Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» Νοµοθεσία και Ηλεκτρονικό Εµπόριο ρ. Εµµανουήλ Μάγκος Νοµικά Κανονιστικά Θέµατα Ποιοι νόµοι κώδικες δεοντολογίας διέπουν το ηλεκτρονικό εµπόριο; Καινούριες Προκλήσεις Συνεχείς αλλαγές στις εµπλεκόµενες τεχνολογίες πώς ανταποκρίνεται ο νοµοθέτης; Οι τεχνολογίες των ΤΠΕ επιτρέπουν την «κατάλυση» των γεωγραφικών ορίων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Πώς συνεργάζονται / επεµβαίνουν τα νοµικά συστήµατα του κάθε κράτους; Ποιο σύστηµα είναι υπεύθυνο σε κάθε περίπτωση;

2 Η Παροχή Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας «Η άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω ιαδικτύου» Οδηγία Ε.Ε (2000/31) για το Ηλ. Εµπόριο Κατ εξαίρεση: Συναλλαγές Business To Business (B2B) ιεθνής Σύµβαση Ην. Εθνών (1980) / Ελλάδα: ν. 2532/1997 Συναλλαγές Business To Customer (B2C) Οι συµβάσεις µεταξύ εµπόρων και καταναλωτών εγκατεστηµένων εντός ΕΕ υπάγονται στις ρυθµίσεις δικαίου του κράτους τόπου της κατοικίας των τελευταίων. Ν. 2251/1994 «περί Προστασίας Καταναλωτών», τροποποιηµένος κατά το Υ.Α. Z1-496/2000) Η Παροχή Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας Υπηρεσία της Κοινωνίας της Πληροφορίας: «Η on-line πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, η διαβίβαση πληροφοριών και δεδοµένων µέσω δικτύων επικοινωνίας ή η παροχή πρόσβασης σε τέτοια δίκτυα, η αποθήκευση πληροφοριών και δεδοµένων για λογαριασµό τρίτων, η παροχή πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση, καθώς και οι υπηρεσίες αναζήτησης, πρόσβασης και ανάκτησης δεδοµένων» Νοµιµότητα της παροχής υπηρεσιών της ΚτΠ: Βάσει των εθνικών διατάξεων του τόπου εγκατάστασης του φορέα παροχής τους (αρ. 3. παρ /31) Αρχή της χώρας προέλευσης Η παράδοση των αγαθών υπάγεται στο νοµικό καθεστώς του κράτους µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται (αρ. 2 παρ. η 2000/31/ΕΚ)

3 Η Παροχή Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας 1. Η αρχή της χώρας προέλευσης συνεπάγεται την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στα υπόλοιπα κράτη µέλη Εξαίρεση: Ειδικοί λόγοι προστασίας του καταναλωτή, οπότε το κράτος µέλος δικαιούται να λαµβάνει περιοριστικά µέτρα Πνευµατική ιδιοκτησία, ηλεκτρονικό χρήµα, νοµιµότητα µη ζητηθεισών εµπορικών επικοινωνιών, 2. Η αρχή της χώρας προέλευσης µπορείναοδηγήσειτακράτη µέλη σε αρνητικό ανταγωνισµό Μέσο: Η ελαχιστοποίηση της νοµοθεσίας τους Σκοπός: προσέλκυση επενδύσεων Η Παροχή Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας Προστασία του Καταναλωτή Συµβάσεις από απόσταση: «κάθε σύµβαση, που αφορά αγαθό ή υπηρεσία το οποίο οργανώνεται από τον προµηθευτή χωρίς ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προµηθευτή και του καταναλωτή µε τη χρησιµοποίηση τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της πρότασης για σύναψη της σύµβασης και της αποδοχής..» Τηλέφωνο / Εικονοτηλέφωνο Internet Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Τηλεοµοιοτυπία (fax) Τηλεόραση

4 Η Παροχή Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας Προστασία του Καταναλωτή Η σύναψη καταναλωτικής σύµβασης εξ αποστάσεως προϋποθέτει (επί ποινή ακυρότητας) Ελάχιστη πληροφόρηση του καταναλωτή (αρ.4, παρ. 2 & 9, ν. 2251/1994) Ταυτότητα προµηθευτή, χαρακτηριστικά αγαθών/υπηρεσιών Τιµή, ποσότητα, δαπάνες µεταφοράς, ΦΠΑ Τρόπος πληρωµής, παράδοσης & εκτέλεσης της σύµβασης, δικαίωµα υπαναχώρησης, Στην περίπτωση πώλησης µέσω ιαδικτύου (η οποία συνιστά υπηρεσία της ΚτΠ, και άρα εντάσσεται στην 2000/31), επιπλέον: Ηλεκτρονική διεύθυνση προµηθευτή Αρ. εµπορικού µητρώου, στοιχεία αρµόδιας Εποπτικής Αρχής Ακόµη: Μέσα για τη διόρθωση των λαθών κατά τον ηλ. Χειρισµό πριντην ανάθεση της παραγγελίας, αποδεικτικό παραλαβής παραγγελίας, Η Παροχή Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας Προστασία του Καταναλωτή Καταναλωτής: ικαίωµα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης Εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής Εκτός και αν ο προµηθευτής δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο (αρ. 4. παρ. 10 εδ. Β.ν. 2251/1994) Οπότε το διάστηµα υπαναχώρησης είναι τρίµηνο Η παραβίαση οποιασδήποτε από τις ως άνω διατάξεις συνιστά παράνοµη συµπεριφορά του προµηθευτή Μπορεί να κινηθεί δικαστικά ο εκάστοτε θιγόµενος καταναλωτής, καθώς και οι νόµιµα συσταθείσες στην Ελλάδα (και σε άλλα κράτη µέλη) Ενώσεις Καταναλωτών.

5 Η Παροχή Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας Προστασία του Καταναλωτή Εξ αποστάσεως εµπορία Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές (2002/65/ΕΚ) Κάθε τραπεζική, ασφαλιστική, επενδυτική υπηρεσία, Κάθε υπηρεσία σχετική µε ατοµικές συντάξεις ή πληρωµές η οποία παρέχεται στο πλαίσιο ενός συστήµατος εξ αποστάσεως πώλησηςήπαροχήςυπηρεσιών. Αναµένεται η ενσωµάτωση των διατάξεων της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Εως τότε; Ισχύουν τα αρ. 2 (γενικοί όροι συναλλαγών) και 8 (ευθύνη παροχέα υπηρεσιών) του ν. 2251/1994, καιοιρυθµίσεις της Υ.Α. Φ1-983 της «για την καταναλωτική πίστη» Η Παροχή Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας H ιαφήµιση στο ιαδίκτυο Ο ρόλος της διαφήµισης στα πλαίσια της νέας ψηφιακής οικονοµίας παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενισχυµένος Παγκοσµιοποίηση οικονοµίας, ένταση ανταγωνισµού Αρ. 6 & 8, 2000/31/ΕΚ Ελληνική Νοµοθεσία (περαιτέρω): ιακρίνει την παράνοµη διαφήµιση σε: Αντι-ανταγωνιστική (B2B) (Κάθε διαφήµιση που λαµβάνει τη µορφή ανακριβούς δήλωσης περί την ποιότητα, προέλευση, τιµολόγηση και είναι ικανή να παράγει εντύπωση ιδιαίτερα ευνοϊκής προσφοράς) Αρ. 3., ν. 146/1914 Αντι-Καταναλωτική (Παραπλανητική / Αθέµιτη) (B2C) Αρ. 9., ν. 2251/1994 Συγκριτική διαφήµιση: επιτρέπεται

6 Η Παροχή Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας H ιαφήµιση στο ιαδίκτυο Μη ζητηθείσα άµεση ιαφήµιση (Spamming) Κοινοτική νοµοθεσία: Η εµπορική επικ/νία πρέπει να ναι αναγνωρίσιµη αρ.7. παρ /31/ΕΚ Προτείνονται, εναλλακτικά, δύο συστήµατα: Opt-in (ρητή συγκατάθεση), Opt-out (ρητή αντίθεση) Ελληνική νοµοθεσία: Opt-in (αρ.9 παρ.10 & αρ.4 παρ /1994) Οδιαφηµιστής οφείλει να συµβουλεύεται το µητρώο που τηρεί η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αρ.13 παρ.3 ν. 2472/1997, αρ.7. παρ /31/ΕΚ Σε αυτό εντάσσονται όσοι καταναλωτές δεν επιθυµούν να περιλαµβάνονται σε αρχεία µε σκοπό την προώθηση αγαθών Επιπλέον οφείλει να διακόψει κάθε µορφή άµεσης διαφήµισης εφόσον ο καταναλωτής το ζητήσει Αλλιώς: Χρηµατική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που τυχόν υπέστη Η Παροχή Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας Επίλυση Καταναλωτικών ιαφορών Ίδρυση και Οργάνωση Ειδικών Οργανισµών σε Εθνικό Επίπεδο, για τη διαµεσολάβηση µεταξύ προµηθευτών καταναλωτών. Φιλική επίλυση διαφορών τους χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια Αρ /31/ΕΚ Ελλάδα Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών Αρµόδιος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών Τραπεζικός ιαµεσολαβητής (www.bank-omb.gr)

7 Η Παροχή Υπηρεσιών της ΚτΠ Ηπληρωµή µε Ηλεκτρονικά Μέσα Ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων (EFT) Πιστωτική Κάρτα Μεταβίβαση εντολών προς το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα Έκδοση Ηλεκτρονικού χρήµατος Κάθε νοµισµατική αξία, η οποία αποθηκεύεται σε ένα ηλεκτρονικό µέσο που βρίσκεται στην κατοχή του χρήστη, και γίνεται αποδεκτή στις συναλλαγές µέσο πληρωµών Η Παροχή Υπηρεσιών της ΚτΠ Ηπληρωµή µε Ηλεκτρονικά Μέσα: Πιστωτική Κάρτα Χρήση πιστωτικής κάρτας - προβλήµατα: Υποκλοπής των στοιχείων της µε σκοπότηδόλιαχρήση όλια Χρήση: διενέργεια συναλλαγών χωρίς γνώση του κατόχου Απαλλαγή του κατόχου από κάθε ευθύνη για συναλλαγές που έγιναν χωρίςτηθέλησητου Μέχρι τη γνωστοποίηση, ευθύνη έως 150 αρ.4 Υ.Α. Ζ1-178 /2001, αρ ΕΚ, αρ. 6 Σύσ ΕΚ Σε περίπτωση δόλιας χρήσης στα πλαίσια σύµβασης εξ αποστάσεως Ακύρωση πληρωµής, επιστροφή τα ποσά που έχουν καταβληθεί Αρ. 4 παρ. 11 εδ. β. ν. 2251/1994, που προστέθηκε µε τοαρ. 2 παρ. 5 Υ.Α. Ζ1-496/2000 Παράνοµη ηχρέωσηπισ. Καρτών από τις τράπεζες χωρίς την προηγούµενη υπογραφή των κατόχων τους στα σχετικά παραστατικά-χρεωστικά δελτία

8 Η Παροχή Υπηρεσιών της ΚτΠ Ηπληρωµή µε Ηλεκτρονικά Μέσα: Ηλεκτρονικό Χρήµα Προ-πληρωµένες κάρτες πολλαπλών χρήσεων (e-purse) Έξυπνες κάρτες ή κάρτες µαγνητικής ταινίας Προ-πληρωµένα προϊόντα λογισµικού, που είναι εγκατεστηµένα στη µνήµη Η.Υ συνδεδεµένου µε το ιαδίκτυο Ψηφιακά / Ηλεκτρονικά Μετρητά (Digital Cash / e-cash) 1. Οδηγία 2000/46/ΕΚ για την ανάληψη, άσκηση, και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος 2. Σύσταση ΕΚ Σχετικά µε τις συναλλαγές που γίνονται µε µέσα Ηλεκτρονικής πληρωµής (κυρίως: σχέση µεταξύ εκδότη και κατόχου) 3. Ο ΗΓΙΑ ΕΚ σχετικά µε τηνεξαποστάσεωςεµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές Η Παροχή Υπηρεσιών της ΚτΠ Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Φορολογικό ίκαιο Άµεση Φορ/ση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται µέσω του ιαδικτύου Βάσει των διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας (αρ.100 ν.2238/1994) Φορολόγηση επιχειρήσεων µε έδρα εντός της επικράτειας Νοµικά πρόσωπα µε υλική υπόσταση και προσωπικό Εξαίρεση: server στην Ελλάδα, αλλά εγκατάσταση στην αλλοδαπή Έµµεση Φορ/ση (υλικών)προϊόντων που παρέχονται µε ηλεκτρονικά µέσα Κοινό σύστηµα επιβολήςφπα: Αυτός που προβαίνει στην παράδοση του αγαθού είναι υπεύθυνος για την απόδοση του Παράδοση δια της φυσικής οδού (Αρ.1 παρ.4 Οδηγία 2000/65/ΕΚ)

9 Η Παροχή Υπηρεσιών της ΚτΠ Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Φορολογικό ίκαιο Επιβολή ΦΠΑ σε «άϋλα» προϊόντα: δυσχερής Πώληση λογισµικού, επεξεργασία δεδοµένων, φιλοξενία και σχεδιασµός ιστοσελίδων, κ.λ.π Συχνά καθίσταται αδύνατος ο προσδιορισµός του τόπου εγκατάστασης του προµηθευτή και του πελάτη, ώστε να τύχουν εφαρµογής οι ως άνω διατάξεις. Εν µέρει διευθέτηση µε τον κανονισµό 792/2002/ΕΚ Οι υπηρεσίες φορολογούνται στον τόπο κατανάλωσης τους Ακόµα και όταν ο προµηθευτής είναι εγκατεστηµένος εκτός ΕΕ, οφείλει να αποκτήσει αριθµό ΦΠΑστοκράτος µέλος (εφόσον ο αποδέκτης της υπηρεσίας είναι πρόσωπο εγκατεστηµένο εντός ΕΕ Η Παροχή Υπηρεσιών της ΚτΠ Ποινικό ίκτυο και ιαδίκτυο Συµβατικά εγκλήµατα που διαπράττονται µέσω Η/Υ Παραγωγή, επεξεργασία, διάδοση, διανοµή πορνογραφικού υλικού Απάτη, δυσφήµηση, εξύβριση Υποδαύλιση φυλετικού µίσους Παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων ιαδικτυακά Εγκλήµατα µε αµιγώς ψηφιακό χαρακτήρα Προσπόριση παράνοµου περιουσιακού οφέλους (e-banking fraud) Πρόκληση βλάβης σε Η/Υ, βάσεις δεδοµένων, τοπικά δίκτυα υπολογιστών, πληροφοριακά συστήµατα κ.λ.π

10 Η Παροχή Υπηρεσιών της ΚτΠ Ποινικό ίκτυο και ιαδίκτυο Συµβατικά Εγκλήµατα Περί πορνογραφικού υλικού (Αρ. 14 παρ. 3 Σ), (αρ. 29 & 30 ν. 5060/1931 «περί ασέµνων δηµοσιευµάτων»), (337 & 339 & 353 ΠΚ) δυσφήµηση, εξύβριση, (361 ΠΚ, 362 ΠΚ) ιαδικτυακή Απάτη Απάτη όπου ο Η/Υ αποτελεί απλώς το µέσο τέλεσης της (386 ΠΚ) Ηεφαρµογή της διάταξης προϋποθέτει εµπλοκή φυσικού προσώπου κατά την τέλεση των αντίστοιχων παράνοµων πράξεων Απάτη όπου ο Η/Υ είναιοστόχος: το οικονοµικό όφελος ή ζηµία προκύπτει µε απευθείας παρέµβαση στον Η/Υ, στο πρόγραµµα ήδεδοµένα (386Α ΠΚ) Σκοπός: προσπόριση παράνοµου περ/κού οφέλους ή βλάβη ξένης ιδιοκτησίας Ποινικό ίκτυο και ιαδίκτυο: Νέες µορφές Εγκληµάτων Παράνοµη πρόσβαση, υποκλοπή/αλλοίωση/διαγραφή δεδοµένων Παράνοµηπρόσβασησεσυστήµατα Η/Υ (ΠΚ 370Γ), Υποκλοπή (ΠΚ 370Β) Παρεµπόδιση λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Πλαστογραφία και Απάτη µέσω Ηλ. Υπολογιστή Κατασκευή & ιανοµή συσκευών επιτελούντων τα ως άνω. Παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων Μόλυνση δεδοµένων µειούς Νέα Σύµβαση Συµβουλίου Ευρώπης για το Κυβερνοέγκληµα NOE Οι Παροχείς διατηρούν δεδοµένα κίνησης (για 90 ηµέρες) Επικύρωση: εκέµβριος 2005 Οι Αρχές έχουν δικαίωµαέρευνας/κατάσχεσης δεδοµένων από Η/Υ

11 Πιστοποίηση ηµοσίου Κλειδιού Η Alice και ο Bob: Τρίτη Οντότητα Όνοµα Οντότητας Όνοµα Χρήστη Περίοδος Ισχύος ηµόσιο Κλειδί Αλγόριθµος PK Alice PK CA Γνωρίζουν το PK CA Εµπιστεύονται την CA Erkjks ajkdjf kdjfkd Erkjks ajkdjf kdjfkd Ιεραρχία Πιστοποίησης Cross Certification Τρίτη Οντότητα

12

13 Ηλεκτρονικό Έγγραφο Ηλεκτρονική Υπογραφή Ηλεκτρονικό έγγραφο: σύνολο δεδοµένων που έχουν εγγραφεί στο µαγνητικό δίσκο ενός Η/Υ αφού γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας και µπορούν να αποτυπωθούν κατά τρόπο αναγνώσιµο Μέληµα τουνοµοθέτη: Η απόδοση στο ηλεκτρονικό έγγραφο ισοδύναµης νοµικής και αποδεικτικής ισχύος µε εκείνη που αποδίδεται στοιδιωτικόέγγραφο. Θεσµοθέτηση ειδικού νοµικού πλαισίου για τις ψηφιακές υπογραφές (π.δ. 150/2001) Προσαρµογή στην Οδηγία 1999/93/ΕΚ (Κοινοτικό Πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές)

14 Ηλεκτρονικό Έγγραφο Αποδεικτική ύναµη των Ηλ. Εγγράφων 1. Ηλ. Έγγραφα που φέρουν «προηγµένη» ηλεκτρονική υπογραφή Υπογραφή που δηµιουργήθηκε µε ασφαλήδιάταξη, Που βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό Η Αρχή Πιστοποίησης πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας Παράρτηµατα Ι & ΙΙ του π.δ. 150/2001 Πλήρης αποδεικτική δύναµη Αρ.3 παρ.1 π.δ. 150/2001, Αρ.14 παρ.22 ν. 2672/ Ηλ. Έγγραφα που φέρουν µη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή Όχι ασφαλής διάταξή, όχι αναγνωρισµένο πιστοποιητικό 3. Ηλ. Έγγραφα που δεν είναι υπογεγραµµένα ηλεκτρονικά Ηλεκτρονικό Έγγραφο Αποδεικτική ύναµη των Ηλ. Εγγράφων Ειδικές περίπτωσεις αναγνώρισης αποδεικτικής δύναµης Εγγράφων, µε ηλεκτρονικά µέσα (FAX & ), χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή. (Αρ.14 ν.2672/1998, Αρ.2 π.δ.342/02) Μεταξύ υπηρεσιών δηµοσίου, Ν.Π.., ΟΤΑ, ή µεταξύ αυτών και φυσικών ή νοµικών προσώπων Ιδ. ικ., αν δεν συνδέεται µε την παραγωγή εννόµων αποτελεσµάτων ή µε την άσκηση δικαιώµατος Ερωτήµατα, αιτήσεις, απαντήσεις, εγκυκλίους, γνωµοδοτήσεις, πρακτικά, υπηρεσιακά σηµειώµατα, Μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων (Αρ π.δ. 134/1996) Υποβολή φορολογικής δήλωσης µέσω του ιαδικτύου (Αρ.5 παρ.11 ν. 2892/2001)

15 Ηλεκτρονικό Έγγραφο Αποδεικτική ύναµη των Ηλ. Εγγράφων Έγγραφα που πρέπει να φέρουν (προηγµένη) ηλ/κή υπογραφή (Αρ.1 παρ.1&2 π.δ.342/02) Αποφάσεις, Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις που διακινούνται µέσω e- mail µεταξύ δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.. καιο.τ.α ήµεταξύ αυτών και φυσικών ή νοµικών προσώπων Ιδ. ικαίου Γνωµοδοτήσεις, αντίγραφα πρακτικών, εισηγήσεις-εκθέσεις που διακινούνται µέσω από δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.. και Ο.Τ.Α προς φυσικά ή νοµικά προσώπων Ιδ. ικαίου Ηλεκτρονικό Έγγραφο Αποδεικτική ύναµη των Ηλ. Εγγράφων Περιπτώσεις όπου το ηλ. Έγγραφο ΕΝ έχει αποδεικτική δύναµη ακόµα και αν έχει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή! Άρθρο 9 παρ. 2, 2000/31/ΕΚ Συµβάσεις ενώπιον δικαστηρίου, δηµοσίων αρχών ή δηµοσίων λειτουργιών Συµβάσεις εγκυοδοσίας, Συµβάσεις Οικογενειακού και Κληρονοµικού δικαίου Ακόµα, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία «Ηλεκτρονική µορφή δεν µπορούν να λάβουν τα συστατικά αξιόγραφα (π.χ. συναλλαγµατική, επιταγή)»

16 Ηλεκτρονικό Έγγραφο Υποδοµή ηµοσίου Κλειδιού (PKI) - Ελλάδα ΗεποπτείατωνΠαροχέων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Π.Υ.Π) στην Ελλάδα έχει ανατεθεί στην ΕΕΤΤ (www.eett.gr) Η ΕΕΤΤ τηρεί µητρώο εγκατεστηµένων Παρόχων, οι οποίοι εκδίδουν: Αναγνωρισµένα Πιστοποιητικά (αρ. 3 Καν. 248/71 ΕΕΤΤ) Τα πιστοποιητικά τηρούν τους όρους που περιγράφονται στα Παραρτήµατα ΙκαιΙΙτουΠ Συµµόρφωση µε Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ETSI, CEN,..) (Απ Επιτρ) Μη αναγνωρισµένα Πιστοποιητικά Συνεπικουρείται από έναν Φορέα ιαπίστωσης Ασφαλών ιατάξεων ηµιουργίας Υπογραφής (Καν. 295/64), και έναν Φορέα για Εθελοντική διαπίστευση (Καν. 295/65). Οι φορείς αυτοί ορίζονται από την ΕΕΤΤ Οι Φορείς µπορούν να εκδίδουν Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης

17 Παράρτηµα Ι- Π.. 150/2001

18 Ηλεκτρονική Υπογραφή - Εθελοντική ιαπίστευση (Καν. 295/65 ΕΕΤΤ) Κατόπιν αίτησης του Π.Υ.Π. Ο Φορέας για Εθελοντική ιαπίστευση ελέγχει την ασφάλεια των παρεχόµενων υπηρεσιών, όπως αυτές προβλέπονται βάσει των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ του Π. 150/2001 Κατά την αίτηση, ο Π.Υ.Π υποβάλει στον Φορέα, εκτός των άλλων: Τα Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης που χορηγήθηκαν από έναν Φορέα ιαπίστωσης Ασφαλειας, και τα οποία αντιστοιχούν στα προϊόντα που χρησιµοποιεί ο ενδιαφερόµενος Π.Υ.Π. Βασικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Εγγραφή Συνδροµητών ηµιουργία Πιστοποιητικών Υπηρεσίες Καταλόγου Υπηρεσίες Ανάκλησης Πιστοποιητικών Άλλα θέµατα ζητήµατα Ιδιωτικό ιεθνές ίκαιο στο ιαδίκτυο Υπηρεσίες Πρόσβασης στο ιαδίκτυο και Ευθύνη Παρόχων Χρήση Ονοµάτων Χώρου (Domain names) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Προστασία εδοµένων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Κώδικας εοντολογίας Ηθική του Κυβερνοχώρου

19 Βιβλιογραφία - Σύνδεσµοι Θ. Σιδηρόπουλος. Το ίκαιο του ιαδικτύου, (Οδηγία 2000/31 της Ε.Ε. για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο) (Νόµος 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών) (Ινστιτούτο Καταναλωτών) (ν. 2532/ ιεθνής Σϋµβαση Ηνωµένων Εθνών B2B Ηλ. Εµπόριο) (Τραπεζικός Μεσολαβητής) (Υπουργική Απόφαση Αριθ. Ζ1-178/ Συναλλαγές που γίνονται µε Κάρτες- Καταναλωτική πίστη ) (Οδηγία 2000/46/ΕΚ για το Ηλεκτρονικό Χρήµα) (Ποινικός Κώδικας Απάτη µε Υπολογιστή) (Ηλεκτρονικό Έγκληµα: Κώδικες Βασική Νοµοθεσία) (Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για το Κυβερνοέγκληµα Cybercrime, Βουδαπέστη, 2001) Σύνδεσµοι egal/1cybercrime/index_en.htm (Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Cybercrime) (Προεδρικό ιάταγµα για τις Ψηφιακές Υπογραφές) egal/documents/1999_93/1999_93_el.pdf (Kοινοτική Οδηγία 1999/93 για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές) (Π.. 342/ ιακίνηση Εγγράφων µε Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο / Τηλεοµοιοτυπία) (άρθρο 14 - ν. 2672/1998 ιακίνηση Εγγράφων µε Ηλεκτρονικά Μέσα) (Απόφαση E.E.E.T. 248/ : Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής) (Απόφαση 1327/ Νοµική Εξοµοίωση Ηλεκτρονικής ιεύθυνσης Αποστολέα µηνύµατος Ηλ. Ταχυδροµείου µε την ιδιόχειρη υπογραφή του) egal/documents/ /l_ el pdf (Κανονισµός 44/2001 Ε.Ε. για θέµατα δικαιοδοσίας Ιδιωτικού δικαίου στο Ηλ. Εµπόριο) (ν. 2867/2000 «Οργάνωση Τηλεπικοινωνιών»)

20 Σύνδεσµοι (Υ.Α / Κώδικας εοντολογίας Άσκησης Τηλεπικοινωνιακών ραστηριοτήτων) (E.E.T.T. 268/73 απόφαση - Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr) (Κανονισµός 733/2002 Ε.Ε. - Υλοποίηση του.eu Τοµέα Ανωτάτου Επιπέδου) (Νόµος 146/ Αντιποίηση Επωνυµίας ή ιακριτικού Τίτλου) (Οδηγία 2002/58 Ε.Ε. - Επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών) (ν. 2472/ Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα) (ν. 2774/ Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα) (Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Συνδέσεις (ν. 3184/ Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσµιου Οργανισµού ιανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευµατική ιδιοκτησία) (ν. 3057/ Εναρµόνιση µε Οδηγία2001/29/ΕΚ για το δικαίωµα του δηµιουργού και των συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας) ndex_en.htm (Ευρωπαϊκή Ένωση - Νοµικά Θέµατα) (Ευρωπαϊκή Ένωση - Νοµικά Ζητήµατα) (Go-Online: Αφιέρωµα στιςψηφιακέςυπογραφές) (Κονοτικές Οδηγίες, Ελληνικοί νόµοι, αλλά και νοµικά κείµενα της αλλοδαπής σχετικά µε θέµατα Ηλ. Επιχειρείν)

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Ν. 3587/07 (ΦΕΚ 152 Α/10-7-2007) : Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει Ενσωµάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σκοπός του νόµου αυτού είναι Άρθρο 1. Σκοπός του νόµου α) η αναγνώριση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.7.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 178/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Εισαγωγή... 1

ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Εισαγωγή... 1 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Εισαγωγή... 1 Ενότητα Ι «Επικοινωνία» 1. Η επικοινωνία... 2 2. Η απόρρητη επικοινωνία... 3 3. Εθνική ασφάλεια και ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήµατα... 4 4. Αναστολή... 4 5. Φορείς... 4 6. Απόλυτη ενέργεια...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ...για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 2 ος Κύκλος Λειτουργίας ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β1 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρειν Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ......για θέµατα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του Καταναλωτή για την προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα

Ενημέρωση του Καταναλωτή για την προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα Ενημέρωση του Καταναλωτή για την προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα 1 Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για την προστασία τους από το ηλεκτρονικό έγκλημα Συνήγορος του Καταναλωτή 4 Ενημέρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Υποχρεώσεων ΕΛTA - Καταναλωτή

Χάρτης Υποχρεώσεων ΕΛTA - Καταναλωτή Χάρτης Υποχρεώσεων ΕΛTA - Καταναλωτή ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 0.1 Όµιλος ΕΛΤΑ... 7 0.2 Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή... 7 0.3 Περιπτώσεις που δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπό του φοιτητή: ΛΑΓΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Μ.Σ.) Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s Φοιτήτρια: Μπεκίρη Αλκέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (L 9/15.1.2003)» (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές, την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης και την Εθελοντική ιαπίστευση.

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές, την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης και την Εθελοντική ιαπίστευση. Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές, την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης και την Εθελοντική ιαπίστευση. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ.170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4183/2013] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα