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της Οδοντικά Εμφυτεύματα Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση Με την υποστήριξη της ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η επιτυχία στη θεραπεία με εμφυτεύματα δεν εξαρτάται μόνο από την

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας

Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας berlin_6th-group 2012:Layout 1 11/23/12 3:16 PM Page 1 7o Group Oral Implantology Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Συγκριτική μελέτη εφαρμογής διαφορετικών χειρουργικών τεχνικών για αποκάλυψη οδοντικών εμφυτευμάτων Πιλοτική μελέτη ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΩ Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Π. Mακρής. Eιδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήµιο Pennsylvania - Philadelphia - HΠA και στο Πανεπιστήµιο Paris V - Γαλλία

Γιώργος Π. Mακρής. Eιδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήµιο Pennsylvania - Philadelphia - HΠA και στο Πανεπιστήµιο Paris V - Γαλλία Γιώργος Π. Mακρής Eιδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήµιο Pennsylvania - Philadelphia - HΠA και στο Πανεπιστήµιο Paris V - Γαλλία Eπίκουρος Kαθηγητής Eργαστήριο Προληπτικής Oδοντιατρικής Περιοδοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Impladend PROGRAMME th Friday May 7 09:00-10:30 Vertical and Horizontal

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων

Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων Αγαπητέ ασθενή, Αυτός ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει σε κάθε στάδιο του θεραπευτικού σας ταξιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ελεύθερα όπως επιθυμείτε. Όπως θα δείτε μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εταιρείες. σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting. 19-20 Ιουνίου 2015

Οι εταιρείες. σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting. 19-20 Ιουνίου 2015 Οι εταιρείες & 1ο σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting 19-20 Ιουνίου 2015 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Hakan Ozyuvaci Αχιλλέας Κατσούπας Πελοπίδας Ι. Λομβαρδάς Κλεάνθης Μανωλάκης Αλέξανδρος Μανωλάκης Αίθουσα σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

XiVE Implantology unlimited ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

XiVE Implantology unlimited ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ WELCOME to the world of DENTSPLY Friadent`s mplant technology XiVE Implantology unlimited ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Γιατί XiVE? Το XiVE είναι ένα ευέλικτο εμφυτευματικό σύστημα. Οι χειρουργικές και προσθετικές του δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Άµεση τοποθέτηση εµφυτευµάτων και άµεση φόρτιση µετά από µια περίπλοκη εξαγωγή δοντιού

Άµεση τοποθέτηση εµφυτευµάτων και άµεση φόρτιση µετά από µια περίπλοκη εξαγωγή δοντιού 10 Τάσεις και Εφαρµογές - Εµφυτεύµατα Άµεση τοποθέτηση εµφυτευµάτων και άµεση φόρτιση µετά από µια περίπλοκη εξαγωγή δοντιού X.Vela Καθώς η Εµφυτευµατολογία συνεχίζει να εξελίσσεται για την ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της μη αναισθητοποίησης των κάτω τομέων μετά από στελεχιαία κάτω φατνιακού νεύρου

Το πρόβλημα της μη αναισθητοποίησης των κάτω τομέων μετά από στελεχιαία κάτω φατνιακού νεύρου σελ. 6 ΣTOMA 2011; 39: 189-194 Ενδοδοντολογία Βιβλιογραφική ανασκόπηση Το πρόβλημα της μη αναισθητοποίησης των κάτω τομέων μετά από στελεχιαία κάτω φατνιακού νεύρου ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 1, Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

SMART GUIDE. Surgical and prosthetic guidelines. www.ospol.com

SMART GUIDE. Surgical and prosthetic guidelines. www.ospol.com SMART GUIDE Surgical and prosthetic guidelines www.ospol.com 1 Δύο διάμετροι ίδια σύνδεση Ø 4,0 mm Ø 3,35 mm Ενιαία κωνική σύνδεση προσθετικού κολοβώματος 18. Ίδιο σετ τρυπάνων και για τις δύο διαμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Βαρβαρούσης Δ, Πλούμης Α, Μπερής Α Μονάδα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης «Σ. Νιάρχος», Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ 2016-2017 Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Πολυζώης Συντονιστές: Αναπληρωτής Καθηγητής Η. Καρκαζής, Επίκουρος Καθηγητής Σ. Σιλβέστρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΖΙΑΛΛΑ ΑΡΕΤΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center"

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Center Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Η ζιρκονία ή Y-TZP (Yttria τετραγωνικοί πολυκρύσταλλοι σταθεροποιημένης ζιρκονίας), είναι στιλπνή, χρώματος λευκού, που μοιάζει με τιτάνιο, είναι στερεό υλικό σε

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδείξεις ουλίτιδας περιλαµβάνουν :

Οι ενδείξεις ουλίτιδας περιλαµβάνουν : ΟΥΛΙΤΙ Α Τα ούλα αποτελούν τµήµα των µαλακών ιστών του στόµατος. Περιβάλλουν τα δόντια και τα καλύπτουν προστατευτικά. Τα ούλα ενός φυσιολογικού υγιούς δοντιού φτάνουν στην αδαµαντίνη του δοντιού προστατεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(3):367 373 H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά Ανθή Χρυσοστόμου Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc, Kέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Καρκαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δήμος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μπομπέτσης, Λέκτορας

Ηρακλής Καρκαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δήμος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μπομπέτσης, Λέκτορας 1 Για τον παρόντα Οδηγό συνεργάστηκαν μέλη ΔΕΠ από όλα τα εμπλεκόμενα Εργαστήρια/ Κλινικές (Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Περιοδοντολογία, Προσθετική, Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος)

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις

Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2015/2016 Novadental ΕΠΕ. Βερανζέρου 23, 10432 Αθήνα Tηλ.: 210 5233 307, Fax: 210 5237 657 www.novamind.gr - www.novadental.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Υ Κ ΩΣ Ι Κ Ο Σ Ι ΑΤ Ρ -Κ ΥΡ Η Ν Ε Ι ΑΣ Ο Ο ΝΤ 1968 Ι ΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ KΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σάββατο 21 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Υφίζηση των ούλων σε παιδιά νηπιακής και εφηβικής ηλικίας

Υφίζηση των ούλων σε παιδιά νηπιακής και εφηβικής ηλικίας ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2015 29(2): 65-74 65 Υφίζηση των ούλων σε παιδιά νηπιακής και εφηβικής ηλικίας *. Παιδοδοντίατρος **. Οδοντίατρος ***. Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ-Περιοδοντολόγος Ρουμάνη Θ. *, Μπαχλαβά Ε. **,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών

Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών Eμφυτευματολογία ΣTOMA 00; 8 : 4 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Χρήση εμφυτευμάτων ή εμφυτευμάτων και φυσικών δοντιών στην αποκατάσταση μερικά νωδών ασθενών E. TΣAΛIΓOΠOYΛOY, Σ. ΣTEΦANIΔOY,M.KOKOTH Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05 ()2014 10 8 20 Chin J Clinicians(Electronic Edition),October 15,2014,Vol.8,No.20 3615 OP 2011 1 2013 6 120 OP 3 40 37 40 38 40 38 BMD BGP-5b TRACP-5b OP 1 4 L1 4NFTH BMD BGP TRACP-5b P 0.05 OP L1 4 NF

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ V. Poulek 1, M. Libra 2, Ι. Γράβαλος 3, Θ. Γιαλαµάς 3,. Μόσχου 4, Π. Ξυραδάκης 3,. Κατέρης 4, Ζ. Τσιρόπουλος 3,

Διαβάστε περισσότερα

DENTOMEDICA A.E CS 8100 Ψηφιακό Πανοραµικό CS 8100 από την Carestream. Με έξυπνο σχεδιασµό, µικρό όγκο και τέλεια εικόνα, είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε για το ιατρείο σας. Είναι σχεδιασµένο εργονοµικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Αισθητική προσέγγιση: είναι συμβατή η τέχνη με την επιστήμη;

Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Αισθητική προσέγγιση: είναι συμβατή η τέχνη με την επιστήμη; Σας προσκαλούμε στο: 3ο Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Ομιλητές Dr. Georg Bayer - MDT. Stephan Adler Άμεση ακίνητη αποκατάσταση σε νωδούς ασθενείς. Dr. Franziska Beer

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα